Page 1

GUIA DE SERVEIS I PARTNERS GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS 2020


GUIA DE SERVEIS I PARTNERS GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS 2020


SOM GARANTIA DE QUALITAT! ¡SOMOS GARANTÍA DE CALIDAD! 4

CONFIANÇA CONFIANZA 6

CONEIXEMENT CONOCIMIENTO 8

EXPERIÈNCIA EXPERIENCIA 10

PROFESSIONALITZACIÓ PROFESIONALIZACIÓN 12

ESPECIALITZACIÓ ESPECIALIZACIÓN 14

ÍNDEX ÍNDICE 2

GUIA DE SERVEIS I PARTNERS | GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS


SERVEIS DE PARTNERS SERVICIOS DE PARTNERS 16

ALIMENTACIÓ ALIMENTACIÓN

HIGIENE I NETEJA HIGIENE Y LIMPIEZA

18

64

ALHAMBRA

19

DETERCO

65

ACEITE DE JAÉN

20

ECOFROG

66

MAHOU-SAN MIGUEL

22

ELIS

67

SOLÁN DE CABRAS

23

GRUP LN

68

MAKRO

24

PROPACARE

70

MERCABARNA

26

MEDI AMBIENT I INCLUSIÓ SOCIAL MEDIO AMBIENTE E INCLUSIÓN SOCIAL

ASSESSORAMENT I CERTIFICACIONS ASESORAMIENTO Y CERTIFICACIONES

72

30

AGUA KMZERO

73

ALL IN SOLUTIONS FOR BUSINESS

31

FUNDACIÓ ARED

74

ASSOCIACIÓ CELÍACS DE CATALUNYA

32

TOO GOOD TO GO

76

GEFA PREVEN

33

FUNDACIÓ TRINIJOVE

78

PERSONAL MUSIC

34

TECNOLOGIA I XARXES EQUIPAMENTS, INSTAL·LACIONS I REFORMES TECNOLOGÍA Y REDES EQUIPAMIENTOS, INSTALACIONES Y REFORMAS 80 QUICKTENDR

81

DR. ENGINYER ATANASI JORNET

37

ELTENEDOR

82

IASO

38

WIPASS

84

ITS

39

YUPCHARGE

86

JOSPER

40

36

JUSTAENERGIA

41

REPSOL BUTANO

42

STOPFUGA

43

DIVERSOS VARIOS

AIGÜES DE BARCELONA

44

88

URBANUM MOBILIARIO

45

ARNAU DALMASES

89

CONCEPT AGENCY

90

GESTIÓ DE NEGOCI GESTIÓN DE NEGOCIO 52

DIARIA ARA

91

DIARI AS

92

EL PAÍS

93

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA-SPORT

94

ALIMENTUM

53

EL TRIANGLE

95

TAKARA

54

ESCENARI JOAN BROSSA

96

CAIXABANK

55

FIRA ÀPAT

97

TIMENET

62

GRUP GSR

98

TRADUCCIONES GUIU

63

LA VANGUARDIA-MUNDO DEPORTIVO

99

NEXUS COMPANY

100

REQUETECOMO.COM

101 3


SOM GARANTIA DE QUALITAT! ¡SOMOS GARANTÍA DE CALIDAD! 4

GUIA DE SERVEIS I PARTNERS | GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS


EL GREMI T'AJUDA!

¡EL GREMI TE AYUDA!

Al Gremi, començant pels òrgans de

En el Gremi, empezando por sus órganos

govern, que són empresaris de la

de gobierno, que son empresarios de

restauració en actiu, coneixem de

la restauración en activo, conocemos

primera mà les preocupacions i les

de primera mano las preocupaciones

necessitats dels restauradors.

y necesidades de los restauradores.

Som una associació que vetllem pels

Somos una asociación que vela por los

interessos del sector de la restauració

intereses del sector de la restauración

davant de les institucions i que venim

ante las instituciones, con una larga

d’una llarga trajectòria, pionera a la

tradición, pionera en la ciudad de

ciutat de Barcelona, que posa en valor la

Barcelona, que pone en valor su especia-

seva especialització en la restauració i la

lización en la restauración y la mejora

millora contínua per adaptar-nos als

continua para adaptarnos a los cambios

canvis normatius i a les noves tendènci-

normativos y a las nuevas tendencias de

es de la societat actual.

la sociedad actual.

El Gremi compta amb un equip de grans

El Gremi cuenta con un equipo de grandes

professionals de cada especialitat per

profesionales de cada especialidad que nos

donar-te assessorament integral en tots

permiten prestarte asesoramiento integral

els àmbits de la teva activitat.

en todos los ámbitos de tu actividad.

Els membres del Gremi gaudeixen de

Los miembros del Gremi gozan de todos

tots els serveis especialitzats de manera

los servicios especializados de manera

gratuïta o amb descomptes especials.

gratuita o con descuentos especiales.

Confiança, coneixement, experiència, professionalització i especialització.

Confianza, conocimiento, experiencia, profesionalización y especialización.

5


CONFIANÇA CONFIANZA CONEIXEMENT CONOCIMIENTO EXPERIÈNCIA EXPERIENCIA PROFESSIONALITZACIÓ PROFESIONALIZACIÓN ESPECIALITZACIÓ ESPECIALIZACIÓN

Tens el millor aliat perquè es defensin els teus drets amb força i determinació?–¿Tienes el mejor aliado para que defienda tus derechos con fuerza y determinación?

Compleixes amb la normativa vigent per al teu negoci? – ¿Cumples con la normativa vigente para tu negocio?

Ja coneixes els avantatges que t'ofereixen els nostres partners? – ¿Ya conoces las ventajas que te ofrecen nuestros partners?

6

GUIA DE SERVEIS I PARTNERS | GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS


REPRESENTACIÓ I CONSULTORIA PERSONALITZADA

REPRESENTACIÓN Y CONSULTORÍA PERSONALIZADA

El Gremi compta amb un equip

El Gremi cuenta con un equipo compro-

compromès de gran trajectòria, preparat

metido de gran trayectoria, preparado

per acompanyar-te i resoldre els tràmits,

para acompañarte y resolver los

dubtes, millores i oportunitats que vagin

trámites, dudas, mejoras y oportunidades

sorgint en el camí.

que vayan surgiendo en el camino.

Com a entitat vetllem sempre pels

Como entidad velamos siempre por

interessos empresarials dels restaura-

los intereses empresariales de los

dors i en aquests darrers anys ens avala

restauradores y en los últimos años nos

una solvència més que notable.

avala una solvencia más que notable.

No parem, impulsem junts sempre

No paramos, impulsamos juntos siempre

amb més energia i eficàcia.

con más energia y eficacia.

Més informació a

Más información en

agremiat@gremirestauracio.com

agremiat@gremirestauracio.com

o truca al 933 018 891.

o llama al 933 018 891.

7


CONFIANÇA CONFIANZA CONEIXEMENT CONOCIMIENTO EXPERIÈNCIA EXPERIENCIA PROFESSIONALITZACIÓ PROFESIONALIZACIÓN ESPECIALITZACIÓ ESPECIALIZACIÓN

Tens dubtes sobre les llicències d'activitat? –¿Tienes dudas sobre las licencias de actividad?

Vols obrir un negoci nou, fer obres al teu local o sol·licitar una llicència de terrassa? –¿Quieres abrir un negocio nuevo, hacer obras en tu local o solicitar una licencia de terraza?

8

GUIA DE SERVEIS I PARTNERS | GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS

Quins requeriments cal complir per canviar la teva llicència d'activitat? –¿Qué requerimientos debes cumplir para cambiar tu licencia de actividad?


SERVEIS TÈCNICS

SERVICIOS TÈCNICOS

El Gremi proporciona solucions als

El Gremi proporciona soluciones a los

agremiats en tots els temes i qüestions

agremiados en todos los temas y cuestiones

tècniques que els puguin sorgir.

técnicas que puedan surgir.

A través dels nostres enginyers, que

A través de nuestros ingenieros, que tienen

tenen una àmplia experiència i coneixe-

una amplia experiencia y conocimiento

ment en el sector, el Gremi de

en el sector, el Gremi de Restauració ofrece

Restauració ofereix a tots els agremiats

a todos sus agremiados asistencia

assistència personalitzada, amb caràcter

personalizada, con carácter gratuito

gratuït i a preus competitius,

y a precios competitivos, y guiada por

i guiada pels principis d’honestedat,

los principios de honestidad, compromiso

compromís i confiança.

y confianza.

Més informació a

Más información en

tecnic@gremirestauracio.com

tecnic@gremirestauracio.com

o truca al 935 522 960.

o llama al 935 522 960.

9


CONFIANÇA CONFIANZA CONEIXEMENT CONOCIMIENTO EXPERIÈNCIA EXPERIENCIA PROFESSIONALITZACIÓ PROFESIONALIZACIÓN ESPECIALITZACIÓ ESPECIALIZACIÓN

Necessites ajuda en temes laborals respecte als teus treballadors? –¿Necesitas ayuda en temas laborales respecto a tus trabajadores?

Tens dubtes sobre qualsevol contracte o traspàs de negoci? –¿Tienes dudas sobre cualquier contrato o traspaso de negocio?

Has rebut una sanció, demanda o reclamació? –¿Has recibido una sanción, demanda o reclamación?

10

GUIA DE SERVEIS I PARTNERS | GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS


SERVEIS JURÍDICS

SERVICIOS JURÍDICOS

Els serveis jurídics del Gremi abasten

Los servicios jurídicos del Gremi

l’assessorament especialitzat en tots

engloban el asesoramiento especializado

aquells assumptes que puguin afectar

en todos aquellos asuntos que puedan

el restaurador en relació amb els seus

afectar al restaurador en relación con

clients, treballadors, proveïdors,

sus clientes, trabajadores, proveedores,

comunitats de propietaris, entitats de

comunidades de propietarios, entidades

gestió, administració pública, organis-

de gestión, administración pública,

mes, jutjats, etc. El Gremi assessora

organismos, juzgados, etc. El Gremi asesora

les empreses agremiades en l’àmbit del

a las empresas agremiadas en el ámbito

dret civil, mercantil, laboral, processal

del derecho civil, mercantil, laboral,

i administratiu.

procesal y administrativo.

Més informació a

Más información en

legal@gremirestauracio.com

legal@gremirestauracio.com

o truca al 935 522 960.

o llama al 935 522 960.

11


CONFIANÇA CONFIANZA CONEIXEMENT CONOCIMIENTO EXPERIÈNCIA EXPERIENCIA PROFESSIONALITZACIÓ PROFESIONALIZACIÓN ESPECIALITZACIÓ ESPECIALIZACIÓN Estàs preparat per a una situació d’emergència o una inspecció de sanitat al teu local? –¿Estás preparado para una situación de emergencia o una inspección de sanidad en tu local?

Conèixes el cost i el marge de benefici de la teva oferta comercial?–¿Conoces el coste y el margen de beneficio de tu oferta comercial?

Utilitzes el teu crèdit per a la formació bonificada? –¿Utilizas tu crédito para la formación bonificada?

12

GUIA DE SERVEIS I PARTNERS | GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS


FORMACIÓ

FORMACIÓN

La formació com a eina de millora,

La formación como herramienta de mejora,

de rendibilitat i productivitat.

de rentabilidad y productividad.

Què pots aconseguir?

¿Qué puedes conseguir?

•M  és efectivitat en les funcions

• Más efectividad en las funciones

dels treballadors. •R  educció dels errors i els accidents laborals. •T  reballadors més motivats i participatius. •R  educció de l’índex de rotació de personal.

de los trabajadores. • Reducción de los errores y los accidentes laborales. • Trabajadores más motivados y participativos. • Reducción del índice de rotación de personal.

La productivitat augmenta si tens

La productividad aumenta al tener

treballadors qualificats i, per tant,

trabajadores cualificados y, por tanto,

obtindràs millors resultats econòmics.

obtendrás mejores resultados económicos.

Els agremiats gaudeixen de preus

Los agremiados cuentan con precios

especials i tallers gratuïts.

especiales y talleres gratuitos. ¡Ofrecemos

Oferim formació adaptada a les teves

formación adaptada a tus necesidades

necessitats i es pot bonificar!

y se puede bonificar!

Més informació a

Más información en

formacio@gremirestauracio.com

formacio@gremirestauracio.com

o truca al 935 526 585.

o llama al 935 526 585.

13


CONFIANÇA CONFIANZA CONEIXEMENT CONOCIMIENTO EXPERIÈNCIA EXPERIENCIA PROFESSIONALITZACIÓ PROFESIONALIZACIÓN ESPECIALITZACIÓ ESPECIALIZACIÓN

Quin és el tipus de forma jurídica més adequat al teu negoci?–¿Cuál es el tipo de forma jurídica más adecuado para tu negocio?

Quines són les obligacions fiscals i comptables? –¿Cuáles son las obligaciones fiscales y contables?

He rebut una notificació d'Hisenda o de la Seguretat Social, què he de fer?–He recibido una notificación de Hacienda o de la Seguridad Social, ¿qué debo hacer?

14

GUIA DE SERVEIS I PARTNERS | GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS


ASSESSORIA LABORAL I FISCAL

ASESORÍA LABORAL Y FISCAL

La clau perquè l’empresari pugui

La clave para que el empresario pueda

dedicar-se a fer créixer el seu negoci

dedicarse a hacer crecer su negocio es

és externalitzar la gestió comptable,

la externalización de la gestión contable,

fiscal i laboral. L’experiència i el coneixe-

fiscal y laboral. La experiencia y el conoci-

ment en l’àmbit de la restauració i de la

miento en el ámbito de la restauración

legislació aplicable, així com en l’aplica-

y de la legislación aplicable, así como en la

ció del conveni col·lectiu del sector, ens

aplicación del convenio colectivo del sector,

fan grans coneixedors de les necessitats

nos hacen conocedores de las necesidades

dels nostres clients.

de nuestros clientes.

Més informació a

Más información en

gestoria@gremirestauracio.com

gestoria@gremirestauracio.com

o truca al 935 522 968.

o llama al 935 522 968.

15


SERVEIS DE PARTNERS SERVICIOS DE PARTNERS 16

GUIA DE SERVEIS I PARTNERS | GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS


DESCOMPTES I OFERTES ESPECIALS

DESCOMPTES I OFERTES ESPECIALS

Els nostres partners, més compromesos

Nuestros partners, más comprometidos

que mai amb el sector.

que nunca con el sector.

Gaudeix dels seus descomptes i ofertes

Disfruta de sus descuentos y ofertas

especials per al teu establiment.

especiales para tu establecimiento.

Aprofita tots els descomptes fins

Aprovecha todos los descuentos hasta

al 31 de desembre de 2020.

el 31 de diciembre de 2020.

Més informació a

Más información en

partners@gremirestauracio.com

partners@gremirestauracio.com

17


ALIMENTACIÓ ALIMENTACIÓN

18

GUIA DE SERVEIS I PARTNERS | GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS


ALHAMBRA

CONTACTA Mahou-San Miguel T. 902 220 200 www.mahou-sanmiguel.com

Cervesa originĂ ria de Granada des del 1925 Cerveza originaria de Granada desde 1925

19


ACEITE DE JAÉN Oli d’oliva verge extra de la província de Jaén Aceite de oliva virgen extra de la provincia de Jaén

Aceite de Jaén Online és un dels princi-

Aceite de Jaén Online es uno de los

pals referents en la distribució d’oli

principales referentes en la distribución

d’oliva verge extra de la província de

de aceite de oliva virgen extra de la

Jaén. En el seu ampli catàleg trobaràs

provincia de Jaén. En su amplio catálogo

productes de primeríssima qualitat,

encontrarás productos de primerísima

de diferents varietats i de marques del

calidad, de diferentes variedades y de

prestigi de Picualia, Pago de Espejo,

marcas del prestigio de Picualia, Pago de

Supremo, Padilla o Mergaoliva.

Espejo, Supremo, Padilla o Mergaoliva.

Gran format

Gran formato

L’oli d’oliva verge extra envasat en gran

El aceite de oliva virgen extra envasado

format s’adapta a les necessitats de

en gran formato se adapta a las necesida-

l’hostaleria i el gran consum. Destaca el

des de la hostelería y el gran consumo.

bag-in-box de 3L de Pago de Espejo

Destaca el bag-in-box de 3L de Pago

(Andújar), la garrafa de 5L de Picualia

de Espejo (Andújar), la garrafa de 5L de

(Bailén), la garrafa de 5L de Nuestro

Picualia (Bailén), la garrafa de 5L de

(Jaén) i la llauna de 5L de Padilla

Nuestro (Jaén) y la lata de 5L de Padilla

(Bailén), tots de la província de Jaén,

(Bailén), todos ellos de la provincia de

primer productor mundial d’oli d’oliva

Jaén, primer productor mundial de

verge extra.

aceite de oliva virgen extra.

Olis prèmium

Aceites prémium

Reben el nom d’olis prèmium els que són

Como aceites prémium se conocen

de collita primerenca i extracció en fred,

aquellos de cosecha temprana y extrac-

en què l’oliva es recull durant el mes

ción en frío, en los que la aceituna se

d’octubre, quan el fruit és més verd.

recoge durante el mes de octubre, cuando

El resultat és un oli de màxima qualitat

el fruto es más verde. El resultado es un

en què el color, el sabor i l’aroma s’eleven

aceite de máxima calidad en el que el

a un nou nivell. Destaquen per un

color, el sabor y el aroma se elevan a un

afruitat intens els olis Picualia (Bailén),

nuevo nivel. Destacan por su intenso

Mergaoliva (Lahiguera), Padilla (Bailén)

frutado los aceites Picualia (Bailén),

i Supremo (Jaén). Aquests olis es

Mergaoliva (Lahiguera), Padilla (Bailén)

presenten habitualment en ampolles

y Supremo (Jaén). Estos aceites se

de 500 ml.

presentan habitualmente en botellas de 500 ml.

20

GUIA DE PARTNERS | GUÍA DE PARTNERS


CONTACTA Cristina Calzado info@aceitedejaen.es T. 953 054 618 M. 622 530 617 www.aceitedejaen.es

DESCOMPTES ESPECIALS • 5% de descompte per a comandes mínimes de 250 €. • 7,5% de descompte per a comandes mínimes de 500 €. • 10% de descompte per a comandes mínimes de 1.000 €. • 12,5% de descompte per a comandes mínimes de 1.500 €. Vàlids per als olis Picualia (Bailén), Pago de Espejo (Andújar), Supremo (Jaén), Padilla (Bailén), Mergaoliva (Lahiguera). / Despeses d’enviament incloses en comandes superiors a 70 €.

DESCUENTOS ESPECIALES • 5% de descuento para pedidos mínimos de 250 €. • 7,5% de descuento para pedidos mínimos de 500 €. • 10% de descuento para pedidos mínimos de 1.000 €. • 12,5% de descuento para pedidos mínimos de 1.500 €. Válidos para los aceites Picualia (Bailén), Pago de Espejo (Andújar), Supremo (Jaén), Padilla (Bailén), Mergaoliva (Lahiguera). / Gastos de envío incluidos en pedidos superiores a 70 €.

21


MAHOU-SAN MIGUEL

CONTACTA Mahou-San Miguel T. 902 220 200 www.mahou-sanmiguel.com

La companyia nacional líder en cervesa La compañía nacional líder en cerveza ai15820215037_AAFF_GRAFICA_2_Magna_v2.pdf

1

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

22

GUIA DE SERVEIS I PARTNERS | GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS

18/2/20

11:25


SOLÁN DE CABRAS

CONTACTA Solán de Cabras T. 902 220 200 www.solandecabras.es

Aigua de qualitat en un envàs icònic Agua de calidad en un envase icónico

SdC-24x28.indd 1

15/1/19 11:23

23


MAKRO Majorista d’alimentació per a hostaleria Mayorista de alimentación para hostelería

MAKRO ha llançat la iniciativa ADN

MAKRO ha lanzado la iniciativa ADN

Local, un projecte emmarcat en l’estratè-

Local, un proyecto que se enmarca en la

gia de sostenibilitat de la companyia que

estrategia de sostenibilidad de la

té com a objectiu oferir productes de

compañía y que tiene como objetivo

proximitat i que aposta per petits i

ofrecer productos de proximidad,

mitjans productors locals, a fi de garantir

apostando por pequeños y medianos

una gastronomia sostenible i respectuo-

productores locales, garantizando así

sa amb l’entorn.

una gastronomía sostenible y respetuosa

ADN Local recolza sobre tres pilars: els

con el entorno.

productors locals, el producte i el

ADN Local se asienta sobre tres pilares:

territori. D’aquesta manera, es visibilitza

los productores locales, el producto y el

l’esforç i el treball diari dels productors

territorio. De este modo, se visibiliza el

locals i s’aposta per productes Km 0,

esfuerzo y el trabajo diario de los

socialment responsables amb el medi

productores locales y se apuesta por

ambient i amb el creixement de l’econo-

productos Km 0, socialmente responsa-

mia local.

bles con el medio ambiente y con el crecimiento de la economía local.

24

GUIA DE SERVEIS I PARTNERS | GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS


CONTACTA Makro atencionclientes.02@makro.es Polígon Industrial Zona Franca Carrer A, 1 08040 Barcelona T. 933 363 111 www.makro.es

portem tot el sabor i frescor a la teva cuina Calçot recol·lectat en els horts de Mont-Roig

25


MERCABARNA El gran mercat majorista d’aliments frescos de Barcelona El gran mercado mayorista de alimentos frescos de Barcelona

26

MERCABARNA, EL REBOST DEL RESTAURADOR

MERCABARNA, LA DESPENSA DEL RESTAURADOR

Mercabarna funciona les 24 hores del dia per

Mercabarna funciona las 24 horas del día para

garantir l’aprovisionament d’aliments frescos als

garantizar el abastecimiento de alimentos frescos

ciutadans. En el seu recinte de la Zona Franca, es

a los ciudadanos. En su recinto de la Zona Franca se

concentren els mercats majoristes de fruites i

concentran los mercados mayoristas de frutas y

hortalisses, peix i marisc, l’escorxador de la ciutat i

hortalizas, pescado y marisco, el matadero de la ciudad

nombroses empreses especialitzades en la distribu-

y numerosas empresas especializadas en la distribu-

ció, elaboració, importació i exportació de produc-

ción, elaboración, importación y exportación de

tes frescos i congelats. A pocs quilòmetres,

productos frescos y congelados. A pocos kilómetros, en

a Sant Boi de Llobregat, hi trobem Mercabarna-flor,

Sant Boi de Llobregat, encontramos Mercabarna-flor, el

el mercat majorista de flors, plantes i complements.

mercado mayorista de flores, plantas y complementos.

Enguany Mercabarna comptarà també amb el

Este año Mercabarna contará también con el primer

primer mercat majorista de producte ecològic de

mercado mayorista de producto ecológico del estado.

l’estat. El nou Biomarket serà referent en producte

El nuevo Biomarket será referente en producto

biològic fresc i punt principal d’abastiment de

biológico fresco y punto principal de abastecimiento

detallistes i restauradors.

de detallistas y restauradores.

GUIA DE SERVEIS I PARTNERS | GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS


El nou Biomarket de Mercabarna serà el primer mercat majorista de producte ecològic fresc de l’estat.

El nuevo Biomarket de Mercabarna será el primer mercado mayorista de producto ecológico fresco del estado.

La varietat més gran de producte fresc

La mayor variedad de producto fresco

Els mercats majoristes ofereixen als restauradors

Los mercados mayoristas ofrecen a los restauradores

una gran diversitat de productes frescos a l’engròs,

una gran diversidad de productos frescos al por

tant de proximitat com de qualsevol lloc del món i

mayor, tanto de proximidad como de cualquier lugar

de totes les qualitats i preus. Gràcies al nou

del mundo y de todas las calidades y precios. Gracias

Biomarket, també es trobarà a Mercabarna la més

al nuevo Biomarket, también se encontrará en

gran varietat de productes ecològics d'Espanya.

Mercabarna la mayor variedad de productos ecológicos de España.

Producte amb valor afegit Al voltant dels mercats majoristes hi ha 400

Producto con valor añadido

empreses dedicades a oferir productes amb valor

Alrededor de los mercados mayoristas hay 400

afegit i serveis. Aquestes companyies estan especia-

empresas dedicadas a ofrecer productos con valor

litzades en manipulació d’aliments i unes 70 es

añadido y servicios. Estas compañías están especiali-

dediquen exclusivament a servir aliments frescos

zadas en manipulación de alimentos y unas 70 se

al canal HORECA. La seva missió és oferir produc-

dedican exclusivamente a servir alimentos frescos al

tes i serveis que permetin als restauradors estalviar

canal HORECA. Su misión es ofrecer productos y

temps, processos i espai a la cuina, i alhora ajudar

servicios que permitan a los restauradores ahorrar

a reduir costos i millorar resultats.

tiempo, procesos y espacio en la cocina, y al mismo tiempo ayudar a reducir costes y mejorar resultados.

Formació especialitzada en producte fresc Mercabarna és referent en formació de professio-

Formación especializada en producto fresco

nals que intervenen directament en el tractament

Mercabarna es referente en formación de profesiona-

de producte fresc o en la seva comercialització.

les que intervienen directamente en el tratamiento

Durant l’any organitza prop de 200 cursos, molts

de producto fresco o en su comercialización.

dels quals estan orientats a optimitzar la tasca de

Durante el año organiza cerca de 200 cursos, muchos

cuiners i restauradors per millorar-ne els resultats

de los cuales están orientados a optimizar la labor

a la cuina.

de cocineros y restauradores para mejorar sus resultados en la cocina.

Universitat d’Estiu Durant tres dies de juliol Mercabarna esdevé un

Universidad de Verano

punt de trobada d’empresaris, estudiants universi-

Durante tres días de julio Mercabarna se convierte

taris i experts internacionals per promoure la

en punto de encuentro de empresarios, estudiantes

cooperació, la transferència de coneixement i el

universitarios y expertos internacionales para

networking sobre grans temes que afecten el sector

promover la cooperación, la transferencia de

agroalimentari. Aquest any la Universitat d’Estiu

conocimiento y el networking sobre grandes temas 27


Una ciutat compromesa que té com a eix central la responsabilitat social.

Una ciudad comprometida que tiene como eje central la responsabilidad social.

celebrarà la seva tercera edició, en la qual es parlarà

que afectan al sector agroalimentario. Este año la

sobre el producte fresc ecològic.

Universidad de Verano celebrará su tercera edición, en la que se hablará sobre el producto fresco ecológico.

Una ciutat compromesa Mercabarna té com a eix central la responsabilitat

Una ciudad comprometida

social, per això posa especial èmfasi en les

Mercabarna tiene como eje central la responsabilidad

polítiques en contra del malbaratament alimentari.

social y por ello pone especial énfasis en las políticas

El Banc dels Aliments disposa, des del 2002,

que combaten el desperdicio alimentario. El Banco

d’un magatzem dins del recinte alimentari

de los Alimentos dispone, desde 2002, de un almacén

per a la recollida d’aliments frescos excedentaris

en el interior del recinto alimentario para la recogida

que donen voluntàriament les empreses

de alimentos frescos excedentarios que donan

del polígon.

voluntariamente las empresas del polígono.

L’educació en els bons hàbits alimentaris, sobretot

La educación en los buenos hábitos alimentarios,

entre els més petits, i la difusió de la dieta mediter-

sobre todo entre los más pequeños, y la difusión de la

rània son també valors clau per a Mercabarna.

dieta mediterránea son también valores clave para

Per això, es realitzen accions diàries per afavorir

Mercabarna. Para fomentarlos, se realizan acciones

l’alimentació sana a través de les campanyes per

diarias para favorecer la alimentación sana a través

a escolars «5 al dia» o «Creix amb el peix».

de las campañas para escolares «5 al día» o «Crece con el pescado».

28

GUIA DE SERVEIS I PARTNERS | GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS


CONTACTA Serveis de Formaciรณ de Mercabarna T. 935 563 456 T. 935 563 000 formacio@mercabarna.cat www.mercabarna.es AAFF ANUNCI MERCABARNA.pdf

1

7/2/20

15:51

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

29


ASSESSORAMENT I CERTIFICACIONS ASESORAMIENTO Y CERTIFICACIONES 30

GUIA DE SERVEIS I PARTNERS | GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS


ALL IN SOLUTIONS FOR BUSINESS Consultoria especialitzada en protecció de dades Consultoría especializada en protección de datos

CONTACTA Isaac Higueras info@allins4b.com T. 900 929 806 www.allins4b.com

OFERTA ESPECIAL 2×1 en formació. Curs de formació Servei integral RGPD + manipulació d’aliments o al·lèrgens. Oferta exclusiva per a agremiats amb 6 treballadors o menys.

OFERTA ESPECIAL 2×1 en formación. Curso de formación Servicio integral RGPD + manipulación de alimentos o alérgenos. Oferta exclusiva para agremiados con 6 trabajadores o menos.

All in Solutions és una empresa de

All in Solutions es una empresa de

consultoria especialitzada en protecció

consultoría especializada en protección

de dades RGPD-LOPDGDD (Reglament

de datos RGPD-LOPDGDD (Reglamento

general de protecció de dades i Llei

General de Protección de Datos y Ley

orgànica de protecció de dades personals

Orgánica de Protección de Datos

i garantia dels drets digitals) i molt

Personales y Garantía de los Derechos

experimentada en el sector de la restau-

Digitales) y muy experimentada en el

ració i l’hostaleria. De fet, des de fa molts

sector de la restauración y la hostelería.

anys ofereixen els seus serveis al Gremi

De hecho, desde hace muchos años ofrecen

de Restauració de Barcelona i a les

sus servicios al Gremi de Restauració de

empreses agremiades.

Barcelona y a sus empresas agremiadas.

La manera de treballar d’All in Solutions

La forma de trabajar de All in Solutions

for Business és presencial i facilita molt

for Business es presencial y facilita mucho

el compliment de la normativa, ja que

el cumplimiento de la normativa, ya que

allibera el restaurador de moltes tasques

libera al restaurador de numerosas

burocràtiques perquè pugui dedicar-se a

tareas burocráticas para que pueda

la seva activitat amb total tranquil·litat.

dedicarse a su actividad con total tranquilidad. 31


ASSOCIACIÓ CELÍACS DE CATALUNYA Assessorament, formació i suport en la gestió del gluten Asesoramiento, formación y apoyo en la gestión del gluten

CONTACTA Associació Celíacs de Catalunya restauracio@ celiacscatalunya.org T. 934 121 789 www.celiacscatalunya.org

L’Associació ofereix a les empreses agremiades al Gremi de Restauració de Barcelona assessorament, formació i suport continu en aspectes relacionats amb la gestió del gluten per facilitar l’obtenció de l’acreditació com a establiment «sense gluten». La Asociación ofrece a las empresas agremiadas al Gremi de Restauració de Barcelona asesoramiento, formación y apoyo continuo en aspectos relacionados con la gestión del gluten para facilitar la obtención de la acreditación como establecimiento «sin gluten».

32

L’Associació Celíacs de Catalunya

La Asociación Celíacos de Cataluña

representa els 75.000 celíacs i els

representa a los 75.000 celíacos y a los

450.000 sensibles al gluten (intolerants)

450.000 sensibles al gluten (intolerantes)

de Catalunya. El seu programa

de Cataluña. El programa «Restauración

«Restauració sense gluten» és un sistema

sin gluten» es un sistema de acreditación

d’acreditació per a obradors, empreses

para obradores, empresas de hostelería y

d’hostaleria i restauració, empreses de

restauración, empresas de catering y

càtering i food trucks que certifica el

food trucks que certifica que se cumplen

compliment dels protocols de seguretat

los protocolos de seguridad alimentaria

alimentària en l’elaboració i servei de

en la elaboración y servicio de productos

productes sense gluten que els fan aptes

sin gluten que los hacen aptos para

per a celíacs. Els plecs de condicions

celíacos. Los pliegos de condiciones

exigits per a l’acreditació han estat

exigidos para la acreditación han sido

supervisats i validats per l’Agència

supervisados y validados por la Agencia

Catalana de Seguretat Alimentària de la

Catalana de Seguridad Alimentaria de la

Generalitat de Catalunya.

Generalitat de Cataluña.

GUIA DE SERVEIS I PARTNERS | GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS


GEFA PREVEN

CONTACTA

Assessorament sobre riscos laborals Asesoramiento sobre riesgos laborales

Gefa Preven admin.bcn@gefapreven.com T. 937 061 080 www.gefapreven.com

DESCOMPTE DEL 10% En el servei de prevenció de les quatre especialitats (inclou formació inicial de prevenció de riscos laborals, obligatòria per llei).

DESCUENTO DEL 10% En el servicio de prevención de las cuatro especialidades (incluye formación inicial de prevención de riesgos laborales, obligatoria por ley).

Gefa Preven és un servei de prevenció

Gefa Preven es un servicio de prevención

aliè acreditat per la Generalitat de

ajeno acreditado por la Generalitat de

Catalunya des de l’any 2002 en les quatre

Cataluña desde el año 2002 en las cuatro

especialitats: seguretat en el treball,

especialidades: seguridad en el trabajo,

higiene industrial, ergonomia i psicoso-

higiene industrial, ergonomía y psicoso-

ciologia aplicada, i vigilància de la salut.

ciología aplicada, y vigilancia de la

L’empresa ofereix assessorament

salud.

personalitzat en matèria de riscos

La empresa ofrece asesoramiento

laborals. Entre els seus serveis trobem,

personalizado en materia de riesgos

per exemple, la formació del curs

laborales. Entre sus servicios encontra-

d’emergències i risc d’incendis i primers

mos, por ejemplo, la formación del curso

auxilis, de caràcter obligatori segons

de emergencias y riesgo de incendios y

l’art. 20 de la Llei de prevenció de riscos

primeros auxilios, de carácter obligatorio

laborals; els reconeixements mèdics

según el art. 20 de la Ley de Prevención de

laborals; els simulacres d’evacuació; la

Riesgos Laborales; los reconocimientos

investigació d’accidents; i el mesura-

médicos laborales; los simulacros de

ment acústic, entre d’altres.

evacuación; la investigación de accidentes; y la medición acústica, entre otros. 33


PERSONAL MUSIC Serveis d’audiomàrqueting i màrqueting sensorial Servicios de audiomarketing y marketing sensorial

34

Personal Music és una empresa de

Personal Music es una empresa de

serveis d’audiomàrqueting i de màrque-

servicios de audiomarketing y marketing

ting sensorial que dissenya l’entorn

sensorial que diseña el entorno musical

musical per a qualsevol tipus d’establi-

para cualquier tipo de establecimiento

ment d’una forma totalment personalit-

de una forma totalmente personalizada.

zada. Ofereix, a més, l’estudi a mida i el

Ofrece, además, el estudio a medida

manteniment d’instal·lacions de

y el mantenimiento de instalaciones

sonorització.

de sonorización.

Servei musical

Servicio musical

El departament de musicologia crea un

El departamento de musicología crea un

canal de música personalitzat, per

canal de música personalizado, para

aconseguir l’experiència i les sensacions

conseguir la experiencia y las sensaciones

idònies per a cada establiment i cada

idóneas para cada establecimiento y cada

estança. El canal compta amb l’actualit-

estancia. El canal cuenta con contenidos

zació constant de continguts, la planifi-

que se actualizan constantemente, una

cació per franges horàries, la màxima

planificación por franjas horarias, la

qualitat de so i molt més.

máxima calidad de sonido y mucho más.

GUIA DE SERVEIS I PARTNERS | GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS


CONTACTA Salvador Plaza splaza@personalmusic.es M. 620 847 979 www.personal-music.com

Personal Music crea un ambient personalitzat per aconseguir una experiència idònia a cada establiment i cada estança.

Personal Music crea un ambiente personalizado para conseguir una experiencia idónea en cada establecimiento y cada estancia.

Assessorament en propietat

Asesoramiento en propiedad

intel·lectual

intelectual

La reproducció de música als establi-

La reproducción de música en los estable-

ments és una de les principals preocupa-

cimientos es una de las principales

cions dels restauradors. Per això, Personal

preocupaciones de los restauradores. Por

Music ofereix el seu assessorament expert

ello, Personal Music ofrece su asesora-

en propietat intel·lectual. De fet, Personal

miento experto en propiedad intelectual.

Music és l’única empresa reconeguda que

De hecho, Personal Music es la única

ofereix totes les opcions legals en la gestió

empresa reconocida que ofrece todas las

de drets d’autor que concedeix el

opciones legales en la gestión de derechos

Ministeri de Cultura d’Espanya.

de autor que concede el Ministerio de

A més, Personal Music i el Gremi

Cultura de España.

oferiran unes trobades destinades a

Además, Personal Music y el Gremi

resoldre tot tipus de dubtes en aquesta

ofrecerán unos encuentros destinados a

matèria, per aclarir el ventall d’opcions

resolver todo tipo de dudas en esta

en reproducció musical i les limitacions

materia, para aclarar el abanico de

legals a tenir en compte.

opciones en reproducción musical y las

OFERTES ESPECIALS Contacta amb Personal Music per consultar la tarifa especial per a empreses agremiades en el servei musical personalitzat.

OFERTAS ESPECIALES Contacta con Personal Music para consultar la tarifa especial para empresas agremiadas en el servicio musical personalizado.

limitaciones legales a tener en cuenta. Màrqueting sensorial Personal Music també gestiona la

Marketing sensorial

cartelleria digital, amb el servei de

Personal Music también gestiona la

disseny i instal·lació de vídeos persona-

cartelería digital, con el servicio de diseño

litzats, i el màrqueting olfactiu, per

e instalación de vídeos personalizados,

completar una oferta enfocada a enriquir

y el marketing olfativo, para completar una

l’experiència dels clients de qualsevol

oferta enfocada a enriquecer la experiencia

tipus de local.

de los clientes de cualquier tipo de local. 35


36

EQUIPAMENTS, INSTAL·LACIONS I REFORMES EQUIPACIONES, INSTALACIONES Y REFORMAS GUIA DE SERVEIS I PARTNERS | GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS


DR. ENGINYER ATANASI JORNET Projectes acústics per a locals d’oci i restauració Proyectos acústicos para locales de ocio y restauración

CONTACTA Cristina Aguado admin@atanasijornet.com T. 932 466 192 www.atanasijornet.com

DESCOMPTE DEL 5% • En equips limitadors de so. • En la redacció d’informes d’adaptació a música en viu.

DESCUENTO DEL 5% • En equipos limitadores de sonido. • En la redacción de informes de adaptación a música en vivo.

Empresa especialitzada en projectes

Empresa especializada en proyectos

acústics de tot tipus de locals, com els

acústicos de todo tipo de locales, como los

d’oci i restauració. L’empresa porta a

de ocio y restauración. La empresa lleva a

terme l’estudi d’impacte acústic dels

cabo el estudio de impacto acústico de los

establiments i realitza el projecte per al

establecimientos y realiza el proyecto

seu condicionament acústic. També

para su acondicionamiento acústico.

s’encarrega de les certificacions de

También se encarga de las certificaciones

limitacions de so mitjançant limitadors

de limitaciones de sonido mediante

ECUDAP, homologats per l’Ajuntament

limitadores ECUDAP, homologados por

de Barcelona, i de limitacions mecàni-

el Ayuntamiento de Barcelona, y de

ques de minicadenes i televisors, entre

limitaciones mecánicas de minicadenas

d’altres.

y televisores, entre otras.

Dr. Enginyer Atanasi Jornet també és

Dr. Enginyer Atanasi Jornet también es

l’empresa delegada d’ECUDAP per

la empresa delegada de ECUDAP para

comercialitzar a Barcelona els seus

comercializar en Barcelona sus limitado-

limitadors de so.

res de sonido.

37


IASO

CONTACTA Carlos Corral info.barcelona@iasoglobal.com T. 934 572 090 www.iasoglobal.com

Sistemes de protecció solar Sistemas de protección solar

DESCOMPTE DEL 15% En tots els productes i serveis.

DESCUENTO DEL 15% En todos los productos y servicios.

38

IASO, empresa especialitzada en

IASO, empresa especializada en sistemas

sistemes de protecció solar, ha experi-

de protección solar, ha experimentado un

mentat un gran creixement des dels seus

gran crecimiento desde sus inicios, en

inicis, l’any 1984. Ha desenvolupat

1984. Ha desarrollado proyectos en más

projectes a més de trenta països, amb el

de treinta países, con el denominador

denominador comú de la innovació en

común de la innovación en sus propues-

les seves propostes, que van més enllà de

tas, que van más allá de la protección

la protecció solar: també aporta als

solar: también aporta a los estableci-

establiments valor estètic, confort i

mientos valor estético, confort y mejora de

millora de l’eficiència energètica.

la eficiencia energética.

Cada projecte requereix un estudi

Cada proyecto requiere un estudio y un

i un plantejament a mida, i la fabricació

planteamiento a medida, y la fabricación

i instal·lació de solucions personalitza-

e instalación de soluciones personaliza-

des. Molts establiments de restauració

das. Muchos establecimientos de

han apostat per IASO per protegir-se de

restauración han apostado por IASO

la llum amb solucions funcionals,

para protegerse de la luz con soluciones

lleugeres, dinàmiques, diàfanes i

funcionales, ligeras, dinámicas, diáfanas

modernes.

y modernas.

GUIA DE SERVEIS I PARTNERS | GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS


ITS

CONTACTA

Equipament de cuines professionals Equipamiento de cocinas profesionales

Raúl Serrano rserrano@itsolucion.es M. 658 869 911 www.itsolucion.es

DESCOMPTE DEL 20% En equipament i sistemes de tractament d’aigua. També avantatges en finançament flexible i opció de lloguer.

DESCUENTO DEL 20% En equipamiento y sistemas de tratamiento de agua. También ventajas en financiación flexible y opción de alquiler.

ITS és una empresa especialitzada en

ITS es una empresa especializada en cocinas

cuines professionals i projectes integrals

profesionales y proyectos integrales de

d’hostaleria. Ofereixen un servei de venda,

hostelería. Ofrecen un servicio de venta,

lloguer i manteniment d’equipament.

alquiler y mantenimiento de equipamiento.

Porta a terme l’estudi inicial de necessitats,

Lleva a cabo el estudio inicial de necesida-

a partir de l’anàlisi de la carta, l’operativa,

des, analizando la carta, operativa, espacio

l’espai i el flux de les instal·lacions, per fer

y flujo de las instalaciones, para elaborar

una proposta sobre quina és la maquinària

una propuesta sobre la maquinaria más

més adequada i la seva distribució òptima.

adecuada y su óptima distribución.

També desenvolupa projectes tècnics,

Desarrolla también proyectos técnicos,

estudis d’eficiència energètica, planificació

estudios de eficiencia energética, planifica-

i coordinació d’instal·lacions, posada en

ción y coordinación de instalaciones,

marxa i servei postvenda.

puesta en marcha y servicio postventa.

Disposa, a més, de taller d’acer, tècnics

Dispone, además, de taller de acero,

específics per a la instal·lació i reparació de

técnicos específicos para la instalación y

fred industrial, equips de cocció, sistemes

reparación de frío industrial, equipos de

d’extracció, tractament d’aigua i aire

cocción, sistemas de extracción, trata-

condicionat.

miento de agua y aire acondicionado. 39


JOSPER

CONTACTA

Equips de brasa de gamma alta Equipos de brasa de alta gama

Josper josper@jospergrill.com T. 937 671 516 www.jospergrill.com

DESCOMPTE DEL 10% En tots els productes.

DESCUENTO DEL 10% En todos los productos.

40

Josper és autèntica passió per la brasa.

Josper es auténtica pasión por la brasa. Es el

És l’aliat perfecte per als xefs que volen

aliado perfecto para los chefs que quieren

aconseguir el brasejat de la més alta

conseguir el braseado de la más alta calidad.

qualitat. Tradició i innovació s’uneixen en

Tradición e innovación se unen en el diseño

el disseny dels forns i graelles d’aquesta

de los hornos y parrillas de esta marca, que

marca, que ja fa més de cinquanta anys que

ya cuenta más de cincuenta años ofreciendo

ofereix màquines d’alta gamma a l’exigent

máquinas de alta gama en el exigente sector

sector HORECA i és present a cuines

HORECA y está presente en cocinas

professionals —i aviat també domèsti-

profesionales —y pronto también domesti-

ques— d’arreu del món. L’R+D de Josper

cas— de todo el mundo. La I+D de Josper ha

ha donat fruits tan reconeguts i revolucio-

dado frutos tan reconocidos y revoluciona-

naris com el Robatagrill, la Graella Basca,

rios como el Robatagrill, la Parrilla Vasca,

els combos CVJ, els rostidors Josper ASJ o

los nuevos combos CVJ, los nuevos asadores

el nou Mangal. Tots ells es fabriquen amb

Josper ASJ o el nuevo Mangal. Todos ellos se

aliatges d’acer d’alta tecnologia i compo-

fabrican con aleaciones de acero de alta

nents d’alta qualitat, i funcionen amb

tecnología y componentes de alta calidad, y

carbó vegetal, del qual Josper comercialit-

funcionan con carbón vegetal, del que Josper

za fins a nou tipus diferents.

comercializa hasta nueve tipos diferentes.

GUIA DE SERVEIS I PARTNERS | GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS


JUSTAENERGIA

CONTACTA

Gestió integral d’eficiència energètica Gestión integral de eficiencia energética

Lluís Vicente ajusta30@justaenergia.com T. 934 989 921 www.justaenergia.com

OFERTES ESPECIALS Informe gratuït del contracte energètic del negoci i anàlisi de la capacitat real d’estalvi. JustaEnergia pot tramitar el canvi de condicions de contracte o de subministradora. Els honoraris per aquesta feina seran l’import equivalent a l’estalvi en factura dels primers dos mesos complets a partir del canvi. Si no hi ha estalvi, no hi ha cap cost per al client.

OFERTAS ESPECIALES

Vols estalviar en la despesa energètica

¿Quieres ahorrar en el gasto energético de

del teu establiment? JustaEnergia

tu establecimiento? JustaEnergia coopera

coopera amb tu per optimitzar els

contigo para optimizar los contratos,

contractes, augmentar l’eficiència i

aumentar la eficiencia y aportar

aportar solucions tècniques que millorin

soluciones técnicas que mejoren tus

les instal·lacions.

instalaciones.

Aquesta gestora energètica duu a terme

Esta gestora energética lleva a cabo todo

tot el procés: instal·lació d’equips,

el proceso: instalación de equipos,

enginyeria i comunicació de dades de

ingeniería y comunicación de datos de

consum. Amb el programa Ajusta30 es

consumo. Con el programa Ajusta30 se

compromet amb els negocis a estalviar

compromete con los negocios a ahorrar un

un 30% de la despesa energètica, sense

30% en el gasto energético, sin dejar de

deixar de consumir l’energia que

consumir la energía que necesitan. Y

necessiten. I sempre sense inversió

siempre sin inversión inicial o con una

inicial o amb una inversió mínima

inversión mínima financiada con parte

finançada amb part de l’estalvi obtingut.

del ahorro obtenido.

Informe gratuito del contrato energético del negocio y análisis de la capacidad real de ahorro. JustaEnergia puede tramitar el cambio de condiciones de contrato o de suministradora. Los honorarios por este trabajo serán el importe equivalente al ahorro en factura de los primeros dos meses completos a partir del cambio. Si no hay ahorro, no hay ningún coste para el cliente.

41


REPSOL BUTANO

CONTACTA

Subministrament de gas butà i propà Suministro de gas butano y propano

Antonio Macián antonio.macian@repsol.com T. 934 846 218 www.repsol.com

DESCOMPTE DEL 10% • En el servei de manteniment bàsic. • En el servei de manteniment plus. • En el lloguer d’escalfapatis (estufes).

DESCUENTO DEL 10% • En el servicio de mantenimiento básico. • En el servicio de mantenimiento plus. • En el alquiler de calientapatios (estufas).

Repsol és una de les grans entitats

Repsol es una de las grandes entidades

energètiques que distribueix gasos

energéticas que distribuye gases licuados

liquats del petroli (GLP), una energia

del petróleo (GLP), una energía econó-

econòmica, mediambientalment

mica, medioambientalmente sostenible y

sostenible i amb disponibilitat en

con disponibilidad en cualquier lugar.

qualsevol lloc.

Disfruta de la energía de Repsol para la

Pots gaudir de l’energia de Repsol per a

cocina, el agua caliente sanitaria, la

la teva cuina, l’aigua calenta sanitària, la

calefacción y el lavado de ropa, en envase

calefacció i fins i tot la bugada, en format

(de butano y de propano) o mediante un

envasat (de butà i propà) o mitjançant un

depósito, según las necesidades de tu

dipòsit, en funció de les necessitats del

negocio. Para los restauradores con

teu negoci. Per als restauradors amb

terraza, Repsol también ofrece alquiler de

terrassa, Repsol ofereix un descompte en

calientapatios y se encarga del asesora-

el lloguer d’escalfapatis i s’encarrega de

miento, la instalación, el mantenimiento

l’assessorament, la instal·lació, el

y la retirada de las estufas al final de la

manteniment i la retirada de les estufes

temporada.

quan s’acaba la temporada.

42

GUIA DE SERVEIS I PARTNERS | GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS


STOPFUGA

CONTACTA StopFuga stopfuga@gmail.com M. 660 005 161

Reparacions d’instal·lacions d’aigua Reparaciones de instalaciones de agua

AVANTATGES ESPECIALS • Assistència prioritària a empreses agremiades. • Desplaçament gratuït a Barcelona ciutat.

VENTAJAS ESPECIALES • Asistencia prioritaria a empresas agremiadas. • Desplazamiento gratis en Barcelona ciudad.

StopFuga soluciona de forma ràpida i

StopFuga soluciona de forma rápida y

eficaç un dels problemes més habituals

eficaz uno de los problemas más habitua-

als establiments de restauració, la

les en los establecimientos de restaura-

pèrdua d’aigua als vàters, que repercu-

ción, la pérdida de agua en los inodoros,

teix directament en la despesa de

que repercute directamente en el gasto de

consum del negoci.

consumo del negocio.

L’equip d’operaris de StopFuga, especia-

El equipo de operarios de StopFuga,

listes en reparacions i instal·lacions

especialistas en reparaciones e instala-

d’aigua, es posaran ràpidament en

ciones de agua, se pondrán en marcha

marxa per solucionar-te l’avaria.

rápidamente para solucionarte la avería.

43


AIGÜES DE BARCELONA Aigües de Barcelona gestiona el cicle integral de l'aigua a Barcelona i la seva àrea metropolitana i dona servei a prop de tres milions de persones. Els seus més de 150 anys d'història la converteixen en un referent en la gestió d'aquest recurs. L'excel·lència en la gestió i el compromís social són les senyes d'identitat d'Aigües de Barcelona, que garanteix l'aigua a tothom qui no la pugui pagar. Més de 41.000 famílies vulnerables en tenen bonificat el consum, 22.592 a Barcelona. Aigües de Barcelona gestiona el ciclo integral del agua en Barcelona y su área metropolitana, dando servicio a cerca de tres millones de personas. Sus más de 150 años de historia la convierten en un referente en la gestión de este recurso. La excelencia en la gestión y el compromiso social son las señas de identidad de Aigües de Barcelona, que garantiza el agua a quien no la pueda pagar. Más de 41.000 familias vulnerables tienen bonificado su consumo, 22.592 de ellas en Barcelona.

44

GUIA DE SERVEIS I PARTNERS | GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS


UN 2020 PER PROMOCIONAR L’AIGUA SOSTENIBLE

UN 2020 PARA PROMOCIONAR EL AGUA SOSTENIBLE

Aigües de Barcelona i el Gremi de Restauració

Aigües de Barcelona y el Gremi de Restauració de

de Barcelona han signat un conveni de col·laboració

Barcelona han firmado un convenio de colaboración

per promoure, durant el 2020, l’aigua sostenible i de

para la promoción, durante 2020, del agua sosteni-

proximitat que es distribueix a l’àrea metropolitana.

ble y de proximidad que se distribuye en el área

L’objectiu de l’acord és oferir als comensals l’opció

metropolitana. El objetivo del acuerdo es ofrecer a los

de consumir aigua de l’aixeta de forma habitual.

comensales la opción de consumir agua del grifo de

L’aigua que es distribueix a Barcelona i a 22

forma habitual.

municipis més de l’àrea metropolitana és totalment

El agua que se distribuye en Barcelona y otros

saludable i tan segura sanitàriament com qualsevol

22 municipios del área metropolitana es totalmente

aliment que puguem trobar als supermercats.

saludable y tan segura sanitariamente como

De fet, des de fa més de deu anys disposa de

cualquier alimento que podamos encontrar en los

l’acreditació ISO 22000, com qualsevol altre

supermercados. De hecho, desde hace más de diez

aliment, gràcies als estrictes controls que la

años dispone de la acreditación ISO 22000, como

companyia efectua durant tot el seu recorregut.

cualquier otro alimento, gracias a los estrictos

És important, doncs, transmetre aquesta seguretat

controles que la compañía efectúa durante todo su

a restauradors i clients.

recorrido. Por todo ello, es importante transmitir

Per tal de formar els restauradors, Aigües de

esta seguridad a restauradores y clientes.

Barcelona i el Gremi de Restauració realitzaran

Con el fin de formar a los restauradores, Aigües de

diverses sessions formatives per als seus agremiats

Barcelona y el Gremi de Restauració realizarán

sobre aspectes relacionats amb l’aigua i la seva

varias sesiones formativas para sus agremiados

qualitat. També es tractarà la necessitat de transfor-

sobre aspectos relacionados con el agua y su calidad.

mar els restaurants en restaurants sostenibles, amb

También se tratará la necesidad de transformar los

un ús eficient de l’aigua, la reducció de la petjada

restaurantes en restaurantes sostenibles, que

hídrica i la reducció de deixalles.

implanten un uso eficiente del agua y reduzcan su huella hídrica y sus residuos.

45


46

UNA AIGUA DE QUALITAT EXCEPCIONAL

UN AGUA DE CALIDAD EXCEPCIONAL

La qualitat de l’aigua és la nostra prioritat. Per

La calidad del agua es nuestra prioridad. Por eso

això treballem amb els màxims nivells de seguretat

trabajamos con los máximos niveles de seguridad

i apliquem els sistemes de control més avançats

y aplicamos los sistemas de control más avanzados

per obtenir aigua de consum de la millor qualitat.

para obtener agua de consumo de la mejor calidad.

Gràcies a aquest esperit, vam ser la primera

Gracias a este espíritu, fuimos la primera empresa

empresa a Espanya —i una de les primeres al

en España —y una de las primeras en el mundo—

món— a obtenir fa deu anys la certificació

que obtuvo hace diez años la certificación ISO 22000

ISO 22000 de qualitat alimentària, que assegura

de calidad alimentaria, que asegura la garantía

la garantia sanitària de l’aigua i l'equipara amb

sanitaria del agua, equiparándola a cualquier

qualsevol altre aliment.

otro alimento.

A Aigües de Barcelona la qualitat de l’aigua

En Aigües de Barcelona la calidad del agua de

de consum és avaluada de manera constant a

consumo es evaluada de manera constante en

les nostres plantes de tractament, als dipòsits

nuestras plantas de tratamiento, nuestros depósitos

i a la xarxa de distribució.

y nuestra red de distribución.

GUIA DE SERVEIS I PARTNERS | GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS


El costum ens fa veure el raig abundant d’aigua que

La costumbre nos hace ver el chorro abundante de

surt de les nostres aixetes com un fet natural, però

agua que sale de nuestros grifos como un hecho

en realitat es tracta d’una veritable fita d’enginyeria

natural, pero en realidad se trata de un verdadero

i de les tecnologies de control més avançades.

hito de ingeniería y de las tecnologías de control más

La xarxa d’abastament d’aigua és una malla de

avanzadas.

canalitzacions de diferent diàmetre amb una

La red de abastecimiento de agua es una malla

longitud global de més de 4.500 quilòmetres i que

de canalizaciones de diferente diámetro con una

serveix per donar garantia de subministrament als

longitud global de más 4.500 kilómetros y que

diferents usos.

sirven para dar garantía de suministro a los

El funcionament de la xarxa requereix d’un sofisti-

diferentes usos.

cat sistema de control que supervisa permanent-

El funcionamiento de la red requiere de un sofisticado

ment en temps real, 24h els 365 dies de l’any,

sistema de control que supervisa permanentemente

els paràmetres hidràulics d’aquests 4.500 quilòme-

en tiempo real, 24h los 365 días del año, los paráme-

tres de xarxa per assegurar que tot el procés de

tros hidráulicos de estos 4.500 kilómetros de red

transport es duu a terme d’acord amb la màxima

asegurando que todo el proceso de transporte se lleva a

qualitat de servei.

cabo de acuerdo con la máxima calidad de servicio.

Durant el llarg viatge que fa des de la planta de

Durante el largo viaje que hace desde la planta de

tractament fins als milers de punts de consum

tratamiento hasta los miles de puntos de consumo el

l’aigua passa tota una sèrie de controls per assegu-

agua pasa toda una serie de controles para asegurar

rar que cap tipus de contaminant hi entra en

que ningún tipo de contaminante entra en contacto

contacte. L’aigua de consum es considera el

con ella. El agua de consumo está considerado el

producte alimentari més controlat del món. És

producto alimentario más controlado del mundo. Es

l’únic aliment que no només es controla fins que

el único alimento que no solo se controla hasta que

surt del punt de producció, és a dir, de la fàbrica,

sale del punto de producción, es decir, de la fábrica,

sinó que a més es pot controlar al llarg de tot el

sino que además se puede controlar a lo largo de todo

procés de distribució fins que arriba al consumidor.

el proceso de distribución hasta que llega al consumi-

És per això que l’aigua que distribueix Aigües de

dor. Es por esto que el agua que distribuye Aigües de

Barcelona té, des de fa més de deu anys, una

Barcelona tiene, desde hace más de diez años, una

certificació alimentària que l’equipara a qualsevol

certificación alimentaria que la equipara a cual-

altre aliment.

quier otro alimento.

AIGUA I CANVI CLIMÀTIC

AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO

L’aigua és un dels recursos més amenaçats pels

El agua es uno de los recursos más amenazados por los

efectes del canvi climàtic. Esdevindrà un bé escàs,

efectos del cambio climático. Se convertirá en un bien

motiu pel qual hem d’estar preparats per fer més

escaso, de modo que debemos estar preparados para

eficient la gestió de l’aigua, en indústries, comerços

implantar una gestión más eficiente del agua, en

i particulars. Ja som en un escenari meteorològic

industrias, comercios y particulares. Estamos ya en

canviant i cada cop més extrem, en què passem de

un escenario meteorológico cambiante y cada vez más

situacions de sequera a grans inundacions en

extremo, en que pasamos de situaciones de sequía a

períodes de temps més curts. Als canvis meteorolò-

grandes inundaciones en periodos de tiempo más

gics hem de sumar l’augment demogràfic i un

cortos. A los cambios meteorológicos hay que sumar el

creixement de la demanda d’aigua motivat pels

aumento demográfico y un crecimiento de la demanda

canvis en l’estil de vida.

de agua motivado por los cambios en el estilo de vida. 47


48

Des d’Aigües de Barcelona treballem en diverses

Desde Aigües de Barcelona trabajamos en varias

línies per protegir aquest recurs, com per exemple

líneas para proteger este recurso, como por ejemplo

disposar d'una de les xarxes més eficients del món.

tener una de las redes más eficientes del mundo.

Hem estat capaços de sensoritzar i modelitzar tota

Hemos sido capaces de sensorizar y modelizar toda

la xarxa i fer-ne una gestió en temps real. Això ens

la red y activar una gestión en tiempo real. Esto nos

permet, entre altres coses, detectar qualsevol

permite, entre otras cosas, detectar cualquier

anomalia i variacions en la demanda i gestionar

anomalía y variaciones en la demanda y gestionar

la xarxa de la forma més eficient.

la red de la forma más eficiente.

Un model d’empresa sostenible

Un modelo de empresa sostenible

L’aigua, el nostre recurs més preuat, pot ajudar a

El agua, nuestro recurso más preciado, puede

combatre el canvi climàtic. Un ús més responsable

ayudar a combatir el cambio climático. Un uso más

i eficient contribueix a la protecció dels recursos

responsable y eficiente contribuye a la protección de

naturals i a la reducció d’emissions. La lluita contra

los recursos naturales y a la reducción de emisiones.

el canvi climàtic requereix de la suma de sinergies

La lucha contra el cambio climático requiere de la

entre tots els actors implicats: administracions,

suma de sinergias entre todos los actores implicados:

empreses i ciutadania. Petits gestos com fer un ús

administraciones, empresas y ciudadanos. Pequeños

responsable de l’aigua i de l’energia a casa, reduir el

gestos como hacer un uso responsable del agua y de la

consum o triar productes i serveis amb un baix

energía en casa, reducir el consumo o escoger

impacte ambiental ajuden a combatre el canvi

productos y servicios con un bajo impacto ambiental,

climàtic.

ayudan a combatir el cambio climático.

A Aigües de Barcelona treballem per aconseguir

En Aigües de Barcelona trabajamos para conseguir

una companyia sostenible que contribueixi a la

una compañía sostenible que contribuya a la lucha

lluita contra els efectes del canvi climàtic. Ja fa

contra los efectos del cambio climático. Ya hace

temps que Aigües de Barcelona es va fixar mesures

tiempo que Aigües de Barcelona se fijó medidas

ambicioses en àmbits com la reducció de la petjada

ambiciosas en ámbitos como la reducción de la

de carboni, que hem reduït un 41,2% des del 2015.

huella de carbono, que hemos reducido en un 41,2%

Hem incorporat energies renovables, comprem

desde 2015. Hemos incorporado energías renovables,

energia lliure d’emissions i disposem d’un model de

compramos energía libre de emisiones y disponemos

mobilitat sostenible amb la flota de vehicles

de un modelo de movilidad sostenible con la mayor

elèctrics més gran de Barcelona.

flota de vehículos eléctricos de Barcelona.

Però això encara no és suficient i busquem assolir la

Pero esto no es suficiente todavía y buscamos

neutralitat, un dels nostres reptes per al 2030. En

alcanzar la neutralidad, uno de nuestros retos para

matèria de descarbonització, compensarem

2030. En materia de descarbonización, compensare-

emissions i analitzarem projectes de recerca sobre

mos emisiones y analizaremos proyectos de investi-

captura de CO2. A més, estem implantant un

gación sobre captura de CO2. Además, estamos

projecte per convertir les depuradores en biofactori-

implantando un proyecto para convertir las

es: factories de recursos com l’aigua, l’energia i les

depuradoras en biofactorías: factorías de recursos

matèries primeres.

como el agua, la energía y las materias primas.

GUIA DE SERVEIS I PARTNERS | GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS


49


URBANUM MOBILIARIO Disseny i producció de mobiliari per a restauració Diseño y producción de mobiliario para restauración

CONTACTA Óscar del Cerro info@urbanum.es T. 933 970 482 www.urbanum.es

DESCOMPTE DEL 10% En tots els serveis i productes de mobiliari.

DESCUENTO DEL 10% En todos los servicios y productos de mobiliario.

50

Urbanum dissenya i produeix mobiliari

Urbanum diseña y produce mobiliario de

d’interior i exterior per al sector de la

interior y exterior para el sector de la

restauració. Ho fa amb materials de

restauración. Lo hace con materiales de

qualitat, com l’acer galvanitzat, per

calidad, como el acero galvanizado, para

garantir-ne la màxima durabilitat. Són

garantizar la máxima durabilidad. Son

dissenys avantguardistes i càlids, que

diseños vanguardistas y cálidos, que se

s’integren al teu establiment i s’adapten a

integran en tu establecimiento y se adaptan

les normatives municipals vigents.

a las normativas municipales vigentes.

L’empresa s’ha especialitzat en productes

La empresa se ha especializado en productos

com les jardineres i els separadors amb

como las jardineras y los separadores con

rodes —que delimiten els espais de les

ruedas —que delimitan los espacios de las

terrasses i les separen de la via pública—,

terrazas y las separan de la vía pública—, los

els tamborets de barra (antisubstracció per

taburetes de barra (antisustracción para

a total tranquil·litat dels clients) i els

total tranquilidad de los clientes) y los atriles

faristols per a carta amb llum i bateria, que

para carta con luz y batería, que no

no necessiten presa de corrent elèctrica. Al

necesitan toma de corriente eléctrica. En su

seu web descobriràs tot el que poden oferir

web descubrirás todo lo que pueden ofrecer

per vestir la terrassa del teu negoci.

para vestir la terraza de tu negocio.

GUIA DE SERVEIS I PARTNERS | GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS


51


GESTIÓ DE NEGOCI GESTIÓN DE NEGOCIO 52

GUIA DE SERVEIS I PARTNERS | GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS


ALIMENTIUM

CONTACTA

Gestió nutricional i seguretat alimentària Gestión nutricional y seguridad alimentaria

Alimentium info@alimentium.com T. 931 600 079 www.alimentium.com

OFERTA ESPECIAL Plataforma gratuïta per a tots els agremiats.

OFERTA ESPECIAL Plataforma gratuita para todos los agremiados.

Alimentium ofereix una solució comple-

Alimentium ofrece una solución completa

ta sobre composició nutricional,

sobre composición nutricional, seguridad

seguretat alimentària, gestió global

alimentaria, gestión global y cumpli-

i compliment de la legislació vigent.

miento de la legislación vigente. La

La plataforma permet gestionar recep-

plataforma permite gestionar recetas,

tes, elaborar escandalls, controlar els

elaborar escandallos, controlar los

al·lèrgens, generar informes per a

alérgenos, generar informes para

inspectors, controlar els costos, etc.

inspectores, controlar los costes, etc. de

d’una forma molt més eficient i àgil per

una forma mucho más eficiente y ágil

als establiments.

para los establecimientos.

Gràcies al treball conjunt amb diferents

Gracias al trabajo conjunto con diferentes

universitats, Alimentium disposa d’una

universidades, Alimentium dispone de

gran base de dades de producte fresc,

una gran base de datos de producto

a més d’informació de productes

fresco, además de información sobre

etiquetats des del seu origen.

productos etiquetados desde su origen.

Actualment, l’eina compta amb més de

Actualmente, la herramienta cuenta con

55.000 receptes i 12.000 ingredients.

más de 55.000 recetas y 12.000 ingredientes. 53


TAKARA COMUNICACIÓ Estudi de disseny especialitzat en restauració Estudio de diseño especializado en restauración

CONTACTA Roger Orriols hola@takarastudio.com T. 937 713 647 M. 692 214 249 www.takarastudio.com

DESCOMPTES DEL 10-15% En tots els serveis.

DESCUENTOS DEL 10-15% En todos los servicios.

54

L’estudi de disseny Takara tindrà bona

El estudio de diseño Takara cuidará bien

cura de la teva imatge. El seu radi d’acció

de tu imagen. Su radio de acción abarca

abasta des de la creació de la identitat

desde la creación de la identidad visual

visual del teu establiment fins al disseny

de tu establecimiento hasta el diseño de

de qualsevol element de comunicació

cualquier elemento de comunicación que

que necessitis: cartes, estovalles,

necesites: cartas, manteles, tarjetas de

targetes de visita, flyers, vinils, rètols,

visita, flyers, vinilos, rótulos, etc.

etc. A més, tenen la producció sota

Además, tienen la producción bajo

control, ja que disposen d’impremta

control, ya que disponen de imprenta

pròpia —digital i òfset— i també

propia —digital y offset— y también se

s’encarreguen de la programació web, la

encargan de la programación web, la

gestió de xarxes socials i la producció

gestión de redes sociales y la producción

audiovisual de la teva empresa.

audiovisual de tu empresa.

GUIA DE SERVEIS I PARTNERS | GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS


CAIXABANK Qualitat, proximitat i innovació. CaixaBank està sempre al teu costat oferint-te les millors eines i l’assessorament expert per contribuir al benestar financer del teu negoci.

Calidad, cercanía e innovación. CaixaBank está siempre a tu lado ofreciéndote las mejores herramientas y el asesoramiento experto para contribuir al bienestar financiero de tu negocio.

55


TPV TABLET: TPV TABLET: LA MILLOR EINA PER GESTIONAR LA MEJOR HERRAMIENTA PARA EL TEU NEGOCI GESTIONAR TU NEGOCIO

56

Et presentem el TPV Tablet Restauració, una

Te presentamos el TPV Tablet Restauración, una

solució integral que consta de tot el que necessites

solución integral que consta de todo lo necesario para

per millorar la gestió del teu negoci. Posem a la teva

mejorar la gestión de tu negocio. Ponemos a tu

disposició un programari per al punt de venda amb

disposición un software para el punto de venta con

multitud de funcionalitats àgils i dinàmiques i un

multitud de funcionalidades ágiles y dinámicas y un

equip que s’adapta a les necessitats de cada bar o

equipo que se adapta a las necesidades de cada bar o

restaurant.

restaurante.

Impulsa el teu negoci cap a la digitalització

Impulsa tu negocio hacia la digitalización

Comerç electrònic

Comercio electrónico

Accepta i gestiona pagaments a través de la teva

Acepta y gestiona pagos a través de tu tienda

botiga on-line de forma optimitzada amb les

on-line de forma optimizada con nuestras

nostres solucions de TPV Virtual ADDON Payments

soluciones de TPV Virtual ADDON Payments

(www.addonpayments.com).

(www.addonpayments.com).

Amplia els teus canals de venda

Amplía tus canales de venta

Accedeix a un canal de vendes on-line venent a

Accede a un canal de ventas on-line vendiendo

través de les teves xarxes socials.

a través de tus redes sociales.

La tecnologia, al servei del teu negoci

La tecnología, al servicio de tu negocio

Posem a la teva disposició solucions avançades

Ponemos a tu disposición soluciones avanzadas

perquè puguis efectuar els cobraments amb targeta

para que puedas realizar los cobros con tarjeta

als teus clients, fàcilment i mitjançant correu

a tus clientes, fácilmente y mediante correo

electrònic o SMS.

electrónico o SMS.

GUIA DE SERVEIS I PARTNERS | GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS


57


TPV Tablet

Elements addicionals

+ Tauleta de 35 cm (14”) + Impressora tiquets USB + Calaix d’efectiu

Per respondre millor a les necessitats del teu negoci, posem a la teva disposició equips i serveis addicionals.

• Instal·lació de l’equip Un tècnic s’encarregarà de posar en marxa el teu TPV Tablet • Càrrega inicial de productes S’introduiran tots els teus productes al teu TPV Tablet • Formació telefònica T’ensenyem com funciona

• Tauleta de 25 cm (10”) Amb funda protectora 335 € • Tauleta de 17 cm (7”) Amb funda protectora 255 € • Impressora Wifi auxiliar 240 € • Balança Amb doble pantalla i funció tara 199 €

Servei de 3 anys • Programari de punt de venda • Datàfon integrat • Dades segures al núvol • Número d’atenció telefònica

25 €/mes Llicència per tauleta o pack addicionals

59,00 €/mes1 Impostos no inclosos

5 €/mes Llicència per impressora addicional

15 €/mes Servei de manteniment Impostos no inclosos

Gran ventall de funcionalitats • Gestió global de preus i impostos, menús,

• Arqueig de caixa.

modificadors, taules, clients i proveïdors;

• Gestió de taules de la sala de degustació.

perfils per empleats.

• Realització de descomptes sobre productes

• Gestió de tiquets i factures: personalització, fraccionament de tiquets, etc.

o sobre el total del tiquet. • Diversitat de preus segons el tipus de servei (barra, taules, terrassa...).

• Vendes en espera.

• Estadístiques avançades per venedors,

• Control d’estocs i proveïdors.

locals, productes. • Exportació de dades a fitxers CSV o a un ERP de manera puntual o periòdica.

Per a més informació, consulta www.tpvtablet.es/restauracion 1. Quota corresponent al finançament de l’equip i el servei a 3 anys, amb un valor de 2.124 € sense IVA, al 0% TIN i 0% TAE en 36 quotes. La quota corresponent al finançament de l’equip i el servei a 3 anys incloent-hi l’IVA, amb un valor de 2.570,04 €, al 0% TIN i 0% TAE en 36 quotes, serà de 71,39 €/mes. La concessió de l’operació està subjecta a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, depenent de les polítiques de risc de l’entitat. 2. Permanència mínima del servei de 36 mesos. A partir del tercer any, la quota del servei serà de 35 € mensuals més impostos. 3. Serveis de pagament comercialitzats a través de CaixaBank, SA, agent de Comercia Global Payments Entidad de Pago, SL, amb NIF B-65466997, inscrita en el Registre Oficial d’Entitats del Banc d’Espanya amb el codi 6802. Les fotografies poden no coincidir amb les versions o els equipaments oferts. Informació vàlida fins al 31-12-2020. NRI: 2803-2019/08973.

58

GUIA DE SERVEIS I PARTNERS | GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS


TPV Tablet

Elementos adicionales

+ Tablet de 35 cm (14”) + Impresora tíquets USB + Cajón de efectivo

Para responder mejor a las necesidades de tu negocio, ponemos a tu disposición equipos y servicios adicionales.

• Instalación del equipo Un técnico se encargará de poner en marcha tu TPV Tablet • Carga inicial de productos Se introducirán todos tus productos en tu TPV Tablet • Formación telefónica Te enseñamos cómo funciona

• Tablet de 25 cm (10”) Con funda protectora 335 € • Tablet de 17 cm (7”) Con funda protectora 255 € • Impresora Wifi auxiliar 240 € • Balanza Con doble pantalla y función tara 199 €

Servicio de 3 años • Software de punto de venta • Datáfono integrado • Datos seguros en la nube • Número de atención telefónica

59,00 €/mes1 Impuestos no incluidos

25 €/mes Licencia por tablet o pack adicionales

5 €/mes Licencia por impresora adicional

15 €/mes Servicio de mantenimiento Impuestos no incluidos

Con un amplio abanico de funcionalidades • Gestión global de precios e impuestos, clientes y proveedores; perfiles por empleados. • Gestión de tíquets y facturas: personalización, fraccionamiento

• Arqueo de caja. • Gestión de mesas de la sala de degustación. • Realización de descuentos sobre productos o sobre el total del tíquet. • Diversidad de precios según el tipo

de tíquets, etc. • Ventas en espera.

de servicio (barra, mesas, terraza...).

• Control de stocks y proveedores.

• Estadísticas avanzadas por vendedores, locales, productos. • Exportación de datos a ficheros CSV o a un ERP de forma puntual o periódica.

Para más información, consulta www.tpvtablet.es/restauracion 1. Cuota correspondiente a la financiación del equipo y el servicio a 3 años, con un valor de 2.124 € sin IVA, al 0% TIN y 0% TAE en 36 cuotas. La cuota correspondiente a la financiación del equipo y el servicio a 3 años incluyendo el IVA, con un valor de 2.570,04 €, al 0% TIN y 0% TAE en 36 cuotas, será de 71,39 €/mes. La concesión de la operación está sujeta al análisis de la solvencia y capacidad de devolución del solicitante, en función de las políticas de riesgo de la entidad. 2. Permanencia mínima del servicio de 36 meses. A partir del tercer año, la cuota del servicio será de 35 € mensuales más impuestos. 3. Servicios de pago comercializados a través de CaixaBank, SA, agente de Comercia Global Payments Entidad de Pago, SL, con NIF B-65466997, inscrita en el Registro Oficial de Entidades del Banco de España con el código 6802. Las fotografías pueden no coincidir con las versiones o los equipamientos ofertados. Información válida hasta el 31-12-2020. NRI: 2803-2019/08973.

59


Per fer créixer el teu comerç I a més, millora l’experiència de venda amb més serveis per al teu comerç:

Més que un punt de venda • Millora la gestió del teu negoci Programari sempre actualitzat amb multitud de funcionalitats adaptades al sector

Commerce Analytics

restauració.

La solució que t’ajuda a identificar noves oportunitats de negoci, prendre millors

• Pren millors decisions

decisions i incrementar les teves vendes.

Segueix el dia a dia del teu negoci gràcies

• Visualitza les teves operacions en temps real.

a les estadístiques avançades.

• Analitza el detall de les liquidacions. • Coneix la procedència dels teus clients actuals i potencials. • Descobreix el perfil dels teus clients i,

• Aprenentatge ràpid i intuïtiu Solució fàcil d’utilitzar gràcies a la seva interfície senzilla, visual i intuïtiva.

en funció del gènere i l’edat, compara’l amb el de la competència. • Coneix el patró de consum al teu comerç i en la competència.

• Dades segures al núvol Realització de còpies de seguretat automàtiques perquè tinguis la informació sempre disponible.

Commerce Multidivisa Deixa que els teus clients estrangers paguin

• Sempre amb tu

en la seva pròpia moneda les compres efectua-

Telèfon de consultes per resoldre tots

des amb targeta i aconsegueix ingressos

els teus dubtes.

addicionals per cada operació. • Integra el pagament amb targetes Commerce TaxFree

Cobra als teus clients sense preocupacions

Rep ingressos extra facilitant als teus clients

mitjançant el terminal integrat per al

extracomunitaris la recuperació de l’IVA de les

cobrament amb targetes que envia l’import

seves compres.

de manera automàtica a l’equip.

Més avantatges Pagament fraccionat Incrementa les vendes finançant les compres dels teus clients amb targetes de crèdit CaixaBank 1 en el mateix moment de la venda, sense càrrecs addicionals per a ells ni cap risc per a tu. Tarifes competitives per al teu TPV Tarifa flexible en la taxa de descompte i el manteniment del terminal. 1. Targetes revolving (Visa & Go) no incloses.

60

GUIA DE SERVEIS I PARTNERS | GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS

MÉS EFICIÈNCIA EN LA GESTIÓ DEL TEU NEGOCI


Para hacer crecer tu comercio Y además, mejora la experiencia de venta con más servicios para tu comercio: Commerce Analytics

MÁS EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE TU NEGOCIO

La solución que te ayuda a identificar nuevas oportunidades de negocio, tomar mejores decisiones e incrementar tus ventas. • Visualiza tus operaciones en tiempo real. • Analiza el detalle de las liquidaciones. • Conoce la procedencia de tus clientes actuales y potenciales. • Descubre el perfil de tus clientes y,

Más que un punto de venta

en función del género y la edad, compáralo con la competencia. • Conoce el patrón de consumo en tu comercio y en la competencia.

• Mejora la gestión de tu negocio Software siempre actualizado con multitud de funcionalidades adaptadas al sector restauración.

Commerce Multidivisa Permite a tus clientes extranjeros pagar

• Toma mejores decisiones

en su propia moneda las compras realizadas

Sigue el día a día de tu negocio gracias

con tarjeta y obtén ingresos adicionales

a las estadísticas avanzadas.

por cada operación. • Aprendizaje rápido e intuitivo Commerce TaxFree

Solución fácil de utilizar gracias a su

Recibe ingresos extra facilitando a tus clientes

interfaz sencilla, visual e intuitiva.

extracomunitarios la recuperación del IVA y de sus compras.

• Datos seguros en la nube Realización de copias de seguridad

Más ventajas Pago fraccionado

automáticas para que tengas la información siempre disponible. • Siempre contigo

Incrementa las ventas financiando las compras

Teléfono de consultas para resolver

de tus clientes con tarjetas de crédito CaixaBank 2

todas tus dudas.

en el mismo momento de la venta, sin cargos adicionales para ellos ni riesgo alguno para ti.

• Integra el pago con tarjetas Cobra a tus clientes sin preocupaciones

Tarifas competitivas para tu TPV

mediante el terminal integrado para el cobro

Tarifa flexible en la tasa de descuento y el manteni-

con tarjetas que envía el importe de manera

miento del terminal.

automática al equipo.

1. Tarjetas revolving (Visa & Go) no incluidas.

61


TIMENET

CONTACTA

Aplicació per al registre de la jornada laboral Aplicación para el registro de la jornada laboral

Timenet info@gpisoftware.com T. 872 987 290 www.registrejornadalaboral.cat

OFERTA ESPECIAL La tarifa consisteix en: 60 € d’alta + subscripció mensual de 6 € (d’1 a 6 treballadors; a partir de 7 treballadors, 1 € al mes per treballador). Inclou actualitzacions i suport tècnic, tant per a la posada en marxa com per a consultes postvenda.

OFERTA ESPECIAL La tarifa consiste en: 60 € de alta + suscripción mensual de 6 € (de 1 a 6 trabajadores; a partir de 7 trabajadores, 1 € al mes por trabajador). Incluye actualizaciones y soporte técnico, tanto para la puesta en marcha como para consultas postventa.

62

L’aplicació Timenet és una solució fàcil

La aplicación Timenet es una solución

i econòmica per dur el registre de la

fácil y económica para llevar el registro de

jornada laboral. T’ajudarà a evitar

la jornada laboral. Te ayudará a evitar

sancions i complir amb la normativa que

sanciones y a cumplir con la normativa

obliga totes les empreses a portar un

que obliga a todas las empresas a llevar un

registre de les hores treballades, conser-

registro de las horas trabajadas, conser-

var-lo durant un mínim de quatre anys

varlo durante un mínimo de cuatro años y

i tenir-lo sempre actualitzat, disponible

tenerlo siempre actualizado, disponible y

i accessible des de cada centre de treball.

accesible desde cada centro de trabajo.

És una aplicació totalment online, molt

Es una aplicación totalmente online, muy

fàcil d’utilitzar, que permet controlar

fácil de usar, que facilita el control de

millor aspectes del dia a dia com les

aspectos del día a día como las jornadas

jornades de vacances realitzades i les

de vacaciones realizadas y las pendientes,

pendents, torns de treball, hores extres,

turnos de trabajo, horas extras, ausen-

absències, permisos, sortides, puntuali-

cias, permisos, salidas, puntualidad, etc.

tat, etc. Per això, i pel seu baix cost, un

Por todo ello, y por su bajo coste, un gran

gran nombre d’empreses del sector de la

número de empresas del sector de la

restauració ja utilitzen Timenet.

restauración ya utilizan Timenet.

GUIA DE SERVEIS I PARTNERS | GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS


TRADUCCIONES GUIU Servei de traducció de textos Servicio de traducción de textos

CONTACTA Silvia Guiu traduccionesguiu@gmail.com T. 619 253 218 www.traduccionesguiu.com

DESCOMPTE DEL 10% En totes les traduccions.

DESCUENTO DEL 10% En todas las traducciones.

Traducciones Guiu ofereix serveis de

Traducciones Guiu ofrece servicios de

traducció i d’adaptació de textos en

traducción y adaptación de textos en

múltiples idiomes per al sector de

múltiples idiomas para el sector de la

l’hostaleria i la restauració. Els més de

hostelería y la restauración. Sus más de

vint anys d’experiència col·laborant amb

veinte años de experiencia colaborando

un ampli ventall d’establiments i grups

con un amplio abanico de establecimien-

de restauració de la ciutat en la traducció

tos y grupos de restauración de la ciudad

de cartes de restaurants, senyalística i

en la traducción de cartas de restauran-

comunicació en línia i corporativa són

tes, señalética y comunicación online y

garantia de qualitat.

corporativa son garantía de calidad.

L’equip de traductors nadius especialit-

El equipo de traductores nativos especia-

zats de Traducciones Guiu s’adapta

lizados de Traducciones Guiu se adapta

constantment al dinamisme de l’oferta

constantemente al dinamismo de la

culinària de Barcelona i domina la

oferta culinaria de Barcelona y domina la

terminologia de les últimes tendències,

terminología de las últimas tendencias,

a més d’oferir un tracte personalitzat

además de ofrecer un trato personalizado

i una comunicació àgil i propera amb

y una comunicación ágil y cercana con

el client.

el cliente. 63


HIGIENE I NETEJA HIGIENE Y LIMPIEZA 64

GUIA DE SERVEIS I PARTNERS | GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS


DETERCO

CONTACTA

Productes i serveis per a la neteja integral en hostaleria Productos y servicios para la limpieza integral en hostelería

Marcos Berrio mberrio@prolutec.es M. 666 544 595 www.prolutec.es

DESCOMPTES DEL 5-10% En tots els productes i serveis. Grans descomptes segons el volum d’oli recollit.

DESCUENTOS DEL 5-10% En todos los productos y servicios. Grandes descuentos según el volumen de aceite recogido.

Deterco és una empresa del Grup Prolutec

Deterco es una empresa del Grupo Prolutec

amb dues àrees de negoci. La primera,

con dos áreas de negocio. La primera, de

d’empresa de serveis de manteniment per

empresa de servicios de mantenimiento para

al sector de l’hostaleria, que ofereix

el sector de la hostelería, que ofrece audito-

auditories i anàlisi de la seguretat

rías y análisis de la seguridad alimentaria

alimentària (APPCC), neteja de conductes

(APPCC), limpieza de conductos de

d’extracció de fums, neteja de filtres,

extracción de humos, limpieza de filtros,

recollida d’oli de fregir usat, servei

recogida del aceite de fritura usado, servicio

mecànic de maquinària, manteniment

mecánico de maquinaria, mantenimiento de

d’osmosi i descalcificacions. A més,

ósmosis y descalcificaciones. Además, el

el departament d’obres i reformes duu

departamento de obras y reformas lleva a

a terme instal·lacions de sistemes

cabo instalaciones de sistemas de extracción

d’extracció i urgències en

y urgencias en turbinas, motores y campanas

turbines, motors i campanes d’extracció.

de extracción.

La segona àrea és la fabricació de produc-

La segunda área es la fabricación de

tes químics, especialitzats en neteja,

productos químicos, especializados en

desgreixatge i desinfecció del sector

limpieza, desengrase y desinfección del

hostaler.

sector hostelero. 65


ECOFROG

CONTACTA Irene Santamaría irene@ecofrog.es M. 677 405 111

Sistema de neteja ecològica desinfectant Sistema de limpieza ecológica desinfectante

Nina Pont info@publizone.es M. 629 114 860 www.ecofrog.es

DESCOMPTE DEL 19% En tots els serveis.

DESCUENTO DEL 19% En todos los servicios.

66

EcoFrog AVATAR és un sistema de neteja

EcoFrog AVATAR es un sistema de

que genera un desinfectant natural,

limpieza que genera un desinfectante

ecològic i eficient per rentar la roba en

natural, ecológico y eficiente con el que

fred i netejar tota mena de superfícies,

lavar la ropa en frío y limpiar todo tipo de

com ara cuines, vidres, terres o mobilia-

superficies, como cocinas, cristales, suelos

ri. Mitjançant una tecnologia exclusiva,

o mobiliario. Mediante una tecnología

EcoFrog AVATAR produeix una descàr-

exclusiva, EcoFrog AVATAR produce una

rega elèctrica que transforma l’oxigen en

descarga eléctrica que transforma el

ozó. El sistema només requereix una

oxígeno en ozono. El sistema solo requiere

instal·lació senzilla en una entrada

una instalación sencilla en una entrada

d’aigua i s’activa de forma automàtica

de agua y se activa de forma automática

quan es posa en marxa.

al usarla.

Aquest model, dissenyat especialment

Este modelo, especialmente diseñado

per a entorns industrials com el sector

para entornos industriales como el sector

HORECA, permet un gran estalvi

HORECA, permite un alto ahorro

energètic, d’aigua i en productes de

energético, de agua y en productos de

neteja, i a més allarga la vida útil dels

limpieza, además de prolongar la vida

electrodomèstics.

útil de los electrodomésticos.

GUIA DE SERVEIS I PARTNERS | GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS


ELIS

CONTACTA

Solucions tèxtils i higièniques per a restauració Soluciones textiles e higiénicas para restauración

Sergi Gálvez sergio.galvez@elis.com T. 935 735 400 M. 647 389 527 www.elis.com

OFERTES ESPECIALS Descomptes especials segons el volum de compra.

OFERTAS ESPECIALES Descuentos especiales según el volumen de compra.

Elis és un proveïdor internacional de

Elis es un proveedor internacional de

serveis relacionats amb el tèxtil, la

servicios relacionados con el textil, la

higiene i altres necessitats d’empreses de

higiene y otras necesidades de empresas

diferents sectors d’activitat, com la

de diferentes sectores de actividad, como

restauració i l’hostaleria. Entre els

la restauración y la hostelería. Entre sus

serveis que ofereix destaquen, per

servicios destacan, por ejemplo, las

exemple, les solucions integrals en jocs

soluciones integrales en mantelería para

d’estovalles i tovallons per a restaurants,

restaurantes, que lo convierten en el

que el converteixen en el principal

principal referente europeo.

referent europeu.

Elis se encarga del lavado y el renting,

Elis s’encarrega de la bugada i el rènting,

además del asesoramiento totalmente

a més de l’assessorament totalment

individualizado y a medida de cada

individualitzat i a mida de cada establi-

establecimiento. Gracias a sus más

ment. Gràcies a les més de trenta plantes

de treinta plantas en España, Elis puede

que té a Espanya, Elis pot oferir cobertu-

ofrecer cobertura nacional.

ra nacional.

67


GRUP LN Serveis d’higiene i neteja industrial Servicios de higiene y limpieza industrial

68

El Grup LN, dedicat al sector de la neteja

El Grupo LN, dedicado al sector de la

industrial, agrupa dues empreses amb més

limpieza industrial, agrupa dos empresas

de trenta anys d’experiència. Els professio-

con más de treinta años de experiencia.

nals que hi treballen estan especialitzats en

Sus profesionales están especializados

el disseny de plans d’higiene tenint en

en el diseño de planes de higiene teniendo

compte les necessitats de neteja i desinfec-

en cuenta las necesidades de limpieza y

ció de cada establiment, els processos de

desinfección de cada establecimiento, sus

producció, els equipaments, el tipus

procesos de producción, equipamientos,

d’aliments i els perills relacionats. Els

tipo de alimentos y peligros relacionados.

equips estan preparats per optimitzar les

Los equipos están preparados para

condicions d’higiene i desinfecció de la

optimizar las condiciones de higiene

totalitat de superfícies i equipaments de

y desinfección de todas las superficies

cafeteries, bars i restaurants. En el seu

y equipamientos de cafeterías, bares

catàleg de serveis destaca la higienització

y restaurantes. En su catálogo de servicios

integral de cuines, el control de plagues,

destaca la higienización integral de

la neteja i reposició de tubs d’extracció de

cocinas, control de plagas, limpieza y

fums i renovació d’aire, la neteja de

reposición de tubos de extracción de

campanes i filtres, la gestió i el reciclatge

humos y renovación de aire, limpieza de

GUIA DE SERVEIS I PARTNERS | GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS


CONTACTA Jordi Guitart Jordi Martínez grupln@grupln.com T. 936 666 411 T. 933 208 185

Dues empreses amb més de trenta anys d’experiència optimitzant la higiene de cafeteries, bars i restaurants.

Dos empresas con más de treinta años de experiencia en optimizar la higiene de cafeterías, bares y restaurantes.

DESCOMPTES DEL 5-10%

d’olis i, fins i tot, la pintura d’interiors.

campanas y filtros, gestión y reciclaje de

Així mateix, el grup d’empreses ofereix

aceites e, incluso, pintura de interiores.

DESCUENTOS DEL 5-10%

treballs verticals, amb personal altament

Asimismo, el grupo de empresas ofrece

qualificat per prestar tota mena de serveis

trabajos verticales, con personal alta-

industrials. També porten a terme

mente cualificado para la prestación de

tasques de manteniment de la jardineria

todo tipo de servicios industriales.

dels establiments, així com la venda

También llevan a cabo tareas de manteni-

de materials i complements higienico-

miento de la jardinería de los estableci-

sanitaris

mientos, así como la venta de materiales y

El Grup LN, mitjançant la certificadora

complementos higiénico-sanitarios.

DEKRA, ofereix la possibilitat de certifi-

El Grupo LN, mediante la certificadora

car els locals de restauració que facin una

DEKRA, ofrece la posibilidad de certificar

aposta per l’excel·lència en higiene, a tall

los locales de restauración que apuesten por

de reconeixement i segell distintiu, i

la excelencia en higiene, a modo de

segons els diferents paràmetres fixats per

reconocimiento y sello distintivo, y según los

la inspecció duta a terme, dels quals

diferentes parámetros fijados por la

destaquen la qualitat dels processos

inspección efectuada, destacando la

d’higienització i els esforços per desenvo-

calidad de los procesos de higienización

lupar-los. És el primer distintiu que

y los esfuerzos para su desarrollo. Es el

engloba la qualitat de l’establiment en

primer distintivo que engloba la calidad del

matèria d’higiene per tal d’assegurar als

establecimiento en materia de higiene para

clients la total confiança i seguretat de

asegurar a los clientes la total confianza y

tenir una cuina higienitzada.

seguridad de tener una cocina higienizada.

El Grup LN vetlla perquè les instal·lacions

El Grupo LN vela por que las instalaciones

on desenvolupa la seva activitat assolei-

donde desarrolla su actividad logren el

xin el reconeixement i el segell distintiu

reconocimiento y el sello distintivo que

que una entitat acreditada per ENAC

una entidad acreditada por ENAC asigna

assigna als diferents locals.

a los diferentes locales.

En formació i en tots els serveis: higienització de cuines, control de plagues, neteja i reposició d’extractors, neteja de campanes i filtres, reciclatge d’olis i altres.

En formación y en todos los servicios: higienización de cocinas, control de plagas, limpieza y reposición de extractores, limpieza de campanas y filtros, reciclaje de aceites y otros.

69


PROPACARE

CONTACTA

L'ionitzador sense ozó que elimina virus i bacteris El ionizador sin ozono que elimina virus y bacterias

Fernando Brun fbrun@propagroup.com M. 669 467 612 www.propa.care

DESCOMPTE DEL 5% Pots adquirir l’ecobionitzador petit per 1.285 € i el gran per 2.285 €. Fins que s’esgotin les existències.

DESCUENTO DEL 5% Puedes adquirir el ecobionizador pequeño por 1.285 € y el grande por 2.285 €. Hasta fin de existencias.

Els ecobionitzadors Propacare són

Los ecobionizadores Propacare son

purificadors d’aire innovadors que

purificadores de aire innovadores que

retornen un ambient sa i ple d’energia.

devuelven un ambiente sano y lleno de

A més de minimitzar la presència de

energía. Además de minimizar la

virus i bacteris en l’aire i les superfícies,

presencia de virus y bacterias en el aire

aquests dispositius aporten un avantat-

y las superficies, estos dispositivos

ge essencial al sector de la restauració,

aportan una ventaja esencial al sector de

ja que purifiquen l’establiment fins i tot

la restauración, ya que purifican el

en presència de persones, a diferència

establecimiento incluso en presencia de

d’altres solucions desinfectants.

personas, a diferencia de otras soluciones

La purificació de l’aire es fa mitjançant

desinfectantes.

ionització bipolar controlada, una

La purificación del aire se realiza

solució innovadora desenvolupada per

mediante ionización bipolar controlada,

Propagroup que imita d’una forma

una solución innovadora desarrollada

brillant els processos que empra la

por Propagroup que imita de forma

natura per regenerar l’ambient.

brillante los procesos que la naturaleza utiliza para regenerar el ambiente.

70

GUIA DE SERVEIS I PARTNERS | GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS


71


MEDI AMBIENT INCLUSIÓ SOCIAL MEDIO AMBIENTE INCLUSIÓN SOCIAL 72

GUIA DE SERVEIS I PARTNERS | GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS


AGUA KMZERO

CONTACTA

Aigua pura 100% ecològica per al teu establiment Agua pura 100% ecológica para tu establecimiento

Iván Bergés info@puigmon.com T. 608 170 064 www.aguakmzero.com

DESCOMPTE DEL 5% En tots els sistemes.

DESCUENTO DEL 5% En todos los sistemas.

Agua KMZero ha dut a terme «la revolu-

Agua KMZero ha llevado a cabo «la

ció de l’aigua». Et proporciona aigua

revolución del agua». Te proporciona

pura filtrada de màxima qualitat,

agua pura filtrada de máxima calidad,

remineralitzada abans d’arribar a la

remineralizada antes de llegar a la mesa,

taula, lliure de qualsevol olor i substànci-

libre de cualquier olor y sustancias que

es que n’afectin el sabor. Una aigua 100%

afecten al sabor. Un agua 100% ecológica,

ecològica, en envasos de vidre, sosteni-

en envases de vidrio sostenible, que no

ble, que no genera cap residu.

genera ningún residuo.

El sistema t’aporta un estalvi significa-

El sistema te supone un ahorro significa-

tiu, ja que elimina sobrecostos i interme-

tivo, ya que elimina sobrecostes e

diaris que encareixen el producte final.

intermediarios que encarecen el producto

A més, et permet disposar a l’instant

final. Además, te permite disponer al

d’aigua freda, natural o amb gas,

instante de agua fría, del tiempo o con

d’una manera que soluciona la gestió

gas, de un modo que soluciona la gestión

d’existències i devolucions. Beu sense

de existencias y devoluciones. Bebe

empremta.

sin huella.

73


FUNDACIÓ ARED Contractació de personal en situació d’exclusió social Contratación de personal en situación de exclusión social

A través de la Unitat d’Atenció a l’Em-

A través de la Unidad de Atención a la

presa, la Fundació Ared ofereix serveis

Empresa, la Fundación Ared ofrece

per a la contractació de personal de

servicios para la contratación de personal

cuina, neteja i atenció al client. La unitat

de cocina, limpieza y atención al cliente.

està formada per un equip de nou

Esta unidad está formada por un equipo

professionals que va més enllà de la

de nueve profesionales que va más allá

selecció de candidats: assessora sobre

de la selección de candidatos: asesora

contractes, bonificacions i subvencions

sobre contratos, bonificaciones y

per a la contractació; difon ofertes de

subvenciones para la contratación;

treball per arribar al nombre més gran de

difunde ofertas de trabajo para llegar al

candidats; selecciona el perfil òptim

mayor número de candidatos; selecciona

necessari; fa el seguiment, la tutorització

el perfil óptimo necesario; realiza el

postinserció i l’acompanyament per a

seguimiento, la tutorización postinser-

una adaptació òptima al lloc de treball

ción y el acompañamiento para una

i la resolució de conflictes; i s’encarrega

adaptación óptima al puesto de trabajo

de la intermediació laboral.

y la resolución de conflictos; y se encarga de la intermediación laboral.

74

GUIA DE SERVEIS I PARTNERS | GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS


CONTACTA Teresa Font tfont@fundacioared.org info@fundacioared.org T. 933 513 865 www.fundacioared.org

La Fundació Ared treballa per aconseguir la integració social i laboral de persones en situació d’exclusió social.

La Fundación Ared trabaja para conseguir la integración social y laboral de personas en situación de exclusión social.

Salta by Ared

Salta by Ared

Salta by Ared ofereix productes social-

Salta by Ared ofrece productos social-

ment responsables i de Km 0. La seva

mente responsables y de Km 0. Su línea

línia tèxtil ofereix uniformitat laboral,

textil ofrece uniformidad laboral,

productes d’hostaleria i de marxandatge,

productos de hostelería y de merchandi-

i articles fets a mida segons les necessi-

sing, y artículos hechos a medida

tats de cada establiment. Tots aquests

atendiendo a las necesidades de cada

productes poden ser confeccionats amb

establecimiento. Todos estos productos

materials reciclats o amb cotó 100%

pueden ser confeccionados con materiales

ecològic.

reciclados o con algodón 100% ecológico.

D’altra banda, a l’obrador de Salta by

Por otra parte, en el obrador de Salta by

Ared s’elaboren diàriament i de manera

Ared elaboran diariamente y de manera

artesanal una gran varietat de pans

artesanal una gran variedad de panes

i dolços ideals per ser servits com

y dulces ideales para servirse como postre

a postres o esmorzar.

o desayuno.

Salta és l’empresa d’inserció de la

Salta es la empresa de inserción de la

Fundació Ared, entitat que treballa per

Fundación Ared, entidad que trabaja

aconseguir la integració social i laboral

para la integración social y laboral de

de persones en situació d’exclusió social.

personas en situación de exclusión social.

Des de Salta es promou la incorporació al

Desde Salta se promueve la incorporación

mercat laboral de persones en situació

al mercado laboral de personas en

de vulnerabilitat mitjançant processos

situación de vulnerabilidad mediante

d’acompanyament personalitzats i

procesos de acompañamiento personali-

d’estructures adaptades a les seves

zados y de estructuras adaptadas a sus

exigències.

exigencias.

ENTITAT DE VALOR SOCIAL

ENTIDAD DE VALOR SOCIAL

75


TOO GOOD TO GO Venda de l’excedent alimentari Venta del excedente alimentario

76

Too Good To Go és un moviment contra

Too Good To Go es un movimiento contra

el malbaratament alimentari que es

el desperdicio alimentario que se

materialitza en una app mòbil creada per

materializa en una app móvil creada

ajudar els establiments a vendre

para ayudar a los establecimientos a

el seu excedent de menjar al final del dia

vender su excedente de comida al final del

i evitar que acabi a les escombraries.

día y evitar que acabe en la basura.

Actualment, Too Good To Go, amb

Actualmente, Too Good To Go, con

presència a 14 països europeus, ajuda

presencia en 14 países europeos, ayuda

milers de negocis a ser més sostenibles

a miles de negocios a ser más sostenibles e

i inspira i apodera els ciutadans per

inspira y empodera a los ciudadanos para

posar el seu granet de sorra contra una

que pongan su granito de arena contra

problemàtica global i complexa com

una problemática global y compleja como

és el malbaratament alimentari.

es el desperdicio alimentario.

GUIA DE SERVEIS I PARTNERS | GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS


CONTACTA Carlos Marín cmarin@toogoodtogo.es M. 626 916 688 www.toogoodtogo.es/es/ business

L’app de Too Good To Go és una eina que t’ajudarà a vendre l’excedent de menjar i evitar que acabi a les escombraries.

La app de Too Good To Go es una herramienta que te ayudará a vender el excedente de comida y evitar que acabe en la basura.

OFERTA ESPECIAL

El malbaratament als restaurants

El desperdicio en restaurantes

Més de 39.000 establiments de tot

Más de 39.000 establecimientos de toda

OFERTA ESPECIAL

Europa s’han unit a Too Good To Go per

Europa se han unido a Too Good To Go

assegurar-se que els excedents es

para asegurarse de que los excedentes se

consumeixen i no s’acaben malbaratant.

consumen y no acaban desperdiciados.

Això es tradueix, d’una banda, en més

Esto se traduce, por un lado, en más de

de 30 milions d’àpats salvats. De l’altra,

30 millones de comidas salvadas. Por el

també té una repercussió mediambien-

otro, también tiene una repercusión

tal directa, ja que es deixen d’emetre

medioambiental directa, ya que dejan de

milions de kilograms de diòxid de

emitirse millones de kilogramos de

carboni.

dióxido de carbono.

Per evitar el malbaratament, cal analit-

Para evitar el desperdicio, hay que

zar-lo i actuar sobre les seves causes, que

analizar y actuar sobre sus causas, que en

en el cas dels establiments de restauració

el caso de los establecimientos de

acostumen a ser la preparació de menjar

restauración suelen ser la preparación de

en excés, les porcions incorrectes, no

comida en exceso, porciones incorrectas,

oferir l’oportunitat d’emportar-se a casa

no ofrecer la oportunidad de llevarse a

el menjar que sobra, els residus

casa la comida sobrante, residuos de

de preparació, emmagatzemar massa

preparación, almacenar demasiados

aliments i no disposar de magatzems

alimentos y no disponer de almacenes

adequats.

adecuados.

Els establiments agremiats no hauran de pagar la quota anual de 39 € durant el primer any. A més, els establiments seran publicats a les xarxes socials de Too Good To Go i rebran informes periòdics sobre la seva sostenibilitat (C02 equivalent no emès, menjars salvats, etc.).

Los establecimientos agremiados no tendrán que pagar la cuota anual de 39 € durante el primer año. Además, los establecimientos aparecerán publicados en las redes sociales de Too Good To Go y recibirán informes periódicos sobre su sostenibilidad (C02 equivalente no emitido, comidas salvadas, etc.).

77


FUNDACIÓ TRINIJOVE Gestió de residus a través de la inserció sociolaboral Gestión de residuos a través de la inserción sociolaboral

CONTACTA Rubén Mellado serveis.mediambient@ trinijove.org T. 935 650 301 www.trinijove.org

ENTITAT DE VALOR SOCIAL I MEDIAMBIENTAL

ENTIDAD DE VALOR SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL

78

La Fundació Trinijove és una empresa sense

La Fundación Trinijove es una empresa sin

ànim de lucre que fomenta la gestió de

ánimo de lucro que fomenta la gestión de

residus a través de la inserció sociolaboral

residuos a través de la inserción sociolabo-

de col·lectius en risc d’exclusió social i/o

ral de colectivos en riesgo de exclusión social

amb discapacitat reconeguda. Entre

y/o con discapacidad reconocida. Entre los

els diversos serveis oferts, destaquen la

servicios que ofrece, destacan la recogida

recollida selectiva de residus urbans (cartró,

selectiva de residuos urbanos (cartón,

paper, plàstic, vidre, orgànic i rebuig) i

papel, plástico, vidrio, orgánico y rechazo)

residus tòxics (tòners, piles, bombetes i

y residuos tóxicos (tóneres, pilas, bombillas

fluorescents), així com la recollida de

y fluorescentes), así como la recogida

mobiliari i material voluminós. Aquestes

de mobiliario y material voluminoso.

activitats estan autoritzades per l’Agència

Estas actividades están autorizadas por

de Residus de Catalunya.

la Agencia de Residuos de Cataluña.

Ofereix també assessorament sobre

Ofrece también asesoramiento sobre

sistemes de gestió ambiental (14001 i

sistemas de gestión ambiental (14001

EMAS) i compliment de la LISMI, i progra-

y EMAS) y cumplimiento de la LISMI, y

mes de formació de segregació en origen de

programas de formación de segregación en

les diverses fraccions, entre d’altres.

origen de las diversas fracciones, entre otros.

GUIA DE SERVEIS I PARTNERS | GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS


79


TECNOLOGIA I XARXES TECNOLOGÍA Y REDES 80

GUIA DE SERVEIS I PARTNERS | GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS


QUICKTENDR

CONTACTA

Aplicació per a la gestió de comandes i cobraments Aplicación para la gestión de pedidos y cobros

Cristian Castillejo info@quicktendr.com M. 647 129 015 www.quicktendr.com

OFERTA ESPECIAL • Comissió del 4% per comanda, en lloc del 5% habitual. • Introducció inicial de la carta a l’app gratuïta (cost: 50€). • Formació gratuïta per conèixer el funcionament de l’app i els seus avantatges (dates per determinar).

OFERTA ESPECIAL • Comisión del 4% por pedido, en lugar del 5% habitual. • Introducción inicial de la carta en la app gratuita (coste: 50€). • Formación gratuita para conocer el funcionamiento de la app y sus ventajas (fechas por determinar).

Quicktendr és una eina ideal per a la

Quicktendr es una herramienta ideal

restauració en temps de covid-19.

para la restauración en tiempos de

El sistema de comandes i cobraments

covid-19.

mitjançant app disminueix la interacció

El sistema de pedidos y cobros mediante

entre empleats i clients, sense cartes

app disminuye la interacción entre

físiques, sense efectiu ni targetes

empleados y clientes, sin cartas físicas,

de crèdit.

sin efectivo ni tarjetas de crédito.

A més dels avantatges en matèria

Además de las ventajas en higiene,

d’higiene, Quicktendr aporta molts altres

Quicktendr aporta muchos otros

beneficis que incideixen directament

beneficios que inciden directamente en la

en la facturació de l’establiment, com

facturación del establecimiento, como las

ara les millores en l’eficàcia de comandes

mejoras en la eficacia de pedidos y cobros

i cobraments —tant al local com en el

—tanto en el local como en el take away—,

take away—, l’agilitat en el servei,

la agilidad en el servicio, la optimización

l’optimització del temps dels empleats o

del tiempo de los empleados o las posibili-

les possibilitats de fidelització i captació

dades de fidelización y captación de

de nous clients.

nuevos clientes.

81


ELTENEDOR Plataforma en línia de captació de clients i reserves Plataforma online de captación de clientes y reservas

82

Amb ElTenedor, posa fi al no-show.

ElTenedor acaba con el no-show. Los clientes

Els clients amb reserva que no es presen-

con reserva que no se presentan en el

ten al restaurant suposen pèrdues per

restaurante suponen pérdidas para el

al negoci. ElTenedor fa anys que lluita

negocio. ElTenedor lleva años luchando

contra aquest fenomen amb mesures que

contra este fenómeno con medidas que han

han aconseguit reduir el no-show fins a un

conseguido reducir el no-show a un

insignificant 2%, la xifra més baixa del

insignificante 2%, la cifra más baja del sector.

sector. La triple confirmació a través de

La triple confirmación a través de diferentes

diferents canals (SMS, correu electrònic,

canales (SMS, correo electrónico, llamada),

trucada), l’índex de fiabilitat del client o la

el índice de fiabilidad del cliente o la petición

petició de targeta de crèdit a l’usuari són

de tarjeta de crédito al usuario son algunas

algunes de les iniciatives impulsades per

de las iniciativas impulsadas por ElTenedor

ElTenedor que ajuden a evitar el no-show i

que ayudan a evitar el no-show y a gestionar

a gestionar les reserves d’una manera

las reservas de manera eficaz. Estas medidas

eficaç. Aquestes mesures ja les posen en

ya las están poniendo en práctica algunos

pràctica xefs com els germans Torres o el

chefs como los hermanos Torres o el propio

mateix Martín Berasategui, que ha

Martín Berasategui, que ha logrado reducir

aconseguit reduir els no-shows en un 80%.

los no-shows en un 80%.

GUIA DE SERVEIS I PARTNERS | GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS


CONTACTA ElTenedor soporte@eltenedor.es T. 918 362 212

83


WIPASS Dispositiu sense fil per a connexió a la xarxa Wi-Fi Dispositivo inalámbrico para conexión a la red Wi-Fi

84

Et presentem la nova era de la connecti-

Te presentamos la nueva era de la

vitat. WiPass és un dispositiu sense fil

conectividad. WiPass es un dispositivo

que permet connectar-se a la xarxa Wi-Fi

inalámbrico que permite conectarse a la

tan sols apropant el telèfon a l’aparell i

red Wi-Fi con tan solo acercar el teléfono

no haver d’introduir mai més les

al aparato y no tener que introducir

interminables contrasenyes per accedir

nunca más las interminables contraseñas

a la xarxa. WiPass no requereix cap

para acceder a la red. WiPass no requiere

instal·lació i funciona sense necessitat

de ninguna instalación y funciona sin

de piles, bateries o cables. Es fa de forma

necesidad de pilas, baterías o cables.

totalment segura, a través d’una xarxa

Se hace de forma totalmente segura, a

protegida, i sostenible, gràcies a la

través de una red protegida, y sostenible,

retroalimentació energètica del mateix

gracias a la retroalimentación energética

aparell. Amb WiPass al teu establiment,

del propio aparato. Con WiPass en tu

els teus clients descobriran la nova

establecimiento, tus clientes descubrirán

forma de connectar-se.

la nueva forma de conectarse.

GUIA DE SERVEIS I PARTNERS | GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS


CONTACTA WiPass hello@wipass.io M. 632 141 012 www.wipass.io

OFERTES ESPECIALS • 40% de descompte en la compra del dispositiu. • WiPass Business gratis 3 mesos + 10% de descompte en les mensualitats següents.

OFERTAS ESPECIALES • 40% de descuento en la compra del dispositivo. • WiPass Business gratis 3 meses + 10% de descuento en las siguientes mensualidades.

85


YUPCHARGE

CONTACTA

Solució de recàrrega ràpida per a mòbils Solución de recarga rápida para móviles

Branco Calleja info@yupcharge.com T. 936 562 344 www.yupcharge.com

DESCOMPTE DEL 20% En tots els dispositius.

DESCUENTO DEL 20% En todos los dispositivos.

86

Yupcharge és la solució de càrrega

Yupcharge es la solución de carga

professional per a mòbils que permet

profesional para móviles que permite

recarregar gratuïtament els dispositius

recargar gratuitamente los dispositivos

als restaurants. Aquesta eina de captació

en restaurantes. Esta herramienta de

i fidelització de clients respon a la

captación y fidelización de clientes

creixent necessitat de càrrega i connexió.

responde a la creciente necesidad de

Yupcharge és el fabricant líder mundial

carga y conexión.

en solucions de càrrega ràpida per a

Yupcharge es el fabricante líder mundial

mòbils i disposa d’una àmplia gamma

en soluciones de carga rápida para móviles

de carregadors per a restaurants,

y cuenta con una amplia gama de cargado-

de sobretaula i sense fils. Tots els carrega-

res para restaurantes, de sobremesa e

dors estan totalment adaptats als

inalámbricos. Todos están totalmente

establiments i són una eina de màrque-

adaptados a los establecimientos y son una

ting i publicitat idònia per als negocis

herramienta de marketing y publicidad

i les marques. A més, disposa d’una app

ideal para los negocios y marcas. Además,

gratuïta perquè els clients puguin

dispone de una app gratuita para que los

localitzar els locals amb punts de càrrega

clientes puedan localizar los locales con

més propers.

puntos de carga más próximos.

GUIA DE SERVEIS I PARTNERS | GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS


87


VARIS VARIOS

88

GUIA DE SERVEIS I PARTNERS | GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS


ARNAU DALMASES

CONTACTA

Estudi fotogràfic especialitzat en restauració i esdeveniments Estudio fotográfico especializado en restauración y eventos

Arnau Dalmases i Costa arnau@arnaudalmases.com M. 615 494 371 www.arnaudalmases.com

DESCOMPTE DEL 10% En tots els serveis fotogràfics.

DESCUENTO DEL 10% En todos los servicios fotográficos.

Vivim en un món d’imatges. Cuidar la

Vivimos en un mundo de imágenes.

identitat visual del teu negoci és essenci-

Cuidar la identidad visual de tu negocio

al per connectar amb les emocions dels

es esencial para conectar con las emocio-

clients des del primer moment. A l’estudi

nes de los clientes desde el primer

fotogràfic d’Arnau Dalmases t’ajudaran a

momento. En el estudio fotográfico de

crear les millors imatges per transmetre

Arnau Dalmases te ayudarán a crear las

l’esperit i la personalitat del teu

mejores imágenes para transmitir el

establiment.

espíritu y la personalidad de tu

Perquè una imatge val més que mil

establecimiento.

paraules, i perquè l’amor a primera vista

Porque una imagen vale más que mil

existeix, posa’t en contacte amb Arnau

palabras, y porque el amor a primera

Dalmases per treure el màxim profit de la

vista existe, contacta con Arnau

fotografia, una de les eines de màrque-

Dalmases para sacar el máximo provecho

ting més potents al teu abast.

de la fotografía, una de las herramientas de marketing más potentes a tu alcance.

89


CONCEPT AGENCY

CONTACTA

Agència de comunicació i relacions públiques Agencia de comunicación y relaciones públicas

Concept Agency concept@conceptagency.net T. 932 426 343 www.conceptagency.net

OFERTA ESPECIAL Gestió de xarxes socials i posicionaments en premsa per 800 €* mensuals. El PVP dels serveis sense l’oferta és de 1.200 €.* *IVA no inclòs.

OFERTA ESPECIAL Gestión de redes sociales y posicionamientos en prensa por 800 €* mensuales. El PVP de los servicios sin la oferta es de 1.200 €.* *IVA no incluido.

90

Concept Agency és una agència de

Concept Agency es una agencia de

comunicació i relacions públiques a

comunicación y relaciones públicas en

Barcelona amb més de nou anys d’ex-

Barcelona con más de nueve años de

periència en el sector. Treballen la

experiencia en el sector. Trabajan la

comunicació amb una visió de 360° i per

comunicación con una visión de 360°

això són especialistes en comunicació

y por eso son especialistas en comunica-

corporativa, relacions públiques, social

ción corporativa, relaciones públicas,

media i relacions institucionals.

social media y relaciones institucionales.

La seva experiència es desenvolupa

Su experiencia se desarrolla trabajando

treballant amb empreses del sector de la

con empresas del sector de la gastronomía

gastronomia i el lifestyle per millorar el

y el lifestyle para mejorar su reconoci-

seu reconeixement i reputació de marca.

miento y reputación de marca. El objetivo

L’objectiu és clar: augmentar la visibilitat

es claro: aumentar la visibilidad del

de l’establiment i, així, ajudar a fer

establecimiento para ayudar a que el

créixer el negoci.

negocio crezca.

GUIA DE SERVEIS I PARTNERS | GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS


DIARI ARA

CONTACTA

Diari d’informació general en català Diario de información general en catalán

Diari ARA subscripcions@ara.cat T. 932 751 110 d.ara.cat/subscripcio

DESCOMPTE DEL 45% • En la modalitat paper + accés digital total. • Es pot escollir entre la tarifa de dilluns a diumenge o feiners.

DESCUENTO DEL 45% • En la modalidad papel + acceso digital total. • Se puede escoger entre la tarifa de lunes a domingo o laborables.

Modern, amb un aire fresc i de molta

Moderno, con un aire fresco y de mucha

qualitat. Així és el teu establiment i

calidad. Así es tu establecimiento y

també el diari ARA. Si anessin de bracet,

también el diario ARA. Si fueran de la

tot el que tenen de bo se sumaria i es

mano, todo lo que tienen de bueno se

duplicaria.

sumaría y se duplicaría.

Els teus clients volen prendre’s el cafè

Tus clientes quieren tomarse el café con la

amb la millor companyia, l’ARA. El diari

mejor compañía, el ARA. El diario que

que llegeixen els barcelonins i les

leen los barceloneses y las barcelonesas

barcelonines que volen estar al dia de tot

que quieren estar al día de todo lo que

el que passa a la ciutat, explicat amb un

pasa en la ciudad, explicado con un

periodisme lliure i compromès. A ells,

periodismo libre y comprometido. A ellos,

com a tu i com a l’equip de l’ARA, els

como a ti y como al equipo del ARA, les

interessen les últimes notícies, però

interesan las últimas noticias, pero

també l’oferta d’oci i cultural de la

también la oferta cultural y de ocio de la

capital catalana.

capital catalana.

91


DIARIO AS

CONTACTA

Diari d’informació esportiva Diario de información deportiva

Diario AS supervisiongrupoprisa@ grupokonecta.com T. 914 400 510 suscripciones.as.com

DESCOMPTE DEL 40% 216 €/any (18 €/mes) en lloc dels 362 € de preu de quiosc.

DESCUENTO DEL 40% 216 €/año (18 €/mes) en vez de los 362 € de precio de quiosco.

AS és més que una marca d’informació

AS es algo más que una marca de

esportiva. És una plataforma multimè-

información deportiva. Es una plata-

dia que ofereix un contingut esportiu

forma multimedia que ofrece un comple-

completíssim. Va néixer l’any 1967

tísimo contenido deportivo. Nació en el

per donar veu a tots els esports, de la mà

año 1967 para dar voz a todos los

de grans periodistes que creen contingut

deportes, de la mano de grandes periodis-

de qualitat. Entre les prioritats

tas que crean contenido de calidad. Entre

del diari destaca la informació futbolísti-

las prioridades del diario resalta la

ca, per atendre la preferència de la major

información futbolística, atendiendo al

part del públic, a la qual dedica aproxi-

gusto de la mayoría del público, a la cual

madament la meitat del seu espai.

dedica aproximadamente la mitad de su

Igualment, el diari presta una atenció

espacio. Igualmente, el diario presta una

especial a l’esport més minoritari

atención especial al deporte más

i al femení, i ho fa de forma permanent,

minoritario y al practicado por mujeres, y

sense restringir-se als èxits en grans

lo hace de forma permanente, sin ceñirse

esdeveniments.

únicamente a los logros en grandes acontecimientos.

92

GUIA DE SERVEIS I PARTNERS | GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS


EL PAÍS

CONTACTA El País www.suscripciones.elpais. com/oferta/premium-40

Diari d’informació general Diario de información general

DESCOMPTE DEL 40% Subscripció mensual per només 34 €/mes.

DESCUENTO DEL 40% Suscripción mensual por solo 34 €/mes.

EL PAÍS és el diari de referència a

EL PAÍS es el diario de referencia en

Espanya i a nivell internacional. És líder

España y a nivel internacional. Es líder

en vendes i en opinió, amb més de

en ventas y en opinión, con más de

quaranta anys de trajectòria. A més,

cuarenta años de trayectoria. Además,

inclou una oferta excel·lent en suple-

incluye una excelente oferta en suplemen-

ments de gran interès per als lectors.

tos de gran interés para los lectores.

Modern, seriós i rigorós, EL PAÍS estén la

Moderno, serio y riguroso, EL PAÍS

seva oferta per tot el territori espanyol

extiende su oferta por todo el territorio

amb les seves edicions regionals, a més

español con sus ediciones regionales,

de la seva edició internacional.

además de su edición internacional.

93


EL PERIÓDICO DE CATALUNYA-SPORT Diaris d’informació general i esportiva Diarios de información general y deportiva

CONTACTA El Periódico de Catalunya-Sport suscripciones@elperiodico.com suscripciones@diariosport.com T. 932 222 722

DESCOMPTE DEL 50% • Promoció vàlida per a nous subscriptors. Subscripció de dilluns a diumenge i vàlida fins al 31/12/2020. • El Periódico de Catalunya: 298 €/any en comptes dels 595 € de preu de quiosc. • Diari Sport: 182 €/any en comptes dels 362 € de preu de quiosc.

DESCUENTO DEL 50%

94

Llegir el diari i assaborir un bon cafè són

Leer el periódico y saborear un buen café

accions que van de la mà. El Periódico de

son acciones que van de la mano.

Catalunya i el diari Sport són la compa-

El Periódico de Catalunya y el diario Sport

nyia ideal per fer que la teva clientela

son la compañía ideal para lograr que tu

gaudeixi al màxim del servei. El primer,

clientela disfrute al máximo del servicio.

per estar ben informat de tot el que passa

El primero, para estar bien informado de

a casa i al món, i el segon, per tenir el

todo lo que pasa en casa y en el mundo, y

màxim detall del dia a dia del Barça i del

el segundo, para tener el máximo detalle

món de l’esport. El Periódico i el diari

del día a día del Barça y del mundo del

Sport són el complement perfecte per al

deporte. El Periódico y el diario Sport son

teu menú.

el complemento perfecto para tu menú.

GUIA DE SERVEIS I PARTNERS | GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS

• Promoción válida para nuevos suscriptores. Suscripción de lunes a domingo y válida hasta el 31/12/2020. • El Periódico de Catalunya: 298 €/año en vez de los 595 € de precio de quiosco. • Diario Sport: 182 €/año en vez de los 362 € de precio de quiosco.


EL TRIANGLE

CONTACTA Departament Comercial publicitat@eltriangle.eu

Setmanari d’anàlisi i investigació en català Semanario de análisis e investigación en catalán

OFERTES ESPECIALS • Dues insercions gratuïtes de mitja pàgina amb la subscripció anual. • Descomptes en insercions publicitàries a la versió digital.

OFERTAS ESPECIALES • Dos inserciones gratuitas de media página con la suscripción anual. • Descuentos en inserciones publicitarias en la versión digital.

Nascut l’any 1990, el setmanari

Nacido en 1990, el semanario El Triangle

El Triangle s’ha fet un lloc entre les

se ha hecho un hueco entre las principales

principals capçaleres que es distribuei-

cabeceras que se distribuyen en todos

xen a tots els quioscos de Catalunya,

los quioscos de Cataluña, apostando

apostant des dels seus inicis pel perio-

desde sus inicios por el periodismo crítico

disme crític amb el poder i al servei

con el poder y al servicio de la ciudada-

de la ciutadania.

nía. Este semanario de análisis e

Aquest setmanari d’anàlisi i investigació

investigación se presenta en papel y

es presenta en paper i en versió digital.

en versión digital.

El seu reconegut prestigi en el panorama

Su reconocido prestigio en el panorama

periodístic català s’ha traduït en una

periodístico catalán se ha traducido

sòlida base de subscriptors i lectors

en una sólida base de suscriptores y

fidelitzats, així com en una cartera

lectores fidelizados, así como en una

consolidada d’anunciants.

cartera consolidada de anunciantes.

95


ESCENARI JOAN BROSSA Sala de teatre i altres arts escèniques Sala de teatro y otras artes escénicas

CONTACTA Escenari Joan Brossa info@escenaribrossa.cat T. 933 151 596 www.escenaribrossa.cat

DESCOMPTE DEL 20% En la compra d’entrades per a dues persones. Reserva la teva entrada amb descompte indicant que ets del Gremi de Restauració a info@escenaribrossa.cat.

DESCUENTO DEL 20% En la compra de entradas para dos personas. Reserva tu entrada con descuento indicando que eres del Gremi de Restauració en info@escenaribrossa.cat.

96

L’Escenari Joan Brossa va molt més enllà

El Escenari Joan Brossa va mucho más

d’una sala convencional de teatre.

allá de una sala convencional de teatro.

L’edifici històric de La Seca, al barri del

El edificio histórico de La Seca, en el barrio

Born, té dues sales on es pot gaudir d’una

del Born, tiene dos salas donde disfrutar

programació de qualitat de teatre,

de una programación de calidad de teatro,

màgia, poesia i altres arts escèniques.

magia, poesía y otras artes escénicas.

Enguany ens presenta una programació

Este año nos presenta una programación

més sòlida que mai amb itineraris com

más sólida que nunca con itinerarios como

#VirtuososBrossa (amb directors com

#VirtuososBrossa (con directores como

Jordi Prat i Coll) i produccions pròpies

Jordi Prat i Coll) y producciones propias en

a #SomBrossa (amb Sixto Paz, Albert

#SomBrossa (con Sixto Paz, Albert Mestres

Mestres o Queralt Riera, entre d’altres).

o Queralt Riera, entre otros). El Escenari

L’Escenari Joan Brossa també forma part

Joan Brossa también forma parte desde

des de 2011 de la xarxa de Fàbriques de

2011 de la red de Fábricas de Creación del

Creació de l’Institut de Cultura.

Instituto de Cultura.

GUIA DE SERVEIS I PARTNERS | GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS


FIRA ÀPAT

CONTACTA

Fira Professional de l’Alimentació i la Gastronomia Catalana Feria Profesional de la Alimentación y la Gastronomía Catalana

Fira ÀPAT és la Fira Professional de

Fira ÀPAT es la Feria Profesional de la

l’Alimentació i la Gastronomia Catalana,

Alimentación y la Gastronomía

que tindrà lloc del 17 al 19 d’octubre

Catalana, que tendrá lugar del 17 al 19 de

al Centre Comercial Las Arenas de

octubre en el Centro Comercial Las

Barcelona. La fira és una oportunitat

Arenas de Barcelona. Esta feria es una

perquè les botigues, restaurants, hotels,

oportunidad para que las tiendas,

vinoteques, distribuïdors i consumidors

restaurantes, hoteles, vinotecas, distri-

finals puguin descobrir les novetats

buidores y consumidores finales puedan

presentades per diferents productors

descubrir las novedades presentadas por

agroalimentaris de proximitat.

diferentes productores agroalimentarios

A més a més, aquest any també se

de proximidad.

celebra Fira ÀPAT Tarragona, que tindrà

Además, este año también se celebra Fira

lloc els dies 13, 14 i 15 de juny al Palau

ÀPAT Tarragona, que tendrá lugar los

Firal de Tarragona.

días 13, 14 y 15 de junio en el Palacio Ferial

Lluís Casanova info@fira-apat.cat T. 934 181 919 www.fira-apat.cat

de Tarragona.

97


GRUP GSR

CONTACTA

Organització, promoció i comunicació gastronòmica Organización, promoción y comunicación gastronómica

98

Grup gsr ja fa gairebé trenta anys que

Grup gsr lleva casi treinta años liderando

lidera la comunicació i la producció

la comunicación y la producción

gastronòmica a Barcelona i la resta

gastronómica en Barcelona y el resto de

d’Espanya. El seu capital humà, alta-

España. Su capital humano, altamente

ment especialitzat en el món de la cuina

especializado en el mundo de la cocina y

i el vi, porta a terme projectes i serveis

el vino, lleva a cabo proyectos y servicios

per a restauradors de manera integral

para restauradores de forma integral y

i totalment personalitzada.

totalmente personalizada.

Grup gsr és allà on la gastronomia

Grup gsr está presente donde la gastrono-

connecta les persones: grans esdeveni-

mía conecta las personas: grandes eventos,

ments, actes exclusius per a vips, tasts

actos exclusivos para vips, catas de alto

d’alt prestigi, inauguracions, etc. Serà el

prestigio, inauguraciones, etc. Será tu

teu aliat també com a gabinet de premsa

aliado también como gabinete de prensa o

o com a consultor sobre la viabilitat i

como consultor sobre la viabilidad y

l’estratègia del teu restaurant, compar-

estrategia de tu restaurante, compartiendo

tint amb tu la passió per la gastronomia.

contigo la pasión por la gastronomía.

GUIA DE SERVEIS I PARTNERS | GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS

Grup gsr direccion@grupgsr.com T. 932 412 755 www.grupgsr.com


LA VANGUARDIA-MUNDO DEPORTIVO Diaris d’informació general i esportiva Diarios de información general y deportiva

CONTACTA La Vanguardia Mundo Deportivo atencionalcliente@ clubvanguardia.com T. 933 481 482 www.clubvanguardia.com

DESCOMPTE DEL 50% En la subscripció anual conjunta a La Vanguardia i Mundo Deportivo de dilluns a diumenge: • La Vanguardia: 277 €/any (en lloc de 553,80 € de preu de quiosc). • Mundo Deportivo: 181 €/any (en lloc de 362 € de preu de quiosc). Oferta vàlida per a noves subscripcions o subscripcions addicionals, sempre que l’adreça de lliurament i/o el subscriptor no hagin tingut contractada una subscripció en els darrers 90 dies. Promoció vàlida fins al 31/12/20.

DESCUENTO DEL 50% Cafè i notícies. Aperitiu i esports.

Café y noticias. Aperitivo y deportes.

Menú i re­portatges... Sens dubte,

Menú y reportajes... Sin duda,

La Vanguardia i Mundo Deportivo són

La Vanguardia y Mundo Deportivo son

avui el condiment ideal que marida més

hoy el condimento ideal que mejor marida

bé amb l’oferta del teu es­tabliment,

con la oferta de tu establecimiento, ya que

doncs atreuen i fidelitzen clients que es

atraen y fidelizan clientes que quieren

volen evadir i mantenir informats.

evadirse y mantenerse informados.

A més, si n’ets subscriptor, formaràs part

Además, si eres suscriptor, formarás

del Club Vanguardia i podràs assistir

parte del Club Vanguardia y podrás

a esde­veniments exclusius, participar en

asistir a eventos exclusivos, participar en

sortejos i beneficiar-te de descomptes en

sorteos y beneficiarte de descuentos en

concerts, teatre, cinema, restaurants,

conciertos, teatro, cine, restaurantes,

vi­atges… i molt més!

viajes... ¡y mucho más!

Aprofita aquesta oferta per gaudir d’una

Aprovecha esta oferta para disfrutar de

subscripció a La Vanguardia i Mundo

una suscripción a La Vanguardia y

Deportivo i ofereix als teus clients

Mundo Deportivo y ofrece a tus clientes

els millors diaris d’ac­tualitat i esports

los mejores diarios de actualidad y

de referència a Catalunya.

deportes de referencia en Cataluña.

En la suscripción anual conjunta a La Vanguardia y Mundo Deportivo de lunes a domingo: • L a Vanguardia: 277 €/año (en lugar de 553,80 € de precio de quiosco). •M  undo Deportivo: 181 €/año (en lugar de 362 € de precio de quiosco). Oferta válida para nuevas suscripciones o suscripciones adicionales, siempre que la dirección de entrega y/o el suscriptor no hayan tenido contratada una suscripción en los últimos 90 días. Promoción válida hasta el 31/12/20.

99


NEXUS COMPANY

CONTACTA

Dansa neoclàssica i contemporània per a esdeveniments Danza neoclásica y contemporánea para eventos

Daniel Vicandi daniel.vicandi@ nexusecompany.com booking@nexusecompany.com M. 648 202 184 www.nexusecompany.es

DESCOMPTE DEL 20% En tots els esdeveniments contractats.

DESCUENTO DEL 20% En todos los eventos contratados.

Nexus és espectacle. És ball i art. És

Nexus es espectáculo. Es baile y arte.

creativitat i originalitat. És una companyia

Es creatividad y originalidad. Es una

de dansa neoclàssica i contemporània que

compañía de danza neoclásica y contem-

adapta les seves coreografies als teus

poránea que adapta sus coreografías a

esdeveniments, tenint en compte l’espai

tus eventos, teniendo en cuenta el espacio

disponible a l’establiment, el tipus de

disponible en el establecimiento, el tipo de

clientela i la imatge que vols transmetre.

clientela y la imagen que quieres transmi-

Per això, disposen d’una xarxa de ballarins

tir. Para ello, disponen de una red de

de primer nivell que actuen en algunes de

bailarines de primer nivel que actúan en

les companyies més prestigioses del país.

algunas de las compañías más prestigiosas del país.

100

GUIA DE SERVEIS I PARTNERS | GUÍA DE SERVICIOS Y PARTNERS


REQUETECOMO.COM

CONTACTA Amaya amaya@requetecomo.com M. 698 362 387 www.requetecomo.com

Portal de gastronomia i oci Portal de gastronomía y ocio

OFERTES ESPECIALS • Reportatge gratuït sobre l’establiment o els seus productes. • Descompte del 30% en contractes publicitaris a partir de 6 mesos a Requetecomo.com i eltaquigrafo.com.

OFERTAS ESPECIALES • Reportaje gratuito sobre el establecimiento o sus productos. • Descuento del 30% en contratos publicitarios a partir de 6 meses en Requetecomo.com y eltaquigrafo.com.

El portal Requetecomo.com és una

El portal Requetecomo.com es una revista

revista digital especialitzada en la

digital especializada en la difusión de

difusió de continguts gastronòmics

contenidos gastronómicos y de ocio, como

i d’oci, com ara la recomanació de

la recomendación de restaurantes,

restaurants, reportatges, receptes,

reportajes, recetas, propuestas de ocio y

propostes de lleure i altres temes. És un

otros temas. Es uno de los suplementos de

dels suplements d’eltaquigrafo.com, una

eltaquigrafo.com, una publicación

publicació dirigida pel periodista i

dirigida por el periodista y escritor Carlos

escriptor Carlos Quílez i amb una difusió

Quílez y con una difusión mensual de

mensual de 70.000 lectors.

70.000 lectores.

Requetecomo.com ofereix als establi-

Requetecomo.com ofrece a los estableci-

ments de restauració diferents possibili-

mientos de restauración diferentes

tats d’insercions publicitàries, promoció,

posibilidades de inserciones publicita-

reportatges i altres serveis interessants

rias, promoción, reportajes y otros

per a la seva estratègia de màrqueting.

servicios interesantes para su estrategia de marketing.

101


San Miguel Manila recommends responsible consumption 5.8ยบ


NO ES LO MISMO DE SIEMPRE, ES LO MISMO DE NUNCA.

THE NEW SAN MIGUEL MANILA IS A SPECIALLY HOPPED BEER. Inspired by the birthplace of San Miguel, it is a beer made as never before: close, surprising, daring, explorer, exotic and different.


UNA INICIATIVA DE

AMB EL SUPORT DE

AMB EL PATROCINI DE


Què mou el teu

Negoci?

NEGOCIS NEGOCIS

Ara i sempre, La tevacostat dedicació i el nostre suport, al teu per donar-te suport ara i sempre

Més d’1,5 milions de negocis confien en CaixaBank, el banc amb la xarxa comercial gran, la tecnologia i gestors Els nostres gestors més especialitzats treballaranmés peravançada oferir-te les solucions especialitzats treballaran per oferir-te que s’adaptin que s’adaptin que millor al teu negoci, com holes fansolucions per als més millor milions al teu negoci. d’1,5 de negocis com el teu que ja confien en CaixaBank.

www.CaixaBank.cat/Negocis NRI: 2801-2019/09681

Profile for GremiRestauracioBCN

Guia de serveis i partners del Gremi de Restauració de Barcelona 2020  

Guia de serveis i partners del Gremi de Restauració de Barcelona 2020  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded