Page 1

‫ﺷﻤﺎره ‪١١‬‬

‫زن آزاد‬

‫دوﺷﻨﺒﮫ ‪ ١‬ﻣﮭﺮ ‪ ٢٣ -٩٢‬ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ‪٢٠١٣‬‬ ‫ﺳﺮدﺑﯿﺮ‪ :‬ﻛﯿﻮان ﺟﺎوﯾﺪ‬ ‫‪Keyvan.javid1@gmail.com‬‬

‫ﻧﺸﺮﯾﮫ ﻓﺘﻨﮫ ‪ -‬ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮای رھﺎﺋﯽ زن‬

‫ﺣﺠﺎب ﺑﺮﮔﯿﺮان ﺟﻤﻌﯽ در اﯾﺮان‬ ‫ﺷﮑﻮﻓﮫ ﻣﺮﻧﺪی ‪ -‬اﯾﺮان‬ ‫ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ در اﯾﻦ ھﻔﺘ ﮫ‬ ‫ﺷ ﺮﮐ ﺖ زﻧ ﺎن ﺑ ﺪون ﺣ ﺠ ﺎب در‬ ‫ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﮫ ﺑﺎزی ھﺎی ورزﺷﯽ‬ ‫در ﺑ ﺎﺷ ﮕ ﺎه آرارات ﺗ ﮭ ﺮان در‬ ‫ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ روز ‪ ٢٠‬ﺷﮭﺮﯾﻮر اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻮﺿ ﻮﻋ ﯽ ﮐ ﮫ ﺳ ﺮﺗ ﯿ ﺘ ﺮ ﺧ ﺒ ﺮی‬ ‫ﺑﺴﯿﺎری از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﭼﻮن‬ ‫آﻓﺘﺎب ری‪ ،‬راوی ﻧﯿﻮز‪ ،‬ﻗﻢ ﻓ ﺮدا و‬ ‫ﻏﯿﺮه و ﻏ ﯿ ﺮه ﺑ ﻮد‪ .‬ﺗ ﺤ ﺖ ﻋ ﻨ ﻮان‬ ‫اﯾﻨﮑﮫ در ﻣﺴﺎﺑﻘﮫ ﺑﯿﻦ ﺑﯽ ﺣﺠ ﺎﺑ ﯽ و‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﯽ ﺣﺠ ﺎﺑ ﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ‬ ‫ﺑﺮﻧ ﺪه ﻣ ﺪال ﻃ ﻼ ﺷ ﺪ ﺑ ﺤ ﺚ ھ ﺎی‬ ‫ﺑﺴﯿﺎری ﺣﻮل و ﺣﻮش اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑ ﺮ‬ ‫ﭘﺎ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ھﻤﯿﻦ ﺧﺒ ﺮﮔ ﺰاری ھ ﺎ‬ ‫ﻇﺎھﺮا ﻗﺒﻞ از آن ﻧ ﯿ ﺰ ﺟ ﻤ ﻌ ﯽ از‬ ‫" اراﻣﻨ ﮫ" ﻃ ﯽ ﻣ ﺮاﺳ ﻤ ﯽ در ﯾ ﮏ‬ ‫ﺑﺎﺷﮕﺎه ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز رﺳﻤﯽ ﺑﺎﺷ ﮕ ﺎه‬ ‫آرارات ﺗ ﮭ ﺮان ﺑ ﺮﭘ ﺎ ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ‪،‬‬

‫اﻗ ﺪام ﺑ ﮫ "ﮐﺸ ﻒ‬ ‫ﺣ ﺠ ﺎب " ﮐ ﺮده‬ ‫اﻧﺪ ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺠﺎﺑ ﯽ‬ ‫ﻧ ﺪاﺷ ﺘ ﮫ اﻧ ﺪ و‬ ‫ﻣﺼﯿﺒ ﺖ ﺑ ﯿ ﺸ ﺘ ﺮ‬ ‫ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ و‬ ‫رﺳ ﺎﻧ ﮫ ھ ﺎی‬ ‫رﺳﻤﯽ دوﻟﺘﯽ آن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ ﻋ ﮑ ﺲ‬ ‫ھ ﺎی زﻧ ﺎن ﺑ ﯽ ﺣ ﺠ ﺎب ﻧ ﯿ ﺰ در‬ ‫روزﻧﺎﻣﮫ ھ ﺎی ﻣ ﺨ ﺘ ﻠ ﻒ از ﺟ ﻤﻠ ﮫ‬ ‫روزﻧ ﺎﻣ ﮫ ﻣ ﮭ ﺮ ﺑ ﮫ ﭼ ﺎپ رﺳ ﯿ ﺪه‬ ‫اﺳ ﺖ‪ .‬ﺑ ﺪﯾ ﻦ ﺗ ﺮﺗ ﯿ ﺐ در ﺑ ﺮاﺑ ﺮ‬ ‫ﭼﺸﻤﺎن ﻧﺎﺑﺎور ﺟ ﻤ ﮭ ﻮری اﺳ ﻼﻣ ﯽ‬ ‫اﯾ ﻨ ﺒ ﺎر ﻃ ﯽ ﺑ ﺮﻧ ﺎﻣ ﮫ ای ورزﺷ ﯽ‬ ‫رﺳﻤﺎ ﺣﺠﺎب ھﺎ ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳ ﺖ‬ ‫و‪.‬‬ ‫اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼ ﻨ ﯿ ﻦ‬ ‫ھﻮار روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی دوﻟﺘﯽ را ﺑ ﻠ ﻨ ﺪ‬

‫اداﻣﮫ در ﺻﻔﺤﮫ ‪۶‬‬

‫اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﮫ ﺑﺎزی ھﺎی ورزﺷﯽ‬ ‫در ﺑﺎﺷﮕﺎه آرارات ﺗﮭﺮان‬

‫اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﮫ ﺑﺎزی ھﺎی ورزﺷﯽ‬ ‫در ﺑﺎﺷﮕﺎه آرارات ﺗﮭﺮان‬

‫در ﺻﻔﺤﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ‪:‬‬ ‫ﺟﻨﮓ ﺣﺠﺎب و ﯾﺎوه ﮔﻮﺋﯽ ھﺎی روﺣﺎﻧﯽ ‪ -‬ﺷﮭﻼ داﻧﺸﻔﺮ ﺻﻔﺤﮫ ‪٢‬‬ ‫ﺣﺠﺎب درد ﺑﯽ درﻣﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ‪ -‬از ﺳﺮان ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺻﻔﺤﮫ ‪٢‬‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ در ﻋﺮﺻﮫ ﺟﻨﺒﺶ رھﺎﺋﯽ زن ‪ -‬از ﻧﮭﺎد ﻓﺘﻨﮫ ﺻﻔﺤﮫ ‪٣‬‬ ‫ﺑﮫ ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوج ﺑﻮدن ﻣﺮﯾﻢ اﻋﺘﺮاض ﻛﻨﯿﺪ ﺻﻔﺤﮫ ‪٣‬‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﺮاض ﺷﺎن دﺳﺖ ﻣﺎﺳﺖ ﺻﻔﺤﮫ ‪۴‬‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ ﯾﻚ زن در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ‪ -‬ﻓﺮح ﺻﺒﺮی ﺻﻔﺤﮫ ‪۵‬‬ ‫ﻗﺎﺗﻞ واﻗﻌﯽ ﻛﯿﺴﺖ و “ازدواج ﻣﻮﻗﺖ” ﺻﻔﺤﮫ ‪۵‬‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﻼم ﺑﻮدن ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺴﺖ و رﯾﺎﻛﺎری دوﻟﺖ داﻧﻤﺎرك ‪-‬‬ ‫ﺣﺴﻦ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺻﻔﺤﮫ ‪۶‬‬ ‫ﺗﺠﺎوز راھﯽ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪی ﺻﻔﺤﮫ ‪٧‬‬ ‫ﻧﻘﺪ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪی ﺻﻔﺤﮫ ‪٨‬‬ ‫ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺻﺎﺑﺮ ﺗﺠﺎوز و ﺗﻤﺪن ﺻﻔﺤﮫ ‪٨‬‬

‫ﺑﺎزﮔﺸﺎﺋﯽ ﻣﺪارس‪ ،‬ﺷﺎدی ﯾﺎ اﻧﺪوه‬ ‫ﻛﯿﻮان ﺟﺎوﯾﺪ‬ ‫ﻣﮭﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎﺷﯽ‪ .‬ﻣﮭﻢ اﯾﻦ‬ ‫اﺳﺖ ﻛﺠﺎ ﺑ ﺪﻧ ﯿ ﺎ آﻣ ﺪه ﺑ ﺎﺷ ﯽ‪ .‬ﻣ ﮭ ﻢ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ات ﭼﮫ آرزو ھ ﺎﺋ ﯽ‬ ‫ﺑﺮای ﺗﻮ داﺷ ﺘ ﮫ ﺑ ﺎﺷ ﻨ ﺪ‪ ،‬ﻣ ﮭ ﻢ اﯾ ﻦ‬ ‫اﺳﺖ ﻛ ﺠ ﺎ ﺑ ﺎﺷ ﯽ ﺗ ﺎ آرزو ھ ﺎﯾ ﺖ‬ ‫رﻧ ﮓ و ﺑ ﻮی ﻣ ﺘ ﻔ ﺎوت ﺑ ﮫ ﺧ ﻮد‬ ‫ﺑ ﮕ ﯿ ﺮد‪ .‬ﻣ ﮭ ﻢ ﻧ ﯿ ﺴ ﺖ ﺷ ﻤ ﺎ ﭼ ﮫ‬ ‫ﺑﺨﻮاھﯿﺪ‪ ،‬ﻣﮭﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﺠﺎ ﺑ ﺎﺷ ﯿ ﺪ‬ ‫ﺗﺎ ﭼﮫ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﮔﻮﺷﮫ زﻣﯿﻦ‪ ،‬در اروﭘﺎ‪،‬‬ ‫دﯾﺪن ﻛﻮدﻛﺎن ﺷ ﺎد و ﺳ ﺮﻣﺴ ﺖ از‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ ﻛﮫ در ﺷﺮوع ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ‬ ‫راھﯽ ﻣﺪارس ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻮﺟﯽ از‬ ‫ﺧﻮﺷﯽ و ﺳﺮزﻧﺪﮔ ﯽ در ﻓﻀ ﺎ ﻣ ﯽ‬

‫ﭘﺮاﻛﻨﺪ‪ .‬ھﯿﭻ ﭘ ﺪر و ﻣ ﺎدری ﻣﺸ ﺖ‬ ‫ھﺎﯾﺶ را ﮔﺮه ﻧ ﻜ ﺮده و ﺑ ﮫ دﯾ ﻮار‬ ‫ﻧﻤﯽ ﻛﻮﺑﺪ‪ ،‬ﭼ ﺮا ﻛ ﮫ ﻗ ﺮار ﻧ ﯿ ﺴ ﺖ‬ ‫ﺷﮭﺮﯾﮫ ای ﺑﭙﺮدازد‪ .‬ﻧﮕﺮان ﻧ ﯿ ﺴ ﺖ‬ ‫ﺑﭽﮫ اش از ﮔﺮﺳ ﻨ ﮕ ﯽ در ﻣ ﺪرﺳ ﮫ‬ ‫ﻏﺶ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﭼﺮا ﻛﮫ ﯾﻚ وﻋ ﺪه ﻏ ﺬای‬ ‫ﮔﺮم ﺣﻖ ﻛﻮدك اﺳﺖ‪ ،‬ﻧ ﮕ ﺮان اﯾ ﻦ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ ﻛﮫ ﻣﺎﻣﻮراﻧﯽ ﻣﻮاﻇ ﺐ ﻛ ﻤ ﯽ‬ ‫ﯾ ﺎ زﯾ ﺎدی " ﺣ ﺠ ﺎب" دﺧ ﺘ ﺮ ﺑ ﭽ ﮫ‬ ‫ھ ﺎﯾﺸ ﺎن ﺑ ﺎﺷ ﻨ ﺪ‪ .‬اﮔ ﺮ ﻣ ﺒ ﺎرزه ای‬ ‫ھﺴﺖ‪ ،‬ﻣﺤﻞ اﯾﻦ ﻧﺒﺮد در ﻣﺪارس و‬ ‫ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎﻧﺶ ﻛﻮدﻛﺎن و ﺧ ﺮدﺳ ﺎﻻن‬

‫اداﻣﮫ در ﺻﻔﺤﮫ ‪۴‬‬


‫ﺻﻔﺤﮫ ‪٢‬‬

‫زن آزد ﺷﻤﺎره ‪١١‬‬

‫ﺟﻨﮓ ﺣﺠﺎب و ﯾﺎوه ﮔﻮﯾﯽ ھﺎی روﺣﺎﻧﯽ‬

‫از ﺳﺮان ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ‬

‫ﺷﮭﻼ داﻧﺸﻔﺮ‬

‫ﺻﺒ ﺢ روز ‪ ٢٧‬ﺷ ﮭ ﺮﯾ ﻮر ﺟ ﻠ ﺴ ﮫ‬ ‫ھﯿﺎت دوﻟ ﺖ ﺗﺸ ﮑ ﯿ ﻞ ﺷ ﺪ و ﺳ ﺎﯾ ﮫ‬ ‫ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﻮﺿ ﻮع " ﺣ ﺠ ﺎب" را در‬ ‫اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﯿﺸﺪ دﯾﺪ‪ .‬روﺣ ﺎﻧ ﯽ ﮐ ﮫ‬ ‫ﻗﺒﻼ ھﻨﮕﺎم ﮐﻤﭙﯿﻦ "اﻧﺘﺨ ﺎﺑ ﺎﺗ ﯽ" اش‬ ‫از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐ ﮫ دﺧ ﺘ ﺮان‬ ‫ﺧﻮد ﺣﺎﻓﻆ ﺣﺠﺎب و ﻋﻔﺎف ھﺴ ﺘ ﻨ ﺪ‬ ‫و ﻋﻔﺎف ﻣﮭﻤﺘﺮ از ﺣ ﺠ ﺎب اﺳ ﺖ‪،‬‬ ‫در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﺑﺮ اھﻤﯿﺖ "ﻋﻔﺎف" و‬ ‫"ﺣ ﺠ ﺎب" در "ﺟ ﺎﻣ ﻌ ﮫ اﺳ ﻼﻣ ﯽ"‬ ‫ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و از ھ ﻤ ﮫ ﻣ ﺮدم ﺑ ﮫ‬ ‫وﯾ ﮋه ﺟ ﻮاﻧ ﺎن ﺧ ﻮاﺳ ﺘ ﺎر رﻋ ﺎﯾ ﺖ‬ ‫" ﺣﺠﺎب" ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ دﺳﺘﻮر دﯾ ﻨ ﯽ‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬ ‫روﺣﺎﻧﯽ در اﯾ ﻦ ﻧﺸ ﺴ ﺖ زﯾ ﺮ‬ ‫ﻓﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌ ﮫ ای ﮐ ﮫ ﺧ ﻮاﺳ ﺘ ﮭ ﺎﯾ ﯽ‬ ‫دارد‪ ،‬زﯾ ﺮ ﻓﺸ ﺎر ﻣ ﺒ ﺎرزه ﺟ ﺎﻧ ﺎﻧ ﮫ‬ ‫دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺟﻮان ﻣﻌ ﺘ ﺮﺿ ﯽ‬ ‫ﮐﮫ ﻋﻠﯿﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ارﺗﺠﺎﻋ ﯽ اﺳ ﻼﻣ ﯽ‬ ‫اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ و ﻧﯿﺰ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﺟ ﻨ ﺒ ﺶ‬ ‫رھﺎﯾﯽ زن و ﺟﻨﺒﺶ ﻋ ﻠ ﯿ ﮫ ﺣ ﺠ ﺎب‬ ‫اﯾﻦ ﭘﺮﭼﻢ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﺟﻨﺴﯽ‪ ،‬ﺑ ﮫ ﻧ ﺤ ﻮ‬ ‫ﺧﻨﺪه داری‪ ،‬ﺑﮫ ﭘﺮت و ﭘ ﻼ ﮔ ﻮﯾ ﯽ‬ ‫اﻓ ﺘ ﺎده و از ﻧ ﯿ ﺮوی اﻧ ﺘ ﻈ ﺎﻣ ﯽ‬ ‫ﺧﻮاھﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺴ ﺎﻟ ﮫ ﺣ ﺠ ﺎب و‬ ‫اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺣ ﺠ ﺎب ﺑ ﺎ روﯾ ﮑ ﺮد‬ ‫" اﺧ ﻼﻗ ﯽ" و رﻋ ﺎﯾ ﺖ " ﮐ ﺮاﻣ ﺖ‬ ‫اﻧﺴﺎﻧ ﯽ" و ﺑ ﮫ دور از ھ ﺮ ﮔ ﻮﻧ ﮫ‬ ‫"اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ" ﮔﺮدﯾﺪ‪ .‬ﺑ ﮫ وزﯾ ﺮ‬ ‫ﮐﺸﻮرش ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻣﻮرﯾ ﺖ ﻃ ﺮح اﯾ ﻦ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع را در ﺷﻮرای اﺟ ﺘ ﻤ ﺎﻋ ﯽ‬ ‫ﮐﺸﻮر داد‪ .‬ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗ ﯿ ﺐ روﺣ ﺎﻧ ﯽ‬ ‫ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﺰ " اﻋﺘ ﺪال" و آﻣ ﺎده ﮐ ﺮدن‬ ‫اوﺿﺎع ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺖ ﭘﺎی ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ‬ ‫ﻏﺮب و ﻧﺸﺎن دادن ﭼﮭﺮه ﻣﺘﻔ ﺎوﺗ ﯽ‬ ‫از دوﻟﺖ ﺧﻮد ﺟﻠﻮ آﻣ ﺪه اﺳ ﺖ‪ ،‬ﺑ ﮫ‬ ‫ﻃ ﺮز ﻣﺴ ﺨ ﺮه آوری ﻓ ﺮﻣ ﺎن ﺑ ﮫ‬ ‫ﺗﻌﺮض ﺑﮫ زﻧ ﺎن و اﺟ ﺮای ﻗ ﺎﻧ ﻮن‬ ‫ﺣﺠﺎب ﺑﮫ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﻮری دﯾﻨﯽ را‬ ‫اﻟﺒ ﺘ ﮫ " ﺑ ﺎ روﯾ ﮑ ﺮدی اﺧ ﻼﻗ ﯽ" و‬ ‫رﻋﺎﯾﺖ " ﮐ ﺮاﻣ ﺖ اﻧﺴ ﺎﻧ ﯽ" ﺻ ﺎدر‬ ‫ﻣﯿﮑﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑ ﮫ ﻋ ﺒ ﺎرت روﺷ ﻨ ﺘ ﺮ ﺑ ﺎ اﯾ ﻦ‬ ‫اﻇ ﮭ ﺎرات ﻗ ﺮار اﺳ ﺖ ھ ﻤ ﭽ ﻨ ﺎن‬ ‫ﮔﺸ ﺖ ھ ﺎ ی ارﺷ ﺎد و آﻣ ﺮﯾ ﻦ ﺑ ﮫ‬ ‫ﻣﻌﺮوﻓﺸﺎن در ﻣﻌﯿﺖ اﺣﻤﺪی ﻣ ﻘ ﺪم‬ ‫و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ھ ﺎ و‬ ‫ﻣﺤﻼت ﭘﻼس ﺑﺎﺷﻨ ﺪ و "ﺣ ﺠ ﺎب" ‪،‬‬ ‫اﯾ ﻦ " دﺳ ﺘ ﻮر دﯾ ﻨ ﯽ" را اﺟ ﺮاﯾ ﯽ‬ ‫ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ‪ .‬اﯾ ﻦ ﮐ ﻞ داﺳ ﺘ ﺎن دوﻟ ﺖ‬ ‫روﺣﺎﻧﯽ و ‪ ٣٤‬ﺳﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ رژﯾ ﻢ‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ اﺳ ﺖ‪ .‬ﺑ ﮫ ﮔ ﻔ ﺘ ﮫ ﺧ ﻮدﺷ ﺎن‬ ‫ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ‪ ٢٦‬ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧ ﮭ ﺎد‬

‫ﺣﺠﺎب درد ﺑﯽ درﻣﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ‬

‫دوﻟﺘﯽ را ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮده اﻧ ﺪ‪ .‬ﺗ ﻨ ﮭ ﺎ در‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس از آﻏﺎز ﺳﺎل ﺗﺎ ﮐﻨ ﻮن‬ ‫ﺑﮫ ‪ ٥٠‬ھﺰار و ‪ ٩٠٠‬زن ﺗﺬﮐﺮ داده‬ ‫اﻧﺪ‪ .‬در ﯾﮏ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺑ ﻌ ﺎد‬ ‫اﯾﻦ ﮔﺸﺖ ھﺎ در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺷﮭﺮھ ﺎ و‬ ‫ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ و ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺑﺮج ﻣﯿ ﻼد‬ ‫و ﻏﯿﺮه ﺑ ﯿ ﺸ ﺘ ﺮ ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ و اﯾ ﻦ‬ ‫وﺿﻊ و ﺣﺎﻟﺸﺎن اﺳ ﺖ‪ .‬ﮔ ﺰارﺷ ﺎت‬ ‫ﺣﺎﮐﯽ از درﮔﯿﺮی ھﺮ روزه زﻧ ﺎن‬ ‫ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺎ آﻣ ﺮﯾ ﻦ ﺑ ﮫ ﻣ ﻌ ﺮوف و‬ ‫ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮان رژﯾﻢ اﺳﺖ‪ .‬از ﺟ ﻤﻠ ﮫ‬ ‫ﺧ ﺒ ﺮ ﮐ ﺘ ﮏ زدن ﻣ ﺎﻣ ﻮر اﻣ ﺮ ﺑ ﮫ‬ ‫ﻣﻌ ﺮوف در ﺧ ﯿ ﺎﺑ ﺎﻧ ﯽ در ﺗ ﮭ ﺮان‬ ‫آﻧﭽﻨﺎن اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ ﭘ ﯿ ﺪا ﮐ ﺮد ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ‬ ‫ﺑﺤﺚ داﻏﯽ در درون ﺣﮑ ﻮﻣ ﺖ و‬ ‫ﻧﺰاﻋﮭﺎﯾﺸﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ‪ .‬ﺗ ﺎ ﺟ ﺎﯾ ﯿ ﮑ ﮫ‬ ‫اﺣﻤﺪی ﻣﻘﺪم رگ ﻏﯿﺮﺗﺶ ﺑﺎﻻ زد و‬ ‫اﻋﻼم داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣ ﯽ‬ ‫ﺷ ﺎن ﺣ ﺎﻣ ﯽ آﻣ ﺮﯾ ﻦ ﺑ ﮫ ﻣ ﻌ ﺮوف‬ ‫ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﺧﻼﺻﮫ اﯾﻨﮑﮫ ھ ﺮ ﭼ ﮫ‬ ‫در ﺗﻮان داﺷﺘ ﻨ ﺪ ﮐ ﺮدﻧ ﺪ و اﻣ ﺮوز‬ ‫ﺣ ﺠ ﺎب ﺑ ﮫ ﯾ ﮏ ﻣ ﺨ ﻤ ﺼ ﮫ ﺟ ﺪی‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﮫ ھﻤ ﯿ ﻦ‬ ‫دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎز ھﻢ ﯾﮏ ﻣﻮﺿ ﻮع‬ ‫ھﯿﺎت دوﻟﺖ در روز ‪ ٢٧‬ﺷﮭ ﺮﯾ ﻮر‬ ‫روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﺣﺠﺎب و روﺣ ﺎﻧ ﯽ‬ ‫اﺳ ﺖ و او ﻧ ﺎﮔ ﺰﯾ ﺮ ﺑ ﮫ واﮐ ﻨ ﺶ‬ ‫ﺟﺪﯾﺪی در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﻣ ﻮﺿ ﻮع ﺷ ﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ رھﺎﯾﯽ زن اﺳﺖ ﮐ ﮫ‬ ‫رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ را ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﺨﻤﺼﮫ‬ ‫ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ‪ .‬ﻧﻔﺲ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿ ﺎت‬ ‫و ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺸﺎﮐﺸﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘ ﮫ ای‬ ‫در ﺗ ﻮازن ﻗ ﻮای ﺳ ﯿ ﺎﺳ ﯽ ﺟ ﺎﻣ ﻌ ﮫ‬ ‫داﺷﺘﮫ و ﯾﮏ ﻋﺮﺻﮫ ﻣﮭﻢ ﻣﺒﺎرزات‬ ‫ﻣﺮدم در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻤﺎم‬ ‫ﻗ ﻮا از اﯾ ﻦ ﺟ ﻨ ﺒ ﺶ اﻋ ﺘ ﺮاﺿ ﯽ‬ ‫ﮔﺴﺘﺮده ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐ ﻨ ﯿ ﻢ‪ .‬ھ ﺮ ﺟ ﺎ ﮐ ﮫ‬ ‫زﻧ ﺎن ﺗ ﺤ ﺖ ﻋ ﻨ ﻮان "ﺑ ﺪﺣ ﺠ ﺎﺑ ﯽ"‬ ‫ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ‪ ،‬آﻧ ﺠ ﺎ‬ ‫را ﺑﮫ ﺻﺤﻨﮫ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد ﺗ ﺒ ﺪﯾ ﻞ‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﯿﻢ و زﻧﺎن ﻣﻌﺘ ﺮض‬ ‫را ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒ ﺎﻧ ﯽ ﻗ ﺮار‬ ‫دھﯿﻢ‪* .‬‬

‫اﺣﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ‪ ،‬اﻣ ﺎم ﺟ ﻤ ﻌ ﮫ ﻣ ﻮﻗ ﺖ‬ ‫ﺗﮭﺮان‪" :‬ﺑﺴﯿ ﺞ ﯾ ﮏ ﻟﺸ ﮑ ﺮ ﺑ ﺮای‬ ‫ﻋﻔﺖزداﯾﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی"‬ ‫اﺣﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ در راﺑﻄﮫ ﺑ ﺎ ﺟ ﺎﯾ ﮕ ﺎه‬ ‫زﻧ ﺎن در ﺑ ﯿ ﻦ ﯾ ﺎران اﻣ ﺎم زﻣ ﺎن‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ ۵٠ :‬ﻧﻔﺮ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻟﺸﮑ ﺮ‬ ‫اﻣ ﺎم زﻣ ﺎن) ع( ﺑ ﺎﻧ ﻮان ھﺴ ﺘ ﻨ ﺪ‬ ‫ﺑﺎﻧﻮاﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺎن زﻣﺎن ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ‬ ‫) ص( در رﮐﺎب اﯾﺸﺎن و در زﻣ ﺎن‬ ‫ﺟﺒﮭ ﮫ ﮐ ﺎرھ ﺎی ﺧ ﺎص ﺑ ﺎﻧ ﻮان را‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادﻧﺪ‪ .‬اﻣﺎم ﺟﻤﻌ ﮫ ﻣ ﻮﻗ ﺖ‬ ‫ﺗ ﮭ ﺮان در اداﻣ ﮫ ﮔ ﻔ ﺖ‪ :‬در ﺣ ﺎل‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﭘ ﺮ ﺷ ﺪه از‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﮫ در ﻣ ﺒ ﺎرزه ﺑ ﺎ‬ ‫دﯾﻦ‪ ،‬اﺧﻼق و ارزش ھ ﺎ‬ ‫ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﮏ‬ ‫ﻟﺸﮑﺮ ﺑﺮای ارزش زداﯾﯽ‬ ‫و ﻋﻔﺖ زداﯾﯽ ﺑﺴ ﯿ ﺞ ﺷ ﺪه‬ ‫اﻧﺪ ﺗﺎ اﺧﻼﻗﯿ ﺎت را ﻧ ﺎﺑ ﻮد‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬او ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑ ﺎﻧ ﻮان در‬ ‫زﻣ ﺎن اﻣ ﺎم زﻣ ﺎن ﻧ ﻘ ﺶ‬ ‫ﻓﺎﻃﻤﯽ را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه دارﻧ ﺪ‬ ‫اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ھﻤﺎن ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺖ‬ ‫ﮐ ﮫ وﻗ ﺘ ﯽ از ﺣﻀ ﺮت‬ ‫زھ ﺮا) س( ﭘ ﺮﺳ ﯿ ﺪﻧ ﺪ ﮐ ﮫ‬ ‫ﺑ ﮭ ﺘ ﺮﯾ ﻦ ﭼ ﯿ ﺰ ﺑ ﺮای زن‬ ‫ﭼﯿﺴﺖ ﺣﻀﺮت ﻓ ﺮﻣ ﻮدﻧ ﺪ اﯾ ﻦ ﮐ ﮫ‬ ‫ھﯿﭻ ﻣﺮدی او را ﻧ ﺒ ﯿ ﻨ ﺪ و او ﻧ ﯿ ﺰ‬ ‫ﻣﺮدی را ﻧﺒﯿﻨﺪ‪.‬‬ ‫"ﺗﻘﺪﯾﺮآﯾﺖاﷲ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی" از‬ ‫ﻣﻮﺿﻊ روﺣﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﺣﺠﺎب‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﺗ ﻘ ﻠ ﯿ ﺪ ﻗ ﻢ ﻣ ﻮﺿ ﻊ‬ ‫رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر در زﻣﯿﻨ ﮫ ﻋ ﻔ ﺎف و‬ ‫ﺣﺠﺎب را ﺳﺘﻮد و ﮔﻔﺖ‪ :‬دوﻟﺖ ﺑﺎﯾ ﺪ‬ ‫ﺗﻮﺟﮫ ﺑ ﮫ ﻋ ﻔ ﺎف و ﺣ ﺠ ﺎب را از‬ ‫ﻧ ﮭ ﺎدھ ﺎی دوﻟ ﺘ ﯽ‪ ،‬ادارات‪،‬‬ ‫ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنھﺎ و‪ ...‬آﻏﺎز ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی از ﻣ ﻮﺿ ﻊ ﮔ ﯿ ﺮی‬ ‫رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر در زﻣﯿﻨ ﮫ ﻋ ﻔ ﺎف و‬ ‫ﺣﺠﺎب ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮد و اﻇﮭﺎر داﺷ ﺖ‪:‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺻﺤﯿ ﺢ‬ ‫ﺑﻮد و دوﻟ ﺖ ﺑ ﺎﯾ ﺪ در اﯾ ﻦ زﻣ ﯿ ﻨ ﮫ‬ ‫ﺗﻮﺟﮫ ﺑ ﮫ ﻋ ﻔ ﺎف و ﺣ ﺠ ﺎب را از‬ ‫ﻧ ﮭ ﺎدھ ﺎی دوﻟ ﺘ ﯽ‪ ،‬ادارات‪،‬‬ ‫ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنھﺎ و‪ ...‬آﻏﺎز ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﺣﻤ ﺪ ﺟ ﻨ ﺘ ﯽ اﻣ ﺎم ﺟ ﻤ ﻌ ﮫ ﻣ ﻮﻗ ﺖ‬ ‫ﺗﮭﺮان در ﺑﺨﺸﯽ از ﺻﺤﺒﺖ ھ ﺎﯾ ﺶ‬ ‫ﺑ ﺎ اﺷ ﺎره ﺑ ﮫ ﺗ ﺎﮐ ﯿ ﺪ روﺣ ﺎﻧ ﯽ ﺑ ﮫ‬ ‫اﺟ ﺮای ﮐ ﺎﻣ ﻞ و ﺑ ﺪون اﻓ ﺮاط و‬

‫ﺗﻔ ﺮﯾ ﻂ ﻗ ﺎﻧ ﻮن ﻋ ﻔ ﺎف و ﺣ ﺠ ﺎب‪،‬‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐ ﮫ دوﻟ ﺖ ﺑ ﺎﯾ ﺪ اﯾ ﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن را ﭘ ﯿ ﮕ ﯿ ﺮی ﮐ ﻨ ﺪ و ﺻ ﺮﻓ ﺎ‬ ‫ﺻﺤﺒﺖ از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺰﻧﯿﻢ‪.‬‬ ‫آنھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﮕ ﯿ ﺮی‬ ‫و ﻧﻈ ﺎرت ﺑ ﺮ اﺟ ﺮای اﯾ ﻦ ﻗ ﺎﻧ ﻮن‬ ‫ﺑﮕﺬارﻧﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ‬ ‫ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب ﺑﺎﯾﺪ از ﮐ ﺎرﻣ ﻨ ﺪان‬ ‫دوﻟﺖ آﻏﺎز ﺷﻮد‪ ،‬اداﻣﮫ داد‪ :‬ﻣﻌﺘﻘﺪم‬ ‫دوﻟﺖ ﺑﺎﯾ ﺪ اﺟ ﺮای اﯾ ﻦ ﻗ ﺎﻧ ﻮن را‬ ‫اﺑ ﺘ ﺪا از ﺟ ﯿ ﺮه ﺧ ﻮارھ ﺎ و ﺣ ﻘ ﻮق‬ ‫ﺑﮕﯿﺮان ﺧﻮد آﻏﺎز ﮐﻨﺪ‪ .‬دوﻟﺖ ﺑ ﺎﯾ ﺪ‬

‫از آنھﺎﯾﯽ ﮐ ﮫ اﻧ ﺘ ﮭ ﺎی ﻣ ﺎه از او‬ ‫ﺣﻘﻮق ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را آﻏ ﺎز‬ ‫ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﻣﻠﺰم ﺑﮫ رﻋﺎﯾ ﺖ‬ ‫ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﮭﺒﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﮫ‬ ‫اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن در ﮐﻮﭼﮫ و ﺑ ﺎزار و‬ ‫ﮐﻨ ﺎر درﯾ ﺎھ ﺎ ﻣﺸ ﮑ ﻞ اﺳ ﺖ‪ ،‬وﻟ ﯽ‬ ‫ﻣﺤﺎل ﻧﯿ ﺴ ﺖ‪ ،‬ﮔ ﻔ ﺖ‪ :‬ﺑﺴ ﯿ ﺎر آﺳ ﺎن‬ ‫اﺳﺖ ﮐﮫ در ادارات‪ ،‬ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘ ﺎن ھ ﺎ‬ ‫و داﻧﺸ ﮕ ﺎه ھ ﺎ ﻗ ﺎﻧ ﻮن ﻣ ﺮﺑ ﻮط ﺑ ﮫ‬ ‫ﻋﻔﺎف و ﺣ ﺠ ﺎب اﺟ ﺮا و رﻋ ﺎﯾ ﺖ‬ ‫ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺟﻨﺘ ﯽ ﺑ ﺎ ﺗ ﺎﮐ ﯿ ﺪ ﺑ ﺮ ﻟ ﺰوم اﺟ ﺮای‬ ‫ﻗ ﺎﻧ ﻮن ﻋ ﻔ ﺎف و ﺣ ﺠ ﺎب‬ ‫درداﻧﺸﮕﺎهھﺎ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻤﺮه ﻣﯽﺧ ﻮاھ ﻨ ﺪ و ﺑ ﺮای‬ ‫ﮐﺴﺐ اﯾﻦ ﻧ ﻤ ﺮه ھ ﺮ ﺻ ﺤ ﺒ ﺘ ﯽ را‬ ‫ﮔﻮش ﻣﯽدھﻨﺪ‪ ،‬ﻟﺬا ﻣﯽﺗﻮان ﺑﮫ آنھﺎ‬ ‫اﯾ ﻦ ﺗ ﺬﮐ ﺮ را داد ﮐ ﮫ ﭼ ﻨ ﺎﻧ ﭽ ﮫ‬ ‫ﺣﺠﺎﺑﺸﺎن را رﻋ ﺎﯾ ﺖ ﮐ ﺮدﻧ ﺪ اﯾ ﻦ‬ ‫اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن در ﻧﻤ ﺮه و اﻧﻀ ﺒ ﺎط‬ ‫آنھﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ‬ ‫ﻣﺴﻠﻤﺎ آن ھﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧ ﻮن را رﻋ ﺎﯾ ﺖ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﻨ ﺪ؛ ﭼ ﺮا ﮐ ﮫ زﺣ ﻤ ﺘ ﯽ ﺑ ﺮای‬ ‫آنھﺎ ﻧﺪارد‪*.‬‬


‫ﺻﻔﺤﮫ ‪٣‬‬

‫زن آزاد ﺷﻤﺎره ‪١١‬‬

‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﯿﺎﺑﯽ در ﻋﺮﺻﮫ ﺟﻨﺒﺶ رھﺎﯾﯽ زن‬

‫ﯾﮏ ﻋﺮﺻﮫ ﻣﮭﻢ ﻣﺒﺎرزه در اﯾﺮان‪،‬‬ ‫اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﯿﮫ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴ ﯿ ﺘ ﯽ و‬ ‫ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺳ ﺮﮐ ﻮب ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻤ ﺎﺗ ﯿ ﮏ‬ ‫زﻧﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﺳﺎزﻣ ﺎﻧ ﯿ ﺎﺑ ﯽ در اﯾ ﻦ‬ ‫ﻋﺮﺻﮫ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ وﺟﮫ ﻣ ﮭ ﻢ ﺟ ﻨ ﺒ ﺶ‬ ‫رھﺎﯾﯽ زن اﺳﺖ‪ .‬ﻧﮑﺎﺗﯽ در زﻣﯿ ﻨ ﮫ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﯿﺎﺑﯽ در ﻋﺮﺻﮫ زﻧﺎن‪:‬‬ ‫ﺑ ﮫ راه اﻧ ﺪاﺧ ﺘ ﻦ ﮐ ﻤ ﭙ ﯿ ﻦ ھ ﺎی‬ ‫ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ‬ ‫ﯾﮑﯽ از اﺷﮑﺎل ﺟ ﻤ ﻊ آوری ﻧ ﯿ ﺮو‬ ‫در ﻋﺮﺻﮫ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﮫ ﺳﺘﻤ ﮑ ﺸ ﯽ‬ ‫زن و ﻓ ﻌ ﺎل ﻧ ﮕ ﺎھ ﺪاﺷ ﺘ ﻦ ﻓﻀ ﺎی‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ در اﯾ ﻦ زﻣ ﯿ ﻨ ﮫ‪ ،‬ﺑ ﮫ‬ ‫راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ھﺎی ﻣ ﺒ ﺎرزاﺗ ﯽ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻧﻈﯿ ﺮ ﮐ ﺎرزار اﻋ ﺘ ﺮاﺿ ﯽ‬ ‫زﻧﺎن ﺳﺮﺧﭙﻮش در ﻣﺮﯾ ﻮان ﻋ ﻠ ﯿ ﮫ‬ ‫ﺗﻮھﯿﻦ رژِﯾﻢ ﺑﮫ زﻧ ﺎن و ﭘ ﻮﺷ ﺎﻧ ﺪن‬ ‫ﻟﺒﺎس زﻧﺎﻧﮫ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﺮدان ﺑﮫ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﯾ ﮏ ﻣ ﺠ ﺎزات‪ .‬ﻧ ﻤ ﻮﻧ ﮫ دﯾ ﮕ ﺮش‬ ‫ﮐﺎرزارھﺎﯾ ﯽ ﺑ ﻮده ﮐ ﮫ در ﻣ ﻮارد‬ ‫ﺑﺼ ﻮرت ﺟ ﻤ ﻊ ﮐ ﺮدن ﻃ ﻮﻣ ﺎر‬ ‫اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﺳﻨﮕﺴ ﺎر ﺻ ﻮرت‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫از اﯾﻦ دﺳﺖ ﮐﻤﭙﯿﻦ ھ ﺎ و ﮐ ﺎرزار‬ ‫ھﺎ ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮﭘﺎ‬ ‫ﮐﺮد و ﺣﻮل آن ﻧﯿﺮو ﮔ ﺮد آورد و‬ ‫ﮔﻔﺘﻤﺎﻧ ﯽ را ﺑ ﺪرون ﺟ ﺎﻣ ﻌ ﮫ ﺑ ﺮد‪.‬‬ ‫ﻣ ﺜ ﻼ در ﻋ ﺮﺻ ﮫ ھ ﺎﺋ ﯽ ﭼ ﻮن‬ ‫ورزش و ﺣ ﻖ ﺑ ﺮاﺑ ﺮ زﻧ ﺎن و‬ ‫ﻣﺮدان در ورزش‪ ،‬ورود زﻧﺎن ﺑ ﮫ‬ ‫اﺳﺘﺎدﯾﻮم ھﺎی ورزﺷﯽ‪ ،‬ﺟﺪاﺳ ﺎزی‬ ‫ﺟ ﻨ ﺴ ﯿ ﺘ ﯽ در داﻧﺸ ﮕ ﺎھ ﮭ ﺎ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫درﺳﺖ ﮐﺮدن ﮔﺮوھﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ‬ ‫ﻓﯿﺲ ﺑ ﻮﮐ ﯽ ﺑ ﺮ ﺳ ﺮ ﻣ ﻮﺿ ﻮﻋ ﺎت‬

‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺳﺘﻢ ﮐﺸﯽ زن و‬ ‫ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﺻﺪای ﺟ ﻨ ﺒ ﺶ رھ ﺎﯾ ﯽ‬ ‫زن ‪ .‬ﻧﻤﻮﻧﮫ ھ ﺎﯾ ﯽ ﭼ ﻮن ﺟﺸ ﻦ آب‬ ‫ﺑﺎزی در ﭘﺎرﮐﮭﺎ‪ ،‬ﺟﺸﻦ ﺳﺒ ﯿ ﻠ ﻮاره‪،‬‬ ‫ﻣ ﻮﻓ ﺮﻓ ﺮی ھ ﺎ‪ ،‬زﻧ ﺎن دوﭼ ﺮﺧ ﮫ‬ ‫ﺳﻮار در اﺻﻔﮭﺎن از ﺟﻤﻠﮫ ﻧ ﻤ ﻮﻧ ﮫ‬ ‫ھ ﺎی اﯾ ﻦ ﻧ ﻮع ﻓ ﻌ ﺎﻟ ﯿ ﺖ اﺳ ﺖ‪.‬‬ ‫اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﮫ ﺑﺼﻮرت ﮔﺮوھ ﮭ ﺎی‬ ‫ﻓ ﯿ ﺲ ﺑ ﻮﮐ ﯽ ﺣ ﻮل ﻣ ﻮﺿ ﻮﻋ ﺎت‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯿﮕﯿﺮد‪ ،‬ﻧﯿﺮو ﺟﻤﻊ‬ ‫ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﮫ ﻓﺮاﺧﻮان و آﮐﺴﯿﻮن‬ ‫ﻣﻌﯿﻨ ﯽ ﺧ ﺘ ﻢ ﻣ ﯿ ﺸ ﻮد‪ .‬اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده از‬ ‫ﻣﺪﯾﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻟﺒﺘ ﮫ ھ ﻨ ﻮز ﺟ ﺎی‬ ‫ﺧﻮد را ﺑﺨﻮﺑﯽ در اﻣﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯿﺎﺑﯽ‬ ‫اﻋ ﺘ ﺮاﺿ ﺎت ﺑ ﺎز ﻧ ﮑ ﺮده اﺳ ﺖ و‬ ‫ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑ ﯿ ﺸ ﺘ ﺮ از اﯾ ﻦ در‬ ‫اﻣﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯿﺎﺑﯽ‪ ،‬ﮔﺮد آوردن اﻓﺮاد‬ ‫ﺣﻮل ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎی ﺳﺮاﺳﺮی و ﺷﮑ ﻞ‬ ‫دادن ﺑ ﮫ اﻋ ﺘ ﺮاﺿ ﺎت ﮔﺴ ﺘ ﺮده ‪،‬‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺮاﺳ ﺮی دارد ‪ .‬ﺑ ﺎﯾ ﺪ‬ ‫ﺑﺪﻧﺒﺎل اﯾﻦ اﯾﺪه ھﺎ ﺑﻮد و ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﺶ‬ ‫داد‪.‬‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در راﺑﻄﮫ‬ ‫ﺑﺎ ﺳﺘﻢ ﮐﺸﯽ زن‬ ‫ﻧﺸﺮﯾﮫ ﻧﯿﺰ ﺷﮑﻠﯽ از ﺟ ﻤ ﻊ ﮐ ﺮدن‬ ‫ﻧ ﯿ ﺮو ﺣ ﻮل ﻣﺴ ﺎﺋ ﻞ اﺟ ﺘ ﻤ ﺎﻋ ﯽ و‬ ‫ﺑﺮدن ﮔﻔﺘﻤﺎن ھﺎی آزادﯾﺨﻮاھﺎﻧﮫ ﺑ ﮫ‬ ‫درون ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ‪ .‬اﻣﮑ ﺎﻧ ﯽ اﺳ ﺖ‬ ‫ﮐﮫ از ﻃﺮﯾﻖ آن اﻓ ﺮادی ﮔ ﺮد ﻣ ﯽ‬ ‫آﯾﻨﺪ و در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗ ﻮﯾ ﺘ ﺮی ﺑ ﺮای‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪادن اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺟﺘ ﻤ ﺎﻋ ﯽ‬ ‫ﻋ ﻠ ﯿ ﮫ ﺳ ﺘ ﻤ ﮑ ﺸ ﯽ زﻧ ﺎن ﻗ ﺮار‬ ‫ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ‪ .‬ﻧﺸﺮﯾﮫ ﮐ ﻤ ﮏ ﻣ ﯿ ﮑ ﻨ ﺪ ﺗ ﺎ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﻋﺮﺻ ﮫ از ﻣ ﺒ ﺎرزه ﺑ ﮫ‬ ‫ﭼﮭﺮه ھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷ ﺪه و ﻣ ﻮﺛ ﺮ‬ ‫ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫اﯾﺠﺎد ﻧﮭﺎد ھﺎی وﯾﮋه زﻧﺎن‬ ‫درﺳﺖ ﮐﺮدن ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ در دﻓﺎع از‬ ‫ﺣﻘﻮق زن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ‪.‬‬ ‫در ﻃﻮل دھﮫ اﺧﯿﺮ ﻣﺎ در ﻋ ﺮﺻ ﮫ‬ ‫ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣ ﺒ ﺎرزات ﮐ ﺎرﮔ ﺮی‪،‬‬ ‫دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک و … ﺷ ﺎھ ﺪ‬ ‫ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺗﺸﮑﻠ ﮭ ﺎ و ﻧ ﮭ ﺎدھ ﺎﯾ ﯽ‬ ‫ﺑﻮده اﯾﻢ‪ .‬در ﻋﺮﺻﮫ ﺟﻨﺒﺶ رھﺎﯾ ﯽ‬ ‫زن ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺸﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮭ ﺎدھ ﺎﯾ ﯽ را‬ ‫ﺷﮑﻞ داد‪ .‬ﻣﺜ ﻼ درﻣ ﻮرد ﺧﺸ ﻮﻧ ﺖ‬ ‫ﻋﻠﯿﮫ زن‪ ،‬ﻋﻠﯿﮫ ﻗﺘﻞ ھﺎی ﻧﺎﻣ ﻮﺳ ﯽ‪،‬‬ ‫دﻓ ﺎع از زﻧ ﺎن ﺑ ﻌ ﻨ ﻮان ﺗ ﻨ ﮭ ﺎ‬ ‫ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧ ﺎﻧ ﻮاده‪ ،‬دﻓ ﺎع از ﺣ ﻖ‬ ‫ﻃﻼق و ﻏﯿﺮه‪.‬‬ ‫ﺑﺮ ﭘﺎﯾﯽ آﮐﺴﯿﻮﻧﯽ ھﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣ ﺪت‬ ‫ﺑ ﺮ ﺳ ﺮ ﺧﺸ ﻮﻧ ﺖ ﻋ ﻠ ﯿ ﮫ زن و‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧ ﺒ ﺮد ﺑ ﺮ ﺳ ﺮ ﺣ ﺠ ﺎب‪ ،‬ﻧ ﺒ ﺮد ھ ﺮ‬ ‫روزه زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺮض و ﺟ ﻮاﻧ ﺎن ﺑ ﺎ‬ ‫رژﯾ ﻢ اﺳ ﻼﻣ ﯽ اﺳ ﺖ‪ .‬ﺑ ﺮﭘ ﺎﯾ ﯽ‬ ‫آﮐﺴﯿﻮﻧﮭﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﺮداﺷ ﺘ ﻦ‬ ‫ﺣﺠﺎب در ﻣﺘﺮوھﺎ ﺷ ﮑ ﻠ ﯽ از اﯾ ﻦ‬ ‫اﻋ ﺘ ﺮاض اﺳ ﺖ‪ .‬اﯾ ﻦ ﺷ ﮑ ﻞ از‬ ‫ﻣﺒﺎرزات ﻧﻘﺶ ﻣ ﮭ ﻤ ﯽ در ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮ‬ ‫ﺗﻮازن ﻗﻮای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟ ﺎﻣ ﻌ ﮫ دارد‪.‬‬ ‫ھ ﻤ ﭽ ﻨ ﯿ ﻦ در ﻣ ﻘ ﺎﺑ ﻞ ﮔ ﯿ ﺮدادن‬ ‫ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮان رژﯾﻢ ﺑﮫ زﻧ ﺎن ﺑ ﺨ ﺶ‬ ‫ﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ھﺮ روزه‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﻮاﻧﺎن در ﻣ ﻮاﺟ ﮭ ﮫ‬ ‫ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ و دﻓ ﺎع از زﻧ ﺎن‬ ‫ﻣﻌﺘﺮض و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺤﻞ ﺑﮫ ﺗ ﺠ ﻤ ﻌ ﯽ‬ ‫اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﯾﮏ اﻗﺪام ﻣﮭﻢ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻨﮭﺎ ھﻤﮫ ﻣﺴﺎﺋﻠ ﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ‬ ‫ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺟ ﻤ ﻊ ھ ﺎی‬ ‫ﺣﺰﺑﯽ در ﻣ ﺤ ﻼت و ﮔ ﺮوه ھ ﺎی‬ ‫ﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﺤﻼت ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﻃﻮﻣﺎرھﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ‬ ‫ﻃﻮﻣﺎرھﺎی اﻋﺘﺮاﺿ ﯽ ﺷ ﮑ ﻠ ﯽ از‬ ‫ﮔ ﺮد آوردن ﻧ ﯿ ﺮو ﺑ ﺮای ﻣ ﺒ ﺎرزه‬ ‫ﻋﻠﯿﮫ ﺑﯿﺤﻘﻮﻗﯽ زﻧﺎن اﺳ ﺖ‪ .‬ﻃ ﻮﻣ ﺎر‬ ‫ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ زن و ﻣ ﺮد در‬ ‫ورزش‪ ،‬ﻃﻮﻣﺎر در دﻓ ﺎع از ﺣ ﻖ‬

‫زﻧﺎن ﺑﺮای ﺣﻀ ﻮر در اﺳ ﺘ ﺎدﯾ ﻮم‬ ‫ھ ﺎی ورزﺷ ﯽ‪ ،‬ﻃ ﻮﻣ ﺎر ﻋ ﻠ ﯿ ﮫ‬ ‫ﺳ ﻨ ﮕ ﺴ ﺎر ﯾ ﮏ زن‪ ،‬ﻃ ﻮﻣ ﺎر ﺑ ﺎ‬ ‫ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﯿﻤﮫ ﺑﯿﮑﺎری ﺑ ﺮای زﻧ ﺎن‬ ‫ﺧﺎﻧﮫ دارد‪ ،‬ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧ ﮫ ھ ﺎی از‬ ‫آن ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺸﺮﯾﮫ‬ ‫ﮔﺮد آﻣﺪن ﺣﻮل ﻧﺸﺮﯾﮫ زن آزاد و‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ و ﺑ ﺤ ﺚ در ﻣ ﻮرد ﭼ ﻨ ﯿ ﻦ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ‪ .‬ﻧﺸ ﺮﯾ ﮫ ای ﭼ ﻮن زن‬ ‫آزاد‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺘﻨ ﮫ‪ -‬ﺟ ﻨ ﺒ ﺶ‬ ‫رھﺎﯾﯽ زن‪ ،‬ﻧﺸ ﺮﯾ ﮫ ﺧ ﻮﺑ ﯽ ﺑ ﺮای‬ ‫ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻧ ﯿ ﺮو و راه اﻧ ﺪاﺧ ﺘ ﻦ‬ ‫ﺑﺤﺚ ﺣﻮل ﻣ ﻮﺿ ﻮﻋ ﺎت آن و از‬ ‫اﯾﻨﻄﺮﯾ ﻖ ﺑ ﺮدن ﮔ ﻔ ﺘ ﻤ ﺎن ﺑ ﺪرون‬ ‫ﻣﺮدم اﺳﺖ‪ .‬دور اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﮫ ﻣﯿﺘﻮان‬ ‫ﻧﯿﺮو ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و اﻋ ﺘ ﺮاض ﺷ ﮑ ﻞ‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ و ﺳﻤﯿﻨﺎر‬ ‫ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ھ ﺎ و ﺳ ﻤ ﯿ ﻨ ﺎرھ ﺎ‬ ‫ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻨﺒﺶ رھﺎﯾﯽ زن‬ ‫ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ھﺎ و ﺳﻤﯿﻨﺎرھ ﺎ و‬ ‫اﺑﺮاز وﺟﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎ‬ ‫و ﭼﮭﺮه ھﺎی ﺟ ﻨ ﺒ ﺶ رھ ﺎﯾ ﯽ زن‬ ‫ﺑﺨﺶ ﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮی از ﺳﺎزﻣ ﺎﻧ ﯿ ﺎﺑ ﯽ‬ ‫در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﮫ از ﻣ ﺒ ﺎرزه اﺳ ﺖ‪.‬‬ ‫ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎرھﺎﯾ ﯽ را ﻣ ﯿ ﺘ ﻮان در‬ ‫ﺗ ﻤ ﺎم ﺷ ﮭ ﺮھ ﺎ ﺗ ﺪارک دﯾ ﺪ‪.‬‬ ‫داﻧﺸﺠ ﻮﯾ ﺎن و دﺧ ﺘ ﺮان و ﭘﺴ ﺮان‬ ‫ﺟﻮان در داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎ ﻧ ﻘ ﺶ ﻣ ﮭ ﻤ ﯽ‬ ‫در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﮑﻠﯽ از ﮐﺎر دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻨﮭﺎ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھ ﺎﺋ ﯽ از ﻓ ﻌ ﺎﻟ ﯿ ﺖ در‬ ‫اﯾ ﺮان اﺳ ﺖ‪ .‬ﺷ ﻤ ﺎ ﭼ ﮫ اﺷ ﮑ ﺎل‬ ‫دﯾ ﮕ ﺮی از ﺳ ﺎزﻣ ﺎﻧ ﯿ ﺎﺑ ﯽ در اﯾ ﻦ‬ ‫ﻋﺮﺻﮫ ﺑ ﮫ ﻧ ﻈ ﺮﺗ ﺎن ﻣ ﯿ ﺮﺳ ﺪ؟ از‬ ‫ﺗ ﺠ ﺮﺑ ﯿ ﺎت ﺧ ﻮد و از ﻧ ﻈ ﺮاﺗ ﺘ ﺎن‬ ‫ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺘﻨﮫ – ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮای رھﺎﺋﯽ زن‬ ‫‪ ٢٠‬ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ‪٢٠١٣‬‬

‫ﻓﺘﻨﮫ ‪ -‬ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮای رھﺎﺋﯽ زن ﺑﮫ ھﻤﮫ زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارد ﻛﮫ ﺧﻮاھﺎن ﻣﺤﻮ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺑﯿﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان اﻧﺪ ‪ .‬ﺑﮫ ﻓﺘﻨﮫ ﺑﭙﻮﯾﻨﺪﯾﺪ!‬

‫ﺑﮫ ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوج ﺑﻮدن ﻣﺮﯾﻢ اﻋﺘﺮاض ﻛﻨﯿﺪ!‬ ‫ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻘﺪم ھﻨﺮﭘﯿﺸﮫ اﯾ ﺮاﻧ ﯽ ﺳ ﺎﮐ ﻦ‬ ‫ﺳﻮﺋﺪ در ﭘﯽ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﭘ ﺎﺳ ﭙ ﻮرت از‬ ‫اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺟﺎزه ﺧﺮوج‬ ‫از ﮐﺸﻮر را ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻘﺪم ﮐﮫ ﭘﺲ از ﺷ ﺮﮐ ﺖ‬ ‫در ﻓﺴﺘﯿﻮال ﻓﯿﻠﻢ ﺑ ﺮﻟ ﯿ ﻦ ﺑ ﮫ اﯾ ﺮان‬ ‫ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد از اﺳﻔﻨ ﺪ ﻣ ﺎه ﺳ ﺎل‬ ‫‪ ١٣٩١‬ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺿﺒﻂ ﮔﺬرﻧﺎﻣﮫ ﺗﻮﺳﻂ‬

‫ﭘﻠﯿﺲ اﯾﺮان ﻋﻤﻼ ﻣﻤﻨﻮع اﻟ ﺨ ﺮوج‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬ ‫وی ﮐﮫ ﮐﺎر ھﻨﺮی ﺧﻮد را ﺑ ﺎ‬ ‫ﺑﺎزی در ﻓﯿﻠﻢ "ﺑﻠﻨ ﺪی ھ ﺎی ﺻ ﻔ ﺮ"‬ ‫ﺑ ﮫ ﮐ ﺎرﮔ ﺮداﻧ ﯽ " ﺣﺴ ﯿ ﻨ ﻌ ﻠ ﯽ‬ ‫ﻟ ﯿ ﺎﻟﺴ ﺘ ﺎﻧ ﯽ" آﻏ ﺎز ﮐ ﺮد در ﻓ ﯿ ﻠ ﻢ‬ ‫"ﭘﺮده" ﺳﺎﺧﺘ ﮫ ﺟ ﻌ ﻔ ﺮ ﭘ ﻨ ﺎھ ﯽ ﮐ ﮫ‬ ‫ﺑﺼﻮرت ﭘﻨﮭﺎﻧﯽ ﺳ ﺎﺧ ﺘ ﮫ ﺷ ﺪه ﺑ ﻮد‬

‫ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻃ ﯽ روزھ ﺎی اﺧ ﯿ ﺮ ﭼ ﻨ ﺪﯾ ﻦ‬ ‫روزﻧﺎﻣﮫٔ ﺳﻮﺋﺪ‪ ،‬ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﮔﺴﺘ ﺮده‬ ‫را ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ او اﻧﺘﺸﺎر دادﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان از ﺟ ﻤﻠ ﮫ ﺗ ﻮﺳ ﻂ‬ ‫ﻧﺎھﯿﺪ ﭘﺮﺷﻮن ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎز‪ ،‬ﮔ ﺎﺑ ﺮﯾ ﻼ‬ ‫ﭘ ﯿ ﭽ ﻠ ﺮ ﮐ ﺎرﮔ ﺮدان‪ ،‬اﺳ ﺘ ﻼن‬ ‫اﺳﮑﺎرش ﮔﻮرد ھﻨﺮﭘﯿﺸﮫ و ﻣﺪﯾ ﺮان‬ ‫ﺗ ﺌ ﺎ ﺗ ﺮ ﺑ ﺎﮐ ﺎ اﻧ ﺠ ﺎم ﺷ ﺪه و آن ھ ﺎ‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﮫ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﮫ‬ ‫زﯾﺮﭘﺎﮔﺬاردن ﺣ ﻘ ﻮق اوﻟ ﯿ ﮫ ﻣ ﺮﯾ ﻢ‬

‫ﻣﻘﺪم ﭘﺎﯾﺎن دھﺪ‪*.‬‬


‫ﺻﻔﺤﮫ ‪۴‬‬

‫زن آزاد ﺷﻤﺎره ‪١١‬‬

‫ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در اروﭘ ﺎ در‬ ‫ﺟﺎی دﯾﮕﺮ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎزﮔﺸﺎﺋﯽ ﻣﺪارس ﯾ ﻜ ﯽ از آن‬ ‫دوﮔ ﺎﻧ ﮕ ﯽ ھ ﺎی زﻧ ﺪﮔ ﯽ ﺑ ﺮای‬ ‫ﻛﻮدﻛﺎن و ﺧ ﺎﻧ ﻮاده ھ ﺎ در اﯾ ﺮان‬ ‫اﺳ ﺖ‪ .‬در اﯾ ﺮان ﻏ ﯿ ﺮ از اﯾ ﻨ ﻜ ﮫ‬ ‫ﺷﺮوع ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠ ﯽ ﯾ ﻚ ﻛ ﺎﺑ ﻮس‬

‫ﻓﺎﺟﻌﮫ اﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧ ﻤ ﯽ ﭘ ﺬﯾ ﺮد‪.‬‬ ‫وﻗﺘﯽ ﻛ ﮫ ﭘ ﺎی ﻛ ﻮدﻛ ﺎن و داﻧ ﺶ‬ ‫آﻣﻮزان ﺑﮫ ﻣ ﺪرﺳ ﮫ ﺑ ﺎز ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد‬ ‫آﻧ ﮕ ﺎه ﺧ ﯿ ﻞ ﮔﻠ ﮫ ھ ﺎی آﺧ ﻮﻧ ﺪ و‬ ‫" ﻣﺮﺑﯿﺎن" ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻨﯽ و ﺧﺮاﻓﺎت‬ ‫اﺳ ﻼﻣ ﯽ اﺳ ﺖ ﻛ ﮫ در ﻣ ﺪارس‬ ‫ﺟﻮﻻن ﻣﯿﺪھﻨﺪ‪ .‬ﺧﺮﻣﮕﺴﺎن ﻣ ﻌ ﺮﻛ ﮫ‬ ‫ﻛﮫ وﻇﯿﻔﮫ ﺷﺎن ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻼش ﺑ ﺮای‬ ‫ﻣﻐﺮش ﺷﻮﺋﯽ ﻛﮫ ﻛﻨﺘﺮل ﺑ ﺮ رﻓ ﺘ ﺎر‬ ‫و ﺷﺎدی و ﺗﻔ ﺮﯾ ﺢ ﻛ ﻮدﻛ ﺎن اﺳ ﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻣﻮران ﺗﺒﺎھﯽ ﻛﮫ ﭼ ﮭ ﺎر ﭼﺸ ﻤ ﯽ‬

‫ﺑﺸﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش و ﻋﺸ ﻖ‬ ‫ورزﯾ ﺪن و ﻋ ﺎﺷ ﻖ ﺷ ﺪن و ﻛ ﺎم‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻦ‪ ،‬ﺟﻤﻠﮕ ﯽ ﯾ ﻌ ﻨ ﯽ زﻧ ﺪﮔ ﯽ و‬ ‫ھﻤﮫ اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﯾﻚ ﺣﻜﻮﻣ ﺖ ﻣ ﺬھ ﺒ ﯽ –‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ھﻤﮫ اﯾﻦ ھﺎ را ﺣﻜﻮﻣ ﺖ ﺗ ﻼش‬ ‫ﻛﺮده اﺳﺖ از ﻣﺎ ﺑﮕﯿﺮد‪ .‬ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ‬ ‫ﭼﻨﯿﻦ ﻛ ﺮده اﺳ ﺖ‪ .‬ﻏ ﻢ و اﻧ ﺪوه و‬ ‫ﺧﻮدﻛﺸﯽ و اﻋ ﺘ ﯿ ﺎد و ﻓ ﻘ ﺮ و ﻛ ﻢ‬ ‫ﺷﺪن اﻣﯿﺪ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎد و ﻣ ﺮﻓ ﮫ‪،‬‬

‫ﻛﺮده اﺳ ﺖ ﺗ ﺎ ﻣ ﻮاﻇ ﺐ رﻓ ﺘ ﺎر و‬ ‫ﻛﺮدار و ﭘﻮﺷﺎك داﻧ ﺶ آﻣ ﻮزان و‬ ‫داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﮫ‪ ،‬اﻣﺎ‪،‬‬ ‫ھﻤﮫ ﺳﺮان رﯾﺰ و درﺷﺖ ﺣﻜ ﻮﻣ ﺖ‬ ‫در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﻞ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣ ﺒ ﺎرزه‬ ‫ﺑﺮای ﯾﻚ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮭﺘ ﺮ‪ ،‬در ﻣ ﻘ ﺎﺑ ﻞ‬ ‫ﻣ ﺮدم و ﺟ ﻮاﻧ ﺎن زاﻧ ﻮ زده اﻧ ﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪارس و داﻧﺸ ﮕ ﺎه ﻛ ﺎﺑ ﻮس رژﯾ ﻢ‬ ‫ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ‪ .‬داﻧ ﺶ آﻣ ﻮزان و‬ ‫داﻧﺸﺠﻮﯾ ﺎن ﺑ ﺎ ﻓ ﺮھ ﻨ ﮓ و اﻣ ﯿ ﺎل‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﻮر ﺣ ﻜ ﻮﻣ ﺖ‬

‫واﻗﻌﯽ ﺑ ﺮای ﺧ ﺎﻧ ﻮاده ھ ﺎ اﺳ ﺖ ‪،‬‬ ‫ﭼﺮا اﯾﻨﻜﮫ اوﻟﯿﻦ ﻛﺎﺑﻮس ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ‬ ‫ﺷﮭﺮﯾﮫ و ﭘ ﻮل ﻟ ﻮازم اﻟ ﺘ ﺤ ﺮﯾ ﺮ و‬ ‫ﺧﺮﯾﺪ ﻟﺒﺎس و ﻛﻔﺶ ﻧﻮ ﺷ ﺮوع ﻣ ﯽ‬ ‫ﺷ ﻮد و در اداﻣ ﮫ ﺳ ﻔ ﺮه ﺧ ﺎﻟ ﯽ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ و اﯾ ﻨ ﻜ ﮫ اﺻ ﻼ اﻣ ﻜ ﺎن‬ ‫ھﺴﺖ ﺗ ﺎ ﻛ ﻮدﻛ ﺎن را ﺑ ﮫ ﻣ ﺪرﺳ ﮫ‬ ‫ﻓﺮﺳﺘﺎد ﯾﺎ ﻧﮫ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﮫ ﯾﻚ ﻧﺒﺮد‬ ‫ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮای ﺑﻘﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﻛﻨ ﺪ‪ .‬ﻣ ﯽ‬ ‫ﮔﻮﯾﻨﺪ ‪ ٧‬و ﻧ ﯿ ﻢ ﻣ ﯿ ﻠ ﯿ ﻮن ﻛ ﻮدك و‬ ‫ﻧﻮﺟﻮان از ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﯾ ﺮان‬ ‫ﻣﺤﺮوم اﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﯾﻚ ﻓ ﺎﺟ ﻌ ﮫ اﺳ ﺖ‪.‬‬

‫ﻣﻮاﻇﺐ ﺷﻠﯽ و ﺳﻔﺘﯽ ﻣﻐ ﻨ ﮫ دﺧ ﺘ ﺮ‬ ‫ﺑﭽﮫ ھﺎ و ﻧ ﻮﺟ ﻮاﻧ ﺎن داﻧ ﺶ آﻣ ﻮز‬ ‫ھﺴﺘﻨﺪ و از ھﻤﯿﻦ راه ارﺗ ﺰاق ﻣ ﯽ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬اﻧﮕﻞ ھﺎﺋﯽ ﻛﮫ ﺑﮫ ﭘﯿﻜﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ‬ ‫ﭼﺴ ﺒ ﯿ ﺪه اﻧ ﺪ و ﺷ ﯿ ﺮه ﺟ ﺎﻧ ﺶ را‬ ‫ﻣﯿﻤﻜﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﺎدی‪ ،‬ﺗﻔﺮﯾﺢ‪ ،‬ﺧﻮﺷﯽ‪ ،‬دوﺳﺖ‬ ‫ﯾ ﺎﺑ ﯽ و روﯾ ﺎ ھ ﺎی ﻛ ﻮدﻛ ﺎﻧ ﮫ و‬ ‫ﻧ ﻮﺟ ﻮاﻧ ﯽ را ﭘ ﺮ و ﺑ ﺎل دادن‬ ‫ﺧﺎﺻﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﯿﻌ ﯽ ﻣ ﺎ اﻧﺴ ﺎن‬ ‫ھﺎ اﺳﺖ‪ .‬دوﺳﺖ داﺷ ﺘ ﻦ و دوﺳ ﺖ‬ ‫داﺷﺘﮫ ﺷﺪن ﺑﺨﺶ از ﻣﻌﻨﺎی زﻧﺪﮔﯽ‬

‫ھ ﻤ ﮫ از "ﺑ ﺮﻛ ﺎت" ﯾ ﻚ ﺣ ﻜ ﻮﻣ ﺖ‬ ‫ﻣﺬھﺒﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد زﻧ ﺪﮔ ﯽ‬ ‫اداﻣﮫ دارد‪ .‬ﺳﮫ دھﮫ اﯾ ﻦ ﺣ ﻜ ﻮﻣ ﺖ‬ ‫ﻗﻮاﻧ ﯿ ﻦ ﻣ ﻨ ﺤ ﻮس اﺳ ﻼﻣ ﯽ را ﺑ ﺮ‬ ‫ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﺣ ﺎﻛ ﻢ ﻛ ﺮده‬ ‫اﺳﺖ ‪ .‬دﺧﺘﺮ ﺑﭽﮫ ھﺎی ﻛ ﻮدﻛﺴ ﺘ ﺎﻧ ﯽ‬ ‫را ﻣ ﺠ ﺒ ﻮر ﺑ ﮫ ﭘ ﻮﺷ ﯿ ﺪن ﺣ ﺠ ﺎب‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﻛﺮده اﺳﺖ‪ ،‬در ﻣﺪارس ﯾﻚ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻠﯿﺴﯽ ﺣﺎﻛﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺗ ﺎ‬ ‫ﺣ ﺠ ﺎب ھ ﺎ ﭘ ﺲ زده ﻧﺸ ﻮﻧ ﺪ‪ ،‬در‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﮔﻠﮫ ھ ﺎی ﺣ ﺰب اﷲ و‬ ‫ﻣﺎﻣﻮران اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﭘ ﺨ ﺶ‬

‫اﺳ ﻼﻣ ﯽ ﺳ ﺮود ﻣ ﺮﮔ ﺶ را ﻣ ﯽ‬ ‫ﺳﺮاﯾﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ اﺳ ﺖ زﻧ ﺪﮔ ﯽ ﻛ ﮫ ﺑ ﮫ‬ ‫ﺟﮭﺎن ﻣﺨﺎﺑﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘ ﮋواﻛ ﺶ‬ ‫رﻋﺸﮫ ﺑﺮ اﻧﺪام ﺣ ﻜ ﻮﻣ ﺖ اﺳ ﻼﻣ ﯽ‬ ‫اﻧﺪاﺧﺘﮫ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻧﺴ ﺎﻧ ﯿ ﺖ ﻣ ﺮز ﻧ ﻤ ﯽ ﺷ ﻨ ﺎﺳ ﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای زﻧ ﺪﮔ ﯽ اﻧﺴ ﺎﻧ ﯽ ھ ﻢ‬ ‫ﻣﺮز ﻧﻤﯽ ﺷﻨ ﺎﺳ ﺪ‪ .‬اﯾ ﻦ را در ﻛﻠ ﮫ‬ ‫ﭘﻮك ﺣ ﻜ ﻮﻣ ﺖ اﺳ ﻼﻣ ﯽ ﻓ ﺮو ﻣ ﯽ‬ ‫ﻛﻨﯿﻢ‪* .‬‬

‫ﺑﺎزﮔﺸﺎﺋﯽ ﻣﺪارس ﺷﺎدی ﯾﺎ ‪...‬‬ ‫از ﺻﻔﺤﮫ اول‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﺮاض ﺷﺎن دﺳﺖ ﻣﺎﺳﺖ‬ ‫ﻋﻜﺴﯽ ﻛﮫ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﻛﻨﯿﺪ ﻛﻼس درس داﻧ ﺶ‬ ‫آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﺷﯿﻦ آﺑﺎد از ﺗﻮاﺑﮫ ﭘﯿﺮاﻧﺸﮭﺮ اﺳ ﺖ‬ ‫ﻛﮫ در اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل ‪ ٩١‬در آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺖ‪.‬‬ ‫‪ ١٧‬داﻧﺶ آﻣﻮز دﺧﺘﺮ در ﺷﻌﻠ ﮫ ھ ﺎی آﺗ ﺶ‬ ‫ﺑﺸﺪت ﺳﻮﺧﺘﻨﺪ‪ ،‬دو ﻧﻔﺮ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ و دﺳﺖ ﺳ ﮫ‬ ‫داﻧﺶ آﻣﻮز را از ﺷﺪت ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻗﻄﻊ ﻛ ﺮدﻧ ﺪ‪.‬‬

‫ﺟﺮم اﯾﻦ ﻛﻮدﻛﺎن اﯾ ﻦ ﺑ ﻮد ﻛ ﮫ ﻓ ﻘ ﯿ ﺮ ﺑ ﻮدﻧ ﺪ و‬ ‫وﺳﯿﻠﮫ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻛﻼس درﺳﺸﺎن ﺑ ﺨ ﺎری ﻧ ﻔ ﺘ ﯽ‪.‬‬ ‫در ھﺮ ﻛﺠﺎی ﺟﮭﺎن و ھﺮ دوﻟﺘ ﯽ ﻛ ﮫ ﻓ ﻘ ﻂ ﯾ ﻚ‬ ‫ﺳﺮ ﺳﻮزن ﺑﻮﺋﯽ از اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﮫ ﻣﺸﺎﻣﺶ رﺳ ﯿ ﺪه‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮد را در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯿﺪاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺎ ھﯿﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿ ﺘ ﯽ در ﻗ ﺒ ﺎل‬ ‫ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻧﺪارد‪ .‬آﻣﺪه اﻧﺪ ﺑﭽﺎﭘﻨﺪ و ﻏﺎرت ﻛﻨ ﻨ ﺪ و‬ ‫ﺷﻜﺮ ﮔ ﺰار ﺧ ﺪاﯾﺸ ﺎن ﺑ ﺎﺷ ﻨ ﺪ‪ .‬اﻣ ﺎ ﺗ ﺎ ﻛ ﯽ ﻣ ﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻧﻨﺪ؟ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﺮاض ﺷﺎن دﺳﺖ ﻣﺎ اﺳﺖ‪*.‬‬


‫ﺻﻔﺤﮫ ‪۵‬‬

‫زن آزد ﺷﻤﺎره ‪١١‬‬

‫زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ زن در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ‬

‫ﻓﺮح ﺻﺒﺮی از اﯾﺮان‬ ‫"ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮫ ﺑﻮدم ﮐﮫ ﺷﻮھﺮم دادﻧﺪ‬ ‫وﻗﺘﯽ ھﻨﻮز ﺧﯿ ﻠ ﯽ ﻣ ﻔ ﮭ ﻮم ﺷ ﻮھ ﺮ‬ ‫داﺷﺘﻦ را ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ‪.‬‬ ‫ھﺮﮔﺰ ﻓﮑﺮ ﻧﻤ ﯿ ﮑ ﺮدم ﺗ ﺎ اﯾ ﻦ‬ ‫ﻗﺪر ﺷ ﻮھ ﺮداری ھ ﻮﻟ ﻨ ﺎک ﺑ ﺎﺷ ﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﭽﮫ ﺗﺮ ﮐﮫ ﺑﻮدﯾﻢ ﺗﻮ ﮐﻮﭼﮫ ﻋ ﺮوس‬ ‫ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ و ھﺮ وﻗ ﺖ ﻧ ﻮﺑ ﺖ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﯿﺸﺪ ﮐ ﮫ ﻋ ﺮوس ﺑﺸ ﻮم ﮐ ﻠ ﯽ‬ ‫ذوق ﻣﯿﮑﺮدم وﻟﯽ ﻧﻤ ﯿ ﺪاﻧﺴ ﺘ ﻢ اﯾ ﻦ‬ ‫ﺑﺎزی ﺑﭽ ﮫ ﮔ ﺎﻧ ﮫ ﮐ ﺎﺑ ﻮس زﻧ ﺪﮔ ﯿ ﻢ‬ ‫ﻣ ﯿ ﺸ ﻮد‪ .‬از ھ ﻤ ﺎن ﺷ ﺐ اول‬ ‫ﻋ ﺮوﺳ ﯽ ﺑ ﺎ ﮐ ﺘ ﮏ ﺧ ﻮردن از‬ ‫ﺷﻮھﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﺪم ﻓﮭﻤﯿ ﺪم ھ ﺮ وﻗ ﺖ‬ ‫ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﻮد ﻣﯿﺘﻮاﻧ ﺪ ﻣ ﺮا ﮐ ﺘ ﮏ‬

‫ﺑ ﺰﻧ ﺪ و اﯾ ﻦ ھ ﻤ ﺎن ﻧﺸ ﺎﻧ ﮫ ی‬ ‫ﻣ ﺮداﻧ ﮕ ﯽ او ﺑ ﻮد‪ .‬ھ ﯿ ﭽ ﮑ ﺲ را‬ ‫ﺑﺮای ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺑﭽﮫ ی اوﻟﻢ‬ ‫را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺘﮏ ھﺎﯾﯽ ﮐ ﮫ ﺧ ﻮردم‬ ‫ﺳ ﻘ ﻂ ﮐ ﺮدم و در ھ ﻔ ﺪه ﺳ ﺎﻟ ﮕ ﯽ‬ ‫دﺧﺘﺮم ﺑ ﺪﻧ ﯿ ﺎ آﻣ ﺪ ﺑ ﻌ ﺪ از اﯾ ﻨ ﮑ ﮫ‬ ‫دﺧﺘ ﺮم را از ﺷ ﯿ ﺮ ﮔ ﺮﻓ ﺘ ﻢ ﻣ ﺎدر‬ ‫ﺷﻮھﺮم ﺑﭽﮫ را ﻧﮕﮭﻤﯿﺪاﺷﺖ ﺗﺎ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﺮوم و ﻣﻦ درﯾ ﮏ ﺗ ﺎﻻر‬ ‫روز ﻣﺰدی ﻣﯿﮑ ﺮدم‪ .‬ﺑ ﺮﻧ ﺞ ﭘ ﺎک‬ ‫ﻣﯿﮑﺮدم ﻣﺮغ ھﺎ را ﺗﻤﯿﺰ ﻣ ﯿ ﮑ ﺮدم‬ ‫ﺳﺎﻟﻦ را ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯿﮑﺮدم ﻇ ﺮف ﻣ ﯽ‬ ‫ﺷﺴﺘﻢ و از اﯾﻦ ﺟ ﻮر ﮐ ﺎرھ ﺎ وﻟ ﯽ‬ ‫دﻟ ﻢ ﻧ ﻤ ﯿ ﺨ ﻮاﺳ ﺖ ﺳ ﺮﮐ ﺎر ﺑ ﺮوم‪،‬‬ ‫دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﭘﯿﺶ ﺑ ﭽ ﮫ ام ﺑ ﻤ ﺎﻧ ﻢ‬ ‫ﭼﻮن ﮐﺎر ﮐ ﺮدن ﺑ ﺮای ﻣ ﻦ ھ ﯿ ﭻ‬ ‫ﻓ ﺎﯾ ﺪه ای ﻧ ﺪاﺷ ﺖ‪ .‬ﭘ ﻮﻟ ﮭ ﺎﯾ ﯽ ﮐ ﮫ‬ ‫ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻢ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺷﻮھﺮم ﻣ ﯿ ﺪادم‬ ‫و ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺪون اﺟﺎزه ی او‬ ‫ﭼ ﯿ ﺰی ﺑ ﺨ ﺮم‪ .‬ﺷ ﻮھ ﺮم در ﯾ ﮏ‬ ‫داﻣ ﺪاری ﮐ ﺎر ﻣ ﯿ ﮑ ﺮد و ھ ﺮاز‬ ‫ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﺑﯿﮑﺎر ﻣﯿﺸﺪ و ﺧﯿ ﻠ ﯽ ھ ﻢ‬ ‫ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺗﻘﻼ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ﻓﻘﻂ‬ ‫ﺣﻮاﺳﺶ ﺟﻤﻊ ﺑﻮد ﮐ ﮫ ﻣ ﻦ ﺑ ﯿ ﮑ ﺎر‬

‫ﻧ ﺒ ﺎﺷ ﻢ‪ ،‬اﺳ ﻤ ﺶ اﯾ ﻨ ﮫ ﮐ ﮫ ﺷ ﻮھ ﺮ‬ ‫ﮐﺮدﯾﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ‪.‬‬ ‫دﺧﺘﺮم ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ ﻣ ﺪرﺳ ﮫ رﻓ ﺖ‬ ‫ﮔﻔﺘﻢ ﺳ ﺮﮐ ﺎر ﻧ ﻤ ﯿ ﺮم اوﻟ ﺶ ﮐ ﻠ ﯽ‬ ‫ﮐﺘﮏ ﺧﻮردم ﺗﺎ اﯾﻨ ﮑ ﮫ راھ ﺶ رو‬ ‫ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﺑﯿﮑﺎر ﻧﻤﺎﻧﻢ‬ ‫از ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ‪ ،‬ﮐﺎر در ﺧ ﺎﻧ ﮫ ﮔ ﺮﻓ ﺖ‬ ‫و ﻣ ﻦ ﺑ ﺎﯾ ﺪ ﺑ ﺮای درﺳ ﺖ ﮐ ﺮدن‬ ‫ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮھﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮫ‬ ‫ﺷﺐ ﺑﯿﺪار ﺑﻤﺎﻧ ﻢ و ﮐ ﺎر ﮐ ﻨ ﻢ ‪ .‬ﺗ ﺎ‬ ‫اﯾﻨﺠﺎ ﮐﮫ زﻧﺪﮔ ﯽ ﻣ ﻦ ﺑ ﺎ ﭘ ﺨ ﺘ ﻦ و‬ ‫ﺷﺴﺘﻦ و ﮐﺎر و ﮐﺘﮏ ﺧﻼﺻﮫ ﺷ ﺪه‬ ‫و ھ ﯿ ﭻ راه ﻓ ﺮاری ﻧ ﺪارم! " راه‬ ‫ﻓﺮار" واژای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺴﯿ ﺎری از‬ ‫زﻧﺎن در اﯾﺮان ﺑﮫ آن ﻣﯽ اﻧ ﺪﯾﺸ ﻨ ﺪ‬ ‫ﭼﺮا ﮐﮫ ﺗ ﺤ ﺖ ﻗ ﻮاﻧ ﯿ ﻦ ﭘ ﻮﺳ ﯿ ﺪه و‬ ‫ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣ ﯽ زﻧ ﺎن‬ ‫ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮدﮔ ﺎﻧ ﯽ زﻧ ﺠ ﯿ ﺮ ﺷ ﺪه در‬ ‫رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷ ﺪه اﻧ ﺪ‬ ‫و ﺑ ﺮای ﻓ ﺮار از ﻗ ﯿ ﻮﻣ ﯿ ﺖ و‬ ‫ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺷﻮھﺮاﻧﺸﺎن ھﯿﭻ راھ ﯽ‬ ‫ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬ھﯿ ﭻ ﻗ ﺎﻧ ﻮﻧ ﯽ از زﻧ ﺎن در‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮھﺮاﻧﺸﺎن دﻓﺎع ﻧﻤﯿﮑ ﻨ ﺪ و‬ ‫در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐ ﮫ ﺧﺸ ﻮﻧ ﺖ ﻋ ﻠ ﯿ ﮫ‬ ‫زﻧﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﺷﺪه اﺳ ﺖ‪ ،‬ﮐ ﻢ‬ ‫ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﮑﯿ ﮫ ﺑ ﺮ ﻗ ﻮا‬ ‫ﻧﯿﻦ ﺿﺪ زن ﺣﺎﮐﻢ ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺧﺸ ﻮﻧ ﺖ‬ ‫را ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫زﻧﺎن در رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﮫ‬ ‫ﺗﻨ ﮭ ﺎ ﺑ ﺮده ی ﺟ ﻨ ﺴ ﯽ ﻣ ﺮدان ﺑ ﮫ‬ ‫ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﺑ ﺎﯾ ﺪ ھ ﻤ ﺎﻧ ﻨ ﺪ‬ ‫ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺖ در آﻣﺪه‬ ‫ی ﻣﺮدان ﺑﺮای آﻧﮭﺎ ﻣﻨ ﺒ ﻊ در آﻣ ﺪ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ و ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑ ﮫ ﺟ ﺎﯾ ﯽ ﺧ ﺘ ﻢ‬ ‫ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ زﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮھﺮاﻧﺸﺎن‬ ‫ﺑﮫ ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ وادار ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ‪ .‬زﻧﺎن‬ ‫ﺑﺪون اﺟ ﺎزه ی ﻣ ﺮدان ﺣ ﻖ ﮐ ﺎر‬ ‫ﮐﺮدن ﻧﺪارﻧﺪ و از ھﻤﯿ ﻦ رو‪ ،‬زن‬ ‫ﺣﻖ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری از در آﻣﺪی ﮐ ﮫ‬ ‫ﮐﺴ ﺐ ﻣ ﯽ ﮐ ﻨ ﺪ را ﻧ ﯿ ﺰ ﻧ ﺨ ﻮاھ ﺪ‬ ‫داﺷﺖ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﺪاﺷﺘ ﻦ ﺣ ﻖ‬ ‫ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺑﺮ ﻓﺮزﻧ ﺪان دﺳ ﺖ زﻧ ﺎن‬ ‫را ﺑ ﺮای ھ ﺮﮔ ﻮﻧ ﮫ ﻣ ﻘ ﺎﺑﻠ ﮫ ﮐ ﺎﻣ ﻼ‬ ‫ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ و ھ ﺰاران زن‬ ‫از ﺗﺮس دور ﺷﺪن از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸ ﺎن‬ ‫ﺑﮫ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ از درد و رﻧ ﺞ‬ ‫ﺗﻦ ﻣﯽ دھﻨﺪ‪ ،‬ﭼﺮا ﮐﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑ ﮫ‬ ‫اوﻟﯿﻦ ﺣﺮﺑﮫ ی ﻣ ﺮدان در ﺑ ﺮاﺑ ﺮ‬

‫ﻣﺎدران ﺗ ﺒ ﺪﯾ ﻞ ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ‪ .‬ﮔ ﻮﯾ ﯽ‬ ‫ﺗﻤﺎم ﺧﺸﺖ ھﺎی اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌ ﮫ را ﺑ ﮫ‬ ‫ﮔﻮﻧﮫ ای ﺳﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ زﻧﺎن را ﺑ ﮫ‬ ‫ﺑﺮدﮔﺎﻧ ﯽ زرﺧ ﺮﯾ ﺪ ﺑ ﺪل ﺳ ﺎزد‪ .‬و‬ ‫ﺟﻨﮓ زﻧﺎن ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺿﺪ زن‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯿﺸﻮد‬ ‫و در ﮐﻨﺞ ھﺮ ﺧﺎﻧ ﮫ ای ﺑ ﺎ ﺗ ﺤ ﻤ ﻞ‬ ‫ﺷﮑﻨﺠﮫ ھﺎی روﺣﯽ و ﺟﺴ ﻤ ﯽ ﺑ ﮫ‬ ‫اﻣﯿﺪ داﺷﺘ ﻦ ﻓ ﺮداﯾ ﯽ ﺑ ﮭ ﺘ ﺮ ﺗ ﻼش‬ ‫ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﭘﺮ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ‬ ‫ﯾﮏ ﻗﺪرت و ﺗﺸﮑﻞ ھ ﻤ ﮕ ﺎﻧ ﯽ ﺑ ﺮ‬ ‫دردھ ﺎی ﻣﺸ ﺘ ﺮک ﻣ ﺎن ﻓ ﺎﺋ ﻖ‬ ‫ﻧﺨﻮاھﯿﻢ آﻣﺪ‪ .‬ﺑﺎﯾﺪ دﺳ ﺖ ﺑ ﮫ دﺳ ﺖ‬ ‫ھﻢ دھﯿﻢ و ﺑﮫ ﺗﺎرﯾ ﺦ ﺟ ﻮاﻣ ﻊ ﺿ ﺪ‬ ‫زن ﭘﺎﯾﺎن دھﯿﻢ و ﻣ ﺎ ﺑ ﺮای اﯾ ﻨ ﮑ ﮫ‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ اﻧﺴ ﺎن زﻧ ﺪﮔ ﯽ‬ ‫ﮐ ﻨ ﯿ ﻢ ﭼ ﺎره ای ﺟ ﺰ ﻣ ﺒ ﺎرزه ای‬ ‫ﺳﺮاﺳﺮی و ﺑﯽ اﻣﺎن ﻧﺪارﯾﻢ‪*.‬‬

‫“ازدواج ﻣﻮﻗﺖ”‬ ‫ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﮫ و رﺋ ﯿ ﺲ‬ ‫ﺳ ﺎزﻣ ﺎن ﺛ ﺒ ﺖ اﺳ ﻨ ﺎد و اﻣ ﻼک‬ ‫ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬در ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤ ﺎﯾ ﺖ از‬ ‫ﺧ ﺎﻧ ﻮاده ﺑ ﺨ ﺸ ﯽ از ازدواج ھ ﺎی‬ ‫ﻣﻮﻗﺖ‪ ،‬اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﮫ‬ ‫اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺮﺧﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﺧ ﻮب‬ ‫اﺳﺖ و ﺑ ﺮﺧ ﯽ ھ ﺎ ﻣ ﯽ ﮔ ﻮﯾ ﻨ ﺪ ﺑ ﺪ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫"اﺣ ﻤ ﺪ ﺗ ﻮﯾﺴ ﺮﮐ ﺎﻧ ﯽ" درﺑ ﺎره‬ ‫ﺛﺒﺖ ازدواج و ﻃﻼق ﻣﻮﻗﺖ اﻇﮭ ﺎر‬ ‫ﮐﺮد‪ :‬وﻗﺎﯾﻊ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﺛﺒﺖ ﻣ ﯽ‬ ‫ﺷﻮد و ﺑﺮاﺳ ﺎس ﻗ ﺎﻧ ﻮن آﻣ ﺎری از‬ ‫ازدواج ھ ﺎی ﻣ ﻮﻗ ﺖ در دﺳ ﺖ‬ ‫دارﯾﻢ‪.‬‬

‫ﻗﺎﺗﻞ واﻗﻌﯽ ﻛﯿﺴﺖ؟‬ ‫زن ﺟ ﻮان ﮐ ﮫ ﺑ ﺮای ﻓ ﺮار از‬ ‫ﺷﮑﻨﺠﮫھﺎی ﻣﺮد ﺻﯿﻐﮫﯾﯽ اش دﺳﺖ‬ ‫ﺑ ﮫ ﻗ ﺘ ﻞ او زده ﺑ ﻮد ﺑ ﺎ رﺿ ﺎﯾ ﺖ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻘﺘﻮل از ﻣﺠﺎزات ﻗﺼﺎص‬ ‫ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ‪ .‬ﺻﺒﺢ ‪ ٢٢‬ﺧﺮداد ﺳ ﺎل‬ ‫ﮔ ﺬﺷ ﺘ ﮫ زن ﺟ ﻮاﻧ ﯽ در ﺗ ﻤ ﺎس ﺑ ﺎ‬ ‫ﭘﻠﯿﺲ از ﻗﺘﻞ ھﻤﺴﺮ ﺻﯿﻐﮫﯾ ﯽ ﺧ ﻮد‬ ‫ﺧ ﺒ ﺮ داد‪ .‬در اداﻣ ﮫ ﺗ ﯿ ﻤ ﯽ از‬ ‫ﻣ ﺎﻣ ﻮران در آﭘ ﺎرﺗ ﻤ ﺎن اﯾ ﻦ زن‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺟﺴﺪ ﻣﺮد ﺟ ﻮاﻧ ﯽ‬ ‫روﺑﮫرو ﺷ ﺪﻧ ﺪ ﮐ ﮫ ﺑ ﺎ ﺿ ﺮﺑ ﮫ ھ ﺎی‬ ‫ﮐﺎرد ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد‪ .‬آﺛﺎر ﺑﮫ ھ ﻢ‬ ‫رﯾﺨﺘﮕﯽ داﺧ ﻞ ﺧ ﺎﻧ ﮫ ﺣ ﮑ ﺎﯾ ﺖ از‬ ‫درﮔﯿﺮی ﻗﺎﺗﻞ و ﻣﻘﺘﻮل داﺷﺖ‪.‬‬ ‫وﻗﺘﯽ ﻣﻦ رﺳﻤﺎ ﺻﯿ ﻐ ﮫ رﺳ ﻤ ﯽ‬ ‫او ﺷﺪم رﻓﺘﺎر او ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐ ﺮد و ﺳ ﺮ‬ ‫ھﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﻦ را ﮐﺘﮏ ﻣﯽ زد‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎل ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ رﻓ ﺘ ﺎر او‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺟﺪا از ھ ﻢ زﻧ ﺪﮔ ﯽ‬ ‫ﮐﻨ ﯿ ﻢ‪ .‬ﯾ ﮏ روز ﮐ ﮫ ﺑ ﺎ رﺿ ﺎ در‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﮫ ام ﻗﺮار داﺷﺘﻢ ﻣ ﺎﻣ ﻮران‬ ‫او را ﺑﮫ اﺗ ﮭ ﺎم ﺣ ﻤ ﻞ ﻣ ﻮاد ﻣ ﺨ ﺪر‬ ‫دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬او ﺗﺼﻮر ﻣ ﯽ ﮐ ﺮد‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑ ﮫ ﭘ ﻠ ﯿ ﺲ اﻃ ﻼع‬ ‫دادهام ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻌﺪ از آزادی‬ ‫از زﻧﺪان ﺷﺒﺎﻧﮫ ﺳﺮاغ ﻣ ﻦ آﻣ ﺪ‪ .‬او‬ ‫دﺳﺖ و ﭘﺎﯾﻢ را ﺑﺴﺖ و ‪ ١٢‬ﺳﺎﻋ ﺖ‬ ‫ﻣﻦ را ﺑﮫ ﺷﺪت ﮐﺘﮏ زد‪ .‬در ﯾ ﮏ‬ ‫ﻟﺤﻈﮫ ﮐﮫ دﺳﺖ ھ ﺎﯾ ﻢ را ﺑ ﺎز ﮐ ﺮده‬ ‫ﺑﻮد ﻓﺮار ﮐﺮدم و ﺑﮫ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ رﻓﺘﻢ‬ ‫و او ھﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﺎﻗﻮ ﺳﺮاﻏﻢ آﻣﺪ و‬ ‫ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻦ را ﺑﮑﺸﺪ و ﻣ ﻦ در‬ ‫دﻓ ﺎع از ﺧ ﻮد او را ﺑ ﺎ ﮐ ﺎرد‬ ‫آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ﮐﺸﺘﻢ‪*.‬‬

‫وی اداﻣ ﮫ داد‪ :‬در راﺑ ﻄ ﮫ ﺑ ﺎ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﯽ‬ ‫آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﮫ ای ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑ ﺎﯾ ﺪ در‬ ‫دوﻟﺖ ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑ ﺮﺳ ﺪ‪ .‬ﻣ ﻘ ﺪﻣ ﺎت‬ ‫اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪن اﺳﺖ و‬ ‫ھﻨﻮز ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ‬ ‫ﭼﮫ ﻧ ﻮع از ازادواج ھ ﺎی ﻣ ﻮﻗ ﺖ‬ ‫ﺛﺒﺖ ﺷﻮد و ﺷﯿﻮه ﺛ ﺒ ﺖ آن ﺑ ﮫ ﭼ ﮫ‬ ‫ﮔﻮﻧﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪*.‬‬

‫ﯾﻚ اﺳﻢ ﻣﺸﺘﺮك ﺟﮭﺎﻧﯽ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ رﺳﻤﺎ ﻓﺤﺸﺎ را‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن داده اﺳ ﺖ و ﺑ ﺮﺧ ﻼف‬ ‫ﻛﺸﻮر ھﺎی دﯾﮕ ﺮ‪ ،‬ﺑ ﺨ ﺶ ﻗ ﺎﺑ ﻞ‬ ‫ﺗﻮﺟﮫ ای از دﺳ ﺖ اﻧ ﺪر ﻛ ﺎران‬ ‫ﺣﻜﻮﻣ ﺖ ﺳ ﺎزﻣ ﺎﻧ ﺪھ ﻨ ﺪﮔ ﺎن اﯾ ﻦ‬ ‫ﻓ ﺤ ﺸ ﺎء ھﺴ ﺘ ﻨ ﺪ‪ .‬اﺳ ﻢ رﻣ ﺰ و‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ ﻛ ﺎﺳ ﺒ ﯽ را ﺻ ﯿ ﻐ ﮫ‬ ‫ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ روی ﺧ ﻮدﺷ ﺎن‬ ‫ﻧﯿﺎورﻧﺪ ﻛﮫ ﺷﻐ ﻞ ﺷ ﺎن ﭼ ﯿ ﺴ ﺖ‪.‬‬ ‫ھﻤﮫ ﺟﺎی ﺟﮭ ﺎن ﻛﺴ ﺎﻧ ﯽ ﻛ ﮫ از‬ ‫راه ﻓ ﺮوش ﺳ ﻜ ﺲ زﻧ ﺎن ﭘ ﻮل‬ ‫ﺑﺠﯿﺐ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﯾﻚ اﺳﻢ ﻣﺸ ﺘ ﺮك‬ ‫دارﻧﺪ‪ .‬ﺟﺎﻛﺶ! اﺣﻤﺪ ﺗﻮﯾﺴﺮﻛﺎﻧﯽ‪،‬‬ ‫ﻣﻌ ﺎون رﺋ ﯿ ﺲ ﻗ ﻮه ﻗﻀ ﺎﺋ ﯿ ﮫ و‬ ‫رﺋﯿﺲ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﻛﺸﻮر‬ ‫ھﻢ ﯾﻜﯽ از آﻧﮭﺎ اﺳﺖ‪*.‬‬


‫ﺻﻔﺤﮫ ‪۶‬‬

‫زن آزد ﺷﻤﺎره ‪١١‬‬

‫ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﻼم ﺑﻮدن ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ!‬ ‫از ﻓﯿﺮوزه ﺑﺬر اﻓﻜﻦ دﻓﺎع ﻛﻨﯿﺪ‬ ‫ﻓﯿﺮوزه ﺑﺬراﻓﮑﻦ‪ ،‬ھﻨﺮﻣﻨﺪ اﯾ ﺮاﻧ ﯽ‪-‬‬ ‫داﻧﻤﺎرﮐﯽ ﺑﮫ اﺗﮭ ﺎم "ﻧ ﮋادﭘ ﺮﺳ ﺘ ﯽ"‬ ‫در دادﮔﺎه ﻋﺎﻟ ﯽ داﻧ ﻤ ﺎرک ﻣ ﺠ ﺮم‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪ‪ .‬ﺑ ﺬراﻓ ﮑ ﻦ ﻣ ﺘ ﮭ ﻢ ﺷ ﺪه‬ ‫اﺳﺖ در وﺑﻼگ روزﻧﺎﻣﮫ" ﯾﻮﻻﻧ ﺪز‬ ‫ﭘﺴ ﺘ ﻦ" داﻧ ﻤ ﺎرک ھ ﻤ ﮫ ﻣ ﺮدان‬ ‫ﻣﺴﻠ ﻤ ﺎن را ﺑ ﮫ "ﺗ ﺠ ﺎوز‪ ،‬آزار و‬ ‫اذﯾﺖ و ﮐﺸﺘﻦ دﺧﺘﺮان ﺧﻮد" ﻣﺘ ﮭ ﻢ‬ ‫ﮐﺮده ﺑﻮد‪) .‬اﺗﮭﺎﻣﯽ ﻛﮫ او ردش ﻣﯽ‬ ‫ﻛﻨﺪ(‬ ‫او در ﯾ ﺎدداﺷ ﺖ ﺧ ﻮد دﯾ ﻦ‬ ‫اﺳﻼم را دﯾﻨﯽ "ﺿﺪﺑﺸﺮ" داﻧﺴﺘﮫ و‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﻮد‪ » :‬اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮫ ﻓ ﺮھ ﻨ ﮕ ﯽ‬ ‫ﺑﺪوی اﺳﺖ‪... .‬‬ ‫ﻓ ﯿ ﺮوزه ﺑ ﺬراﻓ ﮑ ﻦ ھ ﻤ ﭽ ﻨ ﯿ ﻦ‬ ‫ﻗﺮآن را"ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ" و " اﺣﻤﻘﺎﻧ ﮫ"‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪه و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﻗ ﺮآن‬

‫از دو ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ آﺳ ﻤ ﺎﻧ ﯽ ﯾ ﻌ ﻨ ﯽ‬ ‫اﻧﺠﯿﻞ و ﺗﻮرات ﺑﯽﻣﺎﯾﮫﺗﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دادﮔﺎه ﺷﮭﺮ آرھﻮس داﻧﻤ ﺎرک‬ ‫در دﺳﺎﻣﺒﺮ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺬراﻓﮑﻦ را ﺑ ﮫ‬ ‫اﺗ ﮭ ﺎم " ﻧ ﮋادﭘ ﺮﺳ ﺘ ﯽ" و‬ ‫" ﻧﻔﺮتﭘﺮاﮐﻨﯽ" ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ﮐ ﺮد‪ .‬ﺑ ﻌ ﺪ‬

‫اﯾﻨﺠﺎ اﯾﺮان اﺳﺖ ‪...‬‬ ‫از ﺻﻔﺤﮫ اول‬ ‫ﮐ ﺮده اﺳ ﺖ‪ .‬ﮐ ﮫ وا ﻣﺼ ﯿ ﺒ ﺘ ﺎ‬ ‫"ﺣ ﺠ ﺎب" و "ﻋ ﻔ ﺎف" از ﺳ ﻮی‬ ‫رﺳ ﺎﻧ ﮫ ھ ﺎی "ﺿ ﺪ اﻧ ﻘ ﻼب" " و‬ ‫" ﮔﺮوھ ﮭ ﺎی ﻣ ﻌ ﺎﻧ ﺪ ﻧ ﻈ ﺎم" ﻣ ﻮرد‬ ‫ﺣﻤﻠﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ‪ .‬واﻣﺼﯿﺒﺘ ﺎ‬ ‫ﮐﮫ اﯾﻨﮭﺎ ﺑﺎﻧﯽ و ﺑﺎﻋﺚ ﻋ ﺎدی ﺷ ﺪن‬ ‫رواﺑﻂ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ در ﺟﺎﻣﻌ ﮫ اﻧ ﺪ‬ ‫و ﻏﯿﺮه‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ ﺑﯿﺮﺑﻂ ھﻢ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨ ﺪ‬ ‫ﭼﻮن ﺧﻮدﺷﺎن ﺣﺘﻤﺎ ﺑﯿ ﻨ ﻨ ﺪه رﺳ ﺎﻧ ﮫ‬ ‫ای ﭼﻮن ﮐﺎﻧﺎل ﺟﺪﯾﺪ ھﺴﺘﻨ ﺪ و ﻣ ﯽ‬ ‫ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﮫ اﺳﺘﻘ ﺒ ﺎﻟ ﯽ در ﻣ ﯿ ﺎن‬

‫رﯾﺎﮐﺎری دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ داﻧﻤﺎرک‬ ‫ﺣﺴﻦ ﺻﺎﻟﺤﯽ‬

‫از اراﺋﮫ ﺣﮑﻢ‪ ،‬ﭘ ﺮوﻧ ﺪه ﺑ ﮫ دادﮔ ﺎه‬ ‫ﻋﺎﻟﯽ داﻧﻤﺎرک ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ‪.‬‬ ‫دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ داﻧﻤﺎرک ﻧ ﯿ ﺰ ﺑ ﺎ‬ ‫ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﺑﺪوی‪ ،‬اﺗ ﮭ ﺎﻣ ﺎت‬ ‫ﻓﯿﺮوزه ﺑﺬراﻓﮑﻦ را وارد داﻧﺴ ﺖ‬ ‫و او را ﺑ ﮫ ‪ ۵‬ھ ﺰار ﮐ ﺮون‬ ‫داﻧﻤﺎرک ﺟﺮﯾﻤﮫ ﻧ ﻘ ﺪی ﯾ ﺎ ‪ ۵‬روز‬ ‫ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺷﮭﺮوﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯽ‪ -‬داﻧﻤﺎرﮐﯽ‬ ‫ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺣﮑﻢ دادﮔ ﺎه در‬ ‫ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﮫ "ﮐﭙ ﻨ ﮭ ﺎﮔ ﻦ‬ ‫ﭘﺴﺖ" ﮔﻔ ﺖ‪ " :‬دادﮔ ﺎه ﻣ ﺮا ﻣ ﺘ ﮭ ﻢ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ درﺑﺎره ﻣﺮدان ﻣﺴ ﻠ ﻤ ﺎن‬ ‫و اﺳ ﻼم ﮐ ﻠ ﯽ ﮔ ﻮﯾ ﯽ ﮐ ﺮدم‪ .‬اﯾ ﻦ‬ ‫ﻣﻨﺼ ﻔ ﺎﻧ ﮫ ﻧ ﯿ ﺴ ﺖ‪ .‬اﺳ ﻼم ﻗ ﻮاﻧ ﯿ ﻦ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎری دارد ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ اﯾ ﻦ ﻣ ﺮدان‬ ‫ﻣﺴ ﻠ ﻤ ﺎن اﺟ ﺎزه ﻣ ﯽ دھ ﺪ اﻋ ﻤ ﺎل‬ ‫ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﺧ ﻮد ﻋ ﻠ ﯿ ﮫ زﻧ ﺎن و‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن را ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮐﻨﻨﺪ‪".‬‬ ‫ﻓﯿﺮوز ﺑﺬراﻓﻜﻦ ﻣ ﯽ ﮔ ﻮﯾ ﺪ ﮐ ﮫ‬ ‫ﻧ ﮕ ﻔ ﺘ ﮫ ھ ﻤ ﮫ ﻣ ﺮدان ﻣﺴ ﻠ ﻤ ﺎن‬ ‫" ﻣ ﺘ ﺠ ﺎوز" ھﺴ ﺘ ﻨ ﺪ و اﻓ ﺰود‪:‬‬ ‫" اﺣﻤﻘﺎﻧﮫ اﺳ ﺖ اﮔ ﺮ ﮐﺴ ﯽ ﭼ ﻨ ﯿ ﻦ‬ ‫ﺑﺎوری داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪".‬‬ ‫ﯾﺎدآوری ﻛﻨﯿﻢ ﻓﯿﺮوزه در دﻓﺎع‬ ‫و در ﺣ ﻤ ﺎﯾ ﺖ از اﻟ ﯿ ﺎ اﻟ ﻤ ﮭ ﺪی‪،‬‬ ‫ﻣﺒﺎرز ﺿﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﺮی ﺑﺎ ﺑﺎﻻ‬ ‫ﺗ ﻨ ﮫ ﻟ ﺨ ﺖ ﻋ ﻜ ﺲ ھ ﺎﯾ ﺶ را در‬ ‫ﻣﺪﯾﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درج ﻛﺮد‪*.‬‬

‫در داﻧ ﻤ ﺎرک ﯾ ﻌ ﻨ ﯽ ﮐﺸ ﻮری ﮐ ﮫ‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﺶ در اﯾ ﻦ ﺳ ﺎﻟ ﮭ ﺎی اﺧ ﯿ ﺮ‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﺮ ﮐﺸ ﻮری دﯾ ﮕ ﺮی در‬ ‫اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی و اروﭘﺎ ﻗ ﻮاﻧ ﯿ ﻦ ﺿ ﺪ‬ ‫ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺟﺮا ﮐﺮده اﻧ ﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﮫ ﺧﺎرﺟﯿﺎن ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﺣﺘ ﯽ اﺟ ﺎزه‬ ‫ازدواج در ﺧﺎرج از داﻧ ﻤ ﺎرک را‬ ‫ﻧ ﻤ ﯽ دھ ﻨ ﺪ‪ ،‬ﺳ ﯿ ﺎﺳ ﺘ ﮭ ﺎی ﺿ ﺪ‬ ‫ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ اش ﺷﮭﺮه ﻋ ﺎم و ﺧ ﺎص‬ ‫اﺳ ﺖ و ﺑ ﮫ اﯾ ﻦ ﺗ ﺮﺗ ﯿ ﺐ دﺳ ﺘ ﮕ ﺎه‬ ‫ﺣ ﺎﮐ ﻤ ﮫ اش ﯾ ﮏ راﺳ ﯿ ﺴ ﻢ اﻓﺴ ﺎر‬ ‫ﮔﺴﯿﺨﺘﮫ را ﻧﻤﺎﯾﻨ ﺪﮔ ﯽ ﮐ ﺮده اﺳ ﺖ‪،‬‬ ‫ﻓﯿﺮوزه ﺑﺬراﻓﮑﻦ‪ ،‬ھﻨﺮﻣﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ –‬ ‫داﻧﻤﺎرﮐﯽ ﺑﮫ ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺘﮭﻢ ﺷ ﺪه‬ ‫اﺳﺖ ‪ .‬ﻣﯽ ﭘ ﺮﺳ ﯿ ﺪ ﭼ ﺮا؟ ﭼ ﻮن ﺑ ﮫ‬ ‫اﺳﻼم اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ‬ ‫اﯾﻦ دﯾﻦ ﺿﺪ زن اﺳﺖ و ﻣ ﺮوج و‬ ‫ﻣﺸﻮق ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠ ﯿ ﮫ زﻧ ﺎن اﺳ ﺖ‪.‬‬ ‫ﺟﺰای اﯾ ﻦ اﻧ ﺘ ﻘ ﺎد ﺷ ﺠ ﺎﻋ ﺎﻧ ﮫ ﭘ ﻨ ﺞ‬ ‫ھﺰار ﮐﺮون ﺟﺮﯾﻤﮫ ﻧﻘﺪی و ﯾﺎ ﭘ ﻨ ﺞ‬ ‫روز زﻧﺪان اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﯾﮏ ﮐﯿﺲ ﺳﯿﺎﺳ ﯽ اﺳ ﺖ و‬ ‫ﺟ ﻨ ﺎﯾ ﯽ ﻧ ﯿ ﺴ ﺖ‪ .‬ﭼ ﺮا ﮐ ﮫ ﻓ ﯿ ﺮوزه‬ ‫ﺟ ﺮﻣ ﯽ ﻣ ﺮﺗ ﮑ ﺐ ﻧﺸ ﺪه اﺳ ﺖ‪ .‬از‬ ‫آزادی ﺑﯿﺎن ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ‬ ‫و اﻧﺘﻘﺎدش را ﺑﯽ ﭘﺮده ﺑﯿ ﺎن ﻧ ﻤ ﻮده‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬اﻧﺘﻘﺎد ﻓﯿﺮوزه ﺷ ﺎﯾ ﺪ در ﻧ ﺰد‬ ‫ﻋﺪه اﯾﯽ ﺗﻠﺦ ﺑﯿﺎﯾﺪ وﻟﯽ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻗﺮآن‪ ،‬ﺳﯿﺎه ﺑﺮ ﺳﻔﯿ ﺪ‪ ،‬زن ﺳ ﺘ ﯿ ﺰی‬ ‫را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣ ﯽ ﮐ ﻨ ﺪ و ﮐ ﺘ ﮏ زدن‬ ‫زﻧﺎن را ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽ دھﺪ‪ .‬در دﻧ ﯿ ﺎی‬ ‫واﻗﻌﯽ زﻧﺎن در ﮐﺸ ﻮرھ ﺎی اﺳ ﻼم‬ ‫زده ﺑﯽ ﺣ ﻘ ﻮق ﺗ ﺮﯾ ﻦ ﺷ ﮭ ﺮوﻧ ﺪان‬ ‫ﮐﺸ ﻮر ھﺴ ﺘ ﻨ ﺪ و ﻃ ﺒ ﻖ ﻗ ﻮاﻧ ﯿ ﻦ‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺼﻒ ﻣﺮد ﺑ ﮫ ﺷ ﻤ ﺎر ﻣ ﯽ‬ ‫آﯾﻨ ﺪ‪ .‬اﯾ ﻦ زن ﺳ ﺘ ﯿ ﺰی زﻣ ﺨ ﺖ و‬

‫ﻣﺮدم روﺑ ﺮوﺳ ﺖ‪ .‬اﯾ ﻦ ﮐ ﺎﻧ ﺎل ﮐ ﮫ‬ ‫ﺻ ﺪای آزادﯾ ﺨ ﻮاھ ﯽ و ﺑ ﺮاﺑ ﺮی‬ ‫ﻃﻠﺒﯽ اﺳﺖ و ﺻﺪای ﻣﺎ دﺧﺘﺮان و‬ ‫ﭘﺴﺮان ﺟﻮاﻧﯿﺴ ﺖ ﮐ ﮫ از آﭘ ﺎرﺗ ﺎﯾ ﺪ‬ ‫ﺟﻨﺴﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ارﺗﺠﺎﻋﯽ اﺳ ﻼﻣ ﯽ‬ ‫ﺑﯿﺰارﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺧﺒﺮ‬ ‫ھﻤﮫ ﺗﻼﺷﺸﺎن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ ﭼﺸ ﻤ ﺸ ﺎن‬ ‫را ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﮐﮫ ﺧ ﺎرج‬ ‫از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق و در ﮐﻮﭼﮫ و ﺧﯿ ﺎﺑ ﺎن‬ ‫و در ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣ ﯿ ﮕ ﺬرد ﺑ ﺒ ﻨ ﺪﻧ ﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻼش ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﮫ در ﺑ ﺮاﺑ ﺮ اﯾ ﻨ ﮑ ﮫ‬ ‫ﺑﻄﻮر واﻗﻌﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣﺠﺎﺑﯽ ﺑ ﮫ‬ ‫ﺟﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻧ ﺎداﻧ ﯽ‬

‫ﺑﺰﻧﻨﺪ و از ھﻤﯿﻦ رو ﺑﮫ ﺳﺮاغ دﯾ ﻦ‬ ‫زﻧ ﺎن ﺷ ﺮﮐ ﺖ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪه در ﺑ ﺎﺷ ﮕ ﺎه‬ ‫آرارات رﻓﺘﮫ و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﯾﻨ ﮑ ﮫ‬ ‫ﻣﺬاھﺐ و ادﯾﺎن ﮐﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾ ﮕ ﺎﻧ ﮫ‬ ‫را ﻗ ﺒ ﻮل دارﻧ ﺪ در اﯾ ﺮان ﺑ ﮫ‬ ‫ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ آزاد و ﺑ ﺪون ھ ﯿ ﭻ‬ ‫"ﺗ ﺮس و دﻟ ﮭ ﺮه ای" زﻧ ﺪﮔ ﯽ‬ ‫ﻣ ﯿ ﮑ ﻨ ﻨ ﺪ‪ ،‬اﻣ ﺎ "ﺑ ﺎﯾﺴ ﺘ ﯽ" ﻗ ﻮاﻧ ﯿ ﻦ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺿﻊ ﺷ ﺪه در ﮐﺸ ﻮر را‬ ‫رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺐ ﻣﯿﮑ ﻨ ﻨ ﺪ‪.‬‬ ‫واﻗﻌﺎ ﮐﮫ ﻣﻤ ﻠ ﮑ ﺖ " آزادی" اﺳ ﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﯿ ﮕ ﻮﯾ ﻨ ﺪ" آزادی ﻋ ﻘ ﯿ ﺪه و‬ ‫ﺑﯿﺎن و آزادی داﺷ ﺘ ﻦ ھ ﺮ ﻣ ﺮام و‬ ‫ﻣﺴ ﻠ ﮏ"‪ .‬اﯾ ﻨ ﺴ ﺖ ﺣ ﮑ ﻮﻣ ﺖ‬

‫وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ وﺿﻊ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮ ﻧﯿ ﻤ ﯽ‬ ‫از ﺟ ﺎﻣ ﻌ ﮫ در ﮐﺸ ﻮرھ ﺎﯾ ﯽ ﻣ ﺜ ﻞ‬ ‫اﯾﺮان و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺗﺒﺎه ﮐ ﺮده اﺳ ﺖ‪.‬‬ ‫دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﮐ ﻤ ﮫ داﻧ ﻤ ﺎرک ﺑ ﺮ اﯾ ﻦ‬ ‫ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﻇﻠﻢ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐ ﮫ‬ ‫ﺑﮫ زﻧﺎن وارد ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد ﭼﺸ ﻢ ﻣ ﯽ‬ ‫ﺑﻨﺪد و ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻨﻘﺪ ﺟ ﻮان اﯾ ﻦ زن‬ ‫ﺳ ﺘ ﯿ ﺰی آﺷ ﮑ ﺎر ﮔ ﯿ ﺮ داده اﺳ ﺖ‪.‬‬ ‫ﭼﺮا؟ ﭼﻮن ﺷﺎﯾﺪ دل اﺳﻼﻣﯽ ھ ﺎ را‬ ‫راﺿﯽ ﻧﮕﮫ دارد‪ .‬ﭼ ﻮن ﺷ ﺎﯾ ﺪ ﻣ ﯽ‬ ‫ﺧﻮاھﺪ ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن اﯾ ﻦ دﺧ ﺘ ﺮ‬ ‫ﭼﮭﺮه راﺳﯿﺴﻢ دوﻟﺘﯽ را ﺑﭙﻮ ﺷ ﺎﻧ ﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﻮن دﯾﻮار ﮐﻮﺗﺎھﺘﺮی از اﯾﻦ دﺧﺘﺮ‬ ‫ﺟﻮان ﮔﯿﺮ ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﯾ ﻦ ﯾ ﮏ رﯾ ﺎﮐ ﺎری ﻣ ﺤ ﺾ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬آﻧﭽﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤ ﮑ ﻮم ﺷ ﻮد اﯾ ﻦ‬ ‫رﯾ ﺎﮐ ﺎرﯾﺴ ﺖ و ﻧ ﮫ ﻓ ﯿ ﺮوزه ﺑ ﺬر‬ ‫اﻓﮑﻦ‪ .‬ﻓﯿﺮوزه ﻧﯿﺎز ﺑ ﮫ ﺣ ﻤ ﺎﯾ ﺖ ﻣ ﺎ‬ ‫دارد و ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻖ آزادی ﺑ ﯿ ﺎن او‬ ‫ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﮫ دﻓﺎع ﮐﺮد‪ .‬ﻧﯿﺎﯾﺪ ﺗ ﺤ ﺖ ﻧ ﺎم‬ ‫اﺣﺘﺮام ﺑ ﮫ ﻋ ﻘ ﺎﯾ ﺪ دﯾ ﮕ ﺮان آزادی‬ ‫ﺑﯿﺎن ﺷﮭﺮوﻧﺪان را ﺳﻠﺐ ﮐﺮد‪ .‬اﻧﺘﻘﺎد‬ ‫از ﻣﺬھﺐ ﺑﺎﯾﺪ آزاد ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺎج دھ ﯽ‬ ‫ﺑﮫ اﺳﻼﻣﯿﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﺎﺷﺪ‪*.‬‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ اﺑﻠﮭ ﺎن ﻧ ﻤ ﯿ ﺪاﻧ ﻨ ﺪ ﮐ ﮫ دﯾ ﺮ‬ ‫ﻧﯿ ﺴ ﺖ ﮐ ﮫ ﻣ ﺎ دﺧ ﺘ ﺮان و ﭘﺴ ﺮان‬ ‫ﺟﻮان در اﯾ ﺮان درب اﺳ ﺘ ﺎدﯾ ﻮم‬ ‫ورزﺷﯽ آزادی را ﻧﯿ ﺮ ﺑ ﺎ ﺣ ﺠ ﺎب‬ ‫ﺑﺮﮔﯿﺮان و زﻣﯿﻦ زدن اﯾ ﻦ ﭘ ﺮﭼ ﻢ‬ ‫ﺟﺪاﺳﺎزی ﺟﻨﺴﯿ ﺘ ﯽ ﺑ ﮫ روی ﺧ ﻮد‬ ‫ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﺸﻮد‪ .‬اﯾﻦ ھﺎ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐ ﮫ‬ ‫ﭼﯿ ﺰی از ﻋ ﻤ ﺮ ﺣ ﺠ ﺎب و ﺑﺴ ﺎط‬ ‫آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ ﺟﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻧﺸﺮﯾﮫ زن آزاد را ﺑﮫ دﯾﮕﺮان‬ ‫ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻛﻨﯿﺪ!‬


‫ﺻﻔﺤﮫ ‪٧‬‬

‫زن آزد ﺷﻤﺎره ‪١١‬‬

‫ﺗﺠﺎوز‪ ،‬راھﯽ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت و ﮐﻨﺘﺮل‪ ،‬ﻧﮫ ارﺿﺎی ﺟﻨﺴﯽ‬ ‫ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه‪ :‬ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪی‪ -‬ﺑﺎزﺗﻜﺜﯿﺮ از زن آزاد‬ ‫ﺳ ﺎﻻﻧ ﮫ ده ھ ﺎ ﮔ ﺰارش از ﺳ ﻮی‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﺪاﻓ ﻌ ﺎن‬ ‫ﺣ ﻘ ﻮق زﻧ ﺎن در ﺑ ﺎب ﻣ ﯿ ﺰان و‬ ‫ﻣ ﻮارد ﺗ ﺠ ﺎوز ﺑ ﮫ زﻧ ﺎن در‬ ‫ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣ ﺨ ﺘ ﻠ ﻒ دﻧ ﯿ ﺎ ﻣ ﻨ ﺘ ﺸ ﺮ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد )آﺧﺮﯾﻦ آنھﺎ ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻮد‬ ‫از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣ ﻠ ﻞ در ﺑ ﺎب ﺗ ﺠ ﺎوز‬ ‫ﺟﻨﺴﯽ در ﺷﺶ ﮐﺸﻮر آﺳﯿﺎﯾﯽ(‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫ﺟﻨ ﺎﯾ ﺖ در ھ ﻤ ﮫٔ ﮐﺸ ﻮر ھ ﺎ ﺑ ﺪون‬ ‫ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣ ﯿ ﺰان ﺗ ﻮﺳ ﻌ ﮫ ﯾ ﺎﻓ ﺘ ﮕ ﯽ‪،‬‬ ‫ﻣﺬھﺐ‪ ،‬ﻣﻨﻄﻘﮫٔ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﻧ ﻈ ﺎم‬ ‫ﺳﯿﺎﺳ ﯽ ﮐ ﻢ و ﺑ ﯿ ﺶ ﺷ ﺎﯾ ﻊ اﺳ ﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻔﺎوت ﮐﺸﻮر ھﺎ ﺑ ﯿ ﺸ ﺘ ﺮ در ﻧ ﺤ ﻮهٔ‬ ‫ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑ ﺎ اﯾ ﻦ ﺟ ﻨ ﺎﯾ ﺖ‬ ‫ﭼﮫ از ﻟﺤﺎظ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از‬ ‫ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﭼ ﮫ از ﻟ ﺤ ﺎظ ﻣ ﺠ ﺎزات‬ ‫ﻣﺘﺠﺎوز ﻧﻤﻮدار ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺧﺒﺮ ﺻﺪ ھﺎ ھ ﺰار ﺗ ﺠ ﺎوز در‬ ‫ﺳ ﺎل در دﻧ ﯿ ﺎ اﺻ ﻮﻻ ﺑ ﮫ ﮔ ﻮش‬ ‫دﯾﮕﺮان ﻧ ﻤ ﯽ رﺳ ﺪ اﻣ ﺎ ﺑ ﺮﺧ ﯽ از‬ ‫ﻣ ﻮارد ﺗ ﺠ ﺎوز آن ﭼ ﻨ ﺎن ﺗ ﮑ ﺎن‬ ‫دھﻨﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﺎهھﺎ در ﺻ ﺪر‬ ‫اﺧﺒﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮار ﻣ ﯽ ﮔ ﯿ ﺮﻧ ﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﮭﺎر ﻋ ﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻌ ﻤ ﻮﻻ ﺗ ﺠ ﺎوز را‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ دراﻣﺎﺗﯿﺰه ﮐﺮده و ﺧ ﺒ ﺮ آن‬ ‫را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﮫھﺎ و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽﺳﺎزد‪:‬‬ ‫‪) ١‬وﻗﺘﯽ ﺗﺠﺎوز ﺑﮫ ﻧﺤﻮ ﺟﻤﻌﯽ‬ ‫ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﭘﺲ از‬ ‫ﺗﺠﺎوز ﮐﺸﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻣ ﺜ ﻞ دﺧ ﺘ ﺮ‬ ‫‪ ٢٣‬ﺳﺎﻟﮫٔ داﻧﺸﺠﻮی ھ ﻨ ﺪی ﮐ ﮫ در‬ ‫اﺗﻮﺑﻮس در ﺑﺮاﺑﺮ دوﺳ ﺖ ﭘﺴ ﺮش‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﭼﮭﺎر ﻣﺮد ﺑﺪو ﺗﺠﺎوز ﺷﺪ و‬ ‫در ﻧﺘﯿﺠﮫٔ ﺧﺸﻮﻧﺖھﺎی ﺗﺠﺎوزﮔ ﺮان‬ ‫ﺟ ﺎن ﺧ ﻮد را از دﺳ ﺖ داد؛ ﯾ ﺎ‬ ‫ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﺟ ﻤ ﻌ ﯽ در ﺧ ﻤ ﯿ ﻨ ﯽ‬ ‫ﺷﮭﺮ اﺻﻔﮭﺎن ﮐﮫ در ﻃ ﯽ آن ‪١۴‬‬ ‫ﻣﺮد ﺑﮫ ﺷﺶ زن ﺗﺠﺎوز ﮐﺮدﻧﺪ؛‬ ‫‪) ٢‬وﻗﺘﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐ ﻮدک اﺳ ﺖ‬ ‫و در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﮫ در‬ ‫ﻧﻤﯽﺑﺮد؛ ﺑﺴﯿﺎری از دﺧﺘ ﺮاﻧ ﯽ ﮐ ﮫ‬ ‫در ﺳﻨﯿﻦ ‪ ۶‬ﺗﺎ ‪ ١۶‬ﺳﺎﻟ ﮕ ﯽ ﻣ ﻔ ﻘ ﻮد‬ ‫ﻣﯽ ﺷ ﻮﻧ ﺪ در واﻗ ﻊ دزدﯾ ﺪه ﺷ ﺪه‪،‬‬ ‫ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﮐﺸ ﺘ ﮫ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ و‬ ‫‪) ٣‬وﻗﺘﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾ ﺎ ﻗ ﺮﺑ ﺎﻧ ﯿ ﺎن‬ ‫ﺳﺎل ھ ﺎ در اﺳ ﺎرت ﻣ ﺘ ﺠ ﺎوزﻧ ﺪ و‬ ‫ﺗ ﺠ ﺎوز ﺑ ﮫ ﯾ ﮏ روﺗ ﯿ ﻦ ﺗ ﺒ ﺪﯾ ﻞ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻣﻮرد آرﯾﻞ ﮐ ﺎﺳ ﺘ ﺮو‬ ‫در اﯾﺎﻟﺖ اوھﺎﯾﻮ ﮐﮫ ﺳﮫ دﺧ ﺘ ﺮ را‬

‫ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دھﮫ زﻧﺪاﻧ ﯽ ﮐ ﺮده و‬ ‫ﺑﺪانھﺎ ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﮐﺮد؛‬ ‫‪) ۴‬وﻗﺘﯽ ﺗ ﺠ ﺎوزﮔ ﺮ ﭼ ﮭ ﺮه ای‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪهﺗ ﺮ ﺑ ﺮای ﻋ ﻤ ﻮم ﻣ ﺜ ﻞ‬ ‫ورزﺷﮑﺎر ﯾﺎ ھﻨﺮﻣﻨﺪ ﯾ ﺎ ﭼ ﮭ ﺮه ای‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳ ﺖ و اﻓ ﺮاد وﯾ ﺪﯾ ﻮھ ﺎی‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ را‪ -‬در ﺻ ﻮرت وﺟ ﻮد‪-‬‬ ‫ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻣﻮرد اﺗ ﮭ ﺎم‬ ‫زده ﺷﺪه ﺑ ﮫ دوﻣ ﯿ ﻨ ﯿ ﮏ اﺳ ﺘ ﺮاس‬ ‫ﮐﺎن‪ ،‬وزﯾﺮ اﺳﺒﻖ اﻗﺼ ﺎد ﻓ ﺮاﻧﺴ ﮫ‪،‬‬ ‫ﺑﺮای ﺗﺠﺎوز ﺑﮫ ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ھﺘﻞ‬ ‫در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﯾﺎ ﻣﺤ ﮑ ﻮم ﺷ ﺪن دو‬ ‫ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻓﻮﺗﺒﺎل در اﯾﺎﻟﺖ اوھﺎﯾﻮ‪.‬‬ ‫ﺗﺠﺎوزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از‬ ‫آنھﺎ ﺧﺒﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺠ ﺎوز‬ ‫ﺑﮫ دﺧﺘﺮاﻧ ﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ ﻋ ﻨ ﻮان‬ ‫ﺑﺮدهٔ ﺟﻨﺴﯽ از ﯾﮏ ﺷﮭﺮ ﺑ ﮫ ﺷ ﮭ ﺮ‬ ‫دﯾﮕﺮ ﯾﺎ از ﯾﮏ ﮐﺸ ﻮر ﺑ ﮫ ﮐﺸ ﻮر‬ ‫دﯾﮕﺮ ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای آﻣ ﺎده‬ ‫ﮐﺮدن آنھﺎ ﺟﮭﺖ ﮐ ﺎر‬ ‫ﺑ ﮫ ﻋ ﻨ ﻮان ﮐ ﺎرﮔ ﺮ‬ ‫ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺪانھ ﺎ ﺗ ﺠ ﺎوز‬ ‫ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد‪ .‬اﯾ ﻦ ﻧ ﻮع‬ ‫ﺗﺠﺎوز ﺑﺨﺸﯽ از ﯾ ﮏ‬ ‫ﺣﺮﻓﮫ و ﮐﺴ ﺐ و ﮐ ﺎر‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وﻗ ﺘ ﯽ ﻣ ﺮدان‬ ‫) آن ھﺎ ﮐﮫ در ﺗ ﺠ ﺎرت‬ ‫و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺟﻨ ﺴ ﯽ‬ ‫درﮔﯿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ( راه ھ ﺎی ﮔ ﻮﻧ ﺎﮔ ﻮن‬ ‫ﻣﺸ ﺮوع ﻣ ﺜ ﻞ ازدواج و ﮔ ﺮﻓ ﺘ ﻦ‬ ‫دوﺳﺖ دﺧﺘﺮ و ﻏ ﯿ ﺮ ﻣﺸ ﺮوع‪ -‬و‬ ‫ﺷ ﺎﯾ ﺪ ﻏ ﯿ ﺮ ﻗ ﺎﻧ ﻮﻧ ﯽ در ﺑ ﺮﺧ ﯽ‬ ‫ﮐﺸﻮرھﺎ‪ -‬اﻣﺎ راﯾﺞ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻔﺎده از‬ ‫ﺧ ﺪﻣ ﺎت ﮐ ﺎرﮔ ﺮان ﺟ ﻨ ﺴ ﯽ ﺑ ﺮای‬ ‫ارﺿ ﺎی ﻧ ﯿ ﺎزھ ﺎی ﺟ ﻨ ﺴ ﯽ ﺧ ﻮد‬ ‫دارﻧﺪ ﭼﺮا ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﮐﻨ ﻨ ﺪ؟ ﺗ ﻌ ﺪاد‬ ‫زﻧﺎن و ﻣ ﺮدان در ھ ﻤ ﮫٔ ﺟ ﻮاﻣ ﻊ‬ ‫ﺗ ﻘ ﺮﯾ ﺒ ﺎ ﻣﺴ ﺎوی اﺳ ﺖ و از اﯾ ﻦ‬ ‫ﺟﮭﺖ ﻋﻨﺼﺮ ﮐﻤﯿﺎﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧ ﺪ‬ ‫ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﮫ ﺗﺠﺎوز ﺟ ﻨ ﺴ ﯽ‬ ‫ﺑ ﺎﺷ ﺪ‪ .‬ھ ﻤ ﭽ ﻨ ﯿ ﻦ ﺑﺴ ﯿ ﺎری از‬ ‫ﺗﺠﺎوز ھﺎ ﻣﯿ ﺎن ﻣ ﺮد و ھ ﻤ ﺴ ﺮ ﯾ ﺎ‬ ‫دوﺳﺖ دﺧﺘﺮ وی ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد‬ ‫و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺪم دﺳﺘ ﺮﺳ ﯽ ﺑ ﮫ‬ ‫ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﯾﺎ ﻧ ﯿ ﺎز ﺑ ﮫ ارﺿ ﺎی‬ ‫ﺟﻨﺴﯽ اﺻﻮﻻ ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ‬ ‫ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوتھﺎﯾ ﯽ ﮐ ﮫ اﻓ ﺮاد‬

‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺗ ﻠ ﻘ ﯽ از ﺗ ﺠ ﺎوز‬ ‫ﺟﻨﺴﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ‬ ‫ﺟﻨﺎﯾ ﺖ را ﺗ ﻌ ﺮﯾ ﻒ ﮐ ﺮد‪ .‬ﺗ ﺠ ﺎوز‬ ‫ﺟﻨ ﺴ ﯽ ﻋ ﺒ ﺎرت اﺳ ﺖ از داﺷ ﺘ ﻦ‬ ‫ﺳ ﮑ ﺲ ﺑ ﺎ ﻓ ﺮدی ﺑ ﺪون رﺿ ﺎﯾ ﺖ‬ ‫وی‪ .‬از اﯾﻦ ﺟﮭﺖ راﺑﻄﮫٔ ﻣ ﺘ ﺠ ﺎوز‬ ‫و ﺗ ﺠ ﺎوز ﺷ ﺪه ) دوﺳ ﺖ‪ ،‬ﺷ ﻮھ ﺮ‪،‬‬ ‫دوﺳﺖ ﭘﺴ ﺮ( ‪ ،‬ﻣﺸ ﺮوﻋ ﯿ ﺖ دﯾ ﻨ ﯽ‬ ‫) ﺗﺠﺎوز ﺷ ﻮھ ﺮ در ﺻ ﻮرت ﻋ ﺪم‬ ‫ﺗﻤﮑﯿﻦ( ﯾﺎ ﻋ ﺪم آن )ﻣ ﺜ ﻞ ﺗ ﺠ ﺎوز‬ ‫ﺑﺮادر و ﭘ ﺪر( ‪ ،‬وﺿ ﻌ ﯿ ﺖ زن ﯾ ﺎ‬ ‫دﺧﺘﺮ ) ﻣﺴ ﺖ ﯾ ﺎ از ﺧ ﻮد ﺑ ﯿ ﺨ ﻮد‬ ‫ﺑ ﻮدن وی‪ ،‬آراﯾ ﺶ ﯾ ﺎ ﺣ ﺮﮐ ﺎت‬ ‫ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪهٔ زن( ‪ ،‬ﯾﺎ ﻣﺤﻞ وﻗ ﻮع‬ ‫)ﻣ ﮭ ﻤ ﺎﻧ ﯽ و ﻋ ﺮوﺳ ﯽ‪ ،‬ﮐ ﻮه ﯾ ﺎ‬ ‫ﻃﺒﯿﻌﺖ( ﻧ ﻤ ﯽ ﺗ ﻮاﻧ ﺪ ﻣ ﻮﺿ ﻮع را‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴ ﯽ‬ ‫ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﺳﻠﺤﮫ ﺑﺮ روی ﺷ ﻘ ﯿ ﻘ ﮫٔ‬

‫دﺧﺘﺮ ﯾ ﺎ زن اﻧ ﺠ ﺎم ﮔ ﺮﻓ ﺘ ﮫ ﺑ ﺎﺷ ﺪ‬ ‫ﭼﻮن اﯾ ﻦ ﺟ ﻨ ﺎﯾ ﺖ در ﻣ ﺤ ﻞ اﻣ ﻦ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ ﻧﯿﺰ اﻧ ﺠ ﺎم ﻣ ﯽ ﮔ ﯿ ﺮد و‬ ‫ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺠﺎوزﮔﺮ و ﺗﺠﺎوز ﺷ ﺪه ﺑ ﺎ‬ ‫ھﻢ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻗﺒﻠ ﯽ دارﻧ ﺪ‪ .‬ھ ﻤ ﭽ ﻨ ﯿ ﻦ‬ ‫وادار ﮐﺮدن ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﮫ ازدواج ﺑ ﺎ‬ ‫ﺗﺠﺎوز ﺷﺪه ﮐﮫ در ﺑ ﺮﺧ ﯽ ﺟ ﻮاﻣ ﻊ‬ ‫ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آﺑﺮوی دﺧﺘﺮ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮادهٔ‬ ‫وی اﻧ ﺠ ﺎم ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد اﺻ ﻞ وﻗ ﻮع‬ ‫ﺟﻨﺎﯾﺖ را ﻧ ﻤ ﯽ ﭘ ﻮﺷ ﺎﻧ ﺪ و ﺗ ﺮﻣ ﯿ ﻢ‬ ‫ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎھﯿﺖ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ‬ ‫ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﻧﺎﺷ ﯽ از ﺷ ﻮر‬ ‫و اﺣﺴ ﺎس ﻧ ﯿ ﺴ ﺖ ) ﻣ ﺜ ﻞ ﮐﺸ ﺘ ﻦ‬ ‫ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ ﻧ ﺎﺷ ﯽ از ﺗ ﻌ ﺼ ﺐ و‬ ‫ﻏﯿﺮت( ﺑﻠﮑﮫ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿ ﺰ‬ ‫و ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رواﻧﯽ‪،‬‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺣﺴ ﺎﺳ ﯽ اﺳ ﺖ‪ ،‬ﻣ ﺜ ﻞ‬ ‫ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ‪ ،‬ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ‪ ،‬اﺣﺴ ﺎس‬ ‫ﺣﻖ داﺷﺘﻦ ﺑﮫ ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﻧ ﯿ ﺎز‬

‫ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ھﺮﮐﺲ‪ ،‬و ﮔﺎه در ﻧﺘ ﯿ ﺠ ٔﮫ‬ ‫ﻓﺸ ﺎر ﮔ ﺮوه ھ ﻤ ﺴ ﺎﻻن ) در‬ ‫ﺗﺠﺎوزھﺎی ﮔﺮوھﯽ ﮐﮫ ﺳ ﮭ ﻢ ﻗ ﺎﺑ ﻞ‬ ‫ﺗﻮﺟﮭﯽ در ﮐﻞ ﺗ ﺠ ﺎوز ھ ﺎ دارﻧ ﺪ(‪.‬‬ ‫ﺗ ﺠ ﺎوز ھ ﯿ ﭻ رﺑ ﻄ ﯽ ﺑ ﺎ ارﺿ ﺎی‬ ‫ﻏﺮﯾﺰهٔ ﺟﻨﺴﯽ ﻧ ﺪارد ﺑ ﻠ ﮑ ﮫ آن را‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب رواﺑﻂ ﻗ ﺪرت و‬ ‫ﮐﻨﺘﺮل ﻓﮭﻤﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺠ ﺎوزﮔ ﺮ ﺑ ﮫ دﻧ ﺒ ﺎل ارﺿ ﺎی‬ ‫ﻏﺮﯾﺰهٔ ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ ﺑﺮﻗ ﺮاری راﺑ ﻄ ﮫٔ‬ ‫ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻧﺨﺴﺖ او را ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ‬ ‫رام ﺳﺎﺧﺘﮫ و ﺑﻌﺪ ﺑﺪن او را ﻣ ﻮرد‬ ‫ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دھﺪ‪ .‬ﺗﺠﺎوز در‬ ‫رواﺑﻂ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﺜ ﻞ ازدواج ﯾ ﺎ‬ ‫راﺑﻄﮫٔ دوﺳ ﺖ دﺧ ﺘ ﺮ و دوﺳ ﺖ‬ ‫ﭘﺴ ﺮ اﺑ ﺰاری ﺑ ﺮای ﮐ ﻨ ﺘ ﺮل و‬ ‫اﻋﻤﺎل اراده اﺳﺖ‪ .‬ﺗﺠﺎوزﮔ ﺮ ﺑ ﺎ‬ ‫ﻋﻤﻞ ﺧﻮد در اﯾﻦ راﺑ ﻄ ﮫ ﺳ ﻌ ﯽ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ دﺳ ﺖ ﺑ ﺎﻻ ﺗ ﺮ را از آن‬ ‫ﺧﻮد ﺳﺎزد و اﮔ ﺮ واﮐ ﻨ ﺸ ﯽ از‬ ‫ﺳﻮی دﺧﺘﺮ ﯾﺎ ھ ﻤ ﺴ ﺮ ﺻ ﻮرت‬ ‫ﻧﮕﯿﺮد ﻧﻔﺲ ﺗﺤﻘﯿﺮی ﮐ ﮫ از اﯾ ﻦ‬ ‫راﺑﻄﮫ ﺑﺮ وی اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد او‬ ‫را در ﻣﻘﺎم ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﺑﻌ ﯿ ﺖ ﺧ ﻮد‬ ‫را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ و راھﯽ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ در‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﺪارد ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣ ﻤ ﮑ ﻦ‬ ‫اﺳﺖ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺧ ﻮد را ﺑ ﺎ اﺣﺴ ﺎس‬ ‫ﺗ ﺮﺣ ﻢ ﺑ ﮫ ﻣ ﺘ ﺠ ﺎوز ﯾ ﺎ ﻟ ﺬت از‬ ‫ﺧ ﻮد آزاری در راﺑ ﻄ ﮫٔ ﺟ ﻨ ﺴ ﯽ‬ ‫ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ھﺮ دو اﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﮭﺎت‬ ‫او را از ﺗﺤ ﻘ ﯿ ﺮ ﺗ ﺤ ﺖ ﮐ ﻨ ﺘ ﺮل و‬ ‫ﭘ ﺬﯾ ﺮش اﻋ ﻤ ﺎل ﻗ ﺪرت ﻧ ﺠ ﺎت‬ ‫ﻧﻤﯽ دھﺪ‪ .‬ﺧﻮد آزاری ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﮫ‬ ‫در رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ رخ ﻣﯽ دھ ﺪ اﻣ ﺎ‬ ‫ھﻨﮕﺎﻣﯽ اﺑ ﺰار ﮐ ﻨ ﺘ ﺮل و اﻋ ﻤ ﺎل‬ ‫ﻗﺪرت ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ دو ﻃﺮﻓﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺑ ﮫ‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ اﮔﺮ ﻣﺮد دوﺳ ﺖ دارد‬ ‫زن را ﻧﯿﺸﮕﻮن ﺑﮕﯿ ﺮد ﯾ ﺎ ﺿ ﺮﺑ ﮫ‬ ‫ﺑﺰﻧﺪ زن ﻧ ﯿ ﺰ ﺑ ﺎ ﮔ ﺎز ﮔ ﺮﻓ ﺘ ﻦ ﯾ ﺎ‬ ‫ﺗﺎزﯾﺎﻧﮫ زدن و اﻋﻤﺎﻟﯽ از آن ﻗﺒ ﯿ ﻞ‬ ‫) در ﺑ ﺎزی ﻧ ﻘ ﺶ ھ ﺎ( ﺧ ﻮد را از‬ ‫ﻣ ﻮﺟ ﻮد درﺟ ﮫ دو ﺑ ﻮدن در اﯾ ﻦ‬ ‫راﺑ ﻄ ﮫ رھ ﺎﯾ ﯽ ﺑ ﺨ ﺸ ﺪ‪ .‬اﺣﺴ ﺎس‬


‫زن آزد ﺷﻤﺎره ‪١١‬‬

‫ﺗﺠﺎوز و ﺗﻤﺪن!‬ ‫ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺻﺎﺑﺮ‬ ‫ﻣﺎرﮐﺲ در ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ درﺟﮫ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌ ﮫ و ﺗ ﻌ ﺎﻟ ﯽ ھ ﺮ ﺟ ﺎﻣ ﻌ ﮫ را‬ ‫ﻣﯿﺘﻮان از راﺑﻄﮫ زن و ﻣﺮد در آن‬ ‫ﺗﺸ ﺨ ﯿ ﺺ داد‪ .‬ﺧ ﻮب‪ ،‬اﮔ ﺮ ﺣ ﺘ ﯽ‬ ‫ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﮭ ﺎ و‬ ‫ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺑﯿﻨﺪازﻧﯿﻢ‪ ،‬ﺑﺎ اﯾ ﻦ ﮐ ﻮھ ﯽ‬ ‫از آﻣ ﺎر ﺗ ﺠ ﺎوز ھ ﺎ و ﺟ ﻨ ﺎﯾ ﺎت‬ ‫وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ ای ﮐ ﮫ در ﭼ ﮭ ﺎر ﮔ ﻮﺷ ﮫ‬ ‫ﺟﮭﺎن ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن ﺟ ﺮﯾ ﺎن دارد‪ ،‬ﺑ ﺎ‬ ‫اﯾ ﻦ ﺻ ﻨ ﻌ ﺖ ﻋ ﻈ ﯿ ﻢ و‬ ‫روﺑﮫ رﺷ ﺪ ﻓ ﺤ ﺸ ﺎء‪ ،‬ﺑ ﺎ‬ ‫اﯾﻨﮭﻤﮫ ﺧﺘﻨﮫ زﻧ ﺎن‪ ،‬ﻗ ﺘ ﻞ‬ ‫ھ ﺎی ﻧ ﺎﻣ ﻮﺳ ﯽ‪ ،‬اﺳ ﯿ ﺪ‬ ‫ﭘ ﺎﺷ ﯽ و ﺳ ﻨ ﮕ ﺴ ﺎر و‬ ‫ﺣﺠﺎب و ﻏﯿﺮه‪ ،‬ﺑﺎﯾ ﺪ ﺑ ﮫ‬ ‫ﭼﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ای در ﻣ ﻮرد‬ ‫ﺑﺸﺮ ﺑﺮﺳﯿﻢ؟ ﺟ ﺰ اﯾ ﻨ ﮑ ﮫ‬ ‫ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮐ ﮫ ﻣ ﺎ در‬ ‫ﻋﺼﺮ وﺣﺸﯿﮕﺮی ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮﯾﻢ؟‬ ‫اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻧﺘﯿ ﺠ ﮫ ﮔ ﯿ ﺮی ﯾ ﮏ‬ ‫ﺑ ﯽ اﻧﺼ ﺎﻓ ﯽ ﻋ ﻤ ﯿ ﻖ ھﺴ ﺖ‪ .‬ﺑ ﯽ‬ ‫اﻧﺼ ﺎﻓ ﯽ ﻧﺴ ﺒ ﺖ ﺑ ﮫ " ﻋﺼ ﺮ‬ ‫وﺣﺸﯿﮕ ﺮی"! ﻋﺼ ﺮ وﺣﺸ ﯿ ﮕ ﺮی‬ ‫ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﮫ دوره ای اﻃﻼق ﻣﯿ ﺸ ﻮد‬ ‫ﮐ ﮫ ﺑﺸ ﺮ ﺑ ﮫ ﺷ ﮑ ﺎر و ﮔ ﺮدآوری‬ ‫ﺧ ﻮراک ﻣﺸ ﻐ ﻮل ﺑ ﻮد‪ .‬ﺑﺼ ﻮرت‬ ‫ﺟﻤﺎﻋﺎت اﺷﺘ ﺮاﮐ ﯽ اوﻟ ﯿ ﮫ زﻧ ﺪﮔ ﯽ‬ ‫ﻣﯿﮑﺮد و ﻧ ﮫ ھ ﻨ ﻮز ﮐﺸ ﺎورزی و‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻠﺪ ﺑﻮد‪ ،‬ﻧﮫ ﺧﻂ را اﺧﺘ ﺮاع‬ ‫ﮐﺮده ﺑﻮد‪ ،‬و ﻧﮫ از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و دوﻟﺖ‬

‫از ﺻﻔﺤﮫ ‪ ٧‬ﺗﺠﺎوز راھﯽ ‪...‬‬ ‫ﺗﺮﺣﻢ ﻧﯿﺰ در دراز ﻣﺪت ﻧﻤﯽﺗ ﻮاﻧ ﺪ‬ ‫در راﺑﻄﮫٔ ﻗﺪرت اﯾﺠﺎد ﺗﻮازن ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺲزﻣﯿﻨﮫٔ ﻣﺘﺠﺎوز‬ ‫اﻓ ﺮاد ﻣ ﺘ ﺠ ﺎوز ﻣ ﻤ ﮑ ﻦ اﺳ ﺖ‬ ‫ﺧﻮد ﻗ ﺮﺑ ﺎﻧ ﯽ ﺗ ﺠ ﺎوز در ﮐ ﻮدﮐ ﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾ ﺎ در ﻣ ﻌ ﺮض ﺧﺸ ﻮﻧ ﺖ و‬ ‫ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎد ٔه ﺟﻨ ﺴ ﯽ ﻗ ﺮار ﮔ ﺮﻓ ﺘ ﮫ‬ ‫ﺑ ﺎﺷ ﻨ ﺪ‪ .‬آن ھ ﺎ ﻣ ﻤ ﮑ ﻦ اﺳ ﺖ در‬ ‫ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺷﺎھﺪ ﺗﺠﺎوز و‬ ‫اﻋﻤﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﮫ ﻣﺎدر ﯾ ﺎ ﺧ ﻮاھ ﺮ‬ ‫ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادهٔ ﺧﻮد ﺑﻮده‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ھﻤﮫٔ اﯾﻦھﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧ ﺪ زﻣ ﯿ ﻨ ﮫٔ‬ ‫ذھﻨﯽ را ﺑﺮای ﺗﺠﺎوز ﻓﺮاھﻢ ﮐ ﺮده‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾ ﻦ ﺳ ﻮاﺑ ﻖ‬ ‫ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮐﻨﻨﺪهٔ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﺗ ﺠ ﺎوز‬ ‫ﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ‬ ‫ﺗﻨﮭﺎ وﺟﮫ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ وی ﻧﯿﺴ ﺖ‪ .‬او‬ ‫ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗ ﺎﻧ ﻮن‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮد‪ .‬از ﺑﯿﻤﺎر ﺟﻨﺴﯽ‬ ‫ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﮫ ﺧﻮد را در‬

‫ﺻﻔﺤﮫ ‪٨‬‬ ‫و ﻃ ﺒ ﻘ ﺎت اﺟ ﺘ ﻤ ﺎﻋ ﯽ و ﺧ ﺎﻧ ﻮاده‬ ‫ﭘﺪرﺳﺎﻻر ﺧﺒﺮی ﺑﻮد‪ .‬در آن ﻋﺼﺮ‬ ‫"وﺣﺸﯿﮕﺮی" ﺗﻘﺴﯿ ﻢ ﮐ ﺎر ﻃ ﺒ ﯿ ﻌ ﯽ‬ ‫ﺑﯿﻦ زﻧﺎن و ﻣ ﺮدان ﺑ ﻮد و ﻧ ﻮﻋ ﯽ‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﯿﻦ دو ﺟﻨﺲ و ھ ﻤ ﮫ آﺣ ﺎد‬ ‫ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد‪ .‬ﻧ ﻤ ﯽ ﺧ ﻮاھ ﻢ‬ ‫آن ﺑﺮاﺑﺮی زﻣ ﺨ ﺖ و اوﻟ ﯿ ﮫ ﺑ ﯿ ﻦ‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻘﺐ ﻣ ﺎﻧ ﺪﮔ ﯽ‬ ‫ﺗ ﻮﻟ ﯿ ﺪ و ﺿ ﺮورت زﻧ ﺪﮔ ﯽ‬ ‫دﺷﻮارﺷﺎن ﺑﻮد را اﯾﺪه آﻟ ﯿ ﺰه ﮐ ﻨ ﻢ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ اﻧﻘﯿﺎد زن ﯾﺎ ﺑﺮدﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ )ﮐﮫ‬ ‫ﺑﮫ زﻧﺎن ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺜﻼ ﺷﺎﻣﻞ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن ھﻢ ﻣﯿﺸﻮد( اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﺤﺼ ﻮل‬ ‫دوره ﺗﻤﺪن اﺳﺖ‪ .‬اﻧﻘﯿﺎد زن ﺑﺎ ھﻤ ﮫ‬

‫ﻣﺒﺎرزات ﻗﮭﺮﻣ ﺎﻧ ﺎﻧ ﮫ ﺟ ﻨ ﺒ ﺶ ھ ﺎی‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮی ﻃﻠﺒﺎﻧﮫ و ﺳ ﻮﺳ ﯿ ﺎﻟ ﯿ ﺴ ﺘ ﯽ‪،‬‬ ‫ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ھﻤﮫ ﭘﯿﺸﺮوی ھﺎی ﺣﻘﻮﻗ ﯽ‬ ‫و ﻣﺪﻧﯽ‪ ،‬ھﻨﻮز ﮐﮫ ھﻨﻮز اﺳﺖ ﺗﻤﺪن‬ ‫ﺑﺸﺮی ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺿﺪ زن اﺳﺖ!‬ ‫اﮔ ﺮ ذره ای ﺑ ﮫ اﯾ ﻦ ﺷ ﮏ‬ ‫دارﯾﺪ‪ ،‬اﮔ ﺮ آﻣ ﺎرھ ﺎی وﺣﺸ ﺘ ﻨ ﺎک‬ ‫ﺗﺠﺎوز و ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ و ﻓ ﺤ ﺸ ﺎء و‬ ‫ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش دﺧﺘﺮان ﺷﻤﺎ را ﺑ ﮫ‬ ‫اﯾﻦ ﺑﺎور ﻧﻤ ﯽ رﺳ ﺎﻧ ﺪ ﮐ ﮫ ﺟ ﻮاﻣ ﻊ‬ ‫ﺑﺸﺮی ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﻣﺮدﺳ ﺎﻻر و ﺿ ﺪ‬ ‫زن اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻧ ﻤ ﻮﻧ ﮫ‬ ‫ﺑﮫ ﻣﺬاھﺐ اﺻﻠﯽ دﻧﯿﺎ ﺗﻮﺟ ﮫ ﮐ ﻨ ﯿ ﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺬاھﺐ ھﻤﮫ ﺷﺎن ﺑﮫ ﺷﺪت ﺿ ﺪ‬ ‫زن ھﺴﺘﻨ ﺪ‪ .‬ﭼ ﺮا ﮐ ﮫ اﯾ ﻦ ﻣ ﺬاھ ﺐ‬ ‫اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺟﺎﻣﻌ ﮫ ﻃ ﺒ ﻘ ﺎﺗ ﯽ ﺑ ﺮای‬ ‫ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاردن ﺟﻮاﻣﻊ اﺷﺘﺮاﮐ ﯽ‬ ‫و ﻣ ﺎدر ﺳ ﺎﻻر اوﻟ ﯿ ﮫ ﺑ ﻮدﻧ ﺪ‪ .‬اﯾ ﻦ‬ ‫ﻣﺬاھﺐ ھﻤﮫ ھﻨﻮز ﻣﺤﺘﺮم و ﺣ ﺎﮐ ﻢ‬ ‫اﻧﺪ ‪ .‬اﯾﻦ دوره ﻓﺌ ﻮداﻟ ﮭ ﺎ و ﭘ ﺎدﺷ ﺎن‬ ‫ﻋﺼﺮ ﻋﺘﯿﻖ ﻧ ﯿ ﺴ ﺖ‪ .‬اﯾ ﻦ ﻣ ﺬاھ ﺐ‬ ‫دوره ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭ ﺎﻧ ﯽ اﺳ ﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐ ﮫ ھ ﻨ ﻮز ھ ﻤ ﮫ ﻗ ﺪرت‬ ‫ھﺎی ﺑ ﺰرگ ﭘ ﺎپ را ﺣ ﻠ ﻮا ﺣ ﻠ ﻮا‬ ‫ﻣﯿﮑ ﻨ ﻨ ﺪ‪ .‬ﺑ ﮫ رﯾ ﺶ ﺷ ﯿ ﺦ اﻻزھ ﺮ و‬ ‫اﻣﺎﻣﺎن ﺟﻤﻌﮫ و ﻧﻈ ﯿ ﺮ آﻧ ﮭ ﺎ دﺧ ﯿ ﻞ‬ ‫ﻣ ﯽ ﺑ ﻨ ﺪﻧ ﺪ و ﯾ ﺎ زﯾ ﺮ ﭘ ﺎی اﻣ ﺜ ﺎل‬ ‫داﻻﯾ ﯽ ﻻﻣ ﺎ ﻓ ﺮش ﻗ ﺮﻣ ﺰ ﭘ ﮭ ﻦ‬ ‫ﻣﯿﮑﻨ ﻨ ﺪ‪ .‬واﻗ ﻌ ﺎ اﮔ ﺮ ﯾ ﮏ ذره در‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣ ﺮد ﺟ ﺪی ﺑ ﺎﺷ ﯿ ﻢ‬ ‫اوﻟﯿﻦ ﮐ ﺎر اﯾ ﻨ ﺴ ﺖ ﮐ ﮫ ھ ﻤ ﮫ اﯾ ﻦ‬ ‫ﻣﺬاھﺐ را ﺑﮫ ﺟﺮم ﺿ ﺪ زن ﺑ ﻮدن‬ ‫ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑ ﺮای ارﺗ ﮑ ﺎب ﺑ ﮫ‬ ‫ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋ ﻠ ﯿ ﮫ ﺑﺸ ﺮﯾ ﺖ‬ ‫ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬

‫ﻣﻌﺮض درﻣﺎن ﻗﺮار دھﺪ‪ .‬ﺑﯿﻤ ﺎری‬ ‫راﻓﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧ ﻈ ﺮﯾ ﮫ ای‬ ‫ﮐﮫ ھﻤﮫٔ ﻣﺠﺮﻣﺎن را ﺑ ﯿ ﻤ ﺎر ﺗ ﻠ ﻘ ﯽ‬ ‫ﻣ ﯽ ﮐ ﻨ ﺪ ﺗ ﺠ ﺎوزﮔ ﺮان ﺟ ﻨ ﺴ ﯽ را‬ ‫ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﺑ ﯿ ﻤ ﺎران ﺑ ﺎﯾ ﺪ‬ ‫در ﻣ ﺮاﮐ ﺰی دور از ﺟ ﺎﻣ ﻌ ﮫ‬ ‫ﻧﮕﺎھﺪاری ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ اﻓﺮاد‬ ‫آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ‪ .‬زن ﯾﺎ دﺧ ﺘ ﺮی ﮐ ﮫ‬ ‫ﻣﻮرد ﺗ ﺠ ﺎوز ﻗ ﺮار ﻣ ﯽ ﮔ ﯿ ﺮد ﺑ ﮫ‬ ‫ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ زﻧﺪﮔ ﯽ ﻋ ﺎدی‬ ‫ﺑﺎزﮔﺮدد و ﺗ ﺮﻣ ﯿ ﻢ وی ﺳ ﺎل ھ ﺎ و‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ دھﮫھﺎ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ‪.‬‬

‫آﺑﺮوی ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﺗ ﺮس از‬ ‫ﻣﺘﺠﺎوز ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬از اﯾ ﻦ‬ ‫ﺟﮭﺖ ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑ ﺎﯾ ﺪ ﺑ ﺎ‬ ‫ﻓ ﺮاھ ﻢ ﮐ ﺮدن ﻣﺼ ﻮﻧ ﯿ ﺖ ﺑ ﺮای‬ ‫ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﻣﮑﺎن ﺷﮑ ﺎﯾ ﺖ آن ھ ﺎ را‬ ‫ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﻨﺪ؛ ‪ (٢‬ﻣﺘﺠﺎوزان ﺟ ﻨ ﺴ ﯽ‬ ‫اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را دارﻧﺪ ﮐﮫ ﻋﻤﻞ ﺧ ﻮد‬ ‫را ﺑﺎر ھﺎ ﺗ ﮑ ﺮار ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ و از اﯾ ﻦ‬ ‫ﺟﮭﺖ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ھﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫در رواﺑﻂ اﺟﺘ ﻤ ﺎﻋ ﯽ و ﺻ ﻤ ﯿ ﻤ ﯽ‬ ‫ﺧ ﻮد ھ ﻮﺷ ﯿ ﺎر ﺑ ﺎﺷ ﻨ ﺪ؛ و ‪(٣‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔ ﺮﻓ ﺘ ﻦ اﯾ ﻦ‬ ‫واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻼش ﺧﻮد را‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از دﺧﺘﺮان ﺧﻮد ﺗ ﺎ‬ ‫ﺳﻨﯿﻦ ﺑﻠﻮغ ﻋﻘ ﻼﻧ ﯽ و ﺟﺴ ﻤ ﯽ ﺑ ﮫ‬ ‫ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ و ھﻤﮫٔ اﻣﮑ ﺎﻧ ﺎت دﻓ ﺎع‬ ‫از ﺧ ﻮد را ﺑ ﺮای آن ھ ﺎ ﻓ ﺮاھ ﻢ‬ ‫ﺑﯿﺎورﻧﺪ و اﺧﻄﺎرھﺎی ﻻزم را ﺑ ﮫ‬ ‫آنھﺎ ﺑﺪھﻨﺪ‪ .‬ﻣ ﺪارس ﻧ ﯿ ﺰ در اﯾ ﻦ‬ ‫زﻣﯿﻨﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻣﻮزش ھ ﺎی ﻻزم‬ ‫را ﺑﺮای ﭘ ﯿ ﺸ ﮕ ﯿ ﺮی ﺑ ﮫ دﺧ ﺘ ﺮان‬ ‫ﺟﻮان اراﺋﮫ ﮐﻨﻨﺪ‪*.‬‬

‫ﻣﺨﻠﻔﺎت وﺣﺸﺘﻨﺎک آن از ﻓﺤﺸﺎء و‬ ‫ﺗ ﺠ ﺎوز ﮔ ﺮﻓ ﺘ ﮫ ﺗ ﺎ ﺣ ﺮﻣﺴ ﺮاھ ﺎ و‬ ‫ﮐ ﻤ ﺮﺑ ﻨ ﺪ ﻋ ﻔ ﺖ و ﺧ ﺘ ﻨ ﮫ زﻧ ﺎن و‬ ‫ﺣﺠﺎب و ﻏﯿﺮه‪ ،‬ھ ﻤ ﺮاه ﺑ ﺎ ﻣ ﻮﻟ ﻔ ﮫ‬ ‫ھﺎی اﺻﻠﯽ "ﺗﻤﺪن" ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻟ ﮑ ﯿ ﺖ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‪ ،‬ﺷﮑﻞ ﮔﯿ ﺮی ﻃ ﺒ ﻘ ﺎت‪،‬‬ ‫ﭘﺪر ﺳﺎﻻری و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷ ﺪن زن ﺑ ﮫ‬ ‫ﺟ ﻨ ﺲ ﻓ ﺮودﺳ ﺖ ﺑ ﻮﺟ ﻮد آﻣ ﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﮐﻞ ﺗﻤﺪن ﯾﮏ ﺗ ﺤ ﻮل‬ ‫ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﮫ و ﺿﺪ زن ﺑﻮده و ﺗ ﺎ‬ ‫ﺑﮫ اﻣﺮوز ھﻢ اﺳﺎﺳﺎ اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ را‬ ‫ﺣﻔﻆ ﮐ ﺮده اﺳ ﺖ‪ .‬ﻋ ﻠ ﯿ ﺮﻏ ﻢ ھ ﻤ ﮫ‬

‫ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺎﻣﻌﮫ‬ ‫ﻣ ﻄ ﺎﻟ ﻌ ﺎت اﻧ ﺠ ﺎم ﺷ ﺪه ﻧﺸ ﺎن‬ ‫ﻣﯽ دھﻨ ﺪ ﮐ ﮫ ﺗ ﻨ ﮭ ﺎ درﺻ ﺪ ﺑﺴ ﯿ ﺎر‬ ‫ﮐ ﻮﭼ ﮑ ﯽ از ﻣ ﺘ ﺠ ﺎوزان ﺟ ﻨ ﺴ ﯽ‬ ‫ﻣﻮرد اﺗﮭﺎم‪ ،‬ﻣﺤﺎﮐ ﻤ ﮫ و ﻣ ﺠ ﺎزات‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻧ ﮑ ﺘ ﮫ ﺑ ﺪﯾ ﻦ ﻣ ﻌ ﻨ ﯽ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﮫ‪ (١ :‬ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺮﺑ ﺎﻧ ﯿ ﺎن‬ ‫از ﮔﺰارش ﺑﮫ ﭘ ﻠ ﯿ ﺲ ﺑ ﺮای ﺣ ﻔ ﻆ‬

‫ﺣﺎل ﺑﮫ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﺗﺠﺎوز ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ‪.‬‬ ‫داﻧﺸﻤ ﻨ ﺪان و ﺟ ﺎﻣ ﻌ ﮫ ﺷ ﻨ ﺎﺳ ﺎن و‬ ‫رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن زﯾﺎدی ﺑﮫ ﭼﻨﺪ و ﭼ ﻮن‬ ‫ﺗ ﺠ ﺎوز ﻣ ﯽ ﭘ ﺮدازﻧ ﺪ‪ .‬ﻋ ﻠ ﯿ ﺮﻏ ﻢ‬ ‫ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺜﺒﺖ ﮐﺎرﺷﺎن اﻣﺎ ﻣ ﻌ ﻤ ﻮﻻ‬ ‫اﯾ ﻦ ﻣﺴ ﺎﻟ ﮫ اﺻ ﻠ ﯽ را ﻓ ﺮاﻣ ﻮش‬ ‫ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﺠﺎوز ﺗ ﻨ ﮭ ﺎ وﺟ ﮭ ﯽ از‬ ‫ﯾﮏ "ﺗﻤﺪن" ﺿﺪ زن و ﺿﺪ ﺑﺸﺮی‬ ‫ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻤﺪن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ و اﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬ﺗﻤﺪن ﻣﺒﺘﻨ ﯽ‬ ‫ﺑﺮ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯽ‪ ،‬ﺗﻤﺪن ﻣﺒﺘﯽ ﺑ ﺮ‬ ‫ﺑﺮدﮔﯽ ﮐﮫ اﻣﺮوز ﺑﮫ آﺧﺮﯾﻦ ﺷ ﮑ ﻞ‬ ‫ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺑ ﺮدﮔ ﯽ ﻣ ﺰدی رﺳ ﯿ ﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻤﺪﻧﯽ ﮐﮫ ھﻨﻮز ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾ ﺦ‬ ‫ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾ ﺪ آﻧ ﺮا ﺑ ﺮﭼ ﯿ ﺪ‪.‬‬ ‫ھﺮ درﺟﮫ ﻣﺒﺎرزه ﻋ ﻠ ﯿ ﮫ ﺗ ﺠ ﺎوز و‬ ‫ﻓ ﺤ ﺸ ﺎء و ﺑ ﺮدﮔ ﯽ ﺟ ﻨ ﺴ ﯽ و ﺑ ﯽ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﯽ زﻧﺎن اﻟﺒﺘﮫ ﻗﺪﻣﯽ در اﯾﻦ راه‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﻣﺎدام‬ ‫ﮐﮫ ﺑﺴﺎط ﺑﺮدﮔﯽ ﻣﺰدی و ﺣﺎﮐﻤﯿ ﺖ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ و ﺳﻮد و ﭘﻮل و اﺧﻼﻗ ﯿ ﺎت‬ ‫و ﺳﻨﺖ ھﺎی ﻧﺮﯾﻨﮫ ﺳﺎﻻر ﻣ ﺘ ﺮادف‬ ‫ﺑﺎ آن ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ‪ ،‬آﻧﮕﺎه زﻧﺎن از‬ ‫اوﻟﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑ ﯿ ﻤ ﺎر‬ ‫و اﯾﻦ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﺪ ﺑﺸﺮی‬ ‫ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد‪* .‬‬ ‫ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﺠﯿﺪ ﻣ ﺤ ﻤ ﺪی را ﺗ ﻤ ﺎﻣ ﺎ اﯾ ﻨ ﺠ ﺎ‬ ‫آوردﯾﻢ‪ .‬از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻛﺎر ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸ ﺘ ﺮ‬ ‫اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪ .‬اﻣﺎ اﺷﻜ ﺎل ﻣ ﻘ ﺎﻟ ﮫ در آﺧ ﺮ‬ ‫آن اﺳﺖ‪ .‬ﻧﻘﺶ ﻋﻈﯿﻢ دوﻟﺖ و ﺗﺎﺛﯿ ﺮ آن‬ ‫ﺑﺮ ﻣﺤﺪود و ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ ﻣﮭﺎر ﺗﺠﺎوز ﻣﻌ ﻠ ﻮم‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﺣﺘﯽ ﺧﻨﺜﯽ ﻛ ﺮدن ﺗ ﺠ ﺎوز ﭼ ﮫ‬ ‫در ﺧﺎﻧﮫ و ﭼﮫ ﺑﯿﺮون آن ﻧﻘ ﺶ ﺗ ﻌ ﯿ ﯿ ﻦ‬ ‫ﻛﻨ ﻨ ﺪه ای ﺑ ﮫ دوﻟ ﺖ ﻣ ﯽ دھ ﺪ‪ .‬اﯾ ﻨ ﺠ ﺎ‬ ‫دوﻟﺖ و اﻣ ﻜ ﺎﻧ ﺎت ﻣ ﺎدی ای ﻛ ﮫ ﺑ ﺎﯾ ﺪ‬ ‫ﺻﺮف ﻣﺒﺎرزه ھﻤﮫ ﺟ ﺎﻧ ﺒ ﮫ ﺑ ﺎ ﺗ ﺠ ﺎوز‬ ‫ﺷﻮد ﻗ ﺎﺑ ﻞ ﻟ ﻤ ﺲ ﻧ ﯿ ﺴ ﺖ‪ .‬ﻧ ﻮﻋ ﯽ ﻛ ﺎر‬ ‫ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺻﺮف را ﺑﮫ ذھﻦ ﻣ ﯽ آورد‪.‬‬ ‫در ﺑﺨﺶ آﺧﺮ ﻣﻄﻠﺐ‪ ،‬ﻓﻘ ﻂ ﺑ ﮫ آﮔ ﺎھ ﯽ‬ ‫رﺳ ﺎﻧ ﯽ ﺧ ﺎﻧ ﻮاده و ﻣ ﺤ ﯿ ﻂ آﻣ ﻮزﺷ ﯽ‬ ‫ﺗﺎﻛﯿﺪ دارد‪ .‬در ﺣﺎﻟﯽ ﻛ ﮫ ﻣ ﯿ ﺪاﻧ ﯿ ﻢ اﯾ ﻦ‬ ‫ﯾ ﻚ ﺑ ﺨ ﺶ از ﻛ ﺎر اﺳ ﺖ ‪ .‬ﻧ ﻈ ﺎم‬ ‫ﻛ ﺎﭘ ﯿ ﺘ ﺎﻟ ﯿ ﺴ ﺘ ﯽ در ﻋﺼ ﺮ اﻧ ﻘ ﻼﺑ ﺎت‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻤﺎم زﻧﺎن را از ﻛﻨ ﺞ‬ ‫ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯿﺮون ﻛﺸﯿﺪه و ﺑ ﮫ ﻧ ﯿ ﺮوی ﻛ ﺎر‬ ‫ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻛﺮد‪ ،‬ﺑ ﺎ ھ ﻤ ﯿ ﻦ ﻧ ﯿ ﺮو و اﻣ ﻜ ﺎن‬ ‫ﻣﺎدی ﻣ ﯿ ﺸ ﻮد زﻧ ﺎن را از اﺳ ﺎرت و‬ ‫ﺗﺠﺎوز ﺟ ﻨ ﺴ ﯽ ﻧ ﺠ ﺎت داد‪ .‬ﺿ ﺮوری‬ ‫ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ‪ .‬و اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﻛﮫ ﻣﻘﺎﻟ ﮫ آﻗ ﺎی‬ ‫ﻣﺤﻤﺪی وارد اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪*.‬‬

230913 zan e azad no 11  

نشریه زن آزاد شماره ۱۱ به تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۳ منتشر شد زن آزاد دوشنبه ها منتشر می گردد

Advertisement