Page 1

‫ﺷﻤﺎره ‪١٢‬‬

‫زن آزاد‬

‫دوﺷﻨﺒﮫ ‪ ٨‬ﻣﮭﺮ ‪ ٣٠ -٩٢‬ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ‪٢٠١٣‬‬ ‫ﺳﺮدﺑﯿﺮ‪ :‬ﻛﯿﻮان ﺟﺎوﯾﺪ‬ ‫‪Keyvan.javid1@gmail.com‬‬

‫ﻧﺸﺮﯾﮫ ﻓﺘﻨﮫ ‪ -‬ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮای رھﺎﺋﯽ زن‬

‫روﯾﺎی آزادی ﻧﺴﻞ ﺷﻜﺴﺖ ﻧﺨﻮردﮔﺎن‬

‫ﻣﯿﻨﺎ اﺣﺪی‬ ‫دﯾﺪن اﯾﻦ ﻓﯿ ﻠ ﻢ را ﺑ ﻮﯾ ﮋه ﺑ ﮫ ﻧﺴ ﻞ‬ ‫ﺟﻮان در اﯾﺮان ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯿﮑﻨ ﻢ‪ .‬در‬ ‫اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭼ ﻨ ﺪ ﻧ ﻔ ﺮ از ﻣ ﺎ را‬ ‫ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ اﻟﺒﺘﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ زﻧﺎن‬ ‫ﺣﺮف زده اﻧﺪ‪ .‬وﻟ ﯽ ﻣ ﺎ ﻣ ﺮدان و‬ ‫زﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ‪ ،‬ﻣﺎ ﭘﺪران و ﻣ ﺎدران‬ ‫و ﺧﺎﻟﮫ ھﺎ و ﻋ ﻤ ﻮھ ﺎی ﺷ ﻤ ﺎ ﻧﺴ ﻞ‬ ‫ﻣ ﻌ ﺘ ﺮض و ﻣ ﺒ ﺎرز در اﯾ ﺮان‬ ‫اﻣﺮوز ‪ ،‬ﺑﻮدﯾ ﻢ ﮐ ﮫ ﯾ ﮏ ﺣ ﮑ ﻮﻣ ﺖ‬

‫دﯾ ﮑ ﺘ ﺎﺗ ﻮر را ﺳ ﺮﻧ ﮕ ﻮن ﮐ ﺮده و‬ ‫ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ زﻧ ﺪﮔ ﯽ اﻧﺴ ﺎﻧ ﯽ‬ ‫ﺳﺮ ﺑﮫ آﺳﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻮﺑﯿﺪﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﻣ ﺎ ﻧﺴ ﻞ ﺑ ﭙ ﺎ ﺧ ﺎﺳ ﺘ ﮫ ﻋ ﻠ ﯿ ﮫ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه ﺑﻮدﯾﻢ‪ .‬ﺣﮑ ﻮﻣ ﺘ ﯽ ﮐ ﮫ‬ ‫ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺮدم ﺧﺎرج از ﻣ ﺤ ﺪوده‬ ‫را ﻧﯿﻤﮫ ﺷﺒﮭ ﺎ ﺑ ﺮ ﺳ ﺮﺷ ﺎن ﺧ ﺮاب‬ ‫ﻣﯿﮑﺮد ‪ ،‬ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﮫ اﺳﻢ ﺳﺎواﮐ ﺶ‬ ‫ﻟﺮزه ﺑﺮ ﺗﻨﻤﺎن ﻣﯽ اﻓﮑﻨﺪ‪ ،‬ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ‬

‫ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ و ھ ﻤ ﮫ ﮐ ﺲ ﮐ ﺎر‬ ‫داﺷﺖ ‪ ،‬ﺣ ﮑ ﻮﻣ ﺘ ﯽ ﮐ ﮫ ﮔ ﻮرﺳ ﺘ ﺎن‬ ‫آرﯾﺎﻣﮭﺮی را ﺳ ﺎزﻣ ﺎن داده ﺑ ﻮد‪،‬‬ ‫ﻧﻤﯿﺸﺪ در آن اوﺿﺎع ﺑﻌ ﻨ ﻮان ﯾ ﮏ‬ ‫ﺟﻮان ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺤﺚ ﮐﺮد‪ ،‬ﻧﻘ ﺪ‬ ‫ﻧﻮﺷﺖ و ﻓﮑﺮ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﻣ ﺎ اﯾ ﻦ ﻧﺴ ﻞ ﺑ ﻮدﯾ ﻢ ‪ ،‬ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ‬ ‫ھﻤﺮاه ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ ﻧﻔﺮ ﮔﻔﺘﯿ ﻢ ‪ ،‬آزادی‬ ‫و ﺣﺮﻣﺖ ﺣﻖ ھﻤﮫ ﻣﺎ اﺳﺖ‪.‬‬

‫اﻧﻘ ﻼب ﻣ ﺎ ﯾ ﮏ دﯾ ﮑ ﺘ ﺎور را‬ ‫اﻧ ﺪاﺧ ﺖ و ﺑ ﺠ ﺎی او ‪ ،‬ﻓ ﺎﺷ ﯿ ﺴ ﻢ‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ آﻣﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﮫ‪ ،‬ھﻢ ﻋﻮاﻣﻞ‬ ‫دروﻧﯽ داﺷﺖ و ھﻢ ﮐﻤﮏ دوﻟﺘﮭﺎی‬ ‫ﻏ ﺮﺑ ﯽ و اﻣ ﺮﯾ ﮑ ﺎ را ﺑ ﮫ ھ ﻤ ﺮاه‬ ‫داﺷﺖ ﮐﮫ در آن زﻣ ﺎن از ﻗ ﺪرت‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﭼﭙﮕﺮا و ﻣﻌﻄﻮف‬ ‫ﺑﮫ ﺷﻮروی در دوره ﺟﻨﮓ ﺳ ﺮد ‪،‬‬

‫اداﻣﮫ در ﺻﻔﺤﮫ ‪٣‬‬

‫در ﺻﻔﺤﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ‪:‬‬ ‫دورﺑﯿﻦ ھﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﮫ در ﻣﺪارس دﺧﺘﺮاﻧﮫ ‪ -‬ﺷﮭﻼ داﻧﺸﻔﺮ ﺻﻔﺤﮫ ‪٢‬‬ ‫“ﻛﺎﻧﻮن ﻣﻘﺪس ﺧﺎﻧﻮاده” ‪ -‬ﻓﺮح ﺻﺒﺮی ﺻﻔﺤﮫ ‪۴‬‬ ‫ﻛﺎھﺶ ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎر ﯾﺎ ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺸﯿﻨﯽ ‪ -‬ﻣﮭﺮاب دﺷﺘﯽ ﺻﻔﺤﮫ ‪۵‬‬ ‫زﯾﺒﺎﺋﯽ و آﺷﭙﺰی ‪ -‬زن در اﺳﻼم ﺻﻔﺤﮫ ‪۵‬‬

‫ﯾﻚ ﺑﺴﺘﺮ و دو روﯾﺎ ‪ -‬آزاده درﺑﻨﺪی ﺻﻔﺤﮫ ‪۶‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪن ﺗﺠﺎوز ﺑﮫ ﻛﻮدﻛﺎن در اﯾﺮان‪ -‬ﺷﮭﻼ داﻧﺸﻔﺮ ﺻﻔﺤﮫ ‪٧‬‬ ‫ﺻﻔﺤﮫ ‪۶‬‬ ‫دﺳﺖ ﻣﺬھﺐ از ﺳﺮ ورزش زﻧﺎن ﻛﻮﺗﺎه‬ ‫ﺟﻨﮓ ﺣﺠﺎب و ﯾﺎوﮔﻮﺋﯽ ھﺎی روﺣﺎﻧﯽ ‪ -‬آزاد درﺑﻨﺪی ﺻﻔﺤﮫ ‪٨‬‬ ‫ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ‪ ١۵‬ﺗﺎ ‪ ١٩‬ﺳﺎﻟﮫ ﺻﻔﺤﮫ ‪٨‬‬


‫ﺻﻔﺤﮫ ‪٢‬‬

‫زن آزد ﺷﻤﺎره ‪١٢‬‬

‫دورﺑﯿﻦ ھﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﮫ در ﻣﺪارس دﺧﺘﺮاﻧﮫ‬ ‫روزی ﻧ ﯿ ﺴ ﺖ ﮐ ﮫ ﺧ ﺒ ﺮی از‬ ‫ﺗﺼ ﻮﯾ ﺐ ﻃ ﺮح و ﻻﯾ ﺤ ﮫ ﺧ ﺎک‬ ‫ﺧﻮرده ای را ﻧﺸ ﻨ ﻮﯾ ﻢ‪ .‬اﻟ ﺤ ﻖ ﮐ ﮫ‬ ‫ﺳ ﺮﺷ ﺎن ﺷ ﻠ ﻮغ اﺳ ﺖ‪ .‬ﻃ ﺮﺣ ﮭ ﺎی‬ ‫ﻧﯿﻤﮫ ﮐﺎره ﺑﺴﯿﺎری روی دﺳ ﺘ ﺸ ﺎن‬ ‫ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﯾﮏ وﻇ ﯿ ﻔ ﮫ دوﻟ ﺖ‬ ‫"ﺗ ﺪﺑ ﯿ ﺮ و اﻣ ﯿ ﺪ" رژﯾ ﻢ اﺳ ﻼﻣ ﯽ‬ ‫ﻇﺎھﺮا ﺑﮫ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن ھ ﻤ ﯿ ﻦ‬ ‫ﻃﺮﺣﮭﺎی ﺑﯽ ﺳﺮاﻧ ﺠ ﺎﻣﺴ ﺖ‪ .‬ﯾ ﮑ ﯽ‬ ‫از اﯾﻦ ﻃﺮﺣﮭﺎ ﻧﺼﺐ دورﺑﯿﻦ ھ ﺎی‬ ‫ﻣﺪارﺑﺴﺘﮫ در ﻣﺪارس دﺧﺘﺮاﻧﮫ و از‬ ‫اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮔ ﺬاﺷ ﺘ ﻦ ﮐ ﻨ ﺘ ﺮل روی‬ ‫داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ‪ ،‬ﺟ ﺎ اﻧ ﺪاﺧ ﺘ ﻦ‬ ‫ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣ ﯽ و اﻣ ﻨ ﯿ ﺘ ﯽ ﮐ ﺮدن‬ ‫ﻓﻀ ﺎی ﻣ ﺪارس اﺳ ﺖ‪ .‬ﺑ ﻘ ﻮل‬ ‫ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺼﺐ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ھ ﺎ از‬ ‫ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗ ﺒ ﻞ ﺑﺼ ﻮرﺗ ﯽ ﭘ ﺮاﮐ ﻨ ﺪه‬ ‫اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ ﺑﮫ اﺟﺮا ﮔ ﺬاﺷ ﺘ ﮫ ﺷ ﺪه‬ ‫اﺳ ﺖ وﻟ ﯽ اﻣﺴ ﺎل در آﺳ ﺘ ﺎﻧ ﮫ‬ ‫ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﮐ ﻮﺷ ﯿ ﺪﻧ ﺪ ﺗ ﺎ‬

‫داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎ‪ ،‬در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠ ﺎت و در‬ ‫ﻣﯿﺎدﯾﻦ اﺻ ﻠ ﯽ ﺷ ﮭ ﺮھ ﺎ ﺑ ﮫ اﺟ ﺮا‬ ‫ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﺎ ﺑﻠﮑ ﮫ از اﯾ ﻦ‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻨﺘﺮل اوﺿﺎع در دﺳﺘﺸ ﺎن‬ ‫ﺑﺎﺷﻨ ﺪ‪ .‬اﯾ ﻦ ھ ﻢ آﺧ ﺮ و ﻋ ﺎﻗ ﺒ ﺖ‬ ‫ﺧﻮدﺷﺎن و ﻃﺮﺣﮭﺎﯾﺸ ﺎن از ﺟ ﻤﻠ ﮫ‬ ‫ﻃﺮح ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎﺑﺸﺎن اﺳ ﺖ‪ .‬ﺗ ﺎ‬ ‫آﻧﺠﺎﯾﯽ ھﻢ ﮐﮫ ﺑﺤﺚ ﺑ ﺮ ﺳ ﺮ ﻃ ﺮح‬ ‫ﻣﺠﮭﺰ ﮐﺮدن ﻣ ﺪارس ﺑ ﮫ دورﺑ ﯿ ﻦ‬ ‫ھﺎی ﻣ ﺪارﺑﺴ ﺘ ﮫ اﺳ ﺖ‪ ،‬از ھ ﻤ ﯿ ﻦ‬ ‫آﻏﺎز ﺳﺎل زﻣﺰﻣﮫ ھ ﺎی اﻋ ﺘ ﺮاض‬ ‫در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ‪ ،‬داﻧﺶ آﻣﻮزان‬ ‫و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣ ﺪارس ﺑ ﻠ ﻨ ﺪ اﺳ ﺖ و‬ ‫اﻧﻌﮑﺎﺳﺶ را در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی دوﻟﺘﯽ‬ ‫ﻣﯿ ﺘ ﻮان دﯾ ﺪ‪ .‬ﺗ ﺤ ﺖ ﺗ ﺎﺛ ﯿ ﺮ ھ ﻤ ﯿ ﻦ‬ ‫ﻓﻀﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ اﺗ ﻤ ﺎم‬ ‫اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﺎ ﺷﺮوع ﺳﺎل ﺟ ﺪﯾ ﺪ ﺑ ﮫ‬ ‫درازا ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﮫ اﺧﺘﻼف در ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﺎت دﺳﺖ اﻧ ﺪرﮐ ﺎر داﻣ ﻦ زده‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺟ ﻤ ﮭ ﻮری اﺳ ﻼﻣ ﯽ ‪ ٢٦‬ﻧ ﮭ ﺎد و‬ ‫ﺳ ﺎزﻣ ﺎن و از ﺟ ﻤﻠ ﮫ ﻧ ﯿ ﺮوی‬ ‫اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اش را ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح‬ ‫ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎﺑﺶ اﺧ ﺘ ﺼ ﺎص داده‬ ‫اﺳﺖ و اﻣﺮوز اﯾ ﻦ وﺿ ﻊ ﺣ ﺠ ﺎب‬ ‫در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ و ﺷﮑﺴﺘ ﺶ را ﺑ ﮫ‬ ‫روﺷ ﻨ ﯽ ﻣ ﯿ ﺘ ﻮان دﯾ ﺪ‪ .‬ﻧ ﺘ ﯿ ﺠ ﮫ‬ ‫ﻃﺮﺣﮭﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺗﺠﮭﯿﺰ ﻣ ﺪارس ﺑ ﮫ‬ ‫دورﺑﯿﻦ ھﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﮫ ﻧﯿﺰ ﭼﯿ ﺰی‬ ‫ﺟ ﺰ اﺟ ﺮای ﻃ ﺮح " ﺣ ﺠ ﺎب و‬ ‫ﻋﻔﺎف" در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺗ ﻌ ﺮﺿ ﺎت رژﯾ ﻢ اﺳ ﻼﻣ ﯽ را‬ ‫ﺑ ﺎﯾ ﺪ ﺑ ﺎ ﺗ ﻌ ﺮض ﭘ ﺎﺳ ﺦ داد‪ .‬ﺑ ﺎ‬ ‫اﻋ ﺘ ﺮاﺿ ﯽ ﮔﺴ ﺘ ﺮده ﺑ ﺎﯾ ﺪ ﺟ ﻠ ﻮی‬ ‫اﻣﻨﯿﺘ ﯽ ﮐ ﺮدن ﻓﻀ ﺎی ﻣ ﺪارس را‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﺑﺎﯾﺪ ﺧ ﻮاﺳ ﺘ ﺎر ﺟ ﻤ ﻊ ﺷ ﺪن‬ ‫دورﺑ ﯿ ﻦ ھ ﺎی ﻣ ﺪار ﺑﺴ ﺘ ﮫ‪ ،‬اﯾ ﻦ‬ ‫اﺑﺰارھﺎی ﮐﻨﺘ ﺮل و ﺟ ﺎﺳ ﻮﺳ ﯽ از‬ ‫ﺗ ﻤ ﺎم ﻣ ﺪارس‪ ،‬داﻧﺸ ﮕ ﺎھ ﮭ ﺎ ‪،‬‬ ‫ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و از ھﻤ ﮫ ﺟ ﺎ ﺷ ﺪ‪ .‬ﺑ ﺎ‬

‫اﺟﺮای آﻧﺮا ﺑﮫ آﺧﺮ رﺳﺎﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﺎﻧﯿﺎن اﺳﻼﻣﯽ در ﺟ ﻨ ﮓ ﺑ ﺮ‬ ‫ﺳﺮ ﺣﺠﺎب در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﻣ ﺎﻧ ﺪه اﻧ ﺪ‪،‬‬ ‫ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﯿ ﺘ ﻮاﻧ ﻨ ﺪ ﺑ ﺎ ﺗ ﺠ ﮭ ﯿ ﺰ‬ ‫ﻣ ﺪارس ﺑ ﮫ دورﺑ ﯿ ﻦ ﻣ ﺪارﺑﺴ ﺘ ﮫ‬ ‫ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺮ اوﺿﺎع داﺷ ﺘ ﮫ ﺑ ﺎﺷ ﻨ ﺪ‪.‬‬ ‫ﻃ ﺮﺣ ﯽ ﮐ ﮫ ﻗ ﺒ ﻞ از آن در‬

‫واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ اﻋﺘﺮاﺿ ﺎت‬ ‫ﺟ ﻤ ﻌ ﯽ ﮐ ﺎرﮔ ﺮان‪ ،‬داﻧﺸ ﺠ ﻮﯾ ﺎن‪،‬‬ ‫ﻣﻌﻠﻤﺎن‪ ،‬داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﺧ ﺎﻧ ﻮاده‬ ‫ھﺎﯾﺸﺎن و ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺑ ﺎ‬ ‫ﻃﺮﺣﮭﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﺠﮭﺰ ﮐﺮدن ھ ﻤ ﮫ‬ ‫ﺟﺎ ﺑﮫ دورﺑ ﯿ ﻦ ھ ﺎی ﻣ ﺪارﺑﺴ ﺘ ﮫ و‬ ‫ﻏﯿﺮه ﻋ ﻘ ﺐ راﻧ ﺪ و ﺗ ﺪﺑ ﯿ ﺮ ﮐ ﺮد‪.‬‬

‫ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮی‬ ‫اﺟﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮﺣﮭﺎی ﺳﺮﮐ ﻮب و‬ ‫ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﮔ ﺮﻓ ﺖ‪ .‬ﺧ ﺎﻧ ﻮاده‬ ‫ھﺎ در ﮐ ﻨ ﺎر ﮐ ﺎرﮐ ﻨ ﺎن ﻣ ﺪارس و‬ ‫ﻣﻌﻠﻤ ﺎن و داﻧ ﺶ آﻣ ﻮزان ﻧ ﯿ ﺮوی‬ ‫وﺳﯿﻌﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧ ﻨ ﺪ اﺟ ﺮای‬ ‫ﭼﻨﯿﻦ ﻃ ﺮﺣ ﮭ ﺎﯾ ﯽ را ﺑ ﮫ ﺷ ﮑ ﺴ ﺖ‬

‫ﺷﮭﻼ داﻧﺸﻔﺮ‬ ‫ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺟ ﻤ ﮭ ﻮری اﺳ ﻼﻣ ﯽ ﭘ ﻮﻟ ﮭ ﺎی‬ ‫ﮐﻼﻧﯽ ﺻﺮف ﻃﺮﺣﮭﺎی ارﺗﺠ ﺎﻋ ﯽ‬ ‫و ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﮫ اش در ﻣ ﺪارس و‬ ‫داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﮫ ھ ﻤ ﯿ ﻦ ﻃ ﺮح‬ ‫ﻣﺠﮭﺰ ﮐﺮدن ﻣ ﺪارس دﺧ ﺘ ﺮان ﺑ ﮫ‬ ‫دورﺑﯿﻦ ھﺎی ﻣ ﺪارﺑﺴ ﺘ ﮫ و ﯾ ﺎ ﺑ ﺎﻻ‬ ‫ﮐﺸ ﯿ ﺪن دﯾ ﻮار ﻣ ﺪارس دﺧ ﺘ ﺮان‬ ‫ﺑﺮای دور ﻧﮕﺎھﺪاﺷﺘﻦ آﻧﺎن از ﭼﺸﻢ‬ ‫"ﻧ ﺎﻣ ﺤ ﺮم" و ﻏ ﯿ ﺮه ﮐ ﺮده اﺳ ﺖ‪.‬‬ ‫ﻃ ﺮﺣ ﮭ ﺎﯾ ﯽ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ راﺳ ﺘ ﯽ ﺗ ﻨ ﮭ ﺎ‬ ‫ﻣ ﯿ ﺘ ﻮاﻧ ﺪ از ذھ ﻦ ﺑ ﯿ ﻤ ﺎر ﺟ ﺎﻧ ﯿ ﺎن‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﺧ ﻄ ﻮر ﮐ ﻨ ﺪ‪ .‬در ھ ﻤ ﯿ ﻦ‬ ‫ﺣﺎل ﻣﺪارس ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﺟﺎن ﺑﺴﯿ ﺎری‬ ‫از ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣ ﯿ ﮑ ﻨ ﺪ و‬ ‫ﺑﺎزﺳﺎزی آﻧﮭﺎ ﺟﺎﯾﯽ در ﻃ ﺮﺣ ﮭ ﺎی‬ ‫ﺟﺎﻧﯿ ﺎن اﺳ ﻼﻣ ﯽ ﻧ ﺪارد‪ .‬از ﺟ ﻤﻠ ﮫ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻧ ﺎاﻣ ﻦ‬ ‫ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ ﺟﺪی در ﻣﺪارس اﺳﺖ‬ ‫ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ھﺎ ﮔﺮﻓﺘ ﮫ اﺳ ﺖ‬ ‫و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻣ ﺎر ﺧ ﻮدﺷ ﺎن در ﺳ ﺎل‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﮫ ‪ ١٥٠‬ھ ﺰار ﮐ ﻼس درس‬ ‫در اﯾ ﺮان در ﻣ ﻌ ﺮض و ﺧ ﻄ ﺮ‬ ‫آﺗ ﺶ ﺳ ﻮزی ﻗ ﺮار دارﻧ ﺪ‪ .‬ﯾ ﻌ ﻨ ﯽ‬ ‫ﭼﯿﺰی ﺣ ﺪود ‪ ٣‬ﻣ ﯿ ﻠ ﯿ ﻮن و ‪٧٥٠‬‬ ‫ھﺰار داﻧ ﺶ آﻣ ﻮز در ﮐ ﻼس ھ ﺎی‬ ‫درﺳ ﯽ ﮐ ﮫ دارای ﺑ ﺨ ﺎری ھ ﺎی‬ ‫ﺧﻄﺮﺳﺎز ھﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺮﺿﺎت رژﯾﻢ‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺤﺪاﻧﮫ اﯾﺴﺘﺎد‪ .‬ﺟﻤﻊ‬ ‫ﺷﺪن ھﻤﮫ ﺗﺠﮭﯿﺰات دورﺑﯿﻦ ھﺎی‬ ‫ﻣﺪار ﺑﺴﺘﮫ از ﻣﺪارس‪ ،‬ﺧﺮوج‬ ‫ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﭼﻮن ﺣﺮاﺳﺖ‬ ‫و اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﺻﻨﻔﯽ از ﻣﺤﯿﻂ‬ ‫ھﺎی اﻣﻮزﺷﯽ‪ ،‬ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪن دﺳﺖ‬ ‫ﻣﺬھﺐ از ﺳﺮ ﮐﻮدﮐﺎن‪ ،‬ﻟﻐﻮ ھﺮ‬ ‫ﮔﻮﻧﮫ ﻃﺮح ﺟﺪاﺳﺎزی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و‬ ‫ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری در ﻣﺪارس‪،‬‬ ‫ﺗﺤﺼﯿﻞ راﯾﮕﺎن و داﺷﺘﻦ آﻣﻮزﺷﯽ‬ ‫و ﭘﺮورﺷﯽ ﺷﺎد‪ ،‬ﻣﺪرن و اﻧﺴﺎﻧﯽ‬ ‫ﺧﻮاﺳﺖ ھﻤﮫ ﻣﺮدم اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﻣﺘﺤﺪ‬ ‫ﺷﺪن ﺣﻮل ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎﯾﻤﺎن ﺗﻌﺮﺿﺎت‬ ‫رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ را ﻋﻘﺐ ﺑﺮاﻧﯿﻢ‪.‬‬


‫ﺻﻔﺤﮫ ‪٣‬‬

‫زن آزاد ﺷﻤﺎره ‪١٢‬‬

‫وﺣﺸﺖ داﺷﺘﻨﺪ‪ .‬ﻏﺮب و دوﻟ ﺘ ﮭ ﺎی‬ ‫ﻏﺮﺑﯽ ﺑﮫ ﯾﺎری اﺳﻼﻣﯿﮭﺎ ﺷﺘ ﺎﻓ ﺘ ﻨ ﺪ‪،‬‬ ‫ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ اﺳﻼﻣ ﯽ در اﯾ ﺮان ﮐ ﮫ‬ ‫ھﻤ ﻮاره وﺟ ﻮد داﺷ ﺖ و ھ ﻤ ﻮاره‬ ‫ﻋﻠﯿﮫ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و رﺷ ﺪ و آزادی و‬ ‫ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺮدم ‪ ،‬ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﯾﺎ ﺟ ﻨ ﺎﯾ ﺖ‬ ‫و ﺗﺮور ﻣﯿﮑﺮد ‪ ،‬دﺳ ﺖ در دﺳ ﺖ‬ ‫ھﻢ داده و ﺣ ﮑ ﻮﻣ ﺖ اﺳ ﻼﻣ ﯽ را‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ‪ .‬ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ و ﭼﺮاﯾ ﯽ ﺑ ﮫ‬ ‫ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ اﺳ ﻼﻣ ﯽ در‬ ‫اﯾﺮان ‪ ،‬ﻣ ﻮﺿ ﻮﻋ ﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ در‬ ‫اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ آن ﻧﻤﯿﭙﺮدازم‪.‬‬ ‫آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺑﻮد ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳ ﺖ اﯾ ﻦ‬ ‫ﺑ ﻮد ﮐ ﮫ ﺟ ﻨ ﺒ ﺶ اﺳ ﻼﻣ ﯽ آﻣ ﺪ ﺗ ﺎ‬ ‫اﻧ ﻘ ﻼﺑ ﯽ را ﮐ ﮫ ﺣ ﮑ ﻮﻣ ﺖ ﺷ ﺎه‬ ‫ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺮﮐﻮﺑﺶ ﮐﻨﺪ‪ ،‬را ﺑﺰﻧﺪ و‬

‫و ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﺟﻨﺎﯾﺖ ‪....‬‬ ‫ھﺰاران ﻧﻔﺮ از ﻣﺎ را ﮐﺸﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎ‬ ‫ﺳﺒﻌﯿ ﺘ ﯽ ﮐ ﮫ ﺑﺴ ﯿ ﺎر ﺷ ﺒ ﯿ ﮫ رﻓ ﺘ ﺎر‬ ‫ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ھﯿﺘﻠﺮی ﺑ ﻮد‪ .‬اﻋ ﺪام دﺳ ﺘ ﮫ‬ ‫ﺟﻤﻌﯽ ﺟﻮاﻧﺎن‪ ،‬رﯾﺨﺘﻦ ﺻﺪھﺎ ﺟﺴﺪ‬ ‫در ﮔﻮرھﺎی دﺳﺘﮫ ﺟﻤﻌﯽ ‪ ،‬ﻣ ﺎﺷ ﯿ ﻦ‬ ‫ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺟﺴﺪ ﺣﻤﻞ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ‬ ‫ﺟﻨﺎﯾﺖ در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺳﺎل ‪ ۶٠‬ﺗ ﺎ ‪۶٧‬‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ھ ﺰاران ﻧ ﻔ ﺮ از ﻣ ﺎ را‬ ‫ﺑﮑﺸﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﯾﮏ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﮭ ﻢ ﻋ ﻠ ﯿ ﮫ‬ ‫ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻮد ‪ ،‬و ھ ﻤ ﮫ اﯾ ﻦ دﺳ ﺘ ﮕ ﺎه‬ ‫ﺟﻨﺎﯾﺖ در ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﺳ ﮭ ﻢ داﺷ ﺖ‪.‬‬ ‫ھﻤﮫ اﯾﻦ اراذل و اوﺑﺎش ﺣ ﮑ ﻮﻣ ﺖ‬ ‫اﺳﻼﻣ ﯽ ‪ ،‬ھ ﻤ ﮫ اﯾ ﻦ رﯾ ﺶ و ﭘﺸ ﻢ‬ ‫دارھﺎ و ﻣ ﮑ ﻼ ھ ﺎ ﮐ ﮫ اﻣ ﺮوز ﯾ ﺎ‬ ‫ﮐﻤﺎﮐﺎن در ﻗﺪرت اﻧﺪ و ﯾ ﺎ ﺑ ﯿ ﺮون‬ ‫راﻧﺪه ﺷﺪﮔﺎن ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﮔ ﺮ ﻋ ﺪاﻟ ﺘ ﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﮫ آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐ ﮫ ھ ﺰاران‬ ‫ﻧﻔﺮ را ﮐﺸﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫از ﺣﺮﻣﺖ و آزادﮔ ﯽ ﻧﺴ ﻠ ﯽ دﻓ ﺎع‬ ‫ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﮫ ھ ﺪﻓ ﺶ زﻧ ﺪﮔ ﯽ اﻧﺴ ﺎﻧ ﯽ‬ ‫ﺑ ﺮای ھ ﻤ ﮕ ﺎن ﺑ ﻮد‪ .‬ﻧﺴ ﻠ ﯽ ﮐ ﮫ‬ ‫ﺣ ﮑ ﻮﻣ ﺖ اﺳ ﻼﻣ ﯽ و اﺳ ﻼم در‬ ‫ﻗ ﺪرت را ﻧ ﻤ ﯿ ﺨ ﻮاﺳ ﺖ‪ .‬اﻟ ﺒ ﺘ ﮫ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭼﻨﺎن ﺟﻨ ﺎﯾ ﺘ ﮑ ﺎر ﺑ ﻮد ﮐ ﮫ‬ ‫ﺣﺘﯽ ﺑ ﺮﺧ ﯽ از ﻣ ﺪاﻓ ﻌ ﯿ ﻦ ﺧ ﻮد و‬ ‫واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﮫ اﺣﺰاﺑﯽ را ﮐ ﮫ رژﯾ ﻢ‬ ‫را در دوراﻧﯽ ﺣ ﺘ ﯽ ﮐ ﻤ ﮏ ﮐ ﺮده‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎ ﻧﺴﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﻧ ﺨ ﻮردﮔ ﺎﻧ ﯿ ﻢ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و آﻧﺮا ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﯿ ﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ را ﺑ ﮫ ﻧﺴ ﻞ ﺟ ﻮان اﯾ ﺮان‬ ‫ﻧﺸﺎن دھﯿﺪ‪ .‬ﺑﮫ دﺧﺘﺮان ﺟ ﻮاﻧ ﯽ ﮐ ﮫ‬ ‫ﻓﺮﻣﺎن ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻟﮫ‬ ‫ﮐﺮده اﻧﺪ‪ .‬آﻧﮭﺎ اداﻣﮫ دھ ﻨ ﺪﮔ ﺎن راه‬ ‫اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ھﺴﺖ ﮐﮫ در ﻓ ﯿ ﻠ ﻢ ﺳ ﺨ ﻦ‬ ‫ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺟ ﻤ ﮭ ﻮری اﺳ ﻼﻣ ﯽ اﯾ ﺮان‬

‫وﯾ ﺮان ﮐ ﻨ ﺪ‪ .‬اﯾ ﻦ وﻇ ﯿ ﻔ ﮫ ﺟ ﻨ ﺒ ﺶ‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد و اﯾﻨﮭﺎ در ﯾ ﮏ دﺳ ﺖ‬ ‫ﻗﺮان و در دﺳﺖ دﯾﮕﺮﺑﺎ اﺳﻠﺤﮫ و‬ ‫ﺳﺒﻌﯿﺖ و ﺑﯿﺮﺣﻤﯽ ‪ ،‬آﻣﺪﻧ ﺪ و ﻧﺴ ﻞ‬ ‫ﻣﺎ را زدﻧﺪ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ‪ ،‬ﭼ ﻨ ﺪ ﻧ ﻔ ﺮ از ﻣ ﺎ‬ ‫زﻧﺎن دارﻧﺪ ﺣﺮف ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ‪ .‬ھﻤ ﮫ ﻣ ﺎ‬ ‫ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻮان ﺑﻮدﯾﻢ ‪ ،‬ﻧﺴﻞ ‪ ١٧‬ﺗﺎ ‪٢٠‬‬ ‫ﺳﺎﻟﮫ ھﺎ ﮐﮫ ﯾﮑﺒﺎره در ﯾﮏ ﮔ ﺮدﺑ ﺎد‬ ‫وﺣﺸﺘﻨ ﺎک ‪ ،‬اﻓ ﺘ ﺎدﯾ ﻢ‪ .‬آﻧ ﮭ ﺎﯾ ﯽ ﮐ ﮫ‬ ‫اﺳ ﯿ ﺮ آﻧ ﮭ ﺎ ﺷ ﺪﻧ ﺪ‪ ،‬در اﯾ ﻦ ﻓ ﯿ ﻠ ﻢ‬ ‫ﻣ ﯿ ﮕ ﻮﯾ ﻨ ﺪ‪ ،‬ﭼ ﮫ رﻓ ﺘ ﺎری ﺟ ﺎﻧ ﯿ ﺎن‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ آﻧ ﮭ ﺎ ﮐ ﺮدﻧ ﺪ ‪ ،‬ﮐ ﺘ ﮏ و‬ ‫ﺷﻼق و ﺗﺠ ﺎوز و ﺑ ﯽ ﺣ ﺮﻣ ﺘ ﯽ و‬ ‫اﻋﺪام و ﺗﺎﺑﻮت و دﺳﺘﮕﺎه " ﻣﺴﻠﻤﺎن‬ ‫ﺳﺎزی" و ﺣﺎج داوود و ﻻﺟﻮردی‬

‫رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻨﮫ ای‪ ،‬ﺧﻤﯿﻨﯽ‪،‬‬ ‫ﺧﺎﺗﻤﯽ ‪ ،‬ﻣﻮﺳﻮی ‪ ،‬ﮐﺮوﺑﯽ‪ ،‬ﮔﻨ ﺠ ﯽ‪،‬‬ ‫ﺳﺎزﮔﺎرا ‪ ،‬اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ‪ ،‬روﺣ ﺎﻧ ﯽ‪،‬‬ ‫ﺳﺮان ﺣ ﮑ ﻮﻣ ﺖ اﺳ ﻼﻣ ﯽ‪ ،‬ﺳ ﺮان‬ ‫ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ‪ ،‬و ھ ﻤ ﮫ ﮐﺴ ﺎﻧ ﯿ ﮑ ﮫ‬ ‫اﯾ ﻦ دﺳ ﺘ ﮕ ﺎه ﺟ ﻨ ﺎﯾ ﺖ و رذاﻟ ﺖ‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و در آن ﺧﺪﻣﺖ‬ ‫ﮐﺮدﻧﺪ ‪ ،‬ھﻤﮫ ﺑ ﺎﯾ ﺪ روزی در ﯾ ﮏ‬ ‫دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺖ و ھﻨﻮز‬ ‫اﯾﻨﮭﺎ در ﻗﺪرت اﻧﺪ‪ .‬ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل‬ ‫ﮔﺬﺷﺖ و ھﻨﻮز ھﯿﭽﯿﮏ از ﻋﺎﻣﻠﯿ ﻦ‬ ‫و آﻣﺮﯾﻦ‪ ،‬زﺑﺎن ﺑﮫ ﺳ ﺨ ﻦ ﻧ ﮕ ﺸ ﻮده‬ ‫اﻧﺪ ‪ ،‬ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺖ وﻟﯽ ﻣﺎ‬ ‫ﻧ ﮕ ﺬاﺷ ﺘ ﯿ ﻢ اﯾ ﻦ ﺟ ﻨ ﺎﯾ ﺖ ﻋ ﺮﯾ ﺎن‬ ‫ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﮓ و دﻧﺪان‬

‫ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ روﯾﺎی آزادی را ﺑ ﮑ ﺸ ﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺑﺴﯿ ﺎر ﻣ ﮭ ﻢ اﺳ ﺖ‪ .‬ﺟ ﻤ ﮭ ﻮری‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ داغ ﻧ ﻨ ﮓ‬ ‫ﯾﮏ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﻋﻠ ﯿ ﮫ ﺑﺸ ﺮﯾ ﺖ‬ ‫را زﯾﺮ ﺧﺎک ﻣﺪﻓﻮن ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻣﺎ ﻗﺒﻞ از‬ ‫ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐ ﺮدن اﯾ ﻨ ﮭ ﺎ ‪ ،‬در ﯾ ﮏ‬ ‫ﺗﺮﯾﺒﻮﻧﺎل ﻋﻠﯿﮫ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺷﺮﮐ ﺖ‬ ‫ﮐ ﺮدﯾ ﻢ و ﻗﻀ ﺎت ﺳ ﺮﺷ ﻨ ﺎس ﺑ ﯿ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﺟﺎﻧﯿﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾ ﺮان‬ ‫ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ در ﺗ ﺎرﯾ ﺦ‬ ‫ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻧﺴ ﻞ ﻣ ﺎ ﻧﺴ ﻞ ﺷ ﮑ ﺴ ﺖ‬ ‫ﻧﺨﻮردﮔﺎن ﺑﻮد‪ .‬ﻧﺴﻠ ﯽ ﮐ ﮫ ﻣ ﺎدران‬ ‫ﻣﺎ در ﺧﺎوران ھﺎ ﺑﺎ ﺑﻮﯾﯿﺪن ﺧ ﺎک‪،‬‬ ‫ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را ﭘ ﯿ ﺪا ﻣ ﯿ ﮑ ﺮدﻧ ﺪ‪ ،‬و‬ ‫ھﻨﻮز ھﻢ ﺑﺎ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران ﺣ ﺎﮐ ﻢ ﻣ ﯽ‬

‫روﯾﺎی آزادی ‪...‬‬

‫ﺟﻨﮕﻨﺪ ﮐﮫ دﺳﺘﮫ ﮔﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﺰار دﺳﺘﮫ‬ ‫ﺟﻤﻌﯽ ﻋﺰﯾﺰان ﺧ ﻮد ﺑ ﻨ ﮭ ﻨ ﺪ‪ .‬ﻓ ﺮق‬ ‫ﻧﻤﯿﮑﺮد در اﯾ ﺮان ﺧ ﺎﺗ ﻤ ﯽ رﯾ ﯿ ﺲ‬ ‫ﺟﻤﮭﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﯾ ﺎ رﻓﺴ ﻨ ﺠ ﺎﻧ ﯽ و ﯾ ﺎ‬ ‫اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ‪ ،‬اﺳﻠﺤﮫ ﺑﮫ دﺳﺘﺎن اﯾﻨﮭﺎ‬

‫ﺣﺎج داود رﺣﻤﺎﻧﯽ‬

‫اﺳﺪ اﷲ ﻻﺟﻮردی‬ ‫ﺑ ﮫ ﻣ ﺎدران ﻣ ﺎ ﺣ ﻤﻠ ﮫ ﮐ ﺮده و‬ ‫ﻧﻤﯿﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣ ﺰار ﻋ ﺰﯾ ﺰان‬ ‫ﺧﻮد ﺣﺘﯽ ﮔﺮﯾﮫ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ را ﺑﮫ ھﻤﮕﺎن‬ ‫ﻧﺸﺎن دھﯿﺪ و اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای‬ ‫ﻣﺎدران و ﭘﺪران و ﻋﻤﮫ ھﺎ و ﺧﺎﻟﮫ‬ ‫ھﺎﯾﺘﺎن اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺑﺮای ﻧﺴﻠﯽ‬ ‫ﮐﮫ اﯾﺴﺘﺎده ﻣﺮدﻧﺪ و آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺟﺎن‬ ‫ﺳﺎﻟﻢ ﺑﮫ در ﺑﺮدﻧﺪ‪ .‬اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﺑﺮای ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﮫ ھﻤﯿﻦ ﻧﺴﻞ زﺧﻢ‬ ‫ﺧﻮرده از آن دﻓﺎع ﻣﯿﮑﻨﺪ‪ .‬ن‬ ‫ﻋﺪاﻟﺖ و دادﺧﻮاھﯽ و ﻧﮫ اﻋﺪام و‬ ‫ﺟﻨﺎﯾﺖ ‪ .‬زﻧﺪه ﺑﺎد ﻧﺴﻠﯽ ﮐﮫ ﺟﻨﮕﯿﺪ و‬ ‫زﺧﻢ ﺧﻮرد و از ﺣﺮﻣﺖ و ﻓﺮھﻨﮓ‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻓﺎع ﮐﺮد و ﻣﯿﮑﻨﺪ‪* .‬‬

‫ﻓﯿﻠﻢ روﯾﺎی آزادی را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﻚ ﻣﺸﺎھﺪه ﻛﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪http://www.youtube.com/watch?v=YlvZMjPVuGs&feature=share‬‬ ‫ﻓﺘﻨﮫ ‪ -‬ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮای رھﺎﺋﯽ زن ﺑﮫ ھﻤﮫ زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارد ﻛﮫ ﺧﻮاھﺎن ﻣﺤﻮ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺑﯿﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان اﻧﺪ ‪ .‬ﺑﮫ ﻓﺘﻨﮫ ﺑﭙﻮﯾﻨﺪﯾﺪ!‬


‫ﺻﻔﺤﮫ ‪۴‬‬

‫زن آزاد ﺷﻤﺎره ‪١٢‬‬

‫ﮐﺎﻧﻮن "ﻣﻘﺪس" ﺧﺎﻧﻮاده!‬ ‫ﻓﺮح ﺻﺒﺮی از اﯾﺮان‬

‫از ﺗﮫ دل ﻣﯿﮕﺮﯾﺴﺖ ﺑﮫ ھﺮﮐﺲ ﮐﮫ‬ ‫ﺳﺮ راھﺶ ﻗﺮار ﻣ ﯿ ﮕ ﺮﻓ ﺖ ﺣ ﺮف‬ ‫ﻣﯿﺰد اﻧﮕﺎر ھﻤﮫ را ﻣ ﯿ ﺸ ﻨ ﺎﺧ ﺖ ﯾ ﺎ‬ ‫ﺷﺎﯾﺪ از ھ ﻤ ﮫ ﮐ ﻤ ﮏ ﻣ ﯿ ﺨ ﻮاﺳ ﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ھﻢ ﻣﯿﮕﻔ ﺖ ﺣﻀ ﺎﻧ ﺖ را‬ ‫ﺑﮫ او دادﻧﺪ‪ ،‬اﺻﻼ ﺣﺮﻓﮭﺎی ﻣ ﻦ را‬ ‫ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ‪ ،‬آﺧﺮ ﺑﭽﮫ ھﺎ را ﮐﺠﺎ ﺑﺒ ﺮد‪،‬‬ ‫اﯾﻦ ﺳﺨﻨﮭﺎی ﺑﺮﯾﺪه ﺑ ﺮﯾ ﺪه ای ﺑ ﻮد‬ ‫ﮐﮫ زﯾﺮ ﻟﺐ ﻣ ﯿ ﮕ ﻔ ﺖ ﻣ ﻘ ﺎﺑ ﻠ ﺶ ﮐ ﮫ‬ ‫ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﻐﻀ ﺶ ﺗ ﺮﮐ ﯿ ﺪ‪١٠" :‬‬ ‫ﺳﺎل ﺑﺎ ھﻤﮫ ی ﺑﺪﺑﺨﺘ ﯿ ﮭ ﺎﯾ ﺶ ﮐ ﻨ ﺎر‬ ‫آﻣﺪم ﻓﻘﺮ و ﻧﺪاری‪ ،‬ﺧﺎﻧ ﮫ ﺑ ﺪوﺷ ﯽ‪،‬‬

‫ﺧﺎﻧﮫ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﻮﻧ ﺪ ﺗ ﺮس را در‬ ‫ﭼﺸﻤﮭﺎﯾﺸﺎن ﻣﯿﺪﯾﺪم ﺳﻌﯽ ﻣ ﯿ ﮑ ﺮدم‬ ‫زودﺗﺮ ﺑﺨﻮاﺑﺎﻧﻤ ﺸ ﺎن وﻟ ﯽ از ﺳ ﺮ‬ ‫ﺻﺪای دﻋﻮاھﺎﯾﻤﺎن ﺑﯿﺪار ﻣ ﯿ ﺸ ﺪﻧ ﺪ‬ ‫دﯾﮕﮫ ﭼﯿﺰی ھﻢ ﺑ ﺮای ﺧ ﻮردن در‬ ‫ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ﻧﻤ ﯿ ﺪاﻧﺴ ﺘ ﻢ ﭼ ﻄ ﻮری‬ ‫ﺑﭽﮫ ھﺎ را ﺳﯿﺮ ﮐﻨﻢ ﺑ ﯿ ﮑ ﺎر ﺑ ﻮد و‬ ‫ھﺮﺟﺎ ھﻢ ﺳﺮﮐﺎر ﻣﯿﺮﻓﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺎھﯽ‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ دوام ﻧﺪاﺷ ﺖ اﺟ ﺎزه ی ﮐ ﺎر‬ ‫ﮐﺮدن ﺑﮫ ﻣﻦ ﻧ ﻤ ﯽ داد ﺗ ﻤ ﺎم ﻣ ﺪت‬ ‫ﻣﺮا ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯿﮑﺮد ﮐ ﮫ ﺑ ﺪرد ﮐ ﺎری‬ ‫ﻧﻤﯿﺨﻮرم‪.‬‬

‫زورﮔﻮﯾﯽ‪ ،‬ﺗﻮھﯿﻨﮭﺎ و ﺗﺤﻘﯿ ﺮھ ﺎ ﯾ ﮫ‬ ‫ﻣﺮد ﺷﮑﺎک و ﺧﺸﻦ‪ .‬دﯾﮕ ﮫ ﺗ ﺤ ﻤ ﻞ‬ ‫ﻧﺪاﺷﺘﻢ دﯾﮕﮫ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺧﺮد ﻧﻤﯿﺸ ﺪم‪،‬‬ ‫ﺑﭽﮫ ھﺎﯾﻢ اﺳﺘﺮس ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑ ﻮدﻧ ﺪ ﺑ ﮫ‬ ‫ﺟﺎی اﯾﻨ ﮑ ﮫ از آﻣ ﺪن ﭘ ﺪرﺷ ﺎن ﺑ ﮫ‬

‫‪ ١۶‬ﺳﺎﻟﮫ ﺑﻮدم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧ ﺎﻧ ﮫ ی‬ ‫او آﻣﺪم‪ .‬ھ ﻨ ﻮز درس ﻣ ﯿ ﺨ ﻮاﻧ ﺪم‪.‬‬ ‫ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺷﺎﯾ ﺪ ﺑ ﮭ ﺘ ﺮ از‬ ‫اﯾﻦ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﻮد اوﻟﯿ ﻦ ﺧ ﻮاﺳ ﺘ ﮕ ﺎرم‬ ‫ﺑﻮد و ﺑ ﺨ ﺘ ﻢ را ﺳ ﯿ ﺎه ﮐ ﺮد ﺑ ﺮای‬

‫اﯾﻨﮑﮫ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻢ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد‬ ‫داﺷ ﺘ ﻦ ﺑ ﭽ ﮫ ی ﮐ ﻮﭼ ﮏ اداﻣ ﮫ‬ ‫ﺗ ﺤ ﺼ ﯿ ﻞ دادم و در ﺧ ﺎﻧ ﮫ درس‬ ‫ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪم و اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯿﺪادم ﺗ ﺎزه ﺑ ﺎ‬ ‫ﮐﻠﯽ اﻟﺘﻤﺎس راﺿ ﯿ ﺶ ﮐ ﺮده ﺑ ﻮدم‬ ‫ﺑﺎﻻﺧﺮه دﯾﭙﻠﻢ ﮔﺮﻓﺘ ﻢ وﻟ ﯽ ھ ﺮ ﺟ ﺎ‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﺮوم اﺟﺎزه ﻧ ﺪاد‪.‬‬ ‫ﺧﯿﺎﻃﯽ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻛﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﮐ ﺎر‬ ‫ﮐﻨﻢ ﮔﻔﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧ ﮫ رﻓ ﺖ‬ ‫و آﻣﺪ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ھ ﺮ ﭼ ﮫ ﮔ ﺬﺷ ﺖ‬ ‫ﻣﺤﺪودﺗﺮم ﮐﺮد ﺑ ﺮای ﻣ ﻼﻗ ﺎت ﺑ ﺎ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده ام ﻣﺤﺪودﯾﺖ داﺷﺘﻢ ﺑﮫ ھﻤﮫ‬ ‫ﭼﯿﺰ ﺷ ﮏ داﺷ ﺖ در ﺧ ﯿ ﺎﺑ ﺎن ﺑ ﺎ‬ ‫ﺧﻮدش ھﻢ ﮐﮫ راه ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ ﻣ ﯿ ﮕ ﻔ ﺖ‬ ‫ﺳﺮت را ﺑﺎﻻ ﻧﮑﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﺸﻤﺖ ﺑ ﮫ‬ ‫ﭼﺸﻢ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ﺣﺘ ﯽ ﺣ ﻖ رﻧ ﮓ‬ ‫ﮐﺮدن ﻣﻮھﺎﯾﻢ را ﻧﺪاﺷﺘ ﻢ در ﺧ ﺎﻧ ﮫ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﯾ ﮏ ﻧ ﻮﮐ ﺮ در ﺧ ﺪﻣ ﺘ ﺶ‬ ‫ﺑﻮدم ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻣ ﯿ ﮑ ﺮدم ﻋﺼ ﺒ ﺎﻧ ﯽ‬ ‫ﻣﯿ ﺸ ﺪ ﮐ ﺘ ﮏ ﺧ ﻮردن ﺑ ﺮاﯾ ﻢ اﻣ ﺮ‬ ‫روزﻣﺮه ﺑﻮد و ﺟﺎی رد ﭼ ﺎﻗ ﻮ ﺑ ﺮ‬ ‫ﺑﺪﻧﻢ ﮔﻮاه ﺣﺮﻓﮭﺎﯾﻢ ھﺴﺖ‪.‬‬ ‫اﺻﻼ اﯾﻦ آدم ﺑﯿﻤﺎر رواﻧﯽ ﺑﻮد‬ ‫و ھﺮ روز ﺑﺪﺗ ﺮ ﻣ ﯿ ﺸ ﺪ ﺗ ﻨ ﮭ ﺎ راه‬ ‫ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﺎﯾ ﺎن دادن ﺑ ﮫ اﯾ ﻦ زﻧ ﺪﮔ ﯽ‬ ‫ﺑﻮد در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﺴﯽ ﻧﻔﮭﻤﯿ ﺪ‬ ‫ﭼ ﮫ ﻣﺸ ﮑ ﻼﺗ ﯽ دارم ﺑ ﺮای ﺣ ﻔ ﻆ‬ ‫آﺑﺮوی ﺧﺎﻧﻮاده ام ﺗﺤﻤ ﻞ ﻣ ﯿ ﮑ ﺮدم‬ ‫ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻃﻼق ﻧ ﺪاﺷ ﺘ ﮫ‬ ‫اﯾﻢ وﻟﯽ ﻣﻦ دﯾﮕ ﺮ ﻃ ﺎﻗ ﺖ ﻧ ﺪاﺷ ﺘ ﻢ‬ ‫ﮔﻔﺘﻢ ﺧﻮدم ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﭽﮫ ھﺎﯾﻢ را‬ ‫ﺑﺰرگ ﻣﯿﮑﻨﻢ اﻻن ﺧﻮدش در ﯾ ﮏ‬ ‫اﺗﺎق ﮐﻮﭼﮏ اﺟ ﺎره ای ﮐ ﮫ ﺣ ﺘ ﯽ‬ ‫ﻓﺮش ﻧﺪارد زﻧﺪﮔ ﯽ ﻣ ﯿ ﮑ ﻨ ﺪ ﭼ ﻮن‬ ‫ﺗﻤﺎم وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﮫ را در ﻣ ﺪﺗ ﯽ ﮐ ﮫ‬ ‫ﻣﻦ ﻧﺒﻮدم ﻓ ﺮوﺧ ﺘ ﮫ اﺳ ﺖ ھ ﻤ ﮫ ی‬ ‫اﯾﻦ ﺣﺮﻓ ﮭ ﺎ را ﺑ ﮫ ﻗ ﺎﺿ ﯽ دادﮔ ﺎه‬ ‫ﮔ ﻔ ﺘ ﻢ ﻣ ﺜ ﻞ اﯾ ﻨ ﮑ ﮫ ﻗ ﻠ ﺐ ﻧ ﺪارﻧ ﺪ‪،‬‬ ‫اﺣﺴﺎس ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﮭﺶ اﻟﺘﻤﺎس ﮐ ﺮدم‬ ‫ﮐ ﮫ ﻣ ﻦ از اﯾ ﻦ ﻣ ﺮد ھ ﯿ ﭻ ﭼ ﯿ ﺰ‬ ‫ﻧﻤﯿﺨﻮاھﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﭽﮫ ھﺎﯾﻢ را ﺑ ﮫ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺑﺪھﯿﺪ ﺑﺰرﮔﺸ ﺎن ﮐ ﻨ ﻢ ﺣ ﺘ ﯽ ﮔ ﻔ ﺘ ﻢ‬ ‫ﺗﻌﮭﺪ ﻣ ﯿ ﺪم ھ ﺮﮔ ﺰ دﯾ ﮕ ﺮ ازدواج‬ ‫ﻧﮑﻨﻢ اﻣﺎ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺑﭽﮫ ھﺎ را ﺑﮫ او‬ ‫دادﻧ ﺪ‪ .‬اﺻ ﻼ ﺣ ﺮﻓ ﮭ ﺎی ﻣ ﻦ را‬ ‫ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ ﻣﻦ را ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ ﻧﻤﯿ ﺪاﻧ ﻢ ﭼ ﮫ‬ ‫ﮐﻨﻢ ﭼﮫ ﻃﻮر دوری ﻓ ﺮزﻧ ﺪاﻧ ﻢ را‬ ‫ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ و"‪....‬‬ ‫ﺣﺮﻓﮭﺎی ﺗﮑ ﺎن دھ ﻨ ﺪه ی اﯾ ﻦ‬ ‫زن اوج رذاﻟﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ را‬ ‫ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯿﮑﻨﺪ دادﮔﺎھﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑ ﻮﯾ ﯽ‬ ‫از اﻧﺴ ﺎﻧ ﯿ ﺖ ﻧ ﺒ ﺮده اﻧ ﺪ و اﯾ ﻦ‬ ‫ﻣﺎﺟﺮای زﻧ ﺪﮔ ﯽ ھ ﺰاران زن در‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ھﻤﺎن‬ ‫ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده ﻣ ﻘ ﺪﺳ ﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ‬ ‫ﺳﺮدﻣﺪان ﺟﻤﮭﻮری ﮐﺜﯿﻒ اﺳﻼﻣ ﯽ‬ ‫ﺑﺎ ﭼﻨﮓ و دﻧﺪان ﻣﺮاﻗﺐ ﭘﺎﯾﮫ ھ ﺎی‬

‫آن ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﮐﺎﻧﻮن ﺧ ﺎﻧ ﻮاده ای ﮐ ﮫ‬ ‫زﻧ ﺪان ھ ﻮﻟ ﻨ ﺎﮐ ﯽ ﺑ ﺮای زﻧ ﺎن‬ ‫ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪ .‬ﯾﮏ زﻧﺪان ﺑﺎ ﺷﮑﻨﺠﮫ ھﺎی‬ ‫ﻗﺮون وﺳ ﻄ ﺎﯾ ﯽ و ﻣ ﺎدام اﻟ ﻌ ﻤ ﺮ‪.‬‬ ‫ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﺟ ﻮاﻧ ﮭ ﺎی ﭘ ﯿ ﺸ ﺮو اﯾ ﻦ‬ ‫ﻧﺴﻞ ﺑﺪرﺳﺖ ﭼﺎرﭼﻮﺑﮭﺎی ﺧ ﺎﻧ ﻮاده‬ ‫ی اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮫ ﺳﺨﺮه ﮔﺮﻓﺘ ﮫ اﻧ ﺪ‬ ‫و ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﻣﺪرن و اﻧﺴ ﺎﻧ ﯽ ﺑ ﺎ‬

‫ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ راﺑﻄﮫ دارﻧﺪ اﻣ ﺎ ھ ﺰاران‬ ‫زن ﺑﯽ ﭘﻨﺎه اﺳﯿﺮ اﯾﻦ رﮐﻦ"ﻣﻘ ﺪس"‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﯾ ﺪ ھ ﺮ ﮐ ﺪام‬ ‫درد دﻟﺸ ﺎن را ﺳ ﺎﻟ ﮭ ﺎ در ﺳ ﯿ ﻨ ﮫ‬ ‫ﭘﻨﮭﺎن ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ ﺗ ﻮان‬ ‫داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ دم ﺑﺮ ﻧ ﻤ ﯿ ﺎورﻧ ﺪ‪ .‬ﭼ ﮫ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺳﺮ اﺳ ﺘ ﯿ ﺼ ﺎل‬ ‫ﺧﻮدﮐﺸﯽ و ﯾ ﺎ ﺣ ﺘ ﯽ ﺧ ﻮدﺳ ﻮزی‬ ‫ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﻏﻤﮭﺎ و رﻧﺠﮭ ﺎﯾﺸ ﺎن‬ ‫را ﺑ ﺎ ﺧ ﻮد دﻓ ﻦ ﻣ ﯿ ﮑ ﻨ ﻨ ﺪ ‪ .‬ﺑ ﺎﯾ ﺪ‬ ‫دﯾﻮارھﺎی اﯾ ﻦ زﻧ ﺪان را در ھ ﻢ‬ ‫ﺷ ﮑ ﺴ ﺖ‪ .‬آﻣ ﺎر ﺑ ﺎﻻی ﺗ ﻘ ﺎﺿ ﺎی‬ ‫ﻃ ﻼق در اﯾ ﺮان ﮔ ﻮﯾ ﺎی اﯾ ﻦ‬ ‫اﻋﺘﺮاض ﻣﯿ ﺒ ﺎﺷ ﺪ اﻣ ﺎ ﺑ ﺎﯾ ﺪ ﺑ ﺮای‬ ‫ﺑ ﺎزﮔﺸ ﺎﯾ ﯽ درھ ﺎی اﯾ ﻦ زﻧ ﺪان و‬ ‫ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺣﻘﻮق اﻧﺴ ﺎﻧ ﯽ ﺑ ﺎ ھ ﻢ‬ ‫ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾ ﻢ و در ﯾ ﮏ اﻋ ﺘ ﺮاض‬ ‫ﻣﺘﺤﺪ ﻓ ﺮﯾ ﺎد ﺑ ﺰﻧ ﯿ ﻢ دﯾ ﮕ ﺮ اﺟ ﺎزه‬ ‫ﻧﻤﯿﺪھﯿﻢ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺑﻨﺪ ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﻣ ﺜ ﻞ‬ ‫ﺑﺮده ﺑﺎ ﻣﺎ رﻓﺘﺎر ﮐﻨ ﯿ ﺪ‪ .‬ﻣ ﺎ ﺣ ﻘ ﻮق‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣ ﯿ ﺨ ﻮاھ ﯿ ﻢ و ﺑ ﺮای‬ ‫ﮐﺴﺐ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﯿﺠﻨﮕﯿﻢ‪*.‬‬

‫ﻧﮫ ﺑﮫ ﺣﺠﺎب و ﻧﮫ ﺑﮫ ﺣﻜﻮﻣﺖ‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﺣﺠﺎب ﺳﻤﺒﻞ ﺑﺮدﮔﯽ زن اﺳﺖ‬ ‫ﺣﺠﺎب اﻧﺘﺨﺎب آزاداﻧﮫ زﻧﺎن‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬اﺟﺒﺎر و زور دوﻟﺘﯽ و‬ ‫ﻓﺸﺎر و ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ‪.‬‬


‫ﺻﻔﺤﮫ ‪۵‬‬

‫زن آزد ﺷﻤﺎره ‪١٢‬‬

‫ﻛﺎھﺶ ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎر ﯾﺎ ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺸﯿﻨﯽ؟‬ ‫ﻣﮭﺮاب دﺷﺘﯽ از اﯾﺮان‬ ‫درﺧﺒﺮھﺎ آﻣﺪه ﻛﮫ ﺑﺰودی ﻻﯾﺤ ﮫ ی‬ ‫ﻛ ﺎھ ﺶ ﻛ ﺎر زﻧ ﺎن ﺑ ﮫ ﻛ ﻤ ﯿ ﺴ ﯿ ﻮن‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﻠﺲ ارﺳﺎل ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻻﯾﺤﮫ ﻗ ﺮاراﺳ ﺖ‬ ‫ﺳﺎﻋ ﺖ ﻛ ﺎر زﻧ ﺎن ﺷ ﺎﻏ ﻞ از ‪۴۴‬‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ درھﻔﺘﮫ ﺑﮫ ‪ ٣۶‬ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻘﻠﯿ ﻞ‬ ‫ﯾﺎﺑﺪ ‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﻣ ﺎﺟ ﺮا ﻧ ﯿ ﺴ ﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻻﯾﺤﮫ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤ ﮫ ی ﻻﯾ ﺤ ﮫ‬ ‫ھ ﺎی ﺟ ﻤ ﮭ ﻮری اﺳ ﻼﻣ ﯽ آن ﻗ ﺪر‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه و ﺣﺎﺷﯿ ﮫ دارد ﻛ ﮫ ﻣ ﺎده و‬ ‫ﻣﺘﻦ اﺻﻠ ﯽ آن ﮔ ﻢ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد‪ .‬اﯾ ﻦ‬ ‫ﻛﺎھﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎر ﺷ ﺎﻣ ﻞ ھ ﻤ ﮫ ی‬ ‫زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻠﻜ ﮫ ﺷ ﺎﻣ ﻞ‬ ‫آن دﺳﺘﮫ از زﻧﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﻛﮫ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﻣﻮاﺟﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻃﺮاﺣﺎن اﯾﻦ ﻻﯾﺤﮫ درﺣ ﻘ ﯿ ﻘ ﺖ‬ ‫ﺑﮫ زﯾﺎن زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﻛﺎرﻛ ﺮده اﻧ ﺪ‪.‬‬ ‫ادارات دوﻟﺘﯽ و ﻋﻠﯽ اﻟ ﺨ ﺼ ﻮص‬ ‫ﺑ ﺨ ﺶ ﺧﺼ ﻮﺻ ﯽ ﻛ ﺎرﻣ ﻨ ﺪان و‬ ‫ﻛ ﺎرﮔ ﺮان ﺧ ﻮد را ازﻣ ﯿ ﺎن زﻧ ﺎن‬ ‫اﻧ ﺘ ﺨ ﺎب ﻧ ﻤ ﯽ ﻛ ﻨ ﻨ ﺪ ﭼ ﺮاﻛ ﮫ‬ ‫ﻛﺎرﻓﺮﻣ ﺎﯾ ﺎن ﺑ ﮫ دﻧ ﺒ ﺎل ﺳ ﻮد ﺧ ﻮد‬ ‫ھﺴ ﺘ ﻨ ﺪ و در ﺻ ﻮرت اﺳ ﺘ ﺨ ﺪام‬ ‫زﻧﺎن‪ ،‬ﻧﺮخ اﺳﺘﺜﻤﺎرﺷﺎن ﭘﺎﯾ ﯿ ﻦ ﻣ ﯽ‬ ‫آﯾ ﺪ‪ .‬زﻧ ﺎن ﻧ ﯿ ﺰ ﺷ ﺎﻧ ﺲ ﻛ ﻤ ﺘ ﺮی‬ ‫درﻛﺎرﯾﺎﺑﯽ و اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪن ﭘﯿﺪاﻣﯽ‬ ‫ﻛ ﻨ ﻨ ﺪ در ﯾ ﻚ ﺟ ﻤﻠ ﮫ‪ ،‬اﯾ ﻦ ﻻﯾ ﺤ ﮫ‬ ‫اﺑﺰاری اﺳﺖ ﺑﺮای ﻛﺎھ ﺶ ﺑ ﯿ ﺸ ﺘ ﺮ‬

‫ﻛﺎر‬ ‫ﺮ ﻣﻌﺪن‬ ‫ﮔ‬ ‫اﯾﺮان‬ ‫در‬

‫‪ -٢‬ﻣﺎدراﻧﯽ ﻛ ﮫ ﻛ ﻮدﻛ ﺎن زﯾ ﺮ ‪٧‬‬ ‫ﺳﺎل دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﻣﺎدراﻧﯽ ﻛﮫ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾ ﺎ ھ ﻤ ﺴ ﺮ‬ ‫ﻣﻌﻠﻮل دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ -۴‬ﻣﺎدراﻧﯽ ﻛﮫ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ھ ﻤ ﺴ ﺮی‬ ‫دارای ﺑ ﯿ ﻤ ﺎری ﺻ ﻌ ﺐ اﻟ ﻌ ﻼج‬ ‫دارن‪.‬‬ ‫ﺗﮭﯿﮫ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻻﯾ ﺤ ﮫ ھ ﺪف‬ ‫ﺧﻮد را ﻛﻤﻚ ﺑﮫ "ﺑ ﺎرآوری" زﻧ ﺎن‬ ‫ﺷﺎﻏﻞ ﻗﺮار داده اﻧ ﺪ‪ .‬ﻃ ﺮﺣ ﯽ ﻛ ﮫ‬ ‫ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣ ﺮﺧﺼ ﯽ دوران‬ ‫ﺑﺎرداری وزاﯾﻤﺎن ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻮاﺟﮫ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪ ﻛﺎھﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﻛ ﺎر‬ ‫زﻧ ﺎن ﺷ ﺎﻏ ﻞ ﻧ ﯿ ﺰ ازھ ﻤ ﯿ ﻦ اﺑ ﺘ ﺪا‬ ‫ﺷ ﻜ ﺴ ﺖ ﺧ ﻮرده اﺳ ﺖ زﯾ ﺮا ﺑ ﺎ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳ ﺮﻣ ﺎﯾ ﮫ داران‬ ‫وﻛﺎرﻓ ﺮﻣ ﺎﯾ ﺎن ﺑ ﮫ و ﺧﺼ ﻮﺻ ﺎ ﺑ ﺎ‬

‫زﯾﺒﺎﺋﯽ و آﺷﭙﺰی‬ ‫اﺣﺴ ﺎن ﻓ ﮑ ﻮر‪ " ،‬رواﻧﺸ ﻨ ﺎس‬ ‫اﺳ ﻼﻣ ﯽ" ‪ ،‬در‬ ‫ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ﮔﻔﺘ ﮫ‬ ‫اﺳ ﺖ‪ :‬آﺷ ﭙ ﺰی و‬ ‫ﻃ ﺮاﺣ ﯽ در ذات‬ ‫ﺧﻮد زﯾﺒﺎﺋﯽ اﺳﺖ و‬ ‫دور ﺷﺪن زﻧ ﺎن از‬ ‫ذات ﺧ ﻮد ھ ﻤ ﺎﻧ ﻨ ﺪ‬ ‫ﺳﻠﺐ ﺷﺪن اﻧﺴﺎن از‬ ‫اﯾﻦ زﯾﺒﺎﯾﯽ ھﺎ اﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﻟ ﺬا زﻧ ﺎن ﺑ ﺎﯾ ﺪ ﺑ ﮫ‬ ‫ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﻤﺎﻧﻨ ﺪ‬ ‫ذات آﻧ ﺎن اﺳ ﺖ‪،‬‬ ‫ﺑﭙﺮدازﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑ ﮫ اﻋ ﺘ ﻘ ﺎد وی‪ ،‬ﺗ ﺤ ﻤ ﯿ ﻞ‬ ‫وﻇﯿﻔﮫ ھﺎی ﺳﻨﮕ ﯿ ﻦ ﺑ ﮫ ﺑ ﺎﻧ ﻮان در‬ ‫ﺟ ﺎﻣ ﻌ ﮫ ﺳ ﺒ ﺐ ﺑ ﮫ وﺟ ﻮد آﻣ ﺪن‬ ‫ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘ ﺮ اﯾ ﻦ‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت را رﺳﺎﻧﮫ ھ ﺎی ﻏ ﺮﺑ ﯽ و‬ ‫ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻧﺎن ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﺣﺴﺎن ﻓﮑﻮر ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ﮐﮫ در‬ ‫ﺑ ﺮﺧ ﯽ ﻣ ﺮاﮐ ﺰ اداری ﺣﻀ ﻮر‬ ‫ﺑﺎﻧﻮان ﺑﯿ ﺸ ﺘ ﺮ از ﻣ ﺮدان اﺳ ﺖ و‬ ‫ﺳﺒﺐ ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺸﮑ ﻼﺗ ﯽ در‬ ‫ﻧ ﻘ ﺶ ھ ﺎی ﻓ ﺮزﻧ ﺪ ﭘ ﺮوری و‬ ‫ھﻤﺴﺮداری آﻧﺎن ﺷﺪه و ﺗ ﻮﺟ ﮫ ﮐ ﻢ‬ ‫ﺑﮫ ھﻤﺴﺮ و ﻓ ﺮزﻧ ﺪ و ﺣﻀ ﻮر در‬

‫ﮐﺎرھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌ ﮫ ﺑ ﮫ ﻧ ﻮﻋ ﯽ‬ ‫اﻓﺘﺨﺎر ﺑ ﺮای ﺑ ﺎﻧ ﻮان ﺗ ﺒ ﺪﯾ ﻞ ﺷ ﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﯾ ﻦ " رواﻧﺸ ﻨ ﺎس" ھ ﻤ ﭽ ﻨ ﯿ ﻦ‬ ‫ﺣﻀ ﻮر زﻧ ﺎن در ﺑ ﺎزار ﮐ ﺎر را‬ ‫ﺳ ﺒ ﺐ اﻓ ﺰاﯾ ﺶ ﺑ ﯿ ﮑ ﺎری ﻣ ﺮدان‬

‫داﻧﺴﺘﮫ و ﮔ ﻔ ﺘ ﮫ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺣﻀ ﻮر‬ ‫زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮫ و اﺟﺘﻤ ﺎﻋ ﯽ ﺷ ﺪن‬ ‫آﻧﺎن ﺑﮫ ﯾﮏ ﻓﺮھﻨ ﮓ ﻏ ﻠ ﻂ ﺗ ﺒ ﺪﯾ ﻞ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻓﺮھﻨﮓ ﻧﺎدرﺳ ﺖ‬ ‫ﺳﺒﺐ ﺳﻠﺐ وﻇﺎﯾﻒ ﻓﻄﺮی زﻧ ﺎن و‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺠﻤ ﻞ ﮔ ﺮاﯾ ﯽ و ﻣﺸ ﮑ ﻼت‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑ ﮫ ﮔ ﻔ ﺘ ﮫ وی‪ ،‬زﻧ ﺎن ﻣ ﻨ ﺸ ﺎء‬ ‫ﻋﻮاﻃﻒ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐ ﮫ ﻣ ﯽ ﺗ ﻮاﻧ ﻨ ﺪ ﺑ ﮫ‬ ‫ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﺎدری و ھﻤﺴ ﺮداری‬ ‫را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ‪ ،‬در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﮐﻨ ﻮن‬ ‫ﺑ ﺮﺧ ﯽ از وﻇ ﺎﯾ ﻒ آﻧ ﺎن را ﻣ ﮭ ﺪ‬ ‫ﮐﻮدک ھﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ‪*.‬‬

‫واﻗﻌﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﻜﺲ ﻧﺒﻮد ﻣﻦ ﯾﻜﯽ ﻛﮫ ﺑﺎور ﻧ ﻤ ﯽ ﻛ ﺮدم ﺑ ﯿ ﻦ آﺷ ﭙ ﺰی و‬ ‫زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد راﺑﻄﮫ ای ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮد‪ .‬ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻛ ﮫ ﻓ ﻘ ﻂ زﻧ ﺎن زﯾ ﺒ ﺎ‬ ‫ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ و اﮔﺮ ﻣﺮد آﺷﭙﺰی ﻛﻨﺪ از ﻧﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻮرا “ای وا” ﺧﻮاھﺮ و‬ ‫ﺑﺪ ﺗﺮﻛﯿﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺧﻮب ﺷﺪ اﯾﻦ ﻋﻜﺲ ﭘﯿ ﺪا ﺷ ﺪ‪ .‬ﺑ ﺒ ﯿ ﻨ ﯿ ﺪ ﭼ ﻘ ﺪر ﺧ ﺎﻧ ﻢ‬ ‫ﺧﻮﺷﻜﻠﯽ اﺳﺖ؟ دﯾﮕﺮ ﻧﮕﻮﺋﯿﺪ اﯾﻦ “ﻓﻜﻮر” ﻣﺎ دارد ﭼﺮﻧﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ‪*.‬‬

‫ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن ‪ .‬اﮔﺮ ﻗ ﺮار‬ ‫ﺑ ﺎﺷ ﺪ از ﺳ ﺎﻋ ﺎت ﻛ ﺎر اﯾ ﻦ زﻧ ﺎن‬ ‫ﻛﺎرﮔﺮ ﻛﻢ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻀ ﻤ ﯿ ﻦ ﺷ ﻮد‬ ‫اﯾﻦ ﻛﺎرﮔﺮان از ﻛﺎر اﺧﺮاج ﻧﺸﻮﻧ ﺪ‬ ‫و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻛﻢ ﺷﺪن ﺳ ﺎﻋ ﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺷﺎھﺮودی ‪ ،‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧ ﺎﻣ ﻨ ﮫ ای در ﮐ ﺮدﺳ ﺘ ﺎن ﮔ ﻔ ﺘ ﮫ اﺳ ﺖ‪:‬‬ ‫ﻛﺎرﺷﺎن از ﺣﻘﻮق آﻧﮭﺎ ﻛﺎﺳﺘﮫ ﻧﺸﻮد‪ .‬ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ راه رﺳﯿﺪن زن ﺑﮫ ﺳﻌﺎدت آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮدان را ﮐ ﻤ ﺘ ﺮ ﺑ ﺒ ﯿ ﻨ ﺪ و‬ ‫اﻟﺒﺘﮫ ھﻤﮫ ﻣﯿ ﺪاﻧ ﯿ ﻢ ﭼ ﻨ ﯿ ﻦ ﺗﻀ ﻤ ﯿ ﻦ ﻣﺮدان ھﻢ ﮐﻤﺘﺮ او را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ‪*.‬‬ ‫ھﺎﺋﯽ از ﺳ ﻮی ﺣ ﻜ ﻮﻣ ﺖ اﺳ ﻼﻣ ﯽ‬ ‫ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دوﻟﺖ " ﺗﺪﺑﯿﺮ واﻣﯿﺪ "! ﻧﮫ ﺗﻨﮭ ﺎ‬ ‫ﻋ ﻠ ﯿ ﺮﻏ ﻢ وﻋ ﺪه و وﻋ ﯿ ﺪھ ﺎی‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اش ﻗﺪﻣﯽ درراه اﻓﺰاﯾ ﺶ‬ ‫ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن ﺑﺮﻧﺪاﺷ ﺘ ﮫ‬ ‫ﺑﻠﻜﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاھ ﺪ زﻧ ﺎن‬ ‫را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻧ ﮫ ﻧﺸ ﯿ ﻦ ﻛ ﻨ ﺪ‪.‬‬ ‫زﻧﺎن ھﺮﮔﺰ زﯾﺮ ﺑ ﺎر اﯾ ﻦ ﺣ ﻘ ﮫ ی‬ ‫ﺳ ﺮﻣ ﺎﯾ ﮫ داری ﻧ ﻤ ﯽ روﻧ ﺪ و ﺑ ﺎ‬ ‫ﻃﻨﺎب ﭘﻮﺳﯿﺪه ی رﮋﯾﻢ زن ﺳﺘﯿﺰ ﺑﮫ‬ ‫ﭼﺎه ﻧﻤﯽ روﻧﺪ‪*.‬‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﮫ ﻛﺮد ﺧﺎری در ﭼﺸﻢ دﯾﻜﺘﺎﺗﻮر و ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ‬

‫زن در اﺳﻼم‬


‫ﺻﻔﺤﮫ ‪۶‬‬

‫زن آزد ﺷﻤﺎره ‪١٢‬‬

‫ﯾﮏ روﯾﺎ در دو ﺑﺴﺘﺮ!‬ ‫ﻧﮕﺎھﯽ ﮔﺬرا ﺑﮫ زن ﺳﺘﯿﺰی ھﺎی ﺳﺮان ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ‬

‫آزاده درﺑﻨﺪی از اﯾﺮان‬ ‫‪ - ١‬آﺧ ﻮﻧ ﺪ ﺧ ﺮﻓ ﺖ ﺟ ﻨ ﺘ ﯽ ‪،‬‬ ‫دراراﺟ ﯿ ﻒ ﻧ ﻤ ﺎزﺟ ﻤ ﻌ ﮫ ) ‪٢٩‬‬ ‫ﺷ ﮭ ﺮﯾ ﻮر ‪ ( ٩٢‬ﯾ ﮏ ﺑ ﺎر دﯾ ﮕ ﺮ‬ ‫درﺑﺎره ی ﻗ ﺎﻧ ﻮن ﻋ ﻔ ﺎف وﺣ ﺠ ﺎب‬ ‫دوﻟ ﺖ روﺣ ﺎﻧ ﯽ ﺳ ﺨ ﻨ ﺎﻧ ﯽ را‬ ‫ﺑﻠﻐﻮرﮐﺮد ‪ .‬اﯾﻦ ﺟﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗ ﺎ دﯾ ﺮوز‬ ‫ﺟﻨﺎﯾﺎت اﺣ ﻤ ﺪی ﻧ ﮋاد را درﺑﺴ ﺖ‬ ‫ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﺮد‪ ،‬اﯾﻦ روزھﺎ " ﻧﺎن ﺑﮫ‬ ‫ﻧﺮخ روز ﺧﻮر" ﺷ ﺪه و ﻣ ﻨ ﺎﻓ ﻌ ﺶ‬

‫ﻗﺒﻞ آن ﻣﯿﻠﯿﺎرد ھﺎ ﺗﻮﻣﺎن ﺑ ﮫ ﺟ ﯿ ﺐ‬ ‫زدﻧ ﺪ‪ ،‬ﺑ ﮫ ھ ﻤ ﺖ ﻣ ﺒ ﺎرزات و‬ ‫ﻣﻘﺎوﻣﺖ ھ ﺎی ﺟ ﺎﻧ ﺎﻧ ﮫ ی زﻧ ﺎن و‬ ‫دﺧﺘﺮان اﯾﺮاﻧﯽ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ آن ﻃ ﺮح ھ ﺎ‬ ‫و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻠﯿﮫ زﻧ ﺎن را‬ ‫ﺑ ﮕ ﺬارﻧ ﺪ در ﮐ ﻮزه و آﺑ ﺶ را‬ ‫ﺑﺨﻮرﻧﺪ‪ .‬ﺑﮫ زﺑﺎن دﯾﮕﺮ اﯾﻦ آﺧ ﻮﻧ ﺪ‬ ‫ﭘﺎ ﺑﮫ ﻟﺐ ﮔ ﻮر دارد اﻋ ﺘ ﺮاف ﻣ ﯽ‬ ‫ﮐﻨﺪ ﮐﮫ در ﻣ ﻘ ﺎﺑ ﻞ زﻧ ﺎن ﺷ ﮑ ﺴ ﺖ‬ ‫ﺧﻮرده اﻧﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘ ﻨ ﺪ زﻧ ﺎن‬ ‫را آن ﻃﻮر ﮐﮫ رژﯾﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳ ﺘ ﮫ‪،‬‬ ‫ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻧ ﺘ ﻮاﻧﺴ ﺘ ﻨ ﺪ ﺣ ﺠ ﺎب‬ ‫اﺟﺒﺎری ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺴ ﯿ ﺎری از زﻧ ﺎن‬ ‫ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ‪ ،‬ﻧﺘﻮاﻧﺴ ﺘ ﻨ ﺪ زﻧ ﺎن را از‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ھ ﺎ و ﻣ ﺪارس و ادارات‬ ‫ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨ ﺪ‪ ،‬ﻧ ﺘ ﻮاﻧﺴ ﺘ ﻨ ﺪ زﻧ ﺎن را‬ ‫ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺸﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻼﺻﮫ درﯾ ﮏ‬ ‫ﮐﻼم درﻣﻘﺎﺑﻞ زﻧﺎن ﮐﻢ آوردﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺷﺎل ھﺎی ﺑﺎرﯾﮏ و ﺑﯿﺮون ﮔﺬاﺷﺘﻦ‬ ‫ﻣﻮھﺎی ﺧﻮد‪ ،‬ﺑﮫ رژﯾﻢ و ﭘﺮﭼ ﻢ او‬ ‫ﮐﮫ ﺣﺠﺎب اﺳﺖ‪ ،‬دھﻦ ﮐ ﺠ ﯽ ﮐ ﺮده‬ ‫اﻧ ﺪ‪ .‬ﺟ ﻨ ﺘ ﯽ ﻧ ﻤ ﯽ داﻧ ﺪ ﮐ ﮫ دﯾ ﮕ ﺮ‬ ‫ﮔﺬﺷﺖ آن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ زﻧﺎن ﮐ ﺎرﻣ ﻨ ﺪ‬ ‫از ﻓﺎﻃﯽ ﮐﻤﺎﻧﺪوھﺎ و ﺧﻮاھﺮ زﯾﻨﺐ‬ ‫ھﺎ و ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎی اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ادارات‬ ‫ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ‪ .‬اﻣﺮوز ﺑﮫ ھ ﻤ ﺎن‬ ‫ﻣﯿﺰان ﮐﮫ ﺣ ﺬف زﻧ ﺎن از ادارات‬ ‫ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺣﺠﺎب ﻧﯿ ﺰ‬ ‫دﺷﻮارﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﮫ رژﯾﻢ ﻣ ﯽ‬ ‫ﭘﻨﺪارد‪ .‬ﺟﻨﺘﯽ اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﺪ‪:‬‬ ‫"ﺑ ﮭ ﺘ ﺮ اﺳ ﺖ اﯾ ﻦ ﻗ ﺎﻧ ﻮن –‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ! ﺣﺠﺎب – اﺑﺘﺪا در ادارات‬ ‫ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰی ھﻤﭽﻮن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘ ﺎن ھ ﺎ‬ ‫و داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ اﺟﺮا ﺷﻮد " ‪ .‬ﻻﺑﺪ ﺑﮫ‬ ‫اﯾﻦ اﻋﺘ ﺒ ﺎر ﮐ ﮫ زﻧ ﺎن ﮐ ﺎرﻣ ﻨ ﺪ ﺑ ﮫ‬ ‫ﺧﺎﻃﺮ راﺑﻄﮫ ی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺷ ﺎن و‬ ‫ﺗﺮس از ﻗﻄ ﻊ ﺷ ﺪن ﺣ ﻘ ﻮق ﺷ ﺎن‪،‬‬ ‫درﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺠﻤﮫ ی ﺟ ﺪﯾ ﺪ ﺣ ﮑ ﻮﻣ ﺖ‬ ‫در زﻣﯿﻨﮫ ی ﺣﺠﺎب‪ ،‬ﺗ ﻤ ﮑ ﯿ ﻦ ﻣ ﯽ‬ ‫ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ‪ .‬ﻏ ﺎﻓ ﻞ از آن ﮐ ﮫ ﺟ ﻨ ﺒ ﺶ‬ ‫آزادﯾ ﺨ ﻮاھ ﯽ زﻧ ﺎن ﺑ ﮫ درﺟ ﮫ ای‬ ‫رﺳ ﯿ ﺪه اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺧ ﯿ ﺎﺑ ﺎن ھ ﺎ را‬ ‫درﻧﻮردﯾﺪه و ﺑﮫ ادارات و ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ‬ ‫ھﺎ و ﻣﮑﺎن ھﺎی ﺑﺴﺘﮫ رﺳﻮخ ﮐ ﺮده‬ ‫و زﻧﺎن ﺑﮫ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ ی اﯾﻦ آﮔﺎھﯽ و‬ ‫اﯾﻦ درﺟﮫ از ﻣ ﻘ ﺎوﻣ ﺖ ﮐ ﮫ ﺳ ﺮان‬ ‫ﺣ ﮑ ﻮﻣ ﺖ ﻧ ﺎﺗ ﻮان از اﻧ ﮑ ﺎر آن‬

‫داﺷﺖ‪ ،‬ﮔﻔﺖ ‪ " :‬ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑ ﺎ ﺑ ﺪ‬ ‫ﺣﺠﺎﺑﯽ‪ ،‬روش ھﺎی ﺳﻠﺒﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠ ﮫ‬ ‫ای ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﭘﻠﯿﺲ ﻧﯿﺴﺖ"‪.‬‬ ‫اﺣﻤﺪی ﻣﻘﺪم ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳ ﺖ‬ ‫ﮐﮫ در دوران ‪ ٨‬ﺳ ﺎﻟ ﮫ ی اﺣ ﻤ ﺪی‬ ‫ﻧ ﮋاد ھ ﻤ ﯿ ﺸ ﮫ ﺑ ﺮ ﻃ ﺒ ﻞ ﺳ ﺮﮐ ﻮب‬ ‫آزادی ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻮﯾﮋه ﻗ ﻠ ﻊ‬ ‫و ﻗﻤﻊ آزادی ھﺎی زﻧﺎن ﻣﯽ ﮐﻮﺑ ﯿ ﺪ‬ ‫و در ﮔﺰارش ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑ ﮫ ﺧ ﺎﻣ ﻨ ﮫ‬ ‫ای ﻣﯽ داد‪ ،‬اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ‪٣۵‬‬ ‫ﻃﺮح اﻣﻨ ﯿ ﺖ اﺟ ﺘ ﻤ ﺎﻋ ﯽ را اراﺋ ﮫ‬ ‫داده و اﺟﺮا ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻧ ﻮﭼ ﮫ‬ ‫ھﺎی آﺧﻮﻧﺪ ھﺎ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﮐ ﮫ ﺑ ﺎ‬ ‫زﺑﺎن رﻣﺰ ﺣﺮف ﺑ ﺰﻧ ﻨ ﺪ و ﻣ ﺜ ﻞ "‬ ‫آﻗﺎی ﺷﺎن" ﮐﮫ وﻗ ﺘ ﯽ ﻣ ﯽ ﺧ ﻮاھ ﺪ‬ ‫ﺟﺎم زھﺮ را ﺳﺮﺑﮑﺸﺪ‪ ،‬ﻣ ﯽ ﮔ ﻮﯾ ﺪ‪:‬‬ ‫ﻧﺮﻣﺶ ﻗﮭ ﺮﻣ ﺎﻧ ﺎﻧ ﮫ‪ ،‬آن ھ ﺎ ھ ﻢ ﺑ ﮫ‬ ‫ﺟﺎی آن ﮐﮫ اﻋﺘﺮاف ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ ﮐ ﮫ در‬ ‫ﻣﺴ ﺎﻟ ﮫ ی ﺣ ﺠ ﺎب ﺑ ﺮ ﺳ ﺮ زﻧ ﺎن‬ ‫ﮐ ﺮدن ﺷ ﮑ ﺴ ﺖ ﺧ ﻮرده اﻧ ﺪ‪ ،‬ﻣ ﯽ‬ ‫ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺷﯿﻮه ھﺎی ﺳﻠﺒﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ای‬ ‫) ﯾ ﻌ ﻨ ﯽ درﮔ ﯿ ﺮی رو در رو ﺑ ﺎ‬ ‫زﻧ ﺎن ( راه ﺑ ﮫ ﺟ ﺎﯾ ﯽ ﻧ ﺒ ﺮده و‬ ‫ﻧ ﺨ ﻮاھ ﺪ ﺑ ﺮد‪ .‬اﺣ ﻤ ﺪی ﻣ ﻘ ﺪم در‬ ‫ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ دوﭘﮭﻠﻮ‪ ،‬ﺣﺮف ھﺎی ﺣﺴ ﻦ‬ ‫روﺣﺎﻧﯽ را ﺗ ﮑ ﺮار ﮐ ﺮد ﮐ ﮫ‪ :‬اﯾ ﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون اﻓﺮاط و ﺗ ﻔ ﺮﯾ ﻂ‬ ‫اﺟﺮا ﺷﻮد!‬ ‫اﯾﻦ ﮐﮫ‪" :‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن دارد ﺧﺎک‬

‫اﯾﻦ ھﻢ ﺟﻨﺘﯽ و ﺑﺎ ﭘﻮزش از آزاده‬ ‫ﺑﺮای درج ﻋﻜﺲ اﯾﻦ آدم ﻋﻮﺿﯽ و‬ ‫ﺿﺪ ﺑﺸﺮ در ﻣﯿﺎﻧﮫ ﻣﻄﻠﺐ او ‪.‬‬ ‫ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ از ﺣﺴﻦ روﺣ ﺎﻧ ﯽ‬ ‫ ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ ﺣﺴﻦ ﮐﻠﯿ ﺪ ﺳ ﺎز ! –‬‫دﻓﺎع ﮐﻨﺪ و در ﺣﻘﯿﻘ ﺖ ﻣ ﺠ ﯿ ﺰ اﯾ ﻦ‬ ‫دﻟﻘﮏ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑ ﮕ ﻮﯾ ﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﻨﺘﯽ ﮔﺮﯾﺰھﺎی اﻧ ﺘ ﻘ ﺎدآﻣ ﯿ ﺰی ﺑ ﮫ‬ ‫دوﻟﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد زد و ﮔ ﻔ ﺖ ‪:‬‬ ‫" اﯾ ﻦ ﻗ ﺎﻧ ﻮن – ﻣ ﻨ ﻈ ﻮر ﻗ ﺎﻧ ﻮن‬ ‫ﻋﻔﺎف ! و ﺣﺠﺎب اﺳﺖ – در ﺣ ﺎل‬ ‫ﺧﺎک ﺧﻮردن اﺳﺖ"‪.‬‬ ‫ﺟﻨﺘﯽ دراﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ‪ ،‬ﺑﺎ ﯾ ﮏ‬ ‫ﺗﯿﺮ دوﻧﺸﺎن زده اﺳﺖ‪ .‬اول آن ﮐ ﮫ‬ ‫آن ھ ﻤ ﮫ اذﯾ ﺖ و آزار و زن‬ ‫ﺳﺘﯿﺰی دوﻟﺖ ﻗﺒﻠﯽ‪ ،‬آﺗ ﺶ ﺟ ﮭ ﻨ ﻤ ﯽ‬ ‫ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ اﯾﻦ آﺧﻮﻧﺪ از ﮔﻮر ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ‬ ‫را ﻓ ﺮو ﻧ ﻨ ﺸ ﺎﻧ ﺪه و او ھ ﻤ ﭽ ﻨ ﺎن‬ ‫درﻋﻄﺶ ﺑﺮﭘ ﺎﯾ ﯽ ﯾ ﮏ ﺟ ﺎﻣ ﻌ ﮫ ی‬ ‫ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ و ﮐ ﺜ ﯿ ﻒ اﺳ ﻼﻣ ﯽ‬ ‫اش ﻟﮫ ﻟﮫ ﻣﯽ زﻧﺪ‪ .‬دوم آن ﮐﮫ ﺟﻨﺘﯽ‬ ‫ﺑ ﮫ زﺑ ﺎن زرﮔ ﺮی آﺧ ﻮﻧ ﺪی دارد‬ ‫اﻋﺘﺮاف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ھﻤﮫ ی آن ھ ﺎ‬ ‫ﮐﮫ آﻣﺪﻧﺪ ﻃﺮح دادﻧﺪ و ﭘﺮوژه ھﺎی‬ ‫اﻣﻨﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ را اﺟﺮا ﮐﺮدﻧ ﺪ واز‬

‫ﺟﻨﺘ ﯽ در ﻗﺴ ﻤ ﺖ دﯾ ﮕ ﺮی از‬ ‫ﺣﺮف ھﺎﯾﺶ ﮔﻔﺖ‪" :‬رﻋ ﺎﯾ ﺖ اﯾ ﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬درﻣﺤﯿﻂ ھﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠ ﮫ در‬ ‫ادارات‪ ،‬آﺳ ﺎن ﺗ ﺮ از ﮐ ﻮﭼ ﮫ و‬ ‫ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﺖ"‪ .‬ﻣﯽ ﺑﯿ ﻨ ﯿ ﺪ ﮐ ﮫ ﺗ ﻤ ﺎم‬ ‫درد ﺟﻨﺘﯽ از ﺧ ﯿ ﺎﺑ ﺎن اﺳ ﺖ‪ .‬زﯾ ﺮا‬ ‫در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻮده ﮐﮫ زﻧﺎن ﺑﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪن‬ ‫ﻣﺎﻧﺘﻮھﺎی ﮐﻮﺗﺎه و ﺳ ﺎﭘ ﻮرت ھ ﺎ و‬

‫ھﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬دﺳﺖ رد ﺑﮫ ﺳﯿﻨﮫ ی اراذل‬ ‫و اوﺑﺎش ﺣﺮاﺳﺘﯽ و ﮐ ﻤ ﯿ ﺘ ﮫ ھ ﺎی‬ ‫اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﻣﯽ زﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ – ٢‬اﯾ ﻦ درﺣ ﺎﻟ ﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ‬ ‫درھﻔﺘ ﮫ ی ﻣ ﻨ ﺘ ﮭ ﯽ ﺑ ﮫ ﺟ ﻤ ﻌ ﮫ ی‬ ‫ﯾﺎدﺷﺪه‪ ،‬ﭘ ﺎﺳ ﺪار اﺣ ﻤ ﺪی ﻣ ﻘ ﺪم –‬ ‫رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ رژﯾ ﻢ ﺿ ﺪ زن – در‬ ‫ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ای ﮐﮫ در اﺳ ﺘ ﺎن ﮔ ﯿ ﻼن‬

‫ﻣﯽ ﺧﻮرد" و " ﺷﯿﻮه ھﺎی ﺳﻠﺒﯽ و‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ای ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ" و "‬ ‫ﺑﺪون اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ ‪" ...‬ھﻤﮫ اﺳﻢ‬ ‫رﻣﺰھﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻋﺘﺮاف ﺑﮫ‬ ‫ﺷﮑﺴﺖ ﺟﻨﺎﯾﺖ ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در‬ ‫اﯾﻦ ‪ ٣۴‬ﺳﺎل در ﺣﻖ زﻧﺎن روا‬ ‫داﺷﺘﮫ اﻧﺪ‪* .‬‬


‫ﺻﻔﺤﮫ ‪٧‬‬

‫زن آزد ﺷﻤﺎره ‪١٢‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪن ﺗﺠﺎوز ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ‬

‫روز ﯾ ﮑ ﺸ ﻨ ﺒ ﮫ ‪ ٣١‬ﺷ ﮭ ﺮﯾ ﻮر در‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺳﻨﺪ دﯾ ﮕ ﺮی‬ ‫از اوج ﺗﻮﺣﺶ و ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾ ﺐ رﺳ ﯿ ﺪ‪.‬‬ ‫در رﺳ ﺎﻧ ﮫ ھ ﺎی دوﻟ ﺘ ﯽ ﺑ ﺎ ذﮐ ﺮ‬ ‫اﯾ ﻨ ﮑ ﮫ ﭘ ﯿ ﺶ از اﯾ ﻦ ازدواج‬ ‫"ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ" ﺑﺎ "ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه" ﺑ ﮫ‬ ‫ﮐﻠﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده‪ ،‬ﺧﺒﺮ از ﻗ ﺎﻧ ﻮﻧ ﯽ‬ ‫ﺷﺪن آن ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺼﻮﺑﮫ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫در اﯾ ﻦ روز را ﻣ ﯿ ﺪھ ﻨ ﺪ‪ .‬ﺑ ﺪﯾ ﻦ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ اﮐﻨ ﻮن ﺑ ﺎ ﺗﺼ ﻤ ﯿ ﻢ ﻣ ﺠ ﻠ ﺲ‬

‫ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﻻﯾﺤﮫ ای و ﻗﺒﻮل آن‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾ ﻨ ﺪﮔ ﺎن زن در ﻣ ﺠ ﻠ ﺲ‬ ‫اﻇ ﮭ ﺎر "ﺗ ﻌ ﺠ ﺐ"ﮐ ﺮده و ﭼ ﻨ ﯿ ﻦ‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ را ﺧﻄ ﺮﻧ ﺎک ﻣ ﯿ ﺨ ﻮاﻧ ﺪ‪.‬‬ ‫او در ھﻤﯿﻦ راﺑﻄﮫ ﻃﯽ ﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﮫ‬ ‫اﻟﮭﺎم اﻣ ﯿ ﻦ زاده‪ ،‬ﻣ ﻌ ﺎون ﺣ ﻘ ﻮﻗ ﯽ‬ ‫روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ‪” :‬ﺗﻮﺟﮫ دارﯾﺪ ﮐﮫ‬ ‫ﻗﯿﺪِ ذﮐﺮِ »در زﻣﺎن ﺣﻀﺎﻧﺖ« ﺣﺘﯽ‬ ‫ازدواج ﺑﺎ دﺧﺘﺮان زﯾﺮ ﺳﻦ ‪ ٩‬ﺳﺎل‬ ‫را ھﻢ درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐ ﮫ ﺑ ﺎﻻﺗ ﺮ از‬ ‫ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨ ﺴ ﯽ و رواﻧ ﯽ‪ ،‬ﻣ ﺮگ‬ ‫در اﺛ ﺮ ﺻ ﺪﻣ ﮫ ھ ﺎی ﺟﺴ ﻤ ﯽ و‬ ‫ﺟﺮاﺣﺖ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ”‪.‬‬ ‫ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ روز ‪ ٣١‬ﺷﮭﺮﯾ ﻮر‬ ‫ﯾﮏ ﻣﺸﺖ داﯾﻨﺎﺳ ﻮر ﻋﺼ ﺮ ﺣ ﺠ ﺮ‬ ‫از ﮔﻮر ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﯽ ﺗﺼ ﻮﯾ ﺐ‬ ‫ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ از ﺳﻮی ﺧ ﻮاھ ﺮ‬

‫اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ازدواج ﺑﺎ دﺧ ﺘ ﺮﺧ ﻮاﻧ ﺪه‪،‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺟﺮاﯾﺶ ﺑﮫ ﺣ ﮑ ﻢ دادﮔ ﺎه‬ ‫"ﺻ ﺎﻟ ﺢ" ﮐ ﮫ ھ ﻤ ﺎن دادﮔ ﺎھ ﮭ ﺎی‬ ‫ارﺗﺠﺎﻋﯽ اﺳ ﻼﻣ ﯽ اﺳ ﺖ‪ ،‬ﺳ ﭙ ﺮده‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬آش آﻧ ﻘ ﺪر ﺷ ﻮر اﺳ ﺖ‬ ‫ﮐ ﮫ ﺣ ﺘ ﯽ ﺧ ﻮاھ ﺮ زﯾ ﻨ ﺐ ھ ﺎی‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ آن ﺳﺨﻦ‬ ‫ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ‪ .‬از ﺟﻤﻠﮫ ﺗﻮران وﻟﯽ ﻣﺮاد‬ ‫دﺑ ﯿ ﺮ اﺋ ﺘ ﻼف اﺳ ﻼﻣ ﯽ زﻧ ﺎن از‬

‫زﯾﻨ ﺐ ھ ﺎی ﺧ ﻮدﺷ ﺎن ﻧ ﯿ ﺰ ﻣ ﻮرد‬ ‫اﻋﺘﺮاض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ‪ .‬ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬ ‫ﮐﺜﯿﻒ و ﻣﺘﺤﺠﺮ ﮐ ﮫ ﺑ ﻮی ﺗ ﻌ ﻔ ﻨ ﺶ‬ ‫ﻣﺸﺎم ھﺮ اﻧﺴﺎﻧ ﯽ را ﮐ ﮫ ﮐ ﻤ ﯽ از‬ ‫اﻧﺴ ﺎﻧ ﯿ ﺖ ﺑ ﻮ ﺑ ﺮده ﺑ ﺎﺷ ﺪ‪ ،‬آزرده‬ ‫ﻣﯿﮑﻨﺪ‪ .‬ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺼﻮﯾﺒﺶ ھﺸﺪار‬ ‫دھﻨﺪه اﺳﺖ و وﻇﺎﯾﻒ ﻓﻮری ای را‬ ‫ﺑﺮ دوش ﺟﺎﻣﻌﮫ و ھ ﻤ ﮫ ﻣ ﺪاﻓ ﻌ ﯿ ﻦ‬ ‫ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک و ﺣﻘﻘﻮق زﻧﺎن ﻗﺮار‬

‫ﺷﮭﻼ داﻧﺸﻔﺮ‬

‫دﺳﺖ ﻣﺬھﺐ از ﺳﺮ‬ ‫ورزش زﻧﺎن ﻛﻮﺗﺎه!‬ ‫ﮐﺎراﺗﮫ ﮐﺎھﺎی ﺗﯿﻢ “ﺑﺎﻧﻮان” ﺑﺎ ﮐ ﻼه‬ ‫و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﺮدن در اﯾ ﻦ ﻣﺴ ﺎﺑ ﻘ ﺎت‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧ ﺪ ﮐ ﮫ " ﭘﺸ ﺖ ﮔ ﺮدﻧ ﯽ"‬ ‫آﻧﮭﺎ ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﺗﯿﻢ ﻣﺼﺮ ﻗﺮار‬

‫ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﺧﻨﺎز ارﺑﺎب‪ ،‬ﻣﺮﺑﯽ ﺗ ﯿ ﻢ ﮐ ﺎراﺗ ﮫ‬ ‫“ﺑﺎﻧﻮان” در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧ ﺒ ﺮﮔ ﺰاری‬ ‫ﻓﺎرس ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﮐ ﮫ اﻋﻀ ﺎی اﯾ ﻦ‬ ‫ﺗﯿﻢ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی ﻣ ﻘ ﺎﺑ ﻞ ﻣﺼ ﺮ‪،‬‬ ‫ﻗﺮار ﺑﻮد در ﻓﯿﻨﺎل ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣ ﻘ ﺎﺑ ﻞ‬ ‫اﻧﺪوﻧﺰی ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ اﻣﺎ در ﻧﮭﺎﯾﺖ‬ ‫ﺣﺠﺎﺑﺸﺎن ﻣﻮرد اﯾﺮاد ﻗ ﺮار ﮔ ﺮﻓ ﺖ‬ ‫و ﺑﺎزﻧﺪه اﻋﻼم ﺷﺪﻧﺪ‪* .‬‬

‫ﻣﯿﺪھﺪ‪ .‬ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺳ ﺎﻻر‬ ‫ﻣﺮادی ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺟ ﺘ ﻤ ﺎﻋ ﯽ‬ ‫ﻣﺠ ﻠ ﺲ اﺳ ﻼﻣ ﯽ ﻧ ﯿ ﺰ از اﺻ ﻼح‬ ‫"ﻣﺎده ‪ "٢٧‬ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﺠﺎز ﺷ ﺪن‬ ‫ازدواج ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﺧﻮاﻧﺪه دﻓﺎع ﮐ ﺮده‬ ‫و آﻧ ﺮا ﮐ ﺎﻣ ﻼ ﺷ ﺮﻋ ﯽ ﺧ ﻮاﻧ ﺪه و‬ ‫ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ‪ ":‬ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺣﮑﻢ ﻓﺮزﻧﺪ‬ ‫را ﻧﺪارد‪ .‬ﻓﻘﮫ و ﺷﺮع اﯾﻦ اﺟﺎزه را‬ ‫ﻣ ﯽ دھ ﺪ ﮐ ﮫ ﺳ ﺮﭘ ﺮﺳ ﺖ ﺑ ﺎ‬ ‫ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪه ازدواج ﺑﮑﻨﺪ‪“.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﮫ ﺳﺨﻨﺎن ﺳﺎﻻر ﻣ ﺮادی ﺑ ﯿ ﺮﺑ ﻂ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ ‪ .‬ﭼﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﺳ ﻼﻣ ﯽ ﻋ ﯿ ﻦ‬ ‫ﻗ ﻮاﻧ ﯿ ﻦ ﺷ ﺮع اﺳ ﻼم را ﻣﺼ ﻮب‬ ‫ﮐﺮده اﺳﺖ و ھﻤﺎﻧﻄ ﻮر ﮐ ﮫ او در‬ ‫دﻓﺎع از اﯾﻦ ﻗ ﺎﻧ ﻮن ﺟ ﻨ ﺎﯾ ﺘ ﮑ ﺎراﻧ ﮫ‬ ‫ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ‪ ،‬ﺑ ﻨ ﺎ ﺑ ﺮ ﺷ ﺮع اﺳ ﻼم و‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺮآﻧﯽ دﺧﺘﺮی ﮐﮫ وارد ﯾﮏ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﺷﻮد در زﻣﺎﻧ ﯽ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ‬ ‫ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑ ﺮﺳ ﺪ‪ ،‬ﺑ ﮫ ﻣ ﺮدھ ﺎی آن‬ ‫ﺧ ﺎﻧ ﻮاده " ﻧ ﺎﻣ ﺤ ﺮم" اﺳ ﺖ‪ .‬ﻣ ﮕ ﺮ‬ ‫اﯾﻨﮑﮫ ﺻﯿﻐﮫ ﻣ ﺤ ﺮﻣ ﯿ ﺖ ﯾ ﺎ ﻋ ﻘ ﺪی‬ ‫ﺟﺎری ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ھﻤﯿ ﻦ ﻗ ﻮاﻧ ﯿ ﻦ‬ ‫ﻧﯿﺰ دﺧ ﺘ ﺮ از ‪ ٩‬ﺳ ﺎﻟ ﮕ ﯽ ﺑ ﮫ ﺳ ﻦ‬ ‫ﺗﮑﻠﯿﻒ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﮫ ﻣ ﺮدھ ﺎی‬ ‫آن ﺧﺎﻧﻮاده "ﻧﺎﻣﺤﺮم" اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑ ﮫ ﻋ ﺒ ﺎرﺗ ﯽ روﺷ ﻨ ﺘ ﺮ روز‬ ‫ﯾ ﮑ ﺸ ﻨ ﺒ ﮫ ‪ ٣١‬ﺷ ﮭ ﺮﯾ ﻮر ﻣ ﺠ ﻠ ﺲ‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾ ﺐ ﻗ ﺎﻧ ﻮﻧ ﯽ ﺷ ﺪن‬ ‫ازدواج ﺑﺎ دﺧﺘﺮﺧﻮاﻧﺪه‪ ،‬ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ‬ ‫از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻨﺎﯾﺘ ﮑ ﺎراﻧ ﮫ ﺷ ﺮﻋ ﯽ و‬ ‫اﺳﻼﻣﯿﺶ را ﺑ ﮫ ﺗﺼ ﻮﯾ ﺐ رﺳ ﺎﻧ ﺪه‬ ‫اﺳ ﺖ‪ .‬ﻗ ﺎﻧ ﻮﻧ ﯽ ﺷ ﺪن ازدواج ﺑ ﺎ‬ ‫دﺧﺘﺮﺧﻮاﻧ ﺪه ﯾ ﻌ ﻨ ﯽ ﻗ ﺎﻧ ﻮﻧ ﯽ ﺷ ﺪن‬ ‫ﺗﺠﺎوز ﺑ ﮫ ﮐ ﻮدک ﺑ ﮫ ﺣ ﮑ ﻢ ﺷ ﺮع‬ ‫اﺳﻼم‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺗ ﻌ ﺮض ﺑ ﮫ ﭘ ﺎﯾ ﮫ ای‬ ‫ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ‪.‬‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭼﻨ ﯿ ﻦ ﻗ ﻮاﻧ ﯿ ﻨ ﯽ ﯾ ﮏ‬ ‫ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﺗﻮھﯿﻨﯽ آﺷﮑﺎر ﺑﮫ ﺑﺸﺮﯾﺖ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﮫ اﻋﺘﺒ ﺎر ﺗﺼ ﻮﯾ ﺐ ﭼ ﻨ ﯿ ﻦ‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕ ﺰاران‬ ‫و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﻣ ﺠ ﻠ ﺲ را ﺑ ﮫ‬ ‫ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ﮐﺸﯿﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﻧ ﻌ ﮑ ﺎس ھ ﻤ ﯿ ﻦ‬ ‫ﺧﺒﺮ و اﺑﻌﺎد ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧ ﮫ اش ﺑ ﺎﯾ ﺪ‬

‫ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﻟﺮزه درآورد‪.‬‬ ‫ﻗ ﺎﻧ ﻮﻧ ﯽ ﺷ ﺪن ازدواج ﺑ ﺎ‬ ‫ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪه ھﻤﯿﻦ اﻣﺮوز زﻧ ﺪﮔ ﯽ‬ ‫و ﻣﻌﯿﺸﺖ دﺧﺘﺮﺑﭽﮫ ھ ﺎی ﺑﺴ ﯿ ﺎری‬ ‫را ﮐ ﮫ در ﭼ ﻨ ﯿ ﻦ ﺧ ﺎﻧ ﻮاده ھ ﺎﯾ ﯽ‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﮫ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد‪.‬‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺻﯿﻐﮫ ﻣﺤﺮﻣﯿﺖ و‬ ‫ﻋﻘﺪ ﺟﺎری ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺮﻋﯽ دﯾ ﮕ ﺮی‬ ‫ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ را در‬ ‫ﻗﺒﺎل ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯿﮕﺬارد‪ .‬در‬ ‫ھ ﻤ ﯿ ﻦ ﻣ ﺎه اﺧ ﯿ ﺮ ﺑ ﻮد ﮐ ﮫ ﺧ ﺒ ﺮ‬ ‫ﺗﮑﺎﻧﺪھﻨﺪه » ﻣﺮگ ﻋﺮوس ‪ ٨‬ﺳ ﺎﻟ ﮫ‬ ‫در ﺷﺐ زﻓﺎف« ھﻤﮫ ﺟ ﮭ ﺎن را ﺑ ﮫ‬ ‫ﺑﮭﺖ و ﺣﯿﺮت ﺑﺮد و ﻧ ﻔ ﺲ ھ ﺎ را‬ ‫در ﺳﯿﻨﮫ ھﺎ ﺣﺒﺲ ﮐﺮد‪ .‬ﺑﺎﯾﺪ ﺟ ﻠ ﻮی‬ ‫ﺗﮑﺮار ﺟﻨﯿﻦ ﺟ ﻨ ﺎﯾ ﺎﺗ ﯽ را ﮔ ﺮﻓ ﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻨﺎﯾﺘ ﮑ ﺎراﻧ ﮫ‬ ‫ای ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋ ﮑ ﺲ اﻟ ﻌ ﻤ ﻞ‬ ‫اﻋﺘﺮاﺿﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟ ﺎﻣ ﻌ ﮫ و در‬ ‫ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘ ﺎﺳ ﺦ ﮔ ﯿ ﺮد‪ .‬ﻣﺴ ﺎﻟ ﮫ‬ ‫دﻓﺎع از ﮐﻮدﮐﺎﻧﻤﺎن و دﻓﺎع از ﺟﺎن‬ ‫و زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ رژﯾﻢ‬ ‫آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﺟﻨﺴﯽ در اﯾ ﺮان اﺳ ﺖ‪ .‬ﺑ ﺎ‬ ‫اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮔﺴﺘﺮده در ﻣ ﻘ ﺎﺑ ﻞ اﯾ ﻦ‬ ‫ﺗﻮﺣﺶ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ ‪ .‬ﺑﮫ ھ ﺮ ﺷ ﮑ ﻞ ﮐ ﮫ‬ ‫ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ راه ﺑ ﯿ ﻨ ﺪازﯾ ﻢ‪.‬‬ ‫در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣ ﺠ ﻠ ﺲ اﺳ ﻼﻣ ﯽ ﺗ ﺠ ﻤ ﻊ‬ ‫اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐ ﻨ ﯿ ﻢ و ﺧ ﻮاھ ﺎن‬ ‫ﻟ ﻐ ﻮ ﻓ ﻮری آن و ﻣ ﺤ ﺎﮐ ﻤ ﮫ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰاراﻧﺶ ﺷﻮﯾﻢ‪ .‬ﻃ ﻮﻣ ﺎرھ ﺎی‬ ‫اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻋﻠﯿﮫ آن ﺑﻨﻮﯾﺴﯿ ﻢ و ھ ﺮ‬ ‫ﺟﺎ ﮐ ﮫ ھﺴ ﺘ ﯿ ﻢ ﺑ ﮫ اﯾ ﻦ اﻋ ﺘ ﺮاض‬ ‫ﺑ ﭙ ﯿ ﻮﻧ ﺪﯾ ﻢ‪ .‬ﻣ ﺪﯾ ﺎی اﺟ ﺘ ﻤ ﺎﻋ ﯽ را‬ ‫ﺑ ﺨ ﺪﻣ ﺖ ﮔ ﺮﻓ ﺖ و ﺑ ﺰرﮔ ﺘ ﺮﯾ ﻦ‬ ‫ﮔﺮوھﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ را در راﺑﻄ ﮫ‬ ‫ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ارﺗﺠﺎﻋ ﯽ‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﺿﺪ زن ﺑ ﮫ راه اﻧ ﺪازﯾ ﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﮫ ھﻤﮫ ﻧﮭ ﺎدھ ﺎی اﻧﺴ ﺎﻧ ﺪوﺳ ﺖ در‬ ‫ﺳ ﺮاﺳ ﺮ ﺟ ﮭ ﺎن ﻧ ﺎﻣ ﮫ ﺑ ﻨ ﻮﯾﺴ ﯿ ﻢ و‬ ‫ﺧﻮاھﺎن ﺣ ﻤ ﺎﯾ ﺘ ﯽ ﺟ ﮭ ﺎﻧ ﯽ ﺷ ﻮﯾ ﻢ‪.‬‬ ‫دﺳ ﺖ ﻣ ﺬھ ﺐ‪ ،‬دﺳ ﺖ ﻗ ﻮاﻧ ﯿ ﻦ‬ ‫ارﺗﺠﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾ ﺪ از زﻧ ﺪﮔ ﯽ‬ ‫ﻣﺮدم ﮐ ﻮﺗ ﺎه ﺑ ﺎﺷ ﺪ‪ .‬اﺟ ﺮاﯾ ﯽ ﺷ ﺪن‬ ‫ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑ ﺎﯾ ﺪ ﺟ ﺮم‬ ‫ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد‪*.‬‬

‫ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﻣﺬھ ﺐ‬ ‫را از ورزش و‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﺎ ورزش‬ ‫زﻧﺎن ﻛﻮﺗﺎه ﻛ ﺮد‪.‬‬ ‫اﯾ ﻦ ﺣ ﻖ زﻧ ﺎن‬ ‫اﺳ ﺖ ﻛ ﮫ ﺑ ﺪون‬ ‫ﻓﺸ ﺎر و دﺧ ﺎﻟ ﺖ‬ ‫ﻣ ﺬھ ﺐ ورزش‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ‪*.‬‬


‫ﺻﻔﺤﮫ ‪٨‬‬

‫زن آزد ﺷﻤﺎره ‪١٢‬‬

‫ﺟﻨﮓ ﺣﺠﺎب و ﯾﺎوه ﮔﻮﯾﯽ ھﺎی روﺣﺎﻧﯽ‬ ‫آزاده درﺑﻨﺪی از اﯾﺮان‬ ‫درھ ﻔ ﺘ ﮫ ای ﮐ ﮫ ﮔ ﺬﺷ ﺖ‬ ‫ﮐ ﺎرﺷ ﻨ ﺎﺳ ﺎن وﺳ ﺮدﻣ ﺪاران‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری زن ﺳﺘﯿﺰ اﺳﻼﻣﯽ اﯾ ﺮان‬ ‫ﺑﮫ ددﻣﻨﺸﯽ ھ ﺎی ﻗ ﺮون وﺳ ﻄ ﺎﯾ ﯽ‬ ‫ﺧﻮد در ﻣﻮرد زﻧ ﺎن اداﻣ ﮫ دادﻧ ﺪ‪.‬‬ ‫روزی ﻧ ﯿ ﺴ ﺖ ﮐ ﮫ ﺟ ﻤ ﮭ ﻮری‬ ‫اﺳ ﻼﻣ ﯽ از زﺑ ﺎن ﻣ ﺰدوران‬ ‫رﻧﮕﺎرﻧﮕﺶ ﺑﮫ آزادی زﻧﺎن ﻧﺘ ﺎزد‪.‬‬ ‫ﯾ ﮏ روز ﺑ ﮫ ﭘ ﻮﺷ ﺶ و ﺣ ﺠ ﺎب‬ ‫اﺟﺒﺎری زﻧﺎن و ﺳﺎﭘﻮرت ﺣﻤﻠﮫ ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﮏ روز ورود دﺧﺘﺮان ﺑ ﮫ‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﻟﺞ ﺷﺎن را درﻣﯽ آورد‬ ‫و روز دﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط آزاد دﺧ ﺘ ﺮان‬ ‫و ﭘﺴﺮان وﺟﺪان ﻧ ﺪاﺷ ﺘ ﮫ ﺷ ﺎن را‬ ‫ﺟ ﺮﯾ ﺤ ﮫ دارﻣ ﯽ ﮐ ﻨ ﺪ‪ .‬ﯾ ﮏ روز‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺷﮑﻨﺠﮫ ﮔﺮﺷﺎن ازﺗﮭﺪﯾ ﺪ و‬ ‫دﺳﺘﮕﯿﺮی و زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن زﻧﺎن و‬ ‫دﺧ ﺘ ﺮان ﺣ ﺮف ﻣ ﯽ زﻧ ﺪ و ﯾ ﮏ‬ ‫روز ھﻢ ﻣﺬﺑﻮﺣﺎﻧﮫ از زﺑﺎن ﭘ ﺪران‬ ‫و ﻣﺎدران وارد ﻣ ﯽ ﺷ ﻮﻧ ﺪ‪ .‬ﺑ ﺮای‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﮫ دو ﻣ ﻮرد از ﻋ ﺮﺑ ﺪه ﮐﺸ ﯽ‬ ‫ھﺎی دو ﺗﻦ از اوﺑﺎﺷﺎن ﺟ ﻤ ﮭ ﻮری‬ ‫اﺳﻼﻣ ﯽ ﺟ ﮭ ﻞ و ﺟ ﻨ ﺎﯾ ﺖ را ﻣ ﯽ‬ ‫آورم ﺗ ﺎ ﭼ ﮭ ﺮه ی ﮐ ﺮﯾ ﮫ و ذھ ﻦ‬ ‫ﺑﯿﻤﺎر و ﻣﺎﻟﯿﺨﻮﻟﯿ ﺎﯾ ﯽ و ﻓ ﮑ ﺮھ ﺎی‬ ‫ﺷﯿﻄ ﺎﻧ ﯽ و دل ﻧ ﺎﭘ ﺎک آن ھ ﺎ را‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ‪:‬‬ ‫‪ -١‬آﺧﻮﻧﺪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻧﮋاد اﻣﺎم‬ ‫ﺟﻤﻌ ﮫ ی اﺻ ﻔ ﮭ ﺎن ﺑ ﮫ ﺗ ﺎﺳ ﯽ از‬ ‫ﻓﺘﻮاھﺎی ﺧﺎﻣﻨﮫ ای ﻣﯽ ﮔﻮﯾ ﺪ‪" :‬زن‬ ‫ھ ﺎ در رﺷ ﺘ ﮫ ی ﻣ ﻌ ﺪن ﺷ ﺮﮐ ﺖ‬ ‫ﻧﮑﻨﻨﺪ‪ .‬ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻣ ﻌ ﺪن ﭘ ﺮده‬

‫ﺑﮑﺸﯿﻢ‪ .‬ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤ ﺎﻧ ﯿ ﻢ‪ .‬ﺧ ﺎﻧ ﻤ ﯽ ﮐ ﮫ‬ ‫ﺑﺮای ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﺪن ﺛﺒﺖ ﻧ ﺎم ﻣ ﯽ‬ ‫ﮐﻨﺪ اﯾﻦ رﺷﺘﮫ را ﺑ ﺮای ﺧ ﺎﻧ ﻢ ھ ﺎ‬ ‫ﻧﺒﺎﯾﺪ داﺷﺘﮫ ﺑ ﺎﺷ ﯿ ﻢ ‪ .‬ﻣ ﮕ ﺮ ﻣ ﻌ ﺪن‬ ‫درﺷﮭﺮ دارﯾﻢ؟ ﻣﻌﺪن درﮐ ﺠ ﺎﺳ ﺖ؟‬ ‫درﺑﯿﺎﺑﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﮐﻤ ﯽ ﻓ ﮑ ﺮ ﮐ ﻨ ﯿ ﻢ‪،‬‬ ‫ﻣﻌﺪن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺟ ﺪاﮔ ﺎﻧ ﮫ ﺑ ﺎﯾ ﺪ‬ ‫درﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﺪن ﮐﮫ ﺑ ﺎھ ﻢ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ ! ﺟﺪا ﺟﺪا ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﻌﺪن‬ ‫داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ‪ .‬ﻣ ﺎ ﮐ ﮫ ﻧ ﻤ ﯽ ﺗ ﻮاﻧ ﯿ ﻢ‬ ‫ﻣﻌﺪن وﯾﮋه ی دﺧﺘﺮان داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ‬ ‫ﯾﺎ درﻣﻌﺪن ﭘﺮده ﺑﮑﺸﯿﻢ ﺑﯿ ﻦ دﺧ ﺘ ﺮ‬ ‫وﭘﺴﺮ!" ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ آﺧﻮﻧﺪ از‬ ‫ﮔﻮر ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ‬ ‫ھﺎی ﺿﺪ ﺑﺸﺮی و زن ﺳﺘﯿﺰاﻧ ﮫ ی‬ ‫ﺧﻮد و رژﯾﻤﺶ ﭼﮫ دﻻﯾﻞ ﺑﭽﮫ ﮔﺎﻧﮫ‬ ‫وﻋﻮاﻣ ﻔ ﺮﯾ ﺒ ﺎﻧ ﮫ ای ﻣ ﯽ آورد‪ .‬او‬ ‫ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﮫ ﺟﻨﺎﯾﺖ ھﺎی ﺣﮑ ﻮﻣ ﺖ‬ ‫ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﮫ ی دﺧ ﺘ ﺮان‬ ‫در ﻧ ﺰدﯾ ﮏ ﺑ ﮫ ‪ ٧٠‬رﺷ ﺘ ﮫ ی‬ ‫داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده و ددﻣﻨﺸﺎﻧﮫ دارد‬ ‫ﻣﺎﺳﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ آﺧﻮﻧﺪ اﻟﺒﺘ ﮫ‬ ‫ھﻤﮫ را ﺑﮫ ﮐﯿﺶ ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد و‬ ‫ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ھ ﻤ ﮫ ی ﮐﺴ ﺎﻧ ﯽ ﮐ ﮫ‬ ‫درﻣﻌﺎدن ﮐﺎرﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣ ﺜ ﻞ آﺧ ﻮﻧ ﺪ‬ ‫ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﺘ ﻮاﻧ ﻨ ﺪ ﺣﻀ ﻮر زن‬ ‫را در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺎﻗﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ و‬ ‫ﮔﻮﯾﺎ ﺑﮫ زن ھﺎ ﺣﻤﻠﮫ ورﻣﯽ ﺷﻮﻧ ﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮫ ی ﭘﺴﺘﯽ آﺧﻮﻧ ﺪھ ﺎ اﺳ ﺖ‬ ‫او ﮔﻤ ﺎن ﮐ ﺮده اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﻣ ﻌ ﺪن‪،‬‬ ‫درﯾﺎ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺑ ﺎﯾ ﺪ وﺳ ﻂ آن را‬

‫ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ‪ ١۵‬ﺗﺎ ‪ ١٩‬ﺳﺎﻟﮫ‬ ‫ﺑﮫ ﮔﺰارش اﯾﺴ ﻨ ﺎ ) ﺳ ﮫ ﺷ ﻨ ﺒ ﮫ ‪٢۶‬‬ ‫ﺷﮭﺮﯾﻮر( ‪ ،‬ﺳﺮھﻨﮓ ﻣ ﺤ ﻤ ﺪ رﺿ ﺎ‬ ‫ﯾﺰدان ﭘﻨﺎه‪ ،‬ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺧ ﺮاﺳ ﺎن ﺷ ﻤ ﺎﻟ ﯽ‪ ،‬در‬

‫اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﮔ ﻔ ﺘ ﮫ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ اوﻟ ﯿ ﻦ‬ ‫ﺷﺮوع ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﺑﯿﻦ‬ ‫زﻧﺎن اﯾﻦ اﺳﺘﺎن از ﺳﻦ ‪ ١۵‬ﺗ ﺎ ‪١٩‬‬ ‫ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان از آن‬

‫ﭘﺮده ﺑ ﮑ ﺸ ﻨ ﺪ ﺗ ﺎ زن و ﻣ ﺮد ﺑ ﺪن‬ ‫ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ھﻨﮕﺎم ﺷﻨﺎ و آب ﺗ ﻨ ﯽ‬ ‫ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ اﻟﺒﺘﮫ ﺗﻮھﯿﻦ آﺷ ﮑ ﺎر ﺑ ﮫ‬ ‫اﻧﺴ ﺎن ھ ﺎ اﺳ ﺖ و ﺑ ﯽ اﻋ ﺘ ﻤ ﺎدی‬ ‫ﻣﻄﻠﻖ ﺑﮫ آدم ھﺎ اﺳﺖ‪ .‬او ﻓ ﮑ ﺮﻣ ﯽ‬ ‫ﮐ ﻨ ﺪ دﺧ ﺘ ﺮان و ﭘﺴ ﺮان ﻣ ﮭ ﻨ ﺪس‬ ‫ﻣﻌﺪن ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ آن رﺷﺘﮫ ی ﻣ ﻌ ﺪن‬ ‫را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺜﻼ ﺑﺮوﻧ ﺪ‬ ‫در ﺑﯿﺎﺑﺎن و در ﯾﮏ ﺟ ﺎی ﺧ ﻠ ﻮت‬ ‫ﺑﮫ ھ ﻢ ھ ﻤ ﺒ ﺴ ﺘ ﺮ ﺑﺸ ﻮﻧ ﺪ‪ .‬ازﮐ ﻮزه‬ ‫ھﻤﺎن ﺑﺮون ﺗﺮاود ﮐ ﮫ در اوﺳ ﺖ‪.‬‬ ‫از دﯾﺪ ﯾﮏ آﺧﻮﻧﺪ ﻣﺮﺗﺠﻊ و ﻗ ﺮون‬ ‫وﺳﻄﺎﯾﯽ ﺟﺎی دوراﻓﺘﺎده و ﺧﻠ ﻮﺗ ﯽ‬ ‫ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺪن ﻓﻘﻂ ﺟﺎی ﺣﻤﻠﮫ ﮐﺮدن و‬ ‫ﺗ ﺠ ﺎوز اﺳ ﺖ! اﻟ ﺒ ﺘ ﮫ ﺟ ﺎﻣ ﻌ ﮫ ی‬ ‫اﻣﺮوز ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﺮھﺎت و اﺑﺎﻃﯿﻞ‬ ‫و ﻻﻃﺎﺋﻼت وﻗﻌﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫ﺑﮫ آن ﻣﯽ ﺧﻨﺪد‪ .‬ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ اﺳ ﺖ‬ ‫ﮐﮫ دﺧ ﺘ ﺮان ﻋ ﻠ ﯿ ﺮﻏ ﻢ ﻓﺸ ﺎرھ ﺎ و‬ ‫ﺗﮭﺪﯾﺪات آﺧﻮﻧﺪھﺎ و رژﯾﻢ ﮐﺜﯿﻒ آن‬ ‫ھﺎ روز ﺑﮫ روز ﺑﯿﺸﺘ ﺮ ﺑ ﺎ ﭘﺴ ﺮان‬ ‫راﺑﻄ ﮫ ی آزاد ﺑ ﺮﻗ ﺮارﻣ ﯽ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ‬ ‫وﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ دراﯾﻦ رﺷﺘﮫ ھ ﺎ ﺛ ﺒ ﺖ‬ ‫ﻧﺎم وﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬درھ ﻤ ﯿ ﻦ راﺑ ﻄ ﮫ‪ ،‬رﺿ ﺎ‬ ‫ﻏ ﻨ ﯽ ﻟ ﻮ ﻋﻀ ﻮھ ﯿ ﺎت ﻋ ﻠ ﻤ ﯽ!‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ درھﻔ ﺘ ﮫ ی‬ ‫ﮔﺬﺷﺘ ﮫ ﮔ ﻔ ﺘ ﮫ ﺑ ﻮد‪" :‬وﻗ ﺘ ﯽ ﺗ ﻮری‬ ‫دﺧﺘﺮھﺎ و ﭘﺴﺮھﺎی ﻣ ﺠ ﺮد را ﺳ ﮫ‬ ‫ﭼﮭﺎر روز ﺑﮫ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد و‬ ‫اﺻﻼ ﻣﻌﻠ ﻮم ﻧ ﯿ ﺴ ﺖ ﮐ ﮫ ﺧ ﺎﻧ ﻮاده‬ ‫ھﺎی آن ھﺎ درﺟﺮﯾﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻧ ﮫ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﻠﻮم ﻧ ﯿ ﺴ ﺖ ﮐ ﮫ ﺷ ﺐ ﮐ ﺠ ﺎ ﻣ ﯽ‬ ‫ﺧﻮاﺑﻨﺪ و ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ درآن ﺗﻮر ﻣ ﯽ‬ ‫اﻓﺘﺪ ﮐﺎری ﺧﻼف اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ‬ ‫و ﻃﺒﻖ آﯾ ﯿ ﻦ ﻧ ﺎﻣ ﮫ ھ ﺎ اﯾ ﻦ ﻋ ﻤ ﻞ‬ ‫ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑ ﺎﯾ ﺪ‬ ‫ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮری ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد"‪...‬‬ ‫ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐ ﮫ اﯾ ﻦ ﻣ ﺰدور ھ ﻢ‬ ‫ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻓﮑ ﺎر ﭘ ﻠ ﯿ ﺪ و ﮐ ﭙ ﮏ‬ ‫ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺳﻦ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﺮوع‬ ‫ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻧﺎم ﺑﺮد‪.‬‬ ‫ﯾﺰدان ﭘﻨﺎه ﺑﮫ ﺗﺮﺗ ﯿ ﺐ ﺗ ﺮﯾ ﺎک‪،‬‬ ‫ﺷ ﯿ ﺸ ﮫ و ھ ﺮوﺋ ﯿ ﻦ ﻓﺸ ﺮده را‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮﯾ ﻦ ﻣ ﻮاد ﻣﺼ ﺮﻓ ﯽ در ﺑ ﯿ ﻦ‬ ‫زﻧ ﺎن ﻣ ﻌ ﺘ ﺎد اﯾ ﻦ اﺳ ﺘ ﺎن ﻋ ﻨ ﻮان‬ ‫ﮐﺮد‪*.‬‬

‫زن آزاد‬ ‫ﻧﺸﺮﯾﮫ ھﻔﺘﮕﯽ ﻓﺘﻨﮫ ‪ -‬ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮای رھﺎﺋﯽ زن‬ ‫اﯾﻤﯿﻞ‪:‬‬

‫‪Keyvan.javid1@gmail.com‬‬

‫آدرس ﻓﯿﺲ ﺑﻮك‪www.facebook.comitnahmov :‬‬ ‫آدرس وﺑﻼگ‪:‬‬

‫زده اش ﺑ ﮫ ﭘ ﺪرھ ﺎ و ﻣ ﺎدرھ ﺎ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و از زﺑﺎن آن ھ ﺎ‬ ‫وارد ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد ‪ .‬او ﻧ ﮕ ﺮان اﯾ ﻦ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ دﺧﺘ ﺮان و ﭘﺴ ﺮان ﭼ ﺮا‬ ‫دور از ﭼﺸﻢ ﭘﺪران و ﻣ ﺎدران ﺑ ﮫ‬ ‫ﺳﻔ ﺮھ ﺎی ﺗ ﻔ ﺮﯾ ﺤ ﯽ ﻣ ﯽ روﻧ ﺪ‪ .‬او‬ ‫ﻧﮕﺮان آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺷﺐ ﮐﺠ ﺎ ﻣ ﯽ‬ ‫ﺧﻮاﺑﻨﺪ؟ او ﻧ ﮕ ﺮان اﯾ ﻦ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮫ دارد از دﺳﺖ ﺷ ﺎن درﻣ ﯽ‬ ‫رود‪ .‬او از اﯾﻦ ﻧ ﮕ ﺮان اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ‬ ‫دﺧﺘﺮان و ﭘﺴ ﺮان ﺳ ﺒ ﮏ زﻧ ﺪﮔ ﯽ‬ ‫ﻣﺪرن و اﻧﺴﺎﻧﯽ را دارﻧ ﺪ درﭘ ﯿ ﺶ‬ ‫ﻣﯽ ﮔﯿ ﺮﻧ ﺪ‪ .‬او ﻧ ﮕ ﺮان ﺧ ﻮدش و‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺘ ﺶ اﺳ ﺖ‪ .‬وﻗ ﺘ ﯽ ﮐﺴ ﯽ ﺑ ﮫ‬ ‫ﺣﺮف ھﺎی او و اﻣ ﺜ ﺎل او ﮔ ﻮش‬ ‫ﻧ ﻤ ﯽ دھ ﺪ در ﺣ ﻘ ﯿ ﻘ ﺖ اﺳ ﻼم را‬ ‫رواﻧﮫ ﺳﻄﻞ آﺷﻐﺎل ﻛﺮده اﺳ ﺖ‪ .‬او‬ ‫ﻧﮕﺮان ﻣﻐﺎزه ی ﺳ ﮫ ﻧ ﺒ ﺸ ﯽ اﺳ ﺖ‬ ‫ﮐﮫ دارد درش ﺗ ﺨ ﺘ ﮫ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد و‬ ‫ﻧﺎﻧﺶ دارد آﺟﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬دﺧ ﺘ ﺮان‬ ‫و ﭘﺴﺮان ﺑﺎ ﭼﮫ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﻔ ﮭ ﻢ ھ ﺎ‬ ‫ﺑﻔﮭﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐ ﮫ ھ ﺮﻃ ﻮر ﮐ ﮫ دوﺳ ﺖ‬ ‫دارﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺰدور ﺑﺎﯾ ﺪ ﺑ ﺪاﻧ ﺪ ﮐ ﮫ آن‬ ‫ھﻤﮫ ﻃﺮح ھﺎی اﻣﻨﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ! ﮐﮫ‬ ‫او و رھﺒﺮاﻧﺶ درﺳﺖ ﮐ ﺮده اﻧ ﺪ‬ ‫ﺗﺎ ﺟﻠﻮی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪرن و اﻣ ﺮوزی‬ ‫دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ‪ ،‬ﯾﮑ ﯽ‬ ‫ﭘ ﺲ از دﯾ ﮕ ﺮی ﺑ ﺎ ﺷ ﮑ ﺴ ﺖ‬ ‫ﻣ ﻔ ﺘ ﻀ ﺤ ﺎﻧ ﮫ روﺑ ﺮو ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ‪.‬‬ ‫اﻣﺮوز دﯾ ﮕ ﺮ ﺟ ﻮاﻧ ﺎن ﺑ ﺮای اﯾ ﻦ‬ ‫ﻣﺰﺧﺮف ﮔﻮﯾﯽ ھﺎی اﯾ ﻦ اراذل و‬ ‫اوﺑﺎش ﺑﮫ اﻧﺪازه ی ﭘﺸﯿﺰی ارزش‬ ‫ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ .‬او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣ ﮫ ھ ﺎی‬ ‫ﺻﺪﺗﺎ ﯾﮏ ﻏﺎزش را ﺑ ﮕ ﺬارد در‬ ‫ﮐﻮزه و آﺑﺶ را ﺑﺨﻮرد‪ ،‬ﭼ ﻮن ﮐ ﮫ‬ ‫ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺼ ﻤ ﯿ ﻢ ﮔ ﺮﻓ ﺘ ﮫ اﻧ ﺪ ﻣ ﺜ ﻞ‬ ‫اﻧﺴﺎن ھﺎی آزاد و ﻣ ﺪرن زﻧ ﺪﮔ ﯽ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﮫ‬ ‫ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪*.‬‬

‫‪www.fitnahmovement.blogsp‬‬

‫ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﮫ‬ ‫زن آزاد‬ ‫ھﻤﮑﺎرى ﮐﻨﯿﺪ‬

30 sep 2013 zan e azad n o 12  
30 sep 2013 zan e azad n o 12  

نشریه زن آزاد شماره ۱۲ به تاریخ دوشنبه ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۳ منتشر شد

Advertisement