Page 1

Indhold 1

Giv mig et sted at stå  5

6

Fælles åndedræt  25

2

Gud så, at det var godt   9

7

At tro er at rejse sig  29

3

Tror du på Gud?  13

8

Kirke er krop   33

4

Følg mig!  17

9

Større end ord kan rumme  37

5

Gud ser alt, og dog smiler han  21

10

Vor Herre bevares!  41


Giv mig et sted at stå kapitel 1

Hvis jeg skulle sendes til en øde ø og fik mulig-

gør. Nogle vil tage Bibelen med, fordi de slet ikke

hed for at tage 10 ting med, ville Bibelen så være

kan forestille sig dage uden bibellæsning, og

Bibelen er ikke en guddommelig tekst, som jeg skal følge; det er snarere Bibelen, der følger mig, når livet bevæger sig ad mange snørklede stier og ud i mørke kroge. Bibelen bringer mig ind i et univers, hvor jeg selv bliver en del af historien en af dem? Ja, ville mange uden tvivl sige. Både

andre vil tage den med ud fra en intuitiv fornem-

dem der dagligt læser i Bibelen, og dem der ikke

melse af, at Bibelen nok slet ikke ville være så

[]


dum at sidde og læse i, når der på den øde ø var

Ikke i én lang sammenhængende historie, men

brug for udholdenhed og overlevelse.

i mange forskellige usammenhængende histo-

Bibelen er nemlig sådan en slags grund-

rier, og derfor svarer Bibelen på mange måder

bog for den menneskelige eksistens. Ikke at for-

godt til mit eget fragmenterede liv.

veksle med en kogebog, for man går galt i byen,

Jeg er under anklage, når Eva skyder skyl-

hvis man tror, at man i bibelen kan finde opskrif-

den på Adam. Jeg kan ikke melde hus forbi, når

ter på det rigtige og det lykkelige liv. Bibelen er

de selvglade farisæere tror, at de kan argumen-

ikke en guddommelig tekst, som jeg skal følge;

tere med intellektet, når troen og kærligheden

det er snarere Bibelen, der følger mig, når livet

er i spil. Jeg har Martha under huden, når hun

bevæger sig ad mange snørklede stier og ud i

bliver fornærmet på sin søster Maria, fordi Maria

mørke kroge.

ikke hjælper til i huset. Jeg kender Thomas’ tvivl,

Bibelen bringer mig ind i et univers, hvor

når han kræver beviser for opstandelsen og Pe-

jeg selv bliver en del af historien, og det forun-

ters fejhed, når han fornægter Jesus. Og mine

derlige er, at uanset hvad der hænder mig, hvad

forlis i livet gnaver lidt mindre, når Jesus siger

I Bibelen er jeg i dialog. I dialog med Gud, i dialog med mig selv og i dialog med den verden, jeg lever i. Kort sagt: Bibelen er en dialog med mit eget liv

der måtte tårne sig op af problemer og sorger

til den ene røver: I dag skal du være med mig

eller overvælder mig af lykke og glæde, kan jeg

i Paradis! I Bibelen er jeg i dialog. I dialog med

i Bibelen finde mig selv og Gud ved min side.

Gud, i dialog med mig selv og i dialog med den

[]


verden, jeg lever i. Kort sagt: Bibelen er en dialog

Bibelen holder forbindelsen mellem hjer-

med mit eget liv.

ne og hjerte varm. Når hjernen kræver forkla-

Vel er Bibelen broget og usammenhæn-

ringer, siger hjertet: Jeg tror! Når hjernen siger:

gende og ligner mit liv, men når jeg vandrer ind

Umuligt! siger hjertet: Jeg gør det alligevel! Når

i dens univers, kommer livet til at hænge sam-

hjertet siger: Jeg elsker! siger hjernen: Vis det!

men, fordi Gud hele tiden er i omegnen og til

Bibelen sender mig ud over småborgerlig moral

stede i det, der sker. I Bibelen har Gud fat i nak-

og snæver tankegang og gør mit liv større, end

Bibelen holder forbindelsen mellem hjerne og hjerte varm

ken af mig, både for at holde mig oppe, når det

jeg selv magter, og samtidig holder Bibelen mig

er svært og for at holde mig nede, når det er

fast. Fast på anstændigheden, respekten og li-

påkrævet.

geværdet.

Bibelen fortæller, at Gud lige fra begyndel-

En gammel filosof sagde en gang: Giv mig

sen sætter sin skabermagt ind på at rydde op i

et sted at stå, og jeg skal dreje verden! Underfor-

kaos og binder de løse ender sammen, også i

stået at hvis jeg ikke har fast grund under fød-

vores kaotiske liv, så det ikke opleves menings-

derne, hvirvles jeg rundt og evner ikke at udrette

løst, ligegyldigt og ensomt. I Bibelen sættes jeg

noget som helst. Bibelen er sådan et godt sted

i sammenhæng med skabelsen, med evigheden

at stå. Herfra kan jeg forstå verden og mig selv

og med nuet og flettes ind i et fællesskab med

lidt bedre.

mennesker nær og fjern, med venner og fjender.

[]

Etstedatstaa  
Etstedatstaa