VATF-nytt nr 1 2018

Page 1

Medlemsavis for Vest-Agder Tannlegeforening Nr. 1 - Juni 2018 - 22. årgang

Vi ønsker våre lesere og annonsører en riktig god og varm sommer! www.vatf-nytt.no


Enklere og bedre

Plandent AS | Ă˜stensjøveien 27 Pb. 6082 | Etterstad 0601 OSLO Tel. 22 07 27 27 www.plandent.no | www.plannet.no


Redaktørens lille hjørne

Innhold Lederen har ordet... .................................... Hilsen fra tannhelsetjenesten i fylkeskommunen...................................... Akutthjelp................................................... Kursplan 2018 ............................................ Medlemsfordeler Norsk Tannlegeforening Årsrapport Haydom Dental Unit 2017....... Tannhelseforsikringer................................. Minneord for Kirsten Haaversen-Westhassel ................... Presentasjon av nytt medlem...................... Ti dagers gyldighet på antibiotikaresepter... Jubilanter .................................................... Oppdrag Medical Ships.............................. Tooth Extrusion For Implant Site Development ....................................... Styret og andre tillitsvalgte ........................ Spesialister i Vest-Agder ............................ Arves husmoroppskrifter............................

2 4 6 9 11 13 21

For en flott sommer vi allerede har hatt, og sommeren og ikke minst ferien har ikke startet enda. Vi får bare håpe at ikke de siste solstrålene har blitt sendt ned mot Sørlandet i denne omgang, og at vi kan kose oss masse fremover når vi ikke er på jobb. Nå er det ikke slik at vi ikke koser oss på jobb og. Jeg regner med at de fleste fortsatt er glad i yrket sitt og ønsker å utvikle seg og lære mer. Dette er heldigvis et yrke og fag som er i stadig og rask utvikling, da særlig med inntoget av digitale hjelpemidler, og som gjør at vi stadig bør og må gå på kurs eller følge med. Jeg vil takke vår kursnemd som dette året har satt sammen et variert kursprogram, og vi har mer å glede oss til i fremtiden, ikke minst når TSE starter 0vinter/vår 2019. Et svært artig og til dels nyttig verktøy i den digitale hverdag, også innenfor odontologien, er sosiale medier. Facebook og Instagram har blitt arenaer der man kan hente inspirasjon, dele og lære av andre likesinnede. Alle bransjer innenfor tannlegeriet har Facebook-profiler, det finnes et stort antall grupper innenfor alle fagområder som man kan bli en del av, og dra nytte av det som legges ut og deles. Styleitaliano, OssTannlegerImellom, TomorrowTooth er bare 3 av en mengde grupper, og jeg anbefaler alle å bruke litt tid til å se hva som finnes der ute. Denne gangen er innholdet i bladet ikke fylt opp av referat fra kurs, dels fordi det er vanskelig å ta referat fra foredraget med Ingvard Wilhelmsen og jeg ikke hadde hatt mulighet til å gjengi hans humor og meninger her, og dels fordi vi fikk en flott oversikt/PDF av Bunæs om hennes kurs. Litt fag blir det, men mest om engasjement og veldedighet blant noen av våre medlemmer, og noen flotte minneord om VATF-Nytts stifter Kirsten Haaversen-Westhassel som gikk bort i vinter. Kos dere i sommer alle sammen, om det så er på sosiale medier, på kurs, i båten langs sørlandskysten eller på jobb for den saks skyld.

23 24 26 28 30 34 37 38 40

Stoff til neste utgave av VATF-nytt må være redaksjonen ihende senest ca. 1. desember 2018. Redaksjonens adresse: Arve Brekka – Tlf. 38 12 00 90 Markensgt. 36, 4612 Kristiansand brekka@markenstannlegesenter.no

Medlemsavis for Vest-Agder Tannlegeforening

Utgis av: Vest-Agder Tannlegeforening Redaksjonskomité: Arve Brekka (red.), og Vidar Hammen. Grafisk tilrettelegging og produksjon:

GRAFISK PARTNER Pb. 384, 4664 Kristiansand - Tlf. 38 02 19 12 E-brev: post@gpartner.no

God sommer.

ISSN 2464-3793 (trykt utg.) ISSN 2464-3807 (online)

Arve Brekka

1


Lederen har ordet Sitter her med nytt verv da vår eminente leder Mariann Saanum Hauge måtte innse at døgnet faktisk ikke har mer enn 24 timer. Hun har gjort en fantastisk jobb som leder i VATF og vil bli savnet. Det skal bli spennende å følge doktorgradsprosjektet hennes.

sektor som tar vare på alle. Vi lærer barn og unge å ta vare på egen tannhelse. Denne systemeffekten må ikke tas for gitt. Det å ikke fortsette dette systemet, mener vi vil være svært alvorlig for tannhelsen til barn og unge» NTF mener også at det er viktig å forbedre dagens trygdeordning. Det er derfor interessant å les i Tidende at et tyvetalls tannleger inviteres til å være med i en tankesmie for fremtidens tannhelsetjeneste, initiert av Carl Christian Blich, tannlege og universitetslektor. «Målet med smien er å bidra til at tannhelsetjenesten tilpasses fremtidens behov i befolkningen, på en måte som sikrer kvalitet i tilbudet så vel som økonomi for alle impliserte parter, dvs tannhelsepersonellet, pasientene og samfunnet» Dette viser at usikkerheten og spenningen rundt organiseringen av fremtidens tannhelsetjeneste engasjerer. Det er bra! I dette arbeidet må alle gode krefter forenes, og vi må snakke med en stemme. Ellers er det spennende for oss med fylkessammenslåing i 2020 til ett Agder. Det vil vel i hovedsak ha størst betydning for Den offentlige tannehelsetjenesten i Vest-Agder. Arbeidet skal visstnok være godt i gang og tannhelsetjenesten er godt representert i prosjektgruppen. Jeg vil ønske alle en riktig god sommer, og at mange tar turen til Mandal i august og får med seg skalldyrkurset.

Nå i skrivende stund har sommervarmen virkelig slått til, og jeg er vel ikke den eneste som bekymrer meg litt for om den blir «brukt opp» litt for tidlig…. I år har tannlegestanden vist at de står samlet når det virkelig gjelder. Jeg tenker da på kampen rundt innslagspunkt 14. Her var det mange tannleger som jublet på vegne av pasientene sine da helseministeren måtte revurdere sin «presisering». Undertegnede og Mariann S Hauge var på NTFs forum for tillitsvalgt i slutten av april…det var dessverre ingen fra DOT som kunne delta for de var på Etatstur. I år handlet forum mest om organisering og finansiering av fremtidens tannhelsetjeneste. Presidenten informerte om at NTF har vært i innspillsmøte med Blankenholmutvalget, et stort prosjekt som ser på prioritering av midler i helsetjenesten. Det ble der stilt spørsmål om hvorfor man ser på så mange friske barn. Jeg synes NTFs svar er godt. «Det gjør vi fordi systemeffekten gjør at våre barn og unge har en veldig god tannhelse. Det er IKKE kommet av seg selv!! Det kommet fordi vi jevnt og trutt har bygget opp et godt system i offentlig

Line Christiansen Holtan

2


Den offentlige tannhelsetjenesten Tannhelsesjefen

Hilsen fra fylkestannhelsetjenesten - normer for tjenesteleveranse - spesialisttjenester - eierskap til og bruk av Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør (TKS) - helsefremmende og forebyggende arbeid - elektronisk pasientjournal - organisering av sentraladministrative funksjoner (fylkestannlege/tannhelsesjef) - resultatmål for prioriterte grupper -takstpolitikk -bonusordning

Agder fylkeskommune kommer i 2020 Det konkrete arbeidet er i gang Det siste halvåret har vært preget av 2 større prosesser i den offentlige tannhelsetjenesten i VestAgder; Det ene er kompetanseheving og implementering av LEAN metodikken på alle tannklinikkene. Det andre er planleggingen av sammenslåingen av de to Agderfylkene. Begge deler er tidligere omtalt i VATF nytt. Jeg skriver denne gang en oppdatering.

Gruppen har foreløpig drøftet de fleste av disse tema men har konsentrat arbeidet om å avklare forhold knyttet til; spesialisttjenester og TKS. Jeg regner med disse tema blir ferdig drøftet før sommeren. I tillegg til de formelle møtene i arbeidsgruppen er det arrangert møter og samlinger for klinikklederne i begge agderfylkene og vi gjennomførte i vår en felles kulturbyggene Danmarks-tur for samtlige ansatte i tannhelsetjenesten i fylkeskommunene. Du kan lese mer om hele sammenslåingsprosessen på www.agderfk.no

Tannhelse Agder 2020 En arbeidsgruppe jobber med ulike tema som må avklares før sammenslåingen. Arbeidsgruppen består av til sammen 10 personer fra både arbeidsgiver og arbeidstakersiden i tannhelsetjenesten i Aust- og Vest-Agder. Arbeidsgruppen skal avklare spørsmål knyttet til:

FORTS. NESTE SIDE 3


LEAN metodikk på alle tannklinikkene

gjennomgått 4 dagers opplæring og trening i LEAN arbeidet og er sertifiserte LEAN navigatører. Du kan lese mer om LEAN metodikken på www.lean.no

Innføring av LEAN metodikk på alle tannklinikker handler ikke om å spare penger eller «løpe fortere». Et av målene er økt pasient fokus og systematisk involvering av alle ansatte i egendrevet kontinuerlig forbedring i det daglige. Vi har i vår satset på kompetanseheving og over 20 personer har til nå

God sommer. Med hilsen Terje Andersen Fylkestannhelsesjef

TRYKKSAKER DIGITALTRYKK OG FARGEKOPIERING ●

Tekstredaksjon ● Layout ● Produksjon ● Trykksaker ● Brosjyrer ● Timekort ● Scanning ● Bildebehandling

Telefon 38 02 16 12 - 90 17 66 81 Henrik Wergelands gt. 50B Pb. 384, 4664 Kristiansand post@gpartner.no

4


Vi takker våre kunder for et godt samarbeid og ønsker dere alle en fantastisk

GOD SOMMER!

Telefon 38 14 80 60 – Mobil 97 59 16 84

5


Akutthjelp Sommer og ferietid står foran oss. Vi kommer sannsynligvis alle til å hjelpe hverandres pasienter med akutte problemer i løpet av sommeren. I noen regioner begynner det nå for alvor å bli en kamp om pasientene. Jeg vil på det sterkeste oppfordre alle til å la kollegialitet stå i sentrum slik at pasientene som har vært innom en annen tannlege i ferien får den hjelpen de trenger, men at resten av arbeidet overlates til den tilbakevendte tannlege. Hensynet til pasienten skal alltid komme først, og i de aller fleste tilfeller vil pasienten være tjent med at den tannlegen som kjenner ham/henne best hjelper med avgjørelser som inkluderer mer omfattende behandling.

2 Uttalelser som sakkyndig En tannlege kan bare uttale seg om en kollegas arbeid eller vurderinger på mandat fra NTF eller offentlige myndigheter. Tilgang til kollegas journal må foreligge. Tannlegen må også forsikre seg om at kollegaen først har hatt mulighet til å uttale seg i sakens anledning. Unntak skal være godt begrunnet. 3 Denne bestemmelsen begrenser ikke plikten til å varsle etter § 12.

§ 11 Faglig uenighet Faglig uenighet mellom tannleger bør holdes på et saklig plan og så langt som mulig behandles kolleger i mellom. Faglig uenighet må ikke bringes frem for offentligheten på en måte som kan være egnet til å skade kolleger og/eller standens anseelse.

§ 12 Varsling Dersom en tannlege oppdager tegn til faglig eller etisk svikt hos en kollega eller medarbeider, bør han/hun først ta det direkte opp med vedkommende. Formen bør være varsom. Tannlegen kan velge å ta saken direkte opp enten med lokalforeningen, administrativ overordnet eller aktuell helsemyndighet.

NTFs Etiske regler (et utdrag) § 10 Kollegialitet 1 Informasjon til pasienten Informasjon om egne funn, diagnoser og vurderinger skal være saklige og objektive, og må ikke meddeles pasienten på en slik måte at det unødig virker som kritikk av tidligere behandling eller behandler. Hensynet til pasientens helse skal alltid være overordnet, jf. § 1.

§ 13 Samarbeid med spesialist Når en pasient er henvist til spesialist eller annen spesielt kompetent tannlege 6


for en bestemt behandling eller vurdering, skal henvisende tannlege så snart som mulig orienteres om diagnose og utført behandling. Ytterligere behandling skal ikke utføres uten at henvisende tannlege orienteres. Henvisning og tilbakevising av pasienter mellom kolleger må bygge på faglige kriterier og pasientens behov for et kontinuerlig helsetilbud. En tannlege skal, verken av tannleger eller andre, kreve eller motta noen form

for honorar eller vederlag for å henvise eller anbefale en pasient til en kollega. Tannlegen skal heller ikke betale noen form for honorar eller vederlag for å få henvist en pasient til seg.

§ 14 Akuttbehandling Dersom en pasient tar kontakt med en tannlege for akuttbehandling, skal tannlegen kun behandle det aktuelle problem. Etter utført akuttbehandling skal pasienten motta epikrise eller journalutskrift.

7


Kvalitet hele veien... ... det merkes!

Dental Sør - hovedkontor

Vi er mange, vi er ivrige og vi er totalleverandør av teknisk utstyr, service og praksisplanlegging.

Vårt hovedkontor ligger i Mandal; her finner du en flott utstilling hvor vi gjerne tar imot besøk. Alle våre hovedprodukt er utstilt her med god anledning til å teste utstyret.

Ett servicesenter - ett telefonnummer! Ring:

38 27 88 88 og de vil straks aktivere oppdraget ditt eller svare på spørsmål!

Vi byr gjerne på mat og drikke om dere booker en avtale hos oss.

Besøk vår nettbutikk:

www.dentalnet.no Aldri har det vært enklere å handle tannlegeutstyr og tilbehør på nett! Vårt ønske er at enhver kontakt med Dental Sør skal oppleves som en reise på 1. klasse! 8

ISO-serifisert: ISO 9001/2015

Dental Sør AS - Saltverket 6 - 4515 Mandal - Tlf. 38 27 88 88 - post@dentalnet.no - www.dentalnet.no


Kursplan høsten 2018 Skalldyrkurset (tannleger) Sted: Tid:

Buen kulturhus Mandal, Havnegaten 2, 4514 Mandal. Fredag 9.august kl. 12-16 Lørdag 10. august kl. 09-16

Forelesere:

Tom Paulseth, Tannlege i privat praksis og instruktørtannlege ved Universitetet i Bergen. Torgils Lægreid, Tannlege i privat praksis og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen.

Allmennpasienten og allmenntannlegen: fra det enkle til det omfattende og avanserte. Vi har alle pasienter med til dels store og sammensatte behandlingsbehov. De kliniske problemstillingene er mange, og kan være vanskelig å gripe fatt i. Hvordan løser vi de til det beste for den enkelte pasient? Foredragsholderne vil ta utgangspunkt i ulike kliniske kasus. Ut i fra disse diskuterer vi behandlingsvalg og -metoder. Hva kan vi som allmenntannleger gjøre, og hva bør vi henvise til spesialist? Er det økonomiske begrensinger? Helfo-rettigheter? Hva har pasientens hygiene og kooperasjon å si for valg av behandling? Er det kliniske scenarioer som tvinger oss til å gjøre kompromisser i behandlingsvalg og metoder? Foreleserne vil diskutere disse spørsmålene med mange kliniske kasus, og samtidig foreslå en del kliniske tips og triks for å få et akseptabelt resultat.

September (hele tannhelseteamet) Tid:

Torsdag 20.9.18 kl.16-19

Forelesere:

Unni Mette Stamnes Köpp, barnelege, forsker Sørlandet sykehus HF, Statens Barnehus Kristiansand. Sammen med tannleger fra Barnehuset. «Klinisk rettsodontologisk undersøkelse av barn utsatt for vold og overgrep». De lager et eget opplegg for oss og kommer tilbake med detaljer. FORTS. NESTE SIDE 9


VATFs Generalforsamling 2018 (tannleger) Tid:

Torsdag 25.10.2018 kl.16.00–18.00.

Foreleser:

Pellegrino Riccardi, motivasjonskurs, «Don’t critisise what you don’t understand».

Generalforsamling VATF kl.18.15–19.15.

TSE Modul 8 - Spesielle faglige utfordringer Vinter/vår 2018 vil det i Vest-Agder arrangeres TSE Modul 8 i regio av NTF: Modul 8 ble arrangert første gang i Oppland, våren 2015. Fagansvarlige/foredragsholdere: Avdelingssjef Hilde Nordgarden, TAKO-senteret Avdelingstannlege Anne Rønneberg, UiO Professor i pedodonti Anne Skaare, UiO Professor i atferdsfag Tiril Willumsen, UiO TSE modul 8 omhandler en gruppe faglige utfordringer som de fleste tannleger står overfor i sin praksis. Eksempelvis behandling av utviklingsforstyrrelser av typen MIH, amelogenesis og dentinogenesis imperfecta, forandringer i munnslimhinnen, forskjellige medisinske diagnoser og atferdsproblemer i tannbehandlingssituasjoner som påvirker behandlingsvalget. Kurset gir råd ved behandling av både voksne og barn.. Modulen fokuserer på hvordan tannleger kan identifisere og diagnostisere slike tilstander og sikre et hensiktsmessig behandlingsopplegg. Det blir lagt vekt på å komme riktig ut med tilnærming og behandling slik at man ikke gjør vondt verre. Mange av disse pasientene krever langvarig behandling og oppfølging, noen ganger i samarbeid med andre medisinske miljø. Det er lett å velge feil behandlingsplan og feil type kommunikasjon, og det skaper flere problemer enn det løser. Pasientkommunikasjon er et nøkkelbegrep i kurset. Det vil bli gitt råd og veiledning om tilnærming og behandling av pasienter med behandlingsvegring. Bruk av sedasjon og behandling i generell anestesi vil bli gjennomgått. Det vil også bli lagt vekt på muligheter for trygderefusjon under aktuelle innslagspunkter. Gruppeoppgaver vli bli gitt underveis. 10


Gruppen av kursgivere er sammensatt av tannleger som arbeider ved Det odontologiske fakultet i Oslo og på TAKO-senteret. Sentrale emner: - Oversikt over kliniske utviklingsforstyrrelser og forandringer i tannsett og slimhinner - Kliniske tiltak og tilnærminger - Tverrfaglig tilnærming - Pasientkommunikasjon med spesielt fokus på engstelige og traumatiserte pasienter - Sedasjon og generell anestesi - når og hvordan - Oppfølging Målgruppe Tannleger og tannpleiere Forutsetningen for godkjent kurs er tilstedeværelse på begge samlinger og aktiv deltagelse i gruppearbeidet. Gruppene følges opp av de fagansvarlige i hele kursperioden, dessuten av lokal kursleder og NTFs sekretariat.

Medlemsfordeler Norsk Tannlegeforening For å være på den sikre siden at alle medlemmer her i fylket vet om fordel- og rabattavtalene man får gjennom NTF, velger jeg å liste de opp her: • Danske Bank • Storebrand • Telenor - for næringsdrivende • Bertel O. Steen • BMW og MINI • Actecan Pensjonsrådgivning • Skattebetalerforeningen • Nordic Choice Hotels • NorgesEnergi • Bladpakken Liste med en fullstendig oversikt finner du på https://www.tannlegeforeningen.no/medlem/fordeler/default.aspx

11


Helsedata Sør spesialiserer seg på IT-drift av tannlegekontor, og har mange års erfaring med Opus, Digora, Romexis, Helsenett, Helfo, betalingssystemer med mere. Vi leverer og setter opp det du trenger av datautstyr til din klinikk. Vi tilbyr timebasert support og serviceavtaler. Se helsedatasor.no for referanser.

Kontakt Bjørn Øivind Johansen eller Jon Skrove på

95 42 94 01

12

helsedatasor.no

e-post: post@helsedatasor.no


Årsrapport Haydom Dental Unit 2017 De fleste sørlendinger har vel hørt om Haydom sykehus i Tanzania, dette gamle misjonssykehuset som ble etablert på femtitallet. Det har jevnlig vært omtalt i aviser – særlig i Mandal og Kristiansand – siden. Mange av dere kollegaer har sikkert også fått med dere Dental Sør’s engasjement i tannklinikken på dette sykehuset. Dental Sør – og da hovedsakelig sjefen selv Jan Thomassen – har levert det meste av

større materiell siden 2000 da han selv var i Tanzania og leverte den første stolen. Siden har mye skjedd. Jeg har vært involvert siden 2011. Først som nysgjerrig tannlege og etter hvert som et slags kommunikasjonsledd mellom ulike parter som på en eller annen måte er involvert i klinikken. I mars var jeg igjen på besøk på klinikken i Tanzania og for dem som er interesFORTS. NESTE SIDE 13


tilbake for å jobbe på sykehuset i løpet av de nærmeste år. Han vil være en del av både DU og kirurgisk avdeling på selve sykehuset. Det viser seg igjen og igjen at DU er en meget godt utstyrt tannlegeklinikk med dyktige ansatte. Dette blir lagt merke til langt utover i geografien og det oppleves selvsagt svært motiverende. Nærliggende tannklinikker som det er naturlig å bringe frem, Mbulu, Katesh, Karatu etc, er ikke tilsvarende utstyrt og har åpenbart heller ikke det samme gode ryktet. Eksempelvis kommer pasienter med komplikasjoner etter ekstraksjoner og andre behandlinger andre steder fra ofte til DU ved Haydom for oppfølging. Jeg har opplevd at de da har reist en hel dag og også skal overnatte. sert gir årets rapport derfra et lite inntrykk av hva som foregår. Mulighetene for å bidra er tilstede, og om noen er interesserte er det bare å kontakte Jan Thomassen i Dental Sør, eller undertegnede. Her følger et utdrag av årsrapporten for Dental Unit ved Haydom Sykehus, Mbulu District, Tanzania:

Dental Unit (DU) – selve klinikken Klinikken fremstår omtrent som ved forrige besøk i 2016. Yeremiah Nuwass og Elihuruma Tippe, dental therapists, står fortsatt for all tannbehandling. Jeg kaller dem i fortsettelsen for tannlegene, siden dette er det de fungerer som. De har likevel ikke det vi vil kalle tannlegeutdannelse etter vestlig standard, men i stedet en treårig utdannelse tilsvarende vår bachelor. En oralkirurg er under utdannelse i Kampala, Uganda, og ventes å komme

Sykehusets situasjon per februar 2018 Det er nødvendig å si litt om den totale situasjonen ved sykehuset. Norad gjennom Kirkens Nødhjelp ønsker etter hvert å trekke ut det meste av den økonomiske støtten. Nåværende bistandskontrakt går ut i år, 2018. Nedtrappingen har foregått over noen år. Dette har bidratt til et årlig underskudd de siste årene som er blitt dekket av en arv fra Norge. Det finnes intet annet sikkerhetsnett enn denne arven pr i dag og dette er selvsagt ikke en holdbar situasjon. Det vil forhåpentligvis bli inngått en ny kontrakt om bistand fra Norad, men størrelsen og lengden på denne er ikke kjent. Dersom ny kontrakt mot formodning ikke inngås vil det bli svært kritisk for sykehuset. Internt på sykehuset gjøres derfor mye for å kutte utgifter. Man ønsker blant annet å få en større prosentandel av de

14


ansatte lønnet av staten og ikke av sykehuset selv. Staten driver distriktspolitikk ved å lønne personell i helseinstitusjoner i utkantstrøk og forsøker på denne måten å sikre et likeverdig helsetilbud over hele landet. Dette synes å være et fornuftig trekk, men for å kvalifisere til statlige lønninger stilles klare krav til formell utdannelse. Det har nettopp vært gjennomført en dyptgripende nedbemanning ved HLH. Man har gjennomgått alle ansattes utdannelse og på bakgrunn av dette sagt opp 112 av totalt ca 650, noe som nå gir en stab på omkring 540. Målet er å få opp det formelle kompetansenivået samtidig som penger spares. Derfor er det de uten formell utdannelse (etter statlige retningslinjer og definisjoner) som må gå. Dette fører dessverre samtidig til at man mister flere ansatte med lang erfaringsbakgrunn og høy ansenitet, men om man skal få flere på statlig lønn må relevant utdannelse og relevante papirer for aktuell posisjon være tilstede. Man håper på 90 nye statlige stillinger i løpet av 2018. Pr nå lønnes 160 av staten.

Regnskapet for Dental Unit Årets og fjorårets interne årsrapporter for Dental Unit er gjort tilgjengelig for meg, i tillegg til utskrifter av DU’s kostsenter med regnskap for 2017 og budsjett for 2018. I tillegg har jeg sett gjennom femårsplanen for DU som leveres i disse dager. Her er mye interessant stoff. Tannlegene lønnes hovedsakelig av staten (90 prosent), men får også et beløp fra HLH (10 prosent). Månedslønnen ligger omkring 680 000 TSh, ca 2500 kroner. I tillegg jobber det en sykepleier og to dentale sekretærer ved DU. Disse lønnes av HLH, henholdsvis 1 032 000

TSh, 3700 kroner for sykepleieren og 570 000 Tsh, 2100 kroner for de to andre. Det kan synes merkelig at sykepleieren tjener så godt i forhold til tannlegene. Dette forklares med at hun har både formell treårig utdannelse og viktigst; lang ansenitet. Daglig forbruk ved klinikken utgjør en svært liten kostnad. De har fått mye fra Norge og andre steder, og har derfor lite utgifter knyttet til utstyr og materiell. Det er likevel slik at de budsjetterer inn kostnader som langt overskrider årets faktiske forbruk i neste års budsjett. De viser at de er forberedt på at utgifter kan komme både ved utstyrssvikt og med tanke på eventuelle nyinvesteringer.

15


De bestiller det meste av forbruksmateriell selv fra lokale leverandører i Arusha og Dar, og dette ser ut til å fungere bra. Jeg er usikker på kvaliteten på dette materialet sammenlignet med hva vi er vant til hjemmefra, men dette forfølger jeg ikke videre foreløpig. Tidligere har Dental Sør ved Jan Thomassen også skaffet til veie forbruksmateriell. Dette er nå endret i tråd med hva jeg foreslo etter forrige besøk. Det er mye mer kostnadseffektivt at materiell bestilles lokalt. Til det som nå skaffes lokalt hører daglig driftsmateriell som bor, hygienisk (sprit, hansker, munnbind, etc.), anestesi, kompositter, småverktøy som hebler og luksatorer etc. Årsinntektene fra all pasientbehandling ved DU i 2017 beløper seg til 45 000 000 TSh. Dette tilsvarer cirka 165 000 norske kroner. Kostnadene ved klinikkdriften er på omkring 41 000 000 TSh, cirka 150 000 norske kroner. Utgiftene utgjøres i hovedsak, som så ofte i Norge også, av lønnskostnader. Kostnader til forbruksmateriell er på forsiktige 5 000 000 TSh og til utstyr og bygg nesten ingenting med 16 000 TSh. Klinikken drives i 2017 med et overskudd på 4 200 000 TSh, cirka 15 400 norske kroner. (Dekningsbidraget, overhead/indirekte kostnader er ikke tatt med. DU er formelt en del av sykehuset og står ikke på egne ben i så måte.) Mulighetene for å øke overskuddet er ikke så mange. Det kan være et alternativ å heve prisen for å øke inntektene, men kostnadene for pasientene ligger allerede på smertegrensen med en klart høyere pris for de fleste behandlinger enn hva andre klinikker i nabobyene tar.

Høyere pris per behandling vil sannsynligvis føre til en kraftig lekkasje av pasienter til andre klinikker, selv om disse ligger langt unna og er dårligere utstyrt. Nuwass og Tippe anser ikke høyere priser som et reelt alternativ for å øke inntekten. All behandling betales i utgangspunktet av pasienten selv. Likevel har flere og flere i Haydom by en helseforsikring som også innbefatter tannhelse. Jeg kjenner ikke til hvor stor andel av pasientene som har denne helseforsikringen, men inntrykket mitt er at det kan dreie seg om halvparten av de behandlede ved DU. Innbefattet i denne forsikringen ligger også oralhygieniske tiltak som rens av tannstein etc. Takstene per behandling fra forsikringen er høyere enn det sykehuset tar av pasienter som betaler av egen lomme, og dermed er det høyere inntjening på de pasientene som har forsikring. En årlig tannrens til alle med forsikring ville ikke bare være forebyggende for tannhelsen totalt i området, men det ville også være innbringende for sykehuset. Det finnes etter min mening ledig kapasitet ved klinikken også på behandlersiden, og Roald Krag fra Dental Sør har nettopp montert topp utstyr for effektiv rens og tannsteinsfjernelse. Jeg har allerede observert - gjennom årene som har gått siden Nuwass og Tippe kom på plass - en holdningsendring mot bedre tannhygiene og større forståelse for oral helse og forebyggende tiltak. Klinikken bør altså være klar for å motta flere pasienter, og med små holdningsendrende grep vil forhåpentligvis flere med helseforsikring komme oftere for puss og rens og dermed fylle opp noe av den ledige kapasiteten samtidig som inntektene økes.

16


Totalt antall behandlede pasienter er som følger: 2015 – 1319 2016 – 1715 2017 – 1659 DU har et dataprogram - Care2ex - som all behandling registreres i, inkludert betaling. Dette er samkjørt med resten av sykehuset. Journalopptak foretas på et naboromm der det står en pc. De pasientene som skal betale kontant av egen lomme kommer først innom for en konsultasjon der diagnose stilles og behandling foreslåes. Så drar de til et annet kontor utenfor DU for forhåndsbetaling og kommer siden tilbake for utførelse av behandling. De pasientene som har helseforsikring tas rett inn på kontoret for behandling. Det sendes egne oversikter videre til sentrale statlige myndigheter over diagnoser og behandling. Det ekstraheres fortsatt mye tenner på Haydom, men dette er i ferd med å snu. Dette er også et direkte resultat av arbeidet til Nuwass og Tippe etter at de kom til klinikken for tre år siden. Kunnskapen, etterspørselen og bevisstheten omkring tenner og oral hygiene har økt formidabelt. Tilbud har skapt etterspørsel.

Outreach – helsetilbud utenfor sykehuset Det er et krav fra myndighetenes side at også orale helsetjenester tilbys i distriktene og i den forbindelse er outreach-programmet satt i system med besøk på tre forskjellige helsesenter utenfor Haydom by. Dette er fortsatt i begynnerfasen, men 44 pasienter har allerede fått behandling over de tre dagene klinikken hadde utenfor sine egne kontorer i 2017.

I tillegg skal det i 2018 drives opplæring i tannhelse på barne- og ungdomsskoler i distriktet. Det er planlagt opp mot to outreacher hver måned, tilsammen opp mot 20 i året. Dersom den økonomiske situasjonen tilspisser seg er dette likevel noe av det første som må avsluttes da outreachprogrammene ikke generer inntekt.

Mål og ønsker Jeg har snakket mye med de ansatte på klinikken om mål og ønsker fremover. Samarbeidet med norske tannleger settes veldig pris på. Det finnes få muligheter lokalt for den type kunnskapsutveksling som de eksponeres for av de norske besøkende. Både Nuwass og Tippe er meget lærevillige, interesserte og kunnskapsrike. De uttrykker et klart ønske om å utvide sin kunnskap og sitt repertoar og

17

FORTS. NESTE SIDE


spør også om utvekslingsmuligheter til Norge. Det uttrykkes også ettertrykkelig fra begge at vi opprettholder besøksordningen og fortsetter å invitere norske og europeiske tannleger til Haydom via Dental Sørs hjemmesider. I tillegg til oralkirurgen som ventes å komme har DU ønsker om å utvide med en tanntekniker. Det er et markert behov for erstatning av tapte tenner og Nuwass og Tippe ønsker å fylle dette behandlingstomrommet. Derfor har de i sin femårsplan satt som mål å implementere en tekniker, bygge et enkelt laboratorium og på denne måten utvide repertoaret. Hvor realistisk det er vet jeg ikke, men jeg har sagt meg villig til å følge opp dette mot min tekniker i Norge og undersøke noe videre på hva vi kan få tak i av brukt utstyr. Det vil likevel først bli aktuelt etter utbygging av klinikk og etter at oralkirurgen er på plass. Ellers har Roald Kragh fra Dental Sør to ganger de siste årene reist i sin ferie for å gjøre service og vedlikehold, og han og Jan Thomassen i Dental Sør gjør jevnt en kjempejobb med å skaffe til veie reservedeler og materiell for oppgradering.

Norske tannlegers videre rolle Det er dessverre vanskeligere for norske tannleger å komme til Haydom enn det har vært tidligere. Vi tannleger behandles som leger og dette medfører et relativt kostbart byråkrati i forkant av besøket. Dette er absolutte krav fra myndighetenes side som ikke sykehuset kan gjøre så mye med. Senere tilbakemeldinger fra tannleger som har ønsket å reise har vært at kommunikasjonen mot sykehuset har vært for vanskelig, og her er det nok litt å hente. Jeg lager et eget notat på dette som publiseres på Dental Sør’s hjemmesider.

Oppsummert Veien videre for Dental Unit lover bra. Jeg har fulgt klinikken siden 2011. Da var vi to norske tannleger som satt der som eneste tannleger i mils omkrets. Enormt mye har hendt siden. Likevel er mye det samme. De to sekretærene som jeg traff første gang i 2011 er fortsatt til stede og bidrar til kontinuitet. I tillegg er begge tannlegene lokale gutter som virker motivert for å bli på Haydom. Men sykehusets økonomiske situasjon er alt for spennende for tiden og mye kan skje – fort. Jeg kommer for øvrig til å fortsette å ha et øye med klinikken og har jevnlig kontakt med mange av de involverte både i Norge og i Tanzania. Kristian Storaker Trægde, tannlege

18


God sommer!

AGDER TANNTEKNIKK AS

● Porselen/gull/CoCr ● Zirkonia/BruxZir ● e.max/CopraSmile ● Implantatarbeider ● Morrison/innlegg

● Kombinasjonsarbeider ● Alt i proteser ● Bittskinner ● Sportsskinner ● Kjeveortopedi

19

Grafisk Partner - Kristiansand

Festningsgt. 34 Postboks 8, 4661 Kristiansand S Telefon 38 05 84 50 tann-a@online.noTannhelseforsikringer Den siste tiden har såkalte tannhelseforsikringer blitt et større tema, og vi som behandlere får stadig spørsmål fra pasienter om dette kan være noe for de. Hva skal man så svare? I utgangspunktet er det kun to forskjellige tannhelseforsikringer ute på markedet i Norge. Aktørene på markedet er If og Norsk Tannhelseforsikring. Vilkårene for de to aktørene er mer eller mindre de samme, og gjelder for personer opp til

fylte 75 år for If og fylte 70 år for Norsk Tannhelseforsikring. Ulike fagforeninger og andre forsikringsselskap bruker Norsk Tannhelseforsikring, med da med noe ulike priser/abonnementer. Den største forskjellen jeg har funnet mellom de to aktørene for oss som helsepersonell/tannlege og ikke minst pasienten, er at hos If betaler pasienten kun egenandel og If betaler resten etter at tannlegen fyller ut de nødvendige papirer FORTS. NESTE SIDE

21


og sender inn til If. Pasienter hos Norsk Tannhelseforsikring betaler hele behandling selv, for så å eventuelt få refundert behandling etter å selv ha fylt ut en «skademelding», hentet ut journalutskrift mm. If krever i tillegg at behandlingen må være utført ved tannklinikk godkjent av If / NORDIC Dentalpartner. Norsk Tannhelseforsikring har og en liste over tannleger som har informasjon om dem, men har ikke funnet noe informasjon om at de stiller krav til forhåndsgodkjenning av tannlegen/tannlegepraksisen som hos If. De skriver: «Godkjent tannlege: En kvalifisert tannlege/spesialist som er medlem av Den norske tannlegeforening eller tilsvarende den svenske, lisensiert

for å praktisere i Norge, Sverige eller Danmark». For begge aktører gjelder kun behandling utført i Norge. Begge har karenstid etter inngått avtale på 30 dager. Norsk Tannhelseforsikring krever også at tannsettet er såkalt nullstilt før eventuell refusjon kan kreves. Forsikringssum og egenandel varier også mellom ulike de to aktørene. Jeg ser vel for meg at dette er en ordning som er kommet for å bli og vi bør alle som helseaktører sette oss inn i vilkårene forsikringsselskapene har. Mer informasjon kan finnes på linkene under. Anbefaler alle å lese NTF`s vurdering selv om denne nå ikke er helt ny.

• If – https://www.if.no/privat/forsikring/personforsikring/tannforsikring o Betaler kun egenandel til tannlege/tannklinikk, If betaler resten. • Norsk Tannhelseforsikring: https://www.norsktannhelseforsikring.no o Betaler selv til tannlegen, får refundert behandlingssum, minus egenandel. o De aller fleste andre forsikringsselskapene enn If har samarbeid med Norsk Tannhelseforsikring, som. f.eks.: - Tryg - Vertikal Helse - LO Favør • https://www.tannlegeforeningen.no/Profesjon-og-fag/ NTF-kritiske-til-tannhelseforsikring.aspx

HMS og Internkontroll for tannklinikker

Firmatjenester leverer spesialtilpasset HMS-IK system for tannklinikker. Dette dekker lovkravene i internkontrollforskriften. Et enkelt og effektivt system til de beste rammebetingelser. Det kan også formidles BHT-tjenester. For mer uforpliktende informasjon, ta kontakt med:

Firmatjenester – Tlf. 905 19 552 – E-post: r-irg@online.no 22


Minneord for Kirsten Haaversen-Westhassel Kirsten Jølle ble født 24/11-43 i Vanse. Allerede som 16-åring møtte hun sin store kjærlighet og livsledsager, Tor Odd Haaversen-Westhassel. Sammen dro de til Tyskland for å studere odontologi høsten 62. Kirsten reiste til Gøttingen mens Tor Odd startet i Munchen. Etter 3 semestre flyttet også han til Gøttingen. August-66 ble de gift i Vanse kirke. Studiene fortsatte de i Bonn, hvor begge fikk deres tannlegeeksamen februar-68. De ble i Bonn fram til 1971 og Kirsten fødte begge de to eldste døtrene der. Da de vendte tilbake til Norge i -71 ventet et års plikttjeneste, som var obligatorisk for tannleger den gang. De ble utplassert på hver sin side av Andøya, men da de hadde så små barn, klarte de å bli forflyttet til Drammen, hvor hun jobbet i det offentlig fram til 1973. Deretter gikk turen til Kristiansand, hvor siste jente ble født. De startet tannlegepraksis over Geheb i Dronningens gate. Det var brann i bygget vinteren-86, og selv om alt av uniter og utstyr ble sendt til rens, ja så hang eimen av røyk i alt. I jan. -87 kjøpte de helt ny tannklinikk i Festningsgate 39 og der jobbet Kirsten til hun gikk av med pensjon for 5 år siden. Kirsten var en utrolig engasjert dame. Hun startet i skolestyret i Songdalen, fortsatte i kommunestyret for AP, satt i formannskapet for AP i Songdalen og satt i fylkesstyret i Vest Agder AP. Da hun flyttet til Trysnes i 1995 ble hun valgt som leder for Søgne AP, men måtte gi seg etter 2 år av helsemessige årsaker.

Og så var hun veldig aktiv i Nei til EU bevegelsen i alle år. Også innen faget var Kirsten engasjert. Hun var alltid faglig oppdatert, deltok stadig på kurs og satt en årrekke i klagenemden i VATF. Det var også Kirsten, som sammen med Liv Hammelbo startet VATF-nytt på midten av -90 tallet. Der var hun redaktør i mange år.Kirsten og Tor Odd deltok på FDI kongress i Mexico for første gang og ble så begeistret for denne kombinasjon av faglig påfyll og mulighet for å oppleve store dele av verden, at de var med på 6 kongresser etter denne. Det var Kirsten som ga oss mulighet for fast jobb i Kristiansand. Susanne fra april-89 og Lise fra februar-93. For to relativt ferske tannleger var det fantastisk å ha en mentor som Kirsten.

23

FORTS. NESTE SIDE


Hun var oppmerksom, faglig dyktig, villig til å hjelpe når vi hadde bruk for det og aldri redd for å si sin mening. Hadde man problemer kunne vi alltid komme til henne. Vi hadde en utrolig god arbeidsplass og ble der til mars 2000 da vi åpnet egen praksis. Kirsten og Tor Odd var veldig gavmilde og sosiale arbeidsgivere. Hele kontoret var flere ganger med på hytta i Herrad og på fjellet på Ljosland og hver jul åpnet de sitt hjem for oss alle med ektefeller til et overdådig julebord. Det betyr så mye for det sosiale på en arbeidsplass med sånne arrangementer. En annen ting som vi har tatt med oss er viktigheten av en felles pause. Lunsjen mellom kl 12 og halv 1 var «hellig». Der

var vi alle samlet rundt bordet i pauserommet og når været tillot det, oppe på takterrassen. Praten gikk ivrig, og engasjert som Kirsten var, ble alt vendt og diskutert og latteren satt løst. Kirsten var aldri redd for å by på seg selv og vi har hatt mange gode latterkuler av hennes fortellinger. De siste årene ble Kirstens helse dårligere og 19. februar i år måtte hun gi tapt for sykdommen. Hun ble begravet i Vanse kirke 2. mars 2018. Våre tanker går til Tor Odd og døtrene med familie. Vi lyser fred over Kirstens minne. Lise Brauer og Susanne Hou Pedersen

Presentasjon av nytt medlemt Tannlege Dmitrij Chaustovic Alder: 29 år. Adresse: Kristiansand. Føde-/hjemsted: Russland /Ukraina. Hvorfor valgte du Vest-Agder? Pga. arbeid og fint Sørlandsklima. Hvor lenge har du vært i Norge? Siden mai 2013. Hvor lenge har du vært i Vest-Agder? Siden mai 2018. Hvor lenge har du jobbet i Norge som tannlege? Siden 2013. Fortell om hobbyer og interesser: Musikk, biler, trene, være ute i naturen. Hvor jobber du nå? Rona tannklinikk. 24


• Implantater • IPS e.max kroner og fasetter • Restaurering i Zr, MK, Ti og CoCr • Kombinasjonsarbeider • Proteseavdeling • Snorkeskinner • Digital fotografering og fargeanalyse Kontakt oss for priser og levering Tanntekniker Annette Velle

Tlf: +47 38 27 27 50 | Mob: +47 96 044 044 epost: annette@mantann.no Mandal Tannsenter Leir vollen 1A, Pb 338, N-4503 Mandal

25


Ti dagers gyldighet på antibiotikaresepter Helsedirektoratet informerer: Fra 1.1.2018 bør resepter på antibiotika kun ha ti dagers gyldighet. Derfor må alle papirresepter påføres utløpsdato. Husk å gi informasjon til pasienten om at resepten er gyldig i ti dager. Vi bruker for mye antibiotika, og det skaper resistente bakterier. På verdensbasis er dette en av de største helseutfordringene vi står ovenfor. Målet med ti dagers gyldighet på resepter er å redusere unødig bruk av antibiotika. Med kortere gyldighet kan det bli færre tilfeller der antibiotika brukes uten at det er et medisinsk behov. Når det gjelder e-resept, jobbes det nå med en løsning der gyldigheten settes automatisk.

Hva kan du som tannlege gjøre? - Husk å påføre ti dagers gyldighet på papirresepter. - Gi god informasjon til pasienter om bruk av antibiotika og reseptens gyldighet. Helsepersonell i Norge er allerede flinke til å bidra i arbeidet mot antibiotikaresistens. Husk å påføre ti dagers gyldighet, og fortsett det gode arbeidet med fornuftig bruk av antibiotika. Tekst: Helsedirektoratet / Statens legemiddelverk Mer informasjon finnes på www.legemiddelverket.no og www.helsedirektoratet.no

26


TOTALLEVERANDØR AV UTSTYR, SERVICE OG FORBRUKSVARER

Få de beste priser og markedets beste service ved å samle alle dine innkjøp hos oss.

RABATTAVTALE: Vi gir deg de beste prisene på forbruksvarer hvis du velger oss som totalleverandør.

SALGSKONTORET: Møt våre blide jenter på ordretelefonen. De er alltid rede til å hjelpe deg med det du måtte ha på hjertet.

NETTHANDEL: Vi tør påstå at vi har bransjens beste netthandel. Enkel og oversiktlig. Ta en titt på www.jacobsen-dental.no, registrer deg som nettkunde i dag. Din salgsrepresentant eller ordrekontoret hjelper deg å komme i gang.

UTSTYR OG INNREDNING: Vi leverer alt du trenger til din klinikk, og deltar gjerne i prosjekteringsprosessen ved etablering eller renovering. Jo tidligere vi kommer med i prosessen, jo mer knirkefri blir den.

Tlf 22 79 20 20 / www.jacobsen-dental.no Ikke gå glipp av en eneste kampanje: Følg Jacobsen Dental AS på Facebook!

27


Vest-Agder Tannlegeforening gratulerer:

30 år:

50 år:

Karl Morgan Hegelstad

Carl Christian Glad

05.07.1988 Åvitslandsveien 11 D 4580 LYNGDAL

15.08.1968 Elvebredden Tannlegesenter AS Nedre Lunds vei 1 4630 KRISTIANSAND S

Lars Fredrik Ro Klouman 20.04.1988 Andøysløyfen 34 4623 KRISTIANSAND S

Ewa Anna Mazur 20.09.1988 Torridalsveien 1 4630 KRISTIANSAND S

Ane Ribe 08.08.1988 Maudsvei 36 4633 KRISTIANSAND S

Karl Martin Loga 22.04.1968 Tannlege Karl Martin Loga Barbrosgt 13 4550 FARSUND

Eirik R. Nesheim 27.06.1968 Andøyveien 74 4623 KRISTIANSAND S

60 år: Xuan-Thoi Lam

Jara Trigueros 15.05.1988 Rugslandveien 306 4760 BIRKELAND

17.06.1958 Tannlege Lâm AS Setesdalsv. 435 4619 MOSBY

40 år:

65 år:

Stela Georgieva-Petrusheva

Berit Emilie Myrvang

30.09.1978 Furuholtet 16 4550 FARSUND

14.06.1953 Kristian IV's gt 82 A 4614 KRISTIANSAND S

Diana Meta Paula Stegmaier

70 år:

19.08.1978 Andøysløyfen 79 4623 KRISTIANSAND S

Aud Brønn 02.05.1948 Grøngjelveien 27 4514 MANDAL 28


Jubilanter John Øydna

Ragnhild Godskesen Næsse

24.07.1948 Tannlege Øydna AS Vestre Strandgt 42 4612 KRISTIANSAND S

27.04.1943 St. Hansgt. 14 4614 KRISTIANSAND S

Kjell Olafsen

75 år: Helge Drange 30.04.1943 Vestre Strandgate 2 4610 KRISTIANSAND S

Steinar Funderud 07.08.1943 Rødvingeveien 15 4626 KRISTIANSAND S

08.09.1943 Tinnheiveien 20 Tinnheia Torv 4629 KRISTIANSAND S

85 år: Svein Arnar Kolltveit 27.05.1933 C/O Liv Elin K. Heskestad Sørheia 14 4640 SØGNE

29


Oppdrag Medical Ships Fikk denne mailen fra Anette Skuland for en liten tid tilbake og syns at hennes engasjement er viktig og dermed også veldig flott å få med i bladet vår, så her kommer mail og artikkel. Hei! I desember jobbet jeg litt på et skip i Papa Ny Guinea som var i regi av YWAM Australia. YWAM Norge sammen med YWAM Hawaii holder nå på å utruste et skip. De skal ha med seg to containere, hvor det i hver container skal være bygget 30

et tannlegekontor. De har allerede fått donert tannlegestoler og innredning, men de trenger fortsatt mye annet som vinkelstykker, instrumenter, materialer og lignende. Hadde det vært mulig å hatt et innstikk i bladet hvor vi spør om noen har mulighet til å donere noe? Kan få en av lederens til å informere litt om prosjektet, og om hvordan man kan være med å hjelpe. Mvh Anette Skuland


Tannlegeklinikk i shippingcontainer!

Norge tungt inn i et samarbeid om å kjøpe og drifte et hospitalskip i Papua

Ungdom i Oppdrag Medical Ships driver et omfattende hjelpearbeid med Hospitalskip rundt kysten av Papua Ny-Guinea i Stillehavet. Ungdom i Oppdrag (UIO) er den norske grenen av den internasjonale organisasjonen Youth With A Mission (YWAM). Siden slutten av 70-tallet har UIO brukt skip for å nå ut til verdens fattige og isolerte befolkning med helsehjelp og omsorg. I dag består flåten av ca 25 båter og skip fordelt rundt på kloden, fra mindre elvebåter og seilbåter, til større skip som brukes som flytende klinikker. I 2017 gikk UIO Medical Ships i 31

FORTS. NESTE SIDE


Ny-Guinea (PNG). Skipet, «YWAM Liberty», er et 65 meter langt tidligere supply skip, som har gått som forskningsfartøy for en fransk forskningsstasjon i Antarktika i mange år. Vi har de siste månedene jobbet hardt for å klargjøre og oppgradere skipet til tjeneste, og i løpet av juli skal det begynne sitt første tokt rundt øyene rett nordøst for PNG. PNG er et land med stor mangfoldighet og mange kontraster og utfordringer. Med ca 8 millioner innbyggere, 840 forskjellig språk og meget begrenset infrastruktur, er det et av de vanskeligste stedene i verden å levere helsetjenester. Det er f. eks bare 1 tannlege per 100 000 innbyggere, mens det i Norge er godt over 100 tannleger for samme innbyggertall. Over 80% av innbyggerne bor i isolerte områder, som i praksis betyr at de

aldri eller meget sjelden vil se en tannlege. En stor del av befolkningen sliter med meget dårlig tannhelse, grunnet dette og liten eller ingen opplæring i hvordan ta vare på tennene sine. I tillegg er det veldig populært å tygge på en spesiell nøtt, blandet med et slags pulver som kombinert gir en svak rus, sammenlignbart med Kat-blader fra Nord-Afrika. Dette forårsaker ekstremt dårlig munnhygiene i tillegg til en meget høy forekomst av munnkreft.

32

Mange går med tannverk i måneder og år, og det er ikke uvanlig at de i desperasjon gjør forsøk på å fjerne egne tenner. Dette gjøres typisk ved at man legger an en pinne mot tanna, for så å slå på den med en stein. Ofte med det resultat at tanna bare knekker og halvparten sitter igjen. YWAM Liberty vil bl.a ha tannlegekli-


nikker om bord, og sender også tannlegeteam i land for å nå ut til isolerte landsbyer langs kysten og på de over tusen øyene. Klinikkene er 20-fots shippingcontainere, som er ombygget og innredet som et tannlegekontor. Dette har vi gjort her i Norge, og akkurat nå er to tannlegeklinikk-containere på vei ned til PNG for å bli installert i lasterommet på «YWAM Liberty».

Å innrede disse containerne har vært en fantastisk opplevelse, med utallige bidragsytere og et enormt engasjement fra mange samarbeidspartnere. Skulle vi betalt for alt utstyr og alle tjenestene vi har fått, ville de to tannlegecontainerne kostet opp mot 2 millioner kroner til sammen. I stedet ender regningen opp på rundt 15–20% av dette.

Kontaktinfo: www.ywamships.no https://www.facebook.com/YWAMMSN/ jarle.hofstad@ywamships.no bjarte.tonheim@ywamships.no 33


Tooth Extrusion For Implant Site What Your Team Needs To Know

http://www.speareducation.com/spear-review/2018/05/tooth-extrusionYou've likely been at a Spear workshop or seminar and seen one of the resident faculty members show an incredible implant case where the papilla and facial tissue looked awful at the beginning of treatment planning and gorgeous by the completion of treatment. It’s funny how we tend to see so many patients with that same poor bony and gingival architecture in our own practices, yet so few of the cases could be showed on the big screen at completion. Why is that? Orthodontic extrusion is a valuable alternative option to periodontal regenerative therapies when you want to increase the quantity and quality of the hard and soft tissue before implant placement. Salama and co-workers pointed out that, “A hopeless tooth is not a useless tooth.” (1) Since most of the time when an anterior tooth requires extraction, we’re not dealing with ideal supporting tissue, it’s one of our best tools in putting the pink stuff back where we want it. We can establish new bone in the crestal aspect of the alveolar bone by using controlled tooth movement via orthodontics. It is currently our only nonsurgical option for the creation of new bone. As Tarnow and Chu point out, it is a misnomer that papilla can be regenerated using extrusive methods. Rather, “it is more accurately described as the reformation of the papilla in a new location.” (2) One of the barriers I’ve repeatedly run

into in executing these cases successfully has been communication and willingness of my multidisciplinary team. Because I’m not currently doing ortho extrusion myself, it requires communication with my orthodontist. As adult treatment becomes an increasingly popular area of orthodontics, our specialists are met with increasing demands and expectations. If our support team hasn’t been tasked with ortho cases for the sole purpose of restorative set-ups in the past, they can be inundating to approach for the first time. In addition, orthodontic extrusion isn’t as predictable as we’d sometimes like it to be. So if the restorative dentists are asking the specialists to complete treatment that they aren’t as comfortable with or accustomed to, how can the team increase predictability and case satisfaction with these more complex situations?

Setting expectations in extrusion cases Setting expectations is paramount with any case, but especially in extrusion cases. Letting a patient know in both the restorative dentist’s office as well as the orthodontist’s that we are putting forth an extra effort to take an unideal situation and improve it is key. If a patient knows you can guarantee it will look mediocre at best without ortho intervention, or there is the opportunity to attempt to improve the situation with extrusion, however unpredictable, they are much

34


Development

By Courtney Lavigne on May 16, 2018

-for-implant-site-development-what-your-team-needs-to-know

more likely to approach the ortho treatment in a way that adds comfort to the orthodontist’s position. In addition to setting the stage appropriately, there are a few basic principles with orthodontic extrusion that can guide your success. I recently had the pleasure of hearing Frank speak about some of these principles, and I’ll reiterate my takeaways here: 1. If you only extrude a single tooth, you will not get improvement of the papilla location. When only one toothundergoes extrusion, your improvement potential is limited to facial bone, so you won’t gain anything interproximally. 2. You will typically see 0.5 mm to 1 mm per month during extrusion. Follow the process with three months of retention when your goal is to move the bone and gingival tissue coronally. 3. When you have bone loss across all anterior teeth and one tooth is being

removed for an implant, extrude multiple teeth to improve the interproximal relationship, and then crown lengthen the facials. 4. You can extrude a tooth next to an implant to improve the papilla! 5. Rectangular wire holds the torque during extrusion. Negative torque brackets help withstand the forward rotation of proclined teeth during extrusion. 6. Extrusion is not successful in the presence of inflammation. This is one of the most common reasons for unpredictable response to orthodontic extrusion. Tarnow and Chu have described three tissue types that help aid in anticipating the outcomes of extrusion. Prior to extrusion, you will need to probe the sulcus, sound to bone under local anesthetic and determine the relati-

35

FORTS. NESTE SIDE


onship of the mucogingival junction to the crest of the bone in order to determine the type of tissue your patient presents with.

3 types of tissue for anticipating outcomes of extrusion Type 1 tissue is the situation where the mucogingival junction is attached to the underlying bone and the attached gingiva is connected to both bone and the root of the tooth. In this scenario, extrusion won’t cause the mucogingival junction to migrate with the tooth in the coronal direction, so extrusion results in increases in both the width of the soft tissue as well as the attached gingiva (2). Type 2 tissue exists when a dehiscence or fenestration is present, resulting in a mucogingival junction and attached gingiva connected to the root surface alone, and not the bone. In this scenario, you will see an increase in the width of the soft tissue, but not in the attached gingiva, because the mucogingival junction is attached directly to the root and therefore moves coronally with the tooth (2). Finally, Type 3 tissue exists when there has been a significant insult to the periodontium and a periodontal pocket exists. In this scenario, because there is no root attachment of the mucogingival junction or attached gingiva, the width of both the attached gingiva as well as the overall soft tissue will remain unchanged (2). The only way you can see changes in the tissue with a periodontal pocket are when you extrude the tooth beyond the pocket. Depending on the depth of the pocketing and the length of the root, this may or may not be possible. A typical

central incisor is 24 mm long, with a 13 mm root. Anterior teeth don’t have the same axial inclination as posterior teeth; their inclination is dependent upon the premaxilla. A proclined anterior tooth will undergo a forward rotation during extrusion that may result in perforation through the facial bony housing. Extrusion of proclined anterior teeth is therefore much less predictable and has a decreased success rate. Vertically upright teeth are the best to extrude when your goal is facial bone growth. As we treatment plan our anterior implant cases, orthodontic extrusion via a multidisciplinary approach aids in achieving the optimum esthetics each of us is after. Knowing what you’re up against before initiating extrusion helps with the ease, success, and satisfaction of these complex cases. Next time you’re found treatment planning a patient in this category, sound to bone, check the sulcus, evaluate the mucogingival junction as it relates to crestal bone and determine the inclination of the tooth.

References 1. Salama H, Salama M. The role of orthodontic extrusive remodeling in the enhancement of soft and hard tissue profiles prior to implant placement: a systematic approach to the management of extraction site defects. Int J Periodontics Restorative Dent. 1993;13(4):313–333. 12. 2. Chu S, Hochman M, Tarnow D. Orthodontic extrusion for implant site development revisited: A new classification determined by anatomy and clinical outcomes. Seminars in Orthodontics. 2014; 20 (3): 208-227.

36


Styret i VATF valgt 2018 Leder: Line Holtan ............................ E-post: line.holtan@broadpark.no Nestleder/sekretær: Erlend Ribe Kasserer: Birte Robstad UTV-representant: utnevnes av UTV - styret. Privat representant: Tor Arild Tobiassen Varamedlem: Pernille Næsse

Andre tillitsvalgte valgt 2018 Fagnemnd Leder: Astrid Engan Mehl Per Myklebust Vladimir Svrzic Varamedlem: Inger Håverstad Klagenemnda: Leder: Siri Sanne ................................. E-post: Siri-san@online.no Martin Harket og Inger Abildsnes Kile 1. varamedlem: Eirik Næsheim - 2. varamedlem Jeanette Torjesen Kollegahjelp: Alfred Gimle Ro ................................. E-post: alro@online.no Revisorer: Anne Grete Uglebakken - Mikal Heyeraas Redaksjonen VATF-Nytt: Redaktør: Arve Brekka........................ E-post: arvebrekka@gmail.com

37


Spesialister i Endodonist: Tannlege Karl Martin Loga Farsund Tannlegesenter Barbros gate 13 4550 Farsund Tlf. 38 39 06 80 E-post: post@loga.no

Tannlege Claus Ungerechts Leirvollen 1A 4513 Mandal Tlf. 38 26 06 10

Tannlege Cesar Ariastam Colosseum Tannlege Kr.sand Nordmo Industrigata 4 PB 1024 Lundsiden 4687 Kristiansand Tlf. 38 09 54 19 E-post: nordmo@colosseum.no

Christoph Mike Ziegler Solbygg Tannlegesenter Barstølveien 36a 4636 Kristiansand Tlf. 38 70 38 38 E-post: post@solbyggtannlegesenter.no

Tannlege Katja Franke Leirvollen 1A 4513 Mandal Tlf. 38 26 06 10

Tannlege Ulrich Bier Spes. I Oral kirurgi og oral medisin Tannlege Sør AS Skippergata 3 4611 Kristiansand tlf.: 38 02 42 02 E-post: post@tannlegesor.nhn.no

Protetikk: Tannlege Arash Sanjabi Knobel Atkinson Tannlegesenter Torsbyvegen 18, 4700 Vennesla Tlf. 38 15 54 40

Oral kirurgi:

Tannlege John Nordmo Colosseum Tannlege Kr.sand Nordmo Industrigata 4 PB 1024 Lundsiden 4687 Kristiansand Tlf. 38 09 54 19 E-post: nordmo@colosseum.no

Tannlege Bård Alvsaker Colosseum Tannlege Kr.sand Nordmo Industrigata 4 PB 1024 Lundsiden 4687 Kristiansand Tlf. 38 09 54 19 E-post: nordmo@colosseum.no

Tannlege Karl Martin Loga Farsund Tannlegesenter Barbros gate 13 4550 Farsund Tlf. 38 39 06 80 E-post: post@loga.no 38


i Vest-Agder Periodonti:

Kjeveortoped Jannike Finn Jørnung

Tannlege John Øydna

Telefon: 38 37 28 00 Sundegaten 5C 4400 FLEKKEFJORD

Colosseum Tannlege Kristiansand Vestre Vestre Strandgate 42 4612 Kristiansand Tlf. 38 12 06 66 E-post: vestre@colosseum.no

Kjeveortopeder: Tannlege Erik Pedersen www.kjeveogtann.no Telefon: 38 02 50 41 Tollbodgata 23, 4611 Kristiansand S

Kjeveortoped Kate Mroz Tranesen www.tannregulering-krs.com Telefon: 38 02 31 90 Henrik Wergelands gate 17, 4612 Kristiansand S

Kjeveortoped Barbara Hasund Telefon: 38 04 85 00 Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND S

Vågsbygd tannklinikk og spesialistklinikk (Vågsbygd Amfi, 4. etg.) Kjeveortoped Diana Stegmaier Telefon: 38 53 12 80 Kirsten Flagstadsvei 30-32 4621 Kristiansand

Kjeveortoped Dr. Christoph Danzmann

Kjeveortoped Kawa Alzahawi

Tannregulering Sør Tel. 91 86 10 46 Avdeling Mandal Store Elvegate 34 4514 Mandal

www.spesialistklinikk.com Telefon: 38 02 55 22 Vestre Strandgate 42, 4612 Kristiansand S

Avdeling Lyngdal Fiboveien 2B 4580 Lyngdal

39


Tannlegevakten 2018 Ordinære vakttider i helger,høytids-og helligdager kl.11-13 Juli

07.07.-08.07. ........ 14.07.-15.07. ........ 21.07.-22.07. ........ 28.07.-29.07. ........

Jeanette Torjesen Torunn B.Bakken Petar Uzunov Dror Yaacov

Wenche Moland Najila Hayati Silje Hugdahl Melisa Colic

August

04.08.-05.08. ........ 11.08.-12.08. ........ 18.08.-19.08. ........ 25.08.-26.08. ........

Alexandra Indridardottir Ragnar Bjering Parvaneh Dehkordy Cagri Dörter

Monica Olsen Vanessa Larsen Siren Jessen Bejamas Pleecheep

Inga Zilinskaite-P Vegard Tronstad Lill T.Indridardottir

Charlotte Andersen Sidsel Bravo Håland Najila Hayati Wenche Moland Silje Hugdahl

September 01.09.-02.09. ........ 08.09.-09.09. ........ 15.09.-16.09. ........ 22.09.-23.09. ........ 29.09.-30.09. ........

Arne Kjøhl Nodeland

Oktober

06.10.-07.10. ........ Knut Skarpeteig 13.10.-14.10. ........ 20.10.-21.10. ........ Jürgen Rockmann 27.10.-28.10. ........ Bashar Nori

Melisa Colic Monica Olsen Silje Hugdahl Vanessa Larsen

November

03.11.-04.11. ........ 10.11.-11.11. ........ 17.11.-18.11. ........ 24.11.-25.11. ........

Inga Ziliskaite-P Vegard Tronstad Petar Uzunov Dror Yaacov

Siren Jessen Sidsel Bravo Håland Charlotte Andersen Benjamas Pleecheep

Desember

01.12.-02.12. ........ 08.12.-09.12. ........ 15.12.-16.12. ........ 22.12.-23.12. ........ 25.12.1.juledag ..... 26.12.2.juledag ..... 29.12.-30.12. ........

Torunn B.Bakken Alexandra Indridardottir Lill Indridardottir Cagri Dörter Vali Honarmandi Arne Kjøhl Nodeland Inga Zilinskaite-P

Wenche Moland Monica Olsen Najila Hayati Siren Jessen Melica Colic Vanessa Larsen Silje Hugdahl

Januar 20191.nyttårsdag........... Jeanette Torjesen

Sidsel Bravo Håland

Gi meg beskjed ved evt.sykemelding slik at jeg kan ordne stedfortreder. Ingunn J.Hansen, vaktsekretær, Slottet tannklinikk, tlf. 38 12 50 00. 40


Arves sommerhusmorsoppskrifter Friske bær med Philidelphia-ost En veldig enkel, rask og veldig god dessert. Kan lages med svært få kjøkkenredskaper, så lenge man klarer å få kremfløten stiv er man reddet. Anbefales på det sterkeste, særlig nå som de norke jordbærene kommer. Bør gjerne også ha med noen litt syrlige bær, da kremen er svært søt. Du trenger: 1 pk. Safari-kjeks (kan også bruke Digistive, Maryland eller evt. Oreo) 1 pk. Philadelphia-ost 1 pk. Kremfløyte (0,3 dl) 200 g Melis Bær etter ønske (gjerne jordbær, blåbær og bringebær)

Pisk kremfløyten litt stiv og bland så i Philadelpiha-osten og melisen til det blir ei jevn røre. Knus Safari-kjeksene i passe store bitar. De bør ikke være for små/knuste. Legg den «knuste» kjeksen i munnen av en passende serveringsskål (paiform, ildfast form e.l.), legg kremen forsiktig over. Pynt med bær på toppen, og bruk mye, dess mer dess bedre. Kos dere i sommervarmen med god mat, god mat ikke ikke minst drikke. Arve


A

Christianssand Dentallaboratorium a.s

ISSN 2464-3793 (trykt utg.) ISSN 2464-3807 (online)

Returadresse: Vest-Agder Tannlegeforening v/Arve Brekka, Markensgt. 36, 4612 Kristiansand


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.