Page 1

MAGAZINE Koninklijke OnderhoudNL, vereniging van (restauratie-)schilders- en (totaal-)onderhoudsbedrijven, industriële onderhouds- en glaszetbedrijven | Jaargang 24 | nummer 5 | 12 JUNi 2014 | www.OnderhoudNL.nl/magazine |

Ook online te lezen én te delen

Special: Eén jaar OnderhoudNL

Volg ons op Twitter www.twitter.com/OnderhoudNL

Volg ons op Facebook www.facebook.nl/OnderhoudNL

Volg ons op YouTube www.youtube.nl/OnderhoudNL


Inhoudsopgave

OnderhoudNL circa één jaar na dato Op 28 maart werd OnderhoudNL als nieuwe naam ­geïntroduceerd. Wat is de stand van zaken na ruim een jaar? Over het ledenaantal mag niet geklaagd worden. De teller staat nu op zo’n 2.500 aangesloten bedrijven. Eén derde daarvan is nieuw! Dat is enerzijds te danken aan actieve ledenwerving, anderzijds aan de aantrekkingskracht van de nieuwe naam. Zo traden ook bouwbedrijven, een ­installatiebedrijf en herbestemmingsbedrijven toe tot ­OnderhoudNL. Verder heeft het bestuur op zijn zachtst gezegd niet stilgezeten. Bestuurders Ruud Maas en Frits Smits lichten dat nader toe.

4 Belangrijke wetswijzigingen per 1 juli

Voor het aangaan van tijdelijke arbeids­ contracten

6 Schilderworkshops wederom ­succesvol

COLOFON

Tweede reeks ging over voorkomen van ­verspilling

Vormgeving & druk

Redactie

Idee & Concept Tom Huizenga

Hoofdredactie Tom Huizenga

Vormgeving, opmaak en druk Twigt GrafiMedia, Waddinxveen

Redactieassistente Lydia Kortenbout-van Honschoten

Oplage en verspreiding Zo’n 3.000 stuks worden verstuurd naar alle leden van OnderhoudNL en naar relaties. U kunt zich ook als niet-lid abonneren op OnderhoudNL Magazine. Dat kost € 50,- per jaar. Bij interesse kunt u bellen of e-mailen naar het redactieadres.

Eindverantwoordelijkheid Okke Spruijt Redactieadres OnderhoudNL Coenecoop 5, 2741 PG WADDINXVEEN Postbus 30 , 2740 AA WADDINXVEEN 0182-556134 of t.huizenga@OnderhoudNL.nl

Advertenties In elke uitgave van OnderhoudNL Magazine kunnen advertenties worden geplaatst. Hiervoor is een tarievenkaart beschikbaar. Adverteerders kunnen hun interesse kenbaar maken via l.kortenbout@OnderhoudNL.nl.

© Copyright 2014, Koninklijke OnderhoudNL, Waddinxveen | ISSN: 2213-0144 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OnderhoudNL.

8

‘Regeren is vooruitzien (en lef hebben)’

Titel van de column van Marjolein van Olst

9

Bestuur zoekt nieuwe penningmeester

Gegadigden gezocht voor opvullen van vacature

Onderhoudnl

Koninklijke OnderhoudNL, is de vereniging van (restauratie-)schilders- en (totaal-)onderhouds­ bedrijven, industriële onderhouds- en glaszet­ bedrijven. Door het professioneel onderhoud wordt alles waar mensen in wonen, werken, leren, recreëren, reizen en vervoeren verduurzaamd en behouden voor de toekomst. Met ruim 2.500 aangesloten bedrijven in zes markt­ segmenten c.q. sectoren is OnderhoudNL de grootste vereniging in het (totaal-)gebouw­ onderhoud en het onderhoud van industriële installaties en kunstwerken in Nederland. Gezamenlijk hebben zij zo’n vijfentwintig­ duizend werknemers in dienst. De totale omzet bedraagt circa drie miljard euro per jaar. Gezien het ledenaantal mag OnderhoudNL zelf­standig cao-onderhandelingen voeren met de vakbonden. Vanuit het kantoor in Waddinxveen werken ongeveer twintig medewerkers aan de belangenbehartiging. Kijk voor meer ­informatie op www.OnderhoudNL.nl


Voorwoord

Stand van zaken 18 Terugblik Ruud Maas op één jaar ­OnderhoudNL 20 Terugblik Frits Smits op één jaar ­OnderhoudNL 24 Veel nieuwe leden bij OnderhoudNL als sterk merk 26 Bouwbedrijf nieuw lid van OnderhoudNL 27 Herbestemmingsbedrijf nieuw lid van ­OnderhoudNL 28 Bouwbedrijf nieuw lid van OnderhoudNL 29 Installatiebedrijf nieuw lid van ­OnderhoudNL

10 Positievere verwachtingen hoogseizoen

Uitkomst van meest recente enquête onder leden

12 Boels nieuwe ­OnderhoudNL Partner

veilig verbonden

31 Profiteer van Partner-­ aanbiedingen

Meest compleet en actueel in de verhuurbranche

Overzicht op www.OnderhoudNL.nl/partners

32 Europese lobby oneerlijk concurreren

Gesprek met Paul Tang, Europese PvdA-lijsttrekker

“In dit nummer blikken we terug en vooruit na de metamorfose die onze vereniging in 2012 heeft ingezet. Niet alleen aangezwengeld door de crisis, maar vooral door de behoefte aan een marktgerichte organisatie, die slagvaardig en slim de belangen van onze vereniging kan behartigen. Begonnen bij het reorganiseren van ons eigen secretariaat en vervolgens de statuten van de regio’s en sectoren geharmoniseerd. En nu aan de slag met de broodnodige hervorming van ons beroepsonderwijs (zie onze recente onderwijs-special), arbeidsomstandigheden en cao. Het moet en het kan allemaal beter en goedkoper. Ondertussen laten we geen moment onbenut om te blijven lobbyen voor de permanente en tijdelijke lage BTW, om oneerlijke concurrentie te bestrijden, om opdrachtgevers aan te sporen hun onderhoud ook in de winter door ons te laten uitvoeren, om de huidige onrechtvaardige ziektewet-bepalingen ter discussie te stellen, om voor hinderlijke wetgeving (zoals ontslagrecht en ketenbepaling bij tijdelijke contracten) een uitzonderingspositie voor onze bedrijfstak te creëren. En dat allemaal onder de nieuwe naam OnderhoudNL: als deze vlag de lading niet dekt… Maar we zijn er natuurlijk nog lang niet. Er is nog veel werk aan de winkel. Maar gelukkig weet ik me als voorzitter omringd door betrokken medewerkers en een sterk bestuur: ondernemende bestuursleden die van de hoed en de rand weten, die met hart voor de zaak de mouwen opstropen en zich gelukkig niet van de wijs laten brengen door ongenuanceerde persberichten. Dat mag ook wel eens gezegd worden.” Ruud Maas, ­voorzitter OnderhoudNL

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 5-2014

|

3


WETGEVINGTEKST TOM HUIZENGA

|

BEELD ONDERHOUDNL

Belangrijke wijzigingen

bij tijdelijke contracten per 1 juli 2014 WADDINXVEEN – Ten tijde van publicatie kan het al bekend zijn dat een aantal wetswijzigingen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2014 zullen ingaan. Dat gebeurt als ook de Eerste Kamer, in navolging van de Tweede Kamer, hiermee heeft ingestemd. In dit artikel wordt vooral geschetst wat u dan als werkgever moet weten bij het aangaan van tijdelijke contracten. Tevens wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste wijzigingen per 1 juli 2015. Arbeidscontract ≥ 6 maanden: één maand van tevoren aanzeggen Voor tijdelijke arbeidscontracten van zes maanden of langer zal gelden dat voor u als werkgever - ook al staat er zwart op wit op welke datum het contract eindigt - er een schriftelijke aanzegtermijn van minimaal één maand richting uw medewerker(s) in acht genomen moet worden. De reden ­daarvoor is dat een medewerker niet tot kort vóór het verstrijken van het contract in het ongewisse blijft. Daarom moet u ten minste één maand voor het einde van het contract aangeven aan uw medewerker(s) of u het contract wel of niet wil verlengen. Volgt geen verlenging, dan kan er dus eerder en actiever naar ander werk worden gezocht. Volgt wel een verlenging, dan moeten de voorwaarden van die verlenging vermeld worden in de aanzegbrief. Indien bij het sluiten van de overeenkomst al vaststaat dat niet zal worden verlengd, kunt u dat het beste uitdrukkelijk ­vermelden. Aanzeggen is dan niet meer nodig. • Tip: agendeer de aanzegging direct bij het sluiten van de tijdelijke arbeidsovereenkomst en voorkom dat uw werknemer binnen twee maanden de boete van ten hoogste één maandsalaris opeist.

Voor meer informatie: Randy van den Boogaard of ­Roeland Meertens (0182-57144 of ledenadvies@ OnderhoudNL.nl) Voor documentatie: Wet Werk & Zekerheid op OnderhoudNL.nl/ ledendossiers

4

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 5-2014

Arbeidscontract ≤ 6 maanden: proeftijd is niet meer toegestaan Bij tijdelijke arbeidscontracten van zes maanden of korter gaat er per 1 juli ook wat veranderen voor u als werkgever. Tot dusverre was een proeftijd van een maand gebruikelijk en ook wettelijk toegestaan. Maar dat is voorbij en wel om de volgende reden. De regering wil tijdelijke krachten meer zekerheid geven. Tijdelijke krachten lopen nu niet langer het risico om al binnen een maand te horen dat zij weer naar ander werk moeten gaan uitkijken. Spreekt u vanaf 1 juli tóch een proeftijd af in een korte arbeidsovereenkomst? Dan heeft zo’n afspraak voor de rechter geen enkele rechtsgeldigheid meer. • Tip: check goed met wie u een tijdelijk contract voor zes maanden of korter afsluit omdat een proeftijd niet meer tot de mogelijkheden behoort Concurrentiebeding opnemen: veel striktere voorwaarden Het opnemen van een concurrentiebeding is stilaan een gewoonte geworden. En de omschrijving ervan schiet het doel wel eens voorbij. Oneigenlijke redenen werken dan belemmerend in de zoektocht naar nieuw werk. Om een tijdelijke kracht méér kans te bieden op het snel en het eenvoudig vinden van ander werk, stelt de regering daarom paal en perk aan het concurrentiebeding. In een tijdelijk arbeidscontract mag per 1 juli alleen nog maar een concurrentiebeding opgenomen worden met een goede schriftelijke onderbouwing van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Dit geldt óók bij het verlengen van een bestaand tijdelijk contract na 1 juli 2014. • Tip: denk eerst goed na over uw zwaarwegende bedrijfsbelang voordat u een concurrentiebeding opneemt: andere bepalingen zijn niet meer rechtsgeldig


Belangrijkste veranderingen per 1 juli 2015 (waar u nu ook al rekening mee moet houden)  Extra tijd tussen verlengen van tijdelijk contract Nu is het nog zo dat er na een periode van 36 maanden, of een overschrijding van drie opvolgende tijdelijke contracten, een contract voor onbepaalde tijd ontstaat. Een vast contract ontstaat als er minder dan drie maanden zit tussen het verlengen van het tijdelijke contract. Per 1 juli 2015 zal deze periode van drie maanden worden verhoogd naar zes maanden en de periode van 36 maanden worden verkort naar 24 maanden. OnderhoudNL heeft het kabinet meerdere malen kenbaar gemaakt – en zal dat blijven doen – deze verandering zeer onwenselijk te vinden in verband met de seizoensinvloeden op de bedrijfstak.*

 ossier nodig bij ontslag vanwege D ­disfunctioneren Per 1 juli 2015 zal de kantonrechter niet snel meer instemmen met een ontslagaanvraag van werkgevers als u een dienstverband wil beëindigen wegens het dis­ functioneren van een werknemer. Dat gebeurt als u geen gespreksverslagen en/of schriftelijke waar­ schuwingen aan uw werknemer(s) hebt gestuurd of op andere wijze aan degelijke dossiervorming hebt gedaan. Dus blijft het dienstverband doorlopen en zal er door u alsnog een degelijk dossier moeten worden opgebouwd. Met alle onrust van dien op de werkvloer.

 ransitievergoeding bij ontslag van T ­medewerkers Per 1 juli 2015 loopt een voorgenomen beëindiging van de arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen via het UWV en die om persoonlijke redenen via de kantonrechter. In beide gevallen komt er een transitievergoeding in plaats van een ontslagvergoeding voor degenen die langer dan twee jaar in dienst zijn geweest. Die transitievergoeding is geld waarmee de werknemer zich kan gaan scholen om meer kans te maken op ander werk. De hoogte van de transitievergoeding hangt af van het aantal gewerkte jaren. Bij ontslag met wederzijds goedvinden vervalt de transitievergoeding.

©iStock.com/OnderhoudNL

U moet er als werkgever per 1 juli andere spelregels op gaan nahouden qua tijdelijke arbeidscontracten als het gaat om aanzeggen, proeftijd én concurrentiebeding

Achtergrond Wet Werk & Zekerheid De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) moet volgens minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid leiden tot een sneller, goedkoper en eerlijker ontslag­ recht. Daarnaast zal de rechtspositie van flexwerkers versterkt worden en zal de WW-uitkering meer gericht zijn op sneller aan het werk komen. De Tweede Kamer heeft met het wetsvoorstel ingestemd. Het is de ver­ wachting dat de Eerste Kamer dat binnenkort ook zal gaan doen. Zodra dat het geval is, treden er wetswijzi­ gingen op die ingaan op 1 juli 2014, op 1 juli 2015 en tot slot op 1 juli 2016. In 2016 wordt de maximale duur van de WW teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Een eventueel derde WW-jaar kan bij cao geregeld worden.

* I nventariseer welke werknemers in uw organisatie een tijdelijk contract hebben en wat de einddatum hiervan is. De nieuwe ketenbepaling geldt alleen voor contracten die u per 1 juli 2015 sluit. Voor contracten die tijdens de looptijd deze datum overschrijden, gelden de oude regels en mag u dus nog de maximale termijn van drie jaar aanhouden. Stel dat u per 1 juli 2014 een tweede jaarcontract met een werknemer aangaat, die dus eindigt op 30 juni 2015, dan kunt u per 1 juli 2015 niet een nieuw tijdelijk contract met hem aangaan en zal verlenging een vast dienstverband betekenen. Als u dat (nog) niet wilt, kunt u als einddatum 29 juni 2015 opnemen, zodat u op 30 juni 2015 nog een derde tijdelijk arbeidscontract kunt aangaan.

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 5-2014

|

5


ONDERHOUDNL SCHILDERS

TEKST TOM HUIZENGA|

BEELD ONDERHOUDNL

Schilder-workshops om verspilling te voorkomen succes WADDINXVEEN - Ten tijde van publicatie is de tweede reeks workshops voor ‘meer klanten en minder kosten’ alweer afgerond en staat de laatste en afsluitende reeks op het punt van beginnen. De tweede reeks workshops ‘Voorbereiding en Uitvoering’ stond vooral stil bij de vraag hoe je ­faalkosten en verspilling in je bedrijf kunt voorkomen. Dat leverde wederom levendige discussies tussen de aanwezige ondernemers op. ‘We wisselden onderling ook tips en trucs uit’, gaven Harm van der Hurk en Pascal Houben bijvoorbeeld aan. Van der Hurk laat zijn zes schilders veel communiceren met een mobiele telefoon. Bij aanschaf van een iPhone geeft hij ze een financiële tegemoetkoming van € 100,-, om met het gebruik van die telefoon veel verspilling tegen te gaan. “Mijn jongens begonnen altijd wel een kwartier later omdat ik ze nog allerlei informatie moest doorgeven”, aldus Van der Hurk. “Dat kostte me veel geld, maar nu niet meer. Op alle mobiele telefoons staat een gedeelde agenda. Die gebruik ik ook om project- en klantgegevens door te geven. Via WhatsApp stuur ik nog een screenshot van de offerte. Door met de mobiele telefoon foto’s te maken, kan er ook snel overlegd worden over meerwerk of houtrot. Dat werkt uitstekend: iedereen kan nu gelijk aan de slag en ik krijg zelf nauwelijks meer vragen.” Verspillingstip Pascal Houben, directeur van ‘Masco Schilders’ te Maastricht, vertelde in de workshop wat de winst van delegeren is aan zijn zeven schilders. Hij maakt zelf een gedetailleerde projectmap, waarin een uitgebreide werkbeschrijving én een werkopnameformulier met specifieke klantwensen zit. Denk aan wel of niet roken en wel of geen radio aan. Ook de afgesproken kleuren, behandelmethode (1,5 of 2,5 beurt) en te gebruiken klimmaterialen worden

6

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 5-2014

omschreven. “Ruimschoots voordat het project start, geef ik de projectmap aan mijn schilders”, aldus Houben. “Met het doel dat ze zelf, vooraf op een zelf te bepalen moment, de locatie bezoeken en zelf nadenken over wat er nodig is om te starten. Vanaf dat moment is het hun eigen verantwoordelijkheid dat alles bij de start geregeld is. Deze werkwijze voorkomt verspillingen waardoor mijn klanten extra tevreden zijn.” Uitwisseling Om in gesprek met elkaar goed van gedachten te wisselen, kregen de deelnemers – net als bij de eerste workshops in Akersloot, Arnhem, Eindhoven, Ridderkerk en Zwolle – van tevoren een online vragenlijst opgestuurd. Met vragen over het wel of niet gebruiken van een werkmap, wanneer die werkmap klaar is, wat bekend is bij het personeel als de daadwerkelijke uitvoering begint, of medewerkers op de hoogte zijn van de urenbegroting, of er een vaste procedure is voor meerwerk, of de onderlinge taken en rollen duidelijk zijn, of er projecten worden nagecalculeerd en of er intern wordt gesproken over de verbeterpunten qua werkvoor­ bereiding en uitvoering. De antwoorden op deze vragen werden gebruikt om direct in te zoomen op de aanwezigen bij de workshops.

Eerst brachten de deelnemers de verspilling groepsgewijs op vellen in kaart…


Schakelen Het was dan ook voortdurend over en weer schakelen tussen de twee adviseurs van Insector, die de workshops namens OnderhoudNL gaven, en de aanwezige ondernemers. In dit geval dus over verspilling en hoe je dit kunt voorkomen. “Weten jullie wat het betekent als een schilder zorgt voor een verspilling van € 500,-?”, werd door de sprekers in de groep gegooid. De oren spitsten zich. “Daar moet je een omzet tegenover kunnen zetten van minimaal € 6.250,-. Let wel: bij een winstmarge van 8 procent, wat in onze bedrijfstak al aan de hoge kant is.” Het is de opmaat om te schetsen dat faalkosten aanpakken staat en valt bij slim organiseren. En slim organiseren betekent dat de organisatiedoelen helder zijn, de taken goed zijn afgesproken en de methoden en werkafspraken duidelijk zijn. Dat legt de basis voor goede onderlinge verhoudingen en een goede motivatie.

Kom naar de workshops over opleveren en nazorg! In juni wordt de serie workshops afgesloten over meer tevreden klanten en minder faalkosten. Dan staat het opleveren en de nazorg centraal. Alle workshops beginnen om 16.00 uur en duren tot circa 21.00 uur. Dat is inclusief een korte stop voor soep en een broodje. Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op de website www.OnderhoudNL.nl/Leden/Agenda of bij Marianne Kortenbout (0182-556127 of m.kortenbout@OnderhoudNL.nl). Tip: raadpleeg ook de tools en instrumenten van de workshops over ‘acquisitie & offerte’ en ‘voorbereiding en uitvoering’, die op www.OnderhoudNL.nl/Leden/Schilders staan! • Zwolle: dinsdag 17 juni, Van der Valk Hotel, Nieuwleusenerdijk 1 • Akersloot: donderdag 19 juni, Van der Valk Hotel Geesterweg 1A • Arnhem: maandag 30 juni, Van der Valk Hotel, Amsterdamseweg 505 • Eindhoven: dinsdag 24 juni, Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 • Ridderkerk: woensdag 2 juli, Van der Valk Hotel, Krommeweg 1 Bij deze indeling is rekening gehouden met speeldata van het ­Nederlands elftal en andere belangrijke wedstrijden tijdens de wereld­ kampioenschappen voetbal in Brazilië.

Organiseren Maar hoe vaak komt het niet voor dat de basis van effectieve samenwerking te wensen overlaat? Omdat doelen niet duidelijk zijn en er dus geen sprake is van een duidelijke taakverdeling. En bij het ontbreken van een duidelijke taakverdeling schort het ook aan heldere methoden en werkafspraken. Daar lijden dan weer de onderlinge verhoudingen en de persoonlijke motivatie onder. “Dit leidt tot verspilling, zoals een calculator die een meerjaren onderhoudsplan maakt waarin een opdrachtgever niet geïnteresseerd is en een schilder die het werk mooier heeft

… om vervolgens alle verspillingsmomenten gezamenlijk te gaan bespreken

gemaakt dan wat met de klant is afgesproken”, hielden de Insector-adviseurs het gehoor voor. “Dat leidt bijvoorbeeld tot handmatig werken terwijl spuiten een betere en snellere optie was. Tot een schafkeet die te ver weg staat. Tot vertraging bij het opstarten van een project vanwege onduidelijkheid of vanwege een gebrek aan materialen.” Instrumenten Uit een steekproef onder 1.600 werknemers bleek dat er nogal wat winst te behalen valt. Reden temeer om tekst en uitleg te geven over de instrumenten om verspilling te voorkomen. Zoals een werkopnameformulier, een planningsoverleg, een checklist werkvoorbereiding en werk­ overdracht, een taak- en functiematrix, een projectmap, een voortgangsadministratie en een urenregistratie. “Probeer daarnaast ook te leren van de zaken die fout lopen, bijvoorbeeld als een schilder de verkeerde kleur gebruikt”, werd de ondernemers op het hart gedrukt. “Stel vijf keer een waarom-vraag. Dan kan het best zo zijn dat de betreffende kleur klaar stond. En dat de klant op valreep via een telefoontje liet weten dat de voorkeur toch uitging naar een andere verf. Maar dat dit telefoontje niet verwerkt is. Door het stellen van waarom-vragen kun je verspilling voor­ n komen.”

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 5-2014

|

7


VAKMENSEN ZITTEN GOED BIJ FABER

W W W.FABERPERSONEEL .NL 033 489 23 80

TEKST Marjolein van Olst

|

Beeld Onderhoudnl

CAO

COLUMN ‘Onderhands’

Regeren is vooruitzien (en lef hebben) Marjolein van Olst m.vanolst@onderhoudnl.nl

“De kranten staan er bol van: het aantal vaste dienstverbanden bij bedrijven loopt sterk terug en de flexibele schil wordt steeds groter. Verwacht wordt dat in 2020 dertig procent van de beroepsbevolking tot de flexibele schil van een bedrijf behoort. Dat was vorig jaar nog 25%. Een nieuwe situatie die vraagt, eerder schreeuwt, om ingrijpen. Ook in onze bedrijfstak. Door een terugloop van vaste dienstverbanden hebben onze BER-fondsen het zwaar. Wij houden continu de vinger aan de pols zodat wij, zodra dat nodig is, al weten waar wij moeten bijsturen om aan het eind van dit jaar niet ineens voor ­verrassingen komen te staan. Sowieso houden wij alles scherp in de gaten wat vanuit het O&O- en Vakantiefonds wordt gefinancierd. Regeren is vooruitzien. Een krimpende bedrijfstak

8

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 5-2014

vraagt om alert doortastend bestuur met lef. En ik kan u verzekeren: alert en doortastend is uw bestuur en aan lef ontbreekt het ons niet! Onafwendbare (!) keuzes leiden er helaas toe dat niet alle medewerkers van A&O Services en Savantis straks nog passen binnen onze nieuwe ‘wereld’. U verwacht van ons dat wij hervormen zonder in te boeten aan kwaliteit van bijvoorbeeld scholing, dat wij de financiële touwtjes stevig in handen houden en ongewenste kostenstijgingen, waar mogelijk, tegen gaan. Dat is nog een uitdaging omdat de fondsen samen met de vak­ bonden worden bestuurd en ideeën over verantwoord toekomstbestendig beleid nogal eens (ver) uit elkaar willen liggen. En dan speelt natuurlijk het dilemma ‘zachte heelmeesters…’.” n


VACATUREHet bestuur van OnderhoudNL is op zoek naar kandidaten voor de functie

Penningmeester

De voorkeur gaat uit naar een financieel goed onderlegde actieve o ­ ndernemer of een managementteamlid die verantwoordelijk is voor een belangrijk deel van de ­bedrijfsvoering. Kerntaken De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging en ziet toe op de uitvoering daarvan. Zijn of haar werkzaamheden bestaan uit: • periodiek contact over de financiële zaken met de directeur van de vereniging en de medewerker financiën van het ondersteunend bureau; • mede vormgeven met deze twee mensen van de jaarrekening en begroting inclusief contributie. Bij de opstelling van de begrotingen is ook overleg met de sectoren noodzakelijk. Bij de opstelling van de jaarrekening is ook overleg met de accountant; • aanwezigheid bij één van de vergaderingen van de Raad van Toezicht voor bespreking van de jaarrekening en begroting inclusief contributie; • verantwoording afleggen over het te voeren en gevoerde financiële beleid aan de leden tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering; • mede vormgeven van beheer van de hypothecaire leningen en het door de vereniging belegde vermogen. Bij de bepaling hiervan is ook overleg met de accountmanager van de bank(en); • het oog hebben voor nieuwe verdienmodellen voor de vereniging en het in staat zijn deze te beoordelen, met daarin een voorname rol weggelegd voor de assurantiënportefeuille die onder eigen naam wordt geëxploiteerd; • het zorgdragen voor een verantwoorde huisvestingsportefeuille; • het overleggen namens het bestuur in financiële stuur- of werkgroepen in de sector, zoals bijvoorbeeld het O&O-fonds; • het tijdsbeslag van deze vacature is ca. 0,5 dag per week; ca. 20-25 dagen per jaar.

Algemene eisen Voor bestuurders van de vereniging geldt een aantal ­algemene profieleisen: • lid zijn van Koninklijke OnderhoudNL of werkzaam in het managementteam van een lid-bedrijf; • doelstelling en statuten van Koninklijke OnderhoudNL onderschrijven; • actief ondernemer zijn in een (restauratie-) schilders- en (totaal-) onderhoudsbedrijf, industrieel onderhoudsbedrijf of glaszetbedrijf of werkzaam zijn in het managementteam van dit bedrijf; • ervaring hebben in het besturen van een (werkgevers-) organisatie; de voorkeur gaat uit naar personen die al bestuurlijk actief zijn geweest binnen de bedrijfstak; • bereidheid om de gehele bedrijfstak te vertegenwoordigen; • vermogen om op bedrijfstakniveau te denken en actie te voeren; • overtuigd zijn van het nut en de noodzaak van één belangenvereniging in de bedrijfstak op sociaal-economisch terrein; • bereid zijn om de vereniging in externe besturen, ­commissies en dergelijke te vertegenwoordigen. Specifieke eisen Voor de bestuurder met de portefeuille ‘financiën’ annex penningmeester gelden tevens de specifieke profieleisen: • financieel HBO werk- en denkniveau; • een ‘antenne’ hebben voor financiële aspecten; • gesprekspartner kunnen zijn van een accountant; • financieel-administratieve kennis; • ervaring en vaardigheden op het gebied van begrotingen en jaarrekeningen

Meer informatie Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur, de heer R. Maas via 06–53236237.

Reacties Graag nodigen wij kandidaten uit vóór 7 juli aanstaande te reageren met een korte motivatie en een actuele CV per e-mail naar de directeur van de vereniging: de heer O.O. Spruijt via o.spruijt@onderhoudnl.nl.

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 5-2014

|

9


CONJUNCTUURPEILING

TEKST TOM HUIZENGAEnquĂŞte: weer

In het laagseizoen 2013/2014 hebben zowel de omzet als de werkgelegenheid zich positief ontwikkeld ten opzichte van het laagseizoen 2012/2013. Dit is een beeld dat geldt voor alle individuele sectoren. Daarmee zijn we terug op het niveau van het laagseizoen 2010/2011. Wanneer een vergelijking wordt gemaakt met andere branches, dan blijkt dat leden van OnderhoudNL hun

De verwachtingen voor het hoogseizoen tonen voor het eerst sinds jaren weer een stijgende lijn

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 5-2014

Beeld Onderhoudnl

positievere verw

WADDINXVEEN - Uit het Ondernemerspanel, een enquĂŞte onder de leden van OnderhoudNL, lijkt opgemaakt te kunnen worden dat het economisch dieptepunt achter de rug is. Dat dieptepunt begon in 2009 en de stemming was in 2013 het meest somber. De stemming qua omzet en werkgelegenheid is licht positiever dan een jaar geleden. Ook over de verwachtingen voor het komende hoogseizoen zijn de ondernemers positiever gestemd dan een jaar geleden.

10

|

eigen situatie nog altijd slechter inschatten dan ondernemers uit andere branches. Positiever Naast de ontwikkelingen in het afgelopen halfjaar, zijn de ondernemers ten opzichte van vorig jaar ook licht positiever over de verwachte omzet en werkgelegenheid voor het komende hoogseizoen. Dit geldt voor alle individuele sectoren. De achterliggende redenen die worden genoemd bij de verwachting voor het komende hoogseizoen verraden dat de stemming zeker niet als positief kan worden uitgelegd. Orderportefeuille De orderportefeuille van OnderhoudNLleden komt overeen met die van andere branches in de bouw. Gemiddeld kan men met de huidige orderportefeuille de werknemers nog 18 weken aan het werk houden. Het percentage ondernemers met een


wachtingen over hoogseizoen

De orderportefeuille van de OnderhoudNL-leden is vergelijkbaar met die van andere branches

negatieve omzet in het afgelopen halfjaar - dat de economische crisis aanduidt als oorzaak - is gedaald ten opzichte van een jaar geleden (70% nu versus 82% toen). De concurrentiedruk wordt juist weer door iets meer ondernemers gevoeld dan vorig jaar (66% nu versus 57% toen). Externe concurrentie Er is een aantal actuele zaken waar OnderhoudNL graag meer aandacht aan wil besteden. EÊn van deze punten is de toegenomen concurrentie vanuit andere branches. Ongeveer een derde van de leden van OnderhoudNL geeft aan het gevoel te hebben dat de concurrentie van buiten de sector is toegenomen. Deze groep ervaart met name meer concurrentie van zzp’ers, klusbedrijven (beiden 72%) en buitenlandse bedrijven (43%). Dit beeld is nauwelijks gewijzigd ten opzichte van voorgaande metingen. Interne concurrentie Naast concurrentie uit andere branches, heeft twee derde van de ondernemers het gevoel dat de interne concurrentie sterker is geworden ten opzichte van de situatie voor de recessie. Met name in de sector Totaal/Vastgoed is dit het geval, terwijl zelfstandigen dit gevoel het minst sterk hebben. Ondernemers die het gevoel hebben meer concurrentie van collega-

bedrijven te ondervinden, verwachten dat dit in de toekomst voornamelijk betrekking zal hebben op de prijs. Dit beeld geldt voor alle individuele sectoren en is vrij stabiel ten opzichte van voorgaande metingen. Lobbywaardering Van het pakket aan maatregelen dat enkele jaren geleden is genomen door het kabinet, blijkt voornamelijk de 6% btw-regeling voor isolatieglas te worden gewaardeerd. Twee lobbypunten steken er met kop en schouder bovenuit, zowel wat betreft waardering als qua belang. Dat zijn het fiscaal aftrekbaar maken van onderhoud en de verruiming van de toepassing van het verlaagde btwtarief. n

Qua lobbywerk gaat de meeste ledenwaardering uit naar de verruiming van het lage btw-tarief

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 5-2014

|

11


ONDERHOUDNL PARTNERTEKST BOELS RENTAL

|

BEELD BOELS RENTAL

Direct huren bij Boels: ­altijd een passende oplossing! SITTARD - Goede service begint met goed luisteren naar wat klanten willen. Daarom beschikt Boels als nieuwe OnderhoudNL Partner over het meest complete en actuele assortiment in de verhuurbranche. Van steigers tot hoogwerkers, van schilder­ benodigdheden tot reinigingsmachines. Zo merkt u dat u huurt bij de ‘No. 1 for Rental’. De specialisten van Boels adviseren u graag. Bel 0900-0551 of kijk op boels.com. Boels wil voor haar klanten méér zijn dan een leverancier. Het streven is om de relatie uit te bouwen tot een partnerschap, waarbij de complete materieeldienst aan Boels als outsourcing-partner wordt toevertrouwd. Boels heeft erg veel ervaring met het terugdringen van verlies van kostbare arbeidstijd voor het verkrijgen, transporteren en aanpassen van gereedschap. Het verlies aan arbeidstijd ligt op zo’n 19 procent en dat is door Boels gemakkelijk te beperken. Het plan is om voor leden van OnderhoudNL over dit onderwerp workshops te gaan organiseren. Boels Rental is één van de meest gerenommeerde verhuurbedrijven in

Productkennis Machineverhuur is en blijft de core business van Boels Rental. Vanuit meer dan driehonderd vestigingen in Nederland, Duitsland, België, Luxemburg, Oostenrijk, Tsjechië, Polen, Slowakije en Italië, verhuurt Boels de meest moderne en nieuwste machines en gereedschappen. Vanzelfsprekend wordt het verhuurassortiment continu uitgebreid en aangevuld. Zodat altijd met het beste materieel gewerkt kan worden en het assortiment perfect aansluit op de behoeften van de klanten. Door het productassortiment in te delen naar specialismen is Boels in staat haar productkennis en dienstverlening nog beter te coördineren. Advies & service Gespecialiseerde vestigingen geven projectadvies en -begeleiding op het gebied van Construction Equipment, Hoogwerkers, Lifting & Materials Handling, Bouwplaatsinrichting, Bouwliften, Site Accommodation, Geo & Safety, Power, Rail Equipment, Climate Control en Betonbewerken. Bij ieder product hoort vanzelfsprekend een perfecte service. Speerpunten van deze service zijn onder meer één telefoonnummer

12

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 5-2014

Europa als het gaat om de verhuur van machines, gereedschappen, units, catering- en event-equipment

voor elke verhuurbehoefte met desgewenst een eigen contactpersoon (Customer Care Center), maar ook de mogelijkheid voor bedrijven om hun medewerkers professionele en erkende productopleidingen en trainingen te laten volgen via Boels Training. n

Eén van de snelst groeiende verhuurbedrijven Pierre Boels jr. is sinds 1980 betrokken bij het bedrijf, dat in 1977 door zijn vader werd opgericht. Sinds 1996 is de dagelijkse leiding in zijn handen en heeft hij het bedrijf een ongekende groei laten doormaken. Van twintig filialen in drie landen naar meer dan driehonderd filialen en ruim 1.800 bouwmarkt-outlets in dertien landen. De enorme groei is gebaseerd op autonome groei, maar ook op diverse strategische overnames. Hiermee is Boels Rental één van de snelst groeiende verhuurbedrijven.


Leden

VGO-keur voor Heko BV Op 8 april jongstleden heeft KIWA de VGO-audit uitgevoerd bij Heko BV in Den Haag met als resultaat de toekenning van het VGO-keur per 15 mei. In november 2013 gaf directeur Frank van der Voort in OnderhoudNL Magazine via een interview al een indruk wat er zoal bij komt kijken om het VGO-keur te halen. Gestreefd werd naar half maart 2014 als certificatiemoment. Inmiddels is het certificaat dus binnen. Met het VGO-keur wil Heko zich onderscheiden in de markt en zich

neerzetten als dé aannemer van onderhoud waarbij Heko de totale zorg voor het vastgoed van de klant overneemt. Binnen drie tot vijf jaar wil Heko toewerken naar 65 procent resultaatgericht samenwerken. Dat ligt nu rond de 20 procent. Het VGO-keur bestaat sinds 2006 en is bedoeld om bedrijven zich te laten onderscheiden die kennis en ervaring hebben met het uitvoeren van resultaatgericht onderhoud, resultaatgericht renoveren en resultaatgericht samenwerken. Op dit

Op 15 mei 2014 heeft Heko BV uit Den Haag het VGO-keur behaald

moment zijn er 42 bedrijven die over het VGO-keur beschikken.

Monumentaal renovatieproject opgeleverd In de Davidsstraat in Veenendaal wapperden eind april aan de gevels van de veertig karakteristieke jaren twintig woningen, naast onze nationale vlag in rood-wit-blauw, ook de vlaggen van de Veenendaalse Woningstichting en

De vlaggen gaan uit bij de oplevering van het renovatie­ project in Veenendaal

­ eijman Vastgoedonderhoud. Het was een omvangrijke klus, W de renovatie en modernisering van het oudste bezit van de Veenendaalse Woningstichting. Spouwmuren, daken en vloeren zijn geïsoleerd, dakpannen zijn vervangen, de woningen zijn voorzien van nieuwe kozijnen en beglazing, er zijn nieuwe badkamers, toiletten en keukens geplaatst en de woningen hebben een nieuwe voordeur gekregen. De bewoners zijn er blij mee. Ook de directievoerder van het project vindt dat de omvangrijke renovatie positief verlopen is. “Er is tijd genomen om het project goed voor te bereiden. Wij hebben met z’n allen continue het belang van het project voorop gesteld. De overlast in de straat is beperkt gebleven en er is plezierig samengewerkt.”

Inspiratiemiddag Gebroeders van der Plas BV Rosmalen Op 15 mei heeft Gebroeders Van der Plas een zeer geslaagde inspiratie­ middag georganiseerd voor relaties uit de gehele keten. De aanwezigen kregen enkele interessante en inspirerende presentaties voorgeschoteld. Als eerste een lezing door Marjet Rutten bekend van haar boeken ‘Van Yab Yum naar Dim Sum’ en recent ‘Van Kan Nie naar Passie’. Ook Dick Keus (TNO) wist de aanwezigen te boeien en inspireren door hen de spiegel voor te houden en erop te wijzen dat er nog veel te

behalen is op het gebied van faalkosten reductie en duurzaamheid. Dick Keus, lid van het Centraal College van Deskundigen die de toetsingscriteria bepaald voor VGO-keur, was ook de persoon die de directie van Gebroeders van der Plas het VGO-keur certificaat overhandigde. Na een intensief audittraject, is gebleken dat Gebroeders van der Plas uit Rosmalen aantoonbaar in staat is om gecompliceerde en omvangrijke langjarige onderhouds­trajecten beheersbaar uit te voeren.

De directie van Gebroeders Van der Plas krijgt het VGO-keur van Dick Keus

In memoriam Ton Jansen Op 8 april is de heer Ton Jansen uit Tilburg overleden. De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op 15 april in Tilburg. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van hun verlies.

OnderhoudNL Ledenagenda

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 5-2014

|

13


SectorNIEUWS

TEKST Sectormanagers|

Beeld Onderhoudnl

Medio juni twee nieuwe folders over glas Medio juni treft u op het ledengedeelte van de sector Glas twee nieuwe folders aan die u gratis kunt downloaden. Het betreft de folders ‘Wat u moet weten over veiligheid met glas’ en ‘Wat u moet weten over isolerende beglazing’. In de eerste brochure wordt informatie gegeven over veiligheid en beveiliging met glas. De tweede folder gaat over isolerende beglazing. Deze beglazing is tegenwoordig in veel soorten en varianten beschikbaar met elk hun eigen prestaties en eigenschappen. Als uw klant isolerende beglazing wil aanschaffen of al heeft gekocht, dan is het verstandig deze brochure aan uw klanten te overhandigen zodat zij optimaal profijt hebben van de beglazing.

De twee glasfolders die te downloaden zijn

ALV Industrieel op 1 juli te Rotterdam Zoals bekend is de eerder geplande ALV van 7 mei uitgesteld om het bestuur de gelegenheid te geven de concept-uitgangspunten van het beleidsplan 2014-2017 zorgvuldig uit te werken. Daarom wordt de ALV op dinsdagmiddag 1 juli georganiseerd. Zowel de eigenaar/directeur als ook het management van de lid-bedrijven zijn van harte welkom. Het voormalig vlaggenschip van de Holland-Amerikalijn: cruiseschip ss Rotterdam in Rotterdam, vormt de unieke locatie. De uitnodiging ontvangen de leden uiterlijk vrijdag 13 juni. De vergaderstukken zullen 17 juni worden verzonden. Noteert u de datum alvast in uw agenda?

RGS-acquisitiefilm en -brochures in de maak Om resultaatgericht samenwerken uit te dragen, heeft Totaal al een informatief RGS-filmpje gemaakt (zie: www.youtube.nl/onderhoudnl) en een RGS-Powerpointpresentatie die u kunt gebruiken voor opdrachtgevers (onder ‘Producten Totaal’ op www.OnderhoudNL.nl/leden/totaal). Daar komen binnenkort nog acquisitiebrochures bij én een korte acquisitiefilm waarbij opdrachtgevers hun goede ervaringen met RGS toelichten. De brochures zullen tijdens de ledenbijeenkomst op 26 juni worden gepresenteerd.

14

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 5-2014

Locatie van de ALV: cruiseschip SS Rotterdam

Fulco de Vente, sectormanager OnderhoudNL Glas, OnderhoudNL Industrieel en verantwoordelijk voor Stichting Restauratie Schilders en AF-Erkenningsregeling (0182-556131)

Kom naar de Totaal-bijeenkomst op 26 juni! Tijdens deze bijeenkomst staat de woningmarkt centraal. Het voorgenomen beleid van het ministerie van Wonen wordt toegelicht en twee corporaties laten zien hoe zij op dit nieuwe beleid inspelen. Ook zullen de nieuwe RGSacquisitiefolders worden ­gelanceerd en aan de aanwezigen worden meegegeven. Voor meer info en aanmelden: www.onderhoudnl.nl/ledenbijeenkomst-onderhoudnl-totaal


4-Seizoenenonderhoud inzet van ­najaarscampagne Het Vastgoedbestuur constateert dat de wintercontinuïteit weer is teruggelopen tot het niveau van vele jaren geleden. Zakelijke opdracht­ gevers stellen weer vaker de eis dat werken voor 1 oktober moeten zijn uitgevoerd. Het Vastgoed-bestuur heeft voorgesteld om dit najaar een campagne te starten richting opdrachtgevers, waarbij het vertrouwde, sterke merk 4-Seizoenenonderhoud opnieuw zal worden ingezet. Dit voorstel wordt verder uitgewerkt.

Nieuwe competentiescan voor VGO-keur Het VGO-keur is vernieuwd. De competentiescan maakt nu beter onderscheid tussen VGO bedrijven die als ‘meedenker’ of

als ‘adviseur’ opereren. De scores van de nieuwe scan zijn niet meer te vergelijken met de resultaten van de oude scan. Zo is het lastiger geworden om hoge scores te behalen. Wel is de ondergrens om VGO-keur te behalen onveranderd. Kijk voor de nieuwe ­erkenningsrichtlijn en nieuwe competentiescan op www.vgokeur.nl.

Het VGO-keur is vernieuwd (zie www.vgokeur.nl)

Edwin Meeuwsen, sectormanager OnderhoudNL Vastgoed, OnderhoudNL Totaal en verantwoordelijk voor VGO-keur (0182-556123)

Ontbijtbijeenkomsten Jong Management Samen met Bouwend Nederland en UNETO-VNI heeft Jong Management twee ontbijtbijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten stonden in het teken van kennismaking en uitwisselen van ervaringen over ketensamenwerking. Uit de discussie over de rol van hoofd- en onder­ aannemers, hoe er omgegaan wordt met transparantie, elkaars verdienmodel en hoe de opdrachtgever bij de gewenste samenwerking in de keten betrokken kan worden, bleek dat de uitdaging bij ketensamenwerking vertrouwen is. De aanwezige jongeren waren unaniem van opvatting dat een andere manier van samenwerken onontkoombaar is voor een

gezonde bedrijfstak. Wat de deelnemers betreft komt er zeker een vervolg op deze gezamenlijke jongerenbijeenkomsten. De betrokken bestuurders van Jong Bouwend Nederland, UNETOVNI en OnderhoudNL zullen in juni hierover besluiten.

Besproken wordt of er meer ontbijtsessies komen

Jos Burgers spreker op JM Inspiratiemiddag Op woensdag 10 september 2014 van 16.00 – 20.00 uur organiseert OnderhoudNL Jong Management weer een Inspiratiemiddag: een middag ter inspiratie van aankomende en jonge ondernemers, directeuren en kaderpersoneel. Spreker op deze JM Inspiratiemiddag is Jos Burgers, marketingman in hart en nieren. Op de Inspiratiemiddag houdt Jos Burgers de leden van Jong Management een spiegel voor op het Inspiratie opdoen bij InnStyle in Maarssen gebied van strategie,

marketing en klantgerichtheid en laat iedereen anders kijken naar hun werk. De leden van Jong Management kunnen het laatste deel van dit jaar geïnspireerd beginnen! Op de Inspiratiemiddag is er ook alle gelegenheid om tijdens het afsluitende buffet op informele wijze met collega jonge ondernemers te netwerken. De Inspiratiemiddag vindt plaats in Maarssen bij Inn Style: een jonge en dynamische locatie, passend bij de leden van JM. Marianne Kortenbout, sectormanager OnderhoudNL Schilders, OnderhoudNL Zelfstandigen en ­verantwoordelijk voor Jong Management en ­Maatschappelijk (0182-556127)

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 5-2014

|

15


vakwerkTEKST TOM HUIZENGA | BEELD ‘MAST JACHTSCHILDERS’

Nederlands jacht

geschilderd voor wedstrijd rond de wereld

16

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 5-2014


‘Mast Jachtschilders’ staat al jaren internationaal hoog aangeschreven als het gaat om het schilderen van hoogwaardige zeiljachten. Dat gebeurt in de regel op locatie. Dus wordt er soms ook afgereisd naar de Verenigde Staten, China, Noorwegen of de Caribische Zee. De trip naar Engeland van begin dit jaar springt qua locatie en qua jachtformaat, te weten slechts 22 meter, niet zozeer in het oog. Maar het jacht zélf en de aard van het werk waren juist wél extra bijzonder. Want in Engeland werden identieke jachten gebouwd die allemaal aan de grootste zeilrace ter wereld meedoen: de Volvo Ocean Race Around the World. Om het jacht van de Nederlandse equipe een Nederlands tintje mee te geven, zocht men een Nederlands bedrijf. Vijf weken lang waren er om die reden vijf medewerkers van ‘Mast Jachtschilders’ bezig met de ultieme missie om de boot op geen enkele manier aan snelheid te laten inboeten (zie inzet). Via superlichte verflagen, het spuiten van letters en het twee dagen lang polijsten van de onderkant door drie man. Op 1 juni is het Nederlandse wedstrijdjacht gedoopt bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Op 4 oktober start de zeilrace om de wereld in Alicante. Bedrijfsprofiel ‘Mast Jachtschilders’ Gestart: 1965 Directie: Johann Mast & Mark de Koning Personeel: circa 25 vaste medewerkers Plaats: Drachten Klanten: grote jachtwerven Specialiteit: allround jachtschilderwerk Website: www.mastjachtschilders.nl

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 5-2014

|

17


ÉÉN JAAR ONDERHOUDNLTEKST TOM HUIZENGA

|

BEELD ONDERHOUDNL

‘Naam OnderhoudNL hoort bij het TILBURG – Sinds het najaar van 2011 bestaat het hoofdbestuur uit louter ondernemers. En werd Ruud Maas als ondernemer uit Tilburg tot voorzitter benoemd. ‘Met ondernemersogen keken we naar de crisis, naar de bedrijfstak en naar de belangenbehartiging. Als onze leden moeten inspelen op de markt, dan is het onze taak om als brancheorganisatie in te spelen op de marktsituatie en de marktbehoeften van onze leden. We zijn begonnen bij onszelf en kwamen uit op de nieuwe merk- en marktnaam OnderhoudNL.’ Stap 1: Eigen vereniging intern hervormen “In 2011 besloten we om FOSAG een jaar later om te dopen naar de merk- en marktnaam OnderhoudNL. We wilden als ondernemersorganisatie koers zetten richting de toekomst met een naam die meer en duidelijker zichtbaar was in de markt. Op voorhand besloten we dat het niet om een cosmetische ingreep moest gaan. We stelden een Top Tien op van de prioriteiten en gingen daar gelijk voortvarend mee aan de slag. Te beginnen met onze eigen organisatie. We hebben de bezetting van het bureau aangepast aan de

krimpende inkomsten en de veranderende behoeften aan belangenbehartiging. De vervolgstap was om de regio- en sectorstatuten van onze vereniging te harmoniseren om daarmee meer slagkracht te ontwikkelen.” Stap 2: A&O, Savantis en Arbouw hervormen “Nadat we deze interne veranderingen achter de rug hadden, hebben we ons – eveneens gedreven door meer effectiviteit en minder kosten – gericht op de aanverwante bedrijfstakorganisaties. Zo verkochten we A&O Services aan PGGM. Per 1 januari 2015 zullen zij de bedrijfstak-eigen-regelingen gaan uitvoeren, uiteraard tegen overeengekomen tarieven. Maar ook het opleidingsmodel moet wat ons betreft hervormd worden. De overheid besluit om per 1 januari 2016 de wettelijke taken gekoppeld aan de kenniscentra, waaronder Savantis Kenniscentrum, op te laten gaan in één stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. We nemen per die zelfde datum afscheid van Savantis Vakcentrum en brengen een betaalbaar en toekomstbestendig opleidingsmodel onder bij de regionale samenwerkingsverbanden. Tenslotte hechten we als bestuur aan uitstekende arbeidsomstandigheden. Maar daarvoor gaan we niet langer gebruik maken van Stichting Arbouw, omdat we vinden dat dit ook beter én goedkoper kan.” Stap 3: cao en O&OFonds hervormen “Onze cao moeten we in het perspectief van een krimpend aantal cao-werknemers en een groeiend aantal flexibele vakkrachten goed tegen het licht houden. Ik ben voorstander van een cao die ook echt aantrekkelijk is voor

Het ondertekenen van een Greendeal Renovatie op 20 juni 2013 (door voorzitter Ruud Maas in het midden) was één van de vele marktgerichte acties van Onder­ houdNL om leden aan meer werk te helpen (in dit geval bij het energiezuiniger maken van huurwoningen)

18

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 5-2014


inspelen op marktbehoefte’

De Ondernemersdag van 25 november 2013 gaf aan dat OnderhoudNL goede ingangen heeft met partijen waarmee men rechtstreeks contact heeft: drie topmannen, te weten (van links naar rechts) Stef Blok (minister van Wonen), Marc Calon (voorzitter Aedes) en Bernard Wientjes (voorzitter VNONCW) traden op als gastsprekers

zowel werkgevers als werknemers en niet de minst slechte deal is. Zo ontstaat een goede balans tussen vast personeel en flexwerkers. Krijgen we dat niet voor elkaar met onze sociale partners? Dan vrees ik ernstig voor de levensvatbaarheid van de cao. En het geld van het O&O-Fonds moeten we ook alleen maar besteden aan bedrijfstakeigen regelingen die een overduidelijke meerwaarde hebben. Lukt het niet om daar overeenstemming over te krijgen met onze sociale partners, dan is het misschien wel tijd om van deze geldstroom afscheid te nemen en naar andere financieringsmogelijkheden te zoeken.” Stap 4: zichtbaarheid in de markt vergroten “De zichtbaarheid van OnderhoudNL in de markt moet toenemen. En wel op zo’n manier dat bedrijven zich persé willen aansluiten bij OnderhoudNL. Vandaar de posters die we hebben verstuurd (zie pagina 25). Maar we moeten niet alleen een sterk merk zijn voor onze leden, maar ook voor de partijen met wie we optrekken: politiek Den Haag en de ministeries, werkgeversorganisaties MKB Nederland en VNO-NCW, woningcorporatiekoepel Aedes, consumenten­

organisatie Vereniging Eigen Huis en VVE Belang als ­belangenvereniging voor appartementseigenaren. Mijn wens is dat OnderhoudNL in de markt wordt herkend als dé onderhoudspartner bij uitstek. Vergelijkbaar met een merk als BOVAG en NVM.” Stap 5: actief blijven lobbyen in Den Haag “Opdrachtgevers geven steeds vaker weer aan dat onderhoud alleen vanaf begin maart tot eind oktober uitgevoerd kan worden. Daar is geen enkele reden voor! Deze onterechte seizoensgevoeligheid zullen we opnieuw met argumenten moeten bestrijden. Daarnaast moeten we in Den Haag bewaken wat we hebben bereikt: het behoud van de lage btw voor schilderwerk, het verlengen van laag btw op arbeid bij renoveren en het niet betalen van een transitievergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden. Op dit moment zwengelen we de ziektewetverplichtingen aan. Het is onlogisch en onredelijk dat werkgevers zeven dagen per week en 24 uur per dag aansprakelijk zijn voor het ziekte­ verzuim. Dat voelt onrechtvaardig. Een betere en eerlijkere verdeling tussen werkgever en werknemer is onze inzet.” n

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 5-2014

|

19


ÉÉN JAAR ONDERHOUDNL

‘De walTEKST FRITS SMITS

Wat was de eerste bestuurlijke ­kennismaking? “In 1975 nam ik het bedrijf van mijn vader over. Toen ging ik eens naar een vergadering van een voorganger van FOSAG. Dat was de eerste en ook gelijk de laatste keer omdat ik iedere vorm van modern actief ondernemerschap in die meeting miste. Gelukkig zag ik wel ondernemerschap in pioniers als Pieter Knaapen en Cees van Wijk. Samen met hen hebben we toen de WVB opgericht om wél met de echte ondernemersvraagstukken bezig te gaan, zoals professionalisering, kwaliteitszorg, kennis binnenhalen, marketing, opleiden, werken met onderhoudsscenario’s en nadenken in termen van ‘total cost of ownership’ bij het onderhouden van vastgoed. We hebben er prachtige totaalonderhoudsbedrijven mee gekregen, die veel werkgelegenheid genereren. Daarnaast bestond FOSAG, die altijd vooral druk was met sociale partners, sociale fondsen en complexe en vooral dure branche-instituten.” Hoe ging het er destijds bestuurlijk aan toe? “Het is mijn stellige overtuiging dat er sinds de jaren vijftig tot het jaar 2000 sprake is geweest van zeer risico mijdend gedrag van niet-rasondernemers, die vervolgens bestuurszetels gingen vervullen om risico’s weg te zetten in collectieve fondsen. Gevolg: de

20

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

BEELD SMITS VASTGOEDZORG/ONDERHOUDNL

van het ondernemerschap

ROTTERDAM – ‘Ik denk dat je de huidige bewegingen van Koninklijke OnderhoudNL vanuit een groter perspectief moet zien’, is de eerste reactie van Frits Smits als hoofdbestuurder van OnderhoudNL op de vraag om terug te blikken op de afgelopen twee dynamische hervormingsjaren en vooruit te kijken op de komende jaren. Smits plaatst de nieuwe naam, plus de insteek van het bestuur, in het bredere perspectief van de afgelopen vijftig jaar. ‘De wal van het ondernemerschap keert eindelijk het schip’, luidt zijn conclusie.

Frits Smits

|

nummer 5-2014

loonkosten voor cao-bedrijven werden alsmaar hoger. Denk maar eens aan de ‘ik-kan-het-zelf-allemaal-niet-regeling’ (Bedrijfschap), regenverletregeling, winterschilderregeling, lichtverletregeling, vorstverletregeling, de ‘ik-heb-geen-werk’-verletregeling et cetera. Ik maak geen grap. Het bestond allemaal echt! Geef de werknemersvertegenwoordigers eens ongelijk om daar allemaal volop mee in te stemmen. Als we al die extra kostenposten bij elkaar op zouden tellen, zou een vakkracht tegenwoordig wellicht wel zo’n € 70,- per uur kosten in plaats van bijvoorbeeld € 31,-. Daarnaast bracht men de kenniscomponent onder bij de verfindustrie. Op verzoek van nota bene de werkgevers, werden de kosten van verfadviezen versleuteld in onze materiaalkosten alsof we dat zélf allemaal niet beter konden. Waarna op verzoek van de werkgevers deze adviezen rechtstreeks aan onze opdrachtgevers werden uitgebracht. Een kapitale blunder waarna we er bijna veertig jaar over hebben gedaan om weer onze juiste plaats in de keten te heroveren. Opdrachtgever, opdrachtnemer en dan pas de leveranciers selecteren.” Risico mijden dreef de cao-uurprijzen dus op? “Juist. Onze cao kent al jaren een uurtarief waaraan te veel toeters en bellen waren opgehangen. Alleen al de grote, royaal gevulde branchekantoren in Rijswijk zorgden voor enorme uitvoeringskosten voor onze bedrijfstak. Neem bijvoorbeeld de uitvoeringskosten van de Winterschilderregeling door het toenmalige Bedrijfschap Schilders: van iedere gulden konden we meer dan een derde betalen aan uitvoeringskosten ervan. Tot op de dag van vandaag pompen we nog steeds miljoenen euro’s rond in een Vakantiefonds dat de sector bergen geld kost. Zo hebben we dus het onheil over ons zelf afgeroepen met torenhoge uurlonen voor onze bedrijven. Ik wil daar zeer nadrukkelijk bij zeggen dat de werkgevers, en niemand


keert het schip’ anders, daarvoor zelf verantwoordelijk zijn geweest. Als men in het verleden het ondernemersverstand had gebruikt, had dat nooit kunnen gebeuren. Daarom prijs ik mij gelukkig dat ik nu deel uit mag maken van een slagvaardig ‘zakenkabinet’.” Waren er ingrepen om kosten af te romen? “Ja, het Bedrijfschap Schilders bestaat allang niet meer. Gelukkig maar, want dat kostte ons zo’n 13 miljoen gulden per jaar. Daarna volgde het afscheid van meer loonkosten­ verhogende kindjes die bij ons het minst geliefd waren. Als FOSAG en WVB hebben we in 2012 de koppen bij elkaar gestoken voor innovatief ondernemerschap. Als OnderhoudNL zijn we gelukkig weer terug bij ondernemerschap en we leggen de aanvaardbare ondernemersrisico’s gelukkig weer terug op de plek waar ze horen. Met als gevolg een gezonde verantwoordelijkheid voor veel minder kosten.” Welke zorg heeft het OnderhoudNLbestuur? “Met beduidend minder collectieve inkomsten zal je het hoe dan ook anders moeten organiseren. Van de 34.000 cao-werknemers van weleer zijn er namelijk nog welgeteld 13.320 over, die het collectieve geld moeten genereren voor bovenwettelijke brancheactiviteiten. Die terugloop is niet het gevolg van de crisis, wel van 1950 tot het jaar 2000 de verkeerde kant op besturen. De kloof tussen cao-lonen ten opzichte van flexwerkers moet niet groter worden, maar juist veel kleiner. Werkgevers die een kwalitatief hoogwaardig vast dienstverband bieden, moeten als cao-bedrijven een zeer redelijk alternatief blijven voor flexwerken.” OnderhoudNL kwijt zich goed van die taak? “Ik prijs me gelukkig dat ik in het bestuur van OnderhoudNL zit met werkgevers die

De naam OnderhoudNL werd

snel denken en slagvaardig handelen als moderne actieve ondernemers met een gezonde blik naar de markt. Dus kwam er een Opdrachtgeverssymposium dat in 2013 een volle zaal trok in De Doelen te Rotterdam. Hiermee was de naam OnderhoudNL gelijk stevig op de kaart gezet. Ook de Ondernemersdag in Muziekgebouw aan ’t IJ te Amsterdam was zeer geslaagd: de minister trad op en de toon was gezet. Maar als bestuur hebben we vooral een missie om onze cao-bedrijven vooral niet uit de markt te laten prijzen. Dus hebben we A&O Services afgestoten. Dat scheelt nodeloze kosten voor onze bedrijfstak en had dertig jaar eerder moeten gebeuren. Het is geen core business voor onze branche. Dat is inmiddels, helaas, wel gebleken.”

geïntroduceerd tijdens een Opdrachtgeverssymposium in een afgeladen ‘De Doelen’ te Rotterdam (28 maart 2013)

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 5-2014

|

21


van de instroom van nieuwe enthousiaste goed opgeleide vakkrachten. Dat is onze eigen normale werkgeversverantwoordelijkheid en dat kunnen we doen voor veel minder geld dan dat we tot dusverre aan Savantis betaalden. Dan laat ik de gebrekkige kwaliteit van de Savantis-producten en dienstverlening en jarenlange verdeeldheid in het bestuur nog maar buiten beschouwing. Omdat het onderhoudswerk qua hoeveelheid zal stabiliseren en de vergrijzing onherroepelijk zijn werk zal doen, moeten we binnen twee jaar zo’n 1.500 leerlingen per jaar kunnen realiseren. In plaats van de 500 van nu. Ik roep in dat verband alle ondernemers op om de schouders te zetten onder de ondernemers-samenwerkingsverbanden. Dat is ook de reden dat de ondernemersvereniging OnderhoudNL de samenwerkingsverbanden helpt bij het professionaliseringsproces. Pure belangenbehartiging op verzoek van en voor onze leden, niks meer en niks minder.”

Vervolgens was ook de eerste

In die context past stoppen met ­Savantis? “Het afscheid nemen van Savantis ligt ook in de lijn om onze eigen werkgeversverantwoordelijkheid te nemen tegen lagere kosten. Als bestuur huldigen we het standpunt dat onze leden voor een groot deel de broek als ondernemer zelf moeten ophouden. En dat wij als ondernemersvereniging datgene moeten doen wat op individueel niveau absoluut niet kan. Dan kom je, afgezien van promotie, arbeidsvoorwaarden, ketensamenwerking en politieke lobby, uit op opleiden. De bovenwettelijke taken van Savantis, zoals het opleiden, pakken we dus voortaan om die reden zélf op.”

Ondernemersdag in Muziek­ gebouw aan’t IJ te Amsterdam een daverend succes met een gevulde zaal (25 november 2013)

Bij Savantis speelt ook een kosten­ reductie? “We geven de samenwerkingsverbanden de taak mee voor het opleiden en het verzorgen

22

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 5-2014

Volgt er na Savantis nog een extra ingreep? “Voor alle volledigheid: Savantis zal de wettelijke taken, zoals examinering, uitvoeren binnen de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (eigenlijk een verlengstuk van het ministerie van Onderwijs). Onder dwang van de rijksoverheid moeten zeventien kenniscentra hun wettelijke taken clusteren in één efficiënt apparaat. Heel verstandig! Na het afscheid van Savantis is onze missie nog niet voltooid. We gaan ook nog afscheid nemen van de Stichting Arbouw. Dat kost ons jaarlijks zo’n € 650.000,-. Deze kosten zijn sowieso niet meer op te brengen omdat we de afgelopen jaren qua cao-bedrijven fors aan schaalgrootte hebben ingeboet. Niet erg, maar de sector moet dus wel weer met twee benen op de grond komen te staan en daar is niks mis mee. Het speelt zich nu allemaal af buiten ons gezichtsveld in een log en te duur instituut waar we nauwelijks resultaten voor terug krijgen.” Hoe wordt arbo straks uitgevoerd? “We kunnen en moeten het zelf veel beter, goedkoper en slagvaardiger gaan doen. Hoe?


Door dicht bij de wensen van onze eigen ondernemers en werknemers te blijven staan, de wensen, mogelijkheden en idealen te inventariseren om zodoende arbeidsomstandigheden naar een veel hoger niveau te tillen. Dat is enorm belangrijk voor ons imago en om zo jongeren aan te trekken voor onze mooie bedrijfstak. Wat mij betreft pakken we de ontwikkeling van arbeidsomstandigheden voortvarend op met een werkgevers- en een werknemersvertegenwoordiger. Die opereren dan gezamenlijk bijvoorbeeld vanuit ons kantoor zodat ze het contact met de dagelijkse gang van zaken optimaal behouden. Vanuit daar geven ze zo nodig opdrachten voor onderzoeken of innovatietrajecten. Daarover gaan we de komende maanden afspraken proberen te maken met werknemersvertegenwoordigers.” Na het arbo-verhaal is de missie ­volbracht? “Als we ook deze laatste slag hebben gemaakt, dan wacht ons een mooie toekomst. Met een toekomstbestendige bedrijfstak met concurrerende uurlonen. Qua uurloon moeten we de concurrentie aankunnen met flex-arbeid. Dat realiseer je door een magere opslag bij de cao-uurlonen te realiseren. Pas dan wordt een cao-bedrijf weer concurrerend ten opzichte van flexwerkers. Als het ontslagrecht ook nog wordt aangepast, dan zitten we volgens mij weer op het juiste spoor en nemen de ondernemers weer graag goede vakmensen aan en zullen zij uiteindelijk de slag winnen met kwaliteitsproducten.” Wat is het belang van een afgeslankte cao? “Heel veel vakspecialisten zijn toch liever in vaste dienst met alle zekerheden van dien. En menig opdrachtgever heeft een sterke voorkeur om met bedrijven te werken met een grote vaste kern van loyale eigen vakspecialisten. Als mede-eigenaar van een mooi vastgoedonderhoudsbedrijf met 135 werknemers in cao-dienst wil ik de uurlonen graag betaalbaar houden, onze werknemers een carrière kunnen aanbieden en verzekerd zijn van goed opgeleide jonge vakkrachten.”

Hoe worden de veranderingen ervaren? “Ik krijg wel eens het verwijt dat wij vooral bezig zijn met saneren. Maar laat duidelijk worden uit mijn verhaal dat wij alleen bezig zijn met het ópbouwen van een toekomstbestendige en levensvatbare bedrijfstak waarin goed ondernemerschap en het nemen van aanvaardbare ondernemersrisico’s en verantwoordelijkheden weer lonen. Immers: als wij aflakken, saneren wij toch altijd eerst de ondergrond. Wie weet het nu beter dan wij als onderhoudsspecialisten? En als het moet – en soms moet het – vervangen we het hele bouwelement. Graag zelfs!”  n

Hervormingen sinds bestuursconferentie 12 maart 2012 • cultuurverandering van branche-organisatie naar ­ondernemersbelangenclub • fusie van de WVB en FOSAG • afstoten van A&O-Services • een Opdrachtgeverssymposium waarmee de naam ­OnderhoudNL gelijk stevig op de kaart werd gezet • veranderen van de traditionele Algemene Ledenvergadering in een dynamische Ondernemersdag • sterk vergroten en promoten van de naamsbekendheid door de naam OnderhoudNL (goed voorbeeld doet volgen: de BNA gaat ook Ontwerpend Nederland heten) • oprichting van de sectorvereniging Totaal • herstructurering van de verenigingsstructuur en ­verenigingsstatuten met het doel korte lijnen van bestuur naar sectoren en andersom (intensieve communicatie dus) • herstructurering van de OnderhoudNL-organisatie • verjonging sectorbesturen met dynamische mannen en ­vrouwen die heel de dag met hun onderneming aan het ­ondernemen zijn en niet bang zijn voor aanvaardbare ­ondernemersrisico’s • snelle hervorming van de branche-omgeving • intensieve ondersteuning aan de ontwikkeling van een nieuw opleidingsplan (Schilder^sCOOL 2.0) • de ontwikkeling en presentatie van de methodiek van ­resultaatgericht samenwerken (RGS) • professionele en zeer goed bezochte trainingen voor de diverse sectorverenigingen • professionalisering van de politieke lobby • compacter bestuursmodel met directe aansturing van ­vertegenwoordigers • intensief overleg met Bouwend Nederland om te komen tot een moderne en bouwbrede raam-cao

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 5-2014

|

23


ÉÉN JAAR ONDERHOUDNL

TEKST TOM HUIZENGA|

BEELD ONDERHOUDNL

Volop nieuwe leden voor OnderhoudNL als een sterk merk WADDINXVEEN – Een jaar geleden werd OnderhoudNL als een merk geïntroduceerd. ‘Binnen één jaar kregen we, ondanks licht dalende ledenaantallen, veel nieuwe leden. Op deze manier is de afgelopen vijf jaar al circa een derde van ons totale ledenbestand ververst’, vertelt Okke Spruijt. Het succes schrijft de directeur van OnderhoudNL toe aan het sterke merk én de actieve ledenwerving met het aanbieden van een jaar lang gratis lidmaatschap.

te wonen. Dat gebeurde recentelijk nog voor de workshops van OnderhoudNL Schilders. Daarnaast benaderen sectormanagers en hoofdbestuurders bedrijven die nog geen lid zijn, maar volgens ons wel uitstekend passen bij OnderhoudNL. “Nieuw is dat we met de naam OnderhoudNL nadrukkelijker in beeld kwamen bij bepaalde bedrijven”, aldus Spruijt. “Het bijzondere is dat zij óns om die reden gingen benaderen. Juist deze bedrijven lichten we er op de pagina’s 26 tot en met 29 uit.”

Al enige jaren slaat OnderhoudNL de gegevens van de Kamers van Koophandel erop na. Ieder nieuw schilders-, -onderhouds-, glaszet- of metaalconserveringsbedrijf dat zich inschrijft, ontvangt een informatiepakket met algemene informatie en een antwoordkaart om een jaar gratis kennis te maken met OnderhoudNL. Wie niet reageert, wordt actief benaderd om eens een bijeenkomst van OnderhoudNL bij

Scoren Volgens de directeur moeten brancheorganisaties elke dag hun bestaansrecht aantonen en dus elke dag hun beste beentje voorzetten. Daarbij ben je volgens hem letterlijk en figuurlijk net zo goed als je laatste doelpunt. “Tel daarbij tegen welke muren je oploopt als je bedrijven warm probeert te maken om lid te worden. Het

Overzicht ledenaantallen 1-4-2013/1-4-2014 1500

1438 1317

1200 900 776

822

600 300 109

0

99

Vastgoed

97

Schilders Zelfstandigen

1 april 2013 (totaal 2597 leden)

24

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 5-2014

105

Glas

70

65

Totaal

1 april 2014 (totaal 2503 leden)

107

95

Industrieel


valt voor geen enkele brancheorganisatie mee om het ledenaantal stabiel te houden en goed te scoren qua ledenwerving”, aldus de man die zelf met de marketing-actie kwam van een gratis lidmaatschap. “We prijzen ons als OnderhoudNL gelukkig dat we nog steeds zo’n 2.500 leden hebben. Dat hebben we niet in de laatste plaats te danken aan de aanbieding van ons gratis lidmaatschap. Dat levert een ongekende score op: ruim de helft blijft lid na het n verlopen van het gratis jaar.” 

Merknaam volop in de markt gezet Recentelijk verstuurde OnderhoudNL een folder naar alle leden van OnderhoudNL. Hierin wordt geschetst hoe OnderhoudNL de nieuwe naam in een jaar tijd in de markt heeft gezet. Bijvoorbeeld via radio­ spotjes, een landelijke advertentiecampagne, een landelijke ­Winterschilderkrant, een mailing naar basisscholen, posters en een website voor opdrachtgevers. De opzet is ook dat de circa 2.500 leden er zélf op gewezen worden hoe zij OnderhoudNL nog beter op de kaart kunnen zetten. Hoe? Door goed te communiceren over OnderhoudNL als nieuwe marktnaam en de ondernemersorganisatie aan te prijzen bij collega’s die nog geen lid zijn. Deze collega’s hebben overigens dezelfde folder ook ontvangen in hun brievenbus.

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 5-2014

|

25


ÉÉN JAAR ONDERHOUDNLTEKST TOM HUIZENGA

|

BEELD ALRENO BOUW BV

Schilderspoot van Alreno Bouw extra profileren in de markt BEILEN – ‘Alreno Bouw BV’ te Beilen staat al sinds jaar en dag te boek als een gerenommeerd bouwbedrijf. Toch bestaat circa de helft van het personeel uit schilders. ‘Door ons aan te sluiten bij OnderhoudNL willen we nog duidelijker maken dat klanten ook bij ons kunnen aankloppen voor schilderwerk’, zegt Mark Faro als hoofd van ‘Alreno Schilders’. ‘Verder willen we putten uit de kennis en kunde van OnderhoudNL om intern een extra kwaliteitsslag te maken.’ ‘Alreno Bouw’ wil gestaag groeien, zo zijn er nu zowel een junior calculator en een uitvoerder in opleiding. Maar de ambitie is om ‘Alreno Schilders’ als volwaardige, zelfstandige schilderspoot neer te zetten. “Het is bij de potentiële opdrachtgevers niet altijd duidelijk dat wij ook schilderen, glas plaatsen, gevel- en boeibewassing, houtrotsanering, behangwerk, meerjaren onderhoudscontracten en adviezen geven en daar willen we graag verandering in aanbrengen”, aldus Faro. “We zijn namelijk als ‘Alreno Schilders’ een autonome organisatie, die op eigen benen staat. Het is niet zonder reden dat er in het team van 21 schilders, die voor het gros bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ook één timmerman zit voor houtwerkzaamheden.”

Bedrijfsprofiel ‘Alreno Bouw’ Opgericht: 2007 Directie: Alphons Gasman (Van Dijk groep) Medewerkers: 50 Organisatie: Alreno Schilders (21 man), Alreno Bouw (24 man) en vijf man uitvoering/indirect Specialiteit: nieuwbouw, renovatie en onderhoud Klanten: particulier, gemeenten en corporaties Werkgebied: Drenthe, Groningen, Friesland en kop van Overijssel

Zelfstandige taak De zelfstandige taak die ‘Alreno Schilders’ kan uitvoeren, komt goed tot zijn recht bij de 74 woningen die tussen half april en de zomervakantie worden aangepakt voor woningcorporatie Woonconcept te Steenwijk. Deze opdracht werd binnengehaald uit aanbesteding na het in volle tevredenheid uitvoeren van een proefproject. Afgezien van schilderwerk, gaat het ook om houtrotreparatie, het checken van bouwkundige elementen en kitwerk, het herstellen van hang- en sluitwerk en het schoonmaken en oppoetsen van kunststof dakranden. Ook komt er veel werk binnen van particulieren via mond tot mond reclame. Voor professionele opdrachtgevers zijn er projecten in opdracht op drie locaties: in Hoogeveen, Willemsoord en in Middelstum. n

De woningen in verschillende wijken van Steenwijk die na een grondige onderhoudsbeurt van ‘Alreno Schilders’ er weer tien jaar tegenaan kunnen

26

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 5-2014


TEKST TOM HUIZENGA

|

ÉÉN JAAR ONDERHOUDNL

BEELD TRANSVORM

transVORM koppelt RGSonderhoud aan herbestemmen PAPENDRECHT – Sinds 2013 is transVORM als een apart bedrijfs­ onderdeel neergezet binnen de 95-jarige VORM Holding om zich duidelijker te profileren in de groeimarkt van het herbestemmen, verduurzamen en beheren van bestaand vastgoed. Bij een serieuze aanpak hoort volgens directeur Gert-Jan Bezemer ook het lidmaatschap van ­OnderhoudNL. ‘Als we voor het beste gaan, omarmen we ook resultaatgericht samenwerken en het daarbij behorende VGO-keur.’

transVORM transformeerde deze leegstaande tandartsenschool van 1.900 m2 tot 25 huurappartementen en gaat de leegstand van 4.500 en 12.500 m2 kantoorruimte transformeren naar respectievelijk 50 en 106

transVORM heeft al een appartementen enorme groei doorgemaakt. De omzet bedroeg in het eerste jaar al gelijk 14 miljoen euro. In 2015 wordt uitgegaan van 30 tot 40 miljoen euro. Maar het gaat transVORM niet alleen om transformeren en revitaliseren. Zoveel mogelijk wordt ook een langdurig onderhoudscontract aan een uitgevoerd project gekoppeld. “Juist daarom willen we dat VGO-keur ook in de wacht slepen”, aldus Bezemer. “Mijn doel is om de onderhoudskennis met gebruik van BIM en

Bedrijfsprofiel transVORM Opgericht: 2013 Directie: Gert-Jan Bezemer Medewerkers: circa 200 (geput wordt uit personeel binnen totale VORM Holding) Organisatie: onderdeel van VORM Holding (naast VOCON, VORM Ontwikkeling & VORM Bouw) Specialiteit: traditioneel transformeren of via vernieuwende legolise­ ring, revitalisatie en meerjaren onderhoud voor wonen, zorg, werk, winkels en parkeren Klanten: corporaties, vastgoedbeleggers en particulieren Werkgebied: Benelux in een straal van 150 km rondom de Randstad

resultaatgericht samenwerken helemaal naar voren te trekken: naar de gebieds- en projectontwikkelaars. Want dan breng je namelijk de totale kosten van de exploitatie in beeld van het initiatief tot en met de exploitatie.” Herbestemmingsprojecten Een goed voorbeeld van wat transVORM sinds 2013 concreet uitvoert, is een herbestemmings­project dat uitgevoerd wordt in opdracht van de corporatie Jutphaas te Nieuwegein. Een leegstaande tandartsenschool van 1.900 vierkante meter is ­getransformeerd in een complex met 25 appartementen. De huurders gaven zelf aan waar de kant-en-klare keuken, badkamer, entree of bergruimte als een soort legoblokken werden geplaatst. “We noemen dat legolisering in de geest van het gedachtegoed van emeritus hoogleraar Hennes de Ridder”, vertelt de directeur. “Op een duurzame manier realiseerden we energielabel A+. Aan de herbestemming houden we een n onderhoudscontact van 30 jaar over.” 

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 5-2014

|

27


ÉÉN JAAR ONDERHOUDNLTEKST TOM HUIZENGA

|

BEELD VASTBOUW

Vastbouw: dé partner in resultaat­ gericht vastgoedonderhoud RIJSSEN – In Rijssen staat het hoofdkantoor van de ‘Vastbouw Groep’. Vastbouw is een familiebedrijf dat landelijk opereert maar ook actief is in Duitsland, Polen en Tsjechië. Naast nieuwbouw is ook renovatie en groot onderhoud een specialisatie waarbij Vastbouw in de ruim dertig jaar van haar bestaan heeft bewezen kwaliteit te kunnen realiseren. “Via ons lidmaatschap van OnderhoudNL willen wij de markt volgen”, zegt Teo van ’t Verlaat, projectmanager van ‘Vastbouw Oost BV’. ‘Vastbouw’ heeft diverse vestigingen van waaruit de bouw­ activiteiten worden aangestuurd. Daarnaast beschikt het bedrijf over een eigen afbouwbedrijf, een eigen kozijnen­ fabriek en een eigen houtskeletbouwbedrijf. De bedrijfs­slogan ‘samen bouw je beter’ komt tot uiting door deelname in bouwteams en consortia. “Zodoende kun je met andere partijen gebruik maken van elkaars expertise”, legt de projectmanager van de werkgever uit die recentelijk de Cobouw Award 2013 ontving voor het best presterende familiebedrijf in de bouw van Nederland. “Door deze samenwerking worden de faalkosten tot een minimum beperkt. Het verlaagt dus de kosten, maar verhoogt de kwaliteit. Nu willen wij het VGO-keur, het keurmerk voor resultaatgericht samenwerken, op korte termijn bemachtigen”.

Cobouw Aw ardwinnaar oo k lid van Onderhoud NL Bedrijfsprofiel ‘Vastbouw Groep’ Opgericht: 1983 Directie: Piet Alma, Ronnie Hondeveld Medewerkers: circa 450 Nederlandse vestigingen: Rijssen (hoofdkantoor), Arnhem, Bunschoten, Enschede, Zwartsluis, Rijswijk, Duivendrecht, Groningen, Grou Specialiteit: nieuwbouw, renovatie, groot onderhoud, utiliteitsbouw en projectontwikkeling Klanten: vooral corporaties, zorginstellingen en onderwijs Werkgebied: Nederland, Duitsland, Tsjechië, Polen en Hongarije

Resultaatgerichte projecten ‘Vastbouw’ realiseerde al in 2007 een renovatieproject in Enschede met de normen van resultaatgericht samenwerken. “En samen met een architect, een installatiebedrijf en een onderhoudsbedrijf, geselecteerd door TNO op de ervaring met resultaatgericht werken, werkten we bijvoorbeeld ook aan een nieuwbouwproject in Boxmeer: een school voor praktijk­ onderwijs”, zo verklaart Van ’t Verlaat. “We brachten onze eigen expertise al in tijdens de ontwerpfase. Samen dachten we op dat moment onder andere al goed na over een zo onderhoudsarm mogelijk pand voor de komende veertig jaar. Hierdoor waren we in staat een goede kwaliteit bij dit project te waarborgen tegen beduidend lagere kosten.” Tip: kijk voor alle details ook in OnderhoudNL Magazine 3 van 2013 op pagina n 21 op de website!

Vastbouw dacht samen met andere resultaatgerichte samenwerkingspartners al in de ontwerpfase na over een zo onderhoudsarm mogelijk nieuwe praktijkschool voor de komende veertig jaar

28

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 5-2014


TEKST TOM HUIZENGA

|

BEELD BONARIUS BEDRIJVEN BV

ÉÉN JAAR ONDERHOUDNL

Totaalinstallateur Bonarius zoekt

gelijkgestemde zielen ZWANENBURG – ‘Bonarius Bedrijven’, met een hoofdvestiging in Zwanenburg, is met zo’n tweehonderd medewerkers actief vanuit drie vestigingen. De totaal­ aannemer heeft als hoofddoel om ­voornamelijk c ­ orporaties te ontzorgen qua installatietechniek. ‘Maar we hebben ook een eigen onderhouds- en beheer­ afdeling’, aldus technisch directeur Gerjon Molenkamp. ‘Bij OnderhoudNL vinden we gelijk­gestemde zielen qua ketensamen­werking en resultaatgericht samenwerken.’

‘Bonarius Bedrijven’ staat al decennia lang voor de aanleg van en het onderhoud aan Bonarius kan individuele cv-ketels op afstand monitoren waardoor cv-installaties. Dat is nog servicemonteurs al vooraf weten wat er aan de ketels moet gebeuren steeds een belangrijke activiteit. De core business is namelijk het reguliere onderhoud aan ruim “We willen graag gezamenlijk optrekken om 120.000 centrale verwarming- en warm keten­samenwerking en resultaatgericht water installaties voor met name woningsamenwerken te promoten bij opdracht­ bouwcorporaties en commerciële vastgoedgevers.” beheerders. “Een collega van me was uitgenodigd voor het OpdrachtgeverssympoOnderscheidend sium in De Doelen te Rotterdam. De eyeHet voormalige koperslagersbedrijf uit 1864 opener was dat we aansluiting voelden bij richt zich nu op het behalen van het OnderhoudNL Totaal”, vervolgt Molenkamp. VGO-keur als een logisch gevolg van de hoge graad van dienstverlening die men nastreeft. Een onderscheidend punt in de Bedrijfsprofiel ‘Bonarius Bedrijven’ installatiemarkt is een uniek systeem dat Opgericht: 1864 Bonarius heeft ontwikkeld om de prestatie Directie: Herman van Heusden van individuele cv-ketels op afstand te Medewerkers: circa 200 monitoren. Daarmee worden storingen Vestigingen: Zwanenburg (Bonarius Techniek, Bonarius Service & doorgegeven en kan ook exact het juiste Koeman Techniek), Den haag (Bonarius Zuid-Holland) en onderhoudsmoment worden bepaald. Soest (Bonarius Midden-Nederland) Vanwege het op afstand uitlezen van de Specialiteit: totaalinstallateur qua verwarming, ventilatie & cv-gegevens, weet de servicemonteur al ­elektrotechniek vooraf wat er eventueel aan de ketel moet Klanten: met name corporaties (circa 80% van de omzet) gebeuren. Zowel huurders als woning­ Werkgebied: Randstad en Midden-Nederland bouwcorporaties zijn uitermate tevreden over deze dienstverlening. n

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 5-2014

|

29


AF-ERKENNINGSREGELING

TEKST TOM HUIZENGA|

BEELD AF ERKENNINGSREGELING

AF zet nog meer in op extra omzet via meedoen aan KTO WADDINXVEEN – Inmiddels toont ­Stichting AF al drie jaar aan dat je met tevreden klanten heel gemakkelijk aan nieuwe klanten kunt komen. Hoe? Door opdrachtgevers aan het Klantentevredenheidsonderzoek (KTO) te laten meedoen. ‘De beoordeling van bedrijven wordt steeds belangrijker’, zegt AF-secretaris Fulco de Vente. ‘Daarom zetten we sinds begin juni nog sterker in op de promotie van het Klantentevredenheidsonderzoek.’

Het vernieuwde en

Klantentevredenheids­ onderzoek bij alle AF-bedrijven heeft opgeleverd. Via ­statistieken wordt duidelijk welke ­bestaande klanten én nieuwe klanten landelijk zijn bereikt. Eén ingevuld onderzoek kan namelijk leiden tot heel veel likes van vrienden en/of bekenden. En dus van heel veel bezoek op de site van www.af-erkend.nl.

KTO-score in gepersonaliseerde nieuwsbrief De reguliere digitale nieuwsbrief van AF wordt niet alleen qua lay-out in een nieuw jasje gegoten. In de aanhef wordt het betreffende AF-bedrijf zelf genoemd, waarmee de nieuwsbrief is gepersonaliseerd. Afgezien van het algemene AFnieuws, zoals de wekelijkse winnaar van € 100,- en de kwartaalwinnaar van € 1.000,staat in de nieuwsbrief ook een link naar de scores die klanten hebben gegeven over het afgeleverde werk. Deze scores kunnen gelijk worden gebruikt in de acquisitie richting nieuwe klanten.

Aftersales-nieuwsbrief voor KTO-klanten Een extra service van Stichting AF is dat de bedrijven, die hun opdrachtgevers Klanten­ tevredenheidsonderzoeken laten invullen, gratis geholpen worden bij de aftersales. Hun klanten ontvangen namens het bedrijf een digitale nieuwsbrief over bijvoorbeeld onderhoudsnieuws, nieuwe trends en kleuradvies. Zo’n nieuwsbrief is een g ­ eschikt aanknopingspunt voor een ­acquisitiecontact. De eerste aftersales-nieuwsbrief wordt medio juni verstuurd. Later dit jaar volgen nog twee andere edities.

Maandelijks overzicht van KTO-­response Eens per maand verschijnt er een digitale nieuwsbrief, die zich qua opmaak wel onderscheidt van de reguliere nieuwsbrief. Centraal in deze uitgave staat de response die het

KTO-score op vernieuwde ­deelnemers-site Het deelnemersgedeelte van www.af-erkend.nl is vernieuwd, dit is het gedeelte waarop AF-erkende bedrijven individueel binnen­komen. Direct zichtbaar zijn de links naar de eigen KTO, zoals de statistieken en de beoordelingen. Via een filmpje worden de voordelen van de KTO - gratis aan extra klanten komen - nog eens aangestipt. Tegelijkertijd wordt het meest recente AF-nieuws getoond. En er kunnen ook rechtstreeks via de gepersonaliseerde website van Stichting AF bestellingen worden geplaatst. n

­gepersonaliseerde deelnemers­ gedeelte van de AF-website

30

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 5-2014


OnderhoudNL PARTNER

Galaxy: altijd en overal veilig werken met beheerde netwerkoplossingen Galaxy staat bekend als de ontzorger voor betrouwbare spraak- en data­ communicatie met toegankelijke veilig verbonden netwerken. Maar tegen­woordig willen moderne ondernemers ook in de cloud kunnen werken en weten hoe je verschillende vestigingen op een veilige manier met elkaar kunt verbinden, waarbij privacy van data én personeel gewaarborgd is. Reden voor Galaxy om de dienst­verlening op dat punt uit te breiden. Daarom luidt de slogan nu ‘veilig verbonden’. Wilt u weten hoe ook u overal veilig kunt ­onder­nemen met Galaxy zonder dat uw bedrijf risico’s loopt? Neem dan vrijblijvend contact op met branche manager Emiel Rijs! Voor meer informatie: Emiel Rijs (06-2005 16 14 of emiel.rijs@galaxy.nl)

veilig verbonden

OPstap Personeelsdiensten streeft als partner naar innovatie! OPstap streeft als OnderhoudNL Partner altijd naar innovatie. Om die reden is Joyce Katgert per 1 april van dit jaar aangesteld als Manager Communicatie, Marketing en Innovatie. De huidige markt vraagt namelijk om nieuwe ideeën en diensten. OPstap gaat dit bewerk­ stelligen door het ontwikkelen van een nieuwe huisstijl, een nieuwe website, moderne gadgets en het actief bezig zijn met sociale media. Tevens is Opstap vooruitstrevend in het ontwikkelen van betrouwbare en markt-gerelateerde concepten voor zowel werkgevers als werk­ nemers. Hierover zal OPstap in een later stadium meer laten weten aan u. Voor meer informatie: Henk van Oene (053-4850548) en/of Joyce Katgert (06-22741700)

MKB

HUISJURISTEN

Rechtsbijstandverzekering kan ook u goed van pas komen Als ondernemer houdt u zich het liefst alleen bezig met ondernemen. Zonder zorgen over juridische zaken. Zonder kostbare tijd te besteden aan klanten die te laat betalen of instanties waarvan u hoge boetes opgelegd krijgt omdat ze denken dat u zich niet aan de vastgestelde veiligheidsvoorschriften houdt. Een rechtsbijstandverzekering voor hulp bij vrijwel alle ­juridische conflicten kan u op deze momenten goed van pas komen. De OnderhoudNL Verzekeringsdienst heeft al ervaring met een blijde ondernemer die de opgelegde boete als sneeuw voor de zon zag ­verdwijnen nadat hij samen met zijn jurist de strijd was aangegaan! Voor meer informatie: Carola van der Meeren (030-2549137)

Kijk op www.OnderhoudNL.nl/partners voor alle acties OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 5-2014

|

31


Europees gesprek over

oneerlijke concurrentie Op donderdag 8 mei waren Ruud Maas (voorzitter) en Okke Spruijt (directeur) namens OnderhoudNL in gesprek met Paul Tang als lijsttrekker voor de PvdA bij de Europese verkiezingen. Dat gebeurde op het kantoor van MKB-Nederland te Den Haag. De voorzitter van MKB Nederland, Michaël Van Straalen, sprak eerder die dag al met Tang en kaartte onder andere het belang van eerlijke concurrentie aan. Maas en Spruijt gaven Tang mee hoe oneerlijke concurrentie de bedrijfstak parten speelt. Deze signalen neemt de Europese PvdA-lijsttrekker, de zich bewust wil voeden met praktijkvoorbeelden uit brancheorganisaties, mee naar Brussel.

Ruud Maas (midden) legt op het kantoor van Michaël van Straalen (rechts) aan Paul Tang uit hoe onze bedrijfstak last heeft van oneerlijke concurrentie

Okke Spruijt (links) en Ruud Maas (midden) na het gesprek met Paul Tang (rechts), lijsttrekker voor de PvdA bij de Europese verkiezingen

Lees meer over de aanpak van oneerlijke concurrentie door OnderhoudNL in het ledendossier ‘Oneerlijke concurrentie’ op www.OnderhoudNL.nl/ledendossiers

Magazine 05 2014  

Maandelijks verenigingsblad van Koninklijke OnderhoudNL, vereniging van (restauratie-)schilders- en (totaal-)onderhoudsbedrijven, industriël...

Magazine 05 2014  

Maandelijks verenigingsblad van Koninklijke OnderhoudNL, vereniging van (restauratie-)schilders- en (totaal-)onderhoudsbedrijven, industriël...