Page 1

ฉลอง ครบ รอยป ออมสิน ฉลอง ครบ รอยป ออมสิน

ใหกึกกอง ศตวรรษจารึกนาม สะสมความ มั่นสนองไท

ในสยาม เทิดไว เปนปก แผนนา ธ ผูทรงธรรม

บทร้อยกรอง “ฉลอง ครบ ร้อยปี ออมสิน” : ทพญ. จงดี พาชีรัตน์


จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๒๒ เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ (ปักษ์แรก)

เอกสารเก่าเล่าเรื่อง พระราชบัญญัติคลังออมสินฉบับแรก พุทธศักราช ๒๔๕๖ ตราขึ้นในพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉบับจริงเขียนขึ้นเมื่อ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๕๖ เป็นลายมือเขียนของหลวงสภาคารพิทักษ์ ตรวจทานโดยพระประกาศอักษรกิจ หลวงอาทรปฏิทัตดิ์ และขุนบริรักษ์กฤษฎีกา ปจจุบันพระราชบัญญัติฉบับนี้ถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีที่ห้องสมุดสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หมายเหตุ : ภาพที่เห็นนี้เป็นหน้าแรกของพระราชบัญญัติคลังออมสิน พุทธศักราช ๒๔๕๖


การประชุ ม “สานสั ม พั น ธ์ เ ครื อ ข่ า ย ออมสินร่วมเสวนาโครงการ กองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ ง ๔ SMEs & OTOP สู่เวทีโลก ภูมิภาค” เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ นายวรวิ ท ย์ ชั ย ลิ ม ปมนตรี ผู้ อ ำนวยการ ธนาคารออมสิน นายนที ขลิบทอง ผู้ อ ำนวยการสำนั ก งานกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งแห่ ง ชาติ และนายราชภูมิ รถวรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการ พัฒนาทุนชุมชน สำนักพัฒนาทุน และองค์กรการเงินชุมชน กรมการ พัฒนาชุมชน ร่วมเป็นประธานใน พิธีเปิดการประชุม “สานสัมพันธ์ เครื อ ข่ า ยกองทุ น หมู่ บ้ า นและ ชุมชนเมือง ๔ ภูมิภาค” ซึ่งฝ่าย

สินเชื่อองค์กรชุมชนจัดขึ้นระหว่าง กองทุ น หมู่ บ้ า นฯ สำหรั บ ใช้ เ ป็ น วันที่ ๒๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา ๒๕๕๖ เพื่ อ ระดมความคิ ด เห็ น แนวทางการดำเนิ น งานกองทุ น ...อ่านต่อหน้า ๑๒ และข้อเสนอแนะจากผู้นำเครือข่าย

บอร์ดออมสินพร้อมคณะผู้บริหาร ติวเข้มกฎหมายฟอกเงิน เมื่อวันอังคารที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นางชูจิรา กองแก้ว ประธานกรรมการธนาคารออมสิน เ ป็ น ป ร ะ ธ า น เ ปิ ด ก า ร อ บ ร ม หลั ก สู ต รทิ ศ ทางและนวั ต กรรม ท า ง ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ธุ ร กิ จ ธนาคารและการเงิ น (Current Issues) ในหั ว ข้ อ “หน้ า ที่ ข อง ธ น า ค า ร ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม กฎหมายป้อ งกั น และปราบปราม

เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๘ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ นาย วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เข้าร่วมการ เสวนาโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ ผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP สู่เวทีโลก (โครงการ SMEs & OTOP สู่เวทีโลก) โดยมีนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงการคลัง และนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งผู้บริหารสถาบันการเงินเฉพาะกิจและหน่วยงานภาครัฐเข้า ร่วมการเสวนาครั้งนี้ ณ ห้องเมจิก ๒ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดี หลักสี่ ...อ่านต่อหน้า ๔

ออมสินแจกจริง New iPad

จั บ จริ ง รางวั ล เงิ น ฝาก Youth Savings ครั้งที่ ๔

...อ่านต่อหน้า ๕

๖๖ หน่วยงานเข้ารับรางวัลแก้ ไขหนี้ค้างชำระ ดีเด่น ประจำปี ๕๕ เมื่อวันอังคารที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นายวรวิ ท ย์ ชั ย ลิมปมนตรี ผู้อำนวยการธนาคาร ออมสิน เป็นประธานในงานมอบ รางวั ล หน่ ว ยงานแก้ ไ ขหนี้ ค้ า ง ชำระดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ ให้แก่ หน่ ว ยงานที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การ และควบคุ ม หนี้ ค้ า งชำระอย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จำนวนรวม ๖๖ หน่วยงาน โดยมีนายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ นายวิรัช นิยมแย้ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝาก สินเชื่อ และบริการ เป็นประธานในการมอบรางวัล New iPad ให้กับ ผู้โชคดีจากการจับรางวัลเงินฝาก Youth Savings ครั้งที่ ๓ พร้อมกันนี้ ได้เป็นประธานในการจับรางวัลเงินฝาก Youth Savings ครั้งที่ ๔ เพื่อ มอบ New iPad จำนวน ๓๐ รางวัลให้กับผู้โชคดีที่เปิดบัญชีเงินฝาก Youth Savings ระหว่างวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานราชการ ผู้แทนจากสื่อมวลชน และผู้บริหารธนาคารออมสิน เป็นคณะกรรมการจับรางวัล ประกอบด้วย นายวิบูล ลีลาสมิต ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักการ ...อ่านต่อหน้า ๔

...อ่านต่อหน้า ๕


จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๒๓ เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ (ปักษ์หลัง)

โครงการ SMEs & OTOP สู่เวทีโลก

...ต่อจากหน้า ๓

ภายใต้ โ ครงการนี้ กระทรวงการคลั ง กระทรวงอุ ต สาหกรรม กระทรวงพาณิ ช ย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของ รัฐ ๖ แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม และธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย จัดทำ Roadmap และเชื่อมโยงบริการเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ โดยมีกำหนดเปิดตัว โครงการ SMEs & OTOP สู่เวทีโลก ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ โรงแรม โฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ

ธนาคารขอความร่ ว มมื อ ชาวออมสิ น ปฏิ บั ติ ก าร 3ป. ช่ ว ยชาติ ป ร ะ ห ยั ด พลังงาน

ปิดไฟ ปรับแอร์ ปลดปลั๊ก

ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

รางวัลแก้ ไขหนี้ค้างชำระดีเด่น ประจำปี ๕๕

...ต่อจากหน้า ๓

ธนาคารออมสิน สายงานบริหารหนี้และกฎหมาย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการ มอบรางวัล และมีนางสาวกรประณม วงษ์มงคล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารออมสินระดับสูงเข้าร่วมในงานมอบ รางวัลดังกล่าว ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โครงการมอบรางวั ล หน่ ว ยงานแก้ ไ ขหนี้ ค้ า งชำระดี เ ด่ น เป็ น โครงการที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ส ำคั ญ เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี ก ารบริ ห ารจั ด การและ ควบคุมหนี้ค้างชำระอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการ สร้างแรงจูงใจในการแก้ไขหนี้ค้างชำระให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจของธนาคาร โดย จากผลการจัดการโครงการดังกล่าวได้สร้างแรงจูงใจและสนับสนุนให้ธนาคารมีผลการ ดำเนินงานด้านการควบคุมอัตราส่วนหนี้ค้างชำระเกิน ๓ เดือน หรือ NPLs ต่อสินเชื่อ ได้ดีกว่าเป้าหมายที่ธนาคารกำหนดไว้ ซึ่งในการมอบรางวัลหน่วยงานแก้ไขหนี้ค้าง ชำระดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ ในครั้งนี้นั้น มีการมอบรางวัลในระดับสายกิจการสาขา จำนวน ๑ หน่วยงาน ได้แก่ สายงานกิจการสาขา ๔ ระดับธนาคารออมสินภาค จำนวน ๖ หน่วยงาน ได้แก่ ภาค ๓ ภาค ๖ ภาค ๗ ภาค ๑๑ ภาค ๑๓ และภาค ๑๘ ระดับ ธนาคารออมสินเขต/สำนักงาน จำนวน ๑๘ หน่วยงาน (หน่วยงานละ ๒ คน) และระดับ ธนาคารออมสินสาขา จำนวน ๓๖ หน่วยงาน นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลให้แก่ ธนาคารออมสินสาขาที่ไม่มีบัญชีลูกหนี้สินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ และสามารถบริหารจัดการคุณภาพหนี้ได้ดีเด่นในปี ๒๕๕๕ จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ สาขาหล่มเก่า สาขาอุ้มผาง สาขาท่าตูม สาขาเขาสมิง และสาขาพนม ด้วย ในการนี้ ผู้ อ ำนวยการธนาคารออมสิ น ได้ ก ล่ า วแสดงความยิ น ดี กั บ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ รางวัล พร้อมกล่าวถึง NPLs ของธนาคาร ว่า “NPLs ของธนาคารในภาพรวมเมื่อ ณ สิ้นปี ๒๕๕๕ มีตัวเลขอยู่ที่ ๑.๐๖% ของสินเชื่อรวม แต่ ณ เดือนมกราคมมีตัวเลขที่ ๑.๑๔% และเดือนกุมภาพันธ์ประมาณ ๑.๒% จึงอยากให้พวกเราควบคุมดูแล NPLs ให้ได้ตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด และรักษามาตรฐานในการทำงานที่ดีเช่นนี้ต่อๆ ไป ผมเชื่อมั่นในทุกๆ ท่าน ผมขอบคุณทุกๆ ท่านที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความ สามารถ ดังจะเห็นได้จากผลงานในปีที่ผ่านมา ซึ่งผมขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้ รับรางวัลในวันนี้ ขอให้ทุกท่านเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ โดยสวัสดิภาพ และขอให้ทุกท่านได้รับผลสัมฤทธิ์ในการเดินทางไปศึกษาดูงานตามที่ธนาคารมุ่งหวัง ทุกประการ” ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าว


จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๒๓ เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ (ปักษ์หลัง)

อบรมหลักสูตร Current Issues

...ต่อจากหน้า ๓

การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย” ให้กับผู้บริหารระดับสูงตั้ง แต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินขึ้นไป และผู้อำนวยการฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมี พันตำรวจเอก ดร.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในการนี้ ประธานกรรมการธนาคาร ออมสิน พร้อมด้วยกรรมการธนาคารออมสิน และนายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าวด้วย ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคาร ออมสินสำนักงานใหญ่

จับรางวัลเงินฝาก Youth Savings ครั้งที่ ๔

...ต่อจากหน้า ๓

สอบสวนและนิติการ นายวณิชย์ อ่วมศรี ที่ปรึกษา ระดับทรงคุณวุฒิ (ระดับ ๑๐) ด้าน มาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นาย พรเทพ อินพรหม ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจหนังสือพิมพ์ข่าวสด และนางสาวจิราพร นุกิจรังสรรค์ ผู้ช่วยอำนวยการธนาคารออมสิน สายงานธุรกิจสินเชื่อลูกค้าบุคคล โดยมีสื่อมวลชน และ ประชาชนร่วมเป็นสักขีพยานในการจับรางวัลดังกล่าว ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ นายวณิ ช ย์ อ่ ว มศรี ที่ ป รึ ก ษา ระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ (ระดั บ ๑๐) ด้ า นมาตรฐาน อาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งใน คณะกรรมการจับรางวัลได้กล่าวชื่นชมธนาคารออมสินที่จัดโครงการดีๆ เพื่อปลูกฝังนิสัยรัก การออมให้กับเด็กและเยาวชน พร้อมกับร่วมแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ได้รับรางวัล “สำหรั บ โครงการนี้ ขอชื่ น ชมธนาคารออมสิ น ที่ จั ด โครงการที่ ดี ม าก เพราะเป็ น โครงการที่ส่งเสริมให้เกิดนิสัยรักการออมให้กับเด็กและเยาวชนของชาติ ซึ่งในปัจจุบันนี้ เรา จะเห็นว่า เด็กส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับเรื่องวัตถุมาก ใช้จ่ายค่อนข้างฟุ่มเฟือย อาจจะ ไม่ได้มองในเรื่องการประหยัดอดออม วันนี้ถือว่า ธนาคารออมสินได้ยืนหยัดในเรื่องนี้ ต่อเนื่องมาตลอด ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีมาก การที่มีการแจกรางวัล ถือว่าเป็นการกระตุ้นให้เด็ก หันมาอดออมกันมากขึ้น ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี และเป็นการสร้างอุปนิสัยที่ดีให้กับเด็กต่อไป ข้างหน้า ซึ่งนอกจากการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว จะต้องยึดในเรื่องการรู้จักอดออม การประหยัดถือเป็นเรื่องสำคัญของประเทศชาติเรา สำหรับกระบวนการในการจับรางวัลในวันนี้ ต้องถือว่ามีความโปร่งใสค่อนข้างมาก แล้วก็คณะกรรมการถึง ๕ ท่านที่มาร่วมกันจับรางวัล มีการตรวจสอบตลอดว่า ผู้ที่ได้รับ รางวัลแต่ละท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ จะมีการจับสลากเสริม ซึ่งเป็นการจับรางวัลที่ ถือว่า ทุกคนได้ทำหน้าที่ได้ดีที่สุด ด้วยความสะอาด โปร่งใส และยุติธรรม และต้องขอ ขอบคุณธนาคารออมสินที่ได้จัดโครงการดีๆ อย่างนี้ ขึ้นมา และก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เรา คงต้องเริ่มที่เยาวชนของชาติเป็นหลัก เพื่อให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตต่อไป ในส่วนของน้องๆ ที่ได้รับรางวัลไปในครั้งนี้ ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทุกๆ ท่าน แล้วก็คงจะเป็นสิ่งที่ตระหนักให้เห็นว่า รางวัลที่ได้เหล่านี้ เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็น ว่า ความดีที่ได้ปฏิบัติ คือ การอดออม และมีผลพลอยนอกจากเป็นดอกเบี้ยจากเงินที่ฝาก แล้ว ยังได้เป็นรางวัล ขอให้นำเอารางวัลเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด โดยเฉพาะ กับการศึกษาเล่าเรียน และการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อศึกษาหาความรู้ต่อไป” นอกจากนี้ น้องๆ ที่ได้รับรางวัล New iPad จากการจับรางวัลครั้งที่ผ่านมา และได้ เดินทางมารับรางวัลที่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ด้วย ได้กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับ New iPad เป็นของรางวัลดังนี้ ด.ญ.นุชจรีย์พร บุญยืน อายุ ๙ ขวบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนขจรเลิศวิทยา กรุงเทพมหานคร ผู้โชคดีจากการฝากเงิน Youth Savings ที่ธนาคารออมสินสาขาทุ่งครุ เล่า ให้ฟังว่า “ตอนที่หนูมาฝากเงินครั้งแรก เพราะหนูอยากได้กระปุก คิดว่า ธนาคารต้องแจก กระปุกออมสิน แต่พี่ที่ธนาคารแนะนำว่า มีเงินฝากแบบนี้ ได้ดอกเบี้ยเยอะกว่า และมีชิง รางวัล iPad ด้วย หนูเลยเอาเงินที่หนูเก็บไว้ตั้งแต่เรียนชั้นอนุบาล ๓ ประมาณ ๘,๐๐๐ กว่า บาท มาเปิดบัญชีนี้ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคมปีที่แล้ว แล้วก็ฝากเพิ่มมาเรื่อยๆ จนตอนนี้ มีเงินอยู่ประมาณ ๑๗,๐๐๐ บาทแล้วค่ะ ตอนแรกที่มาเปิดบัญชี ก็นึกอยู่เหมือนกันว่า หนูน่า จะได้นะคะ แต่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามีเด็กๆ มาฝากเยอะเหมือนกัน หนูก็เลยไม่มั่นใจว่าจะได้ วันที่รู้ว่าได้ เพราะมีเจ้าหน้าที่โทรไปบอกคุณแม่ค่ะ คิดว่าจะฝากเงินไปเรื่อยๆ เพราะถ้าเกิดอะไรขึ้น เราจะได้มีเงินสำรองไว้ใช้ในอนาคต ส่วน iPad ก็เอาไว้ดูการ์ตูน ดูหนัง ถ้าไม่รู้ศัพท์ภาษาอังกฤษคำไหน ก็พิมพ์เข้าไป เพื่อหาคำ แปล หรือถ้าคุณแม่ต้องการหาร้านอาหารในต่างจังหวัด หนูก็จะหาจาก iPad ให้ ไปจังหวัดนี้ ใช้ เ ส้ น ทางไหน ส่ ว นคุ ณ แม่ ก็ ใ ช้ เ ล่ น เกมได้ เ หมื อ นกั น แต่ ห นู จ ะเล่ น เก่ ง กว่ า คุ ณ แม่ ค่ ะ (หัวเราะ) อยากให้เพื่อนๆ มาฝากเงินที่ธนาคารออมสิน เพราะวันเด็กก็ได้กระปุก อีกอย่าง ถ้าเราได้เก็บเงิน เราจะมีชีวิตพอเพียง เวลาเราไม่สบาย เราจะมีเงินรักษาพยาบาลค่ะ” ด้านคุณแม่ คุณอัญชลี แซ่อึ้ง กล่าวเสริมว่า “ตอนแรกคิดว่าโดนหลอก เจ้าหน้าที่ ธนาคารโทรมา ๓ รอบ พี่บอกว่า หลอกใช่ไหมเนี่ย เลยวางสายไป เจ้าหน้าที่ก็บอกว่า คุณ แม่ๆ ใจเย็นๆ ฟังก่อนนะคะ เขาบอกให้มารับรางวัลที่นี่ พอคุณแม่บอกน้อง น้องก็ดีใจ

ส่วนที่พาเขามาฝากเงิน เพราะเขาบอกว่า อยากฝากเงิน อยากได้กระปุก พอมาฝาก ที่ธนาคาร เจ้าหน้าที่แนะนำว่ามีเงินฝากของเด็ก เลยคิดว่า ฝากอย่างนี้ดีกว่า ดอกเบี้ยสูง แล้วมีลุ้นรางวัล iPad ด้วย ส่วนใหญ่เด็กๆ จะชอบกระปุก หรือของขวัญนิดๆ หน่อยๆ เขาก็ อยากได้ เป็นการจูงใจเขาให้เขามาฝากเงิน ส่วนการจับรางวัลคุณแม่คิดว่า มีความโปร่งใส บริสุทธิ์ดี ไม่โกง ถ้าเราได้จริงๆ เจ้าหน้าที่ก็โทรแจ้งมาเลย เขาจะไม่หลอกเราค่ะ” เช่นเดียวกับ ด.ช.วิชัยชาญ รัตนคุณชัย อายุ ๑๐ ปี โรงเรียน American School of Bangkok จ.สมุทรปราการ ธนาคารออมสินสาขาบางพลี จ.สมุทรปราการ ผู้โชคดีจากการ ฝากเงิน Youth Savings ที่ธนาคารออมสินสาขาบางพลี จ.สมุทรปราการ เล่าให้ฟังว่า “ผมตั้งใจมาฝากเงินเพื่อที่จะเก็บไว้ใช้ตอนโตครับ เปิดบัญชีครั้งแรก ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นเงินเก็บของตัวเอง บวกกับคุณพ่อคุณแม่ให้มาส่วนหนึ่งด้วย ผมก็จะไปฝากเดือนละครั้ง แล้วแต่ว่าจะมีมากมีน้อย ตอนมาฝากก็ยังไม่รู้ว่ามีแจก iPad ครับ แต่พอได้ก็ดีใจ คิดว่า ผม จะนำ iPad ไปใช้หาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตอยู่แล้ว เพราะปกติคุณครูก็ให้การบ้านทาง อินเตอร์เน็ตอยู่แล้ว” ด้านคุณพ่อ นายมนต์ชัย รัตนคุณชัย ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า “ที่มาฝากเงินกับธนาคารออมสิน เพราะคุณแม่ของน้องเขาเห็นว่า น้องโตแล้ว ควรจะ ออมเงินเก็บเงินไว้บ้าง เพราะเงินที่ให้เขาไปโรงเรียนก็มีมาเหลือกลับมาทุกวัน เลยบอกเขา ว่า ถ้าเหลือกลับมาเท่าไร ก็จะให้อีกเท่าตัว สมมุติ เดือนนี้เหลือเก็บ ๕๐๐ บาท แม่จะให้อีก ๕๐๐ บาท ให้เอามาฝากธนาคาร เพื่อให้เขารู้ว่า เงินที่เขาเหลือยู่มีค่า นอกจากนี้ เขาเป็น นักกอล์ฟเยาวชน ติดอันดับ ๑ ใน ๑๐ ของประเทศ ซึ่งเมื่อแข่งขันแล้วได้อันดับดีมา เราก็จะ ให้รางวัลเขาด้วย เพื่อให้เขามีความพยายามมากขึ้น หลังจากที่เขาได้ iPad จากธนาคาร ออมสินแล้ว ตอนนี้เขาชวนเพื่อนๆ มาฝากเงินกับธนาคารออมสินหลายคนแล้วครับ” สำหรั บ การจั บ รางวั ลดังกล่าว ฝ่ายการสลากออมสินและเงินฝากได้ทำการพิมพ์ หมายเลขบัญชีของผู้ร่วมรายการทั้งหมดลงบนกระดาษตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วรวบรวมชิ้นส่วน ทั้งหมดมาจับรางวัล ซึ่งธนาคารได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายใน ๗ วันทำการ นับจากวันจับ รางวั ล ณ ธนาคารออมสิ น สำนั ก งานใหญ่ และสาขาทั่ ว ประเทศ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ www.gsb.or.th ทั้งนี้ การจับรางวัลดังกล่าวเป็นกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเงินฝากประเภทเผื่อเรียก Youth Savings เพื่อส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงินในกลุ่มเด็กและเยาวชนให้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของการออม ซึ่งผู้ฝากมีสิทธิ์ลุ้นรางวัล New iPad (iPad ๓) ความจุ ๓๒ GB Wifi รวมทั้ ง สิ้ น ๒๐๐ รางวั ล รางวั ล ละ ๒๐,๐๐๐ บาท มู ล ค่ า รวม ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยกำหนดจับรางวัลทุกวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๖ กำหนดออกรางวัล จำนวน ๖ ครั้ง ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยครั้งที่ ๑  วันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕   จำนวน   ๓๐  รางวัล ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๓๐ รางวัล ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ จำนวน ๓๐ รางวัล ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จำนวน ๓๐ รางวัล ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๔๐ รางวัล และครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ จำนวน ๔๐ รางวัล ในส่วนของเงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัล New iPad นั้น จะต้องเป็นผู้ฝากที่ มีอายุระหว่าง ๗ - ๒๐ ปีบริบูรณ์ในวันเปิดบัญชี และเปิดบัญชีเงินฝาก Youth Savings ระหว่างวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเปิดบัญชีขั้นต่ำ ๑๐๐ บาท ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า ๕๐ บาท มีบัญชีเงินฝาก Youth Savings มาแล้วไม่ น้อยกว่า ๑๕ วัน และมีเงินฝากคงเหลือไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ บาท ณ วันจับรางวัล ผู้ฝากมีสิทธิ์ ได้รับรางวัลเพียง ๑ ครั้ง ๑ รางวัลเท่านั้น และนอกจากมีสิทธิ์ร่วมชิงรางวัล New iPad ผู้ฝากเงินฝาก ประเภท Youth Savings ยังได้รับดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ ๑.๕๐ ต่อปี และ สำหรับผู้ฝากที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไปที่ต้องการทำบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต หรือบัตร ATM จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปีปีแรกด้วย


จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๒๓ เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ (ปักษ์หลัง)

GSB

ฝายกลยุทธองคกร Á¦ºÉ °ŠÁ¨nµ n µ¥„¨¥»š›r°Š‡r„¦

การตรวจประเมิ นองค กüรด วยตนเอง (Organizational Self Assessment) ÖćøêøüÝðøąđöĉ îĂÜÙŤÖøéš ÷êîđĂÜ

(OrganDatang izatio(ซาลามั nal Sตeดาตั lf Aง)sขอสวั sessสmดีเeป็nนภาษาบรู t) ไนเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ใน Salamat ปี ๒๕๕๘ กันหน่อยนะคะ ซึ่งจะมีผลกระทบมากหรือน้อยเพียงใดยังเป็นสิ่งที่น่าติดตาม แต่สำหรับ “ระบบ SEPA” พวกเรายังต้อง --- Salamat Datang (àćúćöĆê éćêĆÜ) ×ĂÿüĆÿéĊđðŨîõćþćïøĎĕîđóČęĂ ศึกษาและทำความเข้าใจกันอย่างต่อเนื่องนะคะ đêøĊ÷öóøšĂöđךćÿĎŠÖćøđðŨîðøąßćÙöđýøþåÖĉÝĂćđàĊ÷î (AEC) ĔîðŘ ģĦĦĩ ÖĆîĀîŠĂ÷îąÙą àċęÜ องค์ กรตามระบบ SEPA ÝąöĊñúÖøąìïöćÖĀøČĂîšĂจากแนวทางการประเมิ ÷đóĊ÷ÜĔé÷ĆÜđðŨîÿĉęÜìĊęîŠćêĉéêćöนĒêŠ ÿĞćĀøĆ ï “øąïï SEPA” óüÖที่ ทุ ก ท่ า นได้ ท ราบถึ ง ขั้ น ตอนที่ ๑ การจั ด ทำรายงานผลการดำเนิ น การ (Organizational đøć÷ĆÜêšĂÜýċÖþćĒúąìĞ ćÙüćöđךćĔÝÖĆîĂ÷ŠPerformance ćÜêŠĂđîČęĂÜîąÙą Report: OPR) ซึ่งแสดงถึงระบบการบริหารจัดการและผลการดำเนินงานขององค์กรโดยใช้เกณฑ์ SEPA เป็นกรอบในการอธิบายกันไป แล้ว เราจะมาเรียนรู้ “ขั้นตอนที่ ๒ การตรวจประเมินองค์กรด้วยตนเอง” ที่เข้มข้นต่อไปเลยค่ะ ÝćÖĒîüìćÜÖćøðøąđöĉîĂÜÙŤÖøêćöøąïï SEPA ìĊęìčÖìŠćîĕéšìøćïëċÜ×ĆĚîêĂîìĊę Ģ ÖćøÝĆéìĞćøć÷Üćîñú ÖćøéĞćđîĉîÖćø (Organizational Performance Report: OPR) àċęÜĒÿéÜëċÜøąïïÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĒúąñúÖćø éĞćđîĉîÜćî×ĂÜĂÜÙŤÖøēé÷ĔßšđÖèæŤ SEPA đðŨîÖøĂïĔîÖćøĂíĉïć÷ÖĆîĕðĒúšü đøćÝąöćđøĊ÷îøĎš “×ĆĚîêĂîìĊę ģ Öćø êøüÝðøąđöĉîĂÜÙŤÖøéšü÷êîđĂÜ”” ìĊęđךöךîêŠĂĕðđú÷ÙŠą

ÖćøðøąđöîĂÜÙŤÖøêćöøąïï Öćøðøąđöĉ Öøêćöøąïï SEPA

ÖćøðøąđöĉîĂÜÙŤÖøêćöøąïï SEPA

ÖćøóĆçîćĂÜÙŤÖø

ÖćøóĆçîćĂÜÙŤÖø

ÖćøÖĞćĀîéÙąĒîîðøąđöĉîêćöøąïïðøąđöĉîÙčèõćóøĆåüĉÿćĀÖĉÝ ×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷øĆåüĉÿćĀÖĉÝ (ÿÙø.) Āöüé

ÙąĒîî Āöüé 1 ÖćøîĞćĂÜÙŤÖø 120 Āöüé 2 ÖćøüćÜĒñîđßĉÜ÷čìíýćÿêøŤ 80 Āöüé 3 ÖćøöčŠÜđîšîúĎÖÙšćĒúąêúćé 110 ÖćøêøüÝðøąđöĉ îĂÜÙŤ Öøéšกüรด ÷êîđĂÜ (Orga(Organizational nizational Self ASelf ssessAssessment) ment) Āöüé 4 ÖćøüĆé ÖćøüĉđÙøćąĀŤ ĒúąÖćøÝĆéÖćøÙüćöøĎš 80 การตรวจประเมิ นองค วยตนเอง Āöüé 5 ÖćøöčŠÜđîšîïčÙúćÖø 100 การดำเนิ นการตรวจประเมิ องค์ÙèąñĎ กรโดยšêøüÝðøąđöĉ คณะผู้ตîõć÷Ĕî รวจประเมิ นภายใน เพื่อหาช่องว่างของระบบการบริ หารจัดการองค์กรเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์110SEPA ซึ่งจะทำให้ đðŨเป็îนÖćøéĞ ćđîĉîÖćøêøüÝðøąđöĉ îĂÜÙŤÖนøēé÷ đóČęĂĀćߊ ĂÜüŠćÜ×ĂÜøąïïÖćø Āöüé 6 ÖćøÝĆéÖćøÖøąïüîÖćø ïøĉองค์ ĀćøÝĆกéรทราบสถานภาพและสามารถระบุ ÖćøĂÜÙŤÖøđöČęĂđðøĊ÷ïđìĊ÷ïÖĆïđÖèæŤ SEPAโอกาสในการปรั àċęÜÝąìĞćĔĀšĂÜÙŤÖøìøćïÿëćîõćóĒúąÿćöćøëøąïč บปรุงจากช่องว่างที่พบ เพืē่อĂÖćÿĔî เป็นแนวทางในการวางแผนการปรั บปรุงองค์ก1ร -และเพิ ่มโอกาสในการเรี600ยนรู้ขององค์กรและ øüö ĀöüéÖøąïüîÖćø 6 ÖćøðøĆ ïðøčÜÝćÖߊĂÜüŠćÜìĊęóï đóČęĂđðŨîĒîüìćÜĔîÖćøüćÜĒñîÖćøðøĆïðøčÜĂÜÙŤÖø ĒúąđóĉęöēĂÖćÿĔîÖćøđøĊ÷îøĎš×ĂÜ Āöüé 7 ñúúĆóíŤ 400 บุคลากร ĂÜÙŤÖøĒúąïčÙúćÖø øüöìĆĚÜÿĉîĚ 1000

แนวทางการให คะแนนในคู ่มือöŠ ČĂระบบประเมิ ณภาพรั ĒîüìćÜÖćøĔĀš ÙąĒîîĔîÙĎ øąïïðøąđöĉîÙčนèคุõćóøĆ åüĉÿćĀÖĉฐÝวิสาหกิจ ćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷øĆåüĉÿฐćĀÖĉ (ÿÙø.)จ (สคร.) ของสำนั×ĂÜÿĞ กงานคณะกรรมการนโยบายรั วิสÝ าหกิ

ÖćøÖĞćĀîéÙąĒîîðøąđöĉ ćĀîéÙąĒîîðøąđöĉîêćöøąïïðøąđöĉ ćĀîéÙąĒîîðøąđöîêćöøąïïðøąđöĉ îêćöøąïïðøąđöîÙčèõćóøĆåüĉÿćĀÖĉÝ ×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷øĆ ĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷øĆ ÿćĀÖĉÝ (ÿÙø.) ÖÜćîÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷øåüĉ Āöüé Āöüé 1 ÖćøîĞćĂÜÙŤÖø Āöüé 2 ÖćøüćÜĒñîđßĉÜ÷čìíýćÿêøŤ Āöüé 3 ÖćøöčŠÜđîšîúĎÖÙšćĒúąêúćé Āöüé 4 ÖćøüĆé ÖćøüĉđÙøćąĀŤ ĒúąÖćøÝĆéÖćøÙüćöøĎš Āöüé 5 ÖćøöčŠÜđîšîïčÙúćÖø Āöüé 6 ÖćøÝĆéÖćøÖøąïüîÖćø øüö ĀöüéÖøąïüîÖćø 1 - 6 Āöüé 7 ñúúĆóíŤ øüöìĆĚÜÿĉîĚ

ÙąĒîî 120 80 110 80 100 110 600 400 1000

ìĆĚÜîĊĚ ñúìĊęĕéšÝćÖÖćøêøüÝðøąđöĉîĂÜÙŤÖøéšü÷êîđĂÜÝąđðŨîðŦÝÝĆ÷ÿĞćÙĆâĔîÖćøÝĆéìĞćĒñîóĆçîćĂÜÙŤÖø đóČęĂĔĀšฒöนาองค์ ĊÖćøðøĆïðøč ÜĂ÷Š่อćÜêŠ Ü ÝîîĞบćĕðÿĎ ÜÙŤÖาøìĊ úÖćøéĞ đîĉîÜćîìĊęđðŨ่อîงค์ đúĉýกêŠรที Ăĕð่มĕüš ïÖĆîĔĀöŠĔîÝčนúงาน ÿćø ผลที่ได้จากการตรวจประเมินองค์กรด้วยตนเองจะเป็นปัจจัยสำคัญในการจัดทำแผนพั กรเพื ให้ĂมđîČีกęĂารปรั ปรุงŠĂอย่ งต่ęöอĊñเนื ่อง ćจนนำไปสู ีผóลการดำเนิ ĂĂöÿĉîÞïĆïĀîšćÙŠą 444

ทั้งนี้ ที่เป็นเลิศต่อไป ไว้พบกันใหม่ในจุลสารออมสินฉบับหน้าค่ะ


จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๒๓ เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ (ปักษ์หลัง)

เปิดสาขาคอลัมน์ ทาวเวอร์ ลำดับที่ ๙๔๙

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ นางลดาวัลย์ ศรีโสภิต ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตพร้อมพงษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและ ลูกจ้างในสังกัด จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระในวันเปิดทำการธนาคารออมสินสาขาคอลัมน์ ทาวเวอร์ พร้อมกันนี้ นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ นายธัชพล กาญจนกูล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มลงทุนและ บริหารเงิน ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมพื้นที่ภายในสำนักงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ กับพนักงานและลูกจ้างในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ ธนาคารออมสินสาขาคอลัมน์ ทาวเวอร์ เป็นสาขาลำดับที่ ๙๔๙ ซึ่งอยู่ใน พื้นที่การดำเนินงานของธนาคารออมสินเขตพร้อมพงษ์ ธนาคารออมสินภาค ๒ ตั้งอยู่ ณ บริเวณชั้น G เลขที่ ๑๙๙ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. มีธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลายทั้งด้านการรับฝาก - ถอนเงิน การให้บริการ สินเชื่อ การรับชำระ Online Payment การให้บริการในรูปแบบ ATM, VISA DEBIT และบริการอื่นๆ เพื่อขยายช่องทางการให้บริการแก่ลูกค้าทุกระดับ และให้ผู้ใช้บริการ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ออมสินมอบเงิน ๖๐ ล้านบาทสนับสนุนการพัฒนากีฬา ยิมนาสติกสู่สากล

เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มอบเงินสนับสนุนงบประมาณแผนพัฒนากีฬายิมนาสติก ไตรมาสที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับสมาคมยิมนาสติกแห่ง ประเทศไทย โดยมีนายสวัสดิ์ โสภะ นายกสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย เป็น ผู้รับมอบ ณ ห้องวชิราวุธ อาคารทรงไทย ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ทั้งนี้ ธนาคารออมสินได้ให้การสนับสนุนสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย โดยให้งบประมาณปีละ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นระยะเวลา ๔ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ ๒๕๕๙ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อนำไปพัฒนากีฬายิมนาสติกของ ไทย โดยธนาคารออมสินได้จ่ายเงินสนับสนุนในแต่ละปี ปีละ ๔ งวด ซึ่งได้มีการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนสมาคมกีฬาระหว่างกันเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

การประชุมชี้แจงการใชงาน CA Form

เปิดสาขาวังโปง ลำดับที่ ๙๕๑

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นายคณีธิป บุณยเกตุ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดเพชรบูรณ์ และนายประยุทธ์ สุกก่ำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา ๒ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารออมสินสาขาวังโป่ง โดยมี นางสาวชนิดา ทิพย์พิลา ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค ๖ กล่าวรายงาน และมี คณะผู้บริหาร พนักงานในสังกัดธนาคารออมสินภาค ๖ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน คณะสื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ธนาคารออมสินสาขาวังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ธนาคารออมสิ น สาขาวั ง โป่ ง เป็ น สาขาที่ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก ารลำดั บ ที่ ๙๕๑ ของ ธนาคารออมสิ น อยู่ ใ นพื้ น ที่ ก ารดำเนิ น งานควบคุ ม ดู แ ลของธนาคารออมสิ น เขต เพชรบูรณ์เปิดให้บริการเป็นสาขาเต็มรูปแบบที่มีธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลาย ทั้ ง ด้ า นการรั บ ฝากเงิ น - ถอนเงิ น การให้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ การรั บ ชำระ Online Payment การให้บริการในรูปแบบ ATM, VISA DEBIT และบริการอื่นๆ โดยเปิดให้ บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ วันแห่งประวัติศาสตร ๑๐๐ ป ธนาคารออมสิน ขอเชิ ญ ชวนชาวออมสิ น ร่ ว มบั น ทึ ก ภาพประวั ติ ศ าสตร าสตร์ กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในวันครบ ๑๐๐ ปี ธนาคารออมสิน วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ หรือธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ แล้วส่งภาพดังกล่าวมาที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร เพื่อทำการเก็บรวบรวมภาพไว้เป็นประวัติศาสตร์ สำคัญของธนาคาร โดยส่งมาได้ที่หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร อาคาร ๑๐ ชั้น ๔ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.๐๓๐๕๐๖ หรือ e-mail : waraporns3@gsb.or.th

๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ วันแห่งประวัติศาสตร ๑๐๐ ป ธนาคารออมสิน

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ นางสาวกรประณม วงษ์มงคล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง การใช้งานแบบฟอร์มการขออนุมัติสินเชื่อธุรกิจ (CA Form) เพื่อให้ผู้บริหารและ พนักงานของหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านสินเชื่อของธนาคารออมสินมีความรู้ความ เข้าใจในการใช้แบบฟอร์มการขออนุมัติสินเชื่อธุรกิจ และมีการปฏิบัติงานเป็นไปใน แนวทางเดียวกัน โดยมีนายสมชาย ตันสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมความเสี่ยง สินเชื่อขนาดใหญ่และการลงทุน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว ณ ห้องประชุม เพชรรัตน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ในการนี้ นายบรรลือ พันธ์พงษ์เจริญ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มสินเชื่อธุรกิจ นายประกิจ ชีพภักดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานธุรกิจสินเชื่อลูกค้า SMEs และนายชูเกียรติ ธิติหิรัญเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานธุรกิจสินเชื่อลูกค้า ขนาดใหญ่และภาครัฐ ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงในครั้งนี้ด้วย

GSB

ฝายบัตรเครดิต

คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับบัตรเครดิตเคทีซี-ออมสิน สวัสดีค่ะพี่ๆ เพื่อนๆ พนักงานออมสินทุกท่าน กลับมาอีกครั้งกับการตอบ ปัญหาชิงรางวัลกับฝ่ายบัตรเครดิต ด้วยคำถามง่ายๆ พร้อมของที่ระลึกซึ่งจะมอบให้ แก่ผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้อง จำนวน ๑๐ รางวัล (สามารถหาคำตอบได้ในวารสาร ออนไลน์ ฝาก บอก ต่อ ฉบับที่ ๒ ของฝ่ายบัตรเครดิต) คำถามมีอยู่ว่า

ธนาคารออมสินครบรอบ ๑๐๐ ป ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ “ในป ๒๕๕๖ ผลิตภัณฑบัตรเครดิต เคทีซี-ออมสิน มีอายุครบรอบ ๔ ป เมื่อไร” ส่งคำตอบของท่าน พร้อมชื่อ-นามสกุล และหน่วยงานที่สังกัดมาที่ creditcard @gsb.or.th ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ ทางจุลสารออมสินฉบับเดือนเมษายน ๒๕๕๖ (ปักษ์หลัง)


จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๒๓ เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ (ปักษ์หลัง)

ชมรมจริ ย ธรรมธนาคารออมสิ น จั ด บรรยายธรรม “สุข...อยู่ที่ทนทุกข์ ได้”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นายนเรนทร์ ปัญญาปฏิภาณ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล เป็นประธาน ในกิจกรรม “ธรรมะพัฒนาจิต พิชิตงาน” ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ ซึ่งชมรมจริยธรรม ธนาคารออมสิน โดยนางเบญจมาศ แก้วพรหมมาลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร แผนงานและงบประมาณ ประธานกรรมการชมรมจริยธรรมธนาคารออมสิน จัดขึ้น โดยนมั ส การ พระราชญาณกวี (ปิ ย โสภณ) ผู้ ช่ ว ยเจ้ า อาวาสวั ด พระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ มาบรรยายธรรมให้แง่คิดความรู้ให้กับผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน ในหัวข้อ “สุข...อยู่ที่ทนทุกข์ได้” ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมด้านศาสนาเพื่อ พัฒนาจิตใจให้กับพนักงาน ซึ่งชมรมจริยธรรมธนาคารออมสินจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกเดือนตลอดทั้งปี ๒๕๕๖

เปิดสาขานิคมอุตสาหกรรมบางพลี ลำดับที่ ๙๕๐

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ธนาคารออมสินภาค ๑๕ จัดพิธี เปิดธนาคารออมสินสาขานิคมอุตสาหกรรมบางพลี อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ซึ่ง เป็นธนาคารออมสินสาขาลำดับที่ ๙๕๐ โดยมีนายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดสมุทรปราการ และนายเจนจัด พลไพรินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคาร ออมสิน สายงานกิจการสาขา ๕ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายธันว์ บุญยะตุลานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ พ.ต.ท.ไพฑูรย์ พลดงนอก สารวัตรป้องกันและปราบปราม สภอ.บางเสาธง นางสมหญิง เปรมประเสริฐ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค ๑๕ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมใน พิ ธี เ ปิ ด ธนาคารออมสิ น สาขานิ ค มอุ ต สาหกรรมบางพลี ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง เป็ น ธนาคาร ออมสินสาขาเต็มรูปแบบที่เปิดให้บริการทางด้านการเงินอย่างครบวงจร เพื่อตอบสนอง ความต้องของลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งเงินฝาก สินเชื่อ เอทีเอ็ม VISA DEBIT Online Payment เป็นต้น โดยเปิดวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

รธส.อ.ลบ.ร่วมการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร

เปิดสาขาชุมตาบง ลำดับที่ ๙๕๓

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ธนาคารออมสินโดยนายธัชพล กาญจนกูล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มลงทุนและบริหารเงิน ร่วม การแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษระหว่างทีมผู้บริหารสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง การคลัง กับทีมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจัดขึ้นเพื่อกระชับมิตรเชื่อมความ สามัคคีระหว่างหน่วยงาน ในงานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคีครั้งที่ ๓๔ โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการ แข่งขันกีฬาฟุตบอลคู่พิเศษดังกล่าว ณ สนามกีฬากระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นายสมดี คชายั่งยืน รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนครสวรรค์ และนางสาวชนิดา ทิพย์พิลา ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ภาค ๖ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารออมสินสาขาชุมตาบง จ.นครสวรรค์ โดยมีนายกิตติภูมิ แพ่งพิพัฒน์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตนครสวรรค์ ๑ กล่าวรายงาน และมี คณะผู้บริหาร พนักงานในสังกัดธนาคารออมสินภาค ๖ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน คณะสื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ธนาคารออมสินสาขาชุมตาบง ธนาคารออมสินสาขาชุมตาบงเป็นสาขาที่เปิดให้บริการลำดับที่ ๙๕๓ ของธนาคาร ออมสินอยู่ในพื้นที่การดำเนินงานควบคุมดูแลของธนาคารออมสินเขตนครสวรรค์ ๑ เปิดให้บริการเป็นสาขาเต็มรูปแบบที่มีธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลาย ทั้งด้านการ รับฝากเงิน - ถอนเงิน การให้บริการสินเชื่อ การรับชำระ Online Payment การให้ บริการในรูปแบบ ATM, VISA DEBIT และบริการอื่นๆ สามารถตอบสนองความ ต้องการทางการเงินแก่พี่น้องประชาชน หน่วยงานราชการ และผู้ประกอบธุรกิจได้ เป็นอย่างดี โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.

เปิดสาขาซีคอน บางแค ลำดับที่ ๙๓๙

ออมสินร่วมแข่งแบดมินตันรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๓๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ นายธัชพล กาญจนกูล รองผูอ้ ำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มลงทุนและบริหารเงิน และนายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารออมสิน สาขาซีคอน บางแค ชั้น ๓ ศูนย์การค้าซีคอน บางแค โดยมีนางรัตนลักษณ์ พูลทรัพย์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค ๓ กล่าวรายงาน และมีคณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารออมสิน หัวหน้าส่วนราชการ ลูกค้าประชาชน ร่วมเป็นเกียรติใน พิธีเป็นจำนวนมาก         ทั้งนี้ ธนาคารออมสินสาขาซีคอน บางแค เป็นสาขาลำดับที่ ๙๓๙ อยู่ในพื้นที่ การดำเนินงานควบคุมดูแลของธนาคารออมสินเขตบางแค เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. โดยมีรูปแบบการให้บริการเหมือนสาขา ทั่วไป มีธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลายทั้งด้านการรับฝาก-ถอนเงิน การให้บริการ สินเชื่อ การรับชำระ Online Payment การให้บริการในรูปแบบ ATM, VISA DEBIT และบริการอื่นๆ เพื่อขยายช่องทางการให้บริการแก่ลูกค้าทุกระดับ

เมื่อวันที่ ๑๑ - ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ธนาคารออมสินโดยนายธัชพล กาญจนกูล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มลงทุนและบริหารเงิน นำ นักกีฬาแบดมินตันธนาคารออมสินเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๓๘ ซึ่งธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันขึ้น ณ สนาม แบดมินตัน ๑๘ คอร์ดราชพฤกษ์ นนทบุรี โดยผลการแข่งขันปรากฏว่านักกีฬา แบดมินตันธนาคารออมสินได้รับรางวัล ๑ เหรียญเงิน และ ๒ เหรียญทองแดง


จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๒๓ เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ (ปักษ์หลัง)

GSB

วัฒนธรรมออมสิน

เชื่อมโยงของ สวัสดีครับ...เพื่อนๆ ทราบกันแล้วนะครับว่าสมรรถนะหลักของพนักงาน (Core Competency : CC) คือ คุณลักษณะที่ทุกคนในธนาคารจำเป็นต้องมี ซึ่งกำหนดโดยการ วิเคราะห์ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเสริมรับกับกลยุทธ์ของ ธนาคาร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางที่จะทำให้ ธนาคารบรรลุเป้าหมายของการดำเนินงาน การที่ธนาคารของเรามีการนำ Competency มาใช้นั้น เนื่องมาจากธนาคารหรือ เทคโนโลยีที่ธนาคารมี ไม่สามารถที่จะมีความรู้ขึ้นมาเองได้ แต่บุคลากรของธนาคาร สามารถเรียนรู้และฝึกฝนเพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถได้ ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพบุคลากร ของธนาคารและนำองค์กรไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนั้น การที่ต้องมีการ กำหนดและประเมิน Competency นั้นก็เพราะว่า ความสามารถตามมาตรฐานตำแหน่ง งานตามวุฒิการศึกษา หรือตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเดียว ไม่เพียงพอที่จะทำให้ บุ ค คลปฏิ บั ติ ง านได้ ดี รวมทั้ ง อาจไม่ ต อบสนองต่ อ ภาวการณ์ อ ยู่ ร อดขององค์ ก รใน สถานการณ์การแข่งขันที่องค์กรต้องเผชิญ จึงต้องมีการกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่จะทำให้ปฏิบัติงานได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดี และตอบสนองต่อทิศทางที่องค์กรมุ่งหวัง

สมรรถนะมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะ

สมรรถนะ (Competency) เป็นคุณลักษณะที่หมายถึงรูปแบบของทุนมนุษย์หรือ ทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถทำให้เกิดการผลิตและเป็นพื้นฐานสำหรับนโยบายทรัพยากร มนุษย์แบบบูรณาการ การนำมาใช้เป็นประโยชน์ต่อบุคคล หน่วยงาน และองค์กร ดังนี้ ประโยชน์ต่อบุคคล ๑. ทำให้ทราบถึงสมรรถนะที่เป็นของตำแหน่งงาน เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางใน การประเมินตนเองทำให้ทราบว่าสมรรถนะใดที่เป็นจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) หรือข้อที่ต้องพัฒนาปรับปรุง ๒. ทำให้พนักงานมีกรอบหรือแนวทางในการวางแผนพัฒนาสมรรถนะของตนเอง ที่นำไปสู่การปรับปรุงสมรรถนะในการทำงานของตนเองให้ดีขึ้นและตรงกับเป้าหมายที่ ธนาคารกำหนดไว้ ประโยชน์ต่อหน่วยงาน ๑. ทำให้ผู้บังคับบัญชามีเครื่องมือในการวิเคราะห์หาจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ของบุคลากรและนำมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการปรับปรุงขีดสมรรถนะ ของบุคลากร ๒. ทำให้ผู้บังคับบัญชามีกรอบหรือทิศทางในการวางแผนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนา สมรรถนะของบุคลากรในหน่วยงานให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบ หมายในปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งงาน ที่สูงหรือแตกต่างไปจากเดิมที่เคยปฏิบัติ ประโยชน์ต่อองค์กร องค์กรที่มีประสิทธิผลจำเป็นที่จะต้องมีบุคลากรที่มีความสามารถในการทำงานได้ อย่างมีประสิทธิผล อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญทำให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ที่ได้ตั้งไว้ ดังนั้น ธนาคารจึงนำสมรรถนะหรือ Competency มาใช้ในการสนับสนุนบริบท ขององค์กรและการจัดการทรัพยากรบุคคล ดังนี้ ๑. การสนับสนุนเป้าหมายและวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) Competency จึงมีประโยชน์ต่อการสนับสนุนเป้าหมายวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้ ๏ ช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ ภารกิจและกลยุทธ์ขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย จากการที่พนักงานมีสมรรถนะตามที่กำหนดและเป็นไปตามค่าความคาดหวัง ๏ ช่วยสร้างกรอบการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรโดยรวม ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ๏ ช่วยให้เห็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมขององค์กรได้ชัดเจน

ใหม มากยิ่งขึ้น

๏ ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรตามธรรมชาติที่ไม่พึงประสงค์ ๒. การสรรหา & คัดเลือกบุคลากร (Selection & Recruitment) Competency มี ประโยชน์ในการคัดเลือกบุคลาคกร ดังนี้ ๏ ช่วยพิจารณาได้ว่าบุคคลที่จะเข้ามาทำงานในตำแหน่งต่างๆ ควรจะมีคุณสมบัติ และความรู้ความสามารถอย่างไรระดับไหนจึงจะเหมาะสมกับตำแหน่งนั้นๆ ๏ นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบคำถาม หรือแบบทดสอบสำหรับ คัดเลือกบุคลากร ๏ ลดการสูญเสีย เวลาและค่าใช้จ่ายในการทดลองงาน ๏ ป้องกันความผิดพลาดในการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ เพราะหลายครั้งที่ ผู้ทำหน้าที่คัดเลือกมีประสบการณ์น้อย หรือขาดกรอบ หรือแนวทางสัมภาษณ์ จึงทำให้ ข้อคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ไม่ตรงกับลักษณะงานที่ต้องการ ๓. การพัฒนาและฝึกอบรม (Training and Development) Competency มี ประโยชน์ในการพัฒนาและฝึกอบรม ดังนี้ ๏ ช่วยในการวางแผนพัฒนาบุคลากรในแต่ละขั้นตอนของการเติบโตในทาง เดินสายอาชีพ (Career Path) ๏ นำไปใช้ในการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน (Training and Development Road Map) การออกแบบโครงการพัฒนาบุคลากรแต่ละ ระดับให้เป็นไปอย่างถูกต้องและชัดเจนมากขึ้น ๏ ช่วยให้พนักงานทราบว่าตนเองมีช่องว่างระหว่างสมรรถนะ (Competency Gap) ที่ตำแหน่งงานต้องการกับสมรรถนะที่เป็นจริงต่างกันมากน้อยเพียงใดซึ่งทำให้เห็น แนวทางในการที่จะต้องพัฒนาตนเอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้สอดคล้องกับภารกิจใน การทำงานได้อย่างถูกต้อง ๏ ช่วยในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ของพนักงาน ๔. การเลื่อนตำแหน่ง (Promotion) Competency มีประโยชน์ในการเลื่อนตำแหน่ง ดังนี้ ๏ ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสม ในการดำรงตำแหน่งในระดับ ที่สูงขึ้นไป โดยพิจารณาทั้งในเรื่องของสมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะ ทางการบริหาร (Managerial Competency) และสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (Functional Competency) ๏ ช่วยป้องกันความผิดพลาดในการเลื่อนตำแหน่ง ซึ่งหมายถึง การที่องค์กร พิ จ ารณาเลื่ อ นตำแหน่ ง พนั ก งานให้ สู ง ขึ้ น จากคุ ณ สมบั ติ ที่ ว่ า คนๆ นั้ น ทำงานเก่ ง ใน ตำแหน่งงานเดิม ผลงานดีตลอด ชื่อสัตย์สุจริตและอยู่มานานทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงผู้ที่ ได้รับการเลื่อนตำแหน่งนั้นยังขาดความสามารถในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น จึงทำให้เกิด ปัญหาว่าบุคลากรที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งงานไม่สามารถรับผิดชอบงานที่สูงขึ้นได้ ๕. การโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่งาน (Rotation) Competency มีประโยชน์ในการ โยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ ดังนื้ ๏ ช่วยให้ทราบว่าตำแหน่งที่จะย้ายไปนั้นจำเป็นต้องมีสมรรถนะอะไรบ้าง แล้วผู้ที่ย้ายไปมีหรือไม่มี Competency ในเรื่องใด ๏ ช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเพราะถ้าย้ายบุคลากรที่มี Competency ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งอาจจะทำให้เสียทั้งงานและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน ๖. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) Competency มี ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ ๏ ช่วยให้ทราบว่า Competency เรื่องใดที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ ปฏิบัติงานได้สูงกว่าผลงานมาตรฐานทั่วไป ๏ ช่วยในการกำหนดว่าพฤติกรรมการทำงานอะไรบ้างที่จัดว่าเป็นพฤติกรรม ที่เหมาะสมและสมควร จะได้รับการยกย่องและให้รางวัล ๏ ช่วยในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนว่าพนักงานแต่ละคนควรจะได้รับ ค่าตอบแทนเท่าไรจึงเหมาะสมกับระดับสมรรถนะที่มีอยู่ ถ้าบุคลากรในองค์กรมีการ พัฒนาสมรรถนะของตนเองให้อยู่ในระดับสูงอยู่ตลอดเวลาจะส่งผลงานโดยรวมของ องค์กร แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าคะ/ครับ


๑๐

จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๒๓ เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ (ปักษ์หลัง)

GSB

แวดวงไทรภูมิภาค

เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นางพิมพ์ใจ ไชยโชติช่วง ผอภ.๑ มอบหมายให้นายรัตน์ บัวเทศ ผจส.อ. บางเขน มอบทุนส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตรลูกค้าสินเชื่อ องค์กรชุมชน ณ กองทุนชุมชนสามัคคีร่วมใจ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เมื่ อ วั น ที่ ๖ มี น าคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นางจนาพร ประหยัดทรัพย์ รผอภ.๑ พร้อมพนักงานในสังกัด ส่วนการตลาด สินเชื่อ สำนักพหลโยธิน ภาค ๑ ออกบูธประชาสัมพันธ์ สิ น เชื่ อ เคหะ สิ น เชื่ อ สวั ส ดิ ก ารข้ า ราชการ และสิ น เชื่ อ ธนาคารประชาชนกลุ่ม ให้แก่ข้าราชการสังกัดหน่วยงาน กรมช่างทหารอากาศ สะพานแดง

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นายมนัส พิรณฤทธิ์ ผอภ.๘ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน ร่วมมอบเงินจำนวน ๒๗๘,๕๐๐ บาท เพื่อสนับสนุน งบประมาณโครงการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่ง ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๘ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักกีฬาผู้สูงอายุของจังหวัดเชียงใหม่ ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนเป็น ตั ว อย่ า งที่ ดี ใ ห้ แ ก่ เ ยาวชน ลู ก หลานและคนในครอบครั ว ทั้ ง นี้ การแข่ ง ขั น ดั ง กล่ า วเป็ น กิ จ กรรมเพื่ อ เฉลิ ม ฉลอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ ๘๖ พรรษา ด้วย

ธนาคารออมสินภาค ๒

ธนาคารออมสินภาค ๙

ธนาคารออมสินภาค ๑

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ นางดวงใจ ไม้เกตุ ผจส.บางรัก พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เขตบางรัก เช่น สภาวัฒนธรรมเขตบางรัก สมาคมอัญมณีแห่งประเทศไทย บริษัท บสก.จำกัด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดกิจกรรม วันวาเลนไทน์ ให้กับคู่รักในเขตบางรักในโครงการ รัก ณ บางรัก “เคียงคู่ สู่ฝัน ในวันใหม่” โดยได้มอบของที่ระลึกและ รางวัลให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับทางสำนักงานเขตบางรัก เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

เมื่อวันที่ ๒๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๖  นางอนงค์  สุ ริ ย ะโชติ  ผอข.เชี ย งราย  นำผจส. และพนั ก งานในเขต เชียงราย ร่วมออกบูธธุรกิจปริวรรต ณ  วัดร่องขุ่น อ.เมือง จ.เชียงราย  โดยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  โอนเงินด่วนระหว่างประเทศ (Xpress Money) บริการชำระ ค่าสินค้าและบริการ Online Payment  ตลอดจนให้บริการ ธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ่ า นเครื่ อ ง Self - Service (GSB EXPRESS ZONE)  ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  โดยเปิดให้บริการ ทุกวัน  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.

ธนาคารออมสินภาค ๗

ธนาคารออมสินภาค ๑๐

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ ๒๕๕๖ นายปรีมล วงษ์ม่วง ชธส.กส.๓ นางนิตยา มัชฌิมา ผอภ.๗ คณะผู้บริหาร พนักงาน ธนาคารออมสิน ร่วมพิธีเปิด “มหกรรมการเงิน การค้า และ การลงทุน จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑” โดยมีดร.ปรีชา เรื อ งจั น ทร์ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ให้ เ กี ย รติ เ ป็ น ประธานในพิธี โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ - ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งธนาคารออมสินได้นำเสนอโปรโมชั่น พิเศษ สินเชื่อเคหะ ดอกเบี้ย ๐% ๑๐ เดือน และผลิตภัณฑ์ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ๑๙๙ วัน เงินฝาก Youth Savings เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต สลากออมสินพิเศษ ๓ ปี พร้อมด้วย โปรโมชั่นของแจก ของที่ระลึกพิเศษมากมาย ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซา จังหวัดพิษณุโลก

ธนาคารออมสินภาค ๘

เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ นาง พัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ ผอภ.๑๐ เป็นประธานในการประชุม ผู้บริหารสังกัดธนาคารออมสินภาค ๑๐ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อกำหนดแนวทาง และเป้าหมายในการ ปฏิบัติงาน โดยมีผู้บริหารเข้าร่วมในประชุมดังกล่าวรวม ๗๐ คน ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ นาง พัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ ผอภ.๑๐ มอบหมายให้ นางสาว ฉั น ทนา ทองดี ชอภ.๑๐ ธุ ร กิ จ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม ตาม โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้นำครูอุดรธานี ซึ่งมีนาย วิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุม ณ โรงเรียนบ้านน้ำซึม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี ทั้งนี้ ธนาคารออมสินภาค ๑๐ ได้นำกระเป๋า อเนกประสงค์ และน้ำดื่ม ไปมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม ด้วย

ธนาคารออมสินภาค ๑๑

เปิดโครงการธนาคารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัด ลำพูน : เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นายมนัส พิรณฤทธิ์ ผอภ.๘ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสธร นายอำเภอป่าซาง และนาย สุ กิ จ ไชยนวล ผู้ อ ำนวยการโรงเรี ย นราชประชานุ เ คราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการธนาคารโรงเรียน “โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน” ซึ่งเป็นธนาคาร โรงเรียนลำดับที่ ๗๔๒ มีธนาคารออมสินสาขาป่าซางเป็นสาขา พี่เลี้ยง โดยมีคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน พนักงานธนาคารออมสิน ผู้อุปถัมภ์โรงเรียน และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมเป็นเกียรติใน พิธีเปิดโครงการธนาคารโรงเรียนในครั้งนี้ และโอกาสนี้ ธนาคาร ออมสินได้มอบทุนประเดิม จำนวน ๕,๐๐๐ บาท และทุนการศึกษา จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาทด้วย

เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ นาย พิเชฐ ธรรมวิภาค ชธส.กส.๔ เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้บริหารในสังกัดสายงานกิจการสาขา ๔ ได้แก่ ภาค ๑๐ ภาค ๑๑ และภาค ๑๒ ณ ห้ อ งประชุ ม โรงแรมพลู แ มน ขอนแก่น ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าวได้มีการมอบนโยบาย ในการปฏิบัติงานให้ได้เป้าหมายตามบันทึกข้อตกลง ประจำ ปี ๒๕๕๖ และมีการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๕ ของสาขาในสังกัดด้วย ในการนี้ ชธส.กส.๔ ได้มอบรางวัลให้ กับผู้บริหารของสาขาในสังกัดที่มีผลงานการดำเนินงาน ดีเด่นด้วย เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ นายเกียรติศักดิ์ โชควรกุล ผอข.มหาสารคาม พร้อม ผจส. พนักงาน และ ลูกจ้างในสังกัด ร่วมงานนมัสการพระธาตุนาดูน เนื่องในวัน มาฆบูชา เพื่อสืบสานพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอัน ดีงามของจังหวัดมหาสารคาม เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ธนาคาร ออมสิ น ภาค ๑๑ ร่ ว มเป็ น เจ้ า ภาพทอดผ้ า ป่ า กองทุ น หมู่บ้านฯ อ.ชนบท (กองละ ๙ บาท) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ สำหรับใช้เป็นศูนย์ประสานงาน เครื อ ข่ า ยกองทุ น หมู่ บ้ า นฯ และองค์ ก รเครื อ ข่ า ยพั ฒ นา

ชุ ม ชน อ.ชนบท จ.ขอนแก่ น โดยมี น ายพั ล ลภ ดอนเส ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จ.ขอนแก่น เป็นประธานดำเนินการจัดงานทำบุญทอดผ้าป่าในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชนบท จ.ขอนแก่น

เยี่ยมสถาบันการเงินชุมชน : เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ หน่วยสถาบันการเงินชุมชน ธนาคารออมสินภาค ๑๑ ลงพื้นที่เยี่ยม สถาบันการเงินชุมชนบ้านสุขสวัสดิ์ พร้อมร่วมประชุมกับคณะกรรมการ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ในการเตรียม ความพร้อมเพื่อพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน ตามโครงการพัฒนา ยกฐานะกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นสถาบันการเงินชุมชน ณ สถาบันการเงินชุมชนบ้านสุขสวัสดิ์ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

ประชุมสัมมนาครูที่ปรึกษา นักเรียน และสาขาพี่เลี้ยง ธนาคาร โรงเรียน : เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ฝ่ายพัฒนา สังคมและสิ่งแวดลอม ส่วนธนาคารโรงเรียน ร่วมกับธนาคารออมสิน ภาค ๑๑ จั ด ประชุ ม สั ม มนาเชิ ง วิ ช าการและปฏิ บั ติ ก ารธนาคาร โรงเรี ย นให้ กั บ สมาชิ ก โครงการธนาคารโรงเรี ย นในสั ง กั ด เขต ขอนแก่น ๑ เขตขอนแก่น ๒ และเขตชัยภูมิ รวม ๒๒ โรงเรียน โดยมี นางกุสุมา ตันติบัญชาชัย ผอข.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการ ประชุมสัมมนาฯ และมีคณะครู-อาจารย์ที่ปรึกษา นักเรียนที่ปฏิบัติงาน ธนาคารโรงเรียน พนักงานธนาคารออมสินสาขาพี่เลี้ยง และธนาคาร ออมสินเขต เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ รวม ๗๐ คน

เตรียมพร้อมหน่วยสถาบันการเงินชุมชน : เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดหน่วยสถาบัน การเงินชุมชน ธนาคารออมสิน ภาค ๑๑ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๖” ซึ่งฝ่ายสินเชื่อองค์กรชุมชนจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจ เสริมสร้างเพิ่มทักษะในการ ปฏิ บั ติ ง านด้ า นสถาบั น การเงิ น ชุ ม ชนให้ แ ก่ พ นั ก งานสั ง กั ด หน่ ว ย สถาบันการเงินชุมชน ธนาคารออมสินภาค ๑ - ๑๘ ณ ภูสักธารรีสอร์ท จ.นครนายก


จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๒๓ เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ (ปักษ์หลัง)

GSB

๑๑

แวดวงไทรภูมิภาค

เฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.ชลบุรี ภายในงานธนาคารออมสิน โศจิพันธุ์ ชธส.กส.๖ เป็นประธานเปิดการประชุมและ มอบนโยบายการบริหารงาน และแนวทางการปฏิบัติงาน นายมงคล เปี ย เมื อ ง ผอภ.๑๓ ร่ ว มพิ ธี เ ปิ ด งาน ได้ออกบูธส่งเสริมการออมด้วย พร้อมกันนี้ ได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ “มหกรรมบ้านโคราช ครั้งที่ ๑๐” ซึ่งมี ด.ร.วินัย บัวประดิษฐ์ ธนาคารออมสินภาค ๑๖ บัตรเครดิตโดยนางสาวอโนมา หอวิเชียร รฝบต. การซักซ้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ แนวทางการปฏิบัติงานสินเชื่อ โดยนางสาวศรีเวียง เทียนได้มอบเงิน จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนการจัดงาน ไพบูลย์ศิริ ฝตช.๒ โครงการเงินฝากทรัพย์มั่นคงสวัสดิการ ดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ชุมชน โดยนายสังวาลย์ กิตติวีระนุกูล รฝสว. และแนวทาง ๒๕๕๖ ณ เดอะมอลล์ นครราชสีมา ภายในงานธนาคาร การให้บริการสินเชื่อองค์กรชุมชน โดยนายสมบุญ พัฒนดิลก ออมสินได้ร่วมออกบูธและได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด รฝอช. และการบรรยายในเรื่องการประกันภัย และผลิตภัณฑ์ ออกเเบบและตกแต่งบูธสวยงามประเภทบูธสถาบันการเงิน ประกันภัยคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ โอกาสนี้ ชธส.กส.๖ ได้ร่วม ด้วย แสดงความยินดีกับนางจันทิรา โกประพัฒน์พงศ์ ในโอกาส ธนาคารออมสินภาค ๑๔ ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผอภ.๑๖ ด้วย เมื่อวันที่ ๑ - ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ธนาคาร ธนาคารออมสินภาค ๑๘ ออมสินภาค ๑๔ และธนาคารออมสินเขตปทุมธานี ๒ นำ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นางวรณัน ตันสกุล พนักงานในสังกัด ออกบูธประชาสัมพันธ์ธุรกิจธนาคาร ใน แสดงความยินดี ผอภ.๑๖ คนใหม่ : เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ผอภ.๑๘ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมพันธ์ “ภาค ๑๘ ผนึก งานโครงการถนนคนเดิน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยให้คำ ๒๕๕๖ นางจันทิรา โกประพัฒน์พงศ์ เข้ารับตำแหน่ง ผอภ.๑๖ กำลัง ผสานใจ ก้าวไปด้วยกัน” ซึ่งธนาคารออมสินภาค ๑๘ แนะนำเกี่ยวกับธุรกิจธนาคารทุกประเภท พร้อมมอบของ หลังจากที่ ได้รับการเลื่อนตำแหน่งจาก ผอข.สุราษฎร์ธานี ๑ เป็น จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วง ที่ระลึกแก่ผู้ที่เปิดบัญชีเงินฝาก เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและ ผอภ.๑๖ โดยเป็นผู้หญิงคนแรกที่ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง และส่งเสริมการทำงานแบบ Team work ให้แก่ผู้บริหาร ผอภ.๑๖ ในการนี้ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ได้ร่วม ครอบครัวด้วย ณ เทสโก้ โลตัส รังสิตคลอง ๗ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดภาค ๑๘ โดยมีนายลิขิต กลิ่นถนอม แสดงความยินดีและให้การต้อนรับ ผอภ.๑๖ คนใหม่อย่างอบอุ่น ณ ธนาคารออมสินภาค ๑๕ ธนาคารออมสินภาค ๑๖ รฝพค.ฝึกอบรม และคณะเป็นวิทยากร โอกาสนี้ นางรสริน เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ธนาคารออมสิน โศจิพันธุ์ ชธส.กส.๖ ได้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย ณ ภาค ๑๕ โดยนางเบ็ญจะ สุวรรณกุล ผอข.ชลบุรี ๑ นาย ธนาคารออมสินภาค ๑๗ วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาออมสิ น สมโภช ๙๙ ปี วิ ท ยานุ ส รณ์ อนุชิต จันทรไชย ผจส.ชลบุรี และพนักงานในสังกัด เข้าร่วม เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โครงการมหกรรมรวมพลคนออมทรัพย์เพื่อการผลิตของ ธนาคารออมสินภาค ๑๗ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ชลบุรี ซึ่งมีนายคมสัน เอกชัย ผู้บริหารระดับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดธนาคารออมสิน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน ณ ศาลา สายงานกิจการสาขา ๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ โดยมีนางรสริน

ธนาคารออมสินภาค ๑๓

GSB

อ่านตรงนี้มีรางวัล / โดยQQ

สวัสดีครับ สำหรับคำถามในฉบับที่แล้ว ที่ถามว่า “ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธนาคารออมสินจะจัดงานทำบุญใหญ่เลี้ยงพระ ณ ที่ใด” นั้น คำตอบคือ “ณ อาคาร ๑๐๐ ปี ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และธนาคารออมสินสาขา ทั่วประเทศ” และผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลก็คือ

๑. คุณพิมใจ กรินทร์ทิพย์ ฝ่ายการบัญชี ๒. คุณเยาวดี กตัญญูเสริมพงศ์ ฝ่ายบัญชีสินเชื่อ    ๓. คุณชัชฎา รพีพัฒนา ธนาคารออมสินสาขาสังขะ ๔. คุณศิริมนัส ศรีบุญเรือง ธนาคารออมสินสาขาแยกหนองบัว ๕. คุณสุภิญญา จารุรัตน์กิจ ฝ่ายการสลากออมสินและเงินฝาก ๖. คุณรัชฎาวรรณ คงวัฒนะ สายงานการลงทุน ๗. คุณอภันตรี แจ่มแจ้ง ฝ่ายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ ๘. คุณรุ่งอรุณ อมิตรพ่าย ธนาคารออมสินสาขาโคกสำโรง ๙. คุณวรวุฒิ จงรัตน์ ฝ่ายบริหารงานกลาง ๑๐. คุณณัฐยา นิลแก้ว ธนาคารออมสินภาค 2 ๑๑. คุณสุมาลี พฤกษ์อารักษ์ ธนาคารออมสินสาขาเพชรสมุทร ๑๒. คุณรุ่งรัตน์ แซ่หว่อง ธนาคารออมสินสาขาบางบอน (ตลาดปิ่นทอง) ๑๓. คุณนวรัตน์ บุญราช ธนาคารออมสินสาขาพระสมุทรเจดีย์ ๑๔. คุณธิดารัตน์ สมเขาใหญ่ ธนาคารออมสินเขตสะพานใหม่ ๑๕. คุณอาจารี คูหะรัตน์ ธนาคารออมสินสาขาเทสโก้โลตัส ลพบุรี ๑๖. คุณรัตนภรณ์ ฟูใจ ธนาคารออมสินสาขาสบตุ๋ย ๑๗. คุณฉวีวรรณ คลังระหัด ธนาคารออมสินสาขาภูผาม่าน ๑๘. คุณลัดดาวัลย์ แป้นต่วน ธนาคารออมสินสาขาไพศาลี ๑๙. คุณวราภรณ์ คำจีน ธนาคารออมสินสาขาเวียงเชียงรุ้ง ๒๐. คุณอภิเษก เทพานนท์       ฝ่ายสงเคราะห์ชีวิต

สำหรับคำถามประจำฉบับนี้ ถามว่า “บทเพลงประชาสัมพันธ์งานเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี ธนาคารออมสิน คือเพลงใด” ส่งคำตอบของท่าน พร้อมชื่อ - นามสุกล และหน่วยงานที่สังกัดมาที่ prd5.odg @gsb.or.th และ prd6.odg@gsb.or.th ภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สามารถ ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางจุลสารออมสินฉบับเดือนเมษายน ๒๕๕๖ (ปักษ์แรก)

GSB

รอบรั้วริมไทร

สวัสดีค่ะ...หลังจากรับโบนัสบวกกลับกันไปแล้ว พี่น้องชาวออมสินคงใจจดใจจ่อ ต่อเนื่องกับโบนัส ปี ๕๕ ยังไงก็อย่าลืมวางแผนการใช้เงินกันให้ดีและอย่าลืมออมเงิน กันด้วยนะคะ...@@...เตรียมเดินหน้าเต็มแรงกับงานฉลอง ๑๐๐ ปี ธนาคารออมสิน ที่รับรองว่าครบเครื่องทุกกระบวนความทั้งงานบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล ผลิตภัณฑ์ ใหม่ที่ให้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า พร้อมโปรโมชั่นแบบที่รับรองว่าต้องโดนใจลูกค้า สุดๆ รวมไปถึงบริการใหม่ และงานเลี้ยงฉลองที่จัดขึ้นเพื่อพี่น้องชาวออมสินในวันที่ ๒๖ เมษายน ณ สำนักงานใหญ่...งานนี้ต้องบอกว่าจัดเต็มเพราะมีสายข่าวรายงาน ด่วน...พระเอกดังสุดฮ็อตมาร่วมงานแน่ๆ เตรียมกระทบไหล่กันได้เลยจ้า...@@...รับกัน ไปแล้วกับรางวัลแก้ไขหนี้ค้างชำระดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕...๖๖ หน่วยงานที่มีการ บริหารจัดการและควบคุมหนี้ NPLs ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเข้ารับ รางวัลจากท่าน อธส. อย่างพร้อมเพรียง...งานนี้นอกจากจะแสดงความยินดีกับ หน่วยงานที่ได้รับรางวัลแล้ว ท่านอธส. ยังฝากให้ช่วยกันควบคุมดูแล NPLs ให้ได้ ตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนดกันอย่างต่อเนื่อง...จึงขอนำมาขยายความเพื่อให้ทุก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกันอีกครั้งค๊า...@@...มีข่าวดีมาบอกอีกแล้ว จ้า...ฝ่ายธุรกิจบริการอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับวีซ่าและแมคโดนัลด์ จัดกิจกรรม “อร่อย ฟรี รับซัมเมอร์” มอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้ถือบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต ที่ใช้บริการซื้อ สินค้าที่แมคโดนัลด์ ตั้งแต่ ๒๐๐ บาทขึ้นไป ใน ๑ ใบเสร็จ รับช็อกโกแลต หรือ สตรอบอรี่ ซันเดย์ ๑ ถ้วย ฟรี!! ทันที ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม - ๑๕ พฤษภาคม นี้ เท่านั้น...@@...สำนักงานศาลปกครองเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ผู้สนใจซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ กำหนดสามารถรับใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.adminicourt.go.th โดยเลือก หัวข้อการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาล ปกครองชั้นต้น หรือขอรับใบสมัครได้ที่สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักงาน ศาลปกครอง อาคารศาลปกครอง ชั้นที่ ๔ เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๐๗๕๖, ๐ ๒๑๔๑ ๐๗๗๘-๙, ๐ ๒๑๔๑ ๐๗๕๙...@@...พบกันใหม่ฉบับหน้า ๑๐๐ ปี ธนาคารออมสิน...สวัสดีค่ะ กุ๊กกิ๊กเจ๊าะแจ๊ะ


๑๒

จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๒๓ เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ (ปักษ์หลัง)

การประชุม “สานสัมพันธ์เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ๔ ภูมิภาค” หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และบรรลุ ผ ลตามเป้ า หมายร่ ว มกั น โดยมี ดร.วิรัช วิฑูรย์เธียร Senior Environment Specialist ธนาคารโลก ผศ.ดร.ภาสกร นันทพานิช ผู้ทรงคุณวุฒิเครือข่ายการวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการ ผู้อำนวยการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) นายเส่ง สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการ พัฒนาชุมชน นายทวีศักดิ์ มานะกุล ที่ปรึกษาสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาค ประชาชน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมทั้งผู้นำเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชน เมืองเข้าร่วมกิจกรรมในงาน จำนวน ๖๕๐ คน ประกอบด้วย ประธานเครือข่ายกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมือง ๔ ภูมิภาค ตัวแทนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับ จังหวัด ๗๗ จังหวัด หน่วยงานภาคีต่างๆ อันได้แก่ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน เมืองแห่งชาติ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ธนาคารโลก ผู้บริหาร และพนักงานธนาคารออมสิน ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น ๔ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โอกาสนี้ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้กล่าวเปิดการประชุม “สานสัมพันธ์ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ๔ ภูมิภาค” ว่า “โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” เป็นโครงการที่ดีของรัฐบาล ซึ่งได้ดำเนินการ ต่ อ เนื่ อ งมากว่ า ๑๑ ปี ย่ า งเข้ า ปี ที่ ๑๒ แล้ ว นั บ ได้ ว่ า โครงการนี้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ สนับสนุนประชาชนให้ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีกระบวนการพึ่งพาตนเองของ หมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้วยการให้ชุมชนเป็นผู้กำหนดอนาคต และจัดการหมู่บ้านหรือ ชุมชนเมืองตามภูมิปัญญา หรือทุนทางสังคมของตนเอง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความ เข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน จึงนับได้ว่าการมีอุดมการณ์ในการทำงาน และการอยู่ร่วมกัน นั้น เป็นแนวทางที่ดีที่ควรส่งเสริมและสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังมีความร่วมมือกันของ หน่วยงานภาคีในหลายภาคส่วน ที่มีเจตนารมณ์เดียวกันในการส่งเสริม และพัฒนาการ ดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นสถาบันการเงินชุมชน ตามนโยบายของ รัฐบาลอีกด้วย กอปรกับวิสัยทัศน์ของธนาคารออมสิน ในการเป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงเพื่อ การออม และเป็นผู้นำในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและลูกค้ารายย่อย ด้วยการบริหาร จัดการที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลซึ่งธนาคารมีพันธกิจหลัก ในการเป็นสถาบันเพื่อ การออม เพื่อการลงทุน และการพัฒนา เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และรับผิดชอบต่อ สังคม จึงเป็นที่มาของความร่วมมือกับ หน่วยงานภาคี และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน และ ชุมชนเมืองในทุกระดับ ในการช่วยกันพัฒนาการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชน เมือง เป็นสถาบันการเงินชุมชน โดยร่วมมือกันดำเนินภารกิจ ส่งเสริมการออมที่มีความ สะดวก ปลอดภัย สร้างความมั่นคง เข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจฐานราก ตั้งแต่ระดับ ครอบครัว สู่ระดับชุมชน และขยายสู่ระดับประเทศในที่สุด ธนาคารออมสินตระหนักถึงภารกิจที่สำคัญในการเป็นกลไก ผลักดันกระบวนการ พึ่งพาตนเองของคนในชุมชนเศรษฐกิจฐานราก ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ลำพังธนาคาร ออมสินเพียงหน่วยงานเดียว คงไม่ทำให้ภารกิจสำคัญนั้นประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง เหมือนเช่นทุกวันนี้ ต้องขอขอบคุณหน่วยงานภาคีในทุกภาคส่วน และเครือข่ายกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นสถาบันการเงินชุมชน ได้บรรลุตามเป้าหมายของธนาคาร และสมเจตนารมณ์ของ โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามนโยบายรัฐบาลด้วย” ด้าน นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้ กล่าวถึงความร่วมมือกับธนาคารออมสินในการพัฒนากองทุนหมู่บ้านฯ ต่อยอดไปสู่การเป็น สถาบันการเงินชุมชน “กองทุนหมู่บ้านและชุมชนแห่งชาติได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากธนาคารออมสิน โดยธนาคารออมสินช่วยสนับสนุนพัฒนากองทุนหมู่บ้านฯ ต่อยอดไปสู่การเป็นสถาบันการเงิน ชุ ม ชนที่ มี คุ ณ ภาพมาตรฐาน กองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนแห่ ง ชาติ จ ะร่ ว มมื อ กั บ ธนาคาร ออมสินในการจัดอบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านฯ ที่มีความพร้อม ความต้องการไปสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชนตัวอย่าง / ต้นแบบที่อยากให้เห็นว่า มีการ พัฒนาอย่างไร มีการต่อยอดอย่างไร และจะเป็นสถาบันการเงินชุมชนที่จะเป็นประโยชน์ต่อ พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้อย่างไร สถาบันการเงินชุมชนในความหวังที่ธนาคารออมสินและกองทุนหมู่บ้านและชุมชน แห่งชาติจะร่วมกันดำเนินการ ก็คือ สถาบันการเงินชุมชนที่มีคุณภาพ สถาบันการเงินชุมชน ที่มีเป้าหมาย หรือทิศทางที่จะให้บริการแก่พี่น้องประชาชน และติดตามช่วยเหลือพี่น้อง ประชาชนอย่างเต็มที่ครับ เป้าหมายของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนแห่งชาติรวมทั้งธนาคาร ออมสินเรามีเป้าหมายเดียวกัน คือทำอย่างไรที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้ความสุข ได้สิ่งที่ ต้องการ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาความเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหนี้นอกระบบ ไม่ว่าจะ เป็นในเรื่องของอนาคต หรือโอกาสในการลงทุน ในการประกอบอาชีพ เราเน้นเศรษฐกิจเป็น

...ต่อจากหน้า ๓

ตั ว นำในการที่ จ ะทำให้ ก ลุ่ ม เป้ า หมายหรื อ กลุ่มพี่น้องประชาชนได้รับการบริการ เพื่อ สร้ า งอนาคต สร้ า งอาชี พ สร้ า งรายได้ มี โอกาสในการดำเนิ น งานต่ า งๆ เหล่ า นั้ น ขณะเดี ย วกั น เราอยากให้ เ รื่ อ งกองทุ น หมู่บ้านฯ เรื่องสถาบันการเงินชุมชนก็ดีเป็น เครื่องมือในการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชน พี่น้องชาวบ้านได้ทำงานร่วมกัน เพื่อสร้าง ความเข้มแข็งของกลุ่ม ชุมชน และสามารถสร้างประโยชน์โดยส่วนรวมได้ เป้าหมาย หรือ กองทุนหมู่บ้านฯ ที่เราจะสร้างขึ้นไม่ได้มุ่งหวังให้รวยเป็น ๑๐๐ ล้าน แต่มุ่งหวังให้เป็นองค์กร ชุมชน หรือสถาบันการเงินชุมชนที่รวยด้วยความดี รวยด้วยความสุข สามารถที่จะเป็น ตัวอย่าง การทำความดีให้เห็นในหมู่บ้านชุมชน และสามารถสร้างความสุขในหมู่บ้าน ใน พื้นที่ในชุมชนได้ครับ” ขณะที่ นายประยูร เห็มวิพัฒน์ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและ ชุนชนเมือง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นภาคที่มีจำนวนกองทุนหมู่บ้านฯ มากที่สุด คือ จำนวน ๓๒,๙๔๙ กองทุน ครอบคลุมพื้นที่ ๒๐ จังหวัดในภาคตะวันออกฉียงเหนือ ได้กล่าว ถึงการให้การสนับสนุนของธนาคารออมสินว่า “ความช่ ว ยเหลื อ ของธนาคารออมสิ น ตลอดระยะเวลา ๑๑ ปี จะเข้ า ปี ที่ ๑๒ นี้ ธนาคารออมสิ น ได้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น กองทุ น หมู่ บ้ า นฯ มากมาย ไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่ อ งระบบ คอมพิวเตอร์ วัสดุครุภัณฑ์ องค์ความรู้ อีกทั้งให้งบประมาณในการจัดอบรม สิ่งสำคัญยิ่ง คือ สินเชื่อที่ให้กับกองทุนหมู่บ้านฯ ได้ไปดำเนินการพัฒนาสมาชิก สร้างรายได้ สร้างอาชีพ มากมาย เพราะฉะนั้น ธนาคารออมสินถือเป็นต้นแบบในเรื่องของการปลูกฝังนิสัยรักการ ออมให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ถือว่า ธนาคารออมสินเป็นผู้ให้กองทุนหมู่บ้านฯ ที่ ยิ่งใหญ่ อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นพี่เลี้ยงเคียงข้างอย่างมุ่งมั่น เพื่อสร้างสรรค์ชาวกองทุนหนุน สดใส ออมสินถือว่าเป็นธนาคารแห่งดวงใจ เป็นหลักให้ ไม่ปล่อยลอย คอยสนับสนุน พวกเราชาวกองทุนด้วยคุณงามความดีมาโดยตลอดครับ เช่นเดียวกับ นายสมบัติ แก้วสองเมือง ประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุน หมู่บ้านและชุนชนเมือง ภาคใต้ “ที่ผ่านมา ธนาคารออมสินได้ให้การสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านฯ มาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นของการฝึกอบรม การบริหารจัดการ อุปกรณ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และในปีนี้ ธนาคารออมสินกำลังดำเนินการเพื่อให้กองทุนหมู่บ้านฯ พัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน ตอนนี้มีกองทุนหมู่บ้านฯ ที่พร้อมให้ธนาคารออมสินยกสถานะเป็นสถาบันการเงินชุมชน จำนวนมากทีเดียว การสนับสนุนของธนาคารออมสินทำให้วิถีชีวิตของชาวบ้านเปลี่ยนแปลง จากที่เคยมีหนี้นอกระบบ ตอนนี้ลดลงไปมาก โดยเฉพาะในเรื่องอาชีพ รายได้ พี่น้องภาคใต้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในส่วนของ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังได้พัฒนาให้ความรู้กับพี่น้องใน ๓ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ อ ย่ า งเข้ ม ข้ น บางครั้ ง บุ ค คลภายนอกไม่ ก ล้ า ลงไปในพื้ น ที่ แต่ ธ นาคาร ออมสินลงไปในพื้นที่ตลอดเวลาเลยครับ และได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากพี่น้อง ๓ จังหวัด ชายแดนภาคใต้เป็นอย่างดียิ่ง สำหรับงานวันนี้ ทางเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านทั้ง ๔ ภูมิภาค ต้องขอขอบคุณทาง ธนาคารออมสินที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของพี่น้องกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งเป็นตัวจักรสำคัญ ตัวหนึ่งที่นำไปสู่การพัฒนาบ้าน พัฒนาเมือง โดยเฉพาะในวิถีรากหญ้า ขอขอบคุณธนาคาร ออมสินเป็นอย่างสูงครับ” ในส่วนของนายสมศักดิ์ เกิดขำ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน และชุนชนเมือง ภาคกลาง กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ ทำให้เครือข่ายกองทุนในแต่ละ ภูมิภาคได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำความรู้จักกัน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนา กองทุนหมู่บ้านฯ ต่อไปอนาคต “สำหรับผมดูแลในส่วน ๒๕ จังหวัดของภาคกลาง ซึ่งได้รับที่มีโอกาสร่วมงานกับ ธนาคารออมสิน เนื่องจากธนาคารออมสินให้ความกรุณาในเรื่ององค์ความรู้และเครื่องมือ คอมพิวเตอร์ในการอบรมในเรื่องสถาบันการเงินชุมชน นับว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างยิ่ง การเข้าร่วมงานนี้ ถือว่า เราได้มาพบปะกัน มาแลกเปลี่ยน เรียนรู้กัน นำประสบการณ์ดีๆ และความรู้จากที่ธนาคารออมสินให้เรา นำไปช่วยเหลือพี่น้อง ชุมชนในหมู่บ้านและชุมชนภาคกลางของเราครับ” สอดคล้องกับความคิดเห็นของ นายเจริญ ตระการ ประธานคณะกรรมการเครือข่าย กองทุนหมู่บ้านและชุนชนเมือง ภาคเหนือ ที่เห็นว่า การจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดี ที่จะนำไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ แต่ละภูมิภาค “วันนี้ เป็นโอกาสดีที่ธนาคารออมสินได้เปิดโอกาสให้กับพี่น้องกองทุนหมู่บ้านฯ ได้มา พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ถือเป็นโอกาสที่ดี เพราะในปีหนึ่งเราจะได้ มาพบกันครั้งหนึ่ง ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่จะเป็นประธานจังหวัด แต่ครั้งนี้มาจังหวัดละ ๕ คน ได้รับฟังปัญหาอุปสรรคต่างๆ รวมทั้งแนวทางการแก้ปัญหา ซึ่งจะได้นำไปขยายผลต่อใน พื้นที่ของตนเอง”

จุลสารออมสิน - มีนาคม 2556 (ปักษ์หลัง)  

จุลสารออมสิน - มีนาคม 2556 (ปักษ์หลัง)

จุลสารออมสิน - มีนาคม 2556 (ปักษ์หลัง)  

จุลสารออมสิน - มีนาคม 2556 (ปักษ์หลัง)

Advertisement