Agdernæring nr. 3 2021

Page 1

www.agdernering.no

Nr. 3 OKTOBER 2021 23. årgang

Fair Play Agder forebygger arbeidslivskriminalitet – SIDE 2 Transport og logistikk – SIDE 4–11 Viktige næringskontakter på Agder – SIDE 13 Nytt anlegg for bærekraftig produksjon på Glencore – SIDE 16–19 Farsund Senter totalrenoveres – SIDE 20–23 Sirdal – kommunen med de mange muligheter – SIDE 24–43 Mye å spare ved ny byggeteknologi – SIDE 46–47


Fair Play Agder foreby arbeidslivskriminalitet book-side hvor det legges ut artikler knytta til fenomenet arbeidslivskriminalitet og aktuell informasjon om prosjekter det arbeides med. – Fair Play Agder har fokus på seriøsitetsarbeid og vi jobber med mål om at alle kommuner i Agder skal innføre seriøsitetsbestemmelser. Jeg kan som eksempel nevne at vi er høringsinstans for de forslåtte seriøsitetsbestemmelsene til Arendal kommune.

Fair Play Agder ble starta opp for ca. ti måneder siden. De første månedene er brukt til å bygge nettverk og til å gjøre Fair Play kjent utover landsdelen, og prosjektet har fått overraskende god respons. – Vi har lagd en hjemmeside: www.fairplayagder.no, hvor det er mulig å tipse om straffbare forhold i arbeidslivet, forteller daglig leder Leif Vagle. – Så langt har vi fått inn nærmere 70 tips. Dette er tips av en slik karakter at de har blitt kvalitetssikra og sendt videre til en kontrolletat eller kommune. Hva det tipses om er svært varierende. Svart arbeid og underbetaling/lønnstyveri, sosial dumping og uakseptabel innkvartering, multikriminelle nettverk, HMS som f. eks. farlig arbeid i høyden, manglende faglig kompetanse, ubetalt skatt eller avgifter og kontraktsbrudd er gjengangere. De fleste tipsene sender vi videre til A-krim-senteret eller direkte i linja til Arbeidstilsynet eller Skatteetaten. Tipsene fordeler seg på svært ulike bransjer (se ill. under):

3

2 1 1

Samarbeider med næringsliv og offentlige instanser

Kontroll på byggeplassene er en viktig del av Fair Play Agders virksomhet. – Det er mulig å tipse anonymt, og de fleste tipsere ønsker å være anonyme. Vi ønsker derfor at Fair Play Agder skal være et lavterskeltilbud. Fair Play Agder har også en FaceBygg proff

1

Bygg privat Anlegg

2

Servering

3 26

Bil Eiendom Innleie

8

Helse Landbruk Næring nytelse 5

Renhold Oversetter 8

2

7

AGDERNÆRING VISER VEI

Det er viktig for Fair Play Agder å få med de store aktørerene som samarbeidspartnere. – Målet er at vi skal være så operative som mulig, forteller Vagle. – Jeg har vært mye ute på kontroller sammen med regionalt verneombud på bygg, Vidar Larsen. På alle kontroller vi har vært, blir det avdekka uregelmessigheter. Når det gjelder forhold knytta til HMS, blir disse sendt til ansvarlig byggherre med pålegg om å rette opp. De mest grove forhold blir rapportert til Arbeidstilsynet. Mistanke om andre straffbare forhold blir rapportert til A-krimsenteret. Fair Play Agder har signert seriøsitetsavtale med EBA Agder (som har de fleste entreprenørene i landsdelen som medlemmer). Styreleder Svein Resmann i EBA Agder sier at signeringen er et viktig signal utad når det gjelder arbeidet for et seriøst arbeidsliv. – Denne avtalen sier noe om hva EBA ønsker å stå for og hvordan vi ønsker at bransjen skal være. Dessuten sammenfaller Fair Play Byggs etikkplakat i stor grad med vår egen. Vi ser at det er et behov for det arbeidet Fair Play Agder gjør, og organisasjonen fyller en funksjon som strengt tatt burde vært i ivaretatt av myndighetene, sier Resmann. Vagle forteller videre at det er tydelig å se at Fair Play Agder fyller et stort tomrom. – Mange vil nok si at den oppgaven Fair Play Agder utfører burde det offentlige håndtere, sier han. – Dessverre er ikke verden slik. Flere av dem som henvender seg til oss, opplyser at de ikke har vært i kontakt eller sendt varsel til offentlig kontrolletat.


gger ISSN 1501-9705 - NR. 3 - OKTOBER 2021 - 23. ÅRGANG *** UTGIVER, REDAKSJON, ANNONSER, UTFORMING OG PRODUKSJON:

REDAKTØRER:

BEINT FOSS - beint@gpartner.no - 90 85 02 74 GUNNAR SKARPODDE - gunnar@gpartner.no - 90 17 66 81 H. Wergelands gt. 50B - Postboks 384, 4664 Kristiansand S Telefon 90 17 66 81 - Stoff og annonser: post@gpartner.no TRYKK:

ØMERKE ILJ T M

1

64

0

24

DISTRIBUSJON:

Tryk

ksak

POSTEN NORGE

Framsidebilde: Resturant Slottet i Sirdal.

Får du ikke Agdernæring? Ønsker du å motta bladet – som er gratis – er det bare å sende en melding til post@gpartner.no. Oppgi navn og postadressse (gjerne også firmanavn, e-post og telefon), og vi fører deg opp på distribusjonslista. Velkommen som leser! E39 - Kristiandsand vest Mandal øst

Leif Vagle (t.v.), Fair Play Agder, og styreleder Svein Resmann i EBA Agder med seriøsitetsavtalen.

Fair Play Agder 1. Fair Play Agder skal bidra til å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet og sikre et seriøst arbeidsmarked og like konkurransevilkår på Agder. 2. Fair Play Agder skal jobbe med arbeidsgivere og arbeidstakere på tvers av ulike bransjer. 3. Gjennom oppsøkende virksomhet, veiledning og opplæring skal Fair Play Agder bidra til å forebygge framveksten av arbeidslivskriminalitet. 4. Fair Play Agder skal jobbe sammen med private og offentlige aktører for å skape engasjement og mobilisere til felles innsats mot arbeidslivskriminalitet. E-post: leifvagle@fairplayagder.no www.fairplayagder.no

Våre ingeniører og rådgivere bidrar til

en verdifull utvikling Norconsult jobber spisset med innovasjon, og ligger i tet av den teknologiske utviklingen innen vår bransje. Vi hjelper deg å løse de vanskeligste oppgavene gjennom samhandling og teknologiske nyvinninger. Vår tverrfaglighet garanterer for anlegg som oppfyller kravene til funksjon, sikkerhet og økonomi. Vi bruker BIM som verktøy innen alle våre markedsområder og vi driver anleggsbransjen fremover og inn i den virtuelle verden – med moderne kompetanse og innovativ tilnærming.

norconsult.no/kristiansand

Norconsult 3


Økt bærekraft med Fa Fair Transport er Norges Lastebileier-Forbunds (NLF) kvalitets- og sertifiseringsprogram for å framheve transportbedrifter som leverer trafikksikker, bærekraftig og ansvarlig transport. Transportkjøpere som velger en Fair Transport-bedrift som sin transportør, får en trygg og ansvarlig samarbeidspartner. Fair Transport-programmet følger NLFs visjon «Ansvarlig Transport» og målsetningen om å øke kompetansen og profesjonalisere våre medlemsbedrifter. Det skjer altfor ofte at både kjøpere og selgere av transport senker kravene til sikkerhet, miljøtankegang og sosialt ansvar. Det er disse usunne forholdene NLF vil bidra til å få slutt på. For å bli Fair Transport-sertifisert må bedriften være medlem i Norges Lastebileier-Forbund. Det er nødvendig med god kunnskap om virksomheten og bedriftens helse- miljø og sikkerhetsarbeid. Bransjen har tatt godt imot kvalitetsprogrammet og i dag er 224 bedrifter med over 4500 kjøretøy sertifisert. Sertifiseringen gjelder for ett år, noe som betyr at alle bedriftene må gjennom en årlig resertifisering.

Sikkerhet i trafikken I NLF er det ansett som en felles dugnad blant medlemmene å arbeide mot målet om null hardt skadde og drepte i trafikken. Yrkessjåførene tar også et stort ansvar ute på vegen for å forebygge ulykker og øke sikkerheten for andre medtrafikanter.

Trafikksikkerhet er som nevnt svært viktig for NLF. Her går det mye på holdninger. Sjåfører som holder fartsgrensen, kjenner til hvilke distraksjoner som

4

AGDERNÆRING VISER VEI

kan påvirke sikkerheten og som følger kjøre- og hviletidsreglene kjører mer trafikksikkert. Alle Fair Transportbedrifter skal, i tillegg til det lovpålagte YSK-kurset (yrkessjåførkompetanse), gjennomføre årlige kompetansetiltak rettet mot trafikksikkerhet og skadeforebygging. Dette gjennomføres som fysiske kurs eller nettkurs. Transportsektoren er viktig for næringslivet, men har også en negativ påvirkning på miljøregnskapet. Derfor er miljøarbeidet viktig for NLF. Når transportørene fornyer transportmateriellet, vil dette føre til mindre utslipp. Men det er en vei å gå når det gjelder å bevisstgjøre yrkessjåførene på kjørestil. Dette er det sterk fokus på i nevnte trafikksikkerhetskurs og i bedriftenes oppfølging av sjåførene. Bedrifter som jobber med optimal kjørestil hos sjåførene sparer både drivstoff og miljøet. Fair Transport vil gjøre det enklere for transportkjøpere å ta riktige valg. I


ir Transport

TRANSPORT i Sør-Norge og lokalt på Agder Semitrailere Containerbiler Kranbiler dette ligger også at NLF ønsker at transportkjøperne er seg sitt ansvar bevisst i forhold til de lover og regler som gjelder for kjøperne, blant annet informasjons- og påseplikten og medvirkeransvaret.

AV EIVIND KARIKOSKI EK@LASTEBIL.NO

Distribusjonsbiler

Fairtransportbedrifter i Agder:

Bendiks Transport AS holder til på Storemyr Industriområde i Lillesand

Bendiks Birkeland Transport og Cementstøberi AS Bringsverd Kran & Transport AS Indre Agder Transport AS M.O Transport AS Odd Grødum Transport AS Pentagon Transport AS Rune Svensson Transport AS Sirdal Transportservice AS Stave Transport AS TMH Kran & Transport AS Transportfirma Kjell N Nilsen AS Vennesla Transport AS Veråsdal Transport AS

Transportvirksomheten er delt i to biter, en lokal del som hovedsakelig driver transport i nærområdet og en langkjøringsdel som driver transport i Sør-Norge. Vi har daglig linjebiler mellom Kristiansand og Oslo Kristiansand og Stavanger

Storemyrsletta 1, 4790 Lillesand kaare@bendiks-transport.no knut@bendiks-transport.no

Telefon 96 51 20 00 Mobil 41 53 52 20 Mobil 47 71 68 89

www.bendiks-transport.no

Transport og logistikk

5


Transportkjøper 6 av 10 transportkjøpe En bedrift som kjøper transport, har et regelverk flere ikke kjenner til. Arbeidstilsynet vil intensivere arbeidet med tilsyn hos transportkjøper i tida som kommer. Her er en oversikt over en del av de funnene som Arbeidstilsynet til nå har gjort. Hele sju av ti utenlandske sjåfører får ifølge Arbeidstilsynet verken den lønna eller diettgodtgjørelsen de har krav på etter norsk allmenngjøringslov. Slik kan vi ikke ha det i Norge. Her må transportkjøpere rydde opp slik at vi unngår sosial dumping. Arbeidstilsynet har ikke bare ført tilsyn mot sjåførene, men også mot de norske fraktbestillerne og hovedleverandørene. Her har de undersøkt i hvilken

Her er også tips til hvilke tiltak man må iverksette. Etter tilsyn som gjelder informasjons- og påseplikt hos norske fraktbestillere og hovedleverandører er resultatet nedslående. De aller fleste verken kontrollerer eller informerer om lønns- og arbeidsvilkår hos utenlandske sjåfører i Norge.

grad de oppfyller informasjons- og påsepliktene knyttet til leie av arbeidskraft. Og heller ikke her er funnene spesielt oppløftende. Andelen norske bedrifter som oppfyller sine plikter ved kjøp av transporttjenester er faktisk ikke mer enn 40%. Det er faktisk flere lover og forordninger som skal følges som er en konsekvens av å være en transportkjøper: Straffeloven §48A. Et foretak kan

straffes når en tredjeperson foretar en straffbar handling på vegne avforetaket. Yrkestransportlova. Oppdragsgivers ansvar for at den som leies inn har nødvendig tillatelse. Kjøre- og hviletidsbestemmelser. Rådsforordning 561/2006 art. 10 nr. 4: Foretak, avsendere, speditører, turoperatører, hovedleverandører, underleverandører skal sikre at avtalte transportplaner er i samsvar.


MÅ ta sitt ansvar

re har brudd ved tilsyn Arbeidsmiljøloven §3. Avsendere, speditører, leverandører, oppdragsgivere og andre ledd i transportkjeden skal medvirke til at bestemmelsene i forskrinene følges.

Forskrift om informasjonsog påseplikt og innsynsrett Forskrift om informasjons- og påseplikt mv. gjelder for alle områder med allmenngjort tariffavtaler som f.eks. godstransport. Formålet med denne forskriften er å sikre etterlevelse av lønnsog arbeidsvilkår etter allmenngjøringsforskriftene. Forskriften pålegger oppdragsgiver to sentrale plikter ved bruk av underleverandører og entreprenører: • Plikt til å informere entreprenører eller underleverandører om lønns- og arbeidsvilkår.

• Plikt til å påse at allmenngjøringsforskrifter etterleves.

Hva skal hovedleverandøren/ bestiller påse? Bestemmelsen pålegger hovedleverandør/bestiller en plikt til å påse at både lønns- og arbeidsvilkår som er fastsatt i en allmenngjøringsforskrift følges.

Hvem gjelder påseplikten overfor? Påseplikten skal omfatte alle ledd i kjeden av underleverandører som utfører arbeid som er dekket av en allmenngjøringsforskrift. Påseplikten omfatter også innleide arbeidstakere. § 5. Informasjonsplikt. Bestiller skal i kontrakter med entreprenører eller leverandører informere om at virksomhetenes arbeidstakere minst skal ha de

Leif Hodnemyr Transport AS er samarbeidspartner for både store og små entreprenører. Stor kapasitet, punktlighet og lang erfaring er utgangspunktet for jobben vi skal utføre. Vi kan håndtere, og levere alle typer masser. Massetransport med tippbiler/4-akslet /tipp-semier, kranbiler med grabb, krokbiler og containere, maskintransport, sikteverk for sortering av masser, godstransport

Vi produserer og leverer • Jord som anleggsjord, hagejord, park-mix®, Hagemix® proffjord og barkprodukter • Knuste fjellmasser, sprengstein, subbus, singel, pukk, grus, maskinkult • Fyllmasser, leire, myr, renskmasser • Alle typer sand, som pussesand, støpesand, fallsand, (EU)sand, strøsand • Leveranser av torvtak i bulk med kran/grabb • Levering av kalkprodukter til landbruk

lønns- og arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringsforskrifter. Den samme informasjonsplikten gjelder for entreprenører eller leverandører når disse inngår avtaler med underleverandører. § 6. Påseplikt. Hovedleverandør skal påse at lønns- og arbeidsvilkår hos virksomhetens underleverandører er i overensstemmelse med gjeldende allmenngjøringsforskrifter. Bestiller har en tilsvarende påseplikt overfor sine leverandører i tilfeller der det ikke benyttes underleverandører. Denne bestemmelsen gjelder bare der bestiller driver næringsvirksomhet. På Arbeidstilsynets hjemmesider er det gode veiledere for kjøp av transporttjenester. Det er også en e-guide for bestilling av godstransport på vei på Altinn. AV: ROAR OSEN FYLKESLEDER NORGES LASTEBILEIER-FORBUND AVD. AGDER

NOEN AV VÅRE TJENESTER: • Mobilkraner • Kranbiler • Krokbiler • Spesialtransport • Båttransport • Sidelaster • Tippbiler/massetransport

• Grabbing av masser • Utleie av avfallscontainere • Mottak av næringsavfall • Utleie av lagercontainere • Miljøsanering og riving av bygg • Utleie av næringsbygg

Stoaveien 19, 4848 Arendal Telefon 37 00 01 60 post@midtstoel.no - www.midtstoel.no

E-post: post@lht.as • Tlf: 380 90 804

WWW.LHT.AS 7

AGDERNÆRING VISER VEI

Transport og logistikk


Trafikkflyt under byggeperioden på Gartnerløkka Tiltak må planlegges i god tid – og tida går fort Stortinget har vedtatt at Gartnerløkka skal bygges og da får Norges Lastebileierforbund neppe oppfylt ønsket om at «høybroa» over Gartnerløkka må vente til Ytre ringvei er ferdigstilt. Dette hadde vært ideelt i forhold til trafikkavviklingen gjennom Kristiansand. Men når først utbyggingen er vedtatt må vi tenke best mulig flyt gjennom byen i rushtidstrafikken. Det er tross alt 45.000–50.000 biler som skal gjennom anleggsområdet hver dag, så dette må grundig planlegges. Om det planlegges godt er det mulig å ta unna trafikktoppene som selvfølgelig er i rushtida. Men da kan vi ikke vente med planleggingen selv om det er tre–fire år til de verste utfordringene kommer. Næringstrafikken forsøker i det lengste å unngå rushtida, det er dårlig business å stå fast i trafikken. Men en del av transportene må også fram i rushtida. NLF har en del forslag til tiltak som kan avhjelpe situasjonen og vi ber Vegvesenet sammen med Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune å starte arbeidet snarest. Å gjøre nødvendige endringer vil ta tid. Følgende forslag kan og må vurderes: - Næringstrafikken må få tilgang til kollektivfeltene gjennom byggeperioden. - Ettermiddagsferjene må flyttes slik at de ikke kommer inn eller drar ut i rushtida. - Gamle Lundsbrua må ikke stenges før byggeprosjektene er ferdige. - De store offentlige arbeidsgiverne som Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune må oppfordre ansatte til ikke å gjennomføre reiser til/fra jobb i rushtiden. - Større bedrifter må tilstrebe å tilrettelegge for fleksible arbeidstider for å

unngå rushtida. - For bilister som likevel daglig må passere Gartnerløkka i kritiske tidsrom, må det tilrettelegges for reduseres pris på buss eller aller helst gratis buss - Det må vurderes hvordan man kan regulere bruk av kjørefelt inne i Baneheitunnelen. - Påkjøringsrampe fra Eg og Festningstunnelen kan reguleres.

8

AGDERNÆRING VISER VEI

Dette vil redusere fletting og kø. Om vi klargjør for gjennomføring av tiltakene vil trafikken i de kritiske tidsvinduene reduseres og vi får en best mulig gjennomføring av byggearbeidene på Gartnerløkka. Det haster med å komme i gang med arbeidet og ikke bare snakke om det. AV: ROAR OSEN FYLKESLEDER NORGES LASTEBILEIER-FORBUND AVD. AGDER


VI UTFØRER ALT AV BRU- OG VEIREKKVERK Tar oppdrag i hele Sør-Norge Har lager i Lyngdal, Haugesund og på Ålgård God service - høy kompetanse

Vi er ledende innen merking av veg og parkeringsplasser i Agder

AUTOVERNMONTASJE AS HAR ERFARING FRA REKKVERKSARBEIDER SIDEN 1975

Jomåsveien 1047, 4820 Froland Tlf. 99 27 81 65 - E-post: post@agdervegmerking.no

Vi gratulerer Marte med fantastiske prestasjoner og velfortjente medaljer!

- Har din bedrift læreplass til meg?

Vi jakter på læreplasser i Agder! Vi søker bedrifter med yrkesstolthet og trenger dere som vil føre faget videre til nye lærlinger i hele Agder. %ü½º ÞºËÃÃêÄ Ä ĈÄ ÄÞ¬ Ú Ú opplæringen og kan bidra med annen støtte ved behov. Ta kontakt med oss £ËÚ ĈÄÄ êæ à ÚȻ Ta kontakt Ketil.Jensen@agderfk.no for å finne ut mer: Line.Stebekk@agderfk.no

Trond.Reinhardtsen@agderfk.no Tlf. 91 55 19 62

agderfk.no 9

Transport og logistikk


SØRLANDETS GODSTERMINAL LANGEMYR

Godsknutepunkt med 0-utslippsløsninger det ikke helt stopp, og etter et par år med CargoNet er en av flere transfin vekst ligger vi i år an til å passere portbedrifter med tilhold på 16.000 TEU, sier Lie. – Vi har i dag 48 TEU Sørlandets Godsterminal på fast hver vei til/fra Alnabru på ukedagene. Langemyr. Bedriften sysselset- I tillegg kommer ca. 12 TEU tur/retur vestover og en del helgetrafikk. ter seks faste og to på deltid samt elleve lokomotivførere på togene. – Honnør til våre «samlastere»! – CargoNet er en null– Vi synes det er hyggelig å registrere at utslippstransportør, og det har jernbanetransporten fra Kristiansand og nordover helt til Narvik er økende for vi vært helt siden Sørlandstida. Også Postnord, Posten, Bring, banen ble fullelektrifisert i 1950, Schenker, DSV, Glencore, GreenCarrier, Norsk Hydro, GE Healthcare og flere forteller daglig leder Sigbjørn andre er medvirkende til den positive Lie til Agdernæring. – Vi har utviklinga. Dette er bedrifter som gjør holdt til på Langemyr helt siden mye av det de sier de skal gjøre; bidra til 1993. Fram til da var aktiviteten et bedre miljø ved bl. a. å overføre gods fra vei til bane! Jeg vil også benytte anledfordelt på jernbanestasjonen i ningen til å rose Agder fylkeskommune byen, havna og på Dalane og Jernbaneforum Sør for stort engasjement i saker av betydning for godsstasjon. Toppåret for antall transporterte containere (20 fots = 1 TEU) var i 2006/2007, da passerte det i overkant av 23.000 TEU over Langemyrterminalen. Fra 2008 gikk det imidlertid nedover – og det endte nesten med nedleggelse av godstogtrafikken på terminalen i 2019 da godstrafikken var helt nede i 4500 TEU. – Heldigvis ble

transport på jernbane. Videre er også av stor betydning at enkeltpersoner i Kristiansand kommune har sett viktigheten av å ha et 0-utslippsmål for godstransport inn og ut fra Sørlandsregionen. Her er det lagt ned mye godt arbeid. Det samme gjelder utredningen av Langemyr som «Godsknutepunkt for nullutslippsløsninger» i framtida.

10

AGDERNÆRING VISER VEI

Nytt tilbud I høst gjenopptok CargoNet et tilbud som ble lagt ned i 1993; faste daglige avganger for transport av containere og semihengere med null-utslippsjernbane mellom Kristiansand og Stavanger. – Dette er en prøveperiode, i første omgang fram til 12. desember i år. Om markedet ønsker å benytte dette, kan vi utvikle ordninga videre og øke kapasiteten utover de tolv TEU som ligger inne i prøveperioden, sier en optimistisk Lie. – Det er bare å ringe oss i CargoNet – vi mener vi er gode både på pris og leveringstid på denne strekninga! I hovedsak er det store kunder og samlastere som ønsket seg denne muligheten. Men, som sagt; her er det god plass og muligheter for mange flere...

Flaskevann fra Iveland I tillegg til aktivitetene på godsterminalen, er det CargoNet som frakter rundt 10.000 kontainere for VossWater fra Iveland til Kristiansand for videre transport ut i verden.Til sammen «sparer» vi hvert år veien for 4–5000 trailere fullasta med vann fra Iveland, langs smale veier, forbi flere skoler, til Kristiansand (og tilbake). – Jeg kan også nevne at saltsyre til Glencore i Kolsdalen har gått på bane siden «tidenes morgen». Uten jernbanen ville dette bety omlag 1000 tankbiler årlig for å


transportere de 36.000.000 liter saltsyre som går mellom Sarpsborg og Kristiansand.

Havneflytting og Gartnerløkka CargoNets transport over til Kristiansand havn utgjorde i 2020 opp mot 20% av godset som ble skipa ut over denne havna. Når havna etter hvert skal flyttes til Kongsgård betyr dette at inntil 10.000 TEU må over på vei. – Hvor bra er det? spør Lie. – Vi håper det kommer gode løsninger på dette før det er en realitet. Gartnerløkkautbygginga vil medføre at vi må slutte å kjøre saltsyre på jernbanen fra sommeren 2022 og to år framover. Da vil trafikantene møte ca. 1000 tankbiler fram og tilbake

på veien til Sarpsborg. Men det skal bli bedre når Gartnerløkka står ferdig om tre år... – Jernbane er uten tvil det sikreste og mest miljøvennlige transportmiddelet for frakt av farlig gods. Vi som kjenner til problematikken rundt sikkerhet og miljø i transportsektoren, blir forundret når et konsulentselskap i sin rapport for transport av CO2 fra Returkraftanlegget, anbefaler å kjøre dette på vei framfor bane! Mulig de har fått litt for mye «respekt for ønsket» fra utbyggere av Gartenløkka og fergeterminalen på KMV-tomta, om at det ikke skal være synlig industriaktivitet på stedet? I Kristiansand ligger jernbanen der og toget kan kjøre direkte til tankbåtene for omlasting, om man ønsker å tilrettelegge dette.

– Dersom politikere virkelig mener noe med klima og trafikkmiljø har de nå sjansen til å vise dette i handling, mener Lie. – Det er ikke boliger langs sporet mellom fergeterminale og Glencore. Det er bra, siden det kun er i helgene vi pr. i dag bruker sporet ut til Glencore. Et spor som også benyttes til tankvogner for CO2 som kan lastes over i tankbåter mellom ferjeterminalen og Glencore. – Vi kan tilpasse både lange og korte transporter, gjerne i samarbeid med våre dyktige samlastere. Det betyr at vi har muligheten til å utvikle bruken av de jernbanestrekningene som ligger på Sørlandet i dag – til det den er bygget for: Blant annet å transportere gods sikkert og miljøvennlig til en terminal nær deg!

Transport og logistikk

11


NYHET - NÅ KLAR FOR BESTILLING!

PROACE CITY ELECTRIC

Toyotas utvalg av elektriske kjøretøy blir enda bedre! Den smidige, kompakte og samtidige romslige varebilen Proace City kommer nå i to helelektriske utgaver - med plass til to europaller, nyttelast på opptil 728kg*, 750kg hengervekt*, rekkevidde på opptil 274km* og et batteri som lades til 80% på bare 30 minutter med hurtiglading.

Bestill ditt neste arbeidsverktøy i dag!

PROACE CITY ELECTRIC 50 KWT BASIC KORT Toyota Leasing Plus: 2 790-/md* Startleie: 60 000,-* Fastrente: 3,25% Inkludert Nokain vinterhjul

*Alle priser er inkl. frakt- lev. og reg.omk. 9 760,-.Rekkevidden er estimert basert på «WLTP kombinert» testkjøring. Toyota Leasing Plus eksempel: Proace City Electric Basic Kort Startleie/etabl.geb: 64 592,-. Md. pris: 2 790,-. leieperiode 3 år/45 000 km. Totalpris: 165 032,-. Ved Toyota Leasing Plus må to av disse tilleggstjenestene være med: Serviceavtale, Drivstoffkort eller Toyota Forsikring. Kostnader ved forsikring, drivstoffkort og dekkhotell er ikke beregnet i pris. Tilbudet gjelder kun ved leasing gjennom firma. Forbruk blandet kjøring, utslipp CO2 og NOx: 0. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold om trykkfeil.


Viktige kontakter på Agder Agder fylkeskommune Fylkesordfører Arne Thomassen Tlf. 91 34 39 05 Arne.thomassen@politiker.agderfk.no www.agderfk.no Næringssjef Wenche Fresvik Tlf. 37 01 73 00 - Mob. 93 03 33 89 wenche.fresvik@agderfk.no

Setesdal regionråd Dagleg leiar Rita Hansen Tlf. 37 93 75 00 - Mob. 45 24 86 96 rita.hansen@setesdal.no www.setesdal.no

Lindesnesregionens næringshage AS Daglig leder Are Østmo Mob. 41 45 27 25 - are@naringshagen.no www.naringshagen.no

Arendal kommune Ordfører Robert Cornels Nordli Mob. 95 75 99 90 robert.cornels.nordli@arendal.kommune.no www.arendal.kommune.no Næringssjef Kåre Andersen Tlf. 37 00 67 62 - Mob. 90 23 87 77 kare.andersen@arendal.kommune.no

Birkenes kommune Ordfører Gyro Heia Tlf. 37 28 15 00 - Mob. 91 71 75 21 gyro.heia@birkenes.kommune.no www.birkenes.kommune.no Næringskonsulent Merete Holtan Birknes Tlf. 37 28 15 60 - Mob. 92 04 37 15 merete.holtan.birknes@birkenes.kommune.no

Bygland kommune Ordførar Sigbjørn Åge Fossdal Tlf. 37 93 47 19 - Mob. 915 47 815 sigbjorn.fossdal@bygland.kommune.no www.bygland.kommune.no Næringskonsulent Liv Åsne Austad Andersen Tlf. 37 93 47 07 - Mob. 91 13 48 10 liv.asne.austad@bygland.kommune.no

Bykle kommune Ordførar Jon Rolf Næss Tlf. 37 93 85 11 - Mob. 92 83 45 67 jon.rolf.naess@bykle.kommune.no www.bykle.kommune.no Næringsrådgjevar Trine Tharaldsen Tlf. 37 93 86 18 - Mob. 98 05 21 90 trine.tharaldsen@bykle.kommune.no

Evje og Hornnes kommune Ordfører Svein Arne Haugen Tlf. 37 93 23 00 - Mob. 92 22 19 56 svein.arne.haugen@e-h.kommune.no www.e-h.kommune.no EVJEMOEN NÆRINGSPARK A/S: Daglig leder Connie Barthold Tlf. 48 32 22 24 - Mob. 91 58 65 61 cb@evjemoen.no - http://www.evjemoen.no

Farsund kommune Ordfører Arnt Abrahamsen Tlf. 38 38 20 00 - Mob. 90 64 31 88 arnt.abrahamsen@farsund.kommune.no Rådmann Ståle Manneråk Kongsvik Tlf. 48 99 70 31 stale.mannerak.kongsvik@farsund.kommune.no

www.farsund.kommune.no

Flekkefjord kommune Ordfører Torbjørn Klungland Mob. 90 08 13 87 torbjorn.klungland@flekkefjord.kommune.no Tlf. 38 32 80 00 www.flekkefjord.kommune.no Næringssjef Hans-Egill Berven Mob. 48 84 34 83 - heb@flekkefjord.kommune.no

Froland kommune Ordfører Ove Gundersen Tlf. 37 23 55 16 - Mob. 91 19 50 50 ove.gundersen@froland.kommune.no www.froland.kommune.no Rådmann Bo Andre Longum Tlf. 37 23 55 00 - Mob. 908 88 089 Bo.Andre.Longum@froland.kommune.no Kultur- og næringsrådgiver Ole Tom Tjuselia Tlf. 37 23 55 00 - Mob. 92 82 48 82 ole.tom.tjuslia@froland.kommune.no

Risør kommune Ordfører Per Kristian Lunden Tlf. 37 14 96 35 - Mob. 91 64 85 22 per.kristian.lunden@risor.kommune.no www.risor.kommune.no Næringssjef Bård Vestøl Birkedal Tlf. 37 14 96 32 - Mob. 48 10 34 55 baard.vestol.birkedal@risor.kommune.no

Sirdal kommune

Ordfører Jonny Liland Tlf. 38 37 90 00 - Mob. 38 37 90 12 jonny.liland@sirdal.kommune.no Ordfører Inger Haldis Løite www.sirdal.kommune.no Mob. 40 06 07 72 Næringssjef Øyvind Sjøtrø inger.loite@gjerstad.kommune.no Tlf. 38 37 91 63 - Mob. 90 90 65 63 www.gjerstad.kommune.no Oyvind.Sjotro@sirdal.kommune.no Næringssjef Ole Andreas Sandberg - Mob. 95 75 61 99 SIRDALSVEKST KF, Øyvind Sjøtrø ole.andreas.sandberg@gjerstad.kommune.no Tlf. 38 37 91 63 - Mob. 90 90 65 63 Grimstad kommune Oyvind.Sjotro@sirdal.kommune.no Ordfører Beate Skretting Tlf. 37 25 03 00 - Mob. 91 79 15 71 Tvedestrand kommune Beate.Skretting@politiker.grimstad.no Ordfører Marianne Landaas www.grimstad.kommune.no Tlf. 37 19 95 99 - Mob. 95 23 58 95 Næringssjef Bodil Slettebø Marianne.Landaas@tvedestrand.kommune.no Tlf. 37 25 04 31 - Mob. 99 79 63 60 www.tvedestrand.kommune.no bodil.slettebo@grimstad.kommune.no Næringssjef Anne Torunn Hvideberg Tlf. 90 98 70 98 GRIMSTAD NÆRINGSFORENING anne.torunn.hvideberg@tvedestrand.kommune.no Hanne Guldbrandsen - Tlf. 48 00 43 36 post@grimstad-nf.no- www.grimstad-nf.no

Gjerstad kommune

Hægebostad kommune

Valle kommune

Ordførar Steinar Kyrvestad Tlf. 37 93 75 13 - Mob. 90 10 19 46 Margrethe.Handeland@haegebostad.kommune.no Steinar.kyrvestad@valle.kommune.no www.valle.kommune.no www.haegebostad.kommune.no Enhetsleder Plan og drift Ståle Olsen Vegårshei kommune Tlf. 38 34 91 00 - Mob. 90 29 60 28 Ordfører Kjetil Torp Stale.Olsen@haegebostad.kommune.no Tlf. 37 17 02 32 - Mob. 95 06 63 18 kjetil.torp@vegarshei.kommune.no Iveland kommune www.vegarshei.kommune.no Ordfører Terje Møkjåland Mob. 90 18 90 29 Rådgiver miljø og næring Liv Strand terje.møkjåland@ieland.kommune.no Tlf. 37 17 02 14 - Mob. 48 25 86 95 www.iveland.kommune.no liv.strand@vegarshei.kommune.no Næringssjef Egil Mølland - Mob. 90 87 56 26 Vennesla kommune egil.molland@iveland.kommune.no Ordfører Nils Olav Larsen Tlf. 38 13 72 10 - Mob. 95 02 02 96 Kvinesdal kommune nils.olav.larsen@vennesla.kommune.no Ordfører Per Sverre Kvinlaug www.vennesla.kommune.no Tlf. 38 35 78 20 - Mob. 90 91 28 27 Næringsrådgiver Torgeir Haugaa per.sverre.kvinlaug@kvinesdal.kommune.no Tlf. 38 03 73 83 - Mob. 90 98 48 38 www.kvinesdal.kommune.no torgeir.haugaa@vennesla.kommune.no Næringssjef Liv Øyulvstad - Mob. 94 51 02 18 liv.oyulvstad@kvinesdal.kommune.no Åmli kommune Ordførar Bjørn Gunnar Baas Kristiansand kommune Tlf. 37 18 52 06 - Mob. 99 24 23 10 Ordfører Jan Oddvar Skisland bjorn.gunnar.baas@amli.kommune.no Tlf. 38 07 50 00 - Mob. 98 28 79 00 Jan.Oddvar.Skisland@kristiansand.kommune.no www.amli.kommune.no www.kristiansand.kommune.no Plan- og næringsrådgjevar Yngve Ramse Trædal yngve.ramse.traedal@amli.kommune.no Lillesand kommune Tlf. 37 18 52 24 - Mob. 98 25 54 32 Ordfører Einar Holmer-Hoven Tlf. 37 26 15 00 - Mob. 92 46 7041 Åseral kommune Einar.Holmer-Hoven@lillesand.kommune.no Ordførar Lise Lund Stulien www.lillesand.kommune.no Tlf. 38 28 58 16 - Mob. 45 90 66 31 Lindesnes kommune Inger.Lise.Lund.Stulien@aseral.kommune.no Ordfører Even Tronstad Sagebakken www.aseral.kommune.no Mob. 95 25 80 96 - events77@outlook.com Avdelingssjef Øyvin Moltumyr www.lindesnes.kommune.no Tlf. 38 28 58 00 - Mob. 91 13 64 83 oyvin.moltumyr@aseral.kommune.no Lyngdal kommune Ordfører Jan Kristensen Tlf. 38 33 40 00 - Mob. 95 55 99 50 jan.kristensen@lyngdalpolitiker.no Rådmann Norman Udland Tlf. 38 33 40 00 - Mob. 91 52 21 69 norman.udland@lyngdal.kommune.no Vennligst kontakt www.lyngdal.kommune.no Agdernæring ved endringer. VEKST I LYNGDAL, næringssjef Karl Erik Lohr post@gpartner.no Tlf. 38 33 48 32 - Mob. 41 62 22 20 karlerik@vekstilyngdal.no - www.lyngdal.no Ordførar Margrethe Handeland Tlf. 38 34 91 18 - Mob. 97 70 99 01


Hvordan sikre riktig og trygg ladning av El-bilen? Elektrikere rundt om i landet opplever litt for ofte at el-bileiere velger farlige snarveier for å sikre bilen den nødvendige spenninga. I verste fall kan det bli spenning på en ganske annen måte; med brannutrykning og det som verre er... Norge er i verdenstoppen når det gjelder kjøp av el-biler i forhold til folketallet og de fleste bilprodusenter tilbyr mange modeller med el-motor eller hybridløsning. Men når elbilene flytter inn i garasjen får eieren en utfordring; hvordan sikre riktig ladning av vidunderet?

El-bilen trenger en robust løsning – Du kan ikke bruke en vanlig stikkkontakt når du skal lade el-bilen din hjemme i garasjen. Gjør du det får du en farlig, treig og lite fleksibel lading. I standarden for elektriske installasjoner 14

skal stikkontakter for lading av el-biler ha maksimalt 10A vern, sier regionsjef Svein Jåtun i Nelfo Sørlandet – Nelfo Sørlandet er en landsforening i NHO for elektro-, e-kom- heis og systemintegratorene. – Kontroller av elektriske anlegg har avdekka at vanlig stikkontakter ikke håndterer høy belastning over lang tid. Det vil kunne føre til svidde kontakter og i ytterste konsekvens brann. Derfor er det kommet en begrensning på bruk av vanlige stikkontakter for lading av el-biler. – Når man går til innkjøp av en el-bil, bør man investere i et ordentlig ladeuttak. En vanlig stikkontakt er ikke designa for dette formålet. En elektroinstallatør kan gi gode råd om egna løsninger for ulike ladebehov, som vil gi både trygg og rask lading av el-bilen. – Det er viktig å merke seg at de fleste strømnett har en kapasitetsbegrensning som kan medføre at nettet må forsterkes. I dag er det «først til mølla» som gjelder. Det innebærer at sistemann kan risikere å måtte betale en vesentlig høyere pris enn naboen, derfor anbefales det å ta kontakt med en godkjent elektroinstallatør for råd og veiledning.

AGDERNÆRING VISER VEI

Elektrikerne ser fortsatt en farlig trussel i mange el-bileieres garasjer der ladeboksen ikke er plassert på en riktig måte. – En ladeboks (mode 2) veier gjerne mellom en og tre kilo. Vi ser dessverre litt for ofte at disse henger rett ned langs veggen bare festa til stikkontakten ved hjelp av ledningen. Hvis den blir hengende slik, vil ikke kontakten tåle den mekaniske belastninga. I verste fall kan det bli brann og det er også muligheter for skader på el-bilens systemer.

Ikke mekk selv, bruk godkjent installatør! – El-biler trenger spenning, men det kan fort bli litt vel mye spenning om installasjonen ikke er riktig utført. Mitt råd er derfor klinkende klart: Skal du kjøpe el-bil så bruk en elektriker til å sikre en trygg installasjon. Ikke mekk til noe selv, få heller en elektriker til å gå gjennom anlegget og få kontrollert at alt er i orden. En billig forsikring både for liv og helse, el-bil og annen eiendom.


Valgte den lette gipsplata ErgoLite for å unngå sykefravær Sju etasjer gipses. Håndverkerne i AF-gruppen ble spart for ømme skuldre og mye vekt da produksjonssjefen valgte gipsplata ErgoLite. – Det blir mye gipsing og noen hundre kilo på en dag, konstaterer Kristian Bjørseth (28) i AF-Gruppen. Sammen med kollega Daniel Borgen (24) monteres det gjerne rundt 80 plater gips pr. arbeidsdag, litt avhengig av om det er vegg eller himling som kles. Vi besøker dem en dag mens de gipser resepsjonsområdet og lobbyen med sine høye veggpartier i det nye Nordic Choice-hotellet som bygges på Økern. På grunn av mengden har deres arbeidsleder Rune Jørgensen valgt å bruke en lettere gipsplate i prosjektet, Gyproc ErgoLite.

Sparer kroppen med lettere plater – Arbeidsmiljøutvalget i AF-gruppen har ønsket økt bruk av ErgoLite i mange år. – Vi merker at det er mindre tungt med ErgoLite. På en arbeidsuke blir det jo noen tonn. Når en gipser himling, kjenner en det ofte i skuldrene. Ryggen også, så en må passe på å løfte riktig, sier Borgen. Bjørseth er enig og legger til at nakkemuskulaturen også får gjennomgå.

Prioriterer HMS – får mindre sykemeldinger En vanlig pakke standardgips med 40 plater veier cirka et tonn. ErgoLite veier 25 prosent mindre. Det kan bety at en tømrer kan spare kroppen for ett tonn belastning i løpet av fem arbeidsdager. Arbeidsmiljøutvalget i AF-gruppen har ønsket økt bruk av ErgoLite i mange år. – Den viktigste grunnen til at vi valgte ErgoLite på dette hotellprosjektet er at jeg så at det var en kjempegevinst med tanke på sykefravær siden det er så høye vegger her, forteller produksjonsleder Rune Jørgensen i AF-Gruppen. Han peker inn mot det som skal bli konferansesal ved siden av lobbyen. Der er det montert tre lag ErgoLite-gips i himlingen på grunn av spesielle lydkrav. – Hvis de skulle stått der og gipset i halvannen uke med vanlig gips, hadde det vært stor sjanse for at en av dem ble borte i 14 dager etterpå, sier produk-

Kristian Bjørseth og Daniel Borgen er tømrere i AF Gruppen. De setter pris på at gipsplatene veier mindre, når vegger og himlinger i sju etasjer skal gipses. FOTO: METRO BRANDING/GLAVA®

sjonsleder Rune Jørgensen. Han har sett

sykemeldinger komme før, for eksempel etter mye arbeidsbelastning over hodehøyde.

Ergolite har mer fleksibilitet for enklere gjennomføringer Med sin tømrerbakgrunn og 27 år bak seg i firmaet, vet Jørgensen hva han snakker om. ErgoLite-platene er i dette byggeprosjektet derfor prioritert i himlinger, partier med høye vegger og i trange rom som krever vareheis. En gipstralle med en pakke ErgoLite blir rundt 250 kilo lettere å trekke med seg enn om den var lastet med en pakke vanlig gips. To ulike bredder, 900 mm og 1200 mm gir mulighet for å velge den smaleste størrelsen på ekstra trange steder. – Det er jo viktig at gutta er på jobb hver dag. Det verste som kan skje, er at halve gjengen blir sykmeldt, sier Jørgensen. ErgoLite har en glassfibermert gipskjerne med luftporer, som er omgitt av gips med høyere massetetthet, beskyttet av kraftig kartong. Det gjør gipsplaten lettere å tilpasse rundt gjennomføringer som rør og elektrisk opplegg. – Vi merker at den ikke knekker så

lett, den er seigere. Det er også en stor fordel, forteller Borgen. – De store entreprenørene har større fokus på HMS og effektivitet og tar derfor oftere i bruk ErgoLite. Det er det både god økonomi og god ergonomi i, slår prosjektrådgiver for gips og stål i GLAVA®, Simen Lindgren fast. Og god økonomi gjelder ikke bare mindre sykmeldinger. Monteringstida er også kortere fordi lettere plater kan monteres i himlinger av én person alene. Lettere vekt til tross, ErgoLite gipsplate tilfredsstiller de samme brannkravene som vanlig gips. ErgoLite produseres på Gyprocs fabrikk i Fredrikstad. Korte avstander gir produktet en bedre miljøprofil. – I tillegg går det ofte kun 30 pakker gips på en lastebil på grunn av maks tillatt vekt. Med lettere gips kan en redusere antall semitrailere på veiene, påpeker Lindgren. Under byggingen er

det stilt høye krav til EPD-er.

Færre kilo avfall med ErgoLite Nok en god grunn til å velge ErgoLite, er at produktet gir 25 prosent færre kilo avfall til retur. Det sparer kostnader for utførende. – Vi må jo betale per kilo avfall vi leverer, sier Jørgensen.

15


GLENCORE NIKKELVERK AS

NYTT ANLEGG FOR BÆREKRAFTIG PRODUKSJON Nikkelverket i Kristiansand produlike mye kobber som i dag – og med Enova har bevilget 380 serer årlig ca. 40.000 tonn kobber. minst 30 prosent mindre energiformillioner kroner til Glen- Dagens produksjonen bygger på en bruk. Energigevinsten ved kobberverket i Kristiansand er på mer enn 35 gammel, arbeidsintensiv og energicore Nikkelverks nye krevende teknologi som i liten grad GWh årlig, og tilsvarer strømforlar seg ytterligere effektivisere og bruket til ca. 1.750 norske boliger. kobberproduksjonsgjøres mer miljøvennlig. Glencore verdensbasis vil energibehovet anlegg som etter planen startet derfor arbeidet med å utviklet forPåå produsere kobber og en rekke en helt ny teknologi, og et pilotanlegg andre metaller kunne reduseres betyskal stå ferdig neste år. ble igangsatt i 2012. delig dersom denne teknologien tas i Pengene brukes til å delbruk av de største produsentene. finansiere et nytt elektro- Stort potensial lyseanlegg, som på sikt Prosjektet har gitt oppløftende resul- Nybygget tater og danner nå grunnlaget for de Bygget oppføres i det nordvestlige kan gjøre verdens produksjonsmetodene Glencore hjørnet av fabrikkområdet og byggeNikkel AS skal ta i bruk i det demonmedførte derfor ingen kobber- og sinkproduk- strasjonsanlegget som er under opp- arbeidene problemer for bedriftens øvrige prosjon betraktelig mer føring på bedriftens anlegg i duksjon. Kolsdalen i Kristiansand. Nyanlegget Multiconsult er prosjektleder og klima- og miljøvennlig. vil få kapasitet til å produsere minst har hatt ansvaret fra forprosjekt med Det 6500 kvm store nybygget er plasert i nikkelverkets nordvestlige hjørne.


Glencore Nikkelverk i Kristiansand.

grunnundersøkelser, søknadesprosessen, detaljprosjektering, kalkyler, byggeledelse mm. Grunnarbeidene er utført av TT Anlegg mens Veidekke har hatt ansvaret for de bygningsmessige arbeidene. Av andre lokale underleverandører kan nevnes Sørmaskinering, OneCo, Agder Ventilasjon, Egeland og Bravida. Selve byggingen startet februar 2019 og har en beregnet byggeperiode på ca. 29 måneder. Kostnaden var kalkulert til 250 millioner kroner. Det nye produksjonsanlegget består av en tre etasjers bygning hvor den ene etasjen er under bakkenivå. Bygget får en dypkjeller på ca. 700 kvm som også skal fungere som fangdam med tanker for kjemikalier. Første etasje blir på ca. 4000 kvm med hall for elektrolysetanker, pakkeri/lager og ekspedisjon for ferdigvarer. Andre etasje gir ca. 2000 kvm med plass til et «strippeanlegg», et verksted, kontrollrom, pauserom og garderober. Tredje etasje, som skal brukes til teknisk rom, blir på ca. 1300 kvm.

DRONEFOTO

Løsning av oppdraget Tomta hvor det nye bygget oppføres, ligger i et sterkt forurenset område med grunnforhold som innebar en del ekstraordinære tiltak. For å minimere omfang og kostnader ved grunnarbeidene, ble bygget oppført på hauger av solid stein. Med denne metoden kunne bygningen etableres på eksisterende grunn uten store grunnarbeider for å forhindre avrenningsproblemer. For å redusere gravearbeidene ble førsteetasjen bygd på fylling over opprinnelig terreng med peler til fjell. Pelearbeidene utgjorde likevel nesten halvparten av grunnentreprisen. Den valgte byggemetoden er velkjent for Nikkelverket og har vist seg å være både robust og holdbar. Alt av materialer er valgt for holdbarhet i et aggressivt miljø. Dette betyr armert betong for alle strukturelle komponenter og ingen organiske materialer er brukt i områder med høy luftfuktighet. Bygget vil bestå av en innrammet struktur av bjelker og søyler med en kjerne av betongsjakter for horisontal stabilitet. Denne betong-

aksen blir også brukt som ventilasjonssjakt og serviceplattform for tankområdet. Hovedbygget er oppført i robuste materialer som mur- og betongkonstruksjoner. Teknisk rom i tredje etasje er utført som stålbygg med paroc-elementer i yttervegger. Fasadene er utført med teglsteinsforblending og pussede flater. Bygget er delvis konstruert som en rammekonstruksjon med søyler og bjelker og delvis med en langsgående sentrisk ventilasjonssjakt som avstivningssystem mot horisontale laster. Byggets form og funksjon innebærer en del arbeider i høyden under oppføring, og det har vært stort fokus på dette både i prosjekteringsfasen og under byggearbeidene. For å ha kontroll på utførende entreprenører, valgte byggherren å gjennomføre prosjektet som en utførelsesentreprise oppdelt i flere delentrepriser. HMS har selvsagt vært en viktig evalueringsfaktor ved valg av entreprenører og utgjorde hele 40% av kriteriene, mens pris utgjorde 30%. 17

AGDERNÆRING VISER VEI

Ny kobberfabrikk på Glencore


Kobberfabrikken Glencore

Vi er hovedentreprenør for bygging av ny kobberfabrikk ved Glencore Nikkelverk

Vi har levert og montert elektroinstallasjonen

www.veidekke.no

www.oneco.no

Når du kjører elektrisk er vi med på hytteturen. Glencore Nikkelverk er en viktig del av det grønne skiftet – både i Norge og resten av verden. Vår kobolt og nikkel har ekstrem høy renhet og blir derfor brukt i blant annet batterier for el-kjøretøy. Se mer på nikkelverk.no

18

AGDERNÆRING VISER VEI


Vi har utført grunnarbeidene til ny kobberfabrikk ved Glencore Nikkelverk AS

Doneheia 138, 4516 Mandal Telefon 38 28 95 00 E-post: postmaster@ttas.no

Din ekspert på betongsliping og industrigulv!

Telefon 37 27 70 00 - Mobil 907 39 825 E-post: sor@epoxy.no

www.epoxy.no

www.ttas.no Kopperfabrikken Glencore

Vi er utførende entreprenør for prosesselektro

Telefon 02407 Besøksadresse: Andøyfaret 33, 4633 Kristiansand

www.bravida.no

Ny kobberfabrikk på Glencore

19


Farsund Senter Kort byggetid og full butikkdrift i ro butikker i to etasjer samt tilliggende arealer skaper utfordringer for Lista Bygg som skal rive og føre opp nytt Farsund Senter med nærings-arealer i Farsund sentrum. I tillegg er det planlaner om å bygge leiligheter på taket i et neste byggetrinn.

Flott beliggenhet Som så mye annet i denne vakre sjøfartsbyen ligger også Farsund Senter i sjøkanten med stor strandlinje og flott utsikt over fjorden. I tillegg er det enkel innkjørsel fra byen og gode parkeringsmuligheter. Forholdene ligger også vel til rette for bruk av sykkel eller kollektive transporttilbud, for de som ønsker det. Det er den halvdelen av den gamle bygningsmassen hvor Kiwi-butikken ligger nærmest Farsund sentrum som nå er revet og i ferd med å bygges

opp på nytt. Butikkdriften er midlertidig flytta over i de gjenværende lokalene, men allerede fra nyttår byttes alt om – og butikken flytter over i nybygget og byggearbeidene tar til i den halvdelen som er nærmest Vanse. Under den nyanlagte parkeringsplassen, planlegges det å bygge om til parkeringshus med inngang fra nedsida i neste byggetrinn. Parkeringsplassene skal knyttes opp mot de planlagte leilighetene byggherren håper snart kan igangsettes over dagens Kiwi-etasje. Reguleringsplanen for leilighetsdelen er ikke vedtatt ennå, men byggeieren håper på positiv behandling i kommunen og at salget går greit slik at bygget kan klargjøres for to eller tre etasjer med inntil 40 leiligheter over forretningsdelen. Byggherre er Farsund Senter AS som eies av Jan Terje Nevland. Det er Consultgruppen AS som har utført arkitektarbeidet og Lista Bygg AS som har ansvaret for rive- og byggearbeidene. Hovedentreprenør Lista Bygg AS benytter kun lokale underentreprenører i prosjektet, bl.a. rørlegger Oskar Nygaard AS, Tjørves Tekniske AS som står for el-arbeidene, Hjelleset Klima AS og Mandal Kjøl- og Frys AS.

Slik vil Farsund Senter bli sende ut når det

Kort byggetid – Nå arbeider vi for fulle. Alt som skal bort må rives for hånd, noe som er ekstremt tidkrevende, forteller daglig leder i Lista Bygg, Jan Richard Johannessen. Det ble utført midlertidig taktekking på eksisterende gulver før taket ble revet for å sikre underetasje mot vanninntrenging. For å korte ned mest mulig på byggetida, benyttes ferdigelementer i stor grad. Det bygges ca. 500 kvm nytt mens 2000 kvm av den eksisterende bygningsmassen renoveres. Etter

– Nå arbeider vi for fulle. Alt som skal bort rives for hånd, noe som er ekstremt tidkrevende, forteller daglig leder i Lista Bygg, Jan Richard Johannessen.

AGDERNÆRING VISER VEI


r totalrenoveres

hele står ferdig med næringslokaler nederst og tre etasjer med leiligheter over.

ombygging vil Farsund Senter totalt ha rundt 7.000 kvm gulvflate til disposisjon, når man også regner med underetasjen. – Det er flere faktorer som gjør prosjektet krevende. – En ting er byggetida. Alt skal gjøres på veldig kort tid og det er ekstra utfordrende at Price-butikken har full drift under byggefasen. En av de store utfordringene er at vi for all del må unngå vanninntrenging, sier Johannessen. – Straks rivearbeidene er unnagjort skal vi få på plass et nytt bæresystem, nytt tak, nye vegger og nytt gulv – i

tillegg til full teknisk pakke, ventilasjon, og sprinkleranlegg, forteller Johannessen videre. – Bæresystemet kommer som et byggesett i stål. Vi skal montere et ferdig isolert lettak og på veggene blir det sandwichpanel, som er forholdsvis raskt å sette opp. Eksisterende betongsøyler skal sages ned og erstattes av en ny stålkonstruksjon som på sikt skal kunne bære leilighetsetasjene. – Når alt står ferdig – etter planen 15. juni neste år – vil Kiwi disponere rundt 2.000 kvadratmeter med flunkende nye lokaler med fem meters

innvendig høyde. I tillegg skal det bygges et lager på baksida og et inngangsparti med tre- og glassfasade på 320 kvadratmeter. Og alt skal stå ferdig 3. september neste år. Vi kommer til å ha fem–seks mann fast i arbeid på dette prosjektet, men regner med å måtte sette inn større styrker i perioder, sier han. – Ønsker dere mer info om prosjektet, er det bare å gå inn på hjemmesida til Listabygg, www.listabygg.no. Der legger vi ut oppdateringer etter hvert som prosjektet skrider fram.

Farsund Senter totalrenoveres

21


FARSUND SENTER

Vi er leverandør av miljøvennlig kjøle- og fryseutstyr

Farsund Senter

Vi leverer sprinklerog sanitæranlegg til Farsund Senter

Sundeveien 37, 4550 Farsund Telefon 38 39 00 44 - post@oskar-nygaard.no

www-oskar-nygaard.no

Totalentreprenør Farsund Senter

– din lokale rørleggerog elektrikerbedrift! Lista Fly- og Næringspark Bygg 36, 4560 Vanse Telefon 38 39 33 10 - post@tjoves.no 22

AGDERNÆRING VISER VEI

Søndre Vei 116, 4560 Vanse Tlf. 38 39 37 40 - Mobil 924 80 740 - post@listabygg.no

www.listabygg.no

Alt i tre, betong og stålbygg


FARSUND SENTER

5.300

eksemplarer til næringsliv og offentlig sektor i Aust- og Vest-Agder

Rådgivende ingeniører

Ansvarlig for prosjektering av arkitektur, konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk

Annonse i Agdernæring? 1/4 side 1/2 side 1/1 side

4.500.8.000.14.000.-

Telefon 90 85 02 74 beint@gpartner.no

Consult Gruppen AS | Kristiansand | 38 00 09 99 | www.cgr.no

Velkommen til Farsunds mest moderne nærings- og leilighetskompleks

Beste beliggenhet i Farsund Flotte næringslokaler til leie i nytt senter fra høsten 2022 Nye Farsund Senter, Listerveien 43. Allerede stor kundepågang til bl.a. Kiwi, Price og treningssenter. Gode parkeringsmuligheter. Fleksible løsninger kan tilpasses ønsket behov.

Enkel adkomst med bil, buss og båt. For komplett informasjon kontakt Jan Terje Nevland, mobil: 905 90 507 E-post: post@pricefarsund.no

Farsund Senter

I tillegg til det nye butikksenteret kommer det XX leiligheter i det samme komplekset.

Farsund Senter totalrenoveres

23


SIRDAL – kommun med de mange mu Sirdal er en stor innlandskommune vest i Agder. Kommunens areal utgjør 1554 km2. Sirdal har en variert natur som spenner fra Sirdalsvatnet 50 moh. til Urdalsknuten 1434 moh. Det er svært gode muligheter for flotte naturopplevelser og et aktivt friluftsliv året rundt i Sirdal. Sirdal er innfallsporten for mange av de 60.000–80.000 årlig besøkende til fjellformasjonen Kjerag (Rogaland). Det er et godt nett av stier/turløyper og skiløyper i kommunen. Mange av skiløypene kjøres opp av det private selskapet, Sirdalsløyper, som mottar støtte fra kommunen og mange private bidragsytere. Sirdal grenser til ti kommuner i Agder og Rogaland. Dette preger kommunens innbyggere og næringsliv. Kommunens rundt 1800 innbyggere har et nært forhold til både Lister-regionen og NordJæren enten det gjelder arbeid, handel- og service, reisevirksomhet eller tjenester innen helse og utdanning. Skoleelever fra Sirdal kan gå på videregående skoler i Rogaland. Kommunen har inngått avtale med Helse Stavanger HF om at innbyggere kan benytte sykehustjenester i Stavanger. Fra kommunens administrasjonssenter, Tonstad, er det ca. 1 time 35 minutters kjøring til Stavanger Lufthavn Sola.

Undervsning Sirdal videregående skole på Tonstad tilbyr spesialisering innen toppidrett langrenn, skiskyting og skyting og fotball

breddeidrett. Rundt 65 elever bor på elevheim driftet av Sirdal kommune. Flere av landets beste skiskyttere og langrennsløpere har bakgrunn fra Sirdal videregående skole, som ble etablert i 1986.

Turistkommunen Sirdal er en stor fritidskommune med rundt 4400 fritidsboligerenheter. Omregnet i folketall utgjør fritidsinnbyggerne 12–14.000 ekstra helårsinnbyggere. Det bygges årlig ca. 120–130 nye fritidsboliger. Flesteparten av disse bygges i Øvre Sirdal og blir kjøpt av rogalendinger. Kommunen investerer årlig flere titalls millioner kroner for å legge til rette for viktig infrastruktur knyttet til vann- og avløp m.m., mesteparten knyttet til nye fritidsboliger. Det er mange innbyggere og innpendlere som arbeider hele året eller i sesonger knyttet til en håndfull skitrekk, spesielt i Øvre Sirdal. I tillegg til tradisjonell drift av alpinanlegg tilbyr nå Tjørhomfjellet godt besøkte sommeraktiviteter som klatrepark og crosscartsykler som brukes i deler av skibakkene. Helårsaktiviteter bedrer mulighetene for videre utvikling av reiselivet i kommunen og regionen.

Næringslivet Største næringsveier i Sirdal er offentlige tjenester og produksjon av fornybar energi. Sira-Kvina kraftselskap produserer rundt 8 TWh vannkraft årlig (tilsvarende 5% av Norges samlede produksjon av fornybar energi) og har rundt 100 årsverk knyttet til Sirdal med hovedkontor på Tonstad.

Eliastunet.

Tonstadbadet.

24

AGDERNÆRING VISER VEI

De mange fritidsboligene og aktiviteten knyttet til disse skaper store behov for bygg- og anleggsentrepenører, håndverkstjenester og handel/servicefunksjoner. Sirdal har mekanisk industri med Steis Mekaniske AS som har rundt 25–30 ansatte som leverer produkter og tjenester til ulike bransjer, eksempelvis olje- og gass, fornybar energi og bygg/anlegg. Norhard AS har rundt 35 ansatte som er spesialister på retningsstyrt boring i fjell til blant annet inntaksrør til vannkraftverk og infrastruktur. Norsk Ørret driver et av landets største anlegg for oppdrett av ørret i ferskvann. I den nordre enden av Sirdalsvatnet har selskapet konsesjon for 650 tonn MTB (biomasse) brunørret i sine merder. Ørreten går under merkenavnet «Sirdalsørret». Grunnet store inntekter knyttet til store anlegg for produksjon og overføring av fornybar energi har Sirdal kommune en romslig økonomi sammenlignet med mange andre kommuner. Tjenestetilbudet er godt innenfor mange viktige tjenester. Det er flere gode kultur- og idrettsanlegg i kommunen. Grunnet geografiske forhold og stort antall besøkende/fritidsinnbyggere har kommunen egen legevakt bemannet av kommunale leger. Sirdal opererer ambulansen for Helse Sørlandet HF etter anbud. Ambulansen har stasjon på Tonstad.

Sirdalsgoder Sirdal kommune har i en årrekke hatt egne «goder» for sine innbyggere, «Sirdalsgoder»: - Stipend til elever i videregående skole og studenter i høyere utdanning


en uligheter

- Sommerjobb (minst 3 uker) til ungdom, studenter og unge voksne - Idrett- og kulturstipend - Tilskudd til boligbygging utenfor kommunale boligfelt - Subsidiert snøbrøyting - Lave satser for egenbetaling i barnehage og skolefritidsordning m.m. Sirdal kommune har et eget næringsforetak, Sirdalsvekst KF, som yter lån og tilskudd til nye og eksisterende næringsvirksomheter. Blant annet gis det etableringstilskudd til nye bedrifter. I tillegg drives rådgivning og formidling av kompetanse. Sirdal kommune kjøper blant annet rådgivningstjenester fra Lister Nyskaping AS. Sirdalsvekst KF får overført årlige midler fra kommunen og forvalter også en egen utlånsportefølje.

Dorgefossen.

Ertsmyra – endepunkt for tysklandskabelen NordLink I 2021 åpnet overføringskabelen, NordLink, som går fra Ertsmyra på Tonstad til den tyske byen Wilster i SchleswigHolstein. Den 625 km lange kabelen har en kapasitet på 1400 MW. I tilknytning til endepunktet på Ertsmyra bygde Statnett en stor transformatorstasjon slik at man kunne koble overføringskabelen til sentralnettet. Agder Energi Nett bygde ved siden av Statnetts anlegg en stor trafostasjon til regionalnettet. Ertsmyra er et av de sterkeste og viktigste punktene i det norske overføringsnettet for elektrisk kraft. Tonstad Energy Park har konsesjon for uttak av 300 MW elektrisk kraft fra nettstasjonene på Ertsmyra.

Sirdal kommune trykket på slik at Statnett ble pålagt konsesjonsvilkår om å legge til rette for uttak av spillvarme fra sin transformatorstasjon slik at kjøling ikke går rett ut i lufta. Det er lagt til rette for uttak av spillvarme med varmevekslere. Mengden spillvarme avhenger av bruken av overføringskabelen, men det er antydet en energimengde tilsvarende 40– 50 GWh med varme som kan benyttes til oppvarming eller ulike produksjonsprosesser. En del av spillvarmen er tiltenkt et settefiskanlegg for Norsk Ørret på Ertstippen. Det er fortsatt tilgjengelig spillvarme som kan utnyttes til gode prosjekter/idéer til gjenbruk av energi. Det er regulert et næringsområde med ca. 250 mål i nær tilknytning til Ertsmyra transformatorstasjon. Disse arealene håndteres av Tonstad Energy Park.

Vintermoro.

Vi presenterer Sirdal kommune

25


«Alle» vil til Sirdal Reiselivsnæringa i Sirdal fikk en boost av korona, da rekordmange valgte å legge Norgesferien til fjells. Det betyr at Sirdal fortsetter å vokse i popularitet, og nå satser Sirdalsferie AS for fullt med å markedsføre alle de fantastiske opplevelsene denne fjellkommunen har å by på.

Sirdalsferie AS har det siste året hatt fokus på å fronte Sirdal som en helårsdestinasjon. Via nettsida sirdalsferie.no og sosiale kanaler får turister fra både fjernt og nært informasjon om hvilke aktiviteter, spise- og overnattingssteder bygda byr på. To ganger i året utgir de i tillegg et magasin med nyheter og guider over alt fra turer, badeplasser, skisteder og familieopplevelser. TV Vest har vært på banen, hvor de i et samarbeid har laget serien «Hyttedrømmen», som sist sesong ble det mest sette programmet på kanalen. – Slagordet til Sirdalsferie er «ren opplevelse», sier Solveig Marie Ådneram, som er daglig leder i Sirdalsferie AS. Sirdal er nemlig et mekka for de som elsker frisk fjellluft og majestetisk

26

AGDERNÆRING VISER VEI

natur. Opplevelser i Sirdal går som regel rett i minneboka! På vinterstid lokker Sirdal turister til fjells med sine fire skitrekk, 200 km langrennsløyper, to moderne skiarenaer, skigymnas, skiskoler og 20 fjellhytter gjennom DNT og Statskog. Hyttelivet blomstrer som aldri før, og Sirdal kommunes byggeavdeling melder om rekordår, med 152 nye fritidsboliger godkjent bare i år. På sommerstid arrangerer Sirdalsferie AS, Sirdalsdagane – en folkefest med rundt 8000 besøkende i forbindelse med den årlige sauesankinga. Her får alle med et forhold til Sirdal mulighet for å holde stand for å vise seg fram, i tillegg til at det er konserter, konkurranser, barneunder-


holdning og god mat. – Vi ser en trend hvor folk lengter tilbake til det gode «enkle» liv, forklarer Solveig Marie. – Folk kommer til Sirdal for å hente energi i en ellers hektisk hverdag. Her er alle på hils, enten om det er i skiløypa, i køen på Tonstad Bakeri, i kiosken på campingplassen, på afterski eller mens man nyter et godt måltid og utsikten fra Slottet, Sirdals nyeste restaurant. Turistnæringa er en stor og viktig del i Sirdal, hvor både aktivitetssteder, lokale produkter, butikker, arrangementer, hoteller, restauranter og hytteutbygging spiller en stor og viktig rolle. Sirdalsferie AS har på mange måter i oppgave å knytte alle bedriftene sammen og kommunisere tilbudene ut til gjester og fastboende.

Vi presenterer Sirdal kommune

27


Boligtomter og fotballhall på Tonstad For å legge til rette for økt bosetting knytta til blant annet Ertsmyra næringsområde, kjøpte Sirdal kommune i 2020 et større regulert, men ikke opparbeida boligfelt på Tonstad. Boligfeltet «Knausane» er regulert for 84 boliger, primært eneboliger. Det er både grassbane og kunstgrasbane på Tonstad ved Sirdal kulturhus og Sirdal videregående skole. I kulturhuset er det innendørs håndballbane. For å styrke idrettstilbudet i kommunen og bedre forholdene for den videregående skolen er det nå under utredning bygging av en fotballhall i nedre del av Knausane boligfelt. Det planlegges en «9er-bane» med kunstgrasflate 70x50 meter med

tilhørende garderober og fellesarealer. Sak om investeringsbeslutning legges fram for kommunestyret i løpet av 2021. Det er sterke politiske føringer om at bygging av en fotballhall skal være en prioritert oppgave for kommunen. Stor prisøkning på stål og andre materialer den siste tida er et usikkerhetsmoment for økonomien i prosjektet. Bygging av fotballhall ses i sammenheng med et første byggetrinn med 16 boligtomter i Knausane boligfelt. Det er fortsatt ledige boligtomter i det opparbeida Deknen boligfelt (privat utbygger), som ligger rett ved Tonstad bru. Fra Deknen er det kort vei til skole, barnehage og sentrumsfunksjoner med bruk av gang- og sykkelvei/fortau.

Det er planlagt ny fotballhall på Tonstad. Planene er utarbeida av Kristiansen & Selmer AS Sivilarkitekter MNAL

28

AGDERNÆRING VISER VEI


Kartet er utarbeida av Sirdal kommune v/arealenheten.

Det er bare én bank i Sirdal!

Vi presenterer Sirdal kommune

29


Brendaheie er et av Sirdals mange nye hyttefelt. Utbyggere er Sinneshyttå og Solhytten.

Hyttebygging i Sirdal kommune er en av de største hyttekommuner i Norge, det er i skrivende stund 4087 hytter innenfor kommunegrensene. Vi tok en prat med en lokal storaktør, Tor Sigve Vik i Sinneshyttå, om næringa og markedet i dag. – Hvem kjøper hytte i Sirdal i dag? – Det mange kategorier hyttekjøpere, men hovedmengden i Sirdal kommer nok fra Rogaland, svarer Tor Sigve. – Vi ser imidlertid også at folk fra Agder finner stedet attraktivt og etablerer seg med hytte i Sirdal. Den typiske hyttekunden er gjerne en aktiv familie, som bruker nærområdet i stor grad, og ikke bare blir sittende på hytta.

Mange friluftstilbud – Vi har sett at turløyper og andre friluftstilbud er viktige, både om vinteren og i den varme årstida. Dette har gjort at vi i Sirdal satser på helårsløyper, der vi kobler sammen tradisjonelle skiløypenett, med sykkeltraséer på sommerstid og utnytter broer og annen infrastruktur, slik at løypenettet kan brukes både til fots, på hjul eller med ski på beina. Enkelte av skitraséene får nå en nødvendig oppgradering slik at de blir mer egnet for sykkelbruk. En annen populær trend er toppturer på vinterstid, padling

og fisking om sommeren, samt at mer organiserte tilbud som mountaincart og klatrepark er kommet til, alt med på å utvider tilbudet betraktelig.

God etterspørsel Det omsettes alt fra eldre hytter fra 60tallet, til nyere hytter med varierende størrelse og standard, i både veletablerte og i nye felt. – Vi i Sinneshyttå har spesialisert oss på stor grad av kundetilpasning – og gjerne også de litt større hyttene – ofte med plass til to–tre generasjoner i samme hytte, opplyser Vik. – Har det vært en endring av kundenes behov gjennom de 20 åra Sinneshyttå har levert hytter? – I starten var nok hyttene en god del mindre og hadde en enklere standard, svarer Vik. – Det manglet gjerne vann og avløp og man var fornøyd med å parkere på felles parkeringsplass. Her har det vært en markert utvikling de siste åra. Sirdal kommune har vært en god samarbeidspartner for oss hytteutbyggere og lagt til rette for vann og avløp i stor grad. Dette var i starten ikke helt lett å få til, men etter gode diskusjoner mellom utbyggere, kommuneadministrasjon og våre folkevalgte, ble vi enige om at dette var noe kommunen måtte satse på, og ble grunnlaget for den standardheving og utvikling vi ser i dag.

Høyere standard – Vi ser at størrelsen på hyttene øker og standarden blir stadig bedre. For vår del er ei typisk hytte i dag mellom 150 og

30

AGDERNÆRING VISER VEI

200 kvm, men enkelte har spesielle krav og ønsker. Likevel ligger det oftest inne mange av de klassiske elementene vi finner i tradisjonelle hytter også i ønskene til kundene. – Hvorfor tror du at så mange kjøper hytte? – Vel, det er vel litt individuelt hvilke grunner folk har for å kjøpe hytte, men en del kommer nok fra familier der man er vant til hyttelivet, og nå ønsker dette for seg selv og sin nære familie også. Andre er kanskje ute etter aktiv fritid, og finner at rekreasjonsbehovet kan dekkes i sirdalsnaturen. Og så er det enkelte som forteller at de bor trangt og og alltid har det travet hjemme. De trenger kanskje ei hytte for å slappe av, skaffe seg et pusterom, eller bare skifte stue og en annen utsikt... – Vi tror denne utviklinga vil fortsette i åra som kommer, sier den optimistiske hytteutbyggeren. – Interessen er stor, folk ønsker natur, en plass å kunne trekke seg tilbake til. Hjemmekontoret er ikke lenger for de få. Mange har ordna seg slik at de kan være lenge på hytta og blir gjerne flere dager i dalen. Ringvirkningene øker og dette merker vi på det øvrige næringslivet som går bedre enn noen gang. Ikke bare er vi blitt flere leverandører av hytter, men vi ser også at mange andre tekniske fag, som elektriker og VVStjenester, etablerer seg med avdelinger i Sirdal. Jeg vil også nevne at vi har fått en ny flott restaurant i bygde, og at omsetninga i handelsnæringa holdes også

Vi presenterer Sirdal kommune


Ei hytte fra Sinneshyttå på Rubetødnane.

Et kundetilpassa hjemmekoselig interiør fra Sinneshyttå.

Sirdal oppe. Alt dette er positivt, og viktig å ta med seg i debatten om hyttebygging som vi ser fra tid til annen. Hytter skaper arbeidsplasser både i private bedrifter og innen kommunal sektor, både før, under og etter at hyttene er ført opp. – Samtidig skal vi huske på at en

kommune ikke bare kan bestå av hytter og hyttegjester, og vi må også ta hensyn til de som bor fast i kommunen. Men med god dialog er jeg trygg på at vi skal klare å finne en balanse som er god for alle parter, som sørger for stadig flere gode og spennende opplevelser for hyttegjester, en god næringsutvikling

og trygge arbeidsplasser i kommunen og at interessene til de fastboende også blir ivaretatt. Sirdal er en så flott plass at vi som bor her må finne oss i å dele dette unike området med andre, og sammen med gjestene våre skaper vi Sirdal som vi vil ha det, avslutter Tor Sigve Vik.


AD. AD A D. MO D. MOMENT. ME MENT MEN M ENT. ENT EN T. 3D 3D: AD.Moment AD Momen AD. AD Mom Mome Moment M oment omen o e t. Avvi Av Avv A vvi vkk kan ka an a n fo fforek foreko orek ore oreko o re ek mm mme m me m e

Fra drøm til virkelighet 6 Ì LÞÀ Þi] Õ `iÌ «>ÃÃi`i i FÀà ÞÌÌiÀ `Þ Ã i } y ÌÌi - À`> ° i FÀi ià ©« >À Û ÕÌÛ iÌ iÌ w Ì ««i ÞÌÌi `i iÀ L>ÃiÀÌ «F > LÞ}}ià } - À`> à ÌÀ>` à ÃÀ i F `ÛiÀ ÃÌi iÀ° -> Ì }i >Û ÛFÀi ÞÌÌi `i iÀ > Ì «>ÃÃiÃ Õ `i à «iÀà }i © à iÀ } ÕÌÃÌÞÀià i` > i Ìi i }i `iÀ i v>à ÌiÌiÀ° Ta kontakt med Tor Sigve Vik for en hyggelig hytteprat, eller omvisning på våre tomteområder: Tlf. 977 29 183 | tor.sigve@sinneshytta.no | sinneshytta.no

32

AGDERNÆRING VISER VEI


HÅNDLAFTA HYTTER Ledige tomter i Sirdal Vi utfører også rehabilitering og restaurering av bygg

Vi utfører alt i grunnarbeid

Tonstadveien 1560, 4440 Tonstad

Sirdal Handlaft AS Tonstadveien 1566, 4440 Tonstad Tlf. 95 24 60 98 - E-post: post@oftnb.no

Mobil 91 51 34 08 E-post: post@oftnb.no

SIRA-KVINA KRAFTSELSKAP

Forvalter av naturens krefter Sira-Kvina kraftselskap er en spennende arbeidsplass og kan by på utfordringer og mange muligheter. Du finner mer informasjon om Sira-Kvina Kraftselskap på www.sirakvina.no

produserer fornybar energi i 7 vannkraftverk med nedslagsfelt i Rogaland, Vest- og Aust-Agder. Årsproduksjonen er på vel 6300 GWh, noe som tilsvarer omtrent 5 % av Norges kraftproduksjon. Selskapet er sertifisert i henhold til ISO-9001 kvalitetsstandard og ISO-14001 miljøstandard. Selskapet har 100 ansatte, og hovedkontoret med driftssentral og sentralverksted ligger på Tonstad i Sirdal. Sira-Kvina kraftselskap DA eies av Lyse Produksjon AS, Statkraft Energi AS, Skagerak Kraft AS og Agder Energi Produksjon AS.

Vi presenterer Sirdal kommune

33


TONSTAD ENERGY PARK

Med fokus på «det grønne skiftet» Nærhet til og mulighet for uttak

av store mengder kraft er en suksessfaktor etablererne av Tonstad Energy Park så for seg for tre år siden da de ønsket å tilrettelegge for framtidsrettede industribedrifter med hovedfokus på miljø – som etablererne så komme. Tonstad Energy Park er profilnavnet bak satsingen på Ertsmyra hvor kraftintensive selskaper rettet mot «det grønne skiftet» er satt i fokus. Det være

seg datasenter, hydrogenproduksjon eller batteriproduksjon. Hovedaksjonær og styreformann Tore Knapskog forteller at selskapet har jobbet intens opp mot ulike aktører fra hele verden i snart tre år. Området som nå er ferdig regulert til næring- og industriformål, er 320 mål, og selskapet bak har konsesjon på uttak av 300 MW. Uttak av strøm kan etableres innen ca. tolv måneder. For å sette dette i et perspektiv så utgjør 300 MW omtrent 2,6 milliarder kilowattimer med kontinuerlig uttak i løpet av et år. Det betyr at selskapet i teorien kan forsyne 130.000 boliger med el-kraft.

Med disse mulighetene seiler Tonstad Energy Park opp som et attraktivt sted for batteriprodusenten Beyonder som ønsker å etablere en storskala batterifabrikk. Dersom dette slår inn, vil det være den største industrietablering i vestre del av Agder på mange tiår. Fabrikken vil kunne sysselsette 500 ansatte allerede i startfasen. Med utgangspunkt i at eiendommen er ferdig regulert og at selskapet bak Tonstad Energy Park har konsesjon på uttak av tilstrekkelig kraft, har administrerende direktør i batteriselskapet Beyonder tidligere uttalt at det stiller Sirdal i en gunstig posisjon! Styreleder Tore Knapskog forteller at han – selv om selskapet har signert opsjonsavtale og låst området til ut på høsten – til stadighet blir oppringt av interesserte bedrifter med spørsmål om mulighetene for å etablere seg på Ertsmyra. Dette betyr at Sirdal går spennende tider i møte, som også vil ha store ringvirkninger i hele regionen.

Tonstad Energy Parks styre under tysklandskabelen. Fra venstre Eilif Sandvand Galdal, styreleder Tore Knapskog og Åge Breimoen. Tysklandskabelen, som har en kapasitet på 1400 MW, starter på nabotomta til energiparken.

AGDERNÆRING VISER VEI


Tonstad Energy Park på Ertsmyra.

FOTO: SIMEN HAUGHOM, SIDRO FOTO

● Reguleringsplaner ● Kart ● GIS ● 3D-Visualisering ● Og mere…

se www.karttjenester.no

Hovedkontor Fokusbygget, Tonstad Post@karttjenester.no Mobil 45 86 54 10

FOKUSBYGGET

– en privat næringshage sentralt plassert i Tonstad sentrum Et trivelig miljø med mer enn 15 bedrifter. Mulighet for deltidsleie/kontorhotell. For mer info/kontaktinfo se www.fokus.naeringsselskap.no

Vi presenterer Sirdal kommune

35


Natur- og kulturoppl Det har vært et mål i kommuneplan for Sirdal at Fjellmuséet på Kvæven skal være fyrtårnet i regionen når det gjelder formidling av natur- og kulturopplevelser. Et sentralt virkemiddel for å nå dette, er å tilrettelegge for private aktører med mål om helårsturisme og etablering av et naturbasert reiseliv. Sirdal Safari and Adventures AS er i ferd med å realisere kommuneplanens mål. På kort tid har selskapet rukket å markere en ny og spennende næringslivssatsing i kommunens fyrtårn for reiselivet på Kvæven. I februar 2021 undertegnet selskapet en ti års leieavtale om kafélokaler i storstua på Kvæven. Kaféen har fått en flott bærekraftprofil og et betydelig innslag av spennende lokalprodukter og mat fra fjellet. Skinke fra lokalprodusenten Ådneram, viltkjøtt fra Hovden og egenfiska fisk fra fjellet, er eksempler på høykvalitets råvarer fra fjellkommunene. På Kvæven blir de videreforedla til fantastiske lunsj- og middagsretter. Men her får man trolig også regionens beste Italienske pizza – bakt av kaféens italienske kokk! Besøkstallene har vært fantastiske, og det snakkes nå om elgsandwich, røkt fjellaure og Kvæven-pizza langt utenfor Sirdals grenser. Selskapet ble etablert av Per Ø. Grimsby og Roald Klungland, som begge er miljøengasjerte. Grimsby, med profesjon som økolog,

gjennom et langt liv i idealistisk arbeid for natur og miljø og mange år som fagleder for det ytre miljø i kraftselskapet Sira-Kvina. Han har også gjennom sine mange verv i politikken blitt kjent som en forkjemper for naturen. Klungland som skogsarbeider, bonde, jeger og fisker gjennom et langt liv. I tillegg er han også allerede kafévert på Ose i Valle. Engasjementet til begge er knytta til gleden av å være i naturen, ta vare på den urørte naturen og formidle disse verdiene til andre. Kvæven er litt hjerte i SSAs satsing. I sommer inngikk selskapet enda en leieavtale med kommunen. Denne gang på fire museumsbygninger som er knytta til Sirdal fjellmuseum. Byggene har stått tomme og kalde i over 30 år og bærer litt preg av at «hus treng folk og folk treng hus». Andre hus tilhørende muséet, og en fantastisk utescene står nå til disposisjon for guiding, aktiviteter og arrangementer. Tanken er å knytte byggene inn i et spennende konsept bestående av kortreist mat, guida natursafari og overnatting i autentiske sirdalsbygg. Ett av leieobjektene er den tradisjonsrike jakthytta fra heibergæraen i Sirdal, Trongen-hytta. Hytta ble på tidlig 90-tallet flytta fra Josadalen ned til fjellmuséet. En overnatting her er ikke bare en seng for natta. Det oser tradisjon og tidlig gründervirksomhet i veggene. Planene til Heiberg med Sirdalsheiene var gigantomaniske. I dag består denne veidemarka slik vi kjenner den som Statskog og Njardarheimen. Det jobbes også på spreng for å innfri en del brannkrav samt noen mindre, men nødvendige, restaureringsoppgaver som kitting av vinduer etter en tid med noe manglende vedlikehold. I tillegg har selskapet i samarbeid

EGENUTVIKLA GLAMPINGHYTTE med glass mot stjernehimmelen og rågummi, strø og mose på veggene.

med en lokal bedrift designet en «glampinghytte» i miljø- og klimavennlige materialer. Meninga er å ha ti slike glampinghytter klare for bruk allerede neste sommer på Kvæven. Et tredje og veldig spennende bein selskapet har å stå på er naturguiding. Selskapets store kunnskaper om natur, vilt, fisk og Sirdalsheiene generelt er helt genuint. Allerede denne sommeren starta de opp et tilbud om guida fisketurer inn i Njardarheim. Tilbudet har vært en umiddelbar suksess. SSA har en leiekontrakt på en av Statskoghyttene i Svartevatn, nesten 1000 moh., og kan der tilby overnatting i fjellet for grupper på guida arrangementer. Naturen der inne er helt magisk og eksotisk. Tilbakemeldingene har vært kjempebra og konseptet skal utvides og videreføres neste barmarksesong. Selskapet har målsetning om å etablere flere arbeidsplasser i Sirdal. Allerede nå har aktiviteten med kafédrift, guiding og overnatting skapt seks til åtte arbeidsplasser. Dette er viktig for et lite samfunn. Potensialet og selskapets målsetninger er imidlertid mye større. Kjerag og verneområdet Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiane med Europas sørligste villreinstamme er bare et steinkast unna. De utenlandske turistene har i liten grad brukte dette tilbudet, og her ligger kanskje den største målgruppa for virksomhetene. Selskapet ser også mange andre produkter og konsepter i horisonten. Formidling overfor skoleungdom og andre grupper er noe de brenner for. Stadig flere av oss bor i byer og har behov for å komme ut i naturen og kjenne på elementene og «det ekte livet». En veldig tydelig bærekraftprofil gjør

TRONGENHYTTA FRA HEIBERG-ÆRAEN i Sirdal. Spennende overnatting med historien bokstavelig talt


evelser i Sirdal Sirdal Safari and Adventures veldig interessant for en stadig voksende klima- og miljøbevisst befolkning. De lokale råvarene, gjenbruk av allerede etablerte bygg og naturopplevelser med små avtrykk er framtidsretta og klare trender i reiselivet. Sirdal preges av en ny vestavind. Politikere som vil noe med dalen vår. Sirdal Safari and Adventures opplever å bli satsa og heia på av både offensive politikere og Innovasjon Norge. Reiselivssatsing utover ensidig hyttebygging er noe nytt og spennende. Det er bygd over 4500 fritidsenheter de siste 20 åra. Dette har gitt mange et bedre liv gjennom nærhet til naturen. For Sirdal kommune har dette imidlertid ikke resultert i flere innbyggere eller flere barn i barnehage og skole. Derfor må det satses på å bygge bærekraftige og spennende arbeidsplasser, framfor å ensidig dele ut råvareprodukter i form av fradelte hyttetomter. SSA opplever utviklinga som positiv. Reiselivsbedriftene med salgbare produkter har organisert seg gjennom Visit Sirdal som staker ut kursen for spennende reiselivspakker på tvers av de forskjellige virksomhetene. Viljen til å skape noe sammen mellom reiselivsbedriftene og kommunen er så absolutt til stede. Det lover godt for reisende og besøkende som vil ha et aktivt og bærekraftig tilbud. Sirdal kommunen mener dette er et spennende konsept, hvor man kombinerer kafédrift med overnatting i gamle museumsbygg og i tillegg tilbyr turer med fokus på natur, jakt og fiske. Å bruke museumsbygg til overnatting har medført enkelte utfordringer, som samtidig er en ny og spennende måte å tenke kulturturisme på. Målet med et slikt samarbeid er at både næring og rissa inn i veggene.

Sirdal byr på guida fisketurer med med fantastisk kulisser nesten 1000 moh. og en fiskekvalitet i verdensklasse som også skal videreforedles lokalt. kommune skal tjene på dette gjennom at flere turister, hyttefolk og fastboende bruker fasilitetene ved Sirdal Fjellmuseum. Den planlagte villreinutstillingen

som skal plasseres ved Sirdal Fjellmuseum vil ytterliggere øke attraktiviteten til stedet og aktiviteten som foregår på Kvæven.

NORGES BESTE ELGSANDWICH serveres kun på Kvæven kafé.


Nytt GP-kryss med gang-/sykkelvei til Tjørhomfjellet I løpet av høsten 2021 ferdigstilles et nytt kryss ved GP-Joker Sinnes (fv. 450/fv. 468). Navnet «GP-krysset» stammer fra den første eier av butikken i området, Gabriel Pedersen Tjørhom. Nytt kryss med rundkjøring skaper en slakere stigning på fv. 450 og vil bedre framkommeligheten for trafikanter

vinterstid. I tillegg opparbeides det en etterlengtet gang- og sykkelvei langs fv. 450 opp til Tjørhomfjellet alpinsenter med tilliggende hytteområder. GP-krysset er et av de største prosjektene i 2021 på fylkesveinettet til Agder fylkeskommune. Deler av prosjektet er finansiert med bompenger på fv. 450 – Hunnedalsveien. Byggeleder for Agder fylkeskommune, Magne Tveiten, forteller at prosjektet består av to byggetrinn: «Byggetrinn 1. Utfylling i Svartevatn, etablering av rundkjøring,

400 meter vei-/gang og sykkelvei, gravearbeid for Agder Energi Nett sine arbeider vedr. flytting av høyspent og kabler. Det skal også omlegges og etableres VA/OV langs parsellen. Sprengning i veglinja og ca. 30.000 m3 i eget masseuttak ved Joker(GP)-butikken. Byggetrinn 2 utgjør den resterende GS-vegen videre mot avkjørsel til Tjørhomfjellet. (Det er ikke en del av prosjektet å legge asfalt på etablert GS-veg i denne omgang.) Det er også utfylling i Beinesvatn og gravearbeid for Agder Energi Nett sine arbeider vedr. flytting av kabler. Kontrakten er basert på reguleringsplan «Tjørhom – FV45, Kryss Sinnes, samt GS-veg mot Tjørhomfjellet» vedtatt i 2017. Bertelsen & Garpestad Entreprenør AS vant anbudskonkurransen på med en totalsum på kr. 33.189.472.(eks mva.) for byggetrinn 1 og 2. Framdrift: Kontraktens ferdigstillelsesdato var opprinnelig satt til 30. oktober i år. På grunn av ekstrabestillinger fra Agder fylkeskommune er man kommet til enighet om ny ferdigstillelse dato, 15. november. Siste lag med asfalt og småjusteringer planlegges utført til våren 2022. Det siste for å oppnå bedre kvalitet på asfaltdekket siden vinteren står for døra.

Masseuttak åpner opp nytt næringsområde ved GP Ny rundkjøring ligger på en utfylling i Svartevatn og store deler av massene som er sprengt ut fra et område øst for dagens butikk-/næringsområde er frigjort. Dette åpner opp et nytt regulert næringsområde, BFKTBF 1 og 2. Næringsområdet er regulert til kombinert kontor/forretning/tjenester i 1. og 2. etasje og med mulighet for en tredje etasje til bolig-/fritidsboligformål. Arealet er ca. 3,9 mål og utnyttelsesgraden er BYA 80% med mønehøyde inntil tolv meter. Næringsområdet eies av private grunneiere i området.

38

AGDERNÆRING VISER VEI


Nytt næringsområde ved Svartevatn.

FOTO: SIMEN HAUGHOM, SIDRO FOTO

Hovedentreprenør for GP-krysset på Tonstad

Bertelsen & Garpestad AS Hovlandsveien 70, 4373 Egersund Telefon 51 46 10 80 - E-post: post@bg.no

www.bg.no

Vi presenterer Sirdal kommune

39


Trykk - Digitaltrykk Fargekopiering Guida turer i villmarka: -fisk, villrein, -rovfugl mm

Fisk i verdensklasse <— Overna ng i rein-

heimen Prøv våre kortreiste spesialiteter på Kvæven kafe: -elgsandwich -elgburger - ellørret

Tekstredaksjon ● Bøker ● Magasiner ● Aviser ● Scanning ● Bildebehandling ● Layout ● Orginalarbeid ●

-røkt ellørret Unike overnattinger i alle kategorier: -Jakthytte fra Heibergepoken, -stølshytte fra 1800tallet, -Egendesignet glampinghytter, -Hammock, -Jakthytte på fjellet

Book reisen nå:

www.sirdalsafari.no Kontakt oss gjerne på: Facebook, Instagram, e post: peroyvind@sirdalsafari.no eller på tlf: 91829452

Telefon 90 17 66 81 - post@gpartner.no Henrik Wergelands gt. 50B - Kristiansand Pb. 384, 4664 Kristiansand

En totalleverandør for rekkverk, betong og stål.

SVB Gruppen AS \\\ Tonstadveien 12 \\\ 4440 Tonstad \\\ terje.moen@svb.no \\\ 959 16 117 \\\ svb.no

40

AGDERNÆRING VISER VEI


SVB-gruppen – sikring av vei og jernbane fra sør til nord Du har sannsynligvis sett dem i arbeid med å støpe føringskanter langs en vei eller sett deres ferdige produkter. Fra hovedkontoret på Tonstad styres SVBgruppens mange sikringsprosjekter av jernbane og vei. SVB-gruppen sikrer jernbanetunneler med føringskanter i betong for Jernbaneverket og veier med betongkanter eller stålrekkverk. Under pandemien stoppa mange prosjekter i Norge opp pga. smittevern. Da tok SVB-gruppen veisikringsprosjekter på Færøyene høsten 2020 og vinteren/våren 2021! SVB-gruppens visjon er: HVOR som helst, NÅR som helst! I skrivende stund arbeider fem arbeidslag med sikringsprosjekter på veier i Nordkapp og i et stort veiprosjekt som binder sammen flere øyer på Haramsøy utenfor Ålesund.

SVB-gruppen består av Sirdal Veibetong, et selskap SVB Veisikring som driver med stålrekkverk og SVB Maskinparken som eier alle maskiner. SVBgruppen startet opp i 2012 som Sirdal Veibetong og ble utvida til SVB-gruppen i 2020 da tidligere Telemark Områdesikring ble kjøpt opp (uten ansatte). Selskapet eies av flere, blant annet Ølen Betong (50 %) og daglig leder, Terje Moen. I tillegg til hovedkontoret på Tonstad har konsernet verksted, lager og kontor på Konsmo. Samla har konsernet 39 ansatte. Av disse er tre sirdøler og mange ansatte kommer fra tidligere Audnedal kommune, nå Lyngdal kommune. SVB-gruppen omsatte for ca. 140 millioner kroner i 2020. Mange nye og store infrastrukturprosjekter åpner opp for fortsatt vekst i omsetninga. SVB-gruppen er aktuell for flere store veiprosjekter, eksempelvis ny E39, E18 og E6.

Vi presenterer Sirdal kommune

41


Restaurantdrøm

Slottet i Sirda

Lørdag 9. oktober åpna restaurant «Slottet» i Sirdal. Bygd på et utsiktspunkt av de sjeldne og tufta på lokale tradisjoner blir dette et sted både bygdefolk og hyttefolk vil få helt spesielle natur- og matopplevelser. – Å bygge en restaurant her er en gammel drøm jeg har hatt helt siden jeg som ung satt her sammen med min far, sier eier, grunneier og utbygger, sirdølen Torfinn Arne Nesset (70).

– Her skulle vi ha bygd noe, sa far min. Nå rakk han dessverre aldri det, derfor er det ekstra godt for meg å rekke det, sier Torfinn Arne Nesset. Utsiktpunktet der de to satt heter Slottet, derav navnet på restauranten. Nesset håper restauranten vil bli et turmål og en egen attraksjon der bygdefolk og byfolk kan få et felles samlingssted. Han vil at Slottet skal være en plass der gjestene kan få alt fra enkel turmat, vafler og kakao, til finere middager med eksklusive, kortreiste råvarer. Her satses det på det lokale som lam, ørret, ryper, sopp og bær – alt etter sesong. – Vi har satt opp et spennende bygg, der naturen, historien og bygda er fundamentet. Det er flere restauranter i dalen, men ingen som denne. God mat på et fantastisk utsiktspunkt der det satses på kvalitet i alle ledd, understreker Nesset, som ønsker at Slottet

Ikke mange resturanter kan by på en slik utsikt under middagen.

42

AGDERNÆRING VISER VEI

– Å bygge en restaurant her er en gammel skal få ord på seg for å levere det fineste fra fjellheimen. Mange har allerede tatt kontakt for å bestille bord eller selskaper. Restauranten, «Eteståvå», har 100 plasser. «Skjenkeståvå» 50 og «Bjødnehålå» har plass til 16. Åpningsdagene er torsdag


men

al drøm jeg har hatt helt siden jeg som ung satt her sammen med min far, sier eier Torfinn Arne Nesset. til søndag året gjennom, i tillegg vil de holde åpent i alle dager i høytider og ferier. Torfinn Arne Nesset har knytta til seg et godt lag med erfarne fagfolk. Øster-Hus er totalentreprenør. Tore Gjesteland har bidratt som restaurant-

og konseptutvikler, sammen har han med seg restauratør Lavrans Gjønnes. Iplan med Einar Salomonsen i spissen har stått for design, utforming og inventar, med Bico som leverandør. I tillegg har Sinneshyttå og Tor Sigve Vik vært en viktig bidragsyter for prosjektet.

June Hansen (31) er tilsett som restaurantsjef. Hun kommer fra jobben som restaurantsjef på Hurtigruten.

Torfinn Arne Nesset ønsker velkommen.

Vinduer fra gulv til tak slipper sirdalsnaturen helt inn til restaurantbordet.

Vi presenterer Sirdal kommune

43


Turistforeningen – DNT Sør, som i mange år var kjent under navnet KOT, forbinder nok mange med turer fra hytte til hytte i Setesdalsheiene. Men dukker vi ned i historien vil vi finne at allerede kort tid etter at turistforeningen startet opp var en del av aktiviteten knyttet til byens nærområder og til sjøen. Allerede i 1894, få år etter at foreningen ble grunnlagt, tok daværende KOT initiativ til å drive Peisestua på Odderøya, bare et steinkast fra sjøen. I dag har DNT Sør mange aktiviteter knyttet til nærmiljøet og til sjøen. Det er ikke få turer og arrangementer i nærheten av der hvor folk bor. For bare noen få år siden tok foreningen ansvaret for å drifte to hytter ved den sørlandske skjærgård, nemlig Tømmerstø og Gammeløya. HYTTA på toppen av Gammeløya.

Sistnevnte er nok det mest kjente stedet.

Gammeløya ligger i Vestergabet, bare noen få hundre meter fra Flekkerøya. Gammeløya har spilt en viktig rolle militært, og omtrent samtidig som Kristiansand ble grunnlagt ble Flekkerø festning, senere kalt Christiansø festning, etablert her. Den ble nedlagt i 1855 og øya ble i privat eie fra 1876 til 2017. Den ble da lagt ut for salg og gode krefter sørget for at VestAgder fylkeskommune, Miljødepartementet og Gumpen Gruppen skaffet kapital slik at den ble tilgjengelig for allmennheten. DNT Sør fikk ansvar for å drifte hytta på øya. Den var opprinnelig bygd i 1936. Den er nok et oppussingsprosjekt som DNT Sør vil ta ansvaret for. Men allerede nå er hytta i full drift etter at den ble åpnet i september 2017. Hytta er selvbetjent og tilgjengelig hele året. Der er åtte sengeplasser og den er utstyrt som en selvbetjeningshytte. Det er god brygge der en kan legge til med robåter som kan leies etter avtale FOTO: HARALD FLÅ

med DNT Sør. Nevnes kan også at det er en egen liten brygge som gjør det enkelt for kajakkpadlere å komme i land. Selv om hytta ikke har vært fullbooket i år er DNT fornøyd med trafikken og tilbakemeldingene fra gjestene er svært gode.

Tømmerstø ligger i Randesund ikke langt fra

Kongshavn. Og forholdsvis nærme der fôrmelfabrikken i sin tid lå. Men det er vel bare de litt tilårskomne mennesker som husker den og «randesundslukta». DNT Sør disponerer to ubetjente hytter på stedet som ligger nær sjøen og friområdet. Det er ti sengeplasser og stedet er tilgjengelig i perioden 1. mai til 30. september. Det er to kajakker tilgjengelig for de som leier stedet. Foreningen er godt fornøyd med bruken av hyttene i år, da det stort sett har vært fullbooket.

God tur! AV HARALD FLÅ PENSJONIST OG TURENTUSIAST

KAJAKKBRYGGA p SOLNEDGANG sett fra Tømmerstø.


ikke bare fjellet

på Gammeløya.

FOTO: HARALF FLÅ SUNSET FOTO BRYN PERRET

Hytta på Tømmerstø ligger idyllisk til.

FOTO: ANJA LALAND


ØKENDE I INTERESSE FOR PASSIVHUS:

Mye å spare ved ny by

Planer om elementproduksjon i Tveide nærings Man skulle nesten ønske at de første som begynte med passivhus, innovatørene i Tyskland, hadde valgt et annet ord for det de drev med. Det er ingenting passivt med passivhus – tvert imot er det den mest proaktive og framoverlente måten man kan bygge på. Men vi skjønner hva de mente. Et passivhus står der, passivt, og krever minimalt fra omgivelsene. Og det er jo det som er poenget. At byggene vi oppfører ikke utsetter samfunnet og framtidige generasjoner for ekstra belastninger, har aldri vært viktigere enn det er i dag. I enda større grad enn merkelappen «passiv» trenger vi selvforsynte null-hus, eller enda bedre pluss-hus som produserer mer energi enn de bruker. Hus som balanserer sitt eget CO2-regnskap ved å gi tilbake til omgivelsene. Den enorme økningen i interesse for passivhus, og eksplosjonen av slike hus som føres opp i store deler av verden, kommer nettopp av at man har innsett behovet og gjør helt nødvendige endringer i tankegang og handlingsmønster. I Norge er forutsetningene på vår side. Faktisk er vi, takket være EON Element, blant de aller første i verden som har fått verifisert byggemetoder for nordlige strøk

ved det anerkjente passivhusinstituttet (PHI) i Tyskland. Likevel ligger vi langt bak når det kommer til å faktisk bygge de husene som vi vet at verden trenger flere av, og som ikke belaster samfunnet.

Masseproduserte elementer – Løsningen er enkel, mener Halldor Gunnar Halldorsson, gründeren bak av EON Element, som er utvikla i Norge og patentert på verdensbasis. Byggsystemet er et generisk system av masseproduserte elementer, hvor produksjonen foregår i Norge, på Birkeland i Agder. – EON-systemet er resultat av flere års utviklingsarbeid av fagpersoner innen bygg og industri. Målet har hele tida vært å finne løsninger for å kunne bygge mer energisparende hus med lengre levetid og høyere bokomfort uten at det vil koste mer og uten at vi bruker forurensende råmaterialer i elementene. Hvis vi vil få flere til å ta miljøvennlige valg, må ikke prislappen være det som hindrer dem i det. Da må man kunne bygge passivt uten merkostnad, sier Halldorsson. – Når man velger å bygge et hus som bruker mindre energi, sparer man fort 7000 kWt i året, eller mer. Så vil noen mene at det er en liten besparelse, så lenge man ikke betaler mer enn en krone pr. kWt. Men 7000 kWt er nok energi til å kjøre en Nissan Leaf en hel gang rundt

FRA ETABLERINGSLANSERING i Tveide Arild Tveide, Kjetil Sivertsen, Anne Stapnes kloden! Du sparer like mye strøm pr. år som du trenger til transport det samme året, eller mer. Og det er det det grønne skiftet handler om: Å finne de løsningene som gjør at man bruker mindre samtidig som man opprettholder livskvaliteten, sier Halldorsson.

Den norske el-krafta er ikke så rein som vi tror

ELEMENTENE fra EON er fleksible i bruk og monteringsarbeidet går raskt unna. 46

AGDERNÆRING VISER VEI

95 prosent av strømmen vi produserer i Norge er fornybar, såkalt rein energi. Det betyr imidlertid ikke at all energien vi bruker her er 95 prosent rein. Tvert imot er det estimert at mer enn halvparten av energien vi bruker i Norge kommer fra fossiler. Det vil si at når fossilene skal fases ut, må vi her til lands gjøre halvparten av det vi har gjort hittil som krever energi, eller begynne å produsere dobbelt så mye rein strøm. – Vi vil slite med å mer en doble strøm-


Trykksaker ggteknologi

spark i Birkenes

Tidsskriftredaksjon Bildebehandling Trykksaker Årbøker Medlemsblader Brosjyrer Logo

Næringspark. F.v.: Leif Westgård, Halldor Gunnar Halldorsson, og birkenesordfører Gyro Heia produksjon, det er åpenbart. Så dersom vi ikke ønsker å spise varm mat halvparten så ofte som i dag, eller halvere antallet reiser, er det eneste reelle alternativet å redusere strømforbruket ved å spare på strømmen og gjøre smarte valg. Inkludert planlegging av bygninger, private og offentlige så vel som kommersielle.

Energiprisene øker i takt med utfasing av fosilt brennstoff – Vi vet med sikkerhet at prisen på energi, uansett hvilket form den kommer i, vil eksplodere når fossilene skal fases ut. Og det er ikke lenger noe bare den neste generasjonen må forberede seg på, det har begynt og

vil skalere årene fram mot 2030. Derfor bør vi ligge foran og bygge hus som bruker mindre tilført energi, eller til og med ingenting av den, sier Halldorsson. – Og det er akkurat derfor vi utvikla EON Element, som i dag er et av verdens ledende byggsystemer for passivhus, og et alternativ til tradisjonell byggemetode som verken gjør oppføringa dyrere eller mer komplisert. Det er rett og slett et alternativ som sparer strøm på den beste mulige måten, ved ikke å bruke den som samfunnet må generere med felles middler. Selvforsynt og sirkulær. Det er kjernen i det grønne skiftet, sier han til slutt.

Telefon 90 17 66 81 - 38 02 19 12 Henrik Wergelands gt. 50B Postboks 384, 4664 Kristiansand post@gpartner.no

47


Avsender: Grafisk Partner Pb. 384 4664 Kr.sand S

KILDE: CRMOFFICE.NO - TLF. 98 90 54 10

STORT eller lite format?

PRINT & TRYKK STORFORMAT DESIGN BILDEKOR DIGITALE TJENESTER VINDUSDEKOR SKILT & LYSKASSER +++


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.