Page 1

cobertes_llibreB_memoria2010.indd 5

11/04/2011 12:31:33


cobertes_llibreB_memoria2010.indd 2

11/04/2011 12:31:56


salutació

2

qui som

4

què hem fet fets més rellevants del 2010

10 11

gestió de centres esportius cem claror cem sagrada família cem marítim cem can caralleu l'esportiu de llinars

12 16 20 24 28 32

organització d'esdeveniments esportius la milla torneig de bàsquet de nadal cros de can caralleu raid barcelona marítim altres esdeveniments

36 38 40 41 42 43

seccions esportives

44

compromís social

48

comunicació i imatge

54

claror club

58

com ho hem fet fets més rellevants del 2010 aportacions principals de les àrees centrals aportacions principals a les comissions transversals

60 61 62 63

resultats i indicadors

64

govern i direcció

71

paper reciclat

Memòria realitzada per l'Àrea de Comunicació, Imatge i Màrqueting de la Fundació Claror

1_memoria2010_INDEX_SALUTACIO_QUISOM.indd 1

11/04/2011 12:21:37


1_memoria2010_INDEX_SALUTACIO_QUISOM.indd 3

18/04/2011 10:05:13


salutaci贸

1_memoria2010_INDEX_SALUTACIO_QUISOM.indd 2

11/04/2011 12:21:45


qui som

1_memoria2010_INDEX_SALUTACIO_QUISOM.indd 4

11/04/2011 12:21:46


qui som | 5

La Fundació Claror i les entitats vinculades La Fundació Claror és una entitat catalana privada sense ànim de lucre, nascuda al barri de la Sagrada Família de Barcelona, que promou l'esport, la salut, la cultura i el lleure per a tothom.

Fundada per Claror Societat Cooperativa Catalana Limitada l'1/12/1989, avui ha ampliat l'abast de la seva activitat inicial amb el seu propi creixement i amb la participació en altres entitats vinculades.

1999

1989

2009

Junta directiva

Patronat

Consell d'administració

10 membres

6 membres

5 membres

2 AMPA Sagrada Família 2 Claustre CEIP Sagrada Família 2 Socis col•laboradors 1 Empleat de la Fundació Claror 3 Externs

2 URL

Universitat Ramon Llull

2 CEC

Centre Excursionista de Catalunya

2 Fundació Claror

2 Escola Ginebró 3 Fundació Claror

gestionen

gestiona

gestiona

gestiona

gestionen

1999

1982

1998

2001

2009

Sarrià Barcelona

Gràcia Barcelona

Eixample Barcelona

Ciutat Vella Barcelona

Llinars del Vallès Vallès Oriental

31.000 m2

6.500 m2

4.300 m2

6.400 m2

5.200 m2

125 treballadors

107 treballadors

80 treballadors

71 treballadors

43 treballadors

7.261 abonats

9.024 abonats

9.535 abonats

6.171 abonats

2.361 abonats

451 treballadors*

34.352 abonats

*Aquesta dada inclou els treballadors del centres esportius i els treballadors de les Àrees Centrals de la Fundació Claror

1_memoria2010_INDEX_SALUTACIO_QUISOM.indd 5

11/04/2011 12:21:46


6 | fundació claror | memòria i balanç d'activitat 2010

Missió

(el que volem ser ara)

Visió

(el que volem ser en el futur)

La missió última de la Fundació Claror es contribuir, des de l'esport i la salut, la cultura i el lleure a millorar la qualitat de vida de les persones al llarg de la seva vida.

La Fundació Claror vol ser reconeguda com una entitat catalana experta i de referència en l'àmbit de l'esport socialment inclusiu.

La Fundació promou i presta serveis esportius de qualitat des d'un plantejament socialment inclusiu (esport per a tothom), èticament responsable i de compromís amb l'entorn.

La Fundació Claror es percebuda per part de les administracions i altres institucions com un gestor fiable i compromès que procura el màxim arrelament territorial i amb l'entorn dels seus centres esportius.

La Fundació fonamenta la seva actuació en una clara orientació a la satisfacció dels seus clients i usuaris i es basa en la capacitat, l'actitud, la implicació i la satisfacció del seu equip professional, en el bon funcionament i el confort de les seves instal•lacions i en la diferenciació a partir del sentiment de pertinença i de vinculació generat entre els seus usuaris i en la relació amb els col•lectius i organitzacions de l'entorn. La gestió que desenvolupa la Fundació s'inspira en els models d'excel•lència i sostenibilitat i es regeix per un codi ètic propi que recull els valors i els principis d'actuació fonamentals de l'organització.

Alhora, la Fundació Claror vol ser vista com un agent expert capaç de transmetre coneixement a altres i de capacitar permanentment els professionals del sector de la gestió esportiva. La Fundació Claror vol estendre els beneficis dels seus serveis i la seva expertesa a tantes persones i col•lectius com li sigui possible amb un model de creixement sostenible des del punt de vista econòmic i de qualitat del servei. La Fundació vol ser reconeguda socialment com una entitat del màxim prestigi i presència en l'entorn del barri de la Sagrada Família.

Quasi 30 anys d'esport per a tothom La Fundació Claror es va constituir com a fundació privada l'any 1989. Els seus antecedents, però, es remunten a l'any 1978, quan neix “Claror Societat Cooperativa Catalana Limitada”. Per això, iniciem en aquest any el resum cronològic de l'entitat.

1978

1982

Neix la Claror 19 de Societat desembre Cooperativa Inauguració Catalana d'aquest Limitada, poliesportiu, formada l'Esportiu pels mestres Claror, que i els pares s'obre a tots d'alumnes els veïns del de l'Escola barri. Sagrada Família, que adquireixen als Jesuïtes la propietat de l'Escola. Inici de les obres per finalitzar el poliesportiu que els Jesuites havien deixat a mig construir als soterranis de l'Escola Sagrada Família.

1989

1993

L'Escola Sagrada Família passa a ser escola pública, i la Cooperativa Claror es centra a gestionar únicament l'Esportiu Claror.

Es dissol la Cooperativa Claror, i dona tot el seu llegat, i la gestió de l'Esportiu Claror, a la nova entitat “Fundació Privada Claror”.

20 de febrer Inauguració de l'ampliació de l'Esportiu Claror (inaugura pavelló, pistes d'esquaix, servei mèdic…), que a més passa a ser equipament esportiu municipal.

1981

1_memoria2010_INDEX_SALUTACIO_QUISOM.indd 6

2007

1986

1985

20 d'abril Primera edició de la Milla Sagrada Família.

1998 10 de maig Inauguració del Poliesportiu Municipal Sagrada Família, que l'Ajuntament de Barcelona concedeix en gestió a la Fundació Claror.

L'Esportiu Claror celebra el seu 25è Aniversari.

2001 La Fundació Claror inaugura el nou Poliesportiu municipal Marítim, al Passeig Marítim de la Barceloneta, que esdevé el primer centre de talassoteràpia públic de Catalunya.

1999

2009

L'Ajuntament de Apertura de l'Esportiu Barcelona concedeix de Llinars, un la gestió del Complex poliesportiu municipal Esportiu Can Caralleu de Llinars del vallès, a una Associació gestionat per una d'Entitats formada pel societat formada per Centre Excursionista de l'Escola Ginebró i la Catalunya, la Universitat Fundació Claror. Ramon Llull, i la Fundació Claror.

11/04/2011 12:21:46


qui som | 7

Model d'excel•lència La Fundació Claror i les seves entitats vinculades, en el seu afany de millora permanent, van adoptar com a referència de gestió el model d'excel•lència de l'EFQM (European Foundation for Quality and Management), la representació bàsica del qual és aquesta:

Agents

Resultats

Resultats en les persones

Persones

Estratègia

Lideratge

Processos, productes i serveis

Resultats en els clients

Resultats crítics

Resultats en l'entorn

Recursos i aliançes

Aprenentatge, creativitat i innovació

Els 8 elements de referència d'aquest model són:

Afegir valors als clients Liderar amb visió, inspiració I integritat

Aconseguir resultats equilibrats

Gestionar per processos

Model d'excel•lència

Assolir l'éxit mitjançant les persones

Afavorir la creativitat I la innovació

Assumir la responsabilitat d'un futur sostenible Desenvolupar aliances

1_memoria2010_INDEX_SALUTACIO_QUISOM.indd 7

11/04/2011 12:21:46


8 | fundació claror | memòria i balanç d'activitat 2010

El Model Claror Entre els empleats dels cinc centres esportius que gestionem i els de les Àrees Centrals, el Grup Claror aglutina més de 400 persones. Per a obtenir la màxima eficiència organitzativa, la Corporació té definit un organigrama professional funcional, que defineix diferents figures i òrgans de decisió, tal i com es representa a continuació.

És el màxim òrgan de govern de la Fundació Claror Vetlla per què l'activitat de l'entitat respongui als seus principis fundacionals. Estableix les estratègies generals a seguir. Ostenta la representació institucional. Tutela la gestió de l'equip directiu.

Patronat

Comissió executiva

Direcció general Direcció de desenvolupament corporatiu

Direccions executives

Direcció del centre

Direcció del centre

Direcció del centre

Direcció del centre

Direcció del centre

Equip de direcció del centre

Equip de direcció del centre

Equip de direcció del centre

Equip de direcció del centre

Equip de direcció del centre

Àrees centrals Comunicació i màrqueting

Projecte sociocultural

Econòmicofinancera Recursos humans Sistemes de gestió Sistemes i tecnologies de la informació

1_memoria2010_INDEX_SALUTACIO_QUISOM.indd 8

11/04/2011 12:21:46


1_memoria2010_INDEX_SALUTACIO_QUISOM.indd 9

18/04/2011 10:05:43


què hem fet

2_memoria2010_GESTIOCENTRES_EC_SF.indd 10

11/04/2011 12:23:30


2_memoria2010_GESTIOCENTRES_EC_SF.indd 11

18/04/2011 10:06:33


2_memoria2010_GESTIOCENTRES_EC_SF.indd 12

11/04/2011 12:23:34


què hem fet | gestió de centres esportius | 13

gestió de centres esportius massa social

34.352 total d'abonats

[34.516]

evolució del nombre total d'abonats dels centres 34.516 32.247

32.607 32.258 32.887

33.507

34.352

30.676 29.703 27.463

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

cem claror

9.808

9.953

9.820

9.677

9.579

9.326

9.222

9.431

8.991

9.024

cem sagrada família

9.374

9.449

9.930

10.386

9.919

10.062 10.045 10.228 10.097

9.535

cem marítim

3.308

4.834

5.241

5.664

5.950

5.934

6.371

6.447

6.341

6.171

cem can caralleu

4.973

5.467

5.685

6.520

7.159

7.131

7.249

7.401

7.083

7.261

l'esportiu de llinars

2.004

2.361

[dades del 2009]

2_memoria2010_GESTIOCENTRES_EC_SF.indd 13

11/04/2011 12:23:35


14 | fundació claror | memòria i balanç d'activitat 2010

abonats totals per sexes

abonats totals per franges d'edats

(a 31/12/10)

59,6% 49%

11,0%

51%

7,8%

4,1%

17,6% de 0 a 11 anys

de 31 a 64 anys

de 12 a 15 anys

més de 65 anys

de 16 a 30 anys

índex de satisfacció dels clients (1.288 enquestes)

[1.206]

54,6%

3,4% 1,4%

40,6%

34.352 Mitjana anual del nombre d'abonats total [34.516]

7.426 Cursetistes d'activitats no incloses en la quota d'abonament [7.290]

3.090 Participants d'activitats de clubs o associacions [3.199]

5.500 molt satisfets

insatisfets

satisfets

molt insatisfets

Participants en activitats escolars [4.981]

50.368

total massa social [49.334]

[dades del 2009]

2_memoria2010_GESTIOCENTRES_EC_SF.indd 14

11/04/2011 12:23:36


què hem fet | gestió de centres esportius | 15

usos dels usuaris regulars

1.665.050

349.876

Usos d'abonats dels centres [1.431.598]

Usos de cursetistes d'activitats o cursets no inclosos en la quota [361.505]

200.019

476.843

Usos de participants en activitats escolars en horari lectiu [121.543]

Usos de participants en activitats de clubs o associacions [253.882]

7.241

2.691.788

Mitjana d'usos diaris [6.040]

total usos regulars [2.168.528]

usos puntuals dels centres

33.227

10.380

Entrades ocasionals a les instal•lacions [29.791]

Entrades ocasionals per a actes o jornades esportives [12.911]

19.060

62.667

Entrades ocasionals de públic per a actes o jornades esportives [20.659]

total usos puntuals [63.361]

activitats i serveis

441.532

20.249

Total de places d'activitats ofertes incloses en la quota [322.306]

Total de serveis de salut oferts [20.339]

personal

426

237,23

Total empleats (persones) [393]

Total empleats (jornades equivalents) [227,69]

2_memoria2010_GESTIOCENTRES_EC_SF.indd 15

11/04/2011 12:23:36


16 | fundació claror | memòria i balanç d'activitat 2010

[dades del 2009]

2_memoria2010_GESTIOCENTRES_EC_SF.indd 16

18/04/2011 10:06:55


què hem fet | gestió de centres esportius | cem claror | 17

fites principals del centre Posada en marxa del servei d'Entrenador Personal. Consolidació de l'estructura directiva. Assoliment dels objectius pressupostaris en un any de crisi.

dades econòmiques

3.493.290

Ingressos del centre (en €) [3.452.365]

155.332

Despesa en mateniment (en €) [299.468]

56.616

Inversions efectuades (en €) [222.270]

principals millores efectuades al centre Canvi dels acumuladors de l'aigua calenta sanitària Instal·lació del desfibrilador automàtic elèctric i formació de persones. Canvi del sistema de tancament d'armariets amb la implantació de cadenat. Renovació del sistema de depuració de la piscina gran (rajos ultraviolats).

[dades del 2009]

2_memoria2010_GESTIOCENTRES_EC_SF.indd 17

11/04/2011 12:23:38


18 | fundació claror | memòria i balanç d'activitat 2010

massa social

9.024

total d'abonats

[8.991]

abonats totals per modalitats d'abonament

232

949

tot el dia

matí

62

migdia

nocturn

caps de setmana

161

familiar

604

infantil

90

targeta rosa t/d

targeta rosa alterns

(a 31/12/10)

75

3.780

3.071

abonats totals per sexes

abonats totals per franges d'edats

(a 31/12/10)

(a 31/12/10)

49,4%

55,7% 8,2%

50,6%

8,6% 4,8%

22,7%

de 0 a 11 anys

de 31 a 64 anys

de 12 a 15 anys

més de 65 anys

de 16 a 30 anys [dades del 2009]

2_memoria2010_GESTIOCENTRES_EC_SF.indd 18

11/04/2011 12:23:38


què hem fet | gestió de centres esportius | cem claror | 19

9.024

usos dels usuaris regulars

Mitjana anual del nombre d'abonats total [8.991]

432.176

91.867

1.807

Usos d'abonats dels centres [339.387]

Usos de cursetistes d'activitats o cursets no inclosos en la quota [56.948]

Cursetistes d'activitats no incloses en la quota d'abonament [1.801]

471 Participants d'activitats de clubs o associacions [572]

25.920

48.368

Usos de participants en activitats escolars en horari lectiu [17.523]

Usos de participants en activitats de clubs o associacions [50.925]

1.639

598.331

Mitjana d'usos diaris [1.482]

960

total usos regulars [524.786]

Participants en activitats escolars [649

usos puntuals del centre

12.262

total massa social [11.832]

índex de satisfacció dels clients (327 enquestes) 52,8% 3,3% 3,3% 40,6%

molt satisfets

insatisfets

satisfets

molt insatisfets

2_memoria2010_GESTIOCENTRES_EC_SF.indd 19

2.089

10.380

Entrades ocasionals a les instal•lacions [2.156]

Entrades ocasionals per a actes o jornades esportives [10.560]

15.570

28.039

Entrades ocasionals de públic per a actes o jornades esportives [15.840]

total usos puntuals [28.556]

activitats i serveis

116.442

3.636

Total de places d'activitats ofertes incloses en la quota [117.241]

Total de serveis de salut oferts [3.949]

personal

107

50,28

Total empleats (persones) [105]

Total empleats (jornades equivalents) [50,16]

11/04/2011 12:23:39


20 | fundació claror | memòria i balanç d'activitat 2010

Cartagena, 231-239| Eixample | Barcelona

Laborables de 7 a 24h | Dissabtes de 8 a 21h | Diumenges i festius de 8 a 15h

359

dies de l'any en què ha obert el centre

[dades del 2009]

2_memoria2010_GESTIOCENTRES_EC_SF.indd 20

11/04/2011 12:23:40


que hem fet | gestió de centres esportius | cem sagrada família | 21

fites principals del centre Canvi de model: implantació de la graella d'activitats incloses en la quota. Posada en marxa i inauguració dels nous espais. Reducció de l'ocupació en el centre, optimitzant el nombre d'abonats.

dades econòmiques

3.358.715

Ingressos del centre (en €) [3.445.473]

124.769

principals millores efectuades al centre

38.009

Nous espais: sales d'activitats, piscina, dos vestidors i dotació d'armariets, equips de so i canviadors de nadons.

Despesa en mateniment (en €) [212.772]

Inversions efectuades (en €) [65.123]

Substitució del terra dels hidromassatges.

Millora dels paràmetres de confort al vestíbul del centre: instal·lació cortina d'aire als accessos al vestíbul

[dades del 2009]

2_memoria2010_GESTIOCENTRES_EC_SF.indd 21

11/04/2011 12:23:40


22 | fundació claror | memòria i balanç d'activitat 2010

massa social

9.535

total d'abonats

[10.097]

abonats totals per modalitats d'abonament

217

945

tot el dia

165

familiar

143

infantil

migdia

matí nocturn

947

caps de setmana

targeta rosa t/d

(a 31/12/10)

83

3.366

2.604

abonats totals per sexes

abonats totals per franges d'edats

(a 31/12/10)

(a 31/12/10)

56,7% 50,5%

49,5%

11,9% 6,9% 3,9%

20,6%

de 0 a 11 anys

de 31 a 64 anys

de 12 a 15 anys

més de 65 anys

de 16 a 30 anys [dades del 2009]

2_memoria2010_GESTIOCENTRES_EC_SF.indd 22

11/04/2011 12:23:41


què hem fet | gestió de centres esportius | cem sagrada família | 23

9.535

usos dels usuaris regulars

Mitjana anual del nombre d'abonats total [10.097]

413.557

85.996

3.068

Usos d'abonats dels centres [373.561]

Usos de cursetistes d'activitats o cursets no inclosos en la quota [80.160]

36.463

22.836

Usos de participants en activitats escolars en horari lectiu [24.771]

Usos de participants en activitats de clubs o associacions [31.572]

1.235

558.852

Cursetistes d'activitats no incloses en la quota d'abonament [3.068]

629

Participants d'activitats de clubs o associacions [676]

Mitjana d'usos diaris [1.441]

801 Participants en activitats escolars [780]

total usos regulars [510.064]

usos puntuals del centre

14.363

total massa social [14.363]

5.468

3.490

Entrades ocasionals a les instal•lacions [5.928]

Entrades ocasionals de públic per a actes o jornades esportives [3.650]

8.958

total usos puntuals

índex de satisfacció dels clients (327 enquestes) 62,7% 3,2% 1,9%

32,2%

molt satisfets

insatisfets

satisfets

molt insatisfets

2_memoria2010_GESTIOCENTRES_EC_SF.indd 23

[9.578]

activitats i serveis

31.482

7.286

Total de places d'activitats ofertes incloses en la quota [-]

Total de serveis de salut oferts [7.452]

personal

80

47,82

Total empleats (persones) [74]

Total empleats (jornades equivalents) [44,14]

11/04/2011 12:23:41


24 | fundació claror | memòria i balanç d'activitat 2010

[dades del 2009]

3_memoria2010_MAR_CC_LLI.indd 24

18/04/2011 10:07:39


què hem fet | gestió de centres esportius | cem marítim | 25

fites principals del centre Negociació i acord amb l'Institut Barcelona Esports sobre la modificació de contracte de gestió. Implantació del nou procés: Facilitar l’Estada. Centre cardioprotegit: desfibril·lador i formació de personal.

dades econòmiques

3.249.208

principals millores efectuades al centre

Ingressos del centre (en €) [3.383.208]

163.309

Despesa en mateniment (en €) [212.273]

Substitució del sostre zona de les piscines Thalassa i Niagara. Renovació de les saunes femenines i les masculines. Millores de climatització a l'àrea aquàtica.

120.760

Inversions efectuades (en €) [123.857]

Implantació de l'Analitzador de xarxes.

Instal·lació d'un elevador elèctric a la piscina Natatio.

[dades del 2009]

3_memoria2010_MAR_CC_LLI.indd 25

11/04/2011 12:24:29


26 | fundació claror | memòria i balanç d'activitat 2010

massa social

6.171

total d'abonats

[6.341]

abonats totals per modalitats d'abonament

475

239

166

tot el dia

infantil

548

bon dia

440

matí

418

migdia

caps de setmana

110

tarda

609

nocturn

447

targeta rosa t/d

targeta rosa temporal

(a 31/12/10)

2.483

abonats totals per sexes

abonats totals per franges d'edats

(a 31/12/10)

(a 31/12/10)

62%

61,2% 21,1%

38%

2,1% 0,7% 14,9%

de 0 a 11 anys

de 31 a 64 anys

de 12 a 15 anys

més de 65 anys

de 16 a 30 anys [dades del 2009]

3_memoria2010_MAR_CC_LLI.indd 26

11/04/2011 12:24:29


què hem fet | gestió de centres esportius | cem marítim | 27

6.171

usos dels usuaris regulars

Mitjana anual del nombre d'abonats total [6.341]

318.688

Usos d'abonats dels centres [304.921]

492

Cursetistes d'activitats no incloses en la quota d'abonament [503]

31.179

589

Participants d'activitats de clubs o associacions [745]

255.020

Usos de participants en activitats escolars en horari lectiu [17.018]

Usos de participants en activitats de clubs o associacions [36.367]

1.746

628.841

Mitjana d'usos diaris [1.069]

917

22.208

Usos de cursetistes d'activitats o cursets no inclosos en la quota [25.548]

total usos regulars

[383.854]

Participants en activitats escolars [989]

usos puntuals del centre

8.169

total massa social [8.237]

16.493

3.854

1.939

22.286

Entrades ocasionals a les instal•lacions [17.013]

índex de satisfacció dels clients (303 enquestes)

Entrades ocasionals de públic per a actes o jornades esportives [1.169]

Entrades ocasionals per a actes o jornades esportives [2.351]

total usos puntuals [20.533]

activitats i serveis

57,1% 5,9% 0,7%

101.510

Total de places d'activitats ofertes incloses en la quota [104.424]

8.324

Total de serveis de salut oferts [8.759]

36,3%

personal

molt satisfets

insatisfets

satisfets

molt insatisfets

3_memoria2010_MAR_CC_LLI.indd 27

71

50,74%

Total empleats (persones) [67]

Total empleats (jornades equivalents) [49,95]

11/04/2011 12:24:29


28 | fundació claror | memòria i balanç d'activitat 2010

Esports, 2-8 | Sarrià-Sant Gervasi | Barcelona

Laborables de 7 a 24h | Dissabtes de 8 a 21h | Diumenges i festius de 8 a 17h

358

dies de l'any en què ha obert el centre

[dades del 2009]

3_memoria2010_MAR_CC_LLI.indd 28

11/04/2011 12:24:33


què hem fet | gestió de centres esportius | cem can caralleu | 29

fites principals del centre Substitució de tota la maquinària de la sala fitness (cardiovascular, muscular i pesos lliures). Obtenció de la llicència ambiental. Consolidació de l’ocupació en les activitats de pagament Posada en marxa de les obres de l’edifici d’accés.

principals millores efectuades al centre Millores en el clima de les sales d’activitats.

dades econòmiques

Adequació de l’accés a piscina i sales blaves per facilitar l’accés a discapacitats i cotxets de nens, i reordenació de la zona d’armariets i vending.

3.939.639

Ampliació i adequació de la terrassa i el magatzem de la cafeteria-restaurant.

Ingressos del centre (en €) [3.875.810]

347.322 Despesa en mateniment (en €) [404.973]

23.500 Inversions efectuades (en €) [73.210]

Posada en marxa de l’ascensor destinat a millorar l’accés al centre per persones amb mobilitat reduïda. Adequació de dos vestidors d’ús col·lectiu (zona camp de futbol) i un de personal del centre. Inici de les obres: Nou edifici d’accés al centre (previsió de finalització de l’obra, abril maig 2011). Renovació integral del camp de futbol, fruit d’una subvenció atorgada per l’Ajuntament de Barcelona (finalització de l’obra, febrer 2011).

[dades del 2009]

3_memoria2010_MAR_CC_LLI.indd 29

11/04/2011 12:24:34


30 | fundació claror | memòria i balanç d'activitat 2010

massa social

7.261

total d'abonats

[7.083]

abonats totals per sexes

74

infantil

matinal

426

244

tot el dia

145

nocturn

caps de setmana

14

familiar

234

empreses

targeta rosa

abonats totals per modalitats d'abonament

3.418

2.705

abonats totals per franges d'edats

(a 31/12/09)

58,5% 5%

54% 46%

12,8%

7,3%

16,4% de 0 a 11 anys

de 31 a 64 anys

de 12 a 15 anys

mĂŠs de 65 anys

de 16 a 30 anys [dades del 2009]

3_memoria2010_MAR_CC_LLI.indd 30

11/04/2011 12:24:34


què hem fet | gestió de centres esportius | cem can caralleu | 31

7.261

usos dels usuaris regulars

Mitjana anual del nombre d'abonats total [7.083]

357.001

142.564

88.559

150.243

2.062

738.367

Usos d'abonats dels centres [328.926]

1.747

Cursetistes d'activitats no incloses en la quota d'abonament [1.812]

Usos de participants en activitats escolars en horari lectiu [58.669]

1.389

Participants d'activitats de clubs o associacions [1.206]

Mitjana d'usos diaris [2.008]

2.283

Usos de cursetistes d'activitats o cursets no inclosos en la quota [198.314]

Usos de participants en activitats de clubs o associacions [135.015]

total usos regulars [720.924]

Participants en activitats escolars [2.053]

usos puntuals del centre

12.680

5.861

total massa social

Entrades ocasionals a les instal•lacions [4.130]

[12.254]

5.861

total usos puntuals

índex de satisfacció dels clients (301 enquestes) 43,5%

1% 55,5%

[4.130]

activitats i serveis

96.643

Total de places d'activitats ofertes incloses en la quota [92.641]

insatisfets

satisfets

molt insatisfets

3_memoria2010_MAR_CC_LLI.indd 31

Total de serveis de salut oferts [115]

personal

125 molt satisfets

472

Total empleats (persones) [112]

61,72

Total empleats (jornades equivalents) [58,32]

11/04/2011 12:24:34


32 | fundació claror | memòria i balanç d'activitat 2010

Avinguda Pau Casals, s/n | Llinars del Vallès

Laborables de 7 a 23h | Dissabtes de 8 a 20h | Diumenges i festius de 8 a 14h

349

dies de l'any en què ha obert el centre

[dades del 2009]

3_memoria2010_MAR_CC_LLI.indd 32

11/04/2011 12:24:35


què hem fet | gestió de centres esportius | l'esportiu de llinars | 33

fites principals del centre Inauguració oficial del centre. Construcció i inauguració de 4 pistes de pàdel. Negociació de 6 nous convenis amb empreses i entitats externes. Increment d'un 25% en l'oferta de places incloses a la quota (graella).

dades econòmiques

1.352.338 Ingressos del centre (en €)

47.559

Despesa en mateniment (en €)

principals millores efectuades al centre

7.418.244 Inversions efectuades (en €)

3_memoria2010_MAR_CC_LLI.indd 33

Construcció de quatre pistes de pàdel. Ajustaments en el sistema de climatització.

11/04/2011 12:24:36


34 | fundació claror | memòria i balanç d'activitat 2010

massa social

2.361

total d'abonats

nocturn

abonats totals per sexes

62

gent gran

matinal

233

138

tot el dia

35

familiar 2

175

familiar 1

52

caps de setmana

infantil

juvenil

abonats totals per modalitats d'abonament

584

323

759

abonats totals per franges d'edats

(a 31/12/10)

63% 6%

53% 47%

4% 3%

24%

de 0 a 11 anys

de 31 a 64 anys

de 12 a 15 anys

mĂŠs de 65 anys

de 16 a 30 anys [dades del 2009]

3_memoria2010_MAR_CC_LLI.indd 34

11/04/2011 12:24:36


què hem fet | gestió de centres esportius | l'esportiu de llinars | 35

2.361 Mitjana anual del nombre d'abonats total

312

Cursetistes d'activitats no incloses en la quota d'abonament

usos dels usuaris regulars

143.628

Usos d'abonats dels centres

17.898

7.241

Usos de cursetistes d'activitats o cursets no inclosos en la quota

376

12

Usos de participants en activitats escolars en horari lectiu

Usos de participants en activitats de clubs o associacions

559

539

Mitjana d'usos diaris

169.143

Participants d'activitats de clubs o associacions

total usos regulars

Participants en activitats escolars

3.224

total massa social

usos puntuals del centre

3.316

Entrades ocasionals a les instal•lacions

3.316

total usos puntuals

activitats i serveis

95.455

531

Total de places d'activitats ofertes incloses en la quota

Total de serveis de salut oferts

personal

3_memoria2010_MAR_CC_LLI.indd 35

43

26,67

Total empleats (persones)

Total empleats (jornades equivalents)

11/04/2011 12:24:36


4_memoria2010_ESDEVENIMENTS_SECCIONS.indd 36

11/04/2011 12:25:25


què hem fet | esdeveniments esportius | 37

organització d'esdeveniments esportius fets més rellevants 26a edició de la Milla Sagrada Família. Èxit del Torneig de Bàsquet Infantil de Nadal amb la participació dels millors equips de l'estat espanyol. Rècord de corredors al Cros de Muntanya de Can Caralleu i alta participació al Raid Barcelona Marítim. Les activitats organitzades pels centres gestionats per la Fundació Claror apleguen més de 10.000 persones.

nombre total de participants en esdeveniments

Milla

Torneig Bàsquet

Cros

Raid

altres

total

2005 2006 2007 2008 2009

1.100 1.100 1.100 1.286 825

192 182 224 213 202

89 100 130 178 247

200 170 212 236 240

10.257

1.581 1.552 1.666 1.913 11.771

2010

1.174

240

347

228

10.601

12.590

4_memoria2010_ESDEVENIMENTS_SECCIONS.indd 37

11/04/2011 12:25:27


38 | fundació claror | memòria i balanç d'activitat 2010

la milla 26ª edició

Diumenge 25 d'abril en un circuit urbà al voltant del temple de la Sagrada Família de Barcelona.

fets més destacats Celebració del 25è aniversari de la Milla i quarta edició del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona. Juan Carlos Higuero i Natàlia Rodríguez guanyen les sèries professionals de la Milla Sagrada Família. 1174 atletes corren les sèries populars de la Milla en un ambient festiu.

quadre classificació del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona sèrie masculina Ordre arribada

Temps

Dorsal Nom

1

0:04:13

1

Juan Carlos Higuero

Espanya | Promoaranda

2

0:04:14

4

Carles Castillejo

Espanya | Strands

3

0:04:15

5

Kevin López

Espanya | Castellón Argentina | Fent Camí Mislata

Nacionalitat | Club

4

0:04:16

3

Javier Carriqueo

5

0:04:16

2

Sergio Sánchez

Espanya | FC Barcelona

6

0:04:17

13

Bartolomé Rigo

Espanya | ADA Calvià

7

0:04:17

9

Óscar Cacia

Espanya | Playas de Castellón Espanya | CA Laietània

8

0:04:20

8

Oriol Bonet

9

0:04:21

6

Víctor Corrales

Espanya | S.S. Reyes - C. Menorca

10

0:04:23

11

Marc Roig

Espanya | CA Laietània

11

0:04:25

7

Alex Rodríguez

Espanya | CA Laietània

12

Abderrahmán Ait Khamuch Marroc | Ass. Esportiva Blanc-i-blau

12

0:04:37

4_memoria2010_ESDEVENIMENTS_SECCIONS.indd 38

11/04/2011 12:25:28


què hem fet | esdeveniments esportius | 39

sèrie femenina Ordre arribada

Temps

Dorsal

Nom

Nacionalitat | Club

1

0:04:45

1

Natàlia Rodríguez

Espanya | Club Gimnàstic

2

0:04:46

3

Elián Périz

Espanya | Hinaco Monzón

3

0:04:46

2

Rosa Morató

Espanya | València Terra i Mar

4

0:04:49

5

Sonia Bejarano

Espanya | FC Barcelona

5

0:04:56

4

Diana Martín

Espanya | València Terra i Mar

6

0:04:56

10

Elena Adán

Espanya | CA Laietana

7

0:04:58

6

Cristina Jordán

Espanya | CA Almaraz

8

0:04:58

8

Marisa Casanueva

Espanya | Hinaco Monzón

9

0:05:05

9

Mari Carmen González

Espanya | CA Laietània

10

0:05:10

7

Solange Pereira

Portugal | EAMJ-Playas Jandia

11

0:05:13

12

Emma Almagro

Espanya | AA Catalunya

12

0:05:21

11

Judith Llavero

Espanya | CA Laietània

quadre de guanyadors en les curses populars Categoria

any de naixement

Primer classificat/da

Temps

Alevins femení

1998 i 1999

Paola Carmona

0:05:41

Alevins masculí

1998 i 1999

Jordi Almir

0:05:37

Infantil femení

1996 i 1997

Judit Pérez

0:05:25

Infantil masculí

1996 i 1997

Marc Zúñiga

0:04:51

Cadets femení

1994 i 1995

Ingrid Pino

0:05:28

Cadets masculí

1994 i 1995

Marc Alcalà

0:04:41

Júniors femení

1991, 1992 i 1993

Núria Andrés

0:05:22

Júniors masculí

1991, 1992 i 1993

Salvador Torreño

0:04:27

Veterans 1 femení

abans del 26/4/1964

Anita Pineda

0:06:02

Veterans 1 masculí

abans del 26/4/1964

Jordi March

0:04:50

Veterans 2 femení

entre 26/4/1964 i 25/4/1975

Laura Martín

0:05:40

Veterans 2 masculí

entre 26/4/1964 i 25/4/1975

Juan Guasch

0:04:37

Promeses femení

1986, 1987 i 1988

Ester Closa

0:06:48

Promeses masculí

1986, 1987 i 1988

Mohamed Ait Ben Aissa

0:04:15

Sèniors femení

del 26/4/1975 a 25/4/1990

Anna Bové

0:05:01

Sèniors masculí

del 26/4/1975 a 25/4/1990

Samir Ait Bouchamane

0:04:12

Patrocinadors: Cota, Isostar, Instituts Odontològics, Ibercaja | Mitjans oficials: COM Ràdio, TV3, El Periódico, Sport | Col•laboradors: Veri | Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona

4_memoria2010_ESDEVENIMENTS_SECCIONS.indd 39

11/04/2011 12:25:28


40 | fundació claror | memòria i balanç d'activitat 2010

torneig de bàsquet de nadal 17ª edició

Dilluns 27 i dimarts 28 de desembre als pavellons del CEM Marítim i el CEM Claror.

fets més destacats Èxit del Torneig de Bàsquet Infantil de Nadal amb la participació dels clubs de prestigi com Barça, Penya, Real Madrid i València Basket. FC Barcelona en categoria masculina i CBF Sarrià en categoria femenina són els guanyadors del torneig. El campionat manté el format de competició amb 16 equips participants.

16

equips participants

equips finalistes

masculins

femenins

categoria masculina

categoria femenina

FC Barcelona Joventut Badalona Real Madrid València Basket Iraurgi Saski Baloia CB Cornellà Safa Claror A Safa Claror B

CBF Sarrià Ros Casares Femení Sant Adrià CB Mollet Iraurgi Saski Baloia CB Cerdanyola Safa Claror A Safa Claror B

1

FC Barcelona

1

CBF Sarrià

2

Real Madrid

2

Femení Sant Adrià

Patrocinador: Cota | Mitjans oficials: Sport | Col•laboradors: El Corte Inglés, Veri, Aliança | Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona

4_memoria2010_ESDEVENIMENTS_SECCIONS.indd 40

11/04/2011 12:25:33


què hem fet | esdeveniments esportius | 41

cros de can caralleu 10ª edició

Dissabte 10 d'abril al voltant del Parc de l'Oreneta i el recinte de Can Caralleu.

fets més destacats Rècord de participació amb un total de 347 atletes. Carles López i Meritxell Llinas són els guanyadors del X Cros de Muntanya de Can Caralleu. L'organització escurça la distància del circuit fins a 9,5 quilòmetres a causa del temporal de neu i vent que obliga a modificar el recorregut habitual.

quadre de classificacions sèrie masculina Posició

Dorsal

Nom

Temps

Club

2 3

132

Carles López

00:42:40

Vertic Runners

00:43:44

Vertic Runners

Mohamed Agouzal 00:44:21

Can Mercader

1

417 385

Cristian López

sèrie femenina Posició

Dorsal

Nom

Temps

Club

1

282

Meritxell Llinas

00:53:59

CEUEUTIL

2

1

Raquel Velasco

00:54:34

Vertic Runners

3

266

Montserrat Morell

00:57:14

Vertic Runners

Patrocinadors: Isostar | Mitjans oficials: Sport | Col•laboradors: Veri, Experia, Hi-Tec | Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona

4_memoria2010_ESDEVENIMENTS_SECCIONS.indd 41

11/04/2011 12:25:37


42 | fundació claror | memòria i balanç d'activitat 2010

raid barcelona marítim 9ª

edició

Diumenge 24 d'octubre a l'entorn del Passeig Marítim i la Platja de la Barceloneta.

fets més destacats Alt índex de participació amb més de 200 esportistes dividits en 57 equips mixtes de quatre persones. El Raid BCN Marítim es consolida com una cita ineludible per als amants de les proves multiesportives. L'equip Urkels guanya per tercer any consecutiu.

proves

quadre de classificacions

Resistència

Força

Posició

Equip

Puntuació

Orientació

Natació

1

Urkels

553,95

2

X-Team A Full

542,71

3

Quasi Cousinus

528,86

Caiac de mar

Punteria

Circuit d'habilitat

Escalada

patrocinadors: Cota, Isostar | mitjans oficials: Sport | col•laboradors: Almodobar, Bioiberica, Casino de Barcelona, Le Coq Sportif, Port Designs, Teva, Veri | amb el suport de: Ajuntament de Barcelona

4_memoria2010_ESDEVENIMENTS_SECCIONS.indd 42

11/04/2011 12:25:41


què hem fet | esdeveniments esportius | 43

altres activitats CEM Marítim

CEM Can Caralleu

Activitat

Data

50

VI Jornades Gent Gran

15-19/02

06/02

150

Festa Abonat piscina

19/06

133

367

Festa Abonat Activitat Física

14-18/06

115

Jocs Festes Barceloneta

01/10

80

Activitat

Data

Festa del Mini-tennis

06/02

Festa aquàtica hivern

Participants

Participants 39

Portes obertes EE natació

18-23/3

Torneig pàdel masculí

17/04

20

Monogràfic del servei de tennis

06/05

8

Master Class Sardanes

20/01

30

Campionat tennis infantil

22/05

32

Master Class Bollywood

22/04

23

Portes obertes EE natació

25-31/05

370

Master Class Lindy Hop

13/05

14

Campionat Natació Escolar

05/06

200

Master Class Defensa Personal

08/11

19

Portes obertes escoles

17/05-11/06

Master Class Spining

16 i 20/12

42

Campionat tennis matins

09/06

12

9

L'Esportiu de Llinars

2.323

Festa de l'abonat

19/06

300

Festa aquàtica estiu

19/06

220

Torneig pàdel mixte

23/10

20

Torneig pàdel mixte

06/11

20

Torneig pàdel femení

20/11

20

Campionat judo escolar

21/11

94

Cursa escolar

03/12

343

Portes obertes EE natació Nadal

15-21/12

427

Xocolatada Nadal

17-21/12

19

978

5.954

Activitat

Data

495

Participants

Setmana especial bona postura 26-30/04

59

Portes obertes natació escolar 07-12/06

502

Portes obertes infantil

07-12/06

127

Festa de l'abonat

26/06

125

Masterclass spining

11/09

45

Inauguració Pistes pàdel

12/09

162

Torneig Nadal

09-18/12

7

68

1.088

CEM Claror

CEM Sagrada Família

Data

Exhibició arts marcials

18/04

Participants

Data

V Rànquing d'Amics del Bàdminton

31/01

33

XII Torneig Futbol 3 x 3

06/02

65

Campionat Natació Escolar

24/04

160

VIII Trobada Escoles de Bàsquet

19/02

88

Ball cloenda final de curs

05/06

500

VIII Torneig de Judo Infantil

28/02

261

Festival de Dansa

06/06

120

VIII Torneig Bàdminton Infantil

13/03

27

Marató i Màsterclass Fitness

10/06

148

III Trobada de Patinatge

19/04

90

Diada del Bàsquet

05/12

500

Festa de l'Esport

15/05

160

Màster Class Spining

11/12

37

Festival Esc. Iniciació Esportiva

19/06

343

Torneig Nadal escola de bàsquet

27 i 28/12

Jornada Recreativa a l'aigua

19/06

233

8

Bany de Nit

29/12

10

Participants

Activitat

Activitat

49

1.349

53

activitats [43]

4_memoria2010_ESDEVENIMENTS_SECCIONS.indd 43

130

120

1.715

10.601

participants [10.257]

11/04/2011 12:25:41


4_memoria2010_ESDEVENIMENTS_SECCIONS.indd 44

18/04/2011 10:08:41


4_memoria2010_ESDEVENIMENTS_SECCIONS.indd 45

18/04/2011 10:08:59


46 | fundació claror | memòria i balanç d'activitat 2010

bàsquet safa-claror equips masculins

equips femenins

Pre mini mixte

Nivell C-1

Pre mini mixte

Nivell C-1

Mini A

Nivell A-2

Mini A

Nivell A-2

Mini B

Nivell B-1

Mini B

Nivell C

Mini C

Nivell C-2

Preinfantil

Nivell A

Preinfantil A

Nivell A-1

Infantil A

Nivell A-2

Preinfantil B

Nivell B-2

Infantil B

Nivell C-1

Infantil A

Nivell A-2

Cadet A

Interterritorial

Infantil B

Nivell C-1

Cadet B

Nivell A-2

Cadet A

Interterritorial

Cadet C

Nivell C-1

Cadet B

Nivell A

Júnior

Interterritorial

Cadet C

Nivell B-1

Sènior

2a Catalana

Cadet D

Nivell C-1

Júnior A

Interterritorial

Júnior B

Nivell A

Sènior

2a Catalana

participant en les competicions de la Federació Catalana de Bàsquet

Héctor López: medalla d'or de la seva categoria a Trofeu Federacions I Participació en competicions escolars (CEEB)

Competició Circuit català sub-13 masculí Sub-17 femení Circuït català de veterans

Resultat 1 plata

54 jugadors i jugadores [54]

1 plata 2 ors

jugadors i jugadores

patinatge artístic 24 patinadors i patinadores [27]

[54]

4

equips

Resultats

bàdminton

futbol sala 54

25 [27]

200 esportistes [244]

arts marcials Disciplina Hapkido Karate Sotokan Taekwondo Judo

280 [307]

jugadors i jugadores

equips de les categories pre benjamí, benjamí, pre aleví i aleví, tres dels quals estan competint amb 41 nens i nenes en el Consell de l'Esport Escolar de Barcelona.

95%

d'aprovats en les competicions de pas de nivell organitzades pel Consell de l'Esport Escolar de BCN en el quart any de participació.

[dades del 2009]

4_memoria2010_ESDEVENIMENTS_SECCIONS.indd 46

11/04/2011 12:25:50


què hem fet | seccions esportives | 47

màsters de natació 19 nedadors i nedadores [22] Competició

Data

IX Trofeu Estils Terrassa

17 gener

XV Campionat d'Espanya d'hivern Open Castelló

29 a 31 de gener

Individuals: 2 or, 1 plata i 1 bronze

XII Trofeu Màster Club INEFC Lleida

13 febrer

4t classificat (per punts)

XII Torneig Màster de Girona

27 febrer

XV Trobada Màsters Memorial Pedro Montoya Sallent

13 març

X Trofeu Màster del Penedès Vilafranca

27 març

IX Trofeu Màster de Mataró

11 abril

II Torneig Màster Caldes de Montbui

24 abril

IV Trofeu Màster Ciutat del Prat

8 maig

I Torneig Màster Sant Adrià de Besòs

22 maig

XXVI Campionat de Catalunya Open Màster

29 i 30 maig

Resultat

1r classificat per clubs Individuals: 12 or, 8 plata i 3 bronze Relleus: 2 bronze

XXIII Nedador Complet Veterà CNB

5 juny

I Campionat Catalunya i Espanya Màster "Aigües Obertes"

19 juny

Individuals: 1 plata

XXI Campionat d'Espanya Open Màster d'Estiu Badajoz

8 a 11 juliol

Individual: 2 or, 2 argent i 1 bronze Conjunta: 48ens de 88 clubs

Campionat del Món Open Màster Göteborg

27 juliol al 7 agost

Torneig Màster Panteres Grogues

18 setembre

XV Campionat Màster Atlètic Barceloneta

23 octubre

XVI Memorial Lluís Bassas d'Igualada

13 novembre

XIII Trofeu fons i estils de Sabadell

28 novembre

V Trofeu Antoni Marrugat de Badia del Vallès

18 desembre

gimnàstica rítmica 76 gimnastes [78] Individual

Equip Benjamí B Aleví B

plata en la 1a i 2a fase

plata en la 1a i 2a fase

plata en la final de BCN

plata en la final de BCN

bronze en la 1a i 2a fase

classificació CNC

bronze en la final de BCN

Infantil B

Alba Toro (Aleví A)

Clàudia Mateos (Cadet A)

or en la 1a i 2a fase

or en la 1a i 2a fase

or en la final de BCN

or en la final de Barcelona

classificació pel CNC

Sílvia Vidal (Juvenil A)

or en la 1a i 2a fase or en la final de BCN classificació pel CNC

Alba Sabaté (Infantil B)

plata en la 1a i 2a fase plata en la final de BCN

Pilar Marí (Aleví B)

or en la 1a i 2a fase or en la final de BCN

4_memoria2010_ESDEVENIMENTS_SECCIONS.indd 47

11/04/2011 12:25:50


5_memoria2010_COMPROMIS_SOCAL.indd 48

18/04/2011 10:10:04


què hem fet | compromís social | 49

compromís social projecte sòcio-cultural claror cultura fets més destacats Èxit en la participació a les tertúlies sobre arqueologia i història, que van culminar amb la visita guiada de cap de setmana al Museu Neues de Berlín a Alemanya. Incorporació de tallers de teatre infantil i adult. Consolidació del cant coral per a joves amb el grup Claror Rock. Organització de la tradicional visita al Temple de la Sagrada Família.

activitats tertúlies, jornades i visites

396

total participants [545]

Data

Activitat

03/03/10

La col.lecció d'antitguitats egípcies del Neues Museum

Assistents

25

17/03/10

La col.lecció d'antitguitats orientals del Pergamon Museum

25

24/03/10

La col.lecció d'antitguitats orientals del Pergamon Museum

25

28/04/10

Saqqara, un univers molt particular

25

05/05/10

Abu Simbel, una lectura iconogràfica

25

8-9/05/10

Visita guiada al Museu Neues de Berlín

19

04/06/10

Visita al Temple de la Sagrada Família

27

20/10/10

Qumran i els manuscrits de la mar Morta

25

24/11/10

A la recerca del temple de Salomó

25

9 [6]

221 [174]

[dades del 2009]

5_memoria2010_COMPROMIS_SOCAL.indd 49

11/04/2011 12:26:34


50 | fundació claror | memòria i balanç d'activitat 2010

Activitats Tallers | Fòrum Claror Data

Activitat

21/01 al 24/02/10

La Bíblia, una versió històrica

Assistents

16

29/01 al 12/06/10

Taller de Teatre Adult

17

26/04 al 14/06/10

Taller de català: nivell bàsic (B1)

30

18/06/10

Taller de Teatre Infantil

4

Data

Activitat

9

master Claror

72

[15]

[247]

Assistents

gener-juny/octubre-desembre Classes de repàs per a gent gran

19

1

[3]

19

[47]

Coral Claror

58

cantaires [57] sota la direcció de Lluis Yera Briones

Data

Actuació

25/04/10

Concert de Festa Major a l'església de Sant Ignasi de Loiola

23/04/10

Concert a Llinars del Vallès a la Parròquia de Santa Maria

10/05/10

Concert al Col.legi major Sant Jordi

23/05/10

Concert a Sant Miguel d'Orcoyen - Pamplona

13/06/10

Concert Dese Aniversari de la Coral Claror a l'Auditori AXA

19/12/10

Concert de Nadal a l'església de Sant Ignasi de Loiola

Cor infantil

11

cantaires [7] sota la direcció de Juan Mario Cuéllar

Data

Actuació

29/05/10

Concert de Festa Major a Sant Ignasi de Loiola

29/05/10

Gravació 7è DVD i concert a la Parròquia de Sant Vicenç de Planoles

18/12/10

Concert a la Residència de les Germanes Teresianes

19/12/10

Concert de Nadal a l'església de Sant Ignasi de Loiola

[dades del 2009]

5_memoria2010_COMPROMIS_SOCAL.indd 50

11/04/2011 12:26:34


què hem fet | compromís social | 51

15

Claror Rock

cantaires [13] sota la direcció de Juan Mario Cuéllar

Data

Actuació

29/05/10

Concert de Festa Major a l'església de Sant Ignasi de Loiola

29/05/10

Gravació 7è DVD i Concert a la Parròquia de Sant Vicenç de Planoles

30/05/10

Concert a l'Ajuntament de Planoles

18/12/10

Concert a la Residència de les Germanes Teresianes

19/12/10

Concert de Nadal a l'església de Sant Ignasi de Loiola

0'7 Claror fets més destacats Continuïtat en la dotació econòmica assignada als projectes seleccionats del concurs bianual ACTUA. Mitjançant aquest concurs es financen projectes d'entitats que treballen a Catalunya per millorar les condicions de vida de la infància en risc mitjançant l'esport. Elaboració de 380 lots de Nadal per a la Fundació Amics de la gent gran.

Concurs Actua

52

projectes presentats

Projecte

Entitats seleccionades

Quantitat

Jugadors compromesos amb el club

Club de Futbol Sala Compartir-Associació Gabella

7.576 €

Associació Educativa Integral del Raval

2.524 €

Fundación Soñar Despierto

3.000 €

Càritas Diocesana de Barcelona

6.900€

Infants i joves immigrants del barri Gòtic i el Raval de Barcelona. Casal d'estiu Infants i joves del Raval de Barcelona. Olimpíades Menors dels centres d'acollida i CRAES. Futbol al barri Infants i joves en situació de vulnerabilitat de Ciutat Nord-Vallbona-Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona.

5_memoria2010_COMPROMIS_SOCAL.indd 51

11/04/2011 12:26:34


52 | fundació claror | memòria i balanç d'activitat 2010

Projecte Barri El Projecte Barri pretén facilitar el procés d'arribada i d'adaptació de les famílies nouvingudes i/o famílies amb mancances socioeconòmiques al barri de la Sagrada Família.

153 beques [124]

escoles beneficiaries CEIP Sagrada Família CEIP Tabor

compromís amb l'entorn nombre i relació d'entitats de l'entorn amb qui la Fundació Claror i entitats vinculades estableixen un vincle de relació (de tots els barris) Ciutat Vella – Barceloneta 3 [3] Comissió de Festa Major Associació de Veïns i Veïnes l'Òstia Grup d'Ajuda Mútua d'Alcohòlics Rehabilitats (GAMAR) Eixample 13 [14] Coordinadora d'Entitats de la Sagrada Família Comissió de Festa Major Comissió sectorial de Medi ambient del districte de l'Eixample Associació de veïns i veïnes de la Sagrada Família Agrupació Excursionista de Catalunya Centre d'atenció primària Roger de Flor Centre d'atenció primària Sagrada Família Centre Cívic Sagrada Família La Festassa (col•lectiu d'entitats juvenils) Grup de teatre Xivarisk Escola Sagrada Família Escola Marillac Escola Tabor

Gràcia 1 [1] Associació de Veïns Camp d'en Grassot Sarrià-Sant Gervasi 11 [11] Comissió de Festes de Sarrià Comissió de Festes de Can Caralleu Associació Esportiva de Discapacitats BCN Centre de Recursos Pedagògics de SarriàSant Gervasi Centre Excursionista de Catalunya Universitat Ramon Llull Escola Costa i Llobera Escola Tàber Escola Orlandai Scuola Italiana Llinars del Vallès 4 [0] Ajuntament de Llinars Escola Ginebró Club de Tennir Llinars El corredor (BTT)

32

entitats [29]

[dades del 2009]

5_memoria2010_COMPROMIS_SOCAL.indd 52

11/04/2011 12:26:34


5_memoria2010_COMPROMIS_SOCAL.indd 53

18/04/2011 10:10:39


6_memoria2010_COMUNICACIO.indd 54

11/04/2011 12:27:25


què hem fet | comunicació i imatge | 55

comunicació i imatge nova imatge corporativa esport, salut, energia i proximitat Nou disseny de la imatge de la Fundació Claror i els centres esportius que gestiona. Nous colors corporatius: taronja (alegre, positiu i energètic) i gris (elegància i serietat). Nou pictograma: la C de la paraula claror crea la forma d'un raig de la llum, dinàmica (esport), ascendent (energia positiva i salut) i arrodonida (proximitat).

Nou merxandatge i nou disseny de pòsters d'activitats i serveis Nou carnet d'abonat

14687 Maria Llopart

Nou disseny de tríptics d'activitats i serveis Invitacions d'un dia als centres esportius

Normatives, recomanacions i avisadors: nous suports per a l'interior del centres.

6_memoria2010_COMUNICACIO.indd 55

11/04/2011 12:27:44


56 | fundació claror | memòria i balanç d'activitat 2010

revista claror fets destacats Aplicació de la nova imatge corporativa al disseny de la revista Claror Impressió de la revista amb paper reciclat.

principals personatges entrevistats Marc Gasol, jugador dels Memphis Grizzlies

4

números publicats

Jorge Lorenzo, campió del món de Moto GP Jaume Alguersuari, pilot de Fórmula 1

març juny setembre desembre

96.000

Natàlia Rodríguez, atleta Carme Ruscalleda, cuinera

exemplars distribuïts

Nil Bohigas, alpinista i empresari Sergi Pujalte, gerent de l'Institut BCN Esports Enric Truñó, comissionat de la candidatura per als jocs d'hivern BCN-Pirineu 2022 José Martín Vide, matemàtic i geògraf Rafael Santandreu, psicòleg

reportatges Córrer al carrer, una activitat a l'alça Europeus d'Atletisme de Barcelona

Carme Romeu, pionera en escalada a Catalunya

Esport i escola: un bon tèndem

Concepció Poch, psicopedagoga i filòsofa

Esportistes catalans al món

articulistes destacats Mª José Anía, Ramon Carreras, Joan Baptista Culla, Sergi Blàzquez, Marc Andreu, Cristina Barriach, José Durán, Albert Balanzà, Lluís Martín, Sergi Elvira, Carles Llorens, Miquel Carrillo, Francesc Sancho, Joan Herrera, Enric Bertrán

núm. 68 Primavera 2010

6_memoria2010_COMUNICACIO.indd 56

núm. 69 Estiu 2010

núm. 70 Tardor 2010

núm. 71 Hivern 2010

11/04/2011 12:27:50


què hem fet | comunicació i imatge | 57

web i altres suports a Internet

49.618

fets destacats Inauguració de pàgines de fans a Facebook Presència a la xarxa social Linkedin

96.551

visites [85.290] de tot l'entorn digital (flickr, issuu, www.claror.cat, www.esportiudellinars.cat)

333

usuaris [47.858]

notícies publicades [279]

84.537 visites [83.790]

4.751 visualitzacions [3.861]

8.841 visites [-]

1.855 amics [-]

3.173 visites [1.500]

3.111 membres [-]

www.claror.cat i www.lesportiudellinars.cat

al You Tube

al perfil privat Facebook de la Fundació Claror

a l'espai flickr de la Fundació Claror

al quiosc virtual Issuu de la Fundació Claror

als grups Facebook de la Fundació Claror

aparicions en mitjans de comunicació

16 en revistes 37 en premsa 7 en ràdio 18 en TV 60 a Internet 138 aparicions

Milla Sagrada Família El Periódico, 26 d'abril de 2010

Reportatge publicat a Piscinas XXI 10 d'abril de 2010

campanyes de publicitat externa

Gener 2010

6_memoria2010_COMUNICACIO.indd 57

Maig 2010

Setembre 2010

11/04/2011 12:27:55


7_memoria2010_CLARORCLUB.indd 58

18/04/2011 10:11:37


què hem fet | claror club | 59

claror club fets més destacats Consolidació de 54 convenis de patrocinador/col·laborador amb centres culturals i de lleure de tota Catalunya. 637 assitents a les activitats de lleure en 36 activitats. Preparació del projecte d'ampliació del Claror Club per a l'Esportiu de Llinars del Vallès.

activitats de lleure

36

relació activitats Hivern 10

Estiu 4

[13] Esquí | Font Romeu Bellesguard i cemneteri | BCN Gran Teatre del Liceu | BCN Monestir de Pedralbes | BCN Besalú i Beuda | Garrotxa Teatre familiar: El màgic d'Oz | BCN Senderisme i calçotada | Alt Camp Aventura a les coves | L'Espluga de Francolí Ruta literària pel Fort Pienc | BCN Escenaris Batalla de l'Ebre| Corber d'Ebre

Primavera 12

[12] Bellesguard i cementiri | BCN Bosc Bertran | BCN Parc del Delta de l'Ebre | Delta de l'Ebre De Diagonal al Parc Cervantes | BCN Palau Fabre i ruta literària | Caldes d'Estrac Arqueòlegs per un dia | Palau i Solità En bici per la Garrotxa | Garrotxa Senderisme nocturn | Sant Llorenç del Munt Casa Batlló | BCN Casa Batlló | BCN

[5] Terrasses i patis de l'Eixample | BCN Cafès i bars modernistes | BCN Aventura al Bosc Urbà | BCN Vela llatina | Palamòs

Tardor 10

[10] Gaudí i les Teresianes | BCN Vic: centre històric | Vic En bici per la Garrotxa | Garrotxa Via ferrada | Centelles La Torre de Collserola | Parc de Collserola Teatre familiar: Gong | BCN Senderisme i art | Lluçanès Ruta literària: Nada | BCN Fundació Alícia i Sant Benet | Sant Fruitós Monestir de Pedralbes | BCN La Diagonal | BCN

activitats de lleure [40]

954 Places ofertades [1.056]

637 Assistents [884]

67% Índex ocupació [84]

1,8 Índex repetició [1,6]

assitents per centre esportiu

222 | 35%

CEM Claror [301 | 34%]

activitats i assistents per tipus d'activitat

Visites culturals (intensitat baixa)

Assistents

20 [22]

395 [566]

CEM Sagrada Família [247 | 28%]

221 | 35%

Visites guiades Barcelona

11 [11]

222 [239]

Visites guiades resta Catalunya

4 [4]

80 [82]

Teatres, museus

5 [7]

93 [193]

Familiars (intensitats mitja)

5 [4]

106 [106]

11 [14]

136 [384]

Aventura (intensitat alta)

178 | 28%

Activitats

CEM Marítim [302 | 34%]

16 | 2%

CEM Can Caralleu [34 | 4%]

[dades del 2009]

7_memoria2010_CLARORCLUB.indd 59

11/04/2011 12:28:50


com ho hem fet

8_memoria2010_COMHOHEMFET_RESULTATS_GOVERN.indd 60

11/04/2011 12:29:45


com ho hem fet | fets més rellevants | 61

fets més rellevants del 2010 Pla de contenció en la despesa.

Disseny i desplegament d’un pla de contenció en la despesa per a l'assoliment dels objectius econòmics en aquest exercici de la Fundació.

Desplegament a tots els centres i processos del nou Sistema Operatiu de Gestió (SOG).

El nou SOG s’ha implantat a tots els centres i processos de suport i s’han generat els nous quadres de comandament dels centres. S’ha introduït a tots els centres el nou procés de “facilitar l’estada” a l’usuari.

Completat el nou esquema directiu.

El 2010 tanca el període d’adopció del nou esquema directiu iniciat al 2009 amb la consolidació de les noves direccions operatives dels CEM Claror i Marítim.

Noves iniciatives relacionades amb la incorporació de noves persones.

Amb el desenvolupament de la nova eina de gestió de la bossa de candidats i amb el disseny i inici de la implantació del nou pla d’acollida de les persones que s’incorporen professionalment a les nostres entitats.

Nou sistema de gestió d’horaris del personal.

Desenvolupament i posada en marxa del nou aplicatiu propi per a la planificació horària del personal i gestió de les incidències de nòmina, que s’ha de traduir en una millora en el servei i en un seguiment més acurat.

Primera avaluació de la satisfacció dels treballadors.

Com a resposta a una de les exigències del model d’excel•lència adoptat a l’entitat i com a dades objectives que permetin avançar regularment i continuada en les polítiques de gestió de les persones.

L’aposta per la comunicació interna amb els treballadors.

Amb l’extensió de l’adreça electrònica “claror.cat” a tots els treballadors com a primer pas per a la universalització de l’ús dels mitjans electrònics propis per a la comunicació interna.

Inici de l’activitat d’assessorament.

Les iniciatives liderades per la Direcció de Desenvolupament Corporatiu han conduït a la signatura dels primers contractes d’assessorament en nous projectes i en gestió esportiva amb ajuntaments i altres entitats gestores.

8_memoria2010_COMHOHEMFET_RESULTATS_GOVERN.indd 61

11/04/2011 12:29:45


62 | fundació claror | memòria i balanç d'activitat 2010

aportacions principals de les àrees centrals econòmico-financera Consolidació qualitativa de la informació econòmica corporativa. Disseny i desenvolupament de la II Edició del Curs de Gestió Pressupostària.

sistemes i tecnologies de la informació Aplicatiu de gestió horària: Pressupost horari anual i gestió d'incidències.

sistemes de gestió

Sistema Operatiu de Gestió (SOG) Definició i avenç en els documents bàsics del SOG. Definició dels Processos de Suport. Desenvolupament dels Quadres de Comandament de centre. Prevenció de Riscos Laborals (PRL) Formació PRL associada al Pla d'Acollida.

Aplicatiu web de bossa de candidats

Millora de la senyalització de seguretat als centres Claror i Sagrada Família (plànols 'Vostè està aquí').

Consolidació de servidors corporatius.

Enguany simulacre també al CEM Can Caralleu.

comunicació, imatge i màrqueting Disseny de la nova imatge corporativa de la Fundació Claror i els CEM Claror, Sagrada Família i Marítim. Aplicació de la nova imatge corporativa als centres i al disseny de la nova roba de treballadors. Marxandatge: nou disseny de les motxilles corporatives i les samarretes tècniques. Nova Memòria Anual Corporativa, amb redisseny i nous continguts. Nou document de presentació de la Fundació Claror, penjat en versió digital a www.claror.cat. Concepció i execució de la campanya “Estic Molt Bé!” per captar i fidelitzar abonats. Incorporació a les xarxes socials Facebook i LinkedIn Comunicació interna: implantació del bloc de comunicació interna a tota l'organització.

recursos humans Implantació del sistema de gestió curricular mitjançant una bossa de candidats vàlids en una base de dades per als procediments de selecció. Implantació d'un nou programa de gestió horària. Suport en els procediments per a la inscripció dels professionals al Registre de professions de l'esport. Impuls i consolidació de la figura dels formadors interns. Gestió electrònica amb organismes oficials respecte als procediments de gestió de personal del Grup. Distribució dels fulls de salari mitjançant correu electrònic a les Àrees Centrals. Registre individualitzat dels diferents càlculs en procediments de liquidació salarial, conservat l'històric per empleat.

Disseny i implantació del pla d'acollida per a nous treballadors.

8_memoria2010_COMHOHEMFET_RESULTATS_GOVERN.indd 62

11/04/2011 12:29:45


com ho hem fet | 63

aportacions principals en les comissions transversals comissió tècnica Disseny i desenvolupament del Fòrum Tècnic 2010. Desenvolupament del Pla de Formació corresponent: Marcs Referencials, Reciclatge TBC... Generació d'oportunitats d'estalvi en relació als proveidors de material esportiu. Desenvolupament dels compromisos de millora derivats del Projecte Darwin. Participació en el congrés IHRSA.

comissió d'administració

Comissió de manteniment Conceptualització del projecte de fitxes per al manteniment preventiu. Desenvolupament del projecte de prevenció i control de la legionel•losi. Projecte de formació i captació de personal: en matèria de prevenció de la legionel•la als centres i en matèria d'acreditació com a operadors de piscines públiques. Realització de plànols tècnics per als centres. Projecte d'ordre i neteja dels espais tècnics (DONCS).

Implantació d'eines per a la millora en el tractament de les baixes d'abonats als centres.

Projecte de gestió del manteniment assistit per ordinador (PRISMA).

Introducció de mesures de contenció de despesa i optimització de compres dintre i fora de l'àmbit de la Comissió.

Projecte d'unificació de processos, formes d'actuació i gestió de proveidors.

Establiment de criteris per a l'adaptació dels procediments als canvis legislatius i normatius.

comissió de salut Elaboració del Marc Referencial de Serveis de Salut. Programes PAFES i BAFIS: pràctica esportiva per prescripció medica. Implementació i formació del Suport Vital Bàsic per dotar tots els centres de desfibril•ladors.

Projectes de col•laboració en concordança amb la Responsabilitat Social Corporativa (RSC). Col•laboarció amb dos centres de formació: IMES Josep Serrat Bonastre i Casal d'Infants del Raval. Potenciació d'iniciatives d'estalvi energètic.

Comissió de facilitar l'estada Creació de la comissió i posada en marxa del seu funcionament.

Elaboració de Fitxes tècniques dels serveis de salut.

8_memoria2010_COMHOHEMFET_RESULTATS_GOVERN.indd 63

11/04/2011 12:29:45


resultats i indicadors

8_memoria2010_COMHOHEMFET_RESULTATS_GOVERN.indd 64

11/04/2011 12:29:45


resultats i indicadors | 65

Econòmics xifres en euros Dades auditades per Auren Consultors.

Fundació Privada Claror* compte de resultats 2010 Ingressos

Despeses

Serveis

10.062.245

Compres

247.630

Altres

575.706

Serveis exteriors

3.144.738

Subvencions

141.252

Personal

5.973.616

Total ingressos

10.779.203

Exedent de l'exercici

Altres despeses de gestió

265.999

Financeres

214.809

Dotació amortitzacions

767.921

Total despeses

10.614.713

164.490

balanç de situació a 31/12/10 Actiu

Passiu

Actiu no corrent

10.430.303

Actiu corrent

Total actiu

1.612.070

12.042.373

Patrimoni net

4.472.688

Provisions a llarg termini

3.740.050

Deutes a llarg termini

1.868.386

Passiu corrent

1.961.249

Total passiu

12.042.373

inversions 2010 Total inversions

249.987

*dades provisionals pendents d'aprovació.

8_memoria2010_COMHOHEMFET_RESULTATS_GOVERN.indd 65

11/04/2011 12:29:45


66 | fundació claror | memòria i balanç d'activitat 2010

Dades auditades per Auren Consultors.

Associació d'entitats per a la gestió de Can Caralleu*

Llinarsport S.L.

compte de resultats 2010

compte de resultats 2010

Ingressos

3.939.639

Ingressos

1.357.337

Despeses

3.783.917

Despeses

1.529.981

Exedent de l'exercici

155.722

Exedent de l'exercici

-177.644

balanç de situació a 31/12/10

balanç de situació a 31/12/10

Actiu

Actiu

Actiu no corrent

3.592.235

Actiu corrent

Total actiu

841.402

4.433.637

Actiu no corrent Actiu corrent

Total actiu

393.025

7.547.279

Passiu

Passiu Patrimoni net

1.212.852

Patrimoni net

Provisions a llarg termini

1.436.149

Provisions a llarg termini

Deutes a llarg termini Passiu corrent

Total passiu

7.154.254

799.557

Deutes a llarg termini

985.079

Passiu corrent

4.433.637

inversions 2010 Inversions

Total passiu

1.935.841 0 4.973.180 638.258

7.547.279

inversions 2010 119.317

Inversions

714.566

*dades provisionals pendents d'aprovació.

8_memoria2010_COMHOHEMFET_RESULTATS_GOVERN.indd 66

11/04/2011 12:29:45


resultats i indicadors | 67

capital intel•lectual distribució de treballadors per edats

nombre de treballadors

14% Centre

Nombre de Treballadors

CEM Claror

Jornades equivalents

107

50,28

23,7%

CEM Sagrada Família

80

47,82

17,7%

CEM Marítim

71

50,74

15,7%

125

61,72

27,7%

L'Esportiu de Llinars

43

26,67

9%

Àrees Centrals

25

23,34

5%

CEM Can Caralleu

[416]

Total

451

[249]

7,3%

Distribució empleats

24,8%

26,4%

261 27,5%

de 16 a 25 anys de 36 a 45 anys de 56 a 65 anys de 26 a 35 anys de 46 a 55 anys

formació

CET10

335 [345]

3.881 [3.775]

Participants en jornades de formació

Hores de formació rebudes

33.265€ [39.875] Inversió en formació

13

CP Sarrià [8]

Centres de formació amb els que tenim convenis de cooperació educativa

Casal dels Infants Escola Cercle Escola Pia Balmes Escola Pia Sarrià Escola Túrbula EUFIN Blanquerna

64

Federació Catalana de Pàdel [38]

Estudiants en pràctiques amb convenis de cooperació educativa

15 CEM Claror

Fundació Pere Tarrés

8 CEM Sagrada Família

IES Josep Serrat i Bonastre

22 CEM Marítim

IES Vall d'Hebrón

14 CEM Can Caralleu

INEFC

5 L'Esportiu de Llinars

URL Blanquerna

[dades del 2009]

8_memoria2010_COMHOHEMFET_RESULTATS_GOVERN.indd 67

11/04/2011 12:29:46


68 | fundació claror | memòria i balanç d'activitat 2010

socials Compromís laboral

3,9 [4,1]

tipus de contracte

Mitjana d'anys d'antiguitat a l'empresa

131 182

3,60% [2,91%]

118

Índex d'absentisme (malaltia comuna, maternitat, permís paternitat, accident laboral, altres)

1 4 5 9

gènere

1

54% 46%

Fix a jornada completa Fix a jornada parcial Fix discontinu (jornada parcial) Fix a jornada completa (relleu) Temporal a temps parcial (relleu) Temporal a temps parcial per jubilació (relleu) Interinatge (treballadors reserva lloc de treball) Obra o servei (temps parcial)

451 contractes [416] Acompliment de la LISMI (llei d'inserció social de minusvalids)

6 [6]

Persones amb discapacitat contractades

139.716€ [18.079] Serveis contractats a centres especials de treball

compromís social amb la comunitat recursos econòmics destinats pels 25.205€ [30.006] centres a promoció esportiva Aportació econòmica específica al projecte cultrural

396 [545]

310.314€

248.426€

37.797€ [45.040]

210.020€

310.833€

153 [124]

1.079.593€

Participants al projecte cultural

Aportació econòmica específica al projecte solidari

Beques del Projecte Barri (curs 2009-2010)

CEM Claror

CEM Marítim

CEM Sagrada Família

CEM Can Caralleu

total [1.035.142]

[dades del 2009]

8_memoria2010_COMHOHEMFET_RESULTATS_GOVERN.indd 68

11/04/2011 12:29:46


resultats i indicadors | 69

27 [18] Abonats discapacitats que opten per utilitzar el servei gratuït d'acompanyament

nombre de participants als esdeveniments esportius gratuïts organitzats per la Fundació Claror i entitats vinculades

1.674 [1.890]

1.349 [1.307]

Beques atorgades des dels centres esportius a entitats socials que fomenten l'activitat esportiva entre persones que han patit conductes addictives

677 [383]

6.538 [2.891]

2.910 [2.447]

1.020 [1.427]

11.258

12 [17]

Persones amb quota tarja rosa

548 [72] Beques persones en situació d'atur

27 [67] Beques a persones en situació de risc d'exclusió derivades des dels districtes

CEM Claror

CEM Marítim

l'Esportiu de Llinars

CEM Sagrada Família

CEM Can Caralleu

total participants

[7.898]

contractació de serveis a centres especials de treball Fundació Gaspar de Portolà

Paneres de Nadal per als treballadors Detall i rosa de Sant Jordi per als treballadors.

Integra

Serveis de neteja nocturna al CEM Sagrada Família.

48 [38] Alumnes en pràctiques als centres esportius

33 [30] Persones que han desenvolupat Treballs en Benefici de la Comunitat als centres esportius, segons conveni signat amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

8_memoria2010_COMHOHEMFET_RESULTATS_GOVERN.indd 69

altres compromisos de caràcter social Programa Incorpora

Adhesió al Programa de la Fundació La Caixa consistent a facilitar l'accés al món laboral de persones en situació de risc o exclusió social.

Informe sobre totes les accions d'RSC de l'entitat Quatre àmbits d'actuació: compromís laboral, compromís social, compromís amb la comunitat i compromís ambiental.

11/04/2011 12:29:46


70 | fundació claror | memòria i balanç d'activitat 2010

[dades del 2009]

8_memoria2010_COMHOHEMFET_RESULTATS_GOVERN.indd 70

18/04/2011 10:12:15


govern i direcci贸

8_memoria2010_COMHOHEMFET_RESULTATS_GOVERN.indd 71

11/04/2011 12:29:46


72 | fundació claror | memòria i balanç d'activitat 2010

òrgans de govern *Òrgans de govern a data de 31 de desembre de 2010

patronat de la fundació claror Presidenta Vice-president Secretària Vice-secretària Vocals

Laura Ponce Bernat Alonso Sílvia Martínez Dolors Bertran Miquel Céspedes Francesc Salas Antoni Aliana Joan Riera

Claustre CEIP Sagrada Família Soci Col•laborador AMPA CEIP Sagrada Família Estament de treballadors Claustre CEIP Sagrada Família AMPA CEIP Sagrada Família Extern Extern

altres entitats vinculades

equip de direcció

Junta directiva Associació d'entitats per a la Gestió de Can Caralleu

Director General Dir. Desenv. Corporatiu Direccions Executives Claror i Sagrada Família Marítim Can Caralleu i l'Esportiu de Llinars Direccions de centres Claror Sagrada Família Marítim Can Caralleu L'Esportiu de Llinars Caps d'Àrees Centrals Comunicació, Imatge i Màrqueting Econòmico-financera Recursos Humans Sistemes de gestió Sistemes i Tecnologies de la Inf. Projecte Socio-cultural Coordinació de Comissions Transversals Administració Tècnica Manteniment Salut Facilitar Estada

President Francesc Banqué Secretària Anna Rifà Tresorera Laura Ponce Vocals Gabriel Domingo Josep Maria Garrell Sergi Sabaté

Centre Excursionista de Catalunya Universitat Ramon Llull Fundació Claror Fundació Claror Universitat Ramon Llull Centre Excursionista de Catalunya

Consell d'administració de Llinarsport S.L. President Consellers

Gabriel Domingo Ignasi Casals Carlos Cano Nico Sánchez Marià Llobera

Fundació Claror Escola Ginebró SCCL Fundació Claror Fundació Claror Escola Ginebró SCCL

8_memoria2010_COMHOHEMFET_RESULTATS_GOVERN.indd 72

Gabriel Domingo Nico Sánchez Núria Borràs Pedro Andreu Carlos Cano Juanjo Zabala Alfons Font Maru Carmona Núria Sabartés Marta Solé Sergi Larripa Joan Prat Ignasi Casacuberta Manel Carmona Òscar Alarcón Eulàlia Realp Joan Prat Alfons Font Nico Sánchez/Pedro Andreu Pedro Andreu Pedro Andreu

11/04/2011 12:29:46


cobertes_llibreB_memoria2010.indd 3

11/04/2011 12:31:56


cobertes_llibreB_memoria2010.indd 4

11/04/2011 12:31:33

Memòria i balanç d'activitat 2010  
Memòria i balanç d'activitat 2010  

Memòria i balanç d'activitat de la Fundació Claror i entitats vinculades durant l'any 2010

Advertisement