Page 1

Samfunnsfag Nyheter V책ren 2011


Kontaktinformasjon Samfunnsfag Vibeke Høegh-Omdal Redaktør

Per Jørgen Gram Markedskonsulent

vibeke.hoegh-omdal@gyldendal.no Tlf: 22 03 43 83

per.jorgen.gram@gyldendal.no Tlf: 22 99 05 98


Fakta- og debattbøker Unn Conradi Andersen

Har vi henne nå? Kvinnelige forfatterskap og mediene

Paul Otto Brunstad

Klokt lederskap Mellom dyder og dødssynder

Hva er en «kvinnelig» forfatter? Finnes hun i det hele tatt? Kritikerne tar gjerne på seg kjønnsbriller når de vurderer kvinnelige forfatterskap. Bøkene karakteriseres som «inderlige», «private», «melodramatiske» eller «intime». Denne boka er et forsøk på å identifisere de strukturene som klistrer kjønnet fast til oss. Forfatterne Herbjørg Wassmo, Vigdis Hjorth og Hanne Ørstavik er intervjuet i boka. De forteller om sine erfaringer med mediene, og om hvilke strategier de benytter seg. I tillegg er et eget kapittel viet Marie Takvam og hennes offentlige rolle som forfatter og samfunnsdebattant i 1950-, 60- og 70-årene. Gjennom boka blir det tydelig hvordan spillerommet ISBN 978-82-05-39258-8 for kvinnelige forfattere har endret seg 1. utg. • 2009 • 278 s. • Kr 348,fra 1950-årene og fram til i dag. Dette er tankevekkende bok om mak- Sverre A. Christensen, Harald Rinde ten til å definere hva som er privat, og Nasjonale utlendinger hva som får lov til å telle som universelt AAB i Norge 1880-2010 og samfunnsmessig. En bok for alle med ISBN 978-82-05-38521-4 interesse for norsk 1. utg. • 2009 • 140 s. • Kr 258,industrihistorie. Her fortelles historien om de dramatiske omveltningene ABBs norske datterselskap har gjennomgått si-

www.gyldendal.no/akademisk

ISBN 978-82-05-39074-4 1. utg. • 2009 • 488 s. • Kr 498,-

Hans Olav Fekjær

Rus Bruk, motiver, skader, behandling, forebygging, historie

Rusmidler er et felt hvor ‹‹alle›› mener de har et nokså riktig bilde av situasjonen og hvor svært mange mener å vite hva løsningene er. Men både mediebildet og nedarvede forestillinger er misvisende og feil på mange punkter. Feiloppfatninger er derfor utbredt, også blant pårørende, politikere og folk i helse- og sosialtjenesten som på ulike måter har med rusproblemer å gjøre. Hans Olav Fekjær er en av våre mest anerkjente fagfolk på rusproblematikk. I sin bok Rus tar han for seg hele bredden

1 Samfunnsfag

Dårlig lederskap skyldes primært ikke mangel på kunnskap, men klokskap. Faglig innsikt og kunnskap er viktig, men ikke tilstrekkelig for å bli en god leder. Alt kan nemlig gjøres riktig i henhold til regler og prosedyrer, likevel går det meste galt. Hvorfor? Klokskap er evnen til å handle og til å treffe riktige avgjørelsene i konkrete sammenhengene. Klokskap er en avgjørende egenskap i alt lederskap, enten en er offiser, økonom, sykepleier eller lærer. I Klokt lederskap – mellom dyder og laster peker de på faktorer som fremmer, men også som hemmer godt lederskap. Vekten er lagt på hva det er mulig å lære av de klassiske dydene og dødssyndene for å fremme nettopp klokt lederskap.

den det så dagens lys i 1987. Selskapets korte historie spenner fra suksessen i 1990-årene, da ABB Norge hadde konsernansvar for ABBs internasjonale olje- og gassvirksomhet, til den alvorlige krisen etter årtusenskiftet, da ABB internasjonalt stod på konkursens rand. Men historien om ABBs norske datterselskap lar seg ikke fortelle uten at dagens situasjon settes inn i en historisk sammenheng. I mer enn 125 år har ABB Norge og forløperne til dette selskapet vært viktige bidragsytere til industrialiseringen og moderniseringen av Norge. Boken viser den sentrale rolle elektroteknisk industri hadde i å bringe industrikapitalismen til Norge, ikke minst i samspill med internasjonale eiere og multinasjonale selskaper.


2 Samfunnsfag

Knut H Mikalsen, Mariann Solberg av rusfeltet med forskningsbasert doku- Nils Terje Lunde og Janne Haaland Matlary mentasjon. Mye av stoffet er lite kjent, (red.) Det store kullrushet og vil overraske mange. Det gir nye Etikk og militærmakt - industriell omstilling i Arktis perspektiver til alle som møter rusproForsvaret er samDenne boka handblemer i sitt arbeids- eller privatliv og funnets ytterste ler om omstillingen til andre interesserte. I denne 3. utgamaktmiddel. Traav en tradisjonsrik, ven av boka er det foretatt omfattende disjonelt har Formen etter hvert oppdateringer når det gjelder forskning, svaret vært innretogså omstridt, instatistikk, lover og tiltak. tet på forsvar av dustri – kulldrifta det norske territoISBN 978-82-05-39068på Svalbard. 3. utg. • 2009 • 423 s. • Kr 448,riet mot militært angrep utenfra. I Forskere fra flere ulike samfunnsfag Finn Hakonsen, Einar Dahle, Ole H. årene etter den belyser her den omstillingsprosessen Krokstrand, Torben Dahl kalde krigens slutt Store Norske Spitsbergen KulkompaNorsk murarkitektur er Forsvaret i større grad blitt et sikkerni har vært gjennom siden slutten av Norsk murarkitek- hetspolitisk instrument som også bru- 1980-årene. Fra å være et økonomisk tur er en fagbok kes utenlands. Hvilke etiske utfordrin- tapsprosjekt som krevde betydelig for arkitekter og ger knytter det seg til en slik utvikling? statsstøtte, framstår selskapet i dag arkitektstudenter, Hva betyr det å være soldat i dagens som en teknologisk avansert og økonomen også en in- forsvar til forskjell fra under den kalde misk lønnsom bedrift. I sin flerfaglige spirasjonsbok til krigen? Hvilke etiske verdier og normer «jakt» på gode forklaringer på denne glede for alle som er sentrale for å vurdere bruk av mili- snuoperasjonen drøfter forfatterne er opptatt av byg- tærmakt? Dette er sentrale spørsmål betydningen av økonomiske, politiske, gekunst i et hold- som drøftes i denne boken. organisatoriske og menneskelige fakEtikk og militærmakt er skrevet med bart materiale. torer. Den brede faglige og populærviNorge kan vise til mange praktfulle byg- tanke på etikkopplæringen i grunnleg- tenskapelige tilnærmingen til temaet ninger i mur, tegnet av noen av landets gende soldatutdanning, men vil være gjør boka til nyttig lesning for alle som ledende arkitekter. Mange er presentert relevant for alle som er opptatt av for- er opptatt av omstilling i næringsliv og i boken. Boken er tenkt som en brobyg- holdet mellom etikk og militærmakt. forvaltning – praktisk eller forskningsger mellom byggekunst og byggetekmessig. ISBN 978-82-05-39507-7 nikk og kan leses i sammenheng eller 1. utg. • 2009 • • 328 s. • Kr 398,ISBN 978-82-05-39175-8 brukes som et oppslagsverk. ISBN 978-82-05-39081-2 1. utg. • 2009 • 272 s. • Kr 450,-

1. utg. • 2009 • 298 s. • Kr 500,-


Mediefag Unn Conradi Andersen

Har vi henne nå? Kvinnelige forfatterskap og mediene

ISBN 978-82-05-38521-4 1. utg. • 2009 • 140 s. • Kr 258,-

Denne boka viser hvordan en TV-reportasje best kan lages og hva som skal til for å lykkes som TV-journalist. Vekten er lagt på hvordan form og innhold kan virke sammen, uten at det ene skygger for det andre. Målet om en klar og tydelig TV-fortelling, uten at journalistikken svekkes innholdsmessig, er ledetråd for boka I boka presenteres reportasjearbeidets faser og metoder – fra idé og research til evaluering. Det er lagt vekt på å gjøre teori relevant i forhold til praktisk journalistisk virke. Målet med boka er å gjøre vordende TV-journalister tryggere når de selv skal i ilden. Dessuten å tilby en metode som gir grunnlag for å lage bedre TV-reportasjer. ISBN 978-82-05-40030-6 1. utg. • 2010 • Kr 248,-

Sosialantropologi, sosiologi, statsvitenskap, metode, språk Peter Arbo, Bjørn Hersoug

Oljevirksomhetens inntog i nord Næringsutvikling, politikk og samfunn

Den norske oljeog gassvirksomheten startet i Nordsjøen og har hittil primært blitt studert i et nasjonalt perspektiv. I de seinere årene er tyngdepunktet blitt forskjøvet nordover med en stigende petroleumsaktivitet i Norskehavet og Barentshavet. Oljeboring nord for 62. breddegrad var lenge svært omstridt. Den offentlige debatten er i dag preget av klare fronter, der petroleumsutbygging i nord enten sies å føre til velsignelse eller til fortapelse. I denne boka ønsker vi å gå bak frontlinjene og inn i det grenselandet som debatten dreier seg om. Vi ser nærmere på olje- og gassnæringens møte med en ny region og Nord-Norges møte med en ny type næringsvirksomhet. Boka handler derfor om åpningen av en ny petroleumsprovins, regional næringsutvikling, offentlig styring og framtidsutsiktene for en nøkkelsektor i norsk økonomi. Samtidig handler den om de forestillingene og kontroversene som er med på å forme olje- og gassvirksomheten. Formålet med boka er å kaste lys over de økonomiske og politiske endringsprosessene som en økende olje- og gassvirksomhet i nord bringer med seg. Hva innebærer det for den norske

www.gyldendal.no/akademisk

3 Samfunnsfag

Hva er en «kvinnelig» forfatter? Finnes hun i det hele tatt? Kritikerne tar gjerne på seg kjønnsbriller når de vurderer kvinnelige forfatterskap. Bøkene karakteriseres som «inderlige», «private», «melodramatiske» eller «intime». Denne boka er et forsøk på å identifisere de strukturene som klistrer kjønnet fast til oss. Forfatterne Herbjørg Wassmo, Vigdis Hjorth og Hanne Ørstavik er intervjuet i boka. De forteller om sine erfaringer med mediene, og om hvilke strategier de benytter seg. I tillegg er et eget kapittel viet Marie Takvam og hennes offentlige rolle som forfatter og samfunnsdebattant i 1950-, 60- og 70-årene. Gjennom boka blir det tydelig hvordan spillerommet for kvinnelige forfattere har endret seg fra 1950-årene og fram til i dag. Dette er tankevekkende bok om makten til å definere hva som er privat, og hva som får lov til å telle som universelt og samfunnsmessig.

Olav Njaastad

TV-reportasjen


petroleumsnæringen at virksomheten Tone Fløtten (red.) nå gradvis utvides nordover? På hvilke Barnefattigdom måter er dette med på å omforme den nordlige landsdelen? Boka gir et bidrag til forståelsen av både en sentral næring og de samfunnsmessige ringvirkningene den skaper. ISBN 978-82-05-40380-2 1. utg. • 2010• 338 s • Kr 399,-

Ann-Helén Bay, Aksel Hatland, Tale Hellevik, Charlotte Koren (red.)

De norske trygdene Framvekst, forvaltning og fordeling

4 Samfunnsfag

Alle innbyggere vil i løpet av livet motta en eller annen form for trygd, og rundt en fjerdedel av den voksne befolkningen har til enhver tid trygd som hovedinntekt. Hva har formet trygdene, og i hvilken grad er de tilpasset befolkningens behov og de samfunnsmessige utfordringene i årene som kommer? Dette er ett av spørsmålene som diskuteres i denne boken. Endringene som følge av Nav-reformen vil også bli diskutert. Alle kapitlene er reviderte og oppdaterte, og det har også kommet til et nytt kapittel om medlemskap i trygden som diskuterer innvandreres trygderettigheter. ISBN 978-82-05-40390-1 2. utg. • 2010• 376 s. • Kr 398,-

Samfunnsfag/Humaniora

Barnefattigdom var inntil for få år siden et ikke-tema i det politiske ordskiftet så vel som i forskningen i Norge. Ved årtusenskiftet endret situasjonen seg og fattigdom er nå et av de mest diskuterte sosiale problemene. Barnefattigdom trekkes fram som en særskilt utfordring, ikke minst fordi barnefattigdommen har økt de siste årene. I denne boka diskuteres den norske barnefattigdommen. Sentrale spørsmål er: Hva som skal til for at et barn kan kalles fattig? Hvilke barn har særlig høy fattigdomsrisiko og hvordan utvikler fattigdommen seg i ulike grupper? Går fattigdom i arv? Hva er kort- og langsiktige konsekvenser av å oppleve fattigdom under oppveksten? Hva kan gjøres for å bekjempe fattigdom? Og hvordan oppleves fattigdom av barn og unge selv? Målet med boka er å bidra til større forståelse av barnefattigdomsfenomenet og til at oppmerksomheten om problemet opprettholdes. For selv om det, som også denne boka viser, er langt færre fattige barn i Norge enn i de fleste andre land, er det å vokse opp i familier med svært dårlig økonomi et problem for dem det gjelder, og et problem som fellesskapet må forholde seg til. ISBN 978-82-05-39085-0 1. utg. • 2009 • 240 s. • Kr 298,-

Ivar Frønes, Lise Kjølsrød (red.)

Det norske samfunn

Standardverket Det norske samfunn utkom for første gang i 1968, og foreligger nå i sjette utgave, redigert av Ivar Frønes og Lise Kjølsrød. I boken legges vekt på utviklingen i Norge de siste to tiårene, perioden da oljerikdommen ble en del av norsk økonomi og kultur. Boken har 21 kapitler. Utviklingen på sentrale samfunnsområder belyses. Dessuten hvilke utfordringer det norske samfunn står overfor. Eksempler på temaer som behandles: oljens betydning for utviklingen av Norge, perspektiver på makt og demokrati, utdanning og sosial likhet, arbeidslivet, likestillingsparadokser, velferdsstatens framtid, helse i Norge, fattigdom og klasseskiller, regionalpolitikk, innvandring, religion og livssyn, forbruk og forbrukere, bistandspolitikk og innovasjon. I denne sjette utgaven er både temaer og data oppdatert i samtlige kapitler. ISBN 978-82-05-39086-7 6. utg. • 2010• 517 s. • Kr 528,-


Denne boka erstatter «Europeisk in- Bente Halkier tegrasjon» av samme forfattere og er Fokusgrupper både en historisk analyse og en samTemaet i denne Denne innføringstidsanalyse. De historiske delene tar for boka er barns leboken viser hvilke seg milepæler i integrasjonsprosessen, vekår, og hvordan muligheter som mens dagens EU beskrives langs ulike deres levekår og åpnes ved bruk politikkområder og ut fra de viktigste livssituasjon som av fokusgrupper i institusjonene i unionen. barn innvirker studier, forskning på deres liv som og som praktiker. I boka diskuteres utfordringer knyttet voksne. Analyser Den nyeste utviktil EU som politisk system og forholdet av levekår blant lingen innen feltet mellom EU og medlemslandene. Det barn har ofte konpresenteres, samt er også et eget kapittel om forholdet sentrert seg om økonomiske betingelat det gis mange eksempler underveis mellom Norge og EU. ser. I denne boka settes barns levekår fra planleggings-, gjennomførings- og i et bredere perspektiv. Hensikten ISBN 978-82-05-39672-2 analysefasen. er å få tak i hvilke faktorer som øker 3. utg. • 2010• 240 s. • Kr 298,Boken er oversatt fra dansk, og har sannsynligheten for sosial eksklusolgt flere tusen eksemplarer i Dansjon og dårlige levekår senere i livet. Anne Golden mark og Sverige. Ivar Frønes, Halvor Strømme

Risiko og marginalisering

ISBN 978-82-05-40857-9 1. utg. • 2010• Kr 228,-

EU Mellomstatlig samarbeid og politisk system

Er EU en litt avansert internasjonal organisasjon, eller er EU et særegent politisk system som nærmest antar formen av en egen stat? Hva driver europeiske land til stadig nye integrasjonsskritt? Hvordan virker EU som politisk beslutningssystem? Hvilke institusjoner har makt i EU og i hvilken grad har disse makt over medlemslandene? Og sist, men ikke minst, hvordan skal vi gå fram for å studere disse spørsmålene? Alle disse spørsmålene, og flere til, diskuteres i EU: Mellomstatlig samarbeid og politisk system.

www.gyldendal.no/akademisk

Hva er et ord og en metafor? Hvordan lærer vi ord? Hvor mange ord kan voksne mennesker og hvordan kan vi måle det? Hvordan varierer ordbruken i ulike situasjoner og

ISBN 978-82-05-40248-5 1. utg. • 2010• 144 s. • Kr 198,-

Ragnvald Kalleberg, Raino Malnes, Fredrik Engelstad

Samfunnsvitenskapenes oppgaver, arbeidsmåter og grunnlagsproblemer

Er kvalitative data like gode som kvantitative? Kan samfunnsvitensjangrer? skapelige forklarinOrdforråd, ordbruk og ordlæring søger måle seg med ker å gi svar på slike og mange andre naturvitenskapelispørsmål som reiser seg når barn eller ge? Bør samfunnsvoksne holder på å lære et nytt språk. vitenskapene også Boken er i første rekke beregnet på stubidra til forbedrindenter ved universiteter og på høyskoler som studerer studiefaget norsk som ger av samfunnet? Dette er noen av de andrespråk, men passer også for lærere spørsmålene som stilles og besvares i og alle andre som ønsker å oppdatere denne boken. kunnskapene sine og øke innsikten sin For å klargjøre hva som kjennetegner samfunnsfagene som vitenskap, koni ulike aspekter ved ordforrådet. kretiseres generell vitenskapsteori i ISBN 978-82-05-39503-9 praktiske krav til forskningsopplegg. Det 3. utg. • 2009 • 224 s. • Kr 298,gjøres rede for feltstudier og intervjuer, eksperimenter, rundspørringer og bruk av foreliggende kilder. Ulike analytiske

5 Samfunnsfag

Tor Egil Førland, Dag Harald Claes

Ordforråd, ordbruk og ordlæring


strategier diskuteres, som begrepsa- Steinar Kvale og Svend Brinkmann nalyse, modeller og sammenligninger. Det kvalitative forskningsintervju Samfunnsvitenskapelige konklusjoner Intervjuer spiller er både deskriptive og normative. Krav en helt avgjørende til teori, argumentasjon og ulike typer rolle i kvalitativ forklaringer blir presentert og drøftet. forskning. Denne Boken er tilrettelagt for bachelorstuboken gir en grundenter innen samfunnsvitenskapene, dig introduksjon til men kan leses med utbytte også av hva det innebærer studenter på høyere nivåer og forskerå utføre en kvalitarekrutter. tiv intervjuunderISBN 978-82-05-39661-6 1. utg. • 2009 • 150 s. • Kr 198,-

Thomas Krogh

Hermeneutikk Om å forstå og fortolke

6 Samfunnsfag

Hermeneutikk betyr læren om å fortolke og å forstå. I denne korte innføringsboken skisseres hermeneutikkens historiske opprinnelse og dens utvikling fra antikken og frem til det 20. århundret. I boken gjengis ulike debatter om fortolkning ogforståelse. De viktigste teoretikerne – Origenes og Illyricus i antikk ogtidlig moderne tid, Schleiermacher og Dilthey på 1800-tallet og Gadamer, Habermas og Ricoeur på1900-tallet – presenteres. Dessuten beskrives de sentrale begrepene som ernødvendig å kjenne til. Hvorvidt hermeneutikk er egen metode for fortolkningav tekster diskuteres også. Forfatteren er professor i idéhistorie ved Universitetet i Oslo. ISBN 978-82-05-40032-0 1. utg. • 2010 • 112 s. • Kr 198,-

statsvitenskap. Den egner seg særlig godt til innføringsemner i samfunnsvitenskap ved universitet og høyskole. I boken analyseres, beskrives og diskuteres ulike former for prekær politikk. Hva skal til for at det blir strid og rivalisering mellom grupper i et samfunn? Når blir en konflikt voldelig? Finnes det fellestrekk mellom internasjonale konflikter? Hvor mye tåler politiske institusjoner av ideologisk fiendskap, separatisme og økonomisk vanskjøtsel? søkelse. Boken er redigert av Raino Malnes, I boken veiledes lesom er professor i statsvitenskap ved serne gjennom intervjuundersøkelsens Universitetet i Oslo. sju faser, nemlig valg av tema, planlegging av selve intervjuet, transkribering, ISBN 978-82-05-39508-4 analyse, verifisering og sluttrapporte- 1. utg. • 2009 • 288 s. • Kr 348,ring. Underveis i boken gis innsiktfulle råd om hvordan man best kan ivareta Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Rosmari Eliasson-Lappalainen, Katarina Jacobsson de enkelte fasene i en intervjuundersøForskningsmetodikk for sosialvitere kelse. ForskningsmetoBåde de teoretiske og praktiske aspekdikk for sosialvitere tene ved intervjuet beskrives og diskuer en veiviser til uliteres. Dessuten hvordan intervjuet best ke perspektiver og kan brukes som et forskningsmessig måter å arbeide på redskap. innen det sosialviDet kvalitative forskningsintervju har tenskapelige feltet. siden den kom ut 1997 vært anerkjent I boken behandles som en internasjonal klassiker innen tema som kasuskvalitativ forskning. Denne 2. utgaven studier, hverdagser en gjennomrevidert og oppdatert versjon. Blant annet har boken fått fem ny- livsforskning, biografi-, fortellings- og skrevne kapitler og Svend Brinkmann er emosjonsforskning. Det gis også eksempler på ulike typer medforfatter av boken. materiale som kan anvendes i kunnISBN 978-82-05-38529-0 skapssøkingen. Dessuten interven2. utg. • 2009 • 344 s. • Kr 428,sjons- og vurderingsforskning, komparativ velferdsforskning og spørsmålet Raino Malnes (red.) om evidensbasert forskning. Prekær politikk Boken er skrevet med tanke på studenDette er en bok ter på bachelornivå, særlig innen sosialt som er en innfall- arbeid. sport til mange former for politisk ISBN 978-82-05-40033-7 analyse – fra filo- 1. utg. • 2010• 256 s. • Kr 298,sofi til komparativ


Vilde Stabel, Karsten Jørgensen

Ny norsk landskapsarkitektur

hele tatt vite noe som helst, eller er alle såkalte sannheter relative? I Vitenskapsteori for nybegynnere gis en introduksjon til den vitenskapelige måten å tenke på. Ulike tilnærmingsmåter presenteres. Dessuten diskuteres hvilke styrker og svakheter de har. Boken er rik på eksempler som tydeliggjør det teoretiske stoffet og gjør det lett å tilegne seg. Vitenskapsteori for nybegynnere kom ut første gang på svensk i 1991. Denne 2. utgaven er kraftig omarbeidet og inneholder så vel nye kapitler som nye fakta og eksempler. Boken egner som en første introduksjon til temaet vitenskapsteori.

Praktbok med det beste av norsk landskapsarkitektur de siste 20 årene – i tekst, tegninger og bilder. Boken viser parker, kulturlandskap, urbant miljø og sosiale landskap i skoler og boligområder, skapt av norske landskapsarkitekter i perioden 1989–2009. I tillegg utdyper boken landskapsarkitekturens plass og betydning i samfunnet, gjengir utenland- ISBN 978-82-05-38406-4 ske landskapsarkitekters syn på norske 2. utg. • 2009 • 204 s. • Kr 268,landskapsprosjekter og har intervjuer med representanter for fagets nabo- Terje Tvedt Utviklingshjelp, utenrikspolitikk og profesjoner.

ISBN 978-82-05-39199-4 2. utg. • 2009 • 346 s. • Kr 398,-

Noralv Veggeland

Den nye reguleringsstaten idébrytninger og styringskonflikter

I denne boken gjennomgås og analyseres karakteristiske trekk ved reguleringsstaten internasjonalt, nasjonalt og lokalt, og utviklingstrender, med et særlig fokus på Norge. Begrepet «reguleringsstat» er blitt et sentralt begrep i analyser av internasjonal og nasjonal politikk. Indirekte styring ved regulering har i stor grad erstattet direkte politisk styring ved økonomiske og institusjonelle intervensjoner. Det blir anvendt som en ramme for løsninger på nær sagt alle samfunnsproblemer. Hvorfor det er blitt slik, er tema i denne boken.

Utviklingshjelp, utenrikspolitikk og makt. Den norske modellen kom første gang ut i 2003. I denne reviderte 2. ISBN 978-82-05-40305-5 utgaven føres ana1. utg. • 2010• 172 s • Kr 480,lysen av norsk utviTorsten Thuren klings- og utenrikspolitikk helt frem Dette er en samfunnsvitenskapelig fagVitenskapsteori for nybegynnere bok, men med sin analytiske og debattil i dag. Vitenskapsteori I boken vises hvordan systemiske trekk terende form er den også et innspill i er egentlig noe av som elitesirkulasjon og korporativisme den offentlige debatten om samfunnsdet viktigste man har forsterket seg på en rekke områder. styring og politisk avmakt. kan drive med. Det Den dokumenterer også hvordan utvi- ISBN 978-82-05-40848-7 handler nemlig om klingspolitikken og utenrikspolitikken i 1. utg. • 2010 • 194 s. • Kr 268,grunnlaget for abde senere årene har mobilisert stadig solutt all stillingtastørre deler av samfunnet og utvidet gen. sin maktbasis i Norge. Den gir slående Det store, overordeksempler på hvordan verden fortsatt nede spørsmålet modelleres i hjelperens perspektiv, og kan spissformuleres slik: Kan vi i det på hvordan vanskelige politiske spørs-

www.gyldendal.no/akademisk

7 Samfunnsfag

makt

Ny norsk landskapsarkitektur vil være til Den norske modellen både inspirasjon og ettertanke for alle som er opptatt av landskapsarkitektur og byplanlegging. Den vil også være en viktig referansebok for studenter ved arkitekt- og landskapsarkitektskoler.

mål reduseres til enkel moraliserende posering. Dessuten diskuteres sentrale nasjonale institusjoner (som Røde Kors, NRK og Riksrevisjonen) og deres roller.


Gyldendal Akademisk, Postboks 6860 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Sehesteds gate 4

Telefon: +47 22 03 43 00 www.gyldendal.no/akademisk

Samfunnsfag katalog  

katalog nyheter