Page 1

ส.ค.ส. ๒๕๕๖ สารอวยพรปใหม ปใหม พุทธศักราช ๒๕๕๖ นอกจากเปนวาระแหงความสุขและความยินดีที่จะเริ่มตนสิ่งดีๆ สิ่งใหมๆ ใหกับชีวิตแลว ยังเปนปที่มีความพิเศษสำหรับพวกเราชาวออมสิน เพราะเปนปที่ธนาคารออมสินครบรอบ ๑๐๐ ป แหงการเฉลิมฉลอง วันครบรอบการกอตั้งที่ยิ่งใหญที่สุดสำหรับพวกเรา ความเจริญรุงเรืองอยางมั่นคงของธนาคารออมสินในวันนี้คือประจักษพยานที่บงบอกถึงความเชื่อมั่นศรัทธาของ ประชาชนที่มีตอสถาบันการเงินอันทรงเกียรติแหงนี้ และเปนความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนที่ปฏิบัติงานอยูในธนาคาร ออมสิน สถาบันการเงินที่กอตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ดังนั้น ในวันที่ ๑ มกราคม ซึ่งถือเปนวันขึ้นปใหม และเปนวันคลายวันพระราชสมภพของพระผูพระราชทานกำเนิดคลังออมสินดวย ผมขอใหทุกทานไดนอมนำใจประพฤติปฏิบัติ ตนอยางสุจริตเขมแข็งในการปฏิบัติหนาที่ใหสมกับเปนบุคลากรในธนาคารออมสินสนองพระมหากรุณาธิคุณ ของลนเกลารัชกาลที่ ๖ พระผูพระราชทานกำเนิดธนาคารออมสินไวใหเปนประโยชนแกปวงชน ชาวไทย การคิดถึงประโยชนของการออมสินในวันนี้และดำรงตนอยางประหยัดมัธยัสถเพื่อใหเกิดผล ในภายภาคหน า เป น คุ ณ ประโยชน ต อ ตั ว บุ ค คลและประเทศชาติ ฉั น ใด การทำงานเพื่ อ ให เ กิ ด ประโยชนตอการออมสินก็เปนคุณประโยชนตอตนเองและธนาคารออมสินฉันนั้น เพราะความ ตระหนักในผลแหงการทำงานอยางมุงมั่น สุจริต และรอบคอบ ไมเพียงนำมาซึ่งความเจริญรุงเรือง ของธนาคารออมสินอันเปนที่รักของทุกๆ คน หากยังอำนวยประโยชนอยางยั่งยืนใหกับตัวทานเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในวาระอันเปนศุภมิ่งมงคลขึ้นปใหม ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และ ขอเดชะพระบรมราชานุภาพแหงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระมหาธีรราชเจา พรอมทั้ง พระบารมีแหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดดลบันดาลให พนักงาน และลูกจางธนาคารออมสินพรอมครอบครัว จงประสบแตความสุข ความเจริญ ประสบ แตสิ่งอันพึงปรารถนาในปใหมนี้ทั่วกัน นายวรวิทย ชัยลิมปมนตรี ผูอำนวยการธนาคารออมสิน

ÊÇÑÊ´Õ»ÕÁÐàÊç§


ในวาระดิถีขึ้นปใหม เกียรติศักดิ์พูนเพิ่มเสริมชีวิน เถลิงศกดิถีปมะเส็ง พรพิพัฒนใหมั่งคั่งดั่งใจปอง

ขออวยชัยแดพี่นองชาวออมสิน พร ระรินสิ้นทุกขสุขครื้นเครง มีแตเฮงพบสิ่งดีไมมีหมอง พรั่งพรอมทั้งเงินทองตลอดป

ดร.ธัชพล กาญจนกูล รองผูอำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุมลงทุนและบริหารเงิน

ในวาระขึ้นปใหม ๒๕๕๖ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย บารมี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และบูรพกษัตริยของไทย โดยเฉพาะ อยางยิ่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว พระมหาธีรราชเจา ผู ใ ห ก ำเนิ ด ธนาคารออมสิ น โปรดอวยพรให ช าวออมสิ น ทุ ก ท า น พบพานแต สิ่ ง ที่ ดี มี วั น คื น ที่ ชื่ น บาน มี สุ ข ภาพสมบู ร ณ ทั้ ง กายใจ ปลอดภัยแคลวคลาดจากภัยอันตรายทั้งหลาย สิ่งไมดีในปที่ผานมา ขอใหผานพนไป เริ่มเปดรับสิ่งใหมที่สดใส คิดทำแตสิ่งที่ดี และขอ ใหการงานลุลวงสำเร็จไดตามที่ตั้งใจไว นายบรรลือ พันธพงษเจริญ รองผูอำนวยธนาคารออมสิน กลุมสินเชื่อธุรกิจ

ในศุภวารดิถีขึ้นปใหม พ.ศ. ๒๕๕๖ และการกาวเขาสูวาระการ ครบรอบสถาปนาธนาคารออมสิน ๑๐๐ ป ขออำนาจคุณพระศรี รัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ดลบันดาลใหพนักงาน และลูกจางธนาคารออมสินและครอบครัว จงประสบแตความสุข ความเจริญดวยลาภยศ สรรเสริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ประสบความสำเร็จในหนาที่การงานและครอบครัว ขอใหมีความรักสามัคคีมีเมตตาตอกัน ชวยกันทำนุบำรุง ธนาคารออมสินของเราใหเจริญรุงเรืองสถิตยสถาพร คูบานเมือง รับใชสังคมและคนไทยตลอดไป นายนเรนทร ปญญาปฏิภาณ รองผูอำนวยการธนาคารออมสิน กลุมยุทธศาสตรและทรัพยากรบุคคล

สงความสุขปใหม ๒๕๕๖ ขอพร พระไตรรัตนขจัดทุกข ขอพร ใหทานสุขดวยกุศล ขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลดล ขอพร เพิ่มศุภผลแดทานเทอญ นางสาวกรประณม วงษมงคล รองผูอำนวยการธนาคารออมสิน กลุมปฏิบัติการ

หนึ่งปที่ผานม แหงความสุข และม เปนสัจธรรมของชีวิต หยุดยื้อใหสวยงามย ก็จะผานพนไปเชน โตะทำงานอีกตอไป สิ่งตางๆ ยอม ผุพังลงไปเพราะคว ขามศตวรรษของธน สิทธิ์ที่เราเคารพนับถ การสรางบานของเร ซึ่งเปนสถานที่ๆ เรา ในป ๒๕๕๖ ใหเปนสถานที่ๆ นา


สวัสดี ปมะเส็ง พุทธศักราช ๒๕๕๖ สวัสดีปใหมขอจงมีแตความสวัสดี สวัสดี ตอนรับความสุข ปใหม ปลอดจากทุกขหมนไหม ขอจงมีแตสุข เปยมฤทัย ความสวัสดี สถิตยไซรทั่วพองผองเรา นางสาวนงเยาว พาชีรัตน รองผูอำนวยการธนาคารออมสิน กลุมสินเชื่อรายยอย

งปที่ผานมา เพื่อนๆ ทุกคนคงมีเวลาที่เปนชวงเวลา มสุข และมีบางจังหวะของอุปสรรค ผสมผสานกัน รมของชีวิต ในชวงเวลาแหงความสุขก็ไมสามารถ หสวยงามยาวนาน เชนเดียวกันกับอุปสรรคในชีวิต พนไปเชนเดียวกับปฏิทินป ๒๕๕๕ที่ไมไดอยูบน นอีกตอไป ตางๆ ยอมมีการผุกรอนไปกับกาลเวลา หลายอยาง ปเพราะความเปราะบาง ในป ๒๕๕๖ นี้ซึ่งเปนการกาว รรษของธนาคารออมสิน คงไมสามารถอาศัยพรจากสิ่งศักดิ์ เคารพนับถือแตเพียงอยางเดียว แตตองเปนการรวมมือ รวมแรง รวมใจ ใน บานของเราใหนาอยู ใหเราทุกคนซึ่งเปนผูอยูอาศัยมีความสุขเวลาอยูในบาน ถานที่ๆ เราใชเวลาอยูมากกวาสถานที่ใดๆ ป ๒๕๕๖ นี้จึงอยากขอใหเพื่อนๆ รวมกันสรางบานของเรา ธนาคารออมสิน านที่ๆ นาอยูของพวกเราทุกคน นายบุญสน เจนชัยมหกุล รองผูอำนวยการธนาคารออมสิน กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ

เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปใหม ขออำนาจคุณ พระศรีรัตนตรัยคุมครองผูบริหาร พนักงาน และ ลูกจางทุกทาน ประสบแตสิ่งดีงาม พรั่งพรอมดวย ความสุขสดชื่นตลอดไป นายพิศิษฐ เสรีวิวัฒนา รองผูอำนวยการธนาคารออมสิน กลุมการตลาด

เจริญสุขสวัสดี มายังนองพี่ทุกถวนหนา มะโรง งูใหญ จำตองไคลคลา สิบสองปหนาจึ่งมาพบกัน มะโรง งูใหญ จำไกลแลวหนา มะเส็ง ก็มารับใชเรานั่น จะงูอะไรก็ ไมสำคัญ อยาไปแหยมันอยูกันดีดี ถางูไมโกรธ งูก็ ไมกัด ชีวิตของสัตวมันเปนเชนนี้ จะพูดกับใครรักษาไมตรี ไมรู ไมชี้เรื่องที่ ไมควร ความชั่วของใครอยาไปโพนทะนา จะพูดจะจาอยาพาใหปวน ใสรายปายสี พาทียียวน หรือพูดกอกวนไมควรกระทำ คนลมอยาขาม พูดหยามลามรุก หรือยามเขาทุกขอยายุกขย้ำ อยาซ้ำเติมใครในยามระกำ มีเมตตาธรรมประจำหัวใจ คนรายมากฤทธิ์เหมือนพิษจงอาง ถาเราโฉงฉางเขาไมเอาไว “ไมใชเรื่องของเรา ชางเขาประไร” รับรองปลอดภัยจำไวเถิดเกลอ อนึ่ง ขอกลาวอยาริเจาชู เปน “เฒาหัวงู” ฟูยามเมียเผลอ หานางบังเงาเอามาบำเรอ ถาเมียตามเจอหัวงูกระจาย จะพาลูกเสีย จะพาเมียเศรา ความสุขของเจานั้นเลาสลาย ครอบครัวแพลงพลัดกระจัดกระจาย สุดทายก็ตายดวยความช้ำตรม ผูชายเจาชูจงรูเถิดหนอ วาเปนผูกอซึ่งความขื่นขม ลูกเตาเหลาหลานก็พานระทม ดูขาวสังคมมีถมตำตา มะเส็งปนี้เลขดี หา (๕) หก (๖) ตัวเลขนี้ตกพุทธคุณคาถา ทอง อิติ ป โส ภะคะวา ฯลฯ จบบทแลวหนาหาสิบหกพอดี อันวาเลข ๖ อยาตกใจเลา กระดกเปน ๙ กันไดนองพี่ “กาวหนา” “กาวนำ” “กาวล้ำ” นั้นดี “กาวสูวิถีแหงมัชฌิมา” “กาวยาว” ตองมั่น “กาวสั้น” เพื่อหยุด อัน “กาวสะดุด” อยาผุดเลยหนา ถาโอกาสดีอยารีรอรา “กาวกระโดด” ควาโอกาสมาครอง “กาวไปพรอมกัน” มั่นสามัคคี เพราะคนไทยนี้เปนพี่เปนนอง ทุกคนตระหนักในหลักปรองดอง เราจักเรืองรอง เมืองทอง เมืองไทย ในปมะเส็งใหสมประสงค ฐานะมั่นคงทรงความสดใส ปราศทุกข ปราศโศก ปราศโรค ปราศภัย สิ่งเปน “พิษ ภัย” อยาไดแผวพาน. พระราชวิจิตรปฏิภาณ ๑ มกราคม ๒๕๕๖


Çѹà´ç¡áË‹§ªÒµÔ ๒๕๕๖

ธนาคารออมสิน

รวมกับ หนวยงานพันธมิตร สรางสรรคกิจกรรม ในงานวันเด็กแหงชาติ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ เริ่มตนความสนุกสนานตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

พบกับโซนกิจกรรมมากมาย

โซนเวทีกลาง สนุกสนานกับกิจกรรมรองเพลง เลนเกม พรอมรับของรางวัลมากมาย โซนศิลปะ สรางสรรคผลงานดวยฝมือนองๆ อาทิ มุมศิลป กิจกรรมนักประดิษฐนอย หนูออมนักประดิษฐ ระบายสีรูปภาพการออมเงิน โซนกิจกรรมและเกมตางๆ อาทิ มุมถายภาพ “นายธนาคารนอย” ถายภาพทำแสตมปไปรษณีย เตะบอลตะลุยโลก โยนหวงหรรษา ซอนไขปริศนา จับคูรูปภาพใหตรงกับคำศัพท ลูกบอลหรรษา กิจกรรมเลนใหรู ดูใหเพลิน เดินใหทั่วป ๒ เกมทอยเตาลุนโชค และอื่นๆ อีกมากมาย

สนุกสุดคุม

นองๆที่มาเที่ยวงานทุกคนนอกจากจะไดรับความสนุกสนาน ไดรับความรู และยังอิ่มทองกลับบานเพราะมีโซนอาหาร ขนม และเครื่องดื่มมากมาย ใหบริการ

ฟรี

งานวันเด็กปีนี้ ... เด็กๆ ที่ฝากเงิน ๕๐ บาทขึ้นไป ณ ธนาคารออมสินทุกสาขา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.ได้รับของที่ระลึกเป็น “กระปุกออมสินเด็กไทย”


๑๐ ข่าวเด่น ในรอบปีที่ ๙๙ ปี ธนาคาร ออมสินรวมใจถวายพระพร ออมสิน เติบโตคู่เศรษฐกิจและสังคมไทย พุทธศักราช ๒๕๕๕ นับเป็นปีที่มีความสำคัญยิ่ง ด้วยเป็นปีที่เปลี่ยนผ่านธนาคารออมสินสู่ศตวรรษ กอง บรรณาธิการจุลสารออมสิน จึงขอประมวล ๑๐ ข่าวและกิจกรรมเด่นในรอบปีที่ ๙๙ ของธนาคารออมสิน มานำ เสนอ เพื่อย้ำถึงก้าวย่างแห่งคุณภาพที่ทำให้ธนาคารออมสินเติบโตคู่เศรษฐกิจและสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง ยาวนานดังเช่นในปัจจุบัน ดังนี้ ...อ่านต่อหน้า ๒

ออมสินจัดงาน “ร่วมอุดหนุนสินค้าไทย เทิดไท้ องค์ราชัน” ออกร้านจำหน่ายสินค้าในโครงการ พระราชดำริ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นายวรวิ ท ย์ ชั ย ลิ ม ปมนตรี ผู้ อ ำนวยการ ธนาคารออมสิน นำคณะผู้บริหาร ธนาคารออมสิ น ร่ ว มลงนาม ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู่ หั ว พร้ อ มกั น นี้ มี ก าร อ่านทำนองเสนาะถวายพระพรโดย ด.ญ. นุ ช วรา ถนอมรู ป นั ก เรี ย น โรงเรียนปทุมวิไล จ.ปทุมธานี ผู้ ช นะเลิ ศ ประกวดอ่ า นทำนอง เสนาะ ธนาคารออมสิ น ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และนักร้อง รองชนะเลิศอันดับที่ ๔ ประเภท เพลงไทยลูกทุ่ง ประจำปี ๒๕๕๕ ณ บริ เ วณโถง อาคารทรงไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นายวรวิทย์ ชั ย ลิ ม ปมนตรี ผู้ อ ำนวยการธนาคารออมสิ น นำคณะผู้ บ ริ ห าร ธนาคารออมสิน ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวาย พระพรขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ ...อ่านต่อหน้า ๓

ธนาคารออมสิ น สำนั ก งานใหญ่ องค์ ร าชั น ” ในกิ จ กรรมตลาดนั ด จากนั้ น ผู้ อ ำนวยการธนาคาร ออมสิน สินค้าชุมชน ประจำเดือน ออมสิ น ได้ เ ป็ น ประธานเปิ ด งาน ธั น วาคม ๒๕๕๕ ซึ่ ง ธนาคาร “ร่ ว มอุ ด หนุ น สิ น ค้ า ไทย เทิ ด ไท้ ...อ่านต่อหน้า ๓

ชาวออมสินร่วมกิจกรรมงาน สั ป ดาห์ ค วามปลอดภั ย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ ๘ อย่างพร้อมเพรียง

ออมสินจัดงาน KM Day 2012 เวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นายวรวิ ท ย์ ชั ย ลิ ม ปมนตรี ผู้ อ ำนวยการ ธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิด งาน KM Day 2012 (Knowledge to Wisdom) โดยมี ผู้ แ ทนจาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ ทริส มูลนิธิสถาบันวิจัย และพัฒนาองค์กรภาครัฐ สถาบัน การเงินเฉพาะกิจ คณะกรรมการ บริหารจัดการความรู้ คณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารออมสิน เข้า ร่ ว มในพิ ธี เ ปิ ด งานดั ง กล่ า ว ณ หอประชุ ม เพชรรั ต น ธนาคาร ออมสินสำนักงานใหญ่ งาน KM Day เป็นกิจกรรม ที่ ธ นาคารออมสิ น จั ด ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ ง เป็นปีที่ ๒ มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่ อ เป็ น เวที ใ นการแลกเปลี่ ย น

เรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ใน การบริหารจัดการความรู้ของแต่ละ สายงาน และเป็นช่องทางในการ พัฒนาองค์ความรู้ของพนักงานใน แต่ละสายงาน ให้เชื่อมโยงบูรณาการเข้ า กั บ ระบบการทำงานของ ธนาคาร รวมถึงเป็นการเสริมสร้าง

วั ฒ นธรรมองค์ ก รไปสู่ ก ารเป็ น องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยภายในงานซึ่ง จัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มีกิจกรรม ต่างๆ ประกอบด้วย บูธนิทรรศการ ...อ่านต่อหน้า ๔

เมื่อวันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๕๕ นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๕ โดยมีนาย ศิริชัย วงศาโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหาร ทรั พ ย์ สิ น ประธานคณะกรรมการความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ สภาพแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ และมีผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้กล่าวถึงการจัดงานสัปดาห์ความ ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานครั้งนี้ว่า “กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธี เปิด “งานสัปดาห์ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน” นี้ ซึ่ง ธนาคารได้ดำเนินการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๘ แสดงให้เห็นว่า ธนาคาร ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ ...อ่านต่อหน้า ๕


จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๑๘ เดือนมกราคม ๒๕๕๖ (ปักษ์แรก)

เอง ๖ แห่งอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๐๑ ต่อปี ระยะเวลา ๑๕ ปี และให้จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยโดย ไม่ต้องจ่ายคืนเงินต้นใน ๕ ปีแรก โดยรัฐบาลจะเป็นผู้ชดเชยส่วนต่างระหว่างต้นทุนเงินกับ “หอประชุมเพชรรัตน” พระอนุสรณ์แห่งสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟาเพชรรัตน- อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บกับ กนอ. ให้กับธนาคารออมสิน นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ธนาคารออมสินเข้าไปมีบทบาทช่วยเหลือภาคเศรษฐกิจ ราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี งานสำคัญเริ่มต้นพุทธศักราช ๒๕๕๕ และภาคการส่งออกของประเทศให้ฟืนตัวอย่างรวดเร็ว ณ วันที่ ๙ เดือนมกราคม ธนาคารออมสิน ออมสินจัดงานแสดงชุดนอกเครื่องแบบใหม่ ปี ๕๕ ดีเดย์ ๓ ก.ค. ผู้บริหาร จัดพิธีเปิดหอประชุมเพชรรัตน เพื่อรำลึกถึง พนักงาน ลูกจ้าง พร้อมใจแต่งกายนอกเครื่องแบบใหม่พร้อมกันทั่วประเทศ พระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เครื่องแต่งกายนอกเครื่องแบบใหม่ ปี ๒๕๕๕ นับเป็นการ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ปรับเปลี่ยนเครื่องแต่งกายนอกเครื่องแบบ ครั้งที่ ๕ ของ ผู้ทรงพระคุณูปการอันยิ่งใหญ่ โดยหอประชุม พนักงานธนาคารออมสิน เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระสำคัญ เพชรรั ต นถื อ เป็ น พระอนุ ส รณ์ แ ห่ ง ความ ๙๙ ปี โดยธนาคารกำหนดให้พนักงานปรับเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย จงรั ก และภั ก ดี ที่ ช าวออมสิ น ต่ า งน้ อ มใจ นอกเครื่องแบบใหม่อย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศในวันที่ ถวายตราบนานเท่านาน ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นับจากนั้นอีก ๓ เดือน ณ วันที่ ๙ เดือนเมษายน ผู้แทนธนาคารออมสินอันประกอบด้วย ผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน จำนวน ๔๐ คน เข้าร่วมเดินในริ้วขบวนพระอิสริยยศ ออมสินสนับสนุนภารกิจมูลนิธิ รพ.สมเด็จพระยุพราช ที่ ๒ กองที่ ๙ ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ มอบเงินต่อเนื่องปีที่ ๒ และรถยนต์บริการเคลื่อนที่ เป็นครั้งสุดท้าย และส่งเสด็จ “สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาเดินหน้าภารกิจเพื่อสังคม ผนึกความร่วมมือมูลนิธิ พัณณวดี”...สู่สวรรคาลัย พยาบาลสมเด็จพระยุพราช พัฒนาการสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลสมเด็ ชาวออมสินร่วมบวงสรวงพระบรมรูป รัชกาลที่ ๖ ขึ้นประดิษฐานยังแท่น ต่อเนื่อง อันเป็นการเฉลิมพระเกียรติตามโครงการพัฒนางาน กรรมฟืนฟู และงานห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก เวชกรรมฟื พระบรมราชานุสาวรีย์ พยาบาลสมเด็ จ พระยุ พ ราช ในโอกาสอั น เป็ น มงคลที่ โรงพยาบาลสมเด็ คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ ธนาคารออมสิน พร้อมใจร่วมพิธีบวงสรวง รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิฯ ปีที่ ๒ จำนวน ๒๑ ล้านบาท พระบรมรูป รัชกาลที่ ๖ ขึ้นประดิษฐานยัง พร้อมส่งมอบรถยนต์บริการเคลื่อนที่แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง ๒๑ แห่งในพื้นที่ แท่นพระบรมราชานุสาวรีย์ เพื่อความเป็น ต่างๆ ของประเทศไทย เพื่อให้บริการประชาชนที่เจ็บป่วยในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร สิริมงคลของธนาคาร เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ หลั ง จากที่ ไ ด้ เ คลื่ อ นย้ า ยไป “ใช้บัตรออมสิน กับตู้ออมสิน ได้ลุ้นรถ” ฟอร์จูนเนอร์ ใหม่ รวม ประดิษฐาน ณ พระแท่นชั่วคราวบริเวณข้าง ศาลพระภูมิ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้า ใน มูลค่ากว่า ๑๔ ล้านบาท (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๒๘ โอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ ๙๙ ปี (ธนาคารจัดพิธีขอขมาเพื่อเคลื่อนย้ายและพิธีบวงสรวง กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) เพื่ อ ประดิ ษ ฐานพระบรมราชานุ ส าวรี ย์ พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ณ สลิปทุกใบมีค่า ยิ่งกด ยิ่งได้ลุ้น พระแท่ น ชั่ ว คราวบริ เ วณข้ า งศาลพระภู มิ ธนาคารออมสิ น สำนั ก งานใหญ่ เมื่ อ วั น ที่ ๙ ธนาคารออมสินออกแคมเปญใหญ ออกแคมเปญใหญ่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔) “ใช้ บั ต รออมสิ น กั บ ตู้ อ อมสิ น ได้ลุ้นรถ” เพื่อขอบคุณ ภูมิทัศน์ ใหม่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ลูกค้า และกระตุ้นการ ฉลอง ๙๙ ปี ใต้ร่มพระบารมี เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ใช้ บั ต รอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พระผู้พระราชทานกำเนิดธนาคารออมสิน ด้วยความสง่างามของพระบรมราชานุสาวรีย์ ของธนาคารให้มากขึ้น เพียงนำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารออมสินไปทำธุรกรรมที่ตู้เอที พร้อมเผยโฉมสำนักงานสาขาย่อยของสำนักพหลโยธิน และป้ายชื่อใหม่ของธนาคารซึ่งจัด เอ็มของธนาคารออมสินทั่วประเทศ แล้วส่งสลิปร่วมกิจกรรม ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัล ทำด้วยทองเหลืองบนแผ่นหินแกรนิตตั้งตระหง่านคู่กับเสาธงขนาดใหญ่จำนวน ๙ ต้น โดยมี รถยนต์โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ รุ่นใหม่ ๑๐ คัน รวมมูลค่ากว่า ๑๔ ล้านบาท ทัศนียภาพของทางเข้าด้านหน้าที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้มงคล ซึ่งเป็นต้นไม้หายากที่ชะลอมาปลูก รายรอบพื้นที่สำนักงานด้านหน้า ทั้งหมดนี้คือส่วนสำคัญของโฉมหน้าภูมิทัศน์ใหม่บริเวณ ธนาคารออมสินจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ หน้าธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ถื อ เป็ น สิ ริ ม งคลอย่ า งยิ่ ง สำหรั บ ชาวออมสิ น ที่ ธ นาคารออมสิ น ได้ อั ญ เชิ ญ เป ด วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาออมสิ น พระบรมสารีริกธาตุ และพระฉัพพรรณรังสี สมโภช ๙๙ ปี วิทยานุสรณ์ มาประดิษฐาน ณ บุษบก บริเวณด้านหน้า เปิดวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสิน ห้องวชิราวุธ ชั้น ๒ ของอาคารทรงไทย สมโภช ๙๙ ปี วิทยานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมี จ.สงขลา สถานศึ ก ษาแห่ ง ที่ ๒ ของ อภิญญาจารย์ คุณสมมรรค กั้วพิสมัย เป็น ประเทศ และเป็ น แห่ ง แรกในภาคใต้ ที่ ผู้ ป ระกอบพิ ธี อั ญ เชิ ญ ซึ่ ง ในระหว่ า งการ ธนาคารออมสิ น ให้ ก ารสนั บ สนุ น ในการ ประกอบพิธีได้บังเกิดเสียงฟ้าร้อง ฝนตกหนัก เหตุอัศจรรย์อันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิด ดำเนินการจัดตั้งผ่านมูลนิธิออมสินเพื่อ จากพระพุทธานุภาพแห่งพระบรมสารีริกธาตุตามความเชื่อที่มีมาทุกประการ จึงถือเป็น สั ง คม เมื่ อ วั น ที่ ๒๐ มิ ถุ น ายน พ.ศ. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ธนาคารอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นที่เคารพสักการะสำหรับผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ๒๕๕๕ (แห่งแรกคือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ จ.จันทบุรี) ธนาคารออมสิน

๑๐ ข่าวเด่น ในรอบปี ๒๕๕๕

...ต่อจากหน้า ๑

ออมสินปล่อยกู้ กนอ.วงเงินกว่า ๓,๕๐๐ ล้านบาท สร้างแนวปองกันน้ำท่วมใน อธส. คนที่ ๑๕ “วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี” ๖ นิคมฯ เสี่ยง

จากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศในปี ๒๕๕๔ ธนาคารออมสินจึงได้รับ มอบหมายจากรัฐบาลให้ช่วยเหลือด้านเงินทุน เพื่อป้องกันน้ำท่วมให้แก่นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นแหล่งสร้างงานและรายได้จากการส่งออกของประเทศ โดยธนาคารได้ลงนามสัญญา ให้กู้เงินกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) วงเงิน ๓,๕๔๖.๒๔ ล้านบาท สนับสนุนการดำเนินการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ. ดำเนินการ

“นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี” เข้ารับ ตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เมื่อ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเป็น ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน คนที่ ๑๕ นำพา องค์กรธนาคารออมสินก้าวเข้าสู่ศตวรรษ ปีที่ ๑๐๐ ในปี ๒๕๕๖


จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๑๘ เดือนมกราคม ๒๕๕๖ (ปักษ์แรก)

ออมสินรวมใจถวายพระพร

...ต่อจากหน้า ๑

อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช การนี้ ผู้อำนวยการธนาคาร ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรขอให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ออมสินได้นำคณะผู้บริหารธนาคารออมสินถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จ ราชกุมารี ทรงมีพระพลานามัย แข็งแรง หายจากอาการประชวรโดยเร็ว ณ โรงพยาบาล พระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ โรงพยาบาลศิริราชด้วย จุฬาลงกรณ์ ในวันเดียวกัน ผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะผู้บริหารธนาคารออมสินได้

ออมสินจัดงาน “ร่วมอุดหนุนสินค้าไทย เทิดไท้องค์ราชัน”

...ต่อจากหน้า ๑

ออมสิน โดยฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมได้จัดงานดังกล่าวขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช ทรงเจริญ พระชนมพรรษาครบ ๘๕ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยมีกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติฯ พร้อมกับการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โอกาสนี้ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้เยี่ยมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มาร่วมออกร้านจำหน่ายภายในงาน อาทิ ร้าน จิตรลดา บริษัท ดอยคำ จำกัด โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา มูลนิธิสายใจไทย ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ผลิตภัณฑ์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และโครงการ บ้านสุขภาพดี วิถีตะวันออก เป็นต้น ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยนอกจากการออกร้านจำหน่ายภายในหอประชุมบุรฉัตรแล้ว ยัง มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนและหน่วยงานสาธารณกุศลกว่า ๑๐๐ ร้านค้า ณ บริเวณสนามฟุตบอล ธนาคาร ออมสินสำนักงานใหญ่ด้วย

The Best Singing “ร่วมร้อง ร่วมโหวต ร่วมทำบุญ” เสร็จสิ้นไปแล้วกับการประกวดร้องเพลง The Best Singing “ร่วมร้อง ร่วมโหวต ร่วมทำบุญ” กิจกรรมดีๆ ที่เพิ่มสีสันให้กับในงานตลาดนัดออมสิน สินค้าชุมชนประจำ เดือนธันวาคม ณ บริเวณสนามฟุตบอล ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ เพราะงานนี้ นอกจากจะได้ปันนักร้องเสียงดี ขึ้นแท่น The Star ประจำธนาคารออมสินแล้ว ยังได้ เงินทำบุญจากผู้ชมที่มาเที่ยวงานตลาดนัดได้ร่วมโหวตคะแนนให้ด้วย ซึ่งเงินที่ได้ก็นำ ที่สำคัญ นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้ให้เกียรติชม ไปทำบุญบริจาคให้กับวัดและมูลนิธิต่างๆ เพื่อการกุศล ส่วนผู้เข้าประกวดร้องเพลง การประกวดร้องเพลง และให้กำลังใจนักร้องด้วย และผู้ชมที่ร่วมเชียร์นักร้องขวัญใจก็สนุกสนานพร้อมได้ทำบุญกันอย่างอิ่มเอมใจ

»ÃСÒÈÃÒª×èÍ èͼ٠¼ÙŒäŒä´Œ ´ŒÃÃѺ ѺÃÒ§ÇÑ ÃÒ§ÇÑŠŨҡ�Ô ¨Ò¡�Ô¨ ¨¡ÃÃÁ ¡ÃÃÁ »ÃСÒÈÃÒÂª× GSB Photo+Shop Photo+Shop Review Review Contest Contest GSB ÃÒ§ÇÑÅ Å·Õ ·Õè è 11 ÊÅÒ¡ÍÍÁÊÔ¹ ¹ ÁÙ ÁÙŠŤ‹ ¤‹ÒÒ ÃÒ§ÇÑ ÊÅÒ¡ÍÍÁÊÔ ¹Ò§ÊÒǾÃóà¾çÞ Þ ËÍÁºØ ËÍÁºØÞ ÞÁÒ ÁÒ ¹Ò§ÊÒǾÃóà¾ç ÃÒ§ÇÑÅ Å·Õ ·Õè è 2 2 ÊÅÒ¡ÍÍÁÊÔ¹ ¹ ÁÙ ÁÙŠŤ‹ ¤‹ÒÒ ÃÒ§ÇÑ ÊÅÒ¡ÍÍÁÊÔ ¹Ò§ÊÒÇÊؾ ¾ÃÃ³Ç´Õ ÃÃ³Ç´Õ ¾Ø ¾Ø² ²Ô¾ Ô¾ÔÀ ÔÀÑ¡ Ñ¡´Ô ´Ôì ì ¹Ò§ÊÒÇÊØ ÃÒ§ÇÑÅ Å·Õ ·Õè è 33 ÊÅÒ¡ÍÍÁÊÔ¹ ¹ ÁÙ ÁÙŠŤ‹ ¤‹ÒÒ ÃÒ§ÇÑ ÊÅÒ¡ÍÍÁÊÔ ¹Ò¡Ī ÃÇÂÃ× ÃÇÂÃ×è¹ è¹ ¹Ò¡Ī

3,000 ºÒ· ºÒ· 3,000

500 ºÒ· ºÒ· 500

500 ºÒ· ºÒ· 500

ขอขอบคุณทุกทานที่เขารวมกิจกรรมมา ณ โอกาสนี้


จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๑๘ เดือนมกราคม ๒๕๕๖ (ปักษ์แรก)

งาน KM Day 2012

...ต่อจากหน้า ๑

KM Day 2012 ของ ๑๙ สายงาน ที่มาร่วมจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในด้านต่างๆ การบรรยายพิเศษ “เล่าขานองค์ความรู้ บทเพลงพระราชนิพนธ์ล้นเกล้า รัชกาลที่ ๖ และ ตำนานเพลงดวงตรา เพลงสดุดีออมสิน” พร้อมการแสดงดนตรีวงกาญจนผลิน และการขับร้องเพลงสดุดี ออมสินจาก GSB Chorus พร้อมกันนี้ ยังมีการมอบรางวัลโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่ม ผลิตภาพ (Productivity) ประจำปี ๒๕๕๕ ด้วย โดยฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากผลงานปรับปรุงกระบวนการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ (client) จากส่วนกลางให้กับ User ทั้ง ธนาคาร รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ฝ่ายสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ รับรางวัลรอง ชนะเลิศอันดับ ๑ จากผลงานปรับปรุงกระบวนการและลดขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลการเรียกเก็บหนี้และ การรับชำระหนี้สินเชื่อ ช.พ.ค. / ช.พ.ส. และโครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สำหรับผู้กู้ สังกัดกรุงเทพมหานคร รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ซึ่ง รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรมีจำนวน ๒ รางวัล ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ ฝ่ายธุรกิจบริการและ อิเล็กทรอนิกส์จากผลงานลดระยะเวลาการแก้ไขปัญหาเครื่อง ATM “Out of Service” จากสาเหตุอุปกรณ์ ขัดข้อง และฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลจากผลงานพัฒนาสลิปเงินเดือนแบบอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังมี การมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ อีกจำนวน ๖ รางวัลด้วย อนึ่ง นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ธนาคารออมสินได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการองค์ ความรู้ของธนาคาร ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินที่สำคัญยิ่งในการดำเนินกิจการ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการ บริหารจัดการความรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการความรู้ของธนาคาร และดำเนินการจัดกิจกรรมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ระบบเทคโนโลยีการจัดการความรู้และระบบการบริหารการ เรี ย นรู้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารและพนั กงานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยในปั จ จุ บั น ระบบเทคโนโลยี ก ารจั ด การความรู้ ข อง ธนาคารได้จัดเก็บองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจของธนาคารมากกว่า ๒๐๐ องค์ ความรู้ จาก KM CLUB 19 Club ครบทุกสายงาน และมีพนักงานแต่ละสายงานเข้ามาแลกเปลี่ยนองค์ ความรู้ (Knowledge Sharing) มากกว่าร้อยละ ๕๐

นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้พนักงานเกิดความรู้ความเข้าใจ ปรับทัศนคติ เจตคติ และพฤติกรรม เพื่อมุ่งสู่บุคคลแห่งการเรียนรู้ ผ่านระบบเทคโนโลยีการจัดการความรู้ เช่น การจัดทำแบบ บันทึกองค์ความรู้ การจัดประกวดองค์ความรู้ และแนวทางในการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ตลอดจน ธนาคารได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและยกระดับองค์ความรู้และทักษะของพนักงาน ได้แก่ ระบบงาน e-Learning และระบบพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นรูปแบบการฝึกอบรมผ่านระบบเครือข่าย ด้วยสื่อการเรียนรู้ในระบบการฝึกทักษะแบบมีปฏิสัมพันธ์อัจฉริยะ มีการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อรองรับ การเติบโตตามระดับตำแหน่งงาน (Career Path) และตอบสนองตามสมรรถนะงาน (Competency) โดย ธนาคารมีหลักสูตรเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และแผนการเติบโตของธนาคารกว่า ๘๙ หลักสูตร พนักงานสามารถจัดสรรเวลาการพัฒนาตนเองได้ตามช่วงเวลาที่ตนเองสะดวก ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และ สามารถพัฒนาตนเองได้ตามรูปแบบการเรียนรู้ (Learning Style) และความแตกต่างในการเรียนรู้ ของแต่ละบุคคล (Individual Learning) โดยทุกระบบสามารถเข้าใช้งานได้ทั้งระบบอินทราเน็ต และ อินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานมีพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมทั้งในส่วนกลางและสายงานกิจการ สาขากว่า ๔,๘๐๐ คน

ออมสินร่วมเปิดตัว “กองทุนตั้งตัวได้”

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ดร.ธัชพล กาญจนกูล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มลงทุนและบริหารเงิน ร่วม พิ ธี เ ปิ ด ตั ว “กองทุ น ตั้ ง ตั ว ได้ ” พร้ อ มลงนามบั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา บรรษัทประกันสินเชื่อ อุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือ บสย. และสถาบันการเงินของรัฐ ๕ แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอิสลาม ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใน การร่วมสนับสนุนทางการเงินเพื่อประกอบธุรกิจของผู้มีสิทธิขอรับการ สนับสนุนจากกองทุนตั้งตัวได้ โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต ทั้งนี้ รัฐบาลได้เปิดกองทุนตั้งตัวได้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่ได้ แถลงว่ า จะจั ด ตั้ ง เพื่ อ สนั บ สนุ น การสร้ า งผู้ ป ระกอบการรายย่ อ ยให้ สามารถกู้ยืม ร่วมกับกลไกของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการ ศึกษา ให้เป็นกองทุนหมุนเวียนเกิดประโยชน์ในการสร้างอาชีพ สร้างงาน และสร้างรายได้ โดยรัฐจัดสรรงบประมาณผ่านสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ วงเงิน ๕,๐๐๐ ล้านบาทในปีแรก และจัดงบประมาณสนับสนุนต่อเนื่อง ๔ ปี เป็นจำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท สำหรับกองทุนตั้งตัวได้ เป็นรูปแบบใหม่ของการสนับสนุนทุนแก่ ผู้ ส นใจเป็ น ผู้ ป ระกอบการ เน้ น ไปที่ ก ลุ่ ม ที่ เ พิ่ ง จบการศึ ก ษาระดั บ อุดมศึกษาไม่เกิน ๕ ปี โดยมีหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ที่มีอยู่ตามสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาทั่ ว ประเทศ ๕๖ แห่ ง สร้ า งความมั่ น ใจให้ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา บัณฑิตและผู้ประสงค์ขอรับสนับสนุนเงินทุน

เปิดสาขาวัชรพล ลำดับที่ ๘๔๖

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ดร.ธัชพล กาญจนกูล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มลงทุนและบริหารเงิน และ พันตำรวจเอกไพศาล วงศ์วัชรมงคล ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาล คันนายาว ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารออมสินสาขาวัชรพล โดยมี นางพิมพ์ใจ ไชยโชติช่วง ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค ๑ กล่าว รายงาน และมีคณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารออมสิน หัวหน้าส่วน ราชการ ลู ก ค้ า ประชาชน ร่ ว มเป็ น เกี ย รติ ใ นพิ ธี เ ป็ น จำนวนมาก ณ ธนาคารออมสินสาขาวัชรพล บางเขน กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ธนาคารออมสินสาขาวัชรพล สาขาลำดับที่ ๘๔๖ อยู่ในพื้นที่ การดำเนินงานควบคุมดูแลของธนาคารออมสินเขตวัชรพล ธนาคาร ออมสินภาค ๑ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ ๑๕.๓๐ น. โดยมีรูปแบบการให้บริการเหมือนสาขาทั่วไป ให้บริการนอก เวลาราชการ มีธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลายทั้งด้านการรับฝาก ถอนเงิน การให้บริการสินเชื่อ การรับชำระ Online Payment การให้ บริการในรูปแบบ ATM, Visa Debit และบริการอื่นๆ เพื่อขยาย ช่องทางการให้บริการแก่ลูกค้าทุกระดับ และให้ผู้ใช้บริการสามารถ เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว


จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๑๘ เดือนมกราคม ๒๕๕๖ (ปักษ์แรก)

สัปดาห์ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ...ต่อจากหน้า ๑ ครั้งที่ ๘

GSB

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางบริ การ แวดวงไทร

ชมรมจริยธรรมธนาคารออมสินจัด กิจกรรมสวดมนต์เจริญจิตตภาวนา และฟังธรรมเทศนา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นางสาวนงเยาว์ พาชีรัตน์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่ม สินเชื่อรายย่อย เป็นประธานในกิจกรรม สวดมนต์เจริญจิตตภาวนา และฟังธรรม เทศนา โดยพระราชวิจิตรปฏิภาน (เจ้าคุณ พิพิธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ สภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน และลูกจ้าง ตลอดจนลูกค้าประชาชาชนที่ เข้ามาใช้บริการภายในธนาคารทุกท่าน ธนาคารมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน และลูกจ้างของ ธนาคารให้ดีขึ้น โดยได้สนับสนุนกิจกรรม และโครงการต่างๆ พร้อมทั้งกำหนดให้ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการ ทำงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกตลอดเวลาการทำงาน ตามนโยบายของ ธนาคาร ที่ได้ประกาศไว้ ธนาคารหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ของธนาคารจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้คุณภาพชีวิตของบุคลากรของธนาคาร ดีขึ้น และยังส่งผลต่อครอบครัว และสังคมโดยรวมต่อไป โอกาสนี้ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้มอบรางวัลด้านความปลอดภัยในการ ทำงานให้กับหน่วยงาน และบุคคลต่างๆ ของธนาคาร พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนที่ มี ส่ ว นสนั บ สนุ น กิ จ กรรมด้ า นความปลอดภั ย ในการ ทำงานของธนาคาร ให้กับหน่วยงานและบุคคลที่ได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลการดำเนิน กิจกรรม ๕ส ดีเด่น จำนวน ๑๙ รางวัล และรางวัลกิจกรรมการดำเนินกิจกรรม ๕ส ดี จำนวน ๒๓ รางวัล ประกอบด้วย ธนาคารออมสินภาค จำนวน ๑๘ รางวัล และธนาคาร ออมสินสำนักงานใหญ่ จำนวน ๕ รางวัล รางวัลเจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรม ๕ส ดีเด่น จำนวน ๘ รางวัล ประกอบด้วย สายงานกิจการสาขา จำนวน ๖ รางวัล และธนาคาร ออมสินสำนักงานใหญ่ จำนวน ๒ รางวัล รางวัลพื้นที่ประทับใจกรรมการตรวจประเมิน กิจกรรม ๕ส จำนวน ๓ รางวัล และรางวัลกิจกรรม "ขยับกาย คลายกล้ามเนื้อ เพิ่มชีวิต ชีวา การทำงาน" จำนวน ๓ รางวัล สำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดย ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ GSB Safe Land เป็นการออกร้านและจัดแสดง นิทรรศการ สร้างองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานด้วยกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมการสะสางของเหลือใช้ของหน่วยงานมอบให้แก่มูลนิธิธรรมรักษ์ ลพบุรี วัด พระบาทน้ ำ พุ กิ จ กรรมสร้ า งที ม งานความปลอดภั ย กิ จ กรรมเรี ย นรู้ แ ละแก้ ไ ข สถานการณ์ภัยพิบัติจำลอง การฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ เป็นต้น ทั้ ง นี้ ในวั น สุ ด ท้ า ยของการจั ด งาน ได้ มี ก ารจำลองเหตุ ก ารณ์ แ ผ่ น ดิ น ไหว สถานการณ์อัคคีภัย และการสาธิตการดับเพลิงโดยนักดับเพลิงมืออาชีพ นอกจากนี้ ได้ มีการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ด้วยการกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้จริง เพื่อให้พนักงาน และลูกจ้างทุกหน่วยงานอพยพหนีไฟและมาพร้อมกัน ณ จุดรวมพล บริเวณสนามฟุตบอล แล้วนับจำนวน พร้อมทั้งได้มีการสาธิตวิธีการเข้าช่วยเหลือผู้ติด ค้างบนอาคารด้วย โอกาสนี้ นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธาน ในพิธีปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานครั้งที่ ๘ พร้อมกับ ได้มอบรางวัลหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ และ รางวัลหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม GSB Safety Land ได้แก่ รางวัลที่ ๑ สายงานธุรกิจสินเชื่อลูกค้า SMEs รางวัลที่ ๒ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝาก สินเชื่อ และบริการ และรางวัลที่ ๓ สายงานตรวจสอบภายใน

อบรมหลักสูตร Current Issue เมื่อวันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธาน เปิดการอบรมหลักสูตร Current Issue ในหัวข้อ IT Management ให้กับผู้บริหาร ระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสินขึ้นไป และผู้อำนวยการ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ และถ่ า ยทอดประสบการณ์ ก ารบริ ห าร เชิงกลยุทธ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ใช้ในองค์กร ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

ชมรมลีลาศจัดงานลีลาศส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปี ใหม่ ออมสินนำลูกค้าเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ดร.ธัชพล กาญจนกูล รองผูอ้ ำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่ม ลงทุ น และบริ ห ารเงิ น และนางอารยา ยมนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานการลงทุน นำลูกค้ารายใหญ่ร่วม กิจกรรม “ท่องเที่ยวประทับใจกับธนาคาร ออมสิน” ซึ่งฝ่ายธุรกิจการเงินส่วนบุคคล จัดขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ลูกค้าและธนาคาร โดยได้นำลูกค้าไปชม ความงามธรรมชาติ แ ละวั ฒ นธรรม ณ ประเทศญี่ ปุ่ น ทั้ ง นี้ กิ จ กรรมดั ง กล่ า ว แบ่ ง เป็ น ๒ กลุ่ ม โดยกลุ่ ม ที่ ๑ จั ด ขึ้ น ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และกลุ่มที่ ๒ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓ - ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นายศิริชัย วงศาโรจน์ ประธาน ชมรมลีลาศ ธนาคารออมสิน เป็นประธาน เปิดงานลีลาศ GSB DANCE PARTY ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้ ร่วมพบปะสังสรรค์ และสร้างเสริมทักษะ ในการลี ล าศที่ ไ ด้ ม าตรฐานสวยงาม พร้ อ มทั้ ง ชมการแสดงโชว์ ลี ล าศจาก นักลีลาศระดับประเทศ ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่


จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๑๘ เดือนมกราคม ๒๕๕๖ (ปักษ์แรก)

ออมสินออกบูธในงาน Thailand Smart Money ๔ วัน ยอดธุรกรรมทางการเงินสูงกว่า ๓๐๐ ล้านบาท

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มการตลาด และนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานเปิดบูธธนาคารออมสินในงาน Thailand Smart Money โดยมีนายวิรัช นิยมแย้ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคาร ออมสิน สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝาก สินเชื่อ และบริการ นายรัฐกร อัสดรธีรยุทธ์ ประธานเครื อ หนั ง สื อ พิ ม พ์ ด อกเบี้ ย ธุ ร กิ จ และสื่ อ มวลชน เข้ า ร่ ว มในพิ ธี เ ปิ ด เป็ น จำนวนมาก ณ Central World Live ชั้น ๘ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ บูธของธนาคารออมสินภายในงาน Thailand Smart Money ครั้งที่ ๓ ได้ นำเสนอบริการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ อย่างครบวงจร โดยมีโปรโมชั่นและ เงื่อนไขสุดพิเศษมากมายมาให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมชมงานในระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และในครั้งนี้ธนาคารออมสินได้นำเงินฝากประจำ ๔ เดือน อัตราดอกเบี้ย ๔% ต่อปี โดยเปิดรับฝากเงินขั้นต่ำ ๑๐,๐๐๐ บาท สูงสุดไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ฝาก ๑ ราย สามารถฝากได้เพียง ๑ บัญชี มาให้บริการเฉพาะ ในงาน Thailand Smart Money นี้เท่านั้น พร้อมกันนี้ ยังนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน อื่นๆ มาให้บริการด้วย อาทิ เงินฝาก Youth Savings สลากออมสินพิเศษ บัตร เครดิต เคทีซี-ออมสิน บัตรออมสิน วีซา เดบิต สมาร์ท ไลฟ์ เป็นต้น เมื่อเสร็จสิ้นงานตลอด ๔ วัน ปรากฏว่า มีผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจใช้บริการ ด้านการเงินที่บูธธนาคารออมสินจำนวนกว่า ๑,๒๙๐ ราย คิดเป็นมูลค่าเงินรวมกว่า ๓๐๐ ล้านบาท โดยตลอดการจัดงานมีผู้ใช้บริการด้านเงินฝาก คิดเป็นยอดเงินฝาก กว่า ๗๓.๘ ล้านบาท สำหรับบริการด้านสินเชื่อ มีลูกค้าให้ความสนใจยื่นขอสินเชื่อ รวมเป็นวงเงินสินเชื่อกว่า ๒๒๖.๕ ล้านบาท

เปิดสาขาออล ซีซั่นส์ เพลส ลำดับที่ ๙๓๔

เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มการตลาด และนายกรพัส หาญกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เขตปทุมวัน ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารออมสินสาขาออล ซีซั่นส์ เพลส โดยมี นางมัณฑณา รวดเร็ว ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตมีนบุรี ปฏิบัติงานแทน ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค ๒ กล่าวรายงาน และมีคณะผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคารออมสิน หัวหน้าส่วนราชการ ลูกค้าประชาชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเป็น จำนวนมาก ณ ธนาคารออมสินสาขาออล ซีซั่นส์ เพลส ถ.วิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ธนาคารออมสินสาขาออล ซีซั่นส์ เพลส เป็นสาขาลำดับที่ ๙๓๔ อยู่ใน พื้นที่การดำเนินงานควบคุมดูแลของธนาคารออมสินเขตพร้อมพงษ์ ธนาคารออมสิน ภาค ๒ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. โดยมีรูปแบบ การให้บริการเหมือนสาขาทั่วไป ให้บริการนอกเวลาราชการ มีธุรกรรมทางการเงินที่ หลากหลายทั้งด้านการรับฝาก - ถอนเงิน การให้บริการสินเชื่อ การรับชำระ Online Payment การให้บริการในรูปแบบ ATM, Visa Debit และบริการอื่นๆ เพื่อขยาย ช่องทางการให้บริการแก่ลูกค้าทุกระดับ และให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงแหล่งเงิน ทุนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ชมรมจริยธรรมจัดอบรมพลังจักรวาล

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ นางเบญจมาศ แก้วพรหมมาลย์ ประธานชมรมจริยธรรม ธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดการอบรมพลังจักรวาล เพื่อให้สมาชิกและผู้สนใจได้ฝึกปฏิบัติเบื้องต้นในการนำพลังจักรวาลไปใช้เป็นเครื่องมือ ในการบำบัดและรักษาโรคตลอดจนเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง โดยมีพลเอกเกษม นภาสวัสดิ์ ประธานมูลนิธิเพื่อฝึกพลังจักรวาล เป็นวิทยากร ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ ๑๕.๓๐ น. ณ หอประชุ ม บุ ร ฉั ต ร ธนาคารออมสิ น สำนั ก งานใหญ่ โอกาสนี้ นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้ให้เกียรติร่วมกิจกรรม กับชมรมด้วย

GSB

รอบรั้วริมไทร

สวัสดีปีใหม่ เข้าสู่ปีที่ ๑๐๐ ของธนาคารออมสินกันแล้ว เตรียมตัวเฉลิมฉลอง ปีที่ ๑๐๐ อย่างสมภาคภูมิ ส่วนจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้าง...จุลสารออมสิน จะนำมา บอกกล่าวกันอย่างแน่นอนเจ้าค่ะ...@@...ฉบับนี้เป็นฉบับปีใหม่ ขอร่วมสมัย ประเดิม พุทธศักราช ๒๕๕๖ ด้วยคำอวยพรอันสุดแสนจะครอบคลุม แต่ถ้าไม่พอ ต้องนี่เลย อ่านสารท่าน อธส.คุณวรวิทย์ และคำอวยพรของรองทั้ง ๗ ในฉบับนี้ รับรอง ปีนี้ เฮง เฮง เฮง...@@...ขอให้เฮง ขอให้รวย ขอให้สวย ขอให้เก่งและดี ทุกๆ เรื่องตามที่ ตั้งใจกันนะเจ้าค่ะ สำหรับปีมะเส็ง งูเล็ก ตามตำราหมอดูหลายสำนักบอกตรงกัน ว่าเป็นปีแห่งโชคลาภ ดังนั้นไม่ว่าคุณจะอายุกี่ขวบแล้ว ก็ขอให้สมหวังดังตั้งใจ ทุ ก ประการ…@@...ผ่ า นไปแล้ ว กั บ งาน KM Day กิ จ กรรมดี มี ส าระที่ เ ปิ ด เผย ขุมทรัพย์ทางปัญญาภายในองค์กรได้อย่างน่าประทับใจ...โดยเฉพาะความไพเราะ จากบทเพลงดวงตราและเพลงสดุดีออมสิน ที่ได้นักแต่งเพลงมืออาชีพ อาจารย์ ชัยรัตน์ วงศ์เกียรติขจร ผู้แต่งคำร้องและทำนองเพลงสดุดีออมสินมาให้คำแนะนำ และร่วมร้องบทเพลงดังกล่าวกับคณะนักร้องประสานเสียง ทำให้บทเพลงดังกล่าวยิ่ง มีมนต์ขลังสะกดคนดูทั้งหอประชุมเพชรรัตนได้อย่างไม่น่าเชื่อ...@@...แม้ว่าแดดของ วันที่ ๒๑ ธันวาคม จะร้อนแรงแค่ไหน (ร้อนปานเป็นวันสิ้นโลกตามความเชื่อของ ปฏิทินเผ่ามายา) แต่ก็ไม่สู้การรวมพลหนีไฟของกิจกรรมการฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี ในงานสั ป ดาห์ ค วามปลอดภั ย ที่ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานจากหลายฝ่ า ยให้ ค วาม สำคัญ…นั่นคือสปิริตของชาวออมสินที่ให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมที่ธนาคารจัดขึ้น และงานนี้ อธส. หนุ่มไฟแรง คุณวรวิทย์ ก็มาร่วมฝึกซ้อมหนีไฟกับชาวออมสินด้วย โดยท่านอยู่ตั้งแต่ช่วงการสาธิตการโรยตัวช่วยชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บ และดูการ ผจญเพลิง จนกระทั่งเป็นผู้กล่าวปิดงานและมอบรางวัลให้กับสายงานที่มีผู้เข้าร่วม กิจกรรมโดยพร้อมเพรียงมากที่สุด...@@...และยิ่งโดนใจพนักงานสุดๆ เมื่อท่าน อธส.วรวิทย์เดินทักทายเหล่าบรรดาพนักงานที่ยืนอยู่เป็นกลุ่มๆ และร่วมถ่ายรูปกับ พนักงาน อย่างเป็นกันเอง…งานนี้ได้แอบได้ยินพนักงานหญิงพูดกับเพื่อนอย่างเป็น ปลื้มว่า "ได้ถ่ายรูปกับ คุณ ว. ด้วยหล่ะ"...อืมม์..คนของประชาชน...คนของออมสิน... @@...ไม่ต้องจ้างพรีเซ็นเตอร์มาโปรโมท หนังสือให้ยุ่งยาก เมื่อเรามี อธส. หนุ่มที่ มีดีกรีความร้อนแรงในออมสินมากกว่า ดาราชื่อดังแห่งยุค งานนี้..เห็นทีจุลสาร ออมสินคงจะมีกระแสความนิยมเพิ่มขึ้น หลังจากที่กลายเป็นสิ่งพิมพ์ที่ Outstanding เฉพาะบุคคลมาสมัยหนึ่ง...@@..หลายคน ที่อ่านจุลสารฉบับส่งท้ายปีเก่า ซึ่งลงเนื้อหาเปิดใจของท่านอย่างเจาะลึก...ล้วนมี ความรู้ สึ ก กั บ อธส. ท่ า นใหม่ เ หมื อ นกั น คื อ “จริ ง ใจ เปิ ด เผย และตรงไปตรงมา จริงๆ”...@@...เชื่อว่าก้าวที่ ๑๐๐ ของธนาคารออมสิน ภายใต้การนำของ ท่าน อธส.วรวิทย์ จะเป็นก้าวที่มั่นคง ก้าวหน้าและสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กร และพนักงานตามความตั้งใจของท่านผู้นำ ที่พร้อมให้ผู้อื่นทำตาม...สวัสดี ปีใหม่ ๒๕๕๖...

บรรณาธิการ


จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๑๘ เดือนมกราคม ๒๕๕๖ (ปักษ์แรก)

GSB

วัฒนธรรมออมสิน

ความสำคัญของวัฒนธรรมองคกรตอการดำเนินงาน สวัสดีครับ เพื่อนๆ ชาวออมสินทุกท่าน มุมวัฒนธรรมออมสินฉบับที่ผ่านมา เราได้ รู้แล้วว่าวัฒนธรรมองค์กรคืออะไร และรู้ว่าค่านิยมเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของคนใน องค์กร ซึ่งเมื่อองค์กรเชื่อมร้อยพฤติกรรมหรือค่านิยมของบุคลากรในองค์กรได้สำเร็จ เราจะเรียกว่า วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ซึ่งเป็นแก่นสำคัญที่ทุกคนใน องค์กรยึดถือและปฏิบัติร่วมกัน เป็นพฤติกรรมที่คนในองค์กรยึดถือเพื่อเป็นแนวทางใน การปฏิบัติงาน มาถึงฉบับนี้ขอนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ ”ความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรต่อการ ดำเนินงาน” ที่ติดค้างไว้จากฉบับที่แล้ว ลองมาดูกันนะครับว่าทำไมทุกองค์กรจึงหันมา ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้

ความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร

เวลา สิ่งที่เคยได้เปรียบอาจจะกลับกลายมาเป็นความเสียเปรียบ กลยุทธ์ที่เคยใช้ได้ผลดี อาจจะใช้ไม่ได้ผลเลยก็ได้ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความได้เปรียบที่ไม่ยั่งยืนไม่สามารถอยู่ กับองค์กรได้ตลอดไป เมื่อเป็นเช่นนี้ก็คงต้องถึงเวลาแล้วที่ “วัฒนธรรมองค์กร” จะถูกหยิบยกขึ้นมา เป็นกลยุทธ์ใหม่หรือปัจจัยใหม่ ที่จะนำมาใช้ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ขององค์กร เหตุผลที่องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องนำเอาเรื่องนี้มาเป็นกลยุทธ์ หรือปัจจัย สำคัญสู่ความสำเร็จก็เพราะว่า ๏ วัฒนธรรมองค์กร เป็นสิ่งที่สร้างได้เองภายในไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยโชคชะตาฟา ลิขิต หรือโอกาสจากภายนอก ไม่ต้องรอสร้างโอกาสเวลาเกิดวิกฤติ ไม่ต้องไปรอให้คู่แข่ง เพลี่ยงพล้ำ ๏ วัฒนธรรมองค์กร สามารถสร้างความได้เปรียบให้องค์กรได้อย่างยั่งยืนกว่า เมื่อ ย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ขององค์กรที่ประสบความสำเร็จในหลายๆ องค์กรก็พบว่า “วัฒนธรรมองค์กร” คือ ตัวที่จะช่วยประคับประคองให้องค์กรนั้นๆ อยู่รอดในยามวิกฤติ และช่วงเร่งให้องค์กรเติบโตได้เร็วกว่าองค์กรอื่นในยามที่เศรษฐกิจรุ่งเรือง ทั้งหมดนี้คือเหตุผลความจำเป็นที่องค์กรต่างๆ รวมทั้งธนาคารออมสินของพวกเรา ต้องให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมาเพื่อรับมือกับการแข่งขันทาง ธุรกิจสมัยใหม่ เพราะวัฒนธรรมองค์กรนอกจากจะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความได้เปรียบใน การแข่งขันแล้ว วัฒนธรรมองค์กรยังเปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันขององค์กรที่จะช่วย ปองกันภัยคุกคามจากภายนอกได้อีกทางหนึ่งด้วย วัฒนธรรมองค์กรเป็นระบบที่สมาชิกมีความเข้าใจและยอมรับร่วมกันถึงสิ่งที่ควร ประพฤติปฏิบัติในองค์กรถึงแม้ไม่มีบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม สำหรับ ผู้บริหารแล้ววัฒนธรรมองค์การถือเป็นเครื่องมือทางการบริหารและพัฒนาองค์กรชนิด หนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์กรหากถูกนำไปใช้อย่าง เหมาะสม วั ฒ นธรรมของแต่ ล ะองค์ ก รจะมี ค วามแตกต่ า งกั น ไปซึ่ ง ขึ้ น อยู่ กั บ หลายๆ ปัจจัย เช่น สภาพการแข่งขันและลักษณะการประกอบธุรกิจขององค์กร นโยบายการ ดำเนินธุรกิจ วัฒนธรรมของชุมชนและสังคมที่องค์กรต้องเกี่ยวข้อง ความเชื่อและค่านิยม ที่ถูกปลูกฝังต่อๆ กันมาของคนในองค์กร เป็นต้น กล่าวโดยสรุปวัฒนธรรมองค์กร มีความสำคัญมากในการที่จะนำพาองค์กรไปสู่ ความเป็นเลิศอยู่รอดและยั่งยืนได้ขึ้นอยู่กับว่าวัฒนธรรมองค์กรนั้นดีหรือไม่ดี เป็นจุดแข็ง หรือเป็นจุดอ่อนที่บุคลากรในองค์กรนั้นยึดถือประพฤติปฏิบัติตามเป็นแบบแผนในการ ทำงานอยู่ในปัจจุบันและอนาคต แล้วพบกับสาระน่ารู้เรื่องค่านิยมองค์กร ในมุมวัฒนธรรมออมสินฉบับหน้านะครับ

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ปัจจัยที่เคยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในอดีต เริ่ ม จะหมดความสำคั ญ ลงไป เพราะเงิ น ทุ น หาที่ ไ หนก็ ไ ด้ ถ้ า ธุ ร กิ จ นั้ น มี ศั ก ยภาพ เทคโนโลยีที่ทันสมัยหาซื้อได้ภายในไม่กี่วัน คนเก่งซื้อตัวมาได้ไม่ยาก สินค้าใหม่ใครๆ ก็ คิดได้ เผลอๆ เราคิดได้ แต่คู่แข่งวางตลาดก่อนเราก็มี ประสบการณ์ และความลับทาง ธุรกิจล้วงได้ซื้อได้ไม่ยากในยุคของข้อมูลข่าวสาร เมื่อเป็นเช่นนี้ ความได้เปรียบที่เกิดจากเงินทุน เทคโนโลยี ตัวสินค้า บริการ สถานที่ตั้ง และราคาที่แตกต่างกันก็หมดความหมายไป ดังนั้นองค์กรต่างๆ จึงต้องหา แนวทางใหม่ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน นั่นก็คือ การใช้กลยุทธ์ (Strategy) มาเป็นเครื่องมือในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เช่น กลยุทธ์ด้านราคา กลยุทธ์ ด้านบริการ กลยุทธ์ด้านตราสินค้า กลยุทธ์การช่วยเหลือสังคมนำการขาย กลยุทธ์การ รักษาลูกค้า และอีกสารพัดกลยุทธ์ที่จะทำให้องค์กรมีความแตกต่าง และสร้างความได้ เปรียบคู่แข่งขันที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากทุกมุมโลก และคู่แข่งก็หน้าตาแปลกๆ เพิ่มมากขึ้น เพราะธุรกิจที่ไม่เคยเป็นคู่แข่งกันมาก่อน แต่ตอนนี้กลับกลายมาเป็นคู่แข่งที่ สำคัญก็เป็นไปได้ มาถึงวันนี้ กลยุทธ์ในการบริหารองค์กรในรูปแบบต่างๆ ถูกงัดออกมาใช้จนเกือบ หมดแล้ว นักคิดเชิงกลยุทธ์ก็พยายามสร้างแนวคิดเชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ ขึ้นมา เช่น กลยุทธ์ การสร้างตลาดใหม่ที่ไม่ต้องแข่งกับใคร (Blue Ocean) แต่สุดท้ายตลาดใหม่ก็จะกลาย เป็นตลาดเก่าไปในที่สุด เมื่อทุกคนเริ่มเข้าไปแข่งขันกันในตลาดใหม่ องค์กรไหนที่ไม่มี ตลาดใหม่ก็ต้องคิดกลยุทธ์การแข่งขันที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าแนวทางในการสร้าง กลยุทธ์ที่แตกต่างยังไม่ถึงทางตัน แต่ก็เริ่มมีสัญญาณบางอย่างบ่งบอกว่าการหาทาง เลือกเชิงกลยุทธ์ที่แตกต่างเริ่มหายากขึ้นทุกวัน และการสร้างกลยุทธ์จำเป็นต้องมีการ ลงทุนเพิ่มมากขึ้น การเลือกกลยุทธ์บางอย่างเริ่มมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น จากอดีตถึงปัจจุบัน องค์กรมักจะใช้โอกาสภายนอกบวกกับจุดแข็งของตัวเองนำ ที่มา : วัฒนธรรมองค์กร คุณค่าที่ซื้อหาไม่ ได้แต่สร้างได้ : ณรงค์วิทย์ แสนทอง กลยุทธ์การสร้างวัฒนธรรมองค์กร : อาจารย์บดี ตรีสุคนธ์ มาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด

â¤Ã§¡Òõͺ¤íÒ¶ÒÁªÔ§ÃÒ§ÇÑÅ ´ŒÒ¹¡ÒúÃÔËÒäÇÒÁàÊÕÂè § ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè ò ÊÐÊÁ¤Ðá¹¹µÍº¤íÒ¶ÒÁªÔ§ÃÒ§ÇÑÅãËÞ‹

ÊÒ§ҹºÃÔËÒäÇÒÁàÊÕè§ ¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ¡Ñº¼ÙŒâª¤´Õ·Ñé§ ñð ·‹Ò¹ ·Õèä´ŒÃѺÃÒ§ÇÑÅÊÅÒ¡ÍÍÁÊÔ¹¾ÔàÈÉ ó »‚ ÁÙŤ‹ÒÃÒ§ÇÑÅÅÐ ñð,ððð ºÒ· â´Âä´ŒÃѺà¡ÕÂõԨҡÃͧ¼ÙŒÍíҹǡÒø¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹ ¡ÅØ‹ÁÊÔ¹àª×èÍÃÒ‹͠(¹Ò§ÊÒǹ§àÂÒǏ ¾ÒªÕÃѵ¹ ) áÅÐ Ãͧ¼ÙŒÍíҹǡÒø¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹ ¡ÅØ‹Á»¯ÔºÑµÔ¡Òà (¹Ò§ÊÒǡûÃгÁ ǧɏÁ§¤Å) ໚¹»Ãиҹ㹡ÒèѺ ÃÒ§ÇÑÅ㹤ÃÑ駹Õé ÃÒª×Íè ¼Ù⌠ª¤´Õ ñ. ¤Ø³»ÂÃѵ¹ ºØµÃ¢Ñ¹ ò. ¤Ø³¡Ñ³±ÒÃѵ¹ ¾§Éâ¾¸Ôì ó. ¤Ø³Êع¹ Ñ · ¸ÃÃÁÇÔސ٠ô. ¤Ø³ÊÔ¹¹ Õ Ò® ÍÃÔ·ÃѾ õ. ¤Ø³°ÔµÒÃՏ ªÑÂÇѲ¹´Òí çÊØ¢ ö. ¤Ø³»ÂÐ àÁ×ͧ¨ØÂŒ ÷. ¤Ø³ÇÃÃ³Ò áʧà¾çªÃ ø. ¤Ø³Ë·Ñ¾ѪÏ ˧ɏàÇÕ§¨Ñ¹·Ã ù. ¤Ø³ÅÑ´´ÒÇ´Õ µÑ¹à¨ÃÔÞ ñð. ¤Ø³¾§Éà·¾ ´ÕËÇ‹Ò§

ÊÒ¢Ò¡ÃзÃǧ¡ÒäÅѧ ÊÒ¢Ò¡ÃзÃǧ¡ÒäÅѧ ÊÒ¢Ò¡ÃзÃǧ¡ÒäÅѧ ½†ÒµÃǨÊͺÀÒÂã¹Êíҹѡ§Ò¹ãËÞ‹ ½†Ò¾Ѳ¹ÒÃкº§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃÅÙ¡¤ŒÒ ½†ÒÂàŢҹءÒø¹Ò¤Òà ½†Ò¡ÒúÑÞªÕ ÊҢҨѡÇÃÃ´Ô ÊÒ¢ÒºÒ§Êоҹ ÊÒ¢ÒÈÃÕÁËÒ⾸Ô

ËÁÒÂà赯 : µÔ´µ‹ÍÃѺÃÒ§ÇÑÅ·Õè ʋǹʹѺʹعºÃÔËÒäÇÒÁàÊÕÂè § ¢Ö¹ é µÃ§ÊÒ§ҹºÃÔËÒäÇÒÁàÊÕÂè §  ð-òòùù-øõ÷ø / Ip Phone ùùøõ÷ø , ùùøõøò


จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๑๘ เดือนมกราคม ๒๕๕๖ (ปักษ์แรก)

GSB

แวดวงไทรภูมิภาค

ธนาคารออมสินภาค ๑

ธนาคารออมสินภาค ๓

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ธนาคาร ออมสินภาค ๑ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี โดยมีนางพิมพ์ใจ ไชยโชติช่วง ผอภ.๑ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระครู สุนทรธาดา เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หอย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างธนาคารออมสิน และ ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีทอดกฐินครั้งนี้เป็นจำนวน มาก ณ วัดเจดีย์หอย จ.ปทุมธานี

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ หม่อมหลวง อภิมงคล โสณกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขต ๖ นางรัตนลักษณ์ พูลทรัพย์ ผอภ.๓ นางถนอมจิตต์ ขุททะกะพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคมร่วม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการธนาคารโรงเรียน “โรงเรียน เจ้ า พระยาวิ ท ยาคม” ธนาคารโรงเรี ย นลำดั บ ที่ ๖๓๗ มี ธนาคารออมสินสาขาสาธุประดิษฐ์ สังกัดเขตบางคอแหลม เป็นสาขาพี่เลี้ยง โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้อุปถัมภ์โรงเรียน และ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ ธนาคารโรงเรียน โอกาสนี้ ธนาคารออมสินได้มอบทุน ประเดิ ม จำนวน ๕,๐๐๐ บาท เงิ น สนั บ สนุ น ครุ ภั ณ ฑ์ โครงการธนาคารโรงเรียน จำนวน ๘๘,๐๐๐ บาท และทุน การศึกษา จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ให้กับโรงเรียนด้วย

ธนาคารออมสินภาค ๕

เปิดธนาคารโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ : เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นางพิมพ์ ใจ ไชยโชติช่วง ผอภ.๑ และนางจิรา อ่อนไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารโรงเรียน ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ซึ่งเป็นธนาคารโรงเรียนลำดับที่ ๖๖๘ มีธนาคารออมสินสาขาจตุจักร เขตบางเขนเป็นสาขาพี่เลี้ยง โดยมีคณะผู้บริหาร และพนักงานในสังกัดธนาคารออมสินภาค ๑ ร่วม เป็นเกียรติในพิธีเปิด โอกาสนี้ ธนาคารออมสินได้มอบเงินสนับสนุน ครุภัณฑ์โครงการธนาคารโรงเรียน จำนวน ๘๘,๐๐๐ บาท ทุนการ ศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท และทุนประเดิม จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ให้กับ โรงเรียนด้วย

ธนาคารออมสินภาค ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ นางทรรศนีย์ สั ง แก้ ว ผอภ.๒ พร้ อ มด้ ว ยคณะผู้ บ ริ ห าร พนั ก งานและ ลูกจ้างในสังกัดธนาคารออมสินภาค ๒ ร่วมทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนสร้าง “ศาลาร้อยปี ออมสินร่วมใจ” ณ วัดสระเมือง บ้านนาเมือง ต.พังเคน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ โดยมีนางสาวปทุม คุ้มทอง ชธส.กส.๑ เป็น ประธานอุ ป ถั ม ภ์ และมี ย อดเงิ น ทำบุ ญ ทอดกฐิ น ครั้ ง นี้ จำนวนรวม ๑,๐๘๖,๑๔๐.๗๕ บาท เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๓ และ ๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ นายธนวุฒิ ลี้จากภัย ผจส.คลองเตย พร้อมด้วย พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ออกบูธประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ธนาคารในแคมเปญ “ถอน โอน จ่าย ได้ลุ้นรถ กับตู้ออมสิน Season 2” เพื่อส่งเสริมการใช้บัตร ATM/VISA ของธนาคาร ออมสินกับตู้เอทีเอ็มของธนาคารออมสินแก่ผู้ถือบัตรและ บุคคลทั่วไป ณ บริเวณหน้าโรงอาหาร กรมศุลกากร เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ นางมัณฑนา รวดเร็ว ผอข.มีนบุรี ปฏิบัติงานแทนผอภ. ๒ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างในสังกัดจัดกิจกรรมสร้าง ความสั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก ค้ า และหน่ ว ยงานพั น ธมิ ต ร ประจำปี ๒๕๕๕ “ก้าวหน้า ก้าวไกล ก้าวอย่างยั่งยืน” ณ ภัตตาคาร จรินทิพย์ ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นางวิมลรัตน์ พุกพูน ผอข.ถนนเพชรบุรี เป็นประธานในการอบรม เรื่อง “การออม และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน” ให้กับสมาชิกชุมชนโค้งรถไฟ ยมราช และชุ ม ชนใกล้ เ คี ย ง ซึ่ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ ก ารดู แ ลของ ธนาคารออมสินสาขาอุรุพงษ์ เขตถนนเพชรบุรี ธนาคาร ออมสินภาค ๒ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๑๐๐ คน ณ ห้องประชุม โรงเรียนกิ่งเพชร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

เปิดธนาคารโรงเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ : เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และนางนิตยา มัชฌิมา ผอภ.๗ ร่วมเป็น ประธานในพิธีเปิดธนาคารโรงเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ ซึ่งมี ธนาคารออมสินสาขามุขศาลาเป็นสาขาพี่เลี้ยง โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานธนาคารออมสินในสังกัดภาค ๗ ผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นเกียรติใน พิธีเปิด โอกาสนี้ ธนาคารออมสินได้มอบทุนประเดิม เงินสนับสนุน ครุภัณฑ์โครงการธนาคารโรงเรียน จำนวน ๑๒๔,๐๕๐ บาท มอบทุน การศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ จำนวน ๓๐ ทุน เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ในการนี้ ธนาคารออมสินภาค ๗ และ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ ได้ร่วมกันปรับปรุงซ่อมแซมป้อมตำรวจ จราจรของสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ จำนวน ๗ หลัง โดย ธนาคารออมสินได้สนับสนุนงบประมาณทั้งสิ้น ๑๗,๙๖๐ บาท

ศึกษาดูงานกองทุนหมู่บ้าน - สถาบันการเงินชุมชน : เมื่อวันที่ ๖ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ หน่วยสถาบันการเงินชุมชน ธนาคาร ออมสิน ภาค ๕ นำสมาชิกจากคณะสถาบันการเงินชุมชนที่เข้มแข็ง จำนวน ๓๘ คน ศึกษาดูงานกองทุนหมู่บ้านและสถาบันการเงินชุมชนที่ ได้รับรางวัลการบริหารจัดการดีเด่นในจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ สถาบัน การเงินชุมชนบ้านวังสรรพรส และสถาบันการเงินชุมชนหมู่บ้าน คลองกะทา

ธนาคารออมสินภาค ๖ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และดร.ธัชพล กาญจนกูล รธส.อ. รก.อธส. ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน รอบชิงชนะเลิศ ระดับ ประเทศ ประจำปี ๒๕๕๕ สายงานกิ จ การสาขา ๒ ซึ่ ง ธนาคารออมสินภาค ๖ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น โดยมีนาย ประยุ ท ธ์ สุ ก ก่ ำ ชธส.กส.๒ กล่ า วรายงาน และนางสาว ชนิดา ทิพย์พิลา ผอภ.๖ พร้อมผู้บริหารและพนักงานร่วม ในพิธี

ธนาคารออมสินภาค ๗ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ธนาคารออมสิน ภาค ๗ ร่ ว มกั บ สำนั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๒ อุตรดิตถ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพให้กับคณะกรรมการ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จ.อุตรดิตถ์ จำนวน ๖๓๙ กองทุ น ซึ่ ง มี เ ครื อ ข่ า ยกทบ. และผู้ ป ระสานงานเข้ า ร่ ว ม จำนวน ๗๓๓ คน โดยมีนายเฉลิมชัย เฟื่องคอน ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน และนายปุมเอก สุขโกษา ผอข.อุ ต รดิ ต ถ์ คณะผู้ บ ริ ห าร พนั ก งาน ลู ก จ้ า งธนาคาร ออมสินเขตอุตรดิตถ์ หน่วยสถาบันฯ ภาค ๗ และหัวหน้า ส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โอกาสนี้ ธนาคาร ออมสินภาค ๗ ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดประชุมดังกล่าว จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

GSB 7 SCHOOL BANK TEAM : เมื่อวันที่ ๘ - ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นายปรีมล วงษ์ม่วง ชธส.กส. ๓ นางนิตยา มัชฌิมา ผอภ.๗ นางบุ ษ บา ฤทธิ์ เ รื อ งนาม ฝพว. ร่ ว มเป็ น ประธานใน กิ จ กรรมเยาวชนสั ม พั น ธ์ GSB 7 SCHOOL BANK TEAM ซึ่ ง ธนาคารออมสินภาค ๗ ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมทรัพยากรบุคคลและ กีฬา หน่วยนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จัดขึ้น โดยมีผู้บริหาร ธนาคารออมสิน และพนักงาน คณะครูและนักเรียนธนาคารโรงเรียน สังกัดธนาคารออมสินภาค ๗ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐๐ คน ทั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย Team Spirit, Walk Rally กิจกรรมสร้าง และปล่อยประการังเทียม เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเลไทยและสร้างที่ อยู่อาศัยให้กับสัตว์ทะเล พร้อมทั้งนำคณะครูและนักเรียนชมเรือหลวง จักรีนฤเบศร์ ตลาดน้ำอโยธยา สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วม กิจกรรมเป็นอย่างมาก

ธนาคารออมสินภาค ๘ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ธนาคารออมสินภาค ๘ ร่วมกับฝ่าย พั ฒ นาสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ส่ ว นธนาคารโรงเรี ย นจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การออมให้ กั บ โรงเรี ย นหางดงรั ฐ ราษฎร์ อุปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ โดยมีการจัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ ความสำคัญของการออม และกิจกรรมรณรงค์ปลูกฝังนิสัย รักการออมให้กับนักเรียน

ธนาคารออมสินภาค ๙ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ นางอนงค์ สุริยะโชติ ผอข.เชียงราย ร่วมกับธนาคารออมสินสาขาแม่จัน จัดกิจกรรมตลาดนัดออมสินสินค้าชุมชน ประจำปี ๒๕๕๕  โดยได้รับเกียรติจากนายละออง ติยะไพรัช สมาชิกสภา-


จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๑๘ เดือนมกราคม ๒๕๕๖ (ปักษ์แรก)

GSB ผู้ แ ทนราษฎรจั ง หวั ด เชี ย งราย เป็ น ประธานในงาน ซึ่ ง มี ลู ก ค้ า ธนาคารออมสิ น ร่ ว มออกร้ า นจำหน่ า ยสิ น ค้ า เป็ น จำนวนมาก อาทิ ธูปเทียนหอม งานไม้ เสื้อผ้า อาหาร  และ ขนม  ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละสิ น ค้ า OTOP ของกลุ่ ม สตรี แ ม่ บ้ า น ในอ.แม่จัน เป็นต้น ณ บริเวณหน้าธนาคารออมสินสาขา แม่จัน จ.เชียงราย

ธนาคารออมสินภาค ๑๐

แวดวงไทรภูมิภาค

ธนาคารออมสินภาค ๑๓ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นายมงคล เปี ย เมื อ ง ผอภ.๑๓ และนายเชิ ด ชั ย สงวนสิ น ธุ์ ผอข. นครราชสีมา ๑ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดภาค ๑๓ มอบ เงิ น สนั บ สนุ น กิ จ กรรมออกร้ า นกาชาด ในงานกาชาด นครราชสีมา ประจำปี ๒๕๕๖ และการออกร้านกาชาดใน งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๕๖ ให้ กับเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยมี น างราตรี บั ว ประดิ ษ ฐ์ นายกเหล่ า กาชาดจั ง หวั ด นครราชสี ม า เป็ น ผู้ รั บ มอบ ณ จวนผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นครราชสีมา

ธนาคารออมสินภาค ๑๔

กิ จ กรรมโครงการเยาวชนสั ม พั น ธ์ ครั้ ง ที่ ๒ : เมื่ อ วั น ที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ ผอภ.๑๐ จัด กิจกรรมโครงการเยาวชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒ “สนุกกับภาษาไทยไปกับ ครูลิลลี่” โดยมีนักเรียนที่ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนจาก ๒๕ โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๒๐๐ คน ในการนี้ ครูลิลลี่ ได้มาเป็น วิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้เรื่องการใช้ภาษาไทยในยุคปัจจุบัน พร้อมกันนี้ ได้จัดการประกวด Mind Mapping ในหัวข้อ “ธนาคาร ในฝัน” สร้างความประทับใจและความสนุกสนานให้แก่น้องๆ ที่เข้าร่วม กิจกรรมเป็นอย่างมาก ณ โรงแรมเอ็มเจ จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ ผอภ.๑๐ จัดกิจกรรม CSR เพื่อสิ่งแวดล้อม “พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์” โดยจัดทำ โครงการพั ฒ นาแหล่ ง การเรี ย นรู้ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วทาง ธรรมชาติ ประกอบด้วย  การจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง ๑.๑ กิโลเมตร  การสร้างสะพานเดินเท้ายาว ๑๕ เมตร การจัดทำป้ายสื่อความหมายประจำฐานศึกษา ๑๕ ฐาน การจัดทำราวเหล็กกั้นจุดเสี่ยงภัยบริเวณน้ำตก ระยะ ทาง ๙๐ เมตร รวมงบประมาณ จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท นายโสภณพงษ์ เหตานุ รั ก ษ์ นายอำเภอเต่ า งอย เป็ น ตัวแทนรับมอบเงินสนับสนุนการจัดทำโครงการดังกล่าว ณ อุทยานแห่งชาติภูผายล อ.เต่างอย จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ธนาคารออมสิน ภาค ๑๔ จั ด การอบรมอาสาสมั ค รที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ประจำหมู่บ้าน (หมอหนี้) ประจำปี ๒๕๕๕ โดยมีนาง วิไลวรรณ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา ผอข.พระนครศรีอยุธยา ๑ เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด การอบรมดั ง กล่ า ว ซึ่ ง มี ผู้ เ ข้ า การ อบรมจำนวน ๖๕๐ คน ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ธนาคารออมสิน ภาค ๑๔ จั ด การอบรมอาสาสมั ค รที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ประจำหมู่บ้าน (หมอหนี้) ประจำปี ๒๕๕๕ โดยมีนายเสน่ห์ สุขแสง ผอข.พระนครศรีอยุธยา ๒ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมดังกล่าว ซึ่งมีผู้เข้าการอบรม จำนวน ๔๖๐ คน ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ธนาคารออมสิน เขตสระบุรี นำโดยนายสุรศักดิ์ นิพัทธ์โยธิน ผอข.สระบุรี ผจส. พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด จัดงาน “ตลาดนัด ตลาด น้ำต้นตาล” โดยมีสินค้าชุมชน และอาหารพื้นเมืองกว่า ๑๐๐ ร้านค้าร่วมออกร้านในงานดังกล่าว ณ ตลาดน้ำโบราณบ้าน ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

ธนาคารออมสินภาค ๑๕

ลูกค้า โดยมีลูกค้าและหน่วยงานพันธมิตรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๒ คน ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จ.กระบี่ ภายในงานได้มีการพบปะสังสรรค์ระหว่าง ลูกค้ากับผู้บริหารและพนักงาน และการบรรยายพิเศษจาก ดร.อภิชาต ดำดี ในเรื่อง "อันดามันเบ่งบานพร้อมเปิดบ้าน รับ AEC" เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ธนาคาร ออมสินเขตพัทลุง โดยนายพิชาญ  บุญชูวงศ์  ผอข.พัทลุง พร้ อ มผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานในสั ง กั ด จั ด กิ จ กรรมลู ก ค้ า สัมพันธ์  “ก้าวหน้า ก้าวไกล ก้าวอย่างยั่งยืนกับธนาคาร ออมสิ น ” เพื่ อ สร้ า งสั ม พั น ธภาพอั น ดี ร ะหว่ า งธนาคารกั บ ลูกค้า โดยมีลูกค้าและหน่วยงานพันธมิตรเข้าร่วมกิจกรรม และพบปะกับผู้บริหารและพนักงาน จำนวน ๒๕ ราย ณ ร้านครัวสวนปาล์ม อ.เมือง จ.พัทลุง

CSR โครงการ “สร้างฝายชะลอน้ำ ฝายน้ำล้น บนกำโลน” : เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นายสมหมาย อุดมทรัพย์ ผอภ.๑๗ นำคณะผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรม ออมสินรักษ์สิ่งแวดล้อม ในโครงการ “สร้างฝายชะลอน้ำ ฝายน้ำล้น บนกำโลน” ณ หมู่ ที่ ๑ และหมู่ ที่ ๑๒ ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช พร้อมมอบอุปกรณ์และเครื่องมือในการจัดทำฝาย ชะลอน้ำ ฝายน้ำล้น จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ในการนี้ นายพิชัย บุณยเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และ นายกิติพันธ์ เพชรชู นายอำเภอลานสกา ได้ร่วมในพิธีเปิดโครงการ ดังกล่าวด้วย

เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ธนาคาร ออมสินภาค ๑๕ จัดการประชุมลูกจ้างปฏิบัติงานทดแทน ธนาคารออมสินภาค ๑๘ พนักงานปฏิบัติการ ๔ - ๗ และลูกจ้างขับรถยนต์ในสังกัด ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.ระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปในแนวทางเดี ย วกั น และเพิ่ ม ประสิทธิภาพในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของ ธนาคาร ซึ่งการประชุมครั้งนี้มี นางสมหญิง เปรมประเสริฐ ธนาคารออมสินภาค ๑๑ ผอภ.๑๕ พร้อมด้วย ผอข. ลูกจ้างปฏิบัติงานทดแทน เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นางวันเพ็ญ พนักงานปฏิบัติการ ๔ - ๗ และลูกจ้างขับรถยนต์ในสังกัด ทัพซ้าย ผจส.อุบลรัตน์ และนายวิษณุ ชนไฮ ชอภ.๑๑ ธุรกิจ ภาค ๑๕ เข้าร่วมการประชุม จำนวนรวม ๒๙๓ คน เป็ น ผู้ แ ทนธนาคารออมสิ น ภาค ๑๑ มอบเงิ น สนั บ สนุ น กิจกรรม "วิ่งประเพณี ครั้งที่ ๑๓" ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ธนาคารออมสินภาค ๑๖ ภูเขียว จ.ชัยภูมิ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยในกิจกรรม เมื่ อ เร็ ว ๆ นี้ ธนาคารออมสิ น สาขาพุ น พิ น สาขา ดังกล่าวได้จัดให้มีการวิ่งทางไกล ๑๐ กิโลเมตร และการแข่ง คีรีรัฐนิคม และสาขาพนม ซึ่งอยู่ในสังกัดธนาคารออมสิน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงาน “ออมสิน ดูงานลั้ลลา” : ขันกีฬาประเภทต่างๆ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๘๐๐ คน เขตสุราษฎร์ธานี ๒ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ธุรกิจเงินฝาก เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ หน่วยสถาบัน เชิ ง รุ ก โดยเฉพาะเงิ น ฝากสงเคราะห์ ช ี ว ิ ต และครอบครั ว การเงินชุมชน ธนาคารออมสินภาค ๑๘ จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ธนาคารออมสินภาค ๑๒ ในการนี้ ได้มีการลงพื้นที่เพื่อพบปะลูกค้า รวมทั้งมีการออก “ออมสิน ดูงานลั้ลลา” ให้กับสถาบันการเงินชุมชนในพื้นที่ภาค ๑๘ ซึ่ง เมื่ อ วั น ที่ ๑ ๙ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นางอนามั ย บูธประชาสัมพันธ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว ซึ่ง ได้รับการพัฒนาจากกองทุนหมู่บ้านฯ เป็นสถาบันการเงินชุมชน โดย ประเปรียว ผอภ.๑๒ นายศรชัย จันโทวงษ์ ผอข.อุบลราชธานี ๑ ได้รับความสนใจและได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ได้ ไปศึกษาดูงานที่ สถาบันการเงินชุมชนควนสุบรรณ อ.นาสาร ร.ต.ต.(ญ) อุบลรัตน์ นันทธิกูล ผอข.อุบลราชธานี ๒ พร้อมด้วย จ.สุ ร าษฎร์ ธ านี และสถาบั น การเงิ น ชุ ม ชนปากเกร็ ด ร่ ว มใจ ๒ ผู้บริหารและพนักงานในสังกัดภาค ๑๒ เป็นผู้แทนธนาคาร ธนาคารออมสินภาค ๑๗ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างสถาบันการเงินชุมชนในพื้นที่ภาค ๑๘ ด้วย ออมสินในการมอบเงินสนับสนุนการดำเนินการจัดงาน เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ธนาคาร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “รับแสงตะวันก่อนใครในสยาม ออมสินเขตกระบี่ โดยนางจารุพันธ์ เมืองสง  ผอข.กระบี่ เสริมพลังมงคลชีวิต พิชิตเอาฤกษ์ชัย” ประจำปี ๒๕๕๖ ของ พร้ อ มผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานในสั ง กั ด จั ด กิ จ กรรมลู ก ค้ า จ.อุบลราชธานี จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แก่นายวันชัย สั ม พั น ธ์  “ก้ า วหน้ า ก้ า วไกล ก้ า วอย่ า งยั่ ง ยื น กั บ ธนาคาร สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ออมสิ น ” เพื่ อ สร้ า งสั ม พั น ธภาพอั น ดี ร ะหว่ า งธนาคารกั บ


๑๐

จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๑๘ เดือนมกราคม ๒๕๕๖ (ปักษ์แรก)

จากปี ๒๔๕๖ จวบจนปี ๒๕๕๕ นับเปนระยะเวลา ๙๙ ปี ที่ธนาคารออมสิน ยังคงดำเนินงานอย่างยึดมั่นในพระราชปณิธานของล้นเกล้า พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดธนาคาร ออมสิน โดยในปี ๒๕๕๕ ที่ผ่านมานั้น เปนอีกหนึ่งปีที่ธนาคารออมสินได้ ก้าวไปสู่ความสำเร็จและการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ จุลสารออมสินจึงขอ ประมวลข่ า วและกิ จ กรรมสำคั ญ ในรอบปี ที่ ๙๙ มานำเสนอ ก่ อ นที่ ช าว ออมสินทุกคนจะก้าวไปสู่ปีที่ยิ่งใหญ่ ปีที่ ๑๐๐ ของธนาคารออมสินร่วมกัน ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เทิดไว้ด้วยเกล้า ๘๕ พรรษา องค์ราชัน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ธนาคารออมสิน พร้อมใจถวายความจงรักและภักดี น้อมดวงใจถวายพระพรชัยมงคล และ ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดีและพลังของแผ่นดินโดยพร้อมเพรียง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมร่วมสนองพระราชประสงค์ในการสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างมุ่งมั่นดังเช่นเคยปฏิบัติ มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๕ ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จ.ชลบุรี และวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร จ.สงขลา

๘๐ พรรษามหาราชินี พระราชกรณียกิจเพื่อปวงชน เฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๕ รอบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ปีมหามงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ธนาคารออมสินจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “๘๐ พรรษามหาราชินี พระราชกรณียกิจเพื่อปวงชน” และนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ “๕ รอบ มะโรงนักษัตร มหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร” ในระหว่าง วันที่ ๒๓ กรกฎาคม - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณอาคารทรงไทย ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชจริยาวัตรอันงดงาม และพระราช กรณียกิจของทั้งสองพระองค์ในด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังร่วมสนับสนุนการออกร้านแสดงและ จำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์จากโครงการพระราชดำริฯ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานแม่หลวง ของปวงชนไทยด้วย พร้อมกันนี้ ธนาคารออมสินยังยืนหยัดสนับสนุน “ทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ” อย่างเต็ม กำลัง นับจากที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระราชวโรกาส ให้ธนาคารออมสินเข้าเฝาฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อประเดิมในการก่อตั้งเป็นจำนวน ๗๒ ล้านบาท เมื่อปี ๒๕๔๙ โดยธนาคารออมสินยังคงให้การสนับสนุนทุนอย่างต่อเนื่องเป็น ประจำทุกปี เพื่อให้ผู้มีความรู้ความสามารถด้านต่างๆ ไปศึกษาเล่าเรียนในสาขาที่เป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ณ ต่างประเทศตั้งแต่ระดับปริญญาโทถึงระดับปริญญาเอก จวบจนถึงสิ้นปี ๒๕๕๕ มีนักเรียนทุนรวมแล้วจำนวน ๖ รุ่น รวม ๑๕ คน

ด้วยพระกรุณาจากพระบรมวงศานุวงศ์ วันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ๑ เมษายน พระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทาน พระราชวโรกาส ให้ธนาคารออมสินเข้าเฝาฯ ถวายการรับฝากเงินออมสินและของที่ระลึก เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ยังความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณ หาอย่างที่สุดมิได้ และในโอกาสอันสำคัญนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ได้พระราชทานพระราโชวาท เนื่องในโอกาสวันสถาปนาธนาคารออมสินครบ ๙๙ ปี พุทธศักราช ๒๕๕๕ อันเป็นปีที่สำคัญยิ่งของธนาคารออมสิน นับเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล แก่คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสินเป็นอย่างยิ่ง

ภักดีสนองพระคุณไท เจ้าฟาเพชรรัตนฯ เพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระราชธิดาในล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ ผู้ทรงเป็นกำลังสำคัญในการสืบสาน พระบรมราชปณิธานในกิจการที่สมเด็จพระบรมราชชนกได้ทรงริเริ่มไว้อย่างมั่นคงตลอด พระชนมชีพ ธนาคารออมสินจึงเชิญพระนามสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เป็นชื่อหอประชุมนามว่า “หอประชุมเพชรรัตน” พร้อมประดับตราประจำ พระองค์ เพื่อเป็นพระอนุสรณ์แห่งพระองค์ ผู้ทรงพระคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่ธนาคารออมสิน พร้อมกันนี้ ผู้บริหารและพนักงาน ๔๐ คน ยังได้ร่วมริ้วขบวนพระอิสริยยศในงาน พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ เพื่อส่งเสด็จ ‘สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟาเพชรรัตน ราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี’ ...สู่สวรรคาลัย โดยทุกคนต่างสวมเครื่องแบบเต็มยศและ สวมหมวกซึ่งถือเป็นการรื้อฟนขนบประเพณีการแต่งกายเต็มยศเป็นครั้งแรกในรอบ ๕๐ ปี นอกจากนี้ ธนาคารออมสินยังจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก “ออมสินของแผ่นดิน” ทูลเกล้าฯ ถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับพระราชทานแจกแก่ผู้มาร่วมงานพระราชพิธี ดังกล่าวด้วย

รวมขาวเดนรอ ปีแห่งการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๙๙ ปี ๒๕๕๕ ปีแห่งการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๙๙ ปี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ธนาคารออมสิน ๑ เมษายน คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคาร ออมสินทั่วประเทศ รวมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาท สมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ อย่างพร้อมเพรียง โดยเข้าร่วมพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายพานพุ่มเป็นราชสักการะและบวงสรวงดวงพระวิญญาณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ธนาคาร ออมสินสำนักงานใหญ่ และ ณ ธนาคารออมสินภาคทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ใต้ร่มพระบารมี ๙๙ ปี ด้วยความสง่างามสมพระเกียรติของพระบรมราชานุสาวรีย์ หลังจากที่ได้ดำเนินการบูรณะ ปรั บ ฐานพระแท่ น พระบรมราชานุ ส าวรี ย์ ใ ห้ สู ง ขึ้ น พร้ อ มอั ญ เชิ ญ พระบรมรู ป กลั บ มา ประดิษฐานยังตำแหน่งเดิม และดำเนินการปรับภูมิทัศน์โดยรอบและบริเวณด้านหน้าอาคาร ทรงไทยทั้งหมด ทั้งสำนักงานสาขาย่อยของสำนักพหลโยธิน ปายชื่อใหม่ของธนาคาร เสาธง ขนาดใหญ่ น้ำพุ ต้นไม้มงคลและไม้หายากที่ปลูกรายรอบ เป็นต้น ประกาศความภาคภูมิในความเป็นธนาคารออมสินนับแต่เมื่อครั้งคลังออมสินจน วิวัฒน์มาเป็นธนาคารออมสินในปัจจุบัน ด้วยงาน “ออมสินธานี ใต้ร่มพระบารมี ๔ รัชกาล” เฉลิมฉลองวาระสำคัญ ๙๙ ปีที่ธนาคารออมสิน เติบโตคู่เศรษฐกิจและสังคมไทยมาอย่าง ยิ่งใหญ่และสง่างาม พร้อมจัดงานแสดงนิทรรศการ “ธนาคารออมสินงามสง่า ใต้ร่มพระบารมี มหาธีรราชเจ้า” ณ หอประชุมบุรฉัตร จัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึก “ใต้ร่มพระบารมี ออมสิน ๔ แผ่นดิน” เทิดพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ๔ รัชกาล ตั้งแต่สมัยการก่อตั้งเป็นคลังออมสินในสมัยพระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ และในรัชสมัยพระบาท


จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๑๘ เดือนมกราคม ๒๕๕๖ (ปักษ์แรก)

๑๑

สามารถดำเนินการได้ตามเปาหมายเช่นกัน ณ สิ้นปี ๒๕๕๕ มีอาสาสมัครที่ปรึกษาทาง การเงินประจำหมู่บ้านทั่วประเทศรวม ๑๐๘,๐๐๐ คน ร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐในโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) โดยหลังนายกรัฐมนตรีกดปุ่มโอนเงินให้หมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศ ธนาคารออมสินเป็น ผู้อำนวยความสะดวกในการเปิดบัญชีให้กับหมู่บ้านและชุมชนรองรับการจัดสรรเงิน งบประมาณโครงการ SML จากรัฐบาล พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ และอำนวยความสะดวก ในการเบิกจ่ายเงินจากบัญชี โดยมีหมู่บ้านและชุมชนเปิดบัญชีเงินฝากตามโครงการ SML กับธนาคารออมสินแล้วจำนวน ๔๑,๒๙๔ หมู่บ้านและชุมชน เดินหน้าต่อเนื่องร่วมงาน “ทศวรรษใหม่กองทุนหมู่บ้านฯ : เปิดปฏิบัติการเพิ่มทุน ล้านใหม่” ดำเนินการโอนเงินเพิ่มทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านฯ ในระยะที่ ๓ กองทุนละ ๑ ล้าน บาท และสร้างปรากฏการณ์ใหม่กับแนวคิดในการร่วมมือกับกองทุนหมู่บ้านฯ ช่วยเหลือ สมาชิ ก ที่ ป ระสบปั ญ หาการเงิ น ด้ ว ยการเข้ า ไปให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ให้ สิ น เชื่ อ แก่ ก องทุ น หมู่บ้านฯ เพื่อสมทบกับเงินกองทุนหมู่บ้านฯ ดำเนินการไถ่ถอนโฉนดที่ดินจากแหล่งเงินกู้ นอกระบบกลับคืนมาให้กับสมาชิก เบื้องต้นมีสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ๑๐ คน จาก ๑๐ กองทุน หมู่บ้านฯ ใน ๔ ภูมิภาค รับมอบโฉนดที่ดินคืนแล้ว เป็ น ธนาคารหลั ก ในการดำเนิ น งานตามโครงการพั ก หนี้ เ กษตรกรรายย่ อ ยและ ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ลูกหนี้ที่มีสถานะปกติ) เป็น ระยะเวลา ๓ ปี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาสในการประกอบอาชีพ และเพิ่มพูนคุณภาพที่ดีขึ้นแก่ประชาชน ร่ ว มป อ งกั น ผลกระทบจากมหาอุ ท กภั ย ซ้ ำ สอง ลงนามสั ญ ญากู้ เ งิ น กั บ การนิ ค ม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) วงเงิน ๓,๕๔๖.๒๔ ล้านบาท สนับสนุนการดำเนินการ ก่อสร้างระบบปองกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ.ดำเนินการเอง ๖ แห่ง ประกอบด้วย นิ ค มอุ ต สาหกรรมลาดกระบัง นิคมอุตสาหกรรมบางชัน นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคม สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ โดย ๑ ชุดมีจำนวน ๔ ดวง ราคาบน อุตสาหกรรมบางพลี นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร และนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร ในอัตรา หน้าแสตมป์ดวงละ ๓ บาท ดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๐๑ ต่อปี ระยะเวลา ๑๕ ปี และให้จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยโดยไม่ต้องจ่ายคืน จั ด พิ ม พ์ ห นั ง สื อ ภาพแห่ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ใ นช่ ว งหลายทศวรรษ “๙๙ ปี ธนาคาร เงินต้นใน ๕ ปีแรก โดยรัฐบาลจะเป็นผู้ชดเชยส่วนต่างระหว่างต้นทุนเงินกับอัตราดอกเบี้ยที่ ออมสิน” บันทึกความทรงจำ...วันแห่งเกียรติยศ รวมถึงสารคดีเชิงประวัติศาสตร์ “ใต้ร่มพระ เรียกเก็บกับ กนอ. ให้กับธนาคารออมสิน บารมี ๙๙ ปี ธนาคารออมสิน” และหนังสือฉบับพิเศษครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา “๙๙ ปี ธนาคารออมสิน” เพื่อเป็นที่ระลึกในอภิลักขิตสมัยการบรรจบครบ ๙๙ ปีในครั้งนี้ และโอกาสนี้ ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีประสิทธิภาพ ตอกย้ำพันธกิจในการเป็นสถาบันเพื่อการออม ปักธงพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างยังได้ร่วมเฉลิมฉลองในวาระสำคัญ ด้วยการแต่งกายนอก เครื่องแบบใหม่พร้อมกันทั่วประเทศนับตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคมเป็นต้นไป โดยเครื่องแต่งกาย การบริการ และช่องทางในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการ เปิดศักราช ๒๕๕๕ ที่เงินฝากประจำ ๙๙ วัน (รุ่น ๔) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓.๓๐ นอกเครื่องแบบใหม่ ในปี ๒๕๕๕ นับเป็นการปรับเปลี่ยนเครื่องแต่งกายนอกเครื่องแบบ ครั้งที่ ต่อปี เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ๕ ของพนักงานธนาคารออมสิน ต่อเนื่องด้วยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ๙๙ วัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๒.๗๕ ต่อปี ซึ่ง ไม่เพียงเท่านี้ ธนาคารออมสินยังมีอีกหนึ่งความภาคภูมิฉลองรับปีที่ ๙๙ เมื่อได้รับ การยกย่องจากนิตยสารดอกเบี้ยให้รับรางวัลเกียรติยศ Bank of the year ๓ ปีซ้อน ดีเดย์เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ พร้อมเชิญชวนผู้รักการ เช่นเดียวกับการที่นายเลอศักดิ์ จุลเทศ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน คนที่ ๑๔ ได้รับรางวัล ออมร่วมออมเงินกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ๑๑ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓.๐๐ ต่อปี โดยผู้ฝากบุคคลธรรมดาได้รับการ Banker of the year ๓ ปีซ้อนเช่นกัน นอกจากนี้ อ อมสิ น ยั ง คว้ า แชมป์ รั บ รางวั ล สถานประกอบกิ จ การดี เ ด่ น ด้ า นความ ยกเว้นภาษี มอบเงินฝากอัตราดอกเบี้ยสูงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการออม เงินฝากเผื่อเรียก ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ โดยธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่) เป็นสถาบันการเงินหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้าน พิเศษ ๑๐๙ วัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๒.๘๕ ต่อปี และเงินฝากประจำ ๕ เดือน (รุ่น ๔) ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ซึ่งเป็น ๑ ใน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓.๔๐ ต่อปี เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม - ๓๑ สิงหาคม จำนวน ๔๓ แห่งที่ได้รับรางวัลระดับประเทศติดต่อกัน ๖ ปีซ้อน นับจากปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๕ ๒๕๕๕ โดยเงินฝากทั้ง ๒ ประเภทนี้ เปิดรับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ ๗ ปี ขึ้นไปและนิติบุคคลทุกประเภท โดยกำหนดเปิดบัญชีขั้นต่ำ ๑๐,๐๐๐ บาท ฝากเพิ่ม จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ครั้งละไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ บาท คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันนับตั้งแต่วันที่ฝาก ประกาศศักยภาพเปนผู้นำในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ๓๙๙ วัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓.๓๐ ต่อปี เปิดรับฝาก มุ่งมั่นสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก เดินหน้าในการเป็นผู้ให้บริการทางการเงินใน สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทุกประเภท ซึ่งผู้ฝากบุคคลธรรมดาได้รับการยกเว้น รูปแบบไมโครไฟแนนซ์แบบครบวงจร เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศเข้าถึง ภาษี เปิดบัญชีขั้นต่ำ ๑๐,๐๐๐ บาท ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ บาท เปิดรับฝากตั้งแต่ แหล่งทุนและบริการทางการเงิน พร้อมพัฒนาและส่งเสริมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสู่ วันที่ ๒ กรกฎาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ และตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน - ๓๐ พฤศจิกายน การเป็นสถาบันการเงินชุมชน จากเปาหมายในช่วงปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ ที่จำนวน ๓๐,๐๐๐ ๒๕๕๕ ธนาคารออมสินส่งเงินฝากประจำ ๕ เดือน (รุ่น ๕) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓.๓๐ ต่อปี แห่ง โดยสรุป ณ สิ้นปี ๒๕๕๕ สามารถดำเนินการได้รวมจำนวน ๓๐,๘๔๒ แห่ง เกินกว่า กลับมารุกตลาดเงินฝากอีกครั้ง เช่นเดียวกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ๙๙ วัน (รุ่น ๒) อัตรา เป า หมายที่ ก ำหนดไว้ ขณะที่ โ ครงการอาสาสมั ค รที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ประจำหมู่ บ้ า น ดอกเบี้ยร้อยละ ๒.๕๐ ต่อปี ระยะเวลารับฝากตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

นรอบป ๒๕๕๕


๑๒

จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๑๘ เดือนมกราคม ๒๕๕๖ (ปักษ์แรก)

พัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากต่อเนื่องนำเสนอ เงินฝากเผื่อเรียก Youth Savings อัตรา ดอกเบี้ยร้อยละ ๑.๕๐ ต่อปี แก่เด็กและเยาวชนไทยที่อายุตั้งแต่ ๗ - ๒๐ ปี เพียงเปิดบัญชี ขั้นต่ำ ๑๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ และมีเงินคงเหลือ ในบัญชีไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ บาท ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับ New iPad จำนวนรวม ๒๐๐ รางวัล กำหนด จับรางวัล ๖ ครั้ง ในทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน ประเดิมครั้งแรกวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ครั้งสุดท้าย ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ส่งท้ายปีกับเงินฝากประจำ ๔ เดือน อัตราดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ ๔ ต่อปี สำหรับ ผู้ฝากที่ลงทะเบียนรับใบจองสิทธิ์ในงาน Thailand Smart Money สัญจรอุดรธานี และ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เท่านั้นโดยเปิดรับฝากเงินขั้นต่ำ ๑๐,๐๐๐ บาท สูงสุด ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ฝาก ๑ ราย ฝากได้เพียง ๑ บัญชีเท่านั้น อีกทางเลือกของการออมอันโดดเด่นอย่างต่อเนื่องตลอดปี สลากออมสินพิเศษ ๓ ปี ไม่ว่าจะเป็นงวดที่ ๕๐, ๕๑, ๕๒, ๕๓, ๕๔, ๕๕ และ ๕๖ โดยสลากออมสินพิเศษ ๓ ปี ตั้งแต่ งวดที่ ๕๓ - ๕๖ นั้นเป็น “สลากออมสิน ๙๙ ปี” ๓ กษัตริย์ ทอง เงิน นาก กล่าวคือ งวดที่ ๕๓ และ ๕๔ เป็นสีทอง งวดที่ ๕๕ เป็นสีเงิน และงวดที่ ๕๖ เป็นสีนาก พร้อมส่งเสริมการออมประจำปีกับกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ๓๑ ตุลาคม “ออมเงินได้ เงิน ออมทองได้ทอง” มอบกระปุกออมสิน ๙๙ ปีให้ผู้ฝากเงินตั้งแต่ ๒๐๐ บาทขึ้นไป โดย ยอดเงินฝากเพียงวันเดียวมีจำนวนรวม ๗๑,๖๕๓.๘๙ ล้านบาท ตอบโจทย์ความคุ้มครองชีวิตกับเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวรูปแบบใหม่ แบบออมสิ น เพื่ อ ลู ก รั ก รู ป แบบการฝากเงิ น ที่ พ ร้ อ มคุ้ ม ครองผู้ ฝ ากและดู แ ลชี วิ ต ผู้ รั บ ประโยชน์ (บุตร) ในกรมธรรม์เดียวกัน เหมาะสำหรับผู้ฝากบิดามารดาที่ต้องการวางแผน การศึกษาสำหรับบุตรตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งเงินฝาก ๑๐ ปี คุ้มครองถึงผู้รับประโยชน์ (บุตร) อายุ ๒๒ ปี วงเงินสงเคราะห์ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐ ล้านบาท แบบออมสินเพื่อบัณฑิต การฝากเงินที่มาพร้อมความคุ้มครองผู้ฝากและดูแลชีวิต ผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์เดียวกันเช่นกัน แต่เป็นการวางแผนศึกษาในช่วงปริญญาตรี โดย ผู้ฝากซึ่งเป็นบิดา มารดา หรือปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ปา น้า อา ส่งเงินฝากถึงผู้รับประโยชน์ (บุตรหลาน) อายุ ๑๗ ปี คุ้มครองถึงบุตรหลานอายุ ๒๒ ปี วงเงินสงเคราะห์ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐ ล้านบาท ออมสินคู่ใจ 10/10 และออมสินสุขใจ 12/6 เจาะกลุ่มผู้ฝากที่มีเปาหมายในการออม เงิน ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ด้วยจุดเด่นให้ความคุ้มครองชีวิต ผลประโยชน์คืนทุกปี และ สิทธิในการลดหย่อนภาษี โดยแบบออมสินคู่ใจ 10/10 เหมาะเป็นกรมธรรม์แรกสำหรับผู้ที่ ทำงานหรือประชาชนทั่วไป ที่มีเปาหมายในการออมเงินและต้องการความคุ้มครองชีวิต ส่ง เงินฝากหรือเบี้ยประกันภัย ๑๐ ปี ก็จะได้รับความคุ้มครองชีวิต ๑๐ ปี วงเงินสงเคราะห์ ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐ ล้านบาท แบบออมสินสุขใจ 12/6 กรมธรรม์ที่ส่งเงินฝากระยะ สั้นเพียง ๖ ปี แต่ได้รับความคุ้มครองถึง ๑๒ ปี ในวงเงินสงเคราะห์ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐ ล้านบาทเช่นกัน นอกจากนี้ ยังจัด “เทศกาลลดหย่อนภาษี กับเงินฝาก...คุ้มครองชีวิต” เชิญชวน ผู้สนใจให้ออมเงินพร้อมรับความคุ้มครองชีวิตจากกรมธรรม์เงินฝากคุ้มครองชีวิต ๑๑ รูปแบบที่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ ไม่หยุดนิ่งกับนวัตกรรมใหม่ พร้อมเปิดตัวแคมเปญแรงแห่งปี อาทิ บัตรออมสิน พอเพียง ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อมุ่งเน้นให้ลูกค้าใช้บริการบัตรอย่างยั่ง ยืน พิเศษสำหรับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ธนาคารประชาชนเท่านั้น บั ต รออมสิ น วี ซ่ า เดบิ ต สมาร์ ท ไลฟ์ อุ่ น ใจ...กั บ ความ คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไร้กังวล...กับ ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด ๒๐,๐๐๐ บาทต่อครั้ง และไม่ จ ำกั ด จำนวนครั้ ง ทั้ ง ยั ง ใช้ ช ำระค่ า สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารต่ต่ า งๆ แทนการจ่ า ย ด้วยเงินสดได้ทุกแห่งทั่วโลก ที่มีเครื่องหมายวีซ่า ชำระ

ค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่องเอทีเอ็มธนาคารออมสินได้สูงสุดวันละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และ สามารถใช้เบิกถอนเงินสด/โอนเงินที่เครื่องเอทีเอ็มได้ทุกธนาคาร วงเงินสูงสุด ๒๐๐,๐๐๐ บาท เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผู้สมัครใช้บัตรเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า ๑๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมรายปี ๙๙๙ บาท หรือเพียงวันละ ๒.๗๕ บาทเท่านั้น “ใช้บัตรออมสิน กับตู้ออมสิน ได้ลุ้นรถ” ฟอร์จูนเนอร์ใหม่ ๑๐ คัน รวมมูลค่ากว่า ๑๔ ล้านบาท เพียงนำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารออมสินไปทำธุรกรรมที่ตู้เอทีเอ็มของ ธนาคารออมสินทั่วประเทศ แล้วส่งสลิปร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัล สลิปทุกใบมีค่า ยิ่งกด ยิ่งได้ลุ้น เติมเต็มการให้บริการทั้งการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ภายใต้ความร่วมมือในการสร้างมิติใหม่ของนวัตกรรมการให้บริการภาครัฐ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในโครงการให้บริการออกหนังสือรับรอง นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสาขาของธนาคาร โดยตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ ประชาชนทั่วไปที่ต้องการขอหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสามารถยื่น ขอรับบริการและรอรับหนังสือรับรองดังกล่าวได้ที่ธนาคารออมสินสาขา ดำเนินการระบบเช็ค ICAS : การเรียกเก็บและหักบัญชีด้วยภาพเช็คและระบบการ จัดเก็บภาพเช็ค (ICAS : Imaged Cheque Clearing and Archive System) เพื่อลดต้นทุน การหักบัญชี ย่นระยะเวลาการเรียกเก็บเงิน และสามารถขยายเวลาการรับฝากเช็คของ ลูกค้า เมื่อใช้ทั่วประเทศจะสามารถทราบผลการเรียกเก็บเช็คทั่วประเทศได้ภายใน ๑ วัน ทำการ จับมือลงนามสัญญาร่วมให้บริการเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็มระหว่างธนาคาร ออมสิน บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ออกบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) และบริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด โดยผู้ถือบัตรกดเงินสด ยูเมะ พลัส สามารถใช้บริการเบิก ถอนเงินสดที่เครื่องเอทีเอ็มของธนาคารออมสินทั่วประเทศได้ในเวลา ๐๖.๓๐ – ๒๓.๐๐ น. ตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมในอัตรา ๑๓ บาท ต่อ ๑ รายการ ลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศขาเข้าจากไต้หวัน เกาหลีใต้ และอิสราเอล ผ่านระบบ swift เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับเงินที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสินสาขา รายการละ ๒๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตของแรงงานไทยที่ไปทำงานยังต่างประเทศและเป็นทางเลือกให้แรงงานไทยได้ใช้บริการ โอนเงินตราต่างประเทศเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการส่งเงินกลับมาให้ครอบครัว ประกาศขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมการทำรายการที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสิน และธนาคารสมาชิก Special Financial Institute (SFI) โดยเฉพาะธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ รุกขยายช่องทางการบริการทางการเงินอย่างครบวงจรในทุกพื้นที่ทั่วไทย ณ สิ้นปี ๒๕๕๕ มีจำนวนสาขา/สาขาย่อยรวมกว่า ๙๐๐ แห่งครอบคลุมทุกภูมิภาคของทั่วประเทศ เอทีเอ็มรวมกว่า ๔,๘๐๐ เครื่อง และยังคงมีรถ mobile พร้อมให้บริการทางการเงินเคลื่อนที่ ๙๐ คัน และเรือรับฝากเคลื่อนที่ ๒ ลำ ย้ำโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินที่เท่าเทียม

ตั้งมั่นพันธกิจรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมสร้างรากฐานที่มั่นคงแก่สังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและความสุขที่ยั่งยืนของคนไทย ดำเนินการส่งเสริมวินัยการออมและค่านิยมอันดีแก่เด็กและเยาวชน ผ่านโครงการ ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ณ สิ้นปี ๒๕๕๕ นับเป็นระยะเวลารวมกว่า ๑๔ ปี ปรากฏ ผลสำเร็จของโครงการ มีจำนวนธนาคารโรงเรียน ๗๓๓ โรงเรียน จำนวนบัญชี


จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๑๘ เดือนมกราคม ๒๕๕๖ (ปักษ์แรก) เงินฝาก ๑.๔ ล้านบัญชี และจำนวนเงินออม ๔๕๐ ล้านบาท ทั้งยังจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ ให้กับนักเรียนนักศึกษาสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน เช่น ด้านกีฬา : การแข่งขันกีฬา ธนาคารโรงเรียน ปีที่ ๔ ใน ๙ ชนิดกีฬา ด้านดนตรี : การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน ปี ที่ ๔ ใน ๗ ประเภทดนตรี ด้านภาษาไทย : การประกวดอ่านทำนองเสนาะ ปีที่ ๒ เป็นต้น ทั้งหมดล้วนเป็นกิจกรรมที่ธนาคารออมสินมุ่งหวังเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ แก่เด็กและเยาวชนไทย บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดี ด้วยโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้าน คุณธรรมและจริยธรรม ปีที่ ๖ ส่งผลปัจจุบันมีสถานศึกษาหรือโรงเรียนต้นแบบด้านคุณ ธรรมจริยธรรมแล้วจำนวน ๒๔๐ แห่ง และนักเรียนนักศึกษาหรือต้นกล้าคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งผลิดอกออกผลสู่สังคมแล้วเป็นจำนวน ๕๔๐ คน เปิดวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินสมโภช ๙๙ ปี วิทยานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สถานศึกษาแห่งที่ ๒ ของประเทศ ที่ธนาคารออมสินให้การสนับสนุนในการจัดตั้งผ่านมูลนิธิ ออมสินเพื่อสังคม โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งขึ้นวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ เพื่ อ เปิ ด การเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ และหลั ก สู ต ร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สนองพระราชปณิธานและพระมหากรุณาธิคุณองค์สมเด็จย่า ส่งมอบอาคารเรียน “อาคารร่วมใจ (ธนาคารออมสิน - สพฐ.)” ลานกีฬาธนาคารออมสิน ๙๙ ปี และห้องสมุดร่มไทร ซึ่ ง ธนาคารได้ ร่ ว มสนั บ สนุ น งบประมาณในการจั ด สร้ า งแก่ โ รงเรี ย นธนาคารออมสิ น อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ สนับสนุนโครงการปรับปรุงอาคารโรงสีข้าวพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี อ.ท่ า วั ง ผา จ.น่ า น โดยทู ล เกล้ า ฯ ถวายเงิ น จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการพัฒนาให้โรงสีข้าวพระราชทานมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และเป็นไปตามมาตรฐาน GMP ร่วมพัฒนาการสาธารณสุขไทย สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารภาคบริการ โลหิตแห่งชาติที่ ๙ จ.พิษณุโลก เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ในวงเงิน ๕๖ ล้านบาท โดยทูลเกล้าฯ ถวายเงิน งวดแรก จำนวน ๑๕ ล้านบาท แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ ส่วนที่เหลือจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายในปีถัดไป อาคารดังกล่าวจะมีการติดปายข้อความว่า “อาคารนี้ก่อสร้างโดยเงินสนับสนุนจากธนาคารออมสิน” พร้อมสานต่อภารกิจมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช มอบเงินต่อเนื่องปีที่ ๒ จำนวน ๒๑ ล้านบาท และรถยนต์บริการเคลื่อนที่ ๒๑ คัน แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อให้บริการประชาชนที่เจ็บป่วยในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดารทั่วประเทศ ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมไทย สนั บ สนุ น งบประมาณจั ด พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ บ น เรือนไทยในอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เพื่อเป็น ศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรมไทย แก่มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน ๖,๓๔๗,๕๐๐ บาท ธนาคารออมสินทั่วประเทศผนึกกำลังความร่วมมือดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งหวังดูแลวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชน เป็นต้นว่า กิจกรรม CSR ในพื้นที่ จ.เชียงราย “ออมสินสืบสานพุทธศาสนา และช่วยเหลือสังคม” และร่วมใจ...สู้ ภัยหนาว ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน เดินหน้าฟนฟูทะเลไทย “สร้างบ้านปู ฟนฟูสังคม สร้างคน สร้างสามัคคี ภักดีองค์ ราชัน” มุ่งฟนฟู และเร่งสร้างความอุดมสมบูรณ์คืนสู่ท้องทะเลไทย ควบคู่ไปกับการดูแล คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ณ จ.ชุมพร พร้อมเปิดศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชนบ้านจมูกโพรง-

๑๓

กลางอ่าว ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทะเลและทิ้งซั้งมะพร้าวลงสู่ทะเลที่อ่าวละแม ต่อยอดโครงการปะการังเทียม ฟนฟูทรัพยากรชายฝัง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เป็นปีที่ ๔ นับจากครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๕๒ โดยลงพื้นที่ติดตามประเมินผลและการพัฒนาโครงการ ต่อเนื่อง เช่นเดียวกับ “อนุรักษ์พันธุ์ปู ดูแลปลา” ณ อ่าวบ้านกรูด จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดย เดินหน้าเชิงรุกต่อยอดโครงการธนาคารปู พร้อมเปิดโรงเพาะฟักพันธุ์ปูม้า ออมสิน ๙๙ ปี มอบเงินสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ธนาคารปู การจัดทำบ้านปลา (ซั้งกอ) และทุนวิจัยเพาะพันธุ์ปู แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น มอบ “ศาลาพระพุทธมหาสมุทร” สถานที่ประดิษฐานพระพุทธสมุทร พระพุทธรูปที่ ธนาคารออมสินจัดสร้างขึ้นตามความต้องการของชุมชนเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของ ชาวประมง และมอบอาคารเรียน “ธนาคารออมสิน ๙๙ ปี” แก่ชาว ต.พันท้ายนรสิงห์ และ นักเรียนโรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล จ.สมุทรสาคร สนับสนุนโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมไปประกอบพิธีฮัจญ์ ปีที่ ๘ ให้กับสมาคม โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหอฉันธนาคารออมสิน เฉลิมพระเกียรติแผ่นดินรัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรีแก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จ.เลย พร้อมจัดกิจกรรมแบ่งปัน พันผูก ออมสิน ท้องถิ่น ชุมชน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บำรุง สานต่อแนว พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสนับสนุนกิจกรรมโครงการตาม พระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและ เยาวชนในถิ่นทุรกันดารอีกด้วย CSR เพื่อเด็ก-ชุมชน-สิ่งแวดล้อม โครงการ “เติมสี แต้มฝัน ออมสุขที่บ้านดิน” โครงการ “ออมสินรักษ์น้ำ คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ สร้างโอกาสให้สังคม” และโครงการ “ออมสิน รักษ์ป่า ห้วยขาแข้งมรดกโลก” ในพื้นที่ จ.อุทัยธานี “ออมสินห่วงใย เยาวชนและชุมชน อ.ท่าวังผา จ.น่าน” ณ ธนาคารออมสินสาขา ท่าวังผา จ.น่าน “ออมสินอนุรักษ์พันธุ์ปู ดูแลสิ่งแวดล้อม” อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี “บวร” รอบรั้ว ออมสิน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน เนื่องในโอกาสครบรอบ ๙๙ ปี ณ โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพฯ, วัดพระเงิน จ.นนทบุรี, ชุมชนสามัคคีร่วมใจ กรุงเทพฯ เป็นต้น เปิดตัวเป็นหนึ่งในแนวร่วมดูแลคูคลอง ตามโครงการ “รวมแรงไทย รักษาน้ำใส ทุกคูคลอง” ดำเนินการฟนฟูสายน้ำใสคลองบางบัว เขตบางเขน คลองลาดบัวขาว เขต สะพานสูง และคลองบางพรม เขตตลิ่งชัน คืนแก่ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯ เคียงข้างคนไทย ยามประสบวิกฤติอุทกภัย ส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อเยียวยา ผลกระทบจากอุ ท กภั ย ในเบื้ อ งต้ น เป็ น การเร่ ง ด่ ว น โดยลงพื้ น ที่ จั ง หวั ด ต่ า งๆ ที่ ป ระสบ อุทกภัย อาทิ จ.สุโขทัย จ.ชัยภูมิ จ.ปราจีนบุรี จ.สระแก้ว และจ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อนำ ถุงยังชีพ อาหารปรุงสำเร็จ และน้ำดื่มไปมอบให้กับผู้ประสบภัย คู่ขนานไปกับตั้งศูนย์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และประกาศมาตรการทางการเงินให้บริการสินเชื่อโครงการธนาคาร ประชาชน (ช่วยภัยน้ำท่วม) ช่วยเหลือลูกค้าเดิมและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัย กำหนด วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท กำหนดระยะเวลาผ่อนชำระ ๒ ปี วงเงินกู้เพื่อ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสูงสุด ๓๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมมาตรการผ่อนชำระ ๕ ปี พักชำระเงินต้น และดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน ๖ เดือน ปรับลดเงินงวดพร้อมขยายเวลาชำระหนี้ไม่เกิน ๑ ปี แก่ลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสินทุกประเภท รวมไปถึงการลงนามความร่วมมือว่าด้วย “การเป็นตัวแทนส่งมอบเงินให้แก่ผู้ประสบ อุทกภัยขององค์การช่วยเหลือเด็ก” กับองค์การช่วยเหลือเด็ก Save the Children ในการเป็น ผู้แทนดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน ๑,๗๑๖ ราย รายละ ๔,๐๐๐ บาท ในเขตพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ปทุมธานี และ จ.ชัยนาท


๑๔

จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๑๘ เดือนมกราคม ๒๕๕๖ (ปักษ์แรก)

มุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลและการเรียนรู้ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดงานวันออมสินธรรมาภิบาล (GSB Governance Day) ภายใต้แนวคิด “Make GRC more integrated” โดยบูรณาการค่านิยม หลัก (Core Value) สมรรถนะหลัก (Core Competency) และ TRUST หรือปัจจัยสู่ความ สำเร็จในการเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างกรอบแนวคิด ปลูกฝัง วัฒนธรรมองค์กร ลงในพฤติกรรม ความเชื่อ ทัศนคติของพนักงานธนาคารออมสิน ประกาศเกียรติคุณ ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กร มอบรางวัลอันทรงเกียรติเข็มกลัด รูปวัชรทองคำ ให้กับผู้บริหารและพนักงาน ที่ประพฤติปฏิบัติตนดีเด่นตามหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณของธนาคาร ประจำปี ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ พร้อมเชิดชูเกียรติผู้บริหารและ พนักงาน ด้วยพิธีมอบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๒ พิธี มอบของที่ระลึกปฏิบัติงานมานาน ครบ ๒๕ ปี ๓๐ ปี ๓๕ ปี และ ๔๐ ปี ประจำปี ๒๕๕๔ พิธีมอบรางวัลผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๓ และปี ๒๕๕๔ และพิธีประดับเครื่องหมาย ผู้บริหาร อันเป็นประเพณีปฏิบัติ ที่สร้างความภาคภูมิใจยิ่งแก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งในระดับหัวหน้าส่วนหรือเทียบเท่าขึ้นไป พร้อมยกย่องผู้เกษียณอายุ ผู้สร้างคุณงามความดีแก่ธนาคาร กับงานเลี้ยงรับรอง เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุ “จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” โดยในปี ๒๕๕๕ มีผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุจำนวนมากถึง ๖ ท่าน ส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลักจริยธรรมจรรยาบรรณและคำสอนทางพระพุทธ ศาสนาแก่ พนักงานและลูกจ้าง จัดกิจกรรมบรรยายธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณ และสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนาตลอดปี ๒๕๕๕ จำนวนรวม ๕ ครั้ง เน้นย้ำการพัฒนาสรรค์สร้างบุคลากรคุณภาพแก่องค์กร โดยเปิดโอกาสสู่การเรียนรู้ เพื่ อ พู น ศั ก ยภาพ ทั้ ง การอบรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาศั ก ยภาพตนเอง ผ่ า นสื่ อ ทาง อิเล็กทรอนิกส์ GSB e-learning ในหลักสูตรต่างๆ ที่เหมาะสมกับทุกระดับตำแหน่งมากกว่า ๘๙ หลักสูตร และ GSB KM แหล่งรวมนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อต่อยอดองค์ความรู้มากกว่า ๒๐๐ องค์ความรู้ จาก KM CLUB 19 Club ครบทุกสายงาน มอบทุ น การศึ ก ษาแก่ พ นั ก งาน เพื่ อ ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ปริ ญ ญาโท - ปริ ญ ญาเอก ประจำปี ๒๕๕๕ รวม ๑๐๕ ทุน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานให้มีความรู้ความ เชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของธนาคาร จับมือมหาวิทยาลัยการค้าไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA Online) มุ่งพัฒนาขีดความสามารถและเพิ่มพูน ความรู้ทางวิชาการด้านการเงินให้แก่พนักงานธนาคารออมสิน แหล่งเรียนรู้สำคัญขององค์กรภาคการเงิน การธนาคาร และการศึกษา โดยในรอบปี ๒๕๕๕ มีองค์กรจากในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจศึกษาดูงานเยี่ยมชมการ ดำเนิ น งานและการให้ บ ริ ก ารของธนาคาร อาทิ คณะผู้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ย ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง คณะผู้บริหาร Dongbu Savings Bank จาก สาธารณรัฐเกาหลี คณะกรรมการธนาคารไปรษณีย์แห่งประเทศยูกันดา คณะผู้บริหาร Vneshtorgbank 24 (VTB24) จากสหพันธรัฐรัสเซีย นักศึกษาปริญญาเอกจาก Harvard Law School, U.S.A. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก Bhutan National Bank เป็นต้น

ก้าวผ่านจากปีที่ ๙๙ สู่หนึ่งศตวรรษ เพื่อความเป็นสิริมงคลในปีแห่งการเฉลิมฉลอง ๙๙ ปี ก่อนเข้าสู่ปีที่ ๑๐๐ อย่าง ยิ่ ง ใหญ่ ชาวออมสิ น พร้ อ มใจอั ญ เชิ ญ พระบรมสารี ริ ก ธาตุ แ ละพระฉั พ พรรณรั ง สี มา ประดิษฐาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ อีกเหตุการณ์สำคัญส่งท้ายปี ในเดือนสุดท้ายของปีที่ ๙๙ “นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี” เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสิน คนที่ ๑๕ ประกาศความพร้อมในการนำพา องค์กรธนาคารออมสินเติบโตเข้มแข็งยิ่งๆ ขึ้นไป และก้าวสู่ปีที่ ๑๐๐ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ อย่างยิ่งใหญ่และสมความภาคภูมิ คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง ประธานกรรมการและกรรมการอื่ น ในคณะ กรรมการธนาคารออมสินแทนกรรมการเดิมที่ครบวาระ โดย “นางชูจิรา กองแก้ว” ได้รับการ แต่งตั้งให้ดำรงตำหน่งประธานกรรมการธนาคารออมสิน คนที่ ๒๐ ปิดท้ายกับการประกาศใช้ตราสัญลักษณ์ธนาคารออมสินครบรอบ ๑๐๐ ปี ดีเดย์ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เริ่มใช้ตราสัญลักษณ์ ๑๐๐ ปี ธนาคารออมสิน ซึ่งสื่อถึงความเป็นสถาบัน การเงินที่มั่นคงยั่งยืนไม่มีที่สิ้นสุด ในทุกๆ กิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวาระสำคัญ ๑๐๐ ปี ธนาคารออมสิน

พบกันใหม่กับการประมวลข่าวและกิจกรรมสำคัญในโอกาสต่อไป... สวัสดีปี ใหม่ ๒๕๕๖

“๕ ปี ดีต่อดี” กิจกรรมต่อยอดเครือข่ายความดี

เมื่อวันที่ ๖ - ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ธนาคารออมสิน โดยฝ่ายพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม “๕ ปี ดีต่อดี” ณ โรงแรมแอมบาสเดอ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี โดยนำนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโรงเรียนและนักเรียน ดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมของธนาคารออมสิน ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ จำนวนรวม กว่า ๑๒๐ คน เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ผู้ที่ ได้รับรางวัลดังกล่าวได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน ต่อยอดเครือข่ายความดี และ เป็นการติดตามความคืบหน้าความเป็นไปในการใช้ชีวิตของผู้ที่ได้รับรางวัลด้วย ทั้งนี้ ในกิจกรรม “๕ ปี ดีต่อดี” ตลอดทั้ง ๔ วันนั้น ในวันแรกได้มีการจัด กิจกรรมละลายพฤติกรรมการทำความรู้จัก และกิจกรรมต้อนรับด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มอบพวงมาลัยให้กับนายเจนจัด พลไพรินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา ๕ นางบรรเจอดพร สู่แสนสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางบุษบา ฤทธิ์เรืองนาม ผู้อำนวยการฝ่าย พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และนางสมหญิง เปรมประเสริฐ ผู้อำนวยการธนาคาร ออมสินภาค ๑๕ เพื่อแทนคำขอบคุณ และในวันที่สอง ธนาคารออมสินได้จัดกิจกรรม สร้างสรรค์ปัญญา - สมาธิ “บริหารกายวิถีพุทธ” และสร้างแรงบันดาลใจในการทำความ ดีและการดำเนินชีวิตให้กับน้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเสวนาในหัวข้อ “ดีต่อดี ก้าว ต่อก้าว ฝันต่อฝัน” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มาร่วมให้ความรู้พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางใน การก้าวเดินบนเส้นทางแห่งความดีและการใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรม “คิดดี ทำดี มีเพื่อน” เพื่อให้น้องๆ ได้ร่วมคิดสร้างสรรค์ โครงงานที่ก่อประโยชน์แก่สังคม และจัดการบรรยายให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่ของ กองทัพเรือในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลด้วย สำหรับวันที่สาม น้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาและเลี้ยง อาหารกลางวันผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางละมุง พร้อมรับฟังแง่คิดหลักธรรมะในการดำเนินชีวิต จากพระมหาสมปอง ตาลปุตโต และ ทัศนศึกษาชมการแสดงโลมาโชว์ ณ พัทยาดอลฟิน เวิลด์ แอนด์ รีสอร์ท และในวัน สุดท้าย ธนาคารออมสินได้จัดกิจกรรมรวมพลังผสานใจ “รวมใจ รวมมิตร” สร้าง เครือข่ายกัลยาณมิตรให้แก่น้องๆ และในโอกาสนี้ ผู้บริหารธนาคารออมสินได้กล่าว ให้โอวาทแก่น้องๆ เป็นการปิดท้ายการร่วมกิจกรรมตลอดสี่วันอย่างประทับใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา ๕ เปิดเผยถึงกิจกรรม “๕ ปี ดีต่อดี” ว่า “การจัดกิจรรมในครั้งนี้เป็นครั้งแรก สิ่งที่ธนาคารออมสินคาดหวังก็ คืออยากให้น้องๆ ได้ทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนความดีซึ่งกันและกัน เนื่องจาก ความดีของแต่ละคนอาจจะเป็นประสบการณ์ให้กับคนอื่นๆ ได้นำไปเป็นแง่คิด เป็น ตัวอย่าง และสิ่งที่ธนาคารออมสินมุ่งหวังต่อไปก็เพื่อให้เกิดเครือข่ายในการสร้าง ความดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ธนาคารออมสินต้องการ” ด้ า นนางสาวมั ล ลิ ก า เลิ ศ วิ จิ ต รจรรยา นั ก เรี ย นดี เ ด่ น ด้ า นคุ ณ ธรรมและ จริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๑ ได้กล่าวถึงธนาคารออมสินที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยระบุว่า “ขอขอบคุณธนาคารออมสินมากค่ะที่เล็งเห็นความดีของพวกเรา พวกเราสัญญาค่ะว่า จะส่งต่อความดีนี้ให้กับเพื่อนคนอื่นๆ ต่อไปค่ะ”


จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๑๘ เดือนมกราคม ๒๕๕๖ (ปักษ์แรก)

๑๕

ทัพกีฬาธนาคารโรงเรียนกว่าพันคน ร่ ว มแข่ ง ขั น รอบชิ ง ฯ กี ฬ าธนาคาร โรงเรียน ธนาคารออมสิน ปี ๒๕๕๕ ที่ จ.นครสวรรค์ ธนาคารออมสินจัดการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน รอบ ชิงชนะเลิศระดับประเทศ ปี ๕๕ ทัพนักกีฬากว่า ๑,๐๐๐ คน เข้าร่วมชิงชัยใน ๙ ประเภทกีฬา ณ สนามกีฬา จ.นครสวรรค์ สายงานกิจการสาขา ๔ รับธง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศปีหน้า

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ปี ๒๕๕๕ ซึ่งธนาคารออมสินสายงานกิจการสาขา ๒ เป็นเจ้า ภาพจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีนางสาวนงเยาว์ พาชีรัตน์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มสินเชื่อรายย่อย คณะผู้บริหารธนาคาร ออมสิน นายภิญโญ นิโรจน์ นายกสมาคมกีฬา จ.นครสวรรค์ คณะนักกีฬาธนาคารโรงเรียน และผู้ฝึกสอน พร้อมด้วยประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิ น รอบชิ ง ชนะเลิ ศ ระดั บ ประเทศในครั้ ง นี้ เ ป็ น จำนวนมาก ณ สนามกี ฬ า จ.นครสวรรค์ พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน รอบชิงชนะเลิศระดับ ประเทศ ในปี ๒๕๕๕ เริ่มต้นขึ้นเมื่อวงดุริยางค์นำนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขาทั้ง ๖ สายงาน เดินพาเหรดเข้าสู่สนามแข่งขัน ตัวแทนนักกีฬาเชิญ ธงชาติ ธงธนาคารออมสิน และธงกีฬาธนาคารโรงเรียนตามลำดับ โดยในโอกาสนี้ นาย ประยุทธ์ สุกก่ำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา ๒ ในฐานะ ประธานจัดการแข่งขันได้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีถึงการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ ๔ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการ พัฒนาทักษะทางด้านกีฬาให้แก่เยาวชน และเพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ต่อสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา และมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพผ่านทักษะ ทางกีฬาสู่โครงการช้างเผือกในระดับมหาวิทยาลัย สำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศในปีนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนกว่า ๑,๐๐๐ คน จากธนาคาร โรงเรียน ๑๓๘ แห่ง โดยมีแข่งขัน ๙ ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล (ชาย) รุ่นอายุ ๑๕ ปี และ ๑๘

ปี สตรีทบาสเก็ตบอล (ชาย) รุ่นอายุ ๑๕ ปี และ ๑๘ ปี วอลเล่ย์บอล (หญิง) รุ่นอายุ ๑๕ ปี และ ๑๘ ปี เซปักตะกร้อทีมเดี่ยว (ชาย/หญิง) รุ่นอายุ ๑๘ ปี เปตองคู่ (ชาย/หญิง) รุ่นอายุ ๑๘ ปี เทเบิลเทนนิสเดี่ยว (ชาย/หญิง) รุ่นอายุ ๑๘ ปี แบดมินตันเดี่ยว (ชาย/หญิง) รุ่นอายุ ๑๕ ปี และ ๑๘ ปี เทนนิส (ชาย/หญิง) รุ่นอายุ ๑๕ ปี และ ๑๘ ปี และกรีฑา ได้แก่ วิ่งมินิมาราธอนระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร (ชาย/หญิง) รุ่นอายุ ๑๔ - ๑๘ ปี วิ่ง ๑๐๐ เมตร (ชาย/ หญิง) รุ่นอายุ ๑๕ ปี และ ๑๘ ปี วิ่งผลัด ๔x๑๐๐ เมตร (ชาย/หญิง) รุ่นอายุ ๑๕ ปี และ ๑๘ ปี จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และคณะผู้บริหารธนาคารออมสินได้ร่วมกัน ประกอบพิธีเปิดการแข่งขัน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้จุดเทียนชัย และจุดไฟคบ เพลิง อันเป็นการเปิดฉากการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางความสว่างไสวงดงามของแสงพลุดอกไม้ที่ถูกจุด ขึ้นโดยรอบสนามแข่งขัน และในการนี้ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มสินเชื่อรายย่อย ได้ส่งมอบธงประจำการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินให้กับธนาคารออมสิน สายงานกิ จ การสาขา ๔ ซึ่ ง จะเป็ น เจ้ า ภาพในการจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าธนาคารโรงเรี ย น ธนาคารออมสินรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๖ ต่อไป ทั้งนี้ เมื่อการแข่งขันในแต่ประเภทกีฬาเสร็จสิ้นธนาคารออมสินได้จัดให้มีพิธีมอบ รางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันทั้ง ๙ ชนิดกีฬาด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยถึงการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคาร ออมสินว่า “ธนาคารออมสินนอกจากจะส่งเสริมการออมให้แก่โรงเรียนต่างๆ ในทุกภูมิภาค ของประเทศ เพื่อปลูกฝังนิสัยในการออมที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนแล้ว ธนาคารออมสินยัง ปลูกฝังทางด้านกีฬา ซึ่งเป็นผลดีต่อเด็กทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ และยังเป็นการส่งเสริม ให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการสอนให้เด็กมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเป็นการสร้างมิตรภาพที่ดีระหว่างกัน ในขณะเดียวกันเด็กที่มีความสามารถ และทักษะทางด้านกีฬายังได้รับโอกาสทั้งในระดับอุดมศึกษาและระดับประเทศต่อไป อย่างไรก็ตาม ไม่เพียงเท่านี้ธนาคารออมสินยังดำเนินกิจการเพื่อสาธารณประโยชน์ทั้ง หลายด้วย เรียกว่าดูแลเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และกีฬา ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่าง มาก ต้องขอขอบคุณธนาคารออมสินไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย”

เปิดสาขาสี่แยกท่าเรือ ลำดับที่ ๙๒๑

เปิดสาขาสุริยะประดิษฐ์ ลำดับที่ ๙๓๓

เมื่อเร็วๆ นี้ นางรสริน โศจิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงาน กิจการสาขา ๖ และนายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นประธาน ในพิธีเปิดธนาคารออมสินสาขาสี่แยกท่าเรือ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยมีนายชุมโชค จิระพงศ์ศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายงานกิจการสาขา ๖ กล่าวรายงาน และมีนาย ประเสริฐ หลุยเจริญ กรรมการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคารออมสิน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดธนาคารออมสินสาขาดังกล่าว ธนาคารออมสินสาขาสี่แยกท่าเรือ เป็นธนาคารออมสินสาขาลำดับที่ ๙๒๑ ของ ประเทศ และเป็นลำดับที่ ๕๗ ของภาค ๑๖ เปิดให้บริการเป็นสาขาเต็มรูปแบบ เพื่อ เป็ น การอำนวยความสะดวกในการให้ บ ริ ก ารแก่ ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมาย และกลุ่ ม ประชาชนทั่วไปในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง  โดยให้บริการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ อย่างครบวงจร ทั้งด้านเงินฝาก สินเชื่อ สลากออมสิน ธุรกิจสงเคราะห์ชีวิตและ ครอบครัว บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต เอทีเอ็ม เป็นต้น

เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดนราธิวาส และนางรสริน โศจิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงาน กิ จ การสาขา ๖ ร่ ว มเป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด ธนาคารออมสิ น สาขาสุ ริ ย ะประดิ ษ ฐ์ จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นธนาคารออมสินสาขาลำดับที่ ๙๓๓ โดยมีนายวิทยา พิเชียรโสภณ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตนราธิวาส กล่าวรายงาน และมีนางวรณัน ตันสกุล ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเภาค ๑๘ คณะผู้บริหารและพนักงานในสังกัด หัวหน้า ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐและเอกชน คณะสื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็น เกียรติในพิธีเปิดธนาคารออมสินสาขาดังกล่าว ธนาคารออมสินสาขาสุริยะประดิษฐ์ เป็นธนาคารออมสินสาขาเต็มรูปแบบเปิด ให้บริการทางการเงินที่หลากหลาย ทั้งด้านการรับฝาก - ถอนเงิน การให้บริการ สินเชื่อ การรับชำระ Online Payment การให้บริการในรูปแบบ ATM, VISA DEBIT และบริการอื่นๆ โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.


๑๖

จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๑๘ เดือนมกราคม ๒๕๕๖ (ปักษ์แรก)

ƒwœ‚™}œiš‹¤rœo‹ i†œrœ}‹šo™ҕo¤¬Š

*C%P?LBC.?PGQ

jŽšƒŠ›jš‚¦ŽÔmә jšƒ…¢Ô€ž­©}Ô ŒšƒŒ›pšŽ€Ó–p¥€ž­‹ Å+D &Q@MCD /@QHRÆ jšƒ†Î›‹ƒš~Œ¥mŒ}~ ¦Ž™ ¥m€žtžŒ™”Ó›pš‚€ž­¶¶ ¶¼‡ ‹ ·ºººtŸ­p…¢ÔŒÓŠ¥}‚€›p©}ԓšŠ…š“ jšƒ“­pŠ”š‘qŒŒ‹×Œ™}šƒ§Žj‚š­‚j¬m – ‡Œ™Œ›sšp¦Œ×t›‹ tŸ­p“ŒÔ›pkŸ®‚ ¨‚‹¡m“Šš‹k–p‡Œ™¥qԛ”Ž¡‹“×€ž­ ¶¹  –Ó›¥„Û‚j›Œ“ŒÔ›p‡Œ™Œ›sšp–š‚ q~ŒƒŒŒqpq‚jŽ›‹¥„Û‚~Ԃ¦ƒƒ k–p‡Œ™Œ›sšp– ­‚« ¦Ž™”–©–¥ˆŽ “švŽšj’|×k–pjŒ¡p„›Œž“–žj€šp® ‹šp ©}Ôs–Ô „„ÊpÝ ¦ƒƒq¡¨qƒ‚‚‚s–p¥–Ž¥tÓ €ž©­ }Ôs– ­ Ó›¥„Û‚‚‚€ž“­ ‹€ž“­ }¡ ¨‚§Žj “‚¡jjš‚¦ƒƒ¥~¬Š–Š­ €ž¥}ž‹ Ž–pŠ›}¢ jš‚tÓ› ‡j¥k›Šžm›Š„Œ™€šƒ¨q –™©Œjš‚ƒÔ›p¦Ž™Šž¥€m‚m}ž« –™©Œ ¨‚j›Œ‡s~Œ›pšŽj›Œ€Ó–p¥€ž­‹ ¨‚}‚¦}‚€ž­©}Ôs ­–Ó›¥„Û‚¥Š –p¦”Óp ¦ˆsš­‚k–p§Žj

l {rœ|šœ†ŠÖ†œš

ëĈüś āĘ èöñÐāòçèāÓāòüüðùăèïāÓġ ċêŢèëĈæś ďĄē ãśòéĀ òāÖöĀôòÿãĀéïāÓċêŢèôĘāãĀé æĄēĜäăãäŚüÐĀèĝêŒ ċæÓèăÓĎèÐāòæĄē×ÿíăÙăäòāÖöĀôèĀĔè ãăØèĀ ďãśÙČĄĔ ×ÖÐĀéëĈüś āĘ èöñÐāòċÑäČäŚôÿċÑä åąÖċêŖāúðāñÑüÖÐāòúāùðāÙăÐéĀäòċÓòãăä ċÓæĄÚĄüüðùăèöŚā ČðśçèāÓāò×ÿÐĘāúèã äĀöÙĄöĔ ãĀ ,1* æĄòē ÿãĀéĠČäŚåāś ċòāüñāÐďãś ÙĀñÙèÿČôśöďãśòéĀ ÐāòÐôŚāöÑöĀÜåąÖ×ćãúðāñ êôāñæāÖäśüÖďðŚĎÙŚČÓŚäĀöÙĄĔöĀãòÿãĀé Ġ ċæŚāèĀĔè ČðśċÐâàŞäĀöÙĄĔöĀãòÿãĀé Ġ æĘāĎúś ďãśòĀéÐāòċôĆēüèÑĀĔèÐĒ×òăÖ ČäŚĎèÓöāðċêŢè ×òăÖåśāäśüÖÐāòċüāÙèÿÓĈČŚ ÑŚÖÑĀèäśüÖæĘāĎúś ùćãìŒðĆü ùćãÓöāðùāðāòå ċíòāÿØÿèĀĔè ùĘāúòĀéãăØĀèČôśö ďðŚċÓñòüċêŖāúðāñæĄē çèāÓāòÐĘāúèãĎúśČäŚ×ÿäĀÖĔ ċêŖāúðāñÑüÖ ïāÓċüÖčãñäĀÖĔ ×āÐċêŖāúðāñċãăðČôśöÓĈâ ĜěċüāðāċØôĄñē ĎúśëüśĈ āĘ èöñÐāòċÑääŚāÖđ

ċíòāÿØÿèĀèĔ ùăÖē ùĘāÓĀÜæĄæē āĘ Ďúśêòÿùé ÓöāðùĘāċòĒ× ÓĆü ãăØĀèðüÖċêŖāúðāñČôÿ ùòśāÖČòÖ×ĈÖĎ×ĎúśċÐăãÑąèĔ ãăØèĀ ×ÿéüÐöŚāÐāò ċãăèæāÖďêÐĀéċÓæĄÚèĄ èĀĔ ďãśòéĀ ÓöāðùÿãöÐ ùéāñðāÐÐöŚāæĄēċÓñďãśùĀðëĀùðā æćÐùăēÖ æćÐüñŚāÖ-VYVSZ×òăÖđðĄÓöāðùćÑíèĀÐÖāè ċלāúèśāæĄēċÓæĄÚĄãĈČôċüāĎ×ĎùŚãĄðāÐ äĀĔÖČäŚ æĄēùèāðéăèĎúśÑśüðĈôÐāòċäòĄñðäĀöùïāí üāÐā÷ ďãśòĀéÓöāðùÿãöÐùéāñäôüã æĀĔÖčòÖČòðæĄēãĄæĄēùćã üāúāòüñŚāÖãĄ Čôÿ êòÿæĀéĎ×æćÐČúŚÖæĄí ē āďêċêŢèÐāòċãăèæāÖ ċêŢèòāñċãĆüèíüÓòéďäòðāù׹ÖèĘāðāãĈöāŚ æĄēèŚāêòÿæĀéĎ×æćÐüñŚāÖ ċíòāÿďãśòĀéÐāò ĎÓòďãśæĄēúèąēÖêòÿÐā÷ĎúśòĈś ãĀÖèĀĔèæćÐÓè ĎùŚĎ×ÚąēÖÐĀèČôÿÐĀèäĀĔÖČäŚòÿãĀéċôĒÐ×èåąÖ ×ÿòĈśöŚāäĀöċüÖüñĈŚ âæĄēĎãČôÿÑāã×Ęāèöè òÿãĀééèæĄċãĄñö éĀäòüĄÐċæŚāďò׹Ö×ÿùāðāòåíăÙăäòāÖöĀôďê äŚāÖêòÿċæ÷ďãś ÐôñćæçŞ ÓĆü ċòāďðŚďãśúāùðāÙăÐ ċíĄñÖČÓŚĎèíĆĔèæĄēċæŚāèĀĔè æĄēďúèÐĒďãśæĄēðĄ ÷ĀÐñïāíæĄí ē èĀÐÖāèČäŚôÿÓèòĈל ÐĀ ùāðāòå ďêďãśæćÐæĄē ÓĆü ċêőãÐöśāÖĎúśÐĀéíèĀÐÖāè æćÐÓèíèĀÐÖāèæĀĔÖëĈśúÜăÖëĈśÙāñďðŚöŚāďê l {œ‹œ‹‹{p ”†‹‹lÖ ďúèÐĒäüś ÖðĄÐāòäôāãäăãäĀöďêãśöñùāðāòå ëĈś×ĀãÐāòùāÑāďí÷āôĄ×èÓòùöòòÓŞ ČèÿèĘāçćòÐă×çèāÓāòæćÐüñŚāÖďãśúðãďðŚöāŚ ċêŢ è ëĈ ś æĄē ď ãś òĀ é òāÖöĀ ô æŚ ü ÖċæĄē ñ öÐĀ é ùăèċÙĆēüċÓúÿ ùôāÐüüðùăè éĀäòċÓòãăä ìŕāñéĀäòċÓòãăä ĝ êŒäăãäŚüÐĀè Čôÿ éĀäòċüæĄċüĒðåśāċòāäĀÖĔ òĀéüñŚāÖċãĄñöďðŚðæĄ āÖ ĎèêŒèĄĔċêŢèëĈśæĄēðĄÓÿČèèùÿùð×āÐÐāò æĄē×ÿêòÿùéÓöāðùĘāċòĒ× ČèÿèĘāùðāÙăÐéĀäòùĈÖùćãċêŢèüĀèãĀéĜ ùŚöèöăçĄÐāòæĄēČèÿèĘā ċêŢèôĀÐøâÿ ÑüÖêòÿċæ÷ ċúðĆ ü èíĄē ù üèèś ü Ö ČäŚ ċ ãă ð æĄē ãă ØĀ è ċêŢ è ċðĆüē ãăØèĀ ďãśòéĀ èčñéāñ×āÐæŚāèïāÓ ëĈśüĘāèöñÐāòċÑä ÐĒñĀÖďðŚċÓñæĘāďãś ċôñ äāðæĄēæŚāèïāÓċòĄñèĎúśæòāéÓĆüďðŚäśüÖ ùÖùĀñċæÓèăÓæĄē×ÿíăÙăäĎúśďãśċíòāÿòāÖöĀô òüċêŖāúðāñæĄēçèāÓāòÐĘāúèã ãăØĀèöāÖ üĆēèđÐĒďãśðāúðãČôśöãăØĀè׹ÖĎúśëĈś×ĀãÐāò ČëèÖāèÑüÖäĀöċüÖďöśċôñöŚā íèĀÐÖāè ùāÑāúòĆüíèĀÐÖāèùāÑāďêċòĄñèòĈś×āÐÓè ùāÑāÑüÖãăØĀè Ĝě Óè üñŚāÖèśüñ Ĝě æĄēêòÿùéÓöāðùĘāċòĒ×ðāÐŚüè ċíĆēüĎúśďãś ÓèèĄĔ äśüÖðĄÜāäăíĄēèśüÖ ãĀÖèĀĔè ôĈÐèśüÖ ċæÓèăÓöăçÐĄ āòäŚāÖđÑâÿċãĄñöÐĀèÐĒñÖĀ ďãś ÑüÖċòāèĄēČúôÿ Ĝ Óè ÐĒ×ÿðĄċÓòĆüÑŚāñ äăãäŚüæāÖìŕāñéĀäòċÓòãăäðāČèÿèĘāċæÓèăÓ ÜāäăíĄēèśüÖíŚüČðŚ ċÙŚèíŚüČðŚæĘāÖāèÓòĈ ĎúśÐéĀ íöÐċòāïāñĎèçèāÓāòüüðùăèïāÓ íŚ ü ČðŚ æĘ ā ÖāèčòÖíñāéāôÐĒ × ÿðĄ ċ ÓòĆ ü úòĆüċÑäċêŢèäĀöüñŚāÖÓöéÓĈďŚ êãśöñíüċêŢè ÑŚāñäòÖèĄĔ ĎÙśöăçĄÐāòéüÐäŚüêāÐäŚüêāÐ äĀöüñŚāÖċêŢèäśèČééČúŚÖúèąÖē ÐĒèāĘ ďêĎÙśÐéĀ Ĝě ÓèÐĒ ď ðŚ ĎÙŚ è ś ü ñČôś ö Čôś ö ñą ã úôĀ Ð æĄēüĆēèđďãśäŚüďê æĘāÐŚüèďãśÐŚüè ċíòāÿåśāòüċòā×ÿďðŚæĀè èüÐ×āÐèĄĔ ċòāñĀ Ö ðĄ Ð āòäă ã äāð ÓèüĆēèċÑā üĄÐæĀĔÖíĆĔèæĄēďí÷āôĄċêŢèíĆĔèæĄē ëôæćÐċãĆüè ċòāðĄċêŖāúðāñäĀöÙĄĔöĀãċêŢè æĄēÓŚüèÑśāÖüñĈŚďÐôäĀöċðĆüÖ äôāãñĀÖċÑśā òāñċãĆüèďðŚĎÙŚČÓŚòāñďäòðāùċöôāðĄÐāò ďðŚåąÖ ċíòāÿØÿèĀĔèċòāÙśāďðŚďãś ÙśāČÓŚ êòÿÙćðċÑä ùāÑāĎèïāÓ ċòā×ÿêòÿÐā÷ ÐśāöċãĄñöÐĒďðŚďãśČôśö ùŚöèÐāòôÖíĆĔèæĄē ĎúśòĈśöŚāĎÓòďãśċæŚāďòđïāÓċüÖ×ÿäăãäāð ùŚöèĎúÜŚċÑśāďêĎèúèŚöñÖāèùŚöèòāÙÐāò ÑŚāöùāòÑśüðĈô×āÐìŕāñéĀäòċÓòãăääôüãöŚā ÚąēÖÐĒďãśòĀéÐāòäüéòĀéċêŢèüñŚāÖãĄ äśüÖæĘāüĄÐČÓŚďúèåąÖ×ÿďãśċòā×ÿčæò÷ĀíæŞ ëĈל ãĀ ÐāòùāÑāĎèċÑäċãĄñöÐĀèÐĀéãăØèĀ ĎúśÑśüðĈôÐĀéëĈśüĘāèöñÐāòċÑäÐĀéíèĀÐÖāè ċÑśāðāêòąÐøāöŚā×ÿúāôĈÐÓśāüñŚāÖďòãăØèĀ ċíĆēüċêŢèÐāòÐòÿäćśèĎúśæćÐÓèäĆēèäĀö ÚąēÖ ÐĒ×ÿČèÿèĘāöŚāċòăðē ×āÐæĄäē öĀ ċòāÐŚüèċØíāÿ ëô×āÐÐāòãĘāċèăèÐāòċÙŚèèĄĔ æĘāĎúśďðŚĎÙŚ ċòāÓèċãĄñöðĄċÓòĆüÑŚāñÓèĎÐôśäĀöĎÓòéśāÖ ČäŚãăØĀèďãśæĄēúèąēÖÑüÖïāÓ ċÑäÐĒďãśæĄēúèąēÖ ÓŚüñđèąÐďêċÙŚèČîèċíĆēüèČîèÜāäă ùāÑāÐĒďãśæúĄē èąÖē ďãśãöś ñÐĀèæćÐÓèċòāďðŚďãś íĄèē üś ÖúòĆüæĄëē āŚ èðāäĀÖĔ ČäŚċòāċòĄñèúèĀÖùĆü ďãśæĄēúèąēÖČÓŚêŒèĄĔ ċòāďãśæĄēúèąēÖðāúôāñêŒ ðĄÓòĈÐĄēÓèðāČôśöéśāÖ ÙĀĔèêòÿåð ðĀçñð ĎÙśöăçĄèĄĔäôüã ÚąēÖ×ÿæĘāãśöñÓöāðùćÑ Čôÿ ðúāöăæñāôĀñ ċíòāÿåśāċòāċÑśāďêúāÓèæĄē ċðĆē ü æĘ ā Čôś ö êòÿùéÓöāðùĘ ā ċòĒ × ÐĒ ċ êŢ è ďðŚòĈś×ĀÐ čüÐāùæĄē×ÿêòÿùéÓöāðùĘāċòĒ×ÐĒ ċòĆēüÖÖŚāñĎèÐāò×ÿæĘāäŚüďê ðĄÐĘāôĀÖĎ×æĄē èśüñ ÓöāðèŚāċÙĆēüåĆüÐĒèśüñ úòĆüéāÖÓòĀĔÖ ×ÿæĘāäŚüďê ďêúèŚöñÖāèúèąÖē ÐĒìāÐĎéùðĀÓòĎúśÐéĀ æĀÖĔ ĝ

úèŚöñÖāèċôñ åśāæĘāďãśċæŚāèĄĔ êŒČòÐÐĒďãś ČôśöüñĈŚæĄēöŚāÓăã×ÿæĘāúòĆüďðŚæĘāČÓŚèĀĔèċüÖ åśāæćÐÓèäĀĔÖĎ×æĘāďãśüñĈŚČôśö ČòÖ×ĈÖĎ×æĄæē āĘ ĎúśôÐĈ ÓśāùðĀÓòüñŚāÖČòÐ ċôñ ãśöñČéòèãŞÑüÖüüðùăèæĄôē ÐĈ ÓśāďöśĎ× üñŚāÖäŚüðāÓĆüÚĆüĔ ùăèÓśāÐĀéċäăðèĘāĔ ðĀè×ÿċêŢè ČòÖ×ĈÖĎ×üĀèãĀéČòÐđċôñċúðĆüèÐĀèċíòāÿ ÚĆüĔ ċÖăèùãÐĒďðŚďãśċÐăãêòÿčñÙèŞüÿďòċòāÐĒ×ÿ ČèÿèĘāôĈÐÓśāĎèċòĆēüÖùÿùðČäśðČôÐùôāÐ üüðùăèæĄçē èāÓāòðüéĎúśċÑāďãśùæă çăäė òÖèĄĔ ċÑā×ÿċúĒèêòÿčñÙèŞ ċòā×ÿĎÙśäòÖèĄĔċêŢè ČòÖ×ĈÖĎ×ãśöñ ùŚöèČòÖ×ĈÖĎ×ÑüÖċòāċðĆüē ÐŚüèäüèæĄē ãăØĀèċêŢèúĀöúèśāúèŚöñæŚāèïāÓĎúśċòāďê ÷ąÐøāċòĄñèòĈÐś éĀ ÓèæĄċē ÑāæĘāďãśČôÿêòÿùé ÓöāðùĘāċòĒ×ÓăãöŚāďðŚèŚā×ÿċêŢèċòĆēüÖñāÐ ċôñčæòďêÓćñÐĀéċÓæĄÚöĄ āŚ ÙŚöñüçăéāñöăçÐĄ āò ĎúśãăØĀèĎèßāèÿôĈÐÓśā Óćâ×ÿċùèüÑāñ üñŚāÖďò ÚąēÖäüèČòÐðüÖöŚāċêŢèċòĆēüÖñāÐ ċÑāüçăéāñĎúśîŠÖ ÐĒÓăãöŚāďðŚċÐăèÓöāð ùāðāòåċòā ëôă ä ïĀ â àŞ æć Ð üñŚ ā ÖÑüÖ çèāÓāòċòāæĘāďãśðāúðãČôśöċíòāÿØÿèĀèĔ ċòāäĀĔÖĎ××ÿæĘ āäĀöèĄĔ ċúðĆüèæĄēæŚāèïāÓ éüÐöŚāċúôĆüäĀöèĄĔäĀöċãĄñöüñāÐæĘāĎúśďãś ċêŢèČòÖ×ĈÖĎ×üñŚāÖúèąēÖĎúśãăØĀèďãśæĘāäòÖ èĄĔãśöñ ÓăãöŚāďðŚďãśñāÐċÐăèÓöāðùāðāòå ċôñ äüéæĀèæĄ

l {’‹œŠš€šœˆš’

ëĈś×ĀãÐāòùāÑāîőöċ×üòŞðāòŞæ íòÿòāðĞÐòćÖċæíþ

ċêŢ è ëĈ ś æĄē ď ãś òĀ é òāÖöĀ ô æŚ ü ÖċæĄē ñ öÐĀ é ìŕāñéĀäòċÓòãăäÓòĀÖĔ ČòÐ ċæÓèăÓæĄĎē ÙśĎèÐāòúāùðāÙăÐùŚöèĎúÜŚ ×ÿĎÙśÓüèċèĒÓÙĀēèôĈÐÓśāčãñċòā×ÿċÙăÜċÑā ĎèôĀÐøâÿôĈÐÓśāöĄďüíĄôĈÐÓśā×ÿďãśòĀéÐāò ċÙăÜÙöèĎèßāèÿæĄēċêŢèôĈÐÓśāöĄďüíĄÑüÖ çèāÓāò ÚąēÖċÑā×ÿñăèãĄČôÿċäĒðĎ×ùðĀÓò ċêŢèùðāÙăÐéĀäòċÓòãăäċÓæĄÚĄüüðùăèÐĀé ċòāòöðæĀĔÖÙĀÐÙöèċíĆēüèìĈÖãśöñ äĀöüñŚāÖċÙŚèãăØĀè×ÿéüÐÐĀéôĈÐÓśā ċÖăèìāÐöŚāċòĄñèċÙăÜôĈÐÓśāðāċêŢèùðāÙăÐ éĀäòċÓòãăäČíææăèðĀē ċôñæĘāúèĀÖùĆüòĀéòüÖ ĎúśôÐĈ ÓśāċíĄñÖČÓŚĎÙśéäĀ òêòÿÙāÙèĎéċãĄñö ċíòāÿÑśüðĈôôĈÐÓśāċòāðĄüñĈŚČôśö ôĈÐÓśāČÓŚ ċÚĒèÙĆēüċæŚāèĀĔè ùĘāúòĀéùāÑāîőöċ×üòŞðāòŞæíòÿòāð ĞċíăÖē ċêőãðāďãśĝêŒôĈÐÓśāñĀÖèśüñüñĈŚ ôĈÐÓśā ċÖăèìāÐÐĒñĀÖďðŚÓòé ġ ċãĆüèäāðċÖĆēüèďÑ ČäŚôÐĈ ÓśāùăèċÙĆüē ċÓúÿÐĒďãśæÐć òāñċíòāÿċòā éòăÐāòċÑāüñĈČŚ ôśöċèĆüē Ö×āÐċòāċêŢèùāÑāĎè úśāÖ ×ÿďãśċêòĄñéäòÖæĄēôĈÐÓśā×ÿöüôŞÓüăè ċÑśāðāĎèöĀèċùāòŞüāæăäñŞãśöñ öĀèçòòðãā ċòāÐĒüā××ÿďãśôĈÐÓśāæĄēċêŢèċÓòĆüÑŚāñċíĆēüè úòĆüċêŢèÜāäăíĄēèśüÖÐĀè ðĄčüÐāùċíăēðÑąĔè


จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๑๘ เดือนมกราคม ๒๕๕๖ (ปักษ์แรก)

ċèĆüē Ö×āÐæĘāÖāèĢöĀèÑśüðĈôäŚāÖđæĄďē ãśòéĀ ÓòüéÓôćð ČòÖ×ĈÖĎ×æĄēæĘāĎúśíăÙăäòāÖöĀô ãăØĀè ďðŚďãśÓãă ċòĆüē ÖòāÖöĀôÐāòæŚüÖċæĄñē öČäŚÓãă öŚā æĘāďêċòĆēüñđæĘāĎúśãĄæĄēùćãČäŚċðĆēüďãśÐĒãĄĎ× ðāÐ ċíòāÿåĆüċêŢèêòÿùéÐāò⪠ċòāċüÖ ÐĒďðŚċÓñďêċæĄēñöìòĀēÖċ÷ùċôñ êòÿæĀéĎ× ðāÐĎèéòăÐāòÑüÖċÓæĄÚĄ åĆüċêŢèčüÐāùČôÿ čÙÓãĄÑüÖċòā ċíòāÿåśāďêċüÖÐĒÓÖďðŚðĄ čüÐāùôāÖāèďêďãśèāèđüñŚāÖèĄĔ ďðŚüñāÐĎúśÓăãöŚāäśüÖČÑŚÖÑĀè úòĆü äśüÖďêĎúśďãś üñāÐĎúśæĘāĎúśãĄæĄēùćã Čôÿ Óă ã öŚ ā ċêŢ è čüÐāùÑüÖíèĀ Ð Öāèæć Ð Óè ÙŚöñÐĀèæĘāÖāèĎúśÐĀéçèāÓāò íòśüðÐĀé ċòāÐĒďãśòāÖöĀôÙĄöăäÑüÖċòāãśöñ üñāÐĎúś æĘāÖāèÑüÖçèāÓāòĎúśãĄæĄēùćãČôÿċäĒðæĄē ČôÿëôäüéČæèæĄēďãś×ÿäāððā

l {‹™’‹œ‹Ö{€•™l‹†™zÖ

ëĈÙś öŚ ñëĈל ãĀ ÐāòùāÑāïĈċöĄñÖ×ÑüèČÐŚè

ċêŢèëĈśæĄēďãśòĀéòāÖöĀôæŚüÖċæĄēñöÐĀéìŕāñ éĀäòċÓòãăäċêŢèêŒČòÐ ×òăÖđ ëĈś×ĀãÐāòùāÑāÑüċêŖāúðāñ ĎúśďãśĜģéĀäòČäŚíüæĘāďêČôśöċòāòĈśùąÐöŚā ĎúśċÐăèċêŖāúðāñãĄÐöŚā ċòāÐĒèŚāôüÖãĈöŚā ČèÿèĘāôĈÐÓśāüüÐďêêòÿÙāùĀðíĀèçŞ ċÙŚè ÐôćŚðċêŖāúðāñæĄēċêŢèäĘāòö× ùŚöèĎúÜŚ ñĀÖďðŚďãśæĘāéĀäòċÓòãăä ċíòāÿċÑāòĈśùąÐöŚā ċÑāòāñďãśèüś ñċòāÐĒæāĘ úèĀÖùĆüċÑśāďêÙĄČĔ ×Ö ċíĆēü×ÿĎúśÑśüðĈôĎèïāíòöðÐŚüèċæÓèăÓèĄĔ ÓĆüÐāòċÑśāåąÖúèŚöñÖāè èüÐ×āÐèĄĔ ċêŢèÐāòéòăÐāòæĄēċòāãĄ ÐĀéôĈÐÓśāüñŚāÖäŚüċèĆüē ÖċòāüñĈãŚ āś èċÖăèìāÐ ×ÿãĈČôôĈÐÓśāċÓāèŞċäüòŞüñŚāÖãĄ åśāċêŢè úèŚöñÖāèòāÙÐāòÐĒ×ÿüüÐďêäāðčòÖċòĄñè ċÑśāďêíéëĈüś āĘ èöñÐāòčòÖċòĄñèČèÿèĘāöŚā ċòāðĄçćòÐă×ĎúðŚüñāÐĎúśôĈÐÓśāôüÖĎÙśċùāòŞ üāæăäñŞÐüĒ üÐďêúāôĈÐÓśāãśöñ×ÿæĘāäŚüċèĆüē Ö ùðĘēāċùðüĎùŚĎ×ãśāèċüÐùāòðĄòāñÙĆēüåśā ôĈÐÓśāòāñďúèæĘāÐĒ×ÿÑüĎúśċÑāÙŚöñČèÿèĘā äŚüãśöñ ċêŢèÐāòċÙĆēüðčñÖÐĀèäŚüđ ďê ČäŚæćÐüñŚāÖ×ÿäśüÖüñĈŚæĄēÓöāðíñāñāð ãĀÖèĀĔè ÓöāðùĘāċòĒ×ÓòĀĔÖèĄĔďðŚĎÙŚČÓŚ ÑśāðÓĆè ČäŚċêŢèÐāòċíāÿéŚð×āÐÐāòĎúś

éòăÐāòÑüÖċòāäĀÖĔ ČäŚôÐĈ ÓśāðāìāÐċÖăèÐāò ×ã×ĘāôĈÐÓśāċÙŚèÓèèĄċĔ êŢèüā×āòñŞÑüċéüòŞ čæò÷ĀíæŞèĀãúðāñċÑśāďêíĈãÓćñéāÖÓòĀĔÖ äśüÖďêôćñĎèêŕāĎèċÑāåśāċêŢèčòÖċòĄñèĎúÜŚđ ĎèċðĆüÖùŚöèĎúÜŚæĘāéĀäòÐĀèúðãČôśöċòā ÐĒäüś ÖďêúāčòÖċòĄñèďÐôđéāÖÓòĀÖĔ ÐĒċôĆüã ċÑśāäāċúðĆüèÐĀè ùăÖē ùĘāÓĀÜÓĆüċäòĄñðċüÐùāòòāñÙĆüē ôĈÐÓśāďðŚñüŚ æśüðĄÓöāðíñāñāðùðĘāē ċùðü ĎèÐāòæĘāÖāè ùŚöèùĘāÓĀÜüĄÐüñŚāÖúèąēÖ ÓĆü ùòśāÖ×ăäùĘāèąÐĎèÐāòæĘāÖāè åśāďðŚðĄ ùĀðíĀèçŞæãĄē ÐĄ éĀ ôĈÐÓśāďðŚďúöśôÐĈ ÓśāďðŚðæĄ āÖ æĘāďãśãăØèĀ ×ÿďúöśæÐć ÓèæĄċē Ñśāďêúā×ÿãĈČô æć Ð ÓèċùðüÜāäă ċêŢ è ùăē Ö æĄē ċòāùĀē Ö ùð ðāÐŚüè íüċòāċÑśāďêùāèäŚüÐĒÖŚāñÑąĔè ċíòāÿċêŢèÐāòċÐĒéċÐĄēñöëôÖāèæĄēċòāæĘāďöś ðā×āÐúñāãċúÖĆēüÑüÖċòā ďãśďêìòĀēÖċ÷ù åāðöŚāÓćśðďúð Óćśð ċíòāÿċòāďãśæĘāÖāè üñŚāÖċäĒðæĄē ùćãÓöāðùāðāòåċíÙòüñĈďŚ úè ÐĒċêŢèċíÙòüñĈŚæĄēöŚāċòā×ÿãąÖ÷ĀÐñïāíÑüÖ ċòāüüÐðāďúð üñāÐĎúśæćÐÓèÓăãöŚā ċêŢèçćòÐă×æĄē ċòāäśüÖÙŚöñÐĀèæĘā üñŚāÓăãöŚāæĘāČÓŚċêŖā ċíòāÿæĘāČôśöďãśêòÿčñÙèŞúôāñüñŚāÖďãś ìœÐÐāòíĈã ÐāòÑāñ ČôśöñĀÖďãśùăēÖæĄēÓćâ ÓāãďðŚåąÖÐĀéùăēÖæĄēüüðùăèČôÿċÓæĄÚĄ×ÿĎúś üñŚāÖďêìòĀēÖċ÷ù ðĄċÖăèďêċüÖďãśďúð ďãś ČäŚĎèċòĆēüÖÑüÖÓöāðïāÓïĈðăĎ×ďêČôśöďðŚ ċùĄñċÖăè ðĄèśüñÓèæĄē×ÿæĘāďãś ÓèæĄēñĀÖďðŚ ċÓñæĘāèŚā×ÿôüÖċÑśāðāùĀðëĀùãĈöŚāÐāòæĘā ČôśöďãśëôÖāèďãśďêċæĄēñöČééďðŚäśüÖċùĄñ ċÖăèďãśďêċ×üÐôćŚðëĈśéòăúāòæĄēĎúśÓöāðċêŢè ÐĀèċüÖÐĀéċòā ČôÿďãśċêőãčôÐæĀ÷èŞĎúðŚđ æĄðÖāèċÓæĄÚĄãĈČôċüāĎ×ĎùŚãĄðāÐďãśċíĆēüè ĎúðŚđæĄēèŚāòĀÐđ

l {†‹‹€¡œƒÑ

ĎúśôĈÐèśüÖíèĀÐÖāèÙŚöñÐĀèæĘā ČôśöùŚÖ ÐôĀéðāĎúśÐĒďãśòĀéÐāòòŚöððĆüòŚöðĎ×ċêŢè üñŚāÖãĄñăēÖ ÑĀĔèùüÖ ãăØĀèãĈòāñÙĆēüċôĆüÐ×āÐ ôĈÐÓśāæĄēďðŚďãśÐĈśċÖăèďðŚðĄúèĄĔùăèčãñċØíāÿ ÑśāòāÙÐāòäĘāòö×ùåāèĄäāĘ òö×üĘāċïüôÿČð ÑśāòāÙÐāòÓòĈùĀÖÐĀãüĘāċïüôÿČðČôÿċêŢè ôĈÐÓśāòāñĎúÜŚÑüÖċòāðāèāèèüÐ×āÐèĀèĔ ÐĒĎúśíèĀÐÖāèĎèùāÑāðĄùöŚ èòŚöðãśöñċíòāÿ ċêŢè,1*ÑüÖíèĀÐÖāèåĆüöŚāċêŢèúèśāæĄē æĄēäśüÖòĀéëăãÙüéãśöñÐĀè ÐĒďãśòĀéÓöāð òŚöððĆü×āÐæćÐÓèĎèùāÑā äüèČòÐ×ÿåüãĎ×ČôśöċíòāÿùŚÖďê êòÿðāâ ĝěě ÐöŚāòāñ ČäŚùŚÖðāüèćðĀäă ĢģòāñÓĆüĜĎèĞċæŚāèĀĔèČäŚæāÖċÓæĄÚĄ ÐĒùŚÖċלāúèśāæĄēðāĎúśÐĘāôĀÖĎ× ĎÓòæĄēďðŚċÓñæĘāðāÐŚüè èŚā×ÿðā ôüÖãĈ ċíòāÿÐāòæĘāďðŚĎÙŚöŚā×ÿæĘāċíĆēü ëôêòÿčñÙèŞÑüÖċòā ČäŚċíĆēüêòÿčñÙèŞ ÑüÖçèāÓāòãśöñċíòāÿéĀäòċÓæĄÚüĄ üðùăè ďðŚäśüÖÙĘāòÿÓŚāçòòðċèĄñðòāñêŒ ùÿãöÐ æćÐüñŚāÖ ÙŚöñÐĀèæĘā ÙŚöñÐĀèÓăã üñŚāÓăã öŚāċêŢèČÓŚċêŖāèŚā×ÿæĘāďãśæćÐùāÑāãśöñÚĘĔā ñÐäĀöüñŚāÖ ċÙŚèïāÓ ġ ÑüÖæŚāèïāÓ ÙèăãāþďãśďêòŚöðčÓòÖÐāò×ĘāèöèĜĤæŚāè èŚāêòÿæĀéĎ×ðāÐüñāÐĎúśæÐć ùāÑāæćÐïāÓ ùŚÖċùòăð üñŚāÓăãöŚāçćòÿďðŚĎÙŚ äśüÖÓăãöŚā èĄēÓĆüÖāèüüðùăè ÓăãċúðĆüèúāċÖăèìāÐ úāùăèċÙĆüē ċêŢèùăÖē æĄċē òāäśüÖæĘāċòāðāãĈùöă āŚ æĘāďãśČôśöďãśďêÐĀéæĀöòŞÑüÖċÓæĄÚĄùćãñüã ďðŚðĄĎÓòċæĄñé ďðŚðĄæĄēďúèùĈśďãś ÓăãöŚāĎèêŒ äŚüďêÐĒ×ÿíñāñāðæĘāĎúśďãśüĄÐ ċíòāÿ êòÿæĀéĎ×ÐāòéòăÐāòÑüÖèśüÖæāÖċÓæĄÚĄ ďêãśöñÐĀèùèćÐãśöñÐĀè ďðŚåĆüñ÷åĆü÷ĀÐãăė ċýýāêāòŞäĄĔ æćÐÓèæćÐòÿãĀé×ÿċêŢèċíĆēüè ċêŢèðăäòÐĀèúðã åŚāñòĈêòŚöðÐĀè ďãśòĈś×ĀÐ ċíĆēüèĎúðŚđæŚāèïāÓæŚāèċÑäëĈś×ĀãÐāò ùāÑāäŚāÖđíöÐċòāæĄēďêãśöñÐĀèÐĒðĄÓöāð èŚāòĀÐãśöñùĘāúòĀéãăØèĀ čãñùŚöèäĀöðĄÓöāð ĎìŕìŠèäĀĔÖČäŚċôĒÐđ ċôñöŚā ìòĀēÖċ÷ù êāòĄù èĄē ÑüďêċæĄē ñ öùĀ Ð ÓòĀĔ Ö ďêãĈ ùă îŖ ā ÑüÖ ìòĀēÖċ÷ùċêŢèüñŚāÖďò íòÿòāÙöĀÖČöòŞÚāñ ċêŢèüñŚāÖďòúüďüċîôċêŢèüñŚāÖďòêòÿùé ÓöāðùĘāċòĒ×ČôśöúāæĄďē úèďðŚďãśÙĄöäă èĄÐĔ āĘ ďò ČôśöďãśċæĄēñöċäĒðæĄē

l {’‹š €¥’oœ‹œ

ëĈś×ĀãÐāòùāÑāċåăè×ôĘāêāÖ

ëĈśÙŚöñëĈś×ĀãÐāòùāÑāôÿČð×Ùćðíò ċêŢ è ëĈ ś æĄē ď ãś òĀ é òāÖöĀ ô æŚ ü ÖċæĄē ñ öÐĀ é ċêŢ è ëĈ ś æĄē ď ãś òĀ é òāÖöĀ ô æŚ ü ÖċæĄē ñ öÐĀ é ìŕāñéĀäòċÓòãăäċêŢèêŒČòÐ ċæÓèăÓíăÙäă òāÖöĀôùĘāúòĀéãăØèĀ ÓĆü ÑĀĔèČòÐ×ÿċêőãæĘāċèĄñéòćŚèæĄēċòĄñèêòăÜÜā äòĄčæċíĆüē èđãăØèĀ ÐĒċêŢèúĀöúèśāúèŚöñÖāè úĀöúèśāčòÖÖāèëĈל ãĀ ÐāòéòăøæĀ ċíĆüē èÐĒ×ãĀ Ðāò

ìŕāñéĀäòċÓòãăäċêŢèêŒČòÐ ċæÓèăÓúòĆüÐôñćæçŞÑüÖëðÐŚüèüĆèē ċôñ ÓĆüċòāäśüÖðāùòśāÖ×ćãðćŚÖúðāñúòĆü ċêŖ ā úðāñòŚ ö ðÐĀ è ĎèæĄ ð ÖāèÑüÖùāÑā ċåăè ċðĆēüæćÐÓèðĄ×ćãðćŚÖúðāñòŚöðÐĀèČôśö ċòāäśüÖðĄÓöāðíñāñāðæĄē×ÿċãăèæāÖďêùĈŚ Ğ

๑๗

ċêŖāúðāñèĀĔè čãñæĄēæćÐÓè×ÿďãśďðŚäśüÖðĄ ÓĘāåāðöŚāİùăēÖæĄēæćÐÓèæĘāüñĈŚæćÐÓè×ÿæĘā ùăÖē èĄďĔ êæĘāďðıčãñëð×ÿíñāñāðĎúśæÐć Óè ðüÖöŚāċêŖāúðāñÑüÖéĀäòċÓòãăä,5$èĀèĔ ÓĆüòāñďãśæďĄē ðŚĎÙŚãüÐċéĄñĔ ÚŚüèüñĈãŚ öś ñÓĆü ċðĆēüċòāúāôĈÐÓśāĎúðŚďãśĜòāñċòāÐĒ×ÿďãś ċêŖāúðāñòāñďãśæĄēðăĎÙŚãüÐċéĄĔñ ×Ęāèöè ġĠěéāæãśöñ ùĘāúòĀéċæÓèăÓäŚüďêÓĆüÐāòúāÐ ôćŚðôĈÐÓśāċêŖāúðāñÑüÖéĀäòċÓòãăä ,5$ ÚąÖē ëðÓăãöŚāùĘāÓĀÜðāÐČôÿåĆüöŚāċêŢèúĀöĎ× úôĀÐĎèÐāòæĘāÖāèæćÐđüñŚāÖÑüÖçèāÓāò čãñëð×ÿúāÐôćðŚ ôĈÐÓśāċêŖāúðāñĎúśÐéĀ æĄð ÖāèÑüÖùāÑāČéŚÖÐôćŚðôĈÐÓśāċêŢèĞÐôćŚð ÓĆüĜÐôćŚðôĈÐÓśāùăèċÙĆēüæĄēċÑśāðāäăãäŚüÑü ÐĈśċÖăèÐĀéçèāÓāò ÚąēÖåśāôĈÐÓśāðĄÓćâùðéĀäă ċÑśāäāðúôĀÐċÐâàŞĎèÐāòùðĀÓòéĀäòċÓòãăä ,5$ ëðÐĒ×ÿðüéĎúśæāÖæĄðÖāèùăèċÙĆēü ċêŢèëĈòś éĀ ëăãÙüéĎèùŚöèÑüÖċüÐùāòôĈÐÓśā ċòāÐĒðĎĄ èðĆüüñĈČŚ ôśöùāðāòåæĄ×ē ÿåŚāñùĘāċèā ċüÐùāòďãśċôñĝÐôćŚðÑüÖôĈÐÓśāċÖăèìāÐ ČôÿùôāÐüüðùăèæĄēðĄ×ĘāèöèċÖăèĎèéĀÜÙĄ ċÑśāäāðúôĀÐċÐâàŞĎèÐāòùðĀÓòéĀäòċÓòãăä ,5$ëð×ÿðüéĎúśæāÖæĄðÖāèċÖăèìāÐċêŢè ëĈòś éĀ ëăãÙüéĞÐôćðŚ ôĈÐÓśāúèŚöñÖāèďðŚöāŚ ×ÿċêŢèúèŚöñÖāèòāÙÐāòúòĆüċüÐÙèÚąÖē ċêŢè ÐôćŚðôĈÐÓśāæĄēċòāäśüÖêòÿÙāùĀðíĀèçŞċÙăÖòćÐ ÓĆü ÐāòÑüüèćÜāäċÑśāďêêòÿÙāùĀðíĀèçŞ ĎèúèŚöñÖāèčãñċòāäśüÖéüÐĎúśċÑāċäòĄñð üÿďòďöśéāś ÖČôÿùăæçăêòÿčñÙèŞæċĄē ÑāíąÖďãś ×āÐéĀäòċÓòãăä,5$ úôĀÖ×āÐèĀĔè ċòāäśüÖðĄÐāòäăãäāð ëôÖāèöăċÓòāÿúŞêŠÜúāüćêùòòÓ ċíĆēüċêŢè ČòÖÐòÿäćèś ĎúśÐāòæĘāÖāèêòÿùéÓöāðùĘāċòĒ× æśāñùćãČôśöÐôñćæçŞúòĆüċæÓèăÓæĄēæĘ āĎúś çèāÓāòüüðùăèùāÑāċåăèêòÿùéëôùĘāċòĒ× ĎèöĀèèĄĔ ëðüñāÐ×ÿíĈãöŚāďðŚĎÙŚëðĎèßāèÿ ëĈל ãĀ ÐāòùāÑāæĄêē òÿùéëôùĘāċòĒ×ČäŚüñāÐ ×ÿéüÐöŚāÓĆüæĄðÖāèçèāÓāòüüðùăèùāÑā ċåăèæĄêē òÿùéÓöāðùĘāċòĒ×ÓĆüċòĆüē ÖÑüÖÐāòĎúś éòăÐāòČééðăäòďðäòĄÐāòċüāĎ×ċÑāðāĎùŚĎ× ċòāåśāċòāöăċÓòāÿúŞúāÐôćðŚ ôĈÐÓśāċêŖāúðāñďãś æĀÖĔ úðãÐāòéòăÐāòÑüÖùāÑāċòāďðŚãĄ ďðŚċêŢè æĄēêòÿæĀéĎ× ĎèÐāòæĄēċòā×ÿčèśðèśāö×ăäĎ× ôĈÐÓśāĎúśðāĎÙś1SPEVDUäĀöüĆèē đÑüÖçèāÓāò ÓÖ×ÿďðŚêòÿùéëôùĘāċòĒ×ČèŚèüè ùćãæśāñùăÖē æĄüē ñāÐ×ÿìāÐďöśÓĆüÐāò ĎúśÐāĘ ôĀÖĎ×äèċüÖČôÿæĄðÖāèëð×ÿéüÐöŚā ÐāòæĘāÖāèåśāðĄüćêùòòÓúòĆüêŠÜúāÑöāÖ üñĈÑŚ āś Öúèśā×ÖðüÖêŠÜúāČôÿüćêùòòÓèĀèĔ ČôśöèĘāðāöăċÓòāÿúŞċíĆüē ČÐśďÑČäŚüñŚāèĘāðā éĀèē æüèÑöĀÜČôÿÐĘāôĀÖĎ×ÑüÖċòāċíòāÿ×ÿ æĘāĎúśċòāďðŚÐôśāċëÙăÜÐĀéêŠÜúāČôÿüćêùòòÓ æĄÑē öāÖüñĈÑŚ āś Öúèśāëð×ÿíñāñāðéüÐÐĀé æĄðÖāèċùðüđöŚāÖāèæćÐüñŚāÖæĄēçèāÓāò ÐĘāúèãċêŖāúðāñèĀèĔ æĄðÖāèÑüÖċòāæĘāďðŚďãś úòĆüďðŚďãśíñāñāðæĄē×ÿæĘāðĀèċôñ ÚąēÖ ÓĘāäüéèĀèĔ íèĀÐÖāèçèāÓāòüüðùăèæćÐæŚāè ôśöèòĈüś ñĈĎŚ èĎ×ÑüÖäĀöċüÖãśöñÐĀèæĀÖĔ ùăèĔ 


๑๘

จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๑๘ เดือนมกราคม ๒๕๕๖ (ปักษ์แรก)

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 3.14 ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของ ตรวจสอบ โดยให้มีการสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จึงให้ยกเลิกกฎบัตร พรรคการเมืองไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนโดยตรงหรือไม่ได้รับผลตอบแทนโดยตรงจาก คณะกรรมการตรวจสอบ ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 และให้ใช้กฎบัตร พรรคการเมือง 3.15 ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธนาคารออมสิน ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะ คณะกรรมการตรวจสอบฉบับนี้แทน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ หรือภายในระยะเวลา 1 1. วัตถุประสงค์ ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการสนับสนุนให้ธนาคารออมสินมี 3.16 ไม่เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรสของกรรมการธนาคารออมสิน ผู้บริหาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ สูงสุด ฝ่ายจัดการ ผู้บริหารระดับสูงสุดของสายงานตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในของ โปร่งใส ซึ่งมีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการธนาคารออมสินในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล ธนาคารออมสิน หรือผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทที่ธนาคารออมสินมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยว โดยสอบทานความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน กับนโยบายและการดำเนินงานของบริษัท การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และติดตามดูแล ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจริยธรรมและจรรยาบรรณ 4. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง ในการดำเนินงานของธนาคารออมสิน 4.1 กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการของ คณะกรรมการธนาคารออมสิน กรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อ 2. องค์ประกอบ อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการธนาคารออมสินเห็นสมควร แต่ไม่ควรได้รับการต่อวาระ 2.1 คณะกรรมการธนาคารออมสินแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน โดยอัตโนมัติ เป็ น คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ ว ย ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และ 4.2 กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 คนแต่ไม่เกิน 4 คน ซึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระทุกคน และ (1) ครบตามวาระ อย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน ซึ่ง (2) ขาดคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ (3) ตาย 2.2 ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง สุ ด ของสายงานตรวจสอบภายในเป็ น เลขานุ ก ารของคณะ (4) ลาออก กรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่ง (5) ถูกถอดถอน (6) ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุก 3. คุณสมบัติ 3.1 มีความเป็นอิสระ สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (7) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม (8) เป็นบุคคลล้มละลาย 3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต 4.3 กรณีกรรมการตรวจสอบประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง 3.3 มีมนุษยสัมพันธ์ดี กรรมการตรวจสอบควรแจ้งต่อคณะกรรมการธนาคารออมสินล่วงหน้า 1 เดือน พร้อม 3.4 มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารออมสินเป็นอย่างดี 3.5 มีความสามารถปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความคิดเห็นหรือรายงานผลการ เหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารออมสินได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ ครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก 4.4 เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุใดที่กรรมการ ธนาคารออมสินหรือผู้บริหารของธนาคารออมสิน 3.6 มี ค วามเข้ า ใจหลั ก การบริ ห ารที่ ดี มี วิ จ ารณญาณและทั ก ษะในการตั ด สิ น ใจ ตรวจสอบไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จนครบกำหนดวาระ มีผลให้จำนวนกรรมการน้อยกว่า สามารถวิเคราะห์ปัญหา ตั้งคำถามตรงประเด็น รวมทั้งตีความและประเมินผลคำตอบที่ จำนวนที่กำหนดให้คณะกรรมการธนาคารออมสินแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบใหม่ให้ ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน ได้รับอย่างเหมาะสม 3.7 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ในการหารือ และรับฟัง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 4.5 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระให้ ความคิดเห็นของผู้อื่น คณะกรรมการธนาคารออมสินแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ 3.8 เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจ และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 3.9 เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการตรวจสอบ แทน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการธนาคารออมสินกำหนด 3.10 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้กำหนดนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตน หรือมีอำนาจในการตัดสินใจด้านการบริหาร รวมทั้งไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ แทน ได้ รั บ เงิ น เดื อ นหรื อ ค่ า ตอบแทนประจำจากธนาคารออมสิ น ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ บริ ษั ท ที่ เกี่ยวข้องกับธนาคารออมสิน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะดำรงตำแหน่งประธาน กรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ หรือภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการ แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ 3.11 ไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะ กรรมการธนาคารออมสิน เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน 3.12 ไม่เป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบในองค์กรอื่นเกินกว่า 3 แห่งในเวลา เดียวกัน และต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะอนุกรรมการอื่นมากเกินไปจนทำให้ไม่ สามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายในฐานะกรรมการตรวจสอบได้ อ ย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพ เว้ น แต่ มี เ หตุ ส มควรและได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ออมสิน 3.13 ไม่เป็นข้าราชการประจำที่ดำรงตำแหน่งในกระทรวงการคลัง

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ 5.1 สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงาน ทางการเงินนั้นได้จัดทำอย่างครบถ้วนถูกต้อง และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้ 5.2 สอบทานประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของกระบวนการควบคุ ม ภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง 5.3 สอบทานการดำเนินงานของธนาคารออมสินให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ของธนาคารออมสิน 5.4 สอบทานให้ธนาคารออมสินมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความ เป็นอิสระของสายงานตรวจสอบภายใน


จุลสารออมสิน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๑๘ เดือนมกราคม ๒๕๕๖ (ปักษ์แรก) 5.5 สอบทานและอนุมัติกฎบัตรสายงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบ เชิ ง กลยุ ท ธ์ แผนการตรวจสอบประจำปี แผนปฏิ บั ติ ง านและงบประมาณ แผนพั ฒ นา บุคลากร แผนบริหารและสรรหาทรัพยากร ข้อตกลงประเมินผลการปฏิบัติงาน และคู่มือการ ปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบภายใน 5.6 จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ ในการดำเนินงานของธนาคารออมสิน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ธนาคารออมสิน และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 5.7 ประสานงานกับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี และองค์กรกำกับดูแลอื่น เพื่อให้การ ดำเนิ น งานของธนาคารออมสิ น บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามเป า หมายที่ ก ำหนดอย่ า งมี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 5.8 ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้ สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน 5.9 กำกับดูแลการพัฒนาบุคลากรสายงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาความ เพียงพอของจำนวนและทักษะของผู้ตรวจสอบภายในตามสภาพแวดล้อมที่ธนาคารออมสิน ดำเนินอยู่ คุณสมบัติที่สำคัญ รวมถึงวุฒิการศึกษาและทักษะทางวิชาชีพ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ และทักษะทางด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม 5.10 เสนอข้อแนะนำต่อคณะกรรมการธนาคารออมสินในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงสุดของสายงาน ตรวจสอบภายใน โดยให้ผู้บริหารสูงสุดของธนาคารออมสินเสนอความเห็นประกอบการ พิจารณาด้วย 5.11 บูรณาการกระบวนการทำงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ (Compliance) เพื่อให้บรรลุถึงผลการดำเนินงาน ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven Performance) 5.12 กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบใหม่ ควรได้รับข้อมูลที่จำเป็น ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้อง และหารือกับ ฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 5.13 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของธนาคารออมสิน 5.14 เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่พบว่ามี การปฏิบัติที่ฝ่าฝนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของธนาคารออมสิน ให้แจ้งต่อผู้บริหารสูงสุดเพื่อ พิจารณาสั่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของธนาคารออมสินดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงานมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของธนาคารออมสิน 5.15 เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่มีข้อสงสัย ว่ามีรายการหรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการดำเนินงานของธนาคาร ออมสินอย่างร้ายแรง การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือมีรายการผิดปกติหรือ ความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน ให้รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร ออมสินทันที เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยไม่ชักช้า 5.16 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือคณะกรรมการธนาคารออมสิน มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

6. การประชุมและวาระการประชุม

๑๙

6.4 วาระการประชุมควรกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า และจัดให้มีการส่ง เอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบทุกท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็น เวลาอย่างน้อย 3 วัน และให้เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้บันทึกรายงานการ ประชุม 6.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ เลขานุการของคณะ กรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีส่วนได้เสีย ใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา ห้ามมิให้แสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

7. ค่าตอบแทน ให้กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบอีกทางหนึ่งนอก เหนือจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคารออมสิน โดยเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากับ เบี้ยประชุมของกรรมการธนาคารออมสิน โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทน เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนดังกล่าว และให้เลขานุการได้รับค่าตอบแทนใน ลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากับกึ่งหนึ่งของค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ กรณีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาที่แต่งตั้งจากคน ภายนอกให้เลือกรับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนการเป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษา เพียงอย่างเดียว

8. การรายงาน 8.1 จัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อคณะกรรมการ ธนาคารออมสินหลังการประชุมทุกครั้งหรือทันทีหากมีประเด็นที่สำคัญ 8.2 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการธนาคารออมสินอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นสุด ในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้จัดทำเป็นรายงาน ผลการดำเนินงานประจำปี พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวง การคลังเพื่อทราบ ภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันสิ้นปี 8.3 เปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบและ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของธนาคารออมสิน

9. ที่ปรึกษา 9.1 ในกรณีที่การดำเนินงานตรวจสอบภายในเรื่องใดของคณะกรรมการตรวจสอบมี ความจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ให้คณะกรรมการ ตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารออมสินเพื่อพิจารณาให้มีการดำเนินการว่าจ้าง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องด้วยค่าใช้จ่ายของธนาคารออมสินได้ ทั้งนี้ การดำเนินการว่าจ้างให้ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของธนาคารออมสิน 9.2 ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาที่แต่งตั้งจากคนภายนอกต้องไม่เป็นผู้ที่มีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธนาคารออมสิน และไม่เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ของกรรมการธนาคารออมสิน ผู้บริหารสูงสุด ฝ่ายจัดการ ผู้บริหารระดับสูงสุดของสายงาน ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในของธนาคารออมสิน หรือผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ที่ธนาคารออมสินมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินงานของบริษัท 9.3 ผู้ เ ชี่ ย วชาญอิ ส ระหรื อ ที่ ป รึ ก ษาที่ แ ต่ ง ตั้ ง จากคนภายนอก มี ว าระการดำรง ตำแหน่งไม่เกินวาระคณะกรรมการธนาคารออมสินที่อนุมัติ

10. การรักษาคุณภาพ

10.1 เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ 6.1 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ในกรณี การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 10.2 ประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการ จำเป็นอาจเชิญผู้บริหารสูงสุด ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ คณะ กรรมการตรวจสอบต้องมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหารสูงสุด ฝ่ายจัดการ ตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจน แผนการปรับปรุงการดำเนินงานให้คณะกรรมการธนาคารออมสินทราบ หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 6.2 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อย กว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม หากประธาน ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555 กรรมการตรวจสอบไม่มาประชุมให้กรรมการตรวจสอบที่มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบ คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 6.3 การประชุมอย่างเป็นทางการเฉพาะกับผู้อำนวยการธนาคารออมสินและ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินจะต้องจัดขึ้นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และประชุม กับฝ่ายจัดการทุกสายงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อหารือเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุม (นางชูจิรา กองแก้ว) ภายใน และผลการดำเนินงาน และมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้สอบบัญชี ประธานกรรมการธนาคารออมสิน ถึงขอบเขต แนวทางการสอบบัญชีข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง


ธนาคารออมสิน พุทธศักราช ๒๕๕๖ วิสัยทัศน (Vision)

พันธกิจ ((Missาioรอnอ)ม

“เปนสถาบันการเงินที่มั่นคงเพื่อ การออม และเปนผูนำในการสนับสนุน เศรษฐกิจฐานรากและลูกคารายยอย ดวยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล”

เปนสถาบันเพื่อก และการพัฒนา น ุ ท ง ล ร า ก อ ่ ื เพ น ั บ า ถ ส เปน รษฐกิจฐานราก เศ ม ิ ร เส ง  ส อ ่ ื เพ น ั บ า ถ ส เปน ตอสังคม เปนสถาบันที่รับผิดชอบ

คานิยม (Core Valve) V I P S

Vision Focus มุงมั่นในวิสัยทัศน Integrity ยึดมั่นในคุณธรรม Professionalism เชี่ยวชาญงานบริการ Social Responsibility รับผิดชอบตอสังคม

สมรรถนะหลัก (Core Competency) บริการดวยใจ (Service Mind) ยึดในคุณธรรม (Integrity) ใสใจ ใฝรู (Passion to Learn) บูรณาการทีม (Teamwork) มุงสูผลลัพธ (Result Oriented) เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ (Product Knowledge)

ปจจัยสูความสำเร็จในการเปนองคกรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (TRUST)

T : Transparency หมายถึง ธนาคารออมสินดำเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ มีความโปรงใส ตรวจสอบได R : Relationship หมายถึง การสรางความสัมพันธที่ดีตอลูกคา และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม U : Unique หมายถึง เปนสถาบันการเงินที่กอตั้งโดย พระมหากษัตริย เพื่อสงเสริมการออม และพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน S : Sustainable หมายถึง เปนสถาบันการเงิน ที่กอตั้งมานาน มีฐานลูกคาจำนวนมาก มุงสูการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน T : Technology หมายถึง ธนาคารนำเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการ และใหบริการลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ „µ¦ÁºÉ°¤Ã¥Š˜´ª¸ªÊ ´—„µ¦„ε„´—¼Â¨„·‹„µ¦š¸É—¸ —o ª¥­¤¦¦™œ³®¨´„ (Core Competency) ¨³Ÿ¨„µ¦ž¦³Á¤·œŸ¨ž¦³‹Îµž¸ …°Š®œn ª¥ŠµœÄœ¦³—´­µ¥Šµœ

การเชื่อมโยงการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดวยสมรรถนะหลัก (Core Competency)

„µ¦ÁºÉ°¤Ã¥Š„µ¦„ε„´—¼Â¨„·‹„µ¦š¸É—¸ —o ª¥­¤¦¦™œ³®¨´„ (Core Competency) TRUST

TRUST TT :: Transparency Transparency ›œµ‡µ¦°°¤­· ›œµ‡µ¦°°¤­·œœ Áœ·œœ›»›»¦¦„·„·‹‹—o—o ªª¥¥ —ΗεµÁœ· ‡ªµ¤Žº ‡ªµ¤ŽºÉÉ °°­´­´˜˜¥r¥r ­­»»‹‹¦·¦·˜˜ Ĝ„µ¦ž’· Ĝ„µ¦ž’·´˜´˜®®·· œoœo µµš¸š¸ÉÉ ¤¸¤¸‡‡ªµ¤Ãž¦n ªµ¤Ãž¦n ŠŠÄ­ Ä­ ˜¦ª‹­°Å—o ˜¦ª‹­°Å—o

R : Relationship „µ¦­¦o µŠ‡ªµ¤­´¤¡´œ›r š¸É—˜¸ n °¨¼„‡o µÂ¨³ Ÿ¼o¤¸­nªœÅ—o Á­¸¥š»„„¨»n¤

„µ¦ÁºÉ°¤Ã¥Š„µ¦„ε„´—¼Â¨„·‹„µ¦š¸É—¸ —o ª¥­¤¦¦™œ³®¨´„ (Core Competency) U : Unique ¥¹—Äœ‡»–›¦¦¤ (Integrity) ž¸ ÓÖÖ× ¦³—´‡ªµ¤Ÿ¼„¡´œ…°Š¡œ´„Šµœ ÁžÈ œ­™µ´œ„µ¦ÁŠ·œš¸É œ·¥µ¤ „µ¦ž’·´˜˜· œ—o ª¥‡ªµ¤…¥´œ ŽºÉ°­´˜¥r ­»‹¦·˜ ¦´Ÿ·—° ¤¸‡ªµ¤ »‡‡¨ ®œn ª¥Šµœ Core Competency TRUST Competency „n °˜´ŠÊ ×¥¡¦³¤®µ¬´ ˜¦·¥r Þ¦n ŠÄ­ ž¦µ«‹µ„°‡˜· ­ÎCore µ¦ª¤„µ¥ ªµ‹µ Á‡¦n Š‡¦´—Äœ¦³Á¸¥Â¨³ ž¸ ÓÖÖ× ¦o ° ¥¨³…°Š¡œ´ „ Šµœ¦´  ¦¼ o Á…o µ ċ š´ « œ‡˜· Á¡º É ° ­n Š Á­¦· ¤ „µ¦°°¤ ¤µ˜¦“µœ‡ª‡» ¤ ‡ªµ¤Á­¸ É ¥ Š ¤¸ ‡ ªµ¤¡°Á¡¸ ¥Š ¤»nŠž’·´˜˜· œ˜µ¤Âœª ¥¹¥¹——Äœ‡» – ›¦¦¤ (Integrity) T : Transparency Ĝ‡»–›¦¦¤ (Integrity) ¥¹—Äœ‡»–›¦¦¤ (Integrity) ž¸ ÓÖÖ× ¦³—´‡ªµ¤Ÿ¼„¡´œ…°Š¡œ´„Šµœ U¨³¡´ : Unique ¥¹¡¦³¦µ—Î —„µ¦š¸ Ĝ‡»–É —›¦¦¤ (Integrity) ¨³„µ¦œÎ µ ®¨´ „ „µ¦„Î µ „´  —¼  ¨„· ‹ ¸ • œµ‡» – £µ¡¸ ª ˜ · µ ¦´ ­ ¡¦o ° ¤Á­¸ ¥ ­¨³Á¡º É ° ­´ Š ‡¤ ¥¹ — Á°µ¦´—¤¸Á°µÁž¦¸ œ·œ·¥¥µ¤ µ¤ „µ¦ž’·  ˜ ´ ˜ · œ—o ª ¥‡ªµ¤…¥´ œ Žº É ° ­´ ˜ ¥r ­ » ‹ ¦· ˜ ¦´  Ÿ· — ° ¤¸ ‡ ªµ¤ ›œµ‡µ¦°°¤­·œ „µ¦ž’·´˜˜· œ—o ª¥‡ªµ¤…¥´œ ŽºÉ°­´˜¥r ­»‹¦·˜ ¦´Ÿ·—° ¤¸‡ªµ¤ œ·¥µ¤ „µ¦ž’·´˜˜· œ—o ª¥‡ªµ¤…¥´œ ŽºÉ°­´˜¥r™º­°»‹‡n¦·˜µœ·¦´¥¤Ÿ·Å¤n —° ‡ªµ¤ ¥ ÁžÈ œ­™µ´ œ „µ¦ÁŠ· œ š¸ É œ· ¥ µ¤ „µ¦ž’·  ˜ ´ ˜ · œ—o ª ¥‡ªµ¤…¥´ œ Žº É ° ­´ ˜ ¥r ­ » ‹ ¦· ˜ ¦´  Ÿ· — ° ¤¸ ‡ ªµ¤ ‹¦·—Î…°Šž¦³µœ ¥µÁœ· ›¦¦¤ Şčo ¨¼„ćoœ„µ¦ µÂ¨³‡¼ n ‡oµ ˜¨°—‹œ¤» n ª¥Á®¨º°ªµ‹µ ¨¼„‡o µÁ‡¦n ¨³­´ ¦´„¬µº¥Â¨³ É °Á­¸¥ŠÂ¨³ Þ¦n ŠŠÄ­ Ä­ ž¦µ«‹µ„°‡˜· ž¦µ«‹µ„°‡˜· ­Î­Îµµ¦ª¤„µ¥ ¦ª¤„µ¥ ªµ‹µ ªµ‹µ Á‡¦n Á‡¦n ŠŠ‡¦´ ‡¦´——Äœ¦³Á¸ Ĝ¦³Á¸¥¥Â¨³ Â¨³ œ›»¦Â¨³‹¦¦¥µ¦¦– „·‹—o ª¥ Þ¦n Þ¦n ŠÄ­ ž¦µ«‹µ„°‡˜· ­Îµn Š¦ª¤„µ¥ Š‡¦´Š‡¤ —Äœ¦³Á¸ „n °˜´´˜ŠÊ Š· ×¥¡¦³¤®µ¬´ ˜¦·¥r Þ¦n ŠÄ­ ž¦µ«‹µ„°‡˜· ­ÎÁžÈµ¦ª¤„µ¥ ªµ‹µ Á‡¦n Š‡¦´—¥Äœ¦³Á¸ ¥Â¨³ ž’· µœ¦³—´  ®œn ª ¥Šµœ ž¦³Ã¥œr … °Š›œµ‡µ¦² œ­Î µ ‡´  £µ¥Ä˜o „ ¦°‹¦· ›¦¦¤ ¤µ˜¦“µœ‡ª‡» ¤ ‡ªµ¤Á­¸ É ¥ Š ¤¸ ‡ ªµ¤¡°Á¡¸ ¥ Š ¤» n Š ž’·  ´ ˜ ˜ · œ˜µ¤Âœª ‡ªµ¤ŽºÉ°­´˜¥r ­»‹¦·˜ ¤µ˜¦“µœ‡ª‡»¤‡ªµ¤Á­¸É¥Š ¤¸‡ªµ¤¡°Á¡¸¥Š ¤»nŠž’·´˜˜· œ˜µ¤Âœª ¤µ˜¦“µœ‡ª‡»¤‡ªµ¤Á­¸É¥Š ¤¸‡ªµ¤¡°Á¡¸¥Š ¤»nŠž’·´˜˜· œ˜µ¤Âœª Á¡ºÉ°­n ŠÁ­¦·¤„µ¦°°¤ ¤µ˜¦“µœ‡ª‡»¤‡ªµ¤Á­¸É¥Š ¤¸‡ªµ¤¡°Á¡¸¥Š ¤»nŠž’·´˜˜· œ˜µ¤Âœª ¡¦³¦µ—嵦´¦´­­ ¡¦o ¡¦o °°¤Á­¸ ¤Á­¸¥¥­¨³Á¡º ­¨³Á¡ºÉÉ °°­´­´ŠŠ‡¤ ‡¤ ¥¹¥¹——™º™º°°‡n‡n µµœ·œ·¥¥¤¤ Ťn Ťn ÁÁ°µ¦´ °µ¦´——Á°µÁž¦¸ Á°µÁž¦¸¥¥ Ĝ„µ¦ž’·´˜®· œo µš¸É ¡¦³¦µ—Î ¡¦³¦µ—ε¦´­ ¡¦o °¤Á­¸¥­¨³Á¡ºÉ°­´Š‡¤ ¥¹—™º°‡n µœ·¥¤ Ťn Á°µ¦´—Á°µÁž¦¸¥ ¨³¡´•œµ‡»–£µ¡¸ª˜· ¡¦³¦µ—ε¦´­ ¡¦o °¤Á­¸¥­¨³Á¡ºÉ°­´Š‡¤ ¥¹—™º°‡n µœ·¥¤ Ťn Á°µ¦´—Á°µÁž¦¸ ¥ ¨³‡¼nn ‡‡oo µµ ˜¨°—‹œ¤» ˜¨°—‹œ¤»nn ŠŠnn ªª¥Á®¨º ¥Á®¨º°°¨¼¨¼„„‡o‡o µµÂ¨³­´ ¨³­´ŠŠ‡¤ ‡¤ ¦´¦´„„¬µº ¬µºÉÉ °°Á­¸ Á­¸¥¥ŠÂ¨³ ŠÂ¨³ ¤¸‡ªµ¤Ãž¦n ŠÄ­ ¨¼¨¼„„‡o‡o µµÂ¨³‡¼ ¨¼„‡o µÂ¨³‡¼n‡oµ ˜¨°—‹œ¤»nŠn ª¥Á®¨º°¨¼„‡o µÂ¨³­´Š‡¤ ¦´„¬µºÉ°Á­¸¥ŠÂ¨³ …°Šž¦³µœ ¨¼„‡o µÂ¨³‡¼n‡oµ ˜¨°—‹œ¤»nŠn ª¥Á®¨º°¨¼„‡o µÂ¨³­´Š‡¤ ¦´„¬µºÉ°Á­¸¥ŠÂ¨³ ž¦³Ã¥œr ……°Š›œµ‡µ¦² °Š›œµ‡µ¦² ÁžÈ ÁžÈ œ­Î œ­Îµµ‡´‡´ £µ¥Ä˜o £µ¥Ä˜o „„¦°‹¦· ¦°‹¦·¥¥›¦¦¤ ›¦¦¤ ˜¦ª‹­°Å—o ž¦³Ã¥œr ž¦³Ã¥œr …°Š›œµ‡µ¦² ÁžÈ œ­Îµ‡´£µ¥Ä˜o „¦°‹¦·¥›¦¦¤ ž¦³Ã¥œr …°Š›œµ‡µ¦² ÁžÈ œ­Îµ‡´£µ¥Ä˜o „¦°‹¦·¥›¦¦¤ ˜´ª¸ªÊ ´—

ž¸ ÓÖÖ× „ε®œ—„¨»n¤Ÿ¼oÁ„¸É¥ª…o °ŠÄœ¦³—´®œn ª¥Šµœ x ¦·„µ¦—o ª¥Ä‹ (Service Mind) S : Sustainable ¤»nŠŸ¨¨´¡›r (Result Oriented) ž¸ ÓÖÖ× ¡´•œµ¦³—´˜´ª¸ªÊ ´—Ä®o Á®¤µ³­¤ „ε®œ—„·‹„¦¦¤˜°­œ°Š‡ªµ¤˜o °Š„µ¦ œ·¥µ¤ ‡ªµ¤Ä­n ċĜ„µ¦Ä®o ¦·„µ¦Äœš»„Ç ¦µ¥¨³Á°¸¥— ¤»nŠ­œ°Š˜°˜n ° ÁžÈ œ­™µ´œ„µ¦ÁŠ·œ œ·¥µ¤ „µ¦¤»nŠ¨Š¤º°ž’·˜´ Ä· ®o Á„·—Ÿ¨¨´¡›r šÉ —¸ ¸ „n °Š‡r „¦ ×¥‡Îµœ¹Š™¹Š ‡ªµ¤˜o °Š„µ¦š¸ÉÁ®¤µ³­¤„´¨¼„‡o µ£µ¥ÄœÂ¨³£µ¥œ°„˜n ¨³¦µ¥ ‡Îµœ¹Š™¹Š š¸É„n°˜´ŠÊ ¤µœµœ ¤¸“µœ Ážoµ®¤µ¥…°Šš´ŠÊ °Š‡r „¦Â¨³š¸¤Šµœ ¡¥µ¥µ¤Â­ªŠ®µª·›¸„µ¦ž’·´˜Š· µœ ž¦³Ã¥œr …°Š¨¼„‡o µ ¡¥µ¥µ¤­¦o µŠ‡ªµ¤ž¦³š´Ä‹š¸ÉÁ®œº°‡ªµ¤ ¨¼„‡o µ‹Îµœªœ¤µ„ ¤»nŠ­¼n š¸ÉÁ®¤µ³­¤Ä®o ¦¦¨»Ážoµ®¤µ¥—´Š„¨n µª ¨³ª·›¸„µ¦˜·—˜µ¤ ˜´—­·œÄ‹ ‡µ—®¤µ¥°¥¼nÁ­¤° Á¡ºÉ°Á­¦·¤­¦o µŠ‡ªµ¤­´¤¡´œ›r šÉ¥¸ É Š´ ¥ºœ S„µ¦Á‹¦· : Sustainable ¤»…´n ŠŸ¨¨´ ž¸ ÓÖÖ× ¡´•œµ¦³—´˜´ª¸ªÊ ´—Ä®o Á®¤µ³­¤ Á˜·Ã˜°¥n µŠ Á‡¨º¡É °›rœš¸(Result Ʉn°Ä®o ÁOriented) „·—Ÿ¨­´¤§š›·Í x ¼¦–µ„µ¦š¸¤ (Teamwork) ÁžÈ¥´Éœ­™µ´ œ „µ¦ÁŠ· œ œ· ¥ µ¤ „µ¦¤» n Š ¨Š¤º ° ž’·  ˜ ´ Ä · ®o Á „· — Ÿ¨¨´ ¡ ›r š É — ¸  ¸ „n ° Š‡r „ ¦ ×¥‡Î µ œ¹ Š ™¹ Š Š¥ºœ š¸É„n°˜´ŠÊ ¤µœµœ ¤¸“µœ Ážoµ®¤µ¥…°Šš´ŠÊ °Š‡r „¦Â¨³š¸¤Šµœ ¡¥µ¥µ¤Â­ªŠ®µª·›¸„µ¦ž’·´˜Š· µœ œ·¥µ¤ ‡ªµ¤¥·œ—¸šÉ ‹¸ ³¦n ª¤ž’·´˜Š· µœ„´Ÿ¼o°É œº ¡¦o °¤š¸É‹³Ä®o ‡ªµ¤¦n ª¤¤º° ­œ´­œ»œ n ª¥Á®¨º° ¨³¤¸­nªœ¦n ª¤Äœ„µ¦ž’·´˜Š· µœ…°Šš¸¤ Á…o µÄ‹‡ªµ¤ ¨¼T„‡o: µTechnology ‹Îµœªœ¤µ„ ¤»nŠ­¼n š¸Ä­n É Á®¤µ³­¤Ä®o ¦¦¨»Ážto o µ®¤µ¥—´ ž¸ ÓÖÖ× ¡´•œµ¦³—´˜´ª¸ªÊ ´—Ä®o Á®¤µ³­¤ ċ Ä n ¦¼o (Passion Learn) Š„¨n µª ¨³ª·›¸„µ¦˜·—˜µ¤ ˜´—­·œÄ‹ „µ¦Á‹¦· Á˜·µÁš‡ÃœÃ¨¥¸ Ø°¥n µŠ ¤µ …´œ·¥Á‡¨º œš¸É„n°¥Ä®oœ¦¼Á„·o ­—É Š· Ä®¤n Ÿ¨­´š¤É Á¸ §š›· ˜„˜n µŠ…°ŠŸ¼o°É œº ¨³Á°µÄ‹Á…µ¤µÄ­n ċÁ¦µ čo ªµ‹µš¸É­»£µ¡Äœ„µ¦­ºÉ°­µ¦ ›œµ‡µ¦œÎ µ¤É °°Á¦¸ „·—…¹Í œÊ ¦°˜´ª n µŠ­´ŠÁ„˜ Ž´„™µ¤ ¨³‡o œ‡ªo µ ¥´Äo É Š¥ºÄœœ„µ¦¦·®µ¦‹´—„µ¦ Ä®o „µÎ ¨´ŠÄ‹ ­¦o µŠÁ‡¦º °…n µ¥‡ªµ¤­´¤¡´œ›r Ĝ„µ¦šÎµŠµœÁ¡ºÉ°‡ªµ¤­ÎµÁ¦È‹…°Š ®µ‡Îµ˜° ®¤´ÉœššªœÄ®o ˜„ŒµœÄœÁ¦ºÉ °Šœ´œÊ Ç ¦ª¤š´ŠÊ «¹„¬µÂ¨³˜·—˜µ¤ ›œµ‡µ¦ ¨³Ä®o ¦·„µ¦¨¼„‡o µ ‡ªµ¤„o µª®œo µšµŠÁš‡ÃœÃ¨¥¸ ¨³œÎµ°Š‡r ‡ªµ¤¦¼ošÉ Ÿ —o ¤µž¦´Äo ĜŠµœÄ®o —¸ °¥n µŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡ …¹œÊ ¤°Šªn µ„µ¦šÎµŠµœÂ¨³Â„o ž´®µ‡º°„µ¦Á¦¸¥œ¦¼o ¦ª¤™¹Š„µ¦¡´•œµÂ¨³ x Á¸É¥ªµŸ¨·˜£´–”r (Product Knowledge) ­¦o µŠž¦³­·š›·£µ¡Äœ„µ¦šÎµŠµœ Á…o µÄ‹™¹Š˜o œ„εÁœ·—…°Š›œµ‡µ¦°°¤­·œ œ·¥µ¤ ¤¸‡ªµ¤¦¼o Á…o µÄ‹Äœ‡ªµ¤˜o °Š„µ¦Ÿ¨·˜£´–”r ›œµ‡µ¦…°Š¨¼„‡o µ ¨³ž–·›µœ ­µ¤µ¦™Á¨º°„œÎµÁ­œ°Ÿ¨·˜£´–”r šÉ Á¸ ®¤µ³„´‡ªµ¤˜o °Š„µ¦…°Š¨¼„‡o µ ª·Á‡¦µ³®r ‹»—Â…ÈŠ ‹»—°n °œ…°ŠŸ¨·˜£´–”r ›œµ‡µ¦ Á¤ºÉ°Áž¦¸¥Áš¸¥„´ Ÿ¨·˜£´–”r …°Š›œµ‡µ¦°ºÉœÇ ‹œ­µ¤µ¦™´„‹¼ŠÄ®o ¨„¼ ‡o µÄ®o ‡ªµ¤­œÄ‹Â¨³ Á¨º°„čo Ÿ¨·˜£´–”r …°Š›œµ‡µ¦°°¤­·œÅ—o

จุลสารออมสิน - มกราคม 2556 (ปักษ์แรก)  

จุลสารออมสิน - มกราคม 2556 (ปักษ์แรก)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you