Guia de serveis i partners 2021, Gremi de Restauració de Barcelona

Page 1

GUIA DE SERVEIS I PARTNERS

GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS

2021GUIA DE SERVEIS I PARTNERS

GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS

2021


SOM GARANTIA DE QUALITAT SOMOS GARANTÍA DE CALIDAD 4

ÍNDEX ÍNDICE 2

CONFIANÇA CONFIANZA

6

CONEIXEMENT CONOCIMIENTO

8

EXPERIÈNCIA EXPERIENCIA

10

PROFESSIONALITZACIÓ PROFESIONALIZACIÓN

12

ESPECIALITZACIÓ ESPECIALIZACIÓN

14


SERVEIS DE PARTNERS SERVICIOS DE PARTNERS 16

ALIMENTACIÓ ALIMENTACIÓN

18

ACEITE DE JAÉN ALHAMBRA MAHOU MAKRO SAN MIGUEL SOLÁN DE CABRAS MERCABARNA

19 20 21 22 24 25 26

ASSESSORAMENT I CERTIFICACIONS ASESORAMIENTO Y CERTIFICACIONES

30

ALL IN SOLUTIONS FOR BUSINESS ASSOCIACIÓ CELÍACS DE CATALUNYA GEFA PREVEN SALUT I TREBALL

31 32 33 34

EQUIPAMENTS, INSTAL·LACIONS I REFORMES EQUIPAMIENTOS, INSTALACIONES Y REFORMAS

36

DR. ENGINYER ATANASI JORNET GROSFILLEX IASO ITS JOSPER JUSTAENERGIA TERRA FOOD-TECH® REPSOL BUTANO URBANUM MOBILIARIO 3E AIGÜES DE BARCELONA

37 38 40 41 42 43 44 46 47 48 50

GESTIÓ DE NEGOCI GESTIÓN DE NEGOCIO

56

TIMENET MIAF SINENGER CONSULTING CAIXABANK

57 58 60 62

HIGIENE I NETEJA HIGIENE Y LIMPIEZA

76

PROPACARE GELLOU PLANNING SISPLAMO GRUP LN

77 78 80 82

MEDI AMBIENT I INCLUSIÓ SOCIAL MEDIO AMBIENTE E INCLUSIÓN SOCIAL

84

AGUA KMZERO FUNDACIÓ ARED FUNDACIÓ TRINIJOVE

85 86 88

TECNOLOGIA I COMUNICACIÓ TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN

90

ARNAU DALMASES CONCEPT AGENCY GRUP GSR GLOVO THEFORK WIPASS GUAIFI TRADUCCIONES GUIU

91 92 93 94 96 98 100 101

DIVERSOS VARIOS

102

DIARI ARA DIARIO AS EL PAÍS EL PERIÓDICO-SPORT EL TRIANGLE FIRA ÀPAT LA VANGUARDIA-MUNDO DEPORTIVO NEXUS COMPANY REQUETECOMO.COM

103 104 105 106 107 108 109 110 111

3


SOM GARANTIA DE QUALITAT SOMOS GARANTÍA DE CALIDAD

4


EL GREMI T’AJUDA

EL GREMIO TE AYUDA

Al Gremi, començant pels òrgans de govern, que són empresaris de la restauració en actiu, coneixem de primera mà les preocupacions i les necessitats dels restauradors. Som una associació que vetllem pels interessos del sector de la restauració davant de les institucions i que venim d’una llarga trajectòria, pionera a la ciutat de Barcelona, que posa en valor la seva especialització en la restauració i la millora contínua per adaptar-nos als canvis normatius i a les noves tendències de la societat actual. El Gremi compta amb un equip de grans professionals de cada especialitat per donar-te assessorament integral en tots els àmbits de la teva activitat. Els membres del Gremi gaudeixen de tots els serveis especialitzats de manera gratuïta o amb descomptes especials.

En el Gremio, empezando por sus órganos de gobierno, que son empresarios de la restauración en activo, conocemos de primera mano las preocupaciones y necesidades de los restauradores. Somos una asociación que vela por los intereses del sector de la restauración ante las instituciones, con una larga tradición, pionera en la ciudad de Barcelona, que pone en valor su especialización en la restauración y la mejora continua para adaptarnos a los cambios normativos y a las nuevas tendencias de la sociedad actual. El Gremio cuenta con un equipo de grandes profesionales de cada especialidad que nos permiten prestarte asesoramiento integral en todos los ámbitos de tu actividad. Los miembros del Gremio gozan de todos los servicios especializados de manera gratuita o con descuentos especiales.

CONFIANÇA CONEIXEMENT EXPERIÈNCIA PROFESSIONALITZACIÓ ESPECIALITZACIÓ

CONFIANZA CONOCIMIENTO EXPERIENCIA PROFESIONALIZACIÓN ESPECIALIZACIÓN

5


•  Tens el millor aliat perquè •  ¿Tienes el mejor aliado para es defensin els teus drets que defienda tus derechos amb força i determinació? con fuerza y determinación? •  Compleixes amb la normativa vigent per al teu negoci?

•  ¿Cumples con la normativa vigente para tu negocio?

•  Ja coneixes els avantatges que t’ofereixen els nostres partners?

•  ¿Ya conoces las ventajas que te ofrecen nuestros partners?

CONFIANÇA CONFIANZA 6


REPRESENTACIÓ I CONSULTORIA PERSONALITZADA

REPRESENTACIÓN Y CONSULTORÍA PERSONALIZADA

El Gremi compta amb un equip compromès de gran trajectòria, preparat per acompanyar-te i resoldre els tràmits, dubtes, millores i oportunitats que vagin sorgint en el camí. Com a entitat vetllem sempre pels interessos empresarials dels restauradors i en aquests darrers anys ens avala una solvència més que notable. No parem, impulsem junts el sector sempre amb més energia i eficàcia.

El Gremio cuenta con un equipo comprometido de gran trayectoria, preparado para acompañarte y resolver los trámites, dudas, mejoras y oportunidades que vayan surgiendo en el camino. Como entidad velamos siempre por los intereses empresariales de los restauradores y en los últimos años nos avala una solvencia más que notable. No paramos, impulsamos juntos el sector siempre con más energia y eficacia.

Més informació a agremiat@gremirestauracio.com o truca al 933 018 891.

Más información en agremiat@gremirestauracio.com o llama al 933 018 891.

7


•  Tens dubtes sobre les llicències d’activitat?

•  ¿Tienes dudas sobre las licencias de actividad?

•  Vols obrir un negoci nou, fer obres al teu local o sol·licitar una llicència de terrassa?

•  ¿Quieres abrir un negocio nuevo, hacer obras en tu local o solicitar una licencia de terraza?

•  Quins requeriments cal complir per canviar la teva llicència d’activitat?

•  ¿Qué requerimientos debes cumplir para cambiar tu licencia de actividad?

CONEIXEMENT CONOCIMIENTO 8


SERVEIS TÈCNICS

SERVICIOS TÉCNICOS

El Gremi proporciona solucions als agremiats en tots els temes i qüestions tècniques que els puguin sorgir. A través dels nostres enginyers, que tenen una àmplia experiència i coneixement en el sector, el Gremi de Restauració ofereix a tots els agremiats assistència personalitzada, amb caràcter gratuït i a preus competitius, i guiada pels principis d’honestedat, compromís i confiança.

El Gremio proporciona soluciones a los agremiados en todos los temas y cuestiones técnicas que puedan surgir. A través de nuestros ingenieros, que tienen una amplia experiencia y conocimiento en el sector, el Gremio de Restauración ofrece a todos sus agremiados asistencia personalizada, con carácter gratuito y a precios competitivos, y guiada por los principios de honestidad, compromiso y confianza.

Més informació a tecnic@gremirestauracio.com o truca al 935 522 960.

Más información en tecnic@gremirestauracio.com o llama al 935 522 960.

9


•  Necessites ajuda en temes laborals respecte als teus treballadors?

•  ¿Necesitas ayuda en

•  Tens dubtes sobre qualsevol contracte o traspàs de negoci?

•  ¿Tienes dudas sobre cualquier contrato o traspaso de negocio?

•  Has rebut una sanció, demanda o reclamació?

•  ¿Has recibido una sanción, demanda o reclamación?

temas laborales respecto a tus trabajadores?

EXPERIÈNCIA EXPERIENCIA 10


SERVEIS JURÍDICS

SERVICIOS JURÍDICOS

Els serveis jurídics del Gremi abasten l’assessorament especialitzat en tots aquells assumptes que puguin afectar el restaurador en relació amb els seus clients, treballadors, proveïdors, comunitats de propietaris, entitats de gestió, administració pública, organismes, jutjats, etc. El Gremi assessora les empreses agremiades en l’àmbit del dret civil, mercantil, laboral, processal i administratiu.

Los servicios jurídicos del Gremio engloban el asesoramiento especializado en todos aquellos asuntos que puedan afectar al restaurador en relación con sus clientes, trabajadores, proveedores, comunidades de propietarios, entidades de gestión, administración pública, organismos, juzgados, etc. El Gremio asesora a las empresas agremiadas en el ámbito del derecho civil, mercantil, laboral, procesal y administrativo.

Més informació a legal@gremirestauracio.com o truca al 935 522 960.

Más información en legal@gremirestauracio.com o llama al 935 522 960.

11


•  Coneixes el cost i el marge de benefici de la teva oferta comercial?

•  ¿Conoces el coste y el

margen de beneficio de tu oferta comercial?

•  Estàs preparat per a •  ¿Estás preparado para una una situació d’emergència situación de emergencia o o una inspecció de sanitat una inspección de sanidad al teu local? en tu local? •  Utilitzes el teu crèdit per •  ¿Utilizas tu crédito para la a la formació bonificada? formación bonificada?

PROFESSIONALITZACIÓ PROFESIONALIZACIÓN 12


FORMACIÓ

FORMACIÓN

La formació com a eina de millora, de rendibilitat i productivitat. Què pots aconseguir? • Més efectivitat en les funcions dels treballadors. • Reducció dels errors i els accidents laborals. • Treballadors més motivats i participatius. • Reducció de l’índex de rotació de personal. La productivitat augmenta si tens treballadors qualificats i, per tant, obtindràs millors resultats econòmics. Els agremiats gaudeixen de preus especials i tallers gratuïts. Oferim formació adaptada a les teves necessitats i es pot bonificar!

La formación como herramienta de mejora, de rentabilidad y productividad. ¿Qué puedes conseguir? • Más efectividad en las funciones de los trabajadores. • Reducción de los errores y los accidentes laborales. • Trabajadores más motivados y participativos. • Reducción del índice de rotación de personal. La productividad aumenta al tener trabajadores cualificados y, por tanto, obtendrás mejores resultados económicos. Los agremiados cuentan con precios especiales y talleres gratuitos. ¡Ofrecemos formación adaptada a tus necesidades y se puede bonificar!

Més informació a formacio@gremirestauracio.com o truca al 935 526 585.

Más información en formacio@gremirestauracio.com o llama al 935 526 585.

13


•  Quin és el tipus de forma jurídica més adequat al teu negoci?

•  ¿Cuál es el tipo de forma

jurídica más adecuado para tu negocio?

•  Quines són les obligacions •  ¿Cuáles son las obligaciones fiscals i comptables? fiscales y contables? •  He rebut una notificació d’Hisenda o de la Seguretat Social, què he de fer?

•  He recibido una notificación de Hacienda o la Seguridad Social, ¿qué debo hacer?

ESPECIALITZACIÓ ESPECIALIZACIÓN 14


ASSESSORIA LABORAL I FISCAL

ASESORÍA LABORAL Y FISCAL

La clau perquè l’empresari pugui dedicar-se a fer créixer el seu negoci és externalitzar la gestió comptable, fiscal i laboral. L’experiència i el coneixement en l’àmbit de la restauració i de la legislació aplicable, així com en l’aplicació del conveni col·lectiu del sector, ens fan grans coneixedors de les necessitats dels nostres clients.

La clave para que el empresario pueda dedicarse a hacer crecer su negocio es la externalización de la gestión contable, fiscal y laboral. La experiencia y el conocimiento en el ámbito de la restauración y de la legislación aplicable, así como en la aplicación del convenio colectivo del sector, nos hacen conocedores de las necesidades de nuestros clientes.

Més informació a gestoria@gremirestauracio.com o truca al 935 522 968.

Más información en gestoria@gremirestauracio.com o llama al 935 522 968.

15


SERVEIS DE PARTNERS SERVICIOS DE PARTNERS

16


DESCOMPTES I OFERTES ESPECIALS

DESCUENTOS Y OFERTAS ESPECIALES

Els nostres partners, més compromesos que mai amb el sector. Gaudeix dels seus descomptes i ofertes especials per al teu establiment.

Nuestros partners, más comprometidos que nunca con el sector. Disfruta de sus descuentos y ofertas especiales para tu establecimiento.

Aprofita tots els descomptes fins al 31 de desembre de 2021.

Aprovecha todos los descuentos hasta el 31 de diciembre de 2021.

Més informació a partners@gremirestauracio.com

Más información en partners@gremirestauracio.com

17


ALIMENTACIÓ ALIMENTACIÓN

18


ACEITE DE JAÉN

CONTACTA

Oli d’oliva verge extra de la província de Jaén Aceite de oliva virgen extra de la provincia de Jaén

Cristina Calzado info@aceitedejaen.es T. 953 054 618 M. 622 530 617 www.aceitedejaen.es

OFERTA ESPECIAL • 5% de descompte per a comandes mínimes de 500 €. • 7,5% de descompte per a comandes mínimes de 1.000 €. • 10% de descompte per a comandes mínimes de 2.000 €. Despeses d’enviament incloses en comandes superiors a 70 €. • 5% de descuento para pedidos mínimos de 500 €. • 7,5% de descuento para pedidos mínimos de 1.000 €. • 10% de descuento para pedidos mínimos de 2.000 €. Gastos de envío incluidos en pedidos superiores a 70 €.

Aceite de Jaén Online, el gran referent en la distribució nacional d’oli d’oliva verge extra, posa al teu abast un catàleg ampli d’olis de gran qualitat de diferents varietats (arbequina, picual, hojiblanca, etc.). Ofereix olis en gran format, produïts al desembre i molt recomanables per fer servir a la cuina per la seva gran resistència a la calor, ja que mantenen les seves propietats intactes. I també disposa d’olis prèmium —els olis coneguts com de primera collita o collita primerenca (mes d’octubre)—, recomanats per a ús en cru i per potenciar el sabor d’alguns plats.

Aceite de Jaén Online, el gran referente en la distribución de aceite de oliva virgen extra a nivel nacional, pone a tu disposición un amplio catálogo de aceites de excelente calidad de diferentes variedades (arbequina, picual, hojiblanca, etc.). Ofrece aceites en gran formato, producidos en el mes de diciembre y muy recomendables para su uso en cocina debido a su gran resistencia al calor, ya que mantienen sus propiedades intactas. Y cuenta además con aceites prémium —los aceites conocidos como de primera cosecha o cosecha temprana (mes de octubre)—, recomendados para su uso en crudo y para potenciar el sabor de algunos platos.

19


ALHAMBRA Cervesa originària deguia Granada del 1925 AF 0107 carteles provedoresdes CATA.pdf 4 01/07/2021 Cerveza originaria de Granada desde 1925

20

CONTACTA Mahou — San Miguel T. 902 220 200 www.mahou-sanmiguel.es 10:20:49


MAHOU La companyia nacional líder en cervesa 1507nacional AF carteles guia provedores CATA.pdf 3 La compañía líder en cerveza

CONTACTA Mahou — San Miguel T. 902 220 200 www.mahou-sanmiguel.es 15/07/2021 7:08:05

21


MAKRO

CONTACTA Makro atencionclientes.02@makro.es T. 933 363 111 / www.makro.es Polígon Industrial Zona Franca, Carrer A, 1 - 08040 Barcelona

Majorista d’alimentació per a hostaleria Mayorista de alimentación para hostelería

Makro Plus és una nova forma de comprar a Makro amb molts beneficis per al teu negoci: atenció personalitzada, preus individualitzats, compromís de nivell de servei i condicions de crèdit i finançament a mida. També gaudiràs de molts altres avantatges, com l’accés a maduració i talls de carn personalitzats i a vendes privades de productes únics; la recomanació en la confecció de cartes; la realització de comandes amb més freqüència; el servei de lliurament gratuït; solucions digitals gratuïtes com ara Menu Kit; assessorament gratuït en temes legals, fiscals i laborals; invitacions a tallers, esdeveniments i fires del sector; i molt més.

22

Makro Plus es una nueva forma de comprar en Makro con muchos beneficios para tu negocio: atención personalizada, precios individualizados, compromiso de nivel de servicio y condiciones de crédito y financiación a medida. Disfrutarás también de muchas otras ventajas, como el acceso a maduración y cortes de carne personalizados y a ventas privadas de productos únicos; la recomendación en la confección de cartas; la realización de pedidos con mayor frecuencia; el servicio de entrega gratis; soluciones digitales gratuitas como Menu Kit; asesoramiento gratuito en temas legales, fiscales y laborales; invitaciones a talleres, eventos y ferias del sector; y mucho más.


#MAKROPLUS ACCEDEIX A UNA NOVA MANERA DE COMPRAR A MAKRO. Gaudeix dels beneficis i avantatges que hem pensat per a tu en la reobertura.

1. Atenció personalitzada. 2. Preus individualitzats.

3. Compromís de nivell de servei. 4. Crèdit i finançament a mida. A Makro estem COMPROMESOS SEMPRE amb tu i el teu negoci. Informa’t a Makro.es/makroplus

23


SAN MIGUEL La companyia nacional líder en cervesa AF 0107 carteles guia provedores CATA.pdf 8 La compañía nacional líder en cerveza

24

CONTACTA Mahou — San Miguel T. 902 220 200 www.mahou-sanmiguel.es 01/07/2021 10:20:58


SOLÁN DE CABRAS Aigua de qualitat en un envàs icònic Agua de calidad en unguia envase icónico AF 1407 carteles provedores CATA.pdf

CONTACTA Solán de Cabras T. 902 220 200 www.solandecabras.es

1 14/07/2021 11:27:44

25


Mercabarna

Mercabarna és el gran mercat majorista d’aliments i el referent en producte fresc de proximitat i de qualsevol part del món. Ara disposa també del Biomarket, que completa la seva oferta amb la diversitat més gran d’aliments ecològics al teu abast. Mercabarna es el gran mercado mayorista de alimentos y el referente en producto fresco de proximidad y de cualquier parte del mundo. Ahora cuenta también con el Biomarket para completar su oferta con la mayor diversidad de alimentos ecológicos a tu alcance.

26


MERCABARNA, EL REBOST DEL RESTAURADOR

MERCABARNA, LA DESPENSA DEL RESTAURADOR

Cada cop som més conscients de com d’important és seguir una dieta saludable per al nostre benestar. En els darrers anys, han anat guanyant pes opcions alimentàries més sostenibles i conscients que han derivat en un increment del consum d’aliments ecològics. En aquest sentit, Mercabarna ha posat en marxa el primer mercat majorista bio d’Espanya, el Biomarket, que reforça l’àmplia oferta alimentària del recinte. Mercabarna funciona les 24 hores del dia per garantir l’aprovisionament d’aliments frescos als ciutadans. En el seu recinte de la Zona Franca, es concentren els mercats majoristes de fruites i hortalisses, peix i marisc, el Biomarket i nombroses empreses especialitzades en la distribució, elaboració, importació i exportació de productes frescos i congelats. A pocs quilòmetres, a Sant Boi de Llobregat, hi trobem Mercabarna-flor, el mercat majorista de flors, plantes i complements.

Cada vez somos más conscientes de lo importante que es seguir una dieta saludable para nuestro bienestar. En los últimos años, han ido ganando peso opciones alimentarias más sostenibles y conscientes que han derivado en un incremento del consumo de alimentos ecológicos. En este sentido, Mercabarna ha puesto en marcha el primer mercado mayorista bio de España, el Biomarket, que refuerza la amplia oferta alimentaria del recinto. Mercabarna funciona las 24 horas del día para garantizar el abastecimiento de alimentos frescos a los ciudadanos. En su recinto de la Zona Franca se concentran los mercados mayoristas de frutas y hortalizas, pescado y marisco, el Biomarket y numerosas empresas especializadas en la distribución, elaboración, importación y exportación de productos frescos y congelados. A pocos kilómetros, en Sant Boi de Llobregat, encontramos Mercabarna-flor, el mercado mayorista de flores, plantas y complementos.

27


ARA MERCABARNA TAMBÉ ÉS BIO

AHORA MERCABARNA TAMBIÉN ES BIO

Amb una superfície de 9.000 m2, el Biomarket compleix tots els requisits de seguretat alimentària i certificacions per garantir la millor oferta d’ecològics. Principalment, es comercialitzen aliments ecològics frescos, sobretot fruites i hortalisses, tot i que també s’hi poden trobar llegums, cereals, begudes i ous, entre d’altres. Gràcies al Biomarket, els restauradors podran completar la seva compra sense haver de sortir de Mercabarna, ja que també hi trobaran l’oferta més àmplia d’aliments ecològics als preus més competitius.

Con una superficie de 9.000 m2, el Biomarket cumple todos los requisitos de seguridad alimentaria y certificaciones para garantizar la mejor oferta de ecológicos. En él se comercializan principalmente alimentos ecológicos frescos, sobre todo frutas y hortalizas, aunque también pueden encontrarse legumbres, cereales, bebidas y huevos, entre otros. Gracias al Biomarket, los restauradores podrán completar su compra sin tener que salir de Mercabarna, ya que también encontrarán la mayor oferta de alimentos ecológicos a los precios más competitivos.

Més informació a: mercabarna.es/biomarket

Más información en: mercabarna.es/biomarket

El Biomarket facilita l’accés de restauradors i detallistes a una àmplia oferta d’aliments ecològics als preus més competitius.

El Biomarket facilita el acceso de restauradores y detallistas a una amplia oferta de alimentos ecológicos a los precios más competitivos.

LA VARIETAT MÉS GRAN DE PRODUCTE FRESC

LA MAYOR VARIEDAD DE PRODUCTO FRESCO

Els mercats majoristes ofereixen als restauradors una gran diversitat de productes frescos a l’engròs, tant de proximitat com de qualsevol lloc del món i de totes les qualitats i preus. Al voltant dels mercats majoristes hi ha 400 empreses dedicades a oferir serveis i productes amb valor afegit. Aquestes companyies estan especialitzades en manipulació d’aliments i unes 70 es dediquen exclusivament a servir aliments frescos al canal HORECA. La seva missió és oferir productes i serveis que permetin als restauradors estalviar temps, processos i espai a la cuina, i alhora ajudar a reduir costos i millorar resultats.

Los mercados mayoristas ofrecen a los restauradores una gran diversidad de productos frescos al por mayor, tanto de proximidad como de cualquier lugar del mundo y de todas las calidades y precios. Alrededor de los mercados mayoristas hay 400 empresas dedicadas a ofrecer servicios y productos con valor añadido. Estas compañías están especializadas en manipulación de alimentos y unas 70 se dedican exclusivamente a servir alimentos frescos al canal HORECA. Su misión es ofrecer productos y servicios que permitan a los restauradores ahorrar tiempo, procesos y espacio en la cocina, y a su vez ayudar a reducir costes y mejorar resultados.

28


FORMACIÓ ESPECIALITZADA EN PRODUCTE FRESC

FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN PRODUCTO FRESCO

Mercabarna és referent en formació de professionals que intervenen directament en el tractament de producte fresc o en la seva comercialització. Durant l’any organitza prop de 200 cursos semipresencials i online, molts dels quals estan orientats a optimitzar la tasca de cuiners i restauradors per millorar els seus resultats a la cuina.

Mercabarna es referente en formación de profesionales que intervienen directamente en el tratamiento de producto fresco o en su comercialización. Durante el año organiza cerca de 200 cursos semipresenciales y online, muchos de ellos orientados a optimizar la tarea de cocineros y restauradores para mejorar sus resultados en la cocina.

Més informació a: mercabarna.es/formacio

Más información en: mercabarna.es/formació

Periòdicament, Mercabarna programa cursos específics per als professionals sobre tractament i comercialització de producte fresc.

Mercabarna programa periódicamente cursos específicos para profesionales sobre tratamiento y comercialización de producto fresco.

29


ASSESSORAMENT I CERTIFICACIONS ASESORAMIENTO Y CERTIFICACIONES

30


ALL IN SOLUTIONS FOR BUSINESS Consultoria especialitzada en protecció de dades Consultoría especializada en protección de datos

CONTACTA Isaac Higueras info@allins4b.com T. 900 929 806 www.allins4b.com

OFERTA ESPECIAL Curs de formació RGPD-LOPDGDD 100% bonificable. Inclou adaptació del negoci web a la llei del comerç electrònic (LSSI-CE). Curso de formación RGPD-LOPDGDD 100% bonificable. Incluye adaptación del negocio web a la ley del comercio electrónico (LSSI-CE).

All in Solutions és una empresa de consultoria especialitzada en protecció de dades RGPD-LOPDGDD (Reglament general de protecció de dades i Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals) i molt experimentada en el sector de la restauració i l’hostaleria. De fet, des de fa molts anys ofereixen els seus serveis al Gremi de Restauració de Barcelona i a les empreses agremiades. La manera de treballar d’All in Solutions for Business és presencial i facilita molt el compliment de la normativa, ja que allibera el restaurador de moltes tasques burocràtiques perquè pugui dedicar-se a la seva activitat amb total tranquil·litat.

All in Solutions es una empresa de consultoría especializada en protección de datos RGPD-LOPDGDD (Reglamento General de Protección de Datos y Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales) y muy experimentada en el sector de la restauración y la hostelería. De hecho, desde hace muchos años ofrecen sus servicios al Gremio de Restauración de Barcelona y a sus empresas agremiadas. La forma de trabajar de All in Solutions for Business es presencial y facilita mucho el cumplimiento de la normativa, ya que libera al restaurador de numerosas tareas burocráticas para que pueda dedicarse a su actividad con total tranquilidad.

31


ASSOCIACIÓ CELÍACS DE CATALUNYA Assessorament, formació i suport en la gestió del gluten Asesoramiento, formación y apoyo en la gestión del gluten

CONTACTA Associació Celíacs de Catalunya restauracio@celiacscatalunya.org T. 934 121 789 www.celiacscatalunya.org

SERVEIS L’Associació ofereix a les empreses agremiades al Gremi de Restauració de Barcelona assessorament, formació i suport continu en aspectes relacionats amb la gestió del gluten per facilitar l’obtenció de l’acreditació com a establiment «sense gluten».

SERVICIOS La Asociación ofrece a las empresas agremiadas al Gremio de Restauración de Barcelona asesoramiento, formación y apoyo continuo en aspectos relacionados con la gestión del gluten para facilitar la obtención de la acreditación como establecimiento «sin gluten».

L’Associació Celíacs de Catalunya representa els 75.000 celíacs i els 450.000 sensibles al gluten (intolerants) de Catalunya. El seu projecte «Restauració sense gluten» és un sistema d’acreditació per a obradors, empreses d’hostaleria i restauració, empreses de càtering i food trucks que certifica el compliment dels protocols de seguretat alimentària en l’elaboració i servei de productes sense gluten que els fan aptes per a celíacs. Els plecs de condicions exigits per a l’acreditació han estat supervisats i validats per l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària de la Generalitat de Catalunya.

32

La Asociación Celíacos de Cataluña representa a los 75.000 celíacos y a los 450.000 sensibles al gluten (intolerantes) de Cataluña. El proyecto «Restauración sin gluten» es un sistema de acreditación para obradores, empresas de hostelería y restauración, empresas de catering y food trucks que certifica que se cumplen los protocolos de seguridad alimentaria en la elaboración y servicio de productos sin gluten que los hacen aptos para celíacos. Los pliegos de condiciones exigidos para la acreditación han sido supervisados y validados por la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria de la Generalitat de Cataluña.


GEFA PREVEN

CONTACTA Xavier Giménez xgimenez@gefapreven.com T. 693 694 032 www.gefapreven.com

Servei de prevenció de riscos laborals Servicio de prevención de riesgos laborales

OFERTA ESPECIAL • Descompte del 25% en el servei de les quatre especialitats (inclou formació, pla de prevenció, avaluació de riscos, planificació preventiva, investigació d’accidents, emergències, etc.). • Descompte del 50% en el servei de disseny del pla de contingència. • Descuento del 25% en el servicio de las cuatro especialidades (incluye formación, plan de prevención, evaluación de riesgos, planificación preventiva, investigación de accidentes, emergencias, etc.). • Descuento del 50% en el servicio de diseño del plan de contingencia.

Gefa Preven, partner del Gremi des de fa set anys, vol aportar el seu granet de sorra a la recuperació del sector de la restauració a Barcelona. Per això, ha confeccionat una nova proposta econòmica per als agremiats, adaptada al moment de crisi que estem vivint. Gefa Preven és un servei de prevenció aliè de riscos laborals acreditat per la Generalitat de Catalunya des de l’any 2002, en les disciplines de seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia, psicosociologia aplicada i vigilància de la salut. L’acreditació és vàlida a tot el territori nacional. Disposen de 12 oficines i més de 100 treballadors.

Gefa Preven, partner del Gremio desde hace siete años, quiere aportar su grano de arena en la recuperación del sector de la restauración en Barcelona. Por eso ha confeccionado una nueva propuesta económica para los agremiados, adaptada al momento de crisis que estamos viviendo. Gefa Preven es un servicio de prevención ajeno de riesgos laborales acreditado por la Generalitat de Cataluña desde el año 2002, en las disciplinas de seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía, psicosociología aplicada y vigilancia de la salud. La acreditación es válida en todo el territorio nacional. Cuentan con 12 oficinas y más de 100 trabajadores.

33


SALUT I TREBALL Servei de prevenció de riscos laborals Servicio de prevención de riesgos laborales

Salut i Treball és un grup especialitzat en serveis de prevenció de riscos laborals, degudament acreditat i amb una experiència reconeguda. Ofereix un servei acurat i de màxima garantia en les quatre àrees preventives: seguretat, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia i medicina del treball. L’empresa compta amb un equip multidisciplinari capaç d’atendre de forma àgil i eficient les necessitats de cada client, i en pocs anys de trajectòria s’ha consolidat a bona part de Catalunya i continua la seva expansió arreu del país i d’Espanya.

34

Salut i Treball es un grupo especializado en servicios de prevención de riesgos laborales, debidamente acreditado y con reconocida experiencia. Ofrece un servicio cuidadoso y de máxima garantía en las cuatro áreas preventivas: seguridad, higiene industrial, ergonomía y psicosociología y medicina del trabajo. La empresa cuenta con un equipo multidisciplinar capaz de atender de forma ágil y eficiente las necesidades de cada cliente, y en pocos años de trayectoria se ha consolidado en buena parte de Cataluña y continúa su expansión por Cataluña y España.


CONTACTA Maite Jaén maite.jaen@sitprevencio.cat M. 617 494 748 www.sitprevencio.cat

L’acció preventiva ajuda a reduir baixes laborals, incrementa la productivitat, optimitza l’entorn laboral i es guanya en salut.

La acción preventiva ayuda a reducir bajas laborales, incrementa la productividad, optimiza el entorno laboral y se gana en salud.

Amb Salut i Treball tens un aliat de confiança en prevenció de riscos laborals que t’ofereix sempre un servei complet i totalment personalitzat. •  Et garanteixen un mínim de dues visites anuals del tècnic de prevenció. •  Estan al teu costat en cas d’inspecció. •  T’assessoren de forma continuada en l’elaboració del pla de prevenció. •  Gestionen sempre la preparació de tota la documentació. •  Posen al teu abast un equip mèdic propi. •  Realitzen reconeixements mèdics amb especialistes psicosocials. •  Redacten el pla de contingències específic del teu negoci. •  T’ofereixen formació continuada adaptada a tu. •  I, a més, dissenyen protocols d’actuació davant la covid-19 (com actuar en cas de positius, contactes estrets, etc.).

Con Salut i Treball tienes un aliado de confianza en prevención de riesgos laborales que te ofrece siempre un servicio completo y totalmente personalizado: •  Te garantizan un mínimo de dos visitas anuales del técnico de prevención. •  Están a tu lado en caso de inspección. •  Te asesoran de forma continuada en la elaboración del plan de prevención. •  Gestionan siempre la preparación de toda la documentación. •  Ponen a tu disposición un equipo médico propio. •  Realizan reconocimientos médicos con especialistas psicosociales. •  Redactan el plan de contingencias específico de tu negocio. •  Te ofrecen formación continua adapt­ada a ti. •  Y, además, diseñan protocolos de actuación ante el covid-19 (cómo actuar en caso de positivos, contactos estrechos, etc.).

OFERTA ESPECIAL Descomptes del 30% En tots els serveis. Descuentos del 30% En todos los servicios.

35


EQUIPAMENTS, INSTAL·LACIONS I REFORMES EQUIPAMIENTOS, INSTALACIONES Y REFORMAS

36


DR. ENGINYER ATANASI JORNET Projectes acústics per a locals d’oci i restauració Proyectos acústicos para locales de ocio y restauración

CONTACTA Cristina Aguado admin@atanasijornet.com T. 932 466 192 www.atanasijornet.com

DESCOMPTE DEL 5% • En equips limitadors de so. • En la redacció d’informes d’adaptació a música en viu. • En la redacció de projectes de condicionament acústic.

DESCUENTO DEL 5% • En equipos limitadores de sonido. • En la redacción de informes de adaptación a música en vivo. • En la redacción de proyectos de acondicionamiento acústico.

Empresa especialitzada en projectes acústics de tot tipus de locals, com els d’oci i restauració. L’empresa porta a terme l’estudi d’impacte acústic dels establiments i realitza el projecte per al seu condicionament acústic. També s’encarrega de les certificacions de limitacions de so mitjançant limitadors ECUDAP, homologats per l’Ajuntament de Barcelona, i de limitacions mecàniques de minicadenes i televisors, entre d’altres. Dr. Enginyer Atanasi Jornet també és l’empresa delegada d’ECUDAP per comercialitzar a Barcelona els seus limitadors de so.

Empresa especializada en proyectos acústicos de todo tipo de locales, como los de ocio y restauración. La empresa lleva a cabo el estudio de impacto acústico de los establecimientos y realiza el proyecto para su acondicionamiento acústico. También se encarga de las certificaciones de limitaciones de sonido mediante limitadores ECUDAP, homologados por el Ayuntamiento de Barcelona, y de limitaciones mecánicas de minicadenas y televisores, entre otras. Dr. Enginyer Atanasi Jornet también es la empresa delegada de ECUDAP para comercializar en Barcelona sus limitadores de sonido.

37


GROSFILLEX Mobiliari in & out de fabricació francesa Mobiliario in & out de fabricación francesa

Grosfillex és garantia de qualitat i bon gust al teu espai exterior. Té més de noranta anys d’experiència en la fabricació de mobiliari per a l’hostaleria i la restauració, durant els quals ha aportat solucions decoratives durables, resistents i higièniques per als espais exteriors, tenint sempre en compte la màxima comoditat i practicitat i el mínim manteniment. La qualitat és essencial en el mobiliari de terrassa, que ha de ser resistent a l’ús intensiu, al vent i la pluja, als raigs UV i a altres factors. A més, Grosfillex incorpora la cura pel medi ambient en el seu dia a dia i s’ha consolidat com una empresa capdavantera en el desenvolupament sostenible dels productes que fabrica.

38

Grosfillex es garantía de calidad y buen gusto en tu espacio exterior. Tiene más de noventa años de experiencia en la fabricación de mobiliario para la hostelería y la restauración, a lo largo de los cuales ha aportado soluciones decorativas durables, resistentes e higiénicas para los espacios exteriores, teniendo siempre en cuenta la máxima comodidad y practicidad y un mantenimiento mínimo. La calidad es esencial en el mobiliario de terraza, que debe ser resistente al uso intensivo, al viento y la lluvia y a los rayos UV, entre otros factores. Además, Grosfillex incorpora el cuidado por el medio ambiente en su día a día y se ha consolidado como una empresa líder en el desarrollo sostenible de los productos que fabrica.


CONTACTA Jordi Gregori jgregori@grosfillex.com M. 656 505 657 www.grosfillexcontract.eu

Les cadires CANNES transmeten elegància i serenor: són una aposta infal·lible per a la teva terrassa.

Las sillas CANNES transmiten elegancia y serenidad: son una apuesta infalible para tu terraza.

El disseny, els acabats i els materials utilitzats són garantia d’estades còmodes, de línia atemporal i de qualitat excepcional. La tècnica aplicada és d’última generació, integrada de manera visible en els nous productes per proporcionar benestar als usuaris i garantir a l’establiment un mobiliari de llarga vida sempre impecable. La nova gamma de cadires Cannes és un dels productes estrella, ideals per crear espais serens i actuals i per donar un estil distintiu a la terrassa. Pel que fa a les taules, Grosfillex ofereix múltiples possibilitats i combinacions diferents amb cadires del seu catàleg, que està ple de suggeriments interessants, i a més fabrica una àmplia gamma de revestiments decoratius per a parets i sostres sense necessitat d’obra, mobiliari de jardí, prestatgeries de resina, casetes per a jardí, testos i portes corredisses.

El diseño, los acabados y los materiales utilizados son garantía de estancias cómodas, de línea atemporal y de calidad excepcional. La técnica aplicada es de última generación, integrada de manera visible en los nuevos productos para proporcionar bienestar a los usuarios y garantizar al establecimiento un mobiliario de larga vida siempre impecable. La nueva gama de sillas Cannes es uno de los productos estrella, ideales para crear espacios serenos y actuales y para dar un estilo distintivo a la terraza. En cuanto a las mesas, Grosfillex ofrece múltiples posibilidades y combinaciones diferentes con sillas de su catálogo, lleno de sugerencias interesantes, y además fabrica una amplia gama de revestimientos decorativos para paredes y techos sin necesidad de obra, mobiliario de jardín, estanterías en resina, casetas para jardín, macetas y puertas correderas.

OFERTA ESPECIAL Consulta preus especials en mobiliari i complements segons referència i quantitat. Consulta precios especiales en mobiliario y complementos según referencia y cantidad.

39


IASO

CONTACTA Carlos Corral info.barcelona@ iasoglobal.com T. 934 572 090 www.iasoglobal.com

Sistemes de protecció solar Sistemas de protección solar

OFERTA ESPECIAL Descompte del 15% en tots els productes i serveis. Descuento del 15% en todos los productos y servicios.

IASO, empresa especialitzada en sistemes de protecció solar, ha experimentat un gran creixement des dels seus inicis, l’any 1984. Ha desenvolupat projectes a més de trenta països, amb el denominador comú de la innovació en les seves propostes, que van més enllà de la protecció solar: també aporta als establiments valor estètic, confort i millora de l’eficiència energètica. Cada projecte requereix un estudi i un plantejament a mida, i la fabricació i instal·lació de solucions personalitzades. Molts establiments de restauració han apostat per IASO per protegir-se de la llum amb solucions funcionals, lleugeres, dinàmiques, diàfanes i modernes.

40

IASO, empresa especializada en sistemas de protección solar, ha experimentado un gran crecimiento desde sus inicios, en 1984. Ha desarrollado proyectos en más de treinta países, con el denominador común de la innovación en sus propuestas, que van más allá de la protección solar: también aporta a los establecimientos valor estético, confort y mejora de la eficiencia energética. Cada proyecto requiere un estudio y un planteamiento a medida, y la fabricación e instalación de soluciones personalizadas. Muchos establecimientos de restauración han apostado por IASO para protegerse de la luz con soluciones funcionales, ligeras, dinámicas, diáfanas y modernas.


ITS

CONTACTA Raúl Serrano rserrano@itsolucion.es M. 658 869 911 www.itsolucion.es

Equipament de cuines professionals Equipamiento de cocinas profesionales

OFERTA ESPECIAL Descompte del 20% En equipament i sistemes de tractament d’aigua. També avantatges en finançament flexible i opció de lloguer. Descuento del 20% En equipamiento y sistemas de tratamiento de agua. También ventajas en financiación flexible y opción de alquiler.

ITS és una empresa especialitzada en cuines professionals i projectes integrals d’hostaleria. Ofereix un servei de venda, lloguer i manteniment d’equipament. Porta a terme l’estudi inicial de necessitats, a partir de l’anàlisi de la carta, l’operativa, l’espai i el flux de les instal·lacions, per fer una proposta sobre quina és la maquinària més adequada i la seva distribució òptima. També desenvolupa projectes tècnics, realitza taxacions, estudis d’eficiència energètica, planificació i coordinació d’instal·lacions, posada en marxa i servei postvenda. Disposa, a més, de taller d’acer, tècnics específics per a la instal·lació i reparació de fred industrial, equips de rentat i cocció, sistemes d’extracció, tractament d’aigua i aire condicionat.

ITS es una empresa especializada en cocinas profesionales y proyectos integrales de hostelería. Ofrece un servicio de venta, alquiler y mantenimiento de equipamiento. Lleva a cabo el estudio inicial de necesidades, analizando la carta, operativa, espacio y flujo de las instalaciones, para elaborar una propuesta sobre la maquinaria más adecuada y su óptima distribución. Desarrolla también proyectos técnicos, realiza tasaciones, estudios de eficiencia energética, planificación y coordinación de instalaciones, puesta en marcha y servicio postventa. Dispone, además, de taller de acero, técnicos específicos para la instalación y reparación de frío industrial, equipos de limpieza y cocción, sistemas de extracción, tratamiento de agua y aire acondicionado.

41


JOSPER

CONTACTA Josper josper@jospergrill.com T. 937 671 516 www.jospergrill.com

Equips de brasa Equipos de brasa

OFERTA ESPECIAL Descompte del 10% en tots els productes. Descuento del 10% en todos los productos.

Foto: La Textil, Barcelona.

Josper és autèntica passió per la brasa. És l’aliat perfecte per als xefs que volen aconseguir el brasejat de la més alta qualitat. Tradició i innovació s’uneixen en el disseny dels forns i graelles d’aquesta marca, que ja fa més de cinquanta anys que ofereix màquines d’alta gamma a l’exigent sector HORECA i és present a cuines professionals —i aviat també domèstiques— d’arreu del món. L’R+D de Josper ha donat fruits tan reconeguts i revolucionaris com el Robatagrill, la Graella Basca, els combos CVJ, els rostidors Josper ASJ o el nou Mangal. Tots ells es fabriquen amb aliatges d’acer d’alta tecnologia i components d’alta qualitat, i funcionen amb carbó vegetal, del qual Josper comercialitza fins a nou tipus diferents.

42

Josper es auténtica pasión por la brasa. Es el aliado perfecto para los chefs que quieren conseguir el braseado de la más alta calidad. Tradición e innovación se unen en el diseño de los hornos y parrillas de esta marca, que ya cuenta más de cincuenta años ofreciendo máquinas de alta gama en el exigente sector HORECA y está presente en cocinas profesionales —y pronto también domésticas— de todo el mundo. La I+D de Josper ha dado frutos tan reconocidos y revolucionarios como el Robatagrill, la Parrilla Vasca, los nuevos combos CVJ, los nuevos asadores Josper ASJ o el nuevo Mangal. Todos ellos se fabrican con aleaciones de acero de alta tecnología y componentes de alta calidad, y funcionan con carbón vegetal, del que Josper comercializa hasta nueve tipos diferentes.


JustaEnergia

CONTACTA Lluís Vicente ajusta30@justaenergia.com T. 934 989 921 www.justaenergia.com

Gestió integral d’eficiència energètica Gestión integral de eficiencia energética

OFERTA ESPECIAL Informe gratuït del contracte energètic del negoci i anàlisi de la capacitat real d’estalvi. JustaEnergia pot tramitar el canvi de condicions de contracte o de subministradora. Els honoraris per aquesta feina seran l’import equivalent a l’estalvi en factura dels primers dos mesos complets a partir del canvi. Si no hi ha estalvi, no hi ha cap cost per al client.

Vols estalviar en la despesa energètica del teu establiment? JustaEnergia coopera amb tu per optimitzar els contractes, augmentar l’eficiència i aportar solucions tècniques que millorin les instal·lacions. Aquesta gestora energètica duu a terme tot el procés: instal·lació d’equips, enginyeria i comunicació de dades de consum. Amb el programa Ajusta30 es compromet amb els negocis a estalviar un 30% de la despesa energètica, sense deixar de consumir l’energia que necessiten. I sempre sense inversió inicial o amb una inversió mínima finançada amb part de l’estalvi obtingut.

¿Quieres ahorrar en el gasto energético de tu establecimiento? JustaEnergia coopera contigo para optimizar los contratos, aumentar la eficiencia y aportar soluciones técnicas que mejoren tus instalaciones. Esta gestora energética lleva a cabo todo el proceso: instalación de equipos, ingeniería y comunicación de datos de consumo. Con el programa Ajusta30 se compromete con los negocios a ahorrar un 30% en el gasto energético, sin dejar de consumir la energía que necesitan. Y siempre sin inversión inicial o con una inversión mínima financiada con parte del ahorro obtenido.

Informe gratuito del contrato energético del negocio y análisis de la capacidad real de ahorro. JustaEnergia puede tramitar el cambio de condiciones de contrato o de suministradora. Los honorarios por este trabajo serán el importe equivalente al ahorro en factura de los primeros dos meses completos a partir del cambio. Si no hay ahorro, no hay ningún coste para el cliente.

43


TERRA FOOD-TECH® Autoclaus per elaborar plats preparats i conserves Autoclaves para elaborar platos preparados y conservas

TERRA Food-Tech®, líder global en el desenvolupament d’equips d’esterilització dissenyats i fabricats a Barcelona, acompanya els restauradors, cuiners i xefs que vulguin ampliar els seus restaurants amb una nova línia de plats preparats i/o conserves gourmet. És una solució innovadora que ha agafat força amb la situació actual del sector de la restauració i que permet que els clients puguin gaudir a casa seva i quan ells vulguin de les creacions dels millors restaurants, i estalviïn temps elaborant les seves receptes amb les bases més saboroses, com ara salses, brous, sofregits, etc.

44

TERRA Food-Tech®, líder global en el desarrollo de equipos de esterilización diseñados y fabricados en Barcelona, acompaña a los restauradores, cocineros y chefs que quieran ampliar sus restaurantes con una nueva línea de platos preparados y/o conservas gourmet. Es una solución innovadora que ha cobrado fuerza con la situación actual del sector de la restauración y que permite que los clientes puedan disfrutar, en su casa y cuando ellos quieran, de las creaciones de los mejores restaurantes, y además ahorren tiempo elaborando sus recetas con las bases más sabrosas, como salsas, caldos, sofritos, etc.


CONTACTA Eric San Agustín hello@terrafoodtech.com T. 937 830 720 M. 682 420 322 www.terrafoodtech.com

Conscients de la situació actual en el sector de la restauració, TERRA Food-Tech® ofereix una solució ideal per a restauradors, cuiners, xefs… i clients.

Conscientes de la situación actual en el sector de la restauración, TERRA Food-Tech® ofrece una solución ideal para restauradores, cocineros, chefs... y clientes.

Les autoclaus de TERRA Food-Tech® estan dissenyades per a la cocció, pasteurització i esterilització de tot tipus d’aliments envasats. Suposen un estalvi econòmic en la gestió de matèries primeres i del temps de cuina, ja que permeten conservar-les durant més temps i en perfectes condicions, seguint uns estàndards de qualitat en matèria de seguretat alimentària. Alhora, TERRA Food-Tech® ofereix formació, preparació tècnica i acompanyament personal en la posada en marxa i desenvolupament dels seus productes. I, per facilitar l’estimació de la viabilitat i el rendiment del teu projecte, TERRA Food-Tech® disposa al seu web d’una calculadora en línia i gratuïta per calcular la capacitat productiva per cicle, és a dir la quantitat d’envasos que es poden esterilitzar segons el tipus de recipient i el model d’autoclau.

Las autoclaves de TERRA Food-Tech® están diseñadas para la cocción, pasteurización y esterilización de todo tipo de alimentos envasados. Suponen un ahorro económico en la gestión de materias primas y del tiempo de cocina, ya que permiten conservarlas durante más tiempo y en perfectas condiciones, siguiendo los estándares de calidad en materia de seguridad alimentaria. Asimismo, TERRA Food-Tech® ofrece formación, preparación técnica y acompañamiento personal en la puesta en marcha y desarrollo de sus productos. Y, para facilitar la estimación de la viabilidad y el rendimiento de tu proyecto, TERRA Food-Tech® dispone en su web de una calculadora online y gratuita para calcular la capacidad productiva por ciclo, es decir la cantidad de envases que se pueden esterilizar según el tipo de recipiente y el modelo de autoclave.

OFERTA ESPECIAL • Demostració, estudi i assessorament previ gratuït. • Servei d’assessoria «Bàsic» gratuït. • Kit de connexió PC SW8000 gratuït. • Demostración, estudio y asesoramiento previo gratuito. • Servicio de asesoría «Básico» gratuito. • Kit de conexión PC SW8000 gratuito.

45


REPSOL BUTANO

CONTACTA Área Comercial de Barcelona Repsol Butano, SA ac_ba@repsol.com T. 900 321 900 www.repsol.com

Subministrament de gas butà i propà Suministro de gas butano y propano

OFERTA ESPECIAL • En el servei de manteniment bàsic. • En el servei de manteniment plus. • En el lloguer d’escalfapatis (estufes). • En el servicio de mantenimiento básico. • En el servicio de mantenimiento plus. • En el alquiler de calientapatios (estufas).

Repsol és la principal distribuïdora de butà i propà a nivell nacional, energia econòmica, mediambientalment sostenible i amb disponibilitat a qualsevol lloc. Gaudeix de l’energia de Repsol per a la cuina, l’aigua calenta sanitària, la calefacció i/o la bugada, ja sigui en ampolles o des d’un dipòsit, segons les necessitats del teu negoci. Per als establiments amb terrassa, Repsol també ofereix lloguer d’estufes d’exterior (escalfapatis) a través de la seva xarxa d’agències distribuïdores. Aquestes agències s’encarreguen de l’assessorament, la instal·lació, el manteniment, el subministrament de gas i la retirada de les estufes al final de la temporada.

46

Repsol es la principal distribuidora de butano y propano a nivel nacional, energía económica, medioambientalmente sostenible y con disponibilidad en cualquier lugar. Disfruta de la energía de Repsol para la cocina, el agua caliente sanitaria, la calefacción y/o el lavado de ropa, ya sea en botellas o desde un depósito, según las necesidades de tu negocio. Para los establecimientos con terraza, Repsol también ofrece alquiler de estufas de exterior (calientapatios) a través de su red de agencias distribuidoras. Estas agencias se encargan del asesoramiento, instalación, mantenimiento, suministro de gas y retirada de las estufas al final de la temporada.


URBANUM MOBILIARIO Disseny i producció de mobiliari per a restauració Diseño y producción de mobiliario para restauración

CONTACTA Óscar del Cerro info@urbanum.es T. 933 970 482 www.urbanum.es

OFERTA ESPECIAL Descompte del 10% en tots els serveis i productes de mobiliari. Descuento del 10% en todos los servicios y productos de mobiliario.

Urbanum dissenya i produeix mobiliari d’interior i exterior per al sector de la restauració. Ho fa amb materials de qualitat, com l’acer galvanitzat, per garantir-ne la màxima durabilitat. Són dissenys avantguardistes i càlids, que s’integren al teu establiment i s’adapten a les normatives municipals vigents. L’empresa s’ha especialitzat en productes com les jardineres i els separadors amb rodes —que delimiten els espais de les terrasses i les separen de la via pública—, els tamborets de barra (antisubstracció per a total tranquil·litat dels clients) i els faristols per a carta amb llum i bateria, que no necessiten presa de corrent elèctrica. Al seu web descobriràs tot el que poden oferir per vestir la terrassa del teu negoci.

Urbanum diseña y produce mobiliario de interior y exterior para el sector de la restauración. Lo hace con materiales de calidad, como el acero galvanizado, para garantizar la máxima durabilidad. Son diseños vanguardistas y cálidos, que se integran en tu establecimiento y se adaptan a las normativas municipales vigentes. La empresa se ha especializado en productos como las jardineras y los separadores con ruedas —que delimitan los espacios de las terrazas y las separan de la vía pública—, los taburetes de barra (antisustracción para total tranquilidad de los clientes) y los atriles para carta con luz y batería, que no necesitan toma de corriente eléctrica. En su web descubrirás todo lo que pueden ofrecer para vestir la terraza de tu negocio.

47


3E Sistema de purificació d’aire Sistema de purificación de aire

3E, empresa especialitzada en diferents serveis d’eficiència energètica, posa al teu abast Aidisys, un sistema de purificació d’aire ideal per al teu establiment, que et farà gaudir de la tranquil·litat de poder respirar un aire net lliure de patògens (virus, bacteris, etc.) i de contaminació en espais tancats. A més, està dissenyat per no ocupar espai, ja que s’instal·la encastat al sostre o a la paret o en suspensió. Aidisys purifica i desinfecta l’aire de qualsevol espai tancat utilitzant tres tecnologies totalment provades, disposades en sèrie i dotades dels últims desenvolupaments tècnics (emissió ultraviolada mitjançant LED d’alta potència i nanopartícules de fotocatalitzadors) per millorar l’eficiència tant energètica com en termes de purificació i desinfecció:

48

3E, empresa especializada en diferentes servicios de eficiencia energética, pone a tu alcance Aidisys, un sistema de purificación de aire ideal para tu establecimiento, con el que disfrutarás de la tranquilidad de poder respirar un aire limpio libre de patógenos (virus, bacterias, etc.) y de contaminación en espacios cerrados. Además, está diseñado para no ocupar espacio, ya que se instala empotrado en el techo o la pared o en suspensión.Aidisys purifica y desinfecta el aire de cualquier espacio cerrado aplicando tres tecnologías totalmente probadas, dispuestas en serie y dotadas de los últimos desarrollos técnicos (emisión ultravioleta mediante LED de alta potencia y nanopartículas de fotocatalizadores) para mejorar la eficiencia tanto energética como en términos de purificación y desinfección:


CONTACTA Joan Ripollés joan@3energy.es M. 647 542 359 www.aidisys.com

Aidisys és el sistema que neteja, purifica i desinfecta l’aire de l’interior, inactivant virus i gèrmens i eliminant gasos, partícules i olors.

Aidisys es el sistema que limpia, purifica y desinfecta el aire del interior, inactivando virus y gérmenes y eliminando gases, partículas y olores.

• Fotocatàlisi. • Radiació UV-C. • Filtre de carbó actiu. Es tracta d’una innovadora solució, independent dels sistemes d’aire condicionat, que aporta grans avantatges per al teu local: •  No emet cap element químic o radiació a l’ambient i, per tant, no representa cap risc per a les persones. •  Aidisys no filtra, sinó que elimina o inactiva patògens i contaminació (laboratoris acreditats certifiquen que elimina el 100% dels coronavirus i el virus de la grip). •  No conté mercuri. •  Energèticament eficient. •  Fàcilment actualitzable i reparable. •  No requereix la instal·lació de cap mena de conductes d’aire, ja que treballa amb l’aire de l’espai interior.

•  Fotocatálisis.

OFERTA ESPECIAL escompte del 20% D en tots els productes. Descuento del 20% en todos los productos.

•  Radiación UV-C. •  Filtro de carbón activo. Se trata de una innovadora solución, independiente de los sistemas de aire acondicionado, que aporta grandes ventajas para tu local: •  No emite elementos químicos ni radiación al ambiente y, por tanto, no representa ningún riesgo para las personas. •  Aidisys no filtra, sino que elimina o inactiva patógenos y contaminación (laboratorios acreditados certifican que elimina el 100% de los coronavirus y el virus de la gripe). •  No contiene mercurio. •  Energéticamente eficiente. •  Fácilmente actualizable y reparable. •  No requiere la instalación de ningún tipo de conducto de aire, ya que trabaja con el aire del espacio interior.

49


Aigües de Barcelona

PROGRAMA RESTAURANT RESIDU ZERO

PROGRAMA RESTAURANTE RESIDUO CERO

La conscienciació dels restauradors de Barcelona sobre la sostenibilitat creix a marxes forçades i una manera de demostrar-ho és adherint-se al programa Restaurant residu zero. Aigües de Barcelona i el Gremi de Restauració de Barcelona sumen esforços per reduir la generació de residus en el sector de la restauració impulsant un programa que ajuda els restauradors a fer dels establiments espais més sostenibles i eficients energèticament.

La concienciación de los restauradores de Barcelona sobre la sostenibilidad crece a marchas forzadas y una forma de demostrarlo es adhiriéndose al programa Restaurante residuo cero. Aigües de Barcelona y el Gremio de Restauración de Barcelona suman esfuerzos para reducir la generación de residuos en el sector de la restauración impulsando un programa que ayuda a los restauradores a lograr que sus establecimientos sean espacios más sostenibles y eficientes energéticamente.

50


51


El juliol de 2021 entra en vigor la directiva europea que restringeix els plàstics d’un sol ús, però diversos restaurants de Barcelona ja s’hi havien avançat amb el compromís d’apostar pel residu zero, eliminant dels seus establiments els coberts, les palletes i qualsevol altre element de vaixella de plàstic o bioplàstic, i prioritzant l’ús de materials i envasos que generin un menor impacte mediambiental.

En julio de 2021 entra en vigor la directiva europea que restringe los plásticos de un solo uso, pero varios restaurantes de Barcelona ya se habían adelantado con el compromiso de apostar por el residuo cero, eliminando de sus establecimientos pajillas, cubiertos y cualquier otro elemento de vajilla de plástico o bioplástico, y priorizando el uso de materiales y envases que generen un menor impacto medioambiental.

Conscients de les normatives públiques que s’aniran implantant, i de les exigències dels clients, que cada vegada valoren més totes aquelles activitats econòmiques i de servei que són respectuoses amb el medi ambient, Aigües de Barcelona i el Gremi de Restauració de Barcelona han impulsat conjuntament en el darrer any la primera edició del programa Restaurant residu zero, una iniciativa a través de la qual faciliten als restauradors de la ciutat totes les eines necessàries perquè puguin adaptar i millorar els seus establiments i convertir-los en sostenibles i eficients energèticament.

Conscientes de las normativas públicas que se irán implantando, y de las exigencias de los clientes, que cada vez valoran más todas aquellas actividades económicas y de servicio que son respetuosas con el medio ambiente, Aigües de Barcelona y el Gremio de Restauración de Barcelona han impulsado conjuntamente en el último año la primera edición del programa Restaurante residuo cero, una iniciativa con la que se quiere facilitar a los restauradores de la ciudad todas las herramientas necesarias para que puedan adaptar y mejorar sus establecimientos y convertirlos en sostenibles y eficientes energéticamente.

DE QUÈ PARLEM QUAN DIEM RESTAURANTS SOSTENIBLES?

¿EN QUÉ CONSISTEN LOS RESTAURANTES SOSTENIBLES?

Més enllà de l’eliminació de plàstics d’un sol ús, o que la cel·lulosa utilitzada sigui reciclada, una activitat de restauració sostenible té moltes capes des de les quals es pot contribuir a reduir-ne l’impacte ambiental: des de la separació correcta dels residus per facilitar el compostatge, passant per utilitzar embalatges i envasos de materials reutilitzables, fins a disminuir el malbaratament alimentari facilitant que els clients s’emportin el menjar que no han consumit.

Más allá de la eliminación de plásticos de un solo uso, o de que la celulosa utilizada sea reciclada, una actividad de restauración sostenible tiene muchas capas desde las que se puede contribuir a reducir el impacto ambiental: desde una separación correcta de los residuos que facilite el compostaje, pasando por utilizar embalajes y envases de materiales reutilizables, hasta disminuir el despilfarro alimentario facilitando que los clientes se lleven la comida sobrante.

La carta i els menús que ofereixen els restaurants són també un factor clau. Comprar productes de proximitat i apostar per proveïdors i productors locals, d’un màxim de 100 km a la rodona, redueix sensiblement la

52

La carta y los menús que ofrecen los restaurantes son también un factor clave. Al comprar productos de proximidad y apostar por proveedores y productores locales, de un máximo de 100 km a la redonda, se reduce sensiblemente la huella ecológica.


petjada ecològica. Es redueixen els desplaçaments i, per tant, les emissions, i alhora es contribueix al retorn a una alimentació més natural: la carta es va canviant al llarg de l’any per adaptar-la als productes de temporada que ofereix la terra i així s’evita que els aliments necessitin tants conservants per mantenir-se en bon estat i aguantar viatges transoceànics.

Disminuyen los desplazamientos y, por tanto, las emisiones, al tiempo que se favorece el retorno a una alimentación más natural: la carta se va cambiando a lo largo del año adaptándola a los productos de temporada que ofrece la tierra, evitando así que los alimentos necesiten tantos conservantes para mantenerse en buen estado y aguantar viajes transoceánicos.

L’AIGUA DE L’AIXETA, UN PAS MÉS CAP A LA SOSTENIBILITAT

EL AGUA DEL GRIFO, UN PASO MÁS HACIA LA SOSTENIBILIDAD

Tal com es fa a diferents ciutats europees, el programa Restaurant residu zero també impulsa que restaurants i bars ofereixin aigua de l’aixeta als seus clients.

Como se hace en diferentes ciudades europeas, el programa Restaurante residuo cero también fomenta que restaurantes y bares ofrezcan agua del grifo a sus clientes.

L’aigua de l’aixeta a Barcelona és de les més segures del món, ja que passa milers de controls a les nostres plantes de tractament, als dipòsits i a la xarxa de distribució abans d’arribar al seu destí: a Aigües de Barcelona la qualitat de l’aigua és la prioritat, per això apliquen els sistemes de control i seguretat més avançats per obtenir aigua de consum de la millor qualitat. Gràcies a aquest esperit, van ser la primera companyia a Espanya —i una de les primeres al món— que va obtenir la certificació ISO 22000 de qualitat alimentària, que assegura la garantia sanitària de l’aigua, equiparant-la a qualsevol altre aliment.

El agua del grifo en Barcelona es de las más seguras del mundo, ya que pasa miles de controles en nuestras plantas de tratamiento, en los depósitos y en la red de distribución antes de llegar a su destino: en Aigües de Barcelona la calidad del agua es la prioridad y para obtener agua de consumo de la mejor calidad aplican los sistemas de control y seguridad más avanzados. Gracias a este espíritu, fueron la primera compañía en España —y una de las primeras en el mundo— en obtener la certificación ISO 22000 de calidad alimentaria, que asegura la garantía sanitaria del agua, equiparándola a cualquier otro alimento.

Servir aigua de l’aixeta reporta beneficis tant per als restauradors com per als consumidors. Per als que regenten un establiment, ja sigui bar o restaurant, aquesta mesura els suposa, d’una banda, alliberar espai de celler, estalviar en refrigeració i simplificar processos de compra i retorn d’envasos. De l’altra, és el màxim exponent de consum de proximitat i una aposta clara per la sostenibilitat.

Servir agua del grifo reporta beneficios tanto para restauradores como consumidores. Para quienes regentan un establecimiento, ya sea bar o restaurante, esta medida supone, por un lado, liberar espacio de bodega, ahorrar en refrigeración y simplificar procesos de compra y retorno de envases. Por otro, es el máximo exponente de consumo de proximidad y una apuesta clara por la sostenibilidad.

53


Per al consumidor, tal com passa a les capitals europees, també suposa un avantatge ja que, en termes generals, quan demani aigua per acompanyar el menú, tindrà un servei d’aigua que inclourà reomplir l’ampolla de vidre que li porten a la taula tantes vegades com sigui necessari mentre dura l’àpat.

Para el consumidor, tal y como ocurre en las capitales europeas, también supone una ventaja ya que, en términos generales, cuando pida agua para acompañar el menú, tendrá por un servicio de agua que incluirá rellenar la botella de vidrio que le llevan a la mesa tantas veces como sea necesario mientras dure la comida.

COMPROMISOS RESTAURANT RESIDU ZERO

COMPROMISOS RESTAURANTE RESIDUO CERO

A la primera edició del programa, una vuitantena d’assistents van rebre formació i 22 establiments es van afegir a aquest repte de sostenibilitat eliminant residus dels seus negocis. Tothom es va comprometre a:

En la primera edición del programa, unos ochenta asistentes recibieron formación y 22 establecimientos se sumaron a este reto de sostenibilidad eliminando residuos de sus negocios. Todos ellos se comprometieron a:

− Oferir aigua de l’aixeta. −  No emprar palletes ni vaixella de plàstic o bioplàstic. − Separar bé tots els residus. − Comunicar el seu compromís ambiental. −  Fer servir un mínim de dues referències de cel·lulosa reciclada i/o ecològica. −  Facilitar que els clients s’emportin les restes de menjar no consumit. −  Aprofitar els aliments i donar tot el valor als ingredients de la seva carta. −  Minimitzar els envasos, embolcalls i residus de la seva activitat. −  Prioritzar els materials i envasos de menys impacte ambiental. − Fer front a l’emergència climàtica. −  Creure en el poder de la restauració per fer front a l’emergència climàtica.

− Ofrecer agua del grifo. −  No emplear pajillas ni cubiertos de plástico o bioplástico. − Separar bien todos los residuos. − Comunicar su compromiso ambiental. −  Utilizar un mínimo de dos referencias de celulosa reciclada y/o ecológica. −  Facilitar que los clientes se lleven la comida sobrante. −  Aprovechar los alimentos y dar todo el valor a los ingredientes de su carta. −  Minimizar los envases, envoltorios y residuos de su actividad. −  Priorizar los materiales y envases de menor impacto ambiental. − Hacer frente a la emergencia climática. −  Creer en el poder de la restauración para hacer frente a la emergencia climática.

Un cop tots aquests compromisos de cadascun dels establiments són validats tant per Aigües de Barcelona com pel Gremi de Restauració, reben el segell blau #JoSocBlau, que identifica l’aposta per la sostenibilitat i la cura per l’aigua i el medi ambient dels restaurants i hotels. A més, els cinc establiments

54

Una vez todos estos compromisos de cada uno de los establecimientos son validados tanto por Aigües de Barcelona como por el Gremio de Restauración, reciben el sello azul #JoSocBlau, que identifica la apuesta por la sostenibilidad y el cuidado por el agua y el medio ambiente de restaurantes y hoteles. Además, los cinco


més sostenibles entre tots els participants compten amb una campanya de comunicació específica que posa en valor la seva tasca i la seva implicació en el programa.

establecimientos más sostenibles entre todos los participantes cuentan con una campaña de comunicación específica que pone en valor su tarea y su implicación en el programa.

AMB L’IMPULS DE L’AIGUA CANVIEM EL FUTUR

CON EL IMPULSO DEL AGUA CAMBIAMOS EL FUTURO

El compromís d’Aigües de Barcelona amb les persones, el medi ambient i la ciutat es fa palès també en aquest programa, on es combina la voluntat d’ajudar en els moments difícils que ha travessat el sector de la restauració des de l’inici de la pandèmia amb la promoció de l’ús de l’aigua de l’aixeta com a gest per combatre el canvi climàtic. La lluita contra l’emergència climàtica requereix la suma de sinergies de tots els actors implicats: administracions, empreses i ciutadania. En un sector clau com és el de la restauració, les petites accions sostenibles són determinants. Aigües de Barcelona treballa per impulsar-les i per aportar valor a la ciutat a partir de l’aigua, contribuint al desenvolupament sostenible de tot l’entorn metropolità.

El compromiso de Aigües de Barcelona con las personas, el medio ambiente y la ciudad se hace patente también en este programa, donde se combina la voluntad de ayudar en los momentos difíciles que ha atravesado el sector de la restauración desde el inicio de la pandemia mediante la promoción del uso del agua del grifo como gesto para combatir el cambio climático. La lucha contra la emergencia climática requiere la suma de sinergias de todos los actores implicados: administraciones, empresas y ciudadanía. En un sector clave como es el de la restauración, las pequeñas acciones sostenibles son determinantes. Aigües de Barcelona trabaja para impulsarlas y aportar valor a la ciudad a partir del agua, contribuyendo al desarrollo sostenible del entorno metropolitano.

55


GESTIÓ DE NEGOCI GESTIÓN DE NEGOCIO

56


TIMENET

CONTACTA

Aplicació per al registre de la jornada laboral Aplicación para el registro de la jornada laboral

Timenet info@gpisoftware.com T. 872 987 290 www.registrejornadalaboral.cat

OFERTA ESPECIAL La tarifa consisteix en: 60 € d’alta + subscripció mensual de 6 € (d’1 a 6 treballadors; a partir de 7 treballadors, 1 € al mes per treballador). Inclou actualitzacions i suport tècnic, tant per a la posada en marxa com per a consultes postvenda. La tarifa consiste en: 60 € de alta + suscripción mensual de 6 € (de 1 a 6 trabajadores; a partir de 7 trabajadores, 1 € al mes por trabajador). Incluye actualizaciones y soporte técnico, tanto para la puesta en marcha como para consultas postventa.

L’aplicació Timenet és una solució fàcil i econòmica per dur el registre de la jornada laboral. T’ajudarà a evitar sancions i complir amb la normativa que obliga totes les empreses a portar un registre de les hores treballades, conservar-lo durant un mínim de quatre anys i tenir-lo sempre actualitzat, disponible i accessible des de cada centre de treball. És una aplicació totalment online, molt fàcil d’utilitzar, que permet controlar millor aspectes del dia a dia com les jornades de vacances realitzades i les pendents, torns de treball, hores extres, absències, permisos, sortides, puntualitat, etc. Per això, i pel seu baix cost, un gran nombre d’empreses del sector de la restauració ja utilitzen Timenet.

La aplicación Timenet es una solución fácil y económica para llevar el registro de la jornada laboral. Te ayudará a evitar sanciones y a cumplir con la normativa que obliga a todas las empresas a llevar un registro de las horas trabajadas, conservarlo durante un mínimo de cuatro años y tenerlo siempre actualizado, disponible y accesible desde cada centro de trabajo. Es una aplicación totalmente online, muy fácil de usar, que facilita el control de aspectos del día a día como las jornadas de vacaciones realizadas y las pendientes, turnos de trabajo, horas extras, ausencias, permisos, salidas, puntualidad, etc. Por todo ello, y por su bajo coste, un gran número de empresas del sector de la restauración ya utilizan Timenet.

57


MIAF Assessorament en eficiència energètica Asesoramiento en eficiencia energética

MIAF és una empresa especialitzada en assessorament energètic que ofereix un servei especialment necessari en moments de crisi com l’actual, en què retallar despeses supèrflues ha esdevingut una prioritat. S’encarreguen d’optimitzar el cost de les factures de llum i gas dels establiments, gràcies al seu profund coneixement del mercat i de les tarifes que ofereixen les diferents companyies. A més, MIAF gestiona totes les incidències que es puguin produir en relació amb les empreses energètiques, valida que les factures es corresponguin amb el consum real i amb les condicions del contracte i monitoritza l’evolució del consum per detectar-hi desviacions.

58

MIAF es una empresa especializada en asesoramiento energético que ofrece un servicio especialmente necesario en momentos de crisis como el actual, en el que recortar gastos superfluos ha pasado a ser una prioridad. Se encargan de optimizar el coste de las facturas de luz y gas de los establecimientos, gracias a su profundo conocimiento del mercado y de las tarifas ofrecidas por las compañías. MIAF gestiona además todas las incidencias que puedan producirse en relación con las empresas energéticas, valida que las facturas se correspondan con el consumo real y con las condiciones del contrato y monitoriza la evolución del consumo para detectar desviaciones.


CONTACTA Aitor Rey T. 931 190 791 info@miaf.es

MIAF revisa la tarifa cada tres mesos per maximitzar l’estalvi al llarg de l’any.

MIAF revisa la tarifa cada tres meses para maximizar el ahorro a lo largo del año.

De fet, l’ajustament a la millor tarifa del mercat és periòdic i no únicament en el moment de contractar els seus serveis. D’aquesta manera aconsegueixen que els bars i restaurants gaudeixin dels subministraments més eficients al preu més baix possible. MIAF ha desenvolupat una eina exclusiva que permet comparar més de 300 ofertes i que, a partir del perfil de cada establiment, assigna la tarifa que millor s’adiu amb les seves necessitats. Els tècnics de MIAF fan un seguiment trimestral per detectar possibles millores i per seguir maximitzant l’estalvi energètic. Per tal de simplificar i agilitzar la comunicació, MIAF posa a l’abast dels restauradors una plataforma en línia des d’on es pot realitzar una gran quantitat d’accions: gestionar incidències, validar factures, consultar els contractes, analitzar l’evolució i l’estalvi aconseguit, etc. A més d’estalviar en llum i gas, també estalviaràs en temps.

De hecho, el ajuste a la mejor tarifa del mercado es periódico y no se produce únicamente en el momento de contratar sus servicios. De esta manera consiguen que los bares y restaurantes disfruten de los suministros más eficientes al menor precio posible. MIAF ha desarrollado una herramienta exclusiva que permite comparar más de 300 ofertas y que, a partir del perfil de cada establecimiento, asigna la tarifa que mejor se ajusta a sus necesidades. Los técnicos de MIAF realizan un seguimiento trimestral para detectar posibles mejoras y para seguir maximizando el ahorro energético. Con el fin de simplificar y agilizar la comunicación, MIAF pone al alcance de los restauradores una plataforma online que permite llevar a cabo una gran cantidad de acciones: gestionar incidencias, validar facturas, consultar los contratos, analizar la evolución y el ahorro conseguido, etc. Además de ahorrar en luz y gas, también ahorrarás en tiempo.

OFERTA ESPECIAL Un any d’assessorament energètic gratis. Un año de asesoramiento energético gratis.

59


SINENGER CONSULTING Selecció de personal d’hostaleria i restauració Selección de personal de hostelería y restauración

Un dels factors clau per a la bona imatge i el bon funcionament de qualsevol negoci de restauració és —evidentment— la tria de personal. La cerca de professionals no pot abordar-se de qualsevol manera, sinó que cal tenir en compte aspectes com el tipus de negoci, el caràcter de la plantilla, el públic habitual de l’establiment, etc. Amb Sinenger Consulting gaudiràs en tot moment d’un servei expert en el procés de cerca, fins a trobar la persona candidata perfecta per a cada lloc de treball.

60

Uno de los factores clave para la buena imagen y el buen funcionamiento de cualquier negocio de restauración es sin lugar a dudas la elección de personal. La búsqueda de profesionales no puede abordarse de cualquier manera, sino que deben tenerse en cuenta aspectos como el tipo de negocio, el carácter de la plantilla, el público habitual del establecimiento, etc. Con Sinenger Consulting disfrutarás en todo momento de un servicio experto en el proceso de búsqueda, hasta que encuentres a la persona candidata perfecta para cada puesto de trabajo.


CONTACTA sinenger@sinenger.com T. 937 073 386 www.sinenger.com

Trobar un professional ideal requereix una visió experta que tingui en compte totes les particularitats de cada lloc de treball.

Encontrar un profesional ideal requiere una visión experta que tenga en cuenta todas las particularidades de cada puesto de trabajo.

Sinenger Consulting coneix bé el terreny. És una consultoria especialitzada en la selecció de personal per als sectors de restauració, turisme i comerç amb seu a Barcelona. El seu procés de selecció parteix de la cerca de professionals, la corroboració de referències i el contacte previ per conèixer amb detall el perfil i les motivacions laborals. Sinenger Consulting envia la proposta de candidats en un termini d’entre un i tres dies. A continuació, es disposa d’una setmana per avaluar els perfils i aprofundir en aquells que es considerin més adequats. També s’ofereix un mes de garantia de substitució en cas d’incidència, sense cost afegit, i tampoc es cobra pels candidats que no hagin passat el període de prova. El seguiment per part de Sinenger Consulting és constant fins que acaba el període de garantia.

Sinenger Consulting conoce bien el terreno. Es una consultoría especializada en la selección de personal para los sectores de restauración, turismo y comercio con sede en Barcelona. Su proceso de selección parte de la búsqueda de profesionales, la corroboración de referencias y el contacto previo para conocer con detalle el perfil y las motivaciones laborales. Sinenger Consulting envía la propuesta de candidatos en un plazo de entre uno y tres días. A continuación, se dispone de una semana para evaluar los perfiles y profundizar en aquellos que se consideren más adecuados. También se ofrece un mes de garantía de sustitución en caso de incidencia, sin coste añadido, y tampoco se cobra por los candidatos que no pasen el periodo de prueba. El seguimiento por parte de Sinenger Consulting es constante hasta que termina el periodo de garantía.

OFERTA ESPECIAL Descompte del 10% En tots els serveis. Descuento del 10% En todos los servicios.

61


CaixaBank FOOD&DRINKS

UNA SOLUCIÓ INTEGRAL PER A BARS, RESTAURANTS I CAFETERIES

UNA SOLUCIÓN INTEGRAL PARA BARES, RESTAURANTES Y CAFETERÍAS

CaixaBank és l’entitat bancària que sempre és al teu costat per oferir-te l’assessorament expert i les millors eines per ajudar el teu negoci de restauració. Ara, amb el paquet Food&Drinks, CaixaBank s’adapta a les teves necessitats i es compromet a fer-te les coses fàcils. Per això, posa a la teva disposició un gestor especialista que treballarà per oferir-te les millors solucions per a tu.

CaixaBank es la entidad bancaria que siempre está a tu lado para ofrecerte el asesoramiento experto y las mejores herramientas para ayudar a tu negocio de restauración. Ahora, con el paquete Food&Drinks, CaixaBank se adapta a tus necesidades y se compromete a ponerte las cosas fáciles. Por eso, pone a tu disposición un gestor especialista que trabajará para ofrecerte las mejores soluciones para ti.

62


63


DIA A DIA

DÍA A DÍA

Gestiona el teu negoci d’una manera àgil i amb tots els avantatges:

Gestiona tu negocio de forma ágil y con todas las ventajas:

•  Compte Negocis −  Sense comissions1 de manteniment i administració. −  Les quotes d’emissió i de manteniment de dues targetes de crèdit Visa Negocis2. −  Ingressos il·limitats de xecs i transferències il·limitades per autoservei. −  CaixaBankNow i correspondència on-line. −  Ingressos de diners les 24 hores pel caixer automàtic.

•  Cuenta Negocios −  Sin comisiones1 de mantenimiento y administración. −  Las cuotas de emisión y de mantenimiento de dos tarjetas de crédito Visa Negocios2. −  Ingresos ilimitados de cheques y transferencias ilimitadas por autoservicio. −  CaixaBankNow y correspondencia on-line. −  Ingresos de dinero las 24 horas por el cajero automático.

•Targeta Visa Negocis2 − Flexibilitat en el pagament. −  Bonificació del 2% en carburants a les estacions de servei Repsol, Campsa i Petronor, així com factura mensual amb l’IVA desglossat, disponible a CaixaBankNow. − Un VIA-T gratuït3 −  Amb la seguretat de CaixaBankProtect®4. −  I a més, podràs disposar gratuïtament d’un compte addicional (TAE 0%, TIN 0%) i de dues targetes de crèdit addicionals sense comissió d’emissió i manteniment per a la teva economia familiar.5

• Tarjeta Visa Negocios2 −  Flexibilidad en el pago. −  Bonificación del 2% en carburantes en las estaciones de servicio Repsol, Campsa y Petronor, así como factura mensual con el IVA desglosado, disponible en CaixaBankNow. − Un VIA-T gratuito3. − Con la seguridad de CaixaBankProtect® 4. −  Y además, podrás disponer gratuitamente de una cuenta adicional (TAE 0%, TIN 0%) y de dos tarjetas de crédito adicionales sin comisión de emisión y mantenimiento para tu economía familiar5.

1. El compte té una comissió d’administració i de manteniment de 0 €/mes, sempre que el client tingui: a) un mínim de 750 € d’ingressos al mes; b) domiciliat el pagament de la Seguretat Social d’autònoms (només per a persones físiques), i c) domiciliat algun dels següents pagaments de negoci: impostos de l’activitat professional (un mínim d’un pagament els últims tres mesos), nòmina dels treballadors (un mínim d’un pagament els últims tres mesos), quotes del règim general de la Seguretat Social dels empleats (un mínim d’un pagament els últims tres mesos), rebuts de subministraments bàsics (un mínim de tres pagaments els últims tres mesos) o compres amb targeta de crèdit o dèbit comercialitzada per CaixaBank i domiciliada en un dipòsit de CaixaBank (un mínim de tres operacions els últims tres mesos). A més, has d’utilitzar sempre exclusivament els canals electrònics per a les operacions següents: pagament de rebuts i impostos, reintegraments d’efectiu, traspassos i transferències (emeses en euros, amb destinació a la UE, import no superior a 20.000 €, no urgents ni amb la data valor el mateix dia, amb les dades completes i correctes), ingrés de xecs en euros domiciliats en una entitat financera a Espanya, sol·licitud de talonari i consultes de posició, saldo o extracte. Si, tot i poder-se efectuar per autoservei, les operacions esmentades es fan presencialment a la finestreta d’una oficina, tenen un cost addicional de 2 € al preu del servei utilitzat. Els saldos dipositats al compte no generen interessos a favor del client. Compte totalment bonificat: 0 % TAE, 0 % TIN. 2. La concessió de la targeta de crèdit està subjecta a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de CaixaBank Payments & Consumer. La quota de manteniment és gratuïta el primer any i els posteriors si es factura amb la targeta un mínim de 2.000 € anuals en compres. També és gratuïta si s’associa la targeta al Compte Negocis. CaixaBank, SA, entitat agent de l’emissora de la targeta, CaixaBank Payments & Consumer, EFC EP, SAU, amb NIF A-08980153 i inscrita en el Registre Oficial d’Entitats del Banc d’Espanya amb el codi 8776. El sistema de protecció de fons de clients usuaris de serveis de pagament triat per CaixaBank Payments & Consumer és el dipòsit en un compte separat obert a CaixaBank, SA. 3. Quota d’alta i manteniment d’un VIA-T gratuïta per a les persones físiques pel fet de ser titulars d’aquesta targeta i tenir domiciliat prèviament el pagament de les assegurances socials d’autònoms a CaixaBank. Si no es compleixen les condicions, la quota és de 25 €/any. 4. Pots consultar les condicions del servei CaixaBankProtect® a www.CaixaBank.cat/ CaixaBankProtect. 5. Disponible només per a negocis persones físiques. 6. Serveis de mitjans de pagament comercialitzats a través de CaixaBank, SA, agent de Comercia Global Payments Entitat de Mitjans de Pagament, SL, amb NIF B-65466997 i inscrita en el Registre Oficial d’Entitats del Banco de España amb el codi 6802. El sistema de protecció de fons de clients usuaris de serveis de pagament triat per Comercia Global Payments és el dipòsit en un compte separat obert a CaixaBank, SA.

1. La cuenta tiene una comisión de administración y de mantenimiento de 0 €/mes, siempre que el cliente tenga: a) un mínimo de 750 € de ingresos al mes; b) domiciliado el pago de la Seguridad Social de autónomos (solo para personas físicas), y c) domiciliado alguno de los siguientes pagos de negocio: impuestos de la actividad profesional (un mínimo de un pago en los últimos tres meses), nómina de los trabajadores (un mínimo de un pago en los últimos tres meses), cuotas del régimen general de la Seguridad Social de los empleados (un mínimo de un pago en los últimos tres meses), recibos de suministros básicos (un mínimo de tres pagos en los últimos tres meses) o compras con tarjeta de crédito o débito comercializada por CaixaBank y domiciliada en un depósito de CaixaBank (un mínimo de tres operaciones en los últimos tres meses). Además, debes utilizar siempre exclusivamente los canales electrónicos para las operaciones siguientes: pago de recibos e impuestos, reintegros de efectivo, traspasos y transferencias (emitidas en euros, con destino a la UE, importe no superior a 20.000 €, no urgentes ni con la fecha valor el mismo día, con los datos completos y correctos), ingreso de cheques en euros domiciliados en una entidad financiera en España, solicitud de talonario y consultas de posición, saldo o extracto. Si, aunque puedan efectuarse por autoservicio, las mencionadas operaciones se realizan presencialmente en la ventanilla de una oficina, tienen un coste adicional de 2 € sobre el precio del servicio utilizado. Los saldos depositados en la cuenta no generan intereses a favor del cliente. Cuenta totalmente bonificada: 0% TAE, 0% TIN. 2. La concesión de la tarjeta de crédito está sujeta al análisis de la solvencia y de la capacidad de devolución del solicitante, en función de las políticas de riesgo de CaixaBank Payments & Consumer. La cuota de mantenimiento es gratuita el primer año y en los posteriores si se factura con la tarjeta un mínimo de 2.000 € anuales en compras. También es gratuita si se asocia la tarjeta a la Cuenta Negocios. CaixaBank, SA, entidad agente de la emisora de la tarjeta, CaixaBank Payments & Consumer, EFC EP, SAU, con NIF A-08980153 e inscrita en el Registro Oficial de Entidades del Banco de España con el código 8776. El sistema de protección de fondos de clientes usuarios de servicios de pago elegido por CaixaBank Payments & Consumer es el depósito en una cuenta separada abierta en CaixaBank, SA. 3. Cuota de alta y mantenimiento de un VIA-T gratuita para las personas físicas por ser titulares de esta tarjeta y tener domiciliado previamente el pago de los seguros sociales de autónomos en CaixaBank. Si no se cumplen las condiciones, la cuota es de 25 €/año. 4. Puedes consultar las condiciones del servicio CaixaBankProtect® en www. CaixaBank.es/CaixaBankProtect. 5. Disponible solo para negocios personas físicas. 6. Servicios de medios de pago comercializados a través de CaixaBank, SA, agente de Comercia Global Payments Entidad de Medios de Pago, SL, con NIF B-65466997 e inscrita en el Registro Oficial de Entidades del Banco de España con el código 6802. El sistema de protección de fondos de clientes usuarios de servicios de pago elegido por Comercia Global Payments es el depósito en una cuenta separada abierta en CaixaBank, SA.

64


MYCOMMERCE

MYCOMMERCE

PER FACILITAR-TE LES VENDES

PARA FACILITARTE LAS VENTAS

Tens a la teva disposició solucions avançades perquè puguis fer els cobraments als teus clients fàcilment. Gràcies a l’última tecnologia de CaixaBank, el teu TPV6 podrà fer molt més que cobrar.

Tienes a tu disposición soluciones avanzadas para que puedas efectuar cobros a tus clientes fácilmente. Gracias a la última tecnología de CaixaBank, tu TPV6 podrá hacer mucho más que cobrar.

•  Avantatges en els cobraments amb targeta −  Àmplia acceptació de targetes i altres mitjans de pagament amb tecnologia contactless, com el mòbil i les polseres. −  Abonament de les vendes abans de les 8 hores de l’endemà, cada dia de la setmana. −  Assistència telefònica especialitzada les 24 hores, amb servei els 365 dies de l’any, i solució d’avaries en menys de 24 hores els dies feiners.

• Ventajas en los cobros con tarjeta −  Amplia aceptación de tarjetas y otros medios de pago con tecnología contactless, como el móvil y las pulseras. −  Abono de las ventas antes de las 8 horas del día siguiente, cada día de la semana. −  Asistencia telefónica especializada las 24 horas, con servicio los 365 días del año, y solución de averías en menos de 24 horas los días laborables.

•  Impulsa el teu negoci cap a la digitalització i amplia els teus canals de venda −  Si no tens web, però vols fer vendes on-line a través de les xarxes socials i WhatsApp, disposes de l’eina SocialCommerce. −  Si tens web propi, Cyberpac o Addon Payments és la millor solució per acceptar pagaments a la teva botiga on-line d’una manera simple i segura.

•  Impulsa tu negocio hacia la digitalización y amplía tus canales de venta −  Si no tienes web, pero quieres hacer ventas on-line a través de las redes sociales y WhatsApp, dispones de la herramienta SocialCommerce. −  Si tienes web propio, Cyberpac o Addon Payments es la mejor solución para aceptar pagos en tu tienda on-line de forma simple y segura.

• Tarifes competitives per al TPV −  Gaudeix d’una tarifa de descompte i manteniment adaptada al teu negoci.

• Tarifas competitivas para el TPV −  Disfruta de una tarifa de descuento y mantenimiento adaptada a tu negocio.

PER FER CRÉIXER EL TEU NEGOCI

PARA LOGRAR QUE TU NEGOCIO CREZCA

Millora l’experiència de venda amb més serveis per al teu negoci:

Mejora la experiencia de venta con más servicios para tu negocio:

• Commerce Analytics

• Commerce Analytics La solución que te ayuda a identificar nuevas oportunidades de negocio, tomar mejores decisiones e incrementar las ventas −  Visualiza las operaciones en tiempo real. Analiza el detalle de las liquidaciones.

La solució que t’ajuda a identificar noves oportunitats de negoci, prendre millors decisions i incrementar les vendes. −  Visualitza les operacions en temps real. Analitza el detall de les liquidacions.

65


−  Descobreix el perfil dels teus clients i, en funció del gènere i de l’edat, compara’l amb la competència. −  Esbrina la procedència dels teus clients actuals i dels potencials. −  Coneix el patró de consum al teu comerç i a la competència.

−  Descubre el perfil de tus clientes y, en función del género y la edad, compáralo con la competencia. −  Averigua la procedencia de tus clientes actuales y los potenciales. −  Conoce el patrón de consumo en tu comercio y la competencia.

• Multidivisa Permet als teus clients estrangers pagar en la seva pròpia moneda

• Multidivisa Permite a tus clientes extranjeros pagar en su propia moneda

TPV TABLET RESTAURACIÓ, LA MILLOR SOLUCIÓ PER GESTIONAR EL TEU NEGOCI

TPV TABLET RESTAURACIÓN, LA MEJOR SOLUCIÓN PARA GESTIONAR TU NEGOCIO

Una solució integral amb tot el que cal per millorar la gestió del teu negoci: programari de gestió, multitud de funcionalitats àgils i dinàmiques, i equip del punt de venda amb tots els elements necessaris per cobrar amb targeta i en efectiu en funció del teu tipus de negoci.

Una solución integral con todo lo necesario para mejorar la gestión de tu negocio: software de gestión, multitud de funcionalidades ágiles y dinámicas, y equipo del punto de venta con todos los elementos necesarios para cobrar con tarjeta y en efectivo en función de tu tipo de negocio.

• Programari de gestió − Vendes amb targeta i efectiu − Tiquets − Factures − Existències − Estadístiques − Proveïdors − Gestió de sales − Gestió d’al·lergògens − Escandalls − Modificadors − Divisió del compte

• Software de gestión − Ventas con tarjeta y efectivo − Tíquets − Facturas − Existencias − Estadísticas − Proveedores − Gestión de salas − Gestión de alérgenos − Escandallos − Modificadores − División de la cuenta

• Maquinari − Pantalla tàctil − Impressora i calaix d’efectiu

• Hardware − Pantalla táctil − Impresora y cajón de efectivo

•  Lector de targetes per al cobrament integrat amb targetes de crèdit i de dèbit.

• Lector de tarjetas para el cobro integrado con tarjetas de crédito y de débito.

66


PUBLICIDAD

Negocios

TPVTablet Restauración ByCaixaBank

El TPV Tablet1 es una solución integral para la gestión del punto de venta fácil de utilizar y de aprendizaje muy sencillo, hecho que hará que se adapte perfectamente a tu negocio.

Iconos de 72

s de 72x72 px Iconos de 72x72 px

CaixaBank Sign Pay App

ank Now Web

Arqueos en 3 pasos CaixaBank Pay

Envía las ventas

CaixaBank Now CaixaBank App Now Web Ready to BuyCaixaBank Now AppSign App

El arqueo siempre ha sido un trabajo muy pesado, con TPV Tablet, en solo 3 pasos, realizas el arqueo.

s de 72x72 px Iconos de 72x72 px

Ico Cita previa

Muro

ta previa

Entrevista oficina Cita previaVideo conferencia Entrevista oficina

nk Now Web

Ready to BuyCaixaBank Pay

Envía las ventas a tu gestor por e-mail y evita entregarle los tickets en papel.

erencia

Bank Sign Pay App

CaixaBank Now Web

Control de las CaixaBank Payventas

Muro

Sign App CaixaBank Now App CaixaBank Now Web Ready to BuyCaixaBank Now App

Permite llevar el control de las ventas realizadas por cada empleado.

Video conferencia

Personalizar ticket Ready to BuyCaixaBank Pay

Puede personalizar el texto de los ticket de la caja.

Muro

a previa

Entrevista oficina

Cita previa Video conferenciaEntrevista oficina Muro

Video conferencia


TPV TABLET RESTAURACIÓ

ELEMENTS ADDICIONALS

+ Tauleta de 35 cm (14”) + Impressora tiquets USB + Calaix d’efectiu

Per respondre millor a les necessitats del teu negoci, posem a la teva disposició equips i serveis addicionals.

• Instal·lació de l’equip Un tècnic s’encarregarà de posar en marxa el teu TPV Tablet • Càrrega inicial de productes S’introduiran tots els teus productes al teu TPV Tablet • Formació telefònica T’ensenyem com funciona

• Tauleta de 25 cm (10”) Amb funda protectora 335 € • Tauleta de 17 cm (7”) Amb funda protectora 255 € • Impressora Wifi auxiliar 240 € • Balança Amb doble pantalla i funció tara 199 €

Servei de 3 anys • Programari de punt de venda • Datàfon integrat • Dades segures al núvol • Número d’atenció telefònica

59,00 €/mes7 Impostos no inclosos

25 €/mes

5 €/mes

Llicència per tauleta o pack addicionals

Llicència per impressora addicional

15 €/mes Servei de manteniment Impostos no inclosos

GRAN VENTALL DE FUNCIONALITATS • Gestió global de preus i impostos, menús, modificadors, taules, clients i proveïdors; perfils per empleats. • Gestió de tiquets i factures: personalització, fraccionament de tiquets, etc. • Vendes en espera. • Control d’estocs i proveïdors. • Arqueig de caixa.

7. Quota corresponent al finançament de l’equip i el servei a 3 anys, amb un valor de 2.124 € sense IVA, al 0% TIN i 0% TAE en 36 quotes. La quota corresponent al finançament de l’equip i el servei a 3 anys incloent-hi l’IVA, amb un valor de 2.570,04 €, al 0%

68

• Gestió de taules de la sala de degustació. • Realització de descomptes sobre productes o sobre el total del tiquet. • Diversitat de preus segons el tipus de servei (barra, taules, terrassa...). • Estadístiques avançades per venedors, locals, productes. • Exportació de dades a fitxers CSV o a un ERP de manera puntual o periòdica.

TIN i 0% TAE en 36 quotes, serà de 71,39 €/mes. La concessió de l’operació està subjecta a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licivtant, depenent de les polítiques de risc de l’entitat.


TPV TABLET RESTAURACIÓN

ELEMENTOS ADICIONALES

+ Tablet de 35 cm (14”) + Impresora tíquets USB + Cajón de efectivo

Para responder mejor a las necesidades de tu negocio, ponemos a tu disposición equipos y servicios adicionales.

• Instalación del equipo Un técnico se encargará de poner en marcha tu TPV Tablet • Carga inicial de productos Se introducirán todos tus productos en tu TPV Tablet • Formación telefónica Te enseñamos cómo funciona

• Tablet de 25 cm (10”) Con funda protectora 335 € • Tablet de 17 cm (7”) Con funda protectora 255 € • Impresora Wifi auxiliar 240 € • Balanza Con doble pantalla y función tara 199 €

Servicio de 3 años • Software de punto de venta • Datáfono integrado • Datos seguros en la nube • Número de atención telefónica

59,00 €/mes7 Impuestos no incluidos

25 €/mes

5 €/mes

Licencia por tablet o pack adicionales

Licencia por impresora adicional

15 €/mes Servicio de mantenimiento Impuestos no incluidos

CON UN AMPLIO ABANICO DE FUNCIONALIDADES • Gestión global de precios e impuestos, clientes y proveedores; perfiles por empleados. • Gestión de tíquets y facturas: personalización, fraccionamiento de tíquets, etc. • Ventas en espera. • Control de stocks y proveedores. • Arqueo de caja.

7. Cuota correspondiente a la financiación del equipo y el servicio a 3 años, con un valor de 2.124 € sin IVA, al 0% TIN y 0% TAE en 36 cuotas. La cuota correspondiente a la financiación del equipo y el servicio a 3 años, IVA incluido, con un valor de 2.570,04 €, al 0% TIN

• Gestión de mesas de la sala de degustación. • Realización de descuentos sobre productos o sobre el total del tíquet. • Diversidad de precios según el tipo de servicio (barra, mesas, terraza...). • Estadísticas avanzadas por vendedores, locales, productos. • Exportación de datos a ficheros CSV o a un ERP de forma puntual o periódica.

y 0% TAE en 36 cuotas, será de 71,39 €/mes. La concesión de la operación está sujeta al análisis de la solvencia y de la capacidad de devolución del solicitante, en función de las políticas de riesgo de la entidad.

69


Muro

PUBLICIDAD

Negocios

TPV TABLET RESTAURACIÓ ELEMENTS ADDICIONALS Entrevista oficina Cita previa Video conferencia Entrevista oficina Muro

a

Video conferencia

Cómo el TPV Tablet te permite TPVTablet Restauración mejorar y facilitar la administración de tu negocio ByCaixaBank

El TPV Tablet1 es una solución integral para la gestión del punto de venta fácil de utilizar y de aprendizaje muy sencillo, hecho que hará que se adapte perfectamente a tu negocio.

Iconos de 72x

de 72x72 px Iconos de 72x72 px

CaixaBank Sign Pay App

k Now Web

Arqueos en 3 pasos CaixaBank Pay

Envía las ventas

ESTADÍSTICAS AVANZADAS EN TIEMPO REAL

CaixaBank Now Web

Te proporcionará estadísticas avanzadas en tiempo real, que te aportarán información App CaixaBank Now CaixaBank App Now Web Ready to Buyde CaixaBank Now que AppSign todas las ventas realizas, lo que teReady to BuyCaixaBank Pay El arqueo siempre ha sido un Envíamejores las ventas a tu ygestor permitirá tomar decisiones de la trabajo muy pesado, con TPV e-mail forma máspor rápida posible.y evita entregarle

en solo de 3 pasos, de 72x72 px Tablet, Iconos 72x72 px los tickets en papel. realizas el arqueo.

encia

previa

nk Sign Pay App

k Now Web

Entrevista oficina Cita previaVideo conferencia Entrevista oficina

ControlPor de ejemplo podrás saber: las CaixaBank Payventas

Muro

Video conferencia

Personalizar ticket

Sign App CaixaBank Now App CaixaBank Now Web Ready to BuyCaixaBank Now App

Ready to BuyCaixaBank Pay

Permite llevar el control de Puede personalizar el texto las ventas realizadas por de los ticket de la caja. cada empleado. Qué productos o platos Qué horas punta tienes Cómo han evolucionavendes más.

Muro

previa

Icon Cita previa

Muro

Entrevista oficina

más trabajo.

do tus ventas respecto al año anterior.

Cita previa Video conferenciaEntrevista oficina Muro

Video conferencia


CAIXABANKLAB CAMPUS

CAIXABANKLAB CAMPUS

CaixaBank ha creat juntament amb elBullifoundation el nou CaixaBankLab Campus per reiniciar el teu negoci. Es tracta d’un campus virtual per a la restauració que posa a la teva disposició les receptes de gestió de Ferran Adrià perquè puguis analitzar la teva situació i buscar la millor fórmula per reprendre el negoci després del confinament. Comença avui mateix a millorar la gestió del teu negoci i a impulsar-ne el creixement. Ja et pots descarregar de manera gratuïta les guies creades en col·laboració amb Ferran Adrià i elBullifoundation entrant a www.CaixaBankLab-campus.com.

CaixaBank ha creado junto con elBullifoundation el nuevo CaixaBankLab Campus para reiniciar tu negocio. Se trata de un campus virtual para la restauración que pone a tu disposición las recetas de gestión de Ferran Adrià para que puedas analizar tu situación y buscar la mejor fórmula para reanudar el negocio después del confinamiento. Comienza hoy mismo a mejorar la gestión de tu negocio y a impulsar su crecimiento. Ya te puedes descargar de forma gratuita las guías creadas en colaboración con Ferran Adrià y elBullifoundation entrando en www.CaixaBankLab-campus.com.

DESCOBREIX LES RECEPTES DE GESTIÓ DE FERRAN ADRIÀ

DESCUBRE LAS RECETAS DE GESTIÓN DE FERRAN ADRIÀ

Durant el programa, Ferran Adrià, el seu equip d’elBullifoundation i experts de CaixaBank impartiran cada setmana seminaris digitals gratuïts on compartiran coneixements i les eines necessàries per fer progressar el teu negoci de restauració. Eines com el document d’identitat empresarial, la nova eina de referència al sector que et facilitarà la comprensió del restaurant a partir del coneixement i la reflexió sobre les seves característiques principals.

Durante el programa, Ferran Adrià, su equipo de elBullifoundation y expertos de CaixaBank impartirán semanalmente seminarios digitales gratuitos donde compartirán conocimientos y las herramientas necesarias para hacer progresar tu negocio de restauración. Herramientas como el documento de identidad empresarial, la nueva herramienta de referencia en el sector que te facilitará la comprensión del restaurante a partir del conocimiento y la reflexión sobre sus características principales.

PROGRAMA FORMATIU ON-LINE EXCLUSIU El programa es desenvoluparà a través de la plataforma www.CaixaBanklab-campus.com, on, a més de poder plantejar preguntes, també es podran trobar materials complementaris relacionats amb la gestió del negoci i amb la gastronomia. Per donar-te d’alta al campus només cal que enviïs un correu electrònic a acceso@caixabanklabcampus.com sol·licitant-ne l’accés. En un termini màxim de 24 a 48 hores laborables rebràs la resposta per accedir-hi.

PROGRAMA FORMATIVO ON-LINE EXCLUSIVO El programa se desarrollará a través de la plataforma www.CaixaBanklab-campus.com, donde, además de poder plantear preguntas, también se podrán encontrar materiales complementarios relacionados con la gestión del negocio y con la gastronomía. Para darte de alta en el campus solo tienes que enviar un correo electrónico a acceso@caixabanklabcampus.com solicitando el acceso. En un plazo máximo de 24 a 48 horas laborables recibirás la respuesta para acceder a él.

71


FINANÇAMENT

FINANCIACIÓN

L'oferta de finançament8 de CaixaBank t’ajuda a trobar la millor manera d’avançar en el teu negoci.

La oferta de financiación8 de CaixaBank te ayuda a encontrar la mejor manera de avanzar en tu negocio.

• Finançament de circulant Podràs finançar les compres o anticipar els cobraments amb un compte de crèdit per a negocis amb condicions especials.

• Financiación de circulante Podrás financiar las compras o anticipar los cobros con una cuenta de crédito para negocios con condiciones especiales.

• Finançament d’inversions Fes realitat els teus projectes, tant per a reformes com per a l’adquisició del local del teu negoci, ja que CaixaBank disposa d’un préstec personal per a negocis i de diferents modalitats de préstec amb garantia hipotecària pensades per satisfer les teves necessitats amb condicions especials.

• Financiación de inversiones Haz realidad tus proyectos, tanto para reformas como para la adquisición del local de tu negocio, ya que CaixaBank dispone de un préstamo personal para negocios y de diferentes modalidades de préstamo con garantía hipotecaria pensadas para satisfacer tus necesidades con condiciones especiales.

•  Altres solucions de finançament i serveis per al teu negoci − Préstecs MicroBank, ICO i BEI − Lísing −  Tecnologia, mobiliari, electrodomèstics, vehicles, entreteniment i formació de la mà de partners de referència

•  Otras soluciones de financiación y servicios para tu negocio − Préstamos MicroBank, ICO y BEI − Leasing −  Tecnología, mobiliario, electrodomésticos, vehículos, entretenimiento y formación de la mano de partners de referencia

PENSAR EN EL FUTUR

PENSAR EN EL FUTURO

Emprendre la jubilació significa pensar en el dia de demà, parant una atenció especial en una planificació adequada que et permeti afrontar els canvis que es puguin esdevenir al llarg de la teva vida. Per això, posem a la teva disposició una àmplia gamma de solucions de previsió per estalviar al teu ritme i ajudar-te a planificar i a preparar la jubilació.

Emprender la jubilación significa pensar en el día de mañana, prestando especial atención a una planificación adecuada que te permita afrontar los cambios que puedan ocurrir a lo largo de tu vida. Por ello, ponemos a tu disposición una amplia gama de soluciones de previsión para ahorrar a tu ritmo y ayudarte a planificar y preparar la jubilación.

8. Concessió subjecta a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de l’entitat.

8. Concesión sujeta al análisis de la solvencia y de la capacidad de devolución del solicitante, en función de las políticas de riesgo de la entidad.

72


SOLUCIONS EN RÈNTING

SOLUCIONES EN RENTING

CaixaBank t’ofereix un lloguer a llarg termini que et permetrà disposar del bé o del vehicle que vulguis, amb tots els serveis necessaris per al seu ús inclosos en una única quota mensual. Sense entrada inicial, permet conèixer per endavant tots els costos i, d’aquesta manera, evita les despeses inesperades. − Tecnologia − Mobiliari − Electrodomèstics − Vehicles

CaixaBank te ofrece un alquiler a largo plazo que te permitirá disponer del bien o del vehículo que quieras, con todos los servicios necesarios para su uso incluidos en una única cuota mensual. Sin entrada inicial, permite conocer de antemano todos los costes y, de esta forma, evita gastos inesperados. − Tecnología − Mobiliario − Electrodomésticos − Vehículos

73


DORMIR TRANQUIL

DORMIR TRANQUILO

Disposes d’una àmplia gamma d’assegurances per protegir-te tant tu i els teus com el teu negoci. A més, podràs obtenir avantatges pel fet d’agrupar-les al Pack multiAssegurances Negocis9.

Dispones de una amplia gama de seguros para protegerte tanto a ti y los tuyos como a tu negocio. Además, podrás obtener ventajas por el hecho de agruparlas en el Pack multiSeguros Negocios9.

• Assegurances per al teu negoci Assegura els béns i el patrimoni del teu negoci i la teva activitat amb l’assegurança exclusiva per al teu negoci (SegurCaixa MyBox Negocis Restauració) i l’assegurança d’auto negoci. A més, protegeix-te davant de reclamacions de tercers amb les assegurances de responsabilitat civil.

• Seguros para tu negocio Asegura los bienes y el patrimonio de tu negocio y tu actividad con el seguro exclusivo para tu negocio (SegurCaixa MyBox Negocios Restauración) y el seguro de auto negocio. Además, protégete ante reclamaciones de terceros con los seguros de responsabilidad civil.

• Assegurances per a tu i per als teus Perquè l’activitat del teu negoci no afecti el patrimoni familiar, disposes d’una àmplia gamma d’assegurances de vida i accidents perquè tu i la teva família pugueu disposar d’un suport econòmic davant de situacions imprevistes. A més, tindràs accés al millor servei i atenció amb les assegurances de salut i sistemes de seguretat.

• Seguros para ti y los tuyos Para que la actividad de tu negocio no afecte al patrimonio familiar, dispones de una amplia gama de seguros de vida y accidentes para que tú y tu familia podáis disponer de un sostén económico ante situaciones imprevistas. Además, tendrás acceso al mejor servicio y atención con los seguros de salud y sistemas de seguridad.

• Pack multiAssegurances Agrupa les assegurances en el Pack multiAssegurances Negocis9 i gaudeix d’avantatges interessants: −  Pagament mensual: pots agrupar les teves assegurances i pagar l’import de la prima mitjançant un únic rebut mensual sense cost addicional. −  Gestió unificada i propera: fes les gestions a través d’un telèfon únic d’atenció, i també a la teva oficina habitual. −  Flexibilitat a mida: pots afegir assegurances al pack quan vulguis, en funció de les teves necessitats. −  Més estalvi: transcorregut el primer any de rebuts al pack, podràs obtenir descomptes exclusius per fidelització.10 −  Més comoditat: tenir agrupades les assegurances et permetrà controlar millor les despeses.

• Pack multiSeguros Agrupa los seguros en el Pack multiSeguros Negocios9 y disfruta de ventajas interesantes: −  Pago mensual: puedes agrupar tus seguros y pagar el importe de la prima mediante un único recibo mensual sin coste adicional. −  Gestión unificada y cercana: realiza las gestiones a través de un teléfono único de atención, y también en tu oficina habitual. −  Flexibilidad a medida: puedes añadir seguros al pack cuando quieras, en función de tus necesidades. −  Más ahorro: transcurrido el primer año de recibos en el pack, podrás obtener descuentos exclusivos por fidelización.10 −  Más comodidad: tener agrupados los seguros te permitirá controlar mejor los gastos.

Per a més informació, consulta www.CaixaBank.cat/Negocis.

Para más información, consulta www.CaixaBank.es/Negocios.

74


9. Consulta les condicions de contractació del Pack multiAssegurances Negocis, així com les assegurances que s’hi poden incloure, a qualsevol oficina de CaixaBank o a www.CaixaBank.cat 10. Consulta els avantatges de fidelització i les condicions de subscripció i contractació dels productes a qualsevol oficina de CaixaBank o a www.CaixaBank.cat. Informació subjecta a les condicions de contractació i subscripció de les companyies asseguradores, així com a la fiscalitat vigent. Consulta l’oferta de productes de salut per a Astúries, Navarra, Cantàbria i el País Basc a qualsevol oficina o a www.CaixaBank.cat

9. Consulta las condiciones de contratación del Pack multiSeguros Negocios, así como los seguros que se pueden incluir en él, en cualquier oficina de CaixaBank o en www.CaixaBank.es. 10. Consulta las ventajas de fidelización y las condiciones de suscripción y contratación de los productos en cualquier oficina de CaixaBank o en www.CaixaBank.es. Información sujeta a las condiciones de contratación y suscripción de las compañías aseguradoras, así como a la fiscalidad vigente. Consulta la oferta de productos de salud para Asturias, Navarra, Cantabria y el País Vasco en cualquier oficina o en www.CaixaBank.es.

75


HIGIENE I NETEJA HIGIENE Y LIMPIEZA

76


PROPACARE

CONTACTA

L’ionitzador que elimina virus i bacteris en presència de persones El ionizador que elimina virus y bacterias en presencia de personas

Fernando Brun fbrun@propagroup.com T. 934 929 282 www.propa.care

OFERTA ESPECIAL Descompte del 5% Pots adquirir l’ionitzador per 2.336 €. Fins que s’esgotin les existències. Descuento del 5% Puedes adquirir el ionizador por 2.336 €. Hasta fin de existencias.

Els ionitzadors bipolars Propacare són purificadors d’aire innovadors que retornen un ambient sa i ple d’energia. A més de minimitzar la presència de virus i bacteris en l’aire i les superfícies, aporten un avantatge essencial al sector de la restauració, ja que purifiquen l’establiment fins i tot en presència de persones i permeten dur a terme un procés de sanejament més profund amb programació automàtica un cop el local ja és buit, amb la qual cosa es pot fer una sanificació profunda. La purificació de l’aire es fa per mitjà de la ionització bipolar controlada, una solució innovadora desenvolupada per Propagroup que imita d’una forma brillant els processos que empra la natura per regenerar l’ambient

Los ionizadores bipolares Propacare son purificadores de aire innovadores que devuelven un ambiente sano y lleno de energía. Además de minimizar la presencia de virus y bacterias en el aire y las superficies, aportan una ventaja esencial al sector de la restauración, ya que purifican el establecimiento incluso en presencia de personas y permiten realizar un proceso de saneamiento más profundo con programación automática una vez que el local está vacío, realizando así una profunda sanificación. La purificación del aire se realiza mediante ionización bipolar controlada, una solución innovadora desarrollada por Propagroup que imita de forma brillante los procesos que la naturaleza utiliza para regenerar el ambiente.

77


GELLOU Dispensadors de gel Dispensadores de gel

Cada cop més veus asseguren que la pandèmia modificarà alguns dels nostres hàbits quotidians per sempre. N’és un la higiene i desinfecció de mans. La població s’ha conscienciat de la importància de mantenir aquests hàbits i tot sembla indicar que els mantindrem fins i tot quan haguem recuperat la tan desitjada normalitat. És lògic pensar que els dispensadors de gel seguiran sent elements imprescindibles a les entrades dels establiments de restauració.

78

Cada vez más voces aseguran que la pandemia modificará algunos de nuestros hábitos cotidianos para siempre. Uno de ellos es la higiene y desinfección de manos. La población se ha concienciado de la importancia de mantener dichos hábitos y todo parece indicar que así será incluso cuando hayamos recuperado la tan deseada normalidad. Es lógico pensar que los dispensadores de gel seguirán siendo elementos imprescindibles en las entradas de los establecimientos de restauración.


CONTACTA Oscar Sanclimens info@gellou.es M. 686 936 885 www.gellou.es

Automàtic, còmode, elegant i personalitzable. Així és el dispensador de gel de GELLOU per al teu establiment.

Automático, cómodo, elegante y personalizable. Así es el dispensador de gel de GELLOU para tu establecimiento.

En aquesta línia, GELLOU ha reorientat la seva oferta a productes higiènics per posar al teu abast solucions com el dispensador de gel desinfectant d’ús diari, que compleix la reglamentació de les autoritats sanitàries (el percentatge d’alcohol supera el 70%). Es tracta d’un dispensador automàtic —l’opció preferida per la gran majoria d’usuaris—, molt còmode i de disseny elegant, que encaixarà a la perfecció a l’entrada del teu bar o restaurant. El dispensador de GELLOU, a més, es presenta en una versió per penjar a la paret i es pot personalitzar amb el logotip del teu establiment.

En esta línea, GELLOU ha reorientado su oferta a productos higiénicos para poner a tu alcance soluciones como el dispensador de gel desinfectante de uso diario, que cumple con la reglamentación de las autoridades sanitarias (el porcentaje de alcohol supera el 70%). Se trata de un dispensador automático —la opción preferida por la gran mayoría de usuarios—, muy cómodo y de diseño elegante, que encajará a la perfección en la entrada de tu bar o restaurante. El dispensador de GELLOU, además, se presenta en una versión para colgar en la pared y se puede personalizar con el logotipo de tu establecimiento.

OFERTA ESPECIAL Descompte del 10% En tots els productes. Descuento del 10% En todos los productos.

79


PLANNING SISPLAMO Disseny i fabricació d’accessoris Diseño y fabricación de accesorios

Els nous requisits d’higiene i distància física que la pandèmia ha posat sobre la taula també han suposat un repte per al disseny de productes específics com els dispensadors de gel i guants. Tan bon punt va aparèixer aquesta necessitat, Planning Sisplamo va posar fil a l’agulla per desenvolupar una extensa gamma de productes destinats a espais amb afluència de públic. I ho va fer amb l’enfocament habitual de la marca, que té ja més de cinquanta anys d’experiència en la creació de, «més que accessoris, detalls excepcionals».

80

Los nuevos requisitos de higiene y distancia física que la pandemia ha puesto sobre la mesa también han supuesto un reto para el diseño de productos específicos como los dispensadores de gel y guantes. Tan pronto como apareció esta necesidad, Planning Sisplamo se puso manos a la obra para desarrollar una extensa gama de productos destinados a espacios con afluencia de público. Y lo hizo con el enfoque habitual de la marca, que atesora más de cincuenta años de experiencia a sus espaldas creando, «más que accesorios, detalles excepcionales».


CONTACTA Juliana Pareja jpareja@planningsisplamo.com T. 935 616 595 www.planningsisplamo.com

La família de dispensadors PROTEC uneix a la perfecció funcionalitat, estètica i durabilitat.

La familia de dispensadores PROTEC aúna a la perfección funcionalidad, estética y durabilidad.

El resultat és la nova línia PROTEC, que consta de tres dispensadors de gel de característiques diferents per adaptar-se perfectament a espais diversos. Planning Sisplamo els ha concebut com a solucions que —per bé que fruit d’una necessitat nova— han arribat per quedar-se i conviure amb nosaltres durant molt de temps. Per això van més enllà de la seva comesa principal i, a més de dispensadors pràctics, es converteixen en productes estèticament atractius, molt duradors i assequibles per a qualsevol establiment. La gamma Protect permet l’opció de personalització amb la marca de l’establiment, per a una millor integració estètica.

El resultado es la nueva línea PROTEC, que consta de tres dispensadores de gel de características diferentes para adaptarse perfectamente a espacios diversos. Planning Sisplamo los ha concebido como soluciones que —aunque son fruto de una necesidad nueva— han llegado para quedarse y convivir con nosotros durante mucho tiempo. Por eso van más allá de su cometido principal y, además de dispensadores prácticos, se convierten en productos estéticamente atractivos, muy duraderos y asequibles para cualquier establecimiento. La gama Protect permite la opción de personalización con la marca del establecimiento, para una mejor integración estética.

OFERTA ESPECIAL Descompte del 25% •  Dispensador de gel/ guants: 118,50 € (inclou ampolla de gel d’1 litre amb sistema antirobatori). •  Columna dispensador de gel: 130,68 € (inclou ampolla dispensadora de gel d’1 litre). •  Dispensador de gel, guants i paperera de 40 l: 180,77 € (inclou ampolla de gel d’1 litre). IVA no inclòs. Descuento del 25% •  Dispensador de gel/ guantes: 118,50 € (incluye botella de gel de 1 litro con sistema antirrobo). •  Columna dispensador de gel: 130,68 € (incluye botella dispensadora de gel de 1 litro). •  Dispensador de gel, guantes y papelera de 40 l: 180,77 € (incluye botella de gel de 1 litro). IVA no incluido.

81


GRUP LN Serveis d’higiene i neteja industrial Servicios de higiene y limpieza industrial

El Grup LN, dedicat al sector de la neteja industrial, agrupa dues empreses amb més de trenta anys d’experiència. Els professionals que hi treballen estan especialitzats en el disseny de plans d’higiene tenint en compte les necessitats de neteja i desinfecció de cada establiment, els processos de producció, els equipaments, el tipus d’aliments i els perills relacionats. Els equips estan preparats per optimitzar les condicions d’higiene i desinfecció de la totalitat de superfícies i equipaments de cafeteries, bars i restaurants. En el seu catàleg de serveis destaca la higienització integral de cuines, el control de plagues, la neteja i reposició de tubs d’extracció de fums i renovació d’aire, la neteja de campanes i filtres, la gestió i el reciclatge d’olis i, fins i tot, la pintura d’interiors.

82

El Grupo LN, dedicado al sector de la limpieza industrial, agrupa dos empresas con más de treinta años de experiencia. Sus profesionales están especializados en el diseño de planes de higiene teniendo en cuenta las necesidades de limpieza y desinfección de cada establecimiento, sus procesos de producción, equipamientos, tipo de alimentos y peligros relacionados. Los equipos están preparados para optimizar las condiciones de higiene y desinfección de todas las superficies y equipamientos de cafeterías, bares y restaurantes. En su catálogo de servicios destaca la higienización integral de cocinas, control de plagas, limpieza y reposición de tubos de extracción de humos y renovación de aire, limpieza de campanas y filtros, gestión y reciclaje de aceites e, incluso, pintura de interiores.


CONTACTA Jordi Guitart Jordi Martínez grupln@grupln.com T. 936 666 411 T. 933 208 185

Dues empreses amb més de trenta anys d’experiència optimitzant la higiene de cafeteries, bars i restaurants. Així mateix, el grup d’empreses ofereix treballs verticals, amb personal altament qualificat per prestar tota mena de serveis industrials. També porten a terme tasques de manteniment de la jardineria dels establiments, així com la venda de materials i complements higienicosanitaris. El Grup LN, mitjançant la certificadora DEKRA, ofereix la possibilitat de certificar els locals de restauració que facin una aposta per l’excel·lència en higiene, a tall de reconeixement i segell distintiu, i segons els diferents paràmetres fixats per la inspecció duta a terme, dels quals destaquen la qualitat dels processos d’higienització i els esforços per desenvolupar-los. És el primer distintiu que engloba la qualitat de l’establiment en matèria d’higiene per tal d’assegurar als clients la total confiança i seguretat de tenir una cuina higienitzada. El Grup LN vetlla perquè les instal·lacions on desenvolupa la seva activitat assoleixin el reconeixement i el segell distintiu que una entitat acreditada per ENAC assigna als diferents locals.

Dos empresas con más de treinta años de experiencia en optimizar la higiene de cafeterías, bares y restaurantes. Asimismo, el grupo de empresas ofrece trabajos verticales, con personal altamente cualificado para la prestación de todo tipo de servicios industriales. También llevan a cabo tareas de mantenimiento de la jardinería de los establecimientos, así como la venta de materiales y complementos higiénico-sanitarios. El Grupo LN, mediante la certificadora DEKRA, ofrece la posibilidad de certificar los locales de restauración que apuesten por la excelencia en higiene, a modo de reconocimiento y sello distintivo, y según los diferentes parámetros fijados por la inspección efectuada, destacando la calidad de los procesos de higienización y los esfuerzos para su desarrollo. Es el primer distintivo que engloba la calidad del establecimiento en materia de higiene para asegurar a los clientes la total confianza y seguridad de tener una cocina higienizada. El Grupo LN vela por que las instalaciones donde desarrolla su actividad logren el reconocimiento y el sello distintivo que una entidad acreditada por ENAC asigna a los diferentes locales.

OFERTA ESPECIAL Descomptes del 5-10% En formació i en tots els serveis: higienització de cuines, control de plagues, neteja i reposició d’extractors, neteja de campanes i filtres, reciclatge d’olis i altres. Descuentos del 5-10% En formación y en todos los servicios: higienización de cocinas, control de plagas, limpieza y reposición de extractores, limpieza de campanas y filtros, reciclaje de aceites y otros.

83


MEDI AMBIENT I INCLUSIÓ SOCIAL MEDIO AMBIENTE E INCLUSIÓN SOCIAL

84


AGUA KMZERO

CONTACTA

Aigua pura 100% ecològica per al teu establiment Agua pura 100% ecológica para tu establecimiento

Iván Bergés info@puigmon.com M. 608 170 064 www.aguakmzero.com

OFERTA ESPECIAL Descompte del 5% En tots els sistemes. Descuento del 5% En todos los sistemas.

Agua KMZero t’apropa a la possibilitat de ser sostenible mentre fas una cosa tan senzilla i quotidiana com beure aigua. Filtrada per un sistema d’osmosi, l’aigua arriba al teu got lliure de microplàstics, metalls, olors o sabors. El sistema, instal·lat i supervisat per professionals, et permet disposar a l’instant d’aigua freda, natural, calenta i amb gas, sense sobrecostos ni intermediaris i amb un estalvi significatiu per a tu, però també per al planeta. Adeu, envasos d’un sol ús; adeu, transports que generen gasos contaminants; adeu, petjada. Benvinguts a la generació que consumeix aigua sense generar residu.

Agua KMZero te acerca a la posibilidad de ser sostenible mientras haces algo tan sencillo y cotidiano como beber agua. Filtrada por un sistema de ósmosis, el agua llega a tu vaso libre de microplásticos, metales, olores o sabores. El sistema, instalado y supervisado por profesionales, te permite disponer al momento de agua fría, natural, caliente y con gas, lo que te libra de sobrecostes e intermediarios y supone un ahorro significativo para ti, pero también para el planeta. Adiós, envases de un solo uso; adiós, transportes que generan gases contaminantes; adiós, huella. Bienvenidos a la generación que consume agua sin generar residuo.

85


FUNDACIÓ ARED Serveis d’higiene i neteja industrial Servicios de higiene y limpieza industrial

A través de la Unitat d’Atenció a l’Empresa, la Fundació Ared ofereix serveis per a la contractació de personal de cuina, neteja i atenció al client. La unitat va més enllà de la selecció de candidats i candidates: assessora sobre contractes, bonificacions i subvencions per a la contractació. També difon ofertes de treball per arribar al nombre més gran de candidats i candidates, en selecciona el perfil òptim necessari i en fa el seguiment, la tutorització postinserció i l’acompanyament per a una adaptació òptima al lloc de treball. A més, la unitat s’encarrega de la intermediació laboral i de la resolució de conflictes.

86

A través de la Unidad de Atención a la Empresa, la Fundación Ared ofrece servicios para la contratación de personal de cocina, limpieza y atención al cliente. La unidad va más allá de la selección de candidatos y candidatas: asesora sobre contratos, bonificaciones y subvenciones para la contratación. También difunde ofertas de trabajo para llegar al mayor número de candidatos y candidatas, selecciona el perfil óptimo necesario y realiza el seguimiento, la tutorización postinserción y el acompañamiento para una adaptación óptima al puesto de trabajo. Además, la unidad se encarga de la intermediación laboral y de la resolución de conflictos.


CONTACTA Confecció comercial@saltatextil.com Obrador del càtering comercial@saltacatering.com

La Fundació Ared treballa per aconseguir la integració social i laboral de persones en situació d’exclusió social.

La Fundación Ared trabaja para conseguir la integración social y laboral de personas en situación de exclusión social.

SALTA BY ARED Ofereix productes socialment responsables. La seva línia tèxtil ofereix uniformitat laboral, productes d’hostaleria i de marxandatge i articles fets a mida segons les necessitats de cada establiment. Tots els productes poden ser confeccionats amb materials reciclats o amb cotó 100% ecològic. La línia de càtering ofereix propostes gastronòmiques creatives, sanes i equilibrades que es poden adaptar a totes les necessitats: serveis individuals o per a grups, opcions vegetarianes i a mida segons intoleràncies o al·lèrgies a algun aliment. D’altra banda, a l’obrador de Salta by Ared s’elaboren diàriament i de manera artesanal una gran varietat de pans i dolços ideals per servir com a postres o esmorzar. Salta és l’empresa d’inserció de la Fundació Ared, entitat que treballa per aconseguir la integració social i laboral de persones en situació d’exclusió social. Des de Salta es promou la incorporació al mercat laboral de persones en situació de vulnerabilitat mitjançant processos d’acompanyament personalitzats i d’estructures adaptades a les seves exigències.

SALTA BY ARED Ofrece productos socialmente responsables. Su línea textil ofrece uniformidad laboral, productos de hostelería y de merchandising y artículos hechos a medida atendiendo a las necesidades de cada establecimiento. Todos estos productos pueden ser confeccionados con materiales reciclados o con algodón 100% ecológico. La línea de catering ofrece propuestas gastronómicas creativas, sanas y equilibradas que pueden adaptarse a todas las necesidades: servicios individuales o para grupos, opciones vegetarianas y a medida según intolerancias o alergias a algún alimento. Por otra parte, en el obrador de Salta by Ared elaboran diariamente y de forma artesanal una gran variedad de panes y dulces ideales para servir como postre o desayuno. Salta es la empresa de inserción de la Fundación Ared, entidad que trabaja para lograr la integración social y laboral de personas en situación de exclusión social. Desde Salta se promueve la incorporación al mercado laboral de personas en situación de vulnerabilidad mediante procesos de acompañamiento personalizados y de estructuras adaptadas a sus exigencias.

ENTITAT DE VALOR SOCIAL ENTIDAD DE VALOR SOCIAL

87


FUNDACIÓ TRINIJOVE Gestió de residus a través de la inserció sociolaboral Gestión de residuos a través de la inserción sociolaboral

La Fundació Trinijove és una empresa sense ànim de lucre que fomenta la gestió de residus a través de la inserció sociolaboral de col·lectius en risc d’exclusió social i/o amb discapacitat reconeguda. Entre els diversos serveis oferts, destaquen la recollida selectiva de residus urbans (cartró, paper, plàstic, vidre, orgànic i rebuig) i residus tòxics (tòners, piles, bombetes i fluorescents), així com la recollida de mobiliari i material voluminós. Aquestes activitats estan autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya. Ofereix també assessorament sobre sistemes de gestió ambiental (14001 i EMAS) i compliment de la LISMI, així com programes de formació de segregació en origen de les diverses fraccions, entre d’altres.

88

La Fundación Trinijove es una empresa sin ánimo de lucro que fomenta la gestión de residuos a través de la inserción sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión social y/o con discapacidad reconocida. Entre los servicios que ofrece, destacan la recogida selectiva de residuos urbanos (cartón, papel, plástico, vidrio, orgánico y rechazo) y residuos tóxicos (tóneres, pilas, bombillas y fluorescentes), así como la recogida de mobiliario y material voluminoso. Estas actividades están autorizadas por la Agencia de Residuos de Cataluña. Ofrece también asesoramiento sobre sistemas de gestión ambiental (14001 y EMAS) y cumplimiento de la LISMI, así como programas de formación de segregación en origen de las diversas fracciones, entre otros.


CONTACTA Rubén Mellado serveis.mediambient@trinijove.org T. 935 650 301 www.trinijove.org

Serveis professionals de gestió de residus, d’obres i rehabilitació i de jardineria, amb una dimensió social que marca la diferència.

Servicios profesionales de gestión de residuos, de obras y rehabilitación y de jardinería, con una dimensión social que marca la diferencia.

La Fundació Trinijove, a través de l’empresa d’inserció, ofereix també molts altres serveis d’obres i rehabilitació i de jardineria, com per exemple: • Rehabilitacions integrals de locals. • Pintura d’interiors i exteriors. • Feines de paleta, lampisteria i fontaneria. •  Realització i legalització de tot tipus d’instal·lacions (gas, electricitat, calefacció i aire condicionat...). • Manteniment de fusteria i alumini. • Reparació d’electrodomèstics. • Manteniment i conservació de jardins.

La Fundación Trinijove, a través de la empresa de inserción, ofrece también muchos otros servicios de obras y rehabilitación y de jardinería, por ejemplo: • Rehabilitaciones integrales de locales. • Pintura de interiores y exteriores. • Albañilería, lampistería y fontanería. •  Realización y legalización de todo tipo de instalaciones (gas, electricidad, calefacción y aire acondicionado...). • Mantenimiento de carpintería y aluminio. • Reparación de electrodomésticos. • Mantenimiento y conservación de jardines.

Si tens alguna necessitat al teu establiment, no dubtis a informar-te’n. La Fundació Trinijove —a més del seu valor social afegit— compta amb professionals experts i amb les mateixes garanties de qualitat que qualsevol altra empresa ordinària.

Si tienes alguna necesidad en tu establecimiento, no dudes en informarte. La Fundación Trinijove —además de su valor social añadido— cuenta con profesionales expertos y con las mismas garantías de calidad que cualquier otra empresa ordinaria.

ENTITAT DE VALOR SOCIAL I MEDIAMBIENTAL ENTIDAD DE VALOR SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL

89


TECNOLOGIA I COMUNICACIÓ

TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN

90


ARNAU DALMASES

CONTACTA

Estudi fotogràfic especialitzat en restauració i esdeveniments Estudio fotográfico especializado en restauración y eventos

Arnau Dalmases i Costa arnau@arnaudalmases.com M. 615 494 371 www.arnaudalmases.com

OFERTA ESPECIAL Descompte del 10% En tots els serveis fotogràfics. Descuento del 10% En todos los servicios fotográficos.

Vivim en un món d’imatges. Cuidar la identitat visual del teu negoci és essencial per connectar amb les emocions dels clients des del primer moment. A l’estudi fotogràfic d’Arnau Dalmases t’ajudaran a crear les millors imatges per transmetre l’esperit i la personalitat del teu establiment. Perquè una imatge val més que mil paraules, i perquè l’amor a primera vista existeix, posa’t en contacte amb Arnau Dalmases per treure el màxim profit de la fotografia, una de les eines de màrqueting més potents al teu abast.

Vivimos en un mundo de imágenes. Cuidar la identidad visual de tu negocio es esencial para conectar con las emociones de los clientes desde el primer momento. En el estudio fotográfico de Arnau Dalmases te ayudarán a crear las mejores imágenes para transmitir el espíritu y la personalidad de tu establecimiento. Porque una imagen vale más que mil palabras, y porque el amor a primera vista existe, contacta con Arnau Dalmases para sacar el máximo provecho de la fotografía, una de las herramientas de marketing más potentes a tu alcance.

91


CONCEPT AGENCY

CONTACTA

Agència de comunicació i relacions públiques Agencia de comunicación y relaciones públicas

Concept Agency concept@conceptagency.net T. 932 426 343 www.conceptagency.net

OFERTA ESPECIAL Gestió de xarxes socials i posicionaments en premsa per 600 €* mensuals. El PVP dels serveis sense l’oferta és de 1.200 €.* *IVA NO INCLÒS.

Gestión de redes sociales y posicionamientos en prensa por 600 €* mensuales. El PVP de los servicios sin la oferta es de 1.200 €.* *IVA NO INCLUIDO.

Concept Agency és una agència de comunicació i relacions públiques a Barcelona amb més de nou anys d’experiència en el sector. Treballen la comunicació amb una visió de 360° i per això són especialistes en comunicació corporativa, relacions públiques, social media i relacions institucionals. La seva experiència es desenvolupa treballant amb empreses del sector de la gastronomia i el lifestyle per millorar el seu reconeixement i reputació de marca. L’objectiu és clar: augmentar la visibilitat de l’establiment i, així, ajudar a fer créixer el negoci.

92

Concept Agency es una agencia de comunicación y relaciones públicas en Barcelona con más de nueve años de experiencia en el sector. Trabajan la comunicación con una visión de 360° y por eso son especialistas en comunicación corporativa, relaciones públicas, social media y relaciones institucionales. Su experiencia se desarrolla trabajando con empresas del sector de la gastronomía y el lifestyle para mejorar su reconocimiento y reputación de marca. El objetivo es claro: aumentar la visibilidad del establecimiento para ayudar a que el negocio crezca.


GRUP GSR

CONTACTA

Organització, promoció i comunicació gastronòmica Organización, promoción y comunicación gastronómica

Grup gsr ja fa gairebé trenta anys que lidera la comunicació i la producció gastronòmica a Barcelona i la resta d’Espanya. El seu capital humà, altament especialitzat en el món de la cuina i el vi, porta a terme projectes i serveis per a restauradors de manera integral i totalment personalitzada. Grup gsr és allà on la gastronomia connecta les persones: grans esdeveniments, actes exclusius per a vips, tasts d’alt prestigi, inauguracions, etc. Serà el teu aliat també com a gabinet de premsa o com a consultor sobre la viabilitat i l’estratègia del teu restaurant, compartint amb tu la passió per la gastronomia.

Grup gsr direccion@grupgsr.com T. 932 412 755 www.grupgsr.com

Grup gsr lleva casi treinta años liderando la comunicación y la producción gastronómica en Barcelona y el resto de España. Su capital humano, altamente especializado en el mundo de la cocina y el vino, lleva a cabo proyectos y servicios para restauradores de forma integral y totalmente personalizada. Grup gsr está presente donde la gastronomía conecta las personas: grandes eventos, actos exclusivos para vips, catas de alto prestigio, inauguraciones, etc. Será tu aliado también como gabinete de prensa o como consultor sobre la viabilidad y estrategia de tu restaurante, compartiendo contigo la pasión por la gastronomía.

93


GLOVO App de delivery App de delivery

El repartiment a domicili s’ha instaurat com una nova forma de consum, com un complement addicional a l’oferta del consum presencial als establiments. Glovo és la plataforma de delivery de referència. Nascuda a Barcelona el 2015, ofereix als restauradors de la ciutat diversos serveis perquè en puguin treure el màxim partit en un nou context marcat per la diversificació dels canals de venda i les noves tendències de consum. Entre aquests serveis hi ha el de Marketplace, que dona accés als milions d’usuaris de Glovo a través de la creació del perfil del restaurant a l’aplicació i genera vendes amb un potencial d’augment de fins a un 40%.

94

El reparto a domicilio se ha instaurado como una nueva forma de consumo, como un complemento adicional a la oferta del consumo presencial en los establecimientos. Glovo es la plataforma de delivery de referencia. Nacida en Barcelona en 2015, ofrece a los restauradores de la ciudad varios servicios para que puedan sacar el máximo provecho en un nuevo contexto marcado por la diversificación de los canales de venta y las nuevas tendencias de consumo. Entre estos servicios está el de Marketplace, que da acceso a los millones de usuarios de Glovo a través de la creación del perfil del restaurante en la aplicación y genera ventas con un potencial de aumento de hasta un 40%.


CONTACTA hosteleria@glovoapp.com

Glovo és un partner totalment consolidat al nostre país, ideal per potenciar les vendes a domicili.

Glovo es un partner totalmente consolidado en nuestro país, ideal para potenciar las ventas a domicilio.

Al mateix temps, el servei de Marketplace inclou la passarel·la de pagament, atenció al client i al restaurador les 24 hores, i dades sobre vendes i operacions. Aquest servei es pot complementar amb el de repartidors, una flota sempre disponible i que s’adapta en tot moment als fluxos de demanda. Glovo també ofereix el servei de cuines virtuals, espais de lloguer a disposició dels restauradors que volen augmentar la seva capil·laritat a la ciutat o necessiten més espai per al delivery i així evitar que se saturi la cuina del seu establiment. Finalment, s’inclou en el catàleg l’innovador servei Glovo Concepts, que ofereix als restaurants la possibilitat de gestionar una segona marca i nous plats especialment pensats per al delivery, des de les seves cuines existents. Aquesta nova oportunitat per al restaurador està fent que molts establiments hagin vist multiplicades per quatre les comandes a través de l’app, amb una rendibilitat superior al 25%.

Al mismo tiempo, el servicio de Marketplace incluye la pasarela de pago, atención al cliente y al restaurador las 24 horas, y datos sobre ventas y operaciones. Este servicio se puede complementar con el de repartidores, una flota siempre disponible y que se adapta en todo momento a los flujos de demanda. Glovo también ofrece el servicio de cocinas virtuales, espacios de alquiler a disposición de los restauradores de la ciudad que quieren aumentar su capilaridad en la ciudad o necesitan más espacio para el delivery y así evitar que se sature la cocina de su establecimiento. Finalmente, se incluye en el catálogo el innovador servicio de Glovo Concepts, que ofrece a los restaurantes la posibilidad de gestionar una segunda marca y nuevos platos especialmente pensados para el delivery, desde sus cocinas existentes. Esta nueva oportunidad para el restaurador está haciendo que muchos establecimientos hayan visto multiplicados por cuatro los pedidos a través de la app, con una rentabilidad superior al 25%.

OFERTA ESPECIAL •  Cost d’activació 0 €. •  Cost de manteniment 0 €. • Taxa de servei del 28%. •  Visibilitat: t’oferim 30 € per gastar en promocions a clients. •  Registra’t al web amb el codi promocional GREMIBARCELONA. Condicions aplicables als agremiats que no treballen amb la plataforma i que s’hi adhereixin durant els mesos de maig, juny, juliol i agost de 2021. Oferta vàlida per a 2021 i 2022. •  Coste de activación 0 €. •  Coste de mantenimiento 0 €. • Tasa de servicio del 28%. •  Visibilidad: te ofrecemos 30 € para gastar en promociones a clientes. •  Regístrate en la web con el código promocional GREMIBARCELONA. Condiciones aplicables a los agremiados que no trabajan con la plataforma y que se adhieran durante los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2021. Oferta válida para 2021 y 2022.

95


THEFORK

CONTACTA TheFork soporte@thefork.es T. 918 362 212

App de captació de clients i reserves App de captación de clientes y reservas OFERTA ESPECIAL •  Seis meses gratis de TheFork Manager Pro (coste normal 30 €). •  Alta gratuita y formación de bienvenida. •  Detalles y alta en https://go.thefork.com/ gremi. •  Sis mesos gratis de TheFork Manager Pro (cost normal 30 €). •  Alta gratuïta i formació de benvinguda. •  Detalls i alta a https://go.thefork.com/ gremi.

Amb TheFork, posa fi al no-show. Els clients amb reserva que no es presenten al restaurant suposen pèrdues per al negoci. TheFork fa anys que lluita contra aquest fenomen amb mesures que han aconseguit reduir el no-show fins a un insignificant 2%, la xifra més baixa del sector. La triple confirmació a través de diferents canals (SMS, correu electrònic, trucada), l’índex de fiabilitat del client o la petició de targeta de crèdit a l’usuari són algunes de les iniciatives impulsades per TheFork que ajuden a evitar el no-show i a gestionar les reserves d’una manera eficaç. Aquestes mesures ja les posen en pràctica xefs com els germans Torres o el mateix Martín Berasategui, que ha aconseguit reduir els no-shows en un 80%.

96

TheFork acaba con el no-show. Los clientes con reserva que no se presentan en el restaurante suponen pérdidas para el negocio. TheFork lleva años luchando contra este fenómeno con medidas que han conseguido reducir el no-show a un insignificante 2%, la cifra más baja del sector. La triple confirmación a través de diferentes canales (SMS, correo electrónico, llamada), el índice de fiabilidad del cliente o la petición de tarjeta de crédito al usuario son algunas de las iniciativas impulsadas por TheFork que ayudan a evitar el no-show y a gestionar las reservas de manera eficaz. Estas medidas ya las están poniendo en práctica algunos chefs como los hermanos Torres o el propio Martín Berasategui, que ha logrado reducir los no-shows en un 80%.


97


WIPASS

CONTACTA WiPass M. 632 141 012 hello@wipass.io www.wipass.io

Connexió amb els clients en temps real Conexión con los clientes en tiempo real

OFERTA ESPECIAL Prova gratuïta de dues setmanes. Prueba gratuita de dos semanas.

WiPass Business és una eina digital que farà créixer el teu negoci, ja que et permet atraure, connectar i fidelitzar clients. • Millora l’experiència wifi del teu negoci. •  Llança ofertes digitals prop del teu establiment. •  Fes que els teus clients tornin amb targetes de fidelització digitals. •  Augmenta els comentaris i valoracions dels teus clients. •  Esbrina tot el que succeeix al teu local. •  Capta automàticament les dades dels teus clients. • Crea un menú digital i atractiu.

98

WiPass Business es una herramienta digital que permitirá a tu negocio crecer, ya que podrás atraer, conectar y fidelizar clientes. • Mejora la experiencia wifi de tu negocio. •  Lanza ofertas digitales cerca de tu establecimiento. •  Haz que tus clientes vuelvan con tarjetas de fidelización digitales. •  Aumenta los comentarios y valoraciones de tus clientes. • Averigua todo lo que sucede en tu local. •  Capta automáticamente los datos de tus clientes. • Crea un menú digital y atractivo.


Bares, un lugar donde las cosas suceden. Bars, un lloc on les coses succeeixen.

99


GUAIFI

CONTACTA Oscar Jofre oscar@socialwibox.com M. 639 710 715 www.guaifi.cat www.socialwibox.es

OFERTES ESPECIALS De 39,99 €/mes a tan sols 19,99 €/mes, IVA no inclòs (preu per al GuaiFi universal; si es contracta el servei personalitzat GuaiFi, el preu és de 24,99 €/mes + IVA). De 39,99 €/mes a solo 19,99 €/mes, IVA no incluido (precio para el GuaiFi universal; si se contrata el servicio personalizado GuaiFi, el precio es de 24,99 €/mes + IVA).

GuaiFi és un servei de gestió intel·ligent de xarxes wifi que permet als clients connectar-se en bars i restaurants de tot Barcelona. Els locals que contracten GuaiFi gaudeixen d’un avantatge competitiu important: la fidelització de clients. Aquests identifiquen el servei fàcilment amb els adhesius col·locats a l’entrada del local. Amb GuaiFi tenen un servei gratuït, sense límit d’accés a aplicacions com WhatsApp o Skype, i molt còmode (només cal registrar-s’hi una vegada, sense compartir cap dada personal).

100

GuaiFi es un servicio de gestión inteligente de redes wifi que permite a los clientes conectarse en bares y restaurantes de toda Barcelona. Los locales que contratan GuaiFi gozan de una importante ventaja competitiva: la fidelización de clientes. Estos identifican el servicio fácilmente con los adhesivos colocados en la entrada del local. Con GuaiFi tienen un servicio gratuito, sin límite de acceso a aplicaciones como WhatsApp o Skype, y muy cómodo (solo tienen que registrarse una vez, sin compartir ningún dato personal).


TRADUCCIONES GUIU Servei de traducció de textos Servicio de traducción de textos

CONTACTA Silvia Guiu traduccionesguiu@gmail.com M. 619 253 218 www.traduccionesguiu.com

OFERTA ESPECIAL Descompte del 15% en totes les traduccions. Descuento del 15% en todas las traducciones.

Traducciones Guiu ofereix serveis de traducció i d’adaptació de textos en múltiples idiomes per al sector de l’hostaleria i la restauració. Els més de vint anys d’experiència col·laborant amb un ampli ventall d’establiments i grups de restauració de la ciutat en la traducció de cartes de restaurants, senyalística i comunicació en línia i corporativa són garantia de qualitat. L’equip de traductors nadius especialitzats de Traducciones Guiu s’adapta constantment al dinamisme de l’oferta culinària de Barcelona i domina la terminologia de les últimes tendències, a més d’oferir un tracte personalitzat i una comunicació àgil i propera amb el client.

Traducciones Guiu ofrece servicios de traducción y adaptación de textos en múltiples idiomas para el sector de la hostelería y la restauración. Sus más de veinte años de experiencia colaborando con un amplio abanico de establecimientos y grupos de restauración de la ciudad en la traducción de cartas de restaurantes, señalética y comunicación online y corporativa son garantía de calidad. El equipo de traductores nativos especializados de Traducciones Guiu se adapta constantemente al dinamismo de la oferta culinaria de Barcelona y domina la terminología de las últimas tendencias, además de ofrecer un trato personalizado y una comunicación ágil y cercana con el cliente.

101


DIVERSOS VARIOS

102


DIARI ARA

CONTACTA Diari ARA subscripcions@ara.cat T. 932 751 110 d.ara.cat/subscripcio

Diari d’informació general en català Diario de información general en catalán

OFERTA ESPECIAL Descompte del 45% • En la modalitat paper + accés digital total. • Es pot escollir entre la tarifa de dilluns a diumenge o feiners. Descuento del 45% • En la modalidad papel + acceso digital total. • Se puede escoger entre la tarifa de lunes a domingo o laborables.

Modern, amb un aire fresc i de molta qualitat. Així és el teu establiment i també el diari ARA. Si anessin de bracet, tot el que tenen de bo se sumaria i es duplicaria. Els teus clients volen prendre’s el cafè amb la millor companyia, l’ARA. El diari que llegeixen els barcelonins i les barcelonines que volen estar al dia de tot el que passa a la ciutat, explicat amb un periodisme lliure i compromès. A ells, com a tu i com a l’equip de l’ARA, els interessen les últimes notícies, però també l’oferta cultural i d'oci de la capital catalana.

Moderno, con un aire fresco y de mucha calidad. Así es tu establecimiento y también el diario ARA. Si fueran de la mano, todo lo que tienen de bueno se sumaría y se duplicaría. Tus clientes quieren tomarse el café con la mejor compañía, el ARA. El diario que leen los barceloneses y las barcelonesas que quieren estar al día de todo lo que pasa en la ciudad, explicado con un periodismo libre y comprometido. A ellos, como a ti y como al equipo del ARA, les interesan las últimas noticias, pero también la oferta cultural y de ocio de la capital catalana.

103


DIARIO AS

CONTACTA Diario AS supervisiongrupoprisa@ grupokonecta.com T. 914 400 510 suscripciones.as.com

Diari d’informació esportiva Diario de información deportiva

OFERTA ESPECIAL Descompte del 40% 216 €/any (18 €/mes) en lloc dels 362 € de preu de quiosc. Descuento del 40% 216 €/año (18 €/mes) en vez de los 362 € de precio de quiosco.

AS és més que una marca d’informació esportiva. És una plataforma multimèdia que ofereix un contingut esportiu completíssim. Va néixer l’any 1967 per donar veu a tots els esports, de la mà de grans periodistes que creen contingut de qualitat. Entre les prioritats del diari destaca la informació futbolística, per atendre la preferència de la major part del públic, a la qual dedica aproximadament la meitat del seu espai. Igualment, el diari presta una atenció especial a l’esport més minoritari i al femení, i ho fa de forma permanent, sense restringir-se als èxits en grans esdeveniments.

104

AS es algo más que una marca de información deportiva. Es una plataforma multimedia que ofrece un completísimo contenido deportivo. Nació en el año 1967 para dar voz a todos los deportes, de la mano de grandes periodistas que crean contenido de calidad. Entre las prioridades del diario resalta la información futbolística, atendiendo al gusto de la mayoría del público, a la cual dedica aproximadamente la mitad de su espacio. Igualmente, el diario presta una atención especial al deporte más minoritario y al practicado por mujeres, y lo hace de forma permanente, sin ceñirse únicamente a los logros en grandes acontecimientos.


EL PAÍS

CONTACTA El País T. 914 400 135 suscripciones@elpais.es

Diari d’informació general Diario de información general OFERTA ESPECIAL Descompte del 41% en subscripció de dilluns a diumenge (només 40 €/mes). Descompte del 44% en subscripció anual (només 456 €/any). Descuento del 41% en suscripción de lunes a domingo (solo 40 €/mes). Descuento del 44% en suscripción anual (solo 456 €/año).

EL PAÍS és el diari de referència a Espanya i a nivell internacional. És líder en vendes i en opinió, amb més de quaranta anys de trajectòria. A més, inclou una oferta excel·lent en suplements de gran interès per als lectors. Modern, seriós i rigorós, EL PAÍS estén la seva oferta per tot el territori espanyol amb les seves edicions regionals, a més de la seva edició internacional.

EL PAÍS es el diario de referencia en España y a nivel internacional. Es líder en ventas y en opinión, con más de cuarenta años de trayectoria. Además, incluye una excelente oferta en suplementos de gran interés para los lectores. Moderno, serio y riguroso, EL PAÍS extiende su oferta por todo el territorio español con sus ediciones regionales, además de su edición internacional.

105


EL PERIÓDICO-SPORT

CONTACTA El Periódico-Sport suscripciones@elperiodico.com T. 932 222 722

Diaris d’informació general i esportiva Diarios de información general y deportiva OFERTA ESPECIAL Beneficia’t del màxim descompte que oferim a establiments de restauració. Contacta amb nosaltres i sol·licita l’oferta especial per a agremiats. Promoció vàlida per a nous subscriptors. Benefíciate del máximo descuento que ofrecemos a establecimientos de restauración. Contacta con nosotros y solicita la oferta especial para agremiados. Promoción válida para nuevos suscriptores.

Llegir el diari i assaborir un bon cafè són accions que van de la mà. El Periódico i el diari Sport són la companyia ideal per fer que els teus clients gaudeixin al màxim del servei. El primer, per entrendre-hi més tot el que passa prop de casa i al món, i el segon, per tenir el màxim detall del dia a dia del Barça i del món de l’esport. El Periódico i el diari Sport són el complement perfecte per al teu menú.

106

Leer el periódico y saborear un buen café son acciones que van de la mano. El Periódico y el diario Sport son la compañía ideal para hacer que tus clientes disfruten al máximo del servicio. El primero, para entender más todo lo que pasa cerca de casa y en el mundo, y el segundo, para tener el máximo detalle del día a día del Barça i del mundo del deporte. El Periódico y el diario Sport son el complemento perfecto para tu menú.


EL TRIANGLE

CONTACTA Departament Comercial publicitat@eltriangle.eu

Setmanari d’anàlisi i investigació en català Semanario de análisis e investigación en catalán OFERTA ESPECIAL • Dues insercions gratuïtes de mitja pàgina amb la subscripció anual. • Descomptes en insercions publicitàries a la versió digital. • Dos inserciones gratuitas de media página con la suscripción anual. • Descuentos en inserciones publicitarias en la versión digital.

Nascut l’any 1990, el setmanari El Triangle s’ha fet un lloc entre les principals capçaleres que es distribueixen a tots els quioscos de Catalunya, apostant des dels seus inicis pel periodisme crític amb el poder i al servei de la ciutadania. Aquest setmanari d’anàlisi i investigació es presenta en paper i en versió digital. El seu reconegut prestigi en el panorama periodístic català s’ha traduït en una sòlida base de subscriptors i lectors fidelitzats, així com en una cartera consolidada d’anunciants.

Nacido en 1990, el semanario El Triangle se ha hecho un hueco entre las principales cabeceras que se distribuyen en todos los quioscos de Cataluña, apostando desde sus inicios por el periodismo crítico con el poder y al servicio de la ciudadanía. Este semanario de análisis e investigación se presenta en papel y en versión digital. Su reconocido prestigio en el panorama periodístico catalán se ha traducido en una sólida base de suscriptores y lectores fidelizados, así como en una cartera consolidada de anunciantes.

107


FIRA ÀPAT

CONTACTA

Fira Professional de l’Alimentació i la Gastronomia Catalana Feria Profesional de la Alimentación y la Gastronomía Catalana

Fira ÀPAT és la Fira Professional de l’Alimentació i la Gastronomia Catalana, que tindrà lloc del 16 al 18 d’octubre al Centre Comercial Las Arenas de Barcelona. La fira és una oportunitat perquè les botigues, restaurants, hotels, vinoteques, distribuïdors i consumidors finals puguin descobrir les novetats presentades per diferents productors agroalimentaris de proximitat. A més a més, aquest any també se celebra Fira ÀPAT Tarragona, que tindrà lloc de l’11 al 13 de juny al Palau Firal.

108

Fira ÀPAT es la Feria Profesional de la Alimentación y la Gastronomía Catalana, que tendrá lugar del 16 al 18 de octubre en el Centro Comercial Las Arenas de Barcelona. Esta feria es una oportunidad para que las tiendas, restaurantes, hoteles, vinotecas, distribuidores y consumidores finales puedan descubrir las novedades presentadas por diferentes productores agroalimentarios de proximidad. Además, este año también se celebra Fira ÀPAT Tarragona, que tendrá lugar del 11 al 13 de junio en el Palacio Ferial.

Eva Calvente info@fira-apat.cat T. 934 181 919 www.fira-apat.cat


LA VANGUARDIA-MUNDO DEPORTIVO Diaris d’informació general i esportiva Diarios de información general y deportiva

CONTACTA La Vanguardia Mundo Deportivo atencionalcliente@ clubvanguardia.com T. 933 481 482 www.clubvanguardia.com

OFERTA ESPECIAL Descompte del 50% En la subscripció anual conjunta a La Vanguardia i Mundo Deportivo de dilluns a diumenge: • La Vanguardia: 299 €/any (en lloc de 595 € de preu de quiosc). • Mundo Deportivo: 181 €/any (en lloc de 362 € de preu de quiosc). Oferta vàlida per a noves subscripcions o subscripcions addicionals, sempre que l’adreça de lliurament i/o el subscriptor no hagin tingut contractada una subscripció en els darrers 90 dies. Promoció vàlida fins al 31/12/21.

Cafè i notícies. Aperitiu i esports. Menú i re­portatges... Sens dubte, La Vanguardia i Mundo Deportivo són avui el condiment ideal que marida més bé amb l’oferta del teu es­tabliment, doncs atreuen i fidelitzen clients que es volen evadir i mantenir informats. A més, si n’ets subscriptor, formaràs part del Club Vanguardia i podràs assistir a esde­veniments exclusius, participar en sortejos i beneficiar-te de descomptes en concerts, teatre, cinema, restaurants, vi­atges… i molt més! Aprofita aquesta oferta per gaudir d’una subscripció a La Vanguardia i Mundo Deportivo i ofereix als teus clients els millors diaris d’ac­tualitat i esports de referència a Catalunya.

Café y noticias. Aperitivo y deportes. Menú y reportajes... Sin duda, La Vanguardia y Mundo Deportivo son hoy el condimento ideal que mejor marida con la oferta de tu establecimiento, ya que atraen y fidelizan clientes que quieren evadirse y mantenerse informados. Además, si eres suscriptor, formarás parte del Club Vanguardia y podrás asistir a eventos exclusivos, participar en sorteos y beneficiarte de descuentos en conciertos, teatro, cine, restaurantes, viajes... ¡y mucho más! Aprovecha esta oferta para disfrutar de una suscripción a La Vanguardia y Mundo Deportivo y ofrece a tus clientes los mejores diarios de actualidad y deportes de referencia en Cataluña.

Descuento del 50% En la suscripción anual conjunta a La Vanguardia y Mundo Deportivo de lunes a domingo: • La Vanguardia: 299€/año (en lugar de 595 € de precio de quiosco). • Mundo Deportivo: 181 €/año (en lugar de 362 € de precio de quiosco). Oferta válida para nuevas suscripciones o suscripciones adicionales, siempre que la dirección de entrega y/o el suscriptor no hayan tenido contratada una suscripción en los últimos 90 días. Promoción válida hasta el 31/12/21.

109


NEXUS COMPANY

CONTACTA Daniel Vicandi booking@nexusecompany.com M. 648 202 184 www.nexusecompany.es

Dansa per a esdeveniments Danza para eventos

OFERTA ESPECIAL Descompte del 20% En tots els esdeveniments contractats. Descuento del 20% En todos los eventos contratados.

Nexus és espectacle. És ball i art. És creativitat i originalitat. És una companyia de dansa neoclàssica, contemporània i flamenc que adapta les seves coreografies als teus esdeveniments, tenint en compte l’espai disponible a l’establiment, el tipus de clientela i la imatge que vols transmetre. Per això, disposen d’una xarxa de ballarins de primer nivell que actuen en algunes de les companyies més prestigioses del país.

110

Nexus es espectáculo. Es baile y arte. Es creatividad y originalidad. Es una compañía de danza neoclásica, contemporánea y flamenco que adapta sus coreografías a tus eventos, teniendo en cuenta el espacio disponible en el establecimiento, el tipo de clientela y la imagen que quieres transmitir. Para ello, disponen de una red de bailarines de primer nivel que actúan en algunas de las compañías más prestigiosas del país.


REQUETECOMO.COM Portal de gastronomia i oci Portal de gastronomía y ocio

CONTACTA Amaya amaya@requetecomo.com M. 698 362 387 www.requetecomo.com

OFERTA ESPECIAL • Reportatge gratuït sobre l’establiment o els seus productes. • Descompte del 30% en contractes publicitaris a partir de 6 mesos a Requetecomo.com i eltaquigrafo.com. • Reportaje gratuito sobre el establecimiento o sus productos. • Descuento del 30% en contratos publicitarios a partir de 6 meses en Requetecomo.com y eltaquigrafo.com.

El portal Requetecomo.com és una revista digital especialitzada en la difusió de continguts gastronòmics i d’oci, com ara la recomanació de restaurants, reportatges, receptes, propostes de lleure i altres temes. És un dels suplements d’eltaquigrafo.com, una publicació dirigida pel periodista i escriptor Carlos Quílez i amb una difusió mensual de 70.000 lectors. Requetecomo.com ofereix als establiments de restauració diferents possibilitats d’insercions publicitàries, promoció, reportatges i altres serveis interessants per a la seva estratègia de màrqueting.

El portal Requetecomo.com es una revista digital especializada en la difusión de contenidos gastronómicos y de ocio, como la recomendación de restaurantes, reportajes, recetas, propuestas de ocio y otros temas. Es uno de los suplementos de eltaquigrafo.com, una publicación dirigida por el periodista y escritor Carlos Quílez y con una difusión mensual de 70.000 lectores. Requetecomo.com ofrece a los establecimientos de restauración diferentes posibilidades de inserciones publicitarias, promoción, reportajes y otros servicios interesantes para su estrategia de marketing.

111


UNA INICIATIVA DE

GREMI DE RESTAURACIÓ DE BARCELONA Gran Via de les Corts Catalanes, 481, baixos 08015 Barcelona info@gremirestauracio.com www.gremirestauracio.com Il·lustració de portada Brosmind Disseny i maquetació www.extraestudio.com

AMB EL SUPORT DE

AMB EL PATROCINI DE