Page 1

ออมสินผนึกกำลังหนวยงานภาครัฐ - สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ลงนาม MOU โครงการ SMES และ OTOP สูเวทีโลก หนุนผู้ประกอบการ เข้าถึงแหลงเงินทุน เปดแนวรุก บุก AEC เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมงาน พร้อมลงนามความร่วมมือใน “โครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและสถาบัน การเงินเฉพาะกิจเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP สู่เวทีโลก” (โครงการ SMEs และ OTOP สู่เวทีโลก) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ๕ กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง ...อ่านต่อหน้า ๓

ออมสินฉลอง ๑๐๐ ป ออกเงินฝากชุดใหญ พร้อมมอบโชคทองคำรวมกวา ๒๘ ล้านบาท ในแคมเปญสลากออมสินฯ ลุ้นทองฉลอง ๑๐๐ ป ธนาคารออมสินเฉลิมฉลองวาระ ๑๐๐ ปี เปิดตัวแคมเปญ “สลากออมสินพิเศษ ลุ้นทอง ฉลอง ๑๐๐ ปี” มอบโชคทองคำมูลค่ารวมกว่า ๒๘ ล้านบาท แก่ผู้ฝากสลากออมสิน พิเศษ ๓ ปี โดยรางวัลที่หนึ่งเปนทองคำหนัก ๑๐๐ บาท เริ่มรับฝาก ๒๕ มีนาคม - ๓๐ กันยายนนี้ พร้อมกันนี้ยังออกผลิตภัณฑ์เงินฝากใหม่ที่ ให้ผลตอบแทนสูงแก่ผู้ฝากด้วย เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นายวรวิทย์ ชั ย ลิ ม ปมนตรี ผู้ อ ำนวยการ ธนาคารออมสิน เป็นประธานใน งานแถลงข่าวแคมเปญ “สลาก ออมสิ น พิ เ ศษ ลุ้ น ทองฉลอง ๑๐๐ ปี” พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์ โฆษณาสลากออมสินพิเศษ ๓ ปี ชุ ด ใหม่ โดยมี ค ณะผู้ บ ริ ห าร ธนาคารออมสิ น พร้ อ มด้ ว ย ...อ่านต่อหน้า ๒

ออมสินรับสิทธิเบิกจายตรง เข้ารักษา ๔ โรงพยาบาลรัฐ เพียงแสดงบัตร พนักงาน ไมต้องทดรองจาย

ออมสินแจกจริง New iPad จับจริงรางวัลเงินฝาก Youth Savings ครั้งที่ ๕

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในการ มอบรางวั ล New iPad ให้ กั บ ผู้ โ ชคดี จ ากการจั บ รางวั ล เงิ น ฝาก ...อ่านต่อหน้า ๓

รายงานข่าวจากฝ่ายสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิต แจ้งว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ธนาคารออมสินได้จัดทำ บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของพนักงานในสถานพยาบาลของรัฐ ๔ แห่ง เป็นผลสำเร็จ คือ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลวชิระ และคลินิกศูนย์แพทย์ พัฒนา ...อ่านต่อหน้า ๒

“๑๐๐ ป ธนาคารออมสิน” รับกระปุกออมสินเหรียญสตางค เมื่อฝากเงินหรือ เปดบัญชี ใหมตั้งแต ๒๐๐ บาทขึ้นไป ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

พิธีประดับเครื่องหมายผูบริหาร : เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นายวรวิทย ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ทำพิธีประดับเครื่องหมายให้แก่ผู้บริหาร ธนาคารออมสินที่ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ผู้อำนวยการฝ่าย และผู้อำนวยการภาค ตามคำสั่ง ธนาคารออมสินที่ บค.๒ (๑) - ๒๔๑/๒๕๕๕ และ บค.๒ (๑) - ๑๑/๒๕๕๖ โอกาสนี้ คณะผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย ณ ห้องวชิราวุธ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่


จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๒๔ เดือนเมษายน ๒๕๕๖ (ปักษ์แรก)

“สลากออมสินฯ ลุ้นทองฉลอง ๑๐๐ ปี”

...ต่อจากหน้า ๑

“หยาดทิพย์ ราชปาล” พรีเซนเตอร์ภาพยนตร์โฆษณาแคมเปญดังกล่าว และสื่อมวลชน ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวดังกล่าว ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ผู้ อ ำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า เนื่อ งในโอกาสพิ เ ศษวั น ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ วันครบรอบการสถาปนาธนาคารออมสินครบ ๑๐๐ ปี ธนาคารออมสินจึงได้จัด กิจกรรมต่างๆ เพื่อเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี และด้วยภารกิจในการเป็นสถาบันเพื่อการออม ของคนไทย ธนาคารจึ ง นำผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ลากออมสิ น ฯ ซึ่ ง มี ม านานกว่ า ๗๑ ปี มาจั ด กิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญนี้ “แคมเปญสลากออมสินพิเศษ ลุ้นทองฉลอง ๑๐๐ ปี จัดขึ้น เพื่อเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี ธนาคารออมสิน โดยผู้ฝากสลากออมสินพิเศษ ๓ ปี หน่วยละ ๕๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ นี้ สามารถลุ้นรางวัลทองคำ รางวัลที่ ๑ เป็นทองคำหนัก ๑๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล รางวัลที่ ๒ ทองคำหนัก ๕๐ บาท จำนวน ๓ รางวัล รางวัลที่ ๓ ทองคำหนัก ๒๐ บาท จำนวน ๑๐ รางวัล รางวัลที่ ๔ ทองคำหนัก ๕ บาท จำนวน ๓๐ รางวัล รางวัลที่ ๕ ทองคำหนัก ๒ บาท จำนวน ๑๐๐ รางวัล และรางวัลที่ ๖ ทองคำหนัก ๑ บาท จำนวน ๔๐๐ รางวัล รวมจำนวนรางวัลทองคำทั้งหมด ๕๔๔ รางวัล น้ำหนักรวม ๑,๒๐๐ บาท มูลค่ารวมกว่า ๒๘ ล้านบาท” นอกจากนี้ สลากออมสินพิเศษ ๓ ปีดังกล่าวยังให้ผลตอบแทนด้วยอัตราดอกเบี้ย สูงถึง ๓ บาทต่อหน่วย เมื่อฝากครบอายุ ๓ ปี แต่หากฝากไม่ครบก็จะได้รับผลตอบแทน ตามอายุการฝาก โดยฝากครบ ๒ ปี จะได้รับดอกเบี้ย ๑.๑๒๕ บาทต่อหน่วย และฝาก ครบ ๑ ปี ได้รับดอกเบี้ย ๐.๕๐ บาทต่อหน่วย และผู้ฝากยังมีสิทธิถูกรางวัลถึง ๓๖ ครั้ง จากออกรางวัลทุกวันที่ ๑๖ ของเดือน โดยมีรางวัลที่ ๑ มูลค่า ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๓ รางวัล และรางวัลอื่นๆ อีกมูลค่ารวมเดือนละกว่า ๖๐๐ ล้านบาท “๑๐๐ ปีที่ผ่านมาธนาคารออมสินได้ดำเนินภารกิจในการสร้างวินัยทางการเงินและ ส่งเสริมการออมให้กับเยาวชนและประชาชนชาวไทยในทุกช่วงชีวิตมาอย่างต่อเนื่อง และ ในโอกาสพิเศษเฉพาะวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ธนาคารยังได้ขอบคุณลูกค้าด้วยการมอบ ของขวัญพิเศษเป็นสลากออมสินฯ มูลค่า ๑๐๐ บาท แก่ลูกค้า ๑๐๐ ท่านแรกที่มาใช้ บริการในแต่ละสาขาทั่วประเทศ และเรายังมีของที่ระลึกกระปุกเหรียญ ๑๐๐ ปี มอบให้แก่ ผู้ฝากเงินตั้งแต่ ๒๐๐ บาทขึ้นไปในวันนั้นด้วย” ทั้ ง นี้ ธนาคารจะจั ด ให้ มี ก ารจั บ รางวั ล เพื่ อ มอบโชคทองคำในแคมเปญ “สลาก ออมสินพิเศษ ลุ้นทองฉลอง ๑๐๐ ปี” ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยมอบ โชครางวัลทองคำ จำนวนรวม ๖๖ รางวัล ประกอบด้วย รางวัลที่ ๓ จำนวน ๑ รางวัล รางวัลที่ ๔ จำนวน ๕ รางวัล รางวัลที่ ๕ จำนวน ๑๐ รางวัล และรางวัลที่ ๖ จำนวน ๕๐ รางวัล ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ จำนวนรวม ๖๖ รางวัล ประกอบด้วย รางวัล ที่ ๓ จำนวน ๑ รางวัล รางวัลที่ ๔ จำนวน ๕ รางวัล รางวัลที่ ๕ จำนวน ๑๐ รางวัล และ รางวัลที่ ๖ จำนวน ๕๐ รางวัล ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จำนวนรวม ๑๒๒ รางวัล ประกอบด้วย รางวัลที่ ๓ จำนวน ๒ รางวัล รางวัลที่ ๔ จำนวน ๕ รางวัล รางวัล ที่ ๕ จำนวน ๑๕ รางวัล และรางวัลที่ ๖ จำนวน ๑๐๐ รางวัล ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ จำนวนรวม ๑๒๒ รางวัล ประกอบด้วย รางวัลที่ ๓ จำนวน ๒ รางวัล รางวัลที่ ๔ จำนวน ๕ รางวัล รางวัลที่ ๕ จำนวน ๑๕ รางวัล และรางวัลที่ ๖ จำนวน ๑๐๐ รางวัล และ ครั้งสุดท้ายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ จะมีการจับรางวัลที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล รางวัลที่ ๒ จำนวน ๓ รางวัล รางวัลที่ ๓ จำนวน ๔ รางวัล รางวัลที่ ๔ จำนวน ๑๐ รางวัล รางวัลที่ ๕ จำนวน ๕๐ รางวัล และรางวัลที่ ๖ จำนวน ๑๐๐ รางวัล รวมจำนวน ๑๖๘ รางวัล อย่างไรดี ในวาระเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปีนี้ ธนาคารออมสินยังออกผลิตภัณฑ์เงินฝาก เผื่อเรียกพิเศษ 100+1 และเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเกษียณสุขสันต์ มาให้บริการรับฝากแก่ ลูกค้าตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ โดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 100+1 เป็นเงิน

ออมสินรับสิทธิเบิกจ่ายตรง เข้ารักษา ๔ โรงพยาบาลรัฐ ทพญ.ศศิธร ธีระเกษม ผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิต เปิดเผยว่า ปัจจุบันธนาคารได้ดำเนินการปรับปรุงเกี่ยวกับสวัสดิการรักษาพยาบาลของ พนักงาน ด้วยการให้พนักงานได้รับสิทธิประโยชน์จากระบบเบิกจ่ายตรงแทนระบบเบิกจ่าย ค่ารักษาเดิม ที่ต้องชำระเงินก่อน แล้วนำใบเสร็จมาเบิกในภายหลัง โดยธนาคารได้ดำเนินการ จัดทำข้อตกลงกับสถานพยาบาลรวม ๔ แห่ง คือ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาฯ โรงพยาบาลวชิระ และคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา พระราม ๙ เพื่อให้พนักงานธนาคารออมสิน ได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งในขณะนี้ ธนาคารกำลังดำเนินการจัดทำข้อตกลงกับ สถานพยาบาลของรัฐอีกหลายแห่งในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าว ครอบคลุมในทุกพื้นที่ที่พนักงานธนาคารออมสินเข้ารับบริการรักษา โดยในเบื้องต้น จะ พิจารณาจากสถานพยาบาลยอดนิยมที่พนักงานมักเข้ารับบริการรักษาเป็นประจำก่อน ผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิต กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการใช้ สิทธิประโยชน์เบิกจ่ายตรงนั้น กรณีผู้ป่วยนอก เมื่อพนักงานเข้ารับการรักษาตามสิทธิของ พนักงานในสถานพยาบาลดังกล่าวแล้ว ไม่ต้องทดรองจ่ายเงิน เพียงแสดงบัตรพนักงาน และ

ฝากที่ให้ดอกเบี้ยสูงร้อยละ ๓ ต่อปี ผู้ฝากต้องเป็นบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ ๗ ปีขึ้นไป หรือนิติบุคคลทุกประเภท เปิดบัญชีขั้นต่ำ ๑๐,๐๐๐ บาท ฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ บาท ผู้ฝากสามารถถอนเงินเท่าใดก็ได้ แต่หากถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ๑๐๑ วัน นับแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เผื่อเรียกตามประกาศธนาคาร ณ วันถอน ทั้งนี้ ผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการ ยกเว้นภาษีด้วย สำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเกษียณสุขสันต์ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการออม สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยเป็นเงินฝากที่มีระยะเวลาฝาก ๑๐ เดือน ผู้ฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดในเดือนที่ ๑ - ๓ ร้อยละ ๑.๕๐ ต่อปี เดือนที่ ๔ - ๖ ร้อยละ ๒.๕๐ ต่อปี เดือนที่ ๗ - ๙ ร้อยละ ๓.๕๐ ต่อปี เดือนที่ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ ต่อปี หรือคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ ๓.๒๕ ต่อปี ผู้ฝากเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเกษียณ สุขสันต์นี้ ต้องเปิดบัญชีขั้นต่ำ ๕๐,๐๐๐ บาท ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท ยอดรับฝากสูงสุดไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อราย พร้อมกันนี้ ธนาคารยังได้เปิดรับฝากเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว หรือ GSB LIFE รูปแบบใหม่ ได้แก่ ออมสินเกษียณทรัพย์ 6/1 และออมสินเกษียณเพิ่มทรัพย์ 10/1 สำหรับผู้มีอายุ ๕๕ - ๘๐ ปีบริบูรณ์ โดยออมสินเกษียณทรัพย์ 6/1 นั้น ส่งเงินฝาก อัตราเดียวครั้งเดียว ระยะเวลาคุ้มครองชีวิต ๖ ปี เลือกวงเงินสงเคราะห์ หรือทุนประกันได้ ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยธนาคารให้ผลประโยชน์ทุกปีแบบขั้นบันได สิ้นปีที่ ๑ ผู้ฝากได้รับร้อยละ ๒ ของวงเงินสงเคราะห์ ปีที่ ๒ ร้อยละ ๒.๕ ปีที่ ๓ ร้อยละ ๓ ปีที่ ๔ ร้อยละ ๔ ปีที่ ๕ ร้อยละ ๕ และปีที่ ๖ ได้รับรวมวงเงินสงเคราะห์ในอัตราร้อยละ ๑๐๙ ให้ความคุ้มครองชีวิตช่วง ๖ ปีในอัตราก้าวหน้า ตั้งแต่ร้อยละ ๑๐๐ ถึงร้อยละ ๑๐๙ ส่วนออมสินเกษียณเพิ่มทรัพย์ 10/1 ส่งเงินฝากอัตราเดียว ครั้งเดียว ระยะเวลา คุ้มครองชีวิต ๑๐ ปี เลือกวงเงินสงเคราะห์ได้ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ บาท ธนาคาร ให้ผลประโยชน์ทุกปีแบบขั้นบันได สิ้นปีที่ ๑ ผู้ฝากได้รับร้อยละ ๒ ของวงเงินสงเคราะห์ ปีที่ ๒ ร้อยละ ๒.๕ ปีที่ ๓ ร้อยละ ๓ ปีที่ ๔ ร้อยละ ๔ ปีที่ ๕ - ๙ ร้อยละ ๕ และปีที่ ๑๐ ได้รับรวมวงเงินสงเคราะห์ในอัตราร้อยละ ๑๐๙ ให้ความคุ้มครองชีวิตตลอดทั้ง ๑๐ ปีใน อัตราก้าวหน้า ตั้งแต่ร้อยละ ๑๐๐ ถึงร้อยละ ๑๐๙ ทั้งนี้ผู้ฝากผลิตภัณฑ์ GSB LIFE ทั้ง ๒ รูปแบบใหม่นี้ จะได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุฟรีปีแรก ทุนประกันสูงสุด ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อบุคคลด้วย

...ต่อจากหน้า ๑

บัตรประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ซึ่งสิทธิประโยชน์เบิกจ่ายตรงนี้เฉพาะพนักงาน เท่านั้น และหากมีส่วนเกินสิทธิพนักงาน ให้พนักงานชำระเงินกับสถานพยาบาลแล้วนำ ใบเสร็จมาเบิกภายหลัง กรณีที่เบิกธนาคารได้ สำหรับผู้ป่วยใน ธนาคารให้สิทธิครอบคลุมทั้ง พนักงาน คู่สมรส และบุตร ซึ่งหากมีส่วนเกินสิทธิ ให้นำใบเสร็จมาเบิกภายหลังเช่นเดียวกัน กรณีที่เบิกธนาคารได้ ในกรณีพนักงานเข้ารับการบริการในสถานพยาบาลของรัฐในต่างจังหวัดให้พนักงาน ยื่นแบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองสิทธิฯ เพื่อนำเสนอผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค ผูอ้ ำนวยการธนาคารออมสินเขต ผู้จัดการสาขาหรือเทียบเท่า ลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง สิทธิให้กับสถานพยาบาลต่างๆ ทั้งนี้ พนักงานที่จะใช้สิทธิประโยชน์นี้ต้องกรอกแบบฟอร์ม คำขอหนั ง สื อ รั บ รองการมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ค่ า รั ก ษาพยาบาล โดยขอรั บ ได้ ที่ เคาน์เตอร์การเงิน สถานพยาบาลส่วนกลางหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บเพจของฝ่ายสวัสดิการฯ ส่วนสวัสดิการ หน่วยบัญชีและการเงิน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร ๐๗๐๑๐๓, ๐๗๐๑๑๕


จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๒๔ เดือนเมษายน ๒๕๕๖ (ปักษ์แรก)

ลงนาม MOU โครงการ SMEs และ OTOP

...ต่อจากหน้า ๑

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และสถาบัน การเงินเฉพาะกิจสังกัดกระทรวงการคลัง ๖ สถาบัน คือ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการส่งออกและ นำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม และธนาคารอิสลามแห่ง ประเทศไทย เพื่อบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลการเสริมสร้างความรู้ สำหรับผู้ประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง และหลังจากนั้นจะส่งต่อผู้ประกอบการ ไปยังสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP และวิสาหกิจชุมชน เข้าถึงแหล่ง เงินทุนและบริการทางการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้ เ กี ย รติ เ ป็ น สั ก ขี พ ยานในการลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ดั ง กล่ า วและเป็ น ประธานเปิ ด ตั ว โครงการ “SMEs & OTOP สู่เวทีโลก” และ “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ SMEs Roadmap เปิดแนวรุก บุก AEC” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ พร้อมทั้งมีนายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรม นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นาย ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ผู้บริหารภาครัฐ ผู้บริหารภาคเอกชน ผู้ประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วม ณ ห้องบอลรูม โรงแรมโฟร์ซีซั่น กรุงเทพฯ สำหรับโครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐและหน่วยงานภาครัฐ เกิดขึ้นจากที่รัฐบาลเห็นความสำคัญของ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชนว่าเป็นหัวใจสำคัญในการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมีมูลค่า GDP รวมถึง ๓.๙ ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗ ของ ประเทศ มีมูลค่าการจ้างงานเกือบ ๑๑ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๘๔ ของแรงงานภาคเอกชนทั้งประเทศ ผลิต สินค้าส่งออกประมาณ ๒.๒ ล้านล้านบาท หรือประมาณร้อยละ ๓๐ ของมูลค่าการส่งออก ปัจจุบันประเทศไทย อยู่ท่ามกลางโอกาสที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายความเจริญทางเศรษฐกิจสู่ภูมิภาคอาเซียน จึงเป็นโอกาสในการขยายตลาดเชื่อมต่อทั้งอาเซียน ดังนั้น การบูรณาการความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการ เตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการในการรับมือกับการเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ รวมถึงช่วย เติมเต็มการพัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้มีความสมบูรณ์ครบทุกมิติ ทั้งนี้ เพื่อให้นโยบายของรัฐบาลเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงานของ รัฐที่มีบทบาทและภารกิจที่เป็นเสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจของประเทศ จึงดำเนินโครงการที่จะ สนับสนุนนโยบายในการเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน ด้วยการ สนับสนุนผู้ประกอบการดังกล่าวเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้ ดังนั้น กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการกำกับการ ดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานรัฐและสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวม ๑๑ หน่วยงาน ดำเนินโครงการในครั้งนี้ โดยตั้งเป้าหมายวงเงินปล่อยสินเชื่อของโครงการในระยะเวลาดำเนินงาน ๓ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ ประมาณ ๔๓๐,๐๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็น สินเชื่อโครงการต่างๆ ของแต่ละ ธนาคารที่รองรับลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน รวมวงเงินปล่อยสินเชื่อ ประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมค้ำประกันสินเชื่อเป็น วงเงิน ๒๗๐,๐๐๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นวงเงิน ๑๔๓,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี ระยะเวลาการจัดงานสัมมนาเพื่อสนับสนุนโครงการแบ่งเป็น ๓ ครั้ง ใน ๓ เดือน ตามประเภท SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตต้นน้ำ กลุ่มผู้ประกอบการกลางน้ำ และผู้ประกอบการ ปลายน้ำ โดยแบ่งเป็น ครั้งแรกคือเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยมีกรม ส่งเสริมอุตสาหกรรม และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหลักในการ จัดงานในครั้งนี้ เพื่อรองรับกลุ่มผู้ประกอบการปลายน้ำ ซึ่งเป็นกลุ่ม SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน ที่มี ความเข้มแข็งมากและมีศักยภาพพร้อมส่งออกสู่ตลาดโลก อาทิ กลุ่มดาวเด่นสู่สากล โดยมีการเติมเต็ม ความรู้และทักษะในการทำ Roadmap ให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงการสร้างกรอบแนวคิดและการจัดทำ แผนที่ทางธุรกิจเพื่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในอนาคต ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ ตลอด จนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าสู่ตลาด AEC ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมผู้ประกอบการให้มี ศักยภาพเข้มแข็งและพร้อมสู่การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่วนการจัดสัมมนาโครงการฯ อีก ๒ ครั้ง คือ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ จะจัดสำหรับกลุ่ม ผู้ประกอบการกลางน้ำ ซึ่งเป็นกลุ่ม SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็งปานกลาง โดยจะมี ธนาคารออมสินเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ จะจัดสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการต้นน้ำ ซึ่งเป็นกลุ่ม SMEs OTOP และ วิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็งน้อยหรือกลุ่มที่เริ่มกิจการ โดยมีเจ้าภาพหลักคือ ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตรร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Youth Savings ครั้งที่ ๕

๓ ...ต่อจากหน้า ๑

Youth Savings ครั้งที่ ๔ พร้อมกันนี้ ธนาคารออมสินได้จัดให้มีพิธีจับ รางวัลเงินฝาก Youth Savings ครั้งที่ ๕ โดยมีนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มการตลาด เป็นประธานในการจับ รางวัลดังกล่าว เพื่อมอบ New iPad จำนวน ๔๐ รางวัลให้กับผู้โชคดีที่ เปิดบัญชีเงินฝาก Youth Savings ระหว่างวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานราชการ ผู้แทน จากสื่อมวลชน และผู้บริหารธนาคารออมสิน ร่วมเป็นคณะกรรมการจับ รางวัล ประกอบด้วย นายสนิท แย้มเกษร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา กิ จ กรรมนั ก เรี ย น สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นายพัชโรดม์ รักตประจิต ผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย นายลลิตเทพ ทรัพย์เมือง ผู้ช่วยหัวหน้าข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ และนายวิรัช นิยมแย้ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝาก สินเชื่อ และบริการ โดยมีสื่อมวลชน และประชาชนร่วมเป็นสักขีพยานใน การจับรางวัลดังกล่าว ณ ห้องกำแพงเพชร อาคาร ๗๒ ปี ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ นายพัชโรดม์ รักตประจิต ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ โรงเรียน วชิราวุธวิทยาลัย หนึ่งในคณะกรรมการจับรางวัลได้กล่าวชื่นชมการจัด กิจกรรมของธนาคารออมสินในครั้งนี้ว่า เป็นส่วนสำคัญที่เสริมสร้างให้ เด็กและเยาวชนมีวินัยในการออมเงินยิ่งขึ้น “เป็นโครงการที่ดีมาก เป็นการฝึกให้เด็กรู้จักการออม ซึ่งเป็น ประโยชน์มากทำให้เด็กมีความมัธยัสถ์และรู้จักใช้เงิน ส่วนการมอบ iPad ถื อ ว่ า ทั น สมั ย เหมาะกั บ เด็ ก มากครั บ เพราะกระทรวงศึ ก ษายั ง แจก แท็บเล็ตใช่ไหมครับ ทันกับโลกไอทีในปัจจุบัน ถ้าเด็กใช้ในทางที่ถูกก็เป็น ประโยชน์กับเขามาก อยากฝากให้เยาวชนมาร่วมกิจกรรมนี้มากๆ ใน ส่วนของธนาคารอยากฝากในเรื่องเงื่อนไขที่กำหนด อยากให้เปิดโอกาส ให้เด็กได้เข้าร่วมได้มากกว่าปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้เพิ่มจำนวนเด็กๆ ที่จะมา เข้าร่วมโครงการนี้ได้มากยิ่งขึ้นครับ” สำหรับการจับรางวัลดังกล่าว ฝ่ายการสลากออมสินและเงินฝาก ได้ทำการพิมพ์หมายเลขบัญชีของผู้ร่วมรายการทั้งหมดลงบนกระดาษ ตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัล ซึ่งธนาคารได้ ประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายใน ๗ วันทำการ นับจากวันจับรางวัล ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ ผ่านทางเว็บไซด์ www.gsb.or.th ทั้งนี้ การจับรางวัลดังกล่าวเป็นกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเงินฝาก ประเภทเผื่อเรียก Youth Savings เพื่อส่งเสริมการออมและสร้างวินัย ทางการเงินในกลุ่มเด็กและเยาวชนให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการ ออม ซึ่งผู้ฝากมีสิทธิ์ลุ้นรางวัล New iPad (iPad ๓) ความจุ ๓๒ GB Wifi รวมทั้ ง สิ้ น ๒๐๐ รางวั ล รางวั ล ละ ๒๐,๐๐๐ บาท มู ล ค่ า รวม ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยกำหนดจับรางวัลทุกวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๖ กำหนดออกรางวัล จำนวน ๖ ครั้ ง ณ ธนาคารออมสิ น สำนั ก งานใหญ่ โดยครั้ ง ที่ ๑  วั น ที่  ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๕  จำนวน  ๓๐  รางวัล ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๓๐ รางวัล ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ จำนวน ๓๐ รางวัล ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จำนวน ๓๐ รางวัล ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๔๐ รางวัล และวันที่ ๖ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ จำนวน ๔๐ รางวัล


จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๒๔ เดือนเมษายน ๒๕๕๖ (ปักษ์แรก)

ออมสิ น มอบเงิ น สนั บ สนุ น มู ล นิ ธิ ร่ ม ฉั ต ร วั ด ไตรมิ ต รฯ บำรุงศาสนสถาน - พัฒนาเยาวชน

GSB

มุมบริหารความเสี่ยง

สายงานบริหารความเสี�ยง กิจกรรมที� 1

<< เชิญชวนพนักงานและล ูกจ้าง

“ส่งเรือ� งราวประสบการณ์ในการจัดการความเสี�ยง”

โดยอาจเป็นเหต ุการณ์ทวั� ไป หรือ ความเสี�ยงจากการปฏิบตั ิงาน ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 โดยระบ ุหัวข้อ ดังนี� เหต ุการณ์ วิเคราะห์สาเหต ุ ผลกระทบที�เกิดขึ�น ประเมินระดับความเสี�ยง (สูง/กลาง/ตํ�า) มาตรการในการจัดการความเสี�ยง ผลหลังการบริหารความเสี�ยง

เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคาร มอบเงินจำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท แด่ พระธรรมภาวนาวิกรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร ประธานมูลนิธิ ร่มฉัตร ในการสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิร่มฉัตร ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบำรุง บูรณะ และปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน ส่งเสริม สนับสนุนทุนภัตตาหาร การศึกษา และการรักษาพยาบาล พระภิกษุ สามเณร และส่งเสริม สนับสนุน การเผยแผ่พุทธศาสนา ตลอดจนให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร ถนนเจริญกรุง เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาร่วมสน ุก เม.ย. – พ.ย. 2556

(จับรางวัล 3 ครัง� : มิ.ย. / ก.ย. / ธ.ค.) รางวัลสลากออมสิน มูลค่ารวมครัง� ละ 16,000 บาท (รวม 48,000 บาท)

รางวัลที� 1 มูลค่า 3,000 บาท จํานวน 2 รางวัล รางวัลที� 2 มูลค่า 1,500 บาท จํานวน 2 รางวัล

รางวัลที� 3 มูลค่า 1,000 บาท จํานวน 2 รางวัล รางวัลชมเชย มูลค่า 500 บาท จํานวน 10 รางวัล

ออมสินเปด “งาน Health Fair 2013” ตั้งแต

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นายนเรนทร์ ปญญาปฏิภาณ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล เป็นประธานใน พิธีเปิด “งาน Health Fair 2013” ซึ่งฝ่ายสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดขึ้น เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการดูแลสุขภาพของ ตนเอง ซึ่งจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ และส่งเสริมให้พนักงาน และลูกจ้างมีสุขภาพที่ดี โดยมีทพญ.ศศิธร ธีระเกษม ผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิการ และส่งเสริมคุณภาพชีวิต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ณ หอประชุม เพชรรัตน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ภายในงานประกอบด้ ว ย การบรรยายให้ ค วามรู้ ด้ า นสุ ข ภาพ มี ก ารจั ด บู ธ กิจกรรมด้านสุขภาพ เช่น การตรวจไวรัสตับอักเสบบีและซี การตรวจวัดองค์ประกอบ ของร่างกาย เพื่อเปรียบเทียบมวลกล้ามเนื้อและมวลไขมันในร่างกาย การตรวจมวล กระดูก ตรวจโครงสร้างเท้า ตรวจสภาพหลอดเลือด การยกกระชับใบหน้า รวมทั้ง การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพในราคายุติธรรมด้วย

ÃÒ§ÇÑÅ

ÁÕ.¤. – ¾.Â. 56

ÊÒ§ҹºÃÔËÒäÇÒÁàÊÕè§

àªÔުǹ¾¹Ñ¡§Ò¹ áÅÐÅÙ¡¨ŒÒ§¸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹ ÅعŒ §‹ÒÂæ â´Â….

• ࢌÒÃкº KM

•µÍº¡Ãзٌ¼Ò‹ ¹ KM club 20 à´×͹ÅÐ 10 ÃÒ§ÇÑÅ æ ÅÐ 1,000 ºÒ·

ÃÇÁÁÙŤ‹Ò 90,000 ºÒ·

สรรหามาเล่า (๑)

ธนาคารขอความร ว มมื อ ชาวออมสิ น ปฏิ บั ติ ก าร 3ป. ชวยชาติประหยัดพลังงาน

ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

ประเดิมคอลัมน์ใหม่ในโอกาส ๑๐๐ ปี ธนาคารออมสิน ขอนำท่านผู้อ่านไปชม ภาพ perspective สาขา ในปีที่ ๑๐๐ ของธนาคารออมสิน พร้อมๆ กัน แบบของ สาขาที่ท่านเห็นอยู่นี้ เรียกว่าแบบ A เป็นรูปแบบสาขาสำหรับก่อสร้างบนเนื้อที่ที่ มีหน้ากว้างประมาณ ๒๐ เมตร ลึกประมาณ ๓๖ เมตร ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบในที่ ประชุม กจ. ครั้งที่ ๗ /๒๕๕๖ เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ย หน้ า ตาดู ทั น สมั ย แค่ ไ หน ให้ เ พื่ อ นๆ ชาวออมสินให้เรตติ้งกันเอง แต่ที่แน่ๆ รูปแบบสาขาแบบ ใหม่ นี้ จั ด สรรเนื้ อ ที่ ส ำหรั บ บริ ก ารลู ก ค้ า ๗๐% และ เนื้อที่สำหรับพนักงาน ๓๐% เป็ น ไปตามมาตรฐานของ สถานที่ ท ำงานที่ ถู ก ต้ อ ง เหมาะสมทุกประการ


จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๒๔ เดือนเมษายน ๒๕๕๖ (ปักษ์แรก)

บอร์ ด และคณะผู้ บ ริ ห าร ประชุ ม คณะกรรมการธนาคารออมสินสัญจร ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นางชูจิรา กองแก้ว ประธานกรรมการ ธนาคารออมสิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสินสัญจร ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖ โดยมีคณะกรรมการธนาคารออมสิน และนายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารออมสินร่วมการประชุม ดังกล่าว ซึ่งเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพบปะเยี่ยมเยียนผู้บริหารและพนักงาน สายสาขา ณ โรงแรมคีรีมายา กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ต่อมาเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ประธานกรรมการธนาคาร ออมสิน ได้เป็นประธานเปิดสถาบันการเงินชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน ซับยาง หมู่ ๑๑ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พร้อมมอบทุนการ ศึกษาให้กับบุตรหลานของสมาชิกสถาบันการเงินชุมชนฯ จำนวน ๑๐ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงินรวม ๒๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ ประธานกรรมการธนาคารออมสิน และคณะผู้บริหารยังได้เดินทาง ไปเยี่ยมชมการดำเนินงานสถาบันการเงินชุมชนบ้านยางบ่องสามัคคี หมู่ ๒๑ ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานของสมาชิกสถาบัน การเงินชุมชนฯ จำนวน ๑๐ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงินรวม ๒๐,๐๐๐ บาท

เปิดสาขาบางขัน ลำดับที่ ๙๕๕

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  ธนาคารออมสินภาค ๑๗  จัดพิธีเปิด ธนาคารออมสินสาขาบางขัน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายสุระ สุรวัฒนากุล นายอำเภอบางขัน เป็นประธานในพิธี และมีนายสมหมาย อุดมทรัพย์ ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสินภาค ๑๗  นายมานิต  วรรณคง  ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต นครศรี ธ รรมราช ๒  หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ  และแขกผู้ มี เ กี ย รติ เ ข้ า ร่ ว มในพิ ธี เ ปิ ด ธนาคารออมสินสาขาบางขันดังกล่าว ซึ่งเป็นธนาคารออมสินสาขาลำดับที่ ๙๕๕ ของ ประเทศ และเป็นลำดับที่ ๔๖ ของภาค ๑๗ ในการนี้ ธนาคารออมสินได้มอบทุน การศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านไสยาสน์  โรงเรียนบ้านหนองเจ  โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน  โรงเรียนรัชต์ภาคย์  และโรงเรียน ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ จำนวนรวม ๑๐ ทุน เป็นเงินรวม ๑๕,๐๐๐ ด้วย ธนาคารออมสินสาขาบางขันเปิดให้บริการทางการเงินเพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับลูกค้าและประชาชนทั่วไปให้ได้รับบริการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ ที่ หลากหลาย เช่น  บริการรับฝาก - ถอน สินเชื่อ สลากออมสิน บัตร ATM / VISA DEBIT บริการรับชำระ Online Payment เป็นต้น โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.

GSB

อ่านตรงนี้มีรางวัล / โดยQQ

สวั ส ดี ค รั บ ในห้ ว งเวลาแห่ ง การเฉลิ ม ฉลอง ๑๐๐ ปี ธนาคารออมสิ น ปี นี้ ธนาคารได้กำหนดให้มีการใช้บทเพลง ออมสินไว้กินวันหน้า เพื่อประชาสัมพันธ์ใน โอกาสสำคัญนี้ ดังนั้นคำถามในฉบับที่ผ่านมา ที่ถาม “บทเพลงประชาสัมพันธ์งาน เฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี ธนาคารออมสิน คือเพลงใด” คำตอบก็คือ “เพลงออมสินไว้กิน วันหน้า” และผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ก็คือ

๑. คุณมธุรส ทรัพย์เมือง ๒. คุณศิวพร จงอุปถัมภ์สกุล ๓. คุณรัชฎาวรรณ คงวัฒนะ ๔. คุณพัชราภรณ์ ถมมา ๕. คุณธนิกา เสกสุวงศ์ ๖. คุณสันติ ตระกูลศีลธรรม ๗. คุณพิมใจ กรินทร์ทิพย์ ๘. คุณวิสูตร มีมาก ๙. คุณวรรณา แสงเพ็ชร์ ๑๐. คุณกนิษฐา พรรณโอรส ๑๑. คุณวรรัตน์ วีระกิจพานิช ๑๒. คุณสุรินทร์ มีมาก

ฝ่ายการบัญชี ฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้ สายงานการลงทุน ฝ่ายการบัญชี ฝ่ายการบัญชี ฝ่ายการบัญชี ฝ่ายการบัญชี ฝ่ายการบริหารแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายการบัญชี ฝ่ายการบัญชี ฝ่ายการบัญชี ฝ่ายการบัญชี

คำถามประจำฉบับนี้ ถามว่า “โครงการธนาคารประชาชนดำเนินงานมาครบรอบกี่ปี ในปี ๒๕๕๖” ส่งคำตอบของท่าน พร้อมชื่อ-นามสุกล และหน่วยงานที่สังกัดมาที่ prd5.odg @gsb.or.th และ prd6.odg@gsb.or.th ภายในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางจุลสารออมสินฉบับเดือนเมษายน ๒๕๕๖ (ปักษ์หลัง)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ธนาคารออมสินประจำปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ วิสัยทัศน์ : Vision “เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงเพื่อการออม และเป็นผู้นำในการ สนั บ สนุ น เศรษฐกิ จ ฐานรากและลู ก ค้ า รายย่ อ ย ด้ ว ยการบริ ห าร จัดการที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล”

พันธกิจ : Mission ๏ เป็นสถาบันเพื่อการออม ๏ เป็นสถาบันเพื่อการลงทุนและการพัฒนา ๏ เป็นสถาบันเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ๏ เป็นสถาบันที่รับผิดชอบต่อสังคม


“Mingalar par” (öĉÜ-Öą-úć-ïć) ÞïĆïîĊĚ óĊę SEPA Burger ×ĂÖúŠćü ÿüĆÿéĊđðŨîõćþćóöŠć àċęÜđðŨîĀîċęÜĔîðøąđìýÿöćßĉÖĂćđàĊ÷î Ģġ ðøąđìý ๖ จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๒๔ เดือนเมษายน ๒๕๕๖ (ปักษ์แรก) ēé÷ĔîߊüÜ Ĥ ðŘìĊęñŠćîöćðøąđìýóöŠćĕéšöĊÖćøđðúĊę÷îĒðúÜìĊęÿĞćÙĆâ ÙČĂ íÜßćêĉ đóúÜßćêĉ đöČĂÜĀúüÜ ÿĆâúĆÖþèŤðøąđìý ĒúąßČęĂðøąđìýĔĀöŠÝćÖ “ÿĀõćóđöĊ ÷îöćøŤ ฝ่ายกลยุ ทธ์องค์กร GSB (Union of Myanmar)” đðŨî “ÿćíćøèøĆåÿĀõćóđöĊ÷îöćøŤ (Republic of the Union of Myanmar)” đóČęĂดøĂÜøĆ ïÖćøđðŗéðøąßćÙöđýøþåÖĉ ÝĂćđàĊ÷î (AEC) àċęÜนëšćการพั ÝąđðøĊ÷ฒ ïÖĆïนาปรั íîćÙćøĂĂöÿĉ การจั ทำแผนพั ฒนาองคกรและการดำเนิ บปรุงîìĊęđøĉęöđךćÿĎŠ øąïïðøąđöĉîÙčèõćóøĆåüĉÿćĀÖĉÝ (SEPA) Ă÷ŠćÜđêĘöøĎðĒïïĔîðŘîĊĚ íîćÙćøÖĘêšĂÜöĊÖćøóĆçîćĂÜÙŤÖøĒúąðøĆïðøčÜ “Mingalar par” (มิง-กะ-ลา-บา) ฉบับนี้ พี่ SEPA Burger ขอกล่าวสวัสดีเป็นภาษาพม่า ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก Ă÷ŠćÜêŠĂđîČęĂอาเซี Üđߊยนî๑๐ đéĊ÷ประเทศ üÖĆî โดยในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมาประเทศพม่าได้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ ธงชาติ เพลงชาติ เมืองหลวง สัญลักษณ์ประเทศ และชื่อประเทศใหม่จาก “สหภาพเมียนมาร์ (Union of Myanmar)” เป็น “สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ (Republic of Myanmar)” เพืÝąóćìč ่อรองรับการเปิ ดćประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนÖĆ(AEC) ซึ่งถ้าจะเปรี ยบกั บธนาคาร ÿĞćĀøĆออมสิ ïüĆนîที่เîĊริ่มofĚ เข้the óĊาสูę ่รUnion SEPA Burger Ö ìŠ îĕðìĞ ć ÙüćöøĎ š Ý Ć Ö ï ×Ć Ě î êĂîìĊ ę Ĥ Ēúą×Ć ĚîêĂîìĊę ĥ ĔîÿŠüî×ĂÜ ะบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) อย่างเต็มรูปแบบในปีนี้ ธนาคารก็ต้องมีการพัฒนาองค์กรและ ÖćøóĆçîćĂÜÙŤ øêćöøąïï ปรับปรุÖงอย่ างต่อเนื่องเช่นเดีSEPA ยวกัน ēé÷đøĉęöÝćÖÖćøîĞćēĂÖćÿĔîÖćøðøĆïðøčÜ (Opportunities for Improvement: สำหรับวันนี้ พี่ SEPA Burger จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับขั้นตอนที่ ๓ และขั้นตอนที่ ๔ ในส่วนของการพัฒนาองค์กรตามระบบ SEPA โดยเริ่มจาก OFIs) àċ ę Ü ĕéš Ý ćÖ×ĆĚîêĂîÖćøêøüÝðøąđöĉîĂÜÙŤÖøéšü÷êîđĂÜöćÖĞćĀîéēÙøÜÖćøĔîÖćøðøĆïðøčÜĂÜÙŤÖø ĒúąÖćø การนำโอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement: OFIs) ซึ่งได้จากขั้นตอนการตรวจประเมินองค์กรด้วยตนเองมากำหนดโครงการในการปรับปรุงองค์กร และการ ตัดสินêĆ ใจในการคั ดเลือกโครงการตามลำดั บความสำคัญเพื่อไปดำเนิ Ѱьњъѥкдѥіл ѤчјѼѥÜч ѤэзњѥєѝѼѥз Ѥр éÿĉîĔÝĔîÖćøÙĆ éđúČĂÖēÙøÜÖćøêćöúĞ ćéĆïนการตามแผนปรั ÙüćöÿĞćÙĆâบปรุđóČง ęĂĕðéĞćđîĉîÖćøêćöĒñîðøĆ ïðøč

„µ¦‹´—šÎµÂŸœ¡´•œµ°Š‡r„¦

การจัดทำแผนพัฒนาองค์กร

ѕѥд

зњѥєѕѥдкҕѥѕеѠкдѥіюі Ѥэюіѫк

ÖćøðøąđöĉîĂÜÙŤÖøêćöøąïï SEPA

кҕѥѕ

ѱчѕёѧлѥіцѥлѥдзњѥєѕѥдкҕѥѕѰјѣяјдіѣъэеѠкѱзікдѥі

ÖćøóĆçîćĂÜÙŤÖø

юі Ѥэюіѫккҕѥѕ яјдіѣъэьҖѠѕ Med. Priority

High Priority

юі Ѥэюіѫккҕѥѕ яјдіѣъэєѥд Highest Priority

Low Priority

Med. Priority

High Priority

юі Ѥэюіѫкѕѥд яјдіѣъэьҖѠѕ Lowest Priority

Low Priority

юі Ѥэюіѫкѕѥд яјдіѣъэєѥд Med. Priority

ьҖѠѕ

єѥд

ÝćÖÖćøêøüÝðøąđöĉ ĂÜÙŤÖøéš ÷êîđĂÜ บĂÜÙŤ ćöĊēĂÖćÿĔîÖćøðøĆ Āúć÷éšćบîìĊ ćöćøë หลังจากกำหนดลำดั บความสำคัญ องค์กï รต้ðøč องจัดÜทำแผนการปรั ปรุงę ÿโดยบู รณาการ จากการตรวจประเมิ นองค์กรด้วยตนเอง องค์îกรอาจพบว่ ามีโüอกาสในการปรั ปรุง Ö øĂćÝóïüŠ กับแผนยุทธศาสตร์ หรื บัติกĒêŠ าร Ă ซึ่งÜÙŤ ขึ้นÖ อยูøĕöŠ ่กับความยากง่ าย ćทรัđîĉ พยากร หลายด้ ่ อ พั ฒ นาการดำเนิ น งานและผลลัó พ íŤ ธ์ ข×องหมวด éĞาćนที đîĉ่สîามารถดำเนิ ÖćøđóČęĂóĆนการเพื çîćÖćøéĞ ćđîĉîÜćîĒúąñúúĆ ĂÜĀöüéÖøąïüîÖćøìĊ ę Ģอแผนปฏิ –ćÙĆâħĂÜÙŤĕéš ÿïðøčćöćøëéĞ îïĒñî÷č Öćøและ ĀúĆ Ü ÝćÖÖĞ ć ĀîéúĞ ć éĆ ï ÙüćöÿĞ Ö øêš Ă ÜÝĆ é ìĞ ć ĒñîÖćøðøĆ Ü ēé÷ïĎ ø èćÖćøÖĆ ìíýćÿêøŤ กระบวนการที่ ๑ - ๖ ได้ แต่องค์กรไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงทั้งหมดได้ในเวลา กรอบเวลา โดยในบางกรณีอาจต้องมีแผนพัฒนาบุคลากรควบคู่กันไปด้วย ĀøČ Ă Ēñîðäĉ ï Ć ê ĉ Ö ćø àċ ę Ü ×ċ Ě î Ă÷Ď Š Ö Ć ï Ùüćö÷ćÖÜŠ ć ÷ ìøĆ ó ÷ćÖø ĒúąÖøĂïđüúć ēé÷ĔîïćÜÖøèĊ Ă ćÝêš Ă ÜöĊ Ē ÜìĆĚÜĀöéĕéš îđüúćđéĊ÷ฒนาองค์ üÖĆî กÝċรÜซึöĊ่งÙมีแüćöÝĞ ćđðŨîêšดทำĂÜÝĆéìĞćĒñîÖćøóĆçîćĂÜÙŤÖø àċęÜöĊĒîüìćÜĔîÖćøÝĆéìĞć éĆÜîĊñîóĆ Ě çîć เดียวกัðøĆ น จึïงมีðøč ความจำเป็ นต้องจัดĔทำแผนการพั นวทางในการจั ïčÙúćÖøÙüïÙĎ ŠÖĆîĕðéš ü÷ ฒนาปรับปรุง การดำเนิ นการพั ดังนี้ Ģ. ÖćøÖĞćĀîéüĆêëčðøąÿÜÙŤÖćøðøĆïðøčÜ ประสงค์ ที่สœµž¦´ ำคัญของระบบ ๑. การกำหนดวัตถุประสงค์การปรับปรุง „µ¦—εÁœ·วัตœถุ„µ¦ ¡´• ž¦ »ŠSEPA อ ćøÝĆ การส่éงเสริ มให้ęÜเกิđðŨ ดการปรั บปรุง”อย่ĒúąñúúĆ าง SEPA ÙüćöÿĞćÙĆหâารจัìĆĚดÜการซึ ÖĆïÖøąïüîÖćøïøĉ Öćøàċ î “đĀêč óíŤàċęÜđðŨî “ñú” ÝćÖ เกณฑ์ SEPAđÖèæŤ ให้ความสำคั ญทั้งกัĔĀš บกระบวนการบริ ่งเป็น “เหตุ” และ คืĀ งเพื่อมุì่งĊęÿสูĞćÙĆ่คâวามเป็ นเลิศSEPA ดังนั้นÙČองค์ กร ÜđÿøĉöĔĀš ต่üĆอêเนืëčð่อøąÿÜÙŤ ×ĂÜøąïï Ă ÖćøÿŠ ผลลัพÖćøïøĉ ธ์ซึ่งเป็น “ผล” จากการบริ งนั้น Öองค์ กรอาจปรัï บปรุ จารณาจาก ĀćøÝĆ éÖćøหารจั éĆÜดîĆการĚî ดัĂÜÙŤ øĂćÝðøĆ ðøčงโดยพิ Üēé÷óĉ ÝćøèćÝćÖñúðøąđöĉ î ×ĂÜĀöüéÖøąïüîÖćøìĊ ę Ģ – ħ ēé÷êøÜ đÖĉéÖćøðøĆ ïðøčÜĂ÷ŠćÜêŠนĂการตามวงจรการปรั đîČęĂÜđóČęĂöčŠÜÿĎŠÙüćöđðŨîđúĉýบéĆปรุ ÜîĆĚîง ĂÜÙŤÖøÝċÜ จึ ง ควรดำเนิ ผลประเมินของหมวดกระบวนการที่ ๑ - ๖ โดยตรง หรือวิเคราะห์ผลลัพธ์ (หมวด ๗) ÙüøéĞćอย่ đîĉîÖćøêćöüÜÝøÖćøðøĆ ðøč ÜĂ÷Šćโดยใช้ ćÜđðŨ ÜêŠĂđîČî ÜĒúąđðŨ îøąïï ÿĞćĀøĆïÖćøðøĆïðøčÜ อเนื่องและเป็ นÜïระบบ แęĂนวคิ ดêĂî ĀøČĂüĉđÙøćąĀŤ่คñวรปรั úúĆบóปรุíŤงอย่(Āöüé ęĂÖĞบćการปรั ĀîéÖøąïüîÖćøìĊ ęÙé PDCA üøðøĆ ï ðøč Ă÷Š ×Ć Ě î เพื่อกำหนดกระบวนการที างเป็นขั้นĨ) ตอนđóČ สำหรั บปรุง “ผลลัพēé÷Ĕßš ธ์” ĒîüÙĉางต่ îÖøĂïĔîÖćøðøĆïบðøč PDCA มาเป็öćđðŨ น กรอบในการปรั ปรุÜ งàċęÜซึÙúš่ งć÷ÙúċÜÖĆï ควรเริ่ม“ñúúĆ จากการกำหนดตั ว ชี ้ ว ั ด และข้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บที ่ เ หมาะสม มี ค วามสอดคล้ อ งและ ĒîüÙĉ÷ éคล้ ADLI ×ĂÜÖøąïüîÖćøêćöđÖèæŤ ó퍔 ÙüøđøĉęöÝćÖÖćøÖĞćĀîéêĆüßĊĚüĆéĒúą×šĂöĎúđðøĊ ïđìĊ ÷งïìĊ ęđĀöćąÿö öĊSEPAÙüćöÿĂéÙúšĂÜĒúąïĎ ายคลึ กับแนวคิ ด ADLI ของกระบวนการตามเกณฑ์ SEPA øèćÖćø đóČęĂ บูรณาการ เพื่อช่วยให้การประเมินผลการดำเนินการถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น ߊüการปรั ÷ĔĀšÖบปรุ ćøðøąđöĉ ñúÖćøéĞญćđîĉîÖćøëĎÖêšĂÜĒúąßĆéđÝî÷ĉęÜ×ċĚî ๒. งตามลำดัî บความสำคั เนื่องจากองค์กรอาจมีแผนงานหรือโครงการเพื่อการปรับปรุงในจำนวนที่มากกว่า Plan ÙČĂ ÖćøÖĞćĀîéĒîüìćÜĀøČĂÖøąïüîÖćøēé÷ÙĞćîċÜëċÜÙüćöđßČęĂöē÷Ü ģ. ÖćøðøĆ ï ðøč Ü êćöúĞ ć éĆ ï ÙüćöÿĞ ć ÙĆ â (Design Approach – A, Integration – I) ทรัพยากรที่มี ดังนั้นจึงต้องมีการจัดลำดับความสำคัญของแผนงานหรือโครงการ ได้แก่ đîČęĂบÜÝćÖĂÜÙŤ øĂćÝöĊĒทñîÜćîĀøČ ćîüîìĊęöćÖÖüŠćìøĆó÷ćÖøìĊęöĊ éĆÜîĆĚîÝċÜêšĂÜ ความยากง่ายในการปรั ปรุงเทียบกับÖผลประโยชน์ ี่องค์กรจะได้รĂ ับ ēÙøÜÖćøđóČ หรือความคุ้มค่าęĂÖćøðøĆïðøčÙČÜĂĔîÝĞ ÖćøîĞćĒîüìćÜĕððäĉïĆêĉ (Deployment – D) D o ของการลงทุนในการปรับปรุงกับผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งต้องพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น öĊÖćøÝĆéúĞćéĆïÙüćöÿĞćÙĆâ×ĂÜĒñîÜćîĀøČĂēÙøÜÖćø ĕéšĒÖŠCheck Ùüćö÷ćÖÜŠ ć÷ĔîÖćøðøĆïðøčÜđìĊ÷ïÖĆïñúðøąē÷ßîŤìĊę ผลประโยชน์หรือผลกระทบต่อองค์กร ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ ทรัพยากร ÙČĂ ÖćøìïìüîĒúąðøĆïðøčÜĒîüìćÜĀøČĂÖøąïüîÖćø (Review and Improve – L) àċęÜÝąìĞóćĔĀš ęđðŨîøąïï öĊðøąÿĉìÝíĉõÝĆćó÷ĒúąÿŠ ÜñúĔĀšđߊ ïøøúč ต้นทุน และค่ จ่ายĂเป็ นต้น šöÙŠć×ĂÜÖćøúÜìčîĔîÖćøðøĆïðøčĒúą ที่มี ระยะเวลา ĂÜÙŤÖøÝąĕéš øĆïาใช้ĀøČ ÙüćöÙč ÜÖĆïñúúĆ íŤĂìÜÙŤĊęĕÖéšøöĊÖàċćøïøĉ ęÜêšĀĂćøÝĆÜóĉéÖćøìĊ ÝćøèćÝćÖðŦ êŠćÜė î іѣч Ѥэяјдіѣъэ ўѥдѳєҕчѥ Ѽ ѯьѧьдѥі

đðŜćĀöć÷×ĂÜĂÜÙŤÖø

кҕѥѕ ѕѥд

зњѥєѕѥдкҕѥѕеѠкдѥіюі Ѥэюіѫк

Act ìíýćÿêøŤ ìøĆó÷ćÖøìĊęöĊ øą÷ąđüúć êšîìčî Ēúą ñúðøąē÷ßîŤѰьњъѥкдѥіл ĀøČĂñúÖøąìïêŠ Ă ĂÜÙŤ Ö ø ÙüćöđßČ ę Ă öē÷ÜÖĆ ï Ēñî÷č Ѽ ѤчјѼѥч Ѥэзњѥєѝѥз Ѥр ѱчѕёѧлѥіцѥлѥдзњѥєѕѥдкҕѥѕѰјѣяјдіѣъэеѠкѱзікдѥі óĊę SEPA Burger ĀüĆÜüŠćóîĆÖÜćîìčÖìŠćîÝąøŠüöÖĆîđðŨîÿŠüîĀîċęÜ×ĂÜÖćøéĞćđîĉîÜćîêćöĒîüìćÜ×ĂÜøąïï ÙŠćĔߚ݊ć÷ đðŨîêšî SEPA ìĆĚÜĔîÿŠพีü่ î×ĂÜÖćøðøąđöĉ ĂÜÙŤงÖว่øĒúąÖćøóĆ çîćðøĆ ïðøčÜ วđóČมกั ęĂĔĀš íîćÙćøöĊ ÖćøóĆ çîćĂ÷ŠćÜêŠĂđîČนęĂงาน Ü ĒúąîĞć SEPA Burgerîหวั าพนักงานทุ กท่านจะร่ นเป็ นส่วนหนึ ่งของการดำเนิ юі Ѥэюіѫккҕѥѕ яјдіѣъэьҖѠѕ Med. Priority

High Priority

юі Ѥэюіѫккҕѥѕ яјдіѣъэєѥд Highest Priority

Low Priority

Med. Priority

High Priority

юі Ѥэюіѫкѕѥд яјдіѣъэьҖѠѕ Lowest Priority

Low Priority

юі Ѥэюіѫкѕѥд яјдіѣъэєѥд Med. Priority

ьҖѠѕ

ตามแนวทางของระบบ SEPA ทั้งในส่วนของการประเมินองค์กรและการพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้ธนาคารมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และนำแนวทางตามระบบ SEPA ไปเป็น ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาธนาคาร อย่างยั่งยืนต่อไป ขอบคุณครับ

єѥд іѣч Ѥэяјдіѣъэ ўѥдѳєҕчѥ Ѽ ѯьѧьдѥі

ĀúĆÜÝćÖÖĞćĀîéúĞćéĆïÙüćöÿĞćÙĆâ ĂÜÙŤÖøêšĂÜÝĆéìĞćĒñîÖćøðøĆïðøčÜ ēé÷ïĎøèćÖćøÖĆïĒñî÷čìíýćÿêøŤ ĀøČĂĒñîðäĉïĆêĉÖćø àċęÜ×ċĚîĂ÷ĎŠÖĆïÙüćö÷ćÖÜŠć÷ ìøĆó÷ćÖø ĒúąÖøĂïđüúć ēé÷ĔîïćÜÖøèĊĂćÝêšĂÜöĊĒñîóĆçîć ïčÙúćÖøÙüïÙĎŠÖĆîĕðéšü÷

„µ¦—εÁœ·œ„µ¦¡´•œµž¦´ž¦ »Š üĆêëčðøąÿÜÙŤìĊęÿĞćÙĆâ×ĂÜøąïï SEPA ÙČĂ ÖćøÿŠÜđÿøĉöĔĀš


จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๒๔ เดือนเมษายน ๒๕๕๖ (ปักษ์แรก)

GSB

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางบริ การ แวดวงไทร

เปิดสาขาบ้านตาขุน ลำดับที่ ๙๕๖

อธส.รั บ มอบถ้ ว ยรางวั ล ชนะเลิ ศ กีฬารัฐวิสาหกิจจากชมรมสนุกเกอร์ ธนาคารออมสิน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้ อ ำนวยการธนาคารออมสิ น รั บ มอบ ถ้ ว ยรางวั ล ชนะเลิ ศ กี ฬ าสนุ ก เกอร์ ประเภท วี ไ อพี จากการแข่ ง ขั น กี ฬ า บิลเลียด - สนุกเกอร์ กีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๓๘ ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๔ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๖ ซึ่ ง การ ประปาส่วนภูมิภาค เป็นเจ้าภาพจัดการ แข่งขัน ณ เค.พี. คอมเพล็กซ์ สนุกเกอร์ คลับ โดยมีนายบุญสน เจนชัยมหกุล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่ม เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ประธานชมรม สนุกเกอร์ ธนาคารออมสิน เป็นผู้มอบ ณ ห้องวชิราวุธ อาคารทรงไทย ธนาคาร ออมสินสำนักงานใหญ่

ออมสินสนับสนุน Thailand Jazz Competition 2013 เมื่ อ วั น เสาร์ ที่ ๑๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดร.ธั ช พล กาญจนกู ล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่ ม ลงทุ น และบริ ห ารเงิ น ร่ ว มงาน Thailand Jazz Competition 2013 รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รอบชิงชนะเลิศ ในฐานะ ผู้สนับสนุนการแข่งขันดังกล่าว พร้อมนี้ ได้ ม อบรางวั ล Jazz Woodwind & Brass Competition ให้แก่ผู้ชนะเลิศ ประชุ ม คณะทำงานจั ด การพลั ง งาน ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง ของธนาคารออมสิน ประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมส่วนออกแบบและ ก่อสร้าง อาคาร ๓ กรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวง พลั ง งาน ได้ ส่ ง ที ม ที่ ป รึ ก ษาจากคณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ า มาให้ ค ำปรึ ก ษาพร้ อ มแนะนำการ ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานแก่ธนาคาร ออมสิน เพื่อให้การอนุรักษ์พลังงานของ ธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง อาคารของสำนั ก งานใหญ่ ยินดีครบรอบ ๓๘ ปี เอ็มเอฟซี ธนาคารออมสิน เป็นอาคารควบคุม ภาครัฐตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ ๑๓ มี น าคม พ.ศ. การอนุรักษ์พลังงาน ๒๕๕๖ ธนาคารออมสินโดยนางอารยา ยมนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานการลงทุน มอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๘ ปี การก่ อ ตั้ ง บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) แก่นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ ม เอฟซี จำกั ด (มหาชน) ณ บริษัท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น เอ็ ม เอฟซี จำกัด (มหาชน) อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นางจันทิรา โกประพัฒน์พงศ์ ผู้ อ ำนวยการธนาคารออมสิ น ภาค ๑๖ และนายไพบู ล ย์ โอมาก นายอำเภอ บ้านตาขุน ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารออมสินสาขาบ้านตาขุน อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นธนาคารออมสินสาขาลำดับที่ ๙๕๖ ของประเทศ และเป็น ลำดับที่ ๖๑ ของภาค ๑๖ โดยมีนายสมหมาย จันทร์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการธนาคาร ออมสิ น เขตสุ ร าษฎร์ ธ านี ๒ กล่ า วรายงาน และมี ค ณะผู้ บ ริ ห ารธนาคารออมสิ น หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ และแขกผู้ มี เ กี ย รติ เ ข้ า ร่ ว มพิ ธี เ ปิ ด ธนาคารออมสิ น สาขา บ้านตาขุนเป็นจำนวนมาก ธนาคารออมสินสาขาบ้านตาขุนเป็นธนาคารออมสินสาขาเต็มรูปแบบเปิดให้ บริการตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. โดยให้บริการธุรกรรม ทางการเงินต่างๆ อย่างครบวงจร ทั้งการให้บริการด้านเงินฝาก สินเชื่อ สลากออมสิน ธุรกิจสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต เอทีเอ็ม เป็นต้น โอกาสนี้ ธนาคารออมสินได้มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อพันธุ์ไม้ต้นปาล์มปาติโค้ต เป็นเงินจำนวน ๑๑,๐๐๐ บาท ให้แก่เทศบาลตำบลบ้านตาขุน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ในเขตเทศบาล โดยเฉพาะเขื่อนรัชชประภา โดยมีนายธีรศักดิ์ สอนมี นายกเทศมนตรี ตำบลบ้านตาขุน เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว

ประชุมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร แบบองค์รวม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖

เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นายบุญสน เจนชัยมหกุล รอง ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะประธานกรรมการ บริหารโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรแบบองค์รวม (ERP-FIS/HRIS) เป็นประธานในการประชุมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรแบบองค์รวม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ ซึ่งมีการพิจารณาในเรื่อง HRIS GAP แผนงานโครงการ ผลกระทบ จาก FIS Change และผลกระทบจาก HRIS GAP & Change พร้อมรับทราบ รายงานความคืบหน้าของโครงการฯ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม ดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องกำแพงเพชร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

ออมสินร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๓๘

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ทพญ.ศศิธร ธีระเกษม ผู้อำนวยการ ฝ่ า ยสวั ส ดิ ก ารและส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต พร้ อ มด้ ว ยคณะผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน ธนาคารออมสิน ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๓๘ ประจำปี ๒๕๕๖ พร้อมนี้ ผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้รับมอบเกียรติบัตร จากนายกนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานในพิธี ซึ่ง คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจมอบให้กับธนาคารออมสินในฐานะที่เป็น เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ณ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก


จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๒๔ เดือนเมษายน ๒๕๕๖ (ปักษ์แรก)

เปิดสาขาเทสโก้โลตัส กัลปพฤกษ์ ลำดับที่ ๙๓๘

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นายธัชพล กาญจนกูล รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มลงทุนและบริหารเงิน และนายนิวัฒน์ ไชยมิ่ง ผู้อำนวยการ เขตจอมทอง ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารออมสินสาขาเทสโก้โลตัส กัลปพฤกษ์ เขตจอมทอง โดยมีนางรัตนลักษณ์ พูลทรัพย์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค ๓ กล่าวรายงาน และมีคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน หัวหน้าส่วนราชการ ลูกค้าประชาชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ธนาคารออมสินสาขาเทสโก้โลตัส กัลปพฤกษ์ เป็นสาขาลำดับที่ ๙๓๘ อยู่ ในพื้นที่การดำเนินงานควบคุมดูแลของธนาคารออมสินเขตราษฎร์บูรณะ ธนาคาร ออมสินภาค ๓ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. โดยมีรูปแบบการให้บริการเหมือนสาขาทั่วไป มีธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลายทั้ง ด้านการรับฝาก - ถอนเงิน การให้บริการสินเชื่อ การรับชำระ Online Payment การ ให้บริการในรูปแบบ ATM, VISA DEBIT และบริการอื่นๆ เพื่อขยายช่องทางการให้ บริ ก ารแก่ ลู ก ค้ า ทุ กระดับ และให้ ผู้ ใช้ บ ริก ารสามารถเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น ได้ อ ย่ า ง สะดวกรวดเร็ว

เปิดสาขาวังชิ้น ลำดับที่  ๙๕๗ 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ธนาคารออมสินเขตแพร่จัดพิธีเปิด ธนาคารออมสินสาขาวังชิ้น จ.แพร่ โดยได้รับเกียรติจากนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายปรีมล  วงษ์ม่วง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา ๓ นางพิมล ปัญจสวัสดิ์วงศ์ ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน สายงาน กิจการสาขา ๓ และนายสมิต จางพานิชย์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค ๙ ร่วม เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายจำลอง สมบุตร ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต แพร่ กล่าวรายงาน นอกจากนี้มีผู้บริหาร และพนักงานในสังกัดธนาคารออมสินภาค ๙ ร่วมพิธีดังกล่าวจำนวนมาก ทั้งนี้ ธนาคารออมสินสาขาวังชิ้น เปิดให้บริการเป็นสาขา ลำดับที่  ๙๕๗ ของประเทศ ให้บริการธุรกรรมทางการเงินแบบครงวงจร เปิดให้บริการ ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.

ตรวจประเมินฯ ๕ส ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะ อนุกรรมการตรวจประเมินผลกิจกรรม ๕ส ประจำหน่วยงานธนาคารออมสิน ออก ตรวจติดตามและประเมินกิจกรรม ๕ส ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ ในหน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ทั้งนี้ ในการตรวจประเมินฯ ดังกล่าวทุก หน่วยงานได้ตื่นตัวและให้ความร่วมมือกับคณะทำงานตรวจประเมินฯ เป็นอย่างดี โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรม ๕ส ประจำหน่วยงานได้ชี้แจงการดำเนินงานพร้อม นำเสนอแฟ้มเอกสารเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรม ๕ส ระดับฝ่ายต่อคณะทำงานตรวจ ประเมินฯ ด้วย สำหรั บ ผลคะแนนการตรวจประเมิ น ฯ ของแต่ ล ะหน่ ว ยงานในครั้ ง นี้ คณะ อนุกรรมการตรวจประเมินฯ จะนำไปรวมกับคะแนนจากการตรวจประเมินฯ ในอีก ๓ ครั้ง คือ ในช่วงเดือนพฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ๒๕๕๖ และจะนำคะแนน ทั้งหมดมารวมกันเพื่อมอบรางวัลการการดำเนินกิจกรรม ๕ส ปี ๒๕๕๖ ต่อไป

ออมสินส่งเงินฝากดอกเบี้ยสูง ๒.๗๕% กู้ซื้อบ้าน ๑๐๐% ดอกเบี้ย ๐% ๑๐ เดือน ร่วมประชันงาน Money Expo Hatyai 2013 ลูกค้าแห่ ใช้บริการ ยอดทะลุกว่า พันล้านบาท

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ธนาคารออมสินนำโดย นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ให้การต้อนรับนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในโอกาสเป็นประธานในพิธี เปิดและเยี่ยมชมบูธธนาคารออมสิน ใน "งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ ๓" (Money Expo Hatyai 2013) พร้อมด้วยนายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัด สงขลา และนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานฯ พร้อมแนะนำแคมเปญ เงินฝากพิเศษ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ๑๙๙ วัน ดอกเบี้ย ๒.๗๕% ต่อปี รวมถึง โปรโมชั่นพิเศษ ลดค่าธรรมเนียมสินเชื่อ ๓ รายการ เหลือรายการละ ๑๐๐ บาท โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การประชุม นานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา สำหรับ "งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ ๓" ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘Your Living Experience - ให้คุณใช้ชีวิตได้ดังใจ’ โดยธนาคารออมสินได้คัดสรร ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าชาวหาดใหญ่ และจังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้แบบครบวงจร ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ของธนาคารที่ อ ำนวยความสะดวกสบาย และตอบสนองทุ ก ไลฟ์ ส ไตล์ และ ประสบการณ์ที่ดี พร้อมมอบข้อเสนอพิเศษมากมาย อาทิ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ๑๙๙ วัน อัตราดอกเบี้ยสูงถึง ๒.๗๕% ต่อปี “เงินฝาก Youth Savings” แคมเปญ พิเศษสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง ๗ - ๒๐ ปี อัตราดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ ๑.๕๐ ต่อปี อีกทั้งผู้ฝากมีสิทธิ์ลุ้นรางวัล New iPad (iPad ๓) ความจุ ๓๒ GB Wifi มูลค่ารางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาทด้วย “บัตรออมสิน วีซ่าเดบิต สมาร์ทไลฟ์” บัตรเดบิตที่ ให้สิทธิประโยชน์ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ทางการเงินพร้อมรับความคุ้มครองชีวิตใน กรณี อุ บั ติ เ หตุ วงเงิ น สู ง สุ ด ๕๐๐,๐๐๐ บาท ค่ า รั ก ษาพยาบาลอุ บั ติ เ หตุ ค รั้ ง ละ ๒๐,๐๐๐ บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และที่พลาดไม่ได้ คือ “สลากออมสินพิเศษ ๓ ปี” ผลิตภัณฑ์ยอดนิยมที่เป็นเอกลักษณ์การส่งเสริมการออมของธนาคารออมสิน และ เหมาะกับทุกช่วงวัย เปิดรับฝากหน่วยละ ๕๐ บาท เมื่อฝากครอบอายุสลากฯ จะได้ รับผลตอบแทน หน่วยละ ๒.๗๕ บาท พร้อมลุ้นรับรางวัลทุกวันที่ ๑๖ ของเดือน โดย มีรางวัลที่ ๑ มูลค่าสูงสุด ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๓ รางวัล และยังมีรางวัลเลขท้ายอีก หลายรางวัลที่มีมูลค่าเงินรางวัลกว่า ๕๐๐ ล้านบาทต่อเดือน นอกจากนี้ ธนาคารออมสินยังมีโปรโมชั่นและเงื่อนไขพิเศษต่างๆ มาให้บริการ เฉพาะภายในงาน อาทิ สินเชื่อ SMEs หรือสินเชื่อเคหะ ลดค่าธรรมเนียมสินเชื่อ ๓ รายการ เหลือรายการละ ๑๐๐ บาท ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ ค่า ธรรมเนียมการประเมินราคาหลักทรัพย์ (กรณีธนาคารประเมิน) และค่าธรรมเนียม การให้บริการจัดทำนิติกรรมสัญญา สำหรับลูกค้าที่ยื่นความจำนงขอสินเชื่อ SMEs ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ส่วนสินเชื่อเคหะมอบวงเงินกู้ ๑๐๐% อัตรา ดอกเบี้ย ๐% ระยะเวลา ๑๐ เดือน สำหรับลูกค้าที่ยื่นความจำนงขอใช้บริการ(รับ ใบจองสิทธิ์ภายในงาน) ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ และจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้ว เสร็จภายในวันที่ ๓๐ เมษายนนี้เท่านั้น ทั้งนี้ สำหรับการจัดงานครั้งนี้มีลูกค้าประชาชนให้ความสนใจใช้บริการธุรกรรม ทางการเงินภายในบูธของธนาคารออมสินเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ตลอด ๓ วันของ การจัดงาน มียอดเงินฝากและสินเชื่อรวมทั้งสิ้นกว่า ๑,๑๐๔ ล้านบาท แบ่งเป็นยอด เงินฝากรวมกว่า ๙๑ ล้านบาท ยอดสินเชื่อรวมกว่า ๑,๐๑๓ ล้านบาท โดยเป็นยอด สินเชื่อเคหะสูงถึงกว่า ๘๗๕ ล้านบาท


จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๒๔ เดือนเมษายน ๒๕๕๖ (ปักษ์แรก)

GSB

วัฒนธรรมออมสิน

บริการด้วยใจ (Service Mind) ในสมัยก่อนพอนึกถึงคำว่า Service Mind ก็มักจะนึกถึงแต่เฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้ บริการ แต่เดี๋ยวนี้จะเห็นว่าเรื่องการให้บริการถือเป็นหัวใจสำคัญของทุกองค์กรไม่ว่า จะเป็นโรงงานผลิต หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆ เหตุผลที่ทุกองค์กรต่างหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นก็ เพราะว่าปัจจัยการแข่งขันอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคา คุณภาพสินค้า หรือสิ่งล่อใจที่เป็นวัตถุต่างๆ เริ่ม ใช้ไม่ได้ผล เพราะทุกองค์กรนำเสนอให้ลูกค้า ไม่แตกต่างกัน ลูกค้าอาจจะวิ่งไปตามกระแสของการลด แลกแจกแถมมากกว่าที่จะยึดติดกับองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ดังนั้น การที่ธนาคารได้กำหนดเรื่อง “บริการ ด้วยใจ (Service Mind)” ไว้เป็นสมรรถนะหลัก (Core Competency) ตัวที่หนึ่ง ก็เพื่อชี้ให้เห็นว่าธนาคาร ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพื่อให้เพื่อนๆ เห็นภาพชัดเจนในภาคปฏิบัติได้มากยิ่งขึ้น ฉบับนี้ จึงขอยกตัวอย่างพฤติกรรม การแสดงออกเรื่อง บริการด้วยใจ (Service Mind) ในแต่ละระดับมาให้ดู เผื่อว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้น ให้เพื่อนๆ นำไปคิดต่อยอดได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น CC001

ïøĉÖćøéšü÷ĔÝ (Service Mind)

ÙüćöĀöć÷

ÙüćöĔÿŠĔÝĔîÖćøĔĀšïøĉÖćøĔîìčÖė øć÷úąđĂĊ÷é öčŠÜÿîĂÜêĂïêŠĂÙüćöêšĂÜÖćøìĊęđĀöćąÿöÖĆïúĎÖÙšćõć÷ĔîĒúą õć÷îĂÖĒêŠúąøć÷ ÙĞćîċÜëċÜðøąē÷ßîŤ×ĂÜúĎÖÙšć ó÷ć÷ćöÿøšćÜÙüćöðøąìĆïĔÝìĊęđĀîČĂÙüćöÙćéĀöć÷Ă÷ĎŠđÿöĂ đóČęĂđÿøĉöÿøšćÜÙüćöÿĆöóĆîíŤìĊę÷ĆęÜ÷Čî

¦³—´ PL 1 (ĒÿéÜóùêĉÖøøö ĂĂÖđðŨîÙøĆĚÜÙøćü)

¡§˜·„¦¦¤®¨´„ ÖøąêČĂøČĂøšîĔî ÖćøĔĀšïøĉÖćø

¡§˜·„¦¦¤n Š¸ Ê Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

PL 2 (ĒÿéÜóùêĉÖøøö đðŨîðøąÝĞć)

êĉéêćö öčŠÜöĆęî êĂïÿîĂÜÙüćö êšĂÜÖćø

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

PL 3 (ĒÿéÜóùêĉÖøøö đÖĉîÖüŠćÙüćö ÙćéĀüĆÜ)

đךćĔÝúĎÖÙšć ĒêŠúąøć÷Ēúą ĔĀšïøĉÖćøđĀîČĂ ÙćéĀüĆÜ

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

PL 4 (đðúĊę÷îóùêĉÖøøö ÙîøĂïךćÜ)

ëŠć÷ìĂéĒúąđðŨî êšîĒïïÖćø ïøĉÖćøìĊęéĊĒÖŠ ìĊöÜćî

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

PL 5 (ÿćöćøëđðúĊę÷î óùêĉÖøøö ÙîÿŠüîĔĀ⊠ĔîĂÜÙŤÖø)

ñúĆÖéĆîìĊöÜćî ĔĀšïøĉÖćøĂ÷ŠćÜ đðŨîđúĉý

Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ

˜´ª°¥n µŠ¡§˜·„¦¦¤

÷ĉĚöĒ÷šöĒÝŠöĔÿ đĂŠ÷ÙĞćìĆÖìć÷ ÖúŠćüÙĞć ×ĂïÙčèìčÖÙøĆĚÜĒúąĕĀüš ĔÿŠĔÝúĎÖÙšć/ñĎšøĆïïøĉÖćø øĆïôŦÜðŦâĀćĒúąÙüćöêšĂÜÖćø ĔĀšïøĉÖćøĕéšĂ÷ŠćÜøüéđøĘü ĕöŠðŦéÙüćöøĆïñĉéßĂï úąđú÷úĎÖÙšć/ ñĎšøĆïïøĉÖćø ðøąÿćîĒúąêĉéêćöđøČęĂÜìĊęúĎÖÙšćöć×ĂøĆï ïøĉÖćø ĒÝšÜñúÙüćöÙČïĀîšćĔîđøČęĂÜìĊęúĎÖÙšćöć×ĂøĆï ïøĉÖćø ĒÖšðŦâĀćđÞóćąĀîšć Ēúą÷ČéĀ÷čŠîõć÷Ĕêš ÙüćöëĎÖêšĂÜ êĉéêćöÿćîÿĆöóĆîíŤúĎÖÙšć/ñĎšïøĉÖćøÿöęĞćđÿöĂ ÿćöćøëüĉđÙøćąĀŤÙüćöêšĂÜÖćøúĎÖÙšć/ ñĎšøĆïïøĉÖćøĕéš đÿîĂĔĀšïøĉÖćø/ߊü÷đĀúČĂÖŠĂîìĊęÝąøšĂÜ×Ă ÿćöćøëêĂïÿîĂÜÙüćöêšĂÜÖćøúĎÖÙšć/ ñĎšøĆïïøĉÖćøĂ÷ŠćÜđĀîČĂÙüćöÙćéĀüĆÜ ÿćöćøëĒÖšĕ×ðŦâĀćđÞóćąĀîšćđöČęĂúĎÖÙšćđÖĉé ÙüćöĕöŠóĂĔÝĕéš

x

ÖúŠćüÿüĆÿéĊđöČęĂóïñĎšöćêĉéêŠĂ ÷ĉĚöĒ÷šöìĆÖìć÷ x ÷ÖöČĂĕĀüš x ÿĂïëćöÙüćöêšĂÜÖćøđöČęĂđĀĘî ñĎšđךćöćêĉéêŠĂÖŠĂî x ĕöŠðúŠĂ÷ēìøýĆóìŤĔîĀîŠü÷ÜćîéĆÜ ēé÷ĕöŠøĆïÿć÷ x ēìøÖúĆïĕðĒÝšÜñúĉêõĆèæŤìĊęúĎÖÙšć ÿîĔÝĂ÷ćÖĕéš×šĂöĎúđóĉęöđêĉö x ìĞćÖćøïĆîìċÖúĎÖÙšćìĊęöćêĉéêŠĂĒúąöĊ ÖĞćúĆÜàČĚĂĀøČĂĔßšñúĉêõĆèæŤ×ĂÜíîćÙćø Ă÷ĎŠđóČęĂêĉéêćöĔĀšúĎÖÙšćĔßšñúĉêõĆèæŤĔĀš Ùøï

Ùĉé øĉđøĉęö ÖĉÝÖøøöĔĀöŠė đóČęĂÿŠÜđÿøĉöÖćø ïøĉÖćøĒúąÖćøÿøšćÜÿĆöóĆîíŤìĊęéĊ îĞćđìÙîĉÙ üĉíĊÖćøĔîÖćøïøĉÖćøöćĔßšĔĀš đÖĉéñúéĊ×ċĚîĕéš ÿćöćøëëŠć÷ìĂéđìÙîĉÙ üĉíĊÖćøĔĀšïøĉÖćø ĔĀöŠĔĀšìĊöÜćîĕéš üĉđÙøćąĀŤĒúąĒÖŠĕ×ðŦâĀćÖćøĔĀšïøĉÖćøìĊęöĊ ñúÖøąìïêŠĂíîćÙćø đðŨîêšîĒïïÖćøïøĉÖćøìĊęéĊìĊęúĎÖÙšć/ ñĎšøĆïïøĉÖćø÷ĂöøĆï ēîšöîšćü óĎéßĆÖÝĎÜĔĀšÙîĔîĀîŠü÷Üćî/ĂÜÙŤÖø đĀĘîðøąē÷ßîŤ×ĂÜÖćøĔĀšïøĉÖćøìĊęđðŨîđúĉý Öøąêčšî ÿøšćÜÝĉêÿĞćîċÖ đøČęĂÜÖćøïøĉÖćøìĊęéĊĒÖŠ ìĊö ÿĂî ĒîąîĞćđìÙîĉÙÖćøïøĉÖćøĔĀšĒÖŠìĊöĒúą ñĎšĂČęîđÿöĂė ĔĀš×šĂđÿîĂĒîąĒÖŠìĊöÜćî đóČęĂðøĆïðøčÜ êîđĂÜéšćîÖćøĔĀšïøĉÖćø

x

x

ēìøĕðîĞćđÿîĂÖćøéĎĒúÖćøđÜĉîìĊęߊü÷ ĔĀšúĎÖÙšćúéõćøąĀîĊĚéĞćđîĉîíčøÖĉÝĕéš ñŠćîÖćøøĊĕôĒîîàŤ x đöČęĂóĉÝćøèćךĂöĎúÖćøđÜĉî×ĂÜúĎÖÙšć ĒúšüîĞćđÿîĂñúĉêõĆèæŤìĊęđĀöćąÿöìĞć ĔĀšúĎÖÙšćÿîĔÝĕéš x đÿîĂÙüćöߊü÷đĀúČĂđöČęĂđĀĘîóîĆÖÜćî đךćöćêĉéêŠĂìĊęòść÷ÜćîĂ÷ŠćÜÿöęĞćđÿöĂ x

îĞćđìÙîĉÙÖćøÿøšćÜÙüćöðøąìĆïĔÝ ĔĀöŠė ìĊęýċÖþćöćĒîąîĞćìĊöÜćî x đÙ÷ĕéšøĆïĀîĆÜÿČĂßöđß÷ÖćøïøĉÖćø x ÙĉéÙšî óúĉÖĒóúÜüĉíĊÖćøđךćëċÜĒúą ÿćîÿĆöóĆîíŤóîĆÖÜćîĔîĂÜÙŤÖøĔĀöŠ x đðŨîïčÙÙúêšîĒïïìĊęĕöŠöĊךĂÖĆÜ×ćÖĆï ÙîĔîĂÜÙŤÖøìčÖÙîĔîìčÖÿëćîÖćøèŤ

ðúčÖóúĆÜđøČęĂÜÖćøïøĉÖćøĔĀšúĎÖîšĂÜ ñĎšÝĆéÖćøÿć×ćöćߊü÷øĆïúĎÖÙšć öćÖé ïĆêøÙĉüĔĀš x ÿćöćøëÿøšćÜĒøÜïĆîéćúĔÝĔĀšÙîĔî ĂÜÙŤÖøöčŠÜïøĉÖćøéšü÷ĔÝ x đÙ÷ĕéšøĆïøćÜüĆúéšćîÖćøïøĉÖćøéĊđéŠî đðŨîðøąÝĞć x

สำหรับตัวอย่างพฤติกรรมข้างต้นนี้ น่าจะพอที่จะทำให้เพื่อนๆ เกิดไอเดียที่จะนำไปพัฒนาต่อยอด และแปลงสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้มากยิ่งขึ้นนะคะ สุดท้ายนี้อยากจะฝากให้ทุกคนคิดเสมอว่าถ้า การบริการดีถึงแม้คนดีจะออกไป แต่มรดกความประทับใจของลูกค้าก็ยังคงอยู่กับธนาคารของพวกเรา ในทางกลับกันถึงแม้คนไม่ดีจะลาออกไปแล้ว แต่ความไม่ประทับใจก็ยังคงอยู่ในใจลูกค้าตลอดไป เหมือนกัน และวัฒนธรรมการให้บริการที่ดี เราไม่สามารถไปหาซื้อวัฒนธรรมแบบนี้ได้จากที่ไหน ในทาง กลับกันก็ไม่มีใครสามารถซื้อวัฒนธรรมการบริการที่ดีของเราไปได้เช่นกัน สิ่งที่เราพอจะซื้อหาได้ก็คง เป็นเพียงการซื้อตัวบุคลากรผู้ให้บริการดี ซึ่งไม่มีอะไรมาการันตีให้ได้ว่าเขาจะไม่ถูกองค์กรอื่นซื้อตัว ต่อไปอีกในอนาคต...ฉบับหน้าจะยกตัวอย่างพฤติกรรมการแสดงออกของสมรรถนะหลักตัวที่สอง “ยึดใน คุณธรรม” อย่าลืมติดตามกันนะครับ/ค่ะ

GSB

รอบรั้วริมไทร

สวัสดีค่ะ...๑ เมษายน วันคล้ายวันสถาปนาธนาคารอมสิน เวียน มาบรรจรครบอีกปี แต่ปีนี้พิเศษยิ่งกว่าปีไหนๆ ด้วยเป็นปีที่ ๑๐๐ ของ ธนาคารออมสิน งานเฉลิมฉลองในปีนี้จึงมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่าง ยิ่งใหญ่ต่อเนื่องตลอดปี โดยประเดิมเริ่มต้นกันในวันดีวันที่ ๑ เมษายน เป็นต้นไป...จึงนำมาบอกกล่าวให้พี่น้องชาวออมสินเตรียมตัวกันให้ พร้อมและติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด เพราะในปีนี้ทั้งปีออมสินเราจะมีงาน สำคั ญ ๆ เฉลิ ม ฉลองวาระโอกาสแห่ ง ความภาคภู มิ นี้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จ้ า ...@@...เปิ ด ตั ว อลั ง การสมเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ด ฮิ ต “สลากออมสิ น พิเศษฉลองธนาคารออมสินครบ ๑๐๐ ปี” ดีเดย์ฉลอง ๑๐๐ ปี ก่อนใคร งานนี้ ท่าน อธส. ประกาศการันตีความแรงสุดๆ เพราะออมสินได้มอบ ทั้งผลตอบแทนที่แสนจะโดนใจลูกค้า และโปรโมชั่นรางวัลพิเศษที่ให้ ผู้ฝากได้ร่วมลุ้นทองคำ จำนวน ๕๔๔ รางวัล น้ำหนักรวม ๑,๒๐๐ บาท มูลค่ารวมสูงกว่า ๒๘ ล้านบาท เรียกว่า ออมสินจัดหนัก...จัดเต็ม...ไม่ เพียงเท่านี้ ยังมีพรีเซนเตอร์อย่าง “หยาดทิพย์ ราชปาล” มาเสริมความ แรงอีกทาง...งานนี้บอกได้คำเดียว ยอดฝากถล่มทลายแน่ๆ พี่น้อง สาขาทั่วประเทศพร้อมรับมือกันได้เลย...คุ้มเกินคุ้ม สมคอนเซ็ปต์สลาก ออมสินฯ ไม่กินทุนได้ลุ้นโชคจริงๆ ค๊า...@@...เรื่องนี้ขอฉีกกระแส ๑๐๐ ปี ขอเสียงปรบมือพี่น้องชาวออมสินทั่วประเทศร่วมแสดงความ ยินดีกับท่าน อธส. ที่ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปี ๒๕๕๕ จากสมาคม แห่งสถาบันพระปกเกล้า ด้วยความยินดียิ่งค๊า...รับรางวัลแรกตั้งแต่ ต้นปีแบบนี้ เห็นทีทำนายได้ว่ากว่าจะถึงสิ้นปี ท่าน อธส.คงเดินสายรับ อีกหลายรางวัลเป็นแน่!! ฟันธง!! @@...นับเป็นอีกหนึ่งประเพณีปฏิบัติ ที่ออมสินเรายังยึดถือมาอย่างเหนียวแน่น นั่นคือ พิธีประดับเครื่องหมาย ล่าสุดมีผู้บริหารระดับสูง ทั้งรองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ผู้อำนวยการฝ่าย และผู้อำนวยการภาค รวม ๑๓ ท่าน พร้อมเพรียงเข้ารับการประดับเครื่องหมายจากท่าน อธส. เรื่องราวดีๆ แบบนี้ มีที่นี่ที่เดียว ออมสินเท่านั้น...@@...ไอเดีย ของภาค ๙ บรรเจิดยิ่งนัก สั่งทำ ป้ า ยโฆษณา ๑๐๐ ปี ธนาคาร ออมสิน ไปติดที่แยกหอนาฬิกา อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งถือเป็นจุด ท่องเที่ยว แบบ Unseen Thailand อี ก จุ ด หนึ่ ง ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและชาวต่ า งประเทศ ต่างมาดูกันแทบทุกทริป ทัศนียภาพยามค่ำคืนจึงแจ่มเกินบรรยายทั้ง หอนาฬิกาและป้ายสีชมพูของออมสิน...@@...ดีเดย์เปิดให้บริการแล้ว ตั้งแต่ ๒๕ มีนาคมที่ผ่านมา...ส่วนธุรกิจเงินฝากของสำนักพหลโยธิน ณ อาคารเรือนกระจก ครานี้ลูกค้าไม่ต้องเดินไกลสามารถเลี้ยวเข้ามา ใช้บริการได้เลย...สะดวกสบายสุดๆ ค่ะ...@@...เรื่องนี้ขอเก็บตกจาก กองถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาสลากออมสินฯ ลุ้นทองฉลอง ๑๐๐ ปี วันนั้นทีมงานยกกองไปถ่ายทำที่สาขาเมืองทองธานี งานนี้ นอกจาก ผจส. เจ้าของพื้นที่จะดูแลและอำนวยความสะดวกทีมงานเป็นอย่าง ดีแล้ว...ผอภ.๕ “พินิจ ผิวผ่อง” ที่แม้จะมีประชุมแต่ก็ยังปลีกเวลาช่วง พักเที่ยงพาทั้ง ผอข. และผจส.ในสังกัดมาเยี่ยมให้กำลังใจทีมงานกัน อีกด้วย...งานนี้จึงได้ใจไปเกินร้อยจ้า...@@...จับกันไปแล้วกับรางวัล รถยนต์ฟอร์จูนเนอร์ ๒ คันสุดท้ายของแคมเปญ “ใช้บัตรออมสิน กับ ตู้ออมสิน ได้ลุ้นรถ” งานนี้ลูกค้าตอบรับท่วมท้นจำนวนสลิปที่ส่งมาร่วม ลุ้นรางวัลในแต่ละครั้งหลายแสนใบ ทุบสถิติจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม เพิ่มขึ้นทุกครั้งเช่นนี้ ครั้งต่อไปจะมอบโชคเป็นอะไร ฝ่ายธุรกิจบริการ และอิเล็กทรอนิกส์อย่าลืมกระซิบบอกกันล่วงหน้านะคะ...จะได้ช่วย กันประชาสัมพันธ์ค๊า...@@...ส่วนเรื่องนี้ต้องขอประชาสัมพันธ์ซ้ำกัน อีกครั้ง...พี่น้องชาวออมสินที่ได้ร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์ กิจกรรม ต่างๆ ที่จัดขึ้นในวันครบรอบ ๑๐๐ ปี ธนาคารออมสิน วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ หรือธนาคารออมสิน สาขาทั่ ว ประเทศ ขอความร่ ว มมื อ ในการส่ ง ภาพดั ง กล่ า วมาที่ ฝ่ า ย สื่อสารองค์กร เพื่อทำการเก็บรวบรวมภาพไว้เป็นประวัติศาสตร์สำคัญ ของธนาคาร...ส่ ง มาได้ ที่ ห น่ ว ยโสตทั ศ นู ป กรณ์ ฝ่ า ยสื่ อ สารองค์ ก ร อาคาร ๑๐ ชั้น ๔ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม โทร.๐๓๐๕๐๖ หรือ e-mail : waraporns3@gsb.or.th... @@...พบกันใหม่ฉบับหน้าสู่ศตวรรษที่สองของธนาคารออมสิน...สวัสดีค่ะ กุ๊กกิ๊กเจ๊าะแจ๊ะ


๑๐

จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๒๔ เดือนเมษายน ๒๕๕๖ (ปักษ์แรก)


จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๒๔ เดือนเมษายน ๒๕๕๖ (ปักษ์แรก)

๑๑


๑๒

จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๒๔ เดือนเมษายน ๒๕๕๖ (ปักษ์แรก)

จุลสารออมสิน - เมษายน 2556 (ปักษ์แรก)  
จุลสารออมสิน - เมษายน 2556 (ปักษ์แรก)  

จุลสารออมสิน - เมษายน 2556 (ปักษ์แรก)

Advertisement