Vatf nytt nr 01 2017 nett

Page 1

Medlemsavis for Vest-Agder Tannlegeforening Nr. 1 - Juni 2017 - 21. årgang

Vi ønsker våre lesere og annonsører en riktig god og varm sommer! www.vatf-nytt.no


kikkut.no Foto: Studio Isidor Ring: David-Andersen AS

ingenting er uerstattelig

Dentalforum er et av Norges største fagmiljøer innen tannteknikk. Vi leverer egenprodusert og importert tannteknikk av beste kvalitet til avtalt tid og avtalt pris. Prøv oss på dine mest krevende utfordringer. Vi viser deg gjerne at ingenting er uerstattelig! Vi ønsker alle våre kunder en riktig god sommer, og minner om at vi holder åpent i hele ferien.

KRISTIANSAND Telefon: +47 40 00 10 56 E-post: post@dentalforumkrs.no


Redaktørens lille hjørne

Innhold Lederen har ordet......................................... Redde pasienter søkes.................................. Hilsen fra tannhelsetjenesten....................... Medlemsfordeler i Norsk Tannlegeforening Et samfunnsodontologisk perspektiv på oral helse hos eldre ................................. Digital Smile Design with 3D Printing TSE modul 7........................................................ Artige og kanskje nyttige produkter ............ Evaluating Facial Esthetics: The Esthetic Plane ....................................... Spesialister i Vest-Agder.............................. DSD med Photoshop CC 2017 .................... Styret og andre tillitsvalgte.......................... Kursoversikt................................................. Jubilanter ..................................................... Tannlegevakten 2017 ...................................

2 3 5 6

Det er ikke alltid man trenger å finne opp kruttet på ny, men bare stå å se på når det smeller er litt kjedelig, man bør, uten å være helt cowboy, prøve nye ting, og ikke minst følge med i tiden. Innen tannlegeri generelt og ikke minst innenfor «Digital dentistry», går utviklingen utrolig fort. En oversikt over nyheter på DSD viser et stort antall nye digitale skannere, 3D-printere og nye måter å bruke de på, ofte sammen med en CBCT. Jeg håper og tror at innen 5 år har brorparten av tannleger en digital skanner, kanskje tilgang på CBCT, 3Dprinter, og at de blir brukt for alt det er verdt, til nytte for tannlegen og ikke minst pasientene. Jeg har i dette nummeret lagt ved en artikkel/intervju fra formlabs.com. Formlabs er produsenten av Form2, den mest brukte 3D-printeren innenfor tannlegeri, og som viser ny teknologi i form av digital skanning, design allà DSD og bruk av 3D-printeren i behandlingsplanlegging. Håper den kan falle i smak og være nyttig og artig lesing, selv om det selvfølgelig er en form for reklame. I tillegg har jeg vanen tro lagt ved en artikkel fra SpearEducation.com, les og lær. DSD, eller Digital Smile Design, trengs ikke gjøres så avansert som vist i artikkelen, og jeg har derfor selv sittet hjemme og lagd en liten smørbrødliste for hvordan vi «vanlige» kan komme i gang med DSD ved bruk av Photoshop CC fra Adobe. Litt samfunnsodontologi ble det plass til denne gangen og, i form av en oversiktsartikkel vedr. de eldre.

8 15 21 23 26 28 33 34 35 36

Stoff til neste utgave av VATF-nytt må være redaksjonen ihende senest ca. 15. november 2017. Redaksjonens adresse: Arve Brekka – Tlf. 38 12 00 90 Markensgt. 36, 4612 Kristiansand brekka@markenstannlegesenter.no Forsidefoto: MED KAJAK I SØRLANDSPARADISET Foto: Anne Kari Skarpodde

Medlemsavis for Vest-Agder Tannlegeforening ISSN 2464-3793

Utgis av: Vest-Agder Tannlegeforening Redaksjonskomité: Arve Brekka (red.), og Vidar Hammen. Grafisk tilrettelegging og produksjon:

GRAFISK PARTNER

Til slutt ønsker jeg alle en riktig god sommer.

Pb. 384, 4664 Kristiansand - Tlf. 38 02 19 12 E-brev: post@gpartner.no

Arve Brekka

1


Lederen har ordet Mariann Saanum Hauge, leder Vest-Agder Tannlegeforening.

Hei, alle sammen! vært lagt ned et betydelig arbeid sentralt. Resultatet ble som ønsket, men det betyr ikke at man kan lene seg tilbake og tenke at jobben er gjort. Nå ligger det an til større regioner enn dagens fylker og det innebærer også en tilpasning der vi må være tilstede i prosessen for å snakke pasientenes og tannlegenes sak. Nå går vi mot ett Agder; skal vi også Engasjementet fra foreningens side har vært så stort at jeg ser at det på «Oss samle oss i en lokal tannlegeforening? tannleger imellom» på Facebook har Agder Tannlegeforening? Det har vært vært ytret at NTF er en forening som diskutert i styret både her og der, men vi bare engasjerer seg for offentlige tann- har foreløpig besluttet å avvente og leger. Til det vil jeg si at jeg synes det er vedlikeholder et godt samarbeid om kurs utrolig moro å se hva vi kan utrette når vi der vi alltid inviterer hverandres med står sterkt sammen. For ett år siden fikk lemmer på kursene vi arrangerer. Nå går det mot sommer og like etter vi beskjed om at det ville være helt umu lig å stoppe overgangen av DOT til kom - sommeren følger vårt største egenarrangmunene. Det har ikke stoppet foreningen erte kurs; Skalldyrkurset. I år har vi fått fra å jobbe målbevisst og bredt, lokalfor- store navn; traume-guru Jens O. eningslederne -inkludert undertegnede- Andreasen kommer fra Danmark og har alle vært involvert i arbeidet i sitt holder halve kurset, mens oralkirurg nærområde, både ved leserinnlegg og Heming Olsen-Bergem tar seg av resten. direkte politikerkontakt. I tillegg har det Flinke forelesere med mye kunnskap.

I juni 2017 ble det bestemt at den offentlige tannhelsetjenesten blir bevart på regionalt nivå, og flytting til kommunene unngått. Dette er en seier for det arbeidet NTF har lagt ned i denne saken.

2


Håper været er med oss i år også, og håper at vi kan skape enda mer blest om kurset og få enda større deltakelse når Mandal endelig skal få hotell om et par små år!

Da gjenstår bare å ønske en riktig god sommer til alle dere flotte kollegaer der ute!! Mariann Saanum Hauge

Redde pasienter ønskes! Fra og med høsten 2017 og fram til 2019 vil tar jeg imot henvisninger på redde pasienter som ønsker å være med i studie om tannbehandlingsangst. Studien skal sammenligne to metoder for angstbehandling. I begge brukes psykologiske teknikker av noe forskjellig art, i den ene brukes sedasjon og i den andre ikke. Pasientene får som følge av studiens design (RCT-studie) ikke velge hvilken gruppe de vil delta i, men blir tilfeldig fordelt. Vi ønsker gjennom studien å få vite mer om hvordan vi best kan hjelpe de reddeste pasientene. Pasienter som ønsker å delta får gratis undersøkelse/rtg/OPG, samt dekket utgifter til sedasjon og tid brukt til psykologisk intervensjon. De får derimot ikke dekket vanlig tannbehandling som måtte inngå som en del av tilvenningen. Pasientene som tilfredsstiller krav til bruk av innslagspunkt 14 på grunn av angsten vil få dekket en stor del av sine utgifter via Helfo, men dette er en uavhengig vurdering som selvsagt ikke påvirkes av prosjektdeltakelsen. Metoden er beregnet til 300 minutter fordelt på 3-5 timeavtaler og alle konsultasjoner foregår ved privat tannklinikk i Mandal. Kriterier for å få delta er at man har så sterk tannbehandlingsangst at det er vanskelig å gjennomføre tannbehandling og/eller på andre måter ivareta egen tannhelse. Det trenger altså ikke være de aller reddeste pasientene, det er nok at man er så redd at det som har med tannbehandling å gjøre blir utfordrende. Pasienter henvist fra andre tannleger blir sendt tilbake dit etter endt angstbehandling for å få dekket resterende tannbehandlingsbehov og for videre oppfølging. Jeg har siden høsten 2016 vært ansatt ved Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør som stipendiat i 50% stilling for å gjøre studien. Noe av intensjonen bak kompetansesentrene har vært at de skal stimulere til desentralisert klinisk forskning, og med dette prosjektet gjør de nettopp det. Universitetet i Oslo (UiO) har ansvaret for phd-løpet og er derved samarbeidspartner i prosjektet. Professor i atferdsfag ved UiO, Tiril Willumsen, er hovedveileder, og psykologen i Vest-Agders TOO-team, Bent Storå, er biveileder. Ta gjerne kontakt på telefon eller mail ved spørsmål rundt studien! Henvisninger mottas på adressen under. Hilsen Mariann

Tannlege Mariann Saanum Hauge Leirvollen 1A, 4513 Mandal Tlf.: 38263316 (dagtid) /90938961 (kveld) - E-post: mariann@tannsor.no 3


• Implantater • IPS e.max kroner og fasetter • Restaurering i Zr, MK, Ti og CoCr • Kombinasjonsarbeider • Proteseavdeling • Snorkeskinner • Digital fotografering og fargeanalyse Kontakt oss for priser og levering Tanntekniker Annette Velle

Tlf: +47 38 27 27 50 | Mob: +47 96 044 044 epost: annette@mantann.no Mandal Tannsenter Leir vollen 1A, Pb 338, N-4503 Mandal

4


Den offentlige tannhelsetjenesten Tannhelsesjefen

Hilsen fra fylkestannhelse tjenesten Her er noen ulike nyhetsklipp fra tannhelsetjenesten i VAF juni 2017:

Vi undersøker og behandler ca. 25.000 barn og ungdom pr. år. Normalt vil personer som tilhører tannhelsetjenestelovens gruppe A (barn og ungdom 3-18 år) Regjeringen foreslo i forbindelse med og gruppe D (ungdom i alderen 19-20 år) ulike endringer i helselovgivningen å innkalles med 24 måneders mellomrom. flytte ansvaret for den offentlige tannhel- Dette har sin faglige begrunnelse med at setjenesten fra fylkeskommunene til ca. 50 % av disse ikke har behandlingskommunene. krevende karies, samt at de som evt. har Stortinget stemte over dette forslaget i karies vil de ha 1-2 kariesangrep i snitt. juni, og forslaget ble ikke vedtatt. Imidlertid er ikke innkallingsinterImidlertid åpner Stortinget for en prøve- vallet hogd i stein. Personer som av en ordning for 15 enkeltkommuner. De eller annen grunn ut fra en individuell kommunene som ønsker det, kan søke vurdering trenger hyppigere innkallinger om tillatelse til å overta ansvaret for pga. sin tannhelsesituasjon, vil kalles inn tannhelsetjenesten fra 2020. Kom - med adskillige kortere intervall. munene skal så evalueres fram til 2023. Ved vakanser i våre stillinger er det Dermed vil det uansett ikke bli noen ikke til å unngå at det kan oppstå «ettervidere utvidelse til flere kommuner før slep» i betydningen at noen i de ulike 2023. gruppene som vi har ansvaret for vil få forlengede innkallingsintervall. I perio Samtidig ble det også avgjort av der ligger klinikkene også noe foran Stortinget at Aust- og Vest-Agder slås skjema. sammen til et fylke f,o.m. 2020. Dette I disse situasjonene så prioriterer vi betyr at den offentlige tannhelsetjenesten selvsagt hvordan vi kaller inn pasienter i de to fylkene blir en organisasjon fra til kontroll, slik at de med mest behov samme dato. som har kortere intervall mellom sine Hvordan prosessen videre blir for dette besøk, er de vi kaller inn først. Det betyr kommer vi tilbake i senere nummer av VATF-nytt. FORTS. NESTE SIDE 5


at de som kan få forlengede intervall vil være de med best tannhelse. I vår organisasjon har tannpleierne en viktig rolle ettersom de utgjør «1.linjetjenesten». Dette betyr at tannpleierne er de som møter pasientene først, foretar undersøkelse og diagnostisering og evt. henviser videre til tannlege de pasienter som har behov for dette. Dette krever en kontinuerlig faglig oppdatering også av denne faggruppen, og likedan kunne utvikle samarbeidet mellom tannpleier og tannlege. I tillegg til faglig oppdatering er også kunnskapsoppbygging gjennom f.eks. praksisnær forskning et viktig kompetansehevende tiltak. Nå arbeider vi med et prosjekt angående erosjoner blant barn og ungdom i vårt fylke. I tillegg til den kunnskap slike prosjekt gir, så vil disse prosjektene også utvikle

de personene som deltar i prosjektet både faglig og når det gjelder kunnskap om å gjennomføre ulike prosjekt med vitenskapelige metoder. Tannhelsetjenesten jobber for å bli bedre ved å fokusere på stadig forbedring. For ca. 1 år siden tok vi systematisk i bruk LEAN metodikk. Vi valgte å starte med å vurdere hele A2 pasientprosessen, fra innkalling til ferdigbehandling. Klinikkene vurderer også enkeltstående prosesser/arbeidsoppgaver, for så å jobbe med forbedring av disse. Vi jobber med små forbedringer hver dag, og målet er alle ansatte fokuserer på hva de kan gjøre bedre i morgen. Du kan lese mer om vår virksomhet på fylkeskommunens hjemmeside: www.vaf.no/tannhelse

God sommer. Med hilsenTerje Andersen Tannhelsesjef

Medlemsfordeler Norsk Tannlegeforening For å være på den sikre siden at alle medlemmer her i fylket vet om fordel- og rabattavtalene man får gjennom NTF, velger jeg å liste de opp her: • Danske Bank • Storebrand • Telenor - for næringsdrivende • Bertel O. Steen • BMW og MINI • Actecan Pensjonsrådgivning • Skattebetalerforeningen • Nordic Choice Hotels • NorgesEnergi • Bladpakken Liste med en fullstendig oversikt finner du på https://www.tannlegeforeningen.no/medlem/fordeler/default.aspx 6


Kvalitet hele veien... ... det merkes!

Dental Sør - hovedkontor

Vi er mange, vi er ivrige og vi er totalleverandør av teknisk utstyr, service og praksisplanlegging.

Vårt hovedkontor ligger i Mandal; her finner du en flott utstilling hvor vi gjerne tar imot besøk. Alle våre hovedprodukt er utstilt her med god anledning til å teste utstyret.

Ett servicesenter - ett telefonnummer! Ring:

38 27 88 88 og de vil straks aktivere oppdraget ditt eller svare på spørsmål!

Vi byr gjerne på mat og drikke om dere booker en avtale hos oss.

Besøk vår nettbutikk:

www.dentalnet.no Aldri har det vært enklere å handle tannlegeutstyr og tilbehør på nett! Vårt ønske er at enhver kontakt med Dental Sør skal oppleves som en reise på 1. klasse! 7

ISO-serifisert: ISO 9001/2015

Dental Sør AS - Saltverket 6 - 4515 Mandal - Tlf. 38 27 88 88 - post@dentalnet.no - www.dentalnet.no


Et samfunnsodontologisk pers Tannløshet og proteser var svært vanlig blant eldre i 1967, noe som blant annet skyldtes karies, utilstrekkelig kunnskap om munnhygiene og fluor, og dårligere tilgang på tannhelsetjenester under deres oppvekst. Den gangens eldre hadde ikke fått tilført fluor til tennene, og forebygEldrebefolkningen i Norge er i gende behandling var ikke et like sentralt hovedsak avgrenset til alders- tema som det er i dag. Sett bort fra dette, er det lite statistikk på tannhelsedata gruppen 67 år og oppover blant den eldre generasjon fra denne (Ambjørnsen, Axèll & Henriktiden, da de fleste undersøkelser ble sen, 2002, s. 272). Denne utført på barn. I tillegg ble tidligere tannaldersgruppen består i dag av status målt ut ifra antall egne tenner hver enkelt hadde, mens andre orale forhold mange friske og spreke ikke ble tatt i betraktning. Dette fører til mennesker, men som med alt at det blir vanskelig å finne reell data annet vil helsen variere fra som kan si noe om hvordan det sto til med den eldre befolknings tannhelse den individ til individ. gang (Statistisk sentralbyrå, [SSB], «Oral helse er en tilstand av å være fri 2017). I etterkrigsårene opplevde Norge en fra kronisk munn og ansikts smerter, økonomisk vekst, og den sterkeste munn- og hals kreft, orale sår, misdanveksten var i perioden 1950-1970. Det nelser som leppe- og ganespalte, perioble en økning i de sosioøkonomiske dontal sykdom, karies og tap av tenner, forhold og nordmenn generelt fikk bedre og andre sykdommer og lidelser som råd (Statistisk sentralbyrå, [SSB], 2012). påvirker munnhulen» (World Health Norge hadde blitt en såkalt velferdsstat Organization [WHO], 2002). Dette inneog velferdsgoder som gratis nødvendig bærer at god tannhelse blant eldre vil si tannbehandling for prioriterte grupper i at individets tyggefunksjon er tilfredsstilden offentlige tannhelsetjenesten var en lende, en er fri for smerter og andre av godene som trådte i kraft. Ifølge lov lidelser i munnhulen, og kommunikasjon om tannhelsetjenesten fra 1983 skal foreog sosial omgang fungerer uten pro byggende tiltak prioriteres framfor blemer som skyldes tennene (Nordenram behandling. Eldre pasienter vil ofte falle & Nordström, 2015, s. 62-64). inn under gruppe C1 som er gruppe av

Tannhelsetjenesteutviklingen blant eldre i Norge de siste 50 årene

8


spektiv på oral helse hos eldre

eldre i institusjon, og C2 som er gruppe av eldre med hjemmesykepleie (Lov om tannhelsetjenesten, 1983). Utbygging av tannhelsetjenester, både offentlig og privat ga økt tilgang på tannleger og tannpleiere (Helse- og omsorgsdepartementet, 2006). Ut over 60-tallet kom fluor inn i bildet. I 1971 ble fluortannpasta tilgjengelig for mannen i gata, noe som hadde en markant betydning i positiv forstand for den norske befolknings tannhelse. De som hadde egne tenner fikk nå forsterket emaljen ved fluortilførsel til tennene og dette ga gode resultater over tid også for voksne (Rölla, Vik & Øgaard, 2011).

På 70- og 80-tallet hadde fortsatt store deler av den eldre befolkningen proteser, og andelen tannløse var i 1973-85 på om lag 50%. Mot slutten av 80-tallet og tidlig 90-tallet var det flere eldre med egne tenner (Ambjørnsen et al., 2002, s. 272-4). Helseundersøkelse fra 1995 og tannhelseundersøkelse fra 1996-99 viste at andelen tannløse ble færre med årene. I år 2000 var tannløshet redusert til litt over 30% og i 2004 hadde andelen økt, men det var store geografiske forskjeller. Sør i landet er det fortsatt bedre tannhelFORTS. NESTE SIDE 9


setilbud enn lengre nord. Tannhelsetilbudet i Norge er atskillig bedre nå enn hva det var for 50 år siden, og fokuset er flyttet fra behandling til forebyggende arbeid (Samson, strand & Haugejorden, 2008). Et større fokus på forebyggende arbeid, folkehelsearbeid rettet mot å øke kunnskapsnivået om hvordan oppnå god tannhelse, samt høyere levestandard har også bidratt til bedring i tannhelsen. Befolkningen har med dette blitt mer bevisst og flere går regelmessig til tannlege og tannpleier (Hede, 2016, s. 9). Egne tenner er positivt for en persons velvære, men det kan medføre andre uheldige tilstander i munnhulen, som blant annet karies, periodontitt og smerter. Etter hvert som levealderen øker blir det flere lidelser og sykdommer blant de eldre, og bruken av medisiner blir for mange helt avgjørende for å kunne ha en nogenlunne fungerende hverdag. Munn tørrhet som følge av medisinbruk er et stort problem for dagens eldre, og det kan gi alvorlige konsekvenser i munnhulen som karies, oral candidose, spisebesvær og sosial diskomfor. Rotkaries er også ofte en problematikk som oppstår hos eldre pasienter med egne tenner. Eldre blir en risikogruppe etter hvert som helsen og det kognitive svikter (Am bjørnsen et al., 2002).

Utfordringer tannhelse personell kan møte på grunn av denne utviklingen Store deler av den eldre befolkning entrer i dag inn i alderdommen med egne tenner i behold. Studier viser at eldre ofte har lav health literacy, som vil si at de har

vanskeligheter med å forstå helseinformasjon. Det å individtilpasse kommunikasjonen etter pasientens forståelsesevne er grunnleggende når det meddeles informasjon til den eldre pasient (Stein, 2016, s. 24). Økning i omsorgssektorens pleie- og omsorgstjenester og bruk av hjelpemidler har ført til at eldre i dag kan bo hjemme så lenge som mulig. Et mål for det forebyggende arbeidet er at eldre skal kunne ta vare på tannhelsen sin ved å opprettholde egenomsorg i størst mulig grad. Eldre som bor hjemme har ofte bedre tannhelse enn eldre som bor på institusjon, da mange beboere er avhengig av hjelp fra pleiepersonalet for å utføre dagligdagse hygienerutiner, som inkluderer munnstell (Helsedirektoratet, 2000). Forsømmelse av munnstell forekommer dessverre i stor grad blant pleietrengende pasienter, noe som kan gi alvorlige følger i løpet av kort tid. For det første kan det medføre at et relativt fungerende tannsett havarerer, for det andre kan det gi nedsatt livskvalitet, og for det tredje kan bakterier fra munnhulen vandre ut i blodbanen og forårsake infeksjoner som i verste fall fører til at vedkommende dør. Å etablere et godt forebyggende regime for hjelpetrengende individer vil være en stor utfordring i årene som kommer. En sentral oppgave for tannhelsepersonellet vil i dette til fellet være gjennomføring av forebyggende tiltak på institusjoner, opplæring av pleiepersonell og heve deres kompetanse, bidra med å innføre gode rutiner, og sist men ikke minst medvirke til å endre holdninger (Hede, 2016, s. 6, 10, 11, 12). Etter hvert som vi blir eldre skjer det

10


forandringer i kroppen og i munnhulen. Gingiva kan retrahere noe som fører til at rotcement blir blottlagt. Etter mange år med tannbørsting og tannbehandling slites rotcementen bort og sjansen for å få rotkaries øker. Rotkaries har en utvikling som gradvis fører til at hele rotens omkrets affiseres, og kronen frakturer fra roten i tilfeller hvor kariesangrepet ikke blir behandlet. Ettersom tannpleiere hyppig gjennomfører undersøkelser på omsorgs- og sykehjem, kan det være avgjørende med god diagnostikk av primær rotkaries. Ved tidlig diagnose kan lesjonen behandles med non-invasive metoder i form av for eksempel veiledning til optimal tannpuss med fluortannkrem, Corsodylbehandling, fluorpensling eller bruk av Colgate Duraphat tannpasta som inneholder 5000ppm fluor (ppm= parts per million), og tettere oppfølging (Strand, 2011, s. 104-109). Med alderdom følger som regel sykdommer som hjerte og karsykdommer, diabetes, og kognitiv svikt da gjerne i form av demens. Dette er sykdommer som ofte krever medikamentell behandling. Polyfarmasi, altså inntak av fem medikamenter eller mer, er svært vanlig blant de eldste eldre. Mange av disse medikamentene har munntørrhet i form av xerostomi som bivirkning, noe som kan skape store orale problemer for eldre pasienter med egne tenner i behold. «Xerostomi er den subjektive følelsen av å være tørr i munnen», og innebærer at de små spyttkjertlene som oftest har reduksjon av mucinrikt sekret (Birkeland & Løkken, 2005, s. 636). Et økende fremtidig problem ved at dagens eldre har sine egne tenner når de går inn i alderdommen, er at det kan føre til store 11

behandlingskrevende tilfeller når den orale munnhygienen svikter med påfølgende plager, smerter og infeksjonstilstander i munnhulen. Sett i lys av dette vil det være en stor utfordring for tannpleiere å sørge for at denne pasientgruppen får adekvat oppfølging og behandling (Hede, 2016, s. 4, 6, 10, 11, 12, 13). Undersøkelse av eldre pasienter både på klinikk og på sykehjem kan medføre uheldig ergonomisk arbeidsstilling for tannpleier, da det ofte må tas hensyn til pasientens helsetilstand. Dette kan på sikt gi negative kroppslige konsekvenser for behandleren, så det å ivareta god ergonomi så langt det lar seg gjøre kan være avgjørende for et langt yrkesaktivt liv (Nordenram & Nordström, 2015, s. 104). Det kan tenkes at med dagens økonomi har de eldre større muligheter til å ta vare på tannhelsen sin, og flere prioriterer også ofte tannhelsen for å få bedre livskvalitet. Morgendagens eldre vil ha høyere utdanning og derav høyere forventninger. Det utføres tannbehandling på pasienter som er mer avansert enn tidligere. Kroner, broer og implantater krever å bli tatt vare, noe som vil være en stor utfordring fremover. God oral helse sparer samfunnet for store økonomiske utgifter. Geriatri vil derfor være et sær deles viktig tema for tannhelsetjenesten nå og i fremtiden. Det har gått i fra at behandling var profylakse til at profylakse nå er behandling (Ambjørnsen et al., 2002, s. 272-4). SKB+AB

FORTS. NESTE SIDE


Litteraturliste Ambjørnsen, E., Axèll, T. & Henriksen, B.M. (2002). Er tannhelsen hos eldre så dårlig som vi tror? Den norske tannlegeforenings tidende, 122(5), 272-4. Hentet fra http://www.tannlegetidende.no/i/2002/5/dntt-28833 Birkeland, J.M., & Løkken, P. (2005). Munntørrhet – forekomst, diagnostikk og kliniske problemer. Den norske tannlegeforenings tidende, 2005. 115(11), 636-40. Hentet fra http://www.tannlegetidende.no/i/2005/11/dntt-159623 Hede, B. (2016). Ældre på plejehjem – konsekvenser for den gennemførte tandpleje. Aktuel nordisk odontologi, 2016. Oslo: Universitetsforlaget. Helsedirektoratet. (2000). Tenner for livet – Helsefremmende og forebyggende arbeid. (Veileder IS-2659). Hentet fra https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/484/Tenner-for-livethelsefremmende-og-forebyggende-arbeid-IS-2659.pdf Helse- og omsorgsdepartementet. (2006). Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning— Framtidas tannhelsetjenester. (Meld. St, 35, 2006-2007). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Stmeld-nr-35-2006-2007/id475114/sec1 Lov om tannhelsetjenesten, LOV-1983-06-03-54. (2015). Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1983-06-03-54/KAPITTEL_2 Nordenram, G. & Nordstrøm, G. (2015). Tannpleie for eldre. Oslo: Kommuneforlaget AS. Rölla, G., Vik, A.Y. & Øgaard, B. (2011). Om fluoriders virkningsmekanisme. Den norske tannlegeforenings tidende, 121(6), 366-70. Hentet fra http://www.tannlegetidende.no/i/2011/6/dntt-430241 Samson, H., Strand, G.V. & Haugejorden, O. (2008). Change in oral health status among the institutionalized Norwegian elderly over a period of 16 years. Acta Odontologica Scaninavica, 66(8). Hentet fra http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00016350802378654 Statistisk sentralbyrå. (2017). Hullete tannhelsestatistikk, 2017. Hentet fra http://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/sa94/del-vii-1.pdf Statistisk sentralbyrå. (2012). Langvarig vekst i norsk økonomi, 2012. Hentet fra https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-ogpublikasjoner/langvarig-vekst-i-norsk-okonomi Stein, L. (2016). Oral health literacy – en kommunikasjons-utfordring for tannpleier og pasient. Tannstikka, 04, 24-27. Hentet fra http://medlemssiden.tannpleier.no/wpcontent/uploads/2017/03/Tannstikka_4_16_nett.pdf Strand, G.V. (2011). Tenner for hele livet. Tidsskriftet den norske tannlegeforening, 121(2), 104-9. Hentet fra http://www.tannlegetidende.no/i/2011/2/dntt-420075 World health organization. (2002). Oral health, 2017. Hentet fra http://www.who.int/topics/oral_health/en/

12


God sommer!

AGDER TANNTEKNIKK AS

● Porselen/gull/CoCr ● Zirkonia/BruxZir ● e.max/CopraSmile ● Implantatarbeider ● Morrison/innlegg

● Kombinasjonsarbeider ● Alt i proteser ● Bittskinner ● Sportsskinner ● Kjeveortopedi

13

Grafisk Partner - Kristiansand

Festningsgt. 34 Postboks 8, 4661 Kristiansand S Telefon 38 05 84 50 tann-a@online.no


Vår jobb er å g jøre din jobb lettere!

Vi fører alt innen dentale forbruksvarer, kjeveortopedi og tanntekniske arbeider av høy kvalitet til meget konkurransedyktige priser. Vi sender tanntekniske arbeider 4 ganger i uken, med 6 dagers leveringstid.

Våre avtalekunder får rabatt på både forbruksvarer, kjeveortopedi og tannteknikk. Derved oppnår du de største økonomiske fordelene på klinikken.

vårt eget varemerke

Forbruk: 67 80 58 80 Kjeveortopedi: 67 54 00 23 Tannteknikk: 22 47 72 00

www.licscadenta.no


Digital Smile Design with 3D Printing Engineers create prototypes before manufacturing final products, and architects build maquettes prior to any actual construction. What if patients and dental practitioners could see the final result of aesthetic restorations before performing a treatment? At their state-of-the-art dental practice in Las Palmas de Gran Canaria, Canary Islands, Spain, Pablo Ramírez and his brother Alejandro have pioneered Digital Smile Design, a tool that helps patients envision their treatments ahead of any procedure. By embracing a digital workflow and desktop stereolithography (SLA) 3D printing, the brothers have managed to simplify and speed up the process of creating temporary mockups, mitigate risks before the procedure, and truly bring a smile to their patients’ faces. We talked to Pablo to find out more about the practice's innovative workflow, and how he and Alejandro implemented digital technologies to improve efficiency and patient experience.

What is Digital Smile Design? Digital Smile Design (DSD) is a versatile dental treatment planning tool used to strengthen diagnostic vision, improve communication, and enhance predictability throughout treatment. Treatment plans are based on the analysis of the patient’s facial and dental proportions. Temporary mockups, photographs, and videos help practitioners understand the relationship that the mouth, teeth, gums, lips, and smile have with the facial features in motion and with emotion. In the end, the Digital Smile Design process helps both the patient and the dental specialist. Patients are delighted to see the outcome, and it gives them confidence in the treatment. It’s a great communication tool-–patients are much more likely to commit to the actual procedure when they can foresee the results. DSD is also beneficial for diagnostics and treatment planning because it shows how much movement of 15


teeth is feasible using aligners, which allows practitioners to choose the least invasive restorative treatment that fulfills the patient’s aesthetic requirements.

What does the Digital Smile Design workflow look like? The DSD process starts with a digital scan of the patient’s dentition, which we take with an intraoral scanner. Then we import the data into the software (DSD Nemo), where we have a digital library of different shapes and forms that we can use to overlap the teeth for the given aesthetic procedure.

Practitioners use a digital library of different shapes and forms provided in DSD NEMO software to overlap teeth for a given aesthetic procedure.

Next, we print the model on the Form 2, clean it, and cure it. We then place the model in a silicone index, which creates a negative of the teeth within the index. Then we use a thin layer of temporary acrylic to form the teeth directly in patient’s mouth. Normally, you could see layer lines on the teeth if you look close enough, but with the new Standard Grey and White Resin, it’s completely flawless and highly detailed.During the appointment with the patient, we use the silicone index to carefully place the temporary mockup in the mouth. Then we take photographs and videos of the patient from different angles and in motion so that they can evaluate the look of their teeth and their future smile, and we can make adjustments if necessary. 16


The 3D printed dental model overlapped with the restorations is placed in a silicone index to create a negative of the teeth. With the traditional analog method, the practioner would take a regular impression from the patient and send it to a dental technician who would start adding wax over the stone model, drop by drop, tooth by tooth.

How has the digital workflow and 3D printing changed the DSD process? Smile design is a key step to analyze the aesthetic potential of a dental treatment, following the biological and restorative principles, and for many years it has been done in an analog way. You’d take a regular impression from the patient and send it to a dental technician who would start adding wax over the stone model, drop by drop, tooth by tooth. It would take at least one week or more like ten days to receive the wax-up.

A temporary mockup is placed into the patient’s mouth. With 3D printing, the time in between the first visit and the treatment plan presentation is reduced from weeks to a few days. 17


With the digital process, I can scan the patient on the first visit, plan the case, and schedule an appointment for the treatment plan presentation with the patient within the next few days. The final wax-up will be ready for the mock-up and photo or video shoot. Patients’ expectations are high, and timing is a key factor for most of them. The digital process breaks down this time barrier, simplifies the workflow, and saves on costs.

What does the actual procedure look like? Each case has to be evaluated individually; treatment planning with the clinical team is the first step in all the dental treatments. Dentistry is moving into minimally invasive procedures; clear aligners for controlled movements of the teeth and aesthetic restorations for final smile enhancement are very popular procedures today. Let’s say we do veneers. In some cases, there’s a need to do major preparation on the teeth before, combining clear aligners and restorative procedures. We choose the final «stop» of the tooth movement to have the ideal biological and prosthetic tooth position. Then we take a new digital intraoral impression, match the teeth, and overlap them with the design that we agreed on with the patient previously during smile planning. We send the digital files to the dental lab that mills and finishes the veneers for final bonding in patient’s mouth. Before the procedure, we check the final restorations on dental models, which is where 3D printing and the new Dental Model Resin come in. With the final restorations in hand, we will print a model to double check the fit. Normally for a single crown or veneer, there’s no need since you have room to adapt. However, if you're doing multiple restorations, you will need a model because some minor adjustments always have to be done to achieve the perfect aesthetics.

How do you see dentistry changing in the future? I believe that in the future more and more workflows will be digital. Digital planning with overlapping files, 3D printing, and facial scanning will be routine practices in dentistry sooner than we think. Technology is moving fast and the increasing range of dental treatments supported with smart technology will provide a lot of benefits to our patients. At my private practice, I still decide on a case-by-case basis when to go for the full digital or a mixed digital/traditional route depending on the dental treatment that has to be done. Some digital workflows are new and, initially, you’re afraid to take the risk in your private practice. You have to take this leap of faith, but as digital solutions are becoming more accurate and reliable, it’s getting easier. Before these digital tools, you’d need to handcraft the wax-ups and final restorations, and, in some cases, work extensively with powders or liquids to achieve aesthetic ceramics. Now milling machines, software, and 3D printers take over tasks that used to require complex skills and craftsmanship. Digitally trained technicians and dentists are becoming the standard nowadays, and their collaboration is a must in order to achieve the best results. But even though technology has changed our daily workflow and is here to stay, the basic principles like respecting biology and treatment planning will always be crucial in dentistry. https://formlabs.com/blog/digital-smile-design-with-3d-printing/ 18


Helsedata Sør spesialiserer seg på IT-drift av tannlegekontor, og har mange års erfaring med Opus, Digora, Romexis, Helsenett, Helfo, betalingssystemer med mere. Vi leverer og setter opp det du trenger av datautstyr til din klinikk. Vi tilbyr timebasert support og serviceavtaler. Se helsedatasor.no for referanser.

Kontakt Bjørn Øivind Johansen eller Jon Skrove på

95 42 94 01

19

helsedatasor.no

e-post: post@helsedatasor.no


Vi takker vüre kunder for et godt samarbeid og ønsker dere alle en fantastisk

god s

mmer!

Telefon 38 14 80 60 – Mobil 97 59 16 84

20


Artige og kanskje nyttige produkter

Fra Sverige kommer den nye biologisk nedbrytbare tannbørsten Humble Brush, eller som de selv skriver på sin hjemmeside: http://www.humblebrush.com/

«The Humble Brush handle is made out of 100% biodegradable bamboo which naturally provides a non-slip surface. Humble brush features an ergonomic grip and it’s sleek and timeless design makes it the perfect must-have accessory in every bathroom.

Did you know that bamboo is not a tree but the fastest growing plant on earth? It is naturally antibacterial which means that there is no need to use fertilizers or pesticides during its cultivation.»

Fra Sveits og styleitaliano.org sin hjemmeside: et godt alternativ til de store, og kanskje for noen, uhåndterbare speilreflekskameraene: Smile Lite MDP. http://www.smileline-by-styleitaliano.com/en/

«Nowadays, each new smartphone arriving on the market is equipped with a more performing and amazing camera ! It is for taking advantage of this revolution in progress that Smile Line proposes you the very first device speci-

ally studied for allowing the most beautiful dental photos with your smartphone: Smile Lite MDP – professional dental photography accessible for all! Prof. L. Hardan».

21


Planmeca dental røntgen

største utvalget Det største utvalget Det • Avansert 2D og 3D bildebehandling es bildek valitet for optimal diagnostisering • vestering •

www.planmeca.com w w w.planmeca.com

www.plandent.no w w w.plandent .no


Evaluating Facial Esthetics: The Esthetic Plane By Frank Spear on March 9, 2017

In my previous article in this series, I discussed facial profile, and how evaluating it using Glabella, Subnasale, and Pogonion could help assess whether orthognathic surgery would be an appropriate consideration for correcting occlusal and esthetic problems.

In this article I will look at profile again, but from a different perspective, what I call facial balance. The concept of having a specific relationship between the nose, lips and chin from a profile perspective goes back to the 1950s and the work of the orthodontist Dr. Robert Ricketts. Dr. Ricketts was concerned that in the name of occlusion and alignment, orthodontists were actually making the FORTS. NESTE SIDE

23


esthetic appearance of some patients worse by not paying attention to what he called the «Esthetic Plane» or «E» plane. Fundamentally the «E» plane is simply a line drawn from the tip of the nose to the tip of the chin. His key assessment was to look at how the upper and lower lip related to that line. Dr. Ricketts felt that to have a pleasing facial profile, in the average Caucasian face, the lower lip would be 2 mm behind the line, and the upper lip 4 mm behind the line, with variations being normal for patients of different ethnic backgrounds, but with some commonalities applying to all patients. Those commonalities would be that the closer to the «E» plane the lips are, in some cases even being anterior to the plane, the lips and teeth will dominate the smile with the nose and chin appearing weak. And the farther behind the plane the lips are, the more likely the nose and chin will dominate the smile. The key was to evaluate the «E» plane relationship prior to performing orthodontic treatment. An example of how the «E» plane would be used is a patient with significant crowding of both upper and lower arches. The clinician must decide whether to consider extracting teeth, such as first premolars or expanding the arch. If the lips in profile were on or in front of the «E» plane, the decision would be extraction and anterior retraction, improving the lip to «E» plane relationship. If on the other hand the lower lip is 6 mm behind the «E» plane, the decision would be to align the teeth and expand the arch, moving the anterior teeth and lips to a more anterior and prominent position.

For the non-orthodontist the «E» plane assessment is also valuable. In general the closer the lips are to the «E» plane the more dominate the teeth and lips will appear, the farther behind the «E» plane the lips are, the more dominate the nose and chin appear. As a rule I always consider these relationships in looking at the size and shape of the anterior teeth in any restorationUsing the central incisor as a reference, we know that the range of normal unworn central incisor lengths in humans is from 9-12 mm, with 10.5 mm being the average. I may alter the size I choose for a patient anywhere from 1012 mm based upon my «E» plane and some additional findings. If the patient's profile appears very convex, the lips on or anterior to the «E» plane, you must be careful about not making anterior teeth too large or too white, as the teeth in this profile will already dominate the smile. For concave profiles, where the lips are well behind the «E» plane, it may in fact be beneficial to increase the anterior tooth size both in length and facial prominence with your restoration. In addition these patients often benefit from a slightly lighter final shade, again to provide better balance with the strong nose and chin. The «E» plane isn’t the only factor affecting your choice of final tooth size and shade. In future articles we’ll be touching on the impact of lip fullness and mobility as additional elements of our assessment that will impact how we restore anterior teeth with regards to size and shade.

www.speareducation.com/spear-review/2013/08/evaluating-facial-esthetics-the-esthetic-plane 24


D E N T A LVA R E H U S E T

Få de beste priser og markedets beste service ved å samle alle dine innkjøp hos oss. Rabattavtale. Vi gir deg de beste priser på forbruksvarer hvis du velger oss som total-leverandør.

Salgskontoret. Møt våre blide jenter på ordretelefonen. De er alltid rede til å hjelpe deg med det du måtte ha på hjertet.

Netthandel. Vi tør påstå at vi har bransjens beste netthandel. Enkel og oversiktlig. Ta en titt på www.jacobsen-dental.no, registrer deg som nettkunde i dag. Din salgsrepresentant eller ordrekontoret hjelper deg å komme i gang. Her finner du også sikkerhetsdatablad (SDB) på de produkter hvor det er krav om det. Utstyr og innredning. Vi leverer alt du trenger til din klinikk, og deltar gjerne i prosjekterings-prosessen ved etablering eller renovering. Jo tidligere vi kommer med i prosessen, jo mer knirkefri blir den.

Jacobsen Dental AS er sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift siden 2008

Telefon 22 79 20 20 www.jacobsen-dental.no

Følg oss på facebook


Spesialister i Endodonist:

Oral kirurgi:

Tannlege Karl Martin Loga

Tannlege Bård Alvsaker

Farsund Tannlegesenter Barbros gate 13 4550 Farsund Tlf. 38 39 06 80 post@loga.no

Nordmo Tannlegesenter Industrigata 4 PB 1024 Lundsiden 4687 Kristiansand Tlf. 38 09 54 10 E-post: post@tannlegenordmo.no

Christoph Mike Ziegler Tannlege Claus Ungerechts Leirvollen 1A 4513 Mandal Tlf. 38 26 06 10

Tannlege Cesar Ariastam Nordmo Tannlegesenter Industrigata 4 PB 1024 Lundsiden 4687 Kristiansand Tlf. 38 09 54 10 post@tannlegenordmo.no

Tannlege Arash Sanjabi Knobel Atkinson Tannlegesenter Torsbyvegen 18, 4700 Vennesla Tlf. 38 15 54 40

Solbygg Tannlegesenter Barstølveien 36a 4636 Kristiansand Tlf. 38 70 38 38 post@solbyggtannlegesenter.no

Tannlege Katja Franke Leirvollen 1A 4513 Mandal Tlf. 38 26 06 10

Tannlege Ulrich Bier Spes. I Oral kirurgi og oral medisin Tannlege Sør AS Skippergata 3 4611 Kristiansand tlf.: 38 02 42 02 post@tannlegesor.nhn.no

26


i Vest-Agder Protetikk:

Kjeveortopeder:

Tannlege John Nordmo

Tannlege Erik Pedersen

Nordmo Tannlegesenter Industrigata 4 PB 1024 Lundsiden 4687 Kristiansand Tlf. 38 09 54 10 E-post: post@tannlegenordmo.no

Tannlege Karl Martin Loga Farsund Tannlegesenter Barbros gate 13 4550 Farsund Tlf. 38 39 06 80 E-post: post@loga.no

Periodonti: Tannlege John Øydna Vestre Tannlegesenter Vestre Strandgate 42 4612 Kristiansand Tlf. 38 12 06 66 fellespost@vestretannlegesenter.no

www.kjeveogtann.no Telefon: 38 02 50 41 Tollbodgata 23, 4611 Kristiansand S

Kjeveortoped Kate Mroz Tranesen www.tannregulering-krs.com Telefon: 38 02 31 90 Henrik Wergelands gate 17, 4612 Kristiansand S

Kjeveortoped Kawa Alzahawi www.spesialistklinikk.com Telefon: 38 02 55 22 Vestre Strandgate 42, 4612 Kristiansand S

Kjeveortoped Jannike Finn Jørnung Telefon: 38 37 28 00 Sundegaten 5C 4400 FLEKKEFJORD

Kjeveortoped Barbara Hasund Telefon: 38 04 85 00 Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND S

Vågsbygd tannklinikk og spesialistklinikk (Vågsbygd Amfi, 4. etg.) Kjeveortoped Diana Stegmaier Telefon: 38 53 12 80 Kirsten Flagstadsvei 30-32 4621 Kristiansand 27


DSD med Photoshop CC 2017 En liten innføring i bruk av enkel DSD (digital smile design) ved bruk av Adobe Photoshop CC 2017 Tenkte jeg skulle på relativt enkel måte vise dere hvordan man ved hjelp av et nå relativt billig program kan lage en rask digital mock-up. Dette viser pasienten hvordan et smil kan forandres og for å illustrere fremtidig behandling. Fremgangsmåten under kan brukes både dersom man har en ikke estetisk tilfredstillende sentral eller lateral, eller ved å vise hvordan man kan lukke et diastema. Jeg vil i dette eksempelet lukke et diastema. Programmene som trengs er Photoshop eller et annet bilderedigeringsprogram, fremgangsmåten er tilnærmet lik. Pixelmator til mac funger og utmerket til dette. 1. Ta et bilde av pasient, gjerne som vist på bildet til høyre. Det er dette bildet du skal jobbe med og etter hvert bruke som et «før»bilde for å vise pasient. 2. Åpne Photoshop CC, velg åpne og du vil da bli ført til filutforsker i Windows (eller Finder på Mac). 3. Velg bildet du vil jobbe med, og trykk åpne. 4. Vel inne i Photoshop CC, trykk «OK» i dialogboksen som kommer opp, og du er i gang. 5. Bildet er nå inne i PS CC, og du er nå klar til å begynne å redigere bildet, først skal vi bare få det litt større sånn at det fyller hele skjermen. 6. For å på bildet større eller rettere sagt passe i skjermen, trykk «VIS» q «TIL PASS TIL SKJERM», eller hurtigtast CTRL-0 (CMD-0 på mac) Du ser nå at bildet fyller hele ruten, og man skal nå duplisere bildet slik at man har et man jobber med og et «før»-bilde. Dette gjøres ved høyreklikke på det lille bildet til høyre (et mindre bilde med navnet bakgrunn), velg «Dupliser Lag». 28


7. Du ser nå at bildet fyller hele ruten, og man skal nå duplisere bildet slik at man har et man jobber med og et «før»-bilde. Dette gjøres ved høyreklikke på det lille bildet til høyre (et mindre bilde med navnet bakgrunn), velg «Dupliser Lag». 8. Du har nå 2 såkalte lag til høyre for hovedskjermen, og det er det øverste som nå heter «BAKGRUNN KOPI» man skal arbeide med, sjekk at dette laget er markert (Grå boks rundt). 9. Du skal nå hente inn en linjal som et ekstra lag, dette for å kunne lage tennene symmetriske og finne midtlinjen, samt å kunne sette opp en ny template «Midtlinje og okklusal plan». 10. Linjalen hentes inn ved «Drag and Drop», dvs. åpne filutforskeren igjen, finn filen «Linjal 1» og dra denne inn i PS CC. Det kommer da opp en linjal over bildet med et kryss, dra i disse linjene til linjalen viser 10 fra 12 mesialt til 22 mesialt og plasser den tålig riktig (som vist på bildet). 11. Dersom man på forhånd har eksakte tall på f.eks. bredden av en fortann, kan man stille linjalen inn til dette, men poenget med dette er å få symmetri, ikke eksakte mål. trykk v på linjen over bildet når du er fornøyd. 12. Samme prosedyre som i forrige bildet, «drag and drop» fila «Midtlinje og occlusal plan» til PS CC, trykk v, og flytt deretter den vertikale streken til midtlinje/5 på linjalen, og den horisontale streken til ønsket incisalkant. Når man er fornøyd med plasseringen, fjern visningen av linjalen med å trykke på det lille «ØYE»-ikonet ved siden av Linjal 1. PS. Vær obs på at filen/laget med «Midtlinje og Occlusal Plan» er markert til høyre når du flytter linjen/krysset. Bommer man og flytter noe annet kan man alltids, som i f.eks. Word angre med ALT+CTRL+Z

29


13. Det er nå på tide å «modellere» tannen, i dette tilfellet 11 til ideell form. Sjekk at laget «Bakgrunn kopi» er markert, trykk lag og deretter «Gjør flytende». 14. Det kommer opp et nytt vindu, «Gjør Flytende» med flere valg. (Kommer det nå opp f.eks. et svart kryss har man glemt å sjekke av riktig lag, velg avbryt, velg riktig og prøv igjen). Trykk CTRL-+ for å zoome inn til ønsket størrelse på bildet, velg en størrelse på markøren på ca 40 oppe til høyre, og begynn å dra forsiktig i kantene på 11. Da man nå ikke ser krysset (dette er et annet lag som kun vises i hovedbildet), må man prøve seg litt fram, Trykk «OK» og sjekk om man er fornøyd med midtliinje, incisalkant, form mm, dersom ikke gjenta samme prosedyre til man er fornøyd. HUSK MAN KAN ALLTID ANGRE med CTRL-ALT-Z 15. Når man skal si ser ferdig og fornøyd skal det se ut ca. som på bilde 5 16. Man skal nå markere tannen som man har formet med «Gjør Flytende». Velg «Magnestik Lassoverktøy», under verktøyene til venstre for bildet (høyreklikk på ikonet 3. øverst, og velg som «MAGNETISK LASSOVERKTØY». Begynn nå å markere tannen (i dette tilfellet 11) rolig å forsiktig til lassonen er sluttet og begynner å blinke. er man ikke fornøyd første gang, prøver man på ny, kan ofte være litt kinkig, men kortere avstand med punkter (høyreklikk) gjør det enklere. 17. Når du er førnøyd med markeringen, trykk redigerdirekKopier, Rediger Lim Inn. Deretter REDIGER qTransformer qVend horisontalt. Det vil nå ha kommet en ny linje til Høyre som heter LAG 1 som vist på neste bildet og en speilvendt kopi av 11 projisert over 11. VELG nå «Flytteverktøy» øverst til venstre på verktøylinjen (som vist på bildet under) og flytt tann over i 21 sin posisjon, man får opp hjelpelinjer til å hjelpe seg, kan og bruke piltaster for siste forbedring. Det skal da forhåpentligvis se ut som bilde 6. 30


18. Nå gjenstå det bare å slå sammen LAG 1 med Bakgrunn kopi, høyreklikk på Lag , velg «Slå sammen med underliggende». 19. SLETT SÅ LAGENE «LINJAl 1» og «Midtlinje og Occlusal plan» dersom man ønsker, ved å markere laget og trykk Nå er tann 11 kopiert over på 21 sin plass, dette kan DEL på tastaturet. alltids bli bedre enn hva jeg har fått til, så tren så blir 20. Du kan nå ved å man bedre. trykke av og på «øye»-ikonet ved Bakgrunn Kopi se før og etter. 21. LAGRE Arbeidet ved å gå på fil, LAGRE SOM, og angi bestemmelsessted og filtype, gjerne Photosp-fil. Kan og lag indviduell bilder, f.eks før og etter ved å markere ønsket bilde, FIL qLAGRE SOM qfiltype (f.eks. JPEG) + filnavn. 22. Som en liten artig feature kan man bleke tennene raskt og enkelt ved verktøyet «LYSNEVERKTØY». Let på verktøysikonene til venstre så finner du den nok. Kommer til å legge ut eksempel-filer og «templates» på hjemmesiden til Vest-Agder, slik at dere kan laste ned og prøve dere litt frem hjemme. Skal og, dersom jeg får tid før sommeren, prøve å lage et par videoer som viser fremgangsmåten.

Assistenttannlege søkes Tannlege Tor Erling Jahnsen søker assistenttannlege med norsk autorisasjon på provisjonsbasis fra primo september. Fleksibel stillingsstørrelse. Stillingen innebærer arbeid i klinikkfelleskap hos 3tannleger. Søknadsfrist 10.august. Mer info om stillingen kan fås ved kontakt på mobil 93062199, eller e-post: tor.erling.jahnsen@3tannleger.no 31


NYHET: SERVER I SKYEN! Mange tannlegekontorer ønsker en trygg IT-løsning uten ansvaret for drift og backup av egen server. Systempartner tilbyr nå dette til alle tannlegekontorer på Agder. * Godkjent løsning via Norsk Helsenett * Støtte for Opus og alle røntgensystemer * Fast månedlig kostnad, ingen investering i ny maskinvare * Fiberlinje med svært raskt internett * Mulighet for telefoniløsning * Fjernsupport

Spesialister på IT for tannhelse!

Kontakt oss for tilbud og referanser! Dronningens gt. 12 - 4610 Kr.sand - Tlf. 38 12 54 10 - Fax 38 12 54 11 Kontaktperson: Øystein Hareide Tlf. 91 10 75 43 - E-post: hareide@systempartner.no

www.systempartner.no 32


Styret i VATF valgt 2017 Leder: Mariann Saanum Hauge ......... E-post:mariann_hauge@hotmail.com Nestleder/sekretær: Tonje Moen Eckhoff Kasserer: Birte Robstad UTV-representant: Haydith Fossheim. Privat representant: Tor Arild Tobiassen 1. varamedlem: Line Holtan 2. varamedlem: Pernille Næsse

Andre tillitsvalgte valgt 2017 Fagnemnd Leder: Tor Erling Jahnsen Per Myklebust Astrid Engan Mehl Varamedlem: Jon Olav Holmen Klagenemnda: Leder: Siri Sanne ................................. E-post: Siri-san@online.no Martin Harket og Inger Abildsnes Kile 1. varamedlem: Eirik Næsheim - 2. varamedlem Jeanette Torjesen Kollegahjelp: Alfred Gimle Ro ................................. E-post: alfredgimle.ro@losmail.no Revisorer: Anne Grete Uglebakken - Mikal Heyeraas Redaksjonen VATF-Nytt: Redaktør: Arve Brekka........................ E-post: arvebrekka@gmail.com Valgkomité: Susanne Hou Pedersen Mona Gjellereide Kirsten Øksnes Ro 33


Kursoversikt sommer/høst 2017 Skalldyrkurs 10.–11. august 10. august:Traumetenner. Hvordan redder vi stumpene? Jens Ove Andreasen. Overtandlæge/Odont.dr.hc.

11. august: Svarte! Hva Jens Ove Andreasen. gjør jeg nå? Om komplikasjoner og problemer i praksis. Samt antibiotika behandling i odontologisk praksis. Kursgiver: Heming Olsen-Bergem. Spesialist i oral kirurgi og oral medisin UiO Heming Olsen-Bergem.

Periodontitt i hverdagen 28 september «Det gule heftet», hva må vi dokumentere og hva tør vi satse på! Systematikk, målrettethet, og faglig struktur i periodontal behandling. Kursgiver: Odd Carsten Koldsland. Spesialist periodonti. Post. Doc. Ved avd for Periodonti UiO. Privat praktiserende. Målgruppe: Tannleger og tannpleiere. Odd Carsten Koldsland.

Generalforsamling VATF 26. okt Francois Sibbald som Dr. Thierry Dupont. 34


Vi ønsker våre kunder god sommer! Mandag 31. juli åpner vi etter fellesferien. Gamle og nye kunder ønskes velkommen til vårt spesialiserte laboratorium: Vi kan proteser, rebaseringer, reparasjoner, bittskinner og blekeskinner. Derfor konsentrerer vi oss om det. Og om å yte service på høyt nivå, selvfølgelig – slik vi har gjort siden starten i 1930.

DENTAL-LABORATORIUM Markensgt. 45, Pb. 622, 4665 Kristiansand S Tlf. 38 02 21 98 - E-post: stenerdvergsnes@gmail.com

35


Jubilanter Vest-Agder Tannlegeforening gratulerer: 30 år

60 år

Mona Marie Ramse Knudsen

Anne-Grete Uglebakken

21.08.1987 Nedre Brattbakken 13 4635 KRISTIANSAND S

14.06.1957 Skjærbommen 112 B 4639 KRISTIANSAND S

Inger Håverstad Tobiassen

70 år

08.04.1987 Nesvegen 18A 4700 VENNESLA

Håkon Kildebo 23.09.1947 Blokkhusgata 11 4608 KRISTIANSAND S

40 år Rose Marie Märith Handeland 17.06.1977 Furåsen 24 4460 MOI

Thor Kårigstad 07.09.1947 Tangen 26 4608 KRISTIANSAND S

85 år

50 år:

Erik Dollis

Till-Christoph Danzmann

27.05.1932 Märthas vei 27 4633 KRISTIANSAND S

21.08.1967 Østre Strandgate 56 4608 KRISTIANSAND S

36


Tannlegevakten 2017 Ordinære vakttider i helger,høytids-og helligdager kl.11-13 Mnd Dag............................. Tannlege Sekretær Gitanjali Pathak Cagri Dörter Vegard Tronstad Knut Skarpeteig Kristian Nilsen

Morcal Rahmani May Brit Sandtveit Siren Jessen Charlotte Andersen Melisa Colic

August 05.08.-06.08. .............. 12.08.-13.08. .............. 19.08.-20.08. .............. 26.08.-27.08. ..............

Arne Kjøhl Nodeland Arve Brekka Jürgen Rockmann Lill Terese Indridardottir

Wenche Moland Finete Ahmetaj Vanessa Larsen Najila Hayati

02.09.-03.09. .............. 09.09.-10.09. .............. 16.09.-17.09. .............. 23.09.-24.09. .............. 30.09.-01.10. ..............

Alexandra Indridardottir Petar Uzunov Dror Yaacov Susanne Løvdahl Vali Honarmandi

Monica Olsen Finete Ahmetaj Morcal Rahmani May Brit Sandtveit Benjamas Pleecheep

Oktober 07.10.-08.10. .............. 14.10.-15.10. .............. 21.10.-22.10. .............. 28.10.-29.10. ..............

Torunn B.Bakken Nori Bashar Susanne Løvdahl Ragnar Bjering

Charlotte Andersen Melisa Colic Najila Hayati Siren Jessen

Novem. 04.11.-05.11. .............. 11.11.-12.11. .............. 18.11.-19.11. .............. 25.11.-26.11. ..............

Parvaneh Dehkordy Cagri Dörter Susanne Løvdahl Alexandra Indridardottir

Vanessa Larsen Wenche Moland Benjamas Pleecheep Monica Olsen

Desem. 02.12.-03.12. .............. 09.12.-10.12. .............. 16.12.-17.12. .............. 23.12.-24.12. .............. 25.12. 1. juledag ......... 26.12. 2. juledag ......... 30.12.-31.12. .............. 2018 Januar 01.01. 1.nyttårsdag .....

Lill Terese Indridardottir Kristian Nilsen Arne Kjøhl Nodeland Gitanjali Pathak Jürgen Rockmann Knut Skarpeteig Vegard Tronstad

Najila Hayati May Brit Sandtveit Finete Ahmetaj Charlotte Andersen Melisa Colic Morcal Rahmani Siren Jessen

Torunn B.Bakken

Vanessa Larsen

Juli

Sept.

01.07.-02.07. .............. 08.07.-09.07. .............. 15.07.-16.07. .............. 22.07.-23.07. .............. 29.07.-30.07. ..............


Returadresse: Vest-Agder Tannlegeforening v/Arve Brekka, Markensgt. 36, 4612 Kristiansand

ISSN 2464-3807


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.