Page 1

ฉลอง ครบรอยป ธนาคาร ออมสิน ฉลอง ครบรอยป ธนาคาร ออมสิน

วาระนี้ เกริกไกร หนึ่งเดียวไซร จักกูกอง

ยิ่งใหญ นักเฮย แซซอง จอมราช ประทานนา เทอดไทมไหศวรรย

บทรอยกรอง “ฉลอง ครบรอยป ธนาคาร ออมสิน” : ทพญ. จงดี พาชีรัตน


เอกสารเกาเลาเรื่อง เมื่อลนเกลาทรงมีพระบรมราชโองการตราพระราชบัญญัติคลังออมสินขึ้นแลว พระองคไมเพียงติดตามการดำเนินงานอยางใกลชิด ยังทรงใสพระราชหฤทัยในกิจการคลังออมสินเพื่อใหเกิดความกาวหนาเปนประโยชนตออาณาประชาราษฎร โดยเมื่อคลังออมสินดำเนินการมาได ๓ ป พระบาทสมเด็จพระมงกุ ฎ เกล า เจ า อยู หั ว ได ท รงมี พ ระราชดำริ ใ ห ข ยายงานคลั ง ออมสิ น ให แ พร ห ลายออกไปสู ร าษฎรให ม ากที่ สุ ด เพื่ อ ดึ ง ดู ด ความสนใจของอาณา ประชาราษฎรใหเกิดความนิยมในการฝากเงินกับคลังออมสิน และเปนการตอเนื่องจากการที่ทรงเลิกหวย เพราะทรงตระหนักในพระราชหฤทัยวาหวย ก ข เปนการพนันที่ยั่วยุเปนอบายมุขที่กอพิษภัยแกเศรษฐกิจของประเทศอยางยิ่ง ดวยเงินเปนสิ่งลอใจจนราษฎรไมตั้งหนาตั้งตาทำมาหากิน มีความลุมหลง มัวเมาในทางผิด โดยหวังความร่ำรวยจากการเสี่ยงโชค แมทางรัฐบาลไดรับผลประโยชนตอบแทนเปนเงินอากรผูกขาดประจำปจำนวนมากจากขุนบาล เจามือหวย แตการปลอยใหราษฎรมั่วสุมอยูกับการพนันเชนนั้น มีแตจะทำใหราษฎรกลายเปนผูไมประกอบกิจการงาน แตกสามัคคีและลมจมในทายที่สุด ได จึงทรงรอคอยจังหวะที่จะยับยั้งการเลนหวยอันเปนแหลงอบายมุขใหหมดไปจากสังคมไทย แมในความเปนจริงจะเปนการยากยิ่ง เพราะเปนเรื่องที่ กระทบกระเทือนกับภาวการณคลังของประเทศ แตพระองคทานก็ทรงใชพระวิริยะอุตสาหะทำไดสำเร็จ ดังมีพระบรมราชโองการประกาศเลิกอากรหวยและ หามการเลนหวย ก ข เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๙ และพระมหากรุณาธิคุณนี้ไดยังประโยชนอยางใหญหลวงแกประเทศชาติ ซึ่งเรื่องราวของการ เลิกหวย นับเปนประวัติศาสตรที่สำคัญของชาติบานเมืองที่มีการบันทึกเปนงานระดับจดหมายเหตุแหงชาติ และที่นาสนใจยิ่งคือในเอกสารเกาที่มีความ สำคัญอันเกี่ยวของกับการคลังออมสิน ไดพบพระราชกระแสรับสั่งที่มีไปถึงกรมหลวงจันทบุรีนฤนารถ เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ใหจัดการขยาย การคลังออมสินใหตอเนื่องจากที่ทรงเลิกหวย เพื่อที่จะบำรุงราษฎรใหไดมีโอกาสฝากเงิน เปนการสะสมทรัพยไดงอกเงย และตั้งอยูในที่อันมั่นคง และ หนังสือกราบบังคมทูลของกรมหลวงจันทรบุรีนฤนารถที่ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปดที่ทำการคลังออมสิน ณ ที่ตางๆ ดังปรากฏขางตนนี้


ออมสินผนึกความร่วมมือ สทบ. เดินหน้า คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร จัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมใจถวายพระพร ณ โรงพยาบาล ธนาคารออมสินและสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติขานรับนโยบายรัฐบาล ประสานความร่วมมือดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมืองให้เป็นสถาบันการเงินชุมชน นายกรัฐมนตรีระบุจะช่วยให้พี่น้องประชาชนสามารถ เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกมากขึ้น ไม่ต้องพึ่งพาเงินนอกระบบอีกต่อไป เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๑๔ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ นาย วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิ น และนายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงาน กองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ ง แห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งธนาคาร ออมสิ น และสำนั ก งานกองทุ น หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน ของกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชน เมือง ภายใต้พระราชบัญญัติกองทุน หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติ เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวใน โอกาสเป็นประธานเปิดงาน “การ เพิ่มทุนล้านใหม่ : เปิดการปฏิบัติการ สถาบันการเงินชุมชน” และทำพิธี

โอนเงิ น เพิ่ ม ทุ น กองทุ น หมู่ บ้ า น หมู่ บ้ า นละ ๑ ล้ า นบาท ให้ แ ก่ กองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ ง ซึ่งมีนายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คณะ รั ฐ มนตรี คณะผู้ บ ริ ห ารธนาคาร ออมสิน ผู้บริหารสถาบันการเงิน และตั ว แทนกองทุ น หมู่ บ้ า นและ ชุ ม ช น เ มื อ ง จ า ก ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ

จำนวน ๘,๐๐๐ คน เข้าร่วมในงาน ดังกล่าวด้วย ณ หอประชุมทีปังกรรั ศ มี โ ชติ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในการนี้ นายกรัฐมนตรีได้ มอบนโยบายในการจัดตั้งสถาบัน การเงินชุมชน โดยเน้นย้ำถึงการ

ศิริราช

เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ นางชูจิรา กองแก้ว ประธานกรรมการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ธนาคารออมสิน นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการธนาคาร ออมสิน และคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ร่วมทูลเกล้าฯ ถวาย แจกันดอกไม้และถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขอให้ทั้งสองพระองค์ทรงมี พระพลานามัยแข็งแรงและหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช การนี้ ประธานกรรมการธนาคารออมสิ น ได้ น ำคณะกรรมการธนาคาร ออมสินและคณะผู้บริหารธนาคารออมสินถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ โรงพยาบาลศิริราช ด้วย

...อ่านต่อหน้า ๒

มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงาน ออมสินมอบฟอร์จูนเนอร์คันที่ ๕ และ ๖ ให้ มูลนิธิ ไทรใหญ่

ผู้โชคดี พร้อมจับรางวัล “ใช้บัตรออมสิน กับตู้ออมสิน ได้ลุ้นรถ” ครั้งที่ ๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็ น ประธานในพิ ธี ม อบรางวั ล รถยนต์ อ เนกประสงค์ โตโยต้ า ฟอร์จูนเนอร์ รุ่นใหม่ จำนวน ๒ คั น ให้ แ ก่ นางสาวจิ ต ติ ม า สายสมบู ร ณ์ จาก จ.ราชบุ รี และนางเกตุแก้ว นวลขาว จาก จ.เชี ย งราย ซึ่ ง เป็ น ผู้ โ ชคดี จ าก การจับรางวัล “ใช้บัตรออมสิน กับ ตู้ อ อมสิ น ได้ ลุ้ น รถ ครั้ ง ที่ ๓” พร้อมเป็นประธานในพิธีจับรางวัล “ใช้บัตรออมสิน กับตู้ออมสิน ได้ ลุ้นรถ ครั้งที่ ๔” มอบโชครางวัล รถยนต์ อ เนกประสงค์ โตโยต้ า ฟอร์ จู น เนอร์ รุ่ น ใหม่ จำนวน ๒ คั น ให้ แ ก่ ผู้ โ ชคดี ที่ ส่ ง ใบบั น ทึ ก

รายการจากการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคารออมสินทำรายการที่ตู้ เอทีเอ็มของธนาคารออมสินทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ เข้ามาร่วมในกิจกรรม “ใช้ บัตรออมสิน กับตู้ออมสิน ได้ลุ้นรถ”

ดั ง กล่ า ว ณ หอประชุ ม บุ ร ฉั ต ร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยการจับรางวัลในครั้งที่ ๔ นี้ ธนาคารออมสินได้รับเกียรติ จากนางดนุชา ยินดีพิธ ที่ปรึกษา ...อ่านต่อหน้า ๓

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในฐานะประธานมูลนิธิ ไทรใหญ่ รับมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิไทรใหญ่ จำนวน ๑ ล้านบาท จากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด เนื่องใน โอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธนาคารออมสิน และครบรอบ ๓๐ ปี สหกรณ์ ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด โดยมีนายชุมพล พิมเสน ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน ในฐานะประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด พร้อมด้วยนายสรศักดิ์ พุทธรักษา ที่ปรึกษาฯ และคณะกรรมการฯ ร่วมมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว ณ ห้อง วชิราวุธ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่


จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๒๒ เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ (ปักษ์แรก)

ออมสินร่วมมือ สทบ. เดินหน้าจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน

...ต่อจากหน้า ๑

ดำเนินการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีศักยภาพให้เป็น สถาบันการเงินชุมชน ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ สะดวกมากขึ้น ไม่ต้องพึ่งพาเงินนอกระบบอีกต่อไป โดยรัฐบาลตั้งเป้าที่จะพัฒนากองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมืองให้เป็นสถาบันการเงินชุมชนให้ได้อย่างน้อยตำบลละ ๑ แห่ง ภายใต้ การสนับสนุนจากธนาคารของรัฐ ดังนั้นในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในครั้งนี้ ธนาคารออมสินและสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน เมืองแห่งชาติจึงร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชน เมืองให้สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยจะศึกษาและ พัฒนารูปแบบ แนวทาง ตลอดจนกระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมือง ให้พัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน เพื่อดำเนินภารกิจด้านการส่งเสริมการออมทรัพย์ ระดมเงินทุนในชุมชน ให้กู้ยืม และบริการด้านการเงินอื่นๆ ที่มีความจำเป็น ตลอดจนดำเนิน

กิจกรรมด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในระดับฐานราก ให้เหมาะสมและ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ที่มีความยั่งยืน โดย ยึดหลักการดำเนินงานภายใต้เจตนารมณ์ นโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมส่งเสริม และพั ฒ นาให้ ก องทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งสามารถพั ฒ นาเป็ น สถาบั น การเงิ น ชุ ม ชน ดำเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็งและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน อย่างไรก็ดี ภายในงาน “การเพิ่มทุนล้านใหม่ : เปิดการปฏิบัติการสถาบันการเงิน ชุมชน” นายกรัฐมนตรีได้กดปุ่มโอนเงินเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๑ ล้านบาท ให้แก่ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ๑๕,๐๒๗ กองทุน จำนวน ๑๕,๐๒๗ ล้านบาท โดยใน จำนวนนี้เป็นการโอนเงินเพิ่มทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองผ่านธนาคารออมสิน

๙,๕๑๒ กองทุน พร้อมกันนี้ผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้มอบกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ ชีวิตและครอบครัว แบบทรัพย์มั่นคง จำนวน ๙,๒๕๒ กลุ่ม วงเงิน ๓๕๑.๓๖ ล้านบาท และ ระบบงานสถาบันการเงินชุมชนออนไลน์เพื่อสนับสนุนนโยบายงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองเป็นสถาบันการเงินชุมชนแก่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมืองแห่งชาติด้วย ทั้งนี้ นอกเหนือจากกิจกรรมต่างๆ ข้างต้น ธนาคารออมสินยังได้จัดบูธนิทรรศการ แสดงผลการดำเนินงานทางด้านต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนหมู่บ้านฯ และสถาบันการเงิน ชุมชนที่ธนาคารออมสินให้การสนับสนุนโดยเฉพาะบทเรียนแห่งความสำเร็จในการดำเนินงาน ของสถาบันการเงินชุมชนบ้านป่าไผ่กลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน ชุมชนแห่งแรกของประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติชมบูธของธนาคารออมสิน พร้อม ร่วมมอบเงินทุนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนให้แก่สมาชิก ชุมชน จำนวน ๘๔,๓๑๓ ราย เป็นเงินรวม ๗,๓๕๓ ล้านบาท และทุนส่งเสริมการศึกษา แก่บุตรสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองซึ่งเป็นเด็กพิเศษ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ยังได้ร่วมเขียนหัวใจบอกรักถึงชุมชน “ร้อยดวงใจ บอกรักถึงชุมชน” เนื่องใน วันแห่งความรัก และลงนามในสมุดบัญชีเงินฝากสถาบันการเงินชุมชนด้วย โดยมีผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน ผู้นำเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ๔ ภูมิภาค ผู้แทนเครือข่าย กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมือง จ.เชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่นายกรัฐมนตรี อนึ่ง นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ธนาคารออมสินได้ดำเนินการสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมืองที่เข้มแข็งและมีศักยภาพให้พัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยสถาบันการเงินชุมชนบ้านป่าไผ่กลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ถือเป็นสถาบันการเงินชุมชน แห่งแรกที่ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ จวบจนปัจจุบัน ณ สิ้นปี ๒๕๕๕ มีสถาบันการเงินที่ธนาคารออมสินให้การสนับสนุน จำนวน ๓๐,๘๔๒ แห่งทั่วประเทศ

เปิดสาขาประชานิเวศน์ ๑ ลำดับที่ ๙๔๐

เปิดสาขาเขาคิชฌกูฏ ลำดับที่ ๙๔๘

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ นายธัชพล กาญจนกูล  รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส  กลุ่มลงทุนและบริหารเงิน  และนายนพกิจ สัญญานุจิต ผู้อำนวยการเขตจตุจักร ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารออมสิน สาขาประชานิเวศน์ ๑ โดยมีนางพิมพ์ใจ ไชยโชติช่วง ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ภาค ๑ กล่าวรายงาน และมีคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน หัวหน้า ส่วนราชการ ลูกค้าประชาชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ธนาคารออมสินสาขาประชานิเวศน์ ๑ เป็นสาขาลำดับที่ ๙๔๐ อยู่ในพื้นที่ การดำเนินงานควบคุมดูแลของธนาคารออมสินเขตบางเขน ธนาคารออมสินภาค ๑ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. โดยมีรูปแบบการ ให้บริการเหมือนสาขาทั่วไป มีธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลายทั้งด้านการรับฝาก ถอนเงิน การให้บริการสินเชื่อ การรับชำระ Online Payment การให้บริการในรูปแบบ ATM, Visa Debit และบริการอื่นๆ เพื่อขยายช่องทางการให้บริการแก่ลูกค้าทุกระดับ และให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ธนาคารออมสินภาค ๑๕ จัดพิธีเปิดธนาคารออมสินสาขาเขาคิชฌกูฏ อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นธนาคาร ออมสินสาขาลำดับที่ ๙๔๘ โดยมีนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายนเรนทร์ ปั ญ ญาปฏิ ภ าณ รองผู้ อ ำนวยการธนาคารออมสิ น กลุ่ ม ยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายเจนจัด พลไพรินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา ๕ นาย ไพโรจน์ พิชยศาสวัตกุล ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา ๕ นาง สมหญิง เปรมประเสริฐ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค ๑๕ แขกผู้มีเกียรติ และ สื่อมวลชน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดธนาคารออมสินสาขาดังกล่าว ธนาคารออมสินสาขาเขาคิชฌกูฏ เป็นธนาคารออมสินสาขาเต็มรูปแบบเปิดให้ บริการทางการเงินแก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไปในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลายและ ครบวงจร โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.


จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๒๒ เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ (ปักษ์แรก)

ฉลอง ๑๐๐ ปี ธนาคารออมสิน นำเสนอสินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ย ๐% ๑๐ เดือน ในงาน MONEY EXPO PATTAYA 2013 ยอดสินเชื่อทะลุถึง ๒,๐๗๕ ล้านบาท เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “งาน มหกรรมการเงินพัทยา ครั้งที่ ๓ จังหวัดชลบุรี” MONEY EXPO PATTAYA 2013 ภายใต้ แนวคิด “Unlimited Future : อนาคตไร้ขีดจำกัด” โดยมีนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัด กระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน คณะผู้บริหารธนาคารออมสินสื่อมวลชน และผู้เข้าชมงานเข้าร่วมในพิธีเปิดจำนวนมาก โดยงานดังกล่าววารสารการเงินธนาคารจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท จ.ชลบุรี ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินได้นำนวัตกรรมทางการเงิน ครบวงจรเข้าร่วมงานมหกรรมการเงิน พัทยา ครั้งที่ ๓ โดยนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับสินเชื่อเคหะ ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง/ซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียม รวมทั้งรีไฟแนนซ์ และกู้เพิ่มเติมเพื่อตกแต่งหรือซื้อเฟอร์นิเจอร์เพื่อร่วมฉลองในโอกาสที่ธนาคารออมสิน สถาปนาครบรอบ ๑๐๐ ปี ใ นปี นี้ ด้ ว ยการลดค่ า ธรรมเนี ย มการให้ บ ริ ก ารจำนวน ๓ รายการ เหลือรายการละ ๑๐๐ บาท สำหรับผู้ยื่นกู้ภายในงานนี้ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการ ให้บริการสินเชื่อ ค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักทรัพย์ (กรณีธนาคารประเมิน) และ ค่าธรรมเนียมการให้บริการจัดทำนิติกรรมสัญญา และได้รับวงเงินกู้ในวงเงิน ๑๐๐% ของ ราคาประเมิน พร้อมรับสิทธิพิเศษในอัตราดอกเบี้ย สำหรับลูกค้าที่ยื่นแสดงความจำนง จองสิทธิ์ในงานเท่านั้น และขอใช้บริการภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยจัดทำ นิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ อีกทั้งมีสินเชื่อประเภทอื่นๆ และผลิตภัณฑ์เงินฝากที่น่าสนใจ ได้แก่ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 199 วัน เงินฝากเผื่อ เรียกพิเศษ 99 วัน สลากออมสินพิเศษ ๓ ปี พร้อมด้วยโปรโมชั่นของแจก ของที่ระลึก

“ใช้บัตรออมสิน กับตู้ออมสิน ได้ลุ้นรถ” ครั้งที่ ๔

พิเศษ และของสมนาคุณมากมายเฉพาะในงาน ทั้ ง นี้ เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น “งานมหกรรมการเงิ น พั ท ยา ครั้ ง ที่ ๓” MONEY EXPO PATTAYA 2003 ปรากฏว่า ผู้เข้าชมงานให้ความสนใจใช้บริการด้านเงินฝาก จำนวน ๗๐๘ ราย คิดเป็นยอดเงินฝากกว่า ๕๔ ล้านบาท สำหรับบริการด้านสินเชื่อ มีลูกค้าให้ ความสนใจยื่นขอสินเชื่อ จำนวน ๕๗๑ ราย รวมเป็นวงเงินสินเชื่อกว่า ๒,๐๗๕ ล้านบาท

...ต่อจากหน้า ๑

การคลัง กระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการในการจับรางวัล และมีผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นางประถมาภรณ์ สวัสดิ์ชูโต Group Representative Thailand ANZ Banking Group พ.ต.ท.อำนาจ หาญชนะ รองผู้กำกับการฝ่ายป้องกันปราบปราม สถานี ตำรวจนครบาลบางซื่อ นายพัฒนพงศ์ ชื่นชอบ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ศูนย์ บริการประชาชน กรมการปกครอง และนายภากร ยังแจ่ม บรรณาธิการข่าว หนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ ร่วมเป็นกรรมการจับรางวัล และมีนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน กลุ่มการตลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานธนาคารออมสิน และ สื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยานในการจับรางวัล ซึ่งมีลูกค้าธนาคารออมสินส่งใบบันทึก รายการเข้ามาร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า ๗๒๐,๐๐๐ ใบ และผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถยนต์ อเนกประสงค์ โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ รุ่นใหม่ คันที่ ๗ และ ๘ ในครั้งนี้ คือ นางสุพัตรา ทองพรม จาก จ.นครสวรรค์ และนายพิสิษฐ์ ศิรินันท์กุล จากกรุงเทพฯ ทั้งนี้ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ธนาคารออมสินจะจัดให้มีการจับรางวัล “ใช้ บัตรออมสิน กับตู้ออมสิน ได้ลุ้นรถ ครั้งที่ ๕” เพื่อมอบรางวัลรถยนต์อเนกประสงค์ โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ รุ่นใหม่ จำนวน ๒ คันสุดท้าย ให้แก่ผู้โชคดีที่ส่งใบบันทึกรายการจากการใช้ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารออมสินทำรายการที่ตู้เอทีเอ็มของธนาคารออมสินทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ ๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เข้ามาร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ด้านผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถยนต์อเนกประสงค์ โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ รุ่นใหม่ คันที่ ๕ และ ๖ ต่างกล่าวถึงการร่วมกิจกรรม “ใช้บัตรออมสิน กับตู้ออมสิน ได้ลุ้นรถ” กับธนาคาร ออมสินในครั้งนี้ด้วยความรู้สึกดีใจ โดยนางสาวจิตติมา สายสมบูรณ์ จ.ราชบุรี เปิดเผยว่า

เปิดสาขาชัยบุรี ลำดับที่ ๙๔๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ นายชุมโชค จิระพงศ์ศักดิ์  ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายงานกิจการสาขา ๖ และพล.ต.ต.วิศณุ ม่วงแพรสี  รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๘ ร่วมเป็นประธานเปิดธนาคารออมสินสาขาชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี  ซึ่งเป็นธนาคารออมสินสาขาลำดับที่ ๖๐ ของภาค ๑๖ และเป็นลำดับที่

“ตื่นเต้นและดีใจมาก ไม่คิดว่าเราจะโชคดีขนาดนี้ ส่งสลิปมา ๔ ใบ ไม่คิดว่าจะเป็นเราที่โชคดี ได้รับรางวัล ตอนส่งก็คิดแค่ว่าเผื่อจะได้เท่านั้น วันที่ทางธนาคารออมสินโทรศัพท์มาแจ้งว่าได้รางวัล ตอนแรกว่าจะไม่รับโทรศัพท์ แต่ก็ตัดสินใจรับ ทางธนาคารก็แจ้งว่าเราเป็นผู้โชคดีได้ลุ้นรางวัล แต่เขายังไม่ได้แจ้งว่าเราได้ รถ จึงรู้สึกเฉยๆ และฟังรายละเอียด แต่เมื่อเขาบอกว่าเราต้องเตรียมค่าใช้จ่ายเพื่อมารับรถ ตอนนั้นก็ถามกลับไปว่า ใช่เหรอพี่ เรื่องจริงเหรอพี่ เขาก็บอกว่าจริงและให้ไปตรวจสอบได้ จากเว็บไซต์ของธนาคาร หลังจากนั้นก็ได้เข้าไปดูในเว็บไซต์ของธนาคาร เมื่อเห็นเป็นชื่อเรา ก็ตื่นเต้นดีใจมาก เราก็ส่งแฟกซ์เอกสารต่างๆ มาที่ธนาคาร ดีใจมากที่ได้รางวัลนี้ ไม่นึกไม่ ฝัน เป็นเรื่องอัศจรรย์จริงๆ ธนาคารออมสินใจดีที่มอบโชคให้กับลูกค้า” ขณะที่ นางเกตุแก้ว นวลขาว จาก จ.เชียงราย กล่าวว่า “รู้เรื่องกิจกรรมนี้ที่ธนาคาร ออมสินสาขาเชียงของ ไปใช้บริการที่ตู้เอทีเอ็ม จึงส่งสลิปมาร่วมกิจกรรมนี้ ๑๕ ใบ เมื่อได้รับ รางวัลก็ดีใจมากๆ ตื่นเต้นมาก วันนี้มารับรถกับลูกสาวก็จะนำรถคันนี้ไปใช้ที่บ้านค่ะ อยาก ให้ทุกคนมาใช้บริการที่ธนาคารออมสิน จะได้โชคดีได้รถไปใช้ค่ะ ”

๙๔๓ ของประเทศ โดยมีนายสมหมาย จันทร์ประสิทธิ์  ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตสุราษฎร์ธานี ๒ กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารธนาคารออมสิน หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดธนาคารออมสินสาขาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก         ธนาคารออมสินสาขาชัยบุรีเป็นธนาคารออมสินสาขาเต็มรูปแบบเปิดให้บริการ ธุรกรรมทางการเงินต่างๆ อย่างครบวงจร โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.          ทั้งนี้ หลังจากพิธีเปิดธนาคารออมสินสาขาชัยบุรีเสร็จสิ้น ธนาคารภาค ๑๖ ได้จัด กิ จ กรรมโครงการ “อุ่ น ไอรั ก อุ่ น ออม กั บ ออมสิ น ” ณ สาขาชั ย บุ รี ด้ ว ย ทั้ ง นี้ เพื่ อ ประชาสัมพันธ์ธุรกิจธนาคารในโอกาสวันวาเลนไทน์แก่ลูกค้าโดยตรง โดยจัดกิจกรรม การตลาดเชิงรุกในรูปแบบการให้บริการต่างๆ เช่น การเปิดบัญชีใหม่พร้อมทำบัตร เอทีเอ็ม  บัตรวีซ่า เดบิต บัตรวีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์ หรือเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและ ครอบครัว เป็นต้น พร้อมกันนี้ได้ให้บริการถ่ายภาพเพื่อมอบเป็นที่ระลึกแก่ลูกค้าที่มาใช้ บริการ ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีด้วย


จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๒๒ เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ (ปักษ์แรก)


จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๒๒ เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ (ปักษ์แรก)

GSB

Á¦ºÉฝ°ŠÁ¨n µ n µ¥„¨¥» ายกลยุ ทธองคš›rก°รŠ‡r„¦

Á¦ºÉ °ŠÁ¨nµ n µ¥„¨¥» š›r°Š‡r„¦

LeTCI ÙČĂĂąĕø

LeTCI ÙČĂĂąĕø

LeTCI คืTออะไร

rendöćóïÖĆ (ĒîüēîšîöĂĊ) ÖÙøĆĚÜ îąÙą ĔîÝčú ÿćøÞïĆ ïìĊęĒ úš ü đøćĕéš đøĊ ÷îøĎš ĀúĆÖÖćøđ×Ċ÷îøć÷ÜćîñúÖćøéĞ ćđîĉ îÖćø Āöć÷ëċ Ü ÿćøÿîđìýìĊ ę đ ðŨ î êĆ ü đú×ìĊ ę Ē ÿéÜĔĀš đ ĀĘ îĔîÿŠ ìĉ ýüìćÜĒúąĂĆ ê øćÖćø ÖćøđðúĊ ó íŤ Ă (Organizational Performance Report: OPR) ĔîÿŠüî×ĂÜĀöüéÖøąïüîÖćø (Āöüé Ģ - ħ) ìĊęêšĂÜĂíĉïć÷ĀøČĂ (Organizational Performance Report: OPR) î×ĂÜĀöüéÖøąïüîÖćø (Āöüéę ÷ĢîĒðúÜ×ĂÜñúúĆ - ħ) ìĊęêšĂÜĂíĉïć÷ĀøČ đðúĊ ę ÷ îĒðúÜ×ĂÜñúúĆ ó íŤ × ĂÜĂÜÙŤ Ö øĀøČ Ă ÙüćöÙÜđÿš î ÙÜüć×ĂÜñúÖćø øąéĆ ï ĒúąĒîüēîš ö éĊ × Ě ċ î Ă÷Š Ü êĂïÙĞćëćöĒêŠúą×šĂ÷ŠĂ÷êćöðøąđéĘ ęÜðøąÖĂïéš Approach, Learning Ēúą ยนรายงานผลการดำเนิ êĂïÙĞćëćöĒêŠúą×šĂ÷ŠĂ÷êćöðøąđéĘ î ADLI àċęÜðøąÖĂïéšü÷ Approach, Deployment, Learning ćĒúą มาพบกัîนADLI อีกครั้งàċนะคะ ในจุü÷ลสารฉบั บที่แDeployment, ล้ว เราได้เรียนรู ้หลักการเขี น การ (Organizational éĞćđîĉîÖćøĔîߊ üÝąêšïĂć÷ĀøČ ÜöĊ×Ăš êĂïÙĞ öĎúĂ÷ŠćëćöêćöðøąđéĘ ÜîšĂ÷ Ĥ Ýčé îêŠĂLeTCI đîČęĂÜ àċęÜđøćÝąöćìĞćÙüćöøĎšÝĆÖÖĆî Integration ÿĞćĀøĆïĔîĀöüé Ĩ ñúúĆóíŤ ÝąĂíĉïć÷ĀøČĂêĂïÙĞćëćöêćöðøąđéĘî LeTCI àċęÜđøćÝąöćìĞćÙüćöøĎšÝĆÖÖĆî Integration ÿĞćĀøĆüÜđüúćĀîċ ïĔîĀöüéęÜ Ĩēé÷ðÖêĉ ñúúĆóíŤĒúšÝąĂíĉ Performance Report: OPR) ในส่วนของหมวดกระบวนการ (หมวด ๑ - ๖)ĔîÞïĆ ที่ตï้อîĊงอธิ อตอบคำถามแต่ อย่Öอþèą×ĂÜĒîüēîš ย (Data ÝċÜÝąÿćöćøëøąïč Ēîüēîšöลĕéšะข้ēé÷úĆ öìĊęéĊ ĔîÞïĆïîĊĚÙŠą ĚÙPoint) Šą บายหรื ตามประเด็น ADLI ซึ่งประกอบด้วย Approach, Deployment, Learning และÙČĂ Integration สำหรับในหมวด ๗ ผลลัพธ์ ćđÿîĂĒîüēîšöîšĂ÷ öćÖ ĀøČĂđÖČĂïìčÖéšćîêćöìĊęøąïčĕüšĔî LeTCI ÙČĂĂąĕøจะอธิบายหรือตอบคำถามตามประเด็น LeTCI ซึ่งเราจะมาทำความรู้จักกันในฉบั LeTCI ĂĂąĕø บนี- ้คöĊ่ะÖÙČćøîĞ îóĉÝćøèć LeTCI đðŨîĒîüìćÜìĊ ęĔßšĔîÖćøðøąđöĉ LeTCI đðŨðøąđéĘ îĒîüìćÜìĊ ęĔßšĔîÖćøðøąđöĉîñúúĆóíŤ×ĂÜøĆåüĉÿćĀÖĉÝ ĂĆî LeTCI คืออะไรîñúúĆóíŤ×ĂÜøĆåüĉÿćĀÖĉÝ ĂĆî öĊ ø ą÷ąđüúćøąĀüŠ ÜÖćøüĆ éñúÖćøĀøČñúúĆ ĂÙüćöëĊęĔîÖćøüĆéñúìĊęđĀöćąÿö ĕéšĒÖŠ ñúúĆóíŤéšćLeTCI îñúĉêõĆèเป็ æŤĒนúąïøĉ Ö ćø ñúúĆ ó íŤ é š ć îöč Š Ü đîš î úĎ Ö Ùš ć ĕéš Ē ÖŠ ñúúĆ ó íŤ é š ć îñúĉ õĆèแćæŤละบริ Ēúąïøĉ แนวทางที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ของรัฐวิสาหกิจ อันได้แก่ ผลลัพธ์ด- ้าĒÿéÜĒîüēîš นผลิตภัณöêฑ์ กĀøČารĂÙÜìĊ ผลลัę óพíŤéธ์šćดîöč้าŠÜนđîšîúĎÖÙšć đðŨ î ïüÖ úï ñúúĆóíŤ éšćîÖćøđÜĉ îĒúąêúćé ñúúĆóíŤ éšćîÖćøöčŠÜđîš îïč Ù úćÖø ñúúĆóíŤéšćîÖćøđÜĉîĒúąêúćé ñúúĆóíŤéšćîÖćøöčŠ Üđîšîïč ÙúćÖø กค้า ผลลั พธ์ด้านการเงิ นและตลาด ผลลัć พธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ผลลัพธ์ด้านประสิ ทš ć îðøąÿĉ ธิผลกระบวนการ พธ์óดíŤî้าéĒîüēîš นš ć îÖćøîĞ มุ่งเน้ êøćÖćøđðúĊ ę÷îĒðúÜและผลลั (ÙüćößĆ î×ĂÜđÿš ö) ć ñúúĆ ó íŤนéš ลูć îðøąÿĉ ì íĉ ñ úÖøąïüîÖćø ĒúąñúúĆ ó íŤ éš ć îÖćøîĞ ñúúĆ ó- íŤ éĒÿéÜĂĆ ì íĉ ñ úÖøąïüîÖćø ĒúąñúúĆ ïć÷ÙüćöđðúĊę÷îĒðúÜìĊęÿĞćïÙĆć÷â×ĂÜĒîüēîš ö การนำองค์ กร ซึ่งมีความหมายและแนวทางการอธิ บาย ดังนี้ ĂÜÙŤ Öø àċęÜöĊÙüćöĀöć÷ĒúąĒîüìćÜÖćøĂíĉ ïć÷ éĆÜîĊĚ ĂÜÙŤÖø- àċöĊęÜÖöĊćøĂíĉ ÙüćöĀöć÷ĒúąĒîüìćÜÖćøĂíĉ éĆÜîĊĚ

öćóïÖĆîĂĊÖÙøĆĚÜîąÙą ĔîÝčúÿćøÞïĆïìĊęĒúšü đøćĕéšđøĊ÷îøĎšĀúĆÖÖćøđ×Ċ÷îøć÷ÜćîñúÖćøéĞćđîĉîÖćø

ÙüćöĀöć÷

ĒîüìćÜÖćøĂíĉïć÷

Level (øąéĆï)

Āöć÷ëċ Ü ÿćøÿîđìýìĊę đ ðŨ î êĆ ü đú×ìĊę ìĞ ć ĔĀš ì øćïüŠ ć ñúúĆ ó íŤ Ē úąñúÖćø øąéĆïñúÖćøéĞćđîĉîÖćøĔîðŦÝÝčïĆî éĞćđîĉîÖćø×ĂÜĂÜÙŤÖøĂ÷ĎŠĔîêĞćĒĀîŠÜĀøČĂĂĆîéĆïĔéĔîöćêøćüĆéìĊęđĀöćąÿö øąéĆ ïñúÖćøéĞćđîĉîÖćøìĞćĔĀš ÿćöćøëêøüÝðøąđöĉîñúđðøĊ ÷ïđìĊ÷ïÖĆï ñúÖćøéĞćđîĉîÖćøìĊęñŠćîöć ÙŠćÙćéÖćøèŤ đðŜćðøąÿÜÙŤ ĒúąêĆüđðøĊ÷ïđìĊ÷ï ĂČęîė ìĊęđĀöćąÿö ēé÷úĆÖþèą×ĂÜøąéĆïìĊęéĊ ÙČĂ - öĊÙŠćđÖèæŤüĆéìĊęöĊÙüćöĀöć÷ - öĊñúúĆóíŤÿĞćÙĆâĂ÷ŠćÜÙøïëšüî

Trend (Ēîüēîšö)

Āöć÷ëċ Ü ÿćøÿîđìýìĊę đ ðŨ î êĆ ü đú×ìĊę Ē ÿéÜĔĀš đ ĀĘ î ìĉ ý ìćÜĒúąĂĆ ê øćÖćø ÖćøđðúĊę ÷ îĒðúÜ×ĂÜñúúĆ ó íŤ đðúĊę ÷ îĒðúÜ×ĂÜñúúĆ ó íŤ × ĂÜĂÜÙŤ Ö øĀøČ Ă ÙüćöÙÜđÿš î ÙÜüć×ĂÜñúÖćø øąéĆ ï ĒúąĒîüēîš ö éĊ ×ċĚ î Ă÷Š ć Ü éĞćđîĉîÖćøĔîߊüÜđüúćĀîċęÜ ēé÷ðÖêĉĒúšüÝąêšĂÜöĊךĂöĎúĂ÷ŠćÜîšĂ÷ Ĥ Ýčé êŠĂđîČęĂÜ (Data Point) ÝċÜÝąÿćöćøëøąïčĒîüēîšöĕéš ēé÷úĆÖþèą×ĂÜĒîüēîšöìĊęéĊ ÙČĂ - öĊÖćøîĞćđÿîĂĒîüēîšöîšĂ÷ öćÖ ĀøČĂđÖČĂïìčÖéšćîêćöìĊęøąïčĕüšĔî ðøąđéĘîóĉÝćøèć - öĊøą÷ąđüúćøąĀüŠćÜÖćøüĆéñú ĀøČĂÙüćöëĊęĔîÖćøüĆéñúìĊęđĀöćąÿö - ĒÿéÜĒîüēîšöđðŨîïüÖ úï ĀøČĂÙÜìĊę - ĒÿéÜĂĆêøćÖćøđðúĊę÷îĒðúÜ (ÙüćößĆî×ĂÜđÿšîĒîüēîšö) - öĊÖćøĂíĉïć÷ÙüćöđðúĊę÷îĒðúÜìĊęÿĞćÙĆâ×ĂÜĒîüēîšö

ตัวอยาง การวัดผลลัพธตามแนวทาง LeTCI

Comparison (ÖćøđðøĊ÷ïđìĊ÷ï)

Āöć÷ëċÜ üĉíĊÖćøìĊęñúúĆóíŤ×ĂÜĂÜÙŤÖøëĎÖîĞćöćđðøĊ÷ïđìĊ÷ïÖĆïñúúĆóíŤ×ĂÜ ĂÜÙŤÖøĂČęî ė ÖćøđðøĊ÷ïđìĊ÷ïÿćöćøëìĞćĕéšēé÷ÖćøđðøĊ÷ïđìĊ÷ïÖĆïñúúĆóíŤ ×ĂÜÙĎŠ Ē ׊ Ü ĂÜÙŤ Ö øìĊę × ć÷ÿĉ î Ùš ć ĀøČ Ă ĔĀš ï øĉ Ö ćøìĊę Ĕ Öúš đ ÙĊ ÷ ÜÖĆ î ÙŠ ć đÞúĊę ÷ ĂčêÿćĀÖøøö ĂÜÙŤÖøßĆĚîîĞć ēé÷øąéĆïóĆçîćÖćø (Level of maturity) ×ĂÜĂÜÙŤÖøÿćöćøëߊü÷ĔîÖćøÖĞćĀîéÙĎŠđìĊ÷ïìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆîöćÖìĊęÿčé ēé÷ úĆÖþèą×ĂÜÖćøđðøĊ÷ïđìĊ÷ïìĊęéĊ ÙČĂ - öĊÖćøđðøĊ÷ïđìĊ÷ïÖĆïÙĎŠĒ׊ÜĀúĆÖ ÙŠćđÞúĊę÷ĂčêÿćĀÖøøö ĀøČĂĂÜÙŤÖø ßĆĚîîĞć - öĊñúÖćøìĞćÜćîìĊęéĊđöČęĂđðøĊ÷ïđìĊ÷ïĂÜÙŤÖøÖĆïĂÜÙŤÖøÙĎŠđìĊ÷ïđĀúŠćîĊĚ

đðøĊ÷ïđìĊ÷ïñúÖĆïêĆüđðøĊ÷ïđìĊ÷ï ĀøČ Ă êĆ ü đìĊ ÷ ïđÙĊ ÷ ÜìĊę đ Āöćąÿö (ÙĎŠĒ×ŠÜ õć÷ĔîĂčêÿćĀÖøøö Bestin-class ĂÜÙŤÖøêĆüĂ÷ŠćÜ õć÷Ĕî ÖúčŠö)

ÙüćöĀöć÷

CLeomparison vel (øąéĆï)(ÖćøđðøĊ÷ïđìĊ÷ï)

Āöć÷ëċ íĊÖćøìĊęñúúĆóę đíŤðŨ×îĂÜĂÜÙŤ ÖøëĎę ìÖĞ ćîĞĔĀš ćöćđðøĊ ÷ïđìĊ ÷ïÖĆ óíŤ×ĂÜ Āöć÷ëċÜÜ üĉÿćøÿîđìýìĊ êĆ ü đú×ìĊ ì øćïüŠ ć ñúúĆ ó íŤïĒñúúĆ úąñúÖćø ĂÜÙŤ Ö øĂČ î ę ė ÖćøđðøĊ ÷ ïđìĊ ÷ ïÿćöćøëìĞ ć ĕéš ē é÷ÖćøđðøĊ ÷ ïđìĊ ÷ ïÖĆ ï ñúúĆ óíŤ éĞćđîĉîÖćø×ĂÜĂÜÙŤÖøĂ÷ĎŠĔîêĞćĒĀîŠÜĀøČĂĂĆîéĆïĔéĔîöćêøćüĆéìĊęđĀöćąÿö ×ĂÜÙĎ Ē ׊ Ü ĂÜÙŤćÖđîĉøìĊ ę × ć÷ÿĉćîĔĀšÙšÿć ćöćøëêøüÝðøąđöĉ ĀøČ Ă ĔĀš ï øĉ Ö ćøìĊę Ĕ Öúš đ ÙĊ ÷ ÜÖĆ÷îïđìĊ ÙŠ ć÷đÞúĊ øąéĆ ïŠñúÖćøéĞ îÖćøìĞ îñúđðøĊ ïÖĆïę ÷ ĂčñúÖćøéĞ êÿćĀÖøøö ĂÜÙŤ Ö øßĆ Ě î îĞ ć ēé÷øąéĆ ï óĆ ç îćÖćø (Level of maturity) ćđîĉîÖćøìĊęñŠćîöć ÙŠćÙćéÖćøèŤ đðŜćðøąÿÜÙŤ ĒúąêĆüđðøĊ÷ïđìĊ÷ï ×ĂÜĂÜÙŤ Öøÿćöćøëߊ ü÷ĔîÖćøÖĞ ćĀîéÙĎïìĊŠđìĊęé÷Ċ ïìĊ ĂČęîė ìĊęđĀöćąÿö ēé÷úĆ Öþèą×ĂÜøąéĆ ÙČĂ ęđÖĊę÷üךĂÜÖĆîöćÖìĊęÿčé ēé÷ úĆÖþèą×ĂÜÖćøđðøĊ ÷ ïđìĊ ÷ ïìĊ é ę Ċ ÙČ Ă - öĊÙŠćđÖèæŤüĆéìĊęöĊÙüćöĀöć÷ -- öĊöĊñÖúúĆ ćøđðøĊ ïÙĎŠĒ׊ÜüĀúĆ óíŤÿ÷ĞćïđìĊ ÙĆâ÷Ă÷ŠïÖĆćÜÙøïëš î Ö ÙŠćđÞúĊę÷ĂčêÿćĀÖøøö ĀøČĂĂÜÙŤÖø ßĆĚîîĞć - öĊñúÖćøìĞćÜćîìĊęéĊđöČęĂđðøĊ÷ïđìĊ÷ïĂÜÙŤÖøÖĆïĂÜÙŤÖøÙĎŠđìĊ÷ïđĀúŠćîĊĚ

Integration (ÖćøïĎøèćÖćø)

Āöć÷ëċÜ øąéĆï×ĂÜêĆüüĆéñúêŠćÜ ė ìĊęÿćöćøëøąïčñúÖćøéĞćđîĉîÖćøêćöìĊę ĕéš ø ąïč ĕ üš Ĕ îïøĉ ï ìĂÜÙŤ Ö øĔîđøČę Ă Ü úĎ Ö Ùš ć øć÷ÿĞ ć ÙĆ â ñúĉ ê õĆ è æŤ êúćé ÖøąïüîÖćø ĒúąĒñîðäĉïĆêĉÖćøĒúąÖøąïüîÖćø ñúúĆóíŤ÷ĆÜøüöëċÜêĆüßĊĚüĆé ìĊęđßČęĂëČĂĕéšÿĞćĀøĆïñúÖćøéĞćđîĉîÖćøĔîĂîćÙê ĒúąÿĂéÙúšĂÜÖúöÖúČîÖĆî ìčÖÖøąïüîÖćøĒúąĀîŠü÷ÜćîđóČęĂÿîĆïÿîčîđðŜćðøąÿÜÙŤøąéĆïĂÜÙŤÖø ēé÷ úĆÖþèą×ĂÜÖćøïĎøèćÖćøìĊęéĊ ÙČĂ - öĊñúúĆóíŤđßČęĂöē÷ÜÖĆï Key factors ìĊęøąïčĕüšĔîïøĉïìĂÜÙŤÖø Ēúą ÖøąïüîÖćø - öĊÖćøĒïŠÜÖúčŠöñúúĆóíŤĂ÷ŠćÜđĀöćąÿö đߊî êćöÖúčŠöúĎÖÙšć ÖúčŠö ñĎšðśü÷ ĀøČĂÖúčŠöîĆÖđøĊ÷î ðøąđõìïčÙúćÖø ÖøąïüîÖćø/ïøĉÖćø ĀøČĂēðøĒÖøöÖćøýċÖþć ĀøČĂóČĚîìĊęìćÜõĎöĉýćÿêøŤ

ĒîüìćÜÖćøĂíĉïć÷ đðøĊ ÷ïñúÖĆ üđðøĊ÷ïđìĊ øąéĆ÷ïïđìĊ ñúÖćøéĞ ćđîĉïîêĆÖćøĔîðŦ ÝÝčï÷Ćîï ĀøČ Ă êĆ ü đìĊ ÷ ïđÙĊ ÷ ÜìĊę đ Āöćąÿö (ÙĎŠĒ×ŠÜ õć÷ĔîĂčêÿćĀÖøøö Bestin-class ĂÜÙŤÖøêĆüĂ÷ŠćÜ õć÷Ĕî ÖúčŠö)

öĊñúúĆóíŤìĊęÿĞćÙĆâêćöïøĉïìĂÜÙŤÖø Ēúą×šĂÖĞćĀîéĒÿéÜÙøïëšüî êćö ÖúčŠöúĎÖÙšć ÖúčŠöïčÙúćÖø ñúĉêõĆèæŤ ÖøąïüîÖćøĒúąĒñîðäĉïĆêĉÖćø

จากแผนภาพ เมื่อêĆธนาคารดำเนิ นงานตามแนวทาง ADLI เพื่อตอบสนองความ üĂ÷ŠćÜ ÖćøüĆéñúúĆ óíŤêćöĒîüìćÜ LeTCI ต้องการของลูกค้า ตลาด กระบวนการผลิตและบริการ บุคลากร รวมถึงแผนปฏิบัติการ แล้ว ธนาคารจะต้องทำการเลือกตัวชี้วัดที่สำคัญ โดยการวัดผลตามแนวทาง LeTCI นั้น จะต้องมีการวัดระดับของผลลัพธ์ โดยการวัดผลจะต้องครอบคลุมผลลัพธ์รายปีอย่าง น้อย ๓ ปี และผลลัพธ์ขององค์กรคู่เทียบ เพื่อแสดงผลแนวโน้มของการดำเนินงาน และ ทำการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายหรือผลการดำเนินงานของคู่เทียบ หากผลลัพธ์จากการวัดผลนั้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือด้อยกว่าคู่เทียบ ธนาคารควร ปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ จะต้องมีการทบทวนการบูรณาการ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าการวัดผลนั้นเชื่อมโยงกับแผนงาน เป้าประสงค์ รวมถึง การดำเนินงานที่สำคัญด้านอื่นๆ อย่าลืม!!! กันนะคะ หลักการ ADLI และ LeTCI แล้วกลับมาพบกับเรื่องราวของ ระบบ SEPA กันใหม่ ในจุลสารออมสินฉบับหน้าค่ะ

วิสัยทัศน พันธกิจ ธนาคารออมสินประจำป ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ วิสัยทัศน : Vision “เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงเพื่อการออม และเป็นผู้นำในการ สนั บ สนุ น เศรษฐกิ จ ฐานรากและลู ก ค้ า รายย่ อ ย ด้ ว ยการบริ ห าร จัดการที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล”

พันธกิจ : Mission ๏ เป็นสถาบันเพื่อการออม ๏ เป็นสถาบันเพื่อการลงทุนและการพัฒนา ๏ เป็นสถาบันเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ๏ เป็นสถาบันที่รับผิดชอบต่อสังคม


จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๒๒ เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ (ปักษ์แรก)

GSB

มุมบริหารความเสี่ยง

ผลการบริหารความเสี่ยงของแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ป ๒๕๕๕ และแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ป ๒๕๕๖ สวัสดีค่ะ เพื่อนชาว GSB สนุกสนานกับการฉลองปีใหม่ต่อด้วยตรุษจีน จนลืม ง ไปหรือยังคะ วันนี้น้องอาร์มีสารพันความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงมาฝาก น้องอาร์ เพื่อนๆ กันเหมือนเคย เพื่อนๆ ลืม แผนที่ความเสี่ยง หรือ Risk Map กันไปหรือ ยังคะ ทบทวนความจำกันอีกที “แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) คือ เครื่องมือที่ ช่วยในการบริ หารจั ดการความเสี ่ยง โดยมี การแสดงถึ จจัย่ยความเสี ่ยง และ ผลการบริหารความเสี ่ยงของแผนที ่ความเสี ่ยง (Risk Map) ป ๒๕๕๕ และแผนทีง่คปัวามเสี ง จารณาถึ งความสัมพันธ์ของความเสี่ยง รวมถึงผลกระทบที่มีระหว่างหน่วยงานต่างๆ (Risk พิ Map) ป ๒๕๕๖ ภายในองค์กสวัรสดีซึคะ่งจะช่ วยให้ธนาคารสามารถจัดการความเสี่ยงที่ต้นเหตุได้อย่างชัดเจน” เพื่อนชาว GSB สนุกสนานกับการฉลองปใหมตอดวยตรุษจีน จนลืมนองอารไปหรือยังคะ ในแต่ละปีวันหน่ วยงานที ่ควบคุ ดูแลธุ รกิจ ่ยหรื อเราเรี าอนเคย ศูนย์เพื่อEVM นี้นองอาร มีสารพันความรู เรื่อม งการบริ หารความเสี ง มาฝากเพื ่อนๆยกักว่ นเหมื นๆลืม และหน่วยงาน แผนที ค ่ วามเสี ่ยง ่ยง และกำหนด แผนที ค ่ วามเสี ย ่ ง หรื อ Risk Map กั น ไปหรื อ ยั ง คะ ทบทวนความจํ า กั น อี ก ที “ สนับสนุน จะช่วยกันวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินระดับความเสี (Risk Map) คือ เครื่องมือที่ชวยในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการแสดงถึงปจจัยความเสี่ยง มาตรการ/แผนจั ดการความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยงจะรวบรวมสรุปผลจัดทำเป็น และพิจารณาถึงความสัมพันธของความเสี่ยง รวมถึงผลกระทบที่มีระหวางหนวยงานตางๆ Risk Mapภายในองค ระดับธนาคาร เสนอคณะกรรมการบริ ห่ยารความเสี กร ซึ่งจะชวยให ธนาคารสามารถจัดการความเสี งที่ตนเหตุไดอ่ยยางและคณะกรรมการธนาคาร งชัดเจน”ในแตละป เห็นชอบใช้เป็นแนวทางในการบริ ารจั RiskบสนุนMap นีน้จะมีการทบทวนให้ หนวยงานที่คหวบคุ มดูแดลธุการความเสี รกิจ หรือเราเรียกว่ยา งของธนาคาร ศูนย EVM และหนวยงานสนั จะชวยกั วิ เ คราะห เ พื อ ่ ระบุ ป จ  จั ย เสี ย ่ ง ประเมิ น ระดั บ ความเสี ย ่ ง และกํ า หนดมาตรการ/แผนจั ด การความเสี สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการป้องกั่ยนง ลดความเสี่ยง ฝายบริหารความเสี่ยงจะรวบรวมสรุปผลจัดทําเปน Risk Map ระดับธนาคาร เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ ให้กับธนาคารคณะกรรมการธนาคารเห็นชอบใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของธนาคาร Risk Map นี้จะมีการทบทวนให ทีนี้ก็มาถึ งผลการบริ หารความเสี ่ยงของ Riskเพื่อMap ปีทธิ๒๕๕๕ วมใจกันของพวกเรา สอดคล องกับสถานการณ ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู ตลอดเวลา ใหมีประสิ ภาพในการปจากความร่ องกัน ลดความเสีว่ยมแรงร่ งใหกับธนาคาร ที น ก ้ ี ม ็ าถึ ง ผลการบริ ห ารความเสี ย ่ งของ Risk Map ป ๒๕๕๕ จากความร ว มแรงร ว มใจกั น ของพวกเราทุ ก คน ทุกคน ทำให้ ณ สิ้นปี ๒๕๕๕ ผลการบริหารความเสี่ยงดีกว่าเป้าหมายทุกปัจจัยเสี่ยง ทําให ณ สิ้นป ๒๕๕๕ ผลการบริหารความเสี่ยงดีกวาเปาหมายทุกปจจัยเสี่ยง

ในปี ๒๕๕๖ คณะกรรมการธนาคารได้เห็นชอบ Risk Map ปี ๒๕๕๖ แล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ ประกอบด้วย ๑๕ ปัจจัยเสี่ยง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Website ฝ่ายบริหารความเสี่ยในปง ๒๕๕๖ ดังนีคณะกรรมการธนาคารได ้ เห็นชอบ Risk Map ป ๒๕๕๖ แลว ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ ประกอบดวย ๑๕ ปจจัยเสี่ยง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Website ฝายบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ในโอกาสที่ธนาคารออมสินกาวเขาสูปที่ ๑๐๐ นี้ ถือเปนความภาคภูมิใจของพวกเราในทุกยุค

ทุกสมั่ธยนาคารออมสิ วา ชาวธนาคารออมสินน ใหคก้วามสํ าคัญกัาบสู การบริ ดการความเสี กาวยนางของการ ในโอกาสที าวเข้ ่ปีทหารจั ี่ ๑๐๐ นี้ ่ยงในทุ ถือกเป็ ความภาคภูมิใจของพวกเราในทุกยุค ดําเนินงานจากอดีตจนถึงปจจุบัน และเปนหนาที่ของพวกเราทุกคนจะตองชวยกันบริหารจัดการความ ารจันไปเพื ดการความเสี ่ยงในทุกก้าวย่างของการ ทุกสมัยว่า ชาวธนาคารออมสิ เสี่ยงเพื่อรักษาดูแลธนาคารใหน เติบให้ โตไดคอวามสำคั ยางมั่นคงและยั่งญ ยืนสืกับบ ตอการบริ ไปนะคะ กอห นจากกั ่อนๆ อยาลืม “รูตจจนถึ ักความเสีง่ยงดี นนักลารางวันลหน้ สะสมความรู เยอะๆ นะ ไวเจอกัน ก คนจะต้ อ งช่ ว ยกั น บริ ห ารจั ด การ ดำเนินงานจากอดี ปัจมีรจุางวับล”ันใครเปและเป็ าที่ขไวองพวกเราทุ ฉบับหนานะคะ สวัสดีคะ ความเสี่ยงเพื่อรักษาดูแลธนาคารให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไปนะคะ ก่อนจากกันไป เพื่อนๆ อย่าลืม “รู้จักความเสี่ยงดี มีรางวัล” ใครเป็นนักล่ารางวัล สะสมความรู้ไว้เยอะๆ นะ ไว้เจอกัน ฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ

GSB

รอบรั้วริมไทร

สวัสดีค่ะ...นับถอยหลังอีกเพียง ๑ เดือนเท่านั้น พวกเรา ชาวออมสิ น ก็ จ ะได้ ก้ า วสู่ ศ ตวรรษใหม่ ร่ ว มกั น ...งานนี้ ถื อ เป็ น ประวัติศาสตร์ เพราะในช่วงชีวิตการทำงานของเราคงได้ร่วมอยู่ใน ห้วงเวลาสำคัญนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น...ยังไงก็อย่าลืมเตรียมตัว กันให้พร้อม เพื่อเดินหน้าสู่ศตวรรษใหม่ร่วมกันนะคะ...@@...และ ในวาระสำคัญนี้ ท่าน อธส. ได้ประกาศฉลอง ๑๐๐ ปี ธนาคาร ออมสิน ด้วยการจัดงานทำบุญใหญ่พร้อมกันทั้งที่สำนักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พี่น้องพลพรรคสาขาจึงพร้อมเพรียง กันเตรียมงานบุญกันเต็มที่ เรียกได้ว่าเต็มที่เกินร้อยทั้งกายและใจ คา...ส่วนงานสวดมนต์ข้ามศตวรรษ หากพี่น้องชาวออมสินท่านใด สนใจก็ต้องเรียนเชิญมาร่วมบุญกันล่วงหน้า แล้วมาพบกันที่ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ในค่ำคืนของ วันที่ ๓๑ มีนาคมนี้ค่ะ...@@...อีกควันหลงในวันแห่งความรัก ๑๔ กุมภา วันวาเลนไทน์ ที่ จ.เชียงใหม่ ในงาน “การเพิ่มทุนล้านใหม่ : เปิ ด การปฏิ บั ติ ก ารสถาบั น การเงิ น ชุ ม ชน” แม้ จ ะผ่ า นมาหลาย สัปดาห์แต่ก็ขอนำภาพมาเล่าเรื่อง เพราะสุดประทับใจกับภาพนี้ ที่ ดู แ ล้ ว บอกได้ เ พี ย งคำเดี ย วว่ า สมแล้ ว ที่ อ อมสิ น เป็ น ธนาคาร ขวัญใจเด็กไทย...ผู้อยู่ในเหตุการณ์ได้ส่งสารมาอธิบายขยายความ ภาพให้แจ่มชัดขึ้น เด็กน้อย สุ ด แสนอ้ อ นเข้ า หาผู้ ใ หญ่ ใ จดี ท่าน อธส.บอกเด็กน้อยนอนได้ เลย เด็กน้อยก็แสนดีใจ ไม่รีรอ รีบเอนกายซบนอนทันใด และ ขอบอกว่ า งานนี้ มี ห ลั บ จริ ง ๆ ด้วยนะเจ้า...@@...ฤดูกาลของ การยื่ น แบบชำระภาษี เ งิ น ได้ นิติบุคคลธรรมดา เวียนมาบรรจบ อีกแล้ว ฝ่ายธุรกิจบริการและ อิเล็กทรอนิกส์ จึงประชาสัมพันธ์ย้ำกันอีกที...ลูกค้าที่ยื่นแบบชำระ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี ๒๕๕๕ (ภงด.90, ภงด.91) ผ่าน Internet ของกรมสรรพากร ที่ต้องชำระภาษีเพิ่มเติม สามารถ พิมพ์ใบชำระเงิน และนำมาชำระได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารออมสิน หรือชำระผ่านเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารทั่วประเทศคา...@@... ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๖ กับการให้รางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ดี เ ด่ น ประจำปี ๒๕๕๕ ขณะนี้ ค ณะกรรมการกำกั บ ดู แ ลการ บริหารกิจการที่ดี เปิดให้เสนอรายชื่อผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้าง ที่มีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่องาน และต่อสังคม เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้รับรางวัล จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณดี เ ด่ น แล้ ว จึ ง ขอเชิ ญ ชวนผู้ บ ริ ห าร พนักงาน ลูกจ้าง สมัครหรือเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการพิจารณารับรางวัลดังกล่าว ต่อหัวหน้าสายงาน ภายใน วันที่ ๓๑ มีนาคมนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานและธรรมาภิบาล โทร. ๒๒๖๓๔๔, ๒๒๖๓๔๕, ๒๒๖๓๔๗... @@...บรรทัดนี้ต้องขอ ปรบมือให้กับหน่วยรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริหารงานกลาง ที่ เตรี ย มรั บ มื อ ม็ อ บเกษตรกรเต็ ม พิ กั ด ทั้ ง ป้ อ มปราการ ตำรวจ ปราบจราจล แม้ม็อบจะไม่มา แต่ก็ได้โชว์ศักยภาพความพร้อม เต็มร้อย เห็นแบบนี้บอกได้คำเดียว...สุดยอด!!...@@...เห็นข่าว การทยอยเปิดสาขาช่วงนี้ชุกอยู่เหมือนกัน คงเป็นเพราะนโยบาย เปิดให้ครบ ๑,๐๐๐ สาขา ในโอกาส ๑๐๐ ปี...สำหรับสาขาใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยได้รับหนังสือที่ระลึก "ออมสินของแผ่นดิน" ก็สามารถ ขอมาได้ที่หน่วยประชาสัมพันธ์ภายใน ฝ่ายสื่อสารองค์กร ติดต่อ คุณจันทนา โทร.๙๙๘๑๕๐...@@...พบกันใหม่ฉบับหน้า...สวัสดีค่ะ กุกกิ๊กเจาะแจะ


จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๒๒ เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ (ปักษ์แรก)

ชมรมจริ ย ธรรมธนาคารออมสิ น จั ด กิ จ กรรม “ธรรมะ พัฒนาจิต พิชิตงาน” ประจำปี ๒๕๕๖

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ นางเบญจมาศ แก้วพรหมมาลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ ประธานกรรมการชมรมจริยธรรม ธนาคารออมสิน เป็นประธานในกิจกรรม “ธรรมะพัฒนาจิต พิชิตงาน” ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ โดยนมัสการ พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ มาบรรยายธรรมให้แง่คิดความรู้ให้ กับผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน ในหัวข้อ “ธุรจิต เพื่อธุรกิจ” โดยมี ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมด้านศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจให้กับพนักงาน ซึ่งชมรมจริยธรรมธนาคารออมสินจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนตลอดทั้งปี ๒๕๕๖

GSB

ออมสิ น จั บ มื อ แม็ ค โครจั ด แคมเปญ “คุณคือคนสำคัญ” กู้ ไม่เกิน ๕ หมื่น ไม่ต้องมีหลักประกัน ธนาคารออมสินและบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จัด แคมเปญ “คุณคือคนสำคัญ” มอบสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าสมาชิกแม็คโคร สำหรับกู้เป็นทุนหมุนเวียนประกอบอาชีพสูงสุดไม่เกิน ๒ แสนบาท ถ้ากู้ ไม่เกิน ๕ หมื่น ไม่ต้องมีหลักประกัน

อ่านตรงนี้มีรางวัล / โดยQQ

สวัสดีครับ คำถามในฉบับที่แล้ว ที่ถามว่า “ค่านิยม (CORE VALUE) สมรรถนะหลัก (Core Competency) ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (TRUST) ของธนาคารคืออะไร” นั้น อาจจะเป็นคำถามที่มีคำตอบยาวไปหน่อย จึงทำให้มี ผู้ร่วมสนุกส่งคำตอบกันมาไม่มากนัก ฉบับนี้จึงขอแก้ตัว เพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกกันเข้า มาอย่างหนาแน่นเหมือนเช่นเคย แต่คำถามจะเป็นอะไรนั้นขอเฉลยคำตอบฉบับที่แล้วก่อน ว่า “ค่านิยม (Core Value) : Vision Focus มุ่งมั่นในวิสัยทัศน์, Integrity ยึดมั่นในคุณ ธรรม, Professionalism เชี่ยวชาญงานบริการ, Social Responsibility รับผิดชอบต่อสังคม สมรรถนะหลัก (Core Competency) : บริการด้วยใจ (Service Mind), ยึดในคุณธรรม (Integrity), ใส่ใจ ใฝ่รู้ (Passion to Learn), บูรณาการทีม (Teamwork), มุ่งผลลัพธ์ (Result Oriented), เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ (Product Knowledge) ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการเป็น องค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (TRUST) : Transparency ดำเนินธุรกิจด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้, Relationship การสร้างความ สัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม, Unique เป็นสถาบันการเงินที่ก่อตั้งโดย พระมหากษัตริย์ เพื่อส่งเสริมการออมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน, Sustainable เป็นสถาบันการเงินที่ก่อตั้งมายาวนาน มีฐานลูกค้าจำนวนมาก มุ่งสู่การเจริญเติบโตอย่าง ยั่งยืน, Technology นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ และการให้บริการลูกค้าอย่างมี ประสิทธิภาพ” และผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลก็คือ ๑. คุณศิวพร จงอุปถัมภ์สกุล ๒. คุณปาริชาติ ธรรมสินธุ์ ๓. คุณโชติกา ประยูรศักดิ์ศิริ ๔. คุณธนาศักดิ์ จักรไชย ๕. คุณกนกรัตน์ ชื่นโกมล ๖. คุณทัตชญา สรชัยฤทธิ์ ๗. คุณเพลิน ฟักป้อม ๘. คุณชมัยพิศ บัวเงิน ๙. คุณกนิษฐา พรรณโอรส ๑๐. คุณพิมใจ กรินทร์ทิพย์ ๑๑. คุณปิ่นหทัย นิมิตรกุล ๑๒. คุณปัทมา น้องสินธุ์ ๑๓. คุณนนท์วลี คูเกษมกิจ ๑๔. คุณวานิช ยะสุข ๑๕. คุณจารุณี ทองสะพัก ๑๖. คุณสุมลฑา รักษาแก้ว

ฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้ ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานและธรรมาภิบาล ธนาคารออมสินสาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ อาคาร B ธนาคารออมสินภาค ๕ ธนาคารออมสินสาขานิมมานเหมินทร์ ฝ่ายเลขานุการธนาคาร ฝ่ายสงเคราะห์ชีวิต ธนาคารออมสินสาขาควนเนียง ฝ่ายการบัญชี ฝ่ายการบัญชี ฝ่ายการบัญชี ฝ่ายพัฒนาองค์กร ฝ่ายพัฒนาองค์กร ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ ๓ ฝ่ายการบัญชี ธนาคารออมสินสาขาเจริญผล

สำหรับคำถามประจำฉบับนี้ ถามว่า “ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธนาคารออมสินจะจัดงานทำบุญใหญ่เลี้ยงพระ ณ ที่ใด” ส่งคำตอบของท่าน พร้อมชื่อ-นามสกุล และหน่วยงานที่สังกัดมาที่ prd5.odg@ gsb.or.th และ prd6.odg@gsb.or.th ภายในวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สามารถตรวจ สอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางจุลสารออมสินฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ (ปักษ์หลัง)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มการตลาด และนางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว แคมเปญ “คุณคือคนสำคัญ” เพื่อมอบสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าสมาชิกแม็คโคร ด้วยบริการ สินเชื่อโชห่วย ช่วยผู้ค้าสมาชิก โดยมีนางสาวนงเยาว์ พาชีรัตน์ รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน กลุ่มสินเชื่อรายย่อย นางสาวปทุม คุ้มทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา ๑ นางรสริน โศจิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา ๖ และนางสาวพรรณสรร ทองบุนนาค ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน กลุ่มสินเชื่อรายย่อย ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ ดังกล่าว ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ สินเชื่อโชห่วย ช่วยผู้ค้าสมาชิก เป็นสินเชื่อที่ธนาคารออมสินเปิดให้บริการ สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นลูกค้าสมาชิก บริษัท สยามแม็คโครฯ มาแล้วไม่ น้อยกว่า ๑ ปี มีประวัติการซื้อสินค้าหมุนเวียนต่อเดือนตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๖ เดือน และไม่มีประวัติหนี้ค้างชำระกับ สถาบันการเงินใด สามารถยื่นกู้เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพได้ ไม่เกิน ๒ เท่า ของยอดซื้อสินค้าเฉลี่ยต่อเดือนย้อนหลัง ๖ เดือน สูงสุดรายละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท พิเศษสุด กรณีกู้ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และธนาคารสามารถตรวจสอบ ข้อมูลเครดิตบูโรได้ว่ามีสถานะปกติ ไม่ต้องมีหลักประกันในการกู้เงิน หรือหากไม่มี ประวัติการกู้เงินอยู่ในฐานข้อมูลเครดิตบูโร และประสงค์ยื่นกู้ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท สามารถใช้บุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ หรือเป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ ๗,๐๐๐ บาท ขึ้นไปไม่น้อยกว่า ๑ คน ค้ำประกัน แต่ถ้ายื่นกู้ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท ใช้บุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือหรือเป็นผู้มีอาชีพและ รายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ ๗,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ๒ คน หรือตั้งแต่เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ไม่น้อยกว่า ๑ คน ค้ำประกัน หรือใช้หลักประกันอื่นตามที่ธนาคาร กำหนด สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ คิดแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) วงเงินกู้ ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๐.๕๐ ต่อเดือน กำหนดชำระคืนไม่เกิน ๓ ปี หรือ วงเงินกู้เกินกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๐.๗๕ ต่อเดือน กำหนดชำระคืนไม่เกิน ๕ ปี ผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นสมาชิก บริษัท สยามแม็คโครฯ สามารถยื่นกู้สินเชื่อ โชห่วย ช่วยผู้ค้าสมาชิก ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นต้นไป


จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๒๒ เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ (ปักษ์แรก)

สถาบันการเงินชุมชน :

ตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ปาไผ่กลาง ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๗ ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ จากวันแรกที่มีสถาบันการเงินชุมชน ปี ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน ปี ๒๕๕๖ มีกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ขอรับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน เพื่อพัฒนาเป็นสถาบัน ท่ามกลางการเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ การเงินชุมชนรวมแล้ว ๓๐,๘๔๒ แห่งทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ ๓๑ ธ.ค. ๕๕) อาเซียน หรือ AEC ในปี ๒๕๕๘ สิ่งที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงกันในเวทีระดับนานาชาติคือ สถาบั น การเงิ น ชุ ม ชนบ้ า นเทอดไทย การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของภาคประชาชน ซึ่งธนาคารออมสินเอง ถือเป็น พัฒนามาจากการร่วมมือกันระหว่างกองทุน หนึ่งในพลังแห่งการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการเศรษฐกิจชุมชนที่ได้ หมู่ บ้ า นและกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต ผลอย่ า งเป็ น รู ป ธรรมผ่ า นรู ป แบบสถาบั น การเงิ น ชุ ม ชน โดยในที่ ป ระชุ ม วิ ช าการ บ้านเทอดไทย ได้รับการสนับสนุนให้เป็น นานาชาติว่าด้วยเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน ครั้งที่ ๑ สถาบันการเงินชุมชนจากธนาคารออมสิน ณ อุทยานราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๘ - ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ธนาคาร เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ แรกเริ่ม ออมสิ น ได้ ร่ ว มนำเสนอตั ว อย่ า งความสำเร็ จ ของสถาบั น การเงิ น ชุ ม ชนบ้ า นถนนหั ก เปิ ด สถาบั น ฯ มี ส มาชิ ก เพี ย ง ๑๔๐ คน จ.บุรีรัมย์ สถาบันการเงินชุมชนบ้านวังพา จ.สงขลา และสถาบันการเงินชุมชนบ้าน ปั จ จุ บั น มี ส มาชิ ก ๑,๕๗๙ คน มี เ งิ น ทุ น เทอดไทย จ.เชียงราย ขึ้นสู่เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วม หมุ น เวี ย นรวม ๓๕ ล้ า นบาท สมาชิ ก ประชุมอย่างมาก ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยใหญ่ ถึง ๖๐% และ สำหรับชาวออมสินแล้ว หากใครไม่รู้จักสถาบันการเงินชุมชน ว่าคืออะไร มีบทบาท เป็นจีนฮ่อ มูเซอ อาข่า และลัวะ อีก ๔๐% ภายในเนื้อที่ประมาณ ๒๐ ตารางกิโลเมตร โดย อย่างไร ต้องถือว่าเชย เพราะบทบาทของสถาบันการเงินชุมชนของธนาคารออมสินนี้มี ส่วนมากประกอบอาชีพทำไร่ ทำสวน และค้าขาย สถาบั น การเงิ น ชุ ม ชนบ้ า นวั ง พา ความโดดเด่นและถือเป็นงานหลักเพื่อประชาชนฐานรากอย่างแท้จริง พั ฒ นามาจากกองทุ น หมู่ บ้ า นวั ง พา โดย เริ่มกันที่การทำความรู้จัก สถาบันการเงินชุมชนกันก่อนดีกว่า สถาบันการเงิน ธนาคารออมสินได้เข้าไปสนับสนุนการ ชุมชน คือ รูปแบบการบริหารจัดการด้านการเงินภายในชุมชนที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือให้ จั ด ตั้ ง เป็ น สถาบั น การเงิ น เมื่ อ วั น ที่ ๑๗ สมาชิกในชุมชนได้เข้าถึงการออมและเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมถึงการมีการจัดการด้าน ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ปั จ จุ บั น มี ส มาชิ ก สวัสดิการที่ดีแก่สมาชิกในชุมชน พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นสถาบันการเงินชุมชน จาก ๑,๐๗๔ คน มีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ กองทุนหมู่บ้านฯ ที่มีการบริหารจัดการกองทุนที่เข้มแข็ง และธนาคารได้ให้การสนับสนุน ๒๙ ล้านบาท เงินทุนในการจัดตั้ง จัดการฝกอบรมการ สถาบันการเงินชุมชนบ้านถนนหัก ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ โดยมีธนาคาร ออมสินสาขาเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา พั ฒ นามาจากกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต แนะนำในระหว่ า งการดำเนิ น งานโดย แรกเริ่ ม มี ส มาชิ ก เพี ย ง ๓๓๙ คน ปั จ จุ บั น มี ตลอด สถาบันการเงินชุมชนแห่งแรกถือ สมาชิ ก ๒,๔๘๒ คน มี เ งิ น ทุ น หมุ น เวี ย น กำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ประมาณ ๒๘ ล้านบาท ๒๕๔๗ ที่สถาบันการเงินชุมชนบ้าน

เปิดสาขาลืออำนาจ ลำดับที่ ๙๔๔

เปิดสาขาห้วยกระเจา ลำดับที่ ๙๔๗

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ นายกองตรี (ก.ต) เรืองฤทธิ์ชำนาญศิลป์ นายอำเภอลืออำนาจ และนายพิเชฐ ธรรมวิภาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา ๔ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารออมสิน สาขาลืออำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ซึ่งเป็นธนาคารออมสินสาขาลำดับที่ ๙๔๔ โดยมีนางอนามัย ประเปรียว ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค ๑๒ พร้อมด้วย ผู้บริหารธนาคารออมสิน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดธนาคารออมสินสาขาดังกล่าว โอกาสนี้ ธนาคารออมสิ น ได้ ม อบสิ น เชื่ อ โครงการธนาคารประชาชน จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนในพื้นที่ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ด้วย ธนาคารออมสินสาขาลืออำนาจเป็นธนาคารออมสินสาขาเต็มรูปแบบ เปิดให้ บริการทางการเงินให้กับลูกค้าและประชาชนทั่วไปให้ได้รับบริการที่หลากหลาย เช่น บริการรับฝากเงิน - ถอนเงิน สินเชื่อ สลากออมสิน ATM / VISA DEBIT Online Payment เป็นต้น โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.

เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ธนาคารออมสินภาค ๕ จัดพิธี เปิดธนาคารออมสินสาขาห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นธนาคาร ออมสิ น ลำดั บ ที่ ๙๔๗ โดยมี น ายชั ย วั ฒ น์ ลิ ม ป์ ว รรณธะ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด กาญจนบุรี และนายประยุทธ สุกก่ำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงาน กิ จ การสาขา ๒ ร่ ว มเป็ น ประธานในพิ ธี และมี นายพินิจ ผิวผ่อง ผู้ อ ำนวยการ ธนาคารออมสินภาค ๕ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายอำเภอห้วยกระเจา หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และคณะผู้บริหารธนาคารออมสินภาค ๕ ร่วมเป็นเกียรติ ในพิ ธี เ ปิ ด ธนาคารออมสินสาขาดังกล่าว ซึ่งได้มีการปล่อยลูกโป่งตราสัญลักษณ์ ธนาคารออมสิน จำนวน ๑๐๐ ลูก เพื่อสื่อความหมายถึงการครบรอบ ๑๐๐ ปี ของ ธนาคารออมสินในปีนี้ด้วย ธนาคารออมสินสาขาห้วยกระเจา เป็นธนาคารออมสินสาขาเต็มรูปแบบ เปิดให้ บริการในธุรกรรมต่างๆ ครบวงจร ทั้งเงินฝาก สินเชื่อ สลากออมสิน ATM / VISA DEBIT Online Payment เป็นต้น โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.


จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๒๒ เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ (ปักษ์แรก)

อธส.รับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงประกอบพิธีเปิดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ ด้วย ทั้งนี้ ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ดังกล่าว มีธนาคารออมสินสาขาเปิดให้บริการ ๒ สาขา คือ ธนาคารออมสินสาขา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะ อาคาร A และธนาคารออมสินสาขาศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ อาคาร B

GSB

วัฒนธรรมออมสิน

ความเชื่อมโยงของ เมื่อฉบับที่แล้ว ได้เปิดตัวสมรรถนะหลัก (Core Competency) ใหม่ ให้กับเพื่อนๆ ได้รู้จัก พร้อมกับแจ้งให้ทราบว่าธนาคารมีการประเมินพฤติกรรมตาม Core Competency ที่มีการปรับเปลี่ยนในปี ๒๕๕๖ นี้นะครับ สำหรับเพื่อนๆ ท่านใดที่อาจจะตกข่าวนี้ไป ขอ แนะนำให้หาเวลาว่างเร่งศึกษาทำความเข้าใจ โดยสามารถเข้าดูจาก Website ฝ่าย บริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อที่พวกเราจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับค่าคาดหวัง ในแต่ละระดับตำแหน่งได้ ถ้างั้นก่อนอื่นผมขอทบทวนแบบย่อๆ อีกสักครั้งนะครับว่า สมรรถนะชุดใหม่ ประกอบด้วย ๖ สมรรถนะ ดังนี้ ๑. บริการด้วยใจ (Service Mind) ความใส่ใจในการให้บริการ มุ่งสนองตอบความ ต้องการที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย คำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า พยายามสร้างความ ประทับใจที่เหนือความคาดหมายอยู่เสมอ ๒. ยึดในคุณธรรม (Integrity) ขยัน ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีความโปร่งใส ปราศจากอคติ สำรวมกาย วาจา เคร่งครัดในระเบียบและมาตรฐานควบคุมความเสี่ยง มี ความพอเพียง มุ่งปฏิบัติตนตามแนวพระราชดำรัส ยึดถือค่านิยมและปรัชญาธุรกิจ องค์กร ไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้าและคู่ค้า มุ่งช่วยเหลือลูกค้าและสังคม รักษาชื่อเสียง และประโยชน์ของธนาคาร ๓. ใส่ใจ ใฝ่รู้ (Passion to Learn) เรียนรู้สิ่งใหม่ ช่างสังเกต ซักถาม และค้นคว้าหา คำตอบ ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และนำองค์ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในงาน มองว่าการทำงานและแก้ปัญหาคือการเรียนรู้ รวมถึงการพัฒนาและสร้างประสิทธิภาพ ในการทำงาน เข้าใจถึงต้นกำเนิดของธนาคารและปณิธาน ๔. บูรณาการทีม (Teamwork) ความยินดีที่จะร่วมปฏิบัติงานกับผู้อื่น พร้อมที่จะ ให้ความร่วมมือสนับสนุน ช่วยเหลือ และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของทีม เข้าใจความ แตกต่างของผู้อื่นและเอาใจเขามาใส่ใจเรา ใช้วาจาที่สุภาพในการสื่อสาร ให้กำลังใจ สร้างเครือข่ายในการทำงานเพื่อความสำเร็จของธนาคาร ๕. มุ่งผลลัพธ์ (Result Oriented) การมุ่งลงมือปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีแก่องค์กร โดยคำนึงถึงเป้าหมายองค์กรและทีมงาน แสวงหาวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสมให้บรรลุ เป้าหมาย และวิธีการติดตาม ตัดสินใจ ขับเคลื่อนที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ๖. เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ (Product Knowledge) มีความรู้ เข้าใจในความต้องการ ผลิตภัณฑ์ธนาคารของลูกค้า สามารถเลือกนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการ ของลูกค้า วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ธนาคารเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ ของธนาคารอื่นๆ จนสามารถชักจูงให้ลูกค้าให้ความสนใจและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ ธนาคารออมสินได้

ค่านิยมองค์กรกับสมรรถนะหลัก มีความเชื่อมโยงกันมากน้อยเพียงใดคะ

ใหม ให

‡nµœ·¥¤°Š‡r„¦„´­¤¦¦™œ³®¨´„ ¤¸‡ªµ¤ÁºÉ°¤Ã¥Š„´œ¤µ„œo °¥Á¡¸¥ŠÄ—‡³

สมรรถนะหลัก หรือ Core Competency เป็นเครื่องมือในการสะท้อนค่านิยมหลักที่ มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานของเพื่อนๆ ทุกคน และเป็นสมรรถนะร่วมที่ธนาคารคาด „ ®¦º ° อ Core ÁžÈ œÁ‡¦ºÉ °Š¤º°Äœ„µ¦­³šo °œ‡nµœ·¥¤®¨´ „š¸É¤ค¸‡รัªµ¤­Î ‡´˜n° หวังให้ทุก­¤¦¦™œ³®¨´ ตำแหน่งงานต้ งมี Competency ดังนั้น ในการทบทวนสมรรถนะหลั กใหม่ ้งนี้ µธนาคารจึ ง „µ¦ž’·  ˜ ´ Š · µœ…°ŠÁ¡º É ° œ Ç š» „ ‡œ ¨³ÁžÈ œ­¤¦¦™œ³¦n ª ¤š¸ É › œµ‡µ¦‡µ—®ª´ Š Ä®o š „ » ˜Î µ ®œn Š Šµœ˜o ° Š¤¸ —´ Š œ´ ʜ Ĝ„µ¦ ต้องกำหนดให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่กำหนดจากวิสัยทัศน์และค่านิยม ššªœ­¤¦¦™œ³®¨´ ของธนาคาร ดังรูป„Ä®¤n‡¦´ŠÊ œ¸ Ê ›œµ‡µ¦‹¹Š˜o °Š„ε®œ—Ä®o ÁºÉ°¤Ã¥ŠÂ¨³­°—‡¨o °Š„´¥»š›«µ­˜¦r š¸É„ε®œ—‹µ„ ª·­¥´ š´«œr¨³‡nµœ·¥¤…°Š›œµ‡µ¦ —´Š¦¼ž

¨³Á¤ºÉ°¨°Š¡·‹µ¦–µ‡ªµ¤®¤µ¥Â¨³¡§˜·„¦¦¤nŠ¸ ʅ°Š­¤¦¦™œ³®¨´„ Á¡ºÉ°œ Ç ‹³Á®ÈœªnµÂ˜n¨³˜´ª

เมื°่อŠÂ¨³Áº ลองพิÉ°¤Ã¥Š„´ จารณาความหมายและพฤติ รรมบ่˜งµ¤‡n ชี้ขµองสมรรถนะหลั ก เพื่อนๆ จะเห็ ­°—‡¨o ‡ªµ¤®¤µ¥Â¨³¡§˜·„¦¦¤š¸É¡Š¹ กž¦³­Š‡r œ·¥¤°Š‡r„¦ Ž¹ŠÉ ¤°ŠÃ—¥¦ª¤‹³¡ªn µ น ว่าแต่ละตัƒวสอดคล้ ่อมโยงกั บความหมายและพฤติ ่พึงOriented) ประสงค์¨³ตาม ¤»nŠ¤´œÉ Ĝª·­อ¥´ งและเชื š´«œr (Vision Focus) ­°—‡¨o °ŠÂ¨³ÁºÉ°¤Ã¥Š„´ ¤»nŠŸ¨¨´ก¡รรมที ›r (Result ยมองค์¤ก(Teamwork) ร ซึ่งมองโดยรวมจะพบว่า ค่า¼นิ¦–µ„µ¦š¸ œÉ Ĝ‡»ส–ั ย›¦¦¤ ­°—‡¨oFocus) °ŠÂ¨³ÁºÉ°¤Ã¥Š„´  ¥¹—อĜ‡» –›¦¦¤ ่ อ(Integrity) ๏ มุƒ่ ง มั¥¹—่ น¤´ในวิ ทั ศ(Integrity) น์ (Vision สอดคล้ งและเชื มโยงกั บ มุ่ ง ผลลั พ ธ์ ƒ Á¸É¥ªµŠµœ¦· (Professionalism) ­°—‡¨o °ŠÂ¨³ÁºÉ°¤Ã¥Š„´ ¦· „µ¦—o ª¥Ä‹ (Service (Result Oriented) และบู„รµ¦ณาการที ม (Teamwork) Mind)๏Ä­nÄยึ‹ดÄ nมั¦¼o ่ น (Passion to Learn) ¨³Á¸ É ¥ ªµŸ¨· ˜ £´–”r (Product Knowledge) ในคุ ณ ธรรม (Integrity) สอดคล้ อ งและเชื ่ อ มโยงกั บ ยึ ด ในคุ ณ ธรรม ƒ ¦´  Ÿ· — °˜n ° ­´ Š ‡¤Â¨³­· Š É Âª—¨o ° ¤ (Social Responsibility) ­°—‡¨o °ŠÂ¨³ÁºÉ°¤Ã¥Š„´ ¥¹—Äœ (Integrity) ‡»–›¦¦¤ (Integrity) ๏ เชี่ยวชาญงานบริการ (Professionalism) สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ บริการ ¨o ª¡„´œÄ®¤nŒ´®œo µ‡n³/‡¦´ ด้วยใจ (Service Mind) ใส่ใจ ใฝ่รู้ (Passion to Learn) และเชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ (Product Knowledge) ๏ รับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) สอดคล้องและเชื่อมโยง กับยึดในคุณธรรม (Integrity) พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ/ครับ


๑๐

จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๒๒ เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ (ปักษ์แรก)

GSB

แวดวงไทรภูมิภาค

สังกัดเขตเพชรบูรณ์ ลพบุรี และอุทัยธานี เข้าร่วมกว่า เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ นางมัณฑนา ๑๐๐ คน รวดเร็ว ผอข.มีนบุรี ปฏิบัติงานแทน ผอภ.๒ พร้อมด้วย ธนาคารออมสินภาค ๗ คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ นางนิตยา ธนาคารโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย และพิธี มัชฌิมา ผอภ.๗ เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายให้ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดยมีนายบรรลือชัย ผิวสานต์ กั บ ผู้ บ ริ ห ารในสั ง กั ด นอกจากนี้ ได้ จั ด การบรรยายให้ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เป็น ความรู้เกี่ยบกับ Bancassurance โดยวิทยากรจากบริษัท ประธานในพิ ธี เ ปิ ด และตั ว แทนนั ก เรี ย น กล่ า วรายงาน ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และการมอบรางวัลสำหรับ วัตถุประสงค์ของการเปิดธนาคารโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ ผู้ ข ายให้ กั บ สาขาที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ณ ห้ อ งประชุ ม ธนาคาร เบญจมราชาลัย ซึ่งเป็นธนาคารโรงเรียนลำดับที่ ๗๔๑ มี ออมสินภาค ๗ ธนาคารออมสินสาขาย่อยบิ๊กซีหทัยราษฎร์ เป็นสาขาพี่เลี้ยง เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ นางนิตยา นอกจากนี้ ธนาคารออมสินภาค ๒ ได้มอบทุนการศึกษา มัชฌิมา ผอภ.๗ จัดกิจกรรม GSB SPORT CLUB ให้กับ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท มอบทุนประเดิม จำนวน ๕,๐๐๐ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ได้ใช้เวลาว่างให้เป็น บาท และมอบเงินจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘๘,๐๐๐ บาท ประโยชน์ ด้ ว ยการออกกำลั ง กาย เพื่ อ ให้ สุ ข ภาพร่ า งกาย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๓,๐๐๐ บาท สมบูรณ์แข็งแรง โดยจัดให้มีการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน เพื่อ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ นางสาวจิราภา เชื่ อ มความสั ม พั น ธ์ และความสามั ค คี ร ะหว่ า งผู้ บ ริ ห าร พรรณนิยม ผจส.กรุงเทพ ทาวเวอร์ พร้อมด้วยพนักงานและ พนักงาน และลูกจ้าง ณ PHIS CLUB อ.เมือง จ.พิษณุโลก ลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เงินฝาก Youth Savings เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการออมตั้งแต่วัยเรียน ธนาคารออมสินภาค ๘ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ณ โรงเรียนวัด เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ธนาคารออมสิน อุทัยธาราม แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ซึ่งการ ภาค ๘ ร่ ว มกั บ ธนาคารออมสิ น สาขาเชี ย งใหม่ จั ด งาน จั ด กิ จ กรรมครั้ ง นี้ มี นั ก เรี ย นให้ ค วามสนใจและเข้ า ร่ ว ม ประชุ ม สร้ า งความเข้ า ใจและเลี้ ย งขอบคุ ณ หน่ ว ยงานที่ ใ ช้ กิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ทางสาขาจะเข้าไปทำการ บริการสินเชื่อของธนาคาร เพื่อพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยน รับฝากเงินเดือนละ ๑ ครั้ง ความคิดเห็น เสนอแนะการให้บริการ ถาม-ตอบปัญหาการ ใช้บริการสินเชื่อ และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน พร้อม ธนาคารออมสินภาค ๕ รั บ ของที่ ร ะลึ ก โดยมี น ายมนั ส พิ ร ณฤทธิ์ ผอภ.๘ เป็ น เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ นายพินิจ ประธานกล่ า วเปิ ด งาน ซึ่ ง ได้ รั บ การตอบรั บ ที่ ดี จ ากทุ ก ผิวผ่อง ผอภ.๕ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานในสังกัด หน่ ว ยงานที่ เ ข้ า ร่ ว มงาน ณ โรงแรมอิ ม พี เ รี ย ล แม่ ปิ ง ร่ ว มพิ ธี เ ปิ ด ธนาคารโรงเรี ย นสตรี น นทบุ รี อำเภอเมื อ ง เชียงใหม่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นธนาคารโรงเรียนลำดับที่ ๗๔๕ ของ ประเทศ โดยได้รับเกียรติจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นาย ธนาคารออมสินภาค ๙ อุดมเดช รัตนเสถียร เป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้ ได้มี เมื่อวันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๖ นายอภิชาติ  การลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ระหว่ า งธนาคาร โตดิลกเวชช์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางพิมล  ออมสิ น และโรงเรี ย นสตรี น นทบุ รี ใ นการเปิ ด ดำเนิ น การ ปั ญ จสวั ส ดิ์ ว งศ์  ผตก.กส.๓ และนายสมิ ต ย์  จางพานิ ช ย์ ธนาคารโรงเรียนสตรีนนทบุรี และมอบเงินสนับสนุนในการ ผอภ.๙ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารออมสินสาขา เปิดธนาคารโรงเรียนดังกล่าว จำนวน ๑๑๘,๐๐๐ บาทด้วย ทุ่งโฮ้ง จ.แพร่  ซึ่งเป็นธนาคารออมสินลำดับที่ ๙๔๖ โดยมี นายจำลอง  สมบุตร  ผอข.แพร่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ธนาคารออมสินภาค ๖ ของการเปิดสาขาดังกล่าว โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติได้เข้าเยี่ยมชมการให้ บริการของธนาคารออมสินสาขาทุ่งโฮ้ง พร้อมลงนามสมุด เยี่ยมด้วย

ธนาคารออมสินภาค ๒

ร่วมงานตรุษจีนนครสวรรค์ : เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ นางสาวชนิดา ทิพย์พิลา ผอภ.๖ พร้อมด้วยพนักงานและ ลูกจ้างในสังกัดร่วมจัดกิจกรรมประเพณีแห่เจ้าพ่อ - เจ้าแม่ปากน้ำโพ ในงานวันตรุษจีนประจำปี ๒๕๕๖ ของจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีการ ประดับโคมไฟและตั้งโต๊ะไหว้เจ้าเพื่อเป็นสิริมงคล ในช่วงเทศกาลตรุษ จีน โดยมีพนักงานและลูกจ้างร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ด้านหน้า สำนักงานธนาคารออมสินภาค ๖

เมื่อวันที่ ๗ - ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ นางสาว ชนิดา ทิพย์พิลา ผอภ.๖ พร้อมด้วยคณะ และทีมงานฝ่าย พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่วนธนาคารโรงเรียน ร่วมพิธี เปิดการจัดกิจกรรมสัมมนาครู นักเรียนและพี่เลี้ยงธนาคาร โรงเรียน ธนาคารออมสิน ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมี สมาชิก ทั้งครู นักเรียน พนักงานพี่เลี้ยงของสาขาที่อยู่ใน

เปิดธนาคารออมสินสาขาแม่สรวย จ.เชียงราย ลำดับที่ ๙๔๕ : เมื่อวันที่ ๑๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ นายมนัส โสกันธิกา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายปรีมล วงษ์ม่วง ชธส.กส.๓  นางพิมล ปัญจสวัสดิ์วงศ์  ผตก.กส.๓ และนายสมิต จางพานิชย์ ผอภ.๙  ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารออมสินสาขา แม่สรวย จ.เชียงราย ซึ่งเป็นธนาคารออมสินสาขาลำดับที่ ๙๔๕ โดยมีนางอนงค์ สุริยะโชติ ผอข.เชียงราย  พร้อมด้วยผู้บริหารและ พนักงานร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสาขาดังกล่าว โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจั ง หวั ด และผู้ บ ริ ห าร  ได้ เ ข้ า เยี่ ย มชมการให้ บ ริ ก ารของ ธนาคารออมสินสาขาแม่สรวย พร้อมลงนามในสมุดเยี่ยมด้วย

ธนาคารออมสินภาค ๑๐ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ นางพัชลีพร วรวิ บู ล ย์ ส วั ส ดิ์ ผอภ.๑๐ และผู้ บ ริ ห ารในสั ง กั ด ร่ ว มเปิ ด สนามกีฬาเปตอง “๑๐๐ ปีธนาคารออมสิน” ณ บริเวณสนาม หญ้าธนาคารออมสินภาค ๑๐ ทั้งนี้ สนามกีฬาเปตอง ดังกล่าวเป็นสนามกีฬาที่ธนาคารออมสินภาค ๑๐ จัดสร้าง ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างได้ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง และยังเป็นสนามกีฬา ที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และการพนัน

มอบเงินรางวัลสลากออมสินพิเศษ ๕ ล้านบาท : เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ นายยงศักดิ์ ตันอาสุวงกุล ผอข.อุดรธานี ๑ และนายปริพันธ์ วงศ์ปราชญ์ ผจส.โพศรี มอบเงินจากการถูก รางวัลสลากออมสินพิเศษ ๕ ปี รางวัลที่ ๑ งวดประจำวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จำนวน ๕ ล้านบาท แก่ นางวารุณี วิเชียรศิริ ลูกค้าสลากออมสินพิเศษ ๕ ปี ของธนาคารออมสินสาขาโพศรี พร้อมกันนี้ ได้มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย ณ ธนาคารออมสินภาค ๑๐

ธนาคารออมสินภาค ๑๑ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นายสิทธิชัย คูสกุล ผอข.ขอนแก่น ๒ และนางสาวเบญจวรรณ์ วรศิลป์ ผจส.มัญจาคีรี พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้า ร่ ว มพิ ธี เ ปิ ด งานเทศกาลกล้ ว ยไม้ ป่ า บานและของดี เ มื อ ง มัญจาคีรี ประจำปี ๒๕๕๖ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอ มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โอกาสนี้ ผอข.ขอนแก่น ๒ ได้มอบเงิน สนับสนุน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดงานดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ แก่นายเฉลิมชัย ชละธาร นายอำเภอมัญจาคีรี ด้วย เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ธนาคารออมสิน ภาค ๑๑ และฝ่ายสินเชื่อองค์กรชุมชน จัดการประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML) โดยมี นางบุ ญ รื่ น ศรี ธ เรศ อดี ต รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวง ศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน และเป็น ประธานในการมอบสินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบทกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง จ.กาฬสินธุ์ จำนวน ๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์ กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ เมื่ อ วั น ที่ ๑๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ธนาคาร ออมสินภาค ๑๑ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีแบงก์ บาล ครั้ ง ที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๖ ร่ ว มกั บ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โรงพยาบาล ศู น ย์ ข อนแก่ น โรงพยาบาลศรี น คริ น ทร์ ขอนแก่ น และ เทศบาลนครขอนแก่ น ณ สนามกี ฬ ากลางมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่น โดยในการแข่งขันครั้งนี้มีการชิงชัยกันใน ๑๑ ประเภทกีฬา ได้แก่ กอล์ฟ สนุกเกอร์ โบว์ลิ่ง วอลเล่ย์บอล เปตอง ตะกร้อ เทนนิส เทเบิลเทนนิส หมากกระดาน ดาร์ท และกีฬามหาสนุก


จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๒๒ เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ (ปักษ์แรก)

GSB

๑๑

แวดวงไทรภูมิภาค งานเทศกาล “ดอกจานบาน ณ แก้งสนามนาง” ครั้งที่ ๑๐ ณ โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมสันทนาการ ทุ่งดอกจานป่าเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านหินลาด อ.แก้งสนาม ตอบคำถามเพื่อร่วมลุ้นของรางวัล ซึ่งมีน้องๆ นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก นาง จ.นครราชสีมา

ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ SML : เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ธนาคารออมสินภาค ๑๑ และฝ่าย สินเชื่อองค์กรชุมชน จัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) โดยมีนายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการ และเป็นประธาน ในการมอบสิ น เชื่ อ พั ฒ นาชนบทกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ ง อ.โกสุมพิสัย จำนวน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ณ ศูนย์ประชุมมารินทร์ จ.มหาสารคาม

ธนาคารออมสินภาค ๑๒ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ พล.ท.จีระศักดิ์ ชมประสพ แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า ณ วัดหลวง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมีนางอนามัย ประเปรียว ผอภ.๑๒ นายศรชัย จันโทวงษ์ ผอข.อุบลราชธานี ๑ และ ร.ต.ต.หญิง อุบลรัตน์ นัทธิกูล ผอข.อุบลราชธานี ๒ พร้อม ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมพิธี พร้อม มอบของที่ระลึกแก่แม่ทัพภาคที่ ๒ ด้วย

ธนาคารออมสินภาค ๑๓ เมื่อวันที่ ๑๔ - ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ นาย ขจรศักดิ์ จักษุดุลย์ ผจส.แก้งนามนาง และพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์ธุรกิจธนาคาร และ เป็นประธานกรรมการตัดสินการประกวดธิดาดอกจาน ใน

ธนาคารออมสินภาค ๑๔

ธนาคารออมสินภาค ๑๗

เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ธนาคาร ออมสินภาค ๑๔ ร่วมกับส่วนพัฒนากลุ่มและส่งเสริมอาชีพ ฝ่ายสินเชื่อองค์กรชุมชน จัดกิจกรรม “แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ดูงาน ชุมชนต้นแบบ” เพื่อเป็นแรงผลักดันให้กลุ่มกองทุน หมู่ บ้ า นฯ นำความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ กลั บ ไปพั ฒ นากลุ่ ม กองทุ น หมู่ บ้ า นฯ ของตนเองให้ เ ป็ น สถาบั น การเงิ น ชุ ม ชน โดย กิ จ กรรมครั้ ง นี้ มี ผู้ แ ทนคณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นฯ จำนวน ๖๕ คน ร่วมศึกษาดูงาน ณ สถาบันการเงินชุมชน บ้านขอนขว้าง จ.ปราจีนบุรี พระที่นั่งอนันตสมาคม และ โรงละครสยามนิรมิต

เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ธนาคาร ออมสินภาค ๑๗ จัดการอบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาต นายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย ให้กับ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไป ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ ส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย (คปภ.) โดยมี ที ม วิทยากรจากสถาบันประกันภัยไทยให้เกียรติเป็นผู้ให้ความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนรวม ๔๙๐ คน

ธนาคารออมสินภาค ๑๘

ธนาคารออมสินภาค ๑๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ หน่วยธุรกิจ ธนาคารออมสินภาค ๑๖ ร่วมกับธนาคารออมสินสาขา ถนนราษฎร์อุทิศและสาขาขุนทะเล จัดกิจกรรมส่งเสริมการ ตลาดเชิงรุกในเทศกาลวันแห่งความรัก “อุ่นไอรัก อุ่นออม กั บ ออมสิ น ” ณ บริ เ วณริ ม เขื่ อ นแม่ น้ ำ ตาปี อ.เมื อ ง จ.สุราษฎร์ธานี โดยการประชาสัมพันธ์ธุรกิจธนาคารเพื่อให้ ข้อมูลต่างๆ แก่กลุ่มลูกค้าโดยตรง พร้อมจัดกิจกรรม ถ่ า ยภาพเพื่ อ มอบเป็ น ที่ ร ะลึ ก ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ที่ เ ปิ ด บั ญ ชี ใ หม่ พร้อมทำบัตรเอทีเอ็ม/บัตร วีซ่า/บัตรวีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์ หรือสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว นอกจากนี้ ยังจัดให้ มีกิจกรรมตอบคำถามเพื่อร่วมลุ้นรับของรางวัลต่างๆ ซึ่งได้ รับความสนใจและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ธนาคาร ออมสิ น ภาค ๑๖ ร่ ว มกั บ ธนาคารอออมสิ น สาขาถนน ราษฎร์ อุ ทิ ศ จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การออมโครงการ ธนาคารโรงเรียน ณ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ในงาน “เมืองสุราษฎร์ธานีปริทรรศน์”

กรรมการธนาคารออมสิน ลงพื้นที่เยี่ยมสาขาในพื้นที่ภาค ๑๘ : เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ นายชั ย ธวั ช เสาวพนธ์ กรรมการธนาคารออมสิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมธนาคารออมสินสาขา สุไหงโก-ลก และสาขานราธิวาส เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ พนักงาน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยมีนางวรณัน ตันสกุล ผอภ.๑๘ พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัดเขตนราธิวาสร่วมให้การ ต้อนรับ

รวมสรางประวัติศาสตรแหงความยิ่งใหญ ในโอกาส ๑๐๐ ป ธนาคารออมสิน ขอเชิญพนักงานชายและหญิงที่มีจิตอาสา แตงกายเคร�องแบบปฏิบัติงานแบบ ก. เปนผูเชิญธงไตรรงค ขึ้นสูเสาธง หนาอาคารทรงไทย พรอมรวมรองเพลงชาติไทย และเพลงดวงตรา ในวันออมสิน ครบรอบ ๑๐๐ ป วันจันทรที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. สนใจ...ติดตอ คุณกาจอาสา โทร. ๐๑๐๒๑๙ ตั้งแตวันนี้ - ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

มารวมกันเพ�อเปนหนึ่งในวันแหงเกียรติยศ ๑๐๐ ป ธนาคารออมสิน


๑๒

จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๒๒ เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ (ปักษ์แรก)

GSB

เรื่องปกหลัง

เบื้องหลังโฆษณา

ชุด “ความมั่นคง” : ตอบโจทย์ของความไม่แน่นอนในชีวิต ถ้าพูดถึงภาพยนตร์โฆษณาเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต และครอบครัว ชุด “น้องฮ่องเต้” ที่เคยออกอากาศเมื่อ หลายปีที่ผ่านมา และคงผ่านสายตาหลายท่านมาบ้างแล้ว ภาพยนตร์ ชุ ด นั้ น สร้ า งจากชี วิ ต จริ ง ของลู ก ค้ า เงิ น ฝาก สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวของธนาคารออมสิน ซึ่งคุณพ่อ เสียชีวิตจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดที่สนามบินหาดใหญ่ และลูกชายที่ยังเด็กมากเป็นผู้รับผลประโยชน์จากหลักประกัน ที่มั่นคงที่คุณพ่อได้มอบไว้ให้ ผ่านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต และครอบครัว ทำให้คุณแม่และลูกชายสามารถที่จะใช้ชีวิต อยู่ต่อไปได้อย่างมีความสุข แม้ต้องสูญเสียผู้นำครอบครัวไป อย่างไม่มีวันกลับ... หลังส่งหนังโฆษณาชุด “น้องฮ่องเต้” ออกอากาศไป เสียงตอบรับที่ดี ยิ่งทำให้ประชาชนมีความเข้าใจและเห็น ประโยชน์จากการฝากเงินพร้อมการคุ้มครองชีวิตแบบ GSB Life มากขึ้น จึงส่งผลให้ยอดเงินฝากประเภทดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้น ตามไปด้วย ในปี ๒๕๕๖ ซึ่งธนาคารออมสินครบรอบ ๑๐๐ ปี ธนาคารจึงคิดสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณา GSB Life เงินฝาก...คุ้มครองชีวิตชุดใหม่ ชุด “ความมั่นคง” ขึ้น โดย ได้แรงบันดาลใจมาจากชีวิตจริงของ พ.อ.นพ. วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ ศิลปาคม จ.อุดรธานี หนึ่งในลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต และครอบครั ว ของธนาคารออมสิ น ตั ว จริ ง เสี ย งจริ ง ที่ คุณวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ลงมือคัดเลือกด้วยตัวเอง สำหรับคุณหมอวิสุทธิ์ หรือหมอเต้ย ได้ชื่อว่า เป็น คุณหมอทหารที่ทำงานเพื่อส่วนรวม เพื่อประเทศชาติ จนได้ รั บ รางวั ล แพทย์ ดี เ ด่ น สายทหารของกองทั พ บก รวมทั้ ง รางวัลเชิดชูเกียรติอีกมากมาย

หมอเต้ยรับราชการมา ๒๗ ปี ซึ่งตลอดเวลาที่ รับราชการมา คุณหมอทำงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม จึงเป็นที่รักของทุกๆ คน รวมถึงสิ่งสำคัญที่คุณหมอยึดถือ เป็นหลักในการดำเนินชีวิตมาตลอด คือ ตอบแทนคุณ แผ่ น ดิ น ให้ ม ากที่ สุ ด โดยเฉพาะสิ่ ง ที่ ลื ม ไม่ ไ ด้ ก็ คื อ การ แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เคารพยิ่งของปวงชนชาวไทย ซึ่งครั้งหนึ่งคุณหมอ เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า ไม่มีเงินจะไปตั้งมูลนิธิเป็น ๑๐ ล้าน เพื่อช่วยเหลือคนยากจน หรือให้ทุนการศึกษาเด็กๆ ดังนั้น สิ่งที่ทำได้เลยทันทีก็คือ การช่วยเหลือสังคมตามบทบาท หน้าที่ ช่วยเหลือคนไข้ให้พ้นจากความทุกข์ทรมานให้เต็ม ความสามารถ โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ทำให้เต็มที่ภายใต้ ศักยภาพที่มี ยึดหลักการทำงานด้วยใจ และโปร่งใสยุติธรรม พยายามจูงใจให้พนักงานทุกคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ให้ได้ แล้วประโยชน์ส่วนตัวก็จะตามมาเอง และปลูกฝังให้ ทุกคนเมื่อมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ต้องทำงานเพื่อตอบแทน คุณแผ่นดินให้มากที่สุด ให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ในส่วนการสร้างสรรค์ผลงานโฆษณาชิ้นนี้ได้ บริษัท Icon X จำกัด บริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตสื่อโฆษณา ประชาสั ม พั น ธ์ ม าแสดงฝี มื อ ซึ่ ง เรื่ อ งราวของภาพยนตร์ โฆษณา เริ่มที่ความผูกพันระหว่างพ่อกับลูกชาย พ่อซึ่งเป็น หมอต้องดูแลรักษาคนไข้ จนไม่มีเวลาให้ลูก ขณะเดียวกัน อาชีพหมอ ที่ต้องทำงานอย่างหนัก ทำให้พ่อมองเห็นถึง ความไม่มั่นคงและไม่แน่นอนในชีวิต จึงตัดสินใจเปิดบัญชี เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวกับธนาคารออมสิน โดยยกผลประโยชน์ให้ลูกชาย ขณะที่ลูกชายซึ่งมีความ ภาคภูมิใจในตัวพ่อ และเห็นถึงความสำคัญของอาชีพหมอที่ ได้ช่วยเหลือคนอื่น จึงตัดสินใจเรียนหมอ เช่นเดียวกับพ่อ

จนกระทั่งได้เป็นหมอสมใจ และจึงตระหนักถึงความไม่มั่นคง และไม่แน่นอนในชีวิตเช่นเดียวกัน จึงเปิดบัญชีเงินฝาก สงเคราะชีวิตและครอบครัวกับธนาคารออมสิน และยก ผลประโยชน์ให้กับพ่อ ซึ่งเราได้ คุณเป้ - ณัฐนันท์ ที่คุ้น หน้าคุ้นตาจากภาพยนตร์โฆษณาหลายเรื่องมารับบทพ่อ น้องยอร์ช - ยลศิลป์ รับบทลูกชายในวัยเด็ก และ น้อง ปอนด์ - วรภาส มารับบทลูกชายในปัจจุบัน การถ่ า ยทำวั น แรก คุ ณ นพวรรณ รั ต นเวคิ น ผู้ อำนวยการฝ่ายสงเคราะห์ชีวิต สละเวลามาดูแลการถ่ายทำ ด้วยตัวเอง ทั้งที่ยังไม่สบาย พี่เปี๊ยก อารีย์ วงศ์วานรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายสงเคราะห์ชีวิต พี่กบ พี่อ๋อย จากฝ่าย สื่อสารองค์กร พาน้องๆ มาดูแลการถ่ายทำกันตั้งแต่เช้า จนถึงค่ำ โดยสถานที่ถ่ายทำ คือ อาคารเฉลิมพระเกียรติ พระชนมายุ ๘๐ พรรษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นฉากพ่อกับลูกชายในปัจจุบัน ซึ่งทั้งนักแสดงหลักและ นักแสดงประกอบได้แสดงฝีมือกันอย่างเต็มที่จนได้ภาพออก มาสวยสมใจผู้กำกับ ส่ ว นวั น ที่ ๒ ยั ง คงถ่ า ยทำที่ โรงพยาบาลสมเด็ จ พระปิ่นเกล้าเหมือนเดิม แต่เปลี่ยนเป็นอาคารฉุกเฉินแทน เป็นฉากพ่อกับลูกชายในอดีตเมื่อ ๑๕ ปีก่อน และฉากฝาก เงินที่ธนาคารออมสิน ซึ่งทางทีมงานก็ได้จัดสถานที่ออกมา ได้สมจริงมาก ส่วนในเรื่องการแสดงวันนี้ น้องยอร์ช - ยลศิลป์ นักแสดงเด็กของเรา ทำให้ผู้กำกับและทีมงานต้องทึ่ง เพราะ สามารถเล่นได้อย่างสมบทบาท โดยเฉพาะฉากที่ต้องร้องไห้ น้องยอร์ช ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที น้ำตาก็ไหลออกมาไม่หยุด ต้องขอปรบมือให้จริงๆ ฉากต่อมา เป็นฉากที่พ่อลูกมาใช้บริการที่ธนาคาร ออมสิ น เราได้ น้ อ งเล็ ก น้ อ งซะ น้ อ งเมย์ จากฝ่ า ย สงเคราะห์ชีวิตมาร่วมแสดงในบทบาทพนักงานธนาคารเพื่อ ความสมจริง ด้านคอสตูมก็แปลงโฉมทั้ง ๓ คน จนเหมือน หนุ่มสาวในยุคนั้นจริงๆ การถ่ายทำวันนี้ลุล่วงไปด้วยดี ต้อง ขอบคุณนักแสดงทุกคนที่ทุ่มเทเต็มที่กับภาพยนตร์โฆษณา ชิ้นนี้ และที่สำคัญต้องขอขอบคุณ นาวาตรีหญิง นงนุช อุทัยทิฆัมพร พยาบาลฝ่ายบริการสุขภาพ สังกัดโรงพยาบาล สมเด็ จ พระปิ่ น เกล้ า เจ้ า ของพื้ น ที่ ผู้ ใ จดี ที่ อ ำนวยความ สะดวกทุกอย่างและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้การ ถ่ายทำราบรื่น ไม่มีอะไรติดขัด แถมยังเข้าฉากร่วมแสดง เป็นพยาบาล ในฉากที่คุณหมอช่วยชีวิตคนไข้อีกด้วย กว่ า ๗๐ ปี แ ล้ ว ที่ เ งิ น ฝากสงเคราะห์ ชี วิ ต และ ครอบครัวของธนาคารออมสินอยู่คู่กับสังคมไทย ด้วย จำนวนกรมธรรม์กว่า ๑ ล้านกรมธรรม์ที่คนไทยมอบ ความไว้วางใจให้กับเงินฝากคุ้มครองชีวิต GSB Life เพื่อสร้างหลักประกันและความมั่นคงให้กับตนเองและ ครอบครัว พิสูจน์ให้เห็นถึงความนิยมที่ครองใจผู้ฝาก มาอย่างไม่เสื่อมคลาย อย่าลืมติดตามชมภาพยนตร์ โฆษณา เงิ น ฝากสงเคราะห์ ชี วิ ต และครอบครั ว ชุ ด “ความมั่นคง” ได้ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง ในช่วงต้น เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ นี้นะครับ

จุลสารออมสินกำหนดออกทุก ๑๕ วัน จัดทำโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ภายใน ส่วนประชาสัมพันธ์ภายในและภาพลักษณ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารออมสิน โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๘๑๕๐ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๘๙๓๖ E-mail Address : prd5.odg@gsb.or.th, prd6.odg@gsb.or.th บรรณาธิการ : ชนิสรา ทัพพะรังสี กองบรรณาธิการ : จันทนา จุฑาธวัช ปาริชาติ อินทร์ประทับ ณฐา วิศาลธีระกร ปานทิพย์ ลิกขะไชย ภาพ : เถลิงเกียรติ เชื้อรอด วัชรบูรณ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กาญจนพนธ์ บุญรัตน์ กาจอาสา เตชะเสน รูปเล่ม : สุพรรณิกา สุนทรสีมะ

เรื่อง/ภาพ : สาวิชญ์ ยิ่งเจริญ

จุลสารออมสิน - มีนาคม 2556 (ปักษ์แรก)  

จุลสารออมสิน - มีนาคม 2556 (ปักษ์แรก)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you