"Głos Garbowa" Wydanie Jubileuszowe 21 stycznia 2023

Page 1

Jubileusz 30-lecia

Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Garbowskiej i „Głosu Garbowa”

1990-2020

1 Rok XXXII
JUBILEUSZOWE
stycznia2023r. 44strony
WYDANIE
21
fot. Agnieszka Stępniak-Łuczywek

WALNEZEBRANIACZŁONKÓWTPZG

2
Narodowe Czytanie „Wesela” St. Wyspiańskiego, 2017 r fot. S.M. Stępniak i A. Stępniak-Łuczywek

JUBILEUSZOWYZAPISDZIAŁALNOŚCI

TOWARZYSTWAPRZYJACIÓŁZIEMIGARBOWSKIEJi„GŁOSUGARBOWA” wlatach1990-2020

Historia narodu składa się z historii małych wspólnot, mieszkańców z małych ojczyzn.

Zokazjijubileuszu30-leciadziałalnościTowarzystwa Przyjaciół Ziemi Garbowskiej mamy wielką przyjemność zaprezentowaćPaństwunasząwieloletniądziałalność.

W listopadzie 2020 roku minęło 30 lat od założenia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Garbowskiej (TPZG), którego terenem działalności jest gmina Garbów, powiat lubelski, województwolubelskie.

Jubileuszoweobchodyzaplanowanena29listopada2021 roku, niestety nie odbyły się z powodu pandemii COVID-19 i obowiązujących restrykcji koronawirusowych Zarząd przeniósł spotkanie rocznicowe na rok 2022. Tymczasem epidemiagrypywlistopadzieigrudniuspowodowała,żewielu członków TPZG zachorowało i po raz kolejny musieliśmy przenieść uroczystość jubileuszową i promocję książki „MiejscapamięciwGminieGarbów”na21stycznia2023r. Wwydaniujubileuszowym„GłosuGarbowa”pragniemy przedstawić krótki zarys historii Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Garbowskiej, jego działalność i najistotniejsze osiągnięcia. Chcemy odtworzyć czym żyli, co robili, jak na rozwój oraz kształt i poziom życia kulturalnego gminy wpłynęli nasi regionaliści – ludzie oddani swojej małej ojczyźnie, w której przyszło im żyć i pracować. Trudno tak wiele lat zapisać i udokumentować w kilkunastostronicowym piśmie. Jednak warto spróbować i chociażby przypomnieć te 30 lat pasji i przywiązania, mądrości i bezinteresownego oddania idei, która nas tyle lat temu połączyła i zwarła w jednym szeregu pod szyldem: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej.

Idea założenia Towarzystwa narodziła się po majowych wyborachsamorządowychw1990r.,nafalidemokratycznych przemian i wobec powszechnie odczuwanej potrzeby ożywienia życia kulturalnego mieszkańców Jego założycielami była grupa zapaleńców, miłośników i sympatyków Garbowa i na zasadzie, że kiedyś zacząć trzeba i ktoś to musi zrobić, ogłosili siebie Grupą Inicjatywną Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Garbowskiej Używane w nazwie Towarzystwa sformułowanie Ziemia Garbowska nie posiada uzasadnienia historycznego – tak powiedzieli nam historycy (dlatego w tekstach piszemy tą nazwę małą literą). Kiedy została poruszona ta kwestia, aby zmienić nazwę stowarzyszenia członkowie – lokalni patrioci, nie zgodzili się nazmianęitakpozostało.

Pierwszezebranieinicjatywnepoświęconepowołaniu Towarzystwa odbyło się 17 listopada 1990 roku. Uczestniczyły w nim osoby różnych zawodów, w różnym wiekuiorożnymwykształceniu,znaleźlisięteżludzie,którzy przyjechali tu do pracy z innych regionów Polski, ale wszystkichłączyłojedno–umiłowaniemiejsca,wktórymżyli ipracowali(kilkorodziaładodniadzisiejszego).

29 listopada na Walnym Zjeździe wybrano Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Garbowskiej, prezesem został Ryszard Kopyciński, nauczyciel z Bogucina, mieszkaniec Garbowa.PrzedstawionoteżstatutTowarzystwa.Ustalono,że tymczasowa jego siedziba będzie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Garbowie, mieszczącej się w XIX-wiecznym pałacuhr.Jezierskich,bowydawałosię,żewtakichwarunkach i otoczeniu książek znajdzie się właściwy klimat do pracy regionalnej.

14 stycznia 1991 r. TPZG zostało wpisane do rejestru stowarzyszeńSąduWojewódzkiegowLublinie

W lutym 1991 r. wydano 1-2 nr (styczeń-luty) „Głosu Garbowa”,jakoorganwydawniczyTPZG,następnenumery ukazywałysięjużcomiesiąc.

GazetazostałazarejestrowanawSądzieWojewódzkim iotrzymałanrISSN1505-1749.

Głównymcelemredakcjibyłowydawaniedobrejlokalnej gazety, która na pierwszym miejscu stawiałaby informacje bieżące, pokazywała ludzi i wydarzenia dziejące się tu i teraz, a więc te najbliższe. Miała też odkrywać dawne karty historii Garbowa i okolicznych miejscowości oraz integrować społeczeństwo. Z punktu widzenia obecnych doświadczeń był to pomysł niezwykle odważny. Pomysłodawcom brakowało bowiemsprzętu,papieru,możliwościtechnicznych,niktznich nie uczył się dziennikarstwa. Zespołowi za to nie brakowało zapałuidobrychchęci.

Napoczątkutekstyprzepisywanonamaszynieiwklejano do matryc, podobnie umieszczano zdjęcia, następnie drukowano na gminnej kserokopiarce i składano. Gazetę finansowałUrządGminy(częśćgazetbyłasprzedawana).

Początki nie były łatwe, dlatego skład redakcji, jak również prezesi Towarzystwa często się zmieniali (wybory odbywały się co roku). W tym okresie odpowiedzialni za wydawanie miesięcznika byli prezesi: Wiesław Ostapiński –dyr SPwPrzybysławicach(jednąkadencję)iEwaKorulczyk, kierownikGBP(dwiekadencje).

Zespół redakcyjny zmieniał się kilkakrotnie, ale red naczelnybyłzawszetensam.Od1991do2021r funkcjęred. naczelnego„GłosuGarbowa”pełniłStanisławM.Stępniak –pedagogSzkołyPodst.iGimnazjumwPrzybysławicach. Od roku 1994 odpowiedzialny za skład gazety był prezes TomaszLalak,mieszkaniecGarbowa.

Wmiesiącusierpniu1998r ukazałasiępierwszakolorowa okładka,copodniosłoestetykępisma,agazetadrukowanabyła wdrukarni,wLubartowie.

W1999rokuzmieniłysięwładzeTowarzystwa.prezesem TPZG i sekretarzem gazety została Halina Stępniak, nauczycielkazeSzkołyPodstawowejwPrzybysławicach.

11września2001rokuTPZGzostałozarejestrowane wKrajowymRejestrzeSądowymwLubliniepod nr000044677.

3
Redakcja i współpracownicy „Głosu Garbowa”, 100 wydanie „Głosu Garbowa” 19 XII 1996 r

Odroku2002ukazywałosięwciąguroku–8numerów „Głosu Garbowa” 4 pojedyncze (miesiące) i 4 podwójne. Każdy zawierał 24 lub 28 stron, w tym 4 strony kolorowe (okładka) W kolorze drukowano również fotorelacje z ważnych gminnych uroczystości, jak dożynki, jubileusze, koncerty „Głos Garbowa”, w tych latach, drukowany był w drukarni INTERGRAF Lucyny i Krzysztofa Nastalskich wLubartowie,aod2020rokuwcałościwydawanywkolorze. Cztery razy w roku zamieszczany był Biuletyn Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przygotowywany przez Alinę Puchałę oraz Martę Plechę-kolejnychkierownikówGminnegoOśrodkaPomocy Społecznej w Garbowie. Panie organizowały też spotkania opłatkowychdlaosóbstarszychisamotnych.

Gazeta lokalna „Głos Garbowa” stała się ważnym medium, które na bieżąco informowało o bieżących wydarzeniachiciekawychludziach,którzycośdobregodlatej miejscowości zrobili Pisano o historii miejscowości, zabytkach i miejscach pamięci narodowej, o życiu samorządowym i kulturalnym, o bieżącej działalności TPZG i wydawanych książkach, w efekcie gazeta stała się swoistą kroniką wydarzeń, jakie rozgrywały się, w ciągu 30 lat, na terenie gminy Odegrała też niebagatelną rolę w jego przemianach oraz w promocji gminy na terenie powiatu, województwaikraju.

Z redakcją „Głosu Garbowa” współpracowali nauczyciele,dyrektorzyszkół,uczniowie,księża,pracownicyUrzędu Gminy,bibliotekarze,kołagospodyń,mieszkańcy.

W roku 2000 redakcja nawiązała współpracę z Zarządem Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej w Krakowie i zarejestrowała „Głos Garbowa” w PSPL. Od 2002 r braliśmy udział w sejmikach, których celem była wymiana doświadczeń z redaktorami gazet lokalnych z woj. małopolskiego. Warunkiem był własny dojazd do Krakowa izamieszczaniewswojejprasielokalnejpromocjitychgmin, którenasgościły Przyokazjinasimieszkańcypoznaliwalory turystyczne i kulturowe m in Zakopanego, Limanowej, Cisnej, Wieliczki, Piwnicznej Zdrój, Michałowa, czy Lesznowoli.

Przez minione lata mieliśmy przyjemność poznać setki osób. To dzięki nim dorobek pokoleń można było, chociaż w jakiejś części, ocalić od zapomnienia. Sekretarz red. dbała o to, żeby gazeta była po prostu – garbowska, traktująca owydarzeniach,miejscachiludziachznaszejgminyidwóch parafii. Każda zaś okrągła rocznica i podsumowanie roku wydawniczegostawałysięokazjądowyrażeniawdzięczności wszystkim tym, którzy pisali czy redagowali stałe rubryki wgazecie.Nagrodądlanichbyływydawnictwaalbumowe.

Niezwykle ceniliśmy też sobie redakcyjną niezależność ifakt,żewciągutychlatmogliśmyrealizowaćautorskąwizję miesięcznika. Dziś, jesteśmy dumni, że od 1991 do 2021 r zostało wydanych, w wersji papierowej i elektronicznej 377 numerów„GłosuGarbowa”.

Z treścią wszystkich numerów można zapoznać się na stronieinternetowejGminyGarbów–www.garbow.pl,atakże w 30 tomach (rocznikach), znajdujących się w Gminnej BibliotecePublicznejwGarbowieiwUrzędzieGminy

OdpoczątkudziałalnościTPZGgłównymcelembyło: pielęgnowanie tradycji i upowszechnianie współczesnej wiedzyomałejojczyźnie.Towarzystwopodjęłosięorganizacji impreziprzedsięwzięćkulturalno-oświatowych,uzupełniając ofertydziałającychwgminieinstytucji.Niesposóbwymienić wszystkich działań, których podjęło się Towarzystwo przez okres 30-lecia działalności Można jednak stwierdzić, że organizacja na trwałe wpisała się w historię i współczesne życielokalnejspołeczności.

TPZGrealizowałoswojecelepoprzezróżneformy,m.in.:

-wydawnictwa:książek,folderów,pocztówek;

- organizację spotkań, sesji popularnonaukowych, odczytów, plenerówmalarskich,wernisaży,wystawfotograficznych;

- współpracę z twórcami rękodzieła i 10 Kołami Gospodyń Wiejskichdziałającyminaterniegminy;

- wspieranie nauczycieli i uczniów w podejmowanych inicjatywach na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na starymcmentarzuiopiekęnadmiejscamipamięcinarodowej;

- promowanie miejscowości i okolicy jako atrakcyjnych turystycznieorazpopieranierozwojuturystykirowerowej;

Wciągutych30latudałonamsięocalićodzapomnienia: historię gminy Garbów i dwóch parafii (Garbowa i GarbowaCukrowni); opisać dzieje sławnych rodów i pozostałości ich rezydencjitakichjak:Czartoryskich,GranowskichiBroniewskich w Przybysławicach, Jezierskich i Broniewskich w Garbowie, Trzcińskich i Studzińskich w Leścach, Kopciów iTymienieckichwPiotrowicachWielkich,DłuskichiGrabowskichwGutanowie.

Organizowaliśmyspotkaniazlubelskiminaukowcami. Przyjeżdżalidonaszprelekcjamiiodczytamim.in.:

- dr hab. Andrzej Rozwałka i prof. J. Gurba z Instytutu ArcheologiiUMCSwLublinie(w1997i2001),

- mgr Krzysztof Styła i mgr Janusz Kloskowski z Wydziału BiologiiUMCS(2000),

-dr Roman Zwierzchowski i mgr Bożena Stanek-Lebioda, z Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków wLublinie(2002),

-drhab.MariolaTymochowicz,etnografwZakładzieKultury PolskiejUMCS(2002),

-prof.o.LeonDyczewski,wykładowcaKUL(2006),

-drn.hum.SławomirPoleszak,IPNwLublinie(2007),

-drn.hum.IreneuszSadurski,historykzLublina(2012),

-prof.drhab.WiesławŚladkowski(2013)iprof.drhab.Anna Sochacka,zInstytutuHistoriiUMCS(2016).

Zgromadziliśmy wiele dokumentów odsłaniających z mroków historii przeszłość naszej gminy, a także na temat badańarcheologicznychprowadzonychnatereniegminyprzez naukowcówzwydziałuarcheologiiUMCS.

Organizowane były spotkania z autorami książek: Marią Gordon-Smith, Zbigniewem Bickim, ks Janem Studzińskim, ks. Arkadiuszem Paśnikiem, Haliną Solecką, atakżezZofiąAbramek,EwąPochwatką,BożenąTuszyńskąFirlej, Niną Bartoszcze-Wylaź, Haliną Stępniak oraz organizatorami wystaw i wernisaży: Krystyną Zlot, Anną Butryn,AdamemPackiem,AntonimS.Muszyńskim.

Wdziałaniachmającychnacelupopularyzowaniewiedzy o lokalnej historii przedstawialiśmy osoby, które przyczyniły się do rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego gminy, a których osiągnięcia nie były wcześniej znane szerszemuogółowimieszkańców.Znaleźliśmywieleznanych, nieznanych i zapomnianych postaci, które miały znaczący wpływ na kulturę, naukę czy historię, nie tylko naszego regionu,aleiPolski.

Ważną częścią dorobku kulturowego było pielęgnowanie tradycji ludowych i narodowych Ich ochronie i popularyzacji służyły organizowane przeglądy, festyny, kiermasze, dożynki. Ukazaliśmy dorobek 10 Kół Gospodyń Wiejskich, działających na terenie gminy; twórców ludowych: Ignacego Dobrzyńskiego z Garbowa, Bronisława Pietraka z Gutanowa, Aleksandra Fijałkowskiego z Przybysławic, Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej z Lesiec; działaczy niepodległościowych: Józefa Nakoniecznego z Miesiąców, StanisławaW.MoskalewskiegozMoszenek;zasłużonychdla parafii księży: bp sufragana Maurycego Mateusza Wojakowskiego, ks Stanisława Abramowicza - budowniczego kościoła, ks. Stanisława Wąsika - budowniczego siedmiu kaplic w parafii; księży salezjanów i siostry salezjanki,

4

bohaterów narodowych, którzy walczyli o wolność i niepodległość. Opisaliśmy historię placówek oświatowych, biografie kierowników szkół (Władysława Wacha i Mariana Gietki), nauczycieli tajnego nauczania oraz tych, którzy w swojej pamięci przechowali tradycję i pamięć wydarzeń historycznych. Braliśmy udział w ważnych uroczystościach państwowych, gminnych i kościelnych. Uroczyście z ciekawym programem obchodziliśmy rocznice świąt narodowych: Święta Konstytucji Trzeciego Maja i Odzyskania NiepodległościPolski11listopada.

Z oprawą wojskową i piknikiem historycznym świętowaliśmyodsłonięciepomnikapięciulotnikówzparafiiwalczących w Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej (2012 r.) oraz odsłonięcie pomnika na 100-lecie Odzyskania Niepodległości (2018 r.) i 85-lecie OSPw Garbowie, które zrealizowały władze gminy i OSP Garbów. Braliśmy udział w uroczystości z okazji 100-leciakościołaPrzemienieniaPańskiegowGarbowie(2012r.) i 25-lecia kościoła Macierzyństwa NMP w parafii GarbówCukrownia(2018r.),atakżeprzyodsłonięciutablic:pamięcigen. Zygmunta Broniewskiego, żołnierzy AK Wacława Rejmaka ps. „Ostoja” i Mieczysława Kańskiego ps „Czeczot”, tablicy poświęconejnauczycielomtajnegonauczaniaiwieluinnych.

Lecz nie moglibyśmy realizować zadań statutowych, ani ubiegać się o fundusze unijne, gdyby nie wsparcie finansowe ze strony władz gminnych, GOPS, a także byłych mieszkańców gminyGarbów,którzysądodzisiajemocjonalniezniązwiązani.

Wiele dotacji uzyskaliśmy, pisząc projekty do Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina”, której TPZG jest członkiemod2008rokuireprezentujesektorspołecznygminy Garbów Dzięki współpracy z Zarządem LGD uzyskaliśmy fundusze,m.in.naodtworzenieiuszyciegarbowskiegostroju ludowego, na przygotowanie konferencji nt Tradycje i dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny oraz na wykonanie 3tablicinformacyjnychopisującychmiejscazabytkowe.

To, że działamy tyle lat zawdzięczamy wielu osobom, przede wszystkim dobrej współpracy z władzami gminy: wójtem Kazimierzem Firlejem, z-cą wójta Małgorzatą Sanalutą,skarbnikiemgminy–KatarzynąMiszczuk,którzy są nie tylko członkami naszego Towarzystwa, ale też inicjatorami wielu projektów, uroczystości, wydarzeń kulturalnych.Cieszynasto,żewładzedostrzegająpozytywną rolęmediówwkreowaniuwizerunkugminy Dziśdziękujemy za wieloletnią współpracę i cykliczne dofinansowywanie podejmowanychprzeznasdziałań.

To, że gazeta przetrwała tyle lat zawdzięczamy też red. naczelnemu Stanisławowi M. Stępniakowi, autorowi „wstępniaków”, który z aparatem w ręku fotografował i dokumentował większość uroczystości gminnych i kościelnych oraz potrafił trudne sytuacje rozładowywać humoremlubrymowanymeSeMeSem.

-Wydawanieczasopisma,toniejestlekkapraca.Tosetki godzin spędzonych przy maszynie potem komputerze, wbibliotekach,archiwach,Internecie,atakżewyjazdy(swoim samochodem) po terenie, poświęcone na zbieranie informacji odludzidopowstaniakażdegonumeru.Dodatkowo-robienie zdjęć (własnym aparatem) z aktualnych wydarzeń gminnych i kościelnych. Powstanie czasopisma to także korekta oraz skład graficzny (obecnie robi to za red. grafik w drukarni). Każdy numer gazety wiązał się ze stresem, obawą czy nie będzie błędu, brak przecinków, czy dobrze wybrane zdjęcia i aktualne tematy Zdawaliśmy, sobie sprawę z tego, że słowo pisanejestwstanieprzetrwaćowieledłużejniżpamięćludzka, czyrelacjeustneprzekazywanezpokolenianapokolenie.

- To, że Towarzystwo działa tyle lat, zawdzięczamy –regionalistom, ludziom rozmiłowanym w historii swoich miejscowości, których interesuje wszystko, to co piękne,

godne upamiętnienia i popularyzacji Każdy z członków wniósł swoją cegiełkę, poświęcenie, serce, swój wolny czas ipasjęnarzeczTowarzystwa.

Mieliśmy wiele szczęścia, bo na swojej drodze spotykaliśmy życzliwych ludzi, którzy pomagali i wspierali naswchwilachzwątpienia.Jesteśmywdzięczni Zosi Abramek i Ewie Pochwatce, które każde spotkanie jubileuszowe czy uroczystości gminne i kościelne potrafiły tak pięknie przedstawićwwierszu, Eli Chyż, skarbniczcezaprowadzenie przez wszystkie lata księgowości TPZG, Wiesławowi Ostapińskiemu,z-cyprezesa,zaprowadzeniezebrań, Bożence Majewskiej – sekretarzowi Towarzystwa, która dokumentowała jego działalność i pomagała w organizacji uroczystości kulturalnych.

Największewsparciemiałamodrodziny,męża,którystał dzielnieprzymoimboku,sprawdzałteksty,robiłzdjęcia,woził mnie do pracy, moich córek Agnieszki i Paulinki oraz wspaniałych zięciów Leszka i Mirka, a także pozostałych regionalistów, ludzi chętnych do działania i wspólnego bycia razem.DziałalnośćkażdegozWasjestpewnegorodzajunaszą wizytówką,zktórejjesteśmydumni,któramimoupływuczasu i zachodzących zmian, została zachowana dzięki kultywowaniu tradycji i regionalnych wartości. Wartości tak często podkreślanych w tym szczególnym roku, w którym Jubileusz TPZGzbiegłsięzjubileuszem30rocznicyistnieniasamorządu w Polsce w 2021 roku. 30 lat samorządności to trzy dekady ogromnej pracy mieszkańców i samorządowców z polskich regionów,miast,miasteczekiwsi.Myślę,żewartopodkreślić istotny wkład towarzystw regionalnych w krzewienie działalnościkulturalnejwtymokresie.

Z sentymentem wspominamy wszystkich prezesów i założycieli TPZG, oddając im zasłużony hołd. Chylimy też czoło przed Tymi, którzy odeszli, ale wielkim sercem izaangażowaniemzapełnilinajpiękniejszekartyTowarzystwa.

Mamnadzieję,żeangażującsięwróżnorodneinicjatywy lokalne,Towarzystwo dołożyło swoją cegiełkę do budowania lepszego wizerunku naszej małej Ojczyzny – Garbowszczyzny Ziemiagarbowskajestbardzoważnawnaszymżyciu,ale pamiętajmy,żeimyjesteśmyjejpotrzebni.W2022r dogrona regionalistów dołączyli też młodzi ludzie, z czego bardzo się cieszymy.Tooniprzejmąpałeczkęponasidalejbędąwydawać gazetęidziałaćnarzeczswojegośrodowiska.

Pragniemy też dodać, że zawsze mogliśmy liczyć na wsparcie ze strony Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie, z którą TPZG współpracuje od 1994 r., której miałam zaszczyt i przyjemność przez trzy kadencje być członkiem Zarządu (w latach 1996-2009). Miło wspominam współpracę z przewodniczącym Rady prof. Sławomirem Partyckim pomysłodawcą i organizatorem ZjazdówiSejmikówTowarzystworazzobecnymprzewodniczącymprof.MarianemSurdackimzKULijegozastępcąprof. AndrzejemWac-Włodarczykiem.

Wlistopadzie2022r WRTRobchodziła40-leciedziałalności. Zawsze też mogłam liczyć na życzliwość i sympatię ze stronyzaprzyjaźnionychprezesówTowarzystwRegionalnych z Nałęczowa, Puław, Stoczka Łukowskiego, Wojcieszkowa, Bełżyc, Gołębia, Ryk, Michowa, Niedrzwicy Kościelnej, JanowcanadWisłą,Krasnobrodu,Nasutowa.

SzanowniPaństwo,pozwólcie,żejeszczerazpodziękuję z całego serca wszystkim osobom i instytucjom, z którymi w ostatnich latach, w tym 23 lat mojej prezesury, przyszło mi pracować i współpracować. Dziękuję wszystkim za te 30 lat, któreminęłyjakjedendzień.

5
Halina Stępniak, prezes TPZG

POSIEDZENIA,WALNEZJAZDY,KADENCJEPREZESÓWTPZG

Historia narodu składa się z historii małych wspólnot, mieszkańców małych ojczyzn…

ZaryshistoriiTowarzystwaPrzyjaciółZiemiGarbowskiej spróbujemy zaprezentować systematyzując chronologicznie wydarzeniawedługkolejnychzjazdówikadencjiprezesów.

29listopada1990roku.ZebranieZałożycielskieTPZG w Zakładowym Domu Kultury w Cukrowni „Garbów”przewodniczył Mirosław Kwiatek, nauczyciel w-f szkoły w Przybysławicach.Wzięło w nim udział 25 osób (Bogusław Janczyk, Sławomir Szymanek, Robert Wójcik, Wiesław Białogrzywy, Ryszard Kopyciński, Marek Nurzyński, Jarosław Dudzik, Zbigniew Kościańczuk, EwaAgnes,Alicja Plecha, Ewa Korulczyk, Halina Stępniak, Stanisław M Stępniak, Alina Puchała, Irena Trepka, Wiesław Ostapiński, Tadeusz Sołyga, Stanisław Ostapiński, Antoni Janowski, Bogdan Rozpędowski, Zdzisław Niedbała, Paweł Lalak, Tomasz Lalak, ks. Andrzej Mizura). Wśród nich byli pracownicyUrzęduGminy,Cukrowni„Garbów”,nauczyciele, miejscowi działacze „Solidarności” – ludzie kochający swoją „małąojczyznę”.

ProjektstatutuprzedstawiłwójtZdzisławNiedbała.Nad wyborami do Komitetu Założycielskiego czuwała Komisja Skrutacyjna,wskładktórejweszli:przewodniczącyStanisław Ostapiński – dyr. Domu Dziecka w Przybysławicach, członkowie: Halina Stępniak – nauczycielka ze szkoły w Przybysławicach iAlicja Plecha – kierownik Zakładowego DomuKulturyCukrowni„Garbów”.

Wybrano Tymczasowy Zarząd TPZG, który zobowiązano do wystąpienia z wnioskiem o rejestrację do Sądu Wojewódzkiego w Lublinie. W skład Zarządu - zwanego Komitetem Założycielskim weszli: Ryszard Kopycińskiprezes, nauczyciel SP w Bogucinie, Ewa Korulczyk – z-ca prezesa, Jarosław Dudzik – skarbnik, ks. Andrzej Mizura –sekretarz, członkowie: Stanisław M Stępniak, Wiesław Ostapiński i Tomasz Lalak. Ustalono tymczasową siedzibę Towarzystwa w Gminnej Bibliotece Publicznej (GBP) w Garbowie. Na zakończenie Robert Wójcik poinformował o pracach związanych z wydawaniem pierwszego numeru periodykupodroboczymtytułem„GłosGarbowa”.

Posiedzenie Komitetu Założycielskiego TPZG 4grudnia1990r PodjętodyskusjęoformiestatutuTPZGoraz przygotowanodokumentydorejestracjiwsądzie.

Zdecydowano, że „Głos Garbowa” będzie ukazywał się podpatronatemTowarzystwa.Na red. naczelnegopowołano Stanisława Mieczysława Stępniaka – pedagoga Gimnazjum iSzkołyPodstawowejwPrzybysławicach.Doredakcjiweszli również:z-ca–JarosławDudzik,red.odpowiedzialnyBogdan Janczyk, red. techniczny – Andrzej Kowal, sekretarz – Ewa Korulczyk.

4 stycznia 1991r. Zebranie Zarządu Komitetu Założycielskiego TPZG Wójt Zdzisław Niedbała dał propozycję przejęcia przez Towarzystwo Domu Kultury wGarbowie(mieszczącegosięwbudynkuOSP).Przedstawił zasady gospodarczo-ekonomiczne przedsięwzięcia W związku z tym postanowiono opracować nowy regulamin pracyZarządu.

Podkonieclutego1991r.ukazałsię1-2numer(styczeńluty) „Głosu Garbowa”

drukowany na kserografie udostępnionymprzezUrządGminy

PosiedzenieKomitetuZałożycielskiegoTPZG15lutego 1991r. w GBP. Przyjęto propozycję nadzoru poszczególnych

członków Zarządu nad sekcjami, ustalono dyżury w siedzibie Towarzystwa(1dzieńwtygodniu)orazsposobyprowadzenia dokumentacji Padła propozycja zorganizowania Muzeum Ziemi Garbowskiej oraz imprezy pt „Przegląd zespołów artystycznych”.

IWALNEZGROMADZENIETPZG

7 marca 1991r. Zgromadzenie odbywało się w Zakładowym Domu Kultury Cukrowni „Garbów”, uczestniczyło 38 osób. Zatwierdzono zmianę nazewnictwa w statucie: na Walny Zjazd. Członkowie Towarzystwa mieli możliwość działania w sekcjach: wydawniczej, historycznej, kulturalno-oświatowej,artystycznejiekologicznej.

WskładZarząduweszli:WiesławOstapiński–prezes,dyr. SP w Przybysławicach, Stanisław M. Stępniak – wiceprezes, Ewa Korulczyk – sekretarz, Jarosław Dudzik – skarbnik, członkowie: ks.Andrzej Mizura, Ryszard Bronikowski - dyr Cukrowni „Garbów” i Rajmund Bigos. Komisja Rewizyjna: Bogdan Rozpędowski, Zbigniew Kościańczuk i Henryk Małasiewicz.

IIWALNYZJAZDTPZG

28 marca 1992r. Zjazd odbył się w Zakładowym Domu KulturyCukrowni„Garbów”zudziałemgości,wśródktórych byli: Maria Gordon-Smith z d. Broniewska, Ronald GordonSmith, twórcy ludowi: Bronisław Pietrak i Aleksander Fijałkowski. Prezes W. Ostapiński złożył sprawozdanie zdziałalnościZarządu,aprzewodniczącyKomisjiRewizyjnej BogdanRozpędowski–zdziałalnościfinansowej.Odbyłysię wybory do władz TPZG. W skład nowego Zarządu weszli: Ewa Korulczyk – prezes, kierownik GBP w Garbowie, Wiesław Ostapiński – z-ca, Elżbieta Chyż – skarbnik, Zbigniew Fatyga – sekretarz, członkowie: Stanisław M. Stępniak,TomaszLalakiMirosławKwiatek.

PowyborachwszyscyudalisiędokaplicywZagrodachna mszęśw.,którąodprawiłbpJanŚrutwa Whomiliipodkreślił swojezwiązkizparafiąwGarbowieiwyraziłuznaniedlaidei Towarzystwa Zaprosił też wszystkich na swój ingres do katedry zamojskiej w Niedzielę Wielkanocną, został bowiem mianowany ordynariuszem nowej diecezji zamojskolubaczowskiej. Po mszy, wystąpił teatrzyk „Garbowiaczek” z Przybysławic, z montażem słowno-muzycznym „Spotkanie zUkrzyżowanym”podkierunkiemHalinyStępniak.

IIIWALNYZJAZDTPZG

3 kwietnia 1993r. Walny Zjazd miał miejsce w Domu KulturyCukrowni„Garbów”zudziałem23członkówTPZG. ReferatsprawozdawczyzdziałalnościTowarzystwaodczytała prezes Ewa Korulczyk. W dyskusji pochlebną opinię uzyskał „Głos Garbowa”. Padły również głosy krytyczne dotyczące działalności członków sekcji kulturalnej, ekologicznej i historycznej. Po dyskusji przeprowadzono wybory. Nie zmienił się dotychczasowy Zarząd, jedynie poszerzony został onowegoczłonka-StanisławaSokala,lekarzazGarbowa.

IVWALNYZJAZDTPZG

28 maja 1994r Walny Zjazd odbył się w siedzibie GBP (przeniesionej z pałacu do wyremontowanego budynku starej szkoły). Sprawozdanie z działalności TPZG przedstawiła prezes Ewa Korulczyk W listopadzie 1993 r GBP zorganizowała spotkanie działaczy kultury: bibliotekarzy z terenu woj., przedstawicieli WBP im. Łopacińskiego, Woj. RadyTowarzystwRegionalnychorazprasylubelskiej.

6

Na Zjeździe wybrano nowy Zarząd TPZG, w skład którego weszli: Tomasz Lalak – prezes, rencista z Garbowa, Zbigniew Fatyga – z-ca prezesa, Elżbieta Chyż – skarbnik, Monika Pytka – sekretarz, członkowie: Ewa Korulczyk, Stanisław M. Stępniak, Stefan Jaroszuk. Komisja Rewizyjna: HenrykMałasiewicziJanPawlak.

VWALNYZJAZDTPZG

24 października 1999 r. Posiedzenie regionalistów odbyłosięwsiedzibieGBPwGarbowienaktóreprzybyło14 osób Prezes Tomasz Lalak przedstawił sprawozdanie z pięcioletniej działalności Zarządu, który zajmował się wydawaniem „Głosu Garbowa” W czasie dyskusji zaproponowanowniesieniezmianydostatutuTPZG–wybory mająodbywaćsięco3lata,aZarządspotykaćsiędwarazyw roku.

WskładnowegoZarząduweszli:HalinaStępniak-prezes, nauczycielka z Przybysławic, Tomasz Lalak z-ca prezesa, Elżbieta Chyż – skarbnik, Ewa Korulczyk – sekretarz, członkowie: Alina Puchała, Stanisław Sokal, Jan Wójcik Komisja Rewizyjna: przewodniczący Wiesław Ostapiński, członkowie:ZofiaAbramekiJadwigaFlisiak.

11 września 2001 r. TPZG zostało wpisane do Krajowego RejestruStowarzyszeńpodnrKRS0000044677.

VIWALNYZJAZDTPZG

13 grudnia 2002 r. Zjazd miał miejsce w GBP w Garbowie. W pierwszej części obrad – wysłuchano referatów na temat: „Dwory Garbowa i okolic” oraz „Strój świąteczny noszony przez mieszkańców w XIX w.” W drugiej części –prezesTPZG odczytała sprawozdanie z działalności Zarządu, askarbnikElżbietaChyżzłożyłasprawozdaniefinansowe. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego 15 stycznia 2002 r. Tomasza Lalaka, wieloletniego prezesa TPZG oraz zmarłego 7 września 2002 r Stanisława Sokala, członka Zarządu, miejscowegolekarzarodzinnego.

Następnie odbyły się wybory W skład Zarządu weszli: Halina Stępniak – prezes, Wiesław Ostapiński z-ca prezesa, Elżbieta Chyż – skarbnik, Ewa Korulczyk – sekretarz, członkowie: Alina Puchała, Jan Wójcik i Jarosław Stańczak. Komisja Rewizyjna: przewodniczący Antoni Sylwester Muszyński,członkowie:ZofiaAbramekiJoannaGrabarz.

VIIWALNYZJAZDTPZG

25marca2006r.Pokazemmultimedialnym,ukazującym działalnośćTowarzystwa,rozpocząłsięZjazdwGBP

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków Towarzystwa: Danuty Sokal, lekarza pediatry zm. 5 stycznia 2004r., oraz Zenona Gnieciaka, zm. 24 grudnia 2005r. autora artykułówoPrzybysławicachiksiążki„Powroty”.

Każdy z uczestników otrzymał materiały ukazujące 15-letni dorobek TPZG Prezes zapoznała obecnych z działalnością Zarządu w latach 2003-2005 i odczytała za nieobecnąskarbnik,sprawozdaniefinansowe.

WzwiązkuzwyjazdemEwyKorulczyk,dyr.bibliotekido Warszawy, podziękowano jej za dotychczasową pracę wstowarzyszeniu.Nowąp.o.dyr zostałaEwaSzczuka. Odbyły się kolejne wybory do Zarządu, które nie przyniosły dużych zmian, bowiem członkowie swoim zaufaniem obdarzyli cały Zarząd, zmiana nastąpiła tylko na stanowisku sekretarzaTPZG,którymzostała-BożenaMajewska.

WalnezebranieTPZG

1 czerwca 2007 r. zebranie miało miejsce w Gminnym Centrum Informacji w Garbowie Na wstępie uczniowie i absolwenci szkoły, pod kierunkiem Bożeny TuszyńskiejFirlej i Lucyny Żak, przygotowali prezentację nt. Niech

kamienie nie milczą – adoptujemy stary cmentarz w Garbowie. Pokazowi towarzyszyła wystawa fotografii, ukazująca stare zabytkowe nagrobki, znajdujące się na Starym cmentarzu, zamkniętymdlapochówkuw1923roku.

Członkowie Towarzystwa udzielili Zarządowi absolutorium i zatwierdzili sprawozdanie finansowe za rok 2006. Podjęto również uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej, która wynosić będzie 10 zł na rok. Kolejnym punktem Zjazdu było wręczenie przez red nacz „Głosu Garbowa”nagródksiążkowych11osobompiszącymartykuły dogazety

VIIIWALNYZJAZDTPZG

24 października 2009r. Zjazd odbył się w Gminnym Centrum Informacji w Garbowie. Sprawozdanie z 3-letniej kadencji złożyła prezes Towarzystwa Wręczyła dyplomy uznania za udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa, które odbywały się pod hasłem „Zabytkom na odsiecz”. Skarbnik ElżbietaChyżprzedstawiłasprawozdaniefinansowe.Wczasie dyskusji podkreślano potrzebę utworzenia Izby Tradycji w garbowskim pałacu oraz zagospodarowanie pomieszczeń w dworku, w Gutanowie dla celów turystycznych. Podjęto decyzję organizowania kolejnych plenerów malarskich i rajdów rowerowych. Zachęcano do dalszej aktywizacji młodzieżywdziałaniachnarzeczlokalnegośrodowiska. WskładnowegoZarząduweszli:HalinaStępniak–prezes, WiesławOstapiński–z-caprezesa,ElżbietaChyż–skarbnik, Bożena Majewska – sekretarz, członkowie: Zofia Abramek, EdytaKożuszek,StanisławM.Stępniak.KomisjaRewizyjna: Zdzisława Sempka przewodnicząca, członkowie: Antoni SylwesterMuszyńskiiNinaBartoszcze-Wylaź.

IXWALNYZJAZDTPZG

13 grudnia 2012 r. Zjazd TPZG odbył się w GBP Sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawiła prezes TPZG. W swoim wystąpieniu podkreśliła duży wkład pracy nauczycieli, członków Towarzystwa i młodzieży ze szkoły w Garbowie, którzy zajęli się sprzątaniem grobów na Starym cmentarzu oraz prowadzeniem kwesty na rzecz renowacji starychnagrobków

WskładnowegoZarząduweszli:HalinaStępniak–prezes, WiesławOstapiński–z-caprezesa,ElżbietaChyż–skarbnik, Bożena Majewska – sekretarz, członkowie: Edyta Kożuszek, Agnieszka Mazur i Adam Pacek. Komisja Rewizyjna: Agnieszka Nowak przewodnicząca, członkowie: Antoni S.MuszyńskiiMirosławKwiatek.

28 maja 2014 r. Walne Zebranie członków TPZG SprawozdaniezdziałalnościTowarzystwaprzedstawiłaprezes TPZG, sprawozdanie finansowe skarbnik, a sprawozdanie komisjirewizyjnej–AntoniSylwesterMuszyński. Odbyła się też promocja książki „Zachować w pamięci… historyczne, kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo gminy Garbów i okolic” - wydanej pod redakcją: Haliny Stępniak, Edyty Kożuszek, Małgorzaty Sanaluty i BożenyTuszyńskiejFirlej. Tym razem przedstawiono historię gminy i okolic uwiecznionąnadawnej,starejfotografii.

XWALNYZJAZDTPZG

8kwietnia2016r.ZjazdczłonkówTowarzystwawGBP Sprawozdanie merytoryczne z działalności złożyła prezes Towarzystwa, a finansowe skarbnik, która odczytała również sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. W dyskusji głos zabrał Kazimierz Firlej, wójt gminy, który podziękował prezesowi TPZG i redaktorowi naczelnemu „Głosu Garbowa” za promocjęgminyGarbów

7

Wspomniał o udanym jubileuszu 25-lecia Towarzystwa i lokalnej gazety, która pomimo różnych przeciwności nadal funkcjonujeiutrzymujeswójwysokipoziom.

W skład nowego Zarządu weszli: prezes - Halina Stępniak, z-ca prezesa – Wiesław Ostapiński, skarbnik –Elżbieta Chyż, sekretarz - Bożena Majewska, członkowie: Joanna Chałas, Ewa Wiśniewska-Matraszek i Jan Wójcik. Komisja Rewizyjna: przewodnicząca - Katarzyna Miszczuk, członkowie:KrystynaDrozdiAnnaButryn.

XIWALNYZJAZDTPZG

17 maja 2019 r. Walny Zjazd członków Towarzystwa w GBP w Garbowie. Po wysłuchaniu sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu i finansowego odbyła się dyskusja, po której udzielono Zarządowi absolutorium za 2018r Następnieprzegłosowanowniosek,abyniezmieniać dotychczasowych władz, ponieważ nie ma zastrzeżeń co do ich działalności. Pozostał stary – nowy Zarząd na kolejną kadencję, który zobowiązał się do przygotowania programu obchodów30-leciaTPZGi„GłosuGarbowa”.

WalneZebranieTPZG

23marca2021r.Przeżyliśmydwatrudnelata1920-1921 zpowodupandemiiwirusaSARS-CoV-2,którawybuchłapod koniecroku2019ijużnapoczątkustycznia2020rokupodano ograniczenia,nakazyizakazywzwiązkuzwystąpieniemstanu epidemii.Kiedyw2021rokupoluzowanoobostrzeniaZarząd zorganizował zebranie Przewodniczącym zebrania został wybrany Stanisław M. Stępniak, a sekretarzem Agnieszka Mazur Do Komisji Uchwał i Wniosków weszli: Katarzyna Miszczuk, Małgorzata Drozd i Hubert Bieniek Prezes przedstawiłasprawozdaniezdziałalnościza2020r.,askarbnik z działalności finansowej. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości w finansach i wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2020. Obecni członkowie stwierdzili,żeminionyrokbyłtrudnyzpowodupandemii,ale udało się zrealizować wiele działań, jednym z nich było systematycznewydawaniegazety

WalneZebranieTPZG

11 marca 2022 r. Walne Zebranie sprawozdawcze prowadził Wiesław Ostapiński. Prezes TPZG przedstawiła sprawozdanie z działalności za 2021 rok, a skarbnik sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytałaKatarzynaMiszczuk,którawniosłaozatwierdzenie sprawozdania finansowego TPZG i udzielenie absolutorium Zarządowi za pracę w 2021 r Wójt gminy Kazimierz Firlej podziękował za pracę na rzecz promocji gminy Garbów, nawiązałteżdoaktualnejsytuacjicovidowejidoinwazjiRosji naUkrainę(24lutegobr o5ranoWładimirPutinogłosiłatak na wolną i niezależną Ukrainę) Wójt poinformował też o sposobach udzielania pomocy uciekinierom ze Wschodu. Pomoc kobietom i dzieciom udzieliły: gmina, parafia, szkoły, organizacje,instytucjeorazosobyprywatne.

Redakcja „Głosu Garbowa” ufundowała dla 20 osób nagrody książkowe za współpracę z redakcją i pisanie do gazety Do grona członków TPZG przyjęto: Mariolę Dec i Kingę Skrzypiec. W lutym została ona zatrudniona w GBP, jako instruktor ds. kultury i promocji gminy Garbów i jest odpowiedzialna za wydawanie „Głosu Garbowa” Kinga Skrzypiec (od lipca Kinga Szymczak) jest studentką pedagogiki. Pierwszy nr gazety wydała w drukarni Standruk, anastępne4numerywdrukarniArkanaPolskawLublinie.

W dalszym ciągu wydawcą gazety jest Towarzystwo PrzyjaciółZiemiGarbowskiej.

SPOTKANIA,KONFERENCJE,ODCZYTY, SESJEPOPULARNONAUKOWE 1991-2021

Chociaż nasze życie może wydawać się ulotne i krótkie, wszyscy pozostawimy cząstkę siebie w historii, która nas przeżyje. JosteinGaarder

Podczas 30-letniej działalności Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Garbowskiej podejmował szereg działań mającychnaceluupamiętnieniehistoriiiludzizasłużonychdla gminyiregionu.Realizowałtonaróżnesposoby

18listopada1991r. Spotkanie autorskie z dr Marią GordonSmith z domu Broniewską, pisarką, znawcą muzyki i teatru, autorką książek: Chopin i W labiryncie teatru Arnolda Szyfmana Pani Maria, córka Zofii i Mieczysława Broniewskich, właścicieli Cukrowni „Garbów”, przekazała wiele cennych dokumentów dotyczących jej rodziny oraz wyraziłazgodęnapisaniewspomnieńdo„GłosuGarbowa”.

Otwarcie wystawy Bronisław Pietrak – twórca z Gutanowa, wMuzeumRegionalnymPTTKwPuławach22 marca 1997 roku. Udział w uroczystości wzięli: przedstawiciele Towarzystwa i wójt gminy Garbów Z Niedbała KuratoremwystawybyłaHalinaSolecka,etnograf,pracownik Muzeum.

Sesjapopularnonaukowa nt. „Wracamy w przeszłość, która jestiwprzyszłość,którejniema”,20kwietnia1997r Referaty wygłosili:-HenrykSeroka,HistoriaHerbuGarbowa,

- dr Andrzej Rozwałka, Sondażowe badania archeologiczne prowadzonenaterenieGarbowa,

-RobertWójcik,KościołyGarbowa.

- Tomasz Krajewski - zaprezentował makiety: Garbów z późnego średniowiecza i mapę geograficzno-historyczną zzaznaczeniemobiektówzabytkowych

Sesji towarzyszyła promocja książki Roberta Wójcika Kościoły Garbowa i koncert muzyczny Natalii Zanni. Zbiór materiałów z sesji ukazały się pt. Wracamy w przeszłość, pod red.RobertaWójcika,w1997r.

SpotkaniezrodzinąStudzińskich Uroczystość połączona była z obchodami Jubileuszu 1000-lecia śmierci św. Wojciecha, patrona garbowskiej parafii, 23 kwietnia 1997 roku. W czasie mszy św. pod przewodnictwem bp Ryszarda Karpińskiego, poświęcono figurę św. Wojciecha, wykonaną przez Włodzimierza KisielnickiegoijegosynaPawła–rzeźbiarzyzWarszawywg projektu kuzynki Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej, rzeźbiarki sakralnej.

z

8
PomszyczłonkowieTowarzystwaspotkalisięwGBPzks.Janem Studzińskim, ks Adamem Tymienieckim, ks Markiem Kędzierskim (ostatnim uczniem artystki), W i P Kisielnickimi. Spotkanie zorganizował Wiesław Kula regionalista pochodzący Przybysławic,mieszkaniecWarszawy

27 października 1997 roku. Spotkanie po latach z rodziną Studzińskich, z okazji 20. rocznicy śmierci Zofii TrzcińskiejKamińskiej, rzeźbiarki pochodzącej z dworu ziemiańskiego wLeścach. Przybyłotrzynastuczłonkówtejrodziny Mszęśw wkościele parafialnym w Garbowie odprawili: proboszcz ks. Stanisław Wąsikiks.JanStudziński.Dalszauroczystośćmiałamiejscew dworze Leśce. Wiesław Kula przypomniał Dzieje rodziny Trzcińskich, a ks Jan Studziński opowiedział O życiu i twórczości Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej. UrszulaKupisz,dyr szkoły przedstawiła warunki w jakich uczyły się dzieci w lesieckim dworku od końca wojny do chwili obecnej Członkowie rodziny zwiedzili rodzinne „gniazdo”, oglądali wystawę fotograficzną Przeszłość i teraźniejszość rodziny Trzcińskich, którą przygotował Wiesław Kula z Tomaszem Lalakiem, prezesem TPZG Spotkanie, z udziałem mieszkańców Lesiec, regionalistów oraz właścicieli dworku w Ożarowie, upłynęło w kameralnym i nostalgicznym nastroju.

29 marca 1999 r. Spotkanie autorskie z twórcą ludowym Bronisławem Pietrakiem w GBP w Garbowie. Spotkanie uświetniła Kapela z Wojciechowa i wielu przyjaciół ze StowarzyszeniaKlubuTwórcówLudowychzPuław

12 czerwca 1999 r Spotkanie absolwentów szkoły w Przybysławicach z Ireną Gietko-Lenartowską i Marianem Gietko (juniorem), dziećmi kierownika szkoły, obecnie lekarzami z Warszawy Spotkanie odbyło się z okazji 50 rocznicy śmierci Mariana Gietki, kierownika Szkoły Powszechnej w Przybysławicach Odczyt nt. Praca pedagogiczna Mariana Gietki – wygłosił organizator spotkaniaWiesławKula,regionalista,obecniemieszkaniecWarszawy.

14 października 2000 r Popołudnie z przyrodą: Unikalne walory przyrody garbowskiej Spotkanie z lubelskimi ornitologami z Wydziału Biologii UMCS zorganizowała prezesTPZGwbibliotece.Referatywygłosili:

-mgrKrzysztofStyłaPtakigarbowskichstawów, -mgrJanuszKloskowskiBadanianadperkozemrdzawoszyim nastawachwGarbowie

Popołudniowe spotkanie zakończyła wycieczka połączona zobserwacjąptakównagarbowskichstawach

21 sierpnia 2001 r Popołudnie z historią: Badania archeologiczne na terenie Garbowa wGBP.Wykładwygłosił

- dr Andrzej Rozwałka nt. Stan badań archeologicznych

prowadzonych przez grupę studentów katedry archeologicznej UMCS w Lublinie, w latach 1999-2001 na terenie Garbowa Prelekcjapołączonabyłazpokazemslajdówukazującychstan prowadzonychbadańiwykopalisk.

Sesjapopularnonaukowa nt. Pamiątki minionej epoki –dwory,dworki,pałaceGarbowaiokolic,13grudnia2002r Odczyty wygłosili pracownicy Regionalnego Ośrodka BadańiDokumentacjiZabytkówwLublinie:

-dr Roman Zwierzchowski, Pałac w Przybysławicach zXVIIIw.

-mgr Bożena Stanek-Lebioda, Historia dworów i pałaców Garbowaorazokolic

-drMariolaTymochowiczzInstytutuNaukoKulturzeUMCS, Strój świąteczny mieszkańców Garbowa z przełomu XIX i XX wieku.

Sesji towarzyszyły: wystawa „Dwory Garbowa i okolic” w obiektywie Stanisława M. Stępniaka i występ Koła GospodyńWiejskichzBorkowazwidowiskiem„Swaty”.

21 czerwca 2003 r. Popołudnie w ziemiańskim dworku Spotkanie regionalistów z nowymi właścicielami „Dworu Leśce”JolantąiJarosławemStańczakami.Referatywygłosili:

-HalinaStępniak,ŻycieziemianwLeścachwIIpołowieXXw.

-JolantaStańczak,Renowacjamodrzewiowegodworu.

-Urszula Kupisz, Działania podejmowane w celu nadania szkolewLeścachimieniaZofiiTrzcińskiej-Kamińskiej.

Spotkanie zakończył koncert pieśni ludowych w wykonaniuKGWzLesiecorazdegustacjalokalnychpotraw

Sesja popularnonaukowa: Twórcy Ludowi Ziemi Garbowskiej wZajeździe„Dworek”wBogucinie,8grudnia2003 r Odczytywygłosili:

- Halina Solecka, Życie i dorobek artystyczny Bronisława PietrakaiAleksandraFijałkowskiego,

-KazimierzSpaleniec,RegionalizmlubelskiaXX-XXIwiek.

- Bogumiła Gałat, Wycinanka lubelska - Ignacego Dobrzyńskiego.Sesjitowarzyszyły:wystawaSerwetki,obrazy, stroikiświąteczne–ElżbietyStachyryzBogucina. Atrakcją były prezentowane pamiątki osobiste, należące do Ignacego Dobrzyńskiego, a przechowywane przez wnuczkę Bogumiłę, m.in. fotografie, artykuły i przedmioty, którymi twórca posługiwał się w życiu i w pracy twórczej, np. nożyce dostrzyżeniaowiec,którymiwykonywałswojewycinanki.Na oczach licznie zgromadzonych gości, wnuczka Bogusława wykonałapięknąwycinankęnożycamidziadkaiopowiedziała jakuczyłjątejumiejętności.

9
dr A. Rozwałka z prof. J. Gurbą ks. Jan Studziński, Wiesław Kula, Tomasz Lalak

Odbyła się też promocja folderu „Twórcy ludowi ziemi garbowskiej” i pocztówek „Pamiątki z Garbowa”. Wystąpiło KGW z Piotrowic Wielkich z koncertem pieśni ludowych.Spotkaniezakończyładegustacjapotrawlokalnych itortuwykonanegoprzezJadwigęFlisiak.

Sesja popularnonaukowa nt. Patriotyzm a regionalizm, w Zajeździe „Dworek” w Bogucinie 18 grudnia 2004r Referaty wygłosili: - Halina Solecka Kultura wobec globalizacji, -KazimierzSpaleniecRegionalizmwspółczesny, - Halina Stępniak Działalność regionalna i kulturalna członkówTPZG.

Sesję uświetnił występ młodzieży gimnazjalnej pod kierunkiem Mariusza Gajosza i wystawa Ozdoby choinkowe Elżbiety Stachyry Spotkanie zakończyła degustacja potraw iwypiekówświątecznych.

16 maja 2005 r. Nadanie Szkole Podstawowej w Leścach imieniaZofiiTrzcińskiej-Kamińskiejisztandaru. Uroczystość z udziałem członków rodziny rzeźbiarki, przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Lublinie, władz gminnych,dyrektorówszkółiregionalistów UrszulaKupisz,dyr szkołymówiłant. Życie i twórczość Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej, artystki, rzeźbiarki, pochodzącej zziemiańskiegodworuwLeścach. Nastąpiło uroczyste wręczenie sztandaru z udziałem potomków rodziny Studzińskich. Od najstarszego Krzysztofa (1920-1998) i żony Zofii (ur 1923) Studzińskich przybyli synowie: ks. Jan Studziński (ur 1950) i Piotr Studziński (ur 1954) z żoną Grażyną i córką Janiną, Paweł Studziński (ur 1954) z żoną Ewą i córką Dorotą oraz od Mikołaja Studzińskiego (ur. 1939r) Piotr i Paweł, bliźniaki urodzeni (1954).

Okolicznościowy montaż słowno-muzyczny przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej im Zofii TrzcińskiejKamińskiejwLeścach.

Spotkanie z prof. o. Leonem Dyczewskim, franciszkaninem zInstytutuSocjologiiKULnt. Rola inteligencji w środowisku lokalnym, w Domu Nowicjatu Sióstr Salezjanek w Garbowie 7marca2006r

PamiętająoLaurzeKamieńskiej-Trzcińskiej

Historia naszego narodu toczyła się nie tylko w wielkich salonach,aletakżewmałychwioskach,jaknaprzykładLeśce, miejscowość położona w gminie Garbów w powiecie lubelskim. Przypomniano o tym na niedawnej sesji popularnonaukowej zorganizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej. Jej przedmiotem były związki roduTrzcińskichiKamieńskichzhistoriątejmiejscowości.

Warto też wspomnieć, że patronem Szkoły Podstawowej w Leścach jest Zofia Trzcińska – Kamińska, rzeźbiarka, wnuczkasiostryHenrykaKamieńskiego(właścicielamajątku Ruda-Huta w powiecie chełmskim), filozofa, pisarza i działacza społecznego Za dobro, które czynił biedocie wiejskiej, został nazwany „czerwonym dziedzicem” WLeścachmieszkałajegosiostraLaura,którawyszłazamąż zawłaścicielamajątkuLeśce,DionizegoTrzcińskiego.Byłoto jej drugie małżeństwo. I właśnie dzięki niej miejscowość zyskałasławę.

Wyjeżdżała za granicę, gdzie kontaktowała się z przedstawicielami Wielkiej Emigracji, składała też wizyty Adamowi i Celinie Mickiewiczom W jej salonie bywał Fryderyk Chopin. Przyjaźniła się z Marią Kalergis, słynną z inteligencji protektorką ludzi sztuki, dzięki wsparciu której, zabiegała z powodzeniem o złagodzenie wyroku dla brata Henryka. Zamieniono, więc karę śmierci na trzy lata zesłania doWiatki,skądwróciłiprzezpewienczasprzebywałusiostry wLeścach,auzyskawszypaszport,udałsiędoSzwajcarii.

Laura wraz z mężem Dionizym spoczywają na cmentarzu w Garbowie. Po ich śmierci majątek odziedziczyli rodzice późniejszejrzeźbiarkiZofiaiWitoldTrzcińscy.Wdworkupo II wojnie światowej do 1999 roku mieściła się szkoła podstawowa,obecniebudowlajestwłasnościąprywatną.

O. prof. Leon Dyczewski - autor kilkuset prac naukowych i publicystycznych nt kultury, religijności, rodziny, komunikacjispołecznej,mediów,filozofii.

Sesja popularnonaukowa nt. Zofia Trzcińska-Kamińska ludzie – sztuka – epoka,wSzkolePodstawowejwLeścach28 października2006r Referatygłosili:-MieczysławKościński, CzerwonydziedziczRudy-Huty–HenrykKamieński.

- Maria Kopycińska-Lehun, Epizod legionowy Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej.

-H.Stępniak,LauraTrzcińska–ukochanasiostraHenryka.

-BarbaraOszczędłowska, Zofia Trzcińska-Kamińska – polska artystka,rzeźbiarka.

Sesji towarzyszył koncert fortepianowy w wykonaniu bliźniaczekMaiiNinyŁuczywekzZagród.

Właśnie dzieje sławnego rodu przypomniano na wspomnianej wyżej okolicznościowej sesji W sali widowiskowej Szkoły Podstawowej im. Zofii TrzcińskiejKamińskiejwLeścachzebralisięmieszkańcygminyzwójtem Kazimierzem Firlejem. Byli też księża z okolicznych parafii katolickich ks. kan. Jan Jedliński ze Starościna i ks. kan. StanisławWąsikzGarbowa,byligościezLublinaiWarszawy

- Halina Stępniak przypomniała „Dzieje sławnego rodu Kamieńskich”,

- Mieczysław Kościński przedstawił wiele wydarzeń z życia Henryka Kamieńskiego - „Czerwonego dziedzica” z RudyHuty,

-MariaKopycińska-Lehunopowiedziała„Epizodlegionowy ZofiiTrzcińskiej-Kamińskiej”,

- Urszula Kupisz dokonała odsłonięcia płaskorzeźby zpodobiznąZofiiTrzcińskiej-Kamińskiej.

10
GościezregionalistkamiigospodarzamidworuJolantą iJarosławemStańczakami

Zebrani obejrzeli drzewo genealogiczne rodziny TrzcińskichorazrzeźbysakralneartystkizLesieciwysłuchali częściartystycznejwwykonaniuuczniów

Były też wyborne ciastka własnego wypieku i pyszny bigos. Liczni goście imprezy obejrzeli modrzewiowy dworek w Leścach i spotkali się z Jolantą i Jarosławem Stańczakami, obecnymiwłaścicielamizabytkowegoobiektu.

Takiej imprezy wspomnieniowo – refleksyjnej mogą pozazdrościć Leścom inne miejscowości, chlubiące się równieżbogatąprzeszłością. Mieczysław Kościński

„Pamięć przeszłości” i „Trasa historycznoturystycznapowłasnejmiejscowościlubgminie”

Finał dwóch konkursów ogłoszonych przez Powiatową BibliotekęPublicznąwLublinieogłoszono21.11.2006r.

Pierwszy skierowany był do czytelników, którzy mogli realizować go w trzech formach: drzewa genealogicznego swojejrodziny,opracowaniatrasyhistoryczno-turystycznejpo miejscowości lub gminie, opowieści o przedmiocie, który odegrał,jakąściekawąrolęwhistoriirodziny

Drugi skierowany do bibliotek miał na celu: upowszechniaćipromowaćwiedzęomałychojczyznach.

Za opracowanie trasy historyczno-turystycznej po własnej gminie nagrodzono trzy osoby wśród nich była: Halina Stępniak z Przybysławic, za opis trasy rowerowej „SzlakiemdworówGarbowaiokolic”.

Mozaikę wyłożoną kamieniem szlachetnym i zwykłym piaskowcem,brylantemifałszywką.

Wszystko to jednak tworzy obraz prawdziwy i piękny, bo układany ludzkim losem z jego doznaniami, z sukcesem i porażką, ze smutkiem i szczęściem, zdarzeniami małymi i wielkimi. Zaś przeszłość zachowana w pamięci staje się częściąteraźniejszości.

Wszakżepamiętaćmusimy,żekartyhistoriimałejiwielkiej: człowieka, rodziny, ojczyzny odwracają się bez żadnego szelestu a dopiero perspektywa czasu pozwala dostrzec wielkość i wartość zdarzeń. Dlatego tak pasjonujące jest wsłuchiwanie się w puls dziejów Zawsze jest coś nowego do odkrycia. Miejmy nadzieję, że uczestnicy naszych konkursów odkrylijakiśśladistotnydlaichosobistejhistorii.

18 maja 2007 r. w Auli im Stefana Kard. Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II odbyła się uroczystość, w czasie której wręczono medale za zasługidlatejuczelni.Wśródgronanagrodzonychwybitnych naukowców KUL znalazł się nasz krajan ks. prałat prof. dr hab. Marian Stasiak, wybitny kanonista, były dziekan WydziałuPrawa,PrawaKanonicznegoiAdministracjiKUL.

„Śladyprzeszłości-uczniowieadoptujązabytki”

Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Garbowie po raz drugi zostali zaproszeni na Ogólnopolską Prezentację Programu „Ślady przeszłości - uczniowie adoptujązabytki”,któraodbyłasięwWarszawie17czerwca 2007r PrzybylinaniąprzedstawicielestuszkółzcałejPolski.

ZaDrzewogenealogicznerodziny-nagrodzonocztery osobywśródnich:PaulinęStępniak-SołygęzPrzybysławic. Poza kategoriami konkursowymi z gminy Garbów nagrody otrzymały: Weronika Gawron, Renata Rozwadowska, Jadwiga Flisiak z Bogucina za opracowanie historii Bogucina, a także Nina Bartoszcze-Wylaź i Halina Stępniakzaopisidokumentacjęfotograficzną Pieszej ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej„SpacerkiempoGarbowie”.

Pracownik biblioteki Urszula Kurek podsumowując konkurspowiedziałam.in.: Konkurs miał na celu popularyzować zagadnienia regionalizmu wśród bibliotekarzy i czytelników, wzbogacić zbiory biblioteczne dotyczące historii regionu i upowszechnić wiedzę o nich. A zatem przywrócić pamięć o przeszłości. Autor Małego Księcia pisząc o historii a zatem o przeszłości udowadniał, że najważniejsze jest, by gdzieś istniało to, czym się żyło: zwyczaje, święta rodzinne i dom pełen wspomnień. „Najważniejsze jest by żyć dla powrotu”. Ale myślę – nie dla samego powrotu – ale by mieć świadomość, że dzień dzisiejszy budujemy tylko i wyłącznie, dlatego, iż wypełniamy mozaikę życiawznacznejczęściułożonąjużprzednamiprzezinnych.

„Niech kamienie nie milczą – adoptujemy stary cmentarz wGarbowie”-totytułprojektu,któryrealizowaliod2003roku uczniowie z Garbowa pod kierunkiem nauczycieli Bożeny Tuszyńskiej-Firlej i Lucyny Żak. W prezentacji udział wzięli uczniowie klas III i II, miała ona charakter targów. Młodzież, nauczyciele i eksperci odwiedzali ich stoisko, obejrzeli prezentację multimedialną, wystawę zdjęć i szkiców przedstawiających ciekawe architektonicznie nagrobki, dokumentację fotograficzną prac prowadzonych na starym cmentarzu. Mogli też zapoznać się z historią i legendami Garbowa, poznać biografie osób związanych z Garbowem i ważnych dla historii Polski Projekt był przykładem współpracy pokoleń. Oprócz prac uczniów pokazana została twórczość dorosłych mieszkańców naszej społeczności Zainteresowanie budziły obrazy autorstwa Krystyny Zlot –naszej garbowskiej artystki malarki Działania uczniów przyczyniły się też do powstania pięknego wiersza, którego autorką była Zofia Abramek. Swój udział w nim miał także WiesławSołdaj,którywykonałipodarowałramydoobrazów, dziękiktórymmogłybyćwłaściwiewyeksponowane.

11

Uroczystość patriotyczna nt. Poświęcić młodość swoją jednej wielkiej sprawie, z okazji 90 urodzin i 62 rocznicy tragicznej śmierci ppłk. Wacława Rejmaka ps. „Ostoja” oraz jego adiutanta por. Mieczysława Kańskiego ps. „Czeczot”wdn.23września2007roku. Obaj zginęli 18 października 1945 r z rąk funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa na granicy Bogucina i Pociechy Uroczystość rozpoczęła msza św w intencji poległych żołnierzy AK w kościele Przemienienia Pańskiego wGarbowie.

CzęśćoficjalnamiałamiejscewGBP Zebraniwysłuchali wykładu dr Sławomira Poleszaka, z IPN w Lublinie nt: Postać Wacława Rejmaka. Historia podziemnego ruchu oporu i działalność żołnierzy AK. W uroczystości udział wzięli: kombatanci z Konopnicy, Motycza, Stoczka Łukowskiego,Garbowa,Wojciechowa,przedstawicielewładz miasta, gminy i szkół Stoczka Łukowskiego oraz gminy Garbów SpotkaniutowarzyszyłootwarciewystawyKasanci „Ostoi”

- Koncert pieśni patriotycznych i ludowych w wykonaniu członkińKGWzPiotrowicWielkichiKGWzGarbowa.

-Wystawy:„MiejscapamięcinatereniegminyGarbów”, „KościołyGarbowawfotografiiimalarstwie”.

Czy wiesz, że… w starym kościele pw. św. Wojciecha z XVIII wieku ślub brali rodzice lubelskiego poety Józefa Czechowicza?

Ojciec Paweł Czechowicz pochodził z Żukowa koło Krzczonowaitrudnodziśustalićcozmusiłojegoorazmatkędo zmiany zamieszkania Małgorzata z Sułków (pochodziła z Młynek koło Końskowoli) mieszkała razem z rodzicami, którzy byli robotnikami we dworze hr. Jezierskich. W chwili ślubu on miał lat dwadzieścia, ona lat trzydzieści (ta różnica wieku była potem podłożem rozłamu małżeństwa). W roku 1894 wyszły w kościele pw św Wojciecha zapowiedzi trzykrotne, w dniach: 25 września, 14 października i 21 października.Tegodniawniedzielęposumieudzieliłimślubu młody ks. wikary Tomasz Słonecki. Świadkami byli: Michał Węgrzyn i Franciszek Podleszewski – rolnicy z Garbowa. DruhnąbyłaJulkaGórska,serdecznaprzyjaciółkaMałgorzaty, dwórkazpałacugarbowskiegoiJagusiaWójcikówna.Wesele było huczne, rodziny i gości było około 40 osób. Na weselu bawił się też młody Józef Nakonieczny, późniejszy poseł do Dumy–wspominałpolatachJózefCzechowicz.

Poświęcenie

tablicyupamiętniającej

bpMateuszaMaurycegoWojakowskiego

Delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem w Bogucinie i na mogile żołnierzy AK w Konopnicy Gospodarzami uroczystości były władze gminy Garbów a organizatorami: Halina Stępniak - prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Garbowskiej, Hanna Stosio - prezes Towarzystwa Przyjaciół Stoczka Łukowskiego i Maria Kopycińska-Lehun z TowarzystwaPrzyjaciółJastkowa.

Wieczornica: Spotkanie trzech pokoleń „Młodzi oprzeszłościdlaprzyszłości”wPublicznymGimnazjumim. JanaPawłaIIwGarbowie,1lutego2008roku,przygotowana pod kierunkiem nauczycieli, regionalistów: Bożeny Tuszyńskiej-FirlejiNinyBartoszcze-WylaźorazLucynyŻak iMariuszaGajosza.

EuropejskieDniDziedzictwa

„Zabytkom na odsiecz” – Szlakiem grodów, zamków i twierdz. Uroczystość odbywała się pod hasłem Ślady wojen iwalknatereniegminyGarbów,20września2009r Iczęść:Wycieczkana„Kościelisko”.Wystąpili:

-MichałWylaź,ucz.gimnazjumwGarbowie– Historia grodu ikościołaśw Wojciecha.

- ks. Kazimierz Podstawka - Zabezpieczenie podziemnych kryptświątynizXVIIIw

-Widowisko Legenda Zawiszy Czarnego z Garbowa w wykonaniu uczniów Pub. Gimnazjum im. Jana Pawła II wGarbowiepodkierunkiemBożenyTuszyńskiej-Firlej.

- H. Stępniak – Związki Józefa Czechowicza z Garbowem –Ślubrodzicówlubelskiegopoetywkościelepw św Wojciecha. IIczęść:ŚladywojeniwalknatereniegminyGarbów. Prelekcje wygłosili: - dr Tomasz Żaba - Z dziejów wojny polsko-ruskiej 1792 r. w obronie Konstytucji 3 Maja -ostatnia bitwa tej wojny rozegrana między Garbowem a Markuszowem.

-SławomirŁowczak- Echa powstania listopadowego i styczniowego w okolicach Garbowa.

Doroczny odpust na św Leonarda przypadł 6 listopada 2010 r w sobotę. Zapewne typowo jesienna pogoda sprawiła, że choć parafia gościła ks. abp Józefa Życińskiego, świątynia niebyła„wypełnionapobrzegi”,auroczystaprocesjamusiała odbyć się we wnętrzu kościoła W liturgii uczestniczyli proboszczowieiksiężazokolicznychparafii.

Proboszcz ks Kazimierz Podstawka, latem przeprowadził prace ekshumacyjne w podziemiach pod starym kościołem 25 sierpnia 2010 roku. Doczesne szczątki biskupa sufragana Mateusza M. Wojakowskiego (resztki szat, stuły i kości) były eksponowane w świątyni parafialnej, następnie umieszczone w trumience i zamurowane w lewej bocznej nawie, pod pamiątkową tablicą. Pozostałe znalezione prochy złożonopodołtarzemikrzyżemnaCmentarzuparafialnym.

Podczasuroczystejsumy,wodpustkuczciśw Leonarda, odprawionej w intencji bp.Wojakowskiego, tablicę poświęcił abplubelskiJózefŻyciński,wdniu6listopada2010roku.

W homilii abp Życiński wspominał zasługi biskupa Wojakowskiego, proboszcza garbowskiej parafii w latach 1804-1845.

16 grudnia 2010r. Spotkanie opłatkowe regionalistów połączonezodczytemHalinyStępniak-Znanimniejnieznani mieszkańcyGarbowaiokolic”–StefanTymieniecki.

12

Ziemianin z Piotrowic Wielkich był muzykiem, romanistą, pierwszym dyr Rozgłośni Polskiego Radia Katowice, twórcą iwykonawcąaudycji„FrancuskaSkrzynkaPocztyKatowice” (wlatach1926-1932).

27czerwca2011r InauguracjadziałalnościMultimedialnej

IzbyTradycji(MIT)wGarbowie(pałachr Jezierskich).

Otwarcia dokonał Kazimierz Firlej - wójt gminy i Michał

Wylaź-wolontariuszMIT.

Prelekcje wygłosiły: Halina Solecka Regionalizm. Twórcy Garbowszczyzny i Ewa Majewska - Zofia TrzcińskaKamińska–rzeźbiarkazLesiec.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa twórczości Bronisława Pietraka i Aleksandra Fijałkowskiego oraz wystawa fotograficzna„DziełaZofiiTrzcińskiej-Kamińskiej”.

20 listopada 2011r Spotkanie regionalistów w Multimedialnej Izbie Tradycji (MIT). Referat wygłosiła: Halina Solecka nt. Rola Izb Tradycji w zachowaniu dziedzictwa kulturowegoiintegracjispołecznościlokalnej. WierszeojesieniczytałaZofiaAbramek.

PromocjaksiążkiHalinyStępniak- Garbów malowany. – pędzlem, słowem, widziany obiektywem, ubogacony rękodziełemludowym,20grudnia2011r

20maja2012r OdsłonięciePomnikaLotników.

Uroczystość upamiętniająca pięciu lotników, pilotów z garbowskiej parafii, walczących w Polskich Siłach PowietrznychwWielkiejBrytaniiwIIwojnieświatowej.

Msza św. z udziałem przedstawicieli wojsk lotniczych, pocztówsztandarowych,władzpaństwowychigminnych.

Napisnapomniku:

PAMIĘCILOTNIKÓW

POLSKICHSIŁ

POWIETRZNYCHWWIELKIEJBRYTANII

POCHODZĄCYCHZPARAFIIGARBÓW

ABSOLWENCJISZKOŁYPODCHORĄŻYCHW

DĘBLINIE

mjrpil.WojciechKołaczkowski(1908-2001),zMoszenek

DOWÓDCA303DYWIZJONUMYSLIWSKIEGO, IiIISKRZYDŁAMYŚLIWSKIEGO

por.pil.JózefWójcik(1915-1942)zGarbowa 301i300DYWIZJONBOMBOWY

ABSOLWENCISZKOŁYPODOFICERÓWLOTNICTWA

DLAMAŁOTETNICHWBYDGOSZCZYIKROŚNIE

sierż.r-op.TadeuszŚwidziński(1917-1994) zGarbowaCukrowni

300DYWIZJONBOMBOWYi301DYWIZJON TRANSPORTOWY

sierż.pil.JakubBargiełowski(1921-2010)zGarbowa 315i303DYWIZJONMYŚLIWSKI

sierż.pil.BolesławWejman(1921-1952)zZagród 317DYWIZJONMYŚLIWSKI

Wszyscy otrzymali polskie i brytyjskie wysokie odznaczeniazaczynybojowe.CzteremznichnadanoSrebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari, a wszystkim – Krzyż Walecznych.

Obchody100-leciakościoławGarbowie.

Wystawy:„WydawnictwaTPZG”,„MalarstwoKrystynyZlot iAntoniegoS.Muszyńskiego”prezentowaneprzedkościołem 4 czerwca 2012r Wydanie jednodniówki 100-lecie historii kościoławGarbowie(1912-2012).

Spotkanie naukowe nt. Biskup sufragan lubelski Mateusz Maurycy Wojakowski w powstaniu 1830-1831, zorganizowane w Domu Sióstr Salezjanek w Garbowie 18 listopada2012roku.

Wykładwygłosiłdrn.hum.IreneuszSadurski-nauczyciel historiiiwiedzyospołeczeństwiewIXLOwLublinie.

Konferencja nt. „Tradycje i dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny” w Hotelu „Dwór Lwowski” w Bogucinie 13 kwietnia2013r.WzięliwniejudziałczłonkowieLGD„Kraina wokół Lublina”, przedstawiciele gmin, towarzystw regionalnych, KGW oraz osoby zainteresowane regionalizmem, kulturąihistoriąpowiatulubelskiego.Konferencjęrozpoczęto od podsumowania konkursu literackiego „Nasze tradycje, obrzędy, obyczaje”ogłoszonegoprzezLGD.Uczestnicymieli teżmożliwośćzapoznaniasięzbogatąofertąorazdziałalnością towarzystwregionalnychzterenuLGD.

Odbyłasięteżpromocjaksiążkipt. Zwyczaje i obrzędy ludu garbowskiego wg Józefa Nakoniecznego, podredakcją HalinyStępniak,wydanejprzezTPZG.

13

Do zapoznania się z książką zachęcały osoby świeckie i duchowne, m.in. poseł na Sejm RP Jan Łopata, wójt gminy

- mgr Grażyna Gliwka – Rola pieśni i obrazu w edukacji patriotycznej dzieci w wieku szkolnym Koncert pieśni wwykonaniuuczniówzeSPwNasutowie.

Uroczystość upamiętniająca twórcę ludowego BronisławaPietrakazGutanowawGBP,8czerwca2014r.

KazimierzFirlej,ks.MarianSzuba(fot.),ks.ZenonMałyszek, którzyodczytaliciekawefragmentypublikacjidotyczącem.in. postrzegania władzy samorządowej, centralnej i kościelnej przez mieszkańców Garbowa na początku XX w Uroczystość zakończyła inscenizacja obrzędowa „Wesele Mani i Jantka” wwykonaniuKołaGospodyńWiejskichzLesiec.

WspotkaniuudziałwzięłaHalinaRedlińska(córkaFranciszka

B.Nakoniecznego)zsynemWiesławemzSulejówka,posełna SejmJanŁopata,starostalubelskiPawełPikula,proboszczowie

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej patrona Gminnej BibliotekiPublicznejwGarbowie-BronisławaPietraka

Promocjaksiążki„UpartykowalzGutanowa”,wydanej pod red. Lucyny Żak i Iwony Woźniak. Festyn z udziałem twórcówludowych.OrganizatorGBPiTPZG.

Promocja książki Wywiad rzeka - Zbigniew Bickizenergiąprzezżycie,wMIT22maja2015roku.

Spotkanie z autorem książki, pochodzącym z Garbowa, dyrektorem Departamentu Energetyki w Ministerstwie Przemysłu, prezesem Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Książka autobiograficzna, niezwykle wiarygodny i rzetelny dokument historii rozwoju polskiej energetykiostatnichczterechdekad.

parafii,prezesitowarzystwregionalnychzterenuLGD,Zarząd ipracownicybiuraLGD,przewodnicząceKGWzterenugminy Garbów, „Garbowskie Kwiaciarki”. Uroczystość zakończyło widowisko obrzędowe „Wesele Jantka i Mani” w wykonaniu GrupyTeatralnejzLesiec.

Sesjapopularnonaukowant.„Podsumowanieobchodów Roku 2013 – Roku Powstania Styczniowego”. Sesja odbyła sięwGBP15lutego2014r.Referatywygłosili:

Sesja naukowa i uroczysta Gala wręczenia nagród AKLAUDnaKULwLublinie24kwietnia2015r

- Wystąpienie Haliny Stępniak, nt. 25 lat systematycznego ukazywaniasię„GłosuGarbowa”.ZapoznanieprzedstawicielitowarzystwregionalnychistudentówzKULzdziałalnością iplanemobchodówRokujubileuszowego25-leciaTPZG.

Sesja popularnonaukowa nt. Echa roku 1915 i 1920 na Garbowszczyźnie. Spotkanie z historią z okazji 100. rocznicy bitwyLegionówPolskichpodJastkowemi95.rocznicyBitwy Warszawskiejoraz100.rocznicydziałańwojennychnaterenie Garbowa14sierpnia2015r wMIT Referatywygłosiły:

- Halina Stępniak, Działania wojenne na terenie Lublina, JastkowaiGarbowaod31lipcado3sierpnia1915r

- Bożena Tuszyńska-Firlej, Historia Cmentarza wojennego zIwojnyświatowejwGarbowie.

-MałgorzataSanaluta,Leścewogniu1915roku,Wspomnienia JaninyStudzińskiej.

-HalinaStępniak, Bitwa, jaka rozegrała się 15 sierpnia 1920 rokunaprzedpolachWarszawy

Odsłonięcie kopii obrazu Jerzego Kossaka „Cud nad Wisłą15sierpnia1920r.”autorstwaKrystynaZlot.

- prof. dr hab. Wiesław Śladkowski Leon Frankowski ioddziałlubelsko-puławskiwpowstaniustyczniowym, - Sławomir Łowczak, Potyczka powstańcza w Górach i pod Przybysławicami19grudnia1863r.,

- mgr Anna Pardyka – Powstanie Styczniowe w Wąwolnicy iudziałwąwolniczanwpowstaniu,

- Piotr Głuchowski-Fedirko – Kajetan Cieszkowski „Ćwiek” –niezłomnybohater

Podczassesjiuhonorowanezostałydziałaczkikultury: DyplomUznaniaWojewodyLubelskiego za zasługi na rzecz kultywowania tradycji i ochrony dziedzictwa kulturowego otrzymały: Bożena Tuszyńska-Firlej i Krystyna Zlot. Dyplom Uznania Marszałka Lubelskiego – otrzymała MałgorzataSanaluta.

14

Dyplomy wręczyła dr Magda Parzyszek z Wojewódzkiej

Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie Spotkanie uświetnił koncert pieśni marszowej i patriotycznej wwykonaniuZespołupodkierunkiemKazimierzaKołodzieja.

Spotkanie autorskie z ks. Arkadiuszem Paśnikiem zorganizowane w kościele Przemienienia Pańskiego, 29 maja 2016r

Archangielska.Tamprzezdwalatażyliipracowaliwciężkich warunkachprzywyrębielasu.Wieleosóbtamzginęło,zmarło. Potem w 1941 r przesiedlono ich do Kazachstanu blisko chińskiejgranicy Porzucononastepieipozostawionosamym sobiebezśrodkówdożycia.

W 1942 roku naciskano na Polaków i ludzi innych narodowości,byprzyjmowaliobywatelstworadzieckie.Henia nie chciała tego zrobić. Została aresztowana. W czasie przesłuchańbyłabita,straciławielezębów Alesięniepoddała. Skazano ją na kilka lat więzienia i wywieziono jeszcze dalej. Jej ojciec został sam z dziećmi, dla których Henia, jako najstarsza, była niejako matką Nie wytrzymał tego psychicznie i fizycznie Któregoś dnia, chodząc żebrać o jedzenie dla siebie i rodziny, usiadł gdzieś przy drodze i zmarł. Dzieci znalazły go na stepie, zaciągnęły na pobliski cmentarzitampochowaływwykopanymprzezsiebiegrobie. Kiedy siostra wróciła z więzienia i dowiedziała się o tym, zrodziło się w niej głębokie poczucie winy Pomyślała, że gdyby przyjęła obywatelstwo radzieckie, nie doszłoby do śmierci ojca. Poczucie winy nie opuszczało jej, ale musiała walczyćoprzetrwanie.

Na zesłaniu poznała Ormianina – Grigorija Aganisjana z Erewania swoją miłość – i wyszła za niego za mąż. Zaszła znimwciążę.Powojniestanęłaprzeddylematem:wsiąśćdo pociągu,któryzawieziejądoPolski,aletooznaczałorozstanie zmężem,czypozostaćznim,coprawdopodobnieskończyłoby się śmiercią całej trojki. Mąż kazał jej jechać, ratować siebie idziecko.Obiecał,żejąodnajdzienawetnakońcuświata.Ona obiecała sobie, że kiedyś powróci i zabierze szczątki ojca do Polski. W 1946 roku wróciła do Polski z bratem Tadeuszem, ajejmążjakoobywatelZwiązkuRadzieckiegomusiałzostać–tak zostali rozdzieleni i nigdy się nie spotkali. Przez wiele lat szukałaGrigorijaprzezCzerwonyKrzyż,alenieznalazła. Po powrocie do Garbowa spotkała się z matką i tu urodziła córkę Halinę, z czasem wyszła za mąż Córka mieszkała w Lublinie, urodziła synaArkadiusza, który został księdzem.BabciaHenrykaopowiadaławnukowi,żeniemoże spokojnieżyćiumrzeć,boniewypełniłaobietnicyzłożonejna grobieswojegoojcaprzedwyjazdemdoojczyzny

Ks. Arkadiusz – proboszcz lubelskiej parafii pw. św. Michała Archanioła, terapeuta uzależnień, człowiek wrażliwy na ludzką krzywdę, autor książki „Obietnica. Historia, którą napisałożycie”,którąnapisałrazemzeswojąbabciąHenryką Paśnikzd.Świderska,pochodzącazGarbowa.Książkaukazała sięw2014roku.Następnepublikacjeautobiograficzneksiędza to: „Znamię”, „Dar” i „Miłość”. To książki przejmujące, ustawiające priorytety, pokazujące, co tak naprawdę liczy się wżyciuiżekażdeżyciecudemjest.

Obietnica,któraspełniłasiępo60latach

Książka „Obietnica” składa się z dwóch części: pierwsza to wydarzenia z życia Heni Świderskiej podczas zesłania, a druga to przeżycia ks Paśnika, który wyjechał do Kazachstanu, aby wypełnić obietnicę babci. Henia na zesłaniu prowadziła dziennik. Jego skrótowe, lakoniczne zapiski stały się podstawą opracowania książki. Wspomnienia pt. „Rozstrzelane cienie” udostępniła Pani Henryka Paśnik redakcji naszej gazety i były one drukowane od lutego 2012 r wkolejnychnr„GłosuGarbowa”.

W książce „Obietnica. Historia, którą napisało życie”, ks. Arkadiusz przedstawił dramatyczną historię swojej babci, Henryki17-letniejdziewczyny,któraw1940r.,z5rodzeństwa, podobnie jak setki tysięcy Polaków z Kresów Wschodnich, została zesłana w głąb Rosji. Henia z rodzeństwem i ojcem (matki nie było w Andrzejówce, w tym czasie pojechała do Garbowa odwiedzić starszą córkę) zostali wywiezieni w bydlęcych wagonach, w wielki mróz na Sybir do

KsiądzPaśnik,proboszczparafiiwLublinie,postanowił odnaleźć miejsce spoczynku pradziadka Andrzeja Świderskiegoizesłańców,odprawićnaichgrobachmszęśw., przywieźćdoPolskiziemięzichmogiłizłożyćjąwręcebabci orazzdobyćinformacjęolosachdziadkaGrigorija.

Wyruszyłwięcw2013r wpodróż(ponad5tysięcykm–z Warszawy przez Mińsk, Smoleńsk, Moskwę, Czelabińsk, Astanę, Karagandę doAłmaAty, skąd stepem przebył dalsze 300 km, do miasta Czu) na poszukiwania dziadka grobu i rodziny babci, aby upamiętnić dom niewoli setek tysięcy obywatelipolskich,miejsce,gdzieznajdująsięgrobyPolaków, w tym i najbliższej rodziny, którzy zmarli nie doczekawszy powrotu.Ale podejmuje tę podróż także po to, by spotkać się z żywymi, poznać losy zesłańczego męża babci – swojego dziadka. Tam dowiedział się, że kilka lat po wyjeździe babci, Grigorijzmarłwskutekraniodmrożeń.Jegoprochyspoczęły na cmentarzu, który został już dawno zaorany Dzięki przychylności miejscowej społeczności wnuk Ormianina przywiózłdoLublinazdjęcieswojegodziadkaiziemięzgrobu pradziadka do wcześniej przygotowanej urny – męża babci –AndrzejaŚwiderskiego.

śp.HenrykaPaśnikzmarław2022r. Mszępogrzebową,wdn.9czerwca,podprzewodnictwem abpStanisławaBudzikakoncelebrowało18księży.

15
Ks. A. Paśnik z K. Firlejem i regionalistkami w garbowskim kościele K. Zlot, B. Tuszyńska-Firlej, M. Sanaluta, M. Parzyszek, H. Stępniak

Spotkaniezhistoriąpoświęcone„1050.rocznicyChrztu Polski”wDworku„Ewelina”wGarbowie,30września 2016r

Promocja tomiku poezji Zofii Abramek „Sercem pisane” –o ludziach, zdarzeniach i garbowskiej ziemi, w Dworku Leśce,25stycznia2017r

Referat nt Dzieje Garbowa w średniowieczu wygłosiła prof.drhab.AnnaSochackazInstytutuHistoriiUMCS.

-ProgramobchodówrocznicowychwGarbowiepodhasłem „Rok 2016 - Rokiem obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski”–przedstawiłaBożenaTuszyńska-Firlej.

PromocjatomikupoezjiEwyPochwatki„Dotknąćbłękitu nieba”wDworkuLeśce,15grudnia2018r

Krystyna Zlot zaprezentowała kopię obrazu Jana Matejki „ZaprowadzeniechrześcijaństwaRP965”

Dzień Kobiet na ludowo - Forum Kobiet w „Złotej Rybce, 2marca2019r.

Sylwetkiwybitnychkobietznaszegoregionuprezentowały:

- Małgorzata Sanaluta - Irena Kosmowska, działaczka, społeczna,oświatowa,mieszkankaKrasieninaiWarszawy

- Halina Stępniak - Zofia Trzcińska-Kamińska, malarka, rzeźbiarka,medalierka,mieszkankaLesieciWarszawy

16

KonkursprowadząHalinaStępniakiElżbietaStodulska

24 kwietnia 2019r. Wizyta delegacji z gminy Ruda-Huta iczłonkówrodzinyHenrykaKamieńskiego,mieszkających obecnie w Argentynie Goście odwiedzili rodzinną ziemię siostryHenryka–Lauryzd.KamieńskiejIvotoSufczyńskiej, IIvotoTrzcińskiej,którejbratHenrykbyłpisarzemspołecznopolitycznym, filozofem, właścicielem Rudy-Huty Goście spotkali się z przedstawicielami gminy Garbów, TPZG i dyr szkoły w Garbowie. Byli na Starym cmentarzu przy grobach rodzinyTrzcińskichiwDworzeLeśce.

TowarzystwoPrzyjaciółZiemiGarbowskiej

członkiemLGD„KrainawokółLublina”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania na Rzecz RozwojuGminPowiatuLubelskiego„KrainawokółLublina” założonezostało16kwietnia2008r DoStowarzyszenianależy 83członkówreprezentującychsektory:publiczny,społeczny i gospodarczy z 15 gmin powiatu lubelskiego: Bełżyc, Borzechowa, Bychawy, Garbowa, Głuska, Jabłonnej, Jastkowa, Konopnicy, Krzczonowa, Niedrzwicy Dużej, Niemiec, Strzyżewic, Wólki, Wysokiego, Zakrzewa „GłównymzadaniemLGDjestwybórprojektówdorealizacji wramachśrodkówprzyznanychnawdrożeniestrategii”.

Od kwietnia 2008 r. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej jest członkiem Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” i reprezentuje sektor społeczny gminy Garbów. Halina Stępniak bierze udział w zebraniach, warsztatachiwyjazdachszkoleniowych.

W 2010 r. TPZG występowało jako partner projektu: Renowacja neogotyckiego Rzymskokatolickiego Kościoła Parafialnego p.w. Przemienienia Pańskiego w Garbowie, zapewniająca bezpieczeństwo parafian i zwiedzających oraz wzrost atrakcyjności turystycznej gminy i całego obszaru Płaskowyżu Nałęczowskiego, realizowanego w ramach Programu Odnowy Dziedzictwa Kulturowego zRegionalnego Programu Operacyjnego Woj. Lubelskiego, złożonego przez ks. Kazimierza Podstawkę do Urzędu Marszałkowskiego. Renowację świątyni rozpoczął nowy proboszcz ks. Zenon Małyszek(w2012).

W 2010 r. TPZG występowało jako partner Gminy Garbów projektu: MIT

Multimedialna Izba Tradycji w Garbowie, wykonana ze środków Programu Rozwoju ObszarówWiejskichWoj.LubelskiegoOśLEADER.Siedziba MITznajdujesięwXIX-wiecznympałacu,wGarbowie.

W2012r TPZGzłożyłowniosek Strój garbowski – nie krakowski oudzieleniegrantuwramachkonkursuProgramu WspieraniaAktywnościLokalnejnaTerenachWiejskich „RAZEMMOŻEMYWIĘCEJ”realizowanegoześrodków EuropejskiegoFunduszuRozwojuWsiPolskiej.

Projekt TPZG miał na celu: Ocalenie od zapomnienia i zachowanie dla pokoleń oryginalnego stroju ludowegoświątecznego noszonego przez mieszkańców Garbowszczyzny wXIXinapoczątkuXXwieku.

Wtrakcierealizacjiprojektuzrealizowanozadania:

1.Ekspertyzęstrojówwykonała–MartaMiśniakiewicz.

2. Stroje ludowe wg odtworzonego wzorca uszyła Pracownia Strojów Regionalnych i Narodowych Marty Miśniakiewicz wewsiBronice-Kolonia.

3.Konferencjęnt.Strojeludowe–dziedzictwemkultury„Strój garbowski – nie krakowski”, zorganizowano 28 sierpnia 2012r. Referatywygłosiły: - drMariolaTymochowicz,zUMCSwLublinie nt. Rola stroju ludowegodawniejidzisiajnaprzykładziestrojugarbowskiego, - mgr Halina Solecka, etnograf z Puław nt. Elementy dekoracyjne w strojach ludowych na Lubelszczyźnie, a strój garbowski. Dokumentację fotograficzną wykonał Stanisław M.Stępniak.

Prezentacjaodtworzonegostrojugarbowskiegoodbyłasię 26 sierpnia 2012 r na Dożynkach Gminnych oraz 28 sierpnia wczasiekonferencjiwMIT

W 2014 r Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej, w ramach operacji „Promocja gminy Garbów i obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” wydało album pt Zachować w pamięci... historyczne, kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo gminy Garbów i okolic, zgodnie z umową przyznania pomocy z dnia 25 04 2013 r realizowanej w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnychstrategiirozwojuobjętegoPROW2007-2013.

ForumRegionalistów

SpotkaniezorganizowałoTPZGwDworzeLeśce,19maja 2018r.,dziękifunduszompozyskanymnaprojektgrantowy „Małeojczyzny–bogactwodziałańipomysłów podlubelskiegongo”.

17

Tworzenie sieci wymiany doświadczeń i dobrych praktyk wzakresieintegracjispołeczno-kulturalnejdlaobszaruLGD.

Prezentacje z działalności stowarzyszeń działających na terenieLGD„KrainawokółLublina”przygotowały:

-GrażynaGliwka–Tow EdukacjiPatriotycznejwNasutowie

-NinaBartoszcze-Wylaź–Stowarzyszenie„WEKTOR”

-EdytaKramek–TowarzystwoPrzyjaciółZiemiGarbowskiej

-EwaZarzyka-StowarzyszenieRozwojuWsiLeśce

-dhHenrykChabros-90-lecieOSPwGarbowie

-MonikaKamińska-Stowarzyszenie„MójBogucin”.

-PaulinaDrążyk-InspirującarolaLGDKrainawokółLublina.

-Halina Stępniak -Mała ojczyzna w tradycji niepodległościowej.Naszlegionista –„ZygmuntTarło”

-KrystynaZlot-wystawa„Malarstwopatriotyczne”

- Teresa Zembrzycka - Aktywizacja obywatelska Ja w stowarzyszeniu – Gminne Centrum Aktywizacji Społecznej iZawodowejNasutówiwystawa„Ikony”.

-Bożena Grabarz, z Grupy Teatralnej Leśce „Babska choroba”

VIII Forum Kobiet w Dworze Bogucin, 6 marca 2022 r. Tematyka wystąpień i prezentacji odnosiła się do hasła Mądrość… zdrowie… uroda. Podczas Forum odbył się finał konkursu„Kobietywnaszejhistorii”.Przedstawionezostały 4 prezentacje o wspaniałych, aktywnych kobietach, które swoją działalnością zasłużyły się dla środowiska lokalnego: ZofiiPrzewłockiej,RóżyKołaczkowskiej,MariiGarbowskiejKierczyńskiej,hrabinyMartyŁoś,TeodozjiPiekarz.

JUBILEUSZEIROCZNICE

Żadne środki komunikacji nie zastąpią bezpośredniego spotkania się w grupie. Raz na pięć lat mieliśmy możliwość zamanifestowaniaswojejobecnościnatereniegminy

Redakcja „Głosu Garbowa” i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej obchodziło jubileusz 5-lecia działalności 2marca1996roku Naurodzinowąuroczystość,któraodbyła się w sali Gminnej Biblioteki Publicznej im. Bronisława Pietraka, przybyli przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Gminy, Cukrowni „Garbów”, parafii i dyrektorzy szkół.

Z przebiegu spotkania ukazał się artykuł w „Dzienniku Wschodnim”pt.„Pięćlat„GłosuGarbowa”.

- Na łamach naszego miesięcznika –mówiłred.naczelny S M Stępniak, na co dzień pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Przybysławicach – najczęściej piszemy o sprawach nurtujących mieszkańców gminy, zamieszczamy w nim sprawozdania z sesji Rady Gminy, prezentujemy ciekawych ludzi, przedstawiamy historię miejscowych placówek oświatowych i parafii. „Głos Garbowa” jest więc kronikarskimzapisemżycianaszejgminy

Audycję radiową z uroczystości nagrał dla Radia Lublin Leszek Łuczywek, członek Towarzystwa, student Wydziału PrawaiPolitologiiUMCS,współpracującyzradiemLublin.

PodczasuroczystościJózefKrzyżanowskidyr.Wydziału Kultury Turystyki i Sportu Urzędu Wojewódzkiego ułożył wiersz,któryzachowaliśmynapamiątkę.

Kwitnieprasawcałymkraju

JestgazetawBiłgoraju

JestwStężycyiwDęblinie

TrzydziennikisąwLublinie

Jest„Trybuna”,jest„Wyborcza”

„Polityka”–teżniegorsza

„Rzeczpospolita”i„Życie”

czytasięjeznakomicie.

Lecztowszystkoniechsięschowa lepszyodnich„GŁOSGARBOWA”

który,oczymdobrzewiecieświęci

dziśswePIĘCIOLECIE

Ażejeszczejestmałolat

GŁOSniechżyje stolat,stolat!

10-leciedziałalności

TowarzystwaPrzyjaciół ZiemiGarbowskiej

25lutego2001rokuzorganizowanoJubileusz10-lecia TPZG. Uroczystość rozpoczęła msza św., którą w intencji regionalistówodprawiłproboszczks.StanisławWąsik.Ksiądz kanonikwswojejhomiliipowiedziałm.in.:

Łączy nas zamieszkanie, wiara, wspólna przeszłość i tak bogata historia tej ziemi. Dzięki towarzystwu ta historia jest propagowana.DziękimiesięcznikowiGłosGarbowamogliśmy śledzić historię budowy świątyń garbowskich i historię tej ziemi. Patrzymy w przyszłość, tak pięknie mówią do nas słowa ewangeliiwgśw Łukasza:„Dobryczłowiekzdobregoskarbca swego serca wydobywa dobro, zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło” Nasza parafianka p Zosia, tyle dobra zauważyła na tej garbowskiej ziemi i opisała to wierszem… Dzisiaj chcemy dziękować, że istnieje to Towarzystwo, że tyle

18
Halina Stępniak przy pomocy Kingi Skrzypiec w ramach konkursu przybliżyły postać aktorki Marii GarbowskiejKierczyńskiejzd.Jędrejek,pochodzącejzGarbowa.
5-lecie„GłosuGarbowa”

zdziałało, oby dalej było kontynuowane i aby wydawało wiele owoców cennych dla naszego regionu i dla małej Ojczyzny –Garbowszczyzny, w której jest zakorzeniony mocno kościół rzymskokatolicki.

W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście m.in.: Leszek Kraczkowski – dyr Wydziału Kultury i Sztuki UM, Józef Krzyżanowski – pełnomocnik ds. kultury Wojewody

Lub., Kazimierz Spaleniec – przedstawiciel WRTR, Marian Pawłowski – członek Krajowej Rady Towarzystw Kultury, Mieczysław Kościński red. „Dziennika Wschodniego”, Piotr Gawryszczak ze Stowarzyszenia Prasy Lokalnej Lubelszczyzny, Andrzej Rozwałka z UMCS, Wieńczysław Niemirowski z UMCS oraz prezesi zaprzyjaźnionych towarzystw Halina Bukowska z Nałęczowa, Halina WysmulskazBełżyc,HalinaSoleckazPuław

Część oficjalna spotkania odbywała się w GBP Zebranych powitał wójt Zdzisław Niedbała i prezes TPZG Halina Stępniak. Z kolei red. naczelny „Głosu Garbowa” zapoznał zebranych z historią prasy lokalnej i 10-letnią działalnością, następnie wręczył 31 osobom, aktywnie współpracującymzredakcją,dyplomyuznania.

Listy gratulacyjne od WRTR dla najaktywniejszych członków wręczył Kazimierz Spaleniec, otrzymali je: Zofia Abramek, Nina Bartoszcze-Wylaź, Elżbieta Chyż, Ewa Korulczyk, Wiesław Kula, Tomasz Lalak, Leszek Łuczywek, Zdzisław Niedbała, Alina Puchała, Krzysztof Styła, Jan Konefał,HalinaiStanisławStępniakowie.

Zokazjijubileuszuzaproszenigościeodczytaliinaręce prezesa złożyli listy gratulacyjne, które napłynęły od Waldemara Dudziaka, wojewody lubelskiego, Arkadiusza Bratkowskiego

marszałka UW, Jana Łopaty – starosty lubelskiego.

Marian Wesołowski – rektor Akademii Rolniczej, wzakończeniulistunapisał: Z zainteresowaniem sięgam po kolejne numery miesięcznika i choć moją małą Ojczyzną jest inna część Lubelszczyzny, to dzięki niemu ja także stałem się przyjacielem ZiemiGarbowskiej,conasogromniecieszy

W imieniu bp. Zamojsko-Lubaczewskiego Jana Śrutwy telegramzżyczeniamiprzesłałkanclerzKuriiDiecezjalnejks. Greniuk. Miłą niespodziankę swoją obecnością sprawiła nam Maria Gordon-Smith z d Broniewska, córka byłego właścicielaCukrowni„Garbów”–MieczysławaBroniewskiego,byławykładowczyniUniwersytetuMichiganwUSAoraz UniwersytetuWesternOntariowKanadzie.Niedawno,razem z dwoma biznesmenami, kupiła miejscową cukrownię. Pani Maria zapewniała, że …zawsze będzie serdecznie wspominać miłą współpracę z „Głosem Garbowa”, w dowód uznania wręczyłaalbum„FreskiKaplicyZamkowejwLublinie”.

Były też gratulacje i kwiaty od zaprzyjaźnionych towarzystw regionalnych, a najaktywniejsi członkowie otrzymalidyplomyuznaniaodZarząduTPZG.

Jubileusz zakończył występ kabaretu „Sami Swoi – nie maMocnych”zGutanowa.Whumorystycznychmonologach iskeczachpanieprzybliżyłyzebranymwiejskąrzeczywistość, wykorzystując twórczość zmarłego rodaka – Bronisława Pietrakaiwłasneoryginalnepomysły

Swoistą atrakcją części konsumpcyjnej był okazały tort wkształcieksięgi.

Życie człowieka składa się z drobiazgów, jubileusze są idostojne,radosneimiłe,aletrochęsmutne.Padłożyczenie–abyśmysięspotkalizadziesięćlat–sprzeciwtrochęstarszych – a może tak zatrzymać czas? Refleksjom i żartom nie było końca.

15-lecieTowarzystwaPrzyjaciół ZiemiGarbowskiej

4grudnia2005rokuTPZGświętowałoswoje15-lecie wZajeździe„Dworek”wBogucinie Obchodyrozpoczęłysię uroczystą mszą św. w kościele garbowskim, którą odprawili wintencjiregionalistówks.kan.StanisławWąsikiks.Tadeusz Szaniawski Proboszcz, wielki sympatyk Towarzystwa, w sposób ciepły i serdeczny powiedział o znaczeniu działań podejmowanych przez regionalistów na rzecz naszej małej ojczyzny, wyraził też słowa uznania dla Haliny i Stanisława Stępniaków Ks. Tadeusz Szaniawski, kapelan s. salezjanek wswojejhomiliim.in.powiedział:

- Nasze dzisiejsze spotkanie na Eucharystii to nie tylko dziękczynienie za dar Adwentu i dar poprzednika Jezusa Chrystusa – Jana Chrzciciela. Dziękujemy dzisiaj Bogu za Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej i 15 lat jego działalności Wachlarz zainteresowań i działalności tego Towarzystwa jest bardzo szeroki. Nie miejsce i pora, aby go terazprzedstawiać.Zrobiątoinniowielelepiej.

Chciałbym zwrócić uwagę tylko na jeden aspekt tej działalności, a mianowicie na „Głos Garbowa”, który prawie od 15 lat rozlega się – i to z dużym powodzeniem – po naszej parafii i gminie docierając z informacją i dobrym słowem do bardzo wielu ludzi. Ośmielam się także zauważyć, że nie jest to z pewnością głos Jana Chrzciciela rozlegający się na pustyni, ale głos docierający do naszych domów i serc. Mam nadzieję, że nie tylko informuje, poucza i kształci, ale także formuje, przemienia, poprawia – i co najważniejsze – prowadzi do Jezusa.

Dziękujemy dzisiaj Bogu, za wszystkich wspaniałych ludzi należących do Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Garbowskiej i podejmujących ofiarną działalność na wielu płaszczyznach i obszarach służąc człowiekowi, społeczności lokalnejinaszejOjczyźnie.

Miłym akcentem na zakończenie mszy był występ parafialnego chóru, ze stosownym do okoliczności śpiewem „Życzymy,życzymy...”

Po nabożeństwie zaproszeni na jubileusz goście zatrzymali się na chwilę przy ruchomej szopce wykonanej w latach sześćdziesiątych przez miejscowego rzeźbiarza Aleksandra Fijałkowskiego z Przybysławic, o którym opowiedziała pani prezes. Zwróciła też uwagę na znajdujące sięwświątynirzeźbyipłaskorzeźbysakralneautorstwaZofii Trzcińskiej-Kamińskiej, artystki rzeźbiarki wywodzącej się z dworku w Leścach. Krótką historię świątyni przedstawił Robert Wójcik, autor książki „Kościoły Garbowa” Nasz neogotycki kościół jest piękny i przyciąga uwagę swoim wnętrzemjakibrzmieniemorganów,tylkoogrzewaniawnim brak, dlatego trochę zmarzniętych gości zaproszono do przytulnego Zajazdu „Dworek” nad stawami w Bogucinie, powstałegowmiejscudawnejwagicukrownianejprzykolejce wąskotorowej prowadzącej z cukrowni do Bogucina. Przy gorącej herbatce rozpoczęto realizację dalszych punktów, przewidzianychwprogramie,obchodówjubileuszowych. Wśród przybyłych gości byli: poseł na Sejm RP Henryk Smolarz,marszałekwojewództwalubelskiegoEdwardWojtas, dyr gabinetu marszałka Sławomir Struski, starosta lubelski Paweł Pikula, przedstawiciel WRTR Kazimierz Spaleniec, wójt gminy Garbów Kazimierz Firlej, prezesi zaprzyjaźnionych towarzystw regionalnych: Halina Bukowska zNałęczowa,JaninaGłąbowazNiedrzwicyKościelnej,Halina Wysmulska z Bełżyc, Kazimierz Spaleniec, red. Mieczysław Kościński z Krasnobrodu, Marek Kruk z Lubartowa, s. dyr LidiaStrzelczyk,salezjankaorazregionaliści.

19

Prezes TPZG przedstawiła historię i formy działalności Towarzystwanaprzestrzeni15lat.Dziękiregionalistomwiele uroczystości kulturalnych i patriotycznych weszło na stałe do kalendarza imprez lokalnych, np.: Dzień Kobiet na ludowo (wspólnie z GBP), Gminny Przegląd Teatrów Dziecięcych, „Kolorowy Balonik”, Gminne Dożynki, Święto Narodowe 3MajaiNarodoweŚwiętoNiepodległości11Listopada. Jubileusz był okazją do uhonorowania 33 regionalistów i osób piszących do „Głosu Garbowa”. Wręczono również dyplomy i podziękowania osobom wspierającym działalność Towarzystwa.Gościezłożylinaręceprezesaokolicznościowe listygratulacyjnezżyczeniami.Byłykwiaty,szczereżyczenia na przyszłość, uściski i wyraziste prezenty, jak aniołek –opiekun, własnoręcznie wykonany świecznik, utwór poetycki „Pan Tadeusz”, czy słodki kuferek. Ukoronowaniem wszystkichżyczeńiprezentówbyłbukietz15czerwonychróż wręczony przez Wójta gminy na ręce pani prezes.Atmosferę ciepłaiżyczliwościzapewniłswoistywystrójwnętrzadworku istosowniedobranamuzykawwykonaniuorganistyWiesława Sołdajaijegokolegi.

W czasie spotkania odbyła się promocja folderów: „Szlakiem dworów Garbowa i okolic”, „Garbowskie miejsca pamięci”.

Imprezie towarzyszyły wystawy: Obrazy olejne –Antoniego S. Muszyńskiego, stroiki świąteczne – Elżbiety Stachyry, obrazy, rzeźby, ligawki – Ewy i Leszka Filipiaków zWoliPrzybysławskiej.Byłteżczasnarozmowytowarzyskie w kuluarach, w czasie których wspominano początki działalności, snuto też plany na przyszłość. Na deser był tort, lampkawinaiwspólnieśpiewanepiosenki.

W stylowym wnętrzu dworku czas minął niespodziewanie szybko, niestety wszystko co dobre, szybko się kończy. Zostaną jednak wspomnienia, będziemy snuć je do następnegojubileuszu.

Na15-lecieTowarzystwaPrzyjaciół ZiemiGarbowskiej

Najubileusz15-lecia

jakosympatyk–rymyprzynoszę awnichrefleksje,orazżyczenia; paniprezesko–wysłuchajproszę.

Garśćzapaleńcówmądrych,rozsądnych

wciąż„miesza”wnaszejmałejojczyźnie

Odkrywaprzeszłość,planujeprzyszłość, szukatalentównaGarbowszczyźnie. Przezlat15zrzeszawszeregach ludzi,copatrząinaczej,dalej.

Nieznanekartyprzeszłościzdobią tylkowkałamarzinkaustunalej.

Mówiądoludzi„GłosemGarbowa” tukażdymożecośpublikować -dzieciimłodzież,ksiądz,wójtlubrolnik bylekulturęsłowazachować.

Kołagospodyńsprawniesiękręcą byłydożynki,byłyfestyny

złotemlśniąhełmynaszychstrażaków, pełnawspółpracawobrębiegminy

Garbowskaziemiaprzyjazna,szczera, dobra,jakoczymojejMatuli, kiedypotrzebakarmi,odziewa, kiedyśmnieprzyjmie,dosnuutuli.

BrakpanaTomka,państwaSokalów, wźródłachŁaskBożychzapewnebrodzą, Zmówiłam„Wieczny...”ipomyślałam, żedobrzyludziecichoodchodzą.

Wiem,żetoprzecieżnie„wypominki”, leczzawszemówięjasno,coczuję: zbytszybkoposzli–cóż,wolaStwórcy, Wszyscypotwierdzą,żeichbrakuje. Kościółjestmiejscemważnychpoczynań

gdzieksiądzkanonikpatrzyżyczliwie: wyświęciorazpobłogosławi (Stasioutrwalitowobiektywie).

Naręcepaniprezesżyczenia: niechTowarzystwowznosipoprzeczkę, rewelacyjnych,trafnychprojektów iprzychylnościwójtatroszeczkę.

Żebysponsorówbyło„napęczki” bywspieraćkasąinicjatywy, bywTowarzystwiekwitłaserdeczność ikażdyczłowiekbyłwnimszczęśliwy

Żebysięchciałospotkać,pośpiewać, jakdziśpowiedzieć:jestemwrodzinie -Witajciegoście,dołączciedonas niechjubileuszradościąpłynie.

Życzętrafionych,ciętych„wstępniaków” inowejszatynaszejgazecie, nowychpoetówiprozaików publikującychwPolsce,naświecie. Obypowiodłysięzamierzenia spotkaniabyłyszczere,wspaniałe. Arezultatyniechbędązawsze zpożytkiemludziom,Bogunachwałę. Współczesnośćmęczymniepolityką

mylękryzysy,gubięafery Przerażaterror,wojny,agresja więcszukam,szukambezpiecznejsfery Tuminajlepiej,paniprezesko zacoCidzisiajbardzodziękuję. Choćrzadkobywamnawspólnychzjazdach wtymTowarzystwiedobrzesięczuję. Podobamisiętakadziałalność, rzadkodorzucammałe„conieco”, Aktywrozpalamałepłomyczki, którewprzyszłościpożarrozniecą. Niechonaswiedząbliżsiidalsi, żeGarbowszczyznanaświatotwarta, mająctradycjigodnezaplecze jestdlamieszkańcówtakwielewarta. Zielonawiosnązieleniążycia kwiatamilatapięknorozumie. Jesienneliście,czystabielzimy każdytęziemiękocha,jakumie. Uważamrównieżzatrafszczęśliwy -prezesznaczelnymzjednegodomu; niedopuszczalnesprzeczkiczykłótnie boichpogodzićniebędziekomu. Napolitykęmamuczulenie igęsiąskórkęnacałymciele. AwśródPrzyjaciółGarbowskiejZiemi niemajejwcale,albo–niewiele. Jawiem,żeżycienierazdopiecze iniewdzięcznościązadobroćpoi. SłowauznaniapaństwuStępniakom iszczerypodziwkochanimoi. Niejestemwróżką,nieznamprzyszłości niewiem,jakbędzienaBożymświecie. Chcę,bynasbyłodwarazytyle nauroczyste20-lecie.

20

JUBILEUSZ30-leciaTOWARZYSTWAPRZYJACIÓŁZIEMIGARBOWSKIEJ

Wsobotę21stycznia2023rokuwrestauracji„Podolanka”wBogucinieodbyłysięuroczystościjubileuszowe30-leciaTPZG oraz gazety „Głos Garbowa”. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście:prof. dr hab. Marian Surdacki – przewodniczący Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie, prof. dr hab. Andrzej Wac-Włodarczyk - z-ca przewodniczącego z żoną Grażyną, Teresa Woszczek – II z-ca przewodniczącego, Grażyna Gliwka - sekretarz WRTR, Bogusław Gałęzowskiczłonek Zarządu WRTR. Z ramienia Stowarzyszenia „Przeszłości – Przyszłości” wzięła udział Halina Solecka - członek Honorowy SPP i była wiceprezes Zarządu z mężem Andrzejem, Regina Maria Wojno z-ca prezesa Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa, Janina Chołost z Towarzystwa Regionalnego Gminy Niemce, Paulina Drążyk z LGD „Kraina wokół Lublina”, ks. proboszcz Marian Szuba z parafii Garbów-Cukrownia, przedstawiciele władz lokalnych Kazimierz Firlej - wójt Gminy Garbów, z-ca wójta Małgorzata Sanaluta, skarbnik gminy Katarzyna Miszczuk, radna powiatowa Małgorzata Leszek oraz współpracującyzTPZGpracownicygminy,dyrektorzyszkółiregionaliści.

21
22
23

NaJubileusz30-leciaTowarzystwaPrzyjaciółZiemiGarbowskieji„GłosuGarbowa”

Lattrzydzieści–dużo?mało?,zależydoczego. Trzydekady,amiesięcy,dniliczyćzechcecie?

DobrzewiedząStępniakowie–oni„GłosGarbowa” wypięknili,wychuchaliniczymwłasnedziecię.

OdzawszeWaspodziwiałamStaszkuiHalinko zarzetelna,mrówcząpracę„propublicobono”, zamobilnośćwświątek,piątekodświtudoświtu nawetjeślinadliczbowychgodzinniepłacono.

Zachwycałamsięzdjęciamirodzimejprzyrody izabytkówipejzaży,różnychsceniludzi. Żebytworzyćtakiepięknotrzebabyćestetą, którykochatocorobi–dlategosiętrudzi, byuchwycićkwintesencjęsytuacji,chwili, czasemzwykłypolnykrzaczekzsiatkąpajęczyny, taniecliściróżnobarwnych,słoneczneprześwity, grakolorówwtęczystrojówchłopcaidziewczyny

ZawszeStaszkupodziwiałamtaktowne„Wstępniaki” krótkie,zwięzłeinatematziskierkąhumoru. Miałeśtalentdożarcików,fraszek,„eSeMeS-ów” trafnych,ciętych,nasyconychbłyskamiwigoru.

PrzeztrzydzieścilatzokłademStaszkuiHalinko priorytetemdlaWasbyłata„małaojczyzna”. Dom,rodzina,pracawszkoleiżycieprywatne szływodstawkę,boważniejszabyłaGarbowszczyzna.

Japatrzyłamtylkozboku,czasemcośpisałam dziśwyrażamdlaWaspodziw,szacunek,uznanie. Jakdopiekłamisamotność,brakkontaktuzludźmi chętnieszłamdoTowarzystwanamiłezebranie.

Dlamniemiłe,kulturalne–boludziewspaniali. PotrafiłaśHaluskupiaćtakichwartościowych iniezwykłychwswojejpasji,wcodziennymdziałaniu. Tobyłklimat,dostarczaliciąglewrażeńnowych.

Naświecznikujedneświeczkigasłynarzeczinnych, miksempartiiiukładówwybrzmiewałylata. Przetrwaliścieczęstomiędzymłotemakowadłem redagując„GłosGarbowa”–okienkodoświata conapierwszymplaniemiałowieścizGarbowszczyzny

Utrwalałaśprzeszłośćwizjącociekawszychludzi, częstobyłytowywiadytużtużprzedodejściem. Twewyczucie,takt,kultura–mójszacunekbudzi, boniekażdyczytanapisnanagrobnejsteli alewieluczasemprzejrzynowy„GłosGarbowa” iuważnieczytatekstyotychmałych–wielkich, októrychniewspominanonigdzieanisłowa...

OdszedłTomekatakwielechciałtujeszczezrobić ipanSokalnasopuścił,wieluGowspomina ipanWachuStwórcygości,ostatnimiczasy nazebraniaTowarzystwajechałażzLublina...

IleżważnychkarthistoriiodkryłaśHalinko opisującwielurodzinlosowekoleje, ileżksiążekwydawałaśomałejojczyźnie piszącotymcojużbyłoiterazsiędzieje.

Mójszacunekorazpodziw,jużporazkolejny, żenałamachtejgazetypolemikniebyło. Samiwiecie,trudnowstrzymaćmiejscowychpieniaczy iprzekonać:złonikomuniebędziesłużyło.

NazebraniachTowarzystwabyłojakwrodzinie swojsko,ciepłoiserdecznie–takprzezlattrzydzieści. Echarozmówosobistychbrzmiaływkuluarach, naobradachoficjalnychbyłygminnewieści.

OsobiściedziękiHalu,żezechciałaśpomóc zebraćwtomikmojewiersze,te„sercempisane”, byujrzałyświatłodzienneiposzłydoludzi nieleżałygdzieśwszufladziecałkiemzapomniane.

Idziękujęjeszczezato,żeprzezlattrzydzieści „GłosGarbowa”miałamzawsze–najświeższewydanie. Terazchybajużgoniema,alboinneczasy iredakcjaizwyczaje...daremneczekanie...

Czaspandemiizrobiłswoje,izolacjaludzi wymuszonamaseczkami,teleuzdrowienia, bezsensownarzeźludnościbiednejUkrainy, zwykłyczłowiekniemanawetnicdopowiedzenia...

Czasempiękne,czasemtrudnetotrzydziestolecie. OsobiściezgłębisercabardzoWamdziękuję. Wyraziłamszczerzewierszemnajlepiejjakumiem, iżoddawnaWaspodziwiam,cenięiszanuję.

Niemampulinanagrodyniżadnychodznaczeń maciemojąwielkąwdzięczność,miripoważanie. AznaczenieWaszejpracydoceniąpolatach -ludzkapamięćorazpodziwzWamipozostanie...

Sypiąsięziarenkapiaskuwczasowejklepsydrze uleciałacichomłodość,szronpokrywagłowy

Niechnasmłodzizastępują–zyska„GłosGarbowa” będziezasobniejszywtreści,bardziejkolorowy

24
ZofiaAbramek, Bogucin, 21 stycznia 2023 r

CzterdziestudwóchprzyjaciółGarbowa

Ojczyznękochamyniedlatego,żejestwielka, aledlatego,żejestnasza.

To stwierdzenie bardzo pasuje do dzisiejszego spotkania zokazji15-leciaTowarzystwaPrzyjaciółZiemiGarbowskiej. Dokumentuje ono naszą przeszłość. Wydaje książki, foldery, pocztówki,organizujeokolicznościowepaństwoweikościelne imprezy poświęcone ważnym rocznicom historycznym. Z powodzeniem wytwarza wśród lokalnej społeczności poczucietożsamości.

- To, że w naszym województwie istnieje 115 towarzystw regionalnych, świadczy o umiłowaniu swojej małej Ojczyzny. Takiedziałaniabardzopopieramy

Cieszymy się, że tu w Garbowie tak wiele robicie dobrego i cennego Proszę więc przyjąć wyrazy mego uznania i szacunku dla rzeszy regionalistów i społeczników, którzy swój cenny czas poświęcają dla wspólnego dobra Wspieramy Wasze działania finansowo. Zapewne nie są to środki wystarczające, ale towarzystwa regionalne wspierają również starostowie, burmistrzowie i wójtowie Gratuluję więc dotychczasowych niemałych osiągnięć i życzę sukcesów na dalsze lata”

powiedział uczestniczący w spotkaniu MarszałekWojewództwaLubelskiegoEdwardWojtas.

W podobnym tonie wypowiedzieli się o garbowskich regionalistachstarostapowiatulubelskiegoPawełPikulaiinni zaproszeni goście, m.in. z WOK, Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa,NiedrzwicyKościelnej,Bełżyc.

- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej - mówiła wieloletniaprezesHalinaStępniak–liczyobecnie42członków Zdecydowaną większość stanowią nauczyciele (w tym jeden akademicki), pracownicy urzędów i instytucji, bibliotekarze, rolnicy, siostry zakonne, twórcy ludowi i policjant. Wielu regionalistów interesuje się historią i ochroną środowiska naturalnego. Wśród członków są miłośnicy malarstwa, poezji, folkloru. Stanowimy dobrze zintegrowaną grupę, większość znasnależydotowarzystwaod15lat.

TPZG od lutego 1991 r., przy wsparciu samorządu gminnego i emocjonalnym osobistym zaangażowaniu obecnego wójta Kazimierza Firleja, wydaje na wysokim poziomie miesięcznik „Głos Garbowa” Naczelnym red czasopismaodpoczątkujestStanisławM.Stępniak.

Z powodzeniem organizowane są w Garbowie sesje popularnonaukowe, oto tematy niektórych: „Ptaki garbowskich stawów”, „Prace wykopaliskowe w Garbowie", „Dwory i pałace Garbowa i okolic”, „Twórcy Ziemi Garbowskiej” (Ignacy Dobrzyński, Bronisław Pietrak, AleksanderFijałkowski,ZofiaTrzcińska-Kamińska).

„Głos Garbowa” w 2002 roku otrzymał II nagrodę za podejmowanie ważnych akcji na rzecz ochrony środowiska, przyznaną przez Stowarzyszenie Gazet Lokalnych w Warszawie. Garbowskie towarzystwo jest współorganizatorem konkursów literackich i historycznych, zaś Panie Bożena Firlej i Lucyna Żak organizują akcje porządkowania starych nagrobków na miejscowym cmentarzu katolickim. Bardzodobrzeukładasięwspółpracazduszpasterzamiparafii Garbów, kołami gospodyń wiejskich, siostrami salezjankami, towarzystwami regionalnymi w Nałęczowie, Bełżycach, Krasnobrodzie, Niedrzwicy Kościelnej, Janowcu nad Wisłą iinnymi.

NajaktywniejsiczłonkowieTPZGzostaliwyróżnienipodczas spotkania wydawnictwami książkowymi i albumowymi oraz pamiątkowymidyplomamiuznania.

Następnie podejmowano gości w zajeździe „Dworek” wBogucinieobiadem,łakociami,napojami.Najbardziej–jak późniejmówili–smakowałimżurekpogarbowsku. Mieczysław Kościński „Ziemia Lubelska” nr 12, 2006 r

18-lecieTPZGi„GłosuGarbowa”

14 kwietnia 2008 roku, miało miejsce spotkanie regionalistów w GBP w Garbowie z udziałem władz gminnych i prezesów zaprzyjaźnionych towarzystw regionalnych. Działacze kultury otrzymali dyplomy uznania i wydawnictwa albumowe. Z okazji jubileuszu odbyła się promocja książki Haliny Stępniak „Siedziby ziemiańskie wkrajobrazieziemigarbowskiej”,w„ZłotejRybce”.

Dladorosłego„GłosuGarbowa” na18urodzinygazety

Cwałująlatajakrączekonie Zanimigrudzień,styczeńodnowa. Naosiemnastkęwszystkichzaprasza pięknagazeta–nasz„GłosGarbowa”. Atakniedawnobyłwpowijakach iczarno-białyztechnikąksero cudownedzieckodawnejredakcji wyszłonaludzi–atodopiero!

Rósłjaknadrożdżachbogatszywtreści, różnorodnościątematówdziwił, docierałwróżnegminnezakątki iwieluludziwręczuszczęśliwił. Publikacjamiotym,conasze, drogieibliskieamałoznane. Wabiłcenionych,mądrychautorów nahoryzontywciążrozszerzane.

Dziśjuż„dorosły”–hen,henwędruje donaszychziomkównawetwWarszawie.

Niejedenobcyzuwagączyta mówiąc–aletuwwasciekawie. Jesttakizwyczajna„osiemnastkę”

iniechwśródmłodychnadalzostanie: naczułemiejscewymierzyćpaskiem, wdorosłeżyciepas...pasowanie!

Darujęsobiemłodychtaktykę, zatonajlepszychżyczeńmamwiele dlaJubilata,wręceRedakcji zniezmordowanymStasiemnaczele. Życzęwspaniałych,hojnychsponsorów, korespondentówwieluwterenie, wysypuimprezioraztalentów comogąliczyćnaprzedstawienie! Wszaciegraficznejwięcejkoloru idużo,dużotychfotografii, cozachwycająwdziękiem,tematem (cotylkoStaszekzHaląpotrafi).

Życzękolejnych„Głosu”numerów iwięcejkartek,niecogrubszego, ciekawychrubryk,sturedaktorów Tak,jakprzystałonadorosłego. Dorosłycałkieminaczejmyśli niechcepolemikizłośliwości, nierobiszumuanifermentu, przysparzaludziomszczęścia,radości. Twórcygazetyiredaktorzy Wamgratulacje,słowauznania NiechajJubilatwpiórkaobrasta Irozwiązujetrudnezadania.

25

Niechsławinasza„małąOjczyznę”, prawdąporuszaludzkiesumienia, promujehumor,pogodęducha orazocalaodzapomnienia.

Zofia Abramek

Na100numer„GłosuGarbowa”

Czasjakstrumieńwartkopłynie, dziśimprezawyjątkowa, jedyneczkaidwazera ajubilat?–„GłosGarbowa”!

Przezlatosiemnaszmiesięcznik

Przekazujegminnewieści.

Cosięwktórejwioscedzieje, wieowszystkim,wszystkozmieści. Dwoi,troisięnaczelny niechsięnawetUrbanschowa, corazlepszefotografie iokładkakolorowa.

Rośnierzeszaredaktorów, scyzorykiemostrząpióra, wszędziewlezą,wszystkowidzą. Czytakmagazetaktóra?

Setnynumernawokandzie.

Całyzespółnaokładce.

Towspaniaławprostokazja abyżyczyćJubilatce:

Dobrych,mądrychredaktorów, którympiórasamepiszą.

Niechpodająszczerąprawdę, wszystkowidzą,wszystkosłyszą. Byczytelnikczerpałradość irozrywkę,inadzieję, iuczciwąinformację cosięwnaszejgminiedzieje.

Artykułyniechłagodzą

ludzkiezłości,ludzkieżale

Iniechbędąmądre,twórcze

Apolemik–prawiewcale.(…)

Niechredakcjanadaltworzy dlaregionu,dlaojczyzny

irozsławiadobreimię

naszejpięknejGarbowszczyzny…

Więcszampanemtoastwznieśmy zaredakcje,naczelnego zapomyślność,bydoczekać donumerudwusetnego!

Zofia Abramek

20latwydawania„GłosuGarbowa”

Spotkanie redakcji z osobami piszącymi do lokalnej gazety miało miejsce w Domu Weselnym ROMAX w Garbowie 20 marca 2011 r. Sponsorem spotkania był właścicielLeszekRozpędowski.

20-lecieTPZG

Uroczystość rozpoczęła msza św w kościele w Garbowie. Oficjalna część miała miejsce w Dworze Leśce 8 maja 2011 r. Wśród przybyłych gości byli przedstawiciele: parlamentu,UrzęduMarszałkowskiego,PowiatuLubelskiego, WojewódzkiejRadyTowarzystwRegionalnych.

List gratulacyjny od Marszałka Województwa odczytał dyr Mirosław Korbut List przewodniczącego WRTR w Lublinie przekazały: Magda Parzyszek i Marta Starczyk. GrawertondlaTPZGwręczyłposełnaSejmHenrykSmolarz, był też dla TPZG dyplomy uznania i nagroda finansowa od wójtagminyGarbówKazimierzaFirleja.

Podczas jubileuszu odbyła się promocja książki Haliny Stępniak„NaszamałaOjczyznaGarbowszczyzna”.

Jubileusz25-leciaTPZGi„Głosu Garbowa”

Uroczystość miała miejsce w Dworze Leśce, 27 lutego 2016 r Zebranych powitała i Historię Towarzystwa i gazety lokalnej„GłosGarbowa”przedstawiłaHalinaStępniak. PosełHenrykSmolarz,wimieniuZarząduWojewództwa Lubelskiego, wręczył red nacz „Głosu Garbowa” Stanisławowi M. Stępniakowi Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego za zasługi dla województwa lubelskiego, a dla Towarzystwa - Dyplom Uznania (grawerton).StarostaPawełPikulaprzekazałkwiaty Dyplomy i listy okolicznościowe nadesłali: Przemysław Czarnek Wojewoda Lubelski, Sławomir Sosnowski i Artur WalasekMarszałkowieUW,ks.seniorStanisławWąsik,prof.Sławomir Partycki-przewodniczącyWRTR,ArturSępoch–dyr.WOK wLublinie.

Podczas jubileuszu wiersze, swojego autorstwa, czytała Zofia Abramek, obejrzano też film pt. „Gmina Garbów –odkryj piękno w nieznanym” Zebrani mogli obejrzeć wystawy: „Gmina Garbów w fotografii Stanisława M Stępniaka”, wydawnictwa TPZG i rękodzieło garbowskich kwiaciarek. W spotkaniu uczestniczyli prezesi towarzystw regionalnychzNałęczowa,NiedrzwicyKościelnej,Wojcieszkowa,Puław,JanowcanadWisłą.

Podsumowaniem jubileuszu była promocja albumu fotograficznego Haliny i Stanisława Stępniaków „Cztery poryrokunaGarbowszczyźnie”(wydanawgrudniu2015r.)

26

Cztery pory roku na Garbowszczyznie

-Wwydanymalbumiepragniemyukazaćwieleciekawych miejsc i krajobrazów na tle zmieniających się pór roku oraz przybliżyć Gminę Garbów tym, którzy jej nie znają. Sądzimy również, że będzie on stanowił interesującą propozycję pamiątkizpobytuwtympięknymzakątkuLubelszczyzny

Zaprezentowanyzbiórfotografii,zostałwybranyspośród setek, a może tysięcy zdjęć, jakie wykonaliśmy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat Krajobrazy garbowskie, uchwycone obiektywem aparatu fotograficznego, są również tłem do krótkiego rysu historycznego, bogatego dziedzictwa przyrodniczo-kulturowegoorazdniadzisiejszegogminy.

Prezentując niniejsze wydawnictwo, chcieliśmy ukazać wyjątkowość ziemi garbowskiej o każdej porze roku. Choć trudnosięzdecydować,któraznichjestnajpiękniejsza.

Dla jednych jest to wiosna, kiedy pękają pierwsze pąki leszczyny i wierzby, a promienie słońca topią śnieg, ukazując wiosenne kwiaty, fiołki, przebiśniegi, krokusy, przylaszczki, któretworząbarwneplamywparkach.

Dla innych piękniejsze jest lato Przyjemnie wtedy pospacerować wśród falujących łanów zbóż, przetykanych makamiibłękitnymichabrami.Możnateżupajaćsięzapachem kwitnących łąk i odpoczywać nad stawem, podziwiając pływającepowodziebiałełabędzie.

Również jesień – zachwyca paletą niepowtarzalnych barw w parkach, lessowych wąwozach i okolicznych lasach. Nieodłącznym obrazem są wtedy sejmiki i odloty ptaków, klangor lecących żurawi oraz kobierce wielokolorowych liści pod drzewami. Barwny spektakl, jaki funduje nam każdego rokuzłotapolskajesień,rekompensujenamcorazchłodniejsze ikrótszedni,nieubłagalnieprzybliżającenasdozimy.

Zima–choćmroźnaiśnieżna,zmieniaświatwbaśniową krainę i chce się na nią patrzeć i podziwiać bez końca. Śnieg ilódskrząsięzaoknamiiwyczarowujądlanasscenerięwręcz bajkową.Wtymokresiewartowybraćsięnawycieczkędolasu ipodziwiaćmalowaneszronemiśniegiemwidoki.

Z potrzeby zatrzymania tych ulotnych chwil –wychodziliśmy w plener z aparatem fotograficznym w ręce i tak powstawały nasze obrazy, dokumentujące krajobrazy, zjawiska atmosferyczne i prawie nieuchwytną magię światła. KażdąporęrokuzapowiadapięknywierszZofiiAbramek.

Wybrane zdjęcia utrwalają nie tylko piękno otaczającej nas przyrody, odnaleźć w nich też można architekturę oraz doroczną obrzędowość, która jest celebrowana podczas różnego rodzaju uroczystości gminnych i kościelnych, jak Niedziela Palmowa, Wielkanoc, 3 Maja, Gminne Dożynki, BożeCiało,ŚwiętoNiepodległości,BożeNarodzenie.

Wierzymy,żezamieszczonefotografiedostarcząmiłych wspomnień i estetycznych przeżyć. Mamy też nadzieję, że staną się impulsem do ochrony naszego dziedzictwa przyrodniczegoikulturowego”.

Halina i Stanisław Stępniakowie, Garbów 2015 r

DwietrasyrowerowepogminieGarbów

Miłośnicy rowerowych wędrówek mogą korzystać z dwóch oznakowanych tras rowerowych po stronie północnej i południowej Garbowa, ma ona 32 km długości i wiedzie przez najciekawsze miejsca ziemi garbowskiej i jastkowskiej. Do dziś zachowałysięnatymtereniezabytkoweobiekty,któreprzetrwały stulecia: pięć dworów ziemiańskich, budynki w tzw. „stylu dworkowym oraz neogotycki kościół w Garbowie, ruiny starego kościoła z XVIII wieku tzw. „Kościelisko”, kościół wGarbowie-Cukrowni,atakże6kaplic,cmentarze,pozostałość wiatraka holenderskiego w Kolonii Piotrowice. Jadąc, można zobaczyćmalowniczekrajobrazy,stawyrybne,wawozylessowe.

27
CzłonkowieTPZGnazebraniachwGBPwGarbowie

Co zostawimy po sobie…

Owocemżmudnychposzukiwańwarchiwachidociekań było wydawanie książek, które dokumentowały historię Garbowaiokolic,zabytkiiwaloryprzyrodnicze,zasłużonych ludzi i twórców rękodzieła, bohaterów narodowych i miejsc pamięcinarodowej.

KSIĄŻKI,KTÓREUKAZAŁYSIĘDZIĘKI WSPARCIUFINANSOWEMUURZĘDUGMINY GARBÓW,TPZGiPISANYCHPROJEKTÓW

1. Halina Stępniak, Z dworu i spod strzechy – wybitni twórcy ziemigarbowskiej(2007)

2. Siedziby ziemiańskie w krajobrazie ziemi garbowskiej, pod red.HalinyStępniak(2008)

3. Garbowska nekropolia – ocalić od zapomnienia, pod red. Bożeny Tuszyńskiej-Firlej, Niny Bartoszcze-Wylaź, Haliny Stępniak,MałgorzatySanaluty(2009)

4. Halina Stępniak, Nasza mała ojczyzna – Garbowszczyzna (2010)

5 Halina Stępniak, Garbów malowany – pędzlem, słowem, widziany obiektywem, ubogacony rękodziełem ludowym (2011)

6 Lotnicy Ziemi Garbowskiej, wydało Ministerstwo Obrony NarodowejiWojskoweCentrumEdukacjiObywatelskiej,pod red Wojtka Matusiaka przy wsparciu Fundacji Historycznej LotnictwaPolskiego,zewstępemHalinyStępniak(2012)

7 Zwyczaje i obrzędy ludu garbowskiego wg Józefa Nakoniecznego - Pojęcia prawne ludu polskiego we wsi Garbów i Miesiące, pow. puławskiego. Wstęp i biografię JózefaNakoniecznegonapisałaHalinaStępniak(2012)

8. Zachować w pamięci - historyczne, kulturowe, krajobrazowe dziedzictwo gminy Garbów i okolic - pod red. Edyty Kożuszek, Małgorzaty Sanaluty, Bożeny Tuszyńskiej-Firlej, HalinyStępniak(2014)

9. Cztery pory roku na Garbowszczyźnie – HalinaiStanisław Stępniakowie(2015)

10. ZofiaAbramek Sercem pisane – o ludziach, zdarzeniach i garbowskiej ziemi -zbiórwierszy(2016).

11.EwaPochwatka Dotknąć błękitu nieba – zbiórwierszy (2018)

12.HalinaStępniakMiejscapamięciwGminieGarbów(2022)

KSIĄŻKIWYDANEprzezCZŁONKÓW iSYMPATYKÓWTPZG

1.RobertWójcik,KościołyGarbowa(1997)

2.Wracamywprzeszłość,podred.RobertaWójcika(1999).

3. JadwigaiKrzysztofFlisiak, Bogucin na przestrzeni wieków 1398-2008(2008).

4.150latSzkoływGarbowiepodred.NinyBartoszcze-Wylaź, Agnieszki Nowak, Marii Reszki, Bożeny Tuszyńskiej-Firlej (2010).

5.RobertWójcik,HistoriaCukrowni„Garbów”(2010)

6. Z kart parafialnej kroniki – Stulecie Garbowskiej Świątyni 1912-2012, pod red Niny Bartoszcze-Wylaź, Katarzyny Chabros,EdytyKożuszek(2012).

7. Krzyże i kapliczki w pejzażu Ziemi Garbowskiej, pod red. Renaty Bartnik, Michała Wylazia, ks Zenona Małyszka (2014).

8 Uparty kowal z Gutanowa – opowieść o Bronisławie Pietraku,podred.LucynyŻakiIwonyWożniak(2014).

9. Garbowską szkołą się szczycimy Tajne nauczanie w Garbowie, pod red. Iwony Woźniak, Bożeny TuszyńskiejFirlej(2015).

10.ZofiaAbramek„Przezżycieboso”-tomikpoezji(2020).

11.Antoni Sylwester Muszyński – 7 tomików poezji Życie rodzinne, Z głową w chmurach, Sam ze sobą, Rok w poezji, Wrozterce,Zdedykacją,Wchwilachwyższegoumysłu(2021).

12. Bogusława Szopa Wiersze, ptaki wędrujące, tomik poezji (2022)

PRACEMAGISTERSKIE

Zamieszczamyprace,októrychwiemy,żezostałyobronione:

1 Krzysztof Styła, Awifauna stawów w Garbowie iMarkuszowie,UMCS1994.

2 Agnieszka Nowak, Monografia gminy Garbów, UMCS 1997.

3.RobertWójcik,KościołyGarbowa,UMCS1997.

4. Anna Sołyga, Garbów dawniej i dziś w relacjach mieszkańców, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Instytut PedagogikiwWarszawie2000.

5. Adam Pacek, Krajobraz i czas. Ewolucja krajobrazuzmiany występujące w krajobrazie na przykładzie okolic Garbowa,UMCS,2005.

6. Sylwia Patyra-Pytka, Józef Nakonieczny, działacz narodowo-demokratyczny,KUL2007.

7 Robert Wójcik, Cukrownia Garbów (1907-2006), KUL 2010.

8 Ewa Majewska, Zofia Trzcińska-Kamińska Rzeźby w Kościele pw Przemienienia Pańskiego w Garbowie na tle twórczościartystki,UMCS2010.

9. Renata Makarewicz, Działalność opiekuńcza, wychowawcza i społeczna na terenie parafii Garbów w XIX ipierwszejpołowieXXwieku,KULLublin2012.

10.MonikaPaprota, Działalność Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek im. Laury Vicuna w Garbowie na przełomie XX-XXIwieku,KUL2021.

PRACEPODYPLOMOWE

1.AgnieszkaNowak, Józef Nakonieczny, jako dokumentalista kulturyregionalnej,UMCS,(2002).

PRACELICENCJACKIE

1. Ewa Filipiak, Warunki nauczania środowiska społecznoprzyrodniczegowWoliPrzybysławskiej,UMCS1998.

2. Marta Schab, Osobliwości środowiska przyrodniczego i kulturowego Gminy Garbów, Zakład Geografii Fizycznej i Paleogeografii na wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Instytut NaukoZiemiUMCSwLublinie(2012).

3 Adam Kuna, Ocena walorów edukacyjnych ścieżek rowerowychgminyGarbów(2014).

PRACEINŻYNIERSKIE

1. Michał Mazur, Wpływ walorów przyrodniczych i kulturowych na rozwój turystyki w Gminie Garbów, Uniwersytet Przyrodniczy, Wydział Agrobioinżynierii wLublinie(2011).

FOLDERY

WydanepodredakcjąHalinyStępniak:

1 Twórcyludowiziemigarbowskiej(2003).

2.Garbowskiemiejscapamięci(2005).

3 SzlakiemdworówGarbowaiokolic(2005).

4.GminaGarbówzaprasza(2006).

5. Południowa pętla po gminie Garbów – szlak rowerowy zielony(2007).

6. Północna pętla po gminie Garbów – szlak rowerowy czarny (2008).

Folderywydałypodredakcją:

- Spacerkiem po Garbowie –NinaBartoszcze-Wylaź, BożenaTuszyńska-Firlej,LucynaŻak(2008).

28

- Garbowska nekropolia – ocalić od zapomnienia Bożena Tuszyńska-Firlej,NinaBartoszcze-Wylaź(2009).

- Dzisiaj jest uczniem wczoraj – o Garbowszczyźnie i o szkole wPrzybysławicach-ZSwPrzybysławicach,UczniowskiKlub Sportowy „Junior” w Przybysławicach, Anna Gniot i Joanna Ostapińska(2011).

-Gutanów–historiakulturatradycja–T Barszcz(2011).

-Festiwal Pieśni Maryjnej AVE MARIA - Parafia pw Macierzyństwa NMP w Garbowie-Cukrowni – Anna Michalska(2010)idrugiewydanie(2015).

POCZTÓWKI

W2005r TPZGwydało4seriekart,ukazującychpięknoziemi garbowskiejorazzabytki.

W2006r kartębożonarodzeniowązruchomąszopkąautorstwa AleksandraFijałkowskiego,twórcyludowegozPrzybysławic.

W 2009 r. pocztówkę „Garbów zaprasza”, wydaną na podsumowanie projektu „Garbów malowany” z dotacji Fundacji„EuropejskiFunduszRozwojuWsiPolskiej”.

Jedyniepoto,bydlapotomnych zostawićźródłasolidnejwiedzy. Robiwywiady,spisujefakty otychuczonychitychzpolnejmiedzy Japatrzęzboku,drogaHalinko, szczerzepodziwiamtwychpracowoce: broszury,książki,zjazdy,wykłady iżmudnąpracązarwanenoce.

Spełniłaśmojeskrytemarzenia, piszącostarychszlacheckichdworach. Zawszepragnęłamtakiegodomu -będętoczytaćoróżnychporach.

Zadnia,ozmierzchu,wnocnejgodzinie, gdypółnocwskażąmojezegary

otworzęwrota„siedzibziemiańskich”

iwswychmarzeniachobudzęczary

Twaksiążkabędziemiprzewodnikiem, przybliżystyleiwłaścicieli.

MożePandaimwrócićnachwilę, spojrzećiwestchnąć–niezapomnieli. Książkępisałaśdlawieluludzi.

Pozwólmiczasemmyślećnieskromnie; choćniewiedziałaś,żekochamdworki, tekstyizdjęciasązmyśląomnie.

Będęprzemierzaćwswejwyobraźni dworskiesalonyorazpokoje, będętumieszkaćchociażwmarzeniach. Trochęmismutno,żetoniemoje.

Napisaćksiążkę–nietakieproste, szperaćwszufladachwszechstronnejwiedzy, wycedzićsednoiubraćwtreści.

Tonieprzeciętnemoikoledzy Szczerzepodziwiamijestemdumna ztakiejznajomejiprzyjaciółki.

Dorobek Towarzystwa, jak również tematyka „Głosu Garbowa”miaływpływnazainteresowanienaszągminąprasy, radia i telewizji. Powstały audycje radiowe m.in. o ruchomej szopce,garbowskichkościołach,starymcmentarzu,Cukrowni „Garbów”.Ukazywałysięartykuły,wywiadyinotatkiprasowe o gminie w prasie regionalnej i diecezjalnej (w Kurierze Lubelskim, Dzienniku Wschodnim, Niedzieli, Małym Gościu, RegionLubelski,Wkręgukultury).

„Siedziby ziemiańskie w krajobrazie ziemi garbowskiej”

Wgarbowskiejziemiżyćnamprzyszło, wśródłąkszumiącychiłanówzbóż. StądwPolskęwieluzacnychludziwyszło, byOjczyźniesłużyćidlaniejżyć. Zgrabniewplecionywpejzażjesienny, zimąwśniegowejśnipuszystości, wiosnąprzeświecawśródbrzózzieleni dworekziemiański–tchnienieprzeszłości.

Dawnesiedzibymająswedusze, zamkniętewstarychpamiątekzbiorze. Ktojeodnajdzie,ktojeobudzi, ktodawnąświetnośćprzybraćpomoże?

Sątacyludzie–regionaliści copatrząwprzeszłośćprzyszłościokiem. Cenne„relikwie”chroniązpietyzmem, nadworkizerknąprzychylnymokiem.

Apaniprezesmądrzesteruje, rozkręcaakcje,robispotkania.

Jesttam,gdzietrzebawłaściwąporą, niedlapoklasku,niedlauznania.

TenpięknyprezentnaMikołaja zradościąwstawięnaswojepółki. Dziękizaksiążkę.Aprzyokazji Tydzierżyszgminnysalonkultury, poziomTwychimprezszczerzezachwyca bogactwemformy–bezwzorów„zgóry”. Potrafiszporwać,zainspirować, doceniaszludzi,wielupromujesz. Jesteśprezesemwprostzpowołania gdyżserceziemigarbowskiejczujesz. Zofia Abramek

Twórcom „Z dworu i spod strzechy”

Dreszczykemocjibiegnieposkórze. Dumniepodnoszęgłowędogóry, gdychwaląrzeźbę,wiersz,wycinankę tychzGarbowszczyzny–twórcówkultury

Ichjużtuniema,sąwlepszymświecie, BożaOpatrznośćsobieichwzięła. Będątrwaćwieczniewludzkiejpamięci, poprzezswesercemrobionedzieła.

Bybyćartystąnietrzebaszkoły, wystarczytalentwdarzeodBoga. Onigomieli,tworzylidzieła, chociażciernistabyłaichdroga.

Panimnieszczędziłchwałyikrzyży Dźwigalidzielnie,godzącsięzlosem. Wytworysztuki„szły”zagranicę boprozażyciapatrzyzagroszem.

29

ZmiłościąpatrzęnaGarbowszczyznę, kolebkętakichwspaniałychludzi.

Czytamtępracę–faktyzichżycia, chwilarefleksji...poezjębudzi…

Składamimwhołdzienajlepszerymy Szkoda,żewżyciuniemana„biegwsteczny”, głębokiukłondlaichtalentu orazwmodlitwie–spoczynekwieczny.

Spotykamślady:wiersz,wycinanka, rzeźbawykutadłutemzkamienia. Cześćichpamięci!Niechajtychludzi czasdaocalićodzapomnienia…

Listopad2007

GarbowskaOrkiestraDęta

Garbowska Orkiestra Dęta (GOD) działa od 2014 roku. Pierwszy raz publicznie wystąpiła 11 listopada 2014 r na obchodach Narodowego Święta Niepodległości i jest już zauważalnawgarbowskimkrajobrazie.

Pomysłodawczynią założenia Garbowskiej Orkiestry

DętejbyłaMałgorzataSanaluta.Ztakąinicjatywąwystąpiłado ks. proboszcza Zenona Małyszka. Realizacja pomysłu była możliwa dzięki współpracy parafii i gminy Garbów oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych „Wektor”.

Na pierwszy zakup instrumentów pozyskane zostały środkizPROWzProgramuLEADERzapośrednictwemLGD „KrainawokółLublina”.Działalnośćorkiestryikolejnyzakup instrumentów był możliwy dzięki wygranemu konkursowi i uzyskaniu dofinansowania z Funduszu Inicjatyw Obywatelskichnaprojektpt.„WszystkoGra”.

świątnarodowych,procesjachBożegoCiała,rezurekcyjnych, odpustowych Przygrywa też korowodom dożynkowym, koncertuje na festynach i świętach np. z okazji dnia seniora i dnia kobiet. Pomimo tak krótkiego stażu nasza orkiestra koncertowałateżpozagminą.

Wzespolegrają mieszkańcyzterenugminyoraznaszych 2parafii,sątouczniowieszkółpodstawowych,gimnazjalnych, licealiści, studenci oraz osoby dorosłe Naukę gry na wszystkich instrumentach prowadzi osobiście kapelmistrz Kazimierz Kołodziej. Lekcje gry i próby orkiestry odbywają się w Gminnej Bibliotece w Garbowie Jest możliwość dołączenia i rozpoczęcia nauki gry od podstaw. Warto przynajmniej spróbować i być może pozwolić odkryć talent i pasję Szczególnie w dobie nieodłącznych komputerów i smartfonów warto mieć inne aktywności i uczyć się zespołowegodziałania.

Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu pod nr tel.515096874lub691763377.

Wystawyiplenery

W2005r Obrazyolejne–AntoniegoS.Muszyńskiego.

W 2009 r. Plener malarski „Na Kościelisku” dla dzieci, młodzieżygimnazjalnejidorosłych.

W 2010 r Plener malarski „Garbów malowany” dla amatorów i profesjonalistów Z dotacji pozyskanej zakupiono materiały malarskie, oprawiono wszystkie obrazy i wydano pocztówkępromującąurokigminy

W czasie wakacji 2010 r zorganizowano plener dla młodzieży gimnazjalnej w Zespole pałacowo-parkowym w Piotrowicach Wielkich, który prowadziła Agnieszka Adamczyk, absolwentka wydziału artystycznego UMCS TPZG ufundowało dla młodych uczestników albumy zdziedzinymalarstwa,agminasponsorowałapoczęstunekna zakończenie pleneru. Obrazy wykonane przez miejscowych artystówimłodzieżzdobiągabinetyUrzęduGminy. W 2011 r. Wystawa „Malarstwo olejne Zbigniewa Fatygi” zPrzybysławic.

Wernisaże

Doprowadzeniaorkiestryzaproszonyzostałkapelmistrz KazimierzKołodziej.

20 kwietnia 2013 r wernisaż wystawy „Malarstwo historyczne Krystyny Zlot”. Artystka przedstawiła „Malarskąlekcjęhistorii”natematkopiiobrazuJanaMatejki „SobieskipodWiedniem”namalowanązokazji330rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej. Podczas spotkania w Multimedialnej Izbie Tradycji w Garbowie wręczyła gościom swoje obrazy: portret Jana Sobieskiego otrzymał Mirosław Krzysiak wójt gminy Spiczyn, portret Jana Sobieskiego dostał wójt gminy Garbów Kazimierz Firlej a portret Jana III Sobieskiego otrzymałposełnaSejmJanŁopata.

28 czerwca 2013 r. Wernisaż wystawy „Malarstwo olejneSylwestraA.Muszyńskiego”wGBP.

20 sierpnia 2013 r Wernisaż wystawy „KONIE” wrysunkuAnnyButrynwGBP

17 stycznia 2014 r Wernisaż wystawy „Malarstwo olejne Adama Packa” w GBP Odsłonięcie obrazu „Rysunkowa”panoramaGarbowawMIT

30 września 2016 r. Malarska lekcja historii na temat kopiiobrazuJanaMatejki„Zaprowadzeniechrześcijaństwa RP 965”, autorstwa Krystyny Zlot, z okazji „1050. rocznicy ChrztuPolski”.

3 maja 2017 r Prezentacja obrazów: „Kościuszko”, „Dworek Kościuszki”, „Naczelnik na koniu” autorstwa KrystynyZlotpodczasDożynekgminnychwGarbowie.

Orkiestra uświetnia wszystkie uroczystości i wydarzenia okolicznościowe gminne i parafialne. W roku ma kilkanaście występów W swoim repertuarze ma kolędy, pieśni wielkanocne, patriotyczne, ludowe, biesiadne. Gra na obchodach

19maja2017r.Wernisażwystawymalarstwa„Akwarelowe pejzaże”autorstwaAnnyButrynwGBP

30

14 grudnia 2017r Wernisaż wystawy „Malarstwo KrystynyZlot”–wystawawGBP

15sierpnia2018r Malarskalekcjahistoriinatematkopii obrazu Jerzego Kossaka „Cud nad Wisłą” autorstwa Krystyny Zlot, która odbyła się w garbowskim kościele zokazji98rocznicyBitwyWarszawskiej.

15 grudnia 2018r Wystawa obrazów Krystyny Zlot: Józef Piłsudski, ks. Stanisław Brzózka, ułani - na promocji książkiEwyPochwatki„Dotknąćbłękitunieba”.

Jubileusz40-leciapracytwórczejKrystynyZlot, artysty plastyka, w restauracji ROMAX w Garbowie, 28czerwca2019roku.

Medal za zasługi dla Województwa Lubelskiego artystce wręczył Sebastian Trojak, członek zarządu woj. lubelskiego iZbigniewWojciechowski,wicemarszałekwoj.lubelskiego.

Malarstwo Krystyny Zlot jest wyrazem jej fascynacji pięknemnatury Podejmowaneprzezniąnajczęściejtematyto pejzaże,kwiaty,kopieobrazówhistorycznych,ikony

17 czerwca 2022 roku Krystyna Zlot ofiarowała parafii Garbów kopię obrazu Jana Matejki „Zaprowadzenie chrześcijaństwa RP 965”, którą namalowała w roku obchodów1050rocz.ChrztuPolski.Oryginałmożnaoglądać naZamkuKrólewskimwWarszawie,akopię–wGarbowie.

31

ZebraniaczłonkówTPZGiuroczystościgminne

32

ZABYTKI ARCHITEKTURY

Dla miłośników historii i architektury czekają w gminie Garbów dwory i pałac – starzy świadkowie minionej świetności tej ziemi. Na szczególną uwagę zasługuje pałac Jezierskich w Garbowie oraz trzy dwory ziemiańskie w Leścach, Piotrowicach Wielkich i Przybysławicach, położonewparkachpodworskich,atakżewillawGutanowie–rodzinyGrabowskich,willadyrektoracukrowniwZagrodach, doktorówna w Garbowie i budynek stacji kolejki wąskotorowejwBogucinie.

Zespółpałacowo-parkowywGarbowiezXIXwieku. Pałacwstylupóźnoklasycystycznymwzniesionyw1853roku przez Jana hr Jezierskiego, zaprojektowany przez architekta Józefa Dietricha (zastąpił poprzedni skromniejszy murowany obiekt).Reprezentacyjnaformadworu,otoczonegorozległym parkiem i malowniczymi stawami, sprawiała, że był on postrzegany jako jeden z piękniejszychw okolicy. Od 1945 r. upaństwowiony, siedzibę miały tu m.in.: posterunek milicji, sklep, biblioteka, przedszkole Od 1959 r Spółdzielnia Zdrowia. Obecnie zarządza nim Zespół Opieki Zdrowotnej, jest też Stacja Pogotowia Ratunkowego, apteka i MultimedialnaIzbaTradycji(MIT).

XXw. Pierwotniebyłtudwórparterowymurowany,wybudowanypo 1904 r. przez B Broniewskiego. Po II wojnie dobudowano piętroiprzeznaczononadomdziecka.Od2022rokubudynek wzespoleparkowym,Przybysławice18jestwłasnośćgminy

z

33
Zespół dworsko-parkowy w Leścach z XIX wieku. Dwór wybudowałok.1855r.DionizyTrzcińskiherbuRawicz. Zespół dworsko-parkowy w Piotrowicach Wielkich wzniesionypo1899r.przezLudwikaBudzisławaKopcia Zespółdworsko-parkowywPrzybysławicach pocz. Dworek – willa w Gutanowie z pocz. XX w Wybudowany w miejscu XVIII-wiecznego dworu Tomasza Grabowskiego. DwórspłonąłwczasieIwojnyświatowej. Zespół ogrodowo-willowy w Zagrodach. Willa zbudowana wlatach1920-1924nasiedzibędladyrektoracukrowni. Budynekw„styludworkowym”nakońcowejstacjikolejki wąskotorowejwBogucinie.

Historia pierwszego kościoła w Garbowie sięga początkówparafii,czyliI.poł.XIIw Zbiegiemlatdrewniane, kolejno niszczone budowle odbudowywano, zmieniając niekiedyprzytymichlokalizację.

Kościółśw.WojciechawGarbowiezXVIIIwieku

KościółjestjednymznajwiększynaLubelszczyźnie.Ma 75mwysokości,62mdługościi30mszerokości.

Podczas I wojny światowej budowla mocno ucierpiała. W 1915 r żołnierze armii austro-węgierskiej ostrzelali umocnione w Garbowie oddziały armii rosyjskiej. W wyniku działań wojennych na świątynię spadło ponad 100 pocisków artyleryjskich. Ogółem straty oszacowano na 180.570 koron. Wtrakcieremontuzakończonegow1922r.,wplombyceglane wmurowanoodłamkipocisków,użytychdoostrzałuświątyni. Ta nietypowa forma dekoracji upamiętnia ostrzał kościoła irobinaoglądającychobiektdużewrażenie.

Wyposażenie kościoła nawiązuje do stylu neogotyckiej świątyni(ołtarze,ambona,chrzcielnica,organy).

W ołtarzu głównym znajdują się dwa obrazy: jeden „Męczeństwośw Wojciecha”z1927r pędzlakazimierskiego malarza Antoniego Michalaka (odsłaniany na odpust 23 kwietnia),drugiPrzemienieniaPańskiego(6sierpnia).

Nawzgórzuzachowałysięruinykościołaz1731r Byłato budowla drewniana z murowaną fasadą i bocznymi ścianami. Podczas działań wojennych w 1915 r kościół został spalony przez wojsko rosyjskie. Oprócz świątyni spalona została dzwonnica, plebania, organistówka, zabudowa gospodarcza. RuinystaregokościołazostaływymienionewSpisiezabytków kultury i sztuki na terenie Woj. Lub. w 1931 r zapisano jako „trwała ruina krajobrazowa” zwana Kościelisko (przez miejscowychludzinazywaneKościelnisko).

Garbowska parafia obejmowała ogromne tereny, z czasem kościół pw. św. Wojciecha wybudowany w XVI wieku. irozbudowanywXVIIIw.,stawałsięzbytmały Wpoł.XIXw zaczęto myśleć o budowie nowego kościoła na miejscu dawnego cmentarza Po wielu perypetiach ks proboszcz Stanisław Abramowicz w 1907r rozpoczął budowę świątyni wg projektu Józefa Piusa Dziekońskiego - najwybitniejszego architekta polskiego budownictwa sakralnego na przełomie wieków.Nieprzychylnapolitykawładzcarskichdoprowadziła dorocznejprzerwywbudowie. Kościółpw.PrzemienieniaPańskiegowGarbowie

Woknachwidniejąfiguralne,roślinnewitrażewykonane z 1921 roku, dzieło warszawskiej firmy Białkowskiego (największewitrażemają9x4,5m).

Na chórze znajdują się 35-głosowe koncertowe organy pochodzące z firmy Biernackiego z Warszawy z 1929 r To jedne z najokazalszych instrumentów na Lubelszczyźnie Posiadają2.160piszczałekodługościod15cmdo6m. Godneuwagisąteżrzeźbyistacjedrogikrzyżowejautorstwa wybitnej rzeźbiarki sakralnej Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej, pochodzącejztutejszejparafii.

W zachodniej wieży kościoła pośród innych dzwonów zostałzawieszonyok.1000kgdzwonz1512r (8latstarszyod słynnegodzwonu„Zygmunt”wKrakowie),ufundowanyprzez ks. Jana Ożarowskiego – kapelana królewskiego. Dzwon ten skonfiskowany został przez władze carskie w czasie I wojny światowej i szczęśliwie powrócił z Rosji w 1923 r na mocy traktatu pokojowego z 1921 r pomiędzy Polską, Rosją i Ukrainą. Dzięki odwadze parafian dzwon nie został też zarekwirowany przez hitlerowców w czasie II wojny światowej. Podczas nocnej akcji ks. proboszcza Dominika Przyłuskiego i zaufanych parafian, 2 dzwony zostały zdjęte i zakopane w wąwozie za kościołem. Powróciły na wieżę kościelnądopieropowyzwoleniu3maja1945r

Nieco młodszym zabytkiem jest barokowa monstrancja w postaci słońca podtrzymywanego przez trzech aniołów Pochodziz1638r.ijestużywanawuroczystychliturgiach.Po II wojnie kościół był remontowany trzykrotnie. W latach 50. budowla została odnowiona ze zniszczeń wojennych –wykonano wówczas żelbetonowe ankry, które wzmocniły sklepienia korpusu, transeptu, prezbiterium oraz wież W ostatnich dwóch dekadach XX w cała świątynia została odnowiona m.in. wymieniono pokrycia dachów na blachę miedzianą(zużyto13tonmiedzi).

Został wybudowany w latach 1908-1912 przez ks. StanisławaAbramowicza. Pierwszą mszę św odprawiono w odpust Przemienienia Pańskiego 6 sierpnia 1912 r Kościół konsekrował bp Marian Fulman Patronami świątyni są jeszcze: św Wojciech i św Leonard Wraz ze świątynią powstała plebania i wikarówka W latach 1924-1927 zbudowano neogotyckie ogrodzenie (boczne części wg projektu Dziekońskiego, a część frontowa wg proj. architekta Tadeusza Zielińskiego Zespół kościoła parafialnego wraz z ogrodzeniem, bramką, kapliczkami procesyjnymi i malowidłami na słupku przęsłowym w bramce i plebania –figurująwwojewódzkimrejestrzezabytkównieruchomych.

Trzecia renowacja przypadła na rok 2011-2012. Została wówczas wyremontowana zewnętrzna elewacja frontonu i wież kościoła, wymieniono nawierzchnię placu przed kościołem, wykonano nowe schody główne Gruntownej odnowie zostało poddane całe wnętrze kościoła Zostało zainstalowane ogrzewanie podłogowe, co wiązało się z koniecznością wymiany posadzki w całym kościele. W okresie Bożego Narodzenia parafianie i goście mogą podziwiać słynną ruchomą szopkę wykonaną w 1962 r przez ludowego artystę Aleksandra Fijałkowskiego, jest on także autorem feretronu – rzeźby św Maksymiliana Kolbe i obrazu MatkiBożejCzęstochowskiej.

20 maja 2012 r. na placu przykościelnym odsłonięto pomnikupamiętniający5-ciulotnikówziemigarbowskiej.

34
ZABYTKI SAKRALNE

W 1984 roku ks. proboszcz Stanisław Wąsik postawił kaplicęwGarbowieII(międzyZagrodamiiPrzybysławicami).

Stałasięonapodstawązawiązaniaparafii,którąerygowałabp Bolesław Pylak 12 czerwca 1993 roku. Proboszczem został ks.MarianSzuba.Przyparafiipowstałcmentarz.

KościółMacierzyństwaNajświętszejMaryi PannywparafiiGarbów–Cukrownia

nazywać Dębami Jana Pawła II. Sadzenie drzew papieskich stało się jedną z form upamiętnienia pontyfikatu PapieżaPolaka.NadleśnictwawcałejPolsceorazdyrekcjeregionalne lasów państwowych posadziły około 500 dębów papieskich. Drzewarosnąm.in.przyszkołach,miejscachkultureligijnego imiejscachpamięcinarodowej.

Wartojednakpamiętać,żeopróczdębówJanaPawłaIIsą też sadzone drzewa Benedykta XVI, który podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski w 2006 roku, poświęcił nasiona sosny czarnej. Podczas konferencji w Fajsławicach około 100 sadzonek takich drzew jak: sosna piska, sosna taborska i świerk istebniański zostało przekazanych towarzystwomregionalnymiszkołomzLubelszczyzny,którebędą mogłyjeposadzić.

Przerwanakonferencja

Kościoły,kaplice,odpustyparafialne

24.04–OdpustwparafiiGarbów(św Wojciecha)

25.06–Odp.wGutanowie(NajświętszegoSercaPana Jezusa)

29.06–OdpustwPiotrowicachWielkich(św.PiotraiPawła)

06.08–OdpustwparafiiGarbów(Przemienienia Pańskiego)

13.08–OdpustwOżarowie(św.Maksymiliana)

27.08–OdpustwMoszenkach(MBCzęstochowskiej)

08.10–OdpustwWoliPrzybysławskiej(MBRóżańcowej)

29.10–OdpustwBorkowie(św.JudyTadeusza)

06.11–OdpustwparafiiGarbów(św.Leonarda)

10.10–Odpustwparafiipw.MacierzyństwaNMP wGarbowie-Cukrowni

DRZEWKAPAPIESKIE

Około 70 leśników, regionalistów oraz przedstawicieli szkółwzięłoudziałw I Konferencji „Papieskie Drzewa Jana Pawła II i Benedykta XVI w Polsce i na Ukrainie”, która odbyła się w dn 9-10 kwietnia 2010 r w Fajsławicach i Zwierzyńcu. Organizatorami było Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic, Roztoczański Park Narodowy, ZS Drzewnych i Ochrony Środowiska oraz Nadleśnictwo w Zwierzyńcu. WkonferencjiudziałwzięłyprzedstawicielkiTPZG.

Sadzenie drzew było jedną z form upamiętnienia pontyfikatu Papieża-Polaka W 5 rocznicę Jego śmierci uczestnicyspotkaniachcielipodsumowaćtęinicjatywę.

Historia sadzenia papieskich dębów zaczęła się 28.04.2004 r Pielgrzymujący wówczas do Watykanu polscy leśnicy, z okazji 80-lecia Lasów Państwowych, chcieli podziękować Bogu za dar natury, jakim są lasy polskie PrzywieźlinaspotkaniezJanemPawłemdwaipółkilograma żołędzi z drzewa „Chrobry”- jednego z najsłynniejszych dębów w Polsce, których sadzonki miały być rozsadzone wmiejscachważnychdlahistoriinaszejpaństwowości.Ojciec Święty,wielkimiłośnikprzyrody,pobłogosławiłtęszlachetną inicjatywę leśników Powiedział do nich, m.in.: Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Niech wasza praca pomoże uratować piękno polskich lasówdladobranaszejojczyznyijejmieszkańców.

Zarok,2kwietnia2005r.zmarłJanPawełII.Sadzonkiwyrosłe w leśnej szkółce (już 20 cm) nabrały nagle innego znaczenia. DlaleśnikówstałysięsymbolemWielkiegoPolaka.Zaczętoje

Drugiego dnia konferencja odbywała się w Zwierzyńcu. Po mszy św odprawianej przez ks. bp. Edwarda JaniakaKrajowego Duszpasterza Leśników, w kościele św. Jana Nepomucena w „Kościółku na wodzie” dotarła smutna wiadomość o katastrofie lotniczej samolotu TU-154 wSmoleńsku,wktórejzginęłapolskadelegacjajadącana uroczystość w Katyniu. Śmierć poniosło 96 osób z elity polskiegospołeczeństwazprezydentamiLechemKaczyńskim i Ryszardem Kaczorowskim Ogłoszono żałobę narodową. W tej sytuacji Adam Polski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic,jedenzorganizatorów,odwołałkonferencję.

Obecne na konferencji przedstawicielki TPZG Nina Bartoszcze-Wylaź i Halina Stępniak otrzymały dla naszej gminy 5 sadzonek: dwa świerki i trzy sosny (taborskie). Sadzonki drzewek miały specjalne certyfikaty i zostały uroczyścieposadzone:

Świerk pospolity przy kościele Przemienienia Pańskiego posadziłipoświęciłks.KazimierzPodstawka24IX2010r

35

Sosnę przy Zespole Szkół w Przybysławicach poświęcił ks.kan.MarianSzuba,aposadziły:dyr BeataOrnal,z-cadyr AnnaPacek,WiesławaSchab–opiekunkaSUzuczniami.

Tabliceinformacyjnenaterenie Garbowa

TPZG i parafia Garbów pozyskały w 2019 roku, z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju ObszarówWiejskich, dofinansowanie na projekt pn. „Poznaj historię tego miejsca - oznakowanie tablicami informacyjnymi” w ramach grantu LGD „Kraina wokół Lublina”„Oznakowanie miejsc atrakcyjnych historycznie, kulturowolubprzyrodniczo”.

Dofinansowanie w wysokości 96% pochodziło ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanegoprzezspołeczność”wramachProgramuROWna lata2014-2020.

Parafia w Garbowie pozyskany grant konkursowy, przeznaczyła na opracowanie projektu graficznego oraz wykonanieimontaż2stylowychtablic.

Pierwsza tablica przy kościele opisuje historię neogotyckiej świątyni i parafii pw Przemienienia Pańskiego wGarbowie.

SosnęprzedUrzędemGminyposadzili:wójtKazimierzFirlej, z-ca wójta Małgorzata Sanaluta, dyr SP w Garbowie Maria Michałek, Nina Bartoszcze-Wylaź – nauczycielka biologii wrazzuczniami,apoświęciłks.ZbigniewSzabała.

SosnęprzyPublicznymGimnazjumJanaPawłaIIwGarbowie posadziliuczniowiezdyrekcją.

Na drugiej stronie można zobaczyć stare fotografie kościoła orazwydarzeniazżyciaparafii.

Świerk przy kościele Macierzyństwa NMP w GarbowieCukrowniposadziłks.MarianSzuba(widokobecny).

Niech te żywe pomniki będą nie tylko pamiątką po wizycie Benedykta XVI w Polsce, ale przypominają nam Wielkiego Człowieka Papieża – Polaka Jana Pawła II inaukijakieOngłosił.

36
DrugatablicadotyczyhistoriiCmentarzaparafialnego

Przedsięwzięcie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Garbowskiej obejmowało wykonanie i montaż 3 tablic informacyjnych

MIEJSCAPAMIĘCI WGMINIEGARBÓW

Taki tytuł nosi kolejna publikacja wydana w 2022 roku przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej, poświęcona bardzo istotnej części naszego lokalnego dziedzictwa historycznego, jakim są miejsca pamięci narodowejiinnemiejscapamięci.

Samo pojęcie „miejsce pamięci narodowej” jest dość szerokie i może być różnie interpretowane Powszechnie jednakutożsamiasięjezgrobemlubcmentarzemwojennym, pomnikiem poświęconym ofiarom wojen, może to być także obiekt budowlany, albo jego pozostałość upamiętniająca postaci lub wydarzenia znaczące dla narodu i państwa polskiego. Tradycyjnie przyjmuje się, że taki charakter mają pomniki, krzyże przydrożne, kapliczki, a w szczególności tablice pamiątkowe Słowem – wszystko, co ważne dla określenia,kimjesteśmyicodeterminujenasząprzynależność dowspólnoty

Pragniemy oprowadzić Czytelników po Garbowie i okolicy, wskazując miejsca uświęcone i upamiętniające najważniejsze wydarzenia, bohaterów i ludzi zasłużonych dla gminy i Polski. Tworzyły one i tworzą nasze dziedzictwo narodowe, przypominają o przeszłości ziemi, na której przyszło nam żyć, ukazują tragizm minionych wydarzeń oraz ludzi,którzyginęlizasprawiedliwą,niepodległąiumiłowaną ojczyznę.

Mimo że na przestrzeni dziejów na terenach gminy Garbów nie rozgrywały się wielkie bitwy, które zapisały się wjakiśszczególnysposóbnakartachhistorii,tozracjiswojego położenia, w centrum głównego pasa osadniczego na Lubelszczyźnie (przy ważnym trakcie łączącym Warszawę z Lublinem), były one świadkiem przemarszów wojsk powstańczych, partyzanckich i obcych mocarstw, a także miejscempotyczek.

Pomnikiitablicepamięcizachowanewkrajobrazieziemi garbowskiej, wzniesione z inicjatywy kombatantów, władz gminnychorazmieszkańców,sączęściąnaszejhistorii.

Minęło wiele lat od ich postawienia, odeszli też ludzie, którzyjewznosili.Zkoniecznościpominiętoepitafiaitablice znajdujące się wewnątrz kościoła Pominięto też groby znaczącychmieszkańcówgminy,botoznacznieposzerzyłoby wydawnictwo. Jest to zatem temat, który zasługuje na dużo szersze opracowanie przez historyków I niech to będzie wyzwaniem dla młodego pokolenia do szukania świadków izapisywanianieodkrytychkarthistorii.

W publikacji, poza fotografiami i opisami wydarzeń, zostałyzamieszczonesprawozdaniazuroczystościodsłonięcia pomników i tablic, znalazły się też krótkie biogramy ludzi, którzyswojąpostawąicodziennąpracąwcielaliwżycieideały patriotyzmu i umiłowania ojczyzny Znajomość tych osób, przyczynisiędoutrwaleniaszacunkudladokonańminionych pokoleńiludzigodnychnajtrwalszejpamięci.

Na wszystkich tablicach zamieszczona została hasłowa informacja dla niewidomych w języku Braill'a oraz kod QR do zeskanowania i wysłuchania w telefonie nagrania audiotekstuzamieszczonegonatablicy.Zpewnościąopisy ifotografiezawartenatablicachprzybliżąciekawąhistorię tych miejsc, będą też przydatne turystom odwiedzającym terenygminy.

Budując przyszłość, nie wolno nam zapominać o przeszłości, zbyt dużo nas ona kosztowała Pamiętając o grobach naszych najbliższych, przekazując dzieciom iwnukomwiedzęonaszychprzodkach,powinniśmyrównież pamiętaćomiejscachpamięci,gdyżsąonenieodłącznączęścią historii, tradycji i krajobrazu naszej małej ojczyzny. Znajomość i opieka nad nimi, jest zarazem naszym obowiązkiem jak i wartością, którą powinniśmy znać i ciągle nanowoodkrywać. Mamynadzieję,żeniniejszapublikacjabędzieźródłemwiedzy o miejscach pamięci zarówno dla młodzieży, jak i dla miłośnikówhistorii,atakżeosóbodwiedzającychnasząGminę Garbów.

37
1. Tablica przy Zespole pałacowo-parkowym z XIX wieku wGarbowie 2.TablicaprzyCmentarzuwojennymzIwojnyświatowej 3.TablicaprzedStarymcmentarzemwGarbowie

MIEJSCAPAMIĘCINARODOWEJ WGMINIEGARBÓW

Ojczyzna to ziemia i groby. Jak więc długo trwa pamięć o grobach, tak długo trwa siła związku z Ojczyzną. marszałek Ferdynand Foch

INNEMIEJSCAPAMIĘCI WGMINIEGARBÓW

GARBÓW

● Tablica – upamiętniająca gen. Zygmunta Broniewskiego przywejściudopałacu.

● Dąb Pamięci Czesława Jędrejka, na placu przed Szkołą Podstawowąim.MariiKonopnickiejwGarbowie.

● Tablica – upamiętniająca nauczycieli tajnego nauczania wbudynkuSzkołyPodstawowejwGarbowie.

●Tablica–upamiętniającaWalerięiWładysławaWachów,na budynkuPocztyPolskiej,ul.KrakowskiePrzedmieście.

●Tablica–pamięci4strażakówzamordowanychnaMajdanku w 1942r., przy wejściu do Domu Strażaka, ul. Krakowskie Przedmieście.

● Pomnik – poświęcony OSP w Garbowie, przed Domem Strażakaul.KrakowskiePrzedmieście.

KOŚCIELISKO

● Ruiny kościoła św Wojciecha z XVIII wieku, spalonego w1915r

Podziemiakościoła–miejscepochówku:

●bpsufraganaMateuszaMaurycegoWojakowskiego

●WiktoriizTyszkiewiczówiAleksandrahr Jezierskich.

STARYCMENTARZWGARBOWIE–ul.Słoneczna

●KaplicaMoskalewskich.

●NagrobekJózefaNakoniecznego.

●NagrobekWitoldaiZofiiTrzcińskichisynaTadeusza.

GARBÓW

●CmentarzwojennyzokresuIwojnyświatowejz1915roku, przyul.Stawowej,naprzeciwkoHoteluGarbów

● Kamień Kościuszki – z napisem: „Cześć Kościuszce 18171917”, postawiony w 100 rocznicę śmierci Naczelnika, wzach.częściZespołupałacowo-parkowegowGarbowie.

● Pomnik – pamięci mieszkańców Gminy Garbów pomordowanychprzezniemieckichfaszystówwlatach19391945, w zachodniej części Zespołu pałacowo-parkowego wGarbowie,przydrodzeLublin-Warszawa.

● Pomnik Kamień Niepodległości – upamiętniający 100 rocznicęOdzyskaniaprzezPolskęNiepodległości1918-2018, przedDomemStrażakawGarbowie.

● Pomnik – upamiętniający 5 lotników z garbowskiej parafii, walczących podczas II wojny światowej w Polskich Siłach Powietrznych w Wielkiej Brytanii, położony na placu kościelnym.

CMENTARZPARAFIALNYWGARBOWIE

Grobywojenne:

● Mogiła dwóch nieznanych żołnierzy WP poległych we wrześniu1939r

● Mogiła pojedyncza: Andrzej Kozieł żołnierz WP, poległ 14kwietnia1945r.

● Mogiła 5 nieznanych żołnierzy WPpoległych we wrześniu 1939r

● Mogiła zbiorowa pamięci 13 mieszkańców garbowskich czworaków,rozstrzelanychprzezhitlerowców17XI1942r

BOGUCIN

● Pomnik upamiętniający pacyfikację wsi Bogucin w dniu 9lipca1944r.,przydrodzepowiatowej,obokKarczmy„Bida”.

●PomnikpamięciżołnierzyAKppłk.WacławaRejmakaps. „Ostoja”ipor.MieczysławaKańskiegops.„Czeczot”, zamordowanychprzezfunkcjonariuszyUB18października 1945r.,nagranicyzmiejscowościąPociecha.

MIEJSCAPAMIĘCI

WPRZYBYSŁAWICACHiZAGRODACH

● Tablica upamiętniająca Mariana Gietkę, w Szkole Podstawowejim.BolesławaPrusawPrzybysławicach.

● Tablica Pamięci Nauczycieli i Pracowników Szkoły Powszechnej w Przybysławicach w latach 1960-1967, na budynkuPrzychodniLekarskiej„Salus”(dawnaszkoła).

●TablicapamięciJózefaPiłsudskiego,nabudynkuwzespole parkowym–Przybysławice18.

●KapliczkasłupowawPrzybysławicachz1926r.,nadstawem „Przybysławskim”.

● Kapliczka słupowa w Zagrodach z 1922r na prywatnej posesji,ul.Nadstawna25.

PomnikKamieńNiepodległości

–upamiętniający100.rocznicęOdzyskaniaprzezPolskę Niepodległości1918-2018

38
fot. 2021 r

WojnanaUkrainiezaszokowałaświat

Kończy się rok 2022 – rok pod znakiem wojny wUkrainie.WojnatotragediaUkraińców,alemawpływnacałą Europę,całąPolskęinanaszewojewództwo.

Wnocy 24 lutego 2022 roku prezydent RosjiWładimir Putin wystąpił z orędziem do narodu, podczas którego ogłosił początek „wojskowej operacji specjalnej” mającej na celu obronę ludności Donbasu przed „ludobójstwem” oraz „demilitaryzację i denazyfikację Ukrainy” W rzeczywistości tego dnia Rosja rozpoczęła bezprawną i krwawą agresję zbrojną na sąsiadującą Ukrainę.Wybuchłastrasznawojna,tużzanasząwschodniągranicą. DoPolskipłynęłafalauchodźców Główniekobietzdziećmi.Każdy pomagał jak mógł. Organizowali się mieszkańcy, powstały grupy pomocowe,włączyłysięgminy Pomocnieślicałądobęnaparkingu trasyS17wolontariuszenaMOPMarkuszów,czyliMiejscuObsługi Podróżnych.

Od początku inwazji wojskowi z Rosji dopuszczają się licznych zbrodni wojennych - morderstw na nieuzbrojonych cywilach,gwałtów,kradzieży Symbolemokrucieństwanajeźdźców stały się miejscowości pod Kijowem, m in Bucza, Irpień i Hostomel, gdzie agresorzy zabili w pierwszych tygodniach konfliktu co najmniej kilkuset mieszkańców Kilkadziesiąt tysięcy osób zginęło w całym kraju w wyniku rosyjskich ostrzałów ibombardowań.

– Szok spowodowany tak drastycznymi wydarzeniami w XXI wieku sprawił, że „odchorowałam” bandycki napad ruskich sołdatów na Ukrainę i przez miesiąc byłam wyłączona z normalnego życia. Zresztą, nie ja jedna. Wielu rodaków widząc paniczną ucieczkę matek z dziećmi, starszych, chorych z ostrzelanej Ukrainy przeżywała to samo, mając w pamięci losy Polaków w czasie II wojny światowej – powiedziała autorka wzruszającegowiersza–ZofiaAbramek.

Czasemmyślęsobieprozą,czasempoezją: Rozpieściłanaswspółczesnośćszalonympostępem, którydajeułatwienia,tryskawygodami preferujepokój,spokój,pełnądemokrację abyludzieoswymżyciustanowilisami

Mamydostępdokultury,możliwośćrozwoju wedługwłasnychupodobań,uzdolnieńiżyczeń.

Każdydzieńprzynosinowetroskiinadzieje zwykłyczłowieksnujeplanymisternychobliczeń… co,gdzie,kiedyszczęściedaje,nazawszezapewni komfortżyciawśródrodzinywdomowymazylu. Jestbezpiecznie,swojsko,miłowukochanymkraju ichcężycieswojeprzeżyćwłaśniewtakimstylu.

Międzytymcochcęimogę–szalonaróżnica. Legływgruzachmojeplanypodkonieclutego. RosjanajechałazbrojniebiednąUkrainę, rozpętałastrasznąwojnę.Czynamnicdotego?

Kilkanaściekilometrówodpolskiejgranicy czołgi,bombyirakietyniosąśmierć,zagładę starym,chorym,matkom,dzieciom,bezbronnymcywilom. DziczPutinaprzeciwnikomtakimdajeradę.

BiednematkiwyRosjankirodziłyściesynów, bynażerniewinnychwydaćtemupotworowi.

Kazałyścieimzabijaćkobietyidzieci?

Czynićgwałt,rujnowaćżyciebiednemuludowi malowniczejUkrainy,gdzieżyznyczarnoziem czekazwiosnąnanasiona,bydaćnoweżycie?

Asynowiewasisprawią,żekrewzamiastdeszczu wsiąkniewziemię.Krwaweplony„zwycięstw”zobaczycie. JakRosjankomatkobędzieszwitaćswegosyna? Jeśliszczęściecidopisze–uściśnieszmordercę. Alboszczątkipoległegooddaszczarnejziemi, Niedoczekaszswoichwnuków–popękaciserce.

Matki,którerodząsynówna„mięsoarmatnie” rozgrzeszdobryJezuChryste–onenietakchciały. Oczekująwsparcia,szczęścia,synowejiwnuków; ztąnadziejąswoichchłopcównaświatwydawały Miłośćmatkiwszystkomoże,nawetświatodmienić, nawetstrącićztronuświra,szaleńca,potwora. Otrząśnijciesięniewiastyzkobiecejniemocy postawciekresludobójstwu.Przyszłanatopora. Czegowambrak?Czegoskąpi„matuszkaRosija”? małoziemi?małolasów,powietrzaczywody? Tylkozłodziejibandytanapadasąsiadów, ręcemaodkrwiczerwone,niszczywioski,grody

Ileżaluicierpienia,strachu,łezwylanych, oceanyludzkiejkrzywdy,morzazłorzeczenia zalewająkrajgnębionyatakiempotworów krwiąobrońców,któraziemięwmogiłęprzemienia. Oligarchówpieniądzchroni,uciekająwszyscy zrodzinami,pociotkamiwbezpieczneazyle nieliczysięnarodowość,leczzasobnośćkiesy. Śmierćnawojniejestdlabiednych–mogąchociażtyle. Miliarderówdużowcześniejwypłoszyławojna ichojczyzna–tamgdziepieniądz,taki„cieleczłoty”. Walczyćniechcą,bototchórze,bronićniepotrafią. Azawolnośćkrewprzelewać:przywilejbiedoty OtwórzoczywielkaRosjo,zawróćodprzepaści, powytracaj„duszegubów”mądrościąnarodu, niechsiędławiąmajątkamizjadającnajbliższych. Zwykłyczłowiekniechniecierpistrachuanigłodu. Niechnapolubitwystanąwielcypolitycy, decydenci–czylitchórzewpancernychosłonach, którychwbunkrachjeszczestrzeżekordonochroniarzy abymogliśnićimarzyćocarskichkoronach.

Łatwoszastaćludzkimżycieminaśmierćwysyłać synów,mężów,ojców,braci,botonicnieboli. Śmierćzabierabłyskawicznie,gasiludzkieżycie tylkorośniesiędotegomomentupowoli.

Czydoprawdytonaświeciewiekdwudziestypierwszy? Najbogatsizwyrodnialcyonasdecydują?

Tocyborgi,automatypozbawioneuczuć.

Żebywludzkiejkrwisiękąpać–wojnywywołują.

KrwawiszbiednaUkrainobroniącswejwolności widmośmierciwświatwygnałokobietyidzieci. Przygarniemy,pomożemyprzeczekaćnajgorsze ażpokojugołąbwniebonadojczyznąwzleci.

Ześlij,Boże,kresprzemocy,zabrońludobójstwa. Spraw,bytylkotenzabijał,ktopotrafiwskrzeszać.

Nakażmiłośćibraterstwowśródmieszkańcówziemi aniebędzieszmusiałwięcejdoludzisięmieszać.

Kochamczystybłękitniebaozdobionysłońcem lubksiężycemnocnąporąwśródsłowiczychtreli.

ZeślijBożepokójludziom,spokójidostatek.

Zalejcienimcałąziemięskrzydlacianieli...

39

OSIĄGNIĘCIAISUKCESY

WarchiwachTPZGznajdująsięmedale,odznaki,dyplomy, listy gratulacyjne wyrażające uznanie dla dokonań członków stowarzyszenia oraz dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Garbowskiej, które zostało uhonorowane przez władze gminne, regionalneiwojewódzkie.

*Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej zostało uhonorowaneMedalemWojewodyLubelskiego- za wieloletnią działalność na rzecz społeczności lokalnej i promocję regionu, w szczególności za działalność wydawniczą oraz zaangażowanie w organizację uroczystości patriotyczno-religijnych Medal wręczył Marszałek Woj lubelskiego Jarosław Zdrojkowski, podczas VII Sejmiku Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny wGościeradowiew2006r

*HalinaStępniak,prezesTPZG,członekZarząduWojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny została uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi - za pracę w oświacie (1989r.)

- Odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej - za aktywną działalność społeczną i upowszechnianie kultury i tradycji regionalnej - w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa NarodowegowręczyłMarszałekWoj.Lub.J.Zdrojkowski2006r

-DyplomWojewody Lubelskiego Wojciecha Żukowskiego – za popularyzowanie idei „Małej ojczyzny”, pielęgnowanie tradycji i historii ziemi garbowskiej oraz wspieranie jej uczestnictwa w życiu społeczno-kulturowym województwa lubelskiegowręczył Marszałek Województwa Lub Krzysztof Grabczuk, podczasVIII SejmikuWRTR we wrześniu 2007 r wWłodawieOkunince.

-Odznakę Honorową „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego,wręczyłMarszałekWojewództwaLubelskiegoKrzysztof Grabczuk, podczas IX Sejmiku WRTR 5 września 2008 r wDęblinie.

-Nagrodę Kulturalną Województwa Lubelskiego – za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury - wręczył Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk, podczas SejmikuWRTRwewrześniu2009r.wPuławach.

-MedalWojewodyLubelskiego-zazasługidlaWoj.Lubelskiego - wręczył Krzysztof Grabczuk w Centrum Spotkania Kultur w2018r

*Krystyna Zlot otrzymała Dyplom Uznania Wojewody Lubelskiego-zazasługinarzeczkultywowaniatradycjiiochrony dziedzictwakulturowego–wręczyładrMagdaParzyszekzWRTR w Lublinie w 2015 r. w Garbowie (podczas odsłonięcia kopii obrazu Jana Matejki „Sobieski pod Wiedniem” autorstwa KrystynyZlot).

*Bożena Tuszyńska-Firlej otrzymała Dyplom Uznania Wojewody Lubelskiego - za zasługi na rzecz kultywowania tradycji i ochrony dziedzictwa kulturowego – który wręczyła drMagdaParzyszekzWRTRwLubliniew2015r podczaskonferencjiwGarbowie.

*MałgorzataSanaluta otrzymałaDyplomUznaniaMarszałka Lubelskiego-zazasługinarzeczkultywowaniatradycjiiochrony dziedzictwa kulturowego – który wręczyła dr Magda Parzyszek zWRTRw2015r podczaskonferencjiwGarbowie.

*Stanisław M. Stępniak, red naczelny „Głosu Garbowa”–otrzymał Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego - za zasługi dla woj lubelskiego przyznany przez Sejmik Woj Lubelskiego, który wręczył dr Henryk Smolarz, doradca SławomiraSosnowskiegoMarszałkaWoj.Lubelskiegow2016r

*KrystynaZlot-uhonorowanazostałaMedalemPamiątkowym Województwa Lubelskiego – za zasługi dla Województwa Lubelskiego – który wręczył Zbigniew Wojciechowski Wicemarszałek Województwa w 2019 r podczas jubileuszu 40-leciadziałalnościartystycznejK.Zlot.

Z okazji Jubileuszu 40-lecia Wojewódzka Rada Towarzystw RegionalnychwLubliniedyplomyotrzymaliw2022r.:

*MałgorzataSanalutai*KazimierzFirlej-DyplomyUznania Wojewody Lubelskiego - za aktywne uczestnictwo w życiu społeczno-kulturalnym małej ojczyzny, pielęgnowanie i popularyzowanie tradycji regionalnych, współorganizowanie uroczystości patriotyczno-religijnych, zaangażowanie w ochronę zabytkóworazupamiętnieniemiejscpamięcinarodowej

*StanisławM.StępniakotrzymałDyplomUznaniaMarszałka Województwa Lubelskiego - za szczególne zaangażowanie w działalność społeczno-kulturalną, upowszechnianie wiedzy na temat bogactwa rodzimej tradycji oraz nieoceniony wkład wrozwójipromocjęnaszegoregionu.

40

To takie ważne

Możedziśtegotakniedostrzegasz mójczytelnikuinternetowy

jakwielkimdaremjest„GłosGarbowa”

międzywersamiojczystejmowy

Kiedyspokojniesiedziszwfotelu przerzucaszkartki,adeszczwciążleje, tyzaspokajaszswojąciekawość tym,cosięwokółnaswgminiedzieje. Siedzisziczytasz,zdziwieniewzrasta gdyróżnorodneprzeglądaszzdjęcia Jakietowszystkoważneicenne nigdyniemiałeśotympojęcia!

Toprzecieżstare,rodzimedzieje naszetradycje,obrzędy,wieści.

Tyleżmądrościuprzodkównaszych, żetrudnowgłowietowszystkozmieścić. Jesteśmydumniznaszychosiągnięć czasemażpycharozsadzamyśli, aletoprzecieżzmądrościdziadków ciągleczerpiemywielekorzyści.

Inaichbaziewciążsięwspinamy wykorzystująctechnikę,wiedzę nowenarzędzia,środkiimoce takdziśniezbędnewświatowympędzie. Alemusimymiećnauwadze izapriorytettostawiaćsobie, żewżyciuważnesąwciążkorzenie, któretakwielemówiąotobie.

Otwojejwiosceicałejgminie ojejwłodarzach,jakoniądbali

Tobowiemwarteupamiętnienia dlatychpokoleńmłodychiśmiałych. Ztegoteżwzględuwielkiszacunek mamydlacałejnaszejRedakcji paniHalincedziękizapracę, którawciążdajemocsatysfakcji.

Więcwszystkimzdrowia,szczęściażyczymy samychsukcesów,ciekawychzdarzeń nowychsiłwpracyorazspełnienia życiowych,dziennikarskichmarzeń.

eSeMeS

Dedykacja dla Ewy Pochwatki i Zosi Abramek Nawetgdybymnierzuconowgłębinyodmętu tonienapiszęwiersza,boniemamtalentu… ZawszystkieWaszewiersze,wdowóduznania redaktor„GłosuGarbowa”serdeczniesiękłania!

Dziękujemy

Czasbiegnietaknieubłaganie żechciałobysięgozatrzymać chociażnachwilęzamknąćwramy bydłużejtrwałatagodzina. Zpewnościąpowieszczytelniku, żetoszmatczasupismatego odkądtopierwszy,,GłosGarbowa” wszedłdo,,dziedzictwa”garbowskiego. Zawszenaswitałmiły,,Wstępniak” zapraszałwprogiswego,,domu”

ioprowadzałpopokojach bynienudziłosięnikomu.

Dziśpromotoromtejgazety winniśmywdzięczność,szacunekwielki żeznajdowaliciągle,,perły” iwyjmowalijakzmuszelki.

Oninasnigdyniezawiedli zrękawawyciągaliasy

To,conaswszystkichurzekało towiadomościpierwszejklasy! Promocjeksiążek,wernisaże, wystawy,imprezy,byćmożeniewiesz wszystkopodpiecząTowarzystwa podczujnymokiemPaniPrezes!

Takniosłysięwświatarcy-newsy wszelkiezdarzenia–mega,mini wszystkieciekawe,wartewzroku

bobyłysercemnaszejgminy!

Iemanowałświatkultury

pięknem,urokiemprostychrzeczy iniczymświetlikpośródnocy zadziwiał,gdytakwgminieświecił!

Leczto,codobreorazpiękne

szybkoodchodzi–prawoczasu

NiezapomnimyWaszychzasług

PaniHalinko,PanieStasiu!

Słównamtubraknie,bydziękować zatęspuściznędlapotomnych

Wswoichdziałaniachzdobyliście tytuł,,wytrwałychiniezłomnych”.

Czysłonkogrzało,czydeszczsiąpił czyśniegpuszystyścieliłdrogę wyjazd,relacja,extra-przekaz

-niedasięstreścićtegosłowem. Wpamięciwszystkichpozostaną książki,opisy,albumy,słowa, misterniewykonanapraca wnaszejgazecie,,GłosGarbowa”.

ChociażżegnamysiędziśzWami to,,Głos”tenznamipozostaje

Nadalnambędzieprzewodnikiem

małejOjczyznykwitnącymmajem!

PaniRedaktor,Naczelnemu życzymydziśzdrowia,radości dużorelaksu,siłwitalnych

bymoglinałamachgazetygościć! Byczasemwsparlidobrąradą fotorelacją,doświadczeniem, by,,GłosGarbowa”ciąglepiękniał znimnaszagmina,jakmarzenie!

41
Ewa Pochwatka, 4 stycznia 2022 r Ewa Pochwatka Pożegnanie z redakcją „Głosu Garbowa”. Kwiaty od wójta Kazimierza Firleja, 31 grudnia 2021 r

OBECNEWŁADZE

TowarzystwaPrzyjaciółZiemiGarbowskiej

ZarządTPZG

HalinaStępniak–prezesTPZG

WiesławOstapiński–wiceprezes

ElżbietaChyż–skarbnik

BożenaMajewska–sekretarz

JoannaChałas–członek

EwaWiśniewska-Matraszek–członek

JanWójcik–członek

KomisjaRewizyjna

KatarzynaMiszczuk–przewodnicząca

KrystynaDrozd–członek

AnnaButryn–członek

W gronie garbowskich regionalistów

AbramekZofia–byłanauczycielkaSPwGarbowieiBogucinie, Bartoszcze-WylaźNina–dyr SPwGarbowie, ButrynAnna–byłanauczycielkaSPwBogucinie, BieniekHubert–pracownikZakładuKamieniarskiego„Kalcyt”, ChabrosKatarzyna–pielęgniarkaZOZGarbów, ChałasJoanna–byłanauczycielkaSPwGarbowie, Chyż Elżbieta – była główna księgowa w firmach o różnym charakterzeksięgowości, DrozdKrystyna–byładyrektorSPwBogucinie, DrozdMałgorzata–pracownikUGGarbów, FirlejKazimierz–wójtGminyGarbów, Tuszyńska-FirlejBożena–nauczycielkaSPwGarbowie, FlisiakJadwiga–bibliotekarkaGBPwJastkowie, Grabarz-SochalJoanna–nauczycielkaSPwGarbowie, KupiszUrszula–dyr SPwLeścach, KramekEdyta–pracownikUGGarbów, KwiatekMirosław–byłydyrektorSPwGarbowie, ŁuczywekLeszek– wójtGminyMarkuszów, MajewskaBożena–pracownikUGGarbów, MuszyńskiSylwesterAntoni–byłypracownikWSKŚwidnik, MazurAgnieszka–dyr SPwBogucinie, MatraszekPaweł–informatykwUGGarbów, MiszczukKatarzyna–skarbnikGminyGarbów, OstapińskiWiesław–byłydyr SPwPrzybysławicach, PochwatkaEwa–byładyr SPwPiotrowicachWielkich PrażmoElżbieta–wychowawcaświetlicywGarbowie, PuchałaAlina–byłykierownikGOPSwGarbowie, SanalutaMałgorzata–z-cawójtaGminyGarbów, StańczakJolanta–właścicielka„DworuLeśce”, StańczakJarosław–właściciel„DworuLeśce”, Stępniak Stanisław – były pedagog SPi Gimnazjum w Przybysławicach, StępniakHalina–byłanauczycielkaSPwPrzybysławicach, Stępniak-ŁuczywekAgnieszka–psycholog SPwGarbowie, Stępniak-Sołyga Paulina –starszyspecjalistads.jakościNestle PolskaS.A.–„Nałęczowianka”, Sołyga Mirosław – właściciel/piwowar Browar Chmiele Nałęczowskie, SempkaZdzisława–byłypracownikODRwKońskowoli, Wisniewska-Matraszek Ewa – nauczyciel anglista V LO wLublinie, WójcikJan–nauczycielhistoriiSPwBogucinieiGarbowie, WójcikAnna–byłydyrektorSPwBogucinie, Zlot Krystyna – były naczelnik Urzędu Poczty w Garbowie, artystaplastyk, DecMariola–pracownikUGwGarbowie, SzymczakKinga–studentka,red.„GłosuGarbowa”.

CzłonkowieZespołuRedakcyjnego

„GłosuGarbowa”działającywciąguostatnichlat iwrokujubileuszu2021

StanisławM.Stępniak–red.naczelny„GłosuGarbowa”, HalinaStępniak–sekretarzred.iwydawcagazety, ElżbietaChyż–skarbnik, KazimierzFirlej–wójtgminy,sprawysamorządoweiinwestycje, Małgorzata Sanaluta – z-ca wójta, projekty, wydarzenia kulturalne, MartaPlecha–BiuletynGKPiRPA, PiotrChabros–sport,GTSZawiszaGarbów, PawełMatraszek–informatyk,„GłosGarbowa”wInternecie, Współpraca: EdytaKramek–projekty,promocjagminy, ElżbietaStodulska–nowościbiblioteczne, ZofiaAbramek,EwaPochwatka–poezjailiteratura, Krystyna Zlot, Antoni S. Muszyński, Anna Butryn – wystawy malarskie,wernisaże,ElżbietaPrażmo–rękodzieło,kiermasze, NinaBartoszcze-Wylaź–wydarzeniaszkolne,SPwGarbowie, Agnieszka Stępniak-Łuczywek, fot. z uroczystości szkolnych igminnych,artykułypsychologiczne, HubertBieniek–fot.iwiadomościzdawnejprasyoGarbowie, BożenaMajewska–sprawozdaniazobradTPZG, ZdzisławaSempka–wyjazdyturystyczne.

KolejniprezesiTPZG

RyszardKopyciński 29.11.1990–07.03.1991

WiesławOstapiński 07.03.1991–28.03.1992

EwaKorulczyk 28.03.1992–03.04.1993

EwaKorulczyk 03.04.1993–28.05.1994

TomaszLalak 28.05.1994–24.11.1999

HalinaStępniak 24.11.1999 dochwiliobecnej

HonorowiczłonkowieTPZG

W uznaniu zasług w popularyzowaniu tradycji i współczesności Garbowa godnością honorowych członków TPZG zostaliuhonorowani:w1992r.:

-AleksanderFijałkowski,malarz,rzeźbiarzzPrzybysławic, -Bronisław Pietrak, artysta kowal, wycinankarz, poeta, prozaik zGutanowa,

- Maria Gordon-Smith, pisarka, córka Mieczysława i Zofii Broniewskich–właścicieliCukrowni„Garbów”, -Franciszek Skoczylas, pracownik folwarczny w majątku ZygmuntaBroniewskiegowGarbowie, -w2008r ks.kan.StanisławWąsik–proboszczparafiiGarbów, duchowyopiekunregionalistów, - w 2009 r Maria Sobiesiak, s salezjanka z Garbowa, współpracującazred.„GłosuGarbowa”.

Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą… ks. Jan Twardowski

20 listopada 2022 roku zmarł ks. kan. Stanisław Wąsik,(1938-2022)wieloletniproboszczparafiiGarbów Zmarłyspędziłwniejponad40lat.

Uroczystości pogrzebowe w dn 23 listopada zgromadziły rzeszę wiernych. W koncelebrze Mszy św pod przewodnictwem abp. Stanisława Budzika wzięło udział kilkudziesięciu księży wraz z bp. Ryszardem Karpińskim,wieloletnimprzyjacielemzmarłego.

Z wielkim żalem żegnamy naszego duchowego opiekunaregionalistów,honorowegoczłonkaTPZG.

Zarząd i członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Garbowskiej

42

Redakcjaiwspółpracownicy„GłosuGarbowa”, GBPwGarbowie,kwiecień1999r.

Od lewej stoją:AgnieszkaStępniak-Łuczywek,JanKonefał,AlinaPuchała,KrzysztofPuchała,LeszekŁuczywek,UrszulaKupisz, JanWójcik,GrażynaSkoczylas-Kapica,KrzysztofFlisiak. Siedzą: BożenaMajewska,ZdzisławNiedbała,NinaBartoszcze-Wylaź, StanisławM.Stępniak,HalinaStępniak,KrzysztofStyła,EwaKorulczyk,TomaszLalak,ZofiaAbramek Nieobecne: ElżbietaChyż,MarzenaWartacz.

Spotkanieredakcjizosobamipiszącymido„GłosuGarbowa”DomWeselnyROMAX,marzec2011rok Od lewej stoją: EwaWiśniewska-Matraszek,PawełMatraszek,UrszulaKupisz,MałgorzataSanaluta,EdytaKramek,KatarzynaChabros, AnnaWójcik,JolantaStańczak,KrystynaZlot,KazimierzFirlej,BożenaTuszyńska-Firlej,AlinaPuchała,JadwigaFlisiak,Leszek Rozpędowski(właścicielROMAX-u). Siedzą: NinaBartoszcze-Wylaź,ElżbietaChyż,BożenaMajewska,AntoniS.Muszyński, HalinaStępniak,StanisławM.Stępniak,ZdzisławaSempka,ZofiaAbramek,WiesławOstapiński.

TowarzystwoPrzyjaciółZiemiGarbowskiej,e-mail:glosgarbowa@o2.pl,tel.537496490, Druk:drukarniaINTERGRAFLubartów;Nakład150egz.

Okładka:PtakigarbowskichstawówiwydawnictwaTPZG; fot. Agnieszka Stępniak-Łuczywek

43 43

WYDAWNICTWATPZG

MIEJSCA PAMIĘCI WGMINIE GARBÓW

44