Page 1

หนึ่ง รอย ป ออมสิน

หนึ่ง รอย ป ออมสิน

เปนหนึ่งปลุกสราง เต็มรอยมุงพรอม เดือนผานนานนอม คูแหลงหลา

บทรอยกรอง “หนึ่ง รอย ป ออมสิน” : ทพญ. จงดี พาชีรัตน

การออม รุดหนา นำช�อขจรนา ผานฟา ธ ประสงค


พระราชดำรัส พระราชทานแกประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นป ใหม พุทธศักราช ๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดี มาอวยพรแกทานทุกๆ คน ใหมีความสุข ความเจริญ และความสำเร็จสมประสงค ในสิ่งที่ปรารถนา. ขาพเจาขอขอบใจทานเปนอยางมาก ที่พรั่งพรอมกันมาใหกำลังใจแกขาพเจาในคราววันเกิด ดวย ความหวังดีจากใจจริง. น้ำใจไมตรีที่ทุกคนทุกฝายแสดงออกในวันนั้น ยังประทับอยูในความทรงจำของ ขาพเจาไมรูลืม. ในปใหมนี้ ขาพเจาจึงปรารถนาอยางยิ่ง ที่จะเห็นคนไทยเราไดตั้งจิตตั้งใจ ใหมั่นอยูใน ความเมตตาและหวังดีตอกัน ดูแลเอาใจใสกัน ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ใหกำลังใจแกกันและกัน ผูกพันกันไว ฉันญาติและฉันมิตร. ทุกคนทุกฝายจะไดรวมมือ รวมความคิดอานกัน สรางสรรคความสุข ความเจริญ มั่นคง ใหแกตนแกชาติได ดังที่ตั้งใจปรารถนา. ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุมครองรักษาทานทุกคน ใหปราศจากทุกข ปราศจากโรคภัย ใหมีความสุขกายสุขใจ ตลอดศกหนานี้โดยทั่วกัน.


ตักบาตร รับพรปี ใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๖ เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นางชูจิรา กองแก้ว ประธานกรรมการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยนายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน คณะ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคาร ออมสิน ร่วมทำบุญตักบาตรพระ ภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑๐๐ รูป เนื่องใน โอกาสวั น ขึ้ น ปี ใ หม่ พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๖ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รั ช กาลที่ ๖ ธนาคารออมสิ น สำนักงานใหญ่ จากนั้น ผู้อำนวยการธนาคาร ออมสินได้สักการะพระพุทธภควา ปฏิมากร และพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ ๖ พร้อมทั้งไหว้พระภูมิ เจ้าที่ พระรูปพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์ เ ธอ กรมพระกำแพงเพชร อัครโยธิน และคล้องมาลัยช้างมงคล คู่ ณ บริ เ วณด้ า นหน้ า ธนาคาร ออมสินสำนักงานใหญ่ ต่อจากนั้น

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้ สั ก การะพระบรมสารี ริ ก ธาตุ ซึ่ ง ประดิ ษ ฐานที่ บุ ษ บกชั้ น ๒ ของ อาคารทรงไทย บริเวณด้านหน้า ห้องวชิราวุธ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. แด่ อธส. : เมื่อวันอังคารที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ผู้แทนพระองค์นำ ส.ค.ส. พระราชทาน มอบแด่ นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน เนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๖ ณ ห้องวชิราวุธ อาคารทรงไทย ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

ออมสินมอบรางวัล New iPad พร้ อ มจั บ รางวั ล ออมสินจับมือกรมคุมประพฤติลงนามบันทึก เงินฝาก Youth Savings ข้อตกลง พัฒนาศักยภาพเด็ก-เยาวชนที่ถูกคุม ครั้งที่ ๒ ...อ่านต่อหน้า ๒

ความประพฤติ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดี กรมคุมประพฤติ ร่วมลงนามบันทึก ข้อตกลงว่าด้วยการประสานความ ร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ เด็กและเยาวชนในความดูแลของ ...อ่านต่อหน้า ๔

ออมสินจับรางวัล “ใช้บัตรออมสิน กับตู้ออมสิน ได้ ลุ้ น รถ” ครั้ ง ที่ ๒ พร้ อ มมอบโตโยต้ า ฟอร์จูนเนอร์ ๒ รางวัลแรกให้กับผู้โชคดี เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ธนาคารออมสินจัด พิธีจับรางวัล "ใช้บัตรออมสิน กับตู้ ออมสิน ได้ลุ้นรถ" ครั้งที่ ๒ เพื่อ มอบโชครางวัลรถยนต์อเนกประสงค์ โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ รุ่นใหม่ จำนวน ๒ คัน ให้แก่ผู้โชคดีที่ส่งใบบันทึก รายการจากการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคารออมสินทำรายการ ที่ตู้เอทีเอ็มของธนาคารออมสิน ทั่วประเทศในระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ ...อ่านต่อหน้า ๒

เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มการตลาด เป็นประธานในพิธีจับ รางวัลเงินฝาก Youth Savings ครั้งที่ ๒ เพื่อมอบรางวัล New iPad จำนวน ๓๐ รางวัล ให้กับผู้โชคดีที่เปิดบัญชีเงินฝาก Youth Savings โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานราชการ ผู้แทนจากสื่อมวลชน และผู้บริหาร ธนาคารออมสิน เป็นคณะกรรมการจับรางวัล ประกอบด้วย นายพุทธิพงษ์ สุริยะสิงห์ หัวหน้างานสถานที่และยานพาหนะ กองคลัง สำนักปลัด กระทรวงมหาดไทย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นันทนา ศิริทรัพย์ กรรมการผู้ อ ำนวยการ ศู น ย์ ท ดสอบทางวิ ช าการแห่ ง จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย นายชาคร หนูคงใหม่ บรรณาธิการข่าวและโปรดิวเซอร์ รายการมันนี่บิช (Money Biz) และนายวิรัช นิยมแย้ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝาก สินเชื่อ และบริการ โดยมีคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน สื่อมวลชน และประชาชนร่วมเป็น สักขีพยานในการจับรางวัลดังกล่าว ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ทั้งนี้ ก่อนจับรางวัลเงินฝาก Youth Savings ครั้งที่ ๒ นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มการตลาด ได้มอบ New iPad ให้กับผู้โชคดีจากการจับรางวัลเงินฝาก Youth Savings ครั้งที่ ...อ่านต่อหน้า ๓ ๑ ด้วย


จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๑๙ เดือนมกราคม ๒๕๕๖ (ปักษ์หลัง)

ตักบาตร รับพรปี ใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๖

...ต่อจากหน้า ๑

โอกาสนี้ คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างพร้อมใจร่วมอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๖ แด่ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน โดยมีดร.ธัชพล กาญจนกูล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน อาวุโส กลุ่มลงทุนและบริหารเงิน เป็นตัวแทนกล่าวอวยพร และมอบกระเช้าเป็นของขวัญ ปีใหม่ ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ “ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนของผู้บริหาร และเพื่อนพนักงานทุกท่านอวยพรปีใหม่ให้ กับท่านผู้อำนวยการของเรา ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๖ นี้ ซึ่งเป็นปีที่ธนาคารออมสินของ เราครบรอบ ๑๐๐ ปี ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล โลก และพระบารมี ข องพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ซึ่ ง เป็ น พระบิ ด าของ ธนาคารเรา ช่วยดลบันดาลให้ท่านผู้อำนวยการมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงตลอดทั้งปี คิด อะไรก็สมความมุ่งมาดปรารถนาทุกประการ ที่สำคัญขอให้ประสบความสำเร็จสามารถนำพา ธนาคารออมสินของเราให้มีความเจริญก้าวหน้า มีความมั่นคง และเป็นธนาคารที่เป็น เสาหลักของประเทศชาติในการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนตลอดไป” ต่อจากนั้น ผู้อำนวยการธนาคารออมสินจึงได้กล่าวอวยพรปีใหม่ให้แก่ผู้บริหารและ เพื่อนพนักงาน “ผมต้องขอสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ ซึ่งปีนี้ตรงกับปีมะเส็ง ถือว่าเป็นปีงู ก็น่าจะ เป็นงูเขียวที่ไม่มีพิษนะครับ เป็นงูใจดี ถือว่าเป็นปีที่มีความสำคัญ และเป็นปีที่ดีที่สุดของ องค์กร ธนาคารออมสินของพวกเรา เพราะว่าปี ๒๕๕๖ เป็นปีที่ธนาคารออมสินครบรอบ ๑๐๐ ปีในการก่อตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๖ จนถึงวันนี้ เรามีความเข้มแข็ง มี ความเติบโตขึ้นอย่างมากมาย จากทุนประเดิมของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ จำนวน ๑ แสนบาท ธนาคารออมสินได้เจริญเติบโตมีสินทรัพย์ทั้งสิ้น ประมาณเกือบสองล้านล้านบาท ณ เดือน พฤศจิกายน ๑.๙๘ ล้านล้านบาท เดือนธันวาคม ผมคิดว่า น่าจะเกินสองล้านล้านบาท ถือว่า พวกเรามีความยิ่งใหญ่ และถือว่าเป็นปีที่ดี และเป็นปีที่มีความเป็นมงคลแก่พวกเราเป็น อย่างยิ่ง ผมขอฝากด้วยเพราะว่า เหลือเวลาอีกแค่ ๓ เดือน วันนี้วันที่ ๒ มกราคม วันที่ ๑ เมษายน เราก็จะครบ ๑๐๐ ปี นับดูยังไม่ถึง ๙๐ วัน เราอาจจะ Kick off ค่อนข้างจะช้าไป แต่ อาจจะเป็นเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการใหม่ เปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการใหม่ จึง ทำให้การเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปีของเราช้าไปหน่อย ผมให้การบ้านตรงนี้ไปสั้นๆ วันที่ ๑ เมษายน นี้ ผมคิดว่า เราน่าจะทำบุญเหมือนทุกๆ ปี ที่เราทำ แต่ปีนี้พิเศษ เราจึงน่าจะมีการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งผมคิดว่า น่าจะมีการทำบุญ สาขาทั่วประเทศ มีการนิมนต์พระมาสวดเพลพร้อมกัน สมมุติ เราเริ่มพร้อมกันเวลา ๑๐.๑๙ น. หรือ ๑๐.๓๙ น. ก็แล้วแต่ คือเริ่มพร้อมกันกับสำนักงานใหญ่ สาขาหนึ่งนิมนต์พระ ๙ รูป รวมสำนักงานใหญ่ด้วย อย่างน้อย ๙๐๐ กว่าสาขา จะมีพระมาให้พรพร้อมกันเกือบ ๑๐,๐๐๐ รูป น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดี ซึ่งธนาคารออมสินภาคของเราอาจจะนิมนต์พระเถระผู้ใหญ่ หรือเกจิอาจารย์มาก็ได้ Kick off โครงการแรก คือ การทำบุญใหญ่พร้อมกันทั่วประเทศ ส่วนเรื่องอื่นๆ ซึ่ง ท่านประธานกรรมการได้พูดถึงไปบ้างแล้ว คือ เรื่องของการออม หรือเรื่องของ Product ต่างๆ ของธนาคาร ซึ่งมีทั้งสำหรับประชาชนทั่วไป หรือกลุ่มผู้เกษียณ ส่วนกิจกรรมหนึ่งที่ผมคิดว่า เราน่าจะทำ คือ ผมอยากจะให้ทุกสาขาไปหาลูกค้าที่ใช้

"ใช้บัตรออมสิน กับตู้ออมสิน ได้ลุ้นรถ" ครั้งที่ ๒ ...ต่อจากหน้า ๑

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา เข้ามาร่วมในกิจกรรมใช้บัตรออมสิน กับตู้ออมสิน ได้ ลุ้นรถ โดยการจับรางวัลในครั้งที่ ๒ นี้ได้รับเกียรติจากพลเอกพลางกูร กล้าหาญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม เป็นประธาน คณะกรรมการในการจับรางวัล และมีผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พันตำรวจเอกสุนทร คงกล่ำ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ นางสาวศิวพร กาญจนภิญพงศ์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง และนางสาว ครองขวัญ รอดหมวน ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ร่วมเป็นกรรมการ จับรางวัล ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โอกาสนี้ นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มการตลาด พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานธนาคารออมสิน และสื่อมวลชน ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการ จับรางวัลดังกล่าว ซึ่งมีลูกค้าธนาคารออมสินส่งใบบันทึกรายการเข้ามาร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า ๖๕๐,๐๐๐ ใบ และผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถยนต์อเนกประสงค์ โตโยต้า ฟอร์จูน เนอร์ รุ่นใหม่ จำนวน ๒ คัน จากการจับรางวัลในครั้งที่ ๒ นี้ ได้แก่ นางฐิติรัตน์ คูหา จาก จ.พังงา และนางศิริวรรณ วัฒนาภิรมย์ จาก จ.นนทบุรี พร้อมกันนี้ ธนาคารออมสิน ได้จัดให้มีการมอบรางวัลรถยนต์อเนกประสงค์ โตโยต้า

บริการกับเรานานที่สุด หรืออายุมากที่สุด ถ้าเรามี ๙๐๐ กว่าสาขา สาขาละ ๑ คน ได้ ๙๐๐ กว่าคน แล้วมาประกวด จาก ๙๐๐ กว่าคนให้เหลือ ๑ คน อาจจะให้รางวัลเป็นสลากออมสิน หรือประกันชีวิต ก็น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดี เพราะว่าเราเป็นองค์กรที่มีความเก่าแก่ถึง ๑๐๐ ปี ผมคิดว่า เราน่าจะมีฐานลูกค้า หรือจำนวนลูกค้าที่ยังจงรักภักดีและใช้บริการกับธนาคาร ออมสิน ซึ่งบางคนอาจจะใช้บริการถึงอายุ ๘๐ ปี เพราะเท่าที่ผมเคยไปคุยกับผู้ใหญ่บางคน อายุ ๙๐ กว่า ก็ยังใช้บริการธนาคารออมสินอยู่ คิดว่าลูกค้าเราอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า ๗๐ ๘๐ ปี เพราะฉะนั้น จึงเป็น ๒ เรื่องไม่ยากที่ทำไปก่อน คือ ทำบุญใหญ่ทั่วประเทศ และคัด เลือกลูกค้าที่เก่าแก่ ๑ สาขา ๑ คน เป็นสิ่งที่ผมขอฝากไว้ ผมขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณท่านผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกคนที่ร่วมกันปฏิบัติ หน้าที่มาเป็นอย่างดี ทั้งตัวเลข ตัวชี้วัดต่างๆ จากทริส ถึงเกณฑ์ ๕ เกือบทั้งหมด NPL ก็น่า จะเช่นเดียวกัน ถ้าทำได้ตามเกณฑ์เช่นนี้ โบนัสปีนี้คงได้ไม่ต่ำกว่า ๕.๒ เดือน ตามที่ท่าน เคยได้ คิดว่าน่าจะอย่างนั้น (ทุกคนปรบมือ) ท่านก็ไม่ต้องขอบคุณผม เพราะว่าผมไม่ได้เป็น คนทำ (หัวเราะ) แต่ว่าปี ๒๕๕๖ ทำดีกว่าปีที่แล้วแน่นอน (ทุกคนปรบมือ) ต้องขอบคุณทุก ท่านเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากว่าปีที่แล้ว ๒๕๕๕ เป็นปีที่ไม่ง่ายเลยนะครับ เพราะหลังจากที่ เกิดวิกฤติน้ำท่วมใหญ่ในปลายปี ๒๕๕๔ จะเห็นว่า ผลกระทบค่อนข้างรุนแรง เราก็สามารถ ฟื้นตัวได้เร็ว ขอขอบคุณทุกท่านครับ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๖ นี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลาย และบุญบารมีของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ ทรงปกป้องรักษาและดลบันดาลพรให้ ทุกท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญความสำเร็จ คิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวัง ทุกสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ และมีสุขภาพพลามัยที่แข็งแรง โชคดีปีใหม่ครับ” พร้อมกันนี้ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้มอบ “พระผงรูปอาร์มพระพุทธโสธร รุ่น สร้างพระอุโบสถ ปี ๔๔ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา” เป็นของที่ระลึกให้กับ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง จากนั้น คณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานสายงานต่างๆ ได้ เข้าอวยพรปีใหม่พร้อมกับมอบของขวัญปีใหม่แด่ผู้อำนวยการธนาคารออมสินด้วย ฟอร์จูนเนอร์ รุ่นใหม่ ๒ คันแรก จากการจับรางวัลครั้งที่ ๑ ให้แก่ผู้โชคดีคือ นางสาว พิชามญชุ์ สุดชื่น จากกรุ ง เทพฯ และนายจตุภโชค หมุนอุดม จาก จ.ร้ อ ยเอ็ ด ณ บริเวณด้านหน้าอาคารทรงไทย ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ด้วย นายจตุภโชค หมุนอุดม กล่าวถึงการได้รับรางวัลจากแคมเปญ “ใช้บัตรออมสิน กับ ตู้ออมสิน ได้ลุ้นรถ” จากธนาคารออมสินว่า ตนได้ส่งสลิปที่ทำธุรกรรมในช่วงเดือนตุลาคม มาร่วมกิจกรรมนี้ จำนวน ๔ ใบ เมื่อได้รับแจ้งว่าได้รับรางวัลขณะนั้นกำลังสอนหนังสือ นักเรียน “เมื่อได้รับโทรศัพท์ก็ถามผู้ที่โทร.มาแจ้งว่าจริงหรือครับ แน่นอนมั้ยครับ เมื่อรู้ว่าได้ จริงๆ ก็ดีใจมากๆ แทบไม่เชื่อในโชคชะตาของตัวเอง เพราะส่งสลิปมาแค่ ๔ ใบเอง จากนั้น ก็โทร.บอกภรรยาว่าได้รับรางวัลรถยนต์ฟอร์จูนเนอร์หนึ่งคันจากการส่งสลิปออมสิน และ รีบขับรถเข้าตัวเมืองไปแฟกซ์รายการเอกสารหลักฐานต่างๆ ส่งไปที่ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ได้รับรางวัลในครั้งนี้ดีใจเป็นอย่างมาก เป็นโชคดีของผม ก็จะรถคันนี้นำไป ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า ขอบคุณธนาคารออมสินทั่วประเทศ โดยเฉพาะธนาคารออมสินสาขาโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ที่ได้ตั้งกล่องรับให้ผมได้นำสลิปเอทีเอ็มไปส่งครับ โอกาสนี้ ผมก็อยากให้พี่น้อง ประชาชน โดยเฉพาะเพื่อนครูไปใช้บริการของธนาคารออมสิน ทั้งฝากเงิน ทำประกันชีวิต ใช้บริการสินเชื่อ ท่านก็จะได้ใช้บัตรของธนาคารออมสินในการทำถอน โอน จ่าย ผ่าน ตู้เอทีเอ็มของธนาคารออมสิน ท่านก็จะได้สลิปมาส่งชิงโชค และได้รับรางวัลอย่างผมครับ” ขณะที่นางสาวพิชามญชุ์ สุดชื่น เปิดเผยว่า “หนูส่งสลิปมาเยอะมาก หนูเขียนส่ง ทุกวัน พี่จากธนาคารออมสินโทรศัพท์มาบอกว่าได้รางวัลฟอร์จูนเนอร์ ก็ยังงงอยู่ เลยรีบ โทรศัพท์บอกคุณแม่ และวันนี้ก็มารับรางวัลกับคุณพ่อค่ะ อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาใช้ บริการตู้เอทีเอ็มของธนาคารออมสิน แล้วเขียนชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์หลังสลิปมา ร่วมกิจกรรมนี้ จะได้รับฟอร์จูนเนอร์อย่างหนูค่ะ”


จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๑๙ เดือนมกราคม ๒๕๕๖ (ปักษ์หลัง)

Youth Savings ครั้งที่ ๒ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นันทนา ศิริทรัพย์ กรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์ ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวถึงแคมเปญดังกล่าวว่า “ตอนนี้ iPad เป็นอุปกรณ์ในฝันของเด็กๆ ไม่ว่าจะเด็กเล็ก หรือเด็กโต ทุกคนอยากมี ซึ่งดิฉันเองก็ ใช้ และรู้สึกว่ามันมีประโยชน์ทั้งในเรื่องของการเพิ่มพูนความรู้ และช่วยประกอบการ ศึกษาได้ สำหรับนักเรียนที่โตขึ้นมาหน่อย ส่วนน้องๆ ก็อาจจะใช้เพื่อความบันเทิงน้องๆ เล่นเกมได้ ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ในส่วนของวิธีการที่มอบ iPad ก็ดี ดีกว่าที่เราจะมา แจกกันเฉยๆ โดยไม่มีอะไรที่จูงใจ ซึ่งการเก็บออมเงินเป็นลักษณะนิสัยที่ดีที่เราควรจะมีให้ กับเด็กๆ ทุกคน ซึ่งความจริงธนาคารออมสินก็ทำเรื่องนี้มาตั้งแต่ดิฉันเองยังเป็นเด็ก จำ ได้ว่า ตอนนั้นจะฝากเงินก็ต้องฝากที่ธนาคารออมสิน ตอนนั้น สาขาก็หายากมาก ต้องไป ที่ราชดำเนินแห่งเดียว แต่สำหรับตอนนี้ รู้สึกว่าดี เพราะบริการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น แล้วมี อะไรที่จูงใจให้เด็กสร้างนิสัยที่ดีได้มากขึ้น ดิฉันชื่นชมนะคะ และคิดว่า น่าจะจัดโครงการ แปลกๆ ใหม่ๆ มาเรื่อยๆ ส่วนการจับรางวัลก็ดูดีนะคะ ชัดเจน ซึ่งความจริง ดิฉันเองก็ ไม่มีประสบการณ์ในการจับรางวัลมาก่อน เคยเห็นแต่ในทีวี ที่เราเคยสงสัยว่า เวลาจับ รางวัลจะมีอะไรไหมหนอ ซึ่งก็ชัดเจน”

...ต่อจากหน้า ๑

พฤศจิกายน ถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๖ กำหนดออกรางวัล จำนวน ๖ ครั้ง ณ ธนาคาร ออมสินสำนักงานใหญ่ โดยครั้งที่   ๑   วันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕   จำนวน   ๓๐   รางวัล ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๓๐ รางวัล ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ จำนวน ๓๐ รางวัล ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จำนวน ๓๐ รางวัล ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๔๐ รางวัล และวันที่ ๖ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ จำนวน ๔๐ รางวัล ในส่วนของเงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัล New iPad นั้น จะต้องเป็นผู้ฝาก ที่มีอายุระหว่าง ๗ - ๒๐ ปีบริบูรณ์ในวันเปิดบัญชี และเปิดบัญชีเงินฝาก Youth Savings ระหว่างวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเปิดบัญชีขั้นต่ำ ๑๐๐ บาท ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า ๕๐ บาท มีบัญชีเงินฝาก Youth Savings มาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน และมีเงินฝากคงเหลือไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ บาท ณ วันจับรางวัล ผู้ฝากมี สิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง ๑ ครั้ง ๑ รางวัลเท่านั้น และนอกจากมีสิทธิ์ร่วมชิงรางวัล New iPad ผู้ฝากเงินฝากประเภท Youth Savings ยังได้รับดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ ๑.๕๐ ต่อปี และสำหรับผู้ฝากที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไปที่ต้องการทำบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต หรือบัตร ATM จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปีปีแรกด้วย รายชื่อผู้ โชคดีจากการจับรางวัลเงินฝาก Youth Savings ครั้งที่ ๒ ที่ฝากเงิน ระหว่างวันที่ ๑๗ กันยายน ถึง ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๓๐ รางวัล ดังนี้

ด้าน ด.ช. ภาณุพงศ์ นารีนุช อายุ ๑๓ ปี ธนาคารออมสินสาขาเดอะสแควร์ บางใหญ่ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล New iPad จากการจับรางวัลเงินฝาก Youth Savings ครั้งที่ ๑ เปิดเผยถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ว่า "ดีใจที่ได้รางวัล ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้ เพราะ คิดว่ามีโอกาสน้อย คนอาจจะมาก" พร้อมทั้งกล่าวเชิญชวนพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ มาฝากเงิน ในแคมเปญนี้ด้วยว่า "ถึงไม่ต้องฝากเงินมาก แต่ก็ได้รางวัลราคาเป็นหมื่น ก็ดีนะครับ" ขณะที่ ด.ช. ณัฐพล ผาสีดา อายุ ๑๒ ปี ผู้โชคดีจากธนาคารออมสินสาขาหมู่บ้าน เศรษฐกิจ บอกว่า อยากให้พี่ๆ น้องๆ มาฝากเงิน ถ้าโชคดีก็จะได้ iPad เหมือนผม นะครับ” ส่วนคุณสุภาวดี ซึ่งเป็นคุณแม่ของ ด.ช. ณัฐพล กล่าวเพิ่มเติมว่า “พอดีวันนั้น คุณแม่พาน้องไปฝากเงินที่ธนาคารออมสิน ซึ่งพนักงานที่สาขาก็แนะนำว่า มีโปรโมชั่นนี้ แล้วน้องเขาบอกว่า อยากได้ iPad ก็เลยให้เขาฝากเงิน ไม่ได้คิดว่าจะได้ ความจริงไม่ได้ สนใจว่าจะได้หรือไม่ได้ แต่อยากจะให้เขาฝากเงิน เพื่อเป็นเงินเก็บของเขาเอง ส่วนน้องๆ เยาวชน ถ้ามีเงินพอเก็บก็ควรจะมาฝากเงิน ไม่จำเป็นต้องมีสิ่งจูงใจอะไรก็ได้ แต่รางวัลก็ เป็นผลพลอยได้ ได้ก็ดีค่ะ ถือว่าโชคดี” สำหรับการจับรางวัลดังกล่าว ฝ่ายการสลากออมสินและเงินฝากได้ทำการพิมพ์ หมายเลขบัญชีของผู้ร่วมรายการทั้งหมดลงบนกระดาษตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วรวบรวม ชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัล ซึ่งธนาคารได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายใน ๗ วันทำการ นับจากวันจับรางวัล ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ ผ่านทาง เว็บไซด์ www.gsb.or.th ทั้งนี้ การจับรางวัลดังกล่าวเป็นกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเงินฝากประเภท เผื่อเรียก Youth Savings เพื่อส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงินในกลุ่มเด็กและ เยาวชนให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการออม ซึ่งผู้ฝากมีสิทธิ์ลุ้นรางวัล New iPad (iPad 3) ความจุ ๓๒ GB Wifi รวมทั้งสิ้น ๒๐๐ รางวัล รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท มูลค่า รวม ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยกำหนดจับรางวัลทุกวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน ตั้งแต่เดือน

๑. นางสาวรอกีเยาะ ตะโละสือโต สาขาสะบ้าย้อย ๒. ด.ช. ภัทรศัย โอภาสพงษ์ สาขารามคำแหง ๓. นางสาวหยาดรุ้ง กังสนันท์ สาขาปาดังเบซาร์ ๔. ด.ช. สุพัทธชัย สมแก้ว สาขาทุ่งสง ๕. ด.ญ. วีรปริยา ยอดบ้านเขว้า สาขาวารินชำราบ ๖. ด.ช. ณัฐดนัย คำปิ่นคำ สาขาบ่อสร้าง ๗. ด.ช. วีรพล คำดิษฐ สาขาพยุหะคีรี ๘. ด.ญ. ดาราพร มณฑา สาขาพนมสารคาม ๙. ด.ช. ประพันธ์ พานทอง สาขาพานทอง ๑๐. ด.ช. ติณณ์ตรัณ ศิลปวิศาล สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ๑๑. นายจตุพล เสนารักษ์ สาขาพัฒนานิคม ๑๒. ด.ญ. เหมือนฟ้า บุญเจริญ สาขาไทรน้อย ๑๓. ด.ญ. กมลทิพย์ เกษร สาขาเมืองอินทร์ ๑๔. ด.ญ. ศศิวรรณ สว่างโคกกรวด สาขาโคกกรวด ๑๕. ด.ช. บารมี งามหนองอ้อ สาขาบางสะพาน

๑๖. ด.ช. ณัฐกิตติ์ ประสมพงษ์ สาขาห้วยแถลง ๑๗. ด.ช. นราวิชญ์ จงจรูญเกียรติ สาขาบิ๊กซี พระราม ๒ ๑๘. ด.ช. สุรสัณห์ โพธิจักร์ สาขาหมู่บ้านเศรษฐกิจ ๑๙. ด.ญ. ณฐพร จันทร์อุดม สาขาลำลูกกา ๒๐. ด.ช. ธณินธร เพ่งพิศ สาขาโรบินสัน ตรัง ๒๑. ด.ช. ภูวดล โต๊ะสอี สาขาคุระบุรี ๒๒. ด.ช. ธนันดร จูฑะพุทธิ สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่าเชียงใหม่ ๒๓. ด.ญ. กัณฐิกา นาคพรม สาขาเชียงคำ ๒๔. นางสาวสุปราณี หลี่ศิริโรจน์ สาขากลางเวียง ๒๕. ด.ญ. จารินี บูรณัติ สาขาสามพราน ๒๖. ด.ช. เดชนคร จันทร์ภูมิ สาขามีโชคพลาซ่า ๒๗. ด.ช. กนกพล ชูจันทร์ สาขาปากพนัง ๒๘. ด.ช. เพชรรัตน์ พลเยี่ยม สาขาปากพนัง ๒๙. ด.ช. ยศพัทธ์ แซ่ฉา สาขาประตูช้างเผือก ๓๐. ด.ญ. รัชชดา ตรีพิศาล สาขานิคมอุตสาหกรรมบางปู

เปิดสาขาถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช ลำดับที่ ๙๓๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ธนาคารออมสินภาค ๑๗ จัดพิธีเปิด ธนาคารออมสินสาขาถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนางรสริน โศจิพันธุ์  ผู้ช่วย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา  ๖ และนายรังสรรค์  รัตนสิงห์  นายอำเภอถ้ำพรรณรา ร่วมเป็นประธาน และมีนายสมหมาย อุดมทรัพย์  ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิ น ภาค  ๑๗  นายมานิ ต  วรรณคง  ผู้ อ ำนวยการธนาคารออมสิ น เขต นครศรีธรรมราช ๒  คณะผู้บริหารธนาคารออมสิน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิด ธนาคารออมสินสาขาดังกล่าว ซึ่งเป็นธนาคารออมสินสาขาลำดับที่  ๙๓๖ ของประเทศ และเป็นลำดับที่ ๔๕ ของภาค ๑๗ ในการนี้ ได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โรงเรี ย นวั ด ควนกอ  โรงเรียนบ้านปลายรา  โรงเรียนแพรกทอง  โรงเรี ย นบ้ า นวั ง ตลั บ  โรงเรียนบ้านนาพา  โรงเรียนบ้านพรุวง  โรงเรียนบ้านปลายเส  โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ  โรงเรียนจุฑาวิทย์  และโรงเรียนอนุบาลชาญวิทย์  ทุนละ ๑,๕๐๐ บาท รวมจำนวน ๑๐ ทุน  เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

ธนาคารออมสินสาขาพรรณราเปิดให้บริการทางการเงินเพื่ออำนวยความสะดวกให้ กับลูกค้าและประชาชนทั่วไปให้ได้รับบริการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น บริการรับฝาก - ถอนเงิน สินเชื่อ  สลากออมสิน  บัตร ATM / VISA DEBIT บริการ รับชำระ Online Payment บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริการโอนเงิน ต่างประเทศ  เป็นต้น  โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. 


จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๑๙ เดือนมกราคม ๒๕๕๖ (ปักษ์หลัง)

ออมสินจับมือกรมคุมประพฤติ

...ต่อจากหน้า ๑

กรมคุมประพฤติ ระหว่างธนาคารออมสินและกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยมีคณะผู้บริหารธนาคาร ออมสินและคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ณ ห้อง ประชุมกำแพงเพชร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ในการนี้ ธนาคารออมสินได้มอบเงินสนับสนุนในการร่วม ดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็กและเยาวชนใน ความดูแลของกรมคุมประพฤติ ในโครงการ “ค่ายใจสว่าง สู่ทางชีวิตใหม่” โครงการนำร่อง จำนวน ๔ รุ่น ใน ๔ ภูมิภาค จำนวน ๘๒๔,๗๐๐ บาท แก่กรมคุมประพฤติด้วย

การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็กและเยาวชนใน ความดูแลของกรมคุมประพฤติดังกล่าว มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการสร้างและขยายโอกาสในกลับเข้าสู่ สังคมของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ และเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้แก่เด็ก และเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติให้มีศักยภาพและทักษะในการดำรงตนที่เหมาะสม รวมทั้งมี ระเบียบวินัย อดทน และอดออม มีวิถีชีวิตแบบพอเพียง และเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดธนาคารออมสินและกิจการลูกเสือไทย โดย ธนาคารออมสินจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านงบประมาณ เพื่อการฝึกอบรม การจัดกิจกรรมพัฒนา ศักยภาพ และทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ พร้อมให้ความช่วยเหลือ ทางด้านต่างๆ เช่น ทุนการศึกษา ทุนการฝึกอาชีพ ทุนประกอบอาชีพ เป็นต้น ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า “ธนาคารออมสินมีความยินดียิ่งที่มีโอกาสต้อนรับท่านอธิบดี และคณะในพิ ธี ล งนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่ ว มมื อ เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพให้ แ ก่ เ ด็ ก และ เยาวชนในความดูแลของกรมคุมประพฤติในวันนี้ กรมคุมประพฤติได้ประสานความร่วมมือมายังธนาคารออมสินเพื่อจัดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพให้แก่ เด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมคุมประพฤติภายใต้โครงการค่ายใจสว่าง สู่ทางชีวิตใหม่ เพื่อให้เยาวชน ผู้กระทำผิดในชุมชนได้กลับตัวเป็นพลเมืองดี สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยผ่านกระบวนการ อบรมในรูปแบบค่ายลูกเสือ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เป็นผู้พระราชทานกำเนิด กิจการลูกเสือไทย เป็นการฝึกเด็กชายประถมวัยให้รู้จักหน้าที่ และประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชาติ บ้านเมือง อีกทั้งในกฎลูกเสือข้อเก้าได้กำหนดให้ลูกเสือเป็นผู้ที่มัธยัสถ์ เช่นเดียวกับพระราชปณิธานขององค์ ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ ผู้พระราชทานกำเนิดธนาคารออมสิน เพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออม ธนาคารออมสินจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากกิจกรรม ต่างๆ ที่ธนาคารออมสินได้ดำเนินการในกลุ่มเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการประกวดโรงเรียนและ นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมการออมในธนาคารโรงเรียน การจัดการแข่งขันกีฬา การ ประกวดดนตรีให้กับนักเรียนธนาคารโรงเรียน เป็นต้น ดังนั้น การให้โอกาสเยาวชนผู้กระทำผิดได้กลับสู่สังคม เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของธนาคารออมสิน จึงถือเป็นโอกาสที่ดี ที่ทั้งสองหน่วยงานจะได้ทำงานร่วมกันเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประสานความ ร่วมมือในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จ และเกิดประโยชน์ต่อเยาวชน สังคม และประเทศชาติโดยรวมต่อไป” ด้านอธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “ต้องขอบคุณธนาคารออมสินที่ได้เป็น ผู้ให้ที่มีคุณค่ายิ่ง กับการให้โอกาสไปยังเด็กและเยาวชนที่พลาดพลั้งไปแล้ว ให้สามารถกลับตัวเป็นคนดีคืนสู่ สังคมได้ ในวันนี้กรมคุมประพฤติจึงมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย การประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมคุมประพฤติร่วมกับ ธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นความร่วมมือที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการสร้างและขยายโอกาสในการกลับเข้าสู่ สังคมของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติให้กลับเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ชาติ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ เพื่อให้ มีศักยภาพ มีทักษะชีวิต โดยเฉพาะทักษะในการเรียนรู้การออม ในการดำรงตนให้เหมาะสม มีระเบียบวินัย อดทน อดออม ตามวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลายว่าธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินที่มีความตระหนักในความรับผิดชอบ ต่อสังคม และมีความมุ่งมั่นในการที่จะเป็นสถาบันการเงินที่เชื่อมโยงสังคมไทยให้มีความมั่นคงภายใต้ สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ความร่วมมือในวันนี้กรมคุมประพฤติจึงถือเป็นเกียรติและ เป็นความภาคภูมิใจที่จะได้ร่วมมือกับธนาคารออมสินในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เติบโตขึ้นเป็น กำลังของประเทศชาติต่อไป จากจุดเริ่มต้นที่ดีในวันนี้ นับเป็นการให้โอกาสสำคัญที่มีคุณค่ายิ่งในการพัฒนา ศักยภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่พลาดพลั้งกระทำผิดให้กลับตนเป็นคนดีของสังคม ในนามของกรมคุมประพฤติ จึงขอขอบคุณธนาคารออมสินและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะได้ร่วมมือกับธนาคารออมสินในการพัฒนาสังคมไทย ให้มีความยั่งยืนต่อไป”

เปิดสาขาลอง จ.แพร่ ลำดับที่ ๙๓๗

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นายปรีมล วงษ์ม่วง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา ๓ เป็น ประธานในพิธีเปิดธนาคารออมสินสาขาลอง จ.แพร่ โดยมีนาย สมิต จางพานิชย์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค ๙ กล่าว รายงาน และมี ค ณะผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานธนาคารออมสิ น หัวหน้าส่วนราชการ ลูกค้าประชาชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเป็น จำนวนมาก ณ ธนาคารออมสินสาขาลอง ถ.ลอง-แพร่ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ สำหรับธนาคารออมสินสาขาลอง เป็นสาขาลำดับที่ ๙๓๗ ของธนาคารออมสินทั่วประเทศ และเป็นสาขาที่ ๗ ของจังหวัด แพร่ อยู่ในพื้นที่การดำเนินงานควบคุมดูแลของธนาคารออมสิน เขตแพร่ ธนาคารออมสินภาค ๙ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้ ง แต่ เ วลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. โดยมี รู ป แบบการให้ บ ริ ก าร เหมือนสาขาทั่วไป มีธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลายทั้งด้านการ รับฝาก - ถอนเงิน การให้บริการสินเชื่อ การรับชำระ Online Payment การให้บริการในรูปแบบ ATM, Visa Debit และบริการ อื่นๆ เพื่อขยายช่องทางการให้บริการแก่หน่วยงานราชการ ลูกค้า ทุกระดับ และให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว

สินเชื่อองค์กรชุมชนอบรมเชิงปฏิบัติการให้ ความรู้เกี่ยวกับองค์กรชุมชน

เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นายกิตติพงศ์ บุญยิ่ง ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อองค์กรชุมชน เป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มองค์กรชุมชน และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องธนาคารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บุ ค คลหรื อ ชุ ม ชนที่ เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้ความรู้เบื้องต้นในการเป็นวิทยากรและการ เป็นผู้จัดอบรมด้านชุมชน ให้กับพนักงานและลูกจ้างของฝ่าย สิ น เชื่ อ องค์ ก รชุ ม ชน จำนวน ๔๐ คน ณ โรงแรมเสนาเพลส กรุงเทพฯ สำหรับการอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยหัวข้อการอบรม ประกอบด้วย แนวทาง การปฏิบัติงานกับชุมชน ความรู้เบื้องต้น และ Workshop การ เป็นวิทยากร และการเป็นผู้จัดการอบรมงานชุมชน พร้อมด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของผู้เข้ารับการอบรมด้วย


จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๑๙ เดือนมกราคม ๒๕๕๖ (ปักษ์หลัง)

อบรมหลักสูตร Current Issue หัวข้อ “ภาพรวมภาวะ เศรษฐกิจเชิงมหภาคและแนวโน้มในอนาคต”

GSB

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางบริ การ แวดวงไทร

อธส.มอบกระเช้าอวยพรปี ใหม่แด่ ประธานกรรมการธนาคารออมสิน เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วย คณะผู้ บ ริ ห ารธนาคารออมสิ น มอบ กระเช้ า อวยพรปี ใ หม่ แ ด่ น างชู จิ ร า กองแก้ ว ประธานกรรมการธนาคาร ออมสิ น เนื่ อ งในโอกาสวั น ขึ้ น ปี ใ หม่ พุทธศักราช ๒๕๕๖ โอกาสนี้ ประธาน กรรมการธนาคารออมสิน ได้กล่าวอวยพร ปี ใ หม่ แ ก่ ผู้ อ ำนวยการธนาคารออมสิ น และคณะผู้บริหาร ณ ห้องวชิราวุธ อาคาร ทรงไทย ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร Current Issue ในหัวข้อ “ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจเชิงมหภาคและแนวโน้มในอนาคต” ให้กับผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินขึ้นไป และผู้อำนวยการฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ และพัฒนาความรู้ทางการบริหารจัดการระดับสูงที่สอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีรศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตร MPA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันที่จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจในปี ๒๕๕๖ รวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ AEC ในปี ๒๕๕๘ ด้วย ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร อาคาร ๗๒ ปี ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

เปิดสาขาทุ่งคอก จ.สุพรรณบุรี ลำดับที่ ๙๓๒

อธส.รับมอบเครื่องหมายความสามารถ ผู้ทำการรบพิเศษฯ

มอบรางวัลกิจกรรม GSB Photo + Shop Review Contest เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นายสุภัทร์ ศรีสุนทรพินิต ผู้ว่าราชการ จังหวัดสุพรรณบุรี  และนางฐานิสร์ บำรุงทรัพย์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต สุพรรณบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารออมสินสาขาทุ่งคอก  อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี สาขาลำดับที่ ๙๓๒ โดยมีนายอำเภอสองพี่น้อง ผู้กำกับการตำรวจภูธร ทุ่งคอก ประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นายกเทศมนตรีทุ่งคอก และ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารออมสินภาค ๕ ร่วมเป็น เกียรติในพิธีเปิดสาขาดังกล่าว

เปิดสาขาบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ลำดับที่ ๙๓๕

เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นายปรัชญา จินต์จันทรวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และนายพิเชฐ ธรรมวิภาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา ๔ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารออมสิน สาขาบ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นธนาคารออมสินสาขาลำดับที่ ๙๓๕ โดยมีนางอนามัย ประเปรียว ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค ๑๒ พร้อมคณะ ผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัด หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และประชาชน ทั่วไป ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดธนาคารออมสินสาขาดังกล่าว ภายในงานได้มีการ มอบสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทุนการศึกษาและ อุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียน ภายในพื้นที่ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ธนาคารออมสินสาขาบ้านกรวดเป็นธนาคารออมสินสาขาเต็มรูปแบบให้บริการ ทางการเงินเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและประชาชนทั่วไปให้ได้รับการ บริการที่หลากหลาย เช่น บริการรับฝากเงิน - ถอนเงิน สินเชื่อ สลากออมสิน ATM / VISA DEBIT Online Payment เป็นต้น

เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ ผู้ อ ำนวยการฝ่ า ยสื่ อ สารองค์ ก ร มอบ รางวั ล สลากออมสิ น พิ เ ศษและแสดง ความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรม GSB Photo + Shop Review Contest ได้แก่ นางสาวสุพรรณวดี พุฒพิภักดิ์ (รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๑) และนายกฤช  รวยรื่น (รองชนะเลิศอันดับ ๒) ณ ธนาคาร ออมสิ น สำนั ก งานใหญ่ สำหรั บ ผู้ ไ ด้ รั บ รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวพรรณเพ็ญ หอมบุญมา นั้น ได้มีการจัดส่งรางวัลให้ ทางไปรษณีย์

อวยพรปี ใหม่กรมบัญชีกลาง เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ธนาคารออมสินโดยร้อยโท ปรัชญา ไทยกล้า ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานปฏิบัติการ สินเชื่อและบริหารการเงิน พร้อมทีมงาน ฝ่ายปฏิบัติการบริหารเงิน ร่วมมอบกระเช้า ของขวั ญ อวยพรปี ใ หม่ นางกิ ต ติ ม า นวลทวี รองอธิ บ ดี ก รมบัญชีกลาง ใน โอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

เมื่ อ วั น อั ง คารที่ ๒๕ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้ อ ำนวยการธนาคารออมสิ น รั บ มอบ เครื่ อ งหมายความสามารถผู้ ท ำการรบ พิเศษกิตติมศักดิ์ จากพลเรือโทสนธยา น้อยฉายา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการ นาวิกโยธิน กองทัพเรือ ซึ่งเป็นเครื่องหมาย เชิ ด ชู เ กี ย รติ ที่ ม อบให้ แ ก่ ผู้ ที่ อุ ทิ ศ ตน สนับสนุนกองทัพเรือและส่วนรวมด้วยดี เสมอมา พร้อมกันนี้ ผู้บัญชาการหน่วย บั ญ ชาการนาวิ ก โยธิ น ได้ ม อบกระเช้ า อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๖ ให้กับผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิ น ด้ ว ย ณ ห้ อ งวชิ ร าวุ ธ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่


จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๑๙ เดือนมกราคม ๒๕๕๖ (ปักษ์หลัง)

GSB

ธนาคารออมสินก้าวสู่ปีที่ จากปีที่ ๙๙ เข้าสู่ปีที่ ๑๐๐ ธนาคารออมสินกับการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงเพื่อการออม และเป็นผู้นำในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและลูกค้ารายย่อย ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล” การดำเนินงานตามพันธกิจ ๔ ด้านหลัก ทั้งในด้านการออม การลงทุนและการพัฒนา การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และการรับผิดชอบต่อ สังคม รวมถึงการปฏิบัติตนของพนักงานตามค่านิยมองค์กร VIPs ล้วนเป็นสิ่งที่ท้าทาย ซึ่งธนาคารต้องมีการปรับตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก นอกจากนี้ยังมี ประเด็นท้าทายที่สำคัญ คือ การก้าวเข้าสู่ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ เพื่อให้ธนาคารสามารถนำระบบ SEPA มา เชื่อมโยงกับการบริหารจัดการในแต่ละด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศนั้น ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรจึงขอนำสารจากท่านผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ท่าน รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส และท่านรองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ให้พนักงานทุกท่านใช้เป็นแนวทางในการนำระบบ SEPA มาประยุกต์ใช้กับการทำงาน

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เนื่ อ งในโอกาสที่ ปี ๒๕๕๖ นี้ เ ป็ น ปี ที่ ธ นาคารออมสิ น จะเริ่ ม ใช้ ร ะบบ SEPA ในการ ประเมินผลอย่างเต็มรูปแบบ จึงมีความสำคัญกับการทำงานในทุกๆ ส่วนขององค์กร และควรที่ พนักงานทุกๆ ท่านจะให้ความสนใจและตระหนักถึงประโยชน์ของการนำระบบ SEPA มาใช้กับ ธนาคาร ระบบ SEPA มีข้อแตกต่างจากระบบประเมินผลเดิมคือ การให้ความสำคัญกับความมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ โดยคำนึงว่า การวัดความสำเร็จ ไม่อาจดูจาก ผลลัพธ์เพียงอย่างเดียว เพราะการมองที่ผลลัพธ์นั้น องค์กรอาจจะบรรลุเป้าหมายโดยการ พึ่งพาความสามารถส่วนบุคคลของพนักงาน ซึ่งความสามารถเหล่านั้นจะผูกติดอยู่ที่ตัวบุคคล แต่การสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรนั้น จะต้องพัฒนากระบวนการที่เป็นระบบเพื่อ ให้พนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติตามได้ จึงจะถือว่าเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับธนาคารใน ระยะยาว เช่น กระบวนการกำหนดและถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมไปสู่การปฏิบัติ ที่มีประสิทธิภาพ จะต้องสามารถถ่ายทอดไปยังผู้บริหารและพนักงานในแต่ละระดับได้อย่าง ทั่วถึงและคงความหมายอย่างถูกต้อง ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการของการสื่อสารที่รับรู้ทั่วทั้ง องค์กร

หลักการของระบบ SEPA จึงเน้นที่กระบวนการวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน มีการประเมินหาจุดอ่อนและปิดจุดอ่อนเหล่านั้นด้วยการทบทวน และปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการสื่อสาร สองทางเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนมีความเข้าใจที่ตรงกัน ซึ่งผล จากกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้จะทำให้ธนาคารมีผล การดำเนิ น งานที่ ดี ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อย่ า งไรก็ ต าม การที่ ธนาคารจะสามารถไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้นั้น ต้องอาศัย บุคลากรทุกระดับขององค์กรในการผลักดันยุทธศาสตร์แห่งความ สำเร็จของธนาคารร่วมกันด้วย ดังนั้นบุคลากรทุกคนของธนาคารจึง ถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดสำหรับองค์กร และการนำระบบ SEPA มาใช้จะทำให้ธนาคารมีการ เติบโตได้อย่างยั่งยืน ก็ต่อเมื่อธนาคารมีบุคลากรที่มีคุณธรรมจริยธรรม รักองค์กร รู้หน้าที่ มีความ รับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริตเป็นฐาน และต่อยอดด้วยการพัฒนากระบวนการในทุกหน่วยงาน ดังนั้น จึงขอให้ทุกท่านให้ความร่วมมือและเอาใจใส่ในเรื่องของกระบวนการ โดยควรมีการ ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพราะการพัฒนาธนาคารออมสิน เป็นเรื่องของพนักงานทุกคนและทุกระดับ

ดร.ธัชพล กาญจนกูล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มลงทุนและบริหารเงิน สร้างความใกล้ชิด และให้ความรู้กับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ได้รับฟัง

ธนาคารออมสินเป็นธนาคารของประเทศมีพันธกิจหลักในการส่งเสริมการออมและการ ช่วยเหลือประชาชนฐานราก ธนาคารได้ผลักดันและพัฒนาองค์กรตามพันธกิจหลักนี้มาอย่าง ต่อเนื่องและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ปัจจุบันธนาคารมีการปรับตัวมาเป็นธนาคารสมัย ใหม่ (Modern Bank) และได้เติบโตขึ้นมากจนมีพนักงานกว่า ๑๘,๐๐๐ คน มีความพร้อมที่จะ แข่งขันและทำประโยชน์ให้แก่สังคมมากขึ้น ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะมาให้ความสำคัญกับการ พัฒนาคุณภาพภายในองค์กรให้สอดคล้องกับอัตราการเติบโตที่รวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับการที่ สคร. ได้นำระบบ SEPA มาใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยเป็นระบบ การประเมินผลที่เน้นการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่อง สำหรับเกณฑ์การประเมินผลตามระบบ SEPA โดยเฉพาะหมวดที่ ๑ การนำองค์กรนั้น ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการในการกำหนดทิศทางและสร้างความยั่งยืนให้กับ องค์กรโดยผู้นำระดับสูง รวมถึงการดำเนินการด้านจริยธรรม กฎหมาย และความรับผิดชอบต่อ ประเทศชาติและสังคม ซึ่งที่ผ่านมานั้นธนาคารได้ดำเนินการตามแนวทางของระบบ SEPA เป็นอย่างดีและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของธนาคาร โดยธนาคารได้

ปัญหาและนำสิ่งที่ได้เรียนรู้เหล่านั้นกลับมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ การให้บริการให้ตรงกับความต้องการของชุมชน นอกเหนือจากการช่วยเหลือชุมชนแล้วธนาคารยังให้ ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการบ้านปลา ธนาคารปู และการอนุรักษ์ชายฝั่ง โดยใน อนาคตธนาคารจะเน้ น การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่ เ ด็ ก และ เยาวชนมากขึ้น ผ่านการพัฒนาศักยภาพเด็กที่ด้อยโอกาสทาง สั ง คม เช่ น เด็ ก พิ ก าร เด็ ก ที่ ติ ด ยาเสพติ ด เด็ ก ที่ ถู ก ควบคุ ม ความ ประพฤติ และเด็กยากจนแต่มีความประพฤติที่ดีหรือมีผลการเรียนดี รวมทั้งการพัฒนาความรู้ ดนตรี และกีฬา ซึ่งการดำเนินงานทั้งหลายเหล่านี้ธนาคารจะต้องมีกระบวนการที่ชัดเจนและเป็น ระบบ จึงจะทำให้กิจกรรมต่างๆ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ ขอให้พนักงานทุกท่านช่วยกันทำงานอย่างตั้งใจและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนา กระบวนการต่างๆ ตามระบบ SEPA เพื่อให้ธนาคารเป็นเสาหลักของประเทศชาติต่อไป

ในช่ ว ง ๓ ปี ที่ ผ่ า นมาธนาคารมี ค วามมุ่ ง มั่ น และได้ ดำเนินการพัฒนาองค์กรให้ตอบสนองต่อความต้องการของ ลูกค้าและประชาชนให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งความพยายามดังกล่าว ของธนาคารประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยธนาคารมีการ ขยายช่องทางการให้บริการในรูปแบบที่หลากหลาย อย่างไรก็ดี ธนาคารยังมีโอกาสในการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน การแข่ ง ขั น ต่ อ ไปในอนาคต โดยเฉพาะในเรื่ อ งการมุ่ ง เน้ น ลูกค้าและตลาด ซึ่งการที่ธนาคารได้นำระบบ SEPA เข้ามาใช้ นั้น จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาในด้านลูกค้าของธนาคารได้ นางสาวนงเยาว์ พาชีรัตน์ นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา นายบรรลือ พันธ์พงษ์เจริญ เป็นอย่างดี ในอนาคตประเด็นที่ธนาคารจะมุ่งเน้นโดยพนักงาน รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ทุกท่านจะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันไปสู่ความสำเร็จมี ๓ กลุ่มสินเชื่อรายย่อย กลุ่มการตลาด กลุ่มสินเชื่อธุรกิจ ประเด็นคือ ๑. การเข้าถึงและสร้างความเข้าใจลูกค้า ถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความ สำคัญ ดังนั้นในปี ๒๕๕๖ นี้ ธนาคารจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบเพื่อบันทึกองค์ความรู้ พึงพอใจให้กับลูกค้า โดยการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้านั้นจะต้องเริ่มมาจากการเข้าถึง ต่างๆ ที่บุคลากรของธนาคารได้เรียนรู้จากการรับฟังเสียงลูกค้าและข้อร้องเรียนจากลูกค้า และ ลูกค้าและทำความเข้าใจถึงตัวตนที่แท้จริงของลูกค้า เมื่อเราทราบถึงปัญหาในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันองค์ความรู้นี้ในทั่วทั้งองค์กร หรือการดำเนินธุรกิจของลูกค้าแล้ว เราจึงจะสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ๓. การพัฒนาแนวทางการให้บริการให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เป็นการ อย่างตรงประเด็น และในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้านี้เองที่เป็นส่วนที่ธนาคารได้ พัฒนาที่จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการของธนาคารเป็นอย่างดี ใน สร้างความแตกต่างจากธนาคารพาณิชย์อื่นๆ เพราะสำหรับธนาคารออมสินนั้น การให้บริการ อดีตธนาคารยังไม่ได้ใช้แนวทางการบริหารจัดการที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง จึงอาจทำให้การทำงาน ลูกค้าไม่ใช่เป็นเพียงแค่การขาย แต่เป็นการที่ธนาคารเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาธุรกิจและ ของธนาคารนั้นมีลักษณะเป็นวงกว้าง และไม่ได้มุ่งเน้นการบริหารในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพื่อ ความเป็นอยู่ของลูกค้าไปพร้อมๆ กัน ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ซึ่งเป็นผลให้ธนาคารใช้ทรัพยากรทั้งในด้านการเงิน ๒. การรับฟังเสียงของลูกค้าอย่างเป็นระบบ เป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาด้าน และบุคลากรเป็นจำนวนมาก ซึ่งในส่วนนี้เอง ระบบ SEPA ได้ให้ความสำคัญกับการแบ่งกลุ่มลูกค้า การตลาดของธนาคาร โดยหลักการที่สำคัญของระบบ SEPA คือ การกำหนดแนวทางการ และการออกแบบแนวทางการดำเนินงานให้ตอบสนองตรงต่อความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ดำเนินงานที่เป็นระบบและสามารถทำซ้ำได้ ดังนั้นการนำระบบ SEPA เข้ามาใช้ จะมีส่วนช่วย ดังนั้นการนำระบบ SEPA มาใช้จะช่วยให้ธนาคารสามารถพัฒนาการดำเนินงานในด้านที่สำคัญให้ สนับสนุนการพัฒนาด้านการตลาดได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ เสียงของลูกค้าทุกเสียงนั้นมีความ ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี รวมทั้งช่วยบูรณาการแนวทางการดำเนินงานด้านลูกค้าและการ


จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๑๙ เดือนมกราคม ๒๕๕๖ (ปักษ์หลัง)

ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

ปีที่ ๑๐๐ กับระบบ SEPA ตลาดของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและสาขาให้เชื่อมโยงกันและสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของธนาคาร ทั้งนี้ ขอให้พนักงานทุกท่านช่วยกันนำหลักการของระบบ SEPA เข้ามาใช้ในการพัฒนา ระบบงานด้านการตลาดโดยเน้นการพัฒนากระบวนการของธนาคารให้มีมาตรฐาน มีแนวทางที่

ชัดเจน มีการจัดเก็บหลักฐานในการปฏิบัติ และมีการสื่อสาร รวมทั้งการประสานงานกันอย่าง ใกล้ชิดเพื่อรักษาฐานลูกค้าของธนาคารไว้ แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือการให้ความสำคัญกับลูกค้า อย่างแท้จริง งานของธนาคารคือการช่วยเหลือประชาชน ดังนั้นทุกท่านควรภูมิใจที่ได้เป็น ส่วนหนึ่งของภารกิจที่สำคัญนี้

นายนเรนทร์ ปัญญาปฏิภาณ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล

นอกจากกระบวนการด้านยุทธศาสตร์แล้ว ระบบ SEPA ยังให้ ความสำคั ญ กั บ กระบวนการด้ า นการสร้ า งความผู ก พั น การ บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรสามารถ แสดงศักยภาพออกมาได้เต็มที่ สำหรับในปี ๒๕๕๖ นั้น ธนาคารจะมุ่งเน้นด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อ รองรับการแข่งขันทางธุรกิจที่มีความเข้มข้นขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารจะเน้นการสร้างความผูกพัน โดยจะมีการพิจารณา ค่ า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ สภาพ เศรษฐกิจ รวมทั้งการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่มีความอบอุ่น ทั้งนี้ ระบบ SEPA เป็นระบบที่มุ่งผลักดันให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนอย่างเป็นพลวัต คือมีการปรับปรุงให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพื่อผลักดันให้องค์กรมีความยั่งยืน ดังนั้น จึง ขอให้พนักงานทุกท่านพยายามเรียนรู้ สร้างความเข้าใจกับระบบการประเมินผลแบบใหม่นี้ เพื่อ ให้สามารถนำแนวคิดของระบบ SEPA ไปใช้กับการทำงานประจำวันได้ และช่วยกันพัฒนาให้ ปี ๒๕๕๖ นี้เป็นปีแห่งคุณภาพ โดยช่วยกันพัฒนาคุณภาพใน ๔ ด้าน ได้แก่ คุณภาพของการ ให้บริการ (Quality of Services) คุณภาพชีวิตของพนักงาน (Quality of Life) คุณภาพของการ บริหารจัดการกระบวนการ (Quality of Processes) และคุณภาพของสินทรัพย์ (Quality of Asset) ซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้ธนาคารมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้และมี ความยั่งยืนตลอดไป

ระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจหรือระบบ SEPA ที่จะถูกนำมาใช้ในการประเมิน องค์กรในปี ๒๕๕๖ นั้น เป็นระบบการประเมินผลที่มีความคล้ายคลึงกับระบบประเมินผลเดิมที่ได้ใช้ มาก่อนหน้านี้ คือ เป็นการประเมินผลใน ๓ ด้านที่สำคัญ ได้แก่ ด้านการดำเนินงานตามนโยบาย ภาครัฐ ด้านผลการดำเนินงาน และด้านการบริหารจัดการองค์กร แต่สิ่งที่ SEPA พัฒนาขึ้นจาก ระบบเดิ ม คื อ การสร้ า งความชั ด เจนและเป็ น ระบบมากขึ้ น ในเรื่ อ งการทบทวนและปรั บ ปรุ ง กระบวนการทำงานในด้านต่างๆ ทั้งหมด ๖ ด้านตามเกณฑ์ SEPA ซึ่งธนาคารสามารถที่จะจัด ลำดับความสำคัญและทำการปรับปรุงกระบวนการทำงานในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร มากที่สุดก่อน แล้วจึงปรับปรุงในเรื่องอื่นๆ ในปีถัดไป กระบวนการหนึ่งที่ระบบ SEPA ให้ความสำคัญ คือกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่ง ธนาคารได้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับระบบ SEPA เป็นอย่างดีในระดับหนึ่งแล้ว คือธนาคารได้ นำเอาวิสัยทัศน์ ค่านิยม มาเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ และเชื่อมโยงไปสู่ ตัวชี้วัดต่างๆ ที่สำคัญเพื่อติดตามผลการดำเนินงานต่อไป โดยแผนยุทธศาสตร์ของธนาคารใน ปี ๒๕๕๖ นี้ยังคงเป็นยุทธศาสตร์ที่ต่อเนื่องจากยุทธศาสตร์ของปีที่ผ่านมา เช่น ยุทธศาสตร์ด้าน การส่งเสริมวินัยในการออมจะถูกผลักดันต่อไปและเพิ่มมากขึ้นเพราะเป็นยุทธศาสตร์ที่ตรงกับ วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง หรือยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะ การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนฐานรากเข้าถึงแหล่งเงินทุน

นายบุญสน เจนชัยมหกุล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ หรือระบบ SEPA นั้นเป็นแนวทางที่ให้ความสำคัญกับ การเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยสำหรับในหมวด ๔ เรื่องการวัด การวิเคราะห์ และการ จัดการความรู้นั้น จะมุ่งเน้นที่การรวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศและ องค์ความรู้ต่างๆ ขององค์กร โดยหากเรานำแนวทางของระบบ SEPA มาวิเคราะห์งานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ให้ดีแล้วก็จะได้ข้อคิดดีๆ ที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองและ องค์กรได้เป็นอย่างดี ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าธนาคารจะมีแนวทางในการสร้างองค์ความรู้ให้แก่พนักงานอย่างเป็นระบบ ในระดับหนึ่งแล้ว แต่การเรียนรู้นั้นก็มิควรถูกจำกัดเพียงแค่บทเรียนที่ทางธนาคารได้จัดเตรียมไว้ให้ เท่านั้น เพราะองค์ความรู้นั้นมีอยู่ในทุกที่ หากมองในส่วนของระบบสารสนเทศแล้วก็จะเห็นว่า งาน ด้านระบบสารสนเทศนั้นเป็นงานที่ต้องคิดและทำอย่างเป็นระบบ และมองในภาพรวมมิใช่มองแยก เป็นส่วนๆ เช่น ในการจัดหาระบบงานสำเร็จรูปเข้ามาใช้งานนั้น เราจะต้องมองว่าเป็นการนำเอา องค์ความรู้ของสถาบันการเงินต่างๆ ทั่วโลกที่ได้สั่งสมมาไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นซอฟท์แวร์ที่มี คุณภาพและตอบสนองต่อแนวทางการดำเนินธุรกิจขององค์กรชั้นนำ ดังนั้นหากธนาคารสามารถ ประยุกต์และเรียนรู้จากซอฟท์แวร์เหล่านี้ ธนาคารก็จะสามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้มาเสริมสร้างให้ เกิดประโยชน์ในการพัฒนาธนาคารต่อไป อีกประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้การเรียนรู้ก็คือ การทำความเข้าใจถึงแก่นแท้ของการ ดำเนินงานของธนาคาร การพัฒนาด้านสารสนเทศนั้นไม่ใช่เป็นเพียงการจัดการระบบ IT ให้

นางสาวกรประณม วงษ์มงคล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มปฏิบัติการ ในช่วงสองปีที่ผ่านมาธนาคารได้มีการเตรียมความพร้อมและเริ่มนำระบบ SEPA เข้ามาใช้ ประเมินผลองค์กร ซึ่งโดยภาพรวมแล้ว ระบบ SEPA มีความคล้ายคลึงกับระบบการวัดและ ประเมินผลที่ดีอื่นๆ โดยให้ความสำคัญกับผลการดำเนินงานของธนาคารทั้งในปัจจุบันและใน อนาคต แต่จุดเด่นที่ระบบ SEPA มุ่งเน้นกว่าการประเมินผลอื่นๆ คือการที่ SEPA ให้ความสำคัญ กั บ กระบวนการปฏิ บั ติ ง าน การเชื่ อ มโยงยุ ท ธศาสตร์ เ ข้ า กั บ กระบวนการที่ ส ำคั ญ การจั ด สรร โครงสร้างและทรัพยากรให้มีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เป็นระบบต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ รวมถึงการมีโครงสร้างในลักษณะ เน้นกลุ่มลูกค้า (Customer Oriented) มากยิ่งขึ้นกว่าที่จะมุ่งเน้น ผลิตภัณฑ์ (Product Oriented) อย่างเดียว ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาความสามารถในการ แข่งขัน และส่งผลให้ธนาคารมีผลการดำเนินงานที่ดีในอนาคตอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการด้านกระบวนการทำงานนี้ เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาธนาคาร ออมสิน ปัจจุบันธนาคารมีผลิตภัณฑ์และบริการพื้นฐานที่ดีอยู่แล้ว แต่กระบวนการทำงานใน บางส่วนยังขาดการบูรณาการ ยังมีลักษณะแยกเป็นส่วนๆ ไม่ครบถ้วน และไม่เชื่อมโยงกันอยู่บ้าง

ตอบสนองความต้องการใช้งานของบุคลากรภายในธนาคารเท่านั้น แต่ต้องเป็นการพัฒนาเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดังนั้นการพัฒนา IT หรือการพัฒนาใดๆ ของธนาคารจึงควร เริ่มต้นจากการทำความเข้าใจถึงความต้องการลูกค้า เสียก่อนแล้วจึงนำปัจจัยเหล่านั้นมาพัฒนาเป็นข้อกำหนด ในการออกแบบกระบวนการทำงานและระบบ IT ซึ่ ง แนวทางนี้ก็สอดคล้องกับระบบ SEPA ที่ได้ให้ความสำคัญใน ด้านการบูรณาการที่เน้นย้ำถึงการสร้างความสอดคล้องและ เป็นทิศทางเดียวกันของวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ การตลาด ตลอดจน กระบวนการทำงาน ตัวชี้วัด และการบริหารองค์ความรู้ ดังนั้น ในการนำระบบ SEPA มาใช้ อย่ายึดติดเพียงแค่เรื่องคะแนนหรือโบนัสที่จะได้รับ แต่อยากให้พวกเราทุกคนมุ่งเน้นที่การนำเอาแนวคิดของระบบ SEPA มาใช้ในการพัฒนา ธนาคารออมสินให้เป็นองค์กรที่ยั่งยืนมีความแข็งแกร่งสามารถรองรับวิกฤติเศรษฐกิจในรูปแบบ ต่างๆ ได้อย่างมั่นคง จึงอยากให้พนักงานทุกท่านได้ทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งกับระบบ SEPA และร่วมกันนำแนวคิดดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานภายใต้ความรับผิดชอบของตนเองและ ในที่สุดก็จะเป็นการสร้างธนาคารออมสินให้ยั่งยืน (Non-Disposable Organization) และมี ประสิทธิภาพสูงสุด (High Performance Organization)

ส่งผลให้บุคลากรประสบอุปสรรคในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และ บริการที่ดีเหล่านี้ให้กับลูกค้า ดังนั้นในปี ๒๕๕๖ นี้ เป็นโอกาส ที่ดีที่จะสนับสนุนให้มีการนำระบบ SEPA เข้ามาใช้อย่าง เต็มรูปแบบ เป็นเครื่องมือประเมินผลเพื่อช่วยลดจุดอ่อน และปรับปรุงกระบวนการทำงาน หากธนาคารสามารถนำ ไปใช้ได้อย่างทั่วถึงแล้ว พนักงานทุกคนก็จะสามารถทำงาน โดยพึ่งพาระบบได้มากขึ้นและลดอุปสรรคในการทำงานลง ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถดูแลลูกค้าทุกกลุ่มได้เป็นอย่างดี อีกด้วย ดังนั้น จึงขอให้พนักงานทุกท่าน เป็นส่วนหนึ่งในการนำแนวทางของระบบ SEPA มา พัฒนาธนาคาร เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างคุณค่าสูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย อันจะ ส่งผลให้ธนาคารประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ไม่ว่าสภาพแวดล้อมทางธุรกิจจะเปลี่ยนแปลง ไปในทิศทางใด

ในฉบับนี้พวกเราก็ได้ทราบถึงนโยบายของผู้บริหารแต่ละท่านในการนำระบบ SEPA มาเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการองค์กรในแต่ละด้านแล้ว ในฉบับหน้า เราจะมาทำความเข้าใจกับค่านิยมหลัก ของระบบ SEPA (SEPA Core Values) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ใช้ในการบูรณาการเกณฑ์การประเมินตามระบบ SEPA ทั้ง ๗ หมวด อย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะ...


จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๑๙ เดือนมกราคม ๒๕๕๖ (ปักษ์หลัง)

GSB

มุมบริหารความเสี่ยง

บทสัมภาษณ์ผู้บริหารธนาคารออมสิน กับ KM Day (Club 20) สวั ส ดี ค่ ะ เพื่ อ นๆ ชาวออมสิ น จากงานจั ด นิ ท รรศการและ กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM Day) ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมเพชรรัตน นั้น นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการธนาครออมสิน ได้เยี่ยมชมบูธ Club 20 (สายงานบริหาร ความเสี่ยง) โดยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ “การบริหารความเสี่ยงของธนาคารเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ที่จะต้องมีส่วนร่วมและรับผิดชอบร่วมกัน มิใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง หรือของสายงานบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกหน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานควรมีการระบุ และประเมินความเสี่ยงของตนเอง เพราะไม่มีใครรู้ความเสี่ยงเท่ากับหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงที่มีการระบุมา นั้น อาจต้องมีการทบทวน เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และควรมีการสื่อสารในเรื่อง การมีส่วนร่วมเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานตนเอง ให้กับพนักงานทั่วทั้งองค์กร” โปรดติดตามบทสัมภาษณ์ผู้บริหาร ท่านต่อๆ ไป ในฉบับหน้านะคะ...สวัสดีค่ะ

มอบรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๕๔

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการธนาคาร ออมสิน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลหน่วยงานและทีมงานดีเด่นด้านบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๕๔ (ผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๕๔) โดยมีหน่วยงานและทีมงานที่ได้รับรางวัล รวม ๘ รางวัล ณ ห้องวชิราวุธ อาคารทรงไทย ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ สำหรับการมอบรางวัลดังกล่าว แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ รางวัลระดับหน่วยงาน ประกอบด้วย รางวัลหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ประเภทดีเด่น เงินรางวัล ๒๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ หน่วยงาน ได้แก่ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝาก สินเชื่อ และบริการ ประเภทดี เงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ หน่วยงาน ได้แก่ สายงานธุรกิจสินเชื่อลูกค้าบุคคล ประเภทชมเชย เงินรางวัล รางวัลละ ๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ ๑.สายงานบริหารหนี้และกฎหมาย และ ๒.สายงานปฏิบัติการ เทคโนโลยีสารสนเทศ รางวัลระดับทีมงาน ประกอบด้วย รางวัลทีมงานบริหารความเสี่ยง ประเภทดี เงินรางวัล รางวัล ละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ ๑.ทีม Mini Risk Club จากสายงานวางแผนและพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒.ทีม Zero Risk สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝาก สินเชื่อ และบริการ ประเภท ชมเชย เงินรางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ ๑.ทีม GSB All Excellence จากสายงานกิจการสาขา ๑ และ ๒.ทีม Risk@Operation Team จากสายงานปฏิบัติการสินเชื่อและ บริหารเงิน ทั้งนี้ ธนาคารมอบรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการบริหารความเสี่ยง ในปี ๒๕๕๔ เพื่อส่งเสริมและ กระตุ้นให้หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีมีกำลังใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น ส่วนการมอบรางวัลบริหารความเสี่ยงดีเด่นระดับทีมงานบริหารความเสี่ยง เพื่อส่งเสริมและให้ กำลังใจแก่ทีมบุคลากรในแต่ละสายงาน/ฝ่ายขึ้นตรงคณะกรรมการที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้าน การบริหารความเสี่ยงและเป็นหลักสำคัญในการผลักดันให้การบริหารบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน และระดับธนาคารบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการผูกโยง ผลตอบแทนกับผลการบริหารความเสี่ยงในระดับบุคคล

GSB

อ่านตรงนี้มีรางวัล / โดยQQ

กลับมาอีกครั้งในวาระสำคัญปีแห่งการครบรอบ ๑๐๐ ปี ธนาคารออมสิน อ่านตรงนี้มีรางวัลจึงมี กิจกรรมดีๆ มาตอบแทนผู้อ่านจุลสารออมสินทั่วประเทศเหมือนเช่นเคย ด้วยคำถามในเรื่องราวต่างๆ ที่ น่าสนใจ พร้อมของที่ระลึกในโอกาสสำคัญหนึ่งศตวรรษที่จะมอบให้แก่ผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้อง จำนวน ๒๐ รางวัลในจุลสารออมสินแต่ละปักษ์ เริ่มต้นในฉบับนี้ กับคำถามว่า

“วิสัยทัศน์และพันธกิจของธนาคารออมสิน ปี ๒๕๕๖ คืออะไร”

ส่งคำตอบของท่าน พร้อมชื่อ-นามสุกล และหน่วยงานที่สังกัดมาที่ prd5.odg@gsb.or.th และ prd6.odg@gsb.or.th ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทาง จุลสารฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ (ปักษ์แรก)

GSB

รอบรั้วริมไทร

สวั ส ดี ค่ ะ ...เริ่ ม ต้ น ปี ม ะเส็ ง ศั ก ราชใหม่ ม าได้ ค รึ่ ง เดื อ น บรรยากาศในรอบรั้วออมสินเราก็ยังคงกรุ่นกลิ่นอายปีใหม่อยู่ และ ปีนี้ก็ดูจะคึกคักเป็นพิเศษ เพราะเป็นปีที่สำคัญปีที่ ๑๐๐ ของเรา ด้วย...แต่ยังไงก็แล้วแต่ปีนี้พี่น้องชาวออมสินอย่าลืม!! จดจำกันให้ ขึ้นใจกับวิสัยทัศน์ใหม่ด้วยนะจ๊ะ...@@...เป็นประเพณีกับการจัด งานวันเด็กแห่งชาติ ปีนี้ออมสินขอฮิตเกาะกระแสด้วยการจัดงาน ในคอนเซ็ ป ต์ สุ ด อิ น เทรนด์ “เด็ ก ไทยหั ว ใจรั ก การออมพร้ อ มสู่ อาเซียน”...และประเดิมงานวันเด็กเป็นปีแรกท่านอธส.วรวิทย์ จึง จัดเต็มให้น้องๆ หนูๆ ได้ร่วมสนุกในกิจกรรมต่างๆ มากมาย และ เช่นเคยออมสินเราก็ไม่ทิ้งคอนเซ็ปต์ ไม่ลืมที่จะส่งเสริมทักษะด้าน วิชาการด้วยการมอบรางวัลโครงการประเมินความสามารถในการ แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วย...สมกับเป็นธนาคารขวัญใจเด็ก จริงๆ จ้า...@...เดี๋ยวนี้ออมสินมีภาคเป็นผู้หญิงครี่งต่อครึ่ง แสดง ให้เห็นว่า “หญิงแกร่งไม่แพ้ชาย” ผลงานที่ว่ายากจะพิชิตจึงมี ผู้หญิงคว้าชัยมาครองได้หลายต่อหลายรางวัล..ดูอย่างรางวัลบัตร เครดิตนั้นปะไร ที่ภาค ๖ ชลิดา คว้ารางวัลมาครองได้ถึง ๒ ปี ซ้อน บินไปโพสต์ท่า “นางแบบ” ร่วมกับผู้การศิริวรรณ แห่งสาขา ไพศาลี ที่ได้รางวัลนี้สองปีซ้อนเช่นกัน...งานนี้แม้ไม่มีนายแบบ “ป้อง ณวัฒน์” พาเดินบนแคทวอล์ก ภาคชลิดาก็โกอินเตอร์ได้ เหมือนกัน...เพราะบัตรเครดิตออมสิน..เขาให้...@...หญิงสวยเก่ง อีกคนหนึ่งที่ร้องเพลงได้ไพเราะมาก ไม่ใช่ใครอื่น ภาค ๗ “นิตยา” ต้องบอกว่านอกจากวงสวิงจะไม่เป็นรองใครในสนามกอล์ฟแล้ว น้ำเสียงลูกคอในการร้องเพลงก็กินขาด...มิน่าทั้งงานหลวงงานราษฏร์ แย่งกันเชิญให้ภาคคนสวยไปร่วมงาน เพราะเก่งทั้งบุ้นและบู๊ นี่เอง...@...เคยเห็นแต่พริตตี้ในเมืองกรุงที่ดูสวยสะดุดตา แต่วัน ก่อนไปงานบุญแถวภาค ๗ เห็นน้องๆ พริตตี้ของภาคและเขต ต้ อ งบอกว่ า สวยใส และน่ า รั ก สมเป็ น คนรุ่ น ใหม่ ข องออมสิ น จริงๆ...@...เริ่มศักราชใหม่ จึงขอแนะนำ คอลัมน์ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ ให้ติดตามกัน คอลัมน์ “วัฒนธรรมออมสิน” เปิดตัวมาตั้งแต่ปลายปี ที่แล้วแต่อาจจะไม่หวือหวา ฉบับนี้จึงเติมเครื่องปรุงถึงรสถึงเครื่อง อ่ า นกั น ให้ รู้ ดู กั น จะจะ เอ้ ย ..ดู กั น จริ ง ๆ รั บ ประกั น ความมี สาระ...@...นี่ก็อีกเรื่องที่อุ่นเครื่องมานาน ระบบ SEPA ปีนี้ได้ ฤกษ์นำมาใช้ทั้งองค์กร จะเป็นอย่างไรลองอ่านจากมุมมองของ ผู้บริหาร แล้วจะรู้ว่าต่อไป ผลลัพธ์ไม่สำคัญเท่ากระบวนการที่นำ มาซึ่ ง ผลลั พ ธ์ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ...@...วั น ก่ อ นเห็ น ผลสำรวจการรั บ รู้ ข้อมูลข่าวสารภายในของธนาคาร...ต้องแปลกใจนิดๆ เพราะผล สำรวจบอกว่าคนในสายงานกิจการสาขาตื่นตัวรับรู้ข่าวสารมาก กว่าคนส่วนกลางเสียอีก อย่างนี้ เห็นที บก.ข่าวภาคในจุลสาร ต้องพิจารณาเพิ่มเนื้อที่ข่าวและรูปให้กับสายงานกิจการสาขาเพื่อ เอาใจกันหน่อยแล้ว ในฐานะที่เป็นแฟนประจำ...@@...ประกาศ กันไปแล้วกับรายชื่อพนักงานที่ได้รับทุนการศึกษาปริญญาโทของ ธนาคาร ใครเป็ น ผู้ โ ชคดี กั น บ้ า งตรวจสอบได้ ท างอิ น ทราเน็ ต แล้วไปแสดงความยินดีกันได้เลยจ้า...@@...ฟิตกันหน่อย เพราะ ใกล้เข้ามาแล้วกับการสอบคัดเลือกลูกจ้างและบุตรพนักงานเพื่อ เข้าเป็นพนักงานระดับ ๒ - ๕ งานนี้ถือเป็นโอกาสดี ยังไงก็เต็มที่ กันทุกคนนะค๊า สู้! สู้!...@@...update ธุรกิจธนาคารกันหน่อย จ้า!!! ฝ่ายธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์แจ้งอัตราค่าธรรมเนียม แรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปีของบัตรออมสิน เอทีเอ็ม, บัตร ลดหนี้ วินัยดี มีวงเงิน, บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต, บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต อินสแตนท์ และบัตรออมสิน วีซ่า อิเลคตรอน ในอัตราใหม่ มีผลตั้งแต่ ๑ มกราคมที่ผ่านมา โดยค่าธรรมเนียมแรกเข้า ๕๐ บาท และค่าธรรมเนียมรายปี ปีละ ๑๘๐ บาท...@@...กิจกรรมดีที่ โดนใจวัยรุ่นจนถึงวัยเก๋า "ดูหนังผ่านบัตรออมสิน" ซื้อตั๋ว ๑ ที่นั่ง ฟรีีอีก ๑ ที่นั่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖... ใจป้ ำ แบบนี้ ไ ม่ มี แ บงก์ ไ หนกล้ า ให้ . ..ถ้ า ไม่ ใ ช่ แ บงก์ อ อมสิ น ... @@...พบกันใหม่ฉบับหน้า...สวัสดีค่ะ กุ๊กกิ๊กเจ๊าะแจ๊ะ


จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๑๙ เดือนมกราคม ๒๕๕๖ (ปักษ์หลัง)

GSB

วัฒนธรรมออมสิน

เราจะมีบทบาทอย่างไรในการสร้าง/พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร? ผมได้มีโอกาสเข้าร่ว มงานมอบรางวัลและงานสัปดาห์ความปลอดภั ยและ สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ธนาคารได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๕ ในบรรดา หน่วยงานที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ หน่วยงานที่น่าประทับใจและน่าสนใจควรแก่การศึกษา มากที่สุดคือ ฝ่ายการบัญชี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาฝ่ายการบัญชีมีการดำเนินกิจกรรม ๕ส อย่างเป็นเลิศจนได้รับรางวัลดีเด่นถึงสามครั้งติดต่อกันคือ ในปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ และปี ๒๕๕๕ แถมยังพ่วงท้ายด้วยรางวัลการปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพดีเด่น และ รางวัลกิจกรรม “ขยับกาย คลายกล้ามเนื้อ เพิ่มชีวิตชีวา การทำงาน” อีกด้วย ที่ ก ล่ า วถึ ง นี้ มี จุ ด มุ่ ง หมายที่ จ ะนำเสนอถึ ง แบบอย่ า งที่ ดี ข องการปรั บ เปลี่ ย น พฤติกรรมของคนในองค์กร ซึ่งต้องอาศัยการลงมือทำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ความ อดทน และการสร้างเป้าหมายวิสัยทัศน์ร่วมกันของพนักงานในหน่วยงาน ตั้งแต่ผู้บริหาร ระดับสูงไปจนกระทั่งพนักงานระดับปฏิบัติการ ดังนั้น ประสบการณ์และความสำเร็จของ ฝ่ายการบัญชีจึงควรค่าแก่การเรียนรู้ และอาจจะให้แนวทางที่ดีสำหรับการพัฒนา หน่วยงานแห่งอื่น สำหรับฉบับนี้ ขอหยิบเอาบทความที่มีผู้รู้ได้ถ่ายทอดไว้ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับ เรื่องที่เกริ่นนำในตอนต้นเพื่อให้เพื่อนๆ ได้อ่านต่อจากฉบับที่แล้ว ลองมาดูกันซิว่าตัวเรา ในฐานะสมาชิกขององค์กรจะมีบทบาทอย่างไรในการสร้างหรือพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ๑. ผู้บริหารระดับสูง สมมติว่าเราพบว่ามีผู้บริหารส่วนหนึ่งที่เห็นความสำคัญของ การสร้างหรือการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรแต่ปาก คือปากก็บอกว่าสำคัญๆๆ ต้องทำๆๆ แต่ไม่ยอมลงมือทำซะที ลองนึกดูว่าถ้าผู้บริหารหรือเจ้านายของท่านบอกว่าวัฒนธรรม การคิดนอกกรอบหรือ Innovative Thinking เป็นสิ่งที่สำคัญ แต่เมื่อท่านคิด โครงการ ใหม่ๆ ที่ท่านคิดว่ามีประโยชน์ต่อองค์กรของท่านเองแล้วนำไปเสนอ แต่เจ้านายกลับ บอกว่าทำไม่ได้ เพราะไม่เคยมีใครทำมาก่อน ครั้งหน้าถ้าท่านคิดอะไรใหม่ๆ ได้อีก ท่าน ยังจะกล้าไปเสนอหน้าขายไอเดียให้เจ้านายอีกไหมครับ ดังนั้น หน้าที่ของผู้บริหาร นอกจากจะให้การสนับสนุนอย่างจริงจังแล้ว ยังต้องทำตัวเป็น Role Model หรือ แบบอย่างที่ดีให้แก่พนักงานด้วย ๒. ผู้บริหารระดับต้น โดยเฉพาะผู้บริหารที่ทำหน้าที่สั่งการหรือ Line Manager จะต้องทำหน้าที่ Change Agent หรือเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง คอยทำหน้าที่ในการให้ คำปรึกษาหรือให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพราะคนเหล่านั้นจะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับ พนักงานระดับปฏิบัติการและรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับงานและพนักงานมากที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารระดับต้นจะต้องเป็นผู้นำปัญหาที่เจอะเจอในระหว่างการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ไปเสนอและร่วมหาทางแก้ไขกับผู้บริหารระดับสูงและ HR เพื่อให้แนวทางที่ออกมา สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด และเป็นการช่วยให้การสร้างวัฒนธรรมองค์กรนั้น เดินไปอย่างถูกทิศถูกทาง ๓. พนักงานระดับปฏิบัติการ บุคลากรในระดับนี้นับได้ว่าเป็นประชากรที่มีมาก ที่สุดในองค์กร จะเรียกว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่ก็ไม่ผิด ผลกระทบจากการเปลี่ยนวัฒนธรรม องค์กรนั้นกระทบถึงบุคลากรกลุ่มนี้มากที่สุด ดังนั้นในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรจะต้อง เปิดโอกาสให้พนักงานระดับล่างมีส่วนร่วมตั้งแต่การค้นหาวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอยู่ จนกระทั่งกระบวนการในการออกแบบวัฒนธรรมองค์กรที่ควรจะเป็นหรือคาดหวัง เพราะ ผู้ที่ต้องรับบรรยากาศในการทำงานไปแบบเต็มๆ คือพนักงานทุกคนในองค์กร การปิด โอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมนี้ นอกจากจะได้ข้อมูลที่นำไปใช้ในการระบุและกำหนด วัฒนธรรมที่ควรจะเป็นแล้ว ยังเป็นการลดแรงต้านการเปลี่ยนแปลงไปได้อีกด้วย ๔. HR จะต้องรับบททั้งเป็น Strategic Partner หรือหุ้นส่วนกลยุทธ์ ให้กับผู้บริหาร และเป็น Change Agent ให้กับพนักงานไปด้วยในตัว จะต้องคอยสังเกตและควบคุม ทิ ศ ทางในการสร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก ร ให้ ส อดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละกลยุ ท ธ์ อ งค์ ก ร ออกแบบเครื่องมือแต่ละตัวที่จะใช้ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแต่ละอย่าง ต้องทำตัว เป็นต้นแบบให้แก่พนักงาน พูดง่ายๆ ก็คือ HR ต้องทำทุกอย่างที่ไม่มีคนทำหรือคนอื่น ทำไม่ได้เพื่อให้การสร้างหรือพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ได้รับการยอมรับและประสบความ สำเร็จตามเป้าประสงค์ ดังนั้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร ไม่ใช่หน้าที่ ของผู้ใดผู้หนึ่ง หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และที่สำคัญการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ไม่สามารถ สร้างได้ภายในวันเดียว บางองค์กรต้องใช้เวลามากกว่า ๑๐ ปี ในการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์กร และดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น สิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักในการสร้างหรือ พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรคือการลงมือทำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ความอดทนและ การสร้าง Share Vision หรือเป้าหมายวิสัยทัศน์ร่วมกันของพนักงานในองค์กร ตั้งแต่ ผู้บริหารระดับสูงไปจนกระทั่งพนักงานระดับปฏิบัติการ จึงจะสามารถสร้างวัฒนธรรม องค์กรนั้นให้มีชีวิตขึ้นมาได้ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า อย่าลืมติดตามให้ได้นะครับ มีรางวัลมาให้ลุ้นสนุกๆ เช่นเคย ที่มา : Boysicky. วัฒนธรรมองค์กรกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง. ค้นเมื่อ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕. จากเว็บไซต์ http://thaihumancap.igetweb.com/?mo=๓&art=๑๙๖๘๓๕

เปิดสาขาเนติบัณฑิตยสภา สาขาลำดับที่ ๘๓๗

เปิดสาขาอินท์ - อินเตอร์เซค สาขาลำดับที่ ๙๒๗

เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕๕ นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน กลุ่มการตลาด และนายอรรถพล ใหญ่สว่าง รองอัยการสูงสุด ร่วม เป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารออมสินสาขาเนติบัณฑิตยสภา โดยมีนางรัตนลักษณ์ พูลทรัพย์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค ๓ กล่าวรายงาน และมีคณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารออมสิน หัวหน้าส่วนราชการ ลูกค้าประชาชน ร่วมเป็นเกียรติใน พิธีเป็นจำนวนมาก ณ ธนาคารออมสินสาขาเนติบัณฑิตยสภา ถ.กาญจนาภิเษก เขต ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ธนาคารออมสินสาขาเนติบัณฑิตยสภา เป็นสาขาลำดับที่ ๘๓๗ อยู่ใน พื้นที่การดำเนินงานควบคุมดูแลของธนาคารออมสินเขตบางแค ธนาคารออมสิน ภาค ๓ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โดยมี รูปแบบการให้บริการเหมือนสาขาทั่วไป มีธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลายทั้งด้าน การรับฝาก - ถอนเงิน การให้บริการสินเชื่อ การรับชำระ Online Payment การให้ บริการในรูปแบบ ATM, Visa Debit และบริการอื่นๆ เพื่อขยายช่องทางการให้บริการ แก่หน่วยงานราชการ ลูกค้าทุกระดับ และให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นางสาวปทุม คุ้มทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา ๑ และนางวนิดา เทพสุธา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตยานนาวา รักษาการแทนผู้อำนวยการเขตยานนาวา พร้อมด้วย นายอนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์ เจ้าของโครงการอินท์ - อินเตอร์เซค ร่วมเป็นประธาน ในพิธีเปิดธนาคารออมสินสาขาอินท์ - อินเตอร์เซค โดยมีนางรัตนลักษณ์ พูลทรัพย์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค ๓ กล่าวรายงาน และมีคณะผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคารออมสิน หัวหน้าส่วนราชการ ลูกค้าประชาชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเป็น จำนวนมาก ณ คอมมูนิตี้มอลล์ อินท์ - อินเตอร์เซค (INT-Intersect) ถ.พระราม ๓ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ธนาคารออมสินสาขาอินท์ - อินเตอร์เซค เป็นสาขาลำดับที่ ๙๒๗ อยู่ใน พื้ น ที่ ก ารดำเนิ น งานควบคุมดูแลของธนาคารออมสินเขตบางคอแหลม ธนาคาร ออมสินภาค ๓ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. โดยมีรูปแบบการให้บริการเหมือนสาขาทั่วไป มีธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลายทั้ง ด้านการรับฝาก - ถอนเงิน การให้บริการสินเชื่อ การรับชำระ Online Payment การ ให้บริการในรูปแบบ ATM, Visa Debit และบริการอื่นๆ เพื่อขยายช่องทางการให้ บริการนอกเวลาทำการแก่หน่วยงานราชการ ลูกค้าทุกระดับ และให้ผู้ใช้บริการ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว


๑๐

จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๑๙ เดือนมกราคม ๒๕๕๖ (ปักษ์หลัง)

GSB

แวดวงไทรภูมิภาค

ธนาคารออมสินภาค ๑

ธนาคารออมสินภาค ๗

ธนาคารออมสินภาค ๘

เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ธนาคาร ออมสินภาค ๑ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ประจำ ไตรมาส ๔/๒๕๕๕ โดยมีนางสาวปทุม คุ้มทอง ชธส.กส.๑ มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานในปี ๒๕๕๖ พร้อมนี้ นางปรัศนีย์ เสถียรไทย ฝธง. ได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในกองทุน UOB LTF และ UOB RMF ด้วย ณ รายาบุรี รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นายสมศักดิ ์ จันทรสมบัติ นายอำเภอศรีนคร นางนวลปรางค์ ครองธานินทร์ ผอข.สุโขทัย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารโรงเรียน ศรีนคร ซึ่งมีธนาคารออมสินสาขาศรีนคร เป็นสาขาพี่เลี้ยง โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานธนาคารออมสินในสังกัด ภาค ๗ ผู้ บ ริ ห าร คณะครู อ าจารย์ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ ข้าราชการ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดธนาคาร โรงเรียน โอกาสนี้ ธนาคารออมสินได้มอบทุนประเดิม เงิน สนับสนุนครุภัณฑ์โครงการธนาคารโรงเรียน รวมจำนวน ๑๒๔,๐๕๐ บาท มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียน ศรีนคร จำนวน ๑๕ ทุน รวมเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท และ มอบเงินสนับสนุนโครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของ เยาวชนไทย จำนวน ๓๗๔,๐๐๐ บาท

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นายคมกริช ตรีธัญพงศ์ นายอำเภอแม่อาย และนายเรืองฤทธิ์ อภิวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม ร่วมเป็นประธานใน พิธีเปิดธนาคารโรงเรียนแม่อายวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียน ลำดับที่ ๗๓๘ มีธนาคารออมสินสาขาแม่อายเป็นสาขา พี่ เ ลี้ ย ง โดยมี ค ณะผู้ บ ริ ห ารธนาคารออมสิ น ผู้ อุ ป ถั ม ภ์ โรงเรียน และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมเป็นเกียรติใน พิ ธี เ ปิ ด ธนาคารโรงเรี ย นในครั้ ง นี้ และโอกาสนี้ ธนาคาร ออมสินได้มอบทุนประเดิม จำนวน ๕,๐๐๐ บาท และทุน การศึกษา จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาทด้วย เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นายมนัส พิรณฤทธิ์ ผอภ.๘ ได้ ม อบหมายให้ น ายเทอดศั ก ดิ์ บุ ญ มาประเสริ ฐ ผอข.เชียงใหม่ ๑ เป็นตัวแทนธนาคารออมสินภาค ๘ มอบ ทุนการศึกษา จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท เนื่องในวันที่รัชกาล ที่ ๖ พระราชทานนามให้แก่โรงเรียนยุพราช ครบ ๑๐๗ ปี และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน ยุพราชวิทยาลัยที่มีความตั้งใจและเสียสละในการทำงานด้วย

ธนาคารออมสินภาค ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ และ ๒๑ - ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ นางมัณฑนา รวดเร็ว ผอข.มีนบุรี ปฏิบัติงานแทน ผอภ.๒ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การปรับปรุง บัญชีสินเชื่อ รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๒” สำหรับพนักงานปฏิบัติงาน ด้ า นบั ญ ชี และพนั ก งานปฏิ บั ติ ง านด้ า นสิ น เชื่ อ เพื่ อ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการ วิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง บั ญ ชี สิ น เชื่ อ บนระบบงาน CBS ให้แก่ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาด้านสินเชื่อ พนักงานสินเชื่อ และพนักงานบัญชีที่คำนวณการปรับปรุงบัญชีสินเชื่อ ใน สังกัดธนาคารออมสินภาค ๒ โดยมีนางสาวรังสิมา สินาคม รฝบส.ปรั บ ปรุ ง บั ญ ชี สิ น เชื่ อ และที ม งาน เป็ น วิ ท ยากร บรรยายให้ความรู้ ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ นางสาวปทุม คุ้มทอง ชธส.กส.๑ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา ผู้บริหาร ธนาคารออมสินภาค ๒ ไตรมาส ๔/๒๕๕๕ ใน โอกาสนี้ ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำ ปี ๒๕๕๕ และประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีนางมัณฑนา รวดเร็ว ผอข.มีนบุรี ปฏิบัติงานแทน ผอภ.๒ รายงานผลการดำเนินงาน ตามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง และผลการดำเนิ น งาน ไตรมาส ๔/ ๒๕๕๕ ณ โรงแรมดาษดา รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี

เปิดธนาคารโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม : เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นายชัช กิตตินภดล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายปุมเอก สุขโกษา ผอข.อุตรดิตถ์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด ธนาคารโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม ซึ่งมีธนาคารออมสินสาขาน้ำปาด เป็นสาขาพี่เลี้ยง โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานธนาคารออมสินใน สั ง กั ด ภาค ๗ ผู้ บ ริ ห าร คณะครู อ าจารย์ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ ข้าราชการ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดธนาคารโรงเรียน โอกาสนี้ ธนาคารออมสินได้มอบทุนประเดิม เงินสนับสนุนครุภัณฑ์ โครงการธนาคารโรงเรียน รวมจำนวน ๑๒๔,๐๕๐ บาท มอบทุนการ ศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ จำนวน ๑๕ ทุน รวมเป็นเงิน ๓๐,๐๐ บาท

มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ : เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นายสุพจน์ อาวาส ชธส.สช. พร้อมคณะ ผู้ บริหารธนาคารออมสิน ภาค ๘ มอบเงินสนับสนุนงบประมาณ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์รวมเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ จำนวน ๔๖๐,๐๐๐ บาท ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ธนาคารออมสินภาค ๙

เปิดสถาบันการเงินเคหะชุมชน : เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นางสาวปทุม คุ้มทอง ชธส.กส.๑ และนายไพโรจน์ อิสรเสรีพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขต ๑๙ ร่วม เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันการเงินเคหะชุมชนฉลองกรุงโซน ๖ อยู่ ในพื้นที่ดูแลของธนาคารออมสินภาค ๒ โดยมีนายวิเวก เคหะรอด ประธานกองทุนเคหะชุมชนฉลองกรุงโซน ๖ กล่าวรายงาน ซึ่งภายใน งานมีสมาชิกเคหะชุมชนฉลองกรุง โซน ๖ และชุมชนใกล้เคียงร่วม รับฟังการบรรยายเรื่องการฝากเงินแบบทรัพย์มั่นคง ณ สถาบัน การเงินเคหะชุมชนฉลองกรุงโซน ๖ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

ธนาคารออมสินภาค ๖ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นางสาวชนิดา ทิ พ ย์ พิ ล า ผอภ.๖ มอบหมายให้ น างวิ ไ ลพร ควั ฒ น์ กุ ล ผจส.อ.เพชรบูรณ์ เข้าร่วมสัมมนาคณะกรรมการกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมืองเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจในการ พั ฒ นาเป็ น สถาบั น การเงิ น ชุ ม ชน โดยมี ค ณะกรรมการ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม จำนวน ๔๐๐ คน ณ ห้องประชุมองค์การ บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นายสมิต จางพานิชย์ ผอภ.๙ จัดกิจกรรมการเพิ่มทักษะภาวะผู้นำ และการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพให้ กั บ ชมรมผู้ ช่ ว ยผู้ จั ด การ ธนาคารออมสินภาค ๙ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี การ ทำงานเป็ น ที ม และบุ ค ลิ ก ภาพของผู้ น ำ โดยมี ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม กิจกรรม จำนวน ๑๐๗ คน ณ โรงแรมพาร์คอินท์ จ.เชียงราย โอกาสนี้ ธนาคารออมสินได้มอบเครื่องอุปโภค - บริโภค และ เลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนเชียงรายปัญญา นุกูล (โรงเรียนสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางด้านสมอง) ด้วย ออมสินร่วมเปิดศาลาการเปรียญวัดปากคะยาง : เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นายปรีมล วงศ์ม่วง ชธส.กส.๓ ได้ร่วมเปิด ศาลาการเปรียญวัดปากคะยาง โดยมีนายกรพจน์ อัศวินวิจิตร อดีตผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และนายประทวน เขียวฤทธิ์ อดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สุโขทัย เป็นประธานในพิธี ณ วัดปากคะยาง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย โอกาสนี้ นางนิตยา มัชฌิมา ผอภ. ๗ และ ผอข. ในพื้นที่ภาค ๗ พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง ได้ร่วมในพิธีเปิด ศาลาอย่างพร้อมเพรียง สำหรับศาลาการเปรียญวัดปากคะยางแห่งนี้ สร้างขึ้นด้วยกำลังทรัพย์ของญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา เพื่อทดแทน ศาลาหลังเดิมที่เก่าและชำรุดทรุดโทรมมาก โดยเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ แต่ ไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากขาดปัจจัย ต่อมาธนาคารออมสิน และมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม ได้เข้ามาสนับสนุนทุนทรัพย์บางส่วน เพิ่มเติมจนการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์

มอบผ้าห่ม - เครื่องนุ่งห่มกันหนาว : เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นายวิเชียร ขลุ่ยทอง ผอข.ลำปาง ๒ พร้อมพนักงานใน สังกัดร่วมมอบผ้าห่ม - เครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้แก่กลุ่มชาวบ้าน บ้านใหม่พัฒนา ม.๘ ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง พร้อมนี้ ได้ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่ด้วย


จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๑๙ เดือนมกราคม ๒๕๕๖ (ปักษ์หลัง)

GSB

๑๑

แวดวงไทรภูมิภาค

เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา ธนาคารออมสินภาค ๑๕ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นางพัชลีพร มีปัญหาด้านการเรียนรู้และพัฒนาการ ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ธนาคารออมสิน ครอบครั ว ที ่ ม ี ฐ านะยากจน อั น เป็ น การแบ่ ง เบาภาระค่ า ใช้ จ ่ า ย วรวิบูลย์สวัสดิ์ ผอภ.๑๐ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเป็น ภาค ๑๕ จัดติวเตรียมสอบลูกจ้างในสังกัด เพื่อเตรียมความ ของผู ป ้ กครอง ศิริมงคล เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๖ โดยมีผู้บริหาร พร้อมในการสอบบรรจุเป็นพนักงานในเดือนกุมภาพันธ์นี้ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดเข้าร่วมงาน ในการนี้ ผอภ.๑๐ ธนาคารออมสินภาค ๑๓ โดยมีว่าที่ร้อยตรีเชษฐ์ชัย พฤทธิ์ลาภากร รฝสว.สนับสนุน ได้ น มั ส การสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ป ระจำสำนั ก งานธนาคารออมสิ น เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นายมงคล และส่งเสริมการตลาด เป็นวิทยากรในการจัดติวเตรียมสอบ ภาค ๑๐ ด้วย เปี ย เมื อ ง ผอภ.๑๓ พร้ อ มด้ ว ยผอข.และพนั ก งานใน ลูกจ้างครั้งนี้ ซึ่งมีลูกจ้างเข้าติวเตรียมสอบ จำนวน ๒๑๕ คน เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นางพัชลีพร สังกัด มอบเงินบริจาคซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ “เครื่องวัด ธนาคารออมสินภาค ๑๖ วรวิบูลย์สวัสดิ์ ผอภ.๑๐ จัดงาน “Happy New Year 2013 สั ญ ญาณชี พ ” ให้ กั บ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี ม า & Cowboy Night Party” โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ประเมินสัญญาณชีพและ ลู ก จ้ า งในสั ง กั ด เข้ า ร่ ว มงานกว่ า ๘๐๐ คน ภายในงานมี เฝ้าระวังสังเกตอาการและภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยหลังเข้ารับ กิจกรรมร่วมลุ้นเงินรางวัลกับช้อนทองคำในสระมรกต การ การผ่าตัดกระดูกสันหลัง และผู้ป่วยภาวะวิกฤตทางออร์โธปิดิกส์ ประกวดการแต่งกาย Cowboy&Cowgirl ทั้งประเภททีม โดยมีนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และประเภทเดี่ยว และร่วมชิงโชคใหญ่ต้อนรับปี 2013 เป็น มหาราชนครราชสีมา เป็นผู้รับมอบ ณ หอผู้ป่วย Spinal รถยนต์ Suzuki รุ่น Swift มูลค่า ๕ แสนบาท ซึ่งผู้โชคดี Unit & ICU โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้แก่ นายศักดิ์สิทธิ์ ขวัญยืน พนักงานปฏิบัติการ ๔ สาขา เมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นายมงคล สว่างแดนดิน เปียเมือง ผอภ.๑๓ นำคณะผอข. ผจส. และพนักงานใน

ธนาคารออมสินภาค ๑๐

ธนาคารออมสินภาค ๑๑

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ธนาคารออมสิน ภาค ๑๑ โดยนางกุสุมา ตันติบัญชาชัย ผอข.ขอนแก่น ๑ เป็นผู้แทน ผอภ.๑๑ พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมมอบน้ำดื่ม จำนวน ๒๐๐ โหล ให้กับสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น โดยมี พ.ต.อ.จรูณ นวมทอง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมือง ขอนแก่ น เป็ น ผู้ รั บ มอบน้ ำ ดื่ ม ดั ง กล่ า วเพื่ อ นำไปใช้ ใ น โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นางผอบทอง เหมือนสิงห์ ผอข.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผจส.ในสังกัด มอบ เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น และร่วมสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ แก่ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษา (สกสค.) ณ สำนักงาน สกสค. องค์การคุรุสภา กรุงเทพฯ

สังกัด ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป ณ บริเวณ ลานหน้าสำนักงานธนาคารออมสินภาค ๑๓ เนื่องในวันขึ้น ปี ใ หม่ พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๖ โดยในโอกาสนี้ ไ ด้ สั ก การะ พระพุ ท ธภควาปฏิ ม ากร และพระภู มิ เ จ้ า ที่ พร้ อ มถวาย สักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย

ธนาคารออมสินภาค ๑๔

เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นายอั ศ วิ น พรหมคช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มั ธ ยมศึ ก ษาเขต ๓ ให้ เ กี ย รติ เ ป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด ธนาคารโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” อ.นครหลวง จ.พระนครศรี อ ยุ ธ ยา โดยมี น างวิ ไ ลวรรณ สุ ข สวั ส ดิ์ ณ อยุธยา ผอข.พระนครศรีอยุธยา ๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด คณะครูอาจารย์โรงเรียนนครหลวง “อุ ด มรั ช ต์ วิ ท ยา” และแขกผู้ มี เ กี ย รติ เ ข้ า ร่ ว มในพิ ธี เ ปิ ด ธนาคารโรงเรียนดังกล่าว ซึ่งเป็นธนาคารโรงเรียน ลำดับที่ ธนาคารออมสินภาค ๑๒ ๗๐๕ ของประเทศ และเป็นลำดับ ๔๖ ของภาค ๑๔ โอกาสนี้ ได้ มี ก ารมอบเงิ น สนั บ สนุ น ในการเปิ ด ธนาคารโรงเรี ย น จำนวน ๑๑๓,๐๐๐ บาท และมอบทุนการศึกษา จำนวน ๑๐ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ด้วย เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ธนาคารออมสิน ภาค ๑๔ จั ด การอบรมอาสาสมั ค รที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ประจำหมู่ บ้ า น (หมอหนี้ ) ในพื้ น ที่ ธ นาคารออมสิ น เขต ปทุมธานี ๑ และเขตปทุมธานี ๒ โดยมีนายมนตรี นกอินทรีย์ ผอข.ปทุมธานี ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว ซึ่งมีผู้เข้าการอบรมทั้งสิ้น ๗๑๕ คน ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี บริจาคสร้างศาลาอเนกประสงค์ พุทธสถานครองราชย์ ๖๐ ปี : เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นายภาณุวัฒน์ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นางอนามัย ประเปรียว เจนประเสริฐ นายอำเภอหนองแค ให้เกียรติเป็นประธานใน ผอข.๑๒ พร้ อ มด้ ว ย ร้ อ ยตำรวจตรี ห ญิ ง อุ บ ลรั ต น์ นั ท ธิ กู ล พิ ธี เ ปิ ด ธนาคารโรงเรี ย นวิ ท ยาลั ย การอาชี พ หนองแค ผอข.อุ บ ลราชธานี ๒ นำคณะผู้ บ ริ หาร และพนั ก งานในสั ง กั ด อ.หนองแค จ.สระบุ รี โดยมี น ายสุ ร ศั ก ดิ์ นิ พั ท ธ์ โ ยธิ น ถวายเงิน จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท แก่เจ้าอาวาสวัดป่าจันทราวาส ผอข.สระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานในสังกัด (พุทธสถานครองราชย์ ๖๐ ปี) เพื่อบริจาคสร้างศาลาอเนกประสงค์ คณะครูอาจารย์วิทยาลัยการอาชีพหนองแค และแขกผู้มี พุทธสถานครองราชย์ ๖๐ ปี ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับ เกี ย รติ เข้ า ร่ ว มในพิ ธี เ ปิ ด ธนาคารโรงเรี ย นวิ ท ยาลั ย การ ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และประชาชนพื้นที่ ณ วัดป่าจันทราวาส (พุทธสถานครองราชย์ ๖๐ ปี) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี อาชีพหนองแค ซึ่งเป็นธนาคารโรงเรียนลำดับที่ ๖๔๒ ของ ประเทศ และเป็นลำดับที่ ๔๑ ของภาค ๑๔ โอกาสนี้ ได้มี เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นายศรชัย การมอบเงินสนับสนุนในการเปิดธนาคารโรงเรียน จำนวน จันโทวงษ์ ผอข.อุบลราชธานี ๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ๑๑๓,๐๐๐ บาท และมอบทุนการศึกษา จำนวน ๑๐ ทุน และพนั ก งานในสั ง กั ด มอบเครื่ อ งใช้ ส่ ว นตั ว และจั ด เลี้ ย ง ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ด้วย อาหารกลางวั น ให้ กั บ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นอุ บ ลปั ญ ญานุ กู ล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี รวมเป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท ทั้งนี้

ออมสินรวมใจภักดิ์ รักษ์ป่าชายเลน : เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นายชุมโชค จิระพงศ์ศักดิ์ ผชช.อ.กส.๖ และนายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร นายอำเภอไชยา ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ “ออมสิน รวมใจภักดิ์ รักษ์ป่าชายเลน” ซึ่งเป็นกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง ทะเล ด้วยการปล่อยพันธุ์กุ้งและร่วมกันปลูกป่าชายเลน โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวน มาก ทั้งนี้ นางพรหมลี ฮั่นโต่น ประธานกลุ่มการท่องเที่ยวและเฝ้า ระวังภัยพิบัติทางทะเลได้บรรยายสรุปการอนุรักษ์ป่าชายเลน ณ ศูนย์ การท่องเที่ยวภัยพิบัติทางทะเล ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โอกาสนี้ ธนาคารออมสิ น ภาค ๑๖ ได้ ม อบเงิ น สนั บ สนุ น สิ น เชื่ อ โครงการธนาคารประชาชนให้แก่ลูกค้า จำนวน ๑๐ ราย เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท อุปกรณ์กีฬา จำนวน ๓ ชุด เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท แก่ประธานกลุ่มการท่องเที่ยวและเฝ้าระวังภัยพิบัติทางทะเล ชุมชนเทศบาลตำบลพุมเรียง และโรงเรียนวัดพุมเรียงร่วมกับโรงเรียน บ้านเหนือน้ำ และตู้ยาสามัญประจำบ้าน จำนวน ๑ ชุด แก่ประธานกลุ่ม การท่องเที่ยวและเฝ้าระวังภัยพิบัติทางทะเลด้วย

ธนาคารออมสินภาค ๑๘ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นางรสริน โศจิพันธุ์ ชธส.กส.๖ ได้มอบนโยบายการบริหารงานแก่ผู้เข้าร่วมการ ประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้แทนหน่วยงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ ธนาคารออมสินภาค ๑๘ ซึ่งมีนางวรณัน ตันสกุล ผอภ.๑๘ เป็นประธานเปิดการประชุม ในการนี้ ได้มี การบรรยายเรื่องการบริหารทีมงานและกิจกรรมสัมพันธ์ และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่พนักงานที่มีความรู้ และความ ชำนาญประจำธนาคารออมสินภาค ๑๘ ด้วย ณ โรงแรม ลีการ์เด้นส์ พลาซ่า จ.สงขลา เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ หน่วยสถาบัน การเงินชุมชนธนาคารออมสินภาค ๑๘ ให้การต้อนรับคณะ สถาบั น การเงิ น ชุ ม ชนจาก จ.นราธิ ว าส ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย สถาบันการเงินชุมชนบ้านโคกตีเต สถาบันการเงินชุมชน พงบือเราะ สถาบันการเงินชุมชนบ้านตอหลัง และสถาบัน การเงินชุมชนบ้านป่าไผ่ ในการศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้กับ กลุ่มออมทรัพย์ ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งเป็นกลุ่ม ออมทรัพย์ที่ก่อตั้งด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ยึดหลักการ ดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และเป็นกลุ่มออมทรัพย์ที่มีผลการดำเนินการ ดีจนได้รับรางวัลต่างๆ จากการประกวดกองทุน


๑๒

จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๑๙ เดือนมกราคม ๒๕๕๖ (ปักษ์หลัง)

GSB

เรื่องปกหลัง

จุลสารออมสิน - มกราคม 2556 (ปักษ์หลัง)  

จุลสารออมสิน - มกราคม 2556 (ปักษ์หลัง)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you