Shkodra, familja ime, biçikleta ime, historia ime

Page 1Organizatë për Planfikim të Qëndrueshëm Urban Sustainable Urban Planning Organization

Shkodra familja ime my family biçikleta ime my bike historia ime my story

MMXVII


Shkodra familja ime, biçikleta ime, historia ime Shkodra my family, my bike, my story

Botim i dytë, i përpunuar (Botimi i parë, 2016) Përgatiti për botim: Eltjana Shkreli

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë Shkodra-familja ime, biçikleta ime, historia ime [album] = Shkodra-my family, my bike, my story / përg. Eltjana Shkreli. – Shkodër : GO 2, 2017 44 f. : me foto bardhë e zi ; 20 cm. ISBN 978-9928-4461-1-4 I. Shkreli, Eltjana përg. 1.Biçikleta

2.Përdorimi

3.Historia

4.Albume

5.Shkodër

656.183(496.514) (084.12)

© MMXViI GO2 ALBANIA

Organizatë për Planfikim të Qëndrueshëm Urban Sustainable Urban Planning Organization Blv. “Skënderbeu”, Nd.34, H2, Ap1 4001 Shkoder Albania +355(0)695590290 info@go2albania.org www.go2albania.org


Parathënie

Preface

Në faqen 21 të këtij albumi është fotografia më e vjetër e tij: një djalë 15-vjeçar dalë në vitin 1936, bashkë me një mike që kishte ardhur në qytet para 30 vitesh. Të njëjtën mike, e shohim në të 26 fotografitë e albumit, 17 prej të cilave janë më të mirat e konkursit të shpallur nga Organizata GO2 në verën e vitit 2016. Konkursi ia doli të sillte në kujtesën kolektive historitë personale dhe familjare, të cilat do të vazhdojnë të ekzistojnë përtej idhujtarisë së protokolluar institucionale.

On the 21st page of this album, there is the oldest photo of a 15-year-old boy taken in 1936 with one close friend who came to Shkodra city 30 years ago. We see the same one friend in the 26 photos of the album, 17 of them were chosen as the best pictures of the competition organized by GO2 in summer 2016. The competition succeeded at bringing together a collective memory from personal and familiar stories which would continue to exist beyond the institutionalized idolatry.

Të nxjerra nga arkivat familjare, këto fotografi tregojnë histori të bukura, që nga korrja e grurit dhe pikniku familjar prej dorës së Marubit të fundit, te miqësia mbi 50-vjeçare e dy burrave, por edhe të trishtueshme, si vdekja e 4-vjeçares Antonjeta.

Extracting them from families’ archives, these pictures tell beautiful stories, from the wheat harvest and the family picnic taken by the last Marubi heir, to a 50-year-old friendship, and the sorrow of losing a 4-year-old daughter named Antonjeta.


Historia e madhe që shkruhet në libra të trashë e ka injoruar gjithmonë historinë e njerëzve të zakonshëm, por si për ngushëllim, në të gjitha rrëfimet e këtij albumi ka një dëshmitare, dikur të natyralizuar në shkodranisht përmes fjalës shqipe "dyrrotake". Dhe si një mike vërtetë besnike, është pikërisht biçikleta ajo që shoqëron prindërit me fëmijët në kosh, që ndihmon peshkatarin apo punëtoret e fabrikave për t'i siguruar familjes jetesën, apo që lumturon një çift të dashuruarish me vetëm një çadër. Të gjitha këto ndodhin në Shkodër, ku biçikleta është familje dhe secila familje e ka një histori.

The big stories written in the thick books have always ignored the stories of the common people, but as consolation, this album offers witness to homo narrans - the storyteller - through "dyrrotaket," the authentic word in Shkodran language meaning two wheels. As a truly loyal friend, it’s the bicycle that attends the parents with children’s bike seats, helping the fisherman or the factory workers to go to work to provide food for their own families, or to make a cute couple in love happy under one umbrella. All this happens in Shkodra, where the bicycle is family and each family has a story.8

Metodologjia

Metodology

Bazuar në traditën e lëvizjes me biçikleta, shkodranët ruajnë plot kujtime dhe histori në arkivat e tyre familjare. Për t’ua mbledhur ato, u shpall një konkurs i cili arriti të tërheqë 65 fotografish nga 24 konkurrues. Pasi u përpunuan me kujdes, fotografitë u përzgjodhën nga juria e përbërë prej 3 anëtarësh: Prof. Perparim Kabo (filozof, antropolog), Dr. Ermir Hoxha (historian arti) dhe znj. Entela Shkreli (planifikuese transporti, GO2). Rreth 17 fotografi u zgjodhën për album, bazuar mbi kriteret e vjetërsisë së shkrepjes së negativit, historikut të fotografisë dhe estetikës. 6 prej tyre u nderuan me çmim, prej ku 5 ishin fotografi dhe e fundit, por jo për nga rëndësia ishte patenta e biçikletës, një dokument i rrallë si leje qarkullimi e vitit 1944. Për promovimin e albumit u hap ekspozita me fotografi pranë Muzeut të qytetit prej ku qytetarë të shumtë shkodranë ndanë kujtime të familjeve të tyre në kohëra.

Thanks to biking tradition, Shkodrans preserve a lot of memories and stories in their family archives. A competition was announced which aimed to collect 65 photos from 24 competitors. After being carefully processed, the photos were selected by the jury composed of 3 members: Prof. Perparim Kabo (philosopher and anthropologist), Dr. Ermir Hoxha (art historian) and Mrs. Entela Shkreli (transport planner, GO2). About 17 photos got selected for the album, based on the criterias, like: old age, the story and the aesthetic of the photo. Only 6 photos were awarded, meanwhile 5 of them were pictures and the last, but not least it remained the bicycle license, a precious document as biking permit dated 1944. A photo exhibition was opened on 30th Oct 2017 at City Museum, as promotion of the album where many Shkodran citizens shared memories of their families in time.

Youtube/GO2Albania/Ekspozita Shkodra familja ime, biçikleta ime, historia ime

Youtube/GO2Albania/Ekspozita Shkodra familja ime, biçikleta ime, historia ime

Historiku i përdorimit të biçikletës në qytet Shkodra ka dhënë kontribut në zhvillimet historike, kulturore e politike në Shqipëri përgjatë kohërave dhe shtrirja e saj poshtë Kalasë parahistorike (mbi 2200 vjeçare), tregon rëndësinë gjeostrategjike të zonës. Në këtë qytet të veriut për herë të parë u shfaq filmi dhe fotografia.

History of biking in the city Shkodra has contributed to historical, cultural and political milestones in Albania, extending to the prehistoric Castle (over 2200 years old), which signifies its geostrategic importance. Shkodra was the first city in Albania where a photograph was taken and was the first place where a movie was shown.


9

Ura e vjetër e Bunës, Shkodër, Shqipëri. 23 Tetor 2014 Foto dixhitale Critical Mass i parë në Shkodër u organizua më 23 Tetor 2014 ku morën pjesë më shumë se 200 të rinj shkodranë dhe miq të ardhur nga Tirana, Podgorica, Ulqini dhe Peja. Kjo lëvizje sociale ndërkombëtare u nxit nga GO2 me qëllim që të frymëzojë të rinjtë shkodranë për qytetin e tyre më të pastër, më aktiv, më të shëndetshëm dhe efiçient. Foto: Iden Temali

Old Buna Bridge, Shkodra, Albania. 23th Oct 2014 - Digital photo The first Critical Mass in Shkoder was organized on 23rd Oct 2014 when more than 200 Shkodran youth took part in this spontaneous gathering. Several participants from Tirana, Podgorica and Peja joined the event. This international social movement incited by GO2 aims sustainable ways of movement and this culture exists thanks to tradition, rather than public investments to inspire young people to embrace a cleaner and more active, healthy and efficient city. Photo: Iden Temali


10

Historia e përdorimit të biçikletës në Shkodër zë fill që para më shumë se 100 vitesh kur konsulli suedez e solli atë për herë të parë. Më 1920, në Shkodër u zhvillua gara e parë çiklistike në Shqipëri, si dhe u krijua rrethi çiklistik. Gjatë periudhës së totalitarizmit 1944 – 1992 të gjitha vendbanimet shqiptare ishin utopike për kohën në drejtim të lëvizjes, pra 100% ecje në këmbë, pedalim dhe transport publik. Pas viteve ’90, me tregun e lirë dhe presionin e makinës në pronësi të gjitha vendbanimet në Shqipëri e humbën këtë kulturë lëvizjeje të qëndrueshme, përveç Shkodrës e cila diti ta ruajë për dy arsye: 1. pasioni i shkodranëve, 2. të ardhurat e ulëta ekonomike. Nga studimet e projektit MOBALB (2012) dhe projektit TEUTA (2017) të kryera në Shkodër mbi lëvizjen e qëndrueshme, rezulton afërsisht 29% pedalim dhe ky tregues kaq i lartë pothuajse nuk ka lëvizur në 5 vjet. Kjo tregon fortësi, pasi edhe pse kërcenimi nga makina është i lartë dhe politikat/fondet publike pro lëvizjes së qëndrueshme mungojnë, përsëri shkodranët e ruajnë këtë traditë. Sot, bashkia Shkodër numëron rreth 200, 000 banorë, prej ku gjysma është përqendruar në zonë urbane. Klima e favorshme mesdhetare, terreni i sheshtë dhe kompaktësia e zonës urbane e kanë favorizuar përdorimin e biçikletës në qytet dhe jo vetëm. Distanca jo e largët e fshatrave nga qyteti (maksimumi 25- 30 km) lejon që banorët e rrethinave të përdorin biçikletën për nevojat e tyre, madje në shumë raste edhe për furnizimin e tregut të përditshëm me produkte të freskëta. Prandaj sfida e rradhës për vendimmarrësit dhe komunitetin mbetet si ta ruajnë dhe ta forcojnë këtë vlerë që e ka renditur Shkodrën qytetin e parë pedalues në Europën Juglindore dhe ndër qytetet më të mira për pedalim në Europë.

The history of the bicycle in Shkodra dates back more than 100 years, when the Swedish Consul brought it for the first time. In 1920, the first Albanian cycling race was held in this city, and the first cyclist’s club was established here. Because of poverty, during the totalitarian period (1944 – 1992) nearly all settlements in Albania based on sustainable mobility: walking, cycling and public transport. After the ‘90s, the free market and the pressures of car ownership negatively influenced these sustainable modes of urban transportation and all the Albanian cities lost it, except for Shkodra. This northern city knew how to preserve it for two reasons: 1. Shkoder's passion, 2. low income levels. According the studies of MOBALB project (2012) and TEUTA project (2017) carried out in Shkodra on sustainable mobility, it results approximately 29% cycling. This high indicator has almost not changed in 6 years, which means resistance. Even though the car ‘threat is high and the public funds are lacking, the Shkodrans still preserve this tradition. Today, Shkodra city has approximately 200,000 inhabitants, with the majority concentrated in the urban area. The appropriate Mediterranean climate, the flat terrain and the compact urban form have favored bike use in the city and its surroundings. The villages located not far away from the city (maximum 25-30 km) allow farmers to frequently use their bikes in everyday life, particularly early in the mornings when they supply the market with their fresh products. The challenge now remains for decision makers and the community to preserve and enforce this value, which ranks Shkodra as the first cycling city in Southeast Europe and among the best cycling cities in Europe.
13

Oborr shkodran në Lagjen Gjuhadol, Shkodër, Shqipëri. 1944 Bardh e zi, 9x6cm Një burrë (z. Tefë Çapaliku) dhe tre fëmijët e fqinjit (Çesk, Bep dhe Vera Jubani), dalë në oborrin e shtëpisë ku banonte me qira. Shtëpia ishte në pronësi të ish-ministrit të Arsimit, z. Hilë Mosi. Meqenëse shtëpitë e disa prej familjeve të mëdha të asaj kohe përbëheshin nga një ansambël arkitekturor (shtëpia e madhe ku banonte familja, jerevia ku banon shërbëtorët dhe vendi i gatimit), oborri ishte vendi i takimit të të gjithëve. Biçikleta italiane ‘Bianchi’ që kryefamiljari (z. Tefë Çapaliku) i kishte dhuruar të birit (z. Lazër) përdorej nga të gjithë fëmijët e lagjes. Ndërsa makina tip ‘Ford’, ishte një nga tre automjetet në pronësi të familjes së tij, që ofronin shërbime transporti taksi dhe ndërqytetas. Zotërues: Lazër Çapaliku

Shkodran yard in Gjuhadol neighborhood, Shkodra, Albania. 1944 Black and white, 9x6cm A man (Mr. Tef Çapaliku) and three neighbor children (Çesk, Bep and Vera Jubani) photographed in the yard where they lived as tenants. The house was owned by the ex-Minister of Education, Mr. Hilë Mosi. Those years, ‘big families’ houses were composed as an architectural ensemble (the living house for the family, the servants’ house and the kitchen area). The yard was the space where they met each other. The family head (Mr. Tef Çapaliku) has bought the Italian bicycle ‘Bianchi’ for his son Lazer and it is used by all the children in the neighborhood. The Ford car was one of three vehicles owned by Çapaliku family, which served to offer taxi and interurban transport services. Courtesy of: Lazër Çapaliku


14

Gur i Zi, Shkodër, Shqipëri. 1971 - Bardh e zi, 9x6cm Piknik i këndshëm me miqtë (nga e majta në të djathtë: z. Zef Alimhilli, znj. Xhina Marubi, znj. Margarita Alimhilli, znj. Madalena Shllaku, znj. Terezina Dajçi, i paidentifikuar, i paidentifikuar, i paidentifikuar, z. Gjovalin Alimhilli). Foto: Gegë Marubi Zotëruesi: Tonin Alimhilli

Gur i Zi, Shkodra, Albania. 1971 - Black and white, 9x6cm A delightful picnic with friends (from left to right: Mr. Zef Alimhilli, Mrs. Xhina Marubi, Mrs. Margarita Alimhilli, Mrs. Madalena Shllaku, Mrs. Terezina Dajçi, not identified, not identified, not identified, Mr. Gjovalin Alimhilli). Photo: Gegë Marubi Courtesy of: Tonin Alimhilli


15

Rrugës së Shirokës, Shkodër, Shqipëri. 1963 - Bardh e zi, 6x9cm Çifti Temali (z. Pjerin Temali me bashkëshorten znj. Marjana Temali) dhe i biri i sapolindur Alfredi duke u kthyer nga shëtitja përgjatë Liqenit të Shkodrës. Fotoja është shkrepur nga fotografi z. Hilmi Hebovija, i cili i ka takuar rastësisht rrugës. Foto: Hilmi Hebovija Zotërues: Pjerin Temali

Shiroka, Shkodra, Albania. 1963 Black and white, 6x9cm The couple Temali (Mr. Pjerin Temali and his wife Mrs. Marjana Temali) and their newborn son Alfred turning back from a walk along Shkodra Lake. The photo was taken by the photographer Mr. Hilmi Hebovija, who met them very casually on the way back. Photo: Hilmi Hebovija Courtesy of: Pjerin Temali


16

Oborr shkodran në Lagjen Gjuhadol, Shkodër, Shqipëri. 1942 - Bardh e zi, 9x6cm Motër e vëlla (z. Tonin dhe znj. Antonjeta Çapaliku), ku kjo e fundit ndërroi jetë 4 vjeçe nga sëmundja e difterisë. Në këmbë qëndron e ëma, znj. Anxhe. Zotërues: Tonin Çapaliku

Shkodran yard in Gjuhadol neighborhood, Shkodra, Albania. 1942 - Black and white, 9x6cm Brother and sister (Mr. Toni and Miss Antonjeta Çapaliku). Antonjeta passed away when she was only 4 years old, from diphtheria disease. Next to the children stands their mother (Mrs. Anxhe) admiring them. Courtesy of: Tonin Çapaliku


17

Lulishtja e qytetit, Shkodër, Shqipëri, 1972 - Bardh e zi, 9x6cm Etmira dhe Zamiri motër e vëlla të familjes Ura (11 dhe 6 vjeç), pozojnë me biçikletën e fotografit në lulishten e qytetit, Parrucë. Zotëruese: Kujtime Ura

City garden, Shkodra, Albania. 1972 - Black and white, 6x9cm Etmira and Zamir Ura, sister and brother (11/6 years old) posing with a kid bike which belong to the photographer, in the city park of Parruca neighborhood. Courtesy of: Kujtime Ura


18

Zona industriale, Shkodër, Shqipëri. 2014 - Foto dixhitale Foto e marrë rastësisht në një ditë vjeshte me shi. Dy persona me biçikletë që kthehen nga puna. Foto: Iden Temali

Industrial Area, Shkodra, Albania. 2014 - Digital photo Photo taken casually one rainy day in autumn. Two cyclists coming back from work. Photo: Iden Temali
21

Oborr shkodran në Lagjen Perash, Shkodër, Shqipëri. Qershor 1936 Bardh e zi, 6x9cm Një djalë i ri (z. Abdyl Shazi), dalë në oborrin e shtëpisë së tij, me biçikletën ‘Legnano’ të blerë te dyqani (i zotërijve Xhemal dhe Elez Anamali) ku punonte si shegert. Fotografia është fiksuar me aparat ‘Agfa’, të cilin e ruan edhe sot. Zotëruese: Ormira Shazi

Shkodran yard in Perash neighborhood, Shkodra, Albania. June 1936 - Black and white, 6x9cm A young man (Mr. Abdul Shazi) in his backyard with his ‘Legnano’ bicycle bought at the store of Mr. Xhemal and Elez Anamali, where he worked as apprentice. The picture is taken with an ‘Agfa’ camera, which continues to be preserved even today in the Shazi’ family. Courtesy of: Ormira Shazi


22

Gur i Zi, Shkodër, Shqipëri. 1944 - Bardh e zi, 9x6cm Një grup shokësh shkodranë (nga e djathta në të majtë: z. Nush Radovani, z.Tomazin Sheldija, nuk identifikohet, z. Rud Gurashi, nuk identifikohet, z. Ndoc Çoba, nuk identifikohet) kanë shkuar për një shëtitjeje me biçikleta në Gur të Zi dhe nxisin një garë midis tyre. Të gjithë personazhet në foto përdorin biçikletën italiane të tipit ‘Bianchi’. Zotëruese: Karolina Çoba

Gur i Zi, Shkodra, Albania. 1944 - Black and white, 9x6cm A group of young Shkodran boys (from right to left: Mr. Nush Radovani, Mr.Tomazin Sheldija, not identified, Mr. Rud Gurashi not identified, zMr. Ndoc Çoba, and not identified) on a cycling trip in Guri i Zi racing in between them. They all have their own Italian “Bianchi” bicycles. Courtesy of: Karolina Çoba


23

Stadiumi i qytetit, dikur i quajtur ‘Vojo Kushi’, Shkodër, Shqipëri. 1960 - Bardh e zi 9x14cm Fëmijët e kopështit të ish Lagjes ‘3 Heronjtë’ zhvillojnë një garë me biçikletat e tyre personale në mes të pushimit të ndeshjes së futbollit. Fotoja është shkrepur në momentin kulmor të garës, kur vogëlushi 6 vjeçar (z. Mentor Dibra) del i pari, si fitues. Zotërues: Mentor Dibra

City Stadium, once called ‘Vojo Kushi’ Shkodra, Albania. 1960 - Black and white, 9x14cm Kindergarten children in the neighborhood formerly called ‘3 Heronjtë’ developing a race with their own bikes during a break in the football match. The photograph was taken at the moment when the 6-year-old boy (Mr. Mentor Dibra) won the race. Courtesy of: Mentor Dibra


24

Qafë – poshtë Kalasë, Shkodër, Shqipëri. 1976 - Bardh e zi, 9x6cm Katër shokë maturantë të gjimnazit ‘Jordan Misja’ (znj. Çiljeta Nushi, znj. Lali Zorba, z. Dan Rrjolli, znj. Violeta Dizdari) duke bërë shëtitje me biçikleta poshtë kalasë. Zotëruese: Xaira Shurdha

Qafa – at the foot of the Castle, Shkodra, Albania. 1976 - Black and white, 9x6cm Four classmates, graduates from the ‘Jordan Misja’ high school (Mrs. Çiljeta Nushi, Mrs. Lali Zorba, Mr. Dan Rrjolli, Mrs. Violeta Dizdari) going for a walk by cycling. Courtesy of: Xaira Shurdha


25

Postrriba, Shkodra, Albania. 2014 Digital photo Në verë, biçikletë dhe çizme. Një ditë nga përditshmëria e një burri plak. Foto: Eltjana Shkreli

Postrriba, Shkodra, Albania. 2014 Digital photo In summer, bike and boots. This is a day from an old man’s everyday life. Photo: Eltjana Shkreli


26

Serreq, Shkodër, Shqipëri, ~1970 - Bardh e zi, 9x6cm Dy biçiklistët, z. Muhamet Mesi dhe z. Sadetin Ulqinaku dalë në dyqanin e tyre, poshtë shtëpisë së z. Karlo Pali. Zotërues: Kujtim Mesi

Serreq, Shkodër, Shqipëri, ~1970 - Black and white, 9x6cm Two bike repairmen, Mr. Muhamet Mesi and Mr. Sadetin Ulqinaku at bike repair shop, on the ground floor of Mr. Karl Pali house. Courtesy of: Kujtim Mesi


27

Lagjja Tophane, Shkodër, Shqipëri. 2016 - Foto dixhitale “Biçiklist, fryrje - 20 lek” Foto: Eltjana Shkreli

Tophane neighborhood, Shkodra, Albania. 2016 - Digital photo ‘Bike repairman, pump up: 20 lek’ Photo: Eltjana Shkreli


28

Kantier ndërtimi, Parrucë, Shkodër, Shqipëri, 1963 - Bardh e zi, 9x6cm Tre kushërinjtë Qemal, Shyqyri dhe Burhan Çuliqi (nga e majta në të djathtë) duke pozuar përgjatë rrugës në Parrucë, ku po ndërtohen ndërtesa kolektive. Shumë shtëpi dykatëshe, tradicionale u shkatërruan dhe u zëvendësuan me apartamente katër/pesëkatëshe, me një arkitekturë racionale e stilit të realizmit socialist. Zotëruese: Elona Çuliq

Construction site, Parruca, Shkodra, Albania, 1963 - Black and white, 9x6cm Three cousins Qemal, Shyqyri and Burhan Culiqi (from left to right) posed along Parruca street, where collective buildings were getting constructed. Many traditional two-story houses were destroyed and replaced with four/ five-story flats built in rational architecture of socialist style. Courtesy of: Elona Çuliq


29

Lulishtja e Pazarit, pranë Urës së vjetër të Bunës, Shkodër, Shqipëri. 1989 - Bardh e zi, 9x6cm Motrat Shkreli dhe motrat Shllaku dalë për piknik me familjet e tyre. Biçikleta për fëmijë që shihet në foto, ishte prodhuar nga baballarët e tyre me pjesë të ricikluara nga biçikletat e vjetra, sepse në atë kohë nuk kishte biçikleta për fëmijë. Foto: Adem Shkreli - me aparat personal “Beirette” Zotërues: Adem Shkreli

Park of Pazar near Old Buna Bridge, Shkodra, Albania, 1989 - Black and white, 9x6cm The sisters Shkreli and Shllaku have gone to picnic with their families. The kid bike is handmade built by their fathers recycling old bicycles, because it didn't exist kids’ bikes to buy. Photo: Adem Shkreli -taken with his own photo aparat "Beirette" Courtesy of: Adem Shkreli


30

Lumi Buna, Shkodër, Shqipëri. Korrik 2014 - Foto dixhitale Guidë njëditore me biçikleta në Shas e organizuar nga GO2, si një prej paketave të para të turizmit me biçikleta në Shkodër dhe pjesë e korridorit EuroVelo8 – Rruga Mesdhetare e Biçikletave. Në të ardhmen biçikleta mund të krijohet si markë për rajonin e Shkodrës. Kjo risi solli një mendësi ndryshe për të rinjtë shkodranë, për të kaluar fundjavën larg kafeneve dhe më pranë natyrës. Foto: Eltjana Shkreli

Buna River, Shkodra, Albania. July 2014 - Digital photo Full day cycling guide in Shas, organized by GO2 as one of the first cycling tour packages in Shkodra –part of EuroVelo8, the Mediterranean Bike Route. In the future, ‘bike’ could be a brand for Shkodra region. This innovative initiative engendered a new perspective for the young Shkodrans, passing healthy and funny the weekends -away from coffee bars and into the nature. Photo: Eltjana Shkreli
33

Juban, Shkodër, Shqipër, 1940 - Bardh e zi, 9x6cm Mbas korrjes së grurit Foto: Gegë Marubi Zotërues: Tonin Alimhilli

Juban, Shkodra, Albania, 1940 - Black and white, 9x6cm After the wheat harvest Photo: Gegë Marubi Courtesy of: Tonin Alimhilli


34

Shtoj i Ri, Shkodër, Shqipëri. Verë 1979 - Bardh e zi, 9x6cm Dy mësuese (znj. Merita Kinkaj dhe znj. Vjollca Milla), rrugës për në shkollën e Grizhës, rreth 14 km larg qytetit të Shkodrës. Pas ikjes së autobusit të shkollës, ato u detyruan të marrin biçikletat kineze për të mbërritur në punë pas më shumë se 1 orë pedalim. Zotëruese: Merita Kinkaj

Shtoj i Ri, Shkodra, Albania. May 1979 - Black and white, 9x6cm Two teachers (Mrs. Merita Kinkaj and Mrs. Vjollca Milla) on the way to school in Grizhë, about 14 km away from Shkodra city. They missed the school bus, so they took their Chinese bicycles in order to get to their work place by cycling more than one hour. Courtesy of: Merita Kinkaj


35

Parku “1 Maji”, Shkodër, Shqipëri. 1942 - Bardh e zi, 9x15cm Dy shokët e z. Maliq Domnori (z. Sheuqet Cena dhe z. Isa Meta) duke shëtitur në qendër të qytetit, ku njëri prej tyre mban biçikletën e vet ‘Bianchi’. Pranë tij një shitës ambulant këmbëzbathur shet në rrugën plot me njerëz. Zotëtures: Irfan Domnori

Parc ‘1 May’, Shkodra, Albania. 1942 - Black and white, 9x15cm Two friends of Mr. Maliq Domnori (Mr. Sheuqet Cena and Mr. Isa Meta) walking in the city center. One of them holds his ‘Bianchi’ bike. Next to them one barefoot little boy is selling on the overcrowded street. Courtesy of: Irfan Domnori


36

Gur i Zi, Shkodër, Shqipëri. 1962 - Bardh e zi, 7x9cm dhe dixhitale Dy djalosha të rinj 16 vjeçarë, gjimnazista në vit të parë (z. Skënder Temali dhe z. Kujtim Dani) dalë për piknik në Gur të Zi, vetëm 10 km larg Shkodrës. Biçikletat ua kishin marrë prindërve se nuk kishin të vetat. Fotoja mendohet të jetë shkrepur nga fotografi i njohur i qytetit z. Angjelin Nenshati, të cilin e kishin takuar rastësisht rrugës. 50 vite më pas, të dy miqtë risjellin po të njëjtin moment por tashmë me biçikletat e tyre e jo të prindërve dhe mes kryqëzimit të duarve si simbol i miqësisë së tyre të hershme që në vegjëli. Foto: Angjelin Nënshati Zotërues: Skënder Temali

Gur i Zi, Shkodra, Albania. 1962 - Black and white, 7x9cm (the second one digital photo) Two 16 year-old young boys, students at the first year of high school (Mr. Skënder Temali and Mr. Kujtim Dani) went out for a picnic in Gur i Zi, only 10 km away from Shkodra. They took their parents’ bicycles because they did not own any. The photo was possibly taken by the city’s famous photographer Mr. Angjelin Nënshati, who they met randomly on their way. 50 years later, both friends caught the same moment on their own bikes, crossing hands as a symbol of an early friendship that is still alive. Photo: Angjelin Nënshati Courtesy of: Skënder Temali


37

Rrenc, Shkodër, Shqipëri. 1944 - Bardh e zi, 9x6cm Një grup shokësh (i pari nga e majta: z. Ndoc Çoba, atëherë 16-vjeç, dy të tjerët të paidentifikuar), pushojnë gjatë udhërimit me biçikleta drejt Pukës. Zotëruese: Karolina Çoba

Rrenc, Shkodra, Albania. 1944 - Black and white, 9x6cm A group of friends (from the left to right: Mr. Ndoc Çoba 16 years old, two others unidentified) are taking a break along their biking tour in Puka. Courtesy of: Karolina Çoba


38

Lagjja Gjuhadol, Shkodër, Shqipëri, 2016 - Foto dixhitale Vajza e bukur..... Foto: Renato Alickolli

Gjuhadol neighborhood, Shkodra, Albania. 2016 - Digital photo Pretty woman ... Photo: Renato Alickolli


39

Lagjja Gjuhadol, Shkodër, Shqipëri, 2016 - Foto dixhitale ... shkon me biçikletë Foto: Renato Alickolli

Gjuhadol neighborhood, Shkodra, Albania. 2016 - Digital photo. ..biking down the street Photo: Renato Alickolli


40

Piaza, Shkodër, Shqipëri. 1999 - 15x11cm Histori dashurie Dy biçikleta, dy njerëz dhe një çadër. Foto: Jozef Çoba

Piaza, Shkodra, Albania. 1999 - 15x11cm Love story Two bikes, two persons, one umbrella. Photo: Jozef Çoba


41

“Patenta” e biçikletës, 1944 Leje për qarkullim biçiklete e z. Muhamet Mesi. Zotërues: Kujtim Mesi

Bicycle license, 1944 Bicycle license of Mr. Muhamet Mesi Courtesy of: Kujtim Mesi


Indeksi i fotografive Shkodra ime Ura e vjetër e Bunës, Shkodër, Shqipëri. Oct 2014

Index of photography Fq/Pg

9

My Shkodra Old Buna Bridge, Shkodra, Albania. 23th Oct 2014

Familja ime Oborr shkodran në Lagjen Gjuhadol, Shkodër, Shqipëri. 1944

13

My family Shkodran yard in Gjuhadol neighborhood, Shkodra, Albania. 1944

Gur i Zi, Shkodër, Shqipëri. 1971

14

Gur i Zi, Shkodra, Albania. 1971

Rrugës së Shirokës, Shkodër, Shqipëri. 1963

15

Shiroka, Shkodra, Albania. 1963

Oborr shkodran në Lagjen Gjuhadol, Shkodër, Shqipëri. 1942

16

Shkodran yard in Gjuhadol neighborhood, Shkodra, Albania. 1942

Lulishtja e qytetit, Shkodër, Shqipëri, 1972

17

City garden, Shkodra, Albania. 1972

Zona industriale, Shkodër, Shqipëri. 2014

18

Industrial Area, Shkodra, Albania. 2014

Biçikleta ime Oborr shkodran në Lagjen Perash, Shkodër, Shqipëri. Qershor 1936

21

My bike Shkodran yard in Perash neighborhood, Shkodra, Albania. June 1936

Gur i Zi, Shkodër, Shqipëri. 1944

22

Gur i Zi, Shkodra, Albania. 1944

Stadiumi i qytetit, dikur i quajtur ‘Vojo Kushi’, Shkodër, Shqipëri. 1960

23

City Stadium, once called ‘Vojo Kushi’ Shkodra, Albania. 1960

Qafë – poshtë Kalasë, Shkodër, Shqipëri. 1976

24

Qafa – at the foot of the Castle, Shkodra, Albania. 1976

Postrriba, Shkodra, Albania. 2014

25

Postrriba, Shkodra, Albania. 2014

Serreq, Shkodër, Shqipëri, ~1970

26

Serreq, Shkodra, Albania, ~1970

Lagjja Tophane, Shkodër, Shqipëri. 2016

27

Tophane neighborhood, Shkodra, Albania. 2016

Kantier ndërtimi, Parrucë, Shkodër, Shqipëri, 1963

28

Construction site, Parruca, Shkodra, Albania, 1963

Lulishtja e Pazarit, pranë Urës së Bunës, Shkodër, Shqipëri. 1989

29

Park of Pazar near Old Buna Bridge, Shkodra, Albania, 1989

Lumi Buna, Shkodër, Shqipëri. Korrik 2014

30

Buna River, Shkodra, Albania. July 2014

Historia ime

My history

Juban, Shkodër, Shqipër, 1940

33

Juban, Shkodra, Albania, 1940

Shtoj i Ri, Shkodër, Shqipëri. Verë 1979

34

Shtoj i Ri, Shkodra, Albania. May 1979

Parku “1 Maji”, Shkodër, Shqipëri. 1942

35

Parc ‘1 May’, Shkodra, Albania. 1942

Gur i Zi, Shkodër, Shqipëri. 1962

36

Gur i Zi, Shkodra, Albania. 1962

Rrenc, Shkodër, Shqipëri. 1944

37

Rrenc, Shkodra, Albania. 1944

Lagjja Gjuhadol, Shkodër, Shqipëri, 2016

38

Gjuhadol neighborhood, Shkodra, Albania. 2016

Lagjja Gjuhadol, Shkodër, Shqipëri, 2016

39

Gjuhadol neighborhood, Shkodra, Albania. 2016

Piaza, Shkodër, Shqipëri. 1999

40

Piaza, Shkodra, Albania. 1999

“Patenta” e biçikletës, 1944

41

Bicycle license, 1944


Shkodra familja ime, biçikleta ime, historia ime Shkodra my family, my bike, my story

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë Shkodra-familja ime, biçikleta ime, historia ime [album] = Shkodra-my family, my bike, my story / përg. Eltjana Shkreli. – Shkodër : GO 2, 2017 44 f. : me foto bardhë e zi ; 20 cm. ISBN 978-9928-4461-1-4 I. Shkreli, Eltjana përg. 1.Biçikleta

2.Përdorimi

3.Historia

4.Albume

5.Shkodër

656.183(496.514) (084.12)

© MMXVII GO2 ALBANIA

Organizatë për Planfikim të Qëndrueshëm Urban Sustainable Urban Planning Organization Blv. “Skënderbeu”, Nd.34, H2, Ap1 4001 Shkoder Albania +355(0)695590290 info@go2albania.org www.go2albania.org


www.go2albania.org


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.