Deutsch-Französisches Jahrbuch 2022

Page 1

KooperationناکەپۆشکرۆوFranco- allemand 2022Begegnung Goethe-Institut Irak Deutsch-französisches Jahrbuch Institut français d’Irak à Erbil. Rapport d’activité franco-allemand رێلوەه ینامڵەئ-یسنەڕەف یەنڵااس یکوترەپ

Goethe-Institut Irak Deutsch-französisches Jahrbuch

Institut français d’Irak à Erbil. Rapport d’activité franco-allemand

رێلوەه ینامڵەئ-یسنەڕەف یەنڵااس یکوترەپ 2022 2022
نینازێپ و ساپوس و ەتۆگ یاگنامیەپ ینترگکەی یکەیاگنامیەپ ۆب یسنەرەف یاگنامیەپ شەبواه یسنەرەف-ینامڵەئ ییروتلەک یەوێچراوچ ەل ەک ،رێلوەه ەل 20١٩ یڵاس ەل ”نخائ ینتوەککێڕ“ یەنیشێپ ەل ،ارد رەسەل یرایڕب ەل ەنامەکاگنامیەپ وودرەه یناکەراک ەوەنامڵد یخان ەل ەک ەکێسرپ ،رێلوەه .نیەکیەد وەژۆڕپنامیناوتاد2022یڵاسەل ەدنێه دنەچ نامناکەشەبواه ەنۆب ەل ەناکلااچ یکەییرادشەب و نیەکب -یسنەرەف-ینامڵەئ ییروتلەک ینەمید .نیەکب ناتسدروک یمێرەه ەل یدروک یەژۆڕپ ۆب ەوەزۆس و یتسیوەشۆخ ەب ندرکشزاس ۆب نامییەدامائ و شەبواه ەب نیدنەباپ ییرەسەراچ یەتساڕائ ەب ەل نامناکەشەب و کرەئ ینتسخشێپ یراوب ەل اج - نامناکەشەبواه ەژۆڕپ ەسرپ ،تێب ادیزاسانیب ینێوشوێڕ ەل یتەبیات ەب شینای ناکەییڕێگراک یندرکراکەوەکێپ یندنەسەشەگ یراوب .تێب ییەدرەورەپ و یرووتلوک یکێڵاس ۆب نامنینازێپ و ساپوس ینامڵەئ-یسنەرەف یووتوەکرەس یرامۆک ینازۆیڵاب ۆب رێلوەه ەل 2022 ،اسنەرەف و اینامڵەئ یڵاردیف ،رێیلاڤێش کیرێئ و رەگێی نترام یڵاردیف یرامۆک یتشگ ینڵاوسنوک ،رەنتمێس سنێمیلک ،اینامڵەئ ،رەلسۆم نێڤس و رەشیاترس سولاک رێیڤیلۆئ زێڕەب ،اسنەرەف ەل اهەورەه یوورەس ەل مڵاەب ،سینیتۆکید ینادنەمراک ۆب ەوەنایشوومەه یراک ەل ەک ،نامناکاگنامیەپ ییرادشەب ەناشەکرەس ادنایەناژۆر ناینامڵەئ-اسنەرەف یندرکراکەوەکێپ نووبرەدیتەمرای ەناسرپرەب و ەودرک .ادندرکێجەبێج و تنشڕاد ەل ەوەییڵاحشۆخ یڕەپوەب ەمێئ یناکەشەبواه ەژۆڕپ یناوڕەواچ و ییشۆخڵد یاویه و نیووتاهاد ەل نیزاوخەد ەوێئ ۆب رۆز یکەییداش یناکەییکلااچ ەل ەوەنادڕوائ یتاک ! 2022 یڵاس ەکیلیۆب سیانائ ڵاپیناب ەدیئ سەینائ

Die im Zuge des Vertrags von Aachen 2019 beschlossene Fusion des Goethe-Instituts und des Institut Français zu einem deutsch-französischen Kulturinstitut in Erbil ist in der Arbeit unserer beiden Institute in Erbil eine Priorität –und ist uns zudem auch eine Herzensangelegenheit.

Im Jahr 2022 konnten wir unsere gemeinsamen Projekte und Veranstaltungen vervielfältigen und zu einer aktiven deutsch-französisch-kurdischen Kulturszene in der RKI beitragen. Mit Leidenschaft für das gemeinsame Projekt, Kompromissbereitschaft und Lösungsorientiertheit setzen wir uns für das Fortschreiten der jeweiligen Teilaspekte des gemeinsamen Projektes ein –sei es im Bereich der Baumaßnahmen, der administrativen Fragen oder auch insbesondere im Zusammenwachsen der Kultur- und Bildungsarbeit.

Unser Dank für ein gelungenes, deutsch-französisches Jahr 2022 in Erbil gilt den Botschaftern der Bundesrepublik Deutschland und Frankreichs, Martin Jäger und Eric Chevallier, den Generalkonsulen der Bundesrepublik Deutschland, Klemens Semtner, Klaus Streicher und Sven Mossler sowie Frankreichs, Herrn Olivier

Decottignies, vor allem aber den Mitarbeiter*innen unserer jeweiligen Institute, die sich in ihrer täglichen Arbeit auf das Abenteuer einer immer stärkeren deutsch-französischen Zusammenarbeit eingelassen und es eigenverantwortlich mitgestaltet haben.

Wir freuen uns auf die kommenden gemeinsamen Projekte und wünschen Ihnen und Euch viel Spaß beim Rückblick auf die Aktivitäten 2022!

Ihre und Eure

Anaïs Boelicke

Agnès Ide Banipal

Édito

Actée lors du Traité d’Aix-laChapelle de 2019, la fusion de l’Institut Français et du Goethe-Institut en un institut culturel franco-allemand à Erbil est déterminante dans le travail mené par nos deux instituts à Erbil cette année. Et c’est également un projet qui nous tient tout particulièrement à cœur.

En 2022, nous avons pu multiplier nos activités et nos projets communs, contribuant ainsi à faire vivre pleinement la scène culturelle francogermano-kurde dans le GRK. Mus par la passion d’un projet commun, l’esprit de dialogue et la volonté de compromis, nous nous efforçons de faire progresser les différents pans de ce projet – des locaux communs et des synergies dans le fonctionnement administratif commun et bien sûr de la convergence des activités culturelles et éducatives.

Nous en profitons également pour remercier l’Ambassadeur de France, Eric Chevallier, l’Ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne Martin Jäger, le consul général de France, Olivier Decottignies, ainsi que, les consuls généraux de la République fédérale d’Allemagne, Klemens Semtner, Klaus Streicher

et Sven Mossler pour leur soutien constant dans la réalisation du projet francoallemand 2022 à Erbil. Nous remercions tout particulièrement les collaboratrices et collaborateurs de nos instituts respectifs qui, par leur travail quotidien, se sont joints à l’aventure d’une coopération franco-allemande toujours plus forte et qu’ils ont contribué à façonner.

Nous sommes fiers des résultats obtenus en 2022. Nous nous réjouissons d’avance des futurs projets communs pour l’année à venir. Nous vous souhaitons à tous une agréable rétrospective de nos activités 2022 !

Bien à vous, Agnès Ide Banipal Anaïs Boelicke

Grußwort

Conférence de presse franco-allemande

24 Jinda. Concerts à la Citadelle

Konzertreihe auf der Zitadelle in Erbil

30 Sommernachtsmusik

de la musique

35 Ciné-club. Projections de films français et allemands

Inhaltsverzeichnis Sommaire کۆرەوان یەتشخ
Pressekonferenz یناوەمانژۆڕ یەرگنۆک ینامڵەئ-یسنەرەف
20 Deutsch-französische
کێترێسنۆک ەریجنز .ادنیژ رێلوەه یڵاەق ەل
d’Erbil
Jinda.
نیواه یناوەش یاقیسۆم Fête
ینامڵەئ یملیف یندرکشیامن یسنەرەف و KultKino. Deutsch-französische Film-Screenings 38 Wakt Al Comics سکموکلا تکو 42 L’heure du conte. Lecture de contes franco-allemands ینامڵەئ-یسنەڕەف یکۆریچ یتاک Story-Telling. Deutschfranzösischer Vorlesenachmittag 44 Deutsch-französische Sprachkurseینامڵەئ ینامز یناکەلوخ یسنەرەف و Cours de langue francoallemands 46 Les nuits du court-métrage à la Citadelle ڵاەق یملیف یناوەش Kurzfilmnächte auf der Zitadelle 52 Europäischer Sprachentag ناکەییاپوروەئ ەنامز یژۆڕ رێلوەه ەل Journée Européenne des Langues 56 Jazz à/in Erbil رێلوەه ەل زاج 60 Animationsfilm-Projekt für Schüler*innen ۆب نشیەمینەئ یملیف یەژۆڕپ ینایباتوق Projet de film d'animation pour les élèves 62 Théâtre étudiant ناراکدنێوخ یۆناش Studierendentheater 66 Unser Team نامەکەمیت Notre équipe

„Der Irak, die Wiege der Zivilisation, ist Kulturland im allerbesten Sinne. Der Irak ist aber auch gezeichnet und zerrissen durch die Ereignisse der jüngsten Vergangenheit. Das Beispiel der Aussöhnung Deutschlands und Frankreichs berührt die Iraker unmittelbar. Indem wir Verständigung fördern, Horizonte öffnen und gemeinsam konkrete Kultur- und Bildungsangebote machen, wollen wir – Deutschland und Frankreich – unseren Beitrag zum immer engeren Zusammenwachsen des Irak und seiner Menschen leisten. Gerade die jungen Irakerinnen und Iraker nehmen das gemeinsame Angebot unserer beiden Kulturinstitute gerne wahr. Aus Vielfalt kann Einheit erwachsen – das ist unsere gemeinsame deutsch -französische Botschaft.”

« L’Irak, berceau de la civilisation, est une terre de culture au sens noble du terme. Mais l'Irak est également marqué et déchiré par les événements de son histoire récente. L’exemple de la réconciliation francoallemande touche directement les Irakiens. En favorisant la compréhension, en ouvrant des horizons et en proposant ensemble des activités culturelles et éducatives concrètes, nous – la France et l’Allemagne – voulons apporter notre contribution au rapprochement toujours plus étroit entre l’Irak et son peuple. Les jeunes Irakiennes et Irakiens, en particulier, profitent volontiers de l'offre commune de nos deux instituts culturels. L’unité peut naître de la diversité – tel est notre message commun franco-allemand. »

Martin Jäger, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland im Irak

Eric Chevallier, Botschafter Frankreichs im Irak

،تەیناتسراش یەکنلا ،قارێع“ ڵەگەل .روتلك نەواخ نەواخ یکێتڵاو یوودرباڕ یناکەوادووڕ ەب ادشەوەئ مڵاەب .ووبرەگیراك رۆز ادەناییاود مەئ و اینامڵەئ ناوێن ییاوەتشائ یەنوومن رەسەل یرەگیراک ۆخوەتساڕ اسنەرەف یندبرشێپوەرەب ەب .ەیەه ناکەییقارێع یكەیۆسائ یەوەندرک و تنشیەگێتکێل یتەباب یندرکراینشێپ و نووڕ ،یشەبواه ەب ییەدرەورەپ و یرووتلوک تێوەنامەد - اینامڵەئ و اسنەرەف یەوەندرککیزن ەل نامۆخ ییرادشەب .نیەکب ادیەکەناووتشیناد و قارێع ەب ناکەییقارێع ەجنەگ یتەبیات ەب یتەفرەد ەل دووس ەوەییڵاحشۆخ اگنامیەپ وودرەه یشەبواه نترگكەی .نرگەدرەو نامەكەیریبنشۆڕ ەوەیینشەچەرف ەل تێناوتەد یتێکەی و یشەبواه یمایەپ ەمەئ - تادبڵەهرەس ”.ەی ینامڵەئ-یسنەرەف یڵاڕدیف یرامۆک یزۆیڵاب ،رەگێی نترام قارێع ەل اینامڵەئ اسنەرەف یزێوڵاب ، ێیلاڤوش کیرێئ قارێع ەل
Eric Chevallier, Ambassadeur de France en Irak Martin Jäger, Ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne en Irak

Deutsch-französische

Pressekonferenz

22. Januar 2022, Erbil

FR L’Institut Français d’Irak à Erbil et le Goethe-Institut Irak ont organisé pour la première fois une conférence de presse commune le 22 janvier 2022, date du 59e anniversaire de la signature du Traité de l’Élysée relatif à la coopération francoallemande. Les deux instituts ont annoncé leur programmation culturelle commune et ils ont présenté ensemble une rétrospective de leurs activités de 2021. Cette conférence s’est tenue au centre culturel kurde de la Citadelle, situé à proximité immédiate du futur bâtiment de l’Institut culturel franco-allemand. Remerciements aux participants : M. Salar Othman, Viceministre de la Culture de la Région du Kurdistan Iraquien, de M. Omed Khoshnaw, Gouverneur d’Erbil, M. Olivier Decottignies, Consul général de France à Erbil, de M. Jan Schweisgut, Consul général adjoint de la République fédérale d’Allemagne à Erbil, et de Nihad Qoja, directeur de la Citadelle d’Erbil.

Conférence de presse franco-allemande

22 janvier 2022, Erbil

DE Zum ersten Mal organisierten das Goethe-Institut Irak und das Institut Français d’Irak à Erbil am 22. Januar 2022, dem 59. Jahrestag der Unterzeichnung des Elysée-Vertrages zur deutsch-französischen Zusammenarbeit eine Pressekonferenz. Die Institute kündigten das gemeinsame Jahresprogramm an und blickten zusammen auf das Vorjahr zurück. Ort des Geschehens ? Das kurdische Kulturzentrum auf der Zitadelle, das in direkter Nachbarschaft des zukünftigen gemeinsamen Gebäudes liegt.

Dank an : Salar Othman, Vize-Minister für Kultur der RKI, Omed Khoshnaw, Gouverneur von Erbil, Jan Schweisgut, Stellvertretender Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland in Erbil, Olivier Decottignies, Generalkonsul Frankreichs in Erbil und Nihad Qoja, Leiter der Zitadelle in Erbil.

20 21
یناوەمانژۆڕ یەرگنۆک ینامڵەئ-یسنەرەف رێلوەه ،2022 ی١ ی22
یسنەرەف یاگنامیەپ و قارێع ەل ەتۆگ یاگنامیەپ راج نیمەکەی ۆب یندرکۆژاو یدایڵاس نیمەی٩٥ ەتاکەد ەک ،2202 ی١ ی22 یراورەب ەل قارێعەل ،ەیینامڵەئ-اسنەرەف ییراکواه ەب تەرابەس ەیێزیلەئ یەماننامیەپ ەکاگنامیەپ وودرەه .تسخکێر رێلوەه یراش ەل نایناوەمانژۆڕ یکەیەرگنۆک یناکەراک ەل نایکێڕوائ ەوەکێپ و دنایەگاڕ نایشەبواه یەنڵااس یەمانرەب یدروک ییرووتلەک یدنەوان ؟ەکەوادوور ینێوش .ەوەیاد ووشێپ یڵاس .ووتاهاد یشەبواه یەناخەڵاب کیزن ەتێوەکەد ەک ڵاەق رەسەل یریبنشۆڕ یریزەو یراکیرب ،نامسوع رلااس :ۆب ساپوس ،رێلوەه یراگزێراپ ،وانشۆخ دێموئ ،ناتسدروک یمێرەه یتەموکح یڵاردیف یاینامڵەئ یرامۆک یتشگ یڵوسنوک یرگێج ،تۆگسیاڤش نای رێلوەه ەل اسنەڕەف یتشگ یڵوسنوک ،سینگیتۆکید رێیڤیلۆئ ،رێلوەه ەل .رێلوەه یڵاەق یرەبەوێڕە, اجۆق داهین و KU
22 Nihad Qoja, High Commission for Erbil Citadel Revitalization ەروتلوک و ۆرم یواوەت یڵام ،ەمێئ یوەز“ وەئ ەل ەکێکەی رێلوەه .ەناکەزاوایج ەڵاس اهەرازەه ەک یەناییروتلوک ەراوەنێوش کێرۆز ینتوەک رەبنارەب و ەووبەه ینووب یڵاەق .ەووب رگاڕۆخ ناکەرۆتاڕپمیئ ەل ەل یەناراوەنێوش وەئ ەل ەکێکەی ،رێلوەه .ەوۆکسێنوی یرتەچ رێژ ەتەووچ 20١ ٤ یڵاس یروتلوک ەل ماهلیئ ،رێلوەه یناووتشیناد کێتاک .نرگەدرەو ەنزەم ەراوەنێوش مەئ یگنرگ ەب تسەه ،تیۆڕەد ادڵاەق وانەب .تیەکەد ەکەراوەنێوش ییوژێم و یروتلوک ەییۆرم ەراوەنێوش مەئ ەک ەناوومەه یکرەئ ینوومزەئ ووتاهاد یناکەوەن ات نزێراپب و نەکب نایناریپابوواب ینزەم یراک یووتاهاد یناکەوەن ۆب اهەورەه ،نزێراپیب ”.ەوەنزاوگب

Jinda Concerts à la Citadelle d’Erbil

Jinda Konzertreihe auf der Zitadelle in Erbil

Trio Samaïa (Eléonore Fourniau, Noémie Nael, Luna Silva)

Denge Chiayie (Renas Saadi, Kawar Mohamed, Aras Mosa, Bewar Salih, Nijyar Yassin)

FR Jinda est un mot kurde qui signifie vivant ! C’est ce mot qui a inspiré le lancement des concerts mensuels de l’Institut Français d’Irak à Erbil et du Goethe-Institut d’Irak au centre culturel kurde de la Citadelle d’Erbil. Jinda symbolise la revitalisation de la vie culturelle de la Citadelle ! Ces concerts offrent aux musiciens kurdes et à leur public un espace d’expression pour la musique kurde dans toute sa diversité.

DE Jinda ist Kurdisch und bedeutet lebendig ! Unter diesem Motto startete die monatliche Konzertreihe des Goethe-Institut Irak und des Institut Français d’Irak à Erbil im Kurdish Cultural Center auf der Zitadelle in Erbil. Jinda heißt vor allem Wiederbelebung des kulturellen Lebens auf der Zitadelle ! Die Konzertreihe bietet kurdischen Musiker*innen und ihrem Publikum eine Plattform, die Vielfalt kurdischer Musik zu entdecken.

24 ەل کێترێسنۆک ەریجنز ادنیژ رێلوەه یڵاەق
یمشورد ەمەئ !تێد وودنیز یاتاو ەب و ەییدروک یکەیەشو ادنیژ یاگنامیەپ و قارێع ەل ەتۆگ یاگنامیەپ یەناگنام یناکەترێسنۆک ەریجنز رەسەل یدروک ییرووتلەک یدنەوان ەل ووب رێلوەه\قارێع ەل یسنەرف یەوەندرکوودنیز ەتاو ادنیژ ەوەنایشوومەه یوورەس ەل .رێلوەه یڵاەق کەیۆکەس ەکەترێسنۆک ەریجنز !ەکڵاەق رەسەل یرووتلوک ینایژ یەوەنیزۆد ۆب تاکەد نایناکەرەنیب و دروک ینانەژاقیسۆم ەب شەکشێپ .یدروک یاقیسۆم یینشەچەرف
KU Riyad Osman & Faten Ahmed Dana Muheddin, Klpa Mohammed, Reinhard Kleist Heyal Band (Ciwan Murad, Suzdar Serhan, Mesud Ahmed, Xebat Ibrahim)

Trio Samaïa (Eléonore Fourniau, Noémie Nael, Luna Silva)

28 29 یادنیژ یەژۆرپ ەل مندرکیرادشەب ەب مشۆخڵد نیدنەچ ەکەژۆرپ ،رەنوه یتشپڵاپ یروتلوکیکیزوم ووتاهێل یاناوت نیدنەچ ۆب تسختسەدرەب یتەفرەد و یكیزوم یەنۆب یرادشەب نەوەئ یەتسیاش ەک .یتشگ یکەیەوێش ەب اداگڵەمۆک ەل نەکب یروتلک و نینیب ۆب تسختسەدرەب یتەفرەد ەکەژۆرپ نیدنەچ ەل نایسیزوم اهەدنەچ ڵەگەل ندرکراک یرەنوه یکێتساوخ یناوت ،ەوایجایج یتڵاو ادوودرباڕ واچەل تاکب تسورد زاوایج یکیزوم یکیزوم یریبنشۆڕ یتسائ تێناوتەد شەمەئ یکەیەوێش ەب ەوەتاکبزرەب یرەنوه یووزەرائ و یۆسائ نیدنەچ تێناوتەد شەیەژۆڕپ مەئ و یتشگ و ناکەووتشیەگێپەزات ەنایسیزوم ەب تادب ناوارف ەرۆج مەئ .ناسکەی یکەیەوێش ەب شیناکەووتاهێل یرۆج ەل تاکب تسورد كێناڕۆگ تێناوتەد ەناژۆڕپ و اتسێئ یناکەووتشیەگێپ ەوەن ناوێن یریبنشۆڕ و نایسیزوم كەو یتشگ یکەیەوێش ەب اگڵەمۆک .ناووزەرائ Faten
Ahmed & Riyad Osman
« Notre concert s’est passé à merveille. Public chaleureux et nombreux, techniciens compétents et disponibles, organisation au top ! Nous avons été très bien accueillies et avons ressenti que la réussite de cet événement était liée à une bonne coopération et coordination entre les instituts français et allemand. »

Sommernachtsmusik

16., 17. und 19. Juni 2022

Fête de la musique

16, 17 et 19 juin 2022

Cybaroque Orchestra (Sandra Kiesel, Sascha Schneider, David Studtrucker, Emily Anne Peach)

Medz Bazar (Ezgi Sevgi Can, Vahan Kerovpyan, Shushan Kerovpyan, Marius Pibarot, Elâ Nuroğlu)

DE Rund um den 21. Juni, dem kalendarischen Sommeranfang, feiert man weltweit – als Konzept initiiert 1981 vom damaligen französischen Kulturminister Jack Lang – die Musik. In der RKI feierten das Goethe-Institut Irak und das Institut Français d’Irak à Erbil in diesem Jahr gemeinsam in drei Städten : Erbil, Sulaymaniyah und Dohuk. Auf dem Programm standen u.a. tanzbare Beats, kurdische Lieder und : deutsch-französisch Freundschaft pur.

FR Le 21 juin, le monde entier célèbre la musique - un concept initié en 1981 par Jack Lang, qui était alors le ministre de la culture français. Dans le GRK, l’Institut Français d’Irak à Erbil et le Goethe-Institut Irak le célèbrent désormais ensemble et ceci dans les trois villes : Erbil, Sulaymaniyah et Dohuk. Au programme des rythmes dansants, des chansons kurdes et surtout, la célébration de l’amitié franco-allemande à l’état pur.

30 31 نیواه یناوەش یاقیسۆم ناریەزوح ی١٩ و ١٧ ،١٦
،نیواه یزرەو یەنڵااس یاتەرەس ،ناریەزوح ی١2 یرەبوروەد ەل یەتاکوەئ یریبنشۆڕ یریزەو نەیلاەل ١٨٩١ یڵاس ەل کەیەکۆریب کەو ەک یگنەهائ ادناهیج یرەسنارەس ەل ،ەوودرکێپیتسەد گنلا کاج ،اسنەرەف ەل ەتۆگ یاگنامیەپ شیناتسدروک یمێرەه ەل .تێردڕێگەد یقیسۆم ێس رەه ەل ڵاسمەئ رێلوەه\قارێع ەل یسنەرف یاگنامیەپ و قارێع ەکەمانرەب .اڕێگ نایگنەهائ ەوەکێپ کۆهد و ینامێلس ،رێلوەه یناکەراش ییتەیێڕواه :اهەورەه یدروک ینارۆگ و زێمائامەس یمتیڕ ەل ووب یتیرب .یسنەرەف و ینامڵەئ یدرەگێب KU

Ciné-club Projections de films français

et allemands

یسنەرەفیندرکشیامن و ینامڵەئ

KultKino Deutsch-französische Film-Screenings

Victoria (D 2015, Sebastian Schipper)

Les Hirondelles de Kaboul (F 2018, Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec)

Alice et le maire (F 2018, Nicolas Parisier)

Vor der Morgenröte (D 2016, Maria Schrader)

Good Bye, Lenin ! (D 2003, Wolfgang Becker)

Les Invisibles (D 2011, Louis-Julien Petit)

Soul Kitchen (D 2009, Fatih Akin)

Délicieux (F 2020, Éric Besnard)

Cleo (D 2019, Erik Schmitt)

Geronimo (F 2013, Tony Galif)

Timm Thaler oder das verkaufte Lachen (D 2016, Andreas Dresen)

Le grand bal (F 2018, Laetitia Carton)

Systemsprenger (D 2019, Nora Fingerscheidt)

Fahim (F 2011, Louis-Julien Petit)

Gundermann (D 2018, Andreas Dresen)

Au nom de la terre (F 2018, Edouard Bergeon)

Drei Tage in Quiberon (D 2017, Emily Atef)

Chanson Douce (F 2019, Lucie Borleteau)

Der Junge muss an die frische Luft (D 2018, Caroline Link)

La Fine Fleur (F 2020, Pierre Pinaud)

FR Dix occasions d’aimer le cinéma franco-allemand à Erbil ! Une fois par mois, l’Institut Français d’Irak à Erbil et le GoetheInstitut Irak ont diffusé des films contemporains français et allemands, sous-titrés en anglais. Au début de chaque séance, une présentation a été faite pour contextualiser la thématique des films projetés.

DE Zehn Mal deutsch-französisches Kino in Erbil ! Einmal im Monat zeigten das Goethe-Institut Irak und das Institut Français d’Irak à Erbil aktuelles Kino aus Deutschland und Frankreich. Jeweils ein Film in deutscher und französischer Sprache wurde mit englischen Untertiteln gezeigt. Eine Filmeinführung kontextualisierte die Thematiken der Filme.

35 یملیف
کێگنام وومەه !رێلوەه ەل یسنەرەف-ینامڵەئ یامەنیس راج ەد رێلوەه\قارێع ەل یسنەرف یاگنامیەپ و قارێع ەل ەتۆگ یاگنامیەپ کێراج یەراجرەه .درک شیامن نایاسنەرەف و اینامڵەئ یێون ییامەنیس یمەهرەب ەوەییزیلگنیئ یسوونرێژ ەب و یسنەرەف نای ینامڵەئ یناکەنامز ەب کێملیف یناکەرەوەت ینێتسەب ەکەملیف ۆب کەییکەشێپ یەگێرەل .ارکشیامن .ەوەنارکەدنوور ناکەملیف KU

Wakt Al Comics

27. Januar 2022 in Erbil und 31. Mai 2022 in Sulaymaniyah

FR Soutenus par le Fonds culturel franco-allemand, 17 artistes de tout l’Irak ont travaillé ensemble sur la bande dessinée dans un projet intitulé « Wakt Al Comics ». Les récits graphiques ont été compilés dans un recueil et ils ont fait l’objet d’expositions communes en 2022, notamment à Erbil et à Sulaymaniyah. Dixsept histoires du quotidien provenant de tout l’Irak constituent désormais, sous forme imprimée, une anthologie du renouveau de la bande dessinée en Irak.

Wakt Al Comics

Le 27 janvier 2022 à Erbil et le

31 mai 2022 à Sulaymaniyah

Reinhard Kleist (Mentor)

Thomas Gabison (Mentor)

Shirwan Can (Mentor)

Ahmed Asem Naji

Ali Jasim

Gyana Omer Saeed

Hussen Adil Daud

Isra Imad Hashim

Lubna Safa

Luna Darwesh

Mohamed Sobhe Taha

Radha Muntedhr Hani

Rawaa Arkan

Rayan Yousif Najm

Savan Omed

Shayan Nuradeen

Soma Yasin

Sozyar Nawzad Omer Sabry

Tre Fatih Muhammed

Zayn A. Maliki

DE Gefördert vom Deutsch-Französischen Kulturfonds nahmen sich 17 Comic-Künstler*innen aus dem gesamten Irak 2021 Zeit für Comics. Dieser Anspruch wurde dem gesamten Projekt als Titel vorangestellt : „Wakt Al Comics“. Die grafischen Erzählungen fanden 2022 ihren Weg in gemeinsame Ausstellungen, u.a. in Erbil und in Sulaymaniyah. 17 Alltagsgeschichten aus dem gesamten Irak bilden nun in gedruckter Form eine Anthologie des neuen Comics im Irak.

38 39 سکموکلا تکو ەل 2022 یمەهوو د ینووناک ی2٧ ینامێلس ەل
یرایائ ی٣١ و رێلوەه
2022
٧١ یینامڵەئ-یسنەرەف یرووتلەک یقوودنس یراکواه ەب یتاک اد١202 یڵاس ەل ەوەقارێع یرەسنارەس ەل کیمۆک یدنەمرەنوه تکو“ یەشەگناب .ەوودرکناخرەت کیمۆک یندرکتسورد ۆب نایۆخ ەل ناکەییکیفارگ ەوەناڕێگ .ەکەژۆڕپ یواوەت یناشینوان ەب ووب ”سکموکلا ادنایوێنەل ،ەوەیزۆد ناکەشەبواه ەگناشێپ ۆب نایۆخ یەگێڕ اد2202 یڵاس اتسێئ ەوەقارێع یرەساترەس ەل ەناژۆڕ یکۆریچ ٧١ .ینامێلس و رێلوەه ەل .ننێهەدکێپ قارێع یناکەیێون ەکیمۆک یایژۆلۆتنەئ و نوارکپاچ KU
40 41 کێرێدواچ یڵۆر کیمۆک یرەنوه“ و یسایس هتفرگ و سرپ رەسەب تێنیبەد زێمائەنخەر یکهیهوێش هب ادناکەییتهیڵاهمۆک ادۆڕمەل .ەوەرایسرپ رێژ ەتاخەد هناشێک وهئ و هوترگرهو یڵابۆلگ یکێنامز کیمۆک یتڵاەهرۆخ و ایسائ یناتڵاو نیدنەچهل یرووتلوک هل کێشهب هب هووب ادتساڕەوان یرەنوه .ەوارنێوخ و وارنیب یایدیم یەناژۆر وب ەوەناک ٦0 یاتەرەس ەل قاریع ەل کیمۆک مەئ مڵاەب یتەیەڵەموک یروتلک ەل کێشەبەب نامەن ەوەرەب وەناکاتشەه یاود ەل یرەنوه وەل ەکێکەی کیمۆک یەداو یەژۆرپ .ەووچ یرەنوه ینادێپەشەگ ەرابوود ۆب ەنڵاوەه ”.قارێع ەل کیمۆک Shirwan Can, PAIA Studio

L’heure du conte Lecture de

contes franco-allemands

Story-Telling

Deutsch-französischer Vorlesenachmittag

FR L’amitié, la famille, notre rapport à l’environnement et aux océans... Des histoires autour des questions actuelles et de demain – en français et en allemand ! Un après-midi de lecture de contes franco-allemands est organisé un samedi par mois pour les enfants de 3 à 10 ans. Une façon ludique et amusante pour plonger notre jeune public dans les univers littéraires des langues française et allemande.

DE Freundschaft, Familie, unser Umgang mit der Umwelt und den Ozeanen… Geschichten rund um die Fragen von Heute und Morgen – auf Deutsch und Französisch ! Für Kinder von 3 bis 10 Jahren fand monatlich ein deutsch-französischer Vorlesenachmittag statt. Gemeinsam tauchten sie in die deutsche und französische Sprache ein und in literarische Welten – kindgerecht erzählt und spielerisch aufbereitet.

42 یکۆریچ یتاک
ینامڵەئ-یسنەڕەف
...ناکایرەز و ەگنیژ ڵەگەل ەمێئ یەڵەمام ،نازێخ ،یتەیێڕواه یناکەنامز ەب - یەبس و ۆڕمەئ یناکەرایسرپ یەرابرەد ناکەکۆریچ ینامڵەئ یکەیەوەندنێوخەراوێئ کێراج ەناگنام !یسنەرەف و ینامڵەئ یمقون ەوەکەیەب .ووچەوێڕەب نڵااس 0١ ات ٣ ینڵاادنم ۆب یسنەرەف –ییراکەدامائ – نووب ادیبە دەئ یناهیج و یسنەڕەف و ینامڵەئ یناکەنامز .ەنازێمائ ییرای و ەناتسۆدڵادنم یکێندرکشەکشێپ و KU

Deutsch-französische Sprachkurse

Cours de langue franco-allemands

DE Gegenseitiges Verständnis beginnt mit Sprache. Zweimal monatlich fanden sich die Teams der beiden Institute in den Klassenräumen des aktuellen Institut Français und zukünftigen Deutsch-Französischen Kulturinstituts ein, um Schnupperunterricht in der jeweiligen Partnersprache zu bekommen.

FR La compréhension mutuelle commence par la langue. Les équipes des deux Instituts se sont retrouvées deux fois par mois dans les salles de cours de l’actuel Institut Français et du futur Institut Culturel franco-allemand. Ils ont pu assister à des cours d’initiation en français et en allemand.

44 ینامز یناکەلوخ یسنەرەف و ینامڵەئ
راج وود یگنام .تاکەد ێپ تسەد نامز ەب ەنەیلاوود ینتشیەگێتکێل و یسنەرەف یاگنامیەپ یاتسێئ یناکەلۆپ ەل ەگنامیەپ وودرەه یناکەمیت ەوەنووبۆک اسنەرەف و اینامڵەئ یووتاهاد یشەبواه یرووتلەک یاگنامیەپ .شەبواه ینامز وودرەه ەب شخەبژێچ یەناو ینترگرەو ۆب KU

Les nuits du court-métrage

à la Citadelle 22–24 septembre 2022 Kurzfilmnächte auf der Zitadelle 22.–24. September 2022

Paths (Azhin Kawa, 2022)

Blaues Rauschen (Simon Maria Kubiena, 2022)

Un adieu (Mathilde Profit, 2019)

Earth is Weeping, It’s Water are Tears (Mohammed Ghathban, 2022)

Will my parents come to see me (Mo Harawe, 2022)

Malabar (Maximilian Badier-Rosenthal, 2020)

Recasted (Rowal Navgundi, 2022)

Entreacte (Anthony Lemaitre, 2019)

Pannónia Dicsérete (Borbála Nagy, 2020)

Watermelon Nights (Hassan Sabri, 2022)

Le Dernier des Céfrans (Pierre-Emmanuel Urcun, 2015)

Disjointed (Clara Helbig, 2022)

Dohuk Ufo (Niwar Hakari, 2022)

Wunschbrunnen (Sylvia Schedelbauer, 2018)

Genius loci (Adrien Merigeau, 2019)

8.8.88 (Ahmed Al Sammar, 2021)

X (Mareike Wegener, 2020)

Haut les coeurs (Adrien Moyse Dullin, 2021)

FR Une fois par an, des cinéphiles et des réalisateurs de films se retrouvent sous le ciel étoilé d’Erbil, dans l’amphithéâtre de la Citadelle, afin de voir de récents courts-métrages français, allemands, kurdes et arabes. Pour la troisième édition des “Citadel Movie Nights” et pour la première fois, ce rendez-vous a été organisé en partenariat avec trois festivals internationaux de cinéma : le Festival international du court métrage de ClermontFerrand, la Berlinale et le Festival International du Film de Dohuk.

DE Einmal im Jahr vers ammeln sich Filmfans und Filmemacher*innen im Amphitheater der Zitadelle, um unter dem Nachthimmel Erbils aktuelle deutsch-, französisch-, kurdischund arabischsprachige Kurzfilme zu schauen. Die dritte Ausgabe der sogenannten „Citadel Movie Nights“ stand in diesem Jahr zum ersten Mal in offizieller Partnerschaft mit drei internationalen Filmfestivals : der Berlinale, dem Festival du court métrage de Clermont-Ferrand und dem Duhok International Film Festival.

47 ڵاەق یملیف یناوەش 2022 یلوولیەئ ی2٤-22
ڵاەق یۆکەس ەل ناراکامەنیس و ملیف یناراداوەه کێراج ەنڵااس ،ینامڵەئ یناکەنامز ەب ملیف ەتروک نیرتێون ینینیب ۆب ەوەنبەدۆک ۆب .رێلوەه یناوەش ینامسائ رێژ ەل یبەرەع و یدروک ،یسنەرەف ”ڵاەق یملیف یناوەش“ وانەب یمەیێس یپاچ ادڵاسمەل راج نیمەکەی ادملیف یتەڵوەدوێن یڵاڤیتسێف ێس ڵەگەل یمرەف ییشەبواه ەب یملیف یتەڵوەدوێن یڵاڤیتسێڤ :یناکەڵاڤیتسێڤ ەل نیتیرب ەک ووب ڵەگەل دنارێف تنۆمرێلک یملیف ەتروک یتەڵوەدوێن یڵاڤیتسێڤ ،نیلرەب .کۆهد یملیف یتەڵوەدوێن یڵاڤیتسێڤ KU
49

„Großzügige Gastfreundschaft, köstliches Essen, viel Tee, viel Freundlichkeit, viel Offenheit, ein fröhliches Ping-Pong aus Deutsch, Französisch, Kurdisch, Arabisch und Englisch. Filmemacher*innen mit vielen Fragen und viel zu erzählen. Spannende und berührende Filme aus Nah und Fern, die neugierig machen auf mehr. Vielen, vielen Dank für diese intensiven vier Tage, in denen ich so viel sehen, lernen und erfahren durfte.”

« Dans un lieu chargé d’histoire, les Citadel Movie Nights

m’ont permis de rencontrer des cinéastes talentueux mais humbles qui racontent leur histoire. Un échange a eu lieu. J’ai beaucoup appris sur eux, leur vie, leur pays et leur culture. Et j’espère avoir pu leur donner les clés qui permettront à leurs histoires de trouver leur public au-delà des frontières. Ce genre de moments est très précieux. Merci au Goethe-Institut et à l’Institut français d’avoir créé ces moments. »

Anna Henckel-Donnersmarck, Leiterin Berlinale Shorts

Julien Westermann, Festival du court métrage de Clermont-Ferrand

Europäischer Sprachentag in Erbil. 30. September 2022

Journée Européenne des Langues à Erbil 30 septembre 2022

DE Willkommen zum ersten Tag der Europäischen Sprachen in Erbil ! Rund um den 26. September feiert Europa seine Sprachenvielfalt. Zu entdecken gab es Schnupperkurse in europäischen Sprachen und den ersten gemeinsamen deutsch-französischen Kurs, bei dem Grundlagen in beiden Sprachen zusammen gelernt wurden. Des Weiteren gab es sprachbasierte Spiele, einen Büchertausch und einen Vorlesemarathon für Kinder.

FR Bienvenue à la première journée européenne des langues à Erbil ! Autour du 26 septembre, l’Europe célèbre sa diversité linguistique. Il y avait des cours d’initiation aux langues européennes et le premier cours conjoint allemand-français dans lequel les bases des deux langues ont été apprises ensemble. En outre, des jeux amusants autour des langues, un troc de livres et un marathon de lectures pour le jeune public ont été organisés.

52 53 ناکەییپوروەئ ەنامز یژۆڕ 2022 یلوولیەئ ی ٣0.رێلوەه ەل
ەل !رێلوەه ەل ناکەییپوروە ەنامز یژۆڕ نیمەکەی ۆب نێبرێخەب یناوەنامز ییرۆجەمەه یگنەهائ اپوروەئ لولیەئ ی٦ 2 ی رەبوروەد مەکەی ،ناکەییپوروە ەنامز ینیسان یلوخ ەل ەگج .تێڕێگەد یۆخ ادیێت ەک ارک شەکشێپ یسنەرەف و ینامڵەئ یناکەنامز یشەبواه یلوخ نامز یناکەییرای اهەورەه .ەوەنارتو ەوەکێپ ەکەنامز وودرەه یناکامەنب نووبەه نڵاادنم ۆب ەوەندنێوخ ینۆسارام و بێتک یڕۆگوڵائ و KU
54

Jazz à Erbil

15–18 octobre 2022

Jazz in Erbil

15.–18. Oktober 2022

Frederik Köster/Die Verwandlung (Frederik Köster, Sebastian Sternal, Joscha Oetz, Jonas Burgwinkel)

Jeff Giansily Quartet (Jeff Giansily, Hermon Mehari, Apostolos Sideris, Benjamen Sanz)

Riyad Osman

Faten Ahmed

Ali Shero

Shadman Mohamad

Ammar Asmender

Gailan Kamaran

FR Depuis maintenant 4 ans les amateurs de Jazz se retrouvent à Erbil à l’occasion de « Jazz à Erbil ». Cette année, le trompettiste allemand et son groupe « Die Verwandlung » et le Quartet français Jeff Giansily ont fait une halte à Erbil. En plus des concerts de leurs propres albums, des jam-sessions avec les musiciens et chanteurs locaux tels que « Riyad Osman, Faten Ahmed and Friends » se sont tenues et ont donné lieu à une soirée rythmée à la Citadelle d’Erbil, un exemple parfait de l’amitié franco-germano-kurde.

DE Seit nunmehr 4 Jahren treffen sich Jazz-Fans im Herbst in Erbil zu “Jazz in Erbil”. 2022 machten der deutsche Jazz-Trompeter Frederik Köster und seine Band Die Verwandlung sowie das französische “Jeff Giansily-Quartett” Stop in Erbil. Neben Konzerten zu den eigenen Programmen brachten Jam-Sessions mit den Musiker*innen Riyad Osman, Faten Ahmed und Friends die Zitadelle zum Tanzen – ganz im Sinne der deutsch-französischkurdischen Freundschaft.

56 57 رێلوەه ەل زاج 2022 مەکەی ینیرشت ی١٨-١٥
ەل زاج“ ۆب رێلوەه ەل ادزییاپ ەل زاج یناراداوەه ەڵاس راوچ اتسێئ یزاج ینەژتپمورت رەتسۆک کیردێرف اد2202 یڵاس ەل .ەوەنبەدۆک ”رێلوەه فێج یسنەرەف یتێتراوک و “Die Verwandlung” یەکەپیت و ینامڵەئ یناکەترێسنۆک یەمانرەب ەل ەگج .نووب رێلوەه یراش ەل یلیسنایج نامسوع زایڕ ییۆخوان ینادنەمرەنوه ڵەگەل ناکەنشێس ماج ،نایۆخ یتەیاتسۆد یحۆڕ ەب - امەس ەیانێه نایڵاەق نایێڕواه و دەمحەئ نتاف و .یدروک-یسنەرەف-ینامڵەئ KU
59

Animationsfilm-Projekt für Schüler*innen

Projet de film d’animation pour les élèves

DE Wie wird eine Zeichnung lebendig ? Wie kann man ein Objekt beweglich machen ? Jugendliche der Deutschen und der Französischen Schule Erbil gingen diesen Fragen praktisch nach. Jeden Samstag im Oktober 2022 lernten sie gemeinsam die Grundlagen von Animation und kreierten ihren eigenen gemeinsamen Animationsfilm. Neue Freundschaften schließen inklusive !

FR Comment rendre un dessin vivant ? Comment peut-on animer un objet ? Des jeunes des écoles française et allemande d’Erbil se sont penchés sur ces questions de manière pratique et ludique. Chaque samedi au mois d’octobre, ils ont appris les bases de la création d’un film d’animation, créé leurs propres films et noué de nouvelles amitiés !

60 61 نشیەمینەئ یملیف یەژۆڕپ نایباتوق ۆب
تیناوتەد نۆچ ؟ەوەتێنێمەد ییوودنیز ەب کەیەنێو یناشێک نۆچ ەل یسنەرەف و ینامڵەئ یەناخباتوق یناجنەگ ؟ەڵوج ەتیەخب کێتش یناژۆر وومەه .نتشیۆڕ ادەنارایسرپ مەئ یاودەب ەوەدرک ەب رێلوەه نشیەمینەئ یناکامەنب یرێف ەوەکێپ مەکەی ینیرشت یگنام یەممەش یندرکتسورد .درک تسورد نایۆخ ینشیەمینەئ یملیف ەوەکێپ و نووب !ووبادڵەگەل یشێون یتەیێڕواه KU

Théâtre étudiant Coopération théâtrale franco-germano-kurde

ناراکدنێوخ یۆناش

Studierendentheater

Deutsch-französisch-

kurdische Theaterkooperation

FR Des étudiants des Beaux-Arts d’Erbil ont suivi deux ateliers avec les metteurs en scène français, Mohamed Kacimi (La Confession d’Abraham) et allemand, Helgar Haug (Rimini Protokolle). Lors des ateliers, les étudiants ont travaillé sur les mouvements du corps, le texte et le jeu théâtral.

DE Studierende der Fine Arts in Erbil erarbeiteten in zwei Workshopphasen mit den Theatermacher*innen Helgard Haug aus Deutschland (Rimini Protokolle) und Mohammed Kacimi aus Frankreich (La Confession d’Abraham) neue Perspektiven auf Körper, Text und Performance.

62 63
یۆناش
یگنەهامەه ینامڵەئ-یسنەڕەف-یدروک
ادپۆشکرۆو یغانۆق وود ەل رێلوەه یناکەناوجەرەنوه یناراکدنێوخ و (Rimini Protokolle) اینامڵەئ ەل گواه دراگلێه رەکۆناش ڵەگەل یاگدید (La Confession d’Abraham) اسنەرەف ەل یمیساک دەمەحم .ادێپەرەپ شیامن و قەد و ەتسەج رەسەل نایێون KU

„Ich bin sehr inspiriert und glücklich über den fünftägigen Workshop mit den Studierenden des Institute of Fine Arts in Erbil. Wir hatten eine sehr kreative und aufregende Zeit und die hoch motivierten und talentierten Studierenden teilten sehr emotionale Momente.

Unvergesslich bleiben mir auch die engagierten und humorvollen Diskussionen !

Vielen Dank an das GoetheInstitut und das Institut Français für die Einladung !”

Unser Team Danke für das deutsch-französische Engagement 2022

Nos

équipes Merci pour l’engagement francoallemand en 2022

Agnès Ide Banipal, Ahmed Nauzad, Alina Hakeem, Anaïs Boelicke, Anna Dimitrijević, Astera Tawfik, Balen Ibrahim, Bilind Shushe , Dashti Sedeeq, Dilman Osman, Enje Jawher, Halwist Bilbas, Hannah Brill, Hêvî Lasu, Hussam Mohammed, Huzan Abdullah, Ibrahim Ahmed, Jean-Florent Filtz, Jila Sharef, Kamaran Abdullah, Konstantin Schäffer, Maurice Gleinich, Mina Basergan, Mohamed Qasim, Mustafa Zahir, Mutaz Abdulrahman, Naures Ali, Qaraman Gardi, Rayan Azad, Rebaz Qader, Roza Kurdo, Rozita Rebwar, Saliha Engler, Sameer Toma, Sara Laua, Schluwa Sama, Shahad Alkhoury, Shamal Sabri, Sura Moayad, Yadigar Kouja

ۆب ساپوس نامەکەمیت ەل اینامڵەئ-اسنەرەف ینووبدنەباپ 2022 یڵاس

Editeur

Goethe-Institut Irak, Institut Français d’Irak à Erbil

Verantwortlich

Responsables

Anaïs Boelicke, Agnès Ide Banipal

Redaktion

Rédaction

Maurice Gleinich, Mina Basergan, Jean-Florent Filtz

Design

Zoo, designers graphiques assistés de Rafael Ribas

Texte

Textes

Anaïs Boelicke

Übersetzungen

Aras Karim, Julien Thys, Rozita Rebwar, Jean-Florent Filtz

Bilder Copyright ەنێو

Droits d’images

Goethe-Institut Irak / Sherko Allayi, Harem

Sewaisi, Semyan Shaboy

Erbil, 2022

Impressum Mentions Légales Herausgeber ەوەرەکوڵاب
سرپرەب
یەگنیسوون
راتورەس
نیازید
ناکەقەد
ناڕێگرەو  Traductions
یفام
ەجنەپێج
1
1
Éducation
ندرکڕۆگوڵائLanguesەمانڵاس
Konzerte Erbil
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.