VATF-nytt nr 1 2019

Page 1

Medlemsavis for Vest-Agder Tannlegeforening Nr. 1 - Juni 2019 - 23. årgang

Vi ønsker våre lesere og annonsører en riktig god og varm sommer! www.vatf-nytt.no


TOTALLEVERANDØR AV UTSTYR, SERVICE OG FORBRUKSVARER

Få de beste priser og markedets beste service ved å samle alle dine innkjøp hos oss.

RABATTAVTALE: Vi gir deg de beste prisene på forbruksvarer hvis du velger oss som totalleverandør.

SALGSKONTORET: Møt våre blide jenter på ordretelefonen. De er alltid rede til å hjelpe deg med det du måtte ha på hjertet.

NETTHANDEL: Vi tør påstå at vi har bransjens beste netthandel. Enkel og oversiktlig. Ta en titt på www.jacobsen-dental.no, registrer deg som nettkunde i dag. Din salgsrepresentant eller ordrekontoret hjelper deg å komme i gang.

UTSTYR OG INNREDNING: Vi leverer alt du trenger til din klinikk, og deltar gjerne i prosjekteringsprosessen ved etablering eller renovering. Jo tidligere vi kommer med i prosessen, jo mer knirkefri blir den.

Tlf 22 79 20 20 / www.jacobsen-dental.no Ikke gå glipp av en eneste kampanje: Følg Jacobsen Dental AS på Facebook!


Innhold

Lederen har ordet.......................... Hilsen fra tannhelsetjenesten i fylkeskommunen ........................ Tannhelse uten grenser ................. Diabetes og oral helse................... Medlemsfordeler Den Norske Tannlegeforening ...... Modern endodonti, när – var-hur och varför ...................... Priskrig ......................................... News in Dentistry ......................... Tips to Prevent & Eliminate Pits in Anterior Composite Restorations www.hvakostertannlegen.no......... Spesialister i Vest-Agder............... Styret og andre tillitsvalgte........... VATFs kurskalender høsten 2019 . Podcasts ........................................

Redaktørens lille hjørne

2 3 5 9

Den gangen skal jeg gjøre dette lille hjørnet veldig lite, av den enkle grunn at jeg er litt trøtt en sen søndags kveld, og går rett på sak. Håper alle setter pris på vårt lille medlemsblad og det som er med denne gangen og. Det er litt av alt, fra Afrika til Mandal, fra de binære tallene 0 og 1 til det analoge. Når jeg da nevner Mandal håper jeg, igjen, at mange har meldt seg på Skalldyrkurset i år og støtter opp om dette flotte arrangementet. Ses der i begynnelsen av august. Ønsker til slutt alle en riktig god sommer og håp om flott vær.

11 13 17 19 27 30 32 34 35 36

Stoff til neste utgave av VATF-nytt må være redaksjonen ihende senest ca. 15. november 2019. Redaksjonens adresse: Arve Brekka – Tlf. 38 12 00 90 Markensgt. 42, 4612 Kristiansand brekka@markenstannlegesenter.no

Arve Brekka

Medlemsavis for Vest-Agder Tannlegeforening

Utgis av: Vest-Agder Tannlegeforening Redaksjonskomité: Arve Brekka (red.), og Vidar Hammen. Grafisk tilrettelegging og produksjon:

GRAFISK PARTNER Pb. 384, 4664 Kristiansand - Tlf. 38 02 19 12 E-brev: post@gpartner.no Omslagsbilde: Padleparadiset Andøya Foto: Anne Kari Skarpodde ISSN 2464-3793 (trykt utg.) ISSN 2464-3807 (online)

1


Lederen har ordet Her hadde oral helse fått en veldig liten plass, NTF reagerte også på en liten ambisiøs og vag tobakksstrategi. I sin leder i #5, setter presidenten fokus på nettopp dette viktige temaet. «Vi må snakke mer om viktigheten av god oral helse» Tannlegeyrket og vår rolle har mange sider. Tradisjonelt sett er det den praktiske delen av yrket, håndverket, som er mest fremtredende og det folk flest forbinder med «tannlegeri», men vår kompetanse ender ikke ved fyllingskanten. Dagens og morgendagens tannleger skal ikke bare behandle karies, vi er jo faktisk munnhulens leger. Det er dermed vi tannleger som må formidle hvor viktig oral helse er, og hvor vanskelig det er å fungere i et samfunn som vårt uten et velfungerende tannsett. Bevisstheten rundt tannhelse er heldigvis økende, og for første gang var også oral helse med på agendaen under Nasjonalt Diabetesforum 2019. På fag programmet var det både fagseminar og en plenumsdel med tittel «har vil glemt munnen» Sykepleien.no har også hatt flere artikler om viktigheten av god oppfølging av munnhelsen. Lokalt her på Agder er det jo også spennende tider i forbindelse med regionreformen og sammenslåingen av Aust og Vest til ett Agder.

Tannhelse er i vinden som aldri før for tiden Ap som et eksempel vedtok på landsmøtet sitt i april et fremtidig mål om å likestille tannhelsetjenesten med andre helsetjenester for å kunne gi et bedre tannhelsetilbud til befolkningen. Men det er mye uavklart i forslaget, og NTF er opptatt av at dagens tannhelsemodell har vært vellykket og at den må utvides og styrkes. NTF har også levert inn sitt svar i høringen om Blankholmutvalgets rapport «Det viktigste først». Der blir det understreket at oral helse allerede har vært gjenstand for omfattende nedprioriteringer fra politisk hold. Man er derfor svært tilfreds med at utvalget foreslår en helhetlig gjennomgang av finansieringen og regelverket for stønadsordningen, samt de gruppene som i dag har rettigheter eller tannhelseloven. NTF forutsetter at prosessene gjennomføres med bred deltakelse fra fagmiljøene og at de iverksettes innen rimelig tid. Det skal bli spennende å følge denne prosessen. Det er viktig å få innarbeidet oral helse i helseperspektivet. God oral helse er viktig for folkehelsen og for god psykisk og fysisk helse. For oss som jobber med dette i det daglige vet vi at dette er av betydning for den enkelte pasient i mer eller mindre grad. Det var ikke spesielt oppløftende at regjeringen 5. april la frem Folkehelsemeldinga – Gode liv i et trygt samfunn.

Det vil i størst grad påvirke Den Offentlige Tannhelsetjenesten på flere måter. Ulike kulturer skal forenes, avtaler og betingelser skal endres og koordineres. Her i Agder vil tannhelsetjenesten plasseres under folkehelse, noe som 2


er bra slik at tjenesten kan sees i sammenheng med andre relevante tjenester. Jeg vil også benytte anledningen til å berømme fagkomiteen for et utmerket arbeid. De skaffer oss gode kursholdere, samt opprettholder den sosiale biten, slik at vi har virkelig lyst til å gå på kurs. Skalldyrkurset er jo det neste kurset ut og det gleder jeg meg til, sammen med nok mange andre. Nå da vi har fått hotell i Mandal, har jo det gitt muligheter for mange flere å delta. Jeg vil ønske alle en riktig god sommer med høy frekvens av Smeigevær!! Line Christiansen Holtan

Den offentlige tannhelsetjenesten Tannhelsesjefen

Hilsen fra fylkestannhelsetjenesten Prosessen er i rute

Statens vegvesen (Statens vegadministrasjon skal overføres til den nye regionen) i den nye fylkeskommunen.

Sammenslåingsprosessen har de siste månedene vært preget av innplassering av ca. 400 ansatte i sentraladministrasjonen fra nåværende Aust-Agder- og VestAgder fylkeskommune samt

Undertegnede er innplassert som leder for tannhelsetjenesten i Agder fylkeskommune. I tillegg til å planlegge den nye organisasjonen fra januar 2020 pågår det også et arbeid med å etablere nytt fylkeshus for Agder i Kristiansand. Mer informasjon på; www.agderfk.no.

Agder fylkeskommune kommer i 2020.

3


Vi har i vår gjennomført en anskaffelsesprosess i henhold til Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) for tre områder;

Vi mener vi leverer gode og effektive tjenester til en svært bred pasientgruppe. Klinikkene er i rute med sine innkallinger. Vi har god søknad på tannlege- og tannpleierstillinger. Tannpleierne bruker mer og mer av sin tid utad mot kommuner, omsorgssentre, helsestasjoner mm. Dette er en planlagt og ønsket utvikling. Tilbudet til TOO pasienter (personer som har vært utsatt for tortur, overgrep eller lider av odontofobi) er omfattende og utvidet i år. Til slutt kan det nevnes at regjeringen har vedtatt å utvide pasient- og brukerombudsordningen til å omfatte fylkeskommunale tannhelsetjenester. Målsettingen er bl.a. styrke rettighetene til personer som ikke er i stand til å fremme sine egne behov når det gjelder tannhelsehjelp.

1. Kjøp av spesialisttannhelsetjenester (protetikk, endodonti og kirurgi). 2. Tanntekniske tjenester 3. Dentalteknisk utstyr Punkt 2 og 3 er i samarbeid med nåværende Aust-Agder fylkeskommune. Avgjørelsene er foretatt. Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør (TkS) er besluttet avviklet fra 1 januar 2020. De 5 eierfylkene vedtok dette i sine respektive fylkesting i desember 2018. Det er nedsatt et avviklingsstyre som skal håndtere avviklingsprosessen. De ansatte har fått formell varsel om opphør. For å vurdere hvordan den fylkeskommunale tannhelsetjenesten skal ivareta oppgaven med forskning, fagutvikling og sørge for at befolkningen på Agder har tilgang til nødvendig spesialisttjenester har en utredningsgruppe avlagt sin innstilling. Denne vil bli fulgt opp administrativ og sannsynligvis politisk behandlet til høsten.

God sommer. Med hilsen Terje Andersen Fylkestannhelsesjef

HMS og Internkontroll for tannklinikker Gjennomgang av HMS og personalrutiner, med lovkrav. Spesialtilpasset og komplett system med skriftlig revisjonsrapport. Et enkelt og effektivt opplegg til de beste rammebetingelser. For mer uforpliktende informasjon, ta kontakt med:

Firmatjenester – Tlf. 905 19 552 – E-post: r-irg@online.no 4


Tannhelse uten grenser Vi har tidligere i VATF-Nytt omtalt flere ulike veldedighetsprosjekter innfor tannhelse, f.eks. «Mercy Ships» og «Tannleger for Haydom». En annen veldedig organisasjon som nok flere har hørt om er «Tannhelse uten grenser». «Tannhelse uten grenser» ble startet av tannlege Wubalem Kassahun i 2015.

Wubalem Kassahun vokste opp i Etiopia og kom til Norge når han var 8 år gammel. Kassahun studerte ved Universitetet i Bergen og som nyutdannet tannlege var han sommeren 2015 en uke på universitetet i Addis Abeba med Harald Gjengedal og Cecilie Gjerde, og det var der han fikk inspirasjonen til å starte Tannhelse Uten Grenser. Hele artikkelen om Kassahun og oppstarten av «Tannhelse uten grenser» kan leses på https://www.tannlegetidende.no/i/2018/6/d2e1700

5


helsepersonell reiser og hjelper dem som har størst behov for behandling, uavhengig av pasientens politiske, etniske og religiøse tilhørighet. De frivillige arbeiderne utfører gratis akutt behandling, profylaktisk arbeid og undervisning i oral helse.» Frivillighetsarbeid koster penger, og de trenger din hjelp for å kunne hjelpe andre – og dekke utgifter direkte knyttet til prosjektet. Teamet betaler alle personlige utgifter (reise, opphold, osv.) for prosjektet fra egen lomme. Alle bidrag vil gå uavkortet til den ideelle organisasjonen Tannhelse Uten Grenser. Hjelp oss å hjelpe andre! Vipps: 105 889 Fra den spede begynnelse med sin første reise sommeren 2016, har nå «Tannhelse uten grenser to prosjekter i 2019, i Etiopia og på Jamaica. I juli reiser 18 tannhelsepersonell til Etiopia, det er den største skandinaviske gruppen noensinne. «Tannhelse Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon (forening) som arbeider for å fremme oral helse i land der det finnes dårlige tannhelsetilbud. En gruppe frivillig tann-

Bankkonto: 8601.66.06032 Følg prosjektet på Instagram: @tannhelseutengrenser Facebook: www.facebook.com/tannlegeutengrenser Nettside: www.tannhelseutengrenser.no


"#$%"$&!'()*!

!

#&+",+"-.!

/0121334564072! • • •

>1809?!?7=!301213372:!2452@!:9?!342!A72B7!B9=6!:C201B!8D!572675E;70:7! F;9:GC;7;!:9?!342!804::7;7:!8D!572675E;70:7! /01213372:!2452!HI672!09B9J!K01;!27526!8D!-LM:!AG7??7:1=7!8D!01:672!957;! 30121337;!:9?!7;!?7=!1!4564072!!

#&+"T!U(((!%$/!VW&!

"892:9; • • • • •

-1004670:7!610!D!K;I37!-LMN!09B9!8D!=12!K7=;1O6:!AG7??7:1=7!! ,9B972!610!301213372!07BB7:!122!8D!-LM!:12!AG7??7:1=7P!! -433751=79!9B!K10=7;!O;4!8;9:G736042=76!:9?!342!K;I37:!45!K7=;1O672!1!:9:1407! ?7=17;!! >1809?!?7=!301213372:!2452!! "6Q;;7!426400!K;9:GC;7;!?42!342!A4!8D!572675E;70:7P!>12!K7=;1O6:!09B9!510!5E;7! :4??72!?7=!5D;!8D!O;7?:1=72!O9;!D!BGQ;7!:4?4;K71=76!?7;!:C201B!O9;! 84:1726727P!! #&+"T!'(!(((!%$/!VW&!

<957=:892:9;! • • • • • • • •

>I!7;!)!45!R!!A957=:892:9;7;P! -1004670:7!610!D!K;I37!-LM!:12!09B9!!8D!=7;7:!AG7??7:1=7!9B!42=;7! ?4;37=:OQ;12B:80466O9;?7;P!! ,9B972!610!=12!K7=;1O6!K01;!:C201B!804::7;6!8D!O9;:1=72!45!5D;!AG7??7:1=7P! S07;7!I6540B!45!6433751=797;!9B!K10=7;!O;4!8;9:G736042=727!:9?!342!K;I37:!45! K7=;1O672!1!:9:1407!?7=17;P ! F7=;1O672:!09B9!510!5E;7!:C201B!8D!A957=:892:9;K4227;!8D!:642=@!1!K;9:GC;7;@! 2CA76:K;75!9B!1!42=;7!4;7247;!A59;!-LM!7;!610:67=7! M;461:!O9;7=;4B!7007;!42276!K1=;4B!57=!3I2=74;;42B7?726!7007;!1267;2! 4;;42B7?726P! "69;6!426400!-LMN!K;9:GC;7;!:87:14004B76!O9;!K7=;1O672P!F7=;1O672:!09B9!:4??72! ?7=!5D;!510!5E;7!8D!O9;:1=72!O9;!D!:C201BGQ;7!:4?4;K71=76P!! >1809?!?7=!K7=;1O672:!2452!! #&+"T!)((!(((!%$/!VW&! !

7


Vi takker våre kunder for et godt samarbeid og ønsker dere alle en fantastisk

GOD SOMMER!

Telefon 38 14 80 60 – Mobil 97 59 16 84

8


Diabetes og oral helse: Har vi glemt munnen? Diabetes påvirker hele kroppen, også munnhulen. God tannhygiene og tannbehandling er viktig for å opprettholde et stabilt blodsukker og forebygge diabeteskomplikasjoner.

(HbA1c <7) er ikke mer utsatt for komplikasjoner i munnen enn en uten diabetes. Det er ikke diabetes i seg selv som er en risikofaktor, det er hyperglykemi med følgetilstander. Hvis en diabetes ikke er under kontroll, så øker risikoen for orale komplikasjoner (2,3).

Kort fortalt:

SPYTT VIKTIG FOR HELSEN

1. Et ustabilt blodsukker som er vanskelig å kontrollere, kan være et symptom på sykdom i munnen. 2. Hyperglykemi er en risikofaktor for komplikasjoner i munnen. 3. Marginal periodontitt kalles den sjette diabeteskomplikasjonen. Kronisk periodontitt kan bidra til vanskeligere blodsukkerkontroll og økt HbA1c. Behandler man en marginal periodontitt, kan man oppnå en reduksjon av HbA1c.

Vi tenker ikke på spytt som en viktig del av helse – så lenge vi har nok. Når vi mangler spyttproduksjon derimot, vil det gi symptomer. En konsekvens av hyperglykemi er at salivaflow reduseres og mengden glukose i saliva øker. Nedsatt salivaflow reduserer salivas bufferevne, mengden IgA i saliva reduseres og munnslimhinnen smøres dårligere (2,4). I sum gjør dette at man blir munntørr og risikoen for sår og rifter i munnslimhinnen øker. Økt mengde glukose i saliva favoriserer vekst av kariogene bakterier og sopp (5). Soppinfeksjoner er ikke et uvanlig problem, både i form av ragader i munnviken, blanke, såre og røde slimhinner og hos noen pasienter; det klassisk hvite belegget som lar seg skrape av (2,6). Nedsatt bufferkapasitet og økt mengde kariogene bakterier øker også risikoen for å utvikle hull i tennene (karies) (5). Epidemiologiske studier viser at kariesforekomsten hos de med diabetes er høyere enn hos de uten, også blant barn (7,8,9,10,11,12). I så måte er natteføling en utfordring. Om natten reduseres spyttsekresjonen

Da Bent Høie talte på nasjonalt Diabetesforum 2019, påpekte han at det var første gangen at hele pasienten – alle deler av kroppen – var inkludert. Diabetes påvirker hele kroppen, også munnhulen. I Nasjonal faglig retningslinje for diabetes, står det: «det er viktig at personer med diabetes har god tannhygiene og de bør følges opp med regelmessige kontroller hos tannlege.» Videre står det at «Startkurs skal inneholde opplæring i egenomsorg – herunder tannhelse.» (1). En godt regulert person med diabetes som til enhver tid har et stabilt blodsukker 9


ytterligere, og om man da inntar raske karbohydrater bidrar man til økt kariesaktivitet. Resultatet av høy kariesaktivitet over tid er rotfyllinger, store restaureringer og i ytterste konsekvens trekking av tenner.

DEN SJETTE DIABETESKOMPLIKASJONEN Det er ikke bare slimhinner og tenner som er utsatt for problemer, også tannkjøttet er mer utsatt for infeksjoner ved hyperglykemi. Allerede for 25 år siden ble marginal periodontitt beskrevet som den sjette diabeteskomplikasjonen (13). Den internasjonale diabetesføderasjonen, IDF, har pekt på marginal periodontitt som den mest alvorlige orale komplikasjonen ved diabetes (14). En med diabetes har to til fire ganger høyere risiko for å utvikle marginal periodontitt, onset er i yngre alder og det har et mer aggressivt forløp (2,11,15,16). Det er vist periodontal sykdom hos barn med diabetes helt ned i seksårsalder (17).

PERIODONTITT KAN GI ØKT HBA1C Marginal periodontitt er en overdreven inflammatorisk respons på biofilmen som ligger på tennene, langs gingivale sulci. Inflammasjonen fører til nedbrytning av alveolært ben rundt tannen. Ubehandlet kan det føre til at tannen tapes. Som regel er pasientene symptomfrie før tennene begynner å løsne. Marginal periodontitt er en lokalisert prosess, men med en systemisk inflammatorisk effekt i form av økt nivå av pro-inflammatoriske cytokiner (2,18). En kronisk periodontitt (eller annen odontogen infeksjon) kan dermed bidra til vanskeligere blodsukkerkontroll og kt HbA1c (18).

Behandler man en marginal periodontitt så kan man oppnå reduksjon av HbA1c i området 0,3-0,4 %. (19). Mikroangiopati affiserer også oralt vev og bidrar til dårligere sårtilheling etter inngrep i munnhulen. Diabetespasienter har økt risiko for komplikasjoner etter tannbehandling som krever sykehusbehandling. Både i form av lokal spredning av infeksjon eller systemisk spredning (20,21). I en odontologisk praksis vil en diabetes-pasient som har tilleggsdiagnoser og/eller ustabilt blodsukker, vurderes som risikopasient som i enkelte tilfeller skal ha antibiotikaprofylakse. (22) For den med diabetes er det viktig å informere tannlegen om at man har diabetes, eventuelle medikamenter og siste HbA1c, uansett om diabetessykdommen er godt eller dårlig regulert.

FOREBYGGING OG BEHANDLING Til tross for en godt dokumentert sammenheng mellom diabetes og munnhelse, så gir Helfo ingen refusjon for tannbehandling til pasienter med diabetes. Helforefusjon kan gis ved diagnosene generell marginal periodontitt og xerostomi. Denne stønaden er pliktmessig. Om pasienten har krav på stønad må vurderes av tannlege. (23) Forebygging og behandling av diabeteskomplikasjoner er en omfattende del av diabetesomsorgen. Dette inkluderer også forebygging og behandling av orale komplikasjoner. God tannhygiene og tannbehandling er viktig for å hindre ustabil diabetes og komplikasjoner til dette. God diabetesbehandling kan forebygge og lette behandlingen av orale sykdommer.

10


Oppfølging hos tannlege/tannpleier bør derfor være en selvfølgelig del av god diabetesomsorg. Denne artikkelen er basert på et foredrag holdt på nasjonalt Diabetesforum 2019. Tips til fastlegene: • Et ustabilt blodsukker som er vanskelig å kontrollere kan være et symptom på • sykdom i munnen. • God tannhygiene og tannbehandling er viktig for å opprettholde et stabilt blodsukker • og forebygge diabeteskomplikasjoner. • God diabetesbehandling kan forebygge og lette behandlingen av marginal • periodontitt.

• Husk å spørre diabetespasienten om han/hun går regelmessig til tannlege, og om • tannlegen undersøker tannkjøttet deres. • Husk at tannlegen også trenger å vite HbA1c og hvilke medisiner pasienten står på. Av Kristin M Kolltveit Tannlege, dr. odont, spesialist i periodonti

Medlemsfordeler Den Norske Tannlegeforening For å være på den sikre siden at alle medlemmer her i fylket vet om fordel- og rabattavtalene man får gjennom NTF, velger jeg å liste de opp her: • Danske Bank • Storebrand • Telenor - for næringsdrivende • Bertel O. Steen • BMW og MINI • Actecan Pensjonsrådgivning • Skattebetalerforeningen • Nordic Choice Hotels • NorgesEnergi • Bladpakken Liste med en fullstendig oversikt finner du på https://www.tannlegeforeningen.no/medlem/fordeler/default.aspx

11


!"#"$!#%!$&$%%'&#()#'""#*"'+,#-#.'*/%#0)1#+'&"2!3"*"$!!$&4#$#52&+2!

S Y S T E MS E R

F IS

TI

ER T

ISO

90

01

:2 0

12

15

Dental Sør AS | Postboks 901, 4509 Mandal | +47 38 27 88 88 | post@dentalnet.no


Modern endodonti, när-var-hur och varför Aust-Agder Tannlegeforening inviterte til heldagskurs 7. mars i Arendal med spesialist i endodonti Tannlege Lisbeth Dahlstöm fra Göteborg Universitet. Kursplan var: · Från vital pulpa till apikal parodontit · Hur ställer vi rätt diagnos? · Är fallet för svårt? Bedöm svårigheter innan du börjar. · Bedövningen tar inte. Vad gör jag? · Kavumpreparation · Ett rationellt arbetssätt vid instrumentering och rotfyllning · Tandvärk! Begränsad tid. Vad kan jag göra? · Orientering bland tekniska hjälpmedel · Prognosbedömning

Kursholder Lisbeth Dahlstrom.

Her kommer et lite kurssammendrag for de som var der eller de som gjerne skulle vært der.

Fra inflammasjon til nekrose:

Rotfylte tenner med AP: 30–50% (Skudtyte-Rysstad & Eriksen 2006, Eriksen & Bjertness 1991, Frisk et.al. 2008, Ridell et.al 2006, Kirkevang et.al 2009). Mikroorganismen finnes hovedsakelig i rotkanalen og bare et fåtall kan kolonisere periapikalt vev: Actinomyces Israe-

Økt væsketrykk i vevet, sammentrykte venekapillærer, økt væskemotstand q Risiko for lokal stasis, ischemi og vevsnekrose q Sirkulasjonen opphører og pulpa betraktes som død. - Apikal Periodontitt: - Primær Apikal Periodontitt - Persisterende AP - Postoperativ AP 13


lii (Happonen 1986) og Propionibacterium propionicum (Sjøgren et.al 1989). Periapikal vevsreaksjon: Granulom 75%, Cyste 19%, Arrvev 5%, Annet 1%. Apikal Bendestruksjon: Abcess. Symptomatisk apikal periodontitt innbærer verk, tannen «blir høy», tannen blir øm, hevelse, pussdannelse. Feber og lymfadenitt kan forekomme.

Diagnostikk/Endodonti: Uten diagnose q ingen behandling. Anamnese, klinisk undersøkelse, røntgenologisk undersøkelse (gjerne apikalbilder i to ulike projeksjoner). Tolkning av «Den svarte flekken»: - Apikal periodontitt - Pågående tilheling - Tilfeldig utvidelse av rothinnen - Arrtilheling - Normalanatomi, f.eks. f.mentale, kar, margrom. - Cementom (initialt stadium) - Metastase hos cancerpasienter.

mentell behandling avkanaler = innlegg q Rotfylling. Kavumprep.: Pulparommet ligger i emalje-cementgrensen, ligger sentralt og følger rotkonturen, bruk gjerne en lommedybdemåler for å sondere og vurdere denne morfologien, vær obs på helningen av tannen. Kontroller avstanden fra det okklusale til pulpakavums bunn, gjerne ved å måle på rtg (Apikalbilde og gjerne BW). Kanalåpningenes plassering: Symmetriregler (bortsett fra molarer o.kj.), der kanalåpningene er plassert «på lik avstand fra midtlinjen i kavum gulv m-d og vinkelrett på midtlinjen.». Regler: Farge: Vegger og gulv er hvite, gulvet er grått/translucent. Plassering: I overgang mellom gulv og tak, i hjørner og vinkler.

Instrumentering:

Akutt smerte: Uten diagnose q ingen behandling, bedre med ingen behandling enn feil behandling. Smertelindring. Dental smerte – differensialdiagnoser - Muskelsmerte - Herpes Zoster - Trigeminusneuralgi - Sinusitt - Pericoronitt - Periodontalabcess - Infiserte cyster av ikke-endodontisk opphav.

Rotbehandlingens faser: Kavumpreperasjon q Instrumentering og Antimikrobiell irrigasjon q Medika-

1. Sonder kanalen med en tynn fil 2. Utvid koronale 2/3 av kanalen med maskinell fil 3. Bestem instrumenteringdybde a. Foramenlokalisator b. Røntgen 4. Instrumenter til instrumenteringdybde a. Overinstrumentering: - Mikroorganismer blir ført ut i vevet - Mikroorganismer kan vokse/formere seg i vevet mellom behandlingsseansene. - Vanskelig å utføre en tett rotfylling - Nutrienter lekker inn i kanalen q tilvekst av mikroorganismer. Problem: Kun 65-75% av kanalene er tilgjengelige med hånd- eller maskinell instrumentering.

14


Irrigasjonsvæsker og innlegg: - Fjerne vevsrester - Antimikrobiell behandling - Skape forutsetninger for forsegling av rotkanalsystemet. - Natriumhypokloritt NaOCl 0,5–3% • Egenskaper: Løser opp veve, antibakteriell, bleker. Veveoppløsende effekt: tid, kontaktoverflate, temperatur, konsentrasjon (økt konsentrasjonàøkt veveoppløsende effekt, men økt toxicitet. - Klorheksidin 2% og Jodopax løser ikke opp vev. - EDTA 3–15% og Sitronsyre (1–50%) fjernet smear layer, løser opp uorganisk materiale. - Kalsiumhydroksid: • pH 12 • Antimikrobiell effekt • Nekrotiserer vev • Vevsoppløsende • «Space holder» • Stimulerer hårdvevsdannelse • Langtidsvirkende (minst 1 uke) - Jodjodkalium 5%, Jodsprit 5% og Klorhexidinglukonat 2% har samme

effekt, har et brett antimikrobielt spektrum, kort virketid (10 minutter).

Rotfylling: - Stenge inne eventuelle overlevde bakterier - Forhindre infeksjon og innsig av nutrienter • Koronal lekkasje • Apikal lekkasje - Sealer+Guttaperka • Sealer fyller ut ujevnheter og gir adhesjon mellom kjernematerialet og kanalveggen. Biokeramer: Utvikling av MTA • Biokompatibel sealer • Antibakterielt, høy pH 12,8 i 24 timer. • Stivner pga den naturlige fuktigheten i kanalen. • Liten partikkelstørrelse q god flytegenskaper • Ingen krymping • Høy radiopacitet • Hydrofil • Arbeidstid 30 minutter, stivningstid 4 timer. 15


Anestesisvikt: - Feil teknikk - Nålen bøyer bort • Pasientfaktorer: • Anatomiske variasjoner • Accesorisk innsnevring • Uforutsigbar spredning • Lokal inflammasjon • Psykologiske faktorer - Hva gjør man? • Har jeg satt anestesien riktig • Mer anestesi • Ulike typer anestesi • PDL injeksjon • Intrapulpal injeksjon • Intraossøs injeksjon • Sedere pasienten • Premedisinere med analgetika.

Prognose for friske apikale forhold (ved optimalt utført behandling): Primær behandling: - Vital pulpa: 95% - Apikal periodontitt: 85% Ortograd revisjon: - Friske apikale forhold: 95% - Apikal periodontitt: 75%

TRYKKSAKER DIGITALTRYKK OG FARGEKOPIERING ●

Tekstredaksjon ● Layout ● Produksjon ● Trykksaker ● Brosjyrer ● Timekort ● Scanning ● Bildebehandling Telefon 38 02 16 12 - 90 17 66 81 Henrik Wergelands gt. 50B Pb. 384, 4664 Kristiansand post@gpartner.no

16


Priskrig «Vinn gratis tannbehandling i 10 år!» «Undersøkelse og rens til Kr399!» «Invisalign- konsultasjon nå kr 95, før kr 595!» «Gratis konsultasjon på åpen implantatdag!» Slik lyder reklamene som dukker opp i både aviser og på sosiale medier i VestAgder for tiden! Det er ingen nyhet at det i de siste 10 årene har blitt utdannet for mange tannleger og at dekningen av tannleger på Sørlandet i dag er svært god. Det er blitt større kamp om pasientene og nødvendigheten av å være synlig i mediebilde er blitt en viktigere faktor for å tiltrekke seg nye pasienter. Nye medier og markedsføringskanaler har også dukket opp og hver tannlege/klinikk står i dag mer fritt til å markedsføre og promotere seg selv. Mye av dette er svært bra, men utviklingen vi ser nå i dag med lokketilbud og kjemperabatter er ikke sunn, hverken for pasientene eller for tannlegene. Vi må passe oss for å ikke gjøre oss selv en bjørnetjeneste. Så tenk litt etter;

– Vil kundene være villige til å betale full pris igjen etter å ha fått f.eks. 50 prosent avslag? -Sender vi ikke egentlig ut et signal til pasientene våre at våre produkter og tjenester ikke er mer verdt? At vi har vært overpriset tidligere? – Hvordan kan vi da gå tilbake å forsvare våre gamle priser? Tannlegeforeningen sier følgende om markedsføring: «§ 17 Markedsføring En tannleges annonsering må ikke inneholde noe som er uriktig eller villedende. En tannlege må ikke overfor publikum drive produktreklame for medikamenter og forbruksvarer til pasienter eller for utstyr til bruk i tannlegevirksomhet. Faglig omtale av produkter og utstyr i artikler, foredrag o.l. beregnet på allmennheten og uten vinningsøyemed anses ikke som produktreklame. Salg av pasientrelaterte forbruksvarer fra praksis anses ikke som produktreklame.» Så kjære Tannleger, la ditt arbeid være din beste reklame. Promoter deres klinikker og tjenester, men tenk kollegialt, tenk på din bransje, tenk på den stoltheten det er å være tannlege og hva din utdannelse egentlig er verdt! Mvh Erlend Ribe

17


• Implantater • IPS e.max kroner og fasetter • Restaurering i Zr, MK, Ti og CoCr • Kombinasjonsarbeider • Proteseavdeling • Snorkeskinner • Digital fotografering og fargeanalyse Kontakt oss for priser og levering Tanntekniker Annette Velle

Tlf: +47 38 27 27 50 | Mob: +47 96 044 044 epost: annette@mantann.no Mandal Tannsenter Leir vollen 1A, Pb 338, N-4503 Mandal

18


News in Dentistry IDS, verdens største messe for tannleger/tannlegeutstyr, ble avholdt i Køln i vår, og dersom man følger diverse dentalfirmaer og depoter på Facebook, og andre tannleger for den saks skyld, var

der en det en voldsom feed av nye temaer/produkter. Jeg har absolutt ikke tenkt å gå inn på hver og en, men tar med noen få innenfor den digitale dentale verden samt et par analoge:

Intraorale scannere

https://instituteofdigitaldentistry.com/ ids-2019/review-of-the-intra-oralscanners-at-ids-2019/#tab-con-9

Tidligere i VATF-Nytt har jeg skrevet om intraorale scannere til avtrykkstaking. Den gangen var det ikke så mange alternativer, iallfall ikke så mange gode alternativer. Nå i 2019 derimot har man et uttall forskjellige scannere å velge mellom, og hvem man skal velge kan være svært vanskelig å avgjøre. Institute of Digital Dentistry på New Zealand har satt opp en liten oversikt over de ulike scannerene, med pros og cons. Kan være fornuftig lesning dersom man vurderer en scanner til praksisen i nær fremtid:

Azento DentsplySirona har kommet opp med et nytt konsept for innsetting av fiksturer og den etterfølgende protetiske overkonstruksjonen. De har kalt det for Azento. Dette går i korte trekk ut på at man scanner pasienten med en intraoral scanner, tar et CBCT, og DS vil da planlegge behandlingen (med mulighet for innspill), og man får da tilsendt en liten eske

19


Azento.

med alt man trenger frem til og med midlertidig krone/indivduell tilhelingsdistanse. https://www.dentsplysirona.com/ en-us/solutions/topics/azento.html

Form3 3D-printeren Form3 er en ny og forbedret utgave av Formlabs Form2 som kanskje noen kjenner til. Dette er en nøyaktig, brukervennlig og relativt fornuftig priset (ca. kr. 40.000,-) 3D-printer som kan ta over for gipsmodellene pü tannlegekontoret pü kort sikt. https://formlabs.com/eu/ 3d-printers/form-3

Formlabs Form 3. 20


Så over til den analoge verden med: Omnichroma: En ny kompositt med en farge til alle fyllinger, eller som produsenten Tokuyama skriver: «Every Shade, One Choice. OMNICHROMA is the world’s first universal composite that esthetically matches every patient, from A1 to D4, with a single shade. Its uniformly sized supranano spherical fillers (260nm spherical SiO2-ZrO2) allow OMNICHROMA to match every one of the 16 VITA classical shades, a science that we call Smart Omnichroma. Chromatic Technology.» https://www.tokuyama-us.com Det skal sies, siden den da tar farge fra omgivelsene, at de også har utviklet en Blocker, som skal bruker på sterkt (amalgam-)misfargede tenner. Så ikke en, men «Two rings to rule them all». Og til slutt veldig analog digresjon: «Safe’N’Clear recently announced its latest product, ASTM F2100 Level 1 face mask, the Communicator. The mask provides a clear view that works to improve Omnichroma Blocker. communication comprehension more readily between dental providers and patients. According to the company, dental providers have noticed improved inclusion and accessibility working with the general population and also, niche populations such as pediatric, hearing impaired and autism spectrum disorders.» https://www.hygienetown.com/news/d etails/11575/safenclear-releases-surgical-mask-with-clear-window 21


Digital Smile Design – Workflow Jeg har tidligere i VATF-Nytt vært inne på konseptet Digital Smile Design, DSD. Jeg har aldri kommet riktig i gang med det selv om jeg både har en intraoralscanner og et greit speilreflekskamera. Riktignok må det læres å ta gode bilder og ikke minst riktige bilder, men Workflow’n nedenfor er et svært godt hjelpemiddel til å forstå og forhåpentligvis bruke konseptet for å få et forutsigbart resultat av den protetiske behandlingen. Punktene nedenfor er utarbeidet av Thomas & Richard Schjøtt ved Dentalforum i Kristiansand, og jeg vil takke de for at jeg kan dele det med dere andre. NB! Konseptet kan selvfølgelig også brukes med analoge avtrykk, som så blir digitalisert på laboratoriet. Fotoprotokoll 3. Lykke til i den digitale verden.

Fotoprotokoll 7. 22


Første konsultasjon - Pasienten kommer til tannlegen med et eller annet behandlingsbehov. - Foto/video blir tatt av tannlege eller på lab. De viktigste fotoet for oss på labben er «Fotoprotokoll 3» – Pasienten har litt åpen munn hvor, både UK og OK er synlig, med tvunget bredt smil og ser rett i kameraet. Det kan hjelpe at pasienten sier en lang «I» for å få dette riktig. Legg også merke til at like mye av hvert øre er synlig, sett rett forfra. Det intraorale bildet av overkjeven i «Fotoprotokoll 7» er også viktig å få med.

Noen gode fotos er helt avgjørende for å kunne planlegge på en skikkelig måte! På labben Vi lager en plan, basert på smiledesign prinsipper med diverse linjer og evt. mål. Denne kan sendes til tannlegen for diskusjon med tekniker. Vi omsetter planen i en motivasjons mockup. En printet modell med naturlig anatomi ligger da ca. 0,5-1 mm utenpå pasientens egne tenner.

foto tatt rett forfra, som er 2-dimensjonalt, er ikke den bukkale utbygningen synlig i samme grad. Selv om du allerede har tatt fotos av pasienten, som vi har brukt til å fremstille denne mockuppen, er det fint å ta nye før og etter bilder på samme dag som du skal prøve inn mockuppen (pga. samme hårfrisyre, ansiktsfarge, klær osv…) - Dersom det ved planlegging avdekkes at det kan være aktuelt med gingival kroneforlenging, og dette bestemmes av tannlege i samråd med pasient, pro-

Andre konsultasjon - Motivasjons mockuppen prøves inn ved hjelp en matrix, med f.eks. Luxatemp, slik at pasienten kan danne seg et bilde av hvordan dette kan se ut før hun/han evt. bestemmer seg for behandling. Det er viktig at motivasjonsmockuppen kun blir vist til pasienten på foto (før og etter foto ved siden av hverandre på en skjerm). Dette fordi det i speil vil se litt rart ut for pasienten, da tennene står litt lengre ut i buen enn normalt. På 23


duserer vi samtidig en guide for gingivektomi basert på denne første mockup modellen. Motivasjons mockupmodellen egner seg godt til dette, fordi den nye anatomien da ligger litt ut i buen, over gingiva i de områdene som evt. skal gingivektomeres. I DSD protokol-

len anbefales det at pasienten skyller med en mild klorhexidin (0,12%) morgen og kveld i ca. 14 dager før gingivektomi, for å få gode forhold. Nytt avtrykk (digitalt eller analogt) blir tatt samme dag, eller dagen etter gingivektomi, og sendt til tekniker.

På labben - Vi flytter fasadene inn i buen til ideel posisjon, og printer 2 nye mockup modeller – en Invasiv og en Final, med dertil hørende matrixer. (Dersom det er snakk om en ren additiv case, går vi direkte til final mockup) - Invasiv mockup: En printet modell med både ny og gammel anatomi, hvor deler av de opprinnelige tennene

stikker ut gjennom den nye anatomien. Ved invasive kasus må det fjernes tannsubstans for å oppnå planen, eller motivasjons mockuppen som pasienten har akseptert. - Final mockup: Her har vi fjernet tannsubstansen som stakk ut av den invasive mockuppen digitalt, og printet en modell som gjengir det vi ser for oss som endelig resultat.

24


Tredje konsultasjon - Invasiv mockup: Tannsubstans som stikker ut av mockuppen slipes bort, deretter fjernes mockuppen. Ved hjelp av 2 stk. Prep.guider (insisal og bukkal) preparerer du ferdig slik at du har god klaring til guidene, som har utgangspunkt i den ideelle plasseringen av de nye tennene.

- Final mockup: Denne mockuppen benytter du til fremstilling av det temporære, som pas. skal gå med når vi produserer de endelig kronene/fasettene. Nye fotos med final mockup på plass sendes til oss, slik at vi kan foreta evt. justeringer ved ferdigstillelse. På labben - Ferdigstillelse

Fjerde konsultasjon - Bonding /sementering

Materiale Det aller fineste materialet til fasetter er etter Dentalforum Kristiansand sin mening Empress Cad Multi, de benytter også Empress på endel kronekasus. E.max og zirconia kan selvfølgelig også vurderes ut fra styrkemessige hensyn.

25Tips to Prevent & Eliminate Pits in Anterior Composite Restorations By James H. Peyton, DDS, FAACD & Brian J. Gilbert, DDS, AAACD This article first appeared in the Summer 2018 issue of the AACD’s Journal of Cosmetic Dentistry, Volume 34, Number 2. You are restoring a Class IV on tooth #8 (tann 11(Red.)) and everything is going well. But just when you think you have successfully created a flawless composite restoration; you are disheartened to realize that a void or pit is visible in the final product. If this has ever happened to you, do not become discouraged. Here are some tips to avoid pits: • When layering the composite, be sure to add enough material for each phase of the restoration. If you have to go back to keep adding composite, you are more likely to incorporate pits. • Care should be taken to smooth out the restoration, especially the final layer. It often helps to use a brush moistened with a wetting agent (e.g., Modeling Resin [Bisco; Schaumburg, IL]; • Wetting Resin [Ultradent Products; South Jordan, UT]; Brush & Sculpt [Cosmedent; Chicago, IL]) to shape the composite and eliminate folds or voids. • When employing the brush technique, try using a #3 artist brush with just enough wetting agent to moisten the tip of the brush, to prevent the restoration from turning into «composite soup.» • Be sure that the operatory light is off (or has an amber shield) to avoid premature setting of the composite, which will result in a chalky, rough, or pitted restoration.

Tips to Eliminate Voids Sometimes, even when you have attempted to perform all the steps correctly, you will

still end up with a void. This might be due to air bubbles in the composite as it comes out of the syringe or compule. These voids can be eliminated by rolling the composite into a ball. If the void is extremely small, you may be able to simply add a small amount of bonding agent to the pinhole with a sharp explorer, then light-cure and polish and it will disappear. For a large void follow this process:

1. Notice the stain on the compositeveneer on #8 (11) at the distogingival area and the small pit on #7 (12).

2. Completely remove the pit using a small round diamond bur. In this case, the diamond bur was also used to remove the stain on #8.Notice the stain on the compositeveneer on #8 (11) at the distogingival area and the small pit on #7 (12). 27


3. Use a micro etcher to abrade the surface of the tooth.

4. Acid-etch the tooth and rinse and dry the defect.

5. Place a coat of bonding agent.

6. Place the composite, carefully smoothing it out with an interproximal carver. NOTE: If you cure the bonding agent first, you might create a gray ÂŤhaloÂť around the restoration.

7. Use a large disc to remove the excess composite and recreate the correct anatomical contour. Once the composite is smooth and ideal, light-cure and polish.

9. Use a flexible felt buff and polishing paste to impart a high polish.

8. Use a polishing cup to create a polished surface.

10. The final repaired composite restoration. 28


Helsedata Sør spesialiserer seg på IT-drift av tannlegekontor, og har mange års erfaring med Opus, Digora, Romexis, Helsenett, Helfo, betalingssystemer med mere. Vi leverer og setter opp det du trenger av datautstyr til din klinikk. Vi tilbyr timebasert support og serviceavtaler. Se helsedatasor.no for referanser.

Kontakt Bjørn Øivind Johansen eller Jon Skrove på

95 42 94 01

29

helsedatasor.no

e-post: post@helsedatasor.no


www.hvakostertannlegen.no Fikk brev (her gjengitt i forkortet form til slutt i artikkelen) fra hvakostertannlegen.no i begynnelsen av juni. med at det er flere enn meg som har fått eller kommer til å få noe lignende. Følte meg egentlig ganske fornøyd med min/vår klinikks innsats på hvakostertannlegen.no, var jo bare 10 måneder siden jeg hadde oppdatert prisene.

Man kan si hva man vil om denne siden, men nå har det i alle fall blitt lovpålagt at vi skal legge inn prisene

våre der, og da er det helt greit med en påminnelse. Vi fikk en relativt kort frist på 5 dager til å oppdatere prisene, men det rakk vi gitt. Hva som skjer dersom man ikke gjør det har jeg ikke klart å finne ut av inne forbrukeraadet.no, forbrukertilsynet.no eller lovdata.no. Mail er sendt til Forbrukerrådet, så jeg får komme tilbake med svaret ved en senere anledning. Uansett: Oppfordrer alle klinikker i Vest-Agder til å ha oppdaterte priser.

30


Og som det står skrevet på NTF s sider: «Alle tannleger har en plikt til å oppdatere prisene sine i portalen. Det er viktig at vi som en yrkesgruppe med frie priser og fri konkurranse, både er åpne om kostnadsnivå og prissetting av våre tjenester. Det skal være enkelt for pasientene å forstå hva de skal betale og å sammenligne priser i markedet», https://www.tannlegeforeningen.no/Pro fesjon-og-fag/Helsemyndigheter/NTFi-dialog-med-Forbrukerrdet-om-hvakostertannlegenno.aspx

Oppdatering av priser på hvakostertannlegen.no Vi kontakter deg angående tannklinikken hvor du står oppført som kontaktperson. Forbrukerrådet kontakter deg fordi prislisten din på hvakostertannlegen.no sist ble oppdatert 05.08.2018, og vi ber deg logge inn og oppdatere prislisten. Prisene har ikke endret seg? Selv om prisene ikke har endret seg trenger forbrukeren en bekreftelse at de fortsatt gjelder for 2019. For at prisene skal bli publisert med oppdatert dato må du fullføre registreringen på «Steg 6: Oppsummering og samtykke til publisering på hvakostertannlegen.no». Da vil dato for din prisliste oppdateres til inneværende år og det vil gjøre det

tydelig for forbrukeren at prisene til din klinikk fortsatt gjelder. Vi bemerker at prisopplysninger om tannhelsetjenester skal leveres inn til Forbrukerrådet etter prisopplysningsforskriften § 14 bokstav a, jf. markedsføringsloven § 10. Årsaken er at myndighetene ønsker at forbrukeren skal få en grunnleggende kunnskap om hva tjenestene koster og kunne velge tjenester ut ifra pris. Det er også en gratis mulighet til å profilere klinikken. Det skal rapporteres priser på fastlagte prispakker som er definert gjennom et samarbeid mellom Forbrukerrådet, Helsedirektoratet og Tannlegeforeningen. Du vil se en liste med prispakkene når du logger inn og du skal fylle ut pris for behandlingene du tilbyr. Er klinikken nedlagt? Vennligst gi oss beskjed på hvakostertannlegen@forbrukerradet.no dersom klinikken er nedlagt. Dersom vi ikke mottar oppdatert prisinformasjon innen 5 virkedager, kan vi på eget initiativ sende saken til Forbruketilsynet for videre behandling. På forhånd takk! Vennlig hilsen Forbrukerrådet Hvakostertannlegen.no

31


Spesialister i Endodonist: Tannlege Karl Martin Loga Farsund Tannlegesenter Barbros gate 13 4550 Farsund Tlf. 38 39 06 80 E-post: post@loga.no

Tannlege Claus Ungerechts Leirvollen 1A 4513 Mandal Tlf. 38 26 06 10

Tannlege Cesar Ariastam Colosseum Tannlege Kr.sand Nordmo Industrigata 4 PB 1024 Lundsiden 4687 Kristiansand Tlf. 38 09 54 19 E-post: nordmo@colosseum.no

Christoph Mike Ziegler Solbygg Tannlegesenter Barstølveien 36a 4636 Kristiansand Tlf. 38 70 38 38 E-post: post@solbyggtannlegesenter.no

Tannlege Katja Franke Leirvollen 1A 4513 Mandal Tlf. 38 26 06 10

Tannlege Ulrich Bier Spes. i Oral kirurgi og oral medisin Tannlege Sør AS Skippergata 3 4611 Kristiansand tlf.: 38 02 42 02 E-post: post@tannlegesor.nhn.no

Protetikk: Tannlege Arash Sanjabi Knobel Atkinson Tannlegesenter Torsbyvegen 18, 4700 Vennesla Tlf. 38 15 54 40

Oral kirurgi:

Tannlege John Nordmo Colosseum Tannlege Kr.sand Nordmo Industrigata 4 PB 1024 Lundsiden 4687 Kristiansand Tlf. 38 09 54 19 E-post: nordmo@colosseum.no

Tannlege Bård Alvsaker Colosseum Tannlege Kr.sand Nordmo Industrigata 4 PB 1024 Lundsiden 4687 Kristiansand Tlf. 38 09 54 19 E-post: nordmo@colosseum.no

Tannlege Karl Martin Loga Farsund Tannlegesenter Barbros gate 13 4550 Farsund Tlf. 38 39 06 80 E-post: post@loga.no 32


i Vest-Agder Kjeveortoped Jannike Finn Jørnung

Periodonti: Tannlege og spes. i Periodonti Nikolaos Merakos

Telefon: 38 37 28 00 Sundegaten 5C 4400 FLEKKEFJORD

Colosseum Tannlege Kristiansand Vestre Vestre Strandgate 42, 4612 Kristiansand Tlf. 38 12 06 66 e-post: vestre@colosseum.no

Kjeveortoped Barbara Hasund Telefon: 38 04 85 00 Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND S

Tannlege John Øydna

Vågsbygd tannklinikk og spesialistklinikk

Colosseum Tannlege Kristiansand Vestre Vestre Strandgate 42 4612 Kristiansand Tlf. 38 12 06 66 E-post: vestre@colosseum.no

(Vågsbygd Amfi, 4. etg.) Kjeveortoped Diana Stegmaier Telefon: 38 53 12 80 Kirsten Flagstadsvei 30-32 4621 Kristiansand

Kjeveortopeder:

Kjeveortoped Dr. Christoph Danzmann

Tannlege Erik Pedersen

Tannregulering Sør Tel. 91 86 10 46 Avdeling Mandal Store Elvegate 34 4514 Mandal

www.kjeveogtann.no Telefon: 38 02 50 41 Tollbodgata 23, 4611 Kristiansand S

Kjeveortoped Kate Mroz Tranesen

Avdeling Lyngdal Fiboveien 2B 4580 Lyngdal

www.tannregulering-krs.com Telefon: 38 02 31 90 Henrik Wergelands gate 17, 4612 Kristiansand S

Kjeveortoped Kawa Alzahawi www.spesialistklinikk.com Telefon: 38 02 55 22 Vestre Strandgate 42, 4612 Kristiansand S 33


Styret i VATF valgt 2018 Leder: Line Holtan - E-post: line.holtan@broadpark.no Jonstonsgate 3, 4514 MANDAL, tlf 38261537 Nestleder/sekretær: Erlend Ribe Kasserer: Birte Robstad. UTV-representant: utnevnes av UTV - styret. Privat representant: Tor Arild Tobiassen Varamedlem: Pernille Næsse

Andre tillitsvalgte valgt 2018 Fagnemnd Leder: Astrid Engan Mehl Per Myklebust Vladimir Svrzic Varamedlem: Inger Håverstad Klagenemnda: Leder: Siri Sanne - E-post: Siri-san@online.no Steinar Osmundsen. Inger Abildsnes Kile. 1. varamedlem: Jeanette Torjesen - 2. varamedlem Eirik Næsheim. Kollegahjelp: Alfred Gimle Ro - E-post: alro@online.no. Kurskontakt: Mehl, Astrid Engan. Revisorer: Anne Grete Uglebakken - Mikal Heyeraas Infosekretær - Redaktør VATF-Nytt - Nettredaktør: Arve Brekka - E-post: arvebrekka@gmail.com 34


VATFs kurskalender høsten 2019 8.– 9.august: Skalldyrkurset på Buen i Mandal. Samarbeid med Dental Sør. Påmeldingsfrist var 20.juni. 19. september 16.00–19.00: Arne Jacobsen - Sedasjon og hypnose. Åpent for hele tannhelseteamet. Sted: Scandic Bystranda 24. oktober 16.00–19.00: Generalforsamling og foredrag. Tema er ikke bestemt. Sted: Scandic Bystranda VATF oppfordrer alle medlemmer til å møte på Generalforsamlingen. Frist for saker som ønskes å tas opp er 14 dager før GF. I år er det også Representantskapsmøte og dermed valg i NTF.

35


Podcasts Jeg ser egentlig på meg selv som relativt oppdatert når det kommer til den digitale verden. I dagens samfunn har man egentlig heller ikke noe valg, alt foregår på Internett og vi er alltid pålogga, aldri «off the grid» som det heter. Når det kommer til oss tannleger, videreutdannng og dental informasjon har også internett de siste 10–15 årene blitt en ny arena. Vi har tannlegeforeninges egen side med masser av informasjon og egne internettbaserte TANK-kurs. Facebook har et utall grupper med tannlegerelatert innhold, produsenter og dentaldepoter har sine egne sider, i tillegg til et stort antall private aktører av videreutdanning. Internett har siden jeg gikk på skolen blitt et, for meg og sannsynligvis flere med meg, uvurderlig hjelpemiddel i hverdagen. Man kan alltid finne et svar, eller flere, på noe man lurer på. En arena som jeg derimot har vært sen til å hoppe på er Podcasts. Jeg har alltid sett app-ikonet på iPhone’n min, men aldri brukt den. Før nå. Den første Podcast’n jeg begynte å høre på var «Rekommandert» med Kristoffer Schau. Dette er en podcast som der han tar opp ulike temaer han lurer på, henter inn en ekspert og de snakker om dette til han vet alt han 36

føler han trengte å vite eller har lurt på. Temaer kan være «Bananer», «Slottet i Versailles», «Hoggorm» mm. Absolutt å anbefale. I tillegg er podcasten «The History of Rome» en av svært mange andre bra podcaster. Nå det kommer til tannlegeri er det og en mengde ulike podcaster å finne. De fleste av disse er amerikanske, og selv om tannleger i USA har en litt annen tenkemåte enn oss når det kommer til å drive en praksis, er en del av de svært underholdende og man kan dra en del nyttig lærdom ut av de. Vil gjerne nevne «The Dental Hacks Podcast» og «The Dental Guys» som to av favoritter. Nå har det også kommet den første skandinaviske tannlegepodcasten «Blodad Tann» ved den svenske protetikeren Nicole Winitsky. Under er en link til en liste over de 25 mest popoulære dental podcastene. Lytt og lær!

https://blog.feedspot.com/dental_podcasts/

Arve Brekka


Redaksjonen ønsker alle en riktig god sommer!

Padletur til Bragdøya i Kristiansandsfjorden. Foto: Anne Kari Skarpodde


A

Christianssand Dentallaboratorium a.s

ISSN 2464-3793 (trykt utg.) ISSN 2464-3807 (online)

Returadresse: Vest-Agder Tannlegeforening v/Arve Brekka, Markensgt. 42, 4612 Kristiansand


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.