Page 1

Heidi Enehaug Kjetil Frøyland Hanne Heen Svenn-Erik Mamelund Tatiana Maximova-Mentzoni Bitten Nordrik Robert H. Salomon Hans Christoffer Aargaard Terjesen Christin Thea Wathne

Hver dag gruer tusenvis av mennesker seg for å gå på jobben fordi de føler seg mobbet, trakassert, utstøtt eller i direkte konflikt med kolleger, ledelse eller kunder eller klienter. Hver dag taper samfunnet millioner av kroner på grunn av svekket produktivitet og kundeservice fordi ansatte er involvert i en konflikt. Konflikter i arbeidslivet er et sentralt og viktig tema som berører mange enkeltpersoner og virksomheter og samfunnet som helhet. De har en tendens til å utvikle seg over tid og involvere stadig flere dersom de ikke blir håndtert i tide. Denne boken tar særlig for seg de emosjonelle sidene ved konflikter og er en oppfølging av boken Varme og kalde konflikter i arbeidslivet, som utkom i 2001. Konflikter kan oppstå mellom enkeltpersoner eller mellom grupper av ulike slag der yrke, kulturell bakgrunn, kjønn eller profesjon kan gi grunnlag for alvorlige uoverensstemmelser. Interessemotsetninger mellom avdelinger er heller ikke uvanlig. Konflikter kan forklares på ulike måter, men i denne boken legger vi hovedvekten på hvordan organisatoriske forhold på arbeidsplassen kan være en medvirkende årsak til at de oppstår. Varme konflikter i arbeidslivet viser hvordan rusbruk, inkludering, rigide målstyringssystemer, varsling og uheldige ledelsesformer kan bidra til at det oppstår konflikter. Helsemessige effekter av konflikter diskuteres, i likhet med konflikter knyttet til kjønn og konflikter på flerkulturelle arbeidsplasser. Boken inneholder mange erfaringer og praktiske råd i forbindelse med konflikthåndtering. Det legges spesiell vekt på dialogbaserte metoder som kan kombineres med et bredere arbeidsmiljøarbeid.

Heen • Salomon (red.)

Boken er skrevet av en gruppe forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet – storbyuniversitetet. De fleste bidragsyterne har lang erfaring med forskning og utviklingsarbeid knyttet til konflikthåndtering og utvikling av arbeidsmiljø.

VARME KONFLIKTER I ARBEIDSLIVET

Bidragsytere i boken er:

VARME KONFLIKTER I ARBEIDSLIVET Organisatoriske perspektiver og håndteringsmetoder

Hanne Heen Robert H. Salomon (red.)

De fleste branner starter i det små, og det samme gjelder konflikter. Vi snakker først om brann når den har nådd en viss størrelse. Som branner lar konflikter seg lettere håndtere når de er små enn når de har vokst seg store og omfangsrike.


Forord

I 2001 utkom boken Varme og kalde konflikter i arbeidslivet av våre kolleger Bjørg Aase Sørensen og Asbjørn Grimsmo. Den tok for seg de emosjonelle sidene ved konflikter i arbeidslivet og satte konfliktene i sammenheng med trekk i det d ­ aværende arbeidslivet. Boken inneholdt også mange erfaringer og praktiske råd i forbindelse med konflikthåndtering. Den ble flittig benyttet i undervisning, forskning og praktisk konflikthåndtering samt til reparasjon av ødelagt arbeidsmiljø, og den ble trykt i flere opplag. Bjørg Aase Sørensen og Asbjørn Grimsmo var nøkkelpersoner i arbeidsmiljø­ forskningen ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), og de hadde en egen evne til å se sammenhengen mellom konflikter på arbeidsplassen og arbeidsmiljøet. Dessverre døde Bjørg Aase i 2010, og da forlaget henvende seg til Asbjørn med tanke på en ny utgave, ønsket han å få med flere av kollegene ved instituttet for å revidere boken. I samråd med forlaget fant vi det nødvendig med et nytt blikk på arbeidslivets konflikter i lys av den generelle utviklingen i arbeidslivet, nyere forskning og praktiske erfaringer med denne typen konflikter. Fordi endringene hadde vært såpass store, fant vi det umulig å skrive en revidert utgave av den gamle boken. Denne boken er derfor helt ny, men samtidig bygger den i høy grad på det arbeidet som ble gjort av Sørensen og Grimsmo. Etter en intern prosess ble det besluttet at undertegnede skulle påta oss arbeidet med å redigere boken. Rett etter at arbeidet med den nye boken startet, ble Asbjørn syk og kunne ikke lenger være med i arbeidet, noe som var et stort tap. Vi har ofte savnet hans kunnskap og erfaring i skrivearbeidet. Heldigvis har noen av oss jobbet såpass tett med Asbjørn at mye av hans kunnskap likevel reflekteres i tekstene våre. Grunntonen i denne boken er ganske lik den forrige. Hva kjennetegner arbeidslivets konflikter, hvordan oppstår de, og hvilke forløp kan de ta? I likhet med den

Varme konflikter.indd 7

2018-02-20 11:06:26


8 forord

forrige boken er vi opptatt av hvordan konflikter på arbeidsplassen henger sammen med arbeidsmiljø, arbeidsorganisering, styrings- og ledelsesformer, sammensetningen av staben og generelle utviklingstrekk i arbeidslivet. Også denne boken inne­holder mange eksempler på konflikter og hvordan de er håndtert i ulike sammenhenger. Datagrunnlaget er intervjuer, spørreundersøkelser og gruppeprosesser fra mange ulike arbeidsplasser. Av anonymitetshensyn nevnes ikke navn på enkeltpersoner og virksomheter. Av samme grunn vil enkelte sitater ikke ha noen kildeangivelse. Noen lesere vil føle at vi beskriver akkurat deres situasjon og blottlegger deres tanker og følelser. Det er imidlertid ikke sikkert at det er akkurat dem vi skriver om. Mange føler at akkurat deres opplevelser er helt unike. I virkeligheten følger mange konflikter et mønster som er svært lik fra sak til sak. Det som oppleves som unikt viser seg å være svært generelt. Dette er en fagbok basert på forsknings- og utviklingstiltak innenfor feltet. Vi håper imidlertid at den er skrevet på en slik måte at den kan leses av ledere, HR-personell, tillitspersoner og arbeidstakere som har behov for å reflektere over konflikter de kan oppleve på egen arbeidsplass. Alle bidragene er skrevet av medarbeidere ved AFI/OsloMet – Storbyuniversitetet. Redaktørenes oppgave har vært å prøve å skape helhet, mens de enkelte kapitlene står for forfatternes regning. En stor takk til forlagskonsulentene Arne Bernhardsen og Lilian Kongshavn i Gyldendal Akademisk, som ga oss oppdraget og oppmuntret oss underveis, til forlagets eksterne konsulent, som kom med konstruktiv kritikk, og til språkvaskeren, som ga oss et helt nødvendig merarbeid for å gjøre boken mer leselig. Oslo, februar 2018 Hanne Heen og Robert H. Salomon

Varme konflikter.indd 8

2018-02-20 11:06:26


Innhold

kapittel 1  varme og kalde konflikter i arbeidslivet. innledning  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

15

Hanne Heen og Robert H. Salomon Hvorfor en bok om konflikter i arbeidslivet?  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Noen begreper knyttet til konflikt  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Sentrale trekk ved dagens arbeidsliv  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Et mangfoldig arbeidsliv i endring  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Fleksible og foranderlige organisasjonsformer  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Ledelse tillegges svært stor vekt  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Forventninger om et meningsfullt arbeid  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Kunnskapsarbeid og relasjonelt arbeid  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Et mer individualisert arbeidsliv  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Et inkluderende arbeidsliv med høye krav til prestasjon  ���������������������������������������������������������������������������������������  Et mer autoritært arbeidsliv?  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Arbeidsmiljøloven i dagens arbeidsliv  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Bokens innretning og oppbygging  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Referanser  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

15 17 19 20 20 21 21 22 23 24 25 26 27 30

kapittel 2  om konflikter og konfliktforløp 

���������������������������������������������������������������������������  

31

Hanne Heen og Robert H. Salomon Hvem er konflikten mellom?  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Konflikttema  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Bakenforliggende forhold  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Eksterne rammebetingelser for arbeidsplassen  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Egenskaper ved virksomheten  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Atferd som har konsekvenser for hvordan konflikten utvikler seg  �������������������������������������������������������������  Eskalerende atferd  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Modererende atferd  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Konsekvenser av konflikter  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Referanser  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

32 34 36 36 37 38 38 39 40 40

Varme konflikter.indd 9

2018-02-20 11:06:26


10 innhold

kapittel 3  tiden leger ingen sår: om individuell og organisatorisk konflikteskalering 

�������������������������������  

Heidi Enehaug og Robert H. Salomon Innledning  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Individuell konflikteskalering  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Attribusjon  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Personlighet og roller  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Konflikttrappen  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Opptrapping og spredning av konflikter  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1  Spenning mellom to  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  2  Konflikten deles av flere  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  3  «Umulig medarbeider»  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  4  Koalisjonene tydeliggjøres  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  5  Formelle organer og rettsapparatet trekkes inn  �������������������������������������������������������������������������������������������������������  6  Fullt kaos  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  7  Mediene tar saken  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Konfliktrom eller læringsrom?  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Oppsummering: Konflikter skaper grobunn for nye konflikter  �������������������������������������������������������������������������  Referanser  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

kapittel 4  direkte og indirekte konfliktinvolvering 

42 43 43 44 45 46 49 50 51 53 53 54 55 57 58 61 62

�������������������������������������  

64

Heidi Enehaug og Svenn-Erik Mamelund Konflikter og konsekvenser: Tidligere litteratur  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Casevirksomheten «Huldra»  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Hvordan undersøkelsen ble gjennomført, og hva vi fant  �����������������������������������������������������������������������������������������������  Tre gjensidig relaterte hovedkonflikter  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  En analysemodell  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Utbredelse og innretting av konfliktene  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Arbeidshelse, arbeidsevne og mestring  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Sosialt klima, innovasjonskultur, mental helse og arbeidsevne  ���������������������������������������������������������������  Referanser  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

65 66 67 67 68 69 71 73 77

kapittel 5  styringens usynlige og uhyggelige (h)ånd 

�����������������������������������  

78

Christin Thea Wathne Innledning  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Utilsiktede konsekvenser av NPM-reformer og målstyring  ���������������������������������������������������������������������������  Når målstyringen påvirker relasjonen mellom ledere og ansatte  �������������������������������������������������������  Følelsene fyres opp når viktige sider ved oppgavene overses  ���������������������������������������������������������������������  Målstyring i staten  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Passer hånden i hansken?  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Kampen om å definere virkeligheten: Alle konflikters kjerne  �������������������������������������������������������������������������������  Et nytt fokus for politilederne  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Når målstyringens tause oppgaveprioritering fører til konflikt  �������������������������������������������������������������  Usunn konkurranse internt  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

78 79 81 82 83 84 85 86 87 88

Varme konflikter.indd 10

2018-02-20 11:06:26


innhold 11 Lederne motiveres mest av målstyring  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Motstanden mot målstyringssystemet gir grobunn for varme konflikter med ledelsen  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Ledelsens balansering av ledelse og styring  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Fra styringshånd til joystick  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Behov for en tillitsreform  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Referanser  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

89 90 91 95 96 97

kapittel 6  et inkluderende arbeidsliv: til glede eller besvær?  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

100

Kjetil Frøyland Spenninger og konflikter knyttet til arbeidsinkludering  �����������������������������������������������������������������������������������������������   Temperament og personlighet  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Redusert arbeidsevne  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Kommunikasjonsvansker  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Dårlig rykte og provoserende oppførsel  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Utfall mot kunder og oppsigelse  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Misfornøyde kolleger  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Hva slags konflikter kan arbeidsinkludering føre til?  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������   Hva kan vi lære?  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Hvordan unngå destruktive inkluderingsforløp  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Referanser  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

101 101 103 105 106 108 109 112 113 115 116

kapittel 7  rusrelaterte konflikter i norsk arbeidsliv 

117

������������������������������ 

Kjetil Frøyland Rus, arbeidsliv og konflikter: Hvordan henger det sammen?  �����������������������������������������������������������������������������   Konflikter i arbeidslivet og rusmiddelbruk: Hva sier litteraturen?  �����������������������������������������������   Fylla har skylda? Ruskultur og gråsoner som konfliktgenerator  �������������������������������������������������������������������   Konflikter relatert til rusproblemer hos ansatte  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Fra sjenerøs omsorg til bitter konflikt  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Når jobben står i fare: Rusrelaterte oppsigelser  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������   «Fuktige» konflikter i norsk arbeidsliv: Hva slags konflikter er det?  �����������������������������������������������������   Forebygging og håndtering av rusrelaterte konflikter  �������������������������������������������������������������������������������������������������������   Arbeidsmiljøkartlegginger og dialogbaserte verksteder  �����������������������������������������������������������������������������������   Enighet om spilleregler: Partssamarbeid, policy og retningslinjer  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Nødvendige samtaler  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Rusrelaterte konflikter: Grenser for hva dialog kan utrette?  �������������������������������������������������������������������   Konflikthåndtering og rushåndtering har mange likhetstrekk  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Referanser  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

Varme konflikter.indd 11

119 121 122 126 128 130 131 134 134 135 136 136 137 138

2018-02-20 11:06:26


12 innhold

kapittel 8  konflikter på flerkulturelle arbeidsplasser 

���������������������� 

140

Tatiana Maximova-Mentzoni Innledning  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Språklige utfordringer  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Ulikheter i kommunikasjonsatferd  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Ulike forventninger og viktigheten av tilbakemeldinger  ���������������������������������������������������������������������������������������������   Ulike tros- og livssyn  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Behov for mer innsikt om flerkulturelle arbeidsgrupper  ���������������������������������������������������������������������������������������������   Referanser  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

140 142 146 150 154 157 159

kapittel 9  konflikter og kjønn 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

163

Hanne Heen Om kjønn i arbeidslivet  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Litt forskning om kjønn og konflikter  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Omfang av konflikter på arbeidsplassen  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Arbeidsmiljø, sosial posisjon og konflikt  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Måter å forholde seg til konflikter på  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Konfliktstil og kjønn  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Brudd på kjønnsgrenser i manns- og kvinnedominerte organisasjoner  ���������������������������������������   Menn i kvinneyrker  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Yssen–Valla-konflikten analysert i et kjønnsperspektiv  �������������������������������������������������������������������������������������������������   Yssens bruk av «offerkortet»  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Yssens graviditet  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Kvinner som ledere i mannsdominerte organisasjoner  ���������������������������������������������������������������������������������������   Noen oppsummerende kommentarer  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Referanser  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

164 166 166 166 167 169 171 174 175 177 178 179 181 182

kapittel 10  bevisstløs ledelse 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

184

Hans Christoffer Aargaard Terjesen Ledelse  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Lederrollen  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Uformelt lederskap  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Ledelse og konflikt  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Destruktiv ledelse  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   En beretning om bevisstløs ledelse  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Bevisstløs ledelse: Intensjon og reaksjon  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Bevisstløs ledelse: Bare et destruktivt fenomen?  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Referanser  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Nedlastinger fra nettet  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

185 187 193 194 196 198 206 208 209 211

kapittel 11  hvem gransker granskerne? 

���������������������������������������������������������������������������������������������� 

212

Bitten Nordrik Rekordhøyt konfliktnivå i norsk arbeidsliv  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Det partssammensatte arbeidsmiljøarbeidet  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

212 213

Varme konflikter.indd 12

2018-02-20 11:06:26


innhold 13 Tiltakstrappen: Forebygging og håndtering av konflikt  �������������������������������������������������������������������������������������������������   Arbeidsmiljøundersøkelse  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Gransking  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Faktaundersøkelse  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Konflikter i emning  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Case 1: «Forvaltningssaken»  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Case 2: «Industrisaken»  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Kort om verneombuds- og tillitsvalgtrollen i arbeidsmiljø- og personalsaker  ���������������   Når forutsetninger brytes og retningslinjer ikke følges  �������������������������������������������������������������������������������������������������   Kritikkverdige arbeidsmiljøforhold eller kritikkverdige personer?  �����������������������������������������������   Belastninger ved uforsvarlig bruk av metoder for konflikthåndtering  �������������������������������������������   «HR-ifisering»  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Flere må bidra i utviklingen av mer rettssikre og hensiktsmessige konfliktløsningsmetoder  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Referanser  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

215 216 216 217 218 218 220 223 225 227 229 231

kapittel 12  hvordan moderere konflikter? 

������������������������������������������������������������������������������ 

236

Hanne Heen og Robert H. Salomon Overordnede perspektiver på konflikthåndtering  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Håndtering av konflikter gjennom juridiske briller  �������������������������������������������������������������������������������������������������������   Å håndtere konflikter ut fra et psykologisk perspektiv  �����������������������������������������������������������������������������������������   Et arbeidsorganisatorisk perspektiv  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Arbeidsgivers ansvar for arbeidsmiljøet  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Kartlegging av arbeidsmiljøet  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Når en konflikt har oppstått  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Aktiviser HMS-systemet, HR og ledelsen  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Mekling  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Medvirkningsbasert konfliktløsning  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Informasjon til virksomheten  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Kartlegginger  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Kartlegging gjennom gruppesamtaler  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Presentasjon og bruk av resultatene fra kartleggingen  ���������������������������������������������������������������������������������������   Etter kartleggingen  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Arbeidsmiljøverksteder  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Hustavler  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Oppfølging  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Noen etiske dilemmaer  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Referanser  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

236 237 238 240 241 242 244 244 245 248 250 251 253 254 254 255 256 257 257 260

kapittel 13  noen oppsummerende refleksjoner 

�������������������������������������������������������������� 

262

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

266

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

268

233 235

Hanne Heen og Robert H. Salomon

om forfatterne  stikkord 

Varme konflikter.indd 13

2018-02-20 11:06:27

Heen og Salomon- Varme konflikter i arbeidslivet  

Gyldendal Akademisk - 2018

Heen og Salomon- Varme konflikter i arbeidslivet  

Gyldendal Akademisk - 2018