Page 1

Innhold

d el 1  Med i s i n skfag l i g d e l ....................................................... 13 I n n l ed n i ng................................................................................ 15 ka pit tel 1  Generelt om kref t hos ba r n..................................... 17

Epidemiologi................................................................................. Hva er kreft?.................................................................................. Gener involvert i kreftutvikling............................................................ Årsaksfaktorer............................................................................... Miljøfaktorer.............................................................................. Stråling..................................................................................... Infeksjoner................................................................................ Andre faktorer............................................................................ Generelt om behandling.................................................................... Cytostatika................................................................................ Kirurgi...................................................................................... Strålebehandling......................................................................... Stamcelletransplantasjon (SCT)....................................................... Støttebehandling......................................................................... Infeksjoner og infeksjonsbehandling.................................................. Senskader.................................................................................. Nye behandlingsformer................................................................. Alternativ behandling................................................................... Obduksjon....................................................................................

0000 104006 GRMAT Barn med kreft 140201.indb 7

17 19 20 24 24 24 26 26 27 27 37 37 38 42 48 54 56 58 61

16.01.14 10:04


8 innhold ka pit tel 2  D e enkelte kref tformer ........................................... 63

Leukemier..................................................................................... Klinikk...................................................................................... Utredning................................................................................. Behandling................................................................................ Lymfomer..................................................................................... Non-Hodgkins lymfom (NHL)......................................................... Hodgkins sykdom (HD)................................................................. Svulster i sentralnervesystemet........................................................... Hjernesvulster............................................................................ Svulster utenfor sentralnervesystemet................................................... Nevroblastom............................................................................ Biologi...................................................................................... Wilms’ tumor (nefroblastom) og andre nyresvulster............................... Rabdomyosarkom (RMS) og andre bløtdelssarkomer.............................. Primære leversvulster................................................................... Germinalcellesvulster.................................................................... Beinsvulster............................................................................... Retinoblastom............................................................................ Langerhanscelle-histiocytose (LCH)...................................................

63 68 69 72 79 80 82 83 83 91 91 91 96 100 103 105 106 108 110

d el 2  S y ke pl e i e fag l i g d e l......................................................... 115 ka pit tel 3  Sy keplei e t i l barne t og fa m i li e n .............................. 117 Det første møtet med sykehuset.......................................................... 117 Situasjonens betydning..................................................................... 121 ka pit tel 4  Søkelys på d e t fr i sk e, ba r n e t s  i d e n t i t e t sut vi k li ng o g tr i vs el ................................................................................. 128

Å dyrke det friske hos barn med kreft.................................................... Salutogenese.............................................................................. Utvikling av identitet........................................................................ Å ha en plass.................................................................................. Mestring og beskyttelsesfaktorer......................................................... Trivsel.......................................................................................... Fest.........................................................................................

128 129 131 132 136 139 140

ka pit tel 5  Fam i li en – re s sur ser og ut f or d r i ng e r ..................... 142

Familie......................................................................................... Samspill foreldre–barn.................................................................. Foreldrearbeid............................................................................ Søsken..................................................................................... Møte med familier fra andre kulturer................................................. Nettverksarbeid og samarbeid............................................................ Familie- og vennenettverket............................................................ Det offentlige nettverket...............................................................

0000 104006 GRMAT Barn med kreft 140201.indb 8

143 144 145 151 155 164 164 166

16.01.14 10:05


innhold 9 ka pit tel 6  I nforma sjon og kommun i k a s jon ............................ 168

Å formidle forståelse til barn, hjelpe dem med å mestre vonde følelser og sette hendelser i sammenheng..................................................... Virkemidler................................................................................ Å møte sinne, sorg og frustrasjon......................................................... Å bygge opp tillit og tåle avvisning....................................................

168 169 178 181

ka pit tel 7  Ungd om med k ref t ................................................... Forekomst og situasjon..................................................................... Egne møteplasser............................................................................ Ungdom og foreldre........................................................................ Redsel for bivirkninger...................................................................... Kommunikasjon med ungdom............................................................ Fellesskap og isolasjon...................................................................... Informasjon................................................................................... Identitetsutvikling...........................................................................

182 182 184 184 185 187 188 190 191

ka pit tel 8  Smerteb ehand li ng fra e t   syk e ple i e pe r s pe k t i v.......... 192

Å ta smerter på alvor........................................................................ Kontroll over smertene.................................................................. Smerteplan................................................................................ Smertelindring kontra risiko for avhengighet........................................

192 194 196 196

ka pit tel 9  Ernær i ng ................................................................. Ernæring og samspill........................................................................ Rutiner..................................................................................... Appetitt, lek og hygge................................................................... Gastrostomi/sonde...................................................................... Sondemat.................................................................................

198 198 199 200 201 203

ka pit tel 10  Prosedy rer ved k ref t b e ha n d li ng hos ba r n ............ 206

Innledning.................................................................................... Forberedelse av barn og foreldre.......................................................... Avledning.................................................................................. Sentrale venekatetre........................................................................ Veneport.................................................................................. Tunnelert venekateter................................................................... Tabletter og miksturer...................................................................... Å legge ned sonde........................................................................... Sprøytestikk.................................................................................. Spinalpunksjon og beinmargsprøve....................................................... Strålebehandling............................................................................. Bytte av sykehus eller avdeling............................................................ Kjedelige prosedyrer........................................................................

0000 104006 GRMAT Barn med kreft 140201.indb 9

206 206 207 209 209 210 213 214 215 216 216 217 218

16.01.14 10:05


10 innhold ka pit tel 11  Sy keplei e t i ltak ved b i vi r k n i ng e r og hå n dt e r i ng av cytos tat i k a .......................................................................... 220

Tiltak ved bivirkninger...................................................................... Nedsatt immunforsvar og sepsis....................................................... Trombocytopeni.......................................................................... Erytrocytopeni............................................................................ Såre slimhinner: mukositt, stomatitt.................................................. Obstipasjon, paralytisk tarm........................................................... Spontan kvalme.......................................................................... Betinget kvalme.......................................................................... Hudproblemer: tørrhet, rødhet, sår................................................... Forandringer av utseendet.............................................................. Vektøkning................................................................................ Vekttap.................................................................................... Håravfall................................................................................... Humørforandringer: ­depresjon, ­oppfarenhet, ­irritabilitet, ­sårhet. . .............. Slitenhet, trøtthet........................................................................ CNS-affeksjon............................................................................ Beinsmerter, hengende øyelokk, nummenhetsfølelse.............................. Håndtering av cytostatika.................................................................. Ekstravasale skader......................................................................

220 221 226 226 226 230 231 232 233 233 234 235 235 237 237 237 238 238 240

ka pit tel 12  Når e t barn d ør av kr e f t ....................................... Å ikke overleve, men likevel håpe......................................................... Å snakke med barn om døden............................................................. Hva skjer med kroppen i den siste fasen?................................................ Forandringer ved svulster............................................................... Å dø hjemme................................................................................. Å dø på sykehus.............................................................................. Minnestund og begravelse – skal vi være med?......................................... Sorgarbeidet.................................................................................. Sykepleierens opplevelse når barnet dør.................................................

243 245 248 251 252 254 255 257 258 260

ka pit tel 13  Sy keplei er i d ent ite t, k ult ur   og at mos f æ r e............. 261 Sykepleieridentitet.......................................................................... 261 Kultur og atmosfære........................................................................ 263

0000 104006 GRMAT Barn med kreft 140201.indb 10

16.01.14 10:05


innhold 11 Noter t i l sangene ..................................................................... 267 Ord l i s te .................................................................................... 271 Lit terat ur ................................................................................. 277

Del 1  Medisinskfaglig del.................................................................. 277 Del 2  Sykepleiefaglig del................................................................... 280 S t i kko rd ................................................................................... 285

0000 104006 GRMAT Barn med kreft 140201.indb 11

16.01.14 10:05


Barn med kreft innholdsfortegnelse  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you