Page 1

๑๐๐ ป ธนาคารออมสิน ๑ ศตวรรษแหงวิถีการออมของชาติ


โคลง ๔ สุภาพ

๑๐๐ ป ธนาคารออมสิน

๑๐๐ ขวบคำรบถวน ป ประเดิมเฉลิมฉลอง ออม ทรัพยสะสมสนอง สิน เพิ่มพูนผองแผว

ปทอง เริ่มแลว เสนอลาภ สุขซองประสงคสม

นิยมนิยามนามที่ได สืบทอดพระโองการ ภารกิจกอประสาน เสริมสงสังคมให

พระราชทาน แหงไท ประสิทธิ์โสต - ถิผลเทอญ รุดหนาสมานฉันท

จรรโลงเศรษฐกิจเกื้อ ยืนหยัดคือความหวัง สินทรัพยนับเปนพลัง นำรองรุดหนากาว

การคลัง ทั่วดาว ผดุงชาติ มั่นมื้อเสมอสมัย

มหาไชยมหาฤกษล้ำ ครบรอบรอยปประเดิม อัญเชิญโชคตวงเติม วลัยวลีทิพยถอย

ฉลองเฉลิม ขวบคลอย มิตรจิต ชื่นนอมพรสนองฯ

มหาธีรราชาศิรวาท รำฦกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว โคลง ๔ สุภาพ

พระ คุณพระโปรดสราง มหา ประโยชนปวงประชา ธีร ปราชญนาถนรา ราช ประทานไทยถวน

สถาปนา ราษฎรลวน ผดุงรัฐ ธ เอื้อออมสิน

การุณยรินหลั่งปลื้ม อเนกอนันตนำผล ไผทธรรมทั่วมณฑล กราบเนื่องสำนึกนอม

ประโลมชน เพิ่มพรอม ทวีสุข ณ เกลากตัญู

บูชาจงรักเบื้อง ทูนเทิดวงศจักรี โสมนัสกัตเวที เปนมิ่งมงคลคลอง

พระบารมี สืบซอง จุฑาธิป ค่ำเชาเนาเกษม

ปวงเปรมปราโมทยย้ำ ชีพแหงอาตมราชพลี กษัตริยเกษตรคือศรี สุหรายเจริญแหลงหลา

ยินดี ไพรฟา สยามยุค ทั่วดาวแดนทองฯ

(นายบุญเตือน ศรีวรพจน สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร ประพันธ)

๑๐๐ ป ธนาคารออมสิน คลังออมสินถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๕๖ ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เพื่อใหเปนที่เก็บรักษาทรัพยของ ราษฎรใหปลอดภัย โดยทรงพระมหากรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานทุน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหไวเปนทุนหาผลประโยชน และทำการรับฝากเงินของราษฎรตั้งแตนั้นมา ลวงถึงรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงตระหนักในกิจการคลังออมสินวาเปนคุณประโยชนตอทวยราษฎรและบานเมืองอยางลนพน จึงทรงใสพระราชหฤทัยในกิจการคลังออมสิน ที่สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชทรงริเริ่มไวอยางมั่นคง โดยทรงมีพระบรมราชโองการใหโอนกิจการคลังออมสินภายใตการดูแลของกรมพระคลังมหาสมบัติ กระทรวงพระคลัง มหาสมบัติ ไปสังกัดกรมไปรษณียโทรเลข กระทรวงพาณิชยและคมนาคม พระบรมราชโองการดังกลาวนี้ไดนำพาใหกิจการคลังออมสินขยายออกไปกวางขวาง อีกทั้ง นายพลเอก พระเจาบรมวงศเธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน เสนาบดีกระทรวงพาณิชยและคมนาคม ทรงสามารถในการบริหาร จึงทำใหกิจการคลังออมสินมีความเปนปกแผนมั่นคงราษฎร นิยมเลื่อมใส จนถึงพุทธศักราช ๒๔๘๙ อันเปนปที่หนึ่งแหงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปจจุบัน จึงทรงพระมหากรุณาโปรดเกลาฯ ใหตรา พระราชบัญญัติธนาคารออมสินขึ้น และเปดดำเนินการธนาคารออมสินเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๙๐ เปนตนมา จากกาวแรกพุทธศักราช ๒๔๕๖ กาวสูปที่ ๑๐๐ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ธนาคารออมสินยังคงมุงมั่นสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระมหาธีรราชเจาอยางมั่นคง ดวยการ สงเสริมการออมทรัพยและสรางวินัยทางการเงิน พรอมดวยการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสงเสริมอาชีพใหแกประชาชนทุกภาคสวน และดวยเจตจำนงนี้ ธนาคารออมสินพรอมมุงมั่นไปสู ธนาคารที่มีการพัฒนาที่ดีที่สุด เพื่อใหบริการทางการเงิน เสริมสรางการออม ตามคำมั่นสัญญา มั่นคง จริงใจ รับใชประชาชน


3


สารนายกรัฐมนตรี

เนื่องในวันสถาปนาธนาคารออมสินครบ ๑๐๐ ป วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ ดิฉันขอแสดงความยินดีที่ธนาคารออมสินซึ่งเปนสถาบันการเงินแหงแรกของรัฐไดสถาปนามาครบรอบ ๑๐๐ ป ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ นี้ โดยตลอดระยะเวลาที่ผานมา สถาบันแหงนี้ไดเอาใจใสใหการบริการแกประชาชนอยางใกลชิด นำมาซึ่งความ ไววางใจ ความนาเชื่อถือศรัทธาในหมูพี่นองประชาชนอยางกวางขวาง และเปนที่นาชื่นชมวา ธนาคารออมสินไมเพียงแตให บริการทางการเงินตามบทบาทหนาที่ของการเปนสถาบันการเงินที่มั่นคงเพื่อการออมของชาติเทานั้น หากแตยังเปนกำลังสำคัญ ของรัฐบาลในการชวยบำบัดทุกข บำรุงสุขแกประชาชนในยามที่บานเมืองประสบปญหา ดังเชนวิกฤตน้ำทวมใหญเมื่อป ๒๕๕๔ ที่ผานมา ในนามของรัฐบาล ดิฉันขอชมเชยคณะกรรมการ ผูบริหารและเจาหนาที่ทุกคนของธนาคารออมสินที่ไดรวมมือกันประสานงาน อยางแข็งขัน เต็มกำลังความสามารถ สงผลใหการดำเนินงานของธนาคารมีความเจริญกาวหนา อำนวยประโยชนแกประชาชน และประเทศชาติ และเนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ป ธนาคารออมสิน ดิฉันขออำนวยพรใหการดำเนินงานกาวหนารุงเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป และเปนสถาบันการเงินที่ชวยจรรโลงความมั่นคง ความมั่งคั่งของประเทศอันเปนที่รักของเราทุกคนตลอดไป

(นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร) นายกรัฐมนตรี

สารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เนื่องในวันสถาปนาธนาคารออมสินครบ ๑๐๐ ป วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๖

ธนาคารออมสินมีความสำคัญยิ่งตอประเทศชาติและประชาชน ภารกิจที่ธนาคารออมสินไดดำเนินการลวนสอดคลองและ สงเสริมใหการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติเติบโตอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการดูแลพี่นองประชาชนฐานรากที่เปนคน สวนใหญของประเทศใหสามารถพึ่งพาตนเองได คุณูปการของธนาคารออมสินจึงมีอยูมากมาย นับเปนบุญของประเทศไทยที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดทรงพระราชทานตั้ง “คลังออมสิน” ไวใหกับประเทศชาติเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖ และ ธนาคารออมสินก็ไดทำหนาที่บมเพาะนิสัยประหยัดมัธยัสถใหกับประชาชนสมตามพระบรมราโชบาย ซึ่งประโยชนดังกลาวนี้ได ชวยสนับสนุนการพัฒนาประเทศมาตลอดระยะเวลา ๑๐๐ ป ดังนั้นในวาระแหงความเปนสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล ๑๐๐ ป ธนาคาร ออมสิน จึงสมควรที่เราชาวไทยจักไดนอมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ยิ่งใหญของพระองคทาน และรวมกันฉลอง พระมหากรุณาธิคุณดวยการจำเริญรอยตามพระบรมราโชบายที่มีคุณคายิ่งนี้สืบไป ในมงคลสมัยที่ธนาคารออมสินครบรอบการสถาปนา ๑๐๐ ป ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ขาพเจาขออาราธนาคุณ พระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลประทานพรใหธนาคารออมสินมีความเจริญกาวหนายิ่งๆ ขึ้นไป และขอ ใหผูปฏิบัติงานอยูในธนาคารออมสินทุกคนมีความสุขความเจริญสมตามความปรารถนาทุกประการ

(นายกิตติรัตน ณ ระนอง) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง


สารประธานกรรมการธนาคารออมสิน เนื่องในโอกาสวันสถาปนาธนาคารออมสินครบ ๑๐๐ ป วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๖

๑๐๐ ป ธนาคารออมสิน เปนวาระแหงความเปนสิริมงคลที่สะทอนใหเห็นถึงประวัติศาสตรการออมอันยั่งยืนของชาติ ซึ่งไดรับ พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวพระราชทานกำเนิดไว เมื่อพุทธศักราช ๒๔๕๖ ในครั้งนั้น พระราชดำริใน เรื่องการสงเสริมใหราษฎรมีนิสัยประหยัดมัธยัสถ รูจักรักษาทรัพยที่หามาไดใหอยูในที่ปลอดภัย และเกิดดอกผลงอกงามตามสมควรยังเปน เรื่องใหม แตดวยพระปรีชาญาณอันล้ำเลิศ จึงทำใหพระราชดำริเรื่องนี้เปนไปสมดังพระราชประสงค โดยทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกลาฯใหตราพระราชบัญญัติคลังออมสิน พุทธศักราช ๒๔๕๖ ขึ้น ซึ่งถือเปนกฎหมายฉบับแรกที่เปนปฐมบทของการออมแหงชาติ จากวันแรกที่ทรงตราพระราชบัญญัติคลังออมสิน จวบจนปจจุบัน กิจการธนาคารออมสินไดมีสวนรวมในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ และสังคมของชาติมาอยางตอเนื่อง จึงกลาวไดวาการดำเนินงานของธนาคารออมสินผูกโยงอยางใกลชิดกับการรับใชประเทศชาติและ ประชาชนในทุกยุคทุกสมัย ซึ่งตลอดระยะเวลา ๑๐๐ ป ธนาคารยังคงยึดหลักในการสงเสริมการออมทรัพยตามพระราชปณิธานของ พระผูพระราชทานกำเนิดอยางเครงครัด และความเจริญกาวหนาของกิจการธนาคารออมสินในวันนี้ ลวนเกิดจากความรวมมือรวมใจอยาง เปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเหลาพนักงานธนาคารออมสินรุนแลวรุนเลา จนเปนปจจัยหนุนเสริมใหเกิดความนิยมเชื่อถือและศรัทธาในหมู ประชาชนตอกิจการออมสินมาอยางยาวนาน และจะมีเพิ่มพูนยิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต ขาพเจาในนามของคณะกรรมการธนาคารออมสินขอขอบคุณทานผูอำนวยการธนาคารออมสิน ทานผูบริหารตลอดจนบรรดาพนักงานและลูกจางของธนาคารออมสิน ทุกทาน ทั้งในอดีตและปจจุบัน ที่ไดรวมปฏิบัติงานจนธนาคารออมสินมีความเจริญกาวหนาเปนธนาคารในดวงใจของประชาชนมาทุกยุคทุกสมัย ในมงคลสมัย ครบรอบ ๑ ศตวรรษแหงการออมสิน พุทธศักราช ๒๕๕๖ นี้ ขอเดชะพระบารมี พระราชกฤษฎาภินิหารของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และ พระบารมีแหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โปรดดลบันดาลใหบังเกิดสรรพสิริสวัสดิ์ไพบูลยสถาพรแกธนาคาร ออมสินและผูปฏิบัติงานทุกฝายทุกหนาที่โดยทั่วกัน

(นางชูจิรา กองแกว) ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

สารผูอำนวยการธนาคารออมสิน

เนื่องในโอกาสวันสถาปนาธนาคารออมสินครบ ๑๐๐ ป วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ ๑ ศตวรรษ ธนาคารออมสิน เปนชวงระยะเวลาที่มีความสำคัญ และทรงคุณคาอยางยิ่งตอประเทศชาติและประชาชน เพราะเปนชวงเวลา แหงประวัติศาสตรการออมของชาวไทย ที่ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ พระราชทานกำเนิด “คลังออมสิน” ไวเมื่อ ๑๐๐ ปที่ลวงมาแลว จนวิวัฒนมาเปน “ธนาคารออมสิน” ที่อำนวยประโยชนใหแกประชาชนอยางอเนกอนันตในปจจุบัน วัตถุประสงคในการดำเนินงานที่ไมเคยเปลี่ยนแปลงมาตลอด ๑๐๐ ป คือการเปนสถาบันการเงินที่สงเสริมการออมทรัพยในหมู ประชาชนทุกสาขาอาชีพ และนำทรัพยที่ประชาชนเก็บออมมาฝากกับธนาคารออมสินไปลงทุนเพื่อหาผลประโยชนที่เหมาะสม โดยธนาคาร มิไดมุงหวังกำไร ดังนั้นความสำเร็จของธนาคารออมสิน จึงไมใชผลกำไรแตเปนความอิ่มเอมใจที่สามารถดำเนินงานใหประชาชน มีสวัสดิภาพในทางทรัพยสิน และเกิดความเชื่อถือศรัทธาในงานของธนาคารออมสิน ซึ่งเหลาคณะผูบริหาร และพนักงานของธนาคาร ออมสินตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ลวนมีความรูสึกภาคภูมิใจที่ไดทำหนาที่ดังกลาวเพื่อสานตอพระราชปณิธานของพระผูพระราชทานกำเนิด จึงทำใหกิจการงานของธนาคารออมสินเจริญรุดหนามีพัฒนาการที่ดีในทุกๆ ดาน กลาวไดวาผลแหงความพากเพียรปฏิบัติหนาที่ของพนักงานในอดีตไดสั่งสมใหเกิดความเจริญกาวหนาในปจจุบัน และเชนเดียวกัน ผลแหงการปฏิบัติงานของพนักงานในรุนปจจุบันก็จะอำนวยประโยชนใหกับธนาคารและผูปฏิบัติงานของธนาคารในอนาคต ดังนั้นในโอกาส ที่ธนาคารออมสินดำเนินงานมาครบรอบ ๑ ศตวรรษ วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ ผมและพนักงานรวมถึงผูปฏิบัติงานทุกๆ ทานของธนาคารออมสินจะพรอมใจกัน ปฏิบัติหนาที่ของตนอยางเต็มกำลังความสามารถ เฉกเชนเดียวกับที่คนรุนกอนไดกระทำไว เพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญูสนองพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวและเปนกตเวทิตาธรรมตอสถาบันอันเปนที่รักของพวกเรา ซึ่งจักเปนสิ่งดีงามใหคนรุนตอๆ ไปไดตระหนักและเรียนรู เพื่อสืบสานกิจการงานของ ธนาคารออมสินใหกวางขวางออกไปอยางไมเสื่อมคลาย และการเริ่มตนกาวยางสูศตวรรษที่ ๒ ของธนาคารออมสินในปนี้ธนาคารจะยังคงสานตอพระราชปณิธานลนเกลา รัชกาลที่ ๖ เพื่อดำรงบทบาทของการเปนเสาหลักแหงการออมของชาติ โดยมุงมั่นที่จะพัฒนาการใหบริการในทุกๆ ดานอยางตอเนื่อง เพื่อการเปนสถาบันการเงินดาน การออมที่มีการพัฒนาอยางยั่งยืน เปนองคกรแหงธรรมาภิบาล ที่ชวยเสริมสรางองคความรูและศักยภาพทางการเงินใหชุมชนและสังคมในระดับฐานรากใหมีความเขมแข็ง สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม และมีการดำเนินกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมอยางเปนรูปธรรมและเปนประโยชนอยางแทจริง เพื่อสงเสริม ระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ และเสริมสรางความเปนอยูที่ดีของประชาชนชาวไทยทุกคนตอไป ในอภิลักขิตสมัยแหงการสถาปนาการออมสินเวียนมาบรรจบครบ ๑๐๐ ป พุทธศักราช ๒๕๕๖ ขอเดชะพระบารมีพระบรมราชานุภาพแหงดวงพระวิญญาณสมเด็จ พระมหาธีรราชเจา พระผูทรงกอตั้ง “คลังออมสิน” และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง โปรดปกปกรักษาธนาคารออมสินใหกาวหนาวัฒนาถาวรยิ่งๆ ขึ้นไป และโปรดดลบันดาล ใหพนักงานและผูปฏิบัติงานทุกทานของธนาคารออมสิน จงมีความสุขสวัสดี เจริญดวยจตุรพิธพรชัย ทุกประการ

(นายวรวิทย ชัยลิมปมนตรี) ผูอำนวยการธนาคารออมสิน


ออมสินรวมใจถายทำภาพยนตรประก เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ฉายครั้งแรก ๔ เมษายนในโรง

ขาวรพุทธเจา นบพระภูมิบาล เอกบรมจักริน พระยศยิ่งยง ผลพระคุณ ธ รักษา ขอบันดาล จงสฤษดิ์ดัง ดุจถวายชัย

เอามโนและศิระกราน บุญดิเรก พระสยามินทร เย็นศิระเพราะพระบริบาล ปวงประชาเปนสุขศานต ธ ประสงคใด หวังวรหฤทัย ชโย

บทเพลงสรรเสริญพระบารมี บทเพลงแหงความจงรักภักดีที่ชาวไทยทุกคนรูความหมายและ ซาบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญของพระมหากษัตริยผูเปนดวงใจแหงมหาชนคนไทยทุกคน คราใดที่มีพระราชพิธีสำคัญประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลาจะไดยินบทเพลงดังกลาว และที่สำคัญใน ทุกรอบกอนการฉายภาพยนตรในโรงภาพยนตร ชาวไทยทุกคนตางพรอมใจยืนตรงเพื่อถวายความ เคารพตอพอหลวงของเรา ดังนั้น บทเพลงสรรเสริญพระบารมี ในโรงภาพยนตรจึงถือเปนสัญลักษณหนึ่งของความ จงรักภักดีที่ปวงชนชาวไทยมีตอพระมหากษัตริยอันเปนที่รักยิ่ง และในทุกปจะมีองคกรหนวยงาน ระดับประเทศสนับสนุนการจัดทำภาพยนตรประกอบบทเพลงแหงความจงรักภักดีนี้ ซึ่งในป ๒๕๕๖ อันเปนปที่ธนาคารออมสินครบ ๑๐๐ ป วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ธนาคารถือเปนเกียรติอยางสูงสุด ที่ไดสนับสนุนการจัดทำภาพยนตรประกอบบทเพลงดังกลาว จึงนับเปนกิจกรรมที่เปนมงคลยิ่ง สำหรับการกาวยางเขาสูศตวรรษใหม ในฐานะสถาบันการเงินที่กอตั้งมาจากพระมหากษัตริย เพื่อ ทำหนาที่ดูแล และใหบริการดานการเงินตอประชาชนชาวไทย สำหรับแนวคิดในการจัดทำภาพยนตรชุดดังกลาว เนนไปที่พระราชจริยวัตรอันงดงามใน เรื่องการออมทรัพย ซึ่งถือเปนแนวทางการดำเนินงานของธนาคารออมสินดวย โดยภาพยนตร บทเพลงสรรเสริ ญ พระบารมี ไ ด ร อ ยเรี ย งภาพพระบรมฉายาลั ก ษณ พระราชกรณี ย กิ จ และ

ภาพยนตรสวนพระองค มาประกอบในภาพยนตร และที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด ธนาคารออมสินไดรับ พระมหากรุณาธิคุณในการนำภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่เปนภาพพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร จากการคนควาเพิ่มเติมที่ไดจากสื่อภายในประเทศและตางประเทศ ซึ่งชาวไทยไมคอยไดเห็นภาพ เหลานี้มากอน แตจะมาปรากฏในภาพยนตรชุดนี้ดวย ซึ่งภาพทุกภาพก็ไดรับพระราชทานพระบรม ราชานุญาตแลว โดยในตอนทายของภาพยนตร เปนภาพที่สื่อถึงพลังแหงความจงรักภักดีของ พี่นองชาวออมสินที่สมัครใจเขารวมการถายทำรวมกวา ๕๐๐ คน โดยถายทำกันที่สำนักงานใหญ ธนาคารออมสินของเรานี่เอง และนี่คือเบื้องหลังแหงภาพประวัติศาสตรในปที่ ๑๐๐ ของธนาคาร ซึ่ง จะปรากฏในโรงภาพยนตรเครือเมเจอร ซีนีเพล็กซ ตลอดทั้งป ๒๕๕๖ เชาวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ ๖ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ ตางคลาคล่ำไปดวยคนออมสินในเสื้อสีชมพูที่มารอเขา ฉากแหงความยิ่งใหญนี้ รวมทั้งทานผูบริหารระดับสูง ที่นำโดยทานผูอำนวยการธนาคารออมสิน คุณวรวิทย ชัยลิมปมนตรี พรอมทานรองผูอำนวยการธนาคารออมสิน ทานผูชวยผูอำนวยการ ธนาคารออมสิน และเหลาพนักงาน ลูกจาง ขณะเดียวกันฝายจัดสถานที่ของบริษัทเมเจอรฯ ก็ได เตรียมการในการจัดสถานที่ถายทำกันแตเชามืด โดยนำพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว จำนวน ๖ ภาพ วางขนานในแนวเดียวกับพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ ๖ และมี


ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบารมี าอยูหัวในโอกาสธนาคารออมสินครบ ๑๐๐ ป นโรงภาพยนตร เครือเมเจอรฯ

โปรดยืนถวายความเคารพ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ธ ทรงเปนพระมิ่งขวัญ และศรัทธาของปวงชนชาวไทย

HIS MAJESTY THE KING

The heart and inspiration of all Thais ขาพระพุทธเจาในนาม การเตรียมการดานอุปกรณการถายทำภาพยนตรครบชุด ทั้งเครนตั้งกลองที่สามารถจับภาพไดใน มุมสูง มุมกวาง แคเพียงเห็นเทานั้นทำใหเชื่อมั่นไดเลยวาภาพยนตรบทเพลงสรรเสริญพระบารมีชุดนี้ ตองออกมาอยางงดงามสมเปนการประชาสัมพันธในปแหงความยิ่งใหญของธนาคารออมสินอยางแนนอน ตอจากนั้นเมื่อคนพรอม .. กลองพรอม .. แสงพรอม .. การถายทำก็เริ่มตนขึ้น โดยทางทีมงาน เรียนเชิญทานผูอำนวยการธนาคารออมสินที่ใหเกียรติมารวมเปนหนึ่งในภาพยนตรชุดนี้ พรอมดวย ผูบริหาร และพี่นองออมสินยืนประจำแตละขั้นบันไดของดานหนาพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ ๖ ตลอดเวลากวา ๑ ชั่วโมง กับการถายทำหลายสิบเทค ที่เห็นถึงพลังแหงความพรอมเพรียง ของพี่นองชาวออมสินในการรองเพลงสรรเสริญพระบารมี พรอมกับการโบกธงไตรรงค ธง ภปร. และการเปลงเสียงดังอยางกึกกองในวลีที่แสดงถึงความจงรักภักดีของชาวไทย “ทรงพระเจริญ .. ทรงพระเจริญ” แตครั้งนี้ เสียงนี้เกิดขึ้นที่ธนาคารออมสินกับเสียงกูรองที่ดังขึ้นๆ หลายครั้ง ขณะ เดียวกัน ชางภาพบนเครนที่ตั้งกลองก็ทำหนาที่บันทึกภาพเคลื่อนไหวทั้งภาพมุมกวาง ภาพเจาะ ของเหลาพนักงานที่เห็นพระบรมรูปรัชกาลที่ ๖ เดนสงาตรงกลาง พรอมภาพพระบรมฉายาลักษณ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ขนาบขาง และฉากหลังเปนอาคารทรงไทยที่ตั้งตระหงาน ซึ่งใน วันนั้น สิ่งที่สัมผัสไดคือพี่นองออมสินกวา ๕๐๐ คน ตางภาคภูมิใจที่เปนหนึ่งในภาพยนตร ซึ่งถือได วาเปนครั้งแรกและครั้งประวัติศาสตรของธนาคารออมสินเลยทีเดียว กับการเปนผูถายทอดพลัง

ธนาคารออมสิน

บริษัท เมเจอร ซีนีเพลกซ กรุป จำกัด (มหาชน) แหงความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระมหากษัตริยผูทรงเปนที่เคารพยิ่ง ตอจากนี้ การยืนตรงและถวายความเคารพตอในหลวงของเราเพียงนาทีกวาๆ กอนที่หนัง จะฉาย ตลอดระยะเวลา ๑ ปในโรงภาพยนตรเครือเมเจอรฯ ทุกสายตาของผูเขาชมหนัง จะไดเห็น ถึ ง การแสดงความจงรั ก ภั ก ดี ข องธนาคารออมสิ น และความสำนึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของ พระองคทาน รับรองวาทุกทานคงรูสึกตื้นตันใจ ภูมิใจที่ไดเกิดมาเปนคนไทย ภายใตรมโพธิ์ รมไทร ของพอหลวงของพวกเรา และที่สำคัญ คือความภูมิใจที่ออมสินไดเปนผูสนับสนุนการถายทำ ภาพยนตรบทเพลงสรรเสริญพระบารมี ในโอกาส ๑๐๐ ป ธนาคารออมสิน ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ จะมีการแถลงขาวเปดตัวภาพยนตรบทเพลงสรรเสริญ พระบารมี ณ หางสรรพสินคาสยามพารากอน และหลังจากนี้ทุกทานจะไดชมและรวมถวายความ จงรักภักดีผานบทเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ โรงภาพยนตรในเครือเมเจอรฯ ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตางจังหวัด


เบื้ อ งหลั ง ภาพยนตร ป ระชาสั ม พั น ธ ๑๐๐ ป ธนาคารออมสิน

ชุด “รอยใจขอบคุณ” เมื่อป ๒๕๕๕ ที่ผานมา หลายทานคงคุนชินกับภาพและเสียงอันอบอุนของ นักแสดงอาวุโส อาหนิง นิรุตติ์ ศิริจรรยา กับสปอตประชาสัมพันธ ๙๙ ป ธนาคาร ออมสิน ที่สื่อใหเห็นถึงปฐมบทสถาบันการออมของแผนดิน ที่มาจากทุนพระราชทาน หนึ่งแสนบาท กอกำเนิดเปนธนาคารออมสิน สรางรากฐานการออมใหกับคนไทย สราง ความสุ ข ให กั บ ชุ ม ชน พร อ มกั บ สโลแกนที่ ว า “๙๙ ป ธนาคารออมสิ น เติ บ โตคู เศรษฐกิจและสังคมไทย” ตนป ๒๕๕๖ ทีมงานสื่อสารองคกรเริ่มระดมความคิดใหบริษัทเอเยนซี่โฆษณาหา แนวทางในการจัดทำสปอตประชาสัมพันธ ๑๐๐ ป ธนาคารออมสิน สุดทายไดแนวคิด ของ บริษัท Hercules creation จำกัด ที่เปนบริษัทในเครือ JSL เปนแนวคิดในเรื่องของ การ “ขอบคุณ” ที่ตรงกับความตองการของ คุณวรวิทย ชัยลิมปมนตรี ผูอำนวยการ ธนาคารออมสิน ดวยชาวออมสินรูสึกสำนึก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ พระมหากษั ต ริ ย ที่ พระราชทานเงินในการกอตั้งคลังออมสิน และ รูสึกขอบคุณเด็กๆ ที่ฝากเงินกับออมสิน รวมทั้ง ขอบคุณคนไทยทั้งประเทศที่ไววางใจใชบริการ ของออมสิน จนทำใหธนาคารออมสินเติบโตคู เศรษฐกิจและสังคมไทยมาจนครบวาระ ๑๐๐ ป ในวันนี้ จึงเปนที่มาของชื่อสปอตประชาสัมพันธ ชุด “รอยใจ...ขอบคุณ” เดินเรื่องตั้งแตสมัย กอตั้งคลังออมสิน พ.ศ.๒๔๕๖ จนถึงปจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๖ ตัดฉากสลับไปมาระหวางยุคเกา กั บ ยุ ค ป จ จุ บั น ที่ ทำใหเห็นวา ออมสินรอยใจ ...ขอบคุณ ทั้งสถาบันพระมหากษัตริย ทั้งเด็ก เยาวชน ทั้งพอคาแมคา ขาราชการ เรียกไดวา ขอบคุณคนไทยทั้งประเทศนั่นเอง หลายฉากก็หลายโลเคชั่นและหลายคิว นักแสดงก็ตองหลายคน ทั้งนักแสดงหลัก และนักแสดงสมทบ ในสวนของนักแสดงหลักที่เปนพนักงานออมสินในแตละยุคแตละสมัย ไหวขอบคุณนั้น ทีมงานมีความเห็นตรงกันวา ตองใชพนักงานธนาคารออมสินตัวจริง เสียงจริงถึงจะดูอบอุนและเปนกันเอง จึงประชาสัมพันธรับสมัครนักแสดงผานอินทราเน็ต ของธนาคาร มีพนักงานสนใจสมัครเขามามากมาย ที่สำคัญสวย-หลอกันทุกคน เปนที่ หนักใจของทีมงานที่ตองคัดเลือกนักแสดงเปนอยางยิ่ง ตองอาศัยสายตาคอสตูม มืออาชีพของบริษัทวาคนไหนนาจะเหมาะกับสมัยใด จึงลงตัวในที่สุด วันแรกถายทำซีนตลาดสมัยโบราณ ที่ตลาดลาดชะโด อ.ผักไห จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปนตลาดเกาแบบตลาดรอยปอยูแลว แตทีมงานไดตกแตงเพิ่มจนเหมือนเปนตลาด สมัยโบราณจริงๆ มีพอคาแมคา มาขายของ มีพนักงานธนาคารออมสินมาเดินรับฝาก เงินจากพอคาแมคา ในตลาด โดยได นองปุย มัษยา เนียมสุวรรณ สาวสวยจากสาขา เกต เ วย เอกมั ย มาแสดงเปนพนักงาน คอสตูมแต ง น อ งปุ ย จนเหมื อ นสาวสวยสมั ย โบราณ แตที่หนักใจผูกำกับมากก็คือ นองปุยใสเหล็กดัดฟน ซึ่งสมัยนั้นยังไมมีการดัดฟน กันแนนอน ตองใหนองพูดขอบคุณและยิ้มแบบไมเห็นฟน ซึ่งยากมาก และหลายเทค มาก แตที่สุดแลวก็ไดภาพออกมาอยางสวยงาม ช ว งบ า ยเป น ซี น พนั ก งานออมสิ น เข า รั บ ฝากเงิ น ที่ โ รงเรี ย น ตามคอนเซ็ ป ของ ออมสินแตโบราณ ทีมงานเลือกโรงเรียนวัดลาดชะโด ซึ่งกอตั้งมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๖๖ เปนโรงเรียนที่เกาสมใจผูกำกับจริงๆ และยังไดนักเรียนมารวมแสดงอีกหลายสิบคน ซึ่ง ทุกคนใหความรวมมือเปนอยางดี ทั้งๆ ที่อยูระหวางปดเทอม ทำใหไดบรรยากาศที่ เหมือนจริงอยางมาก ทั้งเด็กฝากเงินและเลนกันอยางสนุกสนาน วั น ต อ มาเป น ซี น ธนาคารออมสิ น ยุ ค ป จ จุ บั น ซึ่ ง ใช ส ถานที่ อ าคารเรื อ นกระจก อาคารใหมลาสุดของธนาคารออมสินสำนักงานใหญ จากหองที่ยังไมมีอะไรตกแตงเลย เพราะยังไมไดเปดใหบริการ ทีมงานตกแตงจนกลายเปนสาขางดงามทันสมัย และได นองเจน ชัญชณา พรจินดารักษ, นองนอยหนา นันทชา มณีรัตน, นองแปง รุงระวี ลือไทย และนองโหนง ธราพงษ สำราญพิศ จากสวนบริการธุรกิจเงินฝาก สำนัก พหลโยธิน นองณัฐ นันทพล แสงประเสริฐ จากฝายปฏิบัติการการลงทุน นองโบว ทัชชยา นิลดำ จากเขตสมุทรสาคร และนองแกน สาวิตรี ยอดแกน จากสาขาสามยาน มารวมแสดงเปนพนักงาน และที่สำคัญทาน อธส. คุณวรวิทย ก็ใหเกียรติมารวมแสดง ในฉากไหวขอบคุณดวย เปนที่ปลื้มใจของนองๆ พนักงานเปนอยางมาก

อีกวันเปนซีนเรือรับฝากเคลื่อนที่ของธนาคารออมสิน ที่ออกใหบริการริมฝงคลอง บางกอกนอย ซึ่งทีมงานเลือก เรือออมสิน ๔๒ เพราะเปนเรือลำที่ใหบริการลูกคาใน คลองบางกอกนอยจริงๆ โดยไดรับความรวมมือจาก คุณวนิดา โตถาวร ผจส.ปากคลอง ตลาด ใหพนักงานธนาคารเรือ พาไปถายทำที่บานลูกคาตัวจริงเสียงจริง ทำใหไดภาพที่ เหมือนจริงมาก วันเสารเปนซีนธนาคารออมสินยุคอดีต ทีมงานเนรมิตโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ที่ อยูบริเวณศาลากลางเกา จ.นนทบุรี ใหเปนธนาคารออมสินสาขาพังงาในอดีตไดเกาสมใจ และไดเลือก นองออย เบญจลักษณ ตั้งตระกูล จากฝายวิเทศสัมพันธ มาแสดงเปน พนักงานสาขาในยุคโบราณ สวนพนักงานชาย เลื อ กอย า งไรก็ ไ ม ถู ก ใจ ในที่ สุ ด ต อ งโทรตาม นองโปย ธนเสฏฐ พัชรคชหิรัญ หนุมหลอ จากสายงานธุรกิจสินเชื่อลูกคาขนาดใหญและ ภาครัฐ ซึ่งสปริตสูงมาก มาใหทันที ทั้งที่เปน วันหยุดและไกลจากบานพักมาก ทำใหไดใจ ทีมงานไปเต็มๆ ชวงบายเปนฉากใหบริการรถเคลื่อนที่ใน ยุ ค โบราณ ซึ่ ง ดั ด แปลงจากรถโฆษณาของ ธนาคารออมสินภาค ๑๔ ซึ่งเกามาก ทาน ผูตรวจชุมพล พิมเสน ใหมาทำสีใหมโดยคง สีเดิมไว และจอดไวที่สำนักงานใหญ ตอนแรก ทีมงานใจเสียมากเพราะไดรับแจงมาวาขับไมได เครื่องเสีย แตดวยความกรุณาของพี่ๆ หนวย ซอมแซมยานพาหนะ ก็ซอมทำใหเรียบรอย นำมาเขาฉากไดทันเวลา โดยไดนองกระตั้ว ธารีรัตน วงษจิรวัฒน จากฝายบริหารแผนงานและงบประมาณ มาแสดงเปนพนักงานที่ ใหบริการรับฝากที่รถเคลื่อนที่ของธนาคารออมสิน จึงไดภาพที่เกาแตสวยสมใจ รุงขึ้นวันอาทิตย กองถายยกทีมไปถายฉากรับฝากนอกสถานที่ที่ตลาดน้ำขวัญเรียม ตลาดน้ำแหงใหมแถวมีนบุรี ทานภาค ๒ คุณลดาวัลย ศรีโสภิต กรุณาใหรถรับฝาก สีชมพูสดใสจากสาขาคลองจั่นมาเขาฉาก พรอมใหนองกิตติ์ธเนศ อัครหิรัญทวีชาติ มาประสานงาน แถมดวยรมออมสินอีกเปนสิบคัน เอ็กซตราใสผากันเปอนออมสินสีชมพู กันเปนแถว และไดคนสวยจากฝายสงเคราะหชีวิต นองเมย ลลิตา จันทรงาม สละเวลา วันหยุดมากับคุณแม มาแสดงเปนพนักงานรับฝากนอกสถานที่และเยี่ยมเยียนลูกคา พอคาแมคาในตลาดดีใจกันใหญ นึกวารถออมสินและพนักงานคนสวยจะมาใหบริการรับ ฝากถอนเงิน แตพอบอกวาไมใชแคมาถายโฆษณา ก็ฝากมาบอกผูใหญวาอยากใหรถ ออมสินมาใหบริการมากๆ เลย เชาวันจันทร ทีมงานยกกองถายไปโรงเรียนศรีอยุธยา เพื่อถายทำฉากธนาคาร โรงเรียน งานนี้ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากทั้งอาจารยและเด็กนักเรียนที่มากันรวม ๓๐ คน ทั้งที่เปนชวงปดเทอม ทำใหไดภาพการใหบริการของธนาคารโรงเรียน ซึ่งเปน หนึ่งในเรื่องสงเสริมการออมของธนาคารออมสิน สุดทายเปนฉาก Open Scene ที่หาโลเคชั่นมาหลายที่ สรุปไดที่ศาลากลางเกา จ.นนทบุรี ซึ่งเกาไดใจมาก ทีมงานเซ็ตฉากหองโถงเกาๆ ถมพรอพเกาๆ แตมีคุณคา ที่ ไดรับความเอื้อเฟอจากพิพิธภัณฑธนาคารออมสินเขาไป จนกลายเปนหองทำงาน เจานายในอดีต มีพระราชบัญญัติธนาคารออมสินวางบนโตะ บรรยากาศดูขลัง มลังเมลือง ไดอารมณเกาอยางมาก โดยเฉพาะซีนที่ใหพนักงานขอบคุณที่หนาคลังออมสิน ดูแลว เหมือนจริงเปนที่สุด ทีมงานพิถีพิถันในการตกแตงโลเคชั่นนี้มาก ใชเพียง ๔ ช็อต แต ถายถึง ๒ วันเต็มๆ สปอตประชาสัมพันธวาระ ๑๐๐ ป ธนาคารออมสิน ชุด “รอยใจ...ขอบคุณ” ใช เวลาในการถายทำหลายวัน พิถีพิถันในทุกขั้นตอน ออนแอรทางสถานีโทรทัศนทุกชอง และสถานีโทรทัศนผานดาวเทียมอีกหลายชอง นอกจากนั้นยังมีสปอตประชาสัมพันธทาง วิทยุ อารตเวิรคประชาสัมพันธทางสื่อสิ่งพิมพอีกหลายฉบับ และปายบิลบอรดอีกหลายแหง ทุกทานสามารถติดตามชมไดตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ เปนตนไป เรื่อง : ศิวศิรี ปนเพ็ชร / ภาพ : สาวิชญ ยิ่งเจริญ, นวธร ฤทธิ์เรืองนาม


ออมสินแจกทอง ฉลอง ๑๐๐ ป ได “นังชุม’’ หยาดทิพย ควาบทพรีเซนเตอร ลุนทอง ‘ชีวิตจริงคะ ไมใชละคร’

ฉลองครบ ๑๐๐ ป ธนาคารออมสินทั้งที ธนาคารถือโอกาสจัดหนัก จัดเต็ม ดวยการ สงภาพยนตรโฆษณาชุด “สลากออมสินพิเศษ แจกทองฉลอง ๑๐๐ ป” เอาใจลูกคาสลาก ออมสินพิเศษ ๓ ป ไดสิทธิ์ลุนรางวัลพิเศษทองคำ รางวัลที่ ๑ ทองคำหนัก ๑๐๐ บาท และ รางวัลอื่นๆ รวม ๕๔๔ รางวัล รวมน้ำหนักทอง ๑,๒๐๐ บาท มูลคารวมถึงกวา ๒๘ ลานบาท แถมดึงนางเอกสาวตาคม "หยาด" หยาดทิพย ราชปาล ที่กำลังทำเรตติ้งวิ่งฉิวจากละคร ลาสุดเรื่อง "บวงบาป" ชนิดที่วาตอนนี้ไปไหนมาไหนก็มีคนเรียกหาแต ‘’นังชุม’’ กันเปนทิวแถว มาเปนพรีเซ็นเตอรถายทอดประสบการณลุนทองฉลอง ๑๐๐ ปกับธนาคารออมสิน ที่มาของภาพยนตรโฆษณาชุดนี้ มาจากคุณวรวิทย ชัยลิมปมนตรี ผูอำนวยการ ธนาคารออมสิน ปงไอเดียที่วา “ครบ ๑๐๐ ป ธนาคารออมสิน ตอบแทนคืนลูกคาดวย ทองคำหนัก ๑๐๐ บาท” จึงใหไอเดียนี้กับบริษัทเอ็มโฟร จำกัด เอเยนซี่ สรางสรรคเปน ภาพยนตรโฆษณา ที่มีนองหยาด เปนผูแสดงนำ ซึ่งเธอก็ไมไดทำใหทีมงานผิดหวังเลย เพราะเธอสวมบทบาทแดนเซอรสาวไดนารัก สดใส แถมลีลาทาเตนของเธอกลมกลืนลื่นไหล ไปกับแดนเซอรมืออาชีพเสียดวย ภาพยนตรโฆษณาเปดตัวดวยภาพของนองหยาด หยาดทิพย ออกมาวาดลวดลาย โชวลีลาทาเตน Step Dance พรอมแดนเซอรมืออาชีพอีก ๔ คน ประกอบเพลง “ออมสิน ออมสิน ออมสิน แจกทอง ๑๐๐ ปถวนหนา” บนเวที ใชรถ CSR ของออมสินเปนฉาก โดย จำลองเปนเวทีขนาดใหญ ที่โดดเดนเตะตาดวยฉากสีชมพูเจิดจรัสตัดกับชุดสีทองของ แดนเซอรสาว สรางบรรยากาศที่สนุกสนานและตื่นตาตื่นใจยิ่งขึ้น ยิ่งไดเพลง “ออมสิน ออมสิน ออมสิน แจกทอง ๑๐๐ ปถวนหนา” เพลงจังหวะสนุกๆ เราใจที่แตงขึ้นเพื่อประกอบ

ภาพยนตรโฆษณาชุดนี้โดยเฉพาะแลว ยิ่งเพิ่มสีสันและความสดใสใหกับภาพยนตรโฆษณา ไมนอยทีเดียว งานนี้ นองหยาด ไมไดรองเลนเตนระบำอยางเดียว แตยังยกขบวนแดนเซอรมาซื้อ สลากออมสินฯ ที่ธนาคารดวย ฉากนี้ถายทำกันที่ธนาคารออมสินสาขาเมืองทองธานี ซึ่ง ช็อตเด็ดอยูที่ แดนเซอรสาวที่มาดวย ถามนองหยาดวา “จริงหรือคะ พี่หยาด” นองหยาดยิ้ม แลวบอกวา “นี่ชีวิตจริงคะ ไมใชละคร” ติดตามละครของนองหยาดแลว ใครอยากไดลุนทองแบบนองหยาดบาง ก็อยาลืม ติดตามชมภาพยนตรโฆษณา “สลากออมสินพิเศษ แจกทองฉลอง ๑๐๐ ป” ที่จะออนแอร เร็วๆ นี้... แลวจะรูวา ชีวิตจริงของ “นังชุม” จบสวยดวยกวาในละครเยอะเลยคะ...แฮ็ปปเอ็นดิ้ง สปอต ผลิตภัณฑ ภาพยนตรโฆษณา เอเยนซี่ โปรดักซชั่น เฮาส ความยาว

: : : : : :

ธนาคารออมสิน สลากออมสินพิเศษ สลากออมสินพิเศษ แจกทอง ฉลอง ๑๐๐ ป บริษัท เอ็มโฟร จำกัด The Shood ๓๐ วินาที ภาพ : สาวิชญ ยิ่งเจริญ, นวธร ฤทธิ์เรืองนาม


จุลสารออมสิน - เมษายน 2556 (ปักษ์หลัง)  

จุลสารออมสิน - เมษายน 2556 (ปักษ์หลัง)