Page 1


Anne Vig Skoven

L I V & LY S PrĂŚdikener

Anis 2014

Liv og lys INDHOLD TRYK.indd 3

23/04/14 09.26


INDHOLD FORORD ved Gitte Buch-Hansen og Troels Engberg-Pedersen 9

NAT TOG I INDIEN

17 27

FORTSÆ T TEL SE PÅ BEGYNDEL SEN

37

ROTERENDE OMVENDEL SE EFFATHA JUDA S

45 53

VERDENS VISDOM

61 69

DE T NYE OG DE T SENMODERNE

HVOR L ÆNGE K AN MAN LE VE UDEN GUDS ORD DER BANKES PÅ HELVEDES PORT OM NIS SER OG MENNESKER GUD VIL HAVE DE T HELE

Liv og lys INDHOLD TRYK.indd 5

77

85

97

105

23/04/14 09.26


113

EL SK DINE FJENDER

DE T TOMME RUM MELLEM MENNESKER

131

AFMAGT OG KOMPE TENCE HELLIGT STED

139

GUDS EF TERSÆ TNING

147 155

TILVÆREL SENS T YNGDE EN VÅGE I ISEN DE T RINGER IND

167 177

PA S PÅ K ÆRLIGHEDEN

Liv og lys INDHOLD TRYK.indd 6

121

185

23/04/14 09.26


Som en musiker, der stemmer sit instrument, før han skal spille, sådan skal vi i adventstiden stemme vores sind til forventning. Lad os forsage angsten for fremtiden, så vi kan tage imod alt det, der kommer til os. Lad os skærpe vore hjerter og rejse vort hoved. Anne Vig Skoven

7

Liv og lys INDHOLD TRYK.indd 7

23/04/14 09.26


FORORD

Alle mennesker rummer flere dimensioner i én og samme person. Anne Vig Skovens alt for korte liv viste dette mere end de flestes. Hun var folkeskolelæreren, som i 80´erne blev guitarist i bandet Miss B. Haven. Hun var rockstjernen, der i midten af 90´erne begyndte at læse teologi. Hun var den studerende, hvis arbejde med Romerbrevet blev belønnet med Københavns Universitets guldmedalje. Hun var den kvikke kandidat, som i midten af 00´erne lod sig kalde til et embede i folkekirken. Hun var præsten, der gav sig i kast med forskningen i Det Nye Testamente. Og hun var ph.d.-stipendiaten, hvis arbejde med Markusevangeliets forskningshistorie en uvelkommen sygdom tillod sig at afbryde. Anne døde i marts 2013. Sygdommen satte punktum for et livsforløb, som vidner 9

Liv og lys INDHOLD TRYK.indd 9

23/04/14 09.26


om den appetit på og glæde ved livet, der giver et lyst sind. For dem, som havde det privilegium at kende Anne, var hun liv og lys. Hvilke spor har så dette mangfoldige liv sat sig i Annes prædikener? For en umiddelbar betragtning er svaret: overraskende få! Overfladisk set er der fx meget få spor i prædikenerne af hendes rock-fortid eller hendes videnskabelige studier. Tværtimod er prædikenerne karakteriseret ved et utrolig rent fokus, som ikke giver plads for svinkeærinder. Det virker, som om hun har set det som sin opgave at fokusere på et bestemt – og altid helt centralt – tema i dagens evangelietekst og så at udvikle dets aktuelle betydning i et altid konkret og virkelig­ heds­nært sprog. Når man læser disse prædikener, bliver man slået af en række kendetegn ved dem, som tilsammen giver dem deres helt særlige profil. De er for det første altid koncise, korte og klare. Man er aldrig i tvivl om, hvad det er for et tema i teksten, der skal udfoldes. Og selve fremstillingen er fuldstændig fri for mere eller mindre parentetiske bemærkninger, som fjerner fokus fra det 10

Liv og lys INDHOLD TRYK.indd 10

23/04/14 09.26


egent­lige. Prædikenerne er for det andet også altid konkrete og virkeligheds­nære. Anne tøver aldrig med også at gøre dem personlige. Men det sker altid uden nogen som helst form for poseren. Tonen er altid redelig. Den er heller ikke specielt intellektuel, men dog alligevel altid udtryk for en omfattende refleksion. Det er blot ikke den, det direkte kom­mer an på, men sagen selv. Endelig – og for det tredje – er prædikenerne altid inde ved kernen af evangeliet, og her ligger deres fokus på det livgivende, det nye og frem­ad­rettede i Guds tilbud til menneskene, som det kommer til udtryk i historien om Jesus Kristus. Overhovedet var dette fokus på kernen et særligt træk ved Annes virke. Vi, der kendte Anne fra hendes gang på Afdeling for Bibelsk Eksegese ved det Teologiske Fakultet, ved, at hun i en særlig grad evnede at trække sin person tilbage og lade sagen fylde. I den prædiken, som handler om fordelingen af pladserne ved bordet, konstaterer hun, at diskussionen altid handler om, at nogle andre bør sidde for bordenden, men, som hun bemærker, der 11

Liv og lys INDHOLD TRYK.indd 11

23/04/14 09.26


er aldrig rift om tjenerens plads (Verdens visdom). Vi, der arbejdede sammen med Anne, ved, at hun automatisk indtog denne plads. I alt, hvad hun gav sig i kast med, tjente hun opgaven, som aldrig blev hendes egen person. Denne holdning kommer også til udtryk i Annes prædikener. Når hun gik på prædikestolen, var det ikke som dedikeret musiker, ikke som grundig ekseget eller som belæst akademiker. Hun var og blev den præst, der var kaldet til at forkynde evangeliet for sin menighed og forvalte den danske folkekirkelige tradition. På trods af, at Anne som ekseget beskæftigede sig med det nye Paulus-billede, var det den lutherske Paulus, hun forkyndte fra prædikestolen. Skønt hun sad i det udvalg, som udarbejdede det nye vielsesritual, som også skulle kunne omfatte homoseksuelle, blev prædikestolen aldrig en talerstol for hendes personlige værdipolitik. Som det fremgår af flere af prædikenerne, var det af afgørende betydning for Anne at holde politik og kirke adskilt. Selvfølgelig var der kontinuitet mellem de to sfærer, men hun overlod til tilhørerne på 12

Liv og lys INDHOLD TRYK.indd 12

23/04/14 09.26


kirkebænkene selv at bære betydningen af evangeliet ud af kirkerummet. Bag denne holdning gemte der sig en stor veneration for den særlige, danske folkekirkeordning. Kirkens rummelighed og enhed var for Anne en magtpåliggende sag, og den luthersk-evangeliske kristendom var for hende det grundlag, som kunne holde disse spændingsfyldte aspekter sammen. Det er således slet ikke i Annes ånd, hvis man søger efter et særligt, personligt aftryk i hendes prædikener. Alligevel vil vi driste os til at pege på nogle få af dem. Egentlig er sporene så synlige, at man let overser dem. Tænker man fx på hendes videnskabelige studier, så sætter de sig rigtignok ingen spor på overfladen af hendes tekster. Alligevel ligger der neden under den stadigt virkelighedsnære tone en meget stor histo­risk bevidsthed, som netop skyldes, at hun også arbejdede videnskabeligt med Det Nye Testamentes tekster. Tag fx hendes udlægning af Johannes Døberen i fængslet, mens han venter på at høre nyt om Jesus (Fortsættelse på begyndelsen). Så levende og virkelighedsnært kan man kun 13

Liv og lys INDHOLD TRYK.indd 13

23/04/14 09.26


fremstille situationen, hvis man faktisk har forsøgt at leve sig ind i denne fjerne fortid. Eller tag hendes udlægning af fjende­kærlig­hedsbuddet. Også her er teksten gennemsyret af en historisk fornemmelse for, hvordan det var for de tidligste kristne at leve i en verden fuld af fjender (Elsk dine fjender). Sådan kunne man sikkert også argumentere, hvis man tænker på Annes fortid som rockmusiker. Er det fx ikke derfra, hun havde fået sin udtalte for­nem­ melse for poesi og alle de tilgange til livet, som ikke er umiddelbart ´videnskabelige´ eller ´ra­tionelle´? Eller hvis man tænker på hende som underviser, er det ikke fra didaktikken, hun har sansen for at lægge teksten til rette og modet til at lade tilhøreren få det sidste ord? Og er det ikke hele hendes tidligere liv, der forklarer, hvorfor hun til stadighed kan kombinere den konkrete og virkelighedsnære udlægning af teksten med den kolossale horisont (nemlig Guds), som synes at være hendes centrale anliggende? Sådan kunne man blive ved med at spore dybder bag disse prædikener, som på overfladen fremtræder så enkle. Men det skal man – i prædikenernes egen ånd – nok lade være med. For 14

Liv og lys INDHOLD TRYK.indd 14

23/04/14 09.26


så forrykker man fokus fra det, der er en prædikens egentlige anliggende: at kaste lys over den verden, som tilhører den, der læser eller lytter. Bogen Liv og lys er blevet til på initiativ af sognepræst ved Hyltebjerg Kirke, Ane Bisgaard LaBranche og stiftspræst ved Holmens Kirke, Helene Dam. Udvalget af prædikener er foretaget af disse to præster i samarbejde med redaktør, Ingrid Ank. Prædikenerne strækker sig fra 2005, hvor Anne blev ansat som sognepræst ved Esajas Kirke, til sommeren 2012. Den sidste prædiken i denne samling blev også Annes sidste. Den blev holdt på et tidspunkt, hvor hun var klar over, at den meget vel kunne blive hendes sidste ord til hendes menighed. Nu står den her i bogen med det enkle budskab, som hendes liv og forkyndelse var udtryk for: ”Pas på kærligheden.” Gitte Buch-Hansen og Troels Engberg-Pedersen Februar 2014, Det Teologiske Fakultet, København

15

Liv og lys INDHOLD TRYK.indd 15

23/04/14 09.26


N AT TO G I I N D I E N

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Der kom et menneske, udsendt af Gud, hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd, han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn; de er

17

Liv og lys INDHOLD TRYK.indd 17

23/04/14 09.26


ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud. Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed. (Joh 1,1-14)

I

dag er det begyndelsens dag. Eller begyndelsernes dag.

Jeg vil begynde med at fortælle om en oplevelse, jeg havde, da jeg for nogle år siden var på rejse i Indien med min mand og mine to ældste børn. Vi havde været i Agra og se Taj Mahal og skulle videre til Varanasi ved Gangesfloden, og vi skulle rejse med tog. At rejse med tog i Indien er en speciel oplevelse. For det første er togene propfyldte – hvilket ikke bare betyder, at alle sæderne er besat, men at folk simpelthen sidder eller står alle vegne. For det andet

18

Liv og lys INDHOLD TRYK.indd 18

23/04/14 09.26


snakker man med hinanden, og man deler ud af sin medbragte mad. Det var lykkedes os at få en køje, hvor børnene kunne ligge og sove, for det var et nattog, vi var med. Min mand var efterhånden også døset hen i et hjørne af børnenes køje, men jeg var vågen og sad ved vores bagage, mens toget skrumlede henover den nordindiske slette. Den nat faldt jeg i snak med en indisk mand, der var på vej hjem til sin familie, Vijay, hed han. Samtaler i indiske toge begynder altid med familien. How many sisters and brothers, how many children. Efter at have været familien igennem, søstre og brødre, børn, alder og køn, fortalte jeg ham, at jeg studerede teologi på universitetet. Tell me about Jesus Christ, sagde Vijay. Der sad jeg så i nattoget som nybagt teologistuderende og fumlede med ordene, for hvor begynder man? Hvad skulle jeg fortælle en mand, der formodentlig ikke havde meget kendskab til kristendom19

Liv og lys INDHOLD TRYK.indd 19

23/04/14 09.26


men på forhånd? Og hvor begynder fortællingen om Jesus Kristus egentlig? Begynder den ved hans fødsel? I Nazaret eller i Betlehem? Begynder den med dåben ved Jordanfloden? Begynder den med forkyndelsen og lignelserne i Galilæa? Eller begynder den i Jerusalem? Og i så fald – skal man så begynde med lidelseshistorien eller opstandelsen? Det er, som om alle fortællingerne om Jesus griber ind i hinanden, så man ikke bare kan begynde på én af dem. Så kunne man begynde et andet sted – fx med det, som er udgangspunktet for evangelierne, nemlig den erfaring af frelse, som de første kristne oplevede efter Jesu opstandelse? Ja, man kunne jo begynde med Paulus? Eller – med sig selv? Begyndelsen har også været evangelisternes problem, går jeg da ud fra, for evangelierne begynder meget forskelligt. Hvordan skulle de begynde den fortælling, der er den vigtigste?

20

Liv og lys INDHOLD TRYK.indd 20

23/04/14 09.26


Markus proklamerer med det samme: Dette er begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn, og man ved ikke, om han dermed mener, at hele evangelieskriftet er begyndelsen, eller om det blot er de efterfølgende vers, hvor han citerer profetier fra Det gamle Testamente. Efter ganske få vers kommer Johannes Døberen ind i fortællingen, og kort efter står Jesus selv ved Jordanfloden. Matthæus begynder sit evangelium med Jesus’ slægtstavle, der fører ham tilbage til Abraham. Derpå fortæller han om den gravide Maria og om Herrens engel, der viser sig for Josef og fortæller ham, at han skal gifte sig med Maria og kalde barnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra dets synder. Så kommer historien om de tre vise mænd og kong Herodes’ barnemord og flugten til Egypten. Lukas starter et helt andet sted. Han begynder i Jerusalem, med Johannes Døberens gamle forældre, Zakarias og Elisabeth, og englen Gabriel. Derpå Marias bebudelse og videre til folketællingen og

21

Liv og lys INDHOLD TRYK.indd 21

23/04/14 09.26


rejsen til Betlehem, hyrderne på marken og barnet i krybben. Johannes vælger en fjerde og helt anderledes indfaldsvinkel, som vi lige har hørt. For ham begynder fortællingen langt før. Johannesevangeliet lægger sig i direkte forlængelse af de allerførste vers i Det gamle Testamente, I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Fortællingen om Jesus Kristus er hos Johannes blevet en fortælling om en ny skabelse. Det var ikke dér, jeg begyndte, da jeg den nat i det indiske tog skulle fortælle om Jesus Kristus, men det skulle jeg måske have gjort. Men Johannes’ evangelium er en fortælling på et meget højt refleksionsniveau. Det er faktisk ikke for begyndere, slet ikke indiske begyndere, tænkte jeg. Den forudsætter jo, at man kender hele historien om Jesus i forvejen. Den forudsætter egentlig også kendskab til den jødiske bibel, som vi kalder Det gamle Testamente, til tanken om en skabende Gud, til syndefaldsfortællingen, til pagten mellem Gud og mennesker og til profeterne såvel som til græsk-romersk filosofi. På 22

Liv og lys INDHOLD TRYK.indd 22

23/04/14 09.26


den anden side er det jo en helt enkel poetisk fortælling, og det er måske i virkeligheden deri dens styrke ligger. Der er ingen vanskelige ord, den er egentlig let at forstå rent umiddelbart, selvom den ikke er let at fordøje. Hvor Matthæus og Lukas forbereder os gennem fødselsberetningerne, går Johannes lige på. Han introducerer os ikke for Jesus af Nazaret som barn af Helligånden, men som Gud – allerede i de første linjer. Ikke bare Guds søn, men simpelthen Gud. Han var Ordet, som var i begyndelsen, og ordet var hos Gud og det var Gud. Det kunne jeg aldrig have forklaret inderen. Han var liv. Og han var menneskers lys, siger Johannes så. Dér kunne jeg godt være begyndt. At Jesus var menneskers lys. Lysmetaforen kan forstås i alle kulturer. I Indien såvel som her i Norden. Jeg hørte for nylig om et folkefærd, der hed herulerne, som kom fra den fjerne ø, Thule. Jeg går ud fra, det må have været Grønland, for der var lys hele sommeren og mørke hele vinteren. Herulerne sendte hvert år de klogeste blandt dem op på det 23

Liv og lys INDHOLD TRYK.indd 23

23/04/14 09.26


højeste bjerg for at spejde efter den første lysstråle. Når de så den, tændte de bål på bjerget, så alle i dalene kunne se, at nu var lyset ved at komme til verden igen. Og de fejrede det med en overdådig fest til ære for guderne, der havde givet solen tilbage til menneskene. Men det lys, som Johannes taler om, forsvinder ikke igen, når det først er kommet til verden. Johannes skriver, at ”lyset skinner i mørket,” i nutid. Lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke, siger han. Det gælder ikke kun urdybets mørke fra skabelsesberetningen. Det gælder også mørket i graven. Heller ikke dødens mørke kan slukke det liv og det lys, der kom til verden med Jesus Kristus. Jeg kunne også være begyndt med at fortælle Vijay, at Jesus sagde, at man skal elske Gud af hele sit hjerte og sin næste som sig selv. Jeg kunne have fortalt ham, at Gud er kærlighed. Jeg kunne have fortalt ham, at Gud elskede verden så meget, at han sendte sin enbårne Søn, for at verden skulle frelses ved ham. Men det gjorde jeg ikke. 24

Liv og lys INDHOLD TRYK.indd 24

23/04/14 09.26


Dér, hvor jeg rent faktisk begyndte, var med juleevangeliet. Jeg fortalte Vijay om englene og hyrderne på marken og barnet i krybben. Derpå fortalte jeg om, hvordan Jesus senere tog sig af de fattige og udskudte i samfundet, og at han helbredte spedalske og syge og opvækkede døde. Det viste sig så, at Vijays kone for nylig havde været til et møde i en kirke, hvor de efter sigende foretog helbredelser. Vijays søn var nemlig syg, og lægen kunne ikke hjælpe ham, så Vijays kone havde villet finde ud af, om disse kristne kunne gøre ham rask. Han spurgte mig, om jeg troede på, at de kunne. Hvad skulle jeg svare? Det var nu tydeligt, at det var pga. den syge søn, at han i første omgang havde stillet spørgsmålet om Jesus Christ. Men det her spørgsmål var sværere. Det var ikke længere et spørgsmål om, hvor jeg skulle begynde, men om hvad jeg overhovedet skulle sige. For dybest set troede jeg egentlig ikke på det, men det kunne jeg ikke få mig selv til at sige. ”I don’t know,” svarede jeg, og jeg kunne se skuffelsen i hans ansigt.

25

Liv og lys INDHOLD TRYK.indd 25

23/04/14 09.26


Jeg skulle nok være begyndt med lidelseshistorien. Jeg kunne have fortalt Vijay, at Jesus blev forfulgt, tortureret og henrettet. Det er faktisk – har jeg senere erfaret – netop Jesus’ lidelseshistorie, der siger folk i den tredje verden mest. At Gud har lidt med mennesker er et langt større og mere meningsfyldt budskab end Jesusbarnet i krybben, selvom dette sindbillede vel egentlig indeholder det samme budskab. At Gud har lidt med mennesker, det er et budskab, som trøster folk verden over, fordi de deri hører, at Jesus Kristus er gået forud for dem. Og ikke bare i lidelsen og døden, men også i opstandelsen. For lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. (Juledag 2005)

26

Liv og lys INDHOLD TRYK.indd 26

23/04/14 09.26


Liv & lys Prædikener Anne Vig Skoven © Forlaget Anis 2014 ISBN: 978-87-7457-721-8 Redigeret af Ane Bisgaard LaBranche og Helene Dam Forlagsredaktion: Ingrid Ank Grafisk tilrettelæggelse: Lena Maria/RPC Tryk: Aka-print Forlaget Anis Frederiksberg Allé 10 DK – 1820 Frederiksberg C T (+45) 3324 9250 info@anis.dk www.anis.dk Kopiering kun tilladt i henhold til gældende lov om ophavsret

Liv og lys INDHOLD TRYK.indd 196

23/04/14 09.26

Liv og lys  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you