LYNDVAMUSEUM 2

Page 1

t O: ±ê ê ê W ês s ê 5 5 ±ê 5 ê> ê L 5 5

¢

} :ê ê ê÷êr 5 B 5 Ls u k}h t |zl| tê¢


s uk}ht|zl|tê¢

w ê W ê ê ®ê÷êhê R ê I ê ® n ¾t ês ê÷ên > ¾tR ês i5 ê êÀêi5 ê > ꡱꩢ¢ªês êÀês ®ê÷êm L ê þ® m ên :ê | ®ê÷êz þ® 5 ês êr | O ê ®ê÷êz þ 5 ® t ê| m ên :ê 5 ês êr w ®ê÷êm B 5 ® n êi ê| O ê ê O: à n 5 êr ê ê O: à r êp 5 ê ê O: à } ês ê ê O: à } êh Iê ê O: à n : ê ®ê÷ên ê > ® k êi i ê : ®ê÷êz B 5 ® h ê ê: ê ê ±êt êz ê { ®ê÷êu ® l êw ±êt êz u ®ê÷êw> 5 5 ® §ªªê

jpwê¾êr W ê ê ê u ê ê ê W ±ês £¡¦­£¤£¾ª¥¨­¡£Â¤©§­¤s ê©¡Ã ¦¥¥­¡Â¤©§­¤s ê©¡Ã ¦¨¥­¥¥Â¤©§­¤s ê©¡Ã êêêtl huz{}v±ê ê ê W ês ê®ê :ê êêêêêêê êÓês ê 5 5 ±ê 5 ê> ê L 5 5 ê®êêêê 5 B 5 Lê½êÄ ê 5 ês êr ê²ê ên ê i ê| O ê­­­ê ê ­Å­ê¾ês ê®ên ¾t êÓês ê®êêêê n > ¾tR ±ê¢ªª¨­ê¾êÂs ê²ê¢Ã pziuꩧ¨¾©¦¡¾¦¦©¥¾ª£¾© ¡­ê} ­ê ­ê ­êꢭês ±êr ê 5 ¢£¨ª¤ª£¢ª


t O: ±ê ê ê W ês s ê 5 5 ±ê 5 ê> ê L 5 5 v O ês êp­ s ê H > êp­ } :ê ê ê÷êr 5 B 5 L

| ®ê÷êz ® s êr ê 5

s ê÷ês ¢ªª¨t O: ±ê ê ê W ês s ê 5 5 ±ê 5 ê> ê L 5 5 s êÀês ±ên ê ­êÀêmLê ꥢ ¢ªª§

z ê ê ê ê ê ê ® hê 5 B 5 ê I H > êB ê> ê ê 5 B 5 ê ® s êr ê 5 ±ê ên ¾t ês ês ên > ê> êtR ê > Iê I

z ®ê÷ê{5 L ® k ­êi5 êz r > >êi êt5 k ­êu ê 5 w êp 5

n : ê ®ê÷ên ê L® k êi

w ê ê ê ê ®ê hê 5 B 5 ê > > ê H T H ® m êi k êi j 5 5 êk L t ên m ên : r êo nH êr5 r 5 êm > z êr : : y ês O { ê z ê } êl } êh


ê

w

zê êt O: ±ê ê ê W ês ê ê :ê ê ê êO ê ê ês ­ê ê W ê : ê : ê ê ê ê : êk W ê W êz > > ê êi O ê ê ê ꢪª§ê ên ê ê ês ê ê ê ê ê ­ê ê ê êW ê ê ê ê ê ê ê ê ê O: ê ê O ±ê ê ê W ê ê ꡨ¦§ê ê¡©¤¥­êw : : ê ê ê ê ê ®ê ê :ê ê ê ê ê ê ê ê ê : ê ê ê ±ê ê êW ê ê ê ê O ês ê ê ­ê i ê ê O: ê ê ê ê ê ê ê ê O ê ê ê ê êO ê ­êu O ê O ê ê W ±ê ê ê ê ê : ê ê ±ê êW êW ê ê ê ê ­ê{ ê ê ê O ê ±ê ê ­êr ê êz 5 I 5 ê ê ê ê : ê ê ê ­ê ê ê ê : ±ê ê ê W ê ês êp­êÂ} ÃêW ê ê ¡£¦¦ês ê ê W ê ±ê ê ê ꢨ­ê ±ê êz êz ê êq W ­ê l O ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ês ê ê ê ê ê ê : ê ê ­ê s ê ¡¨§ªê ê s ê ê ê O: ±ê ê ê ê ê ê ê ê O: ê ê ê ê O êO ê ê ­ê } ê ê ê ê ê : ê ê ê ê O: ê ê êW ê ±ê ê ê : ê ê ê ê ê O: ê ­ê k ê ê ê ê ê ê W ê ê ê O ê ±ê ê ê ê W êo 5 êo êl L 5 ê ê¡©ª¤±ê ê ê ê O ê ê ê ê W ê ê ­ê k : ê : ê ê ꢪ­ê ê ê ê ê : ê ­êp ê ê ê ê ê ê êO ê ê ê êpp­ê ê ±ê ê ê ê ê ê : ê ê ê¾ê ê W ê : ê¾ê ê ê ê ê ­ % ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê O ê O ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êO ê ê ­ê { ê ê ê ê ê ê ê : ê ê ê ê ê ê s ê ê ê ­êi ê ê ê :ê ê ê ê ê ê ê ê ê O ê ­ê

s êr ê 5 s ±ê ꢪª¨ ¦


ê

h 5 5

hê s ê 5 5 ±ê 5 ê > ê L 5 5 ê B Tê 5 ê R 5 ê 5 ê ê s ê B Tê I ê 5 ê 5 5 ­ê hê > ê H Tê ê H 5 ê > ê ê v 5 ê z > > ê rH 5 ê ê H T H > > ê H H L ꢪª§ê 5 ê ê ês 5 ±ê êmLê 5 ê ê H Q ê ê B Tê 5 B 5 ­ê hê 5 B 5 ê s ê 5 5 5 ê > ê H > ê > ê Lê > ±ê ê 5 ê> ê ê L 5 5 ê5 B ê > ±ê ꡨ¦§ê> ê¡©¤¥ê H H ê L ­ê l ê H ê L ê ê B ê 5 Iê 5 B 5 ê > Q ê 5 B 5 L±ê 5 L ê ê ê 5 ê ê ê ±ê ê s ê > ê > ê ê H > > ê B 5 ê ­ê s ê 5 ê 5 ê I > ê> ê 5 ê ê ê êH Q H ê ê ê > Lê 5 I ê 5 ê> ê êQ Tê ê > ­êhê R ê > > ê ê R 5 ê ê 5 ê ê I ê ê > ê ê > 5 ­ê u> ê H > ê Q > ê > ±ê ê > 5 ê r ê > ê z 5 I 5 ±ê ê > T ê 5 ê ê > > ê ê ê > > ­êu ê > ê ê ±ê ês ê 5 ê 5 ê¡£¦¦¾ êp­êÂu Ãês I êz êz ê> êqR 5 ê 5 ±ê ê I ꢨ¾ ê 5 5 ê ­ê u> ê 5 ê ê ê Lê > ê 5 ê H H L ê s ¾ > ê> 5 ê Q ê 5 ê ê 5 ê> ê ê 5 5 ­êh ꡨ§ª¾ ê 5 5 ê H 5ê 5 ê s 5 ê ê R ê Iê ê > ê ê H Lê > > ê H H L ê 5 ê Q ê ê ê ê L > ­êt ê ê Tê ê ê ê 5 ê > ê> ê ê 5 ê> ê 5 5 ±ê ê ê ê > ê R ê ê 5 H ê > Q ­ê t ê ê B ê > ±ê ê 5 ê L 5 ê > ê ê 5 5 ±ê ê ±ê ê ê > Q ê ¡©ª¤¾ ±ê ê 5 ê ê ê t ê Lê L 5 ±ê êo 5 êo êl L 5 ­ê hꢪ­ê 5 ê ê 5 5 ê L ê > ê ê 5 ê L > > ­ê l L ê R ê ê êpp­ê 5 5 Rê 5 ê L ê ±ê L ê ê L 5 5 ê ê Iê ±ê 5 L ê ê 5 ê B ê L 5 5 ê ê Iê ê> ê 5 ê H T ê5 ­ê l ê ê > 5 ê Lê ê ê 5 ±ê 5 ê H > ê ê ê> ê 5 I±ê ê ê > > ê 5 ê > > ê 5 ê 5 ê 5 ê ê > ê Q > ­êl ê 5 ê ê ê 5 ê ês ê> ê > ê R 5 ê> ê> > ê Iê 5 B 5 ­ê { 5 ê H > ê 5 ê > Q ê ê ê ê 5 ê > ê 5 ê R 5 I ê> ê > L ­ê

s êr ê 5 s ±ê¢ªª¨ê 5 5 §vikviq lêt l h uz { }h wvs n yv zvk z


t5 êr > >êi ®ê

t O: ±ê O: ±ê O: l ê ê ê ê ê O: ê ê ê ±ê ê ê ê ¾ ê ê ê ê ê ê ê ­êw ê ê ê ±ê ê ê ê ê : ê W ê ê ê ê ê O: ê ê O: ê : ê ­ê u ê : êh ¾v ê ±ê ê ê ê ê ê ꡨ¦§ê ê ê O: ê ê W ê ê ê ê¡©­ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ±ê ê O ê ê ê ­êrê O: ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê : ê ê ê ê ê ê O ê : ê ­ê{ ê : ê ê ê ê ê ê ê ê: ê ê ±ê ê ê ê ¾ ê ê ê O ê ­ { ê ê O: ê ê ê ®ê ê ê ê ê O: ±ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ±ê ±ê ê W ê ±ê ê ê W ê ê O ê êW ±ê ê ê êW ê ­êu O O ê ê ê ê O: ê ±ê ê ê ê W ê ê ê ±ê ±ê ê O ê ­êrê ê O: ê ê ê êW ê ê O ê ±ê ¾ ê ê : ê W ­ê¹t O: ê ºê ê ê ê ê : ê :±ê ê ê ê ê êW ê ê O ê¹ O ºê ê ê : ê ±ê ê ê ê ê : ê ê ê : ê O: ­ }ê ê W ê O: ê ê ê ê ê ê ±ê ¾ W ê ±ê : ê ®êu ±ê% ±ên ê êz ­êw ê ê O: ê ê ê ê ê ê ê ¡¨¤¨ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê: ê ê ê O: ê ê ê ê ê ±ê ê ê¹ º­ t O: ê : êW ê ê }ê O: ê ê ê ê W ±ê ê ê ê ê ¾ ê ê ê ±ê ê ê ­êzê W ê ê ê ê êW ­ê }ê ê W ê ê ê ê O ê ê ±ê ê W ê W ±ê W ±ê ê ê êO ê ê ê: ­êt O: ê W ê ê ±ê ê ê ê ±ê ê ê ê W ¾ ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ­ t O: ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê O: ê ê ê ê O ê ꦾ¡ªê ê ê ê ­ê p ê O ê ê ê ê ꡪª¾¡¥ªê ê ±ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êw ê ¾ ê ê ê ê ê ê ê ê O ê ±ê ê ê ê ê ê W ­êz ê ê ê ê : ê ê ê ê ê: ê ê ¡ª


r > >êi êt5 ®

w 5 ±ê 5 5 ±ê 5 5 hê 5 ê Iê ê > ê¹ 5 Iº±ê ê ê > ±ê ê ê 5 ê > ê I Iê ê ê ê > ê ê B 5 ê > ê ­ê t ê ê ê ±ê ê ê Q H H Lê 5 ê> ê H > ê ê 5 ¾ 5 ê> ê ¹ 5 ºê> ê¹ 5 5 ºê ­êê h ê ¡¨¦§¾ ê > ê > Q ê v 5 ¾t ê t ê Q > ê ê 5 5 ±ê ê 5 ê > ê ê¡©­ê 5 ê L H H ê ê> ê> êH 5 ê ê > > ¾ ±ê ê ê > ê > ê > ê ê L ê H > 5 Iê > L >ê 5 ­êhê 5 5 ê L > ê ê ê ±ê ê ê 5 ê 5 ê ê ±ê 5 ê> ê ê > > ê ê ê Tê ê 5 ê ê ê 5 5 ê ­êl ê ê ê I > ê ê L > > ±ê 5 ê> ê ê H ¾ Q ê 5 ê 5 > > ê 5 ­ hê 5 5 êH 5 ê Q ê ê ê 5 ê ®ê Lê > > ±ê ê 5 5 ê ê ¾ ê 5 ê> Lê 5 ±ê L ±ê 5 ±ê ê Tê5 ê > ¾ L ê 5 ±ê ê ê 5 5 ê Iê> ê ê ­ês > ¾ ê ê 5 ê H > > ê ±ê ê ê> > ê ê L > ê ±ê ¾ ±ê êQ ê ê ­êhê 5 ê 5 ê 5 ê 5 ê ê T ê > T ±ê ê> ê ê ê ê Q > ê ­êzL ±ê ê¹ 5 ê ºê ê I L ê ±ê ê ê ê ê > ê ê¹ 5 ºê ê> > > ê> ê > I 5 ±ê ê > ê ê ê 5 5 ê > ê 5 ê ­ê hê ê 5 ê L > ê L ê Q ê ê ê ê ê ê ê > Tê L ±ê ê 5 ®ê ê > ±ê ê I ±ê ê H H H ê> ê ê ­êhê H > ¾ I ê > > ê 5 ê L > > ê L ê H > ê ꡨ¤¨¾ ê ±ê ê ê Lê> ê ê 5 ê 5 5 Rê 5 ê L ê ±ê ¾ ê H > ê ê > Iê 5 5 5 ê ê H > ê êR ê> êR ê¹ > º­ w 5 ê> I ê> ê 5 hê 5 ê 5 ê ê 5 ±ê ê ê Q ê> ê ê ê5 5 ê ¾ ê ê H ê> > ê 5 B ±ê ê ê 5 I ­êhê ê ê ê > ­êrH H > ê 5 5 ê 5 B ê H Q ê > ê Tê 5 ±ê ê > 5 ê 5 ê > ±ê ê ±ê 5 ê 5 ê> ê ê ê> Q ­êhê 5 ê T > ê ê 5 ê ê ê 5 ê Iê 5 5 ê ê ê 5 5 ê 5 ±ê ê ¾ 5 ê 5 ±ê L ê ê T > ê> ê ê R 5 ê ê > ê ­ê hê 5 ê 5 R ê 5 ê ê 5 5 ê B ê 5 ê > ê ¦¾¡ªê 5 ê> ê 5 ê 5 I ê5 Iê 5 ê > ê ê ­êhê H > 5 ê 5 5 ê ¡ªª¾¡¥ªê > > ±ê 5 I 5 I ±ê ê I ê ê Lê > L L ê> ê ê > 5 ±ê ê 5 I ê 5 Iê I ê5 Iê 5 ê ­êhê Lê H > 5 5 ê ê 5 ê ¾±ê I¾ê > ê > ê ê ­ê hê ê ¡¡


­êw ê ê ê ê ê êO ê O ê : ±ê ±ê W ±ê ê ê ê ê ê ­ê}ê: ê O: ¾ ê ê ê : ê ê ê ­ê :ê O: ê ê ê ê ê ê :ê ê ê O ê ±ê ê ­ê { ê ê ê ­ê ê ê : ê ê ê ê ê ­ t O: ê ê ê ê ê ê W ê ê ±ê ê ê ê ê : ê :ê ê ±ê ê ê ê ê W ê ê êW ê ê W êW ­êv ê ê ±ê ê ê ê O ­ê}ê ê: ê ê ê O ê ±ê ±ê ê ê ±ê ê ±ê ê ê ê O ±ê ê ê ê ê ê ­ê} ê ê ê ê ê ê ê ¾ W ±ê ê ê : ê: ±ê W ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ w O: ê ês s ê ê ê ê ê ê ê ê W ê ê ê ê ê¹ : O: ê ºê ê O: ê O ê ­ê{ ê ê ê ê O ê ê ê ê ê W ±ê W ±ê ±ê O ±ê O ê ê ê ­ês ê ê ê êW ê O ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­

w êk ês ±ê ê ê¡©­ê ­ h I ê 5 > ±ê¡©­ê 5 ê > ­

¡¢


L > ê H H L ê H Lê ê I 5 5 ê 5 ê 5 ­êy B Q ê ê L ê 5 B ê ê 5 5 ê ±ê 5 L ±ê > ±ê ¾ ê 5 ê> ê B ê > > ­êhê 5 5 ê 5 ê ê 5 ê R ê > ê ­êhê 5 ê L > ê H H L ê ê H ê 5 ê> ê 5 ê 5 ê 5 ê 5 ê ê 5 ­êhê êB > ê ê ê ¾ > ±ê ê êH H H > ê ê 5 ê 5 5 ê 5 B ­ hê 5 5 ê ê ê> ê ê L ê ê ê ê ê L > ê ¾ ±ê > ê ê5 ê 5 ê ê> ê> > ê 5 ê> ê> ­êl > ¾ ±ê 5 ê ±ê 5 H H ±ê ê L ­êhê ê ê ê H H ê Q ê B 5 ±ê ±ê 5 B 5 ±ê 5 > 5 ±ê ¾ ±ê 5 ê> ê I ê 5 ­êo ê > ê> ê 5 ê H H ê ê Q L ±ê ê ê ê ê I ­ê u ê R ê ê ê ê T L > Q ±ê H > > Q ±ê R 5 ê 5 ±ê H ê ê L±ê ê I 5 ê H Q Q ê ê ê > ±ê > > ­ê s ê 5 5 ê 5 5 s ê H > ê 5 ê Lê H ê > ±ê ê ê H H L ê ê ê¹ 5 ê 5 5 5 ºê B ê> ê ê H Lê Q ê H ê ­êhê ±ê ê I±ê ê > ±ê ê > ±ê ê 5 ê> ê ê 5 ê R ê> 5 ê ¾ Q ê > B L ê ê ê 5 ­ês 5 ê 5 ê ê H > ê 5 ê 5 ¾ > ê B ê> ê 5 ê 5 ê ê ê êL ­ê hꢪ­ê 5 ê > ±ê ê ê 5 ê> ê ±ê 5 I ±ê L¾ ê 5 ê ê ­êhê 5 5 ê 5 ê Lê L > ê ê ê ê ê ê Iê I H ê ê ê > ­ê¡¨¦§¾ êh I ê ê ê H ¾ ê ê ê ê ê ê 5 5 ±ê ê H > ê 5 5 B I 5 ±ê H ±ê H L ê > ê L B I ê ê ­ê l ê ê ê ê L > ê ê ê > > ê 5 ê 5 ±ê ê 5 5 ê ê ê Lê 5 5 Rê H ê ­êu ê L 5 ±ê L ±ê > 5 ±ê 5 ê > Q ­êhê 5 ê ê ê> ê ê 5ê 5 ê ê > > êu ê> êj 5 ê ­êh ê ê L > ê 5 ê ê ê ¾ê> ê ê ê > Q > > ­ê¡¨§£¾ ê > > ¾ 5 ê B ê ê 5 ±ê¡¨©ª¾ L ê ê R ê êh I 5 ê ê 5 ê 5 ê> ê ê > > > ­ê hê 5 ê L > ê L ê > > ê ê ­êu 5 Rê 5 5 ê ±ê L±ê > T ê> ê> > ê H H H ê ê 5 ­êt 5 ¾ê> ê H > B > ê ¾ ±ê ê H > ê ê 5 ê ê ê 5 ®ê 5 ±ê H ê 5 5 ±ê 5 ê > ê Q ê ê ê 5 ê H > ­ê hê 5 ê > ê > > ê > I ê > ê IêR ê> Q ±ê > > ±ê Q ê > Q ê> ê L H ê ­êr5 > 5 ±ê 5 5 ê> ê ê 5 êr êz 5 Iê 5 ê ê > ­ê} 5 ê ê 5 ê> ±ê ê B L 5 ê ±ê¡¨¨©¾ L ê ê ê ê ê ê ê 5 ­êh ê Lê 5 5 Rê L > > ês 5 ê 5 ê 5 ê 5 ê ¾ R ê L H ê ­êrQ H H L > ê> ê B T > ±ê ê Q > > ê> ê H H 5 ê ê ê ê ê > Tê 5 ê 5 ê H ­ê ¡£


n ê êk ês ±êê : ꢪ­ê ­ h I ±êmLê ±ê¢ª­ê 5 ê ­

k ês ±ên ê ê ê êk ê ±ê : ꢪ­ê ­ h I ±êmLê ê êh I ê{ > > 5 ê> Q > ±ê¢ª­ê 5 ê ­

¡¤


k ês ±ên ê ±ê¡©¢¡­ h I ±êmLê ±ê¡©¢¡­

n ê êk ês ±êê : ꢪ­ê ­ h I ±êmLê ±ê¢ª­ê 5 ê ­

¡¥


k ê : ꢪ­ê ê ês ê ê êW ê ê W ê ±êO ê ê ê ê : ê ê ê ê ­ê : ê O: ê ê ê ê ê ±ê : ê ê ê ­ês ꡨ¦§ê ê êk ês ê O: ê ê : ê ê ê W ê ±ê ê ê ê ê O: ±ê O ê ±ê ê ê ê ê O ê ­êy ê ê ê ê ê: ê ê : ê ¾ ê : ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ­êv ê ê : ê ê W ±ê ê ±ê ±êO ê ­êt ê ê êu ¾ ê ê ê ê ê ê ê O: ê ­ê ê ê ê ê ê ê ê : O ê ê ­ês ꡨ§£ê ê ê ê ±ê ê ê ¡¨©ªê ê ê ê k ê s ê ê ê ê ê W ê ê ê êW ­ n ê ê ê ê ê ê ­ê }ê ê ê ê : ê ê ±ê ±ê ê ê W ­ê : ê ê ê ê ê ê ±ê ê : ê ê ê ê ê ê ®ê ê W ê ê ê ê ê ¾ ê ±ê : ê O: ê O ±ê ê ê ­ê| ê ê ê ê ±ê ±ê O ±ê ê ê ê ê êW ê ê O: ê ê W ­ên ê ê ê ê ±ê O: : ê ê ê êo ê r ­êj ê ê êW ±ê ê ê ê O ê ±ê ꡨ¨©ê ê ê ê ê : ê ê ­êk ê : ê ê ê ê ê ê ês ê W ê ê ê O: ê ­ê ê ê : ê ê O: ê ê ê ê : ê ê ê ±ê ê ê W ê ê ­

k ês ±êk 5 ê ê êo êr ±ê¡©¡¡­ h I ±êk 5 ê > ê> ê êr êz 5 I±ê¡©¡¡­

¡¦


k ês ±ê ê O: êO ±ê : ꢪ­ê ­ h I ±êt êr 5 ê êw 5 êp ±ê¢ª­ê 5 ê ­

k ês ±ê êy O ê êO ±ê : ꢪ­ê ­ h I ±êyI êr êu> ±ê¢ª­ê 5 ê ­

¡§


w êk ê ê ê O ±ê¡¨§¤­

z ê êk ê O: ê ê O ±ê¡©ª£­

h êh I¾s ê > ê{Q I¾l ê 5 ±ê¡¨§¤­

h êh I êw 5 êv I¾l ê H 5 5 ê > ±ê¡©ª£­

w êv ê W êk ês ê¾êk ê ±ê¡©ª¨­

w êk ê O: ê ê O ±ê¡©ª¨­

h êh I ê> êo êp Q ê 5 ±ê¡©ª¨­

h êh I êw 5 êv Iêl ê 5 ±ê¡©ª¨­

¡¨


v ê ê ê: êh I¾s êo I±ê¡¨©ª­êO ­ê¢¡­ o > ê êh I¾s êo I I ±ê¡¨©ª±ê¢¡­ê 5 ­

v êk ê ê ê: êh I¾s êo I±ê¡¨©©­êO ­ê¡¨­ h êh I¾s ¾} > ê{ > > 5 ê > ±êh I¾s êo I±ê¡¨©©±ê¡¨­ê 5 ­

¡©


vê ê O ê ê êW ê ê ê ê ê ê ê : ê ­ê ê ê ê ê ê ê ê : ®ê ê ê ê ­ê}ê : ê ê ê ê ¾ ê ±êO ê ê ê ê ê ê ­ w ê ê ±êh êz ê êÂz 5 5 êw Ãê ê ê ê êi> êr ê ꡨ£¥ê ês ­êz ê ê ê ꡨ¨¥ê ê êm êu5 êmR ±ê ê ê O ê ê êW ê ê s ­êh ê ê ê ê ê ê O ê ê êz êz 9 ±ê ê¡©¤ªê ên ê o ±ê ê ê ê ê ê ê ê¡©¤¥­ê y ê O ê ê ê ê¡©­ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê :ê ê ê ê ê ê ê ­ê} ê ê ê ê ê ê ê ®ê ê ê êo ±ê O ê ê ±ê ê ê êl ±ê O ê ê ­ês ê ê êO ê ê ê ê ê ­êw ê ±ê ê ê ê ±ê ê ê W ê ­êu ¾ :ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê O ê ê ê ê ­êu ê ê ê ê ê ±ê ê ê ±ê ê ê ê : O ê ê ê ê ê : ê ±ê ê ê O ­ê}ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê{ ê ê ê ¾ ê ê : ê O ê ±ê W ±ê ê ê O ê ê : ê ê ê ê ê ê : ­êm ê ê ê ê : ê ê ê ê O ê ±ê ê ê ê : ê ê ê O ê ê: ê ê : ê ­ê p ê ê ê ê : ê ±ê ê ê ê ê : ê ­ê z ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­

v ê ê ê ê: êh I¾s êo I±ê¡¨©ª­êO ­ê¡¥­ h ê I ê I 5 ê > ±êh I¾s êo I±ê¡¨©ª±ê¡¥­ê 5 ­

¢ª


hê ê I 5 I h I ê 5 ê ê 5 ê ê > ê ê ê ê Q H H Lê ê 5 ±ê > ê ­êl ê 5 5 ê > ê > ê ê L H ±ê ê 5 ê > ê ê I > ­êr ê ê ê ê5 B 5 ê Lê 5 ê ±ê ê > L ê 5 ê Q H ê ê > ê 5 ­ê h ê Lê > ê I 5 ±ê êz 5 5 êw 5 êr êi> ê ê I > ê B ꡨ£¥¾ ês 5 ­êw 5 5 ꡨ¨¥¾ êmR êm êu5 ê I > ¾ ê ê ±ê ê ê > L ê ê H > ê > > ê 5 B ês ê 5 ê> > ­ê mR ê 5 ê ê Lê 5 5 Rê 5 êz êz 9±ê¡©¤ª¾ ê êo ên ê 5 ê Q ±ê ê¡©¤¥¾ ±ê ê5 B 5 ê ê ê I 5 ­ê h ê ê 5 B ±ê ê¡©­ê 5 ê > > L ê 5 Iê > ê ê I > ¾ H > ±ê ê R H > ê> ê T > ê I ê ê B Q ê> > ­êhê ê 5 5 ê ê ê 5 B ê > ê Tê B B ±ê ê êo ±ê ê 5 ê> ê > > ê H H ê L ±ê ê 5 êl ±ê ê I B 5 ê H H ê ê 5 I­êhê I 5 ê 5 ê ê > ê > L ê 5 ­ê h ê Lê > ±ê ê 5 ê ¾ ê ê L ê 5 5 5 ê 5 ­êl ê ê êH ±ê ê I ±ê ê> ê 5 I > ê 5 ê > ê5 ±ê ê > L ê 5 ê > 5 > ê> ê > ê > ê ê ­êhê ê ê Q H H L ê 5 Rê> ê I Rê ¾±ê 5 ¾±ê ¾ê> ê Q > ê ê ±ê L H ê> ê ­êhê I 5 ê 5 Iê ¾ > ±ê ê ê ê 5 ê ê I > B > ê ê B ­êp ê > ±ê ¾ ±ê L > ê> ê Q H H Lê ¾ê> ê R > B Lê 5 ê B > > ê > Q ê ê 5 ­êl ê ê 5 ê ê > > ê ê ê ê ê B 5 ê ê > B > ±ê5 ê ê ê ê B > ê > ê > ê ê L5 B 5 5 ±ê ê 5 ê ±ê 5 5 ê ê> ê > ê ê ê ­êhê ¾ H ê > ê L ê ê > ê H ê T H > êH ­

u5 êm êmR ±ê ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã­ mR êm êu5 ±ê I ê I > ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã­

¢¡{ pzr h y z { }v u vt k z h{


z êi5 ®ê

k ê ê ê W ê O: ¹zê ±ê ê ê ê O ê ê ê: ±ê ê ê O ê ­º r5 êw ê¾êr5 ê} ®êw ·ê h I¾s êoB I­êp­ê ­êp­ê êO ±ê¡¢­ê ꡨ¨©­

k ê ê êk ês ê ê O ê ê ê ê ê ê êt W ê êh ê ꡨ¦§­ê} ê ê ê êk ês ê ¾ ê O: ­êt ê ê ê ê ê ê ±ê ê ±ê ê ê O ê ê ê : ê ±ê ê ê ê ê ê ê W ê ¾ ê ê W ê ­ê| ê ê ê ê ê ê O ®ê: ±ê ±ê ±ê ±ê O ê ê O: ê ê ê ê ­ês ê ¡¨§¢ê ê ê ê O: êO ±ê ꡨ©©ê ê O êO ­êv ꡨ©ªê ê êW O ê ­ê}ê ê ê ê ê êk ês ê W ê ê k ê ­ê ê ê ê ê ê ê ê ê êW ê ê ê ¾ ê ±ê ê ê O ±ê ê: ê ê ê ê ê ±ê ±ê ê : ê ­ê w ê ê ê ê ê O: ê ê ê ê ê ê ê ê ­ u ê ê ê ê ê ê ê êt W ê ê ê ê ê ê ê: ­êw ê ês êh I¾s êoB Iê ê :ê O ê ¡¢­ê ꡨ¨©­êp ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ên5 êr ±ê ê êr ­ê ê ê ê ê : ê ê O ê ¾ ±ê ê ê ê ê ê êk ês ê O ê ê¡£êO ê: ­êv ꡤ­êO ê ê ê W ên H êz I±ê ê ê ê W ­ê{ ê ê ꡪ­ê ꡨ¨©­êz ê ê : ê ê ê : ê : ê ê ±ê ê êr ±ê ê ê ê ê : ­ v ꢧ­êO ±ê ê ê O ꡤ­ê ꡨ¨©ê ê W ê ê ê êq5 êm ±ê O:ê ê ê : ê W O ­êv ꥭê ꡨ©ªê ê ê ê: êh I¾ s êoB Iê : ê ê ê ê ê êz > êrH H ­êw ê ê ê ê ê êm ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ±ê ê êr ­êp êh I¾s êoB Iê êr ê ê ê ê êO ê : ê ¾ ­ê{ ê ê ê ê ê ê ê ­ ¦­ê ꡨ©§ê ê ê ±ê ê êmQ H êm ê ê ê ê ê h I¾s ê> ê} > ­êw êO êO ê ê: ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê v ꡦ­ê ꡨ©§ê ê ê êk ês ê ê êqI êi ê O ê ¾ êk> ±ê: ê ê W ±ê ê ê ­êw ê ê ê ê ê ê ê W ê ê ê ­êu ê ê ê ê ê ê êl Lêi 5 ­ ¢¤


i5 êz ®ê

hê 5 5 ê 5 5 ê T H Lê I ê ¹ 5 ê> ê Q > ê Q ê ±ê L ê 5 ê ê ­º w êr5 ê¾ê} êr5 ®êw · h I¾s êo I­êp­> ­êp­êt 5 ê 5 ­±ê¡¨¨©­ê 5 ê¡¢­

h I ê > ê Q > > ê ê > ê H Lê> ê Iê 5 ê> ê ê 5 5 ê 5 ê ­êh ꡨ¦§ê 5 ê L Lê ê > > êh I ê 5 5 ê > ê ­êhê H > ê B I ±ê 5 5 B I ±ê H ê> ê H L ê ê 5 B ê H ±ê ê ê 5 T > ê Q ê > L ê 5 5 5 ê ê ê > ­êz ê ê ê ê 5 ê> ê ê ®ê I¾±ê T I¾±ê ¾±ê > ¾±ê I ê> ê > ê ê > Lê Q ­ê¡¨§¢¾ ê 5 ê 5 ±ê¡¨©©¾ ê ê 5 ê5 B ê H ­ê ¡¨©ªê I > ê ê ê H > ê ­êhê 5 ê L > > ê> > ꡨ©¡­ê R ê ¡¾> êh I ês R ê Q ê H > >ê ­ hê H 5 ê > Q > ±ê ê 5 ê> ê 5 ê> ê > > Q > ê > > ê ê > > ±ê ê> ê Q ê T H > ê Q > >ê ê ê ê 5 ±êT ±ê 5 H ê 5 5 ­êhê 5 Iê ê H H > ê 5 Iê 5 ê > ê ê ê ê ê T H Lê ê 5 5 ­ hê 5 I ê ê 5 ê > ê Q > ê ¾ 5 ê ê ê ê ê ¾ê> ê ¾ ­êhê 5 ê Lê ±ê êh I¾s êoB Iꡨ¨©­ê 5 ê¡¢¾> ê ê ­êhê ê I ê> ê ê > > ê B Iê > êr ên5 ê ê 5 ê ­ê i5 ê 5 5 5 ê ê 5 ê ê I ê I ¾ H 5 5 I ê 5 ê¡£ê 5 ê Q ê ­êhꡤ­ê 5 I ê êR 5 ê I ê> ê L5 B I ê ê 5 ê5 Lêz Iên H ê ¾ ê ­ê¡¨¨©­ê5 ꡪ¾> ê ê5 ê ê¹ > ê 5 Iê> ê ê ê > ê ¾ L ê ê H 5 °ºêhê êQ ê > > ê 5 ê 5 5 5 ±ê ê 5 ê > > ê ê 5 5 ê > Q ±ê > êr ±ê ê ê I ê ­ ¡¨¨©­ê R ꡤ¾> ê ꢧ­ê 5 I ê ê ê I ê> ê 5 ê êR ê > ±ê ê 5 > ê 5 êm êq5 ê ­ê¡¨©ª­ê 5 ꥾ L ê êh I¾s êoB Iê ê > > êz > êrH H ê B ê ê ê 5 5 ê ê I 5 ­ê rH ê ê Lê 5 ê¹ ê ê Lê 5 5 ºê 5 5 êm êr ê H ¾ H H ­êh êh I¾s êoB Iê ê 5 ê 5 ê > ê ê 5 ¾ 5 5 ±êB ê ê ê ê ê> ê T ­ ¡¨©§­ê 5 ꦾ5 ê Iê H ê> Têh I¾s ê> ê} > ê B ê Lê ê j 5 5 ±êm êmQ H ê 5 5 ê > Q ­êlê B ê > ê 5 5 I ê ±ê H Q Q ê ê 5 ê ê 5 ê Q ­ ¡¨©§­ê 5 ꡦ¾ I ê 5 ê > êh I 5 ±êi 5 êqI ê 5 5 ê> ê 5 5 ê > Q êk> ê B ê Lê 5 ±ê H T L > ê> ê H 5 ê ­êrH ê ê Lê 5 ê ê ê I ê> ê L ê 5 ­êhê ê> ê ê êR ê êi 5 êl Lê ­ ¢¥


w êO ê ê: êh I¾s êo I±ê¡¢­ê ꡨ¨©­êp ®ên5 êr ­ h êh I¾s êo Iê Lê 5 ±ê¡¨¨©­ê 5 ê¡¢­êr I®êr ên5 ­

v ê ê ên5 êr ±ê h I¾s êo I±ê£­ê ꡨ¨©­ r ên5 ê I ê 5 ê > ±ê h I¾s êo I±ê¡¨¨©­ê 5 ꣭

¢¦


k ê: êh I¾s êo I±ê¡¨¨©­êO ­ê¡¤­êp ®ên H êz I­ h I¾s êo I±ê¡¨¨©±ê¡¤­ê 5 ­êr I®êz Iên H ­

v ê ê ên H êz I ±êh I¾s êo I±ê¡¨¨©­êO ­ê¡¥­ z Iên H ê I ê 5 ê > ±êh I¾s êo I±ê¡¨¨©­ê¡¥­ê 5 ­

v ê ê ên H êz I ±êh I¾s êo I±ê¡¨¨©­êO ­ê¢ª­ z Iên H ê I ê 5 ê > ±êh I¾s êo I±ê¡¨¨©­ê¢ª­ê 5 ­

¢§


k ê: êh I¾s êo I±ê¡¨¨©­êO ­ê¢§­êp ®êq5 êm ­ h I¾s êo I±ê¡¨¨©±ê¢§­ê 5 ­êr I®êm êq5 ­

w êO ê ê êz > êrH H ê ê: êh I¾s êo I±ê ¥­ê ꡨ©ª­êp ®êq5 êm ­ h ê h I¾s ê o Iê > ê > ±ê êz > êrH H ê Lê 5 ±ê¡¨©ª­ê 5 ꥭê r I®êm êq5 ­

¢¨


w êO ê ê: êh I¾s ê> ê} > ±ê¦­ê ꡨ©§­ h êh I¾s ê> ê} > ê Lê 5 ±ê¡¨©§­ê 5 ꦭ

k ê êk> ±ê¡¨©¨­êO ­ê¢¤­ h I 5 ê êk> ê ±ê¡¨©¨±ê¢¤­ê 5 ­

¢©


{ ê W êi 5 ê êk ês ê l Lêi 5 ꡨ§ª¾¡©£©Ãê ±ê W ±ê ê ê ê ê O ê ês ê ê ꡨ©¨­êk ê O ê ê ê ê ê ê ê ê ê W ­êzê : ê ¾ : êm êu5 êm ê ê ê ê ê : ê êqI êi 5 ­êz ê ê ê : ê¡­ê ꡨ©¨ê ên ê ±ê ê O ê W êr ­ê ¡¥­ê ꡨ©©ê ê êt 5 êu> ±ê êk> ê ê ê: ê ê ê ê ê ­ê¢¢­ê ê ê ê W O ê ê ê ê ±êw5 ê h ±ê ê êi 5 ê¾ê ê ê ê ê¾ê ê ê ê O ê ê êh I¾s êoB I­êv ê ê êk ês ê ê O ê ê ê ê ê: ­ên ê W ê ê ê ê êl Lêi 5 ­ i 5 ê ê ê ê W­êv ê ê ±ê ê¡©ªªê W ±ê ê ê ­êk : ê ê O ê ê ê ê W ê ê ê ê ­ê ¡©ª¢ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê êO ê ê ê ê ±ê O : ê ê ê ê ê: ­ês ê¡©ª¥ê ê : ê ê ê ê ê¡©ª¨ê ê ¾ : ê ê ±ê ±ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê O ê ê ê ­êl Lêi 5 ê ê ê :ê O: ê ê êO ê ê ê ê ¡©ª¤ê ê êk ês ­ê}êt êz ê ê ê : ê ±ê ¾ O ê ê ­ u ê ê ê ê ê ê ê ê W ê : ±ê ê ê ê W ¾ ê ê ê ê :ê ê ­ês ê¡©¡¤ê ê ês ê : ê ê u ê ê ê ±ê ê ê ê ê O ê êq W êr ê ê ê ê :ê ê ê ê : êO ê ê êw ±ê ê : êt ê ­ } ê ê ê ±ê ê ê ê êh ¾v êt ¾ ±ê ê : ê ê êi 5 ±ê ê ê ê ê O ê ­êr ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê¡©¢ª¾£ªê ê ­êk ê ê ê W ±ê ê ê: êt ê> ê} > ±ê ê ê ê ê ê ¾ ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ±ê ê êh I¾s ê oB I±ê ê ê ê ê ê êi 5 ê ê ­ ­ê ê ê ê¡©¡©±ê ê ê : ê ­ê{ ê ê ê ê ê ±ê ê W ê ê ê ê ¾ ±ê ê ê ­ês ê¡©¢£ê ê ês ê O ê : ê êp ¾p 5 ê ê ê ê¡©¢¦¾¡©¢§ê : êt êv : ê êz ê ê ê ê ê ê ±ê r ê u O ê z ê q O ­ê p : ê ê ê ê i 5 ê ê ¡©£¤ê ê¡©£¥ê : ê ês ê ±ê ê ê ê : ê : ê ê: ­ê s ¾ ê ê ê ê ê : ê ê ê: ê ê : ê ¾ ê êz ±êk ­êvê ê ê ê ê O: ê ês ê ên ê ±ê ê ê ê êi 5 ­ê{ ê ê: êt êw ê ê ê ê ê ê ê ê ê W êi 5 ê ê ê¡©£¦¾£¨­ l Lêi 5 ê ê ê ê¡©£©±ê ê ê ê ê êl êi 5 ±ê ê ê ê ê¡©¤¥ê W ê ê ±ê ê ±ê ê ê ê ê ±ê ê ¾ êr5 ê~ ±ê ê êO ê: ênH ê ­ê{ ê ê ê ê êl L êi 5 ±êl > êi 5 ­ê} ê ê ê ê ê ê ê ê ê : ê ­ê { ê ê ê ®ê h I ê t ê £ª


h ê I êi 5 ê 5 ê 5 i 5 êl Lꡨ§ª¾¡©£©Ãê 5 ±ê I±ê B ¾ê> ê H Lê ê L 5 ê > ê > ê ê > ê ê> êh I 5 ­êmR êm êu5 ê ¾ ê 5 5 5 ê H R B êi 5 êqI ê > ê> ê T H Lê 5 5 ê> ꡨ©¨­ê ê ¡¾> ê êmLê êr ¾ > ê 5 ê ê ê T H > > ­ ¡¨©©­ê 5 ê¡¥¾> ê êk> ê L ±êu> êt 5 ê ±ê êR 5 ê ê ê B ê T ­êq 5 ꢢ¾ L êh êw5 ê ê 5 5 ê> ê > > ê ê > êh I¾s êoB Iê B ê¾ê ê 5 ê R ê¾ê ê i 5 ê ê 5 5 ê ê ê ­êi 5 êl Lê > ê ê ê I ê> ê ¾ ê ­ i 5 ê IêQ ê> > ê L B ê 5 5 5 ­êw B > ±ê¡©ªªê 5 5¾ ê H H H 5 ê ±ê5 ê ê H H > ê5 B ê H ­êz êQ ê 5 5 5 ê 5 ê ê 5 ê > > ­ê ¡©ª¢¾ ê ê I ê ê ±ê ê 5 I¾±ê 5 I > ê > ê > ê B ê T ê L B ê ¾ > > ­ê¡©ª¥¾ ê> B > ê ±ê ê¡©ª¨¾ ê 5 5 ê > ê Q ê ê¹mL ê R ê> Q ê 5 ê 5 ê ê5 ê H ¾ê> ê B > ±ê 5 ±ê H H > ­ºêi 5 êl LêQ êQ 5 5 ê H H L ê ê > ê¡©ª¤¾ ê5 > êh I ê 5 5 ­êt ê I 5 ±ê H H > ê > ê B > ê ­ê u 5 ê ê ê L ê 5 ê L > T >ê 5 ±ê ê ê ê ¾ Tê 5 ê ê ê T T ê ê ê 5 ±ê ê > ±ê ê> ê 5 ê Tê 5 ­ê ¡©¡¤¾ L ê s 5 ê ê ê ê r ê qI ê ê ê 5 ê ê ê Têu ê B TêR 5 ê ±ê ê êt > ê ê ¾ Rê 5 ê ê> ê5 ±ê 5 5ê êt ê ê > Tê ­ hê ê ê H > ê > ±ê ê > 5 ê êv 5 ¾t êt ê > > ê i 5 ê ê L ê > ±ê ê 5 5 ê ê ê ­ê ê ê > ê > > > ê ê ê ê ±ê ê ê¡©¢ª¾ ê> ꣪¾ ê> ê > ê 5 ê ê ­êh B ê ±êLê ê êt ê> ê} > ê B TêR 5 ±ê ê 5 5 ê> ê ê ê > L ê 5 5 ê ê ê{ 5 H 5 5 ê ê ¾ > ê 5 ê > ê L ±ê ê > ±ê ê êi 5 > ê5 ê êh I¾s ê oB Iê ê¡©¡©¾ êR ­ê ê > ê ê ê > ê ê ­êhê 5 R ê > ê ê ê B 5 5 ê > > ê H ê ê Q ê 5 ê ­ê¡©¢£¾ ês 5 ê ê ê êp ¾p 5 ê ê ±ê ê¡©¢¦¾¡©¢§­ê L ê ê ê êt êv : ê> ê êz ê ê > ê Lê I ±ê ê êr êu O êz êq O ê B Tê 5 ê 5 ­ê| ê ¡©£¤ê> ê¡©£¥¾ êi 5 5 ê Q ê 5 ê ês ê ê L ê ê > Tê ê ­êl ê ê ê Lê ê 5 ê ê L±ê ê ê > 5 5 Rê > ê ±ê êk ê L > ­êl ê > > ê > 5 ê ês ê L 5 5 ±ê ê i 5 ê ê > Q > ê 5 ­ê¡©£¦¾¡©£¨¾ ê êt êw ê Tê ¾ Iê Tê ê ê êi 5 ê 5 ê ê 5 ê > B ê> ê ­ i 5 êl Lê¡©£©¾ ê ê ±ê 5 5 5 ê êi 5 êl ê ê5 ±ê ê > L ê ¡©¤¥ê 5 5 ê ê ê L ­ê {H > ê ê ê > ±ê ê ê Lê £¡


v êl L êi 5 ê ê ê ê êk ês ±êk> ±ê¥­ê ꡨ©¨­ i 5 êl Lê > ê ê I ê 5 5 ê 5 5 I ±êk> ±ê¡¨©¨­ê R ꥭ

£¢


k W êi 5 ê ê ê ê ê êk ês ±ê ê ê¡©¢ª¾¡©¤ª­ hêi 5 ê 5 ê ê I êQ Q ê> ê 5 ê L ±ê¡©¢ªê> ê¡©¤ªê H H ­

££


k ê ê ê ê êi 5 ­ hêi 5 ê ê B > > L ­

£¤


k ê ê ê: ê êi 5 ­ hêi 5 ê ê T > > L ­

£¥


v ê ê ê êi 5 ±êh I¾s êo I±ê¡¢­ê ꡨ©©­ê

B > ê êi 5 ê ê5 > > L ±êh I¾s êo I±ê¡¨©©­ê 5 ê¡¢­

v ê ê ê: êh I¾s êo I±ê¡¨©©­êO ­ê££­ o > ê êh I¾s êo I I ±ê¡¨©©±ê££­ê 5 ­

£¦


v ê êi 5 ê ê êk> ±ê¡¨©¨­ i 5 êl Lê 5 5 ê > ±êk> ±ê¡¨©¨­

v ê ê ê ê êk ês ±êh I¾s êo I±ê¡©ªª­êO ­ê¡¡

B > ê ê H H > ê 5 5 I ±êh I¾s êo I±ê¡©ªª­ê¡¡­ê 5 ­

£§


v ê ê ê ê ê ê êi 5 êl L ±êh I¾s êo I±ê¡¡­ê ê¡©ªª­ê o > ê êi 5 ê I ê B 5 ê ê H H H 5 I ±êh I¾s êo I±ê¡©ªª­ê 5 ê¡¡­

£¨


v ê ê ê: êh I¾s êo I±ê¡¨©©­êO ­ê£¢­ o > ê êh I¾s êo I I ±ê¡¨©©±ê£¢­ê 5 ­

v ê ê ê: êh I¾s êo I±ê¡¨©©­êO ­ê¤¥­ o > ê êh I¾s êo I I ±ê¡¨©©±ê¤¥­ê 5 ­

£©


v ê ê êi 5 êl L ­ i 5 êl Lê I ê B > > ê > ­

r 5 ê êw 5 êm R¾ê> ês 5 ê H ê ê¡©¤¡½¤¢­ê> ê êj 5 êt ¾ êr 5 ê êw 5 êm R¾ê> ês 5 ê H ê ê¡©¤¡½¡©¤¢­ê> ê Ãê ê O ê ê O W ê ±ê : ±ê : ­ u ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê êi 5 ±ê ê ê ¾ ê ê ê ±ê ê ê ê O ê ê ê ¾ ê ê ±ê ê ê ê ê ê W ê ­ê{ ê ê : O ê ê ê ±ê ±ê ±ê ê ê ê ê O ê ±ê ±ê ê ê ±ê ê ê ­ t ê ê ±ê ê ê ê ê ê{ êi 5 ê ê¡©¤§±ê ê ê ê ê ê ê W êr ê ên L ±ê : ê ê ê ê ê êt W ±êw ê ê êz ­ê{ ê ê ê ±ê ê ê ¾ ê ê ê ê ês ê ê ê : ê ê O ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê êW ê ê }p­ê ±ê ê: êi ê ê ê ê êo ­ ¤ª


v ±ê ê ê ê êi 5 ±ê¡©¡¢­ hêi 5 ê I ê 5 5 ê > Q ê 5 > ±ê¡©¡¢­

5 ±ê~ êr5 ê5 > ê ê 5 ê ê ê 5 5 ê > ê ênH ê ê > 5 ê 5 5 ­ê hê 5 ê > L ê i 5 ê l Lê H ê i 5 ê l > ê ­ê{ > ê ê ê ê 5 ê ê ê ê 5 ê > > ê ±ê ê ®ê ê h I ê t ê r 5 ê ê w 5 ê m R¾ê > ê s 5 ¾ ê H ê ê¡©¤¡½¡©¤¢­ê> ±ê ê êj 5 êt êr 5 ê êw 5 ê m R¾ê> ês 5 ê H ê ê¡©¤¡½¡©¤¢­ê> ±ê ê > ê 5 ê 5 ê H Rê T ±ê H ±ê> B L ê B > ­ u ê ê I ê ê Q ±ê ê ê i 5 ê Q Q ê 5¾ ê ê I ±ê > êB > ê> ê T > êR ­ê I¾ 5 ê > B L ê ê ê ê> ê 5 ê ê 5 ­ê ê ê 5 ê 5 ê ê 5 ê B I ±ê 5 ±ê ¾ê> ê B 5 ê> B L ±ê > ±ê Q > ¾±ê 5 5 ¾ê> ê 5 5 ê> B L ê ­ê u ê ±ê ê êi 5 ê ê¡©¤§¾ ê H > ê5 B 5 5 ê ±ê ên L êr ê 5 ê Iê L > Tê 5 ê ê 5 ê ê u êt 5 ±ê êt > ê> êz > 5 ê ­êl ê ê 5 ê ê ±ê ês 5 ê ±ê 5 5 5 ê ê> ê ê 5 ê H >ê ê ê R ê H ¾ 5 ê> ê > ê 5 5 ±ê > I > ê ê ê ê 5 ¾ ±ê ê ê 5 ê ê }p­ê 5 ±ê êi5 ê > ê êo ê 5 5 ê ê 5 ê 5 ê ê 5 ­ê ¤¡


n O ê ±ê ê ê ê êi 5 ­ hêi 5 ê I ê 5 5 ê > Q ê B 5 ê 5 ­

¤¢


n O ê ±ê ê ê ê êi 5 ­ hêi 5 ê I ê 5 5 ê > Q ê B 5 ê 5 ­

¤£


ê êO ±ê ê ê ê êi 5 ±ê¡©ª§­ hêi 5 ê I ê 5 5 ê > Q ê ê> B L±ê¡©ª§­

¤¤


k ê: êh I êo I±ê¢¢­ê ê¡©¡©­ê h I êo I±ê¡©¡©­ê R ꢢ­

¤¥


v êl L êi 5 ê ê ê ê êt êz ±êt ê> ê} > ±ê¢¥­ê ê¡©ª¤­ i 5 êl Lê > ê ê ê 5 5 ê 5 5 I ±êt ê> ê} > ±ê¡©ª¤­ê ꢥ­ê

w ê ê ê êi 5 ±ê¡©¡¦­ hêi 5 ê ê > ê B > ±ê¡©¡¦­

¤¦


t O ê êt ê> ê} > ±ê¡©¡¨­êO ­ê¡¤±ê ê ê O êi 5 ê ­ t ê> ê} > ±ê¡©¡¨±ê¡¤­ê 5 ±ê > Q êi 5 êl Lê ê 5 5 ­

¤§


v ê êi 5 ê ê O ê ±êt ê> ê > ±êê¡­ê ê¡©¡ª­ i 5 êl Lê > ±êt ê> ê > ±ê¡©¡ª­ê 5 ê¡­

¤¨


s ê ±ê ê ê êi 5 ê ±ê¡©£¤­ s ê ê B Tê > ê Tê ±ê > Q ê êi 5 êl Lê I ê 5 5 ±ê¡©£¤­

¤©


v ê êi 5 ±ê ê ê O ê ên 5 ê L±ê¡©¡¢­êO ­ê¢­ i 5 êl Lê 5 5 ê > ±ên 5 ê L±ê¡©¡¢±ê¢­ê 5 ­

v êl L êi 5 ê ê ê ê êt êz ±êt ê> ê} > ±ê£ª­ê ê¡©¡¨­ i 5 êl Lê > ê ê ê 5 5 ê 5 5 5 I ±êt ê> ê} > ±ê¡©¡¨­ê R ꣪­

¥ª


r ê O ê êq O ±ê¡©¢ª±ê ê ê êi 5 ê ­ r ê O ê êq O ±ê¡©¢ª±ê > Q êi 5 êl Lê I ê 5 5 ­

¥¡


n ê H Oês O ®ê

k W êi 5 ê ê êw ê êt êW ê ê ês ±ê ê ê ê ê ê ±ê ¾ ê ê ê ê êq ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê }ê ê ê ê ê ê Wê ±ê ±ê : ê ê ê ê ­ê u ê ê ê ê ê ê ê ±ê: ê ê ê ê ê : ê ±ê ê ±ê ê ê: ­ê} ê ê ê ê :ê ¾ ­ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê :ê : ê W ­êw ê ê êq ê ê ê ê O ­ê }êw ê êt ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê W ±ê ê ê ê ê ­ê{ ê ê ê ê W êi 5 ­ê w ê ê W êi 5 ê ê êO ê ±ê ê êt : ê êw ê êt W ꡨ¦¨À¡©¡©±êv W ê O: êt ꡨ©¨À¡©¤¡±êt ê ê ê ê¡©©¡¾±êv ê W êk ês ê¡©ª©À¡©¥¤±êv W ê ê êt ê¡©¤¥À¡©¤¦ê êv ê ê êk ês ê¡©¤¥À¡©¦ª­ p ê : ê ê ê ±ê ê êl Lêi 5 ±ê ê ê ê O êz ¾ O ê ê êi ±ê ê êkI êt5 ±ê ê êr ±ê ê ê ®ê£­ê£­ê¡¨©©ê ê ê ê ꢡ­£ªê ê ê ês ¡ê ꢥ­ê¤­ê¡©ª¢ê ꢡ­ªªê ê êl ¢­ê}ê : ê ê ê ê ê W ê ­êu ê ê êl Lê êkI ê : ±êO ê ê ê O ê ês ±ê ê ê ê ê : ê ꡨ§¡À¡¨©¥Ã±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê w ê ê ê ê ês ê ê ê ê ê : ê êr ¾ êz ±êo ê êz ­êl Lêi 5 ±ê ê O êt W ±ê ê ê ê O ê ê v W ê O: êt ê ê ê ê ­ê}ê êv W ê ¾ O: êt ê ê êr ê ê êl êi êÐê¡©ê ­êv W ê ê ±ê ê ê ê ê: ê ꡤ­ê¤­ê¡©¢ªê ê¡£­ê¦­ê¡©¢¡±ê ê: ê ê êk ês ±ê ê ê ê ê : ê ê ê ê: ê ê ê ê ê ±ê ê ê O ê ê ê ê O ê ê W ê ê ê ê ê W ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê W ê ê ê ±ê ê ê ê ­êzê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ꨥê ê ꨦê ê ­êr­ê ­ê ê ê ê ê ê¨¦ê ­êr­ê ­êl êi ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê O ê ê} ê ê ê ±ê ê ê ê O ê¹¢¢º±ê ê ê ê ê{ ê ­êt : ±êO ê ê ê ê ­ê w O ê ê ê ê: ê ê ê ­êw ê ê ê O ê ¡ê w ê êt ±ê êt : ê êw ê êt êÀê ±ê ꡨ¦¨À¡©¡©ê êwhti½¡¦Ã±êê ê : ê ꢪ¤±êy ê : ê êk ês ꡨ©©À¡©ª¡­ê ¢ê whti½¡¦±ê : ê ꢥ¡±êy ê : ê êk ês ê¡©ª¡À¡©ª¤­ê

¥¢


H Oês O ên ®ê

hêi 5 ê 5 ê B > ê êt ê{ Q ês > 5 ê o ê ê > ê ês ê H > > ±ê Q H H > ê ê Lê 5 5 R ê Iê L ±ê ê > ê ê ê ê Q ê ê I 5 ê ±ê ê L ê 5 5 ê ê 5 ê 5 ê> ê 5 ê L > > ­ê ê 5 ê ê ê ±ê ê ±ê ê Q H H Lê > > ê> ê ê ê ê > > ­ {H > Q ê R ê 5 ê ê T ê ±ê ê 5 5 ê ê Q H H Lê > 5 ±ê > êB 5 ±ê H ê> êR 5 ­êk ê ê R ê Tê ­ê l > ê ±ê I ±ê H > > ê> ê > 5 ê ê ê ê ê ê ê > ±ê ê ê5 ê ê ê ê > Q ±ê ê ê ê ê 5 ±ê 5 5 ê H ê 5 ê ê ê ­ hêt ê{ Q ês > 5 ê ê > ê ê 5 Iê I ±ê L ê > 5 ±ê ê 5 ê 5 ê H Lê ê 5 Iê 5 I ±êB ê êi 5 ê 5 5 I ê ­êhêi ¾ 5 ê 5 ê ê ê5 5 ê 5 I ±ê> ê êt : ê êw ê ê t W ꡨ¦¨À¡©¡©êÂt > ê> êt H ê H ꡨ¦¨À¡©¡©Ã±êv W ê O¾ : êt ꡨ©¨À¡©¤¡êÂt êrH êiB I 5 ꡨ©¨À¡©¤¡Ã±êt ê ê ¾ ê ê¡©©¡ÀêÂu H ês > 5 êr I 5 ê¡©©¡Àñêv ê W êk ê s ê¡©ª©À¡©¥¤êÂh I êp ê{5 ê¡©ª©À¡©¥¤Ã±êv W ê ê êt ¾ ê¡©¤¥À¡©¤¦êÂt êrH êu> 5 5 ê¡©¤¥À¡©¤¦Ãê> êv ê ê ê k ês ê¡©¤¥À¡©¦ªêÂh I êq5 5 êu> 5 5 ê¡©¤¥À¡©¦ªÃê B ê ­ê h ê H L ê ±ê ê ê > êi ê Q > ê Q êi ¾ 5 êl L ê> ê > ±ê ê ê Q > Têt5 êkI 5 ê > ê ê ®ê ꡨ©©­ê 5 ꣾ5 ±ê¢¡­£ªêI ê Q ês ¡ê> ê¡©ª¢­ê5 ꢥ¾> ±ê¢¡­ªªêI ê Q ê l ¢­êh ê H ê ê 5 I ê 5 ê ê ê H H ­êl Lê> êkI ê I B T ê > ês 5 ê H H > Q ê L ê 5 êH ±ê ê ê Q L Q ê ê > 5 ê5 5 ê > > êL H ê Iê H ꡨ§¡À¡¨©¥Ãê ê B ­ê h ê Lê 5 5 Rê 5 ê ê ê > L > ê s 5 ê 5 5 ê ê z Ào 5 Àz > êr 5 5 ­êu ê ê > L ê ê ê> Têi 5 êl ¾ L ê ê¹ ê ê T > ê 5 5 ºê êt êrH êiB I 5 ê >ê5 B 5 ­êhê t êrH êiB I 5 ê B Tê ê¹i êl êÐê¡©ê 5 ê > ê ê ê Q L¾ Q ºê 5 ê ­ê h ê 5 5 ê L ±ê ê ¡©¢ª­ê 5 ê ¡¤¾ ê > ê ¡©¢¡­ê R ê¡£¾ ê H H ±êh I ê > > ê L 5 ê ê ê 5 ê ê ê > ê 5 5 I ê I Iê L ±ê ê ê 5 R ê ê ê 5 ê > > ê ¾ Iê > > L ±ê ê ê ê ê ­ê hê 5 ê ê ê 5 ê ê ê ê > ê > ±ê ê> B ê ê ê 5 ê> ê ê Q H ±ê> ê ê ê ê > ­êl ê êz êr 5 5 êiT Lê{H > H ꨥê ê> ꨦê ê ¡ê w ê êt ±ê êt : ê êw ê êt êÀê ±ê ꡨ¦¨À¡©¡©êÂwhti½¡¦Ã±ê : ê ê ꢪ¤±êy ê : ê êk ês ꡨ©©À¡©ª¡­ ¢ê whti½¡¦±ê : ê ꢥ¡±êy ê : ê êk ês ê¡©ª¡À¡©ª¤­

¥£


w ê êu ±ê¡©¢¡­êO ­ê¡¦±ê ê ê êi 5 ê ­ u ê > ê Tê ±ê¡©¢¡­ê¡¦­ê 5 ±ê > Q êi 5 êl Lê I ê 5 5 ­

u ±ê¡©¢¥­êO ­ê¥¢±ê ê ê êi 5 ê ­ u ê > ê Tê ±ê¡©¢¥­ê¥¢­ê 5 ±ê > Q êi 5 êl Lê I ê 5 5 ­

¥¤


t ê ±ê¡©£§¾¡©£¨±ê ê ê êi 5 ê ­ t ê ê > ê Tê ±ê¡©£§¾¡©£¨±ê > Q êi 5 êl Lê I ê 5 5 ­

¥¥


v O ê : êl êi 5 ê êO ê ê¡©ª¨½¡©ª©­ i 5 êl ê ê ê> B L ê ê¡©ª¨½¡©ª©¾ ê ê> ­

¥¦


k ê ê ê êO êl êi 5 ±ê¡©¡§­ i 5 êl ê ê ê Q ±ê¡©¡§­

¥§


ê ê êk ês ê ê êt W ­êz O: ê ê ꧭê ê¡©¢¢ê ±ê ê¹ ê ê ê ê ê ê ê ê : ±ê ê ê êi ê ê ê ±ê ¾ : : ê ê ±ê ê ê ê ê ê W ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê W ê ê ê ê ê ê ê ê ­êu ê ê : ±ê ê ê ê ê O ê ±ê ê ±ê ê ê ê ê O ê ê ê: ê ê êO ê ±ê ê ê ê ê ê ê ­ê ê ê ê ê O ±êi ê ê ê ê W ê ê ê ê ±ê: ê ê ê W ê ê ê Wê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê º­ê}ê W ±ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê À W ê ­êk ê ê ê O ê W ­£ê u ê ê ê W êi 5 ê ­ê ê ê ê ê ê ê ê t ê ê ê ­ê{ ê ê ê êW ê ê ê¡©©¡±ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ¾ W ê ê ê z ê ê êt W ­êw ê ê ê ê ±ê ê ê ê ±ê ê ê ­ê ê ê ê ê ê ±ê O ê ê ê ê ê ê : ê ­êk ê ê ê ê ê¡©©©ê ¾ ê êt ê êw ­ê% ê ê ê ê ê ê ê : ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êi 5 ±ê ê ê ê ê ê ê ­ê}ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ®ê ¾ê ê ê ê ±ê ¾ê ê ê ê ê ê ê : ê êÀê ±ê ±ê ê ­ ¾ê ê O ê ê: êt ê êw O ê êt êz O: ±ê¦­ê ê¡©¤¡±ê ê ê ê êi 5 ± ¾ê ê ê ê ê ê : ê ñ ¾ê ê ê ê ê¹h êw Q ºê êi O ê : ê ê ±ê ê ±ê ±ê ê ±ê ê ±ê ±ê : ±ê ±ê ±ê ¾ ±ê ±ê : ê ±ê ±ê ê ê ê ±ê : ê ê: ±ê ñ ¾ê ê ê s ê n ê ê z ê ê ê ê ê ±ê ¨­¡¡­¡©¤¡± ¾ê ê O ê ê ê ±ê: ê ê¡©¤£ê¹y5 Iê º±ê¹y º±ê ¹l êr º±ê¹w êo º±ê¹u> º±ê¹l I º±ê¹ êi 5 º±ê¹r ê 5 ºÃ± ¾ê ê¹k > êw B 5 ês ê êu êy> > 5 5 ºê ê i O ê ê ê ê êi 5 ±ê¡¡­¡ª­¡©¤¡± ¾ê ê ê : ê ê ê ±ê¡©£¨± ¾ê ê ê : ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê¡©£¨± ¾êO ê O ê ê ê : ê ñ ¾ê ê O ê: ê¹w êo ºê ê ±ê ê ê ê :ê O ê: ê ê êi 5 ±ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ±ê¥­¤­¡©¤¤± ¾ê : ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê Ãê £ê w ê êt ±ê êv W ê O: êt ꡨ©¨À¡©¤¡±êh ꧧê ꧨ±ê ­ê} ê}pppꡨ¢©½¢¡±êi 5 êl ±êê ê : ê ê W ­ê

¥¨


5 ê T > ê H ê ê ê ±ê ê Iê> ê ê 5 ê ­ê¹i ê l ºê5 B I ê > 5 ê ê ê> ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê} ê H H ê H B ê ê ±ê> ê ê¹¢¢ºê ê ­êl ê ê{ ±ê êt :±ê ê ê > ê L H > ê ê B ê ­ê{ 5 5±ê ê ê ê 5 ê R 5 ê Q H ê ­ê i 5 ê l L ê ê B I 5 ê ¡©¢¢­ê 5 ê §¾> ê ê ê 5 ê I ±ê ê¹ ê ê H Q > L ê ê ê ê ±ê êi ê> Q ê ê 5 ê> Lê > L ±ê ê ê 5 ê> > ê ê ê ê ±ê> ê ê ê ê ê > ê ±ê ê> B ê ê ê > ­êz ê ê Q ê> ê B ±ê ê ê > ê ê ¾ ê> ê ê ê > > ê ê > ê Q H ê ê 5 ê5 ±ê > ê > >ê ±ê ê ê ê ê 5 ­êo ê Q ê ê ±ê ê¹i ºê ê ê ê5 5 ê ê> ê ê ê ê ±ê ê ê 5 ê5 5 ê > ê ê ê ê ê ê ê ±êB ê ê L ê > ê ê ê H 5 B ê ê 5 ­êhê ê ê 5 I ê ê ê 5 À ê 5 ê Iê H Q > L ê ê 5 ê> > ê ê ­êhê ê ê 5 ê 5 ê L H ê ê > > ­£ hêi 5 ê 5 I ±ê ê > > Q L ê I Iê > 5 ê ê êu H ês ¾ > 5 êr I 5 ê5 5 5 ê ê 5 ­êhê I 5 ê¡©©¡¾ L ê Q ê ¾ > ê ê> ê 5 ¾ 5 ±ê > ê ê 5 ê 5 ê Q > ­ê hê ê I 5 êz 5 I ê> êw5 5 ê > ê ê¡©©©¾ ­êz ê I ê ê ±ê ê ê ê > ê L ê T H ê ê > 5 ê ê i 5 ê 5 ê 5 5 ê ê ­êh ê ê 5 ê ê ­ê h ê Lê ê ê ê > ê ±ê êQ Q ê5 ®ê ¾êQ ê 5 5 5 ± ¾ê 5 > êQ êÀê 5 ±ê H H ±ê êÀê 5 ê B ±ê ¾ê¡©¤¡­ê5 ꦾ ê 5 ê 5 ê > ê êw 5 ê> êt ê H H ê êt ¾ B I ±ê ê êi 5 ê B Q ê ê ± ¾êR > ê > ê 5 ê Q H H Lê B Ã±ê ¾ê ê ê ¹h ê w B Q ºê 5 ê > ê I ê  B I ±ê ¾ I B ±ê > 5 ±ê ¾ B ±ê B 5 I ±ê Q ±ê 5 ±ê B L ±ê ±ê B ±ê > 5 ±ê Q H H Lê 5 ±ê > ±ê 5 B ±ê ±ê ¾ B 5 ±ê Ã±ê ¾ê ê ên ês ê B Q > ê ¾ I B ê I¾ ±ê¡©¤¡­¡¡­¨­ ¾ê ¾ê> êR 5 5 > ê 5 ê¡©¤£ê > L êÂy5 Iê ±êy ±ê l êr ±êw êoB ±êu> ±êl I ±ê êi 5 ±êr ê 5 ñ ¾ê i ê ±ê ê k > ê w B 5 ê s ê ê u ê y> > 5 5 ê ê êi 5 êQ ê Q H ê B I ±ê¡©¤¡­¡ª­¡¡­ ¾ê ê I I ê I Iê> B > ê> ê ±ê¡©£¨± ¾ê ê H > L ê> ê êQ ê ê I 5 I ê I Iê> B > ê> ê ±ê¡©£¨± £ê w ê êt ±ê êv W ê O: êt ꡨ©¨À¡©¤¡±êh ꧧ±ê§¨±ê ­ê} ê}pppꡨ¢©½¢¡±êi 5 êl ±êê ê : ê ê W ­ê

¥©


¡©£¦ê  ê l ê i ®ê p ê ê ê O ê ê ±ê ê ê ê O ê ê O ê O: ê ê ñ ¾ê : ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê Ãê¡©£¨± ¾ê ±ê ê¡¥­¡ª­¡©¡§±ê ê êi ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê¹l Lê 5 ºê¾ê êl ±ê ê ê ê êO ê ê ê ê ±ê ê ê ê O: ê ê ê ê ê êO ê O ñ ¾ê ê ê¹z ºê êi O ê ê : ê: ê ê ê ê¡©¤¤­¤ê }ê ê ê êt ê ê ê ê ê ê ®ê i 5 êl L±ê¡©£©ê êi 5 êi 5 ±ê¡©ªª±ê ê êv ê ê ê ê ¾ ±ê ê ê ê ê ê êi 5 ê êk ês íêp ê ê ê ê ±ê ê ê ꢭê ê¡©£©ê ê ê O: ­êw ê êW êkI êt ¾ ±ê ê ±ê ê ê êW ê : êÀê ês ê êl êy ê ê êl ê êyI ê t ­ês ê ê ê ê ê ê êm ­êw ê êO ê ê ê ê ê ê ê ê ­¥ w ê ê : ê ê ê ê êl ±ê ê ê ê ê ê ê ês ­ê}ê ê v ê W ê k ê s ê ê ê ê ê : ê ê k ê s ê ê ê ®êl êi ±êk ês ꧡ±ê W ê ê ê ¾ ê ±ê ê ê ê W ê O ®ê¤­ê¦­ê¡©¢©±ê ê êO ­ê ê ê ­ê ®ê§­ê¦­ê¡©¢©ê£¨©©½¢±ê ®ê ꡤ­ê¡­ê¡©£¡êO ­ê£§§½¡ê êh êi ¾ ±êk ês ꧡ±ê W ê ê ê ê ±ê ê ê ê W ê O ®ê¡£­ê¡¢­ê¡©£ª±ê ê êO ­ê ê ê ­ê ®ê¢¤­ê¡¢­ê¡©£ªê¨¡¨ª½¢­¦ê }ê ê ê ê ê W êi 5 ê ê êt ê ê ¾ ê ê ê ê ­ê}ê ê ê ê ê : ê ê: ê¹w ê o º±ê¹w ês ºê ê¹r ê 5 ºê ê ê ê ñê ê ê ê ê : ê ¹z ê : º±ê ¹s ê º±ê ¹} ºê ê ¹w ºê ê ê ¡©¤¥ê £ê í§ê ê ê ê ±ê ­ê : ê ±ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê O ê ê ê ±ê ꢢ­ê¡¢­ê¡©¤¥ê ꣡­ê¥­ê¡©¤§­êp ê ê ê ê ±ê ê ê ê êk W ê êO êz êi ±êp ê ê k ê s ±ê v ê ê ê ê k ê s ±ê v ê ê ê Àê ê ê k ê s ±ê t ê ê ê ê W ê k ê s ±êk W ê êk ês ±êr ê ê ê ê ê k ês ±êv ê ê ê ê êk ês ±êv ê ê : ê W êk ês ±ê êr êÀê ê êk ê ±êv êO ê r ±êk W ê êO êk ês ±ê¹| ºêt êz ±êk W ê W ê êk ês ±ê| ê O ê êk ês ±ê¹u O ê ºêk ê s ê êv ê êO êk ês ­ê¹u O ê ºê ê ê ê ¾ ê¡­¥­¡©¤§ê ꤦ­¦¢¨±¤¢ê ­êz ê ê ê ê ê ­ê ê ±ê ê ê ¤ê ê ¥ê ¦ê ê §ê

w ê êt ±ê êt ê ê ê ê¡©©¡Àê êwhti½¢¡¨¡Ã±êh ꢪ±ê ­ê¢ª½£½¦±êê k W êi 5 êÀê ­ whti½¢¡¨¡±êh ꢪ±ê ­ê¢ª½£½¡¤±êv ­ w ê êt ±ê êv ê W êk ês ê¡©ª©À¡©¥¤êÂwhti½©§¢Ã±êy ê ê ê : êê êk ês ­ whti½¢¡¨¡±êh ꢡ±ê ­ê¢¡½¢½¡±êk ê ê O êÀê ê ­

¦ª


¾ê ê ê > ê > ê Q H H Lê B ñ ¾ê ê¹w êoB ºê L > > ê> B > ê I ±ê ê êi 5 êQ ê ê 5 ¾ ê ê Q êR 5 ±ê ê> Q ê êQ ê 5 5 5 I ±ê¡©¤¤­¤­¥­ ¾ê H > ê I 5 ê ê 5 ±êQ ê> ê 5 ê H I ñꡩ£¦±ê i 5 êl Lê > > ±ê ê B ê êH ê 5 ê> ê ±ê ê ê 5 5 ê ê ê ê ê> ê ê > ± ¾ê H > ê I 5 ê ê 5 ±êQ ê> ê 5 ê H I ñꡩ£¨± ¾ê¡©¡§­ê I ê¡¥¾> êB ±êi L ê Q H ê > ±ê ê ê Lê ê > ê ¾ B ±ê ê ê¹l Lê 5 ºê > ê> ê 5 ±ê ê ê ê H Lê> ê ê ê ê 5 5 ±ê R ê ê H ê > ±ê> ê ê > ê 5 5 ê ± ¾ê¡©¤¤ê 5 5 ê I I±ê êz B ê 5 5 ê L ­¤ê hêu H ês > 5 êr I 5 ê5 5 5 ê 5 ê 5 ê > ê 5 ¾ > ê 5 I®ê ê ê ê¡©£©¾ ê êi 5 êl L>±ê ê 5 ê ê ê¡©ªª¾ ±ê v 5 ê êi 5 êi 5 >­êhê 5 > ê I±ê êh I 5 ±ê ê i 5 ê 5 ê ê ­êh ê Lê 5 > L ê 5 ±ê ê ê ¾ > ê ê R ê I L ê Q ê ±ê¡©£©­ê 5 ꢾ5 ­êhê 5 > êi 5 ê l Lê > > ±êt êkI 5 ±ê > ê L ê 5 ±ês ê> ê ê > > ±êy êl ê ê l ±ê> ê ê > > êt êyI ê B ­ês ê ê ê ê ±êm ­êhê 5 Iê 5 ê H H ê > ê > ±ê I ê> ê I ê ê ê H ­¥ê h ê 5 ê 5 ê êQ êl ê ê5 ±ê ê L ê L ê ês 5 ­êh êh I ê p êl Q ê5 5 ±ê êh I êq5 5 ê H > ê ê > ê > ê > ê 5 ê ê i 5 ê 5 ê ®ê i ê l ±ê h I ê §¡­±ê > 5 B 5 ê > > ±ê ê > ê ê ê > > 5 ê ®ê ¡©¢©­ê R ꤭±ê ê ê B 5 ±ê ê Iê ê> ê 5 ®ê¡©¢©­ê R ꧭ꣨©©½¢­ê t > ®ê H H ê¡©£¡­ê 5 ꡤ­ê£§§½¡­êi êh ±êh I ꧡ­±ê ¾ > 5 B 5 ê > > ±ê ê > ê ê ê > > 5 ê ®ê¡©£ª­ê ê ¡£­±ê ê ê B 5 ±ê ê Iê ê> ê 5 ê¡©£ª­ê ꢤ­ê¨¡¨ª½¢­¦ê hê u H ê s > 5 ê r I 5 ê 5 5 5 ê ±ê ê i 5 ê 5 I ê I Iê ¾ 5 ê > ê Q ê 5 I­êh ê L ê êw êoB ±ê êw ês ê > ê êr ê 5 ê > êB 5 ê ê ê Lê ê 5 5 ñê ê êz ê ¾ : ¾ ±ê ês ê ¾ ±ê ê} ¾ ê> ê¡©¤¥ê I > ê êw ¾ ê£ê í§ê hê > ê ê 5 ê Q ±ê ê ê H ê 5 5 ê ±ê L ê I±ê ê ê ê 5 5 ê êQ ê¡©¤¥­ê ꢢ¾ L ê¡©¤¥­ê 5 ꣡¾ ­êhê Q ê L ê ±ê ê ê êz êi ¾ ê ê 5 êp ±ê ê h I êrL 5 ±ê êh I êq5 5 êy L 5 5 ±ê êq5 5 êu> 5 ¾ 5 êÀê I ê Lê ±ê êh I ê}5 ê} 5 êr ê}5 ±ê êh I ê ên 5 ±ê êh I êrH 5 êt 5 êz H > > ê ¤ê ê ¥ê ¦ê ê §ê

w ê êt ±êt ê ê ê ê¡©©¡ÀêÂwhti½¢¡¨¡Ã±êh ꢪ±ê ­ê¢ª½£½¦±êk W êê i 5 êÀê ­ whti½¢¡¨¡±êh ꢪ±ê ­ê¢ª½£½¡¤±êv ­ w ê êt ±êv ê W êk ês ê¡©ª©À¡©¥¤êÂwhti½©§¢Ã±êy ê ê ê : ê êê k ês ­ whti½¢¡¨¡±êh ꢡ±ê ­ê¢¡½¢½¡±êk ê ê O êÀê ê ­

¦¡


r êz5 êo 5 ±ê ê ê êi 5 ê ±ê¡©¤¢­ o 5 êz5 ê H ±ê > Q êh I 5 ê êi 5 ¾ 5 ±ê¡©¤¢­

} êl êi 5 ­ i 5 êl ê > 5 5 ­

¦¢


w ê O ê ê êk ês ±ê ê ê¡©¤¡¾¡©¤¥­ z B 5 ê L 5 ê 5 êh I 5 ±ê¡©¤¡ê> ê¡©¤¥ê H H ­

¦£


w ê êl êi 5 ±ê ê ê ê ê ±ê¡©¤¤­ i 5 êl êB ê > ±ê ê ê I êQ ê 5 5 5 ê > > ê B ±ê¡©¤¤­

¦¤


{ ênH ê ±ê ê ê êi 5 ê ±ê¡©¤¥­ nH ê ê ±ê ê êi 5 ê 5 ±ê¡©¤¥­

v ê ê ê êi 5 ê êk ês ±ê ê ê¡©¤¡¾¡©¤¥­ hêi 5 ê ê> ê B Q ê > ±ê¡©¤¡ê> ê¡©¤¥ê H H ­

¦¥


ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê : ê ±ê ±ê ±ê ±ê ±ê ±ê O ê W ±ê ê ±ê ±ê : ê ±ê ±ê : ê ±ê ±ê ±ê O ê ±ê ê ±êO êO ±ê ±ê ±ê ê ±ê ê ê : ±ê ±ê ±ê ±ê W ê ê ±ê: ±ê : ±ê ±ê ê ±ê ±ê ±ê: ±ê ê ê ê ±ê ±ê: : ±ê ê O ê : ­êu ê ê ê ê¹u O ê ºê ê¡¥êÜê ±ê ê ê ê : ê ê O ꣩­¦£¤±¡¥ê ­¨ê w ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê O ­ê% êl ê i 5 ê ê :ê ê êh ±ê ê ê ê ­êz êl ê ê ê ê: ê O ê ê ê ê O ê ê O ±ê ê ê ê ê¡©¤¥ê ê ê ê êt êz ­ê p ê êv ês ê êk ês ê ±ê ê ê ê ê ês ê ê ¾ ê W ê ê ê ê ê êW ê ê ­©ê yI êt ±êW êl ê ­êh ±ê ê ê ês ­êw ê ê ê êv ê ê ê êk ês ê W ê ê ®ê ê ê ±ê{ ꦩ­ê v W ê ê êt ê ê ꡨ­ê ê¡©¤¦ê ê : ê ê ê ­ê }ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê W ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê: ê ê ±ê ê ê ±ê ê ê ê O: ê ±ê ê ê êW ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê O ê : ê ±ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ±ê ê ­êrê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê: ¾ êvmê ê ê ês ê ê ­¡ª s ê ê ê ê ê ê ­ê ê ­ê }ê ê ê v W ê O: êt ê ê ±ê ê ê ê ê O ê ê ê ê ê ê êl êi ê êk ­ês ±êw ê ꦩ­êw ¾ ê% êm ê ê O ê W êÀꢣ­ê ê¡©¤§­ u ê ê ê ê ê ê O ê ê O ê ê ê : ¾ ê ­êk êt ê ê ê ê ê ê ê ꡦ­¡¢­¡©¤§­¡¡ê

¨ê whti½¢¡¨¡±êh ꢡ±ê ­ê¢¡½¢½¡±êk ê ê O êÀê ê ­ ©ê w ê êt ±ê êv ê ê êk ês ê¡©¤¥À¡©¦ªêÂwhti½¤¥¦Ã±êh ê©¢±êu êê ê : ê ê : ê¡©¤¥À¡©¥¢­ ¡ªêw ê êt ±ê êv W ê ê êt ê¡©¤¥À¡©¤¦êÂwhti½¤¦£Ã±êh ꦣ±êy ê ­ ¡¡êw ê êt ±ê êv W ê O: êt ꡨ©¨À¡©¤¡êÂwhti½¦§£Ã±êh ꡪ§§±ê ­êhêp}ꡪ©±ê{ ê ­

¦¦


o ê }5 5 ±ê ê h I ê m B Iê m ê q5 5 ê rH T L > ê }5 ¾ 5 ±ê êh I ê}H H êq5 5 ê}5 5 ±ê êr ê R ê ¾ L±ê êr ê 5 êp ±ê êh I ê ê 5 êp ±ê êt ê | ±ê êh I ê êh I 5 ±ê êh I êk 5 êp I 5 ±ê ê I êu O ê ê> ê êh I êp êp ê 5 5 ­êh ê ê > ¾ ê > ±ê êi 5 > I ê 5 5 ê¡©¤§­ê 5 ꡾> ê êu O ê ±ê > ꤦ­¦¢¨±¤¢ê 5 ê> > ­êhê 5 5 ê5 ê 5 ê ê ­ê ê 5 ±ê ê êR ê H ¾ ê > > ê 5 5 ±ê ê ê > Tê B I ±ê B > I ±ê 5 I ±ê H H L ±ê H L ±ê I I ±ê > 5 ê H L ±ê 5 I ±ê I ±ê 5 ¾ H H L ±ê 5 5 I ±ê Q H H Lê 5 > I ±ê I I ±ê 5 I ±ê H L ±ê ¾ B I ±ê ê I ±ê Q L ±ê I B I ±ê > H L ±ê > L 5 ¾ 5 I ±ê > 5 5 I ±ê 5 H L ±ê > I ±ê I I ±ê 5 I ±ê 5 I ±ê B L L ±ê B > L ±ê 5 5 I ±ê > I ±êQ H L 5 5 I ±ê ¾ê> ê 5 ê > L ±ê I I ±ê L ê> ê > ê I ê ê I­êh êH ê ê¹u O ê ºê¡¥Ü¾ ê > ê ±êB ê ê > LêH ꣩­¦£¤±¡¥ê 5 ê ê ­¨ê hê 5 ê 5 5 Rê 5 ê > > >ê 5 ê ê Q ê > ê ê ê Q > ­ê i 5 êl Lê > > ê êh ê 5 5 ±ê ê ê > ê ­êm ê l ê > ê H ê ê ê 5 ê 5 5 ê 5 ±ê ê¡©¤¥¾ ê 5 5 ê> êt ê H > ê L > ­ê h ê h I ê q5 5 ê u> 5 5 5 ê 5 5 5 I ê ê ±ê ê s ê Âs Ãê > ê > ê 5 ê > ê ê 5 5 I ê > ê j 5 5 ê> ­©ê t ê yI ±ê l ê > ê s 5 ê ­ê hê 5 Rê 5 ê ê h I ê q5 5 ê u> 5 5 5 ê ê > > > ê ê T > ê > ®ê B Q ±ê { ê ­ê ¦©­ê 5 ê ­êhêt êrH êu> 5 5 ê¡©¤¦­ê5 ꡨ¾5 ê ê ê > >¾ ê 5 5 ê ê ­êhê ê ê ±ê ê ê T H H ê Q ê ê 5 I ±ê ê > > ê R B > ê 5 ê> ê L > ±ê êm B Iêm ê ±ê ê 5 ±ê ê > ê H > L ê ê ê ê > ±ê ê 5 ê > ê ê 5 ê ê H ê 5 ê Q > ±ê êQ ê > ê I ê> ê ê LB 5 ê ±ê ê ±ê ê ­êr> ê > > ê ê ê H ê ê ±ê êt êyI ê ê êm B Iêm ê ê ê> ê ês 5 ê Q > ê ê ê H ­¡ªê l ê> ê ê > ê 5 ê êQ ê 5 5 ±ê ê5 B 5 ­êhêt êrH ¾ êiB I 5 ê ê > ê ê5 ±ê êi 5 êl Lê 5 êh I 5 ±ê w ê ꦩ­ê B ê ê 5 5 ê ê H H > ê ê ê> ê ê ¾ L ­ê% êm êQ L ê ê¡©¤§­ê R ꢣ¾5 ê > ê H > ê I ­ê h ê5 B 5 I ê I Iê H > ê 5 ê êi 5 ê 5 ±ê ê5 ê L > Tê 5 ê5 5 ê ê > ê 5 5 ­êh êp ê> êi5 5 êt > ê > ê ¾ > ê¡©¤§­ê ꡦ­¡¡ ¨ê whti½¢¡¨¡±êh ꢡ±ê ­ê¢¡½¢½¡±êk ê ê O êÀê ê ­ ©ê w ê êt ±êv ê ê êk ês ê¡©¤¥À¡©¦ªêÂwhti½¤¥¦Ã±êh ê©¢±êu ê : êê ê ê : ê¡©¤¥À¡©¥¢­ ¡ªêw ê êt ±êv W ê ê êt ê¡©¤¥À¡©¤¦êÂwhti½¤¦£Ã±êh ꦣ±êy ê ­ ¡¡êw ê êt ±êv W ê O: êt ꡨ©¨À¡©¤¡êÂwhti½¦§£Ã±êh ꡪ§§±ê ­êhêp}ꡪ©±ê{ ê ­

¦§kl% u p r h y z { }v ly u € n€ y{ z


p 5 êw ®ê

r ê ê W z ê : ê ê ê W ê ê êh êW ê :ê ê ê :ê ­êu ¾ ê ê ê ê ê ­ê}ê ê ê ê ê ê ê O ê ±ê W ê W ê ê ê ê ê ê êr ±ê ê ꤭ê ê¦­ê ­ê { ê ê ±ê ê ê ±ê ê ê W ­êz ê ê ê ê ¾ ê ê : ±ê ê ê ê ê ±ê ê ê: êr ê ê O ê ê q ê ê êw ±ê ê ê ê ê ê ê O ê ê ê ­ê u O ±ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ¾ ê W ±ê ê ê ê ê{ ±ê ê ê ê ꢭê : ê ­ ­O ­ê ê ê ¾ : ê : ±ê ê ê : ­êu ê ê ê ê êu ê : ê êu ê ê ê ê ꨦªê ­ ­O ­êu ê ê ±ê ꥭê ê ­ ­O ­ê ê ê ê ê ê : ê ê êw ±ê ê ê ê ê W ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê : ê W ±ê ê ê ꢤªªê ê ê ê ê ê êl ­ê}ê ê ê ê ê ê ê : ê ê O: ê ê : ê ­êu ê : ê ê ê ê ê: ±ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ±ê ê O ê W ­ê v ê ê W ±ê ê ê ê ±ê ê ê ±ê ê ê ê : ê ê ê ±ê ê ê ê ê : ê¾ê ê O ê : ê¾ê ê ê W ±ê ê ê ê ê ê ±ê : O ê ­ê{ ê ê ê ê ê : ê ê W ê W ±ê ê: ê ê W ê ê ê ±ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ±ê ê ±ê ê ê ê ê ê O ê ±ê ê êW ê ê ê ­ê k W ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê : ê ê ê ¾ ­êz: ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê êz êq êo ê ê ê ê W ês ­ê ê ê êh ±ê ê ê ê ê¹ ¾ ê W º±ê ê ê ê W ê ­ê o ê ê ê ê W ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê : W ±ê ê ê ê W ê ê ê W ±ê : êÀê ê êÀê ê ê ê : ±ê W ê : ±ê ê ê: ê : ê ê ê W ­êk W ê ê O ê ê ê ê ꡧ¥ª±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê êz ê q ê ê W ê ê W ­ê r ê ê ê ê ê êl ê ê ê ê ê ê ê W ê : ­ê{ ê ê :±ê ê : ê ê ê ê ê ê : êO: ¾ ê ê : ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê}ê ê ê ê ê ê W êO ê ê ê ê W ­ê

§ª


w êp 5 ®ê

l L H > m > L±ê ê 5 ê ê ¾ê> ê B L ê 5 ê H ê ê > ê> ê 5 ­êh ê ê 5 ê > ±ê > Tê L 5 ê Iê > ê5 5 5 ê êr ­ ­ê¢­ê> ê 5 > 5 ê > Q ê > ê > ±ê ê L ê 5 êI ¾ ê ê 5 I­êhê êu ê 5 ê 5 ê > ê H H Tê5 5 5 ê êr ­ ­ê¨¦ª¾ ê L­êu> 5 ê 5 ê> ê > L ±ê êr ­ ­ê¥­ê 5 ê 5 > 5 ê > Q ê ê ê > ê ê 5 ê T ±ê ê 5 Iê Lê ê ê Q H H ê ê ꢤªªê> ê > L ±êl I 5 ê H >ê 5 ê L ê ¾ Lê L L ­ê rB 5 ê ê ¤¾¦­ê 5 ê Lê ê ê 5 ê L B ±ê ±ê ê ê B ê B ê L ê > ±ê êr 5 ê5 êq 5 ±ê ê w 5 ê ê ±ê ê ê ê R ê Q êu ­ê hê Lê Q > > ê > ê ê T Lê Q > ê L ê R ê > ­êl ê ê ê > êQ ê ê ê I ê ê ê Lê ê > > ê B ê5 ­êhê ¾ ê Lê ±ê ê ê ê 5 ê 5 ê ê Q H H H ê ê L ê 5 5 I ±ê ê ê ê B 5 I 5 ê B Iê L B 5 ê ê > ê B ê > ê L ê ê ­ê hê L ê H ê H T±ê ê ê > ê L±ê ê ê ê 5 ê ±ê ê T Tê H > Tê B 5 ê 5 5 ê ±ê ê R ±ê 5 ±ê > L ê > Q L ê ­ h ê > ±ê ê ê Lê > ê 5 I 5ê 5 ±ê ê ê ¾ ê > ê ê 5 ê êR 5 ­êo ê ê H ê Lê ê > ê H >ê 5 ±ê ê ê ê ê ê H H ±ê > ês ê> Lêz êq ê o ­ê ê 5 5 ê ê¹ Lê I > 5 5 ºê ±ê ê ê H H L±ê ê u ¾i ê ê Lê 5 ê ê 5 ê ­êu ê ê H Tê ±ê ê ê L ê Lê 5 ê I ê Lê ê ê > > L ê ê ê ±ê Iê > ê H I±ê L L ê > Lê ê > ê 5 5 ­ê z ê ê ê Lê 5 ê ±ê ꡧ¥ª¾ L ê ±êz êq êo ê ê> ê H ¾ ê L ê 5 5 5 ê ê ê > 5 ê > ê ê 5 ê ê L ­ê yH ê 5 êl I ¾ ±ê L > ê ê H ê > Q H êH H > ¾ > B L ê ê ê I±ê H Lê> ê > ê ê ê H ­ êl L L ê ¾ ê Iê ê > Q ê> ê > Q ê ê 5 ±ê ê H ±ê 5 ê> ê ê H H êL ê > ê ê ê I ±ê ês 5 ê êo 5 êl L 5 ¾ ê > Q ­

§¡


l ±ê ê ê ê{ ±ê¢­ê : ê ­ ­O ­ l ê L5 5 5 ±ê{ > ±êr ­ê ­ê¢­ê> ­

§¢


u ±ê ê ê êu ê : ±ê ­ê¨¦ªê ­ ­O ­ u ±êu ê 5 ±ê ê ±êr ­ ­ê¨¦ª­ê

§£


w ±ê ê ê ê ê : ê ±ê¥­ê ­ê ­ ­O ­ w ±ê ê 5 ±ê ê ±êr ­ ­ê¥­ê 5 ­ê

§¤


l êW ê ê ê ê ê¡©­ê ­ l I ê L ê ±ê¡©­ê 5 ê 5 ê ­

§¥


5 êu ®ê

u ê W ê ê ê ê w ê O ê W ê ê êW ê ê ê: ê ê O: ê ê ¾ ê O : ±ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê W ê ê ±ê ê ê ê O: ê ê ±ê ê ê : ê : ­êk W ê ê ¾ ê : ê ê ê ê êq ê êr ±ê ê ê ê ê ê : ±ê W ê ê ê O: ê ê ­êu ê ê ê ê ê O ê ê ê ê O: ê W ê ê êO ê ­êu ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê O ê êW ê : ê : ê ê : ê ê ê ê : ê ê ê ê ê ê : ­êk W ê ê ê ê ê ê ê ê ê W ê ê ­êvê ê ê : ê ê: ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ±ê ê ê ¾ ê ê : ê ê ­ w ê ê¡©­ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êt 5 êt 5 ê ê ê : ê ê ê ê ê ê :ê ê ê ê ±ê ê êo I ±êt 5 ±êi êr ê êO ê ê ¾ ê êu 5 ±ê ê êr5 êm ±ê: ê ê¹v ºê ê ê ê O ê ­ê}ê ê ê ê ê ê ê ê êw ¾ ±ê ê êq5 ê{ ±êqI êy ¾yI ê êi> êp 5 ¾n Q ê ê ê O ê ê ê ê W ­ u :ê ê W ê ê ê : ê :ê ê ê ê ¾ ±ê ê ê ê ê ê ê ê : ê ­êw ê ê W ê ê ê ê ê O ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê}ê O ê ê ê ê ê ±ê ¡©ª¤ê ê êk ês ê ê W êo 5 êo êl L 5 ±ê ê ê ê ê ê ê W ê ­êk W ê ê ê W ê ê êW ê ê ê ê : ±ê ê ê ê W ê ê ê ­ê{ ê ê ê ê O ±ê ê ê ê ê êO ê ê ­êk ê O ê ê ê ê W ê ê ê ê ê ê: êo T > ±ê} 5 ê 5 ±êw êoB ±êt ê> ê} > ê êh I¾s êoB I­ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê : ê % ê O ê ê o R 5 5 ê ê ê ê ê ê W ê ê W êo 5 êl L 5 ­

§¦


u ê 5 ®ê

h êR ê L ê > ê> ê T > ê 5 h ê L±ê ê > L H ê ê ê ê ê ê Lê ±êL ê L êI ê 5 ­ê l L ê ê H Tê I ê B I±ê 5 ê B Iêq 5 ê> êrB ê Q ¾ > L ê ê ê 5 ê> ê 5 ê I ê > L H >ê L±ê Lê> ê ¾ Lê 5 5 ­ê h ê L±ê ê ê ¹ ºê R ê 5 5 ê L ê ê ê 5 ¾ 5 ê H H ­êk H > ê 5 ê 5 ±ê ê ê H ê ê ê> ê ê Iê L ê 5 5 ê H ±êR ê 5 ê ê 5 ê Q > T >ê ê 5 ê > B L ê ±ê ê ê 5 ê > ê >ê 5 Iê L±ê ê ê Lê ­ê h ê ê ê 5 ê ê LêR 5 ê H ê> ê B Q ê 5 ±ê ê ê Iê H ±ê ê ê H ê ê ê ê ê 5 5 ê > ê ¾ ê Lê > Q ­ê l ê B ê ê ê 5 5 ê > ê > 5 ê L ê > ê ê > ê ê ±ê ê ê > ê> ê Lê 5 I ­êt L ê R ê ê 5 ê Iê ê ê ±ê ê ­ê êo T±ê êw êk ±ê êy > Lê> ê ê 5 ±ê êo T > ­êl ê I ê ꡨ¤ª¾ ê> L ê ê êt5 ên5 ê ¾ ±ê ê êz > ê 5 5 êu ¾t 5 ê H H ê> ê 5 ê êz > > ê rH 5 ê ê 5 Iê I ê ­êu ±ê ê ê B ê L ê > ¾ ê ê H ê¾ê 5 ê > ±ê L Lê 5 > ±ê Rê > ê ê > ê I > ê¾ê ê ê L ê ê Q ê 5 ­êl ê H ê L ±ê ê ±ê > ê ê ê 5 ê5 ê > 5 Iê H > ê R ê B > ê ê H ê> ê ê >êL ­ hê ¡©­ê 5 ê > ê >ê ê > L T > ê 5 ê ê ê 5ê 5 ê ê L5 5 5 ­êt 5 êt 5 ±ê ê B 5 ê ê 5 Iê L 5 ê H ê ê > 5 Rê > ê ±ê 5 êo I ±êt 5 ±êr êi ê > ê H ê 5 ê L±êB êm êr5 ê ±ê ê ê¹v I ºê B Tê > > ê ê > ê ¾ L ê 5 ê H >ê 5 ­êhê > L ê êk 5 R ê Iê T > ±ê B ê{ êq5 ±êy ¾yI êqI ê> êp 5 ¾n Q êi> ê ¾ ê Lê T > ê ê ê ê L ê ê Iê> ê I B Iê > ­ l ê ê L ê H ê ê > T ê T ê > > ê > Q ±êH 5 B 5 ê ê L ê > > ê ê ­ê h ê L ê 5 R ê 5 ê > ê > ê ê ê> ê 5 ê ê5 ê ±ê ê I 5 ê I ê ê I ê > Q ­ê o 5 ê ê 5 5 ê ê ê h I 5 ê ¡©ª¤¾ ê > H ê o 5 ê l L 5 ±ê ê ê êt ê Lê L 5 ê ­êhê ê 5 ê L ê 5 ê > ê > 5 I ê 5 ±ê 5 R ê ê ¾ê > ê H L ­êhê 5 ê ê ê ±ê ê ê > ê ê H H ê > ­êr 5 B 5 ê L H > ê L ê L > ê ê o T > ±ê ê } 5 ê 5 ±ê ê w ê oB ±ê ê t ê > ê } > ê> ê êh I¾s êoB Iê > 5 ê 5 ­êr ê H Q Q ê ê > > ±ê ê êo R 5 5 êuL ê ê ê L 5 ê ê êo 5 êl L 5 ¾ ê > Q ê L ê Q ê > > ê ­ §§


t W ê: êo T > ±ê¡¨£¥­ l L5 5 5 ±êo T > ê B Tê ±ê¡¨£¥­

§¨


t W ê: êo T > ±ê¡¨£©­ l L5 5 5 ±êo T > ê B Tê ±ê¡¨£©­

§©


i> êp 5 ¾n Q ®ê% ê ê ±ê¡¨©§±ê ¾ ±ê¨¡ê ꡪªê ±êt êu ên > ±êi p 5 ¾n Q êi> ®êuLê B ±ê¡¨©§±ê ¾ 5 ±ê¨¡ê ꡪªê ±êt êu ên > ±êi

¨ª


r5 êm ®êv ±ê¡©ª£±ê ¾ ±ê¡¢¥ê ꡪ§ê ±êt êu ên > ±êi m êr5 ®êv I ±ê¡©ª£±ê ¾ 5 ±ê¡¢¥ê ꡪ§ê ±êt êu ên > ±êi

¨¡


5 ês êr ®ê

k W ê¹o 5 êo êl L 5 ºê êk ês k W ê êk ês ê ê ê êO êi> ê~ ê ê ê ê ¢§­ê ê ê¡©ª¤ê ê ±ê ê ê ê ê O: êo ê êk ês ­ê i ê ê ê W êh ¾v êt ­êk W ê ê ê ê O ±ê ê ê êW ê: ê ê ±ê ꢧ­ê ê¡©ª¦ê ê ê O ê W ­êw ê : ê ê ê ®ê ê ê ê ®ê êj êh ±ê ê ­êqI êi Q ±ê êh êiQ ±ê êu5 êm ±ê ês I ê m ±ê êtI ên I ±ê W ê ê ­êm5 5 êqI ±ê êl êr > ±ê ê ê qI ê r ±ê ê ê ê l ê w 5 ±ê ê i Lê~ ±ê ês I ê~ ±ê ê ­êh ê~ 5 ±ê êk ês ¾ ê ê êi> ê~ ê êi ±ê ê ê ê ê ê O ê W ê ê ê W ê ê êi> ê~ ê êqI ên ­ k ê ê ¡©ª§ê ê ê ±ê ê O ê ê ê ê ¾ ê ê ê ­ê u : ê ê ê ê ê ê ê ê ê s ê z ±ê ê ê{ 5 êt ±ê ê ê ê ê ­êz ê ê ê ê W ê ê ê êW ±ê ê ê ê ê ê ê O ±ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ±ê ê ê ¾ O: ê ­ê ê ê ê ê ê ê ê ê O ê ê ê ê O ê ­¡ }ê : ê ê ê ê W ê ê ê : ꣪¾¤ªê ±ê ê ê ê ê ê ê ­ê}ê ê ê ê ê ê ꢧª¾£¥ªê W ­ês ê¡©¡¢ê ê ê ê ê ê W ê ꣪êܱê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê W ±ê O ê ê ê ê ê ¾ O ê ê W ±ê ê: ê ê ê : ê ­ê{ ê ê ê ê W ê ê ê ê ±ê ê : ê ê ­ê}ê ê ê ±ê ê ê¡©¡§ê ê ê ê êm­êu5 êm ê ê ê~ ±ê ê ê ¡©¡¨êl Lêy ±ê¡©¡©ê êz êz ­ s ê W ê ê ê ê ê ê w ê : ê ê ê ê ê ê ês ê ê ê O ê ê ¾ ê ê O: ­êu ê ê ê : ê ês ê ê ê : ê ê ê ê W ê ±ê êr êz ±êo ê êz ±ê ê ê ê ê¡©¢©ê ê êr êq ê ê ê ê ê ê¡©¤¡­ê}ê ê ¾ ê ê ê ê ê ê ±ê ê : ê ±ê ê ê ê O: ­

¡ê ê ê ê ê ê êh êt ­

¨¢


s êr ê 5 ®ê

h ê I êo 5 êo êl L 5 h ê I ê L 5 ê~ êi> ê 5 5 I ê ê ±ê > ê ¾ ê¡©ª¤­ê ꢧ¾> ±ê êh I¾s ê{ > > 5 ê 5 ê5 Iê> Q > ±ê ê êt ê Lê L 5 ­êhêo 5 êo êl L 5 ê ê ê > ¾ > ê ±ê ê 5 > ê > ê 5 ±ê ê ¡©ª¦­ê 5 ê ¢§¾> ê 5 ê > > 5 5 5ê ê5 ­êh ê Lê I 5 ê ê ê H L ê ®ê¹ ê I ê > > 5 ê > > êj êh ê > 5 ±êk ­êi Q êqI ê ±êiQ êh ê > L±êm ê u5 ê I > ±êm ês I ê L±ên I êtI ê L±êk ­êqI êm5 5 ê 5 5 ¾ ±êr > êl êQ > ±êr êqI ê ­ê > 5 ±êw 5 êl ê ­ê L H L±ê ~ êi Lê L±ê~ ês I ê L±êk ­ê~ 5 êh êQ > ê I ê > ê~ êi> ê Lê ê ±ê ê ê > > 5 5 ê I 5 ê5 ê ê > ê > > ê B ê L ê~ êi> ê> ên êqI ­ºê ¡©ª§¾ ê > Q ê ê 5 êR ê 5 > Q ê ê ê 5 ê ê > > ­êhê ¾ I ê ê Lê> Q êz ês ê ±ê L ê êt ê{ 5 ê ê 5 5 R±ê ê> B > ê 5 Iê ­êh ê I ê L 5 ê> Q > > ê ±ê ê > ê ê R ê 5 B Iê ê H > ê ê ê ê I ê 5 ±ê ê5 ê ê ­êu> 5 ê> ê R 5 ê ê I ê I ê ê ê ê ±ê > ê ê 5 ê L ê Q ­¡ê h ê¡©¡ª¾ ê> ê > ê ê ê L 5 ê5 ꣪¾¤ªê Iê 5 ¾ ±ê > ê ê L ê ê ê ­ê l ê ê L ê ¢§ª¾£¥ªê L ê 5 ê ­ê¡©¡¢¾ ê ê ê 5 ê > > ê > > > ê ܾ꣪ ê H ±ê ê p­ê 5 5 Rê 5 5 ê ê ê L ê 5 5 5 ê Q > ê ê 5 ±ê ê ê ê H > ê > > ê > ê ê ê > ­ê l ê ê L 5 ê > ê > ±êB ê > 5 ê 5 ê> ê Lê 5 5 5 ê > Q ê5 5 ­ê hêt ê Iê> ±ê ê¡©¡§¾ êm êm­êu5 ê> ê~ ê ê ê ê > L ±ê¡©¡¨¾ êy êl L±ê ê¡©¡©¾ êz êz ­ hê ê L 5 5 ê ê > ê 5 5 Rê H H ê L ê h ê Lê 5 5 Rê > > ê ê s ¾ > ê 5 ê ê R ê H Q > ê H H ê 5 ê 5 ­êhê ê H > ê > > ês ¾ > ê êR ê5 ê 5 ±ê ê z ¾o 5 ¾z > ê r 5 5 ±ê ê ¡©¢©¾ ê 5 L H ê q 5 ê r 5 5 5ê> ê¡©¤¡¾ ê > ­êl ê ê > ê 5 5 Rê H H ê L ê ê ê ê ±ê ê ê 5 ê H Q > ê ê I ê 5 ­ h êR ê ê H H ê ê I êo 5 êl L 5 êy ­ê > ê ê > Tê ê > ê ê 5 ±êB ê¹{ ê W ºê > ê > ê5 ­ê¡©¢£¾ êR ê ¾ ê ê L 5 5 ±ê ê > ê 5 ê ê ê ê L ­ê h ê ¡©¢ª¾ ê > ê ¡ê h ê > ê Q H ê H H êt êh 5 ­

¨£


ê ê W ±ê ê¡©ª§­ o 5 êo êl L 5 ê> Q ±êh I ±ê¡©ª§ê H Q ­

ê ê O: ê ê ê ê ê ê ê W ê ê k ê s ê ê¹o 5 êo êl L 5 êy ­ºê ê¹{ ê W º­ês ê¡©¢£ê ê ê : ê ê ê W ±ê O ê ê ê ê ê ê ê O: ­ê}ê ê ¡©¢ªê ê ê ê ê ê ê¤ªê ±ê ê ê ê ê ê ê ê : ê ­êu ê ê ê ê O ê ê :¾ ê W ê¹q º±ê ê ê ê êl ê êi ê ê¡©¢¥­ê}ê ê W ±ê ê ê ê ê ê£ªê ±ê ê ê ê¡¢ª¾¡¤ªê W ±ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ꢪ­ê ê ê ê ê : ê : ê ê ê ±ê¹q ºê ê ê ­ê{ ê ê ê ¾ ê ê ¡©££ê ê êO ê : ±ê ê ê ê ê W ê ê ê ¾ ê ê¹o 5 º­ w ê : ê ê ê W ê ê ê ê ê ê¡©£¥­ê { ê ê :ê ê : ê ê ê ­êv ê W ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ±ê ê ê : ê ê ê¡©£¦ê ê¤¤ê ­ês ê¡©£§ê ê ê ê ê : ê ê ê : ê ê W ±ê ê ê ê ê ê ê ê O: ê êo O ê ê ê ê ­ v ê ê ê ês ê ꡦ­ê ê¡©¤¡±ê ê ê W ê O ê ê ê ê ±ê ê : êt W ­ê} ê ê ê ê êO ê ­êt ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê¹o 5 êo êl L 5 êy ­ºê ±ê ê¡©¤¡ê ê ê ê: ê ê ê êt I êi 5 ê ê ­êm ê o I ­ê w ê ê ê ê ê ê O ê W ê ê ê ê ê W ê ê ê ê ê ê ê ê ê: ê ê ê ­ ¨¤


ê ¤ªê 5 ê ê ê 5 ±ê ê L ê L ê ê > ê T ê ê ­ê} I B T±ê ê> ê ê ê ê > ê Lê ê 5 ±ê êQ ê > 5 5 êh I 5 ±ê ê¹q ºê Tê L 5 > ±ê êl ê> êi ê ê > ê¡©¢¥¾ ­êl ê L 5 ê ꣪ê 5 ê ê¡¢ª¾¡¤ªê L ê > B ­êhꢪ­ê 5 ê ê > > ê H ê Iê > ê ê ê R Rê ê ¾ ê 5 ê 5 ê > 5 ê ê > ê > B ê ê¹q º¾ ­ê ê ê¡©££¾ ê 5 5 ê T ê 5 5 ±ê ê L 5 5 ê Q > ê ê > > ê ê ê ¹o 5 ºê 5 5 ê ­ hê ê L 5 ê T ê > > ê ê ¡©£¥­ê > ê ê ê ­ê | ê ê 5 Rê T B > ê ê ê ­êl > ±ê ê L 5 ê Q > ê ê > ê > ê ­êt5 > ±ê ê 5 ê > ê L > B ê êR ê Q ±ê ê H H > ±ê ê¡©£¦¾ ê êQ ê ê¤¤ê ­ê{ 5 5ê ¡©£§¾ ê ê ê L 5 ê 5 5 ê ê ê 5 ê 5 5 ±ê ê ¾ ê ê 5 5 ê> ê ê H ê 5 ê Q ê I H > ê T H H ­ h ê ê s ¾ > ê ê ¡©¤¡­ê 5 ê ¡¦¾5 ±ê ê ê ê ê > ê ê h I 5 ±ê > ê Q ê t 5 ­ê ê ê ê > ê> ê ­êhê 5 ê 5 5 Rê L ê ê ê > êR ê ê ê ¾ > ±ê êo 5 êo êl L 5 êy ¾ ±ê¡©¤¡ê > ê ê ê I 5 ê 5ê I êi 5 êt I ê> êk ­êo I êm ê 5 5 ­êh ê ê ê ¾ 5 5 ±ê ê > > 5 5 ê > ê ê L ê> ê H H ê5 ê ê > ê L5 B 5 ê > ê ê ê ±ê ê ê Lê> ê > TêQ ê L5 B 5 ­

k ê ê W ±ê : ꢪ­ê ­ t 5 ê ê I ê L 5 ±ê¢ª­ê 5 ê ­

¨¥


r ê ê W ±ê¡©ª¤­ h ê I ê L 5 ê 5 ê > ±ê¡©ª¤­

r ê ê W ±ê¡©ª¥­ h ê I ê L 5 ê 5 ê > ±ê¡©ª¥­

¨¦


w ê{ 5 êt ­êÂ ê ­ê{ 5 êz à t ê{ 5 ê > ­ê ­êz ê{ 5 ê Ã

ê{ 5 êt ê ê ê ê W ±ê¡©ª©­ t ê{ 5 ê > ê ê I ê L 5 ê> B > > L ±ê¡©ª©­

¨§


% ê O ê êo R 5 5 ê ê W ê ê ê W ±êi O ±ê¡©ª¤­ o R 5 5 êuL ê êo 5 êl L 5 ê L ±êi ±ê¡©ª¤­

v ê ê W êo 5 ±ê ê ê¡©¤¡¾¡©¤¥­ hêo 5 êo êl L 5 ê > ±ê¡©¤¡ê> ê¡©¤¥ê H H ­

¨¨


v ê ê W êo 5 ±ê ê ê¡©¤¡¾¡©¤¥­ hêo 5 êo êl L 5 ê > ±ê¡©¤¡ê> ê¡©¤¥ê H H ­

¨©


s ê W ê ê ê¡©¤¥ w ê : ê ê ê ê ê ꢭê ê W ê ê ±ê ê: ê ê ê ês ê ê ê ê ê ê ­ê}ê ­ ­ê¹ ê q ºê ê ê ê : ê ±ê ê ê ê ­ê ê O: ê W êo 5 êl L 5 êy ­ê ê ꡨ­ê ê¡©¤¤±ê ¾ ê ê ê ê ê êW ê ê ê ­êr ê ê ê W ê ±ê ê ê ê : ê ê W ê ê ê W ê O: ­ê z ê ê ¡©¤¥ê ê ê ê ê ­êu ê : ê ê ê ê: ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê¹u º­êz ê ê ê ê ês ê ê ê ê¹h º±ê ê ê W ê ê ꢪ­ê ê¡©¤§ê ê : ê ê ê ê ên ê ê ê ê W ­ê¡¨ê ê ê¹v ê W ºê ê ê ê ꣪ê W ­ês ê¡©¥¥ê ê ê ê ê ê ê ê¹{ ê W ê ê êr :º±ê ê ê ê O ê ê ê ê ê W ­ês ê¡©¥¦ê ê ê ê ê¹t ºê ¾ : ê ê ê ê ê ê W ±ê ê¡©¥©ê ê ê ê W ê ê ê ê ­ê} ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê êW ꡨ©ê ê ±ê ê ê ê :ê ꡦª­ªªªê W ê ­ê{ ê ê ê ê ê O ê ê ê ±ê ê ê ê ê¹p ºêÂp ê W ê ê íêv ê ê¡©¥©ê ê ê ê ê W ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê w ±ê êl ±êh ±êz ê ±ê êu ±ê êr ±ê kh±ê ê O ¾ O ±ê êh ê êm ­êp ê ê ê¡©¦¦ê êW ꤪªê ±ê ê ê ê ꣢ê :ê ê ê ê ꥦªê :ê W ­ { W ê ê W ê ê ê ê ê¡©¨ª¾ ê ê ê ê : ê ê ê êk ê ­ê{ ê ê ê ê : ê ±ê ê: ê ê ê ¡©©¡ê ê êy êz ±ê ê ê ê ­êy ê ê ê ê W êp ê ês ê ê ê ²ê ê ê ꢪª¡ê ­êw ¾ ±ê ê ê¡©ª¤ê ê W ꡪª­ê ±ê ê W ê ês ê ê ê : ê ­êh ê ê ê ê ¸

©ª


hê ê L 5 5 ê¡©¤¥ê 5 hêpp­ê 5 5 Rê > > ê ꢭê > ê H > ê> > > ê B ±ê ê H >¾ ê 5 B 5 ê ê ê 5 ês ¾ > ê ­êh êR ­ê¹R êq 5 5 ºê ¾ ê 5 ê ê ±ê êQ ê ê5 B 5 ­ hêo 5 êl L 5 êy ­ê Iê H T > ê¡©¤¤­ê ꡨ¾5 ê ê ­ê ê ê ê L ê 5 ê > ê ê ±ê H ±ê ê ê H > > ê ê L 5 ê > ê> ê > Lê > ê ê H > ê 5 5 ­ê¡©¤¥ê 5 ê ê 5 ê> Q > ê ê 5 ­êh êR ê ê ê ê H ê L ê ê 5 ê> Q > L ê 5 ê B ±ê ê5 ê ê ê¹u ºê L ¾ B Iê > ê 5 5 ­êhê H H ê > ês 5 ê 5 B 5 ê ê ¹h ºê 5 ê Q > ±ê ê L 5 ê > L ê ê ê ê mL ê> Q ê 5 ê¡©¤§­ê R ꢪ¾5 êR B 5 ê ê L 5 5 ­êh ê¹v ê W ºê > ê ê Q ê ¡¨ê ê 5 ê ê ê £ªê L ê ê 5 ­ê¡©¥¥¾ ê êQ êR ê5 > ±ê > ê¹{ ê W ê ê ê r :º¾ ±ê 5 ê ê Tê L 5 5 ê L B > ­ê ¡©¥¦¾ ê ê ê¹t ºêQ > ê ê L H ê Q > ê > ê > ê 5 ±ê ¡©¥©¾ ê ê ê L > B Lê T ê R ê > ê H H H ­ê t ê ê ¾ Q ê ê ê > ±ê ê ê H Lê> ê 5 ꡨ©ê 5 ê ±ê ê > ê H ê ꡦª­ªªªê L ê 5 ê ­êl ê ê> ê ê > ê H H > ê ê L Q ±ê ê ê ê¹pukpwºê ±ê ê¹p ê W ê ê ºê ê ­ê¡©¥©¾ L ê L L ê ê Q H ê ê ê ê ê ê L 5 ê > ±ê ê H H ê s 5 ±êl I 5 ±êh 5 5 ±êz I ±êo 5 ±êr 5 ±ê |zh¾ ±ê j 5 5 ±ê h 5 ê > ê m 5 ­ê h ê pukpw¾ ê ¡©¦¦¾ ê 5 ꤪªê ê ±ê ê H H > ꣢ê ê ê T ê 5 ê> ê ê ¥¦ªê ê ê L ­ hê ê L 5 5 ê > > ê ê¡©¨ª¾ ê> ê L ê ê 5 ¾ ê5 ¾ ê ê L ê > > ê ê 5 ­ê u B ê 5 ê ê 5ê ê ¾ 5 ê 5 ±ê ê ê 5 5 ê ±ê ê H > > ê¡©©¡¾ ê > H ê êH 5 Iêz > êrH 5 5 ­êhê ê ê > ê > B > ê ê êpukpwê L 5 ±ê ꢪª¡¾ ê 5 ­êh ê¡©ª¤¾ ê B ê > ê ê> ê ê ꡪªê > ê> I 5 ±ê ê L 5 5 ê ês 5 ê > > ê T ­ê} ê 5 ê > ¸

©¡


ê W êp 5 êw ê ê êt O: ±ê ê ê W ês ­ w êp 5 ê L T > ê ês ê 5 5 ±ê 5 ê> ê L 5 5 ê B Tê 5 B 5 ­

©¢


ê W êp 5 êw ê ê ê ê ên ê ±ês ±ê¢ªª§­ w êp 5 ê L T > ê êmLê ê 5 B I ±ês ±ê¢ªª§­

©£


| O ê ê W ±ê ê ꣭ê ê ê ê ±ês ꢪª¨±ê ꡪª­ê ê ê W ­

©¤


hê ê L 5 ê B 5 5 ꡪª­ê> I ê 5 I ê ꣭ê{> êu H êtT > ê > Q ê 5 ±ê¢ªª¨­

©¥} pyp mvy y zvr


s êr ê 5 ®ê

z ê ê ꡨ©¦¾¡©¤§ h I ê ê > ꡨ©¦¾¡©¤§ w ê ê ê O ê k ê s ê ê ê ¡¨©¦ê ê ¡©¤§ê ê : ê ê ê ê ê ­ê}ê êW ê êO ê ê ê ê ê ê êk ês ê ê ê ê ê ê : ê êt W êr ­ê ê W ê ê ê ê ê O ê ê ê ±ê ê W ê ê ê ê êk ês ê ¾ ê ê O ê ê ê O ê ê ê : ê ê ê ­ h I ꡨ©¦ê> ê¡©¤§ê H H ê H > > ê ê 5 ê ê Q ê > ±ê ê > ¾ 5 ê ­êhê H L ê¤ê ê > ê B 5¾ ê H H ±ê > B ê ê êh I¾s ê H > ê ê > H > ê 5 Iê 5 ¾ > ê ­ê h ê H ê ê B > ê B > > ê > ê ¾ ê I ±ê ê ê 5 ê ê ê ê h I¾s 5 ê T > ê > ê ê > ê ê 5 ê > > ê ­

} ®ê÷êm 5 ® mR êu5 êÀêw êr5 5 êÂz ­Ã®êh I¾s ê H > ê ê > H ­ê u ¾r ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã­êppp¾ ­ whtiê ¨¤ª­ê r ê ¡£¢­ê p ê ê ê ê ­ê t ê ¡¨¨£¾¡©¦£­ê v ê W ê k ê s ­ê ê ê ¡©ª©¾¡©¢¢­ê h I ¾o R ê p Q ±ê ê ±ê{H H ê¡©ª©¾¡©¢¢­ whtiê ¨¤ª­ê r ê ¡££­ê p ê ê ê ê ­ê t ê ¡¨¨£¾¡©¦£­ê v ê W êk ês ­êy ê ê ê¡©¢¡¾¡©¥¢­ whtiê ¨¤ª­ê r ê ¡£¤­ê p ê ê ê ê ­ê t ê ¡¨¨£¾¡©¦£­ê v ê W êk ês ­êz O ê: ê ê¡©¢¡¾¡©¤¡­ whtiê ¨¤ª­ê r ê ¡£¥­ê p ê ê ê ê ­ê t ê ¡¨¨£¾¡©¦£­ê v ê W ês ­ê ê ê: ê ê¡©¢¢¾¡©¤¡­

©¨


v êk ês ê ê êh I¾s ê H > ê ê > H ê ê ꡨ©¦ê¡¨©¨Ã h I ê ê êh I¾s ê H > ê ê > H ê 5 ꡨ©¦¾ ꡨ©¨Ã

} ®®ê÷êm 5 ® mR êu5 êÀêw êr5 5 êÂz ­Ã®êh I¾s ê H > ê ê > H ­ê u ¾r ±ê¡¨©¦­ê¡¨©¨Ã­êppp¾ ­

h ên H ±ê ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã h êt5 ±ê 5 ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã h 5 êw5 ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã h êqI ±ê> Q ¾ê> ê > ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã h êm ±ê L ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã h êq5 ±ê Iê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã ­êh ên H ±ê ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã ­êh ên H ±ê ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã i êo ±ê > ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã i êq5 ±ê I±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã i ê 5 ±ê H H L±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã i êqI ±ê I±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã i êmQ H ±êQ ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã i êh ±ê L ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã i Iên H ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ãê i êp 5 ±ê H > 5 I±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã i êt 5 ±ê5 ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã i 5 êr5 5 ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã j êqI ±ê Iê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã k êq5 ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã k êqI ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã kH êi L±ê > T ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã l êw5 ±ê ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã l 5 êk5 ±ê 5 ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã l > êq5 ±ê > ê 5 ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã m êz5 ±ê Q ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã m Iêp 5 ±ê > ê> ê 5 ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã m êqI ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã m êqI ±ê H H Q ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã m > êp 5 ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã m > êr5 ±ê I±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã m 5 êq5 ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã m êq5 ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã m êq5 ±ê 5 ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã ©©


mR êm êu5 ±ê I > ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã n5 êp 5 ±ê > ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã H ­ên5 ê{ 5 >±ê > > Lê >±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã n ên H ±ê > ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã n 5 êt I ±ê > ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã n êqI ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã n êm ±ê L ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã o 5 êm ±ê Q L±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã o êl ±ê I±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã o êp 5 ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã o ês ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã o Q êz5 ±ê ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã o 5 êt5 5 ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã o 5 êt 5 ±ê > ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã r êm ±ê L ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã r ê} ±ê L I±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã r 5 êp 5 ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã r êqI ±ê Iê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã rH ên H ±ê 5 ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã r êh ±ê 5 ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã r êl ±ê > ê 5 ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã rQ êqI ±ê5 ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã rQ êt5 5 ±ê L ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã s êt5 5 ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã s 5 êq ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã t êh ±ê 5 ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã t êt 5 ±ê > ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã t êp 5 ±ê I±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã tI ê 5 ±ê > ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã t êq5 ±ê5 ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã t êqI ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã t ês ±ê L ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã u êm ±ê 5 ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã u êm ±ê 5 ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã u êh 5 ±ê > L ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã 5 êq5 ±ê 5 ê> ê ­ê > > ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã w êl ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã w > ên H ±ê5 ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã w 5 êm ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã w ês ±ê > 5 ê> ê > L ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã y êt 5 ±ê > ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã y êm ±ê L ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã y êq ±ê5 ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã y êz5 ±ê > 5 ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã y > êq L±ê H H L±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã ¡ªª


y êp 5 ±ê > L ꡨ©¦ê¡¨©¨Ã y êo ±ê L±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã z5 5 êw5 ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã z5 êt 5 ±ê Q ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã z 5 êq5 ±ê5 ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã z 5 êw> ±ê5 ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã z ês I ±êI 5 ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã z êq5 ±ê > ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã z êm ±ê > ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã z êq5 ±ê 5 Iê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã z êqI ±ê > ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã z 5 ên5 ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã z 5 êt 5 ±ê ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã H ­êz êl > >±ê I L±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã z I êp 5 ±ê > ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã z êh ±ê I±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã z êq ±ê L ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã z Iêt5 ±ê L ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã z êt5 5 ±ê 5 5 ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã {5 êq5 ±ê 5 I±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã { Iêq5 ±ê > ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã { êq5 ±ê L ê I±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã { > êp 5 ±ê 5 ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã { êh ±ê 5 I±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã { êw5 ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã { 5 êl ±ê > ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã { 5 ên ±ê > ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã { 5 êqI ±ê > ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã { ên5 ±ê ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã { êp 5 ±ê ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã { êq5 ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã { êqI ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã { êq5 ±ê L ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã {H H êz5 ±ê > ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã {H H êqI ±ê > ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã {I êt I ±ê 5 ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã {Q êm ±ê > ê> ê 5 ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã } êm ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã } 5 êl ±ê > 5 ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã } êp 5 ±ê > ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã } êt5 5 ±ê > ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã H ­ê} 5 êm >±ê I L±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã } 5 êqI ±ê > ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã } 5 êt5 5 ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã H ­ê~ êl > >±ê I Lꡨ©¦ê¡¨©¨Ã ¡ª¡


v ê W êk ês ­ê ê ê¡©ª©¾¡©¢¢ h I ¾o R êp Q ­ê{H H ê¡©ª©¾¡©¢¢

} ®®ê÷êm 5 ® whtiê ¨¤ª­ê r ê ¡£¢­ê p ê ê ê ê ­ê t ê ¡¨¨£¾¡©¦£­ê v ê W ê k ê s ­ê ê ê ¡©ª©¾¡©¢¢­ê h I ¾o R ê p Q ±ê ê ±ê{H H ê¡©ª©¾¡©¢¢­ k ê: ê ê W ® h I ¾o R êp Q ê I ê ® v ­êªê¡hà u> êw5 ±ê ±êh i > ®ê¡©ª©­ê 5 ê¡­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¢£ v ­ê¡i h ês ±ê ±êh i > ®ê¡©ª©­ê 5 ê¡­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¢£ v ­ê¢h y êh 5 ±ê Iê ­êh i > ®ê¡©ª©­ê 5 ê¡£­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¡£ v ­ê¢h m > êt ±ê I { 5 ê L ®ê¸ v ­ê¢h i ên> ±ê > ±êh { 5 ê L ®ê¸ v ­ê¢i i 5 ê} ±ê 5 ±êh { 5 ê L ®ê¡©¢¡¾¡©¢£ v ­ê£h s êp ±ê > ê ­ê i > ®ê¡©ª©­ê 5 ꡦ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¡ª

v ­ê£h k êh 5 ±ê 5 ±êh { 5 ê L ®ê¡©¢¡¾¡©¢£ v ­ê£h l êz ±ê L 5 ±êh { 5 ê L ®ê¡©¢¡¾¡©¢£ v ­ê¤h h êqI ±ê ±êh { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¢£ v ­ê¤i m > êl ±ê > L±êh { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¢£ v ­ê¥h h ên H ±ê ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¡ª v ­ê¥h nH > êq5 ±ê 5 > ±êh { 5 ê L ®ê¡©¢¡ v ­ê¥h n êq5 ±ê > L±êh { 5 ê L ®ê¡©¢¢¾¡©¢£ v ­ê¥i n êm ±ê ±êh { 5 ê L ®ê¡©¢¡¾¸ ¡ª¢


v ­ê¦h iB Iên H ±ê ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¡ª

v ­ê¡¡h i êp 5 ±ê H ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¸

v ­ê¦h o 5 êl L 5 ±êh { 5 ê L ®ê¸

v ­ê¡¢h i êh ±ê L T ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¢ª

v ­ê¦i o 5 êt5 5 ±ê 5 Ãê ± h { 5 ê L ®ê¡©¢¡¾¡©¢£

v ­ê¡£h i Lêq5 ±ê { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¸

v ­ê§h i5 êz5 ±ê ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¢£ v ­ê§i q 5 êqI ±ê > ±êh { 5 ê L ®ê¸ v ­ê¨h i 5 êl L±ê 5 { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¢£ v ­ê¨i r êk5 ±ê ±êh { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¢£ v ­ê©h i 5 êr5 5 ±ê { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¸ v ­ê©i t ês ±ê ±êh { 5 ê L ®ê¸

v ­ê¡£h | êm ±ê > 5 ±ê ±êÂo R¾ Ãêh { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¸ v ­ê¡¤h i êm ±ê5 ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¢ª v ­ê¡¥h i5 êo 5 ±ê > ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¢£ v ­ê¡¦h i êz5 ±ê > L { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¡£ i ê ê¡©¡¤¾ ê ®ê T v ­ê¡¦h t 5 êz5 êÂl Ã±ê ±êh { 5 ê L ®ê¡©¢£ê¸

v ­ê¡ªh i êm ±ê > ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¸

v ­ê¡§h i ên H ±ê L T ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¸

v ­ê¡ªi } êt 5 ±ê I±êÂh Ãêr { 5 ê L ®ê¸

v ­ê¡§h z êh 5 ±ê I±êh { 5 ê L ®ê¸ ¡ª£


v ­ê¡§h q5 êh 5 ±ê ±êh { 5 ê L ®ê¡©¢¡¾¡©¢£

v ­ê¢§h j 5 êq5 ±ê 5 I±êh { 5 ê L ®ê¡©¢ª¾¡©¢£

v ­ê¡¨h i êmQ H ±ê ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¸

v ­ê¢¨h m Iêp 5 ±ê > ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¡ª i ê ê¡©¡¡¾ ê ®ê

v ­ê¡©h i êq5 ±ê Iê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¸ v ­ê¢ªh j êqI ±ê Iê ­êh { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¢£ v ­ê¢¡h kH êi L±ê > T ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¢£ v ­ê¢¢h k êq5 ±ê ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©

v ­ê¢©h m êq5 ±ê > ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¸ v ­ê£ªh m êqI ±ê H H T ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª© v ­ê£¡h m 5 êq5 ±ê > ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¡¢ i ê ê¡©¡£¾ ê ®ê

v ­ê¢¢h i êt ±ê I L±êh { 5 ê L ®ê¡©¢¡¾¡©¢£

v ­ê£¢h m > êh >±ê 5 ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¡¦ i ê ê¡©¡§¾ ê ®ê T

v ­ê¢£h k êqI ±ê ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¡£

v ­ê££h m êqI ±ê > L { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¢£

v ­ê¢¤h l 5 êk5 ±ê 5 ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¢£

v ­ê£¤h n ês ±ê L T { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¡ª

v ­ê¢¦h l êw5 ±ê ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¢¢

v ­ê£¥h n5 êt 5 ±ê ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©

v ­ê¢§h l > êq5 ±ê 5 ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¢ª

v ­ê£¦h n5 ê{ 5 >±ê > > Lê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¡© ¡ª¤


v ­ê£§h n êqI ±ê L T ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¡ª

v ­ê¤¦h o êl ±ê Iê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¢¤

v ­ê£¨h n êm ±ê L T ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¡ª

v ­ê¤§h o êz >±ê Iê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¡ª

v ­ê£©h n êq5 ±ê 5 H Lê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¢£

v ­ê¤©h rH ên H ±ê 5 ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª© i ê ê¡©ª©¾ ê ®ê 5

v ­ê£©i z êw5 ±ê ±êh { 5 ê L ®ê¸ v ­ê¤ªh n I êp 5 ±ê Iê ±êh { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¢¤ v ­ê¤¡h o Q êz5 ±ê ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¸ i ê ê¡©¡¤¾¡©¢¡¾ ê ®ê 5 v ­ê¤¡i } ê} ±ê ±êh { 5 ê L ®ê¡©ª©

v ­ê¥ªh r êp 5 >±ê > L ±êh { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¡£ v ­ê¥ªh r êqI ±ê > L ±êh { 5 ê L ®ê¡©¡©¾¡©¢¢ v ­ê¥¡h r êqI ±ê Iê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¡£ i ê ê¡©¡£¾ ê ®ê v ­ê¥¢h sH êl ±ê L I±êh { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¡¢±ê¡©¢¡¾¡©¢¢

v ­ê¤¢h o 5 ês ±ê > ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¡ª i ê ê¡©¡¢¾ ê ®ê

v ­ê¥£h t ê H ±êI 5 ê ­êh { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¢¢

v ­ê¤£h o êp 5 ±ê { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¸

v ­ê¥¤h t êp 5 ±ê ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¢¤

v ­ê¤¥h o Q ês ±ê ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¢¢

v ­ê¥¥h t êh 5 ±ê 5 H Lê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª© ¡ª¥


v ­ê¥¦h t 5 êqI ±ê ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¡ª i ê ê¡©¡ª¾ ê ®ê

v ­ê¦¦h z H êm ±ê > 5 Iê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª© i ê ê¡©¡ª¾ ê ®ê 5

v ­ê¥§h t êm  >ñê Lê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¡£ i ê ê¡©¡¤¾ ê ®ê 5

v ­ê¦§h z ês ±ê 5 ê ­êh { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¢£

v ­ê¥¨h t ês ±ê L T ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¸ v ­ê¥©h w êt5 ±ê 5 ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª© v ­ê¦ªh w 5 êm ±ê > ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¡£ v ­ê¦¡h y êt 5 ±ê ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª© v ­ê¦¢h y êz5  >ñê > 5 { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¡ª

v ­ê¦¨h { êp 5 ±ê ê ­êh { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¢¢ v ­ê¦©h { ên5 ±ê ê ­êh { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¢¢ v ­ê§ªh z êqI ±ê5 ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¡£ v ­ê§¡h z ê} ±ê 5 Iê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¡¢ i ê ê¡©¡¢¾ ê ®ê 5 i ê ê > ®ê 5 v ­ê§¢h {I êqI ±ê 5 ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¢£

v ­ê¦£h z êq5 ±ê 5 5 ê ­êh { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¢ª

v ­ê§£h { êh ±ê 5 Iê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¢¡ i ê ê¡©¢¢¾ ê ®ê

v ­ê¦¤h z Iêt5 ±ê L T ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¡ª

v ­ê§¤h { êq5 ê ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¡£

v ­ê¦¥h z êq5 ±ê 5 Iê ­êh { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¢£

v ­ê§¥h H ­ê{Q êm >±ê > L { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¡ª ¡ª¦


v ­ê§¦h { êq5 ±ê L T ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¢£

v ­ê¨¦h ~ êh ±ê > 5 { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¢£

v ­ê§§h {H H êqI ±ê > ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¢¡

v ­ê¨§h êq5 ±ê 5 I { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¢£

v ­ê§¨h nH ên5 ±ê > { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¢£ i > ®ê¡©ª©­ê 5 ꢾ5 ­

v ­ê¨¨h i êt ±ê > { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¢£

v ­ê§©h {I êqI ±ê ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¢¢ v ­ê¨ªh z 5 êqI ±ê > ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¸ v ­ê¨¡h {H H êz5 ±ê > ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¢¢ v ­ê¨¢h } êm ±ê ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¡ª i ê ê¡©¡¡¾ ê ®ê T v ­ê¨£h } êp 5 ±ê ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¢¢ v ­ê¨¤h } 5 êt5 5 ±ê ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¢¢ v ­ê¨¥h } êt5 5 ±ê > ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¢£

v ­ê¨©h p 5 êm ê5 ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¡£ i ê ê¡©¡¤¾ ê ®ê v ­ê©ªh i êq5 ±ê 5 ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª© i ê ê¡©ª©¾ ê ®ê T v ­ê©¡h ~ ê ±ê Iê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¢£ v ­ê©¢h } êp 5 ±ê 5 ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¡¤ i ê ê¡©¡¥¾H ê ®ê 5 v ­ê©£h z êqI ±ê5 ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¡£ v ­ê©¤h { 5 êm ±ê ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¸ v ­ê©¥h z ê¸Ãêm ±ê L T ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¡£ i ê ê¡©¡¤¾ ê ®ê ¡ª§


v ­ê©¦h q ê¸Ãêh ±ê > ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¡ª i ê ê¡©¡ª¾ ê ®ê 5

v ­ê¡ª¥h z êm ±ê ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¡ª i ê ê¡©¡¡¾ ê ®ê 5

v ­ê©§h i ê¸Ãêq5 ±ê 5 5 ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¡£ i ê ê¡©¡¤¾ ê ®ê 5

v ­ê¡ª¦h z êh ±ê > ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¡ª i ê ê¡©¡¡¾ ê ®ê

v ­ê©¨h y êm ±ê L T ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¡£

v ­ê¡ª§h r 5 êp 5 ±êI 5 ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¡ª i ê ê¡©¡¡¾ ê ®ê 5

v ­ê©©h h êqI ±ê> > ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¡¤ v ­ê¡ªªh m êt 5 ±ê5 ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¡£ v ­ê¡ª¡h êt 5 ±ê 5 ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¡ª i ê ê¡©¡¡¾ ê ®ê 5 i ê > ®êk ê s5 ꡦ¡­

v ­ê¡ª¨h y êp 5 ±ê > ê ­êh { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¢¢ v ­ê¡ª©h z êh 5 ±ê > ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª© i ê ê¡©ª©¾ ê ®ê T v ­ê¡¡¡h k êq5 ±ê5 ê ­ê { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¡ª i ê ê¡©¡¡¾ ê ®ê 5

v ­ê¡ª¢h r êm ±ê > 5 ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¡ª i ê ê¡©¡¡¾ ê ®ê 5

v ­ê¡¡¢h n êp 5 ±ê L T ê ­ê { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¡ª i ê ê¡©¡¡¾ ê ®ê T

v ­ê¡ª£h u êm ±ê 5 ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¡¤ i ê ê¡©¡¥¾ ê ®ê

v ­ê¡¡£h w êp 5 ±ê L T ê ­ê { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¡£ i ê ê¡©¡¤¾ ê ®ê

v ­ê¡ª¤h o 5 êm ±ê 5 5 ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¢£

v ­ê¡¡¤h z êk5 ±ê Iê ­êh { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¢£ ¡ª¨


v ­ê¡¡¥h r ês ±ê > ±êh { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¢¢ v ­ê¡¡¦h k êp 5 ±ê Iê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¢£ i > ®ê¡©ª©­ê 5 ê Iê¡¢¾> ­ v ­ê¡¡§h o êh ±ê Iê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¸ v ­ê¡¡¨h k êq5 ±ê > 5 ê ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¡ª i ê ê¡©¡ª¾ ê ®ê T v ­ê¡¡©h t ês I ±ê i > ®ê¡©ª©­ê> ê 5 ꡾> ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¡ª i ê ê¡©¡¢¾ ê ®ê 5

v ­ê¡¢£h } êq5 ±ê L i > ®ê¡©ª©­ê 5 ê Iꧾ> ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©­ i ê ê¡©ª©¾ ê ®ê T v ­ê¡¢¥h {I êh ±ê 5 { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¢£ v ­ê¡¢¦h w ê¸Ãêk5 ±ê L T { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¸ v ­ê¡¢§h r5 êz5 ±êh I i > ®ê¡©ª©­ê 5 ꡾ L ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¢£ v ­ê¡¢¨h t êq5 ±ê5 ±êh I { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¸

v ­ê¡¢ªh k êp 5 ±ê I i > ®ê¡©ª©ê> ê 5 ê I꡾ L ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¸

v ­ê¡£ªh t ê¸Ãêm ±ê ±êh I { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¢£

v ­ê¡¢ªh i êh 5 ±ê I i > ®ê¡©ª©ê> ê 5 ꡾L ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¸

v ­ê¡£¡h z êw5 { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¡£ i ê ê¡©¡¤¾ ê ®ê T

v ­ê¡¢¡h { êl ±ê L ê I i > ®ê¡©ª©­ê> ê 5 ê¡ L L ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¡£ v ­ê¡¢¢h s êm ±ê L T i > ®ê¡©ª©­ê ­ê¡¾ L ­ { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¸

v ­ê¡£¤h t 5 êqI ê> ê 5 ±êh I { 5 ê L ®ê¡©¡ª i ê ê¡©¡¡¾ ê ®ê T v ­ê¡£¥h z êl ±êh I { 5 ê L ®ê¡©¡ª¾¡©¢£ ¡ª©


v ­ê¡£¦h y êz5 ±êh I { 5 ê L ®ê¡©¡ª¾¡©¡¢ i ê ê¡©¡¢¾ ê ®ê T i ê ê¡©¢¢¾ ê ®êz ê H H H v ­ê¡£§h j êz5 { 5 ê L ®ê¡©¡¡¾¸

v ­ê¡¤¢h z êh ±ê 5 ±êh { 5 ê L ®ê¡©ª©¾¡©¢£ê¸à v ­ê¡¤¢i z êtI ±ê > 5 ±êh { 5 ê L ®ê¸ v ­ê¡¤£h w Iê} ±ê { 5 ê L ®ê¡©¡ª¾¡©¢£

v ­ê¡£¨h r êz { 5 ê L ®ê¡©¡ª i ê ê¡©ª©¾ ê ®ê T

v ­ê¡¤¥h u> êl L±êh I { 5 ê L ®ê¡©¡¡¾¡©¢¢

v ­ê¡£©h y êz5 ±ê > { 5 ê L ®ê¡©¡ª¾¡©¢¢

v ­ê¡¤¦h t êq5 ±êh I { 5 ê L ®ê¡©¡¡¾¡©¢¢

v ­ê¡¤ªh y ên 5 { 5 ê L ®ê¡©¡ª¾¸

v ­ê¡¤§h w ês ±êh I { 5 ê L ®ê¡©¡¡¾¡©¢£

v ­ê¡¤¡h n ês5 I±ê L { 5 ê L ®ê¡©¡ª i ê ê¡©¡ª¾ ê ®ê T

v ­ê¡¤¨h m ê¸Ãêt5 ±êh I { 5 ê L ®ê¡©¡¡ i ê ê¡©¡¡¾ ê ®ê T

v ­ê¡¤¡h i5 êp 5 ±ê ±êh { 5 ê L ®ê¡©¢¡ i ®ê

v ­ê¡¤©h m êqI { 5 ê L ®ê¡©¡ª i ê ê¡©¡ª¾ ê ®ê

v ­ê¡¤¡i o êqI ±ê 5 I±êh { 5 ê L ®ê¡©¢¡ i ®ê 5

v ­ê¡¥ªh } êt I { 5 ê L ®ê¡©¡¡¾¡©¢£

v ­ê¡¤¢h rQ êt5 5 ±ê L T { 5 ê L ®ê¡©¡ª¾¸

v ­ê¡¥¡h i êh ±ê 5 5 { 5 ê L ®ê¡©¡¡¾¡©¡¤ i ê ê¡©¡¥¾H ê ®ê T ¡¡ª


v ­ê¡¥¢h i ê¸ÃêqI ±ê L T { 5 ê L ®ê¡©¡¡¾¸ v ­ê¡¥£h r êm ±ê H H T { 5 ê L ®ê¡©¡¢¾¡©¡£ i ê ê¡©¡£¾ ê ®ê 5 v ­ê¡¥¥h y ês ±ê > 5 ±êh I i > ®ê¡©¡¢­ê pp­ê I { 5 ê L ®ê¡©¡¢¾¡©¡¤ v ­ê¡¥¦h n êh i > ®ê¡©¡¢­ê ê I { 5 ê L ®ê¡©¡¢¾¡©¢£ v ­ê¡¥§h o ês ±ê > i > ®ê¡©¡£­êm 5 ê I { 5 ê L ®ê¡©¡£ i ê ê¡©¡¤¾ ê ®ê v ­ê¡¥¨h ên H ±ê H i > ®ê¡©¡£­ê 5 { 5 ê L ®ê¡©¡£ i ê ê¡©¡¤¾ ê ®ê 5

v ­ê¡¦¡h k 5 êq5 { 5 ê L ®ê¡©¡¢¾¡©¡£ i ê ê¡©¡¤¾ ê ®ê Q v ­ê¡¦¢h m > êp 5 { 5 ê L ®ê¡©¡£ i ê ê¡©¡¤¾ ê ®ê v ­ê¡¦£h y> > ês > i > ®ê¡©¡£­}p­¡­ { 5 ê L ®ê¡©¡£¾¡©¢£ v ­ê¡¦¤h w êh ±ê L T i > ®ê¡©¡£­}pp­¡­ { 5 ê L ®ê¡©¡£ i ê ê¡©¡¤¾ ê ®ê 5 v ­ê¡¦¥h t êq5 ±ê 5 i > ®ê¡©¡£­ ­ { 5 ê L ®ê¡©¡£ i ê ê¡©¡£¾ ê ®ê Q v ­ê¡¦¦h o êp 5 i > ®ê¡©¡¤­ê5 ê¡£­ { 5 ê L ®ê¡©¡¤

v ­ê¡¥©h u> êw5 ±ê i > ®ê¡©¡£ê 5 ê I { 5 ê L ®ê¡©¡£ i ®êt 5 ê

v ­ê¡¦§h } êqI ±ê > i > ®ê¡©¡¥­ê ­ê¡­ { 5 ê L ®ê¡©¡¥¾¡©¢¢

v ­ê¡¦ªh i êv 5 ±ê > i > ®ê¡©¡£­ppp­¡­ { 5 ê L ®ê¡©¡£¾¸

v ­ê¡¦¨h y êz5 >±ê > 5 ê> ê i > ®ê¡©¡§­ê ­ê¢¨­ { 5 ê L ®ê¡©¡§¾¡©¢£ ¡¡¡


v ­ê¡¦©h t 5 êu5 ±ê IêR { 5 ê L ®ê¡©¡§¾¡©¢£

v ­ê¡§©h m > ês ±ê > { 5 ê L ®ê¡©¡©¾¡©¢¢

v ­ê¡§ªh z êl Lê ±ê > L i > ®ê¡©¡§­ê ­ê©­ { 5 ê L ®ê¡©¡§¾¡©¢¢

v ­ê¡¨ªh ­êk ê¸Ãêq >±ê L ê I { 5 ê L ®ê¡©¡©¾¡©¢£

v ­ê¡§¡h z ê ±ê > { 5 ê L ®ê¡©¡§¾¡©¢¢

v ­ê¡¨¡h q êp 5 ±ê > L ¾ { 5 ê L ®ê¡©¡©¾¡©¢¢

v ­ê¡§¢h h êq5 ±ê I { 5 ê L ®ê¡©¡©¾¡©¢£

v ­ê¡¨¢h o5 ê 5 ±ê I { 5 ê L ®ê¡©¡©¾¡©¢£

v ­ê¡§£h y> > ês ±ê I { 5 ê L ®ê¡©¡£¾¡©¢ªê¸Ã

v ­ê¡¨¥h k êq ¾ >±ê I { 5 ê L ®ê¡©¡© i ê ê¡©¡©¾ ê ®ê 5

v ­ê¡§¤h n 5 êm ±ê 5 i > ®ê¡©¡¨­êq 5 ê¡ L { 5 ê L ®ê¡©¡¨¾¡©¢£

v ­ê¡¨¦h w êqI ±ê > { 5 ê L ®ê¡©¡©¾¡©¢¢

v ­ê¡§¥h n êp 5 ±ê { 5 ê L ®ê¡©¡¨¾¡©¢ª

v ­ê¡¨§h t êq5 êR ±êQ { 5 ê L ®ê¡©¡©¾¡©¢£

v ­ê¡§¦h {I êqI ±ê 5 { 5 ê L ®ê¡©¡© i ê ê¡©¢ª¾ ê ®ê 5

v ­ê¡¨¨h w êo ±ê 5 { 5 ê L ®ê¡©¡©¾¡©¢£

v ­ê¡§§h iH êp 5 ±ê I { 5 ê L ®ê¡©¡©¾¡©¢£

v ­ê¡¨©h n êt ±ê L ê I { 5 ê L ®ê¡©¡©¾¡©¢ª

v ­ê¡§¨h m 5 ê} ±ê > { 5 ê L ®ê¡©¡©¾¡©¢¡

v ­ê¡©ªh s 5 êq ±ê { 5 ê L ®ê¡©¡©¾¡©¢£ ¡¡¢


v ­ê¡©¢h w > ên ±ê L { 5 ê L ®ê¡©¡©¾¡©¢¢

v ­ê¢ª¢h q êm ±ê { 5 ê L ®ê¡©¢ª¾¡©¢£

v ­ê¡©£h s ê} ±ê > L { 5 ê L ®ê¡©¡©¾¡©¢¢

v ­ê¢ª£h n I êh ±ê I { 5 ê L ®ê¡©¢ª

v ­ê¡©¤h i 5 ê 5 ±ê > 5 { 5 ê L ®ê¡©¡©¾¡©¢£

v ­ê¢ª¤h z ês ±ê L T { 5 ê L ®ê¡©¢ª

v ­ê¡©¥h y êq5 ±ê > L { 5 ê L ®ê¡©¡©¾¡©¢¢

v ­ê¢ª¥h ­êl > êq5 { 5 ê L ®ê¡©¢ª¾¡©¢£

v ­ê¡©¦h {I ên5 ±ê > { 5 ê L ®ê¡©¡©¾¡©¢¢ v ­ê¡©§h { 5 êr5 5 ±ê I { 5 ê L ®ê¡©¡¤­ê¡©¡©¾¡©¢£ v ­ê¡©¨h m êr5 5 ±ê > { 5 ê L ®ê¡©¡©¾¡©¢¢ v ­ê¡©©h t5 5 êp 5 ±êI 5 { 5 ê L ®ê¡©¡¨¾¡©¡© i ê ê¡©¡©¾ ê ®ê 5 v ­ê¢ªªh z 5 êq5 ±ê I { 5 ê L ®ê¡©¡©¾¡©¢¤ v ­ê¢ª¡h r êz ±ê > 5 { 5 ê L ®ê¡©¡©¾¡©¢ª

v ­ê¢ª¦h o êÂqI Ãêz5 ±ê { 5 ê L ®ê¡©¡©¾¡©¢£ v ­ê¢ª§h o 5 êm ±ê > L { 5 ê L ®ê¡©¡¨¾¡©¢£ v ­ê¢ª¨h m êqI ±ê I { 5 ê L ®ê¡©¢ª v ­ê¢ª©h o 5 êp 5 ±ê > { 5 ê L ®ê¡©¢ª¾¡©¢¢ i ®ê 5 v ­ê¢¡ªh n 5 5 êp 5 ±ê > ±êh { 5 ê L ®ê¡©¢ª¾¡©¢¡ v ­ê¢©¦h t êh ±ê > ±êh { 5 ê L ®ê¡©¢¡¾¡©¢¢ i ®ê ­ê ­ê©¦¤½¥ ¡¡£


v ê W êk ês ­êy ê ê ê¡©¢¡¾¡©¥¢ h I êp ê{5 ­êp ê > ê¡©¢¡¾¡©¥¢

} ®ê÷êm 5 ® whtiê ¨¤ª­ê r ê ¡££­ê p ê ê ê ê ­ê t ê ¡¨¨£¾¡©¦£­ê v ê W êk ês ­êy ê ê ê¡©¢¡¾¡©¥¢­ k ê: ê ê W ® h ê ê 5 ê I ê ® p ê ®êh êz ê z O: ê ®êk ês ꨡhê v ê ®êt ê ê ê k ê ê ê W ê O ®ê©­£­¡©¡¨ k ê êO ­ê ê ±ê ê ®ê¢¢­¤­¡©¢¡êO ­ê£¤©ª v ê ê ® p ê ê ®ê¦­¡ª­¡©¢¨êO ­ê¦¢¨¤½¡ p ê ®êm ê{ :ê z O: ê ®êk ês ꩪ v ê ®ê} êO k ê ê ê W ê O ®ê¥­£­¡©¡§ k ê êO ­ê ê ±ê ê ®ê¢¢­¤­¡©¢¡êO ­ê£¤¦¡ v ê ê ® p ê ê ®ê p ê ®êm ên ê z O: ê ®êk ês ꡧ¥ v ê ®êp O: k ê ê ê W ê O ®ê¢©­¡¡­¡©¡£ k ê êO ­ê ê ±ê ê ®ê¢£­¤­¡©¢¡êO ­ê£¤£ª v ê ê ® p ê ê ®ê¢¨­£­¡©¢¢êO ­ê£§¡ª½¡ p ê ®êk êr ê z O: ê ®êk ês ꢪª v ê ®êp O: k ê ê ê W ê O ®ê¢­¥­¡©¡ª k ê êO ­ê ê ±ê ê ®ê£­¥­¡©¢¡êO ­ê£¥ª¢ v ê ê ® p ê ê ®ê¡¡­£­¡©¢¤êO ­ê¢£ª¦ ¡¡¤


p ê ®êh êk z O: ê ®êk ês ê¡£¡ v ê ®êp O: k ê ê ê W ê O ®ê¢£­¥­¡©¢¡ k ê êO ­ê ê ±ê ê ®ê¢§­¥­¡©¢¡êO ­ê¥¡¡© v ê ê ® p ê ê ®ê p ê ®êt êz z O: ê ®êk ês ꣩ v ê ®êp ê k ê ê ê W ê O ®ê¢ª­¤­¡©¢¡ k ê êO ­ê ê ±ê ê ®ê£ª­¥­¡©¢¡êO ­ê£¤¥§ v ê ê ® p ê ê ®ê p ê ®ês êy z O: ê ®êk ês ꥥ v ê ®êw ê ê ê : ê ê ê k ê ê ê W ê O ®ê£¡­¥­¡©¢¡ k ê êO ­ê ê ±ê ê ®ê¢­¦­¡©¢¡êO ­ê¥¢¤©½¡ v ê ê ® p ê ê ®ê p ê ®ês êt z O: ê ®êk ês ê©£ v ê ®êp O: k ê ê ê W ê O ®ê¢¥­¥­¡©¢¡ k ê êO ­ê ê ±ê ê ®ê§­¦­¡©¢¡­êO ­ê¥¡¦© v ê ê ® p ê ê ®ê p ê ®êz êl z O: ê ®êk ês ê¡£ v ê ®êt k ê ê ê W ê O ®ê¡¦­¨­¡©ª© k ê êO ­ê ê ±ê ê ®ê¦­¨­¡©¢¡êO ­ê£¢¢¥ v ê ê ® p ê ê ®ê p ê ®êz êl z O: ê ®êk ês ê¡£ v ê ®êp ê ¡¡¥


k ê ê ê W ê O ®ê¡¦­¤­¡©¢¡ k ê êO ­ê ê ±ê ê ®ê¥­¨­¡©¢¡êO ­ê£¢¢¥ p ê ®êo ê{ z O: ê ®êk ês ꧩ v ê ®êp ê k ê ê ê W ê O ®ê¡¤­§­¡©ª¥ k ê êO ­ê ê ±ê ê ®ê¥­©­¡©¢¡êO ­ê£¤¦§½¢ v ê ê ® p ê ê ®ê p ê ®êh êz z O: ê ®êk ês ꤣ v ê ®êt ê ê ê k ê ê ê W ê O ®ê¨­¡¢­¡©ª¢ k ê êO ­ê ê ±ê ê ®ê¢¢­¡¢­¡©¢¡êO ­ê£¤¦ª v ê ê ®êz êO ­ê£¤¦ªê W ê êk ês ê êO ­ê¦§¨£½¢¨ p ê ê ®ê p ê ®êq ês z O: ê ®êk ês ê¡¥ v ê ®êp ê ê ê k ê ê ê W ê O ®ê¢ª­¤­¡©¢¡ k ê êO ­ê ê ±ê ê ®ê£¡­£­¡©¢¢êO ­ê£©¤§½¡ v ê ê ® v ®ê} ê ê ê ­ê ­ê ê êO ­ê¡¥¤¥½£ª p ê ®êm ên z O: ê ®êk ês ꣨ v ê ®êt ê ê ê k ê ê ê W ê O ®ê¢­¨­¡©¢¢ k ê êO ­ê ê ±ê ê ®ê©­¨­¡©¢¢êO ­ê§£¦¦ v ê ê ® p ê ê ®ê p ê ®êq ên z O: ê ®êk ês ê¡ v ê ®êt ê ê ê k ê ê ê W ê O ®ê¢­¨­¡©¢¢ k ê êO ­ê ê ±ê ê ®ê©­¨­¡©¢¢êO ­ê§£¦§ v ê ê ® p ê ê ®ê ¡¡¦


p ê ®êh êt z O: ê ®êk ês ê¡©© v ê ®êp O: k ê ê ê W ê O ®ê¨­£­¡©¢£ k ê êO ­ê ê ±ê ê ®ê¢¦­£­¡©¢£êO ­ê¢§¨¦ v ê ê ® p ê ê ®ê¢¡­¦­¡©¢¦­êO ­ê¤¦¡©½¡ p ê ®êh êq z O: ê ®êk ês ꢧ v ê ®êp ê ê k ê ê ê W ê O ®ê¡¤­¤­¡©¢£ k ê êO ­ê ê ±ê ê ®ê¡­¥­¡©¢£êO ­ê££¨© v ê ê ® p ê ê ®ê£¡­§­¡©¢¤êO ­ê£¢©§½¢¤ p ê ®êt Wêo z O: ê ®êk ês ꢣ v ê ®êp O: k ê ê ê W ê O ®ê¥­¥­¡©¢£ k ê êO ­ê ê ±ê ê ®ê¨­¥­¡©¢£êO ­ê¤ª£¦ v ê ê ® p ê ê ®ê¢£­£­¡©¢¦êO ­ê¢¤©¢½¡¾¢¦ p ê ®êl êt z O: ê ®êk ês ꤡ v ê ®êp ê k ê ê ê W ê O ®ê¡¢­¢­¡©¢¤ k ê êO ­ê ê ±ê ê ®ê¢£­¡¢­¡©¢¤êO ­ê§¥ª v ê ê ® p ê ê ®ê p ê ®ês êh z O: ê ®êk ês ꨤ v ê ®êt ê ê ê k ê ê ê W ê O ®ê¢¦­¦­¡©¢¤ k ê êO ­ê ê ±ê ê ®ê¢­¨­¡©¢¤êO ­ê£¡¦© v ê ê ® p ê ê ®ê§­¡ª­¡©¢¥êO ­ê¤¥¢§½¡¾¢¥ p ê ®êh êz z O: ê ®êk ês ꢢ¤ v ê ®êp O ê ê k ê ê ê W ê O ®ê¡­¤­¡©¢¥


k ê êO ­ê ê ±ê ê ®ê¡ª­¤­¡©¢¥êO ­ê¡§ª¡½¢ v ê ê ® p ê ê ®ê p ê ®êh êi z O: ê ®êk ês ꡨ¦ v ê ®êt ê ê ê ê ê k ê ê ê W ê O ®ê¢¢­¤­¡©¢¥ k ê êO ­ê ê ±ê ê ®ê£ª­¤­¡©¢¥êO ­ê¢ª£§½¢ v ê ê ® p ê ê ®ê p ê ®êq êw z O: ê ®êk ês ꡦ v ê ®êt ê ê ê ê ê ê k ê ê ê W ê O ®ê¥­¤­¡©¢¥ k ê êO ­ê ê ±ê ê ®ê©­¥­¡©¢¥êO ­ê¢¢¡£½¢ v ê ê ® p ê ê ®ê p ê ®êl êt z O: ê ®êk ês ꤡ v ê ®êm k ê ê ê W ê O ®ê¢¡­§­¡©¢¥ k ê êO ­ê ê ±ê ê ®ê¡ª­¨­¡©¢¥êO ­ê£¤¢©½¢ v ê ê ® p ê ê ®ê¡¡­¡ª­¡©¢¨êO ­ê¦£¡¨½¢ p ê ®êt êo z O: ê ®êk ês ꦣ v ê ®êm k ê ê ê W ê O ®ê¢£­£­¡©¢¦ k ê êO ­ê ê ±ê ê ®ê¡¤­¤­¡©¢¦êO ­ê¢¤©¡½¢ v ê ê ® p ê ê ®ê p ê ®êt ê} O : z O: ê ®êk ês ꡦ¤ v ê ®êp ê k ê ê ê W ê O ®ê£­¥­¡©¢¦ k ê êO ­ê ê ±ê ê ®ê¢¡­¥­¡©¢¦êO ­ê£¤£¨½¢ v ê ê ® p ê ê ®ê¢¡­¡¢­¡©¢§êO ­ê¨¦©¤½¡ ¡¡¨


p ê ®êp ê{ z O: ê ®êk ês ꡧª v ê ®êp ê ê k ê ê ê W ê O ®ê¨­¦­¡©¢¦ k ê êO ­ê ê ±ê ê ®ê¡¨­¦­¡©¢¦êO ­ê¤£¦§½¢ v ê ê ® p ê ê ®ê p ê ®êr êl : z O: ê ®êk ês ê¡© v ê ®êw ê ±ê ê ê k ê ê ê W ê O ®ê¡ª­¥­¡©¢§ k ê êO ­ê ê ±ê ê ®ê¡¡­¥­¡©¢§êO ­ê£©©¥½¡ v ê ê ® p ê ê ®ê¢¢­¤­¡©£¡êO ­ê£¢ª¥½¡ p ê ®êo êi z O: ê ®êk ês ê©© v ê ®êp ê ê ê k ê ê ê W ê O ®ê¢¥­¡ª­¡©¢£ k ê êO ­ê ê ±ê ê ®ê¢­¡¡­¡©¢¨êO ­ê¦¨©¦½¢ v ê ê ® p ê ê ®ê p ê ®êl êi z O: ê ®êk ês ꧡ v ê ®êw W ê ê ê ê k ê ê ê W ê O ®ê¤­¦­¡©¢© k ê êO ­ê ê ±ê ê ®ê§­¦­¡©¢©êO ­ê£¨©©½¢ v ê ê ® p ê ê ®ê¡¤­¡­¡©£¡êO ­ê£§§¡ p ê ®ê êi W z O: ê ®êk ês ꢤ¢ v ê ®êw ê ê ê ê¾ê k ê ê ê W ê O ®ê£ª­¡­¡©£ª k ê êO ­ê ê ±ê ê ®ê¡¥­¢­¡©£ªêO ­ê©©¢½¢ v ê ê ® p ê ê ®ê¢¥­¡ª­¡©£ªêO ­ê§¢¡¦½¡ p ê ®êq êt z O: ê ®êk ês ꤡ v ê ®êw W ê ê ê k ê ê ê W ê O ®ê¡¨­¡¢­¡©¢© ¡¡©


k ê êO ­ê ê ±ê ê ®ê¡§­¢­¡©£ªêO ­ê¨¡¦©½¡¾¢© v ê ê ® p ê ê ®ê p ê ®êh êu z O: ê ®êk ês ꦣ v ê ®êw W ê ê ê ê k ê ê ê W ê O ®ê¡¢­£­¡©£ª k ê êO ­ê ê ±ê ê ®ê¥­¥­¡©£ªêO ­ê¢¢¥§½¢ v ê ê ® p ê ê ®ê¡¢­¡­¡©£¡êO ­ê£¢ª½¡ p ê ®ês êh z O: ê ®êk ês ꡤ¥ v ê ®êt ê ê ê ê ê k ê ê ê W ê O ®ê¡­¨­¡©£ª k ê êO ­ê ê ±ê ê ®ê¢©­§­¡©£ªêO ­ê¤¨£©½¢ v ê ê ® p ê ê ®ê p ê ®ê{ ê¹q ºê ­ ­ ­ ­ z O: ê ®êk ês ꦨ v ê ®êp ê W ê ê ê : k ê ê ê W ê O ®ê¢©­¡ª­¡©£ª k ê êO ­ê ê ±ê ê ®ê¢ª­¡¡­¡©£ªêO ­ê§£¡¤½¢ v ê ê ® p ê ê ®ê p ê ®êh êi z O: ê ®êk ês ꧤ v ê ®êw W ê ê ê ê k ê ê ê W ê O ®ê¡£­¡¢­¡©£ª k ê êO ­ê ê ±ê ê ®ê¢¤­¡¢­¡©£ªêO ­ê¨¡¨ª½¢ v ê ê ® p ê ê ®ê p ê ®ên ê :êk : z O: ê ®êk ês ê¡¥£ v ê ®êw ê ±ê ê ê k ê ê ê W ê O ®ê¢ª­¤­¡©£¡ k ê êO ­ê ê ±ê ê ®ê¢¢­¤­¡©£¡êO ­ê£¡¦§½¡ v ê ê ® p ê ê ®ê ¡¢ª


p ê ®ê}H H êz z O: ê ®êk ês ê©£ v ê ®êw W ê ê ê ê k ê ê ê W ê O ®ê£­¡ª­¡©£¡ k ê êO ­ê ê ±ê ê ®ê¢©­¡ª­¡©£¡êO ­ê§¤¥¦½¢ v ê ê ® p ê ê ®ê p ê ®êy ês z O: ê ®êk ês ê v ê ®êw W ê ê ê ê k ê ê ê W ê O ®ê£­¡ª­¡©£¡ k ê êO ­ê ê ±ê ê ®ê¡¢­¡¢­¡©£¡êO ­ê¥¥£©½¢ v ê ê ® v ®êv ê ê ê ê ê : ±ê ê ê ê ê

¡¢¡


v ê W êk ês ­êz O ê: ê ê¡©¢¡¾¡©¤¡ h I êp ê{5 ­êp ê ê > ê¡©¢¡¾¡©¤¡

} ®ê÷êm 5 ® whtiê ¨¤ª­ê r ê ¡£¤­ê p ê ê ê ê ­ê t ê ¡¨¨£¾¡©¦£­ê v ê W êk ês ­êz O ê: ê ê¡©¢¡¾¡©¤¡­ k ê: ê ê W ® h ê ê 5 ê I ê ® { ­êO ­ê¡ p ê: ®ês êh v ®ê v O: ®êk ês k ê ê ®ê¡¥­§­¡©¢¡ ­ê ê ®ê¥§ p ê ®ê ê ꨭ¡ª­¡©¢¥êO ­ê¤¥¢§½¡ê ê ê { ­êO ­ê¡ p ê: ®ês êh v ®ê : : v O: ®êk ês k ê ê ®ê¢­¨­¡©¢¤ ­ê ê ®ê£¡¦©½¢¤ { ­êO ­ê¡ p ê: ®ês êh v ®ê ­ê v O: ®êk ês k ê ê ®ê¢©­§­¡©£ª ­ê ê ®ê¤¨£©½£ª { ­êO ­ê£ p ê: ®êp êÂh Ãêh v ®ê O v O: ®êks k ê ê ®ê¡©­¤­¡©¢¡ ­ê ê ®ê§±ê£¡­¥¤½¢¡ p ê ®ê ê ꢭ¡ª­¡©¢¨êO ­ê¦£¥¤½¡½¢¨ê ê { ­êO ­ê¦ p ê: ®êh êi ¡¢¢


v ®ê v O: ®êks k ê ê ®ê¤­¥­¡©¢¡ ­ê ê ®ê¤¨±ê£¤£¤½¢¡ p ê ®ê ê ê¡¥­¢­¡©£ªêO ­ê¡¥£§½£ªê ê { ­êO ­ê§ p ê: ®êl êi 5 v ®ê v O: ®êks k ê ê ®ê¢­¥­¡©¢¡ ­ê ê ®ê¦±ê£¤¨§½¢¡ p ê ®êz ê ês { ­êO ­ê§ p ê: ®êl êi 5 v ®ê v O: ®êks k ê ê ®ê¢­¥­¡©¢¡ ­ê ê ®ê¤¦±ê£¤¨¨½¢¡ { ­êO ­ê¨ p ê: ®êt êi v ®ê v O: ®êks k ê ê ®ê¡¨­¤­¡©¢¡ ­ê ê ®ê¨±ê£¡¥£½¢¡ p O ê ê ê ê ê : ®êi êp ê ê ê ꢣ­¨­¡©¢¨ê O ­ê¥££¦½¢½¢¨ { ­êO ­ê© p ê: ®ê êiH : v ®ê : v O: ®êks k ê ê ®ê¢¤­¤­¡©¢¡ ­ê ê ®ê£¥¡¤½¢¡ { ­êO ­ê¡ª p ê: ®ê Ãêr êi v ®ê v O: ®êks k ê ê ®ê¢¢­¤­¡©¢¡ ­ê ê ®ê¡¨±ê£¤¨£½¢¡ ¡¢£


p O ê ê ê ê ê : ®ê ê ꢣ­¦­¡©£©êpp­êu ­ê§¦©¥½¡¾¡©£©ê ê i êr { ­êO ­ê¡ª p ê: ®ê Ãêr êi v ®ê v O: ®êks k ê ê ®ê£ª­¤­¡©¢¥ ­ê ê ®ê¢ª£§½¢¥ p ê ®ê ê ê¡©­¡¢­¡©£¤êpp­êu ­ê£¦½¢ê ê ê ê { ­êO ­ê¡¡ p ê: ®ê} êi v ®ê : v O: ®êks k ê ê ®ê¢¨­¥­¡©¢¡ ­ê ê ®ê¥¥­ê¥¡§¡½¢¡ { ­êO ­ê£¦ p ê: ®êo êi v ®êO v O: ®êks k ê ê ®ê¡¤­¥­¡©¢¢ ­ê ê ꦦ±ê¥£¤¡½¢¢ p ê ®ê ê ê¡¡­¤­¡©£¤êO ­êpp­êu ­ê£ª©ª½¡ê { ­êO ­ê¤¢ p ê: ®êq êj v ®ê : v O: ®êks êO ­ê¡¥§êÂs ê¡££±êi à k ê ê ®ê¡­£­¡©¢¡ ­ê ê ®ê¡­ê¡¤¢ª½¢¡ w ®êks ê¡£¢±ês ±êi êO ­ê¢ª { ­êO ­ê¤¦ p ê: ®êp êj v ®ê v O: ®êks k ê ê ®ê¢¢­¤­¡©¢¡ ­ê ê ®ê£¢­ê£¥¡¢½¢¡ v ®êz ê ê ês { ­êO ­ê¥£ p ê: ®êi êkH ¡¢¤


v ®ê v O: ®êks k ê ê ®ê¢¡­¨­¡©¢¢ ­ê ê ®ê§¢­ê¢ª¨½¢¢ { ­êO ­ê¦£ p ê: ®êp êk v ®ê v O: ®êks k ê ê ®ê¢¢­¤­¡©¢¡ ­ê ê ®ê¢¨­ê£¥£¦½¢¡ p ê ®ê ê ꤭¤­¡©¢¤êO ­ê¢¨§¥½¢¤ê ê { ­êO ­ê¦¤ p ê: ®êh êk v ®ê O: v O: ®êks k ê ê ®ê¢§­¥­¡©¢¡ ­ê ê ®ê¥­ê¥¡¡©½¢¡ v ®ê ê ꡪ­¤­¡©¢©êv­ê ­ê¡©¤½¢¥½¢¨ê : ê ê ê: ê ê O ê ê ê ê ê êt { ­êO ­ê¦¦ p ê: ®êp êl > v ®ê : v O: ®êks k ê ê ®ê¡©­¤­¡©¢¡ ­ê ê ®ê¡¢­ê£££¦½¢¡ p O ê ê ê ê ê : ®ê ê êq êl > ê ê : êO ­ê¨©§½¡½¢¦ v ®ê ê ꧭ¦­¡©¢§êv­ê ­ê¨¨¨½¡©½¢§ê O: : ê ê : ê ê êt { ­êO ­ê¦§ p ê: ®êz êl v ®ê v O: ®êks k ê ê ®ê¦­¨­¡©¢¡ ­ê ê ®ê©­ê£¢¢¥½¢¡ { ­êO ­ê¦§ p ê: ®êz êl v ®ê v O: ®êks k ê ê ®ê¥­¨­¡©¢¡ ¡¢¥


­ê ê ®ê¡ª­ê£¢¢¥½¢¡ { ­êO ­ê¦© p ê: ®êk êl v ®ê v O: ®êks k ê ê ®ê¡¥­¤­¡©¢¡ ­ê ê ®ê£­ê¢©¦¥½¢¡ p ê ®ê ê ꢩ­§­¡©£¡êO ­ê©©©½¢ê ê { ­êO ­ê§ª p ê: ®ê êm v ®ê ê : : ±ê v O: ®êÂks OÃêks ꡨ© k ê ê ®ê¡£­¥­¡©¢¢ ­ê ê ®ê¥­ê£©£¡½¢¢ { ­êO ­ê§ª p ê: ®ê êm v ®ê v O: ®êÂks OÃêks ꡨ© k ê ê ®ê¢­¡¢­¡©¢¢ ­ê ê ®ê§¤­ê£©£¡½¤½¢¢ v ®ên ê : ê ê ê¡©¨½£¥­ { ­êO ­ê§ª p ê: ®ê êm v ®ê O: v O: ®êÂks OÃêks ꡨ© k ê ê ®ê¢­¡¡­¡©¢¨ ­ê ê ®ê¥©§¡ v ®ên ê O: ê ê êO ­ê¨ª½¢©­ê { ­êO ­ê§© p ê: ®êl êm > v ®ê v O: ®êks k ê ê ®ê¢ª­¦­¡©¢¡ ­ê ê ®ê¥¦­ê¥¥¨¦½¢¡ v ®êz ê ê ês ±ê êO ­ê¥£½£ª { ­êO ­ê¨ª p ê: ®êh êm v ®ê ¡¢¦


v O: ®êks k ê ê ®ê£ª­¤­¡©¢¡ ­ê ê ®ê¤¥­ê¤ª£¤½¢¡ p ê ®ê ê ꦭ¨­¡©¢©êO ­ê¥¥¡¦½¢©ê { ­êO ­ê¨¥ p ê: ®êq ên v ®ê ê ê ê v O: ®êks k ê ê ®ê©­¨­¡©¢¢ ­ê ê ®ê¡¥­ê§£¦§½¢¢ { ­êO ­ê¡ª¦ p ê: ®êm ên v ®ê : v O: ®êks k ê ê ®ê¡¥­¤­¡©¢¡ ­ê ê ®ê¤­ê¢©¦¦½¢¡ p ê ®êv : êvsvêk ­ês êO ­ê¢¢£¥ê ê ꢢ­¥­¡©¤§ê { ­êO ­ê¡ª¦ p ê: ®êm ên v ®ê ê ê ê v O: ®êks k ê ê ®ê©­¨­¡©¢¢ ­ê ê ®ê¡¤­ê§£¦¦½¢¢ { ­êO ­ê¡ª§ p ê: ®êh ên v ®ê v O: ®êks k ê ê ®ê¢¢­¤­¡©¢¡ ­ê ê ®ê£¤­ê£¤©¨½¢¡ { ­êO ­ê¡ª¨ p ê: ®ên ênH v ®ê v O: ®êks k ê ê ®ê¢¢­¤­¡©¢¡ ­ê ê ®ê¢ª­ê£¤¡©½¢¡ p ê ®êv : êvsvêk ­ês êO ­ê¢¢£¥ê ê ꢢ­¥­¡©¤§ê { ­êO ­ê¡¤¡ p ê: ®êt êo ¡¢§


v ®ê O: v O: ®êks k ê ê ®ê¨­¥­¡©¢£ ­ê ê ®ê¡¨­ê¤ª£¦½¢£ p ê ®ê ê ꢣ­£­¡©¢¦êO ­ê¢¤©¢½¤ê ê { ­êO ­ê¡¤¢ p ê: ®ê¹o ºê{ ê W v ®ê ê: ±ê ±ê W ê ê O ê : v O: ®êks k ê ê ®ê¡ª­¥­¡©¢¡ ­ê ê ®ê¡±£±¢­ê£¡¥ª½¢¡ p ê ®ê ê ê ê ê ê ê ê ê W ꡽¢ê¡©££ { ­êO ­ê¡¤£ p ê: ®êh êo v ®ê : v O: ®êks k ê ê ®ê¢¦­¨­¡©¢¡ ­ê ê ®ê¥©­ê§ª¢©½¢¡ w ®êpp­êu ­ê¡¡¾§¥ª½¡ê ê ê¡¥­ pp­¡©£§ên ê ­ê¥¢ w ®êpp­êu ­ê¡¦©¢½¡ê¡¢­pp­¡©£¨ên ê ­ê¦ª w ®êpp­êu ­ê¡¦©¢½¢ê¡©£¨ê ê ꢩ­}ppp­¡©£¨ên ê ­ê¨¤ w ®êpp­ê ­ê¥¢¥¡½¡ê£­}­¡©£©Ãê ê êz ê ­ê©­ê ês p ê ®êpp­êu ­ê¦¦©£½¢ê ê ê¡£­ê ê¡©£¦ê ꢣ­p­¡©£¤ { ­êO ­ê¡¤¤ p ê: ®êp êo v ®ê v O: ®êks k ê ê ®ê¡¦­¨­¡©¢¢ ­ê ê ®ê§¡­ê§¥£ª½¢¢ p ê ®ê ê ê¡£­}ppp­¡©£¦ê ê ꢣ­p­¡©£¤êpp­êu ­ê¦¦©£½¢ { ­êO ­ê¡¤¥ p ê: ®êl êo v ®ê : v O: ®êks k ê ê ®ê¢¢­¤­¡©¢¡ ­ê ê ®ê¢£­ê£¤¥ª½¢¡ p ê ®ê ê ꨭ¦­¡©¢§êO ­ê¤¦§¦½¢§ê ê ¡¢¨


{ ­êO ­ê¡¤© p ê: ®êh êq v ®ê ê ê v O: ®êks k ê ê ®ê¡­¥­¡©¢£ ­ê ê ®ê¡§­ê££¨©½¢£ v ®ês ê¡©¢¥ê ê ê ê ê ê ­ { ­êO ­ê¡¥¦ p ê: ®êm êq O : v ®ê v O: ®êks k ê ê ®ê¢¡­¤­¡©¢¡ ­ê ê ®ê¡¥­ê£¤¡ª½¢¡ p ê ®ê ê ꢦ­¡ª­¡©¢¨êO ­ê¦¢¨©½¡©¢¨ê { ­êO ­ê¡©£ p ê: ®êk êr v ®ê O: v O: ®êks k ê ê ®ê£­¥­¡©¢¡ ­ê ê ®ê¤­ê£¥ª¢½¢¡ p ê ®ê ê ê¡¡­£­¡©¢¤ê ­ê ­êt­êz êO ­ê¢£ª¤½¢£ê { ­êO ­ê¡©¥ p ê: ®êh êr v ®ê : : v O: ®êks k ê ê ®ê¡©­¤­¡©¢¡ ­ê ê ®ê¡¡­ê££££½¢¡ w ®ê ê ê ê ê O­êO ­ê§¢ês p ê ®ê ê ꢪ­¦­¡©¢¥êO ­ê¢©§¤½¢¥ê ê { ­êO ­ê¢ª¡ p ê: ®êq ês v ®ê ê ê ê v O: ®êk ­ês k ê ê ®ê£¡­£­¡©¢¢ ­ê ê ®ê¡£­ê£©¤§½¡ p ê ®êu ê ê ê ê ê êÂ ê ­ê Ãê ê ê O ê :­ê ê¡¥­£­¡©££ ¡¢©


{ ­êO ­ê¢ª¡ p ê: ®êl êsH v ®êO v O: ®êk ­ês k ê ê ®ê¦­£­¡©¢¢ ­ê ê ®ê¦£­ê¢¨¢£½¡ p ê ®êz ê ê ê êt { ­êO ­ê¢ª¡ p ê: ®êh êt v ®ê O: v O: ®êk ­ês k ê ê ®ê¢¦­£­¡©¢£ ­ê ê ®ê¡¦­ê¢§¨¦ p ê ®ê ê ꢡ­¦­¡©¢¦êO ­ê¤¦¡©½¢¦ê ê ­ { ­êO ­ê¢ª¦ p ê: ®êm êt : v ®ê v O: ®êk ­ês k ê ê ®ê£¡­¡­¡©¢¢ ­ê ê ®ê¦¢­ê¡££§½¡ p ê ®ê ê¡¥­p­¡©££ { ­êO ­ê¢¢¡ p ê: ®ês êt v ®ê O: v O: ®êk ­ês k ê ê ®ê§­¦­¡©¢¡ ­ê ê ®ê¨­ê¥¡¦© { ­êO ­ê¢¢¢ p ê: ®êu êt v ®ê : v O: ®êk ­ês k ê ê ®ê¡©­¥­¡©¢¡ ­ê ê ®ê¥¤­ê¤¨¥¢ { ­êO ­ê¢¢£ p ê: ®êm êt v ®ê v O: ®êk ­ês k ê ê ®ê¡¨­¤­¡©¢¡ ­ê ê ®ê¡ª­ê£¡¦¡ ¡£ª


{ ­êO ­ê¢¥¦ p ê: ®êq êw v ®ê ¾ v O: ®êk ­ês k ê ê ®ê¢¢­¤­¡©¢¡ ­ê ê ®ê£§­ê£¤¨© { ­êO ­ê¢¥§ p ê: ®ês êw v ®ê ¾ v O: ®êk ­ês k ê ê ®ê¢¡­¤­¡©¢¡ ­ê ê ®ê£ª­ê£¥¡§ p O ê ê ê ê ê : ®êr êw ê ­ê{ ê ês ê ê ê ­ê ­ê ês ê ê ꢭ¥­¡©¢¥êO ­ê¢¡§¡½¡½¡©¢¥ p ê ®êO ­ê¢¡§¡½¢½¢¥ê ê { ­êO ­ê¢§¢ p ê: ®ês êy v ®ê ê ê ê : ê v O: ®êk ­ês k ê ê ®ê¡¨­¤­¡©¢¡ ­ê ê ®ê©­ê£¡¦ª { ­êO ­ê¢§¢ p ê: ®ês êy v ®ê : v O: ®êk ­ês k ê ê ®ê¢­¦­¡©¢¡ ­ê ê ®ê§­ê¥¢¤© p ê ®ê ê ê ê ê} W ꢡ­¡­¡©££ { ­êO ­ê¢§£ p ê: ®êh êy v ®ê v O: ®êk ­ês k ê ê ®ê¡©­¥­¡©¢¡ ­ê ê ®ê¥ª­ê¤¨¥¦ p ê ®ê ê ꡦ­¡¡­¡©¢§ê ê ê ê ê O ê v ®ê ê ꡪ­¦­¡©¢§êO ­ê¤§¤£½¢§ê : ê ê ê ­ ­ê ê¦ê ¡£¡


{ ­êO ­ê¢§¥ p ê: ®ê êz v ®ê v O: ®êk ­ês k ê ê ®ê¡¦­¦­¡©¢¢ ­ê ê ®ê¦©­ê¦ª§©½¡ p ê ®ê u ê O ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê ê ¡¥­¡­¡©££ { ­êO ­ê¢©£ p ê: ®êp ê v ®ê v O: ®êk ­ês k ê ê ®ê¡©­¤­¡©¢¡ ­ê ê ®ê¡¤­ê£££¢ p ê ®ê ê ꥭ¡­¡©¢©êO ­ê¨¥½¡½¢©ê ê { ­êO ­ê¢©¤ p ê: ®ês ê O v ®ê v O: ®êk ­ês k ê ê ®ê¢¢­¤­¡©¢¡ ­ê ê ®ê££­ê£¥ª¤ w ®ê ê ꥭp}­ê¡©¤ªêpp­êu ­ê£¦¨£½¡¾¡©¤ªê ê êt ê ­¡£­ p ê ®êv : êvsvêk­ês­êO ­ê¦£¦¡½¢¾¤¨ê ꢡ­ ­¡©¤¨ê ê ê ­ { ­êO ­ê¢©¥ p ê: ®êk ê O v ®ê : v O: ®êk ­ês k ê ê ®ê¢¢­¤­¡©¢¡ ­ê ê ®ê¡©­ê£¤¡§ p ê ®ê ê ꣪­¡¢­¡©¢©êO ­ê¨£¡¦½¡ê¡©¢©ê ê ­ê { ­êO ­ê£¡¨ p ê: ®êl ê O : v ®êO v O: ®êk ­ês k ê ê ®ê¡¢­¥­¡©¢¢ ­ê ê ®ê¦¥­ê¤©¦£ p ê ®ê ê ꦭ¨­¡©£¡êO ­ê¥¢¥§½£¡ê ê O ê ¡£¢


{ ­êO ­ê£¡© p ê: ®êy ê O v ®êO v O: ®êk ­ês k ê ê ®ê¢£­¥­¡©¢¢ ­ê ê ®ê¦¨­ê¥£¤¢ p ê ®ê ê ê¡­¢­¡©££êO ­ê¡ª©¥½££ê { ­êO ­ê£¢ª p ê: ®êh êz v ®ê ê : : v O: ®êk ­ês k ê ê ®ê¡©­¤­¡©¢¡ ­ê ê ®ê¡£­ê££¢¨ { ­êO ­ê£¢ª p ê: ®êh êz v ®ê O ê ê v O: ®êk ­ês k ê ê ®ê¡ª­¤­¡©¢¥ ­ê ê ®ê¡§ª¡½¢¥êÂO ­ê¢¡Ã { ­êO ­ê£¢¢ p ê: ®êh êz v ®ê ê êW v O: ®êk ­ês k ê ê ®ê¢¡­¡¢­¡©¢¡ ­ê ê ®ê¡¢­ê£¤¦ª p ê ®ê ê ꢥ­pp­¡©¤¡êpp­êO ­ê¢¡¤¢½¡ê { ­êO ­ê£¢£ p ê: ®êt êz v ®ê ê v O: ®êk ­ês k ê ê ®ê£ª­¥­¡©¢¡ ­ê ê ®ê¦­ê£¤¥§ p ê ®ê ê ꢧ­¡¡­¡©£¥êpp­êu ­ê¨¥©¡½¡ê ê ê ê êÇꤥ¦ê ­ê ê { ­êO ­ê££¥ p ê: ®êr ê{ v ®ê : v O: ®êk ­ês k ê ê ®ê¢¢­¤­¡©¢¡ ¡££


­ê ê ®ê¡§­ê£¤¡¥ v ®êz ê ê ê ê ê êt W ê ê¡©¢¦ { ­êO ­ê££¦ p ê: ®êo ê{ v ®ê v O: ®êk ­ês k ê ê ®ê¥­©­¡©¢¡ ­ê ê ®ê¡¡­ê£¤¦§½¢ p ê ®êv ê ­ê ê ê ê ê ê¡©££ { ­êO ­ê££§ p ê: ®êm ê{ : v ®ê ê ê êO v O: ®êk ­ês k ê ê ®ê¢¡­¤­¡©¢¡ ­ê ê ®ê¤¡­ê£¤¦¡ { ­êO ­ê££¨ p ê: ®êq ê{ v ®ê : v O: ®êk ­ês k ê ê ®ê¢¨­¤­¡©¢¡ ­ê ê ®ê¤¢­ { ­êO ­ê££© p ê: ®êm ê| v ®ê ê ê : v O: ®êk ­ês k ê ê ®ê¡§­¢­¡©¢£ ­ê ê ®ê¡ª§¦ p ê ®êv : êz ê : ê ês ê ê ꥭ pp­¡©¤ªêpp­êu ­ê©¤ªª½¢¾¡©¤ªê ê ê¡­p­¡©¤¡ { ­êO ­ê£¥¨ p ê: ®ê% ê~ v ®ê : v O: ®êk ­ês k ê ê ®ê¢¡­¤­¡©¢¡ ­ê ê ®ê¡¦­ê£¤ª£ w W ®êv ê ­ê :­ê êk ­ês ê ê ê¡£­£­¡©£ªêO ­ê¢¢ª§½£ªê ên ê£ê êj ¡£¤


{ ­êO ­ê£¥© p ê: ®êo ê~ v ®ê v O: ®êk ­ês k ê ê ®ê¢¡­¤­¡©¢¡ ­ê ê ®ê¢¢­ê£¤¤¢ p ê ®ê ê ꣭¨­¡©¢¨êO ­ê¥¡¥¤½¡ê ê { ­êO ­ê£§£ p ê: ®êw êz v ®ê v O: ®êk ­ês k ê ê ®ê¢¨­©­¡©¢£ ­ê ê ®ê§¨­ê§¦£§½¡ v ®êz ê ê ê ê¡©¢§ê êq W êh { ­êO ­ê£§¦ p ê: ®ê} ê} v ®ê ê : : v O: ®êk ­ês k ê ê ®ê£¡­¡¡­¡©¢£ ­ê ê ®ê§©­ê§©¡©½¢£ v ®ê ê¡©¢¤ê ê { ­êO ­ê£§© p ê: ®êw êu v ®ê : : v O: ®êks k ê ê ®ê¡¨­¤­¡©¢¡ ­ê ê ®ê£¡¥¢½¢¡êÂO ­ê¥Ã p ê ê ê ®êh êz êks p O ê ê ê ê ê : ®êh êu ±ê ­êl êks êO ­ê£©¦½¢¤ p ê ®ê ê ê¡¡­¡ª­¡©¢¨êO ­ê¦¢©§½¢¨ê ­ê ­êks ê { ­êO ­ê£¨£ p ê: ®êl êt v ®ê v O: ®êk ­ês k ê ê ®ê¡ª­¨­¡©¢¥ ­ê ê ®ê£¤¢©½¡½©¢¥ w ®ê ê ê¡©­¥­¡©¢©êO ­ê¢©¦¦½£½¢©ê ê êO ­ê¡¡¤êk ês p ê ®êm ê ·êv ê ê¡¡­¡ª­¡©¢¨êO ­ê¦£¡¨½¡©¢¨ ¡£¥


{ ­êO ­ê£¨£ p ê: ®êl êt v ®ê ê v O: ®êk ­ês k ê ê ®ê¢£­¢­¡©¢¤ ­ê ê ®ê§¥ª½¢¤­êO ­ê¡© w ®ê ê ê¡©­¥­¡©¢©êO ­ê¢©¦¦½£½¢©ê ê êO ­ê¡¡¤êk ês p ê ®êv êpp­êu ­ê¥§£¨½¡ê ê ê¡©­}p­¡©¤ªê · { ­êO ­ê¤ª¢ p ê: ®êm ê v ®ê : v O: ®êk ­ês k ê ê ®ê¢¢­¨­¡©¢¤ ­ê ê ®ê£©¡¥½¢¤ w W ®ê pp­ê u ­ê ¡ª­¨¥©½¡ê ê ê ¨­ p­¡©£§ê ê W ê ­ê v : ê pp­ê u ­ê ¡ª­¨¥©½¢¾¡©£§ê¡¥­ pp­¡©£§ê ­ { ­êO ­ê¤ª© p ê: ®ê êo v ®ê : v O: ®êk ­ês k ê ê ®ê¢§­¡ª­¡©¢¤ ­ê ê ®ê¤¨¦¢½¢¤ w ®ês ên p ê ®ê ê ê¡¥­¡ª­¡©££ { ­êO ­ê¤¢§ p ê: ®êq êw v ®ê v O: ®êk ­ês k ê ê ®ê¡­¨­¡©£ª ­ê ê ®ê¤¥££½£½£ª p ê ®ê¡¡­§­¡©££êO ­ê¥¤£¢½¡ê ê : ê ê ­ { ­êO ­ê¤¤¤ p ê: ®ê{ ê¹q º v ®ê ê W v O: ®êk ­ês k ê ê ®ê¡¡­¨­¡©¢¥ ­ê ê ®ê£¦ª¨½¢¥ p ê ®ê¡©££ v ®ê ê ꢤ­p­¡©£¡êO ­ê¨£¡½£¡ê ê : ê¸Ãê ê ê ­ê : ê ê ­ê ê: ¡£¦


{ ­êO ­ê¤¤§ p ê: ®êt êt : v ®ê ê ê v O: ®êk ­ês k ê ê ®ê¥­©­¡©¢¥ ­ê ê ®ê£¥¢£½¢¥ v ®êz ê ê ês ±ê ê ꥣ½£ª { ­êO ­ê¤¥¤ p ê: ®êq W ês v ®ê v O: ®êÂk Ãêk ês k ê ê ®ê¦­¢­¡©¢¦ ­ê ê ®ê¥¡¥½¢½¢¦ w ®êpp­êu ­ê£¦©§½¡ê¾ê¦­¦­£¥ê¸Ãêk ês ±ên ê êO ­ê¦¨ { ­êO ­ê¤¦¢ p ê: ®êt êo v ®ê v O: ®êk ­ês k ê ê ®ê¡¤­¤­¡©¢¦ ­ê ê ®ê¢¤©¡½¢½¢¦ { ­êO ­ê¤¦¥ p ê: ®êt ê} O : v ®ê v O: ®êk ­ês k ê ê ®ê¢¢­¥­¡©¢¦ ­ê ê ®ê£¤£¨½¢¦ p ê ®ê ê ꢡ­¡¢­¡©¢§êO ­ê¨¦©¤½¡½¢§ê ê { ­êO ­ê¤§ª p ê: ®êp ê{ v ®ê ê ê v O: ®êk ês k ê ê ®ê¡¨­¦­¡©¢¦ ­ê ê ®ê¤£¦§½¢¦ { ­êO ­ê¤¨© p ê: ®êr êl : v ®ê ê v O: ®êk ês ê¡© k ê ê ®ê¡¡­¥­¡©¢§ ¡£§


­ê ê ®ê£©©¥½¡½¢§ p ê ®ê ê ꢢ­¤­¡©£¡êO ­ê£¢ª¥½£¡ê ê ê¡©¢¨ { ­êO ­ê¥ª¡ p ê: ®êr êt O : v ®êO v O: ®êk ês ê¡¢¦ k ê ê ®ê¢§­¡­¡©¢¨ ­ê ê ®ê£©¡½£½¢¨ p ê ®ê ê ꢡ­©­¡©£¢êO ­ê¤§¤©½£¢ê ê { ­êO ­ê¥£¢ p ê: ®ê{ êt v ®ê v O: ®êk ­ês êO ­ê¨§ k ê ê ®ê¡ª­¡ª­¡©¢¨ ­ê ê ®ê¥£§¥½¥½¢¨ { ­êO ­ê¥££ p ê: ®êh ês v ®ê v O: ®êk ­ês ꡦ¤ k ê ê ®ê¡¨­¡ª­¡©¢¨ ­ê ê ®ê¦£££½¤½¢¨ p ê ®ê ê ꧭ¡ª­¡©¢©êO ­ê¦©§ª½¡½¢©ê ê O ê ê { ­êO ­ê¥£¦ p ê: ®êo êi v ®ê v O: ®êk ­ês êO ­ê©© k ê ê ®ê¢­¡¡­¡©¢¨ ­ê ê ®ê¦¨©¦ p ê ®ê ê ꢥ­¢­¡©£¢êO ­ê¡©¦¨½¡ê ê : ê êk ês ê ê ê ê ê ê¹v ê ê ê êk ê ºê ê W ê ês ­ên ê O êO ­ê¤©½£¢­ { ­êO ­ê¥¤¢ p ê: ®êp êt : v ®ê v O: ®êk ­ês ꦣ k ê ê ®ê¨­¡­¡©¢© ­ê ê ®ê§©ª¢½¢ p ê ®ê ê ꢪ­¡¢­¡©¢©êO ­ê¨¢ª£½¢©ê ­ ¡£¨


{ ­êO ­ê¥¤£ p ê: ®êu ê} v ®ê : v O: ®êk ês ê ê¡ k ê ê ®ê¡¥­¡­¡©¢© ­ê ê ®ê¡ª¡½¡¾¢© p ê ®ê ê ê©­p­¡©£©êpp­êu ­ê¡¢­¦¨¤½¡¾¡©£¨ê · { ­êO ­ê¥¤¤ p ê: ®êw êi v ®ê ê : : v O: ®êk ês êO ­ê¡ª¢ k ê ê ®ê¢¨­¡­¡©¢© ­ê ê ®ê¦¡£½¢½¢© p ê ®êz ê ê ê ê¡©£¥ê êt ±ê ê¡¥­¡­¡©££ { ­êO ­ê¥¦¨ p ê: ®êm ê} : v ®ê v O: ®êks êO ­ê¡¦¤ k ê ê ®ê¡£­¡¡­¡©¢© ­ê ê ®ê§¢¥¤½¢ p ê ®ê ê ꢥ­¨­¡©£ªêO ­ê¥©©ª½£ªê ê { ­êO ­ê¥§¦ p ê: ®êr êy v ®ê : v O: ®êk ês ê¡¢ k ê ê ®ê¢©­£­¡©£ª ­ê ê ®ê¡¥§ª½¢ { ­êO ­ê¦ª¡ p ê: ®êp êw v ®ê v O: ®êk ­ês ꡤ¦ k ê ê ®ê¡§­¡ª­¡©£ª ­ê ê ®ê¦£¡¦½£ª p ê ®ê ê ꢡ­¡¡­¡©£¡êO ­ê§©¥£½£¡ê ê ê ê { ­êO ­ê¦ª¥ p ê: ®êr êr v ®ê v O: ®êk ­ês êO ­ê¢¡ ¡£©


k ê ê ®ê¢¤­p­¡©£¡ ­ê ê ®ê¤¡¡½¢½£¡ { ­êO ­ê¦ª¨ p ê: ®êq ê} v ®ê v O: ®êk ­ês êO ­ê¦© k ê ê ®ê¢£­ppp­¡©£¡ ­ê ê ®ê£¤¦½¥½£¡ p ê ®ê ê ꢪ­¡ª­¡©£¤êpp­êu ­ê¦¦¢¡½¤ê { ­êO ­ê¦¡¡ p ê: ®ên êk O :¾ : v ®ê ê ±ê ê ê v O: ®êk ­ês êO ­ê¡¥£ k ê ê ®ê¢¢­¤­¡©£¡ ­ê ê ®ê£¡¦§½£¡ p ê ®ê ê ê ê W ê O: : ê ê : ê êt ­êz ê ê ꣭¡¢­¡©££ê ê W ­ê ­ê£§©½££ { ­êO ­ê¦¡¥ p ê: ®êi ê v ®ê v O: ®êk ­ês êO ­ê¦¥ k ê ê ®ê¥­¦­¡©£¡ ­ê ê ®ê¢¦¢¡½£¾£¡ p ê ®ê ê ꢡ­§­¡©££êO ­ê¥¥¦§½¡ê ê { ­êO ­ê¦¤ª p ê: ®êh êo v ®ê : v O: ®êk ­ês êk ­êz : ꢪ k ê ê ®ê¦­¡¢­¡©££ ­ê ê ®êpp­êu ­ê§¥¨¡½¢ p ê ®ê ê ꢡ­¡­¡©£¨êpp­êu ­ê©ª¨½¡ê ­ { ­êO ­ê¦¤¤ p ê: ®êh êw v ®ê : v O: ®êk ­ês êk ­êz : êO ­ê£© k ê ê ®ê¡¦­¤­¡©£¤ ­ê ê ®êpp­êu ­ê£¤¨¡½¡ ¡¤ª


{ ­êO ­ê¦¤¨ p ê: ®êq W êo v ®ê : v O: ®êk ­ês ên ê êO ­ê¥§ k ê ê ®ê¡£­§­¡©£¤ ­ê ê ®êpp­êu ­ê¤¥¨©½¢ p ê ®ê ê ꣡­}pp­¡©£¦êpp­êu ­ê¦£¦¨½¡ê ê ­ { ­êO ­ê¦¦£ p ê: ®êq êq W : v ®ê v O: ®êks ên ê ê©£ k ê ê ®ê¨­¡ª­¡©£¤ ­ê ê ®êpp­êu ­ê£§¥½£ w W ®ê ê ꡤ­¡ª­¡©£¥êpp­êu ­ê§¢¥©½¡ê W ê êks ên ê ­ê¦ª p ê ®ê ê ꢦ­p­¡©£©êpp­êu ­ê¢¢£½¡¾¡©£©ê { ­êO ­ê¦§§ p ê: ®êt ê% v ®ê ê : : v O: ®êk ês ên ê ­ê§© k ê ê ®ê¡¦­p}­¡©£¦ ­ê ê ®êpp­êu ­ê£¥£ª½¡ê ­ê ­êO ­ê¥¤ª p ê ®ê ê ꢣ­ ­¡©£¦êpp­êu ­ê¨£¡¡½¡ê ê ­ { ­êO ­ê¦§© p ê: ®êr êy v ®ê v O: ®êk ês ên êO ­ê¡ª¥Ãꨦ k ê ê ®ê¡§­}p­¡©£¦ ­ê ê ®êpp­êu ­ê¥¢£¨½¡ w ®êpp­êu ­ê£©¨¤½£¾£©ê ê ê¡¥­}pp­¡©£©ê ê ên ­ê ­ê¨¦ { ­êO ­ê¦¨ª p ê: ®êy êz v ®ê ê êÂW ê ê ÃêÂO à v O: ®êk ­ês ên ê ­ê¤© k ê ê ®ê©­p ­¡©£¦ ­ê ê ®êpp­êu ­ê§¡ª¤½¡ { ­êO ­ê¦¨¦ p ê: ®êt êi v ®ê ¡¤¡


v O: ®êk ês êk ­êz : ê ­ê¦ k ê ê ®ê©­p­¡©£§ ­ê ê ®êpp­êu ­ê©¥¥£½¡ p ê ®êv : êvsvꢪ©½¡¾¤©ê ê ꧭ£­¡©¤©ê · { ­êO ­ê¦©¡ p ê: ®ê êy O v ®ê v O: ®êk ês ên ê ­ê¤¥ k ê ê ®ê¢ª­}pp­¡©£§ ­ê ê ®êu ­ê§¥£¦½¡ { ­êO ­ê¦©¢ p ê: ®êh ên v ®ê O v O: ®êk ­ês ên ê ­ê¦©Ãê©¡ k ê ê ®ê¢¢­}pp­¡©£§ ­ê ê ®êu ­ê§¤¤ª½¡ w ®êm L { ­êO ­ê¦©¤ p ê: ®êp êj v ®ê v O: ®êk ­ês êO ­ê¡ª© k ê ê ®ê¢¢­p}­¡©¢¡ ­ê ê ®êO ­ê£¥¡¢½¢¡ { ­êO ­ê¦©¥ p ê: ®êl êm v ®ê v O: ®êk ­ês êO ­ê¢ª¢ k ê ê ®ê¢ª­}p­¡©¢¡ ­ê ê ®êO ­ê¥¦ê£¤§¡½¢¡ { ­êO ­ê¦©¦ p ê: ®êt êt : v ®ê ê ê v O: ®êk ­ês ê k ê ê ®ê¥­p ­¡©¢¥ ­ê ê ®êO ­ê£¥¢£½¢¥ { ­êO ­ê§ªª p ê: ®êj êr ¡¤¢


v ®êO ê : êW ê ê O ê à v O: ®ês êÂz ê à k ê ê ®ê¡¤­p­¡©£¨ ­ê ê ®êu ­ê¥¤©½¡ v ®ê H H H ê¡©¤¡­}­¡ª­ { ­êO ­ê§ª¢ p ê: ®êq êr v ®ê :ê :ê O ê à v O: ®ês ên ê ­ê£¡ k ê ê ®ê¢©­p­¡©£¨ ­ê ê ®êu ­ê¡£¡¢½¡ { ­êO ­ê§ª¨ p ê: ®êk êr v ®ê : êW ê ê O ê êÂO à v O: ®ês êt ê ­ê£ k ê ê ®ê¨­p ­¡©£¨ ­ê ê ®êu ­ê©¥£¥½¡¾¡©£¨ { ­êO ­ê§¡¢ p ê: ®êr êq W v ®ê v O: ®ês ên ê ­ê©¡ k ê ê ®ê©­p­¡©£© ­ê ê ®ê ­ê¡¢¦©§½¡ { ­êO ­ê§¡¤ p ê: ®êw êi v ®ê : ê O ê v O: ®ês ên ê ­ê¨¤ k ê ê ®ê¡£­p}­¡©£© ­ê ê ®ê ­ê£©¨¢½¡ p ê ®êv : êvsvê êk ­ês ê ê ꤭}p­¡©¤§êO ­ê¢¤ª¦ê · v ®êhê ê ê¡¡­ê 5 ê ê ­ { ­êO ­ê§¡¥ p ê: ®ê êu O v ®ê ê O ê v O: ®ês ê} ê ­ê¦ k ê ê ®ê¡£­p}­¡©£© ­ê ê ®ê ­ê£©¨£½¡ ¡¤£


{ ­êO ­ê§¡¦ p ê: ®êh êw v ®ê v O: ®ês ên ê ­ê©§ k ê ê ®ê¡§­}­¡©£© ­ê ê ®ê ­ê£ª¦©½¡ { ­êO ­ê§¡© p ê: ®ê ên v ®ê :ê O ê v O: ®ês êÂz ê ­ê¨Ãên ꦪ k ê ê ®ê¢¥­ ­¡©£© ­ê ê ®ê ­ê¡¡§£¥½¡ w ®ê ê ꣪­ ­¡©¤ªêpp­ê ­ê¨§ª¢½¡­êw ê ên ê ­ê¦ªê ês { ­êO ­ê§¢ª p ê: ®êq ê} v ®ê v O: ®ês êk ­êz : ê ­ k ê ê ®ê¢£­ p­¡©£© ­ê ê ®ê ­ê¡ªª©¦½¢¾¡©£© { ­êO ­ê§¢¡ p ê: ®ê¹i ºê ­ê ê ê ê : ê ­ ­êi ±ê êk ê s v ®ê ê ±ê v O: ®ês ên ê ­ê§¡ k ê ê ®ê¡¤­ pp­¡©£© ­ê ê ®ê ­ê¡¢§¨¢½¢ p ê ê ê ®êw êw :ê} { ­êO ­ê§¢¦ p ê: ®êm êo v ®ê ê ê ê v O: ®ês ên ê ­ê£¡ k ê ê ®ê¨­¦­¡©¤ª ­ê ê ®ê ­ê¥£ª£½¡¾¡©¤ª { ­êO ­ê§¢¨ p ê: ®ê} ês : : v ®êm v O: ®ês ¡¤¤


{ ­êO ­ê§£ª p ê: ®êi êl v ®ê v O: ®ês ên ê ­ê¡¤ k ê ê ®ê¥­p ­¡©¤ª ­ê ê ®ê ­ê§£§¨½¡¾¡©¤ª { ­êO ­ê§£¡ p ê: ®êh êt v ®ê : v O: ®ês ên ê ­ê§ª k ê ê ®ê§­}ppp­¡©¤ª ­ê ê ®ê ­ê¦§¡¡ { ­êO ­ê§£¢ p ê: ®êt êt v ®ê : v O: ®ês ên ê ­ê£§ k ê êO ­ê ê ®êt­êz ꢡ­¨­¡©¢¢ê ­ê§¡¤§½¡ê Ãês ꢤ­p­¡©£¨ê ¡¡ª£ê à { ­êO ­ê§££ p ê: ®êh êi v ®ê :ê O ê v O: ®ês êt ê ­ê¦ k ê ê ®ê¡­ ­¡©¤ª ­ê ê ®ê ­ê§¨¦¥½¡ { ­êO ­ê§£¤ p ê: ®êi êl v ®ê ê v O: ®ês ên ê ­ê¡¤ k ê ê ®ê©­ p­¡©¤ª ­ê ê ®ê ­ê¨©¡©½¡¾¤ª { ­êO ­ê§£¦ p ê: ®êw ê v ®ê :ê O ê v O: ®ês ê} ê ­ê¦ k ê ê ®ê¡¦­p­¡©¤¡ ­ê ê ®êu ­ê¦¢½¡ ¡¤¥


{ ­êO ­ê§£© p ê: ®êq êl v ®ê : v O: ®ês { ­êO ­ê§¤ª p ê: ®ên ê : :êk O : v ®ê ê : : v O: ®ês ê { ­êO ­ê§¤¡ p ê: ®êq ês v ®ê : : v O: ®ês

¡¤¦


v ê W êk ês ­ê ê ê: ê ê¡©¢¢¾¡©¤¡ h I êp ê{5 ­êj > ê > ê¡©¢¢¾¡©¤¡

} ®ê÷êm 5 ® whtiê ¨¤ª­ê r ê ¡£¥­ê p ê ê ê ê ­ê t ê ¡¨¨£¾¡©¦£­ê v ê W ês ­ê ê ê: ê ê¡©¢¢¾¡©¤¡­ k ê: ê ê W ® h ê ê 5 ê I ê ® ­êO ­ê© i :êÂq W Ãêt ±ê: ê ±êks­ê O­êO ­ ­ê: ­ê ­êÂ¥¢¡¥½¢Ãꩦ¨£½p­ê¡¡½¨­ê¡©¢¦ w ê ±ê: ®ê¡©£¤¾¡©£§ ­êO ­ê¥¡ o QOês ±ê: ­ê ±êks­êO ­ê¢ª¢ ­ê: ­ê ­ê¤£±ê£¥¡¨½p­ê¢¢½p}­¢¡ w ê ±ê: ®ê¡©£¤¾¡©¤ª n ®ê¡©£¤ ­êO ­ê¥¢ o êq ±ê: ­ê ±êksꦣ ­ê: ­ê ­ê¤¤ w ê ±ê: ®ê¡©¤ª ­êO ­ê¦¥ q O êq ±ê: ­ê ±êks ­ê: ­ê ­ê¥¦ w ê ±ê: ®ê¡©£¤¾¡©¤ª } ®êw O :êm ±ê êp w : ®êo êq W ±êu êh ­êO ­ê©¡ yI ês ±êÂ: ­ê Ãêksêz ê ­ê¤­ ­ê: ­ê ­ê¡¤¤­êy ­ê¥£¨½£¦­ê§ª¢½¡­ê¢ª­p­£¦ w ê ±ê: ®ê¡©£¨¾¡©¤ª } ®ê ê ­ê ­ê ­ê ­ê¥½£¤ ­êO ­ê©¢ y 5 êy ±êÂ: ­ê Ãês ¡¤§


v ­ê¡¢¢££½¡­¡©£§ w ê ±ê: ®ê¡©£©¾¡©¤ª ­êO ­ z ê ±ê: ­ê ±êksê¡¥¢ ­ê: ­ê ­ê¡ª¡ v ®ê¢¢­pp­¡©£© w ê ­ê¢¢­pp­¡©¤¡ } ®ê êq ꡽£¦ w : ®êo 5 êm ±êl ê¸Ãê ꡽£¢ ­êO ­ê¡ª¥ { ê ±ê: ­ê êksꡦ© ­ê: ­ê ­ê¡¡£­ê£¤§¦½¡­ê¢¤½¤­¢¡ w ê ±ê: ®ê¡©£¤¾¡©¤ª ­êO ­ } êq W ±ê: ­ê ±êksꡧ¤ ­ê: ­ê ­ê¡¢¡­ê¨¥©¢½p­ v ®ê¢­¡¡­¡©£¦ ­êO ­ê¡¡¥ } êt ±ê: ­ê ±êksê ­ê: ­ê ­ê¡¢¦ w ê ±ê: ®ê¡©£¥¾¡©¤ª

¡¤¨


p ê ê êk ês ê ê ê: ê ê ê W ê ¡¨©¦¾¡©¤§Ã h I¾s ê ê B ê > > ê ê Q ê 5 ê L 5 ê Q > > ꡨ©¦¾¡©¤§Ã

} ®ê÷êm 5 ® mR êu5 êÀêw êr5 5 êÂz ­Ã®êh I¾s ê H > ê ê > H ­ê u ¾r ±ê¡¨©¦­êppp¾ ­ whtiê ¨¤ª­ê r ê ¡£¢­ê p ê ê ê ê ­ê t ê ¡¨¨£¾¡©¦£­ê v ê W ê k ê s ­ê ê ê ¡©ª©¾¡©¢¢­ê h I ¾o R ê p Q ±ê ê ±ê{H H ê¡©ª©¾¡©¢¢­ whtiê ¨¤ª­ê r ê ¡££­ê p ê ê ê ê ­ê t ê ¡¨¨£¾¡©¦£­ê v ê W êk ês ­êy ê ê ê¡©¢¡¾¡©¥¢­ whtiê ¨¤ª­ê r ê ¡£¤­ê p ê ê ê ê ­ê t ê ¡¨¨£¾¡©¦£­ê v ê W êk ês ­êz O ê: ê ê¡©¢¡¾¡©¤¡­ whtiê ¨¤ª­ê r ê ¡£¥­ê p ê ê ê ê ­ê t ê ¡¨¨£¾¡©¦£­ê v ê W ês ­ê ê ê: ê ê¡©¢¢¾¡©¤¡­

h êt5 ±ê 5 ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã h 5 êw5 ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã h ên H ±ê ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã h ês ±ê ê ê ê ±êk ês ꨤ±ê¡©¢¤¾¡©¢¥ h ês ±ê : : ±êk ês ±ê¡©¢¤¾¡©¤¡ê¸à h ês ±ê ±êk ês ±ê¡©¢¡¾¡©¢¥±ê¡©£ª¾¡©¤¡ê¸à h ês ±ê ê ê ê ê ê ±êk ês ꡤ¥±ê¡©£ª h êqI ±ê> Q ¾ê> ê > ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã h êqI ±ê ±êh ê¡©ª©¾¡©¢£ h ês ±ê ±êh ê¡©ª©¾¡©¢£ h êm ±ê L ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã h êp êÂh ñê O ê ±êks ±ê¡©¢¡¾¡©¢¨ h êq5 ±ê Iê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©¡©¾¡©¢£ h êqI ±ê> > ê ­ê¡©ª©¾¡©¡¤ ­êh ên H ±ê ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã ­êh ên H ±ê ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã h ên H ±ê ê ­ê¡©ª©¾¡©¡ª i5 êo 5 ±ê > ê ­ê¡©ª©¾¡©¢£ ¡¤©


i êo ±ê > ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã i W ê ±ê ê ê ê êÀê ±êk ês ꢤ¢±ê¡©£ª i êh ±ê W ê ê ê ê ±êk ês ꧤ±ê¡©£ª i êl ±ê W ê ê ê ê ±êk ­ês ꧡ±ê¡©¢©¾¡©£¡ i 5 êl L±ê 5 ê¡©ª©¾¡©¢£ i 5 êl ±ê ±êks ±ê¡©¢¡¾¡©¤¡ê¸à i 5 êl ±ê ±êks ±ê¡©¢¡¾¡©¤¡ê¸à i êo ±êO ±êks ±ê¡©¢¢¾¡©£¤ i êq5 ±ê I±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª©¾¸ i ê 5 ±ê H H L±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã i êw ±ê ê : : ±êk ês êO ­ê¡ª¢±ê¡©¢©¾¡©££ i êh ±ê ±êks ±ê¡©¢¡¾¡©£ª i5 êp 5 ±ê ±êh ê¡©¢¡ i5 êz5 ±ê ê ­ê¡©ª©¾¡©¢£ i êqI ±ê I±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã i êm ±ê > ê ­ê¡©ª©¾¸ i ên> ±ê > ±êh ê¸ i ê ­ê ê ê ê : ê ­ ­êi ±ê êk ês ±ê êê ê ±ê ±ês ên ê ­ê§¡±ê¡©£©¾¡©¤¡ê¸à i êmQ H ±êQ ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã i êt êÂp ê Ã±ê ±êks ±ê¡©¢¡ê¡©¢¨Ã꾡©¤¡ê¸à i êt ±ê > ê¡©ª©¾¡©¢£ i êv 5 ±ê > ê¡©¡£¾¸ i êh 5 ±ê Iê¡©ª©¾¸ i êh ±ê L ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª©¾¡©¢ª i êm ±ê5 ê ­ê¡©ª©¾¡©¢ª i ên H ±ê L T ê ­ê¡©ª©¾¸ i :êÂq W Ãêt ±ê: ê ±êks±ê¡©£¤¾¡©£§ i ê¸ÃêqI ±ê L T ê¡©¡¡¾¸ i Lêq5 ±ê ê¡©ª©¾¸ i êh ±ê :ê O ê ±ês êt ê ­ê¦±ê¡©¤ª¾¡©¤¡ê¸à i êmQ H ê ê ­ê¡©ª©¾¸ i êt ±ê ±êk ês êk ­êz : ê ­ê¦±ê¡©£§¾¡©¤© i Iên H ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª©¾¡©¡ª i êo ±ê ê ê ê ±êk ês ê©©±ê¡©¢£Ã±ê¡©¢¨¾¡©£¢ê¸à i êz5 ±ê > L ê¡©ª©¾¡©¡£ i 5 ê} ±ê 5 ±êh ê¡©¢¡¾¡©¢£ i ê} ±ê :±êks ±ê¡©¢¡¾¡©¤¡ê¸à i êw ±ê : ê O ê ±ês ên ê ­ê¨¤±ê¡©£©¾¡©¤§ i ê Ãêr ±ê ±êks ±ê¡©¢¡ê¡©£©Ã¾¡©¤¡ê¸à i ê Ãêr ±ê ±êks ±ê¡©¢¥¾¡©£¤ i 5 ê 5 ±ê > 5 ê¡©¡©¾¡©¢£ i êh ±ê ê ê ê ê ê ±êk ês ꡨ¦±ê¡©¢¥¾¸ ¡¥ª


i êp 5 ±ê H > 5 I±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª©¾¸ i êt ±ê I L±êh ê¡©¢¡¾¡©¢£ i êt 5 ±ê5 ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã iH : ê ±ê :±êks ±ê¡©¢¡¾¡©¤¡ê¸à iH êp 5 ±ê I¡©¡©¾¡©¢£ i êq5 ±ê 5 ê ­ê¡©ª© i 5 êr5 5 ±ê ê¡©ª©¾¸ i 5 êr5 5 ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã i êh ±ê 5 5 ê¡©¡¡¾¡©¡¤ i ê¸Ãêq5 ±ê 5 5 ê ­ê¡©ª©¾¡©¡£ êi ±ê ±êk ­ês êO ­ê¦¥±ê¡©£¡¾¡©££ j êq ±ê :±êks ê¡¥§êks ê¡£¢±ê¡©¢¡¾¸ j êp ±ê ±êks ±ê¡©¢¡¾¡©¤¡ê¸à j êp ±ê ±êk ­ês êO ­ê¡ª©±ê¡©¢¡¾¡©¤¡ê¸à j êqI ±ê Iê ­êh ê¡©ª©¾¡©¢£ j êqI ±ê Iê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã j 5 êq5 ±ê 5 I±êh ê¡©¢ª¾¡©¢£ j êz5 ê¡©¡¡¾¸ k êp 5 ±ê I ê¡©ª©¾¡©¢£ k êq5 ±ê ê ­ê¡©ª© k êqI ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª©¾¡©¡£ k êq5 ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã k :ê :ên ±ê ê ±ê ê ê ±êks ê¡¥£±ê¡©£¡¾¸ k O :ê : :ên ±ê ê : : ±ês ±ê¡©¤¡ê¸à k O :¾ :ên ±ê ê ±ê ê ê ±êk ­ês êO ­ê¡¥£±ê ê ¡©£¡¾¡©¤¡ê¸à k êh ±ê O: ±êks ±ê¡©¢¡¾¡©¢©ê¸à k êh 5 ±ê 5 ±êh ê¡©¢¡¾¡©¢£ k êq ¾ >±ê Iê¡©¡© k êq5 ±ê > 5 ê ­ê¡©ª©¾¡©¡ª k êp ±ê ±êks ±ê¡©¢¡¾¡©¢¤ k êr ±ê : êW ê ê O ê êÂO ñês ±êt ê ­ê£±ê¡©£¨¾¡©¤¡Â¸Ã k êq5 ±ê5 ê ­ê¡©ª©¾¡©¡ª ­êk ê¸Ãêq >±ê L ê Iê¡©¡©¾¡©¢£ kH êi ±ê ±êks ±ê¡©¢¢¾¡©¤¡ê¸à kH êi L±ê > T ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª©¾¡©¢£ k 5 êq5 ê¡©¡¢¾¡©¡£ l êw5 ±ê ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª©¾¡©¢¢ l 5 êk5 ±ê 5 ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª©¾¡©¢£ l êk ±ê ±êks ±ê¡©¢¡¾¡©£¡ l êi ±ê ê ±ês ên ê ­ê¡¤±ê¡©¤ª¾¡©¤¡ê¸à l êi ±ê ±ês ên ê ­ê¡¤±ê¡©¤ª¾¡©¤¡ê¸à l êz ±ê L 5 ±êh ê¡©¢¡¾¡©¢£ ¡¥¡


l êz ±ê ê ±ê ±êk ês ê¡£±ê¡©¢¡¾¡©¤¡ê¸à l êz ±ê ±ê ±êk ês ê¡£±ê¡©ª©Ã±ê¡©¢¡¾¡©¤¡ê¸à l > êp ê êq ê ê : ñê : ±êks ±ê¡©¢¡¾¡©¢¦±ê¡©¢§¾¸ l > êq5 ±ê > ê 5 ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê 5 ê ­ê¡©ª©¾¡©¢ª ­êl > êq5 ê¡©¢ª¾¡©¢£ l êq ±ê : ±ês ±ê¡©¤¡ê¸à l :êr ±ê ê ±ê ê ê ±êk ês ê¡©±ê¡©¢§¾¡©£¡ m êz5 ±ê Q ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã m Iêp 5 ±ê > ê> ê 5 ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª©¾¡©¡ª m êqI ê¡©¡ª m êqI ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã m ê¸Ãêt5 ±êh I ê¡©¡¡ m êqI ±ê H H Q ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª© m > êh >±ê 5 ê ­ê¡©ª©¾¡©¡¦ m > êl ±ê > L±êh ê¡©ª©¾¡©¢£ m > êl ±ê ±êks ±ê¡©¢¡¾¸ m êl ±ê ±êk ­ês êO ­ê¢ª¢±ê¡©¢¡¾¡©¤¡ê¸à m > êp 5 ê¡©¡£ m > êp 5 ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã m > êr5 ±ê I±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã m > ês ±ê > ê¡©¡©¾¡©¢¢ m > êt ±ê Iê¸ m êqI ±ê Iê¡©¢ª m êt 5 ±ê5 ê ­ê¡©ª©¾¡©¡£ m êqI ±ê > L ê¡©ª©¾¡©¢£ m 5 êq5 ±ê > ê ­ê¡©ª©¾¡©¡¢ m 5 êq5 ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã m êh ±ê ±êks ±ê¡©¢¡¾¡©¢© m êq5 ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã m ê ±ê O: ±êÂks OÃêks ꡨ©±ê¡©¢¨¾¡©¤¡ê¸à m ê ±ê ±êÂks OÃêks ꡨ©±ê¡©¢¢¾¡©¤¡ê¸à m ê ±ê ê : : ±ê ±êÂks OÃêks ꡨ©±ê¡©¢¢¾¡©¤¡ê¸à m êq5 ±ê 5 ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã m êq5 ±ê > ê ­ê¡©ª©¾¸ m êr5 5 ±ê > ê¡©¡©¾¡©¢¢ m 5 ê} ±ê > ê¡©¡©¾¡©¢¡ mR êm êu5 ±ê I > ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã n 5 êm ±ê 5 ê¡©¡¨¾¡©¢£ n êm ±ê :±êks ±ê¡©¢¡¾¡©¤§ n êm ±ê ê ê ê ±êks ±ê¡©¢¢¾¡©¤¡Â¸Ã n5 êt 5 ±ê ê ­ê¡©ª© n êm ±ê ê ê ê ±êk ês ꣨±ê¡©¢¢¾¸ n5 êp 5 ±ê > ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã ¡¥¢


H ­ên5 ê{ 5 >±ê > > Lê >±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª©¾¡©¡© n ên H ±ê > ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã n êq ±ê ê ê ê ±êk ês ꡱꡩ¢¢¾¡©¤¡Â¸Ã n êq5 ±ê > L±êh ê¡©¢¢¾¡©¢£ n êq5 ±ê 5 H Lê ­ê¡©ª©¾¡©¢£ n ês5 I±ê Lê¡©¡ª n I êh ±ê Iê¡©¢ª n I êp 5 ±ê Iê ±êh ê¡©ª©¾¡©¢¤ n êm ±ê L T ê ­ê¡©ª©¾¡©¡ª n êp 5 ±ê L T ê ­ê¡©ª©¾¡©¡ª n êqI ±ê L T ê ­ê¡©ª©¾¡©¡ª n ês ±ê L T ê¡©ª©¾¡©¡ª n 5 êt I ±ê > ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã nH ên ±ê ±êks ±ê¡©¢¡¾¡©¤§ nH > êq5 ±ê 5 > ±êh ê¡©¢¡ nH ên5 ±ê > ê¡©ª©¾¡©¢£ n 5 5 êp 5 ±ê > ±êh ê¡©¢ª¾¡©¢¡ n ê ±ê :ê O ê ±ês êÂz ê ­ê¨Ãên ꦪ±ê¡©£©¾¾¡©¤¡ê¸à n êp 5 ±ê ê¡©¡¨¾¡©¢ª n êqI ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã n êt ±ê L ê Iê¡©¡©¾¡©¢ª n êm ±ê O: ±êk ês ꡧ¥±ê¡©¡£Ãê¡©¢¡¾¡©¢¢ n êm ±ê ±êh ê¡©¢¡¾¸ n êh ±ê O ±êk ­ês ên ê ­ê¦©±ê¡©£§¾¡©¤¡ê¸à n êm ±ê L ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã n êh ê¡©¡¢¾¡©¢£ n êh ±ê ±êks ±ê¡©¢¡ o êq ±ê: ­ê ±êksꦣ±ê¡©¤ª o ês ±ê > ê¡©¡£ o 5 êm ±ê Q L±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã o 5 êm ±ê > L ê¡©¡¨¾¡©¢£ o ê ±ê :±êk ­ês ±ê¡©¢¤¾¡©££ o êh ±ê :±êks ±ê¡©¢¡¾¡©£¤ o5 ê 5 ±ê Iê¡©¡©¾¡©¢£ o êl ±ê Iê ­ê¡©ª©¾¡©¢¤ o êl ±ê :±êks ±ê¡©¢¡¾¡©¢§ o êl ±ê I±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã o êqI ±ê 5 I±êh ê¡©¢¡ o êp 5 ±ê ê¡©ª©¾¸ o êp 5 ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã o ês ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã o Q ês ±ê ê ­ê¡©ª©¾¡©¢¢ o QOês ±ê: ­ê ±êks­êO ­ê¢ª¢±ê¡©£¤¾¡©¤ª ¡¥£


o Q êz5 ±ê ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª©¾¸ o êq W ±ê :±êk ­ês ên ê êO ­ê¥§±ê¡©£¤¾¡©£¦ o êh ±ê Iê ­ê¡©ª©¾¸ o êz >±ê Iê ­ê¡©ª©¾¡©¡ª o êh ±ê :±êk ­ês êk ­êz : ꢪ±ê¡©££¾¡©£¨ o êp ±ê ±êks ±ê¡©¢¢¾¡©£¤ o êt ±ê ±êk ês ꦣ±ê¡©¢¦¾¸ o êt ±ê O: ±êks ±ê¡©¢£¾¡©¢¦ o êt W±ê O: ±êk ês ꢣ±ê¡©¢£¾¡©¢¦ o 5 êm ±ê 5 5 ê ­ê¡©ª©¾¡©¢£ o 5 ês ±ê > ê ­ê¡©ª©¾¡©¡ª o 5 êt5 5 ±ê 5 Ãê ±êh ê¡©¢¡¾¡©¢£ o 5 êt5 5 ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã o 5 êt 5 ±ê > ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã o êp 5 ê¡©¡¤ o 5 êl L 5 ±êh ê¸ o ê{ ê W ±ê ê: ±ê ±ê W ê ê O ê : ± ê ks ±ê¡©¢¡¾¡©¤¡ê¸à o êm ±ê ê ê ê ±ês ên ê ­ê£¡±ê¡©¤ª¾¡©¤¡ê¸à o êÂqI Ãêz5 ±ê ê¡©¡©¾¡©¢£ o 5 êp 5 ±ê > ê¡©¢ª¾¡©¢¢ p 5 êm ê5 ê ­ê¡©ª©¾¡©¡£ q ê ­ ­ ­ ­±ê ê W ê ê ê : ±êk ês ꦨ±ê¡©£ª q ê{ ±ê ê W ±êk ­ês ±ê¡©¢¥¾¡©££ q5 êh 5 ±ê ±êh ê¡©¢¡¾¡©¢£ q êh ±ê ê ê ±êk ês ꢧ±ê¡©¢£¾¡©¢¥ q O êq ±ê: ­ê ±êks±ê¡©£¤¾¡©¤ª q ê¸Ãêh ±ê > ê ­ê¡©ª©¾¡©¡ª q O :êm ±ê ±êks ±ê¡©¢¡¾¡©¢¨ q êm ±ê ê¡©¢ª¾¡©¢£ q W :êq ±ê ±êk ­ês ên ê ê©£±ê¡©£¤¾¡©£© q 5 êqI ±ê > ±êh ê¸ q êp 5 ±ê > L ¾ ê¡©¡©¾¡©¢¢ r êqI ±ê > L ±êh ê¡©ª©¾¡©¢¢ r êh ±ê : : ±êks ±ê¡©¢¡¾¡©¢¥ r5 êz5 ±êh I ê¡©ª©¾¡©¢£ r êm ±ê > 5 ê ­ê¡©ª©¾¡©¡ª r êm ±ê H H T ê¡©¡¢¾¡©¡£ r êr ±ê ±êk ­ês êO ­ê¢¡±ê¡©£¡¾¡©¤¡ê¸à r êk5 ±ê ±êh ê¡©ª©¾¡©¢£ r êk ±ê O: ±êk ês ꢪª±ê¡©¡ªÃê¡©¢¡¾¡©¢¤ r êz ±ê > 5 ê¡©¡©¾¡©¢ª r êm ±ê L ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã ¡¥¤


r êq ±ê :ê :ê O ê ñês ên ê ­ê£¡±ê¡©£¨¾¡©¤¡ê¸à r êz ê¡©¡ª r ê} ±ê L I±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã r ês ±ê > ±êh ê¡©ª©¾¡©¢¢ r 5 êp 5 ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã r êqI ±ê Iê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª©¾¡©¡£ r êq W ±ê ±ês ên ê ­ê©¡±ê¡©£©¾¡©¤¡ê¸à rH ên H ±ê 5 ê ­ê¡©ª© rH ên H ±ê 5 ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã r êp 5 >±ê > L ±êh ê¡©ª©¾¡©¡£ r êj ±êO ê : êW ê ê O ê ±ês êÂz ê ñêê ê ¡©£¨¾¡©¤¡ r êh ±ê 5 ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã r êl ±ê > ê 5 ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã r 5 êp 5 ±êI 5 ê ­ê¡©ª©¾¡©¡ª rQ êt5 5 ±ê L T ê¡©¡ª¾¸ rQ êt5 5 ±ê L ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã rQ êqI ±ê5 ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã s êh ±ê ±êk ­ês ꡦ¤±ê¡©¢¨¾¡©¢© s ê} ±ê > L ê¡©¡©¾¡©¢¢ s êp ±ê > ê ­ê¡©ª©¾¡©¡ª s êq W ±ê ±êÂk Ãêk ês ±ê¡©¢¦ s êt5 5 ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã s 5 êq ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã s 5 êq ±ê ê¡©¡©¾¡©¢£ s êq ±ê ê ê ê ±êk ês ê¡¥±ê¡©¢¡Ãê¡©¢¢¾¡©££ê¸à s êm ±ê L T ê¡©ª©¾¸ s : :ê} ±ê ±ês ±ê¡©¤ªê¸Ãê¾ê¡©¤¡ê¸à sH êl ±ê L I±êh ê¡©ª©¾¡©¡¢±ê¡©¢¡¾¡©¢¢ sH êl ±êO ±êk ­ês ±ê¡©¢¢¾¡©¤¡ê¸à s êq ±ê : : ±ês ±ê¡©¤¡ê¸à t :êm ±ê ±êk ­ês ±ê¡©¢¢¾¡©££ t êh ±ê 5 ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã t êt 5 ±ê > ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã t ês ±ê ±êh ê¸ t êh ±ê : ±ês ên ê ­ê§ª±ê¡©¤ª¾¡©¤¡ê¸à t êh 5 ±ê 5 H Lê ­ê¡©ª© t êh ±ê O: ±êk ês ê¡©©±ê¡©¢£¾¡©¢¦ t 5 êz5 êÂl Ã±ê ±êh ê¡©¢£ê¸ t êq5 êR ±êQ ê¡©¡©¾¡©¢£ t êq5 ±êh I ê¡©¡¡¾¡©¢¢ t5 5 êp 5 ±êI 5 ê¡©¡¨¾¡©¡© t êm  >ñê Lê ­ê¡©ª©¾¡©¡£ ¡¥¥


t :êt ±ê ê ê ±êk ­ês ê±ê¡©¢¥¾¡©¤¡ê¸à t êl ±ê ±êk ês ꤡ±ê¡©¢¥¾¡©¢¨ t êl ±ê ê ±êk ês ꤡ±ê¡©¢¤¾¡©¤ª t êq ±ê W ê ê ê ±êk ês ꤡ±ê¡©¢©Ãê¡©£ª t ê H ±êI 5 ê ­êh ê¡©ª©¾¡©¢¢ t ês I ±ê ê¡©ª©¾¡©¡ª t ês ±ê O: ±êk ­ês ±ê¡©¢¡¾¡©¤¡ê¸à t ês ±ê O: ±êk ês ê©£±ê¡©¢¡¾¸ t :êp ±ê ±êk ­ês ꦣ±ê¡©¢© t êp 5 ±ê ê ­ê¡©ª©¾¡©¢¤ t êm ±ê ±êk ­ês ±ê¡©¢¡¾¡©¤¡ê¸à t êq5 ±ê 5 ê¡©¡£ t ê¸Ãêm ±ê ±êh I ê¡©ª©¾¡©¢£ t êp 5 ±ê I±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã tI ê 5 ±ê > ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã t 5 êqI ê> ê 5 ±êh I ê¡©¡ª t 5 êqI ±ê ê ­ê¡©ª©¾¡©¡ª t êt ±ê : ±ês ên ê ­ê£§±ê¡©£¨¾¡©¤¡ê¸à t êu ±ê :±êk ­ês ±ê¡©¢¡¾¡©¤¡ê¸à t 5 êu5 ±ê IêR ê¡©¡§¾¡©¢£ t êq5 ±ê5 ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª©¾¸ t êqI ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã t êh ±ê > ±êh ê¡©¢¡¾¡©¢¢ t ê{ ±ê ±êk ­ês êO ­ê¨§±ê¡©¢¨¾¡©¤¡ê¸à t O :êr ±êO ±êk ês ê¡¢¦±ê¡©¢¨¾¡©£¢ t ês ±ê L ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª©¾¸ u êm ±ê 5 ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª©¾¡©¡¤ u êm ±ê 5 ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã u Oê ±ê ê O ê ±ês ê} ê ­ê¦±ê¡©£©¾¡©¤¡ê¸à u êw êÂh êu ±ê ­êl ñê : : ±êks ±ê¡©¢¡¾¡©¢¨ u> êl L±êh I ê¡©¡¡¾¡©¢¢ u> êw5 ±ê ê¡©¡£ u> êw5 ±ê ±êh ê¡©ª©¾¡©¢£ u êh 5 ±ê > L ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã u êh ±ê W ê ê ê ê ±êk ês ꦣ±ê¡©£ª¾¡©£¡ 5 êq5 ±ê 5 ê> ê ­ê > > ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã w ês ±êh I ê¡©¡¡¾¡©¢£ w ês êÂr êw ê ­ê{ Ã±ê ¾ ±êk ­ês ±ê¡©¢¡¾¡©¢¥ w êo ±ê 5 ê¡©¡©¾¡©¢£ w êqI ±ê > ê¡©¡©¾¡©¢¢ w Iê} ±ê ê¡©¡ª¾¡©¢£ w êp 5 ±ê L T ê ­ê¡©ª©¾¡©¡£ w êq ±ê ê ê ê ê ê ê ±êk ês ꡦ±ê¡©¢¥¾¸±ê¡©£ª¾¡©££ ¡¥¦


w êt5 ±ê 5 ê ­ê¡©ª© w êl ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã w > ên H ±ê5 ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã w > ên ±ê Lê¡©¡©¾¡©¢¢ w êq ±ê ¾ ±êk ­ês ±ê¡©¢¡¾¡©¤¡ê¸à w ê¸Ãêk5 ±ê L T ê¡©ª©¾¸ w 5 êm ±ê > ê ­ê¡©ª©¾¡©¡£ w 5 êm ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã w ês ±ê > 5 ê> ê > L ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã w êh ±ê ±ês ên ê ­ê©§±ê¡©£©¾¸ w êh ±ê L T ê¡©¡£ w êh ±ê :±êk ­ês êk ­êz : êO ­ê£©±ê¡©£¤¾¡©¤¡ê¸à w êp ±ê ±êk ­ês ꡤ¦±ê¡©£ª¾¡©£¡ y êt 5 ±ê ê ­ê¡©ª© y êt 5 ±ê > ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã y êr ±ê ±êk ês ên êO ­ê¡ª¥Ãꨦ±ê¡©£¦¾¡©£© y êz5 ±êh I ê¡©¡ª¾¡©¡¢ y êm ±ê L ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª©¾¡©¡£ y êh 5 ±ê Iê ­êh ê¡©ª©¾¡©¡£ y êq ±ê5 ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã y êh ±ê ±êk ­ês ±ê¡©¢¡¾¡©¢§ y ês ±ê > 5 ±êh I ê¡©¡¢¾¡©¡¤ y êz5  >ñê > 5 ê¡©ª©¾¡©¡ª y êz5 ±ê > 5 ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã y êz5 >±ê > 5 ê> ê ê¡©¡§¾¡©¢£ y > êq L±ê H H L±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã y êp 5 ±ê > L ꡨ©¦ê¡¨©¨Ã y ês ±ê :±êk ­ês ±ê¡©¢¡¾¡©££ y ês ±ê ê ê ê : ê ±êk ­ês ±ê¡©¢¡¾¡©¤¡Â¸Ã y> > ês ±ê Iê¡©¡£¾¡©¢ªê¸à y> > ês >ê¡©¡£¾¡©¢£ y ês ±ê ê ê ê : ê ê ê ±êks ꥥ±ê¡©¢¡¾¸ y ês ±ê W ê ê ê ê ±êk ês ±ê¡©£¡ y ên 5 ê¡©¡ª¾¸ y êq5 ±ê > L ê¡©¡©¾¡©¢¢ y êo ±ê L±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã y êr ±ê :±êk ês ê¡¢±ê¡©£ª¾¡©¤¡ê¸à yI ês ±êÂ: ­ê Ãêksêz ê ­ê¤±ê¡©£¨¾¡©¤ª y 5 êy ±êÂ: ­ê Ãês ±ê¡©£©¾¡©¤ª y êz5 ±ê > ê¡©¡ª¾¡©¢¢ y Oê ±ê ±êk ês ên ê ­ê¤¥±ê¡©£§¾¡©¤¡ê¸à y êp 5 ±ê > ê ­êh ê¡©ª©¾¡©¢¢ êw ±ê :ê O ê ±ês ê} ê ­ê¦±ê¡©¤¡¾¸ ¡¥§


z5 5 êw5 ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã z ê ±ê ±êk ­ês ±ê¡©¢¢¾¡©££ê¸à z5 êt 5 ±ê Q ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã êm ±ê :±êk ­ês ±ê¡©¢¤¾¡©£§ z êh ±ê O ê ê ±êk ês ꢢ¤±ê¡©¢¥¾¡©¤¡ê¸à z êh ±ê ê : : ±êk ­ês ±ê¡©¢¡¾¡©¤¡ê¸à z êl ±êh I ê¡©¡ª¾¡©¢£ z 5 êw> ±ê5 ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã z ês I ±êI 5 ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã z êh ±ê ê ê ê ±êk ­ês ꨡh±ê¡©¡¨Ãê¡©¢¡¾¡©¢¨ z ês ±ê L T ê¡©¢ª z êh ±ê 5 ±êh ê¡©ª©¾¡©¢£ê¸à z êtI ±ê > 5 ±êh ê¸ z êh ±ê ê ê ê ±êk ês ꤣ±ê¡©ª¢Ãê¡©¢¡¾¸ z êy ±ê ê êÂW ê ê ÃêÂO ñêk ­ês ê ê n ê ­ê¤©±ê¡©£¦¾¡©¤¡ê¸à z êh ±ê ê êW ±êk ­ês ±ê¡©¢¡¾¡©¤¡ z êt ±ê ê ±êk ês ꣩±ê¡©¢¡¾¸ z êt ±ê ê ±êk ­ês ±ê¡©¢¡¾¡©£¥ z êq5 ±ê > ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã O êy ±êO ±êk ­ês ±ê¡©¢¢¾¡©££ z H êm ±ê > 5 Iê ­ê¡©ª© z ê ±ê > ê¡©¡§¾¡©¢¢ z êm ±ê > ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã êp ±ê ±êk ­ês ±ê¡©¢¡¾¡©¢© z êq5 ±ê 5 Iê ±ê 5 Iê ­êh ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª©¾¡©¢£ z êqI ±ê5 ê ­ê¡©ª©¾¡©¡£ z êqI ±ê > ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã z êw5 ê¡©ª©¾¡©¡£ z ê} ±ê 5 Iê ­ê¡©ª©¾¡©¡¢ z êh 5 ±ê > ê ­ê¡©ª© Oêk ±ê :±êk ­ês ±ê¡©¢¡¾¡©¢© z êk5 ±ê Iê ­êh ê¡©ª©¾¡©¢£ z ês ±ê 5 ê ­êh ê¡©ª©¾¡©¢£ Oês ±ê ±êk ­ês ±ê¡©¢¡¾¡©¤¨ z ê¸Ãêm ±ê L T ê ­ê¡©ª©¾¡©¡£ z 5 êqI ±ê > ê ­ê¡©ª©¾¸ z 5 êq5 ±ê5 ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã z 5 êq5 ±ê Iê¡©¡©¾¡©¢¤ z 5 ên5 ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã z 5 êt 5 ±ê ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã H ­êz êl > >±ê I L±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã z I êp 5 ±ê > ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã ¡¥¨


O :êl ±êO ±êk ­ês ±ê¡©¢¢¾¡©£¡ z êh ±ê > ê ­ê¡©ª©¾¡©¡ª z êh ±ê I±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã z ê ±ê: ­ê ±êksê¡¥¢±ê¸ÃêÀê¡©£©±ê¡©¤¡ z êqI ±ê5 ê ­ê¡©ª©¾¡©¡£ z êq ±ê L ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã z êl Lê ±ê > L ê¡©¡§¾¡©¢¢ z êw ±ê ±êk ­ês ±ê¡©¢£¾¡©¢§ z Iêt5 ±ê L ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª©¾¡©¡ª z êt5 5 ±ê 5 5 ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã z êq5 ±ê 5 5 ê ­êh ê¡©ª©¾¡©¢ª z êm ±ê ê ­ê¡©ª©¾¡©¡ª z êh 5 ±ê I±êh ê¸ z êw5 ±ê ±êh ê¸ { :êm ±ê ê ê êO ±êk ­ês ꩪ±ê¡©¡§Ã±ê¡©¢¡¾¡©¤¡ê¸à { 5 êm ±ê ê ­ê¡©ª©¾¸ {5 êq5 ±ê 5 I±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã { êo ±ê ê ±êk ­ês ±ê¡©¢¡¾¡©££ { êo ±ê ê ±êk ês ꧩ±ê¡©ª¥Ãê¡©¢¡¾¸ { 5 êr5 5 ±ê Iê¡©¡¤­ê¡©¡©¾¡©¢£ { Iêq5 ±ê > ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã { êl ±ê L ê I¡©ª©¾¡©¡£ { êq5 ±ê L ê I±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã { > êp 5 ±ê 5 ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã { êh ±ê 5 I±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã { êw5 ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã { êh ±ê 5 Iê ­ê¡©ª©¾¡©¢¡ { 5 êl ±ê > ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã { 5 ên ±ê > ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã { 5 êqI ±ê > ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã { ên5 ±ê ê ­êh ê¡©ª©¾¡©¢¢ { ên5 ±ê ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã { êp 5 ±ê ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª©¾¡©¢¢ { êq5 ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª©¾¡©¡£ { êqI ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª©¾¡©¢¢ { ê ±ê: ­ê êksꡦ©±ê¡©£¤¾¡©¤ª { êp ±ê ê ê ±êk ês ꡧª±ê¡©¢¦¾¡©¤¡ê¸à { êq5 ±ê L ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª©¾¡©¢£ { êq ±ê :±êk ­ês ±ê¡©¢¡¾¡©¤¡ê¸Ãê {I êh ±ê 5 ê¡©ª©¾¡©¢£ {I ên5 ±ê > ê¡©¡©¾¡©¢¢ {I êqI ±ê 5 ê ­ê¡©ª©¾¡©¢£ {I êt I ±ê 5 ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã ¡¥©


{H H êqI ±ê > ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª©¾¡©¢¡ {H H êz5 ±ê > ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª©¾¡©¢¢ { êr ±ê :±êk ­ês ±ê¡©¢¡¾¡©¢¦ {Q êm ±ê > ê> ê 5 ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã H ­ê{Q êm >±ê > L ê¡©ª©¾¡©¡ª | êm ±ê > 5 ±ê ±êÂo R Ãêh ê¡©ª©¾¸ | êm ±ê ê ê : ±êk ­ês ±ê¡©¢£¾¡©¤ª } êq ±ê ±ês êk ­êz : ê ­±ê¡©£©¾¡©¤¡ê¸à } êm ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª©¾¡©¡ª } êt 5 ±ê I±êÂh Ãêr ê¸ } êt I ê¡©¡¡¾¡©¢£ } êt ±ê: ­ê ±êks±ê¡©£¥¾¡©¤ª } êu ±ê :±êk ês ê ꡱꡩ¢©¾¡©£© } O :êt ±ê ê ±êk ês ꡦ¤±ê¡©¢¦¾¡©¢§ } ê} ±ê ±êh ê¡©ª© } ê} ±ê ê : : ±êk ­ês ±ê¡©¢£¾¡©¢¤ } 5 êl ±ê > 5 ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã } êq ±ê ±êk ­ês êO ­ê¦©±ê¡©£¡¾¡©£¤ } êq5 ±ê Lê¡©ª©­ } êp 5 ±ê > ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã } êp 5 ±ê ê ­ê¡©ª©¾¡©¢¢ } êt5 5 ±ê > ê ­ê¡©ª©¾¡©¢£ } êt5 5 ±ê > ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã } 5 êt5 5 ±ê ê ­ê¡©ª©¾¡©¢¢ } êq W ±ê: ­ê ±êksꡧ¤±ê¸ÃêÀê¡©£¦ } êqI ±ê > ê¡©¡¥¾¡©¢¢ }H H êz ±ê W ê ê ê ê ±êk ês ê©£±ê¡©£¡¾¸ H ­ê} 5 êm >±ê I L±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã } 5 êqI ±ê > ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã } 5 êt5 5 ±ê ±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã } êp 5 ±ê 5 ê ­ê¡©ª©¾¡©¡¤ } :êm ±ê ±êks êO ­ê¡¦¤±ê¡©¢©¾¡©£ª ~ êh ±ê > 5 ê¡©ª©¾¡©¢£ ~ êo ±ê ±êk ­ês ±ê¡©¢¡¾¡©¢¨ ~ ê% ±ê :±êk ­ês ­ê¡©¢¡¾¡©¤¡Â¸Ã H ­ê~ êl > >±ê I Lꡨ©¦ê¡¨©¨Ã ~ ê ±ê Iê ­ê¡©ª©¾¡©¢£ êq5 ±ê 5 Iê¡©ª©¾¡©¢£ ên H ±ê H ê¡©¡£ êt 5 ±ê 5 ê ­ê¡©ª©¾¡©¡ªê % êt ±ê ê : : ±êk ês ên ê ­ê§©±ê¡©£¦

¡¦ª


z ¾ W ê ê ê p ê > > ê > ¾ ê I O: êÓê > ¾ I : êÓê > êÓê 5 ±ê > êÓê > > > ê ê êÓê ê W êÓê L 5 5 ê êÓê 5 > B > ê êÓê H L > B > ê êÓê > B > ê êÓê > 5 5 ê êÓê I T 5 5 ê êÓê H H ê êÓê I 5 ê êÓê > Q L¾ > B L O: êÓê O ê ê êÓê > ¾ 5 êÓê B 5 I êÓê 5 : : êÓê : êÓê 5 > B L : êÓê êÓê H H L êÓê 5 ±ê > 5 I êÓê > T :êÓê 5 :±ê O êÓê I±ê I 5 :ê O ê êÓê I : êW ê ê O ê êÓê I L : ±ê : êÓê > 5 ±ê > 5 5 ±ê 5 êÓê > > êÓê > 5 êÓê êÓê > L > ê ê ê ê ê ê êÓê ê > L > ê ê ê ê ê êÓê > > ê L > ê ê ê êÓê > > ê L > ±ê êÓê 5 ±ê 5 5 êÓê L±ê 5 R L êÓê ê ±ê êÓê 5 5 5 ±ê T H ±ê O êÓê ±ê 5 êÓê > 5 ±ê > 5 ê : : êÓê ê 5 ¡¦¡


±ê ê êÓê 5 5 5 ±ê T H ±ê êÓê > ±ê > > êÓê Q H êÓê L ±ê êÓê 5 H L±ê 5 H > W ê ê ê ê êÓê > 5 B 5 ê > W ê ê ê êÓê 5 B 5 ê ê : ê êÓê > T ê ê ê êÀê êÓê R B êÂ5 5 B Ãê5 B I ê ±ê ê ê êÓê ±ê ±ê ¾ê> ê 5 >ê5 B I êÓê > B L±ê B 5 I : : êÓê 5 ê êÓê L êÓê 5 5 ±ê 5 ±ê > ê êÓê I 5 ê : : êÓê > O êÓê I L±ê L ê I ±ê êÓê 5 êÓê 5 êÓê 5 > B > êL êÓêQ W êÓê T >

t W ¾ ê ê ê p ê > > ê ¾ > ê I êÓê 5 êÓê 5 êÓê : 5 êÓê > êÓê 5 êÓê > êÓê L±ê LêÓê ê > ±ê > êÓê: ±ê êÓê ê ê > LêÓê êÓê êO > B > êÓê ±ê > Q êÓê : : 5 êÓê > LêÓê : LêÓê 5 ±ê êÓê 5 êÓê ¡¦¢


êÓê ê > > êÓê > êÓê ê : : L 5 êÓê ê ê ê ê à I > êÓê ±ê êÓê ±ê êÓê ±ê 5 5 êÓ êÓê : 5 5 êÓê : 5 êÓê ±ê 5 > êÓê > > LêÓê > 5 IêÓê 5 IêÓê ê : êÓê : W 5 êÓê : 5 H LêÓê 5 êÓê : H H LêÓê H H T êÓê : H > 5 I±ê H êÓê L ±ê L Q êÓê êÓê : : êÓê > 5 êÓê êÓê > 5 êÓê : 5 êÓê L I±ê L ê IêÓêO 5 êÓê I 5 êÓê > ±ê > > êÓê ±ê > êÓê > T êÓê Q LêÓê IêÓê :ê 5 I±ê B 5 IêÓê LêÓê 5 êÓê ê T êÓê 5 êÓê > 5 êÓê Q êÓê I LêÓêO > L êÓê : ¡¦£


ê

y Q } Q ±êk ê êz ê ês

iQ ±êiQ ±ê} Q l ên ê ê~ êiQ ê ê¹z º±ê ê êw ±ê ê Q ê êy ê êz ê Q ±ê ê ê ê êl ên ê ê ­êl ê ê ê ê ±ê ê ê ê ên ê êl ê ê¹iQ ºê ê¹iQ ºê ê êh ê ê ­ h ê ên ê ꡨ¦§ê ê êh ê ê ¾| ¾ êt ê ê ê êiQ ê ê ê¡©­êq ­ê ê êt ê ±ê ê ê ê êz ê êh ê ê ê ê ê ê êr ê ­ê ê êiQ ê H ê êl ±ê ê ê ê êl ê ê ê~ ê êm ê ê H ê êz ê Q ê ê ê ­ê k ê~ ê ê ê ê} Q ±êi ±ê êk ¾ ê ê ê ­ê k ê iQ ê ê ê ê ê ¾ êr ®ê ê êz ±ê ên Q ê ê ê ê H êz 4 ê ê m Q ±ê r ±ê i ±ê H ±ê ê h 4 ±ê ê ê ê ±ê ê ês Q ê êh ê ­êk ê Q ê t ê ê ê ±ê ê ê ê êp ê êi ±ê s ±ê ê l Q ê ê i ­ê p ê ê y ê ê r Q ê ê ê ê ê êo ±êh ¾ê êi ê ê 4 ¾ ­êk ê Q êz ê ê ê êh ±ê ê~ ê ês Q ê ê ê êi ê ê ­êk êw 4 ê ê¹ 4 ê} Q ºê ­ p ê ê ±ê Q êl ê ê ê ê êr ê êm ê ê êy ±ê ê ê ê êu 4 ê ®ê ê k ±ê q ±ê n ê ê z ­ê k ê ê i ê ê Q ¾ ê l ê ê v ê ê ê y ê ê ¡¨¤¨±ê ê 4 ê ê ê ê ê ê~ ±ê ê êm ê êiQ ê êy ê ê êz Q ê ên ê ê ê¹ ºê ­ê iQ ês ê êt 4 p ê ê Q ên ê 4 ê ê ê ±ê êh ê ê } H ê ê ±ê ê ê ê ~ ­ê k ê } H ê ê ê ê H ­êp êH êh ê ê êl ®ê Q ê ê ±ê ê m ê ê Q ±ê ê 4 ê ê z ê ê ê ê ê ê ê ­êk ê Q êi ê ê ê ê ¾ ê i ê ê ê r ê ê | ±ê ê oH ¾ ±ê ê ê êr ê ê ê~ ê ­ê ¡¦¤


k ê Q ê~ ê ê ê ê ê ê ê ê} ê ê ê ê H ê ¦¾¡ª¾ ê ê n Q ­ê ~ ê êt ê ê ꡪª¾¡¥ªê ê ê~ ±ê ê êz ±ê ê ê~ ê 4 êl ±ê ê ê 4 ±ê ¾ ê ê êz ê ­êp ê ê êt ê H ê ê r ¾±êh ¾ê êk ê ­êt ê ê êl ê ¾ ê êo ê ê ê H êr ê ­êk êy ê êm ê ê ê ê ê ê êh ê êo ­êp ê ê ê ê} Q ¾ ê ê ên ê ê ê ­êk ê êl ê ê ê ê ê~ ê ê ên 4 ê ê êm ¾ ­êk ê ên ê ê ê ê ê~ ê ê ê ê êi ê êl ­ê h ê ê ê êiQ ê ±ê ±ê êr ê ê ¾ ±ê ê ê ê ê êm ê ê ê ê ên ¾ ­êz ±êl 4 ê ê ±êr ±ê} ê ê Q ­êp ê ê m ê ê ê{ ±êr ±êh ±êr 4 ±ê êz ±ê ê h Q ­êt ê êq ê ê ê êl ê êi ê ê ê êi ­ê l ê êh ê ê ê ê ê 4 êi ê ®ê ±êi ¾ ê ê ±ê ê êo ê êÀt ­ k ê} Q ê êz ês p ê ê ê n ê ê s ê Âh I ±ê h I¾s ±ê s ±ê k ê s Ãê ê êz ê ê¹i ê ê~ ºê ê ê ên ­ê k ê ê ­ ­ê ê Q ê ês ê ê êy ê ê ­êk êr ê ê| ±êq ±êz ±êk ±êr ê ê ê ê êq ê ê ê ­ês ê ê ê ê ê êx ê êz ê 4 ±ê ê êy ê ê ê ê ê ­ê i ê êh ê ꢪ­êq ­¾ ê ê ê ê ê 4 êr ê êh ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êp êl ê ê ê ê ê ê} Q ê êk ­ê¡¨¦§ê ês ê ê ê ê H ê i ê ê ¾r ±ê ê ê êi ±ên ±êu ê êv ¾ ¾h ­êk ê ê ê êp ê ê êl ê ê k ê ê ±ê êh Q ê ê êl ê~ ê ê ­êi ¾ êz ±êk Q ±ê ±êz ê ê ­ê k êz ê ê ên ê êu ê êj 5 ê ê ê n ­êk êl ê êp ê ê êh ê êi ¾ê ­êr ê ­ê¡¨§£ê ê êz ê H ±ê¡¨©ªê ê êz ê ê êi ¾ ê ê ê~ ê ê ê¾o ê ­ê k ê êl ê ê ê êi H ê ­êl êt ê êi ±êr 4 ±êo ê êp ê ê ê ê ê z ê ­êw ê êH êi ê ê ±ê ên ê êz ê ê ê 4 ®ê ±ê H êiQ 4 ±ê} ê ês4 ê ê ¡¦¥


ê ê êi Q ­êr 4 ±êr ê ê ê ê¹r êz 5 Iºê ê ên4 ­êk ê ês ê ®ê 4 ê ê ê{ ¾ Q ±ê ê ¡¨©©ê ê ê ê ~ ê ê ê z ­ê i ê ê } ¾ ê ê ê~ ê ê ê ê êiQ ê ê êz ­ê | ±êi ±ê ê ê ê~ ê 4 ê ê ¾ ê ê êiQ 4 ­ê ê êh ê ês } ê ê ê ê ê êt ê ±ê êr ê ê ­êk ê ê êi ®ê êt ê ê êw ­êh êh ê ê êü ê êt ¾ ê ê ±ê ê 4 ê ê ê ê êi ­êk ê êh ê ê êt ê ꡨ£¥ê ê êk êi> êr ê ê êu ê k ¾h ê Q ­ê z ê ê ê q ê ¡¨¥¥ê ê m ê u5 ê mR ê w ê ±ê ê ê ê w H ê ê H ê s ¾ ê ês ê ­êu ê ê ê~ ê ê êi ê êz êz 9±ê ê ¡©¤ªê ê ê} ê êq ê¡©¤¥ê ê êl Q ên êo ­ê k ê ê êh ¾l ê êl ê ê¡©­q ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ~ ­êk ê êy ê ê ê êl ê ­êk ê ê êo ±ê ê nH ê ên ê êy ±ê ê êü ±ê ên ê êo ¾ ê ­ê k ê h ê ê H ê ê ê ê ê y4 ­ê k ê ê êv ±ê ê ê ê êr ê ­êk ê ê Q ê ê ±ê ê êz ±êy ê ên 4 ê êz ê ê ê~ ê ê ê r ­ê k ê ê ê m ¾±ê w ¾±ê o ¾ê ê n 4 ê ê ê ¾ êm ±ê ê ê êsH ±êz ê êw ê ê ­êk ê ê{ ê êh ±ê ês ê êz ê êh ­êo ê ê ê ê êo ê êh ±êtH ±êyQ ±ê ê ê r ¾ê ê { ê ê h ­ê { ê ê ê h ê ê t ¾ ê ê4 ê} ê ±ê ê ê ê ê ¾ ê ê êt ê ­êh ê ê ê ­ê ­êr ±êo ¾ ê ­ê} ê ê} ê êm Q ê ê êy ê ê o Q ê ­ k êh I êk ê êk ê ê} Q ¹l ê ê Q êi ê ê ê ±ê ê ê êz ê ê ê Q ê ­º w êr5 ê¾ê} êr5 ®êw ·êÂ| êw ·Ãê h I êu ­êp­êq ­êp­ê} ±ê ê¡¢­êq ꡨ¨©

k ê êh ê êh I êÂh I¾s ±ês ±êk ês ±ê s Ãê ê ê ê êh ê ê ê ê ê } 4 ê ­êh êl ê ê ꡨ¦§ê ê} 4 ê ê ¡¦¦


h I êr ­êp ê ên ê êk ±êi ±ên ¾ ±êr ê ±ê ê ê ê ê êr ê êw ¾ ê 4 ­ê u ê ê ê ê ®ê s ¾±ê m ¾ ¾±ê o ¾±ê s ¾±ê w ¾±ê m ¾} ê Q ­ê¡¨§¢ê ê êiQ ê ꡨ©©ê ês ê ­ê¡¨©ªê ê ê ê ê ­êp êp ê êz ê ê ê¡­êq ꡨ©¡êh I¾ ê ês R ê ±ê ê ê ê ên ­ê k êh ê ê ê} ±ê êi ê êr ê ê ê ê Q êl ±ê} ê êv ê ê êi ê ê m ±êm 4 ê êy Q ê ­êh ê ê} Q ê ê n ê ê ê êp ±ê ê ê êH êk ¾ ê ­ê h ê êq ê ê êH ê~ ¾ê êt 4 ê ¾ ê ê ê ês ­êk ê ê{ êh I¾s êoB Iê ê ê¡¢­ê q ꡨ¨©ê ê êt ê ­êk ê} ê ê~ ê ên5 êr ±ê k ê êr ­êv ê ê ê| ê Q ê 4 ê ê ê ±ê ê ê êm ê ê¡£êu ê ­êk ê} ê ê ê ê ê ê ¡¤­êu ê ên H êz I±ê ê ê ê êk êQ ê ­êh ê ¡ª­êh ꡨ¨©ê ê ê¹ ê 4 ê ê ê 4 ê êi ¾ ºê Q ­ê h ê w ±ê ê ê ê | Q ê ê z ê ê ê ê ên 4 ­ê l ê êw ±êq5 êm ê ê ê ê ꡤ­êq ꡨ¨©ê ꢧ­êu ¾ ê ê ê} ê êk ê êi ­êh ê ꥭêq ꡨ©ªê ê ê ê ê ê H ±ê êi ê ê êu êz > êrH H ­ê r ê ê êq ê êm ê ê êk ê¹ êt ê ê| Q ºê êr ê ­êt ê êk ê êi ê êr ê ê ê ê | ê ±ê ê ê ê~ ê ê ê êq ê ­ l ê ê êh I¾s ê> ê} > ê ê ꦭêt ꡨ©§ê ±ê ê ê ê êk ê êmQ H êm ê êj 5 ê Ãê ­êt ê êQ ê êu ê êi ±ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê h ê ꡦ­êt ꡨ©§ê ê ê ±ê ±ê ê} ¾ ê ê ê{ êk> êÂzQ Ãê ê êh I ê ê êk ê êqI ê i 5 ê ­êr ê ê êq ê ê ê ê} ê êi ê 4 ­ê k ê êi ê êi ê ê êk ê êl Lêi 5 ­ê k ê êm êi 5 ê êh I¾s l Lêi 5 ꡨ§ª¾¡©£©Ãêk ±ê} ±êw ¾ê êi 4 ê ê êt ꡨ©¨ê ê 4 ±ê ê êo ê ê ê ês ê êl ¾ ê êh I ­êt ê ê ê| Q ê êm êu5 êm ê ê ê ê ê êq ê 4 êk ê êqI êi 5 ê ±ê ê ê ê{4 ê ê¡­êh ꡨ©¨±ê ê êo ê ê ê ­êr ¾o ê ­ê h ê ¡¥­ê q ê ¡¨©©ê ê ê } ê ê k> ±ê t 5 ê u> ê ±ê ê ê ¡¦§


ê ê ê ­êh ê ꢢ­êq ê ê êh I¾s êoB Iê ê êo ê êy êw5 êh ­êk ê~ ê ê ê ê ê i 5 êk ê ­ê} ê ê ê êl Lêi 5 ê ê êk ê ê i ê êi ­ê l Lêi 5 ê ê ê| ê ê 4 ên ±ê ê ê { ê ê ê H ­êl ê ê êw ±ê êq ê¡©ªªê ê i ê ê êh ê êi ê ­êk ên ê ê ê | ê ê ê ê êk ê Q ­êl ê ê êq ê¡©ª¢ê êz ¾ ±ê ê ê w ê ê ê u ê ­ê h ê ê H ê ê ê ê ên 4 ê ­êl ê ê¡©ª¥ê ê êi ¾ ê ê Q ên 4 ê ê| ­ê¡©ª¨ê¹ ê ê êw ¾ ¾ê êi ±ê êk ±ê êi ê ê ê ê ±ê êo ê ê êo ê ­ºêk ê ê ên 4 ê êl Lêi 5 ê ê| ê ±ê ê¡©ª¤êQ ê ê ên ¾ ê ê h I ­ê p ê t ê ê ê ê m ±ê ¾i ê ê êw 4 ê ­ z êk ê ê ê ê ê ê êi ±ê ê ê ê ê êo4 ê ê¡©ªª¾ êq ê êw ê êH ê êz ±ê ­ê ­ê ê z ±ê~ ê êr ê ê ­êh ê¡©¡¤ê ê ê êk ê ê êu ê ±ê ê ê~ ê ê ê êw êq W ê r ê ê ±ê ê ê ê H ê| ê ê êt ¾ n ê ­êh ê ê ê êt êt ê ­ê k ê Q êl ê êl ê ê ­i­ê ê ê ê| ¾ ¾ êt ê ê êi 5 ê ê ®êz êk ê êt ¾ ê ê ê ­ê{ ê ê ê ê{4 ê ê ê ê ±ê ê ê ê ¢ª¾ ±ê £ª¾ ê q ê ê ­ê z ê ê ê tH ê ±ê ê ê ê êt ê> ê > ±ê ê ê ê ê ±ê 4 ê êy ê ê ê ­ên ê ê ê êm ±ê ê ê ê ê êh I¾s êoB Iê 4 ê ê ê 4 êl ê ê¡©¾ êq ê ê êi ê H ê ­êl ê 4 ê êw ¾ ¾z ê 4 ê êr ±ê ê ê ê ê êk ê ¾ ­ê ¡©¢£ê ê ê ê ~ ê p ¾p 5 ê ±ê ê ¡©¢¦¾¢§ê ê êt êt êv : ê êz ê ê êr ¾ êz êu O êq O êÀê ê ê ­ê} êi 5 ê ê ê s ê ê¾ê ê ê ê 4 êi ¾ê H ­êk êi ê ê ê} ê ê ê ê ê H êh H ê ê ê{ ¾ ±êk ê ê ­êk ê ê ê ên ê ê êo ê ês ±ê ê êt ê ê êk 4 ê êi 5 ­êl ê ê i 5 ê k ê ê ¡©£¦¾£¨ê t ê w ê Àê ê i ê ê ê n ê ê ê ­ê l Lêi 5 ê ê¡©£©ê ±ê ê| ê ê êz êl êi 5 ê Q ±ê ê¡©¤¥ê ê ê êu ê ê ­êk ê ¾ ê ê ê { ±ê ê ê ê k ê 4 ê ê u ê ê ê ¡¦¨


k êr5 ê~ ê êu ê ênH ê ê ê ê ­ê k êk ê ê 4 êl > êi 5 ±ê ê~ ê êl Lêi 5 ê ­êz ¾ 4 ê ê ê m ê ê tQ ê ±ê Q ê w ê Q ê ê l ¾ ê ê} Q ê ê ±ê ­ê ­êq Q ê Q ê êH êz ±ê ¾ ê H ê ê ê Q ê~ ±ês Q ±êi ê 4 ê ­ l ê ê ê ê ±ê ê êi 5 êÀê 4 ê ê ê êw ê êk êÀê ê ê ê Q ê ­êr ê ¾ ê ±ê ê êH ê ê ê êh Q ê ê ­êz ê ê ê ê êm êi ±êw ±êi ê Q ê r ±ê { Q ±ê } ±ê n ¾±ê o ¾l ê ê { ê ­ê t ê ê } ê ê k ê ê q ê ¡©¤§ê ê ê êw ê êk ê ê êt ¾n ±ê ê ê~ ¾ | ê ê êz ê ­êk êi ê ê{4 ê ê ê ê ê êk ê êm êr ê ên L êÂ| Ãê ê ­êl ê ê êk ±ê ê ê ês ê ê êo ê ê} H ê êi ê êr êQ ê ê4 ê ê ê ê H êz 4 ê ¾ ê ­êk ê ê ê ê{ ê êk êo ê ê ê ¡¦­êq ê¾ê ê ê ê êh êi5 ê¾ê ê Q ê~ ê ­ u êz ê êi ê êr k ê êz ê ±êQ ê êr ê êm4 ê ê ê o 4 ê ê } ê ê ê ê ±ê ê ê ~ ¾ ê Q êz ­êk êz ê ê êq ê êj ê ê ê ê~ ê ê ±ê ê ê êz ±êy ê êr ê ­ê o ê ê t ê ê ê ê ê ê ê z ê ê ê ê ­êk ê êi Q ê êz ê ê ê H êh ¾ 4 ê ê ­ê u ê ê x ê ê ê ê ê n ê ê êl 4 ±ê ­ê ­ê ê êz ±ê Q ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê êy ¾k ê Q ­êz ê ê ê êz ±ê ê ê 4 ê} ê ên ­ê} ê ê ê ê êh ê ê H êi 4 ±ê ê ê êm ê 4 ê ê êh ê ê ê êz ê ê êo ê ê ­ l ê ê ¡©­ê q ¾ ê ê ê ê z ê ê ê ~ ê ê êr ­êt 5 êt 5 ê ê êz Q ê ê ê êq ê êi ê ê ê{ ê ±ê ê êo I ±êt 5 ±êi ê r ê êr5 êm ±ê ên 4 ê¹v ºê ê ê ê ê h ê ê{ ê ê ­êp ê~ ê ê ê ê ê~ ±ê êq5 ê{ ±êqI êy ¾yI ±êi> êp 5 ên Q ê ê ê ê ±ê êh ê êz ê ­ê l ê ê êz ê ê ±ê êo ¾~ 4 ê ¾ ±ê ê êi ê êo4 ê ê êm ê ­êk ê ¡¦©


z ê ê ê ê H ê ê êz ê ê êy ê ê z ê ê êm 4 ê êi ­êk êl H ê ê¹o 5 ºêz ê êq ê¡©ª¤ê ês ±ê ê ê ê êt ê ê ê| êl ê ­ê k ê z ê ê m ê ê ê ê Q ê z 4 ±ê ê ê i ê ê i ¾ê êz ­êk êw ê ê ê ê ê ­êk ê ¾ ê{ ê êh ê Q ê ê êh ê ê H ê ­êl êm ê ê ê ê ê ±ê ê ê êt ê êm ¾ ê êo R 5 5 ê ês êz ê ê ­ê o ê} 4 êz ê êh I k ê z ê ¾ê ê ê ê ê ê t ê ¾ê ê ê ê z ê ê i> ê~ ê ±ê ê ê ê ꢧ­ª©­¡©ª¤±ê ê ê¾ê ê êo ê ê z ê ê Àê n 4 ­ê k ê o ê } 4 ê z ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ꢧ­ª¥­¡©ª¦ê êh ê ­êk ê ê} ê êh êj êr ±êk ­êqI ê i Q êh ±êh êiQ êw4 ±êu5 êm êh ±ês I êm êr ±ê tI ê n I ê r ±ê k ê m5 5 ê qI ê i ±ê l ê r > ê y ±ê qI ê r ê r ê Âz ñê l ê w 5 ê o ê Âz ñê i Lê ~ êr ±ês I ê~ êr ±êk êh ê~ 5 êy êh I¾ êi ±êi> ê~ êr êi êi ±ê ê êi ê i> ê~ ±êqI ên 5 ­ ¡©ª§ê ê ê ±ê êm 4 ±ê ê êy ê ê ¾ êz ê ­êk ên 4 ê ê ês êz ê ±ê ê ê êt ¾ ê êq ­êk êk ê ê êz ±ê ê ê ê 4 ê ê sH ê ±ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê~ ê ê ­ê p ê êq ê ê ên ê êq ê ±ê ê ê ê H ¾ êk ê ê ­êh ê ê¡©¡ª¾ êq ê ê ê êm ê ê £ª¾¤ªê h ê 4 ±ê ê ê w ê ê ê ê t ê 4 ­êp ê ê ê ꢧª¾£¥ªêz ê 4 ê ­ê¡©¡¢ê ê ê ê ê~ ê êm ê ܱ꣪ê ê ê êl ê ê ê~ ê ê êw ê 4 ê Q ­êz ê ê êm ê ±ê êo ê ê i ê ê z ê ­ê p ê ê ê q ê ê t ê ê ê m ®ê¡©¡§êu5 êm ê ê ê~ ±ê¡©¡¨êl Lêy ±ê¡©¡©êz ê z ­ê z ê ê ê ê~ ê ês u ê êl ê~ ê ê ês ê ê êz ±ê êz ¾r ¾z êrH ê ±ê ê¡©¢©ê êq ¾ êrH ê ê ê ê ê¡©¤¡ê ­êp ê êw ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê| 4 ê ê 4 ­ | ê ê i ê ê ê ±ê ê ê u ê ê z ê ê ¡§ª


z ê ¹{ ê W ºê ­ê k ê z ê ê ¡©¢£ê ê ±ê ê êu ê ê êw ê ê ­êp ê ꢪ¾ êq ê ꢪêh ê ±ê ê êo ê ê êu ê Q ­ê~ ê ê ê êi ê ê¡©¢¦ê ê êz ±ê ê¹q ºê êl ê ê i ê ê s ê H ­ê k ê £ªê t ê ê m ê ê 4 ê ¡¢ª¾¡¤ªê z ê ­ê l ê ê r ±ê ê ê y ê ê £ª¾ ê q ê ê¹q ºê ê êr ê ­êz ê ê ê ê¡©££ê ê êu4 ê ê r Q ê ­ p ê ê êh ê ês êz ê ê ê êq ê ¡©£¥ê ê ê ê{ ±ê ê êi ê êi ê ê êh ê ¾ ê ­êh ê ê¡©£¦ê êz ê ꤤêt ê êy ê êz ê ê ê ê ê¡©£§ê ê ê êm ê êz ê H ±ê ê ê ê } ê ê r ê ê ê ê { ê ê q ê ­ê k ê êkH ê êt ê ê ꡦ­êh ê¡©¤¡ê ê ê ¾ êo ê ±ê ê ê ê{ ê êh I ê ê ­êk ê ê ê ê¤êq ê ­ê~4 ê ꢭê~ ê ê êm ê ê ê êu ê¹o ê} 4 êz êh ºê ­ê p êz ê¡©¤¡ê ên êt I êi 5 ê êk ­êm êo I ê ê} ¾ ê 4 ­êh ê ê êhnê ê ê êz ¾ê êz ¾ ê ê} ê ­ê z ê ês ê ê¡©¤¥ u ê ꢭê~ ê ê ê ê} ¾m ê ên ê ê ­êp ê ­ê¹u ¾q ºê êl ê Q ±ê ê ê i ê ­ê k ê ên ê êo êz êh ê ê ꡨ­êh ê¡©¤¤ê ­êp ê ê ê ê ê ê êw ê ­êp êm Q ê ¡©¤¥ê ê êm 4 ê H ê Q ­êk ê ê êt ê ¾ ê ên 4 ê ê ên 4 ±ê êQ ê ê ê ê¹u ºêl H ê ên ­êk êh ê êz ê ê ês ê ê ê¹h ºê{ ¾ ê ±ê ê êh ê êz ê ê êz ê ꢪ­ê q ê¡©¤§ê ê| ê ê ê êo ê ên 4 ê ê ¾ ­êk êm ê ê ê¹v ê W ºê ±ê ꡨêt ê ê 4 ê ꣪êy ê ­ê¡©¥¥ê ê êm ê êu ê ¹{ ê W ê ê êr :ºê ê êw ê ê ê êz ¾ ê ­ê ¡©¥¦ê ê ê ê ê i ê ¹t ºê ê ê w ê êz ±ê ê¡©¥©ê ê ê êo ê ê êy4 ê ­ê h ê ê z ê ê ê m ê ê ê z ê ±ê ê ê ê ê h ê ê ê 4 êq ê ꡨ©ê ±ê ê 4 ê ꡦª­ªªªêz ê ê ­êk êq ê ê ê êz ê H ±ê ê êm ê ¾ ê êu ê¹pukpwº­ê¡©¥©ê ê êw ê êm ê ê êh ±ê ­ê ¡§¡


­ê êw ±êü ±êh ±ê ê êz ±ê ê êu ±ê êr ±ê ê ê|zh±ê êm ±ê êl ­ê¡©¦¦ê êpukpwê ꤪªêh ±ê ê êm ê ê 4 ꣢ê{ êr Q ±ê ê ꥦª­ªªªêz Q ê ê z ê ­ k êz ê êz ê ê ê ꨪ¾ êq ±ê ê ê ¾ H ê ~ ê ê ê ~ ê ê ­ê u ê ~ ê ê ê ê ±ê ê ±ê ê êr ±ê ê ê ê ¾ 4 êz êy ê¡©©¡ê ­êk êt 4 ê ê êz ê ê ê r ê ®ê ê ê ¡©©¡ê ­ê k ê ¡©ª¤ê Q ê m ê ê ê ê ê n ê ê ±ê ê ê z ê ê ê s ê Q ê ê ­êv ê ê ¸

®êh Iê} ê ¡§¢


ê

z { êl ±ê êw ê ê ê| êt ê ês ê

i êÀêi ê¾êl v ê ê ê ê ê ê ê¹ ºê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êp ê ê ê ê ê ê ê ¾ ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê h ê ê h ¾o ê t ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê{ ê¡© ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ­ê{ ê ê ê ê ê ê ê ê w ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ¾ ­ê{ ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê{ ê ê ê ê ê ¾ ê ­êp ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê { ê ê ê ê ê ê ê ­êp ±ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê{ ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê t ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ­ê{ ê ê ê ê ê ¾ ê ê ê ­ p ê ê ê ê êo ê ±ê ¾o ê ê ê ê ê ê ên ±êq ±ên ê êz ê ê ê ê ê ê ê ê ­êp ê êj êl ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ꡨ¤¨ê ê ê ê~ ê~ ­êh ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ z ês ê êt { ê z Ø ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ²ê ±ê ê ê ê ê ­ê w ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êp ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ¾ ±ê ê ê ê ­ê{ ê Ø ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ±ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ¾ ­ z Ø ê ê ê ê ê ê ê ê ê ¾ ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê¦ê ê¡ªê ­ê{ ê ê ê ê ê ê ꡪª¾¡¥ªê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ¾ ±ê ê ê ­ê{ ê ê ê ê ê ê ê ­êp ê ê ¾ ¡§£


ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê Ø ê ­ê{ ê ê ¾ ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ­ê z ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ±ê ±ê ±ê ±ê ê ±ê ê ê ê ê ­êk ê ê ê ê ±ê ê ¾ ê ê ê ê ê ê ê Ãê ­êj ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êo ê ¾ ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ h ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê{ ê ê > ±ê ê ±ê ê ê ê ê ê ¾ ­ê{ ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ±ê ¾ ±ê > ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êp ê ê ê ê ±ê ê ê ê ¾ ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ­ê{ ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ¾ ­ê{ ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ s Ø êl ê s êÂs ±êh I ±êh I¾s ±êk ês Ãê ê ê¹ ê ê ê ºê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ²ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê{ êo ±êq ±êz ±ên ±êj ê êy ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êt ê ê ê ê ê ê ê¹ ±ºê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê êp ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ꢪ ê ­ê{ ê ê ¾ ê ê ê ­êl ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êh I ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êj ±ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ­êk ê êk ê ±ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ¡ ê ~ ê~ ­êhê ê ê ±ê ¾ ±ê ¾ ê ê ê ê ê ê ­ês ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê êu ­êp ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êhê ê ê ê ê ꡨ§£±ê ê ê ¡¨©ªê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê l ê ê ê ê ê ê ês ­êu ê ê ±ê ±ê ê ê ê ê ê ­êw ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ®ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê Ø ê ­ê j ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ­ê j > ±ê ¾ ê ê ê êo êr ê ê ê ê ê ­êj ê ê ±ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ¡¨¨©­ê v ê ê ê ê ê ¡ ê ~ ê ~ ±ê s ê ê ê ê ê ¡§¤


ê ­êk ê ê ¾ ±ê ê ¾ ê ê ¾ ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ h ê êw ê ês m ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êt ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êp ê ê ±ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ­ê { ê ê ê ê êt ê ê ê êz 5 5 ên I 5 ±ê ¾ ê ꡨ£¥ê êi> êr ±ê ê ê ­êo ê ê ê ê ê ê ê ê ¡¨¨¥±ê ê ê ê ê ê h I ê ê m ê u5 ê mR ­ê { ê ê ê ê ê êz êz ê ê ê¡ ê~ ê~ ­ês ±ê ê¡©¤ª±ê ê ê ê ên êo ±ê ê ê ê ê ê ê ­ { ê ê ê ê ±ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê¡© ê ­êo ê ê ê ê ê ê ¾ ê ±ê ê ê ê ê ê ê ¾ ¾ ê ê ê ê ê ê ­ê{ ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ²ê ê ê ê ê o ±ê ê n ê ê ê ê ê ²ê ê ê êh ±ê ên ê ê ê ­êw ê ê ê ê ­ê{ ê ê ±ê ê ¾ ê ±ê ê ê ê ê ­ês ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ­ê~ ê ê ê ê ±ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ­ê { ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ¾ ­êo ê ê ê ê ê ±ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êh ê ê ±ê ê ê ê ê Ø ê ²ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê{ ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ¾ ­êi ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ­ { êw êo ê ê êz ê êl ê ê

¹~ ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­º ê

l ê êr5 êw ê¾êr5 ê} ®êw ·ê êu ê êh I ±êp­ê} ­ê¡ ê ê ±êq ­ê¡¢±ê¡¨¨©

{ ê ê ê ê êh I êÂh I¾s ±ês ±êk ês ±ês Ãê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êh ê ¡¨¦§êh I ê ê ê ê ­êp ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ²ê ê ¾ ê ê ê ê ê ê ­êl ê ê ê ê ê ê ê ê ®ê ê ±ê ±ê ê ê ê ê ê ¡§¥


¾ ê ê ê ­êhê ê ê ê ꡨ§¢ê ê ê ê ê ê ꡨ©©ê ê ­ê{ ê ê ê ê v ꡨ©ª­êv ê ê ê ê ê êh I ±ê ê ê ê ês ¾ R êÂk ê Ãê ê ê ê ê ê êq ꨱꡨ©¡­ w ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ­ê{ ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ­ê{ ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ h ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê{ êh I¾s êoB I±ê ê ꡨ¨©±ê ê ê Ø ê ê ¾ ­ê{ ê ê ê ê ê ên5 êr ±ê ê ê êr ­êh ê ê ê ê ê ê ê ê êh I ±ê ê ê ê¡£ê ê ê ­ê m ê ê ê¡¤ê ±ê ê ê ên H êz I­êo ê ê ê ê ê êh ꡪ±ê¡¨¨©±ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ­ê{ ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê{ êj ­ { ꡧ ê ±ê ê êq ꡤ±ê¡¨¨©±ê ê ê ê ê ê ê ê ¾ ±êq5 êm ±ê ±ê ꡨ©ª±ê ê ê ê ê ±ê ê êz > ¾ êrH H ­ê{ êh I¾s êoB Iê ê ê êr ±ê ê ê ê ê ê ê ­ê{ ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ { ê ¾ êh I ê> ê} > ±ê ê ꡨ©§±ê ê ê êj 5 ê  Ãê ê ê ê ê êmQ H êm ­ê~ ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ­ v êt ꡦ±ê¡¨©§êqI êi 5 ê ê ê ê ê ê êk> ê êh I ±ê ê ±ê ê ê ê ê ­ê u ê ê ê ±ê ê ê ±êl Lêi 5 ±ê ê ê ê ê ê ­ { êw êo ê êh I Ø êi 5 êm ê ê l Lê i 5 ê ¡¨§ª¾¡©£©Ãê ±ê ±ê ê ê ê ±ê ê ê h I ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êm êu5 êm ê ê ê ê ê êqI êi 5 Ø ê ê ­êo ê ê ê ê ê êr ¾ ê êmLêz ê ꡨ©¨­ê t 5 ê u> ±ê ê ê k> ±ê ê ê ¡¨©©±ê ê ê ê ê ê ê ê ­êw5 êh ê ê ê ê ê ê êh I¾s êoB Iê êq ê ¢¢ ê ¾¾ ê ê ¾¾ ê ê ê ê ê i 5 ê ê ­ê m ê ê ê ±ê ê ê ê ê ±ê h I ê ê ê ê ­ê k ê ê ±êl Lêi 5 ê ê ê ê ê ­ê i 5 ê ê ê ê ê ­êo ê ê ê ê ê ê ê ²ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ­êi ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êo ê ê ê ê ê ê¡©ª¢­ê{ ê ê ê ê ê ê ê ê ê ¾ ê Ø ê ­êo ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êmLêz ±ê ê ê ê êÂ ê ±ê ±ê ê ±ê ¡§¦


ê íêl Lêi 5 ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ês Ø ê ±ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê êt êz ­ê i 5 Ø ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê z ê ê ê ê ê ê êo ê ê ­êp ê¡©¡¤ê ê ê ê ê ê ê ê u ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê q W ê r ±ê ê y ¾j ê ­ê{ ê ê ê ê ê ¾ êt ê ­ { ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ±ê ê ê ê êh ¾o êt ±ê êi 5 ê ê ê ê ê ê ê ê t êz ­êp ê ê ê ê ±ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê¡©¢ª ê ê³£ª ­êh ê ê ê ê ê ±êi 5 ê ê ê ê êt ê> ê} > ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê o êz êy ±ê ê ê ê ê ê ê êh I¾s êoB IêÂ ê ¾ ê ê êi 5 Ãê ê êz ê ê ê ê ê ê ê¡©¡©­ê k ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ¾ ê ­ê{ êp ¾p 5 ±ê ê ê ±ê ê ê ês ê ê¡©¢£²ê ê t ê v : ê ê z ê ê ê ê ê ê ¡©¢¦¾¡©¢§­ê p ê ê ê ê j ê ê ê r ê z ê u O ê q O ê ê ê ê ­êh ê ê ê ±ê ê¡©£¤¾£¥±êi 5 ê ê ê êz ê ±ês ê ­ê{ ê ê ê êk ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê êz ­ê{ ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êi 5 ê ê ês Ø ê ê ­êt êw ê ê ê ê ê ê ê ê ê êi 5 ê ê ês ê ê ¡©£¦¾£¨­ l Lêi 5 ê ê ê¡©£©­êo ê ê ê ê ê ê ê ±êl êi 5 ±ê ê ê ê ê êo êu ê ê¡©¤¥­ê{ ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ênH ê ê ê ê ±êr5 ê~ ñê ê ê o êu êv ­ês ±êi 5 Ø ê ±êl > êi 5 ±ê ê ê ê ­êp ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê Ø ê ±ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê¡©¤¡½¤¢ê ês ê ê ­ê t ê ê ê ê ê ±ê ±ê ê ê ­ê p ê ê ê ê ê ê êi 5 ê ê ê ê ê ê ê ê ê ¾ ê ±ê ê ê ê ê ê ¾ ê ê ê ê¹ ê ±ºê ê ês ê ê ê ê ê ê ­ê{ ê ê ê ê ±ê ±ê ê ê ê ±ê ê ê ê ¾±ê ¾±ê ê ê ê ê ê ê ­ ~ ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êi 5 êw êo ê ê¡©¤§ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê êr ê w êo ê ên L ²ê ê êi 5 ê ê ê ê êo ±ê ê êt ê ê ê êz ­êp ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ês ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ¾ ±ê ê ê ê ê ꡦ ê ê ê ê ê ê ê ê êi5 ê ê ê ê ê ê ê êo ­ ¡§§


t ê| ê êw ê ê~ ê êh { ê ê ê ê ê ¾¾ ê ê ê ê ê ¾¾ ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê { ê ê ê ê ê ê ¾ ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ¾ ê ê ê ê q ê ê j ­ê y ê ê ê ê ê ê êt êh ê ê ê ê ê ­ê{ êm êl ê ê ê ê ê ê Ø ê ê ­êz ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êi ê êy ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê| ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê Ø ê ­ê u ê ê ê o ê ê ê ê ê ê ê ê ê ¾ ê ê ê ê ±ê ê ê ê ±ê ê ­ { ê ê ê ê ê ¡© ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êt 5 êt 5 ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê êo I ±êt 5 ±êi êr ê ê ê ê ê ê u 5 ±ê ê ±êr5 êm ±ê ê ê ê¹v ºê ê ê ê ê ê ê ê ­ês ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê{ ±ê ê ê ê ê êq5 ê{ ±êqI ê y ¾yI ê êi> êp 5 ¾n Q ­ h ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê | ê ê ên ê êm ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê{ ê ê ê êo 5 êl L 5 ê êh I ê ê¡©ª¤ê ¾ ê ê ¾ ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê êt ­ês Ø ê ê ê ê ê ê ²ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê{ ê ê ê ê ²ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê m ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê¹} 5 ê 5 ±ºê ê ¹w ê oB ±ºê ê ¹t ê > ê } > ºê ê ê ¹h I¾s ê oB I­ºê v ê ê ê ê ê~ Ø êj ê êo R 5 5 ê ê ê ê ê ê ¾ ê ±ê ê ê ±ê ê ê ê ê êo 5 êl L 5 ê ­ { êo 5 ê| êm ê { ê ê ê ê ê ê ê ê ê êi> ê~ Ø ê ¾ ê ê ê ê ê ê ¾ ê ­ê { ê ê ê ê êz ꢧ±ê¡©ª¤ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êz êi ê ês ­ê{ ê ê ê ê ê ê ê êo êt ­êo 5 ê o êl L 5 ¾¾ ê ê ê ¾¾ ê ê ê ê êt ꢧ±ê¡©ª¦ê ê ê ¾ ê ê ê ­ê{ ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ®êh ê j ±ê ê ê êz êi ²êqI êi Q ±ê ²êh êiQ ±ê ²êu5 êm ±ê ²ês I êm ±ê ²êtI ên ±ê ²êm5 5 êqI ±ê ¡§¨


ê ²êl êr > ±ê ²êqI êr ±ê ê ê êz êi ²êl ê w 5 ±ê ê ê ê êz êi ²êi Lê~ ±ê ²ês I ê~ ±ê ¾ ²êk ­êh ê~ 5 ±ê ê ês ê êi> ê~ ±ê ±ê ê ê ê ê i êÂi íêi> ê~ ê êqI ên ê ê ê ê ê ê ¾ ê ê ê ê ê ê ­ê i ê¡©ª§±ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê{ ê ±ê ê êz ê ±ê ê ê ês êz ­ê{ ê ¾ ê ±ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ­êhê ê ê ±ê êz ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê h ê ê ê ê ê¡©¡ª ±ê ê ê ê ê ê ê ꣪¾¤ªê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êp ê ꢧª¾£¥ªê ê ê ­ê o ±ê ê¡©¡¢ê ê ê ê ê ê ê ꣪ܭêk ê ê¡ ê~ ê~ ±ê ê ¾ ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê{ ê ê ê ê êt ±êu5 êm­êm ê ê ê~ ê ê¡©¡§±êl Lêy ê ¡©¡¨ê êz êz ê ê¡©¡©±ê ê ê ­ | êt ê ês ê ê ê{ ê~ ê~ { ê ê ês ê ê ê ê ê ê ê ê ¾ ê ê ê ¡ ê ~ ê ~ ­ê p ê ê ê ê ê ê { ê Âw ñê ê s ê ê ê ê ê ê ¾ ê ê ê êz ¾j ¾ z êr ±ê ê êr ê ê ê ê¡©¢©±ê ê ê ê ê ¡©¤¡­êk ê ê ê ê ê ê~ ê~ ±ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê | ê ê ±ê êo 5 ê| êt ±êw êj ±ê ê ê ê ê ê z ±ê { ê W ­ê ~ ê ê ê ê ê ê ê¡©¢£±ê ê ê ê ê ê ê ­êp ê ê¡©¢ª ê ê ê ê ê¤ªê ²ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ­ê p ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê s ®ê ê ê ê¹q ºê| êt ê ê ê êl ê êi ê ê¡©¢¥­ê{ ê ê ê¡¢ª¾¡¤ªê ê ê ê ê£ªê ­êh ê ê ê ê ê ê ê ê ê ¹q ºê t ¾ ê ê ê ê ê ê£ ê ê ê ꢪ ê ­êh ê ê ê ê ê ê ±êo 5 ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ { ê ê¡©£¥ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê s Ø ê ê ­êu ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êv ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ¾ ­êv ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ꤤê ê ê¡©£¦­êm ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê¡©£§­ê{ ê ê ê ê ê ê êj ê ê ê ­ê ¡§©


{ ê ê ê ê ês ê ê ê ¾ ê êo ê êh ê ¡¦±ê¡©¤¡ê êo ê ê ê êh I ­êo ±ê ê ê ê ê ê ­ê k ê ê ¢ ê ~ ê ~ ±ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êo 5 êo êl L 5 ±êw êj ­êp ê ê ê ê ê ê êj êt I êi 5 ê êk ­êm êo I ê ê z ê¡©¤¡­êh ê ê ê ê ±ê êw êj ê ê ê ¾ ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ | êt ê ê¡©¤¥ h ê ê¢ ê~ ê~ ±ê ê ê ê ê} ê ±ê ê ê ê ê { ê ê ê ¾ ê ê ês ê ­ê{ êj ê ê ê ê ê ê ê ¾ êu ¾ ²ê ê ê ­ { ê ê n ê h ê ê ê o 5 ê | ê t ê ê ê ê h ꡨ±ê¡©¤¤­êo ±ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê{ ê ¾ ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê m ês ­êm ê ê ê ê ê ê ê ê¡©¤¥­ê{ ê êj ê ê ê ê ê ê ²ê ê ê ê ê ê êu êv êj ­ê { ê ê ê ê ê ês ê ê êh ê ê ­ê| ê ¾ ê ê ê êq ꢪ±ê¡©¤§ê ê ê ê ê ê ê êmLêz ê ê ê ê ê ê ­ê{ ê ê ê ê êv ê W ±ê ê ꡨê ê ê ê ê ê ꣪ê ê ê ­êp ê¡©¥¥ê ê ê ê ê{ ê W ê ê êr :­êp ê ê ê ê ¾ ê ê ê ê ê ­ê{ êt ê ê ê ê ê ê ê ê ê¡©¥¦±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê¡©¥©­êh ê ê ê ê ê ê ê ê Ø ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ¡¨©ê ê ê ꡦª±ªªªê ê ­êhê ê ê ê ê ê ê ±ê ±ê ê ê ê êpukpw±ê p ê W ê ê ­êp ê¡©¥©ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê êw ±ê l ±ê h ±ê ê z ê | ±ê ê u ±ê j ±ê ê |zh±ê j ¾ ±êl ê êm ­ê{ ê ꤪªê ê êpukpwê ê¡©¦¦²ê£¢ê ê ê ê ê ê ê ê ꥦªê ê ­ | ê ê ê ê ê ê¡©¨ªØ ê ê ê ê ê êm ¾l ê ê ê ê ê ê ­êhê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êz ±ê ê êz êy ¾ ê ê ­ê{ ê ê ê êpukpwê ê ê ê ê ê ê ꢪª¡­ê{ ê ê ê ê ê ê¡©ª¤ê ê ê ê ê ê ê ꡪª ê ±ê ê ê ê ê ê ê ês ­êv ê ê ¸

{ ê ®êr ên 5 ±êp 5 êr ¡¨ª


s ê÷êm 5 ê i jzrhpê} ¢ªª¢ê }5 êt 5 ê ê 5 ê L ­êi ­ ily p ±êi ¡©¦¨ê { ê êz ­ês is ê 5 ¡©§¤ê hê I > ê > ê> ê L > ê ê > ꡧ¡¡¾¡¨¤§­êp ®ê ê ê n T > ꡭꦾ¡ª§­ê iy|tlu±êu ¡©¦¢ê w ê ê ­êp ®êv ê ê ­­­ê¡ª£¾¡¢¡­êt êz iy|tlu±êu ¡©¦¡ê { ê êw ±ê ê ê êt êz ±ês ±ên êy ê ê ês ­êr ­ê¨¢¾©¢­ jz urpêk Lê ¡¨©§ê t 5 ê H > ê H ê êo ê 5 êppp­êi ­ mvrpêp ¡©©ªê h ê ê ê 5 ê H > > ꡨ¦ª¾¡©ªª­êp ®ê ên T > ê £¡­ê¢¨¡¾£ª¢­ê m zzêu5 êÀêwh{hr êr5 5 êÂz ­Ã ¡¨©¦ê h I¾s ê H > ê ê > H ­êu ¾r nhsp ±ê êÀêz u vnoêz5 êÀê ­ê{vtrhêt I ¡©©§ê w ê êk ês ­ê H êh I 5 I ­êt ê ê ê ê ꡨ©¨ê ê¡©¤¥­êh I ê > ê L ꡨ©¨¾ I ê¡©¤¥¾ ­ ê s ¾s nh why±êt êÀêsh hy±êi ¡©©§ê % ê ês ­êhê ê I 5 ­ês ¾s nlynls êh 5 ê ­Ã ¡©©¨ê ¡©­ê 5 ê ê H > ꡧ©ª¾¡©¡¨­êi ¢ªª£ê t 5 ê H > ê ê p ­ê 5 ­êi n uj ês5 I ¡©©¦ê m ês ê H > > L ê¡©¢ª¾ ­ês ¢ªª¡ê hê > ê 5 ê¡©¡¨¾¡©¤¡­ês ¡¨¡


n uj pêm ê ¡©¡¤ê nH ê ê êo > ê > > ê> ê > > êH ê > ­ êê r 5 n upên5 ¡©©¤ê hê 5 ê 5 ê> ê ê R ê ê 5 I êi ­êp ® ê tT ê¡©©¤½£­ê¤£¾¤¨­ ¡©©¦ê hê 5 > 5 ê 5 Iê 5 ­êp ®êi êu ±ê¡©©¦½¡¢¾¡£­êu 5 ¾L ­ê¥§¾¦©­ ¡©©¦ê l ê ê 5 5 ꤧªê ­êp ®êi êu ±ê¡©©¦½¡¤­ê{> ­ ê ¡¢¥¾¡¥£­ê n upên5 êÀêr } yên H ê ¢ªª¡ê t 5 ê 5 H > ê ê I ê ê 5 ê 5 5 R ­êi ­ ohykp±êz ¢ªª§ê n ê êk ês ê ê ê¡©ª¦ê ê¡©¡¢ê ê : ê ê ½h I êoB I­êp ®ês ꡭꤨ¾¥¤­ês ¾s ­ ovu} ypêq5 êÂz ­Ã ¢ªª£ê t 5 ê 5 H > ê ê 5 I ê ꢪ­ê 5 ê H > ­êi ­ ovy} {oêm ¡©§¨ê hê ê ê B ê> ê I ê 5 5 ꡨ¦¡¾¡©§£­ê ovy} {oêz5 ¡©¤¢ê h I ê R ê> ê ­êh I r zhês5 I ¡©©¨ê w ê 5 5 ê> ê ê > ê R ê 5 ê 5 êt 5 ꡨ¨ª¾ ê ¡©¢ªÃ­êi rypz{ ên êÂz ­Ã ¢ªªªê h ¾ ê > 5 ê}p­ê¡£¢¡¾¡£¢¢­êi r| tp ±êm ¡©©£ê i : O ê ê O ê êw ­êt êz sluk}hpêrlwlê 5 ¢ªª§ê i 5 êo > êÀêi ê êo > ­ês ­ t yhpêz5 ¢ªª§ê l ê 5 ê 5 ­êi ¡¨¢


t yl êr 5 ±ê{­ ¡©§©ê ê ê 5 ê¡©¤¤ê L ­êp ®ê ên T > ê¡¢­ê¡¨¡¾¡©§­ê ¡©¨¡ê ê ê¡©¤¢­ê> ê 5 ê 5 ­êp ®ê ên T > ꡦ­ê¡£¥¾ ê ¡¥ª­ê ê whwwêqI ¢ªª¡ê

hê ê 5 ê H > ­êp ®êt 5 ꢪªª½¡­ês

ptvurh±ê{ êÂ| ­Ã ¢ªª£ê k ês ê ê ê O: ꡨ¦§¾¡©¤¥ê¾êh ê I ê 5 ¾ ê 5 ê ꡨ¦§¾¡©¤¥­ês ¾s z hi êqI ¡©¦¦ê hê ê H > ê 5 ê ê> ê 5 ­êp ®êu 5 ­ê¡©¾¢¤­ ¡©§¢ê t ê L H ês êrH > ê 5 ­êp ®êu 5 ­ê£§¾¤¡­ê z ps n pêp 5 ¢ªª¥ê z ê 5 > B > ¾ê> ê> B > H > ê ê ê 5 ­êz z |sv}z r êq5 êÂz ­Ã ¢ªª¥ê hê ê > T ê H > ­êi zpnhê{ ¡©©¦ê t > L ê{ ­ês h ê ê O ê êw ­êt êz ±ê¡©¨¥ v : ês ±ê£ªê ê ê ­ês ±ê¡©§¥ ê : ês ­ês ê H > ê H > ­ês ±ê¡©¨¡

r O ê÷êyH B > h êê i ­ê ê ksê ê ks ê k ­ês ê ­ê ê vz rê ê whtiê ê z ­ê ê | ­ê ê

Óêh I Óêi Óêk ês Óêk ês Óêk ês Óê Óêv 5 êz > > êrH 5 ±êi Óêw ê êt Óêz L Óê| ¡¨£


ê

r

w ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¦ t5 êr > >êi ®êt O: ±ê O: ±ê O: ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡ª t O: ê : êW ê ê ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡ª w O: ê ês ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡¢ vê ê ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¢ª z êi5 ®êk ê ê ê W ê O: ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¢¤ { ê W êi 5 ê êk ês ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê£ª n ê H Oês O ®êk W êi 5 ê ê êw ê êt ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¥¢ p 5 êw ®êr ê ê W ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê§ª 5 êu ®êu ê W ê ê ê ê ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê§¦ 5 ês êr ®êk W ê¹o 5 êo êl L 5 ºê êk ês ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¨¢ s ê W ê ê ê ê ê ê ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¨¢ s ê W ê ê ê¡©¤¥ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê©ª 5 ês êr ®êz ê ê ꡨ©¦¾¡©¤§ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê©¨ v êk ês ê ê êh I¾s ê H > ê ê > H ê ê ꡨ©¦ê¡¨©¨Ãê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê©© v ê W êk ês ­ê ê ê¡©ª©¾¡©¢¢ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡ª¢ v ê W êk ês ­êy ê ê ê¡©¢¡¾¡©¥¢ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡¡¤ v ê W êk ês ­êz O ê: ê ê¡©¢¡¾¡©¤¡ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡¢¢ v ê W êk ês ­ê ê ê: ê ê¡©¢¢¾¡©¤¡ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡¤§ p ê ê êk ês ê ê ê: ê ê ê W ꡨ©¦¾¡©¤§ê­­­­­ê¡¤© z ¾ W ê ê ê ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡¦¡ t W ¾ ê ê ê ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡¦¢ y Q ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡¦¤ z ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡§£ s ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡¨¡ r O ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡¨£


ê

{ >

h 5 5 ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê§ r > >êi êt5 ®êw 5 ±ê 5 5 ±ê 5 5 ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡¡ w 5 ê> I ê> ê 5 ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡¡ s ê 5 5 ê 5 5 ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡£ hê ê I 5 I ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¢¡ i5 êz ®êhê 5 5 ê 5 5 ê T H Lê I ê ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¢¥ h ê I êi 5 ê 5 ê 5 ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê£¡ H Oês O ên ®êhêi 5 ê 5 ê B > ê êt ê{ Q ês > 5 ê ê­­­­­­­­­­­­­­ê¥£ w êp 5 ®êl L H > ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê§¡ u ê 5 ®êh êR ê L ê > ê> ê T > ê 5 ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê§§ s êr ê 5 ®êh ê I êo 5 êo êl L 5 ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¨£ hê ê L 5 5 ê ê > ê 5 5 Rê H H ê L ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¨£ê hê ê L 5 5 ê¡©¤¥ê 5 ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê©¡ s êr ê 5 ®êh I ê ê > ꡨ©¦¾¡©¤§ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê©¨ h I ê ê êh I¾s ê H > ê ê > H ê 5 ꡨ©¦¾ ꡨ©¨Ãê­­­­­­­­­ê©© h I ¾o R êp Q ­ê{H H ê¡©ª©¾¡©¢¢ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡ª¢ h I êp ê{5 ­êp ê > ê¡©¢¡¾¡©¥¢ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡¡¤ h I êp ê{5 ­êp ê ê > ê¡©¢¡¾¡©¤¡ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡¢¢ h I êp ê{5 ­êj > ê > ê¡©¢¢¾¡©¤¡ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡¤§ h I¾s ê ê B ê > > ê ê Q ê 5 ê L 5 ê Q > > ꡨ©¦¾¡©¤§Ãê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡¤© p ê > > ê > ¾ ê I ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡¦¡ p ê > > ê ¾ > ê I ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡¦¢ y Q ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡¦¤ z ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡§£ m 5 ê ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡¨¡ yH B > ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡¨£ê ê ® rH H Q ê 5 I ê Tê B > > ® ~ ê ê êt4 ® ~ ê ê ê ê ê ê ê ®

h êr ­ nH êtR ê q ê ê ê ê ês r W ês ê¾ês êrH 5 r ês ê¾ês t W ê ê ê ê : ês s êrH > êt êu ê 5 êrH H > t êu êtR ±êy 5 êmL 5 t ê ê êy êz u êr 5 êh v : ês êÀês êrH > v 5 êz > > êrH 5 êi w ê êt y ê ê ês ê¾êm > êrH ês w ê W ê ê ê t > êt ê 5 êu êrH H > z Q L H êh êt êtR êp I 5 m êi h ên : nH êr5 W êo I ê 5 r êl W êw ê 5 y ês O t êq 5 k ­êu ê 5 w êp 5