Page 1

1

18e jaargang | september 2012 .info is een uitgave van Gemnet en brengt nieuws, opinies en achtergronden over elektronische communicatie in de publieke sector.

Gemnet ondersteunt Alblasserdam bij digitaal vergaderen Een deel van de gemeenteraad van Alblasserdam vergadert sinds kort papierloos

van de gemeente. In oktober gaat het college van B&W ook over.

Veilig mobiel werken met Gemnet

Noorland constateerde de afgelopen

in kaart, van het opstellen van de

U kunt bij Gemnet terecht

jaren een groeiende behoefte aan een

agenda en het verspreiden ervan tot

voor de volgende diensten:

mobiel en modern communicatiemiddel

het aanleggen van dossiers en het

om papierloos te kunnen vergaderen.

maken van aantekeningen. “Na diverse

Mobile Device Management

“Niet alleen binnen onze eigen muren,

leveranciers te hebben vergeleken,

Meer informatie in deze .Info

maar ook daarbuiten, bij collega-

kwamen we uit bij Gemnet en de iPad

gemeenten. Ondanks deelname aan

totaaloplossing. Doorslaggevend voor

het regionale samenwerkingsverband

deze keuze was de meerwaarde die

Drechtsteden besloten wij en de vijf

Gemnet biedt met aanvullende diensten.

Gembox

andere gemeenten zelf op zoek te gaan

Ze gaan net een stapje verder.”

Vanaf iedere locatie

met iPads. “Een experiment dat met ondersteuning van Gemnet zeer enthousiast wordt ontvangen en omarmd”, zegt Nico Noorland, adviseur concerninformatie

iPad Services

toegang tot belangrijke

naar een passende oplossing. Weliswaar in een gezamenlijke werkgroep, maar

.Enthousiast

bestanden (dienst is nog in

ieder in zijn eigen tempo.”

Behalve de iPads leverde Gemnet in

ontwikkeling).

Alblasserdam ook de iPad Services. Een .In kaart

belangrijk onderdeel daarvan zijn de

Eerst brachten Noorland en zijn collega’s

workshops die bij de gemeente worden

het hele proces van digitaal vergaderen

georganiseerd. “Samen met twee

>> Lees verder op achterzijde, pagina 8

.info | 18e jaargang | september 2012


2

Videoconferencing biedt uitkomst tijdens calamiteit

Tijdens een grote calamiteit of ramp snel met elkaar kunnen schakelen, zonder de eigen gemeente uit te hoeven. Dat was voor de leden van de Veiligheidsregio Haaglanden de belangrijkste reden om te kiezen voor videoconferencing van Gemnet. Maar ook in de dagelijkse praktijk heeft de dienst meerwaarde. Dit najaar moet het systeem up and running zijn.

hand, beleidsmedewerker Gemeentelijke

gemaakt van videoconferencing,

crisisbeheersing bij de VRH. “Effectieve

met name in het contact met de G4

communicatie tussen diensten is in dit

(Den Haag, Amsterdam, Utrecht en

soort situaties belangrijk. Een moeilijke

Rotterdam). Ouwehand: “Maar voor

afweging, want juíst op die momenten

grotere overleggen tijdens een ramp

dat haast geboden is, wil niemand zijn

of calamiteit is een robuust en veilig

of haar gemeente uit. Bovendien is het

systeem nodig. Er moeten veel mensen

in onze regio vaak moeilijk reizen, het

tegelijk probleemloos kunnen werken

verkeer staat regelmatig vast. Lastig,

met het systeem.”

want bij een calamiteit is er geen se.Bewezen

conde te verliezen.”

Maar behalve tijdens crises moest .Robuust

het systeem ook werken tijdens de

Recente calamiteiten, zoals de grote

zogenoemde ‘koude fase’, ofwel de

brand in Moerdijk en bij de Technische

dagelijkse werkzaamheden, zoals een

Universiteit Delft, laten zien dat er

vergadering met meerdere gemeenten.

In de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)

behalve de gemeente zelf al snel veel

En dus ging Ouwehand op zoek naar een

werken negen Zuid-Hollandse gemeenten

andere partijen bij een ramp betrokken

partner die een betrouwbaar systeem

intensief samen aan het voorkomen en

zijn. Logisch dus dat Ouwehand en

kan leveren. Die partner werd dit jaar

bestrijden van rampen en crises die de

zijn collega’s op zoek gingen naar een

uiteindelijk gevonden in Gemnet. Samen

gemeentegrenzen overstijgen. Behalve

oplossing waarmee álle betrokken

met leverancier IMOTIONS regelde Gemnet

gemeenten nemen ook brandweer, poli-

bestuurders en hulpverleners snel en

dat de leden van de VRH één voor één

tie en geneeskundige hulpverlening deel

eenvoudig overleg kunnen voeren.

werden aangesloten op het Gemnet-

aan de veiligheidsregio. “Doordat er veel

Waar ze op dat moment ook zijn,

platform voor videoconferencing.

partijen meedoen, is het risico op ondui-

en hoe laat of vroeg het ook is.

Groot voordeel is dat de dienst wordt

delijkheden groter”, vertelt Arjen Ouwe-

Er werd binnen de VRH al gebruik

aangeboden als ‘Video as a Service’; .info | 18e jaargang | september 2012


vergaderen. “Iemand van de operationele leiding kan zo binnen een paar minuten aanschuiven aan de digitale vergadertafel”, aldus Akdog˘an. “Maar ook de burgemeester kan, vanaf zijn of haar vakantieadres, met iPad of smartphone inloggen en meepraten. Het is zelfs mogelijk om telefonisch deel te nemen aan de vergadering.” Behalve Veiligheidsregio Haaglanden zijn inmiddels ook andere regio’s in gesprek met Gemnet over videoconferencing. Volgens Akdog˘an een ‘goede ontwikkeling’, want hoe meer regio’s en gemeenten aansluiten, hoe meer er interregionaal kan worden samengewerkt voor ook reguliere overleggen tussen gemeentes. “Want communicatie en samenwerking staan centraal bij deze dienst.” .Licenties In de regio Haaglanden is de uitrol Gemnet beheert de dienst vanuit de

dienst is de aanwezigheid van een

inmiddels in volle gang. Ouwehand:

cloud. “De aanpassingen aan onze

zogenoemde ‘crisisbutler’: iemand die

“Het is de bedoeling dat we in oktober

systemen zijn minimaal en we hoeven

de vergadering tot stand brengt en waar

volledig operationeel zijn. We beginnen

ons geen zorgen te maken over de

nodig ondersteuning biedt. “Wanneer

bij de crisiscentra op gemeentehuizen

kwaliteit en beschikbaarheid”, licht

assistentie nodig is, kun je contact

en het hoofdbureau politie in Den

Ouwehand toe. “Zowel binnen als

opnemen met de butler, waarna hij of

Haag. In de toekomst kunnen we

buiten de gemeente kunnen we zo

zij live op het scherm verschijnt”, legt

videoconferencing goed in onze

effectiever samenwerken.” Een mening

business consultant Hakan Akdog˘an

dagelijkse werkzaamheden integreren.

die ook Steven Broers, coördinerend

van Gemnet uit. “De butler heeft veel

Zo hoeven we niet voor ieder overleg

gemeentefunctionaris en lid van

technische en functionele kennis,

fysiek overleg samen te komen. Dit

de Veiligheidsdirectie van de VRH,

waardoor deelnemers zich volledig

bespaart tijd, geld en is duurzamer.”

onderstreept: “Met videoconferencing

kunnen richten op de inhoudelijke kant

introduceren we Het Nieuwe Werken voor

van een crisisvergadering. Bovendien is

bestuurders: afstemmen tijdens crises

de butler ook bekend met de organisatie

zonder reistijd.”

van rampenbestrijding – operationeel, tactisch en strategisch – en de

Steven Broers, coördinerend

verschillende coördinatieniveaus. Dit

gemeentefunctionaris en lid van de

houdt in dat hij of zij weet wanneer

VLNR: Hakan Akdog˘an, Heimen Visser

Veiligheidsdirectie van de VRH:

opschaling nodig is en welke partijen

(beide Gemnet), Steven Broers (Gemeente

‘Met videoconferencing introduceren

dan gewaarschuwd moeten worden. De

Den Haag), Remko Brilman (Imotions).

we Het Nieuwe Werken voor

lijnen blijven op die manier kort.”

bestuurders: afstemmen tijdens crises .Mobiliteit

Als gemeente of veiligheidsregio

De dienst kan op mobiele apparatuur

geïnteresseerd in de mogelijkheden van

.Crisisbutler

geleverd worden, waardoor deelnemers

videoconferencing? Neem dan contact op met

Een van de grote voordelen van de

er ook buiten kantoor mee kunnen

Hakan Akdog˘an via 070 -343 69 00.

zonder reistijd.’

.info | 18e jaargang | september 2012


Veilig en mobiel werken op eigen apparatuur 4

Net als iedere andere organisatie willen gemeenten mee met ontwikkelingen als Het Nieuwe Werken en Bring Your Own Device. “En voor medewerkers is het wel zo simpel om met hun eigen smartphone een mail te sturen naar een collega”, vertelt Gregory van den Top, innovatiemanager bij Gemnet. “Maar hoe doe je dat veilig?” Veel medewerkers hebben zelf een

.Beheer op afstand

kunnen we beheerders en gebruikers

tablet of smartphone. Een berichtje op

De Mobile Device Manager van Gemnet

opleiden. Verder kunnen we beleid

het intranet plaatsen via je eigen tablet

biedt de oplossing voor dit dilemma.

voor gebruik van mobiele apparaten

is dus zo gebeurd. Dankzij de Gemnet

“Hiermee kun je beveiligingsinstellingen

in de organisatie ontwikkelen en

Mobile Device Manager kan dat op een

afdwingen. En aan apparaten toegang

uitrollen. Zo kunnen gemeenten

veilige manier.

geven tot het gemeentelijke domein, of

rekenen op optimale ondersteuning.

juist ontzeggen. Wordt een smartphone

En kunnen zij veilig mee in de nieuwe

.Privacy garanderen

die voor werk is gebruikt gestolen, dan

ontwikkelingen.”

“Als gemeente heb je nu eenmaal

kun je hem op afstand schoonmaken.”

te maken met privacygevoelige

Verder biedt de Gemnet Mobile Device

Al meer dan 10 gemeenten maken

informatie”, legt van den Top uit. “En

Manager de mogelijkheid voor beheer

gebruik van deze dienst. Wilt u

daarvan moet je de veiligheid kunnen

van mobiele applicaties en heeft hij

van hen weten wat zij van deze

garanderen. Dat betekent dat je niet

uitgebreide rapportagemogelijkheden.

dienst vinden? Neem contact op met Gregory van den Top via

zomaar kunt toestaan dat mensen met hun eigen smartphone vanuit huis

.Ondersteuning van A tot Z

gregory.vandentop@gemnet.nl

informatie opvragen. Tegelijk moeten

Gemnet levert niet alleen de dienst,

of 070 343 69 00. Kijk voor meer

ook gemeenten met hun tijd meegaan.

maar begeleidt organisaties ook vanaf

informatie op www.gemnet.nl.

Ook omdat medewerkers dat vragen,

hun startvraag. Van den Top: “Weten

die willen bijvoorbeeld met hun eigen

gemeenten niet wat de beste oplossing

smartphone werken.”

is, dan ondersteunen wij hen. Ook

.info | 18e jaargang | september 2012


PGB in vogelvlucht Chronisch zieken, mensen met

5

een handicap of ouderen die hulp nodig hebben, kunnen in aanmerking komen voor een PGB. Dit is een geldbedrag waarmee zij zelf zorg of hulp kunnen inkopen. Er is een PGB voor zorg vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en een PGB voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Die laatste valt onder verantwoordelijkheid van gemeenten. De SVB ondersteunt budgethouders vanuit de AWBZ en de Wmo.

SVB en Gemnet ondersteunen gemeenten bij PGB De Sociale Verzekeringsbank (SVB) en

Servicecentrum PGB van de SVB. “Ook

Gemnet ondersteunen gemeenten

loopt de gemeente een financieel risico.

is besteed, stort de SVB terug op de

al langer bij het effectief uitvoeren

Want wordt het PGB wel juist besteed?

rekening van de gemeente.”

van de PGB-regeling. Maar sinds kort

En betaalt de cliënt het restant wel

neemt de SVB in een pilot bij drie

terug?”

en zorginstellingen. Budget dat niet

.Steuntje

gemeenten – Alkmaar, Diemen en

Eerder ontwikkelde het Servicecentrum

Asten – de cómplete administratie

.Kassier

PGB het webportaal, waarmee

rondom het persoonsgebonden budget

“Dat gemeenten met ons in gesprek

budgethouders digitaal hun

uit handen.

zouden gaan over deze risico’s, was

verantwoording kunnen invullen. Lokale

te verwachten”, vertelt de directeur.

overheden kunnen deze gegevens

“We zijn voor budgethouders al jaren

inzien met de applicatie Mijn PGB voor

aanspreekpunt als het om het PGB gaat,

gemeenten. Door voor dit verkeer de

de stap om gemeenten te ondersteunen

verbinding van Gemnet te gebruiken,

De ingewikkelde administratie rondom

was een kleine.” Met de nieuwe service

komt de veiligheid niet in gevaar. De

het persoonsgebonden budget (PGB) is

Betaling & overzicht neemt de SVB de

voordelen voor de gemeente zijn

voor veel burgers en gemeenten een

rol van kassier van de gemeente over.

overduidelijk: minder administratieve

zware belasting. “De budgethouder

Nu dus nog in de vorm van een pilot,

lasten en meer grip op sturing. “Maar”,

vindt het lastig om een administratie

maar volgens van den Berg met serieuze

zo benadrukt van den Berg, “uiteindelijk

bij te houden en iedere stap te

plannen voor de toekomst. Hoe dit

is het de budgethouder die er het meest

verantwoorden, de gemeente is veel tijd

in zijn werk gaat? “Het PGB wordt op

profijt van heeft. Juist de allerzwaksten

kwijt aan het napluizen ervan”, vertelt

onze rekening gestort en wij regelen

hebben dit steuntje in de rug nodig.”

directeur Alfred van den Berg van het

de betalingen aan de zorgverleners .info | 18e jaargang | september 2012


.column 6

.Gelukkig Heimen Visser Directeur Gemnet

I

n de wolken zijn. Een prachtig gezegde om aan te geven dat je blij bent, euforisch zelfs. Maar als we het over digitale wolken hebben, de ‘cloud’, dan hebben sommige gemeenten het tegenovergestelde gevoel. Zij staan kritisch tegenover het uitbesteden van data

en software, en dat is – zeker wat de veiligheid betreft – ook wel begrijpelijk. Om in de spreekwoorden te blijven: de roep om als gemeente volledig online te zijn, zorgt voor de nodige donkere wolken. Want hoe weet je dat de informatie er morgen nog is en wie garandeert dat er geen vreemden aan jouw data komen? Kortom: is de cloud wel zo veilig? Een vraag die ik volmondig met ja kan beantwoorden. Inmiddels is het proven technology en heeft het zich ruimschoots bewezen als veilig alternatief voor een eigen serverpark. En omdat u als gemeente specifieke eisen en wensen heeft, wordt in de Gemnet cloud alle data opgeslagen in hypermoderne datacenters, in speciaal gekoelde ruimtes op Nederlands grondgebied, boven zeeniveau. Dit kan bovendien in volledig gescheiden omgevingen gebeuren. Misschien heb ik u hiermee overtuigd van de veiligheid van de cloud, misschien niet. Hoe lang de lijst met voordelen ook is, het blijft uiteindelijk een principiële keuze: blijf ik het zelf doen of besteed ik het uit? Denk daarom goed na voor welke doeleinden u de cloud wilt gebruiken. En overweeg bijvoorbeeld om slechts bepaalde informatie te delen. Kies zorgvuldig en weeg alternatieven tegen elkaar af. Moeilijk? Zeker. Maar Gemnet helpt u graag. Wij zien u ook het liefst gelukkig en in de wolken. Mét beide voeten aan de grond.

.info | 18e jaargang | september 2012


7

Pertinent geen concessies aan de veiligheid

De Hilversumse ICT-dienstverlener Inter

veiligheidsniveaus: van ‘basis’ tot

aan de veiligheid. Daarom maken

Access en Gemnet hebben de handen

‘zeer hoog’, ieder met zijn eigen

we voor het veilig uitwisselen van

ineen geslagen. Samen hielpen zij

inlogmethode. Parhonyi: “Zo is de

persoonsgegevens gebruik van de

de gemeente Alkmaar aansluiten op

veiligheid in ieder geval gegarandeerd.

overheidscloud van Gemnet. Daarover

eHerkenning, het vroegere DigiD voor

Het is fijn dat een specialist op het

zijn we uitermate te spreken. Gemnet is

bedrijven. En de komende tijd staat er

gebied van veilige verbindingen ons

een betrouwbare partner die aan onze

meer op stapel.

ondersteunt bij de uitrol van de dienst.

hoge verwachtingen voldoet.”

Gemnet is die specialist.” Inter Access biedt advies en innovatieve

.WebNext

oplossingen voor e-overheid en Het

Een voorbeeld van software waarvoor

Nieuwe Werken. De overheid is al vanaf de oprichting een belangrijke doelgroep van de ICT-dienstverlener. “We kennen de processen en ontwikkelingen bij gemeenten en andere overheden”, zegt Robert Parhonyi, productmanager bij Inter Access. “Dat vertaalt zich in gerichte dienstverlening en juiste ondersteuning. Daarmee kunnen overheden meer doen met de beschikbare middelen. Dit noemen we slimmer verbinden.”

eHerkenning

Inter Access gebruik maakt van het netwerk van Gemnet is WebNext. Dit is een SaaS-gebaseerd zaaksysteem dat

Voor uw aansluiting op eHerkenning bent u bij Gemnet aan het juiste adres. Wij helpen u eenvoudig en doeltreffend aan een partner te koppelen. Gemnet werkt samen met SIMgroep, Exxellence, TogNederland, InterAccess en

de gemeentelijke dienstverlening en samenwerking in de landelijke keten optimaal ondersteunt met meer dan 75 gemeenteproducten, zoals een KCC, digitaal loket, tientallen koppelingen en i-NUP bouwstenen. “Door het verkeer via Gemnet af te wikkelen, kan

GemeenteOplossingen.

iedereen veilig communiceren met hun

Inmiddels maken ruim 130 gemeenten

ketenpartners. Nu én in de toekomst.

gebruik van de diensten van Inter Access.

Een voorwaarde voor succes!”

.eHerkenning

.Concessies

Wilt u meer informatie? Neem dan

Voor de gemeente Alkmaar levert

Maar de samenwerking tussen Inter

contact op met uw accountmanager via

Inter Access het bedrijvenloket en het

Access en Gemnet beperkt zich niet tot

070 -343 69 00 of mail naar

intakesysteem, ofwel de voorkant

de klus voor gemeente Alkmaar. “Inter

info@gemnet.nl.

met de inlog voor eHerkenning.

Access biedt veel diensten uit de cloud

Gemnet neemt de autorisatie voor

en we hebben open standaarden en

haar rekening. Bepaald geen sinecure,

open source hoog in het vaandel. Maar

want eHerkenning kent meerdere

we doen pertinent geen concessies .info | 18e jaargang | september 2012


.agenda 8 ...............................

...............................

Let’s Talk Business

Grote Dag van de Kleine Gemeenten

20 september 2012, Maarsen De derde editie van het inmiddels trendsettende event voor KPN-klanten. Wilfred Genee praat met een aantal aansprekende tafelgasten de bezoekers in hoog tempo bij over de nieuwste ontwikkelingen. Daarna vinden vier inspiratiesessies plaats over Any Device, Unified Communication, Cloud Services en Infrastructure. Meer informatie? Uw accountmanager van Gemnet helpt u graag verder.

4 oktober 2012, Utrecht Tijdens de Grote Dag van de Kleine Gemeenten 2012 gaat het over effectief samenwerken en het delen van kennis. Sprekers zijn onder meer dichter Nico Dijkshoorn en bedrijfskundige Jaap Peters. Gemnet is partner van het congres. Kom langs bij onze stand voor een kennismaking of een demo van onze diensten.

...............................

VIAG Congres

Regiosessies Gemnet

4 t/m 6 november 2012, Rotterdam Met ICT de crisis overwinnen: dat is het thema van het VIAG Congres. Plenaire sessies met toonaangevende sprekers worden afgewisseld met ruim zestien parallelsessies waar good en bad practices worden besproken. Op de beursvloer presenteren bedrijven en instellingen zich aan de bezoekers. Ook Gemnet is aanwezig. Aanmelden kan op www.viag.nl

Congres Klantgerichte Overheid 3 oktober 2012, Rotterdam Een interactief programma en uiteenlopende workshops: dat is wat bezoekers kunnen verwachten van de achtste editie van het congres Klantgerichte Overheid. Het is een zeer praktijkgericht congres voor beslissers binnen de e-overheid. In een praktijksessie van Gemnet vertelt de gemeente Zoetermeer over haar ervaringen met eHerkenning. Bekijk de impressies van 2011 of schrijf u direct in op www.klantgerichteoverheid.nl

professionele trainers van Apple lichtten we de toekomstig gebruikers voor over de iPads. Deze workshops werden enthousiast ontvangen. Ook hebben we de leverancier van de vergader-applicatie van de gemeente, iBabs, uitgenodigd om uitleg te geven. Dit zorgde voor meer draagvlak.” Dit

...............................

Oktober en november 2012, door het hele land Gemnet en KPN organiseren dit najaar een aantal informatiesessies op verschillende locaties in Nederland. Tijdens deze sessies delen gemeenten hun best practices op het gebied van uiteenlopende ontwikkelingen. Ook zijn de accountmanagers van Gemnet aanwezig om diensten toe te lichten en vragen te beantwoorden. Meer informatie of deelnemen? Neem dan contact op met Gemnet. ...............................

Vervolg van pagina 1

...............................

StrategiePlatform Middelgrote Gemeenten 31 oktober t/m 1 november 2012, Zeist Gemnet is aanwezig tijdens het exclusieve evenement StrategiePlatform Middelgrote Gemeenten. Sprekers zijn onder meer wethouders en gemeentesecretarissen. De bijeenkomst is bedoeld voor beslissers op het gebied van Burgerzaken, Dienstverlening en Informatie- en Automatiseringsbeleid en alleen toegankelijk op persoonlijke uitnodiging. ...............................

gebeurde allemaal onder dezelfde vlag, met Gemnet als eerste aanspreekpunt. .Storingen Gemnet regelt met de iPad Services ook het beheer van de tablets en een quick scan. Noorland: “Een prettige gedachte, we kunnen altijd op ondersteuning rekenen met storingen.” Met de quick scan wordt duidelijk of een gemeente aan de voorwaarden voor digitaal vergaderen voldoet. Tot nog toe hebben zo’n twintig mensen binnen de gemeente een iPad. “Na de volgende gemeenteraadsverkiezingen, in 2014, gaat de volledige gemeenteraad digitaal vergaderen. Ook bekijken we eind dit jaar de mogelijke uitbreiding naar ambtenaren die vaak onderweg zijn. We zijn erg tevreden over de oplossing

Volg ons ook via

van Gemnet. Het enthousiasme slaat over, want ook Sliedrecht

COLOFON Uitgave: Gemnet bv, Maanplein 110, 2516 CK Den Haag | Telefoon 070 - 343 67 52 | Voor reacties en redactionele bijdragen:

maakt sinds kort gebruik van de

info@gemnet.nl | Vormgeving: Hoogteyling BNO, Schiedam | Fotografie: pag 6: Herman Zonderland.

iPad Services.”

Gemnet .Info september 2012  

Onderwerpen die in deze uitgave aan bod komen zijn o.a.: - Alblasserdam vergadert papierloos met de Gemnet iPad - Videocenferencing bij Veil...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you