Page 1

• Å lede endringsprosesser: ledelse av organisasjonsendringer; makt og påvirkningskraft; skjulte feller i beslutningsprosessen; ledelse og kompetansestyring; insentiver og motivasjon. • Utvikling i lederrollen: lederutvikling; selvledelse. Mange av kapitlene er skrevet av internasjonalt anerkjente forskere innen ledelsesfaget. Noen av bidragene er blant klassikerne innen faget. I tillegg er norske bidrag inkludert, slik at boka gir et utfyllende bilde av lederskapets natur, utfordringer og muligheter. Alle kapitlene er forskningsbaserte. Øyvind L. Martinsen (red.) er dr.philos fra Universitetet i Bergen og professor i organisasjonspsykologi ved Institutt for ledelse og organisasjon på Handelshøyskolen BI. Han er instituttleder samme sted og forsker og underviser innen ledelse, 360 graders ledervurderinger, personlighetspsykologi, selvledelse, kreativitet og motivasjon.

www.gyldendal.no/ppl

Perspektiver paa ledelse_5.utg .indd All Pages

Perspektiver på LEDELSE

• Lederen: om forskning på ledelse; transformasjons- og transaksjonsledelse; lederstil; situasjonstilpasset ledelse; lederes egenskaper; destruktiv ledelse; kvinner og ledelse.

Perspektiver på LEDELSE

5. utgave

• Om ledelse: om lederskap; myter og fakta om lederrollen; lederens egentlige oppgave; om å forstå organisasjoner; ledelse i en digitaliseringstid.

Øyvind Lund Martinsen (red.)

Perspektiver på ledelse er en artikkelsamling som dekker sentrale emner innenfor fagfeltet ledelse. Den retter seg mot studenter i organisasjons- og ledelsesfag og ledere på ulike nivåer. Boka er inndelt i følgende hoveddeler og kapitler:

Øyvind Lund Martinsen (red.)

08.07.2019 12:00


[start smuss]

perspektiver pĂĽ ledelse

100993 GRMAT Perspektiver paa ledelse 190501.indd 1

09/07/2019 10:24


100993 GRMAT Perspektiver paa ledelse 190501.indd 2

09/07/2019 10:24


[start tittel]

øyvind l. martinsen (red.)

perspektiver pĂĽ ledelse

100993 GRMAT Perspektiver paa ledelse 190501.indd 3

09/07/2019 10:24


[start kolofon]

© Gyldendal Norsk Forlag AS 2019 5. utgave, 1. opplag 2019 ISBN 978-82-05-52486-6 Omslagsdesign: Gyldendal Akademisk Sats: Bøk Oslo AS Brødtekst: Minion 10,5/15 pkt Papir: 90 g Amber Graphic Trykk: Dimograf, Polen Engelske artikler er oversatt til norsk av May Britt Stamsø, kap. 1, 2, 7, 13 (sammen med Gro Gjestrud) Ingvill Christina Goveia, kap. 4 Ragnhild Engetrøen, kap. 3 Gro Gjestrud, kap. 13 (sammen med May Britt Stamsø) Kjersti Velsand, kap. 17 Alle henvendelser om boken kan rettes til Gyldendal Akademisk Postboks 6730 St. Olavs plass 0130 Oslo www.gyldendal.no/akademisk akademisk@gyldendal.no Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Alle Gyldendals bøker er produsert i miljøsertifiserte trykkerier. Se www.gyldendal.no/miljo

100993 GRMAT Perspektiver paa ledelse 190501.indd 4

09/07/2019 10:24


[start forord]

Forord

Daglig opplever vi omtale i media av ledere og deres suksesser og feiltrinn. Når ledere ikke lykkes, tenker antakelig mange at lederne utsetter samfunn, organisasjoner og mennesker for store belastninger. Når ledere lykkes, mener mange at lederne bidrar til at det oppnås gevinster av økonomisk, materiell eller velferdsmessig karakter. Er dette rettferdig? Har lederne så stor innflytelse at de fortjener det fokuset de gjerne blir utsatt for? Videre kan man spørre hva ledere faktisk gjør riktig i situasjoner hvor deres anstrengelser blir kronet med hell, og hva de gjør galt når de ikke lykkes. Hvilke rammebetingelser bidrar til suksess eller nederlag for ledere? Dette er spørsmål som ledelsesforskningen er opptatt av. Selv om atferdsforskning er beheftet med små og store feilkilder, kan forskningsresultater likevel gi oss en pekepinn på hva svarene kan være på de mange spørsmålene knyttet til ledelse. Denne boken har fire deler. Den første delen beskriver lederskapets natur, og den andre delen beskriver hva som kjennetegner dyktige, men også destruktive ledere. I bokens tredje del beskrives sentrale sider ved det å lede endringsprosesser, og som enkelte ser på som en kjerne i lederskapets natur. Bokens fjerde og siste del er viet lederes utvikling og forskning på lederutvikling, og selvledelse er den sentrale tematikken her. Jeg ønsker å takke forlaget ved forlagsredaktør Per Oskar Andersen for et meget godt samarbeid omkring tilblivelsen og utviklingen av boken. Takk særlig til gode kollegaer for bidrag til boken og godt samarbeid for øvrig. Takk dessuten til Kari, Marte og Eirik for tålmodighet under gjentatte skriveprosesser. Undertegnede håper at du som leser dette, vil finne innholdet leseverdig, utfordrende og interessant, enten du er student eller leder i jobb. Oslo, juni 2019 Øyvind Lund Martinsen

100993 GRMAT Perspektiver paa ledelse 190501.indd 5

09/07/2019 10:24


100993 GRMAT Perspektiver paa ledelse 190501.indd 6

09/07/2019 10:24


[start innfort]

Innhold

I N N L ED N I NG................................................................................ 15 d el I  OM LEDEL SE ....................................................................... 19 ka pit tel 1  LED ER SKAP . . ............................................................... 21

Bernhard M. Bass Begynnelsen.................................................................................. Universalitet.............................................................................. Betydningen av ledelse og lederskap.................................................. Lederskap som forskningstema........................................................ Nye teorier................................................................................ Lederskapets betydning.................................................................... Definisjoner av lederskap............................................................... Referanser....................................................................................

21 23 26 32 33 33 33 34

ka pit tel 2  Å JOB B E SOM LED ER: MYT E R OG FAKTA .......................... 38

Henry Mintzberg Myter og fakta om lederens arbeid....................................................... Tilbake til en grunnleggende beskrivelse av ledelsesarbeid........................... Mellommenneskelige roller................................................................ Informasjonsroller........................................................................... Beslutningsroller............................................................................. Den integrerte jobben...................................................................... Mot mer effektiv ledelse................................................................... Pedagogens jobb............................................................................. Referanser....................................................................................

100993 GRMAT Perspektiver paa ledelse 190501.indd 7

39 44 45 46 48 50 51 53 54

09/07/2019 10:24


8 innhold ka pit tel 3  LED EREN S EGENTLIGE OPP G AVE..................................... 55

John P. Kotter Forskjellen på administrasjon og ledelse................................................. Å gi arbeidet retning kontra planlegging og budsjettering............................ Samkjøring av mennesker kontra organisering og ­bemanning....................... Motivasjon og inspirasjon kontra kontroll og problemløsing......................... Å skape en ledelseskultur...................................................................

56 58 59 61 63

ka pit tel 4  Å FOR S TÅ ORG AN I SA SJON E R......................................... 66 L ED ER S KAP, RAMMER OG HVERDAG S T EOR I E R OM S I T UA S JON E N

Joan V. Gallos Forståelse og hverdagsteorier............................................................. Å skape orden i kompleksitet.............................................................. Å utnytte mangfoldet i organisasjonsteoriene....................................... En firedimensjonal diagnosemodell....................................................... Problemstillinger, valg og fokusområder............................................. Sentrale spenninger...................................................................... Redefinering.................................................................................. Å bruke og lære bort refleksjon og tilpasningsdyktig forståelse.................. Oppsummering.............................................................................. Ledelse og forståelse av organisasjoner............................................... Referanser....................................................................................

67 69 69 75 75 76 79 79 81 81 84

ka pit tel 5  LED EL SE I EN D IG ITAL T I DSA LD E R................................... 87

Jan Ketil Arnulf Kommunikasjonsverktøy for utøvelse av ledelse – ­virtuelle samarbeidsformer... Kan ledelse være virtuell?............................................................... Teorien bak «IKT» – informasjons- og ­kommunikasjonsteknologi............... Et kort utsnitt av forskningen på virtuell ledelse.................................... Beslutningsverktøy og substitutter for ledelse.......................................... Planlegging av digitale teknologier i strategisk ledelse: Digital transformasjon.... Digital utvikling kan endre definisjonen av ledelse..................................... Den digitaliserte lederen – oppsummering.............................................. Referanser....................................................................................

88 88 89 92 94 97 100 103 103

d el I I  LEDEREN ........................................................................... 109 ka pit tel 6  Å FOR SKE PÅ LED EL SE .................................................. 111

Øyvind L. Martinsen Teori........................................................................................... Sammenhenger og kausalitet.............................................................. Krav til ledelsesteorier...................................................................... Forskningsmetoder i ledelsesforskningen................................................ Kvalitative metoder......................................................................

100993 GRMAT Perspektiver paa ledelse 190501.indd 8

112 112 113 114 115

09/07/2019 10:24


innhold 9 Kvantitative metoder.................................................................... Eksperimentell forskning................................................................ Ikke-eksperimentell forskning.......................................................... Krav til, og analyser av, ledermålinger.................................................... Reliabilitet................................................................................. Validitet.................................................................................... Samvariasjon og korrelasjon............................................................ Faktoranalyser............................................................................ Metaanalyser............................................................................. Lederjobber: administrasjon, fag og ledelse?............................................ Ledereffektivitet.......................................................................... Teoretiske hovedstrømninger i ledelsesforskningen................................... Referanser....................................................................................

116 116 117 118 119 119 120 120 121 122 123 125 127

ka pit tel 7  FRA TRAN SAK SJON SLED E L S E T I L TRAN S FORMA SJON SLED EL SE: Å LÆR E Å D E LE E N VI S JON ................... 128

Bernard M. Bass Lederskap i dag............................................................................... Transformasjonsledelse..................................................................... En avgjørende faktor........................................................................ Ekstra innsats nedenfra..................................................................... Ulike typer transformasjonsledelse....................................................... Transformasjonsledere utgjør forskjellen på suksess og fiasko....................... Betydningen for bedriftens image..................................................... Betydningen for rekruttering........................................................... Betydningen for utvelgelse, forfremmelse og overføring.......................... Betydningen for utvikling............................................................... Betydningen for trening................................................................. Lederopplæring.............................................................................. Andre tilnærmingsmåter til læring.................................................... Betydningen for lederutdanning....................................................... Betydningen for utforming og tildeling av oppgaver............................... Betydningen for organisasjonsstrukturen............................................

129 130 131 132 133 134 135 135 135 136 137 138 139 140 140 141

ka pit tel 8  LED ER S T I L .................................................................. 142

Øyvind L. Martinsen Lederatferd og ledertrekk.................................................................. Teorier om lederatferd...................................................................... Klassiske lederstiler: Strukturering av arbeidet og ­omtanke for medarbeiderne.. Leder–medarbeider-relasjonen........................................................... Transformasjonsledelse, karismatisk ledelse og endringsledelse..................... Forskning på transformasjonsledelse.................................................. Kritikk mot fullspektrumsmodellen og transformasjonsledelse – og noen motargumenter.......................................................... Verdien av flere kilder i forskning på ledelse.........................................

100993 GRMAT Perspektiver paa ledelse 190501.indd 9

144 145 148 152 155 157 158 159

09/07/2019 10:24


10 innhold Verdien av eksperimentelle studier.................................................... En tredelt, integrerende modell for effektiv lederatferd............................... Oppsummering og konklusjoner.......................................................... Referanser....................................................................................

161 162 165 165

ka pit tel 9  SITUA SJON S T I LPA SN I NG SOM LE D E L S E S S T R ATEG I ............ 169

Geir Thompson Mål–middel-modellen...................................................................... Påvirkningsstrategier.................................................................... Situasjonsfaktorer........................................................................ Situasjonsbetinget valg av påvirkningsstrategi....................................... Evaluering av mål–middel-modellen.................................................. Ledersubstitutteori.......................................................................... Påvirkningsstrategier.................................................................... Erstattere, nøytraliserere og forsterkere.............................................. Evaluering av teorien.................................................................... Fiedlers situasjonsbetingede ledelsesmodell............................................ Påvirkningsstrategier.................................................................... Situasjonsfaktorer........................................................................ Betingelser for utøvelse av effektiv ledelse........................................... Evaluering av teorien.................................................................... Kognitiv ressursteori........................................................................ Evaluering av teorien.................................................................... Situasjonsbestemt ledelse.................................................................. Strategier for påvirkning................................................................ Situasjonsvurdering...................................................................... Kopling av situasjonsanalyse og lederstil............................................. SBL II som coachingmodell............................................................. Overstyring og fravær av styring....................................................... Regresjon.................................................................................. Evaluering av SBL......................................................................... Referanser....................................................................................

170 170 171 173 176 176 177 177 180 181 181 181 183 184 184 186 186 187 189 189 190 191 192 192 194

ka pit tel 10  LED ERE S EGEN SKAPER ................................................ 197

Øyvind L. Martinsen Intelligens..................................................................................... Personlighet.................................................................................. Hva er et personlighetstrekk?.......................................................... Det rådende trekkperspektivet........................................................ Personlighetstrekk og ledelse.......................................................... Er ledelse medfødt?...................................................................... Referanser....................................................................................

100993 GRMAT Perspektiver paa ledelse 190501.indd 10

199 202 202 204 206 211 214

09/07/2019 10:24


innhold 11 ka pit tel 11  D E S TRUKT I V LED EL SE ................................................. 218

Lars Glasø Effektiv og konstruktiv versus ineffektiv og ­destruktiv ­ledelse....................... Begreper for destruktiv ledelse............................................................ Destruktiv lederatferd...................................................................... Kiles helsefarlige ledere................................................................. En modell for destruktiv ledelse........................................................... Forekomst av destruktiv ledelse........................................................... Sammenhengen mellom ledelse og mobbing........................................ Arbeidstakers juridiske rettigheter........................................................ Konsekvenser av destruktiv ledelse....................................................... Hvorfor man reagerer så sterkt............................................................ Bad is stronger than good............................................................... Ostrakisme................................................................................ Tap av mening og forutsigbarhet...................................................... Psykologisk versus fysisk smerte....................................................... Gjengjeldelse................................................................................. Sosial bytteteori.......................................................................... Ekstrarolle- og kontraproduktiv atferd............................................... Perspektiver på destruktiv ledelse......................................................... Personlighetsperspektivet.............................................................. Situasjonsperspektivet.................................................................. Et integrert perspektiv.................................................................. Forebygging av destruktiv ledelse......................................................... Rekruttering.............................................................................. Oppfølging................................................................................ Primær-, sekundær- og tertiærprevensjon........................................... Lederutvikling............................................................................ Konklusjon.................................................................................... Referanser....................................................................................

218 220 220 220 222 223 224 224 224 226 226 227 227 227 228 228 228 230 230 232 233 234 234 235 235 236 238 239

ka pit tel 12  KVI NNER OG LED EL SE I NORG E..................................... 246

Astrid M. Richardsen og Laura E.M. Traavik Hvorfor er det så få kvinner i toppledelsen?............................................. Individuelle forklaringer: «Kvinner vil ikke eller kan ikke»......................... Organisatoriske forklaringer: Glasstak eller labyrint eller cliff?................... Samfunnsmessige forklaringer: ­Stereotypier, ­rolleforventninger og kulturelle barrierer.................................................................... Kvinner og stress — kostnader forbundet med ulikheter........................... Norske kvinner og menn, og ledelse...................................................... Fremtiden..................................................................................... Referanser....................................................................................

100993 GRMAT Perspektiver paa ledelse 190501.indd 11

247 248 251 253 255 256 259 261

09/07/2019 10:24


12 innhold d el I I I  Å LEDE END R I N G SPROSE S SE R ............................................. 265 ka pit tel 13  Å LED E ORG AN I SA SJON S E N D R I NG E R ............................. 267

Gary Yukl Endringsprosesser........................................................................... Årsaker til motstand mot endringer................................................... Faser i endringsprosessen............................................................... Faser i reaksjonen på endring........................................................... Ulike typer organisasjonsendringer................................................... Systemmodeller for organisasjonsdiagnose.......................................... Hvordan påvirke organisasjonskulturen?................................................ Kjennetegn ved organisasjonskulturer................................................ Primære mekanismer for kulturpåvirkning........................................... Sekundære mekanismer for kulturpåvirkning....................................... Kulturformer.............................................................................. Kultur og vekstnivåer i organisasjoner................................................ Utvikling av en visjon........................................................................ Kjennetegn på en god visjon............................................................ Elementer i en visjon..................................................................... Måter å utvikle en visjon på............................................................ Gjennomføring av endringer............................................................... Ansvar for å gjennomføre større endringer.......................................... Tempo og rekkefølge.................................................................... Veiledning for endringsledelse............................................................. Politiske/organisasjonsorienterte handlinger....................................... Personorienterte handlinger........................................................... Nyskaping og læring......................................................................... Finne ny kunnskap internt.............................................................. Skaffe ny kunnskap utenfra............................................................. Spredning og utnyttelse av ny kunnskap.............................................. Lærende organisasjoner................................................................. Veiledning for å fremme nyskaping og fleksibilitet..................................... Oppsummering.............................................................................. Referanser....................................................................................

267 268 270 271 272 274 275 275 276 278 279 279 281 281 282 285 288 288 289 290 290 293 297 297 298 299 300 301 304 305

ka pit tel 14  LED EREN S MAKT OG PÅVI R K N I NG S K R A F T ...................... 309

Linda Lai Gjensidighetsprinsippet.................................................................... Mottakerens «valuta» og påvirkerens «kreditt»..................................... Fremtvunget medgjørlighet............................................................ Døren-i-ansiktet-teknikken............................................................. Indre forpliktelse og konsistens........................................................ Konsensusprinsippet........................................................................ Gruppetenkning.......................................................................... Like og bli likt.............................................................................

100993 GRMAT Perspektiver paa ledelse 190501.indd 12

311 312 312 312 313 314 315 315

09/07/2019 10:24


innhold 13 Autoritet................................................................................... Knapphet.................................................................................. Fra påvirkningsprinsipper til konkrete teknikker........................................ Motstand mot påvirkningsforsøk......................................................... Individuelle forskjeller i motstand..................................................... Teknikker for å overvinne motstand.................................................. Avslutning.................................................................................... Referanser....................................................................................

317 318 318 319 320 321 323 324

ka pit tel 15  SKJULTE FELLER I B E SLUT N I NG S PROS E S S E N .................... 326

John S. Hammond, Ralph L. Keeney og Howard Raiffa Forankringsfellen............................................................................ Hva kan du gjøre med dette?........................................................... Status quo-fellen............................................................................. Hva kan du gjøre med dette?........................................................... «Sunk cost»-fellen........................................................................... Hva kan du gjøre med dette?........................................................... Bekreftelsesfellen............................................................................ Hva kan du gjøre med dette?........................................................... Avgrensningsfellen.......................................................................... Hva kan du gjøre med dette?........................................................... Estimerings- og prognosefeller............................................................ Hva kan du gjøre med dette?........................................................... Bedre føre var enn etter snar..............................................................

327 329 329 330 331 332 333 334 334 337 337 340 340

ka pit tel 16  LED EL SE OG KOMPE TAN S E S T YR I NG .............................. 342 MOT I VA SJON, UT VI KLI NG OG REKRU TT E R I NG I E T S TRAT EG I SK PER SPEKT I V

Øyvind L. Martinsen Kompetansebegrepet....................................................................... Strategi for kompetanseendring........................................................... Kompetanseanalyse...................................................................... Metoder for kompetanseanalyse...................................................... Tiltak for å endre organisasjonens kompetanse..................................... Motivasjon som tiltak....................................................................... Å motivere................................................................................ Teorier om motivasjon.................................................................. Betydningen av incentiver og kompetanseopplevelse.............................. Individuelle forskjeller................................................................... Evaluering av tiltak....................................................................... Læring og utvikling som tiltak............................................................. Prinsipper for læring..................................................................... Læring i organisasjoner.................................................................. Design av opplæringstiltak.............................................................. Rekruttering som tiltak..................................................................... Jobbanalysen..............................................................................

100993 GRMAT Perspektiver paa ledelse 190501.indd 13

343 345 345 347 348 349 349 350 354 356 356 356 357 358 359 360 360

09/07/2019 10:24


14 innhold Metoder for utvalg av søkere........................................................... Krav til målemetoder.................................................................... Mer om tester............................................................................ Mer om jobbintervjuet.................................................................. Seleksjonsmetodenes treffsikkerhet i utvalgsprosessen............................ Nytte–kostnad-analyser................................................................. Oppsummering.............................................................................. Referanser....................................................................................

362 363 365 367 369 371 372 372

ka pit tel 17  PENGER SOM MOT I VA SJON S FAKTOR ............................. 376

Adrian Furnham Indre motivasjon............................................................................. Penger og lykke.............................................................................. Penger som demotivator................................................................... Pengegalskap................................................................................. Konklusjon.................................................................................... Litteratur......................................................................................

377 378 379 381 382 382

d el I V   UT VI KLI N G I LEDER RO LLEN ................................................ 385 ka pit tel 18  LED ERUT VI KLI NG ....................................................... 387

Øyvind L. Martinsen Hvordan vite om det er behov for lederutvikling?...................................... Kartlegging av lederutviklingsbehov...................................................... Lederutvikling, ledelsesutvikling og lederutdanning................................... Metoder for lederutvikling................................................................. Hvordan kan man evaluere effekter av utviklingstiltak?............................... Har lederutvikling effekt?.................................................................. Kan lederes egenskaper endres?........................................................... Referanser....................................................................................

388 391 394 395 397 399 402 404

ka pit tel 19  SELVLED EL SE ............................................................. 408

Øyvind L. Martinsen Det teoretiske grunnlaget for selvledelse................................................ Utfordringer knyttet til selvledelsesteori................................................ Selvledelsesmetodene...................................................................... Atferdsstrategiene....................................................................... Kognitive strategier...................................................................... Forutsetninger for å innføre selvledelse.................................................. Superledelse.................................................................................. Forskning på selvledelse.................................................................... Referanser....................................................................................

410 413 416 416 421 424 428 429 435

S T I KKO RD ................................................................................... 439

100993 GRMAT Perspektiver paa ledelse 190501.indd 14

09/07/2019 10:24

Profile for Gyldendal Norsk Forlag

Martinsen - Perspektiver på ledelse  

Gyldendal Akademisk 2019

Martinsen - Perspektiver på ledelse  

Gyldendal Akademisk 2019