Page 1

Ă˜konomi, organisasjon og ledelse, It, Arbeidsliv Nyheter 2010


Årsregnskapet. Oppgavesamlingen med Kjell Magne Baksaas og Øystein Hansen løsningsforslag tar opp de vanligste regn- Finansregnskap med analyse skapsmessige problemstillinger og dekker Boka tar sikte på å Ivar Bredesen de fleste behov for oppgaver i årsregnskap gi en oversiktlig innføUtdrag fra Investering og finansiering og regnskapsanalyse på høgskolenivå. Oppring i gavesamlingen er tilpasset fagboken Årsregn• regnskapsloUtdrag fra Investe- skapet i teori og praksis av Huneide m.fl., men vens vurderingsregler ring og finansiering er egner seg også godt å bruke sammen med med kort omtale av tilpasset kurset Finans de fleste andre lærebøker om årsregnskade internasjonale og økonomistyring 1 pet. Boken er ment til bruk på bachelor-nivå, regnskapsreglene i ved Handelshøysko- men kan også benyttes som repetisjon ved IFRS og IFRS SME len BI. høyere studier. De siste års endringer i norsk • de viktigste Boken dekker regnskapslovgivning er inkorporert. forskjellene mellom grunnleggende skattereglene og regnskapsreglene kunnskapskrav i fagLøsningsforslagene er instruktive og inne• presentasjon av årsregnskap og årsfeltet investering og holder i tillegg til tallsvarene blant annet kom- beretning finansiering, som budsjettering av kontant- mentarer til regnskapslovgivningen. • analyse av årsregnskapet. strømmer, renteregning, drøfting av de mest ISBN 978-82-05-39936-5 sentrale metodene for vurdering av lønnsomDet er lagt vekt på en logisk og ryddig 7. utg. • 2010 • ca 450s. • Kr 389,het, samt noe diskusjon av risiko. Alle kapitlestruktur med sammendrag, kontrollspørsmål, ne i dette utdraget har øvingsoppgaver med oppgaver og løsningsforslag til hvert kapittel. John Christian Langli løsninger. Boka har egne nettsider: www.gyldendal.no/

Bedriftsøkonomi

Årsregnskapet

bedanalyse. Her finnes blant annet ekstraoppgaver og en elektronisk arbeidsbok. Boka er Boken gir en bred ajour med endringer i regnskapsloven og aninnføring i regnskaps- dre relevante lover. Boka har tre selvstendige deler: Vurdering, lære, årsregnskapet, ISBN 978-82-05-40741-1 1. utg. • 2010 • ca 312s. • Kr 299,regnskapsanalyse og presentasjon og analyse. Boka dekker kurset regnskapsmodeller Finansregnskap med analyse (BAF1) i det som er alternativer til treårige bachelorstudiet i økonomi og adRoy Kristensen og Janicke L. Rasmussen det norske årsregn- ministrasjon. Boka er også aktuell for andre Årsregnskapet skapet.. Med sin pe- tilsvarende kurs på høgskolenivå. Oppgavesamling med løsningsforslag dagogiske oppbyg- ISBN 978-82-05-39808-5 ning og sine mange 1. utg. • 2010 • ca 507s. • Kr 479,Når en skal lære seg regnskap, er opp- eksempler er den velegnet både for kurs som gavetrening en viktig gir en innføring i regnskap, og for mer videre- Bror Petter Gulden del av læringsproses- gående kurs i norsk årsregnskap Den eksterne revisor sen. Gode ferdigheter ISBN 978-82-05-40215-7 Reglene om revii selvstendig løsing av 9. utg. • 2010 • ca 795s. • Kr 579,sors yrkesutøvelse er regnskapsproblemer i stadig forandring. oppnår du best ved å Denne boken gir først kombinere studier av og fremst en oversikt økonomisk litteratur over lover, forskrifter og undervisning med og andre regler som regelmessig oppgavetrening. regulerer den eksterFlere oppgaver og tilleggsmateriale som letter innlæringen, finnes i Hjelper til Investering og finansiering.

www.gyldendal.no/akademisk

Økonomi, organisasjon og ledelse

1


2

Lars Fallan, Even Fallan ne revisors virksomhet i Norge. Det er lagt vekt Jens-Erik Huneide, Kirsten Pedersen, Hans Robert på en systematisk og lett tilgjengelig fremstil- Schwencke, Dag Olav Haugen Innføring i skatterett 2010-2011 ling av stoffet, og reglene er kommentert og Årsregnskapet i teori og praksis 2009 Studiebok eksemplifisert i stor utstrekning. Den eneste komDenne studieboken plette og oppdaterte skal lette innlærinSiden forrige utgave av boken er det gjenboken om årsregngen av stoffet i lænomført omfattende endringer i lovverket, skapet. Et uunnværreboken Innføring i først og fremst for å oppfylle krav i EUs revilig oppslagsverk og skatterett 2010–2011. derte åttende direktiv. Endringene berører de en praktisk veileder. Studieboken følger fleste temaene som er drøftet i boken. Denne Årets utgave er ajourkapittelinndelingen i utgaven er oppdatert i forhold til lover og reført med alle endlæreboken, og dekker gler som gjelder ved årsskiftet 2009/2010. ringene i regnskapsde viktigste kapitlene standardene som er ISBN 978-82-05-38534-4 i den. Også rekke7. utg. • 2010 • 456s. • Kr 499,vedtatt i 2009, og anfølgen innenfor kapitlene følger i hovedsak dre relevante endringer innenfor regnskap, lærebokteksten. Oppgavene i studieboken Kjell Magne Baksaas, Øystein Hansen skatt og selskapsrett. Som alle tidligere år er supplerer oppgavene i læreboken. Bak i stuGrunnleggende regnskap det tatt inn nye eksempler og presiseringer. dieboken er det løsningsforslag til oppgaGrunnleggende regnISBN 978-82-05-39933-4 vene i begge bøkene. Den er skreddersydd skap er skrevet for 11. utg. • 2010 • 1220 s. • Kr 729,for studenter i økonomisk-administrative fag emnet med samme på høgskolenivå. Boken er à jour med skatnavn i det treårige Lars Fallan tevedtaket for 2010. bachelorstudiet i øko-

Bedriftsøkonomi

Innføring i skatterett 2010-2011

nomi og administrasjon. Boken tar sikte på å utvikle god forståelse av grunnleggende bokføring og regnskap. Det er lagt vekt på en logisk og ryddig struktur med gode grafiske virkemidler og med sammendrag, kontrollspørsmål og oppgaver til hvert kapittel. Bakerst er det en kontoplan med de vanlige kontoene. Boken har egne nettsider. Her finnes blant annet komplette løsningsforslag, ekstraoppgaver, løsningsskjemaer og en elektronisk arbeidsbok. Boken er en omarbeidet og nyskrevet versjon avBedriftsøkonomiskanalyse–Grunnleggende regnskap av Øystein Hansen, Lars Ottesen og Alf H. Øyen.

Denne boken er 15. utg. • 2010 • 327 s. • Kr 299,skreddersydd for studenter i økonomiske Arvid Aage Skaar, Tor S. Kildal og administrative fag Bedriftsskatterett på høgskolenivå. Bedriftsskatterett gir Skatteregler blir been bred og grunnlyst gjennom prakleggende innføring tiske eksempler og i skatterett for nægjennom eksempler ringsdrivende. på utfylling av viktige Boken behandler de skjemaer i selvangiviktigste reglene om velsesarbeidet. den generelle bedriftsbeskatningen, Bruksområder: skatterett 1, revisorstudiet, som blant annet vajusstudiet, skatterett for prøven for autorirelager, kundefordrinserte regnskapsførere, skatterett i ingeniørger, poster i valuta, driftsmidler og avskrivninutdanningen. ger, samt gevinst og tap i næring.

ISBN 978-82-05-39459-9 1. utg. • 2009 • 304 s. • Kr 449,-

ISBN 978-82-05-39932-7 28. utg. • 2010 • 464s. Kr 459,-

ISBN 978-82-05-39931-0

Denne 11. utgaven er ajourført frem til våren 2009. ISBN 978-82-05-39583-1 11. utg. • 2009 • 256 s. • Kr 399,-

Økonomi, organisasjon og ledelse


Samfunnsøkonomi Christian Riis, Espen R. Moen

Moderne mikroøkonomi Kompendieutgave

Moderne mikroøkonomi – kompendieutgave er et nyskrevet læreverk. Kompendieutgaven dekker de sentrale temaene i et grunnkurs i mikroøkonomi på høyskole- og universitetsnivå. Boken Moderne mikroøkonomi, som foreligger til semesterstart høsten 2011, vil ha en bredere tilnærming til faget enn det som har vært vanlig. Sentrale markeder som arbeidsmarkedet og kapitalmarkedet vil gis en grundigere drøfting. De langsiktige utviklingstrekkene i en økonomi, teknologiutvikling og produktivitetsvekst blir behandlet. Likeledes hovedprinsippene for økonomisk organisering. Boken vil trekke på forfatternes brede bakgrunn innenfor internasjonal forskning og som rådgivere for myndigheter og private bedrifter. Espen R. Moen og Christian Riis er begge professorer i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI.

Victor D. Norman, Linda Orvedal

En liten, åpen økonomi

En liten, åpen økonomi drøfter prinsipper for utforming av handelspolitikk, næringspolitikk og andre typer økonomisk politikk. Ny utgave av En liten, åpen økonomi. To hovedprinsipper blir lagt til grunn for revisjonen; Det ene er at boken skal gi en bred innføring i temaer knyttet til næringsstruktur og internasjonal økonomi, med fokus på samspillet mellom de ulike delene av økonomien. Det andre er at fremstillingen skal være analytisk og presis, men ikke mer krevende enn at bachelorstudenter skal kunne tilegne seg stoffet. Gjennom hele fremstillingen blir det lagt vekt på å se økonomien som en helhet snarere enn som en sum av isolerte enkeltvirksomheter. Det blir også lagt stor vekt på å illustrere teorien med eksempler fra Norge og andre land.

ISBN 978-82-0539280-9 1. utg. • 2009 • 193 s. • Kr 249,-

ISBN 978-82-05-39935-8 4. utg. • 2010 • 298 s. • Kr 479,-

Organisasjon og ledelse

Erling Røed Larsen, Jon Olav Mjølhus

Myter og erfaringer omkring ledelse

Finanskrise!

Forfatteren av boken tar et oppgjør med mytene som ledere forventes å leve opp til, slik som mytene om å skape forutsigbarhet og kontroll, velge strategisk retning, etablere felles forståelse, felles verdier og felles kultur, skape lærende organisasjoner, eller planlegge og styre innovasjon og utvikling av kunnskap i organisasjoner. Disse mytene utfordres sterkt i møte med lederes reelle erfaringer. Det er er-

Stig O. Johannessen

Lånefest, boligboble - og dagen derpå

Til kompendieutgaven utvikles en digital arbeidsbok, hvor man vil finne oppgaver og annet nyttig lærestoff. Verdikupongen, som er lagt ved boken, gir gratis tilgang for én bruker i ett år. ISBN 978-82-05-35424-1 1. utg. • 2010 • ca 466s. • Kr 449,-

begynnelsen

www.gyldendal.no/akademisk

Verden skal gjennom den tøffeste tilbakegangen siden den store depresjonen på 1930-tallet.Hvordan kunne det gå så galt? Erling Røed Larsen og Jon Mjølhus er eksperter på samfunnsøkonomi og finans. I boken Finanskrise!Lånefest,boligbobleogdagenderpågir de oss de 10 grunnene til at vi til slutt havner der vi gjør. De beskriver hvordan en enorm lånevekst fulgte i kjølvannet av historisk lave renter ogøkningenipengemengden,ogomhvordan verdensøkonomienblepumpetoppmedbillig og villig kreditt (penger). De viser effekten av at kineserne ville og kunne finansiere det enorme amerikanske handelsunderskuddet. De lar oss få innblikk i maktens korridorer, og viser hvordan og hvorfor sentralbankene tok grundig og skjebnesvangert feil da de unnlot å ta hensyn til kredittvekstenogboligboblen.Videreforklarer de hvordan gjeld ble brukt og misbrukt for å øke avkastningen - og hvorfor det var individuelt rasjonelt å lukke øynene. Og, ikke minst: De gir oss råd om hvordan vi selv bør opptre i viktigeprivatøkonomiskebeslutningersomfor eksempel bolig og lån.

Forstå finanskrisen! I midten av september 2008 stod verdens finansielle system på kanten av stupet. Investeringsbanken Lehman Brothers gikk konkurs. Enorme tap ga over natten sjokkbølger over hele verden. Og det var bare

Økonomi, organisasjon og ledelse

3


faringer som vitner om en praksis hvor flyktige Boken er spekket med konkrete råd og situasjoner og fastlåste handlingsmønstre eksempler, og et knippe erfarne virksomhetsopptrer om hverandre og samtidig. Det er er- skribenter fra blant andre Telenor, Helsedirekfaringer preget av kompleksitet, paradokser, toratet, SpareBank1 og Samferdselsdeparteuforutsigbarhet, fragmentert kommunika- mentet tar deg i tillegg med bak kulissene og sjon og uoversiktlige makt- og identitetsfor- deler noen av sine erfaringer. hold. ISBN 978-82-05-39780-4 1. utg. • 2010 • 435s. • Kr 439,-

4 Samfunnsøkonomi

Dette er den første norske boken om ledelse som tar på alvor den nye kunnska- Geir Thompson, Jane Zhen Li pen fra kompleksitetsforskningen. Det er Leadership en bok for alle som bedriver ledelse i dagens dynamiske verden – inkludert ledere. In search of effective influence strategies This book is about ISBN 978-82-05-31573-0 leadership in formal 1. utg. • 2010 • 250 s. • Kr 369,organizations. Its primary focus is on Øystein Bonvik, Peggy Simcic Brønn leadership effectiveVirksomhetens stemme ness, with special atDigital, trykket eller fremført - tekst som tention on influence informerer og inspirerers strategies that lead to superior performanHåndbok og oppce. The book is not a slagsverk som kan practitioner’s manual gi virksomhetsrepreof simple techniques and secret recipes that sentanter både skriveguarantee instant success. It reviews and glede og inspirasjon til å skrive godt. Virk- evaluates theories on leadership, and helps somhetens stemme the reader to understand the complexity of er den første norske effective leadership. The book contains many fagboken som uteluk- references which enable readers to follow up kende er viet kunsten with additional reading on topics of special å skrive godt når skri- interest. benten arbeider på vegne av en virksomhet. ISBN 978-82-05-40060-3 Den dekker prosessen med å finne en effektiv 1. utg. • 2010 • 208s. • Kr 349,skrivestemme og hvordan du som skribent deretter kan gå løs på de mange kanalene Johan From og sjangrene som moderne virksomheter må Fristilling og fornyelse forholde seg til. Telenor fra verk til bedrift

Boken viser hvordan du kan skrive • slagkraftige kronikker og debattinnlegg • engasjerende tekster til egne publikasjoner, nettsteder og sosiale medier • sitatvennlige rapporter og pressemateriell • publikumsvennlige taler og foredrag

Økonomi, organisasjon og ledelse

Fristilling og fornyelse gir grundig innsyn i hvordan moderne forretningsvirksomhet utøves i markeder med stor grad av usikkerhet.

Fristilling og fornyelse utfordrer og problematiserer rådende oppfatninger om hvordan radikale reformer i offentlig sektor kan innføres og gjennomføres, gjennom en dyptgående studie av omdannelsen av Televerket og Telenor fra tidlig på 1990-tallet og frem til i dag. Sentralt i denne diskusjonen står strukturelle og organisatoriske virkemidler og ikke minst krav til lederevner for å håndtere nødvendige overganger. Boken analyserer og diskuterer sentrale spørsmål knyttet til innføring av New Public Management-reformer i offentlig sektor, reformenes demokratiske forankring og spørsmålet om hvorvidt endringene er drevet frem av eliter. Fristilling og fornyelse retter seg både mot alle som er interessert i virksomheters strategitenkning og hvordan forretningskultur utvikles, og mot dem som ønsker å få bedre innsyn i utviklingen og endringene som har skjedd innenfor telekomsektoren. Ikke minst vil den være interessant for studenter og forskere innen statsvitenskap og organisasjonsfag som er opptatt av omstilling og endring av offentlig sektor. ISBN 978-82-05-39458-2 1. utg. • 2009 • 336 s. • Kr 349,-

Lee G. Bolman, Terrence E. Deal

Nytt perspektiv på organsisasjon og ledelse Struktur, sosiale relasjoner, politikk og symboler

Målet med boka er å stimulere til mer kraftfulle og utfordrende måter å tenke på når det gjelder muligheter og fallgruver i organisasjonen. I denne 4. utgaven av Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse er den begrepsmessige kjernen i boka fremdeles en firedelt modell, der organisasjoner betraktes fra fire perspektiver: organisasjonen som fabrikk, som


familie, som jungel og som tempel. Men mye annet er forandret og boka inneholder mye nytt stoff. Eksempelmaterialet er kraftig fornyet for å dekke de siste utviklingstendensene på ledelsesområdet. Likeså «Listetoppene i organisasjonsstudier». Disse innsmettene består av kortfattede sammendrag av viktige tanker fra noen av de mest innflytelsesrike verkene i faglitteraturen på området. Det er også hentet inn mange nye eksempler fra organisasjonslivet. Som tidligere har forfatterne også i denne utgaven lagt vekt på å gi en klar og leseverdig samlende framstilling som tar opp i seg viktige teoretiske tradisjoner på området. De konsentrerer seg først og fremst om stoff innenfor organisasjonsteori som har relevans for praksis. Det er hentet eksempler fra alle sektorer og fra alle deler av verden.

Paul Otto Brunstad

Klokt lederskap mellom dyder og dødssynder

Dårlig lederskap skyldes primært ikke mangel på kunnskap, men klokskap. Faglig innsikt og kunnskap er viktig, men ikke tilstrekkelig for å bli en god leder. Alt kan nemlig gjøres riktig i henhold til regler og prosedyrer, likevel går det meste galt. Hvorfor? Dårlig lederskap skyldes primært ikke mangel på kunnskap, men klokskap. Klokskap er evnen til å handle og til å treffe riktige avgjørelsene i konkrete sammenhengene. Klokskap er en avgjørende egenskap ISBN 978-82-05-39287-8 4. utg. • 2009 • 540 s. • Kr 549,i alt lederskap, enten en er offiser, økonom, sykepleier eller lærer. I Klokt lederskap – mellom dyder og lasØyvind L. Martinsen (red.) ter vil forfatteren peke på faktorer som fremPerspektiver på ledelse mer, men også som hemmer godt lederskap. Perspektiver på ledel- Vekten er lagt på hva det er mulig å lære av se er en artikkelsam- de klassiske dydene og dødssyndene for å ling som dekker sen- fremme nettopp klokt lederskap. trale emner innenfor fagfeltet ledelse, bl.a. ISBN 978-82-05-39258-8 fenomenet leder- 1. utg. • 2009 • ca 278s. • Kr 348,skap, styring av menneskelig ressursbruk, kjønnsforskjellers betydning for ledelse og selvledelse. Mange av kapitlene er skrevet av internasjonalt anerkjente forskere innen ledelsesfaget. I tillegg er norske bidrag inkludert, slik at boka gir et utfyllende bilde av lederskapets natur, problemer og muligheter. Alle kapitlene er forskningsbaserte.

ISBN 978-82-05-39456-8 1. utg. • 2009 • 278 s. • Kr 389,-

www.gyldendal.no/akademisk

Matematikk og statistikk for økonomiske fag Knut Sydsæter

Matematisk analyse bind 1

Boken gir en innføring i matematisk analyse for studenter innen bedriftsøkonomiske og sosialøkonomiske fagområder, men er også anvendelig for andre studentgrupper I denne 8. utgaven er en del av kapitlene betydelig forenklet og forbedret, og det er kommet til en rekke nye økonomiske eksempler og oppgaver. En del av oppgavene inneholder henvisninger til utførligere løsningsforslag som finnes i en fritt tilgjengelig studentmanual på egne nettsider.. ISBN 978-82-05-40742-8 8. utg. • 2010 • 572s. • Kr 499,-

Leif Halbo

Kvalitetsstyring og måleteknikk -laboratorium, produksjon og tjenestevirksomhet

Kravene til systematisk styring av kvaliteten på produkter og tjenester øker i næringslivet og i offentlig virksomhet. Denne boken beskriver grunnelementene i og gjennomføringen av kvalitetsstyring i laboratorier og bedrifter. Bruken av måleteknikk og statistikk i kvalitetsstyring er sentrale temaer, som inkluderer blant annet statistisk prosesstyring,

Økonomi, organisasjon og ledelse

5


hypotesetesting, vurdering og beregning IT og informatikk av måleusikkerhet og forsøksplanlegging. For laboratoriearbeid drøftes også prøvetaking og validering. Standarder for krav til kvalitetssystemer behandles, blant andre ISO 9000-serien og ISO 17 025. Svend Andreas Horgen I boken beskrives bruken av prinsippene i kvalitetsstyring for kontroll med helse, miljø og sikkerhet, og den beskriver krav til kontroll med kvalitet og måleresultater i norsk lov, EØS-avtalen og andre internasjonale avtaler som Norge har signert.

6

LINUXmagasinet 4/2004

WWW

Webprogrammering i PHP

«Etter en grundig gjennomlesning må jeg si at jeg er virkelig imponert. … Anbefales på det sterkeste!» www.sindrem.com ISBN 978-82-05-39358-5

IT og informatikk

Webprogrammering 3. utg. • 2009 • 402 s. • Kr 449,i PHP gir en praktisk i hvordan man kan WWW lage dynamiske, inGeir Maribu teraktive websider. Med utgangspunkt Praktisk Linux ISBN 978-82-05-40211-9 i en rekke tidsriktige Boka viser hvordan 2. utg. • 2010• 416 s. • Kr 499,eksempler forklares du tar i bruk Linux og viktige konsepter jobber effektivt med Dag Einar Sommervoll innen webutvikling, alle typer brukerproMattespettboka for eksempel begrammer. Matematikk - helt handling av skjema, strukturering av kode, Operativsystemet enkelt tilstandsbevaring, samspillet mellom klient introduseres via det Mange sliter med de og tjener, filbehandling, databaseintegrasjon grafiske brukergrenmatematiske basisog automatisk generering av grafikk. Viktige sesnittet KDE, som ferdighetene, men tema innen sikkerhet, som adgangskontroll behandles grundig. hvorfor er det slik? og beskyttelse mot hacking, blir grundig beMen det gis også en Denne boka gir en lyst, mens avanserte tema som objektorien- omfattende beskrivelse av kommandoer, muntlig og lettere tering introduseres kort. Siste kapittel har en kommandoskallet bash, skallprogrammehumoristisk framstilrekke løsninger på vanlige problemstillinger ring osv. Installering og vedlikehold av proling av matematiske i kokebokstil. gramvare på egen Linux-pc er blant de andre basiskunnskaper. Vi Webprogrammering i PHP er velegnet viktige temaene boka tar opp. senker skuldrene og søker å (gjen)oppdage som lærebok for webutvikling og programEt samarbeidsprosjekt mellom Gyldendal matematikkverdenen. mering på universiteter og høgskoler. Hvert Akademisk og Tisip. Boka har ressurssider på Her får leseren forståelsen av matematikk kapittel avsluttes med aktuelle øvingsopp- Internett: gjennom relevante og enkle eksempler. For gaver. Boka passer også bra for hobbyutvi- www.tisip.no/boker/plx at vi skal tenke – og ikke minst regne – riktig, klere som vil lage spennende, funksjonelle knyttes den abstrakte symbolverdenen til ISBN 978-82-05-39051-5 websider. noe konkret og visuelt. For eksempel deler Webprogrammering i PHP er et samar- 3. utg. • 2009 • 528 s. • Kr 499,vi pizzaer, vi tenker på et likhetstegn som en beidsprosjekt mellom Gyldendal Akademisk dumphuske og en parentes som en sekk. og Tisip. Boka har en egen ressursside på Internett: Poenget er at ferdigheter skapes gjennom www.phpbok.no forståelse. ISBN 978-82-05-38405-7 1. utg. • 2009 • 184 s. • Kr 199,-

Økonomi, organisasjon og ledelse

«… Horgens bok er fullt på høyde med de beste utenlandske titlene. Fordelen for en nordmann som vil lære PHP er ikke bare språkdrakten, men at også tankesettet er norsk.»


WWW

Arbeidsliv

Else Lervik, Vegard B. Havdal

Programmering i Java

Programmering i Java er en lærebok for høyere utdanning, med Java og objektorientering som basis. Boka dekker både grunnleggende og videregående opplæring. Av videregående emner nevnes Swing, Collections, RMI, JDBC, JUnit og JSP. Denne nye utgaven er omarbeidet slik at de nye språkelementene i J2SE 1.5 er tatt i bruk gjennomgående. Dette gjelder blant annet generiske typer, enums og utvidet for-løkke. API-referanser er samlet til slutt i aktuelle kapitler. Boka definerer over 500 begreper i oversiktlige lister, og den tilbyr mer enn 500 oppgaver av ulike typer, mange med løsning på bokas ressursside på Internett:

En håndbok for ansatte i selskap og konsern Eirik Falk

Pensjon - helt enkelt En håndbok for ansatte i selskap og konsern

Den første boken som forklarer deg temaet pensjon på en lettfattelig måte. Opplever du det med pensjon som vanskelig? De fleste av oss skyver på problemstillingen til vi nærmer oss pensjonsalderen – men da er det imidlertid for sent å påvirke situasjonen. I denne boka tar vi for oss den økonomiske virkeligheten den dagen arbeidslivet tar slutt og man trer inn i pensjonistenes rekker. Gjennom en tenkt - men svært realistisk blokk – presenteres seks ulike husstander. Boka beskriver hvordan disse beboerne på hver sin måte vil få framtida som pensjonister formet av de valg de gjør i sine yrkesaktive liv. Ved å følge disse www.tisip.no/boker/java/ husstandene framstiller forfatteren de enkelte Ressurssiden inneholder også et sett med foiler ordningene på en enkel, men samtidig tilstrektil hvert kapittel samt lenker og diskusjonsfo- kelig detaljert måte til å kunne forstå nyansene i systemet. rum m.m. Et samarbeidsprosjekt mellom Gyldendal Hvordan vil du ha det som pensjonist? Pensjon - helt enkelt vil hjelpe deg til å gjøre de valgene Akademisk og Tisip. du trenger å ta for å nå dit. Med stadige endISBN 978-82-05-39050-8 ringer blir det viktigere enn noensinne å holde 4. utg. • 2009 • 956 s. • Kr 599,seg oppdatert. ISBN 978-82-05-39261-8 1. utg. • 2009 • 110 s. • Kr 198,-

www.gyldendal.no/akademisk

Gro Granden

Styrearbeid

Boka omhandler først og fremst aksjeselskapets styrende organer og forholdet mellom disse, med vekt på styrets oppgaver og praktisk styrearbeid i enkeltselskaper og konserner. Denne 7. utgaven er bearbeidet på bakgrunn av endringer som har skjedd i lov, forskrift og praksis. I tillegg er det innarbeidet stoff om samfunnsansvar i nasjonale og flernasjonale selskaper. Aktuelle spørsmål som tas opp er bl.a.: Når og hvordan kan de ansatte kreve styrerepresentasjon? Hva når selskapet er en del av et konsern? Hvordan gjennomføres valgene? Når er et styremedlem inhabil? Hvordan lage en styringsinstruks? Når bør det pålegges taushetsplikt? Hva er styrets og tillitsvalgets rolle i endringsprosesser? Formålet er å gi de ansattes representanter et bedreutgangspunktforådeltaistyretpåvegne av de ansatte. De ulike temaer og områder er forsøkt framstilt uten særlige krav til forhåndskunnskap om jus. Boka henvender seg først og fremst til ansattevalgtestyrerepresentanter,menervelsåaktuell for tillitsvalgte og andre ansatte i privat og offentlig virksomhet. ISBN 978-82-05-39570-1 7. utg. • 2009 • 282 s. • Kr 398,-

Økonomi, organisasjon og ledelse

7


skår på læring og autonomi. Dette er en viktig grunn til at Norge har en høy verdiskaping og gjør det bra når det gjelder produktivitet og erfaringsdrevet innovasjon. Fremstillingen munner ut i en diskusjon av aktuelle temaer, som forholdet til «lean production», fraværsproblemet, bærekraftproblemet og «livet etter oljen», herunder nye forsknings- og utviklingsprogrammer. Forfatterne har alle deltatt aktivt i forskningsbaserte utviklingsprogrammer i arbeidslivet, eller i utviklingen av samarbeidet mellom forskningen og arbeidslivets parter.

Gro Granden

Samfunnsansvar Hva kan tillitsvalgte gjøre?

8 Arbeidsliv

Samfunnsansvar står stadig oftere på dagsordenen, både i tradisjonelle sammenhenger som selskapers ledelses- og styringsorganer, og i media. Denne boka er skrevet med sikte på å gi tillitsvalgte i flernasjonale selskaper bakgrunn for å arbeide med samfunnsansvar i eget konsern. Idenordiskelandeneerdeansatterepresentert i selskapenes styrende organer, og hovedavtaleneforutsettersamarbeidmellomledelsenog arbeidstakernes tillitsvalgte om viktige forhold i selskapet. Det gir tillitsvalgte en plass i utviklinga av selskapets samfunnsansvar nasjonalt og internasjonalt. Forfatteren har samlet stoff om ulike sider ved samfunnsansvar fra norske myndigheter, næringslivet,fagbevegelsenogulikeorganisasjoner. I tillegg presenteres noen verktøy som rammeavtaler, retningslinjer og direktiver.

ISBN 978-82-05-39872-6 1. utg. • 2010 • 216s. • Kr 349-

Lars G Wessel Johnsen

Risikovurdering Praktisk risiko- og sårbarhetsanalyse i virksomheter

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv. Med kommentarer av Børre Pettersen og Atle Sønsteli Johansen

En lettfattelig og nyttig kommentarutgave til arbeidsmiljøloven (lov om arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv.). Hver paragraf etterfølges av kommentarer utarbeidet av Børre Pettersen og Atle Sønsteli Johansen. Boka inneholder også et nyttig stikkordregister. Boka er uunnværlig for arbeidstakere, tillitsvalgre, verneombud og bedriftsledere.

Denne boken gir leserne en systematisk Lovteksten er à jour pr 1. januar 2010. fremgangsmåte for å ISBN 978-82-05-40181-5 beskrive risikobildet 4. utg. • 2010 • 305 s. • Kr 135,og komme frem til risikoreduserende til- Atle Sønsteli Johansen, Børre Pettersen, tak i egen virksomhet. Sentrale dommer til arbeidsmiljøloven Gjennom lover og Her presenteres utforskrifter er alle virkdrag av dommer somheter pålagt å utsom det er henvist til føre risikovurderinger, i kommentarutgaven uansett hvor kompleks og kritisk virksomhetil lov om arbeidsten er. miljø, arbeidstid Slike vurderinger skal bidra til at offentlig og og stillingsvern mv. privat næringsliv kan forebygge uønskede Hver av dommene er hendelser og på den måten bli mer driftssikre kommentert av Atle og pålitelige, samtidig som risikoen for skader Sønsteli Johansen og på person og miljø blir redusert. Børre Pettersen. Praktiske eksempler fra virksomheter man har tilknytning til, eller kjenner seg igjen i, gjør det lettere å komme i gang på egen ISBN 978-82-05-39267-0 1. utg. • 2009 • 133 s. • Kr 129,hånd. Eksemplene er hentet fra barnehage, barneskole, entreprenør, kontorvirksomhet, kirke, mekanisk verksted, sykehjem og dagligvarebutikk.

ISBN 978-82-05-38139-1 1. utg. • 2009 • 140 s. • Kr 269,-

Per Hartvig Engelstad, Bjørg Aase Sørensen, Bjørn Gustavsen, Thoralf Ulrik Qvale

Innovasjonssamarbeid mellom bedrifter og forskning Den norske modellen

Denne boken behandler de initiativ og programmer som har blitt lansert gjennom det siste halve århundre for å fremme læring i arbeidet. I internasjonale studier av arbeidsorganisasjon er Norge blant de land som har høy

1Børre Pettersen, Atle Sønsteli Johansen

ISBN 978-82-05-38611-2 1. utg. • 2009 • 174 s. • Kr 298,-

www.gyldendal.no/akademisk


Espen Løken, Arne Bernhardsen, Arthur Danielsen, Line Eldring, Rune Soma

Arbeidslivsquiz- 1200 spørsmål om arbeidsliv

1200 spørsmål om arbeidsliv. Her kan du teste dine kunnskaper om historie, kultur, fagorganisering, lovverk, personer og begreper, lovverk og mye mer! Arbeidslivsquiz er en morsom måte å tilegne seg kunnskap! Noen spørsmål fra boka: I hvilket yrke ondulerer man? Har vi lovfestet minstelønn i Norge? Når ble YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - stiftet? Hvem har dekorert veggene i Freia-kantinen i Oslo? ISBN ISBN 978-82-05-39758-3 1. utg. • 2009 • 182 s. • Kr 198,-

Klimavennlige handlinger på arbeidsplassen

Klimaendringer er en av de største utfordringene som menneskeheten står overfor. Det er avgjørende for livet på jorda at utslippene av skadelige klimagasser reduseres. For å få det til må alle deler av samfunnet bidra – også arbeidslivet. Bedriftenes miljøansvar er først og fremst et styre- og ledelsesansvar. Fagbevegelsen har likevel en viktig rolle ved å sørge for at egne medlemmer får kunnskap om klimaspørsmål. Informasjon, involvering, deltakelse og medvirkning er en forutsetning for å lykkes. Denne boka gir eksempler på hvordan ansatte og tillitsvalgte, bl.a. gjennom sine respektive organer, kan arbeide for å påvirke klimavennlige handlinger på arbeidsplassen.

www.gyldendal.no/akademisk

I hvilket tiår fikk vi full lønn under sykdom? Hva er forskjellen på minstelønn og normallønn i en tariffavtale? Hvilken tillitsmann og politiker ble kalt «Leppa fra Grorud»?

9

Dette er bare tre av spillets femten hundre spørsmål om arbeiderbevegelse, lover og avtaler, fagforbund, arbeidsliv, historie, ord og uttrykk og arbeiderkultur. Etter en hyggelig runde med kollegaer eller venner sitter man igjen med nyttig kunnskap. Spillet kombinerer quiz med strategispill, hvor målet er å organisere ulike bransjer i norsk arbeidsliv. For å bli spillets vinner kreves det både strategisk planlegging og mangeartet kunnskap, men siden det er mulig å velge vanskelighetsgrad på spørsmålene, har alle en mulighet til å gjøre det skarpt. En ypperlig gave til deg og dine bekjente. Kjøp spillet i bokhandelen eller bestill det direkte hos forlaget: • E-post: kundeservice@gyldendal.no • Telefon: 23 32 76 61 • Nettbutikk: gyldendal.no/arbeidsliv • ISBN: 978-8205-38967-0 • Kr 600,– inkl. mva.

Økonomi, organisasjon og ledelse


I tillegg gir den mange råd og eksempler på klimavennlige handlinger både privat og på arbeidsplassen. Boken er utgitt i samarbeid med UNIO og LO. I tillegg gir den mange råd og eksempler på klimavennlige handlinger både privat og på arbeidsplassen. Boken er utgitt i samarbeid med UNIO og LO. ISBN ISBN 978-82-05-38675-4 1. utg. • 2009 • 144 s. • Kr 249,-

Asbjørn Wahl

Velferdsstatens vekst - og fall?

10 Arbeidsliv

– Er velferdsstaten truet? – Står velferdsstaten under press i dagens Norge? – Hva skjer i så fall med velferdsstaten – og hvorfor? I denne boka legger forfatteren fram en analyse av velferdsstatens framvekst, med fokus på de maktpolitiske betingelsene og ut fra et utvidet velferdsstatsbegrep. Han viser hvordan maktforholdene er endret som et resultat av den markedsliberalistiske offensiven fra omkring 1980. Dernest beskriver han hvordan sterke kapitalinteresser og markedsliberalister motarbeider og undergraver de viktigste institusjonene som holder velferdsstaten oppe, nemlig fagbevegelsen og demokratiet. ISBN ISBN 978-82-05-38779-9 1. utg. • 2009 • 284 s. • Kr 329,-

Økonomi, organisasjon og ledelse

Randi Wågø Aas

Raskt tilbake Kunnskapsbasert rehabilitering av sykmeldte

Denne boken handler om tilbakeføring eller rehabilitering av sykmeldte. Bokens hovedmål er å tilby et kunnskapsgrunnlag for denne type tjeneste. Forfatteren tar leseren med gjennom et komplekst praksis- og forskningsfelt og søker å skape en bedre oversikt og innsikt i feltet. Sentralt står arenaene og aktørene ved tilbakeføring av sykmeldte og situasjonene som krever ulik tilnærming; «på jobb», «delvis borte», «helt borte», «tilbake» og «permanent borte». De to siste kapitlene gir en bred beskrivelse av hvordan problemene ved sykefravær kan forstås ved hjelp av statistikk, forskning, teorier og livshistorier, og hvordan løsningene kan utformes og tilbys. Løsningene er delt i tre; basistiltak, persontiltak og prosjekttiltak. Målgruppen er fagpersoner som utformer eller tilbyr tjenester for sykmeldte. Derved er boken også aktuell som pensumbok innen en rekke bachelor- og masterutdanninger. ISBN 978-82-05-39263-2 1. utg. • 2009 • 216 s. • Kr 349,-

orgled102  
orgled102  

Økonomi, organisasjon og ledelse, It, Arbeidsliv Nyheter 2010