Page 1

‫ﺷﻤﺎره ‪۶‬‬

‫زن آزاد‬

‫دوﺷﻨﺒﮫ ‪ ٢٨‬ﻣﺮداد ‪ ١٩ -٩٢‬اوت‪٢٠١٣‬‬ ‫ﺳﺮدﺑﯿﺮ‪ :‬ﻛﯿﻮان ﺟﺎوﯾﺪ‬ ‫‪fitnah.movement@gmail.com‬‬

‫ﻧﺸﺮﯾﮫ ﻓﺘﻨﮫ ‪ -‬ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮای رھﺎﺋﯽ زن‬

‫اﺧﺮاج ﺑﺨﺎطﺮ‬ ‫زﯾﺒﺎﺋﯽ‬

‫دو ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ‬ ‫ﮐﯿﻮان ﺟﺎوﯾﺪ‬ ‫ﻣﺨﺎطﺮات اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺷﻤﺎره‬ ‫اﯾﻦ ﺷﻤﺎره و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﻤﺎره ﺑﻌﺪی‬ ‫زن آزاد در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ آﻣﺎده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫در اروﭘﺎ‪ ،‬ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ ﮔﺸﺖ و‬ ‫ﮔﺬار اﺳﺖ؛ ﻓﺼﻞ ﺳﻔﺮ ﺑﮫ ﻣﻨﺎطﻖ‬ ‫ﮔﺮم ﺳﯿﺮ و ﺷﻨﺎ و راه رﻓﺘﻦ ھﺎی‬ ‫ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن در ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮫ‪.‬‬ ‫اﻣﺴﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮔﺬرﻣﺎن ﺑﮫ‬

‫رم اﻓﺘﺎد‪ .‬دوﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻦ و‬ ‫ھﻤﺴﺮم ﺧﺒﺮ داد ﺑﺮای دﯾﺪار ﺑﺎ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺑﺮای ﺳﮫ ھﻔﺘﮫ در‬ ‫آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و از ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺖ‬ ‫اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺧﺎﻧﮫ او‬ ‫را در ﮐﮫ در ﻗﻠﺐ رم ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ‪،‬‬

‫اﺷﻐﺎل ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬ھﻤﺴﺮم اﺻﺮار داﺷﺖ‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ طﻼﺋﯽ را از دﺳﺖ‬ ‫ﻧﺪھﯿﻢ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ‬ ‫ﺷﺮط راﺿﯽ ام ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻧﯿﻨﺎ ﻣﺮادی ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﮫ در‬ ‫اﻧﺠﻤﻦ اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه‬ ‫ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽ و‬ ‫ﺟﺬاﺑﯿﺖ او ﻣﺮدان را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ‬ ‫ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬از ﺳﻮی ھﯿﺌﺖ ﺑﺮرﺳﯽ‬ ‫ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از ﺳﺎﯾﺖ ﻋﺮﺑﯿﮫ‪ ،‬ﻧﯿﻨﺎ‬ ‫ﺳﯿﺎھﮑﻠﯽ ﻣﺮادی ‪ 27‬ﺳﺎﻟﮫ و‬ ‫داﻧﺸﺠﻮی رﺷﺘﮫ ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ‬ ‫ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در اﻧﺠﻤﻦ‬ ‫ﺷﮭﺮدارﯾﮭﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﻌﻨﻮان‬ ‫ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﮭﺮداری ﻗﺰوﯾﻦ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد‪ .‬اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﮫ در روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﯾﺮان‬ ‫وﺳﯿﻌﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﺮد‪ .‬ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﺧﺒﺮ‬ ‫ﺳﺎﯾﺖ ﻋﺮﺑﯿﮫ ﻋﻠﺖ اﺧﺮاج اﯾﻦ زن‬ ‫ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﺮدان ﺑﺨﺎطﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ او‬ ‫اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻘﯿﮫ اﻋﻀﺎ اﻧﺠﻤﻦ‬ ‫ﻣﺮد ھﺴﺘﻨﺪ و ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ھﯿﺌﺖ‬

‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﯾﺎ رد ﺻﻼﺣﯿﺖ‬ ‫ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ‪ ،‬ﺻﻼﺣﯿﺖ او را ﺑﺮای‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ و ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮری ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ‬ ‫ﻗﺮار داده ﺑﻮد‪ .‬اﻣﺎ اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﯿﻨﺎ ﺑﮫ‬ ‫ﺧﺎطﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ اش ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﮭﺮ را‬ ‫ﻓﺮﯾﺐ داده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ‬ ‫رای ﻻزم را ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن‬ ‫ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ‪ .‬از اﯾﻦ رو ﻣﺎ ﻧﻤﯽ‬ ‫ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﮐﺎر‬ ‫ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺷﺮط اﯾﻦ ﺑﻮد ﺣﺘﻤﺎ زن آزاد را‬ ‫ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻢ‪ .‬ﮔﻔﺘﻢ دو روز آﺧﺮ ھﻔﺘﮫ‬ ‫ﺑﺮای آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻧﺸﺮﯾﮫ‪ ،‬ﻣﺎل ﻣﻦ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدم ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم‬ ‫اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در رم ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫دوﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺎ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ‬ ‫ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای‬ ‫ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﺮ زدﯾﻢ‪ .‬ھﻤﮫ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ‬ ‫ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن داﺷﺘﻨﺪ‪ .‬اوﻻ ﻓﻘﻂ از‬ ‫طﺮﯾﻖ ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻂ‬ ‫ارﺳﺎل ﺧﺒﺮ از ﻋﺒﺪل ﮔﻠﭙﺮﯾﺎن‬ ‫اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد و دوﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫‪.‬‬ ‫داﺷﺘﯿﻢ‬ ‫ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽ ﻣﯽ‬ ‫اﻟﺒﺘﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺷﺮﮐﺖ در ھﺮ‬ ‫در‬ ‫درازﺗﺮ‬ ‫ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ دﺳﺖ از ﭘﺎ‬ ‫ﻧﮭﺎد دﺳﺖ ﺳﺎز ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺬﻣﻮم ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﺴﺌﻠﮫ اﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭘﺮﺳﮫ‬ ‫ﮐﻮﭼﮫ و ﭘﺲ ﮐﻮﭼﮫ ھﺎ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ زﺷﺘﯽ ھﺎ اﺳﺖ‪ .‬ﻓﻘﻂ ﻓﺎطﻤﮫ ﮐﻤﺎﻧﺪو ھﺎی ”ﺳﺒﯿﻞ دار“‪ ،‬ﻣﻮرد‬ ‫ﺟﻤﻌﮫ‬ ‫‪.‬‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ‬ ‫ﭘﯿﺪا‬ ‫زدﯾﻢ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ راھﯽ‬ ‫ﻗﺒﻮل اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﺪ‪ .‬در ھﻤﮫ دﻧﯿﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﮏ اﺳﻢ دارد‪.‬‬ ‫ﺷﺐ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻣﺸﺮوب ﻓﺮوﺷﯽ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﺟﻨﺴﯽ! اﮔﺮ آﭘﺎﺗﺎﯾﺪ ﻧﮋادی را در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﮫ ﮔﻮرﺳﺘﺎن‬ ‫ﺳﺮ زدﯾﻢ و در ازاء ﻧﻮﺷﯿﺪن دو‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﭙﺮده اﻧﺪ‪ .‬آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﺟﻨﺴﯽ‪ ،‬ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﮭﺘﺮی ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ‪*.‬‬ ‫ﻣﺸﺮوب ﺳﺒﮏ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ‬ ‫آن ﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﭘﻮزش ﻓﺮاوان از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﺎطﺮ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره زن‬ ‫ﮐﻨﻢ‪ .‬ﺧﺴﺘﮕﯽ روز و آﻓﺘﺎب داغ‬ ‫آزاد در ﭼﮭﺎر ﺻﻔﺤﮫ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻌﺬرت از دوﺳﺖ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﻧﭽﻨﺎن ﻣﺮا از ﭘﺎ در آورده ﺑﻮد‬ ‫ﻋﺰﯾﺰم ﺗﮭﻤﯿﻨﮫ ﮐﮫ ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻓﺮﺳﺘﺎده اﻧﺪ اﻣﺎ‬ ‫راھﯽ ﺧﺎﻧﮫ ﺷﺪم‪.‬‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﮫ اﯾﺸﺎن ﺿﻤﯿﻤﮫ اﯾﻤﯿﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻦ ھﻢ ﺑﮫ اﯾﻤﯿﻞ‬ ‫روز ﺷﻨﺒﮫ ﺑﺎز ھﻢ وﯾﻼن ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺪور ﻧﺒﻮد‪*.‬‬ ‫ﺑﻮدﯾﻢ‪ .‬ﭼﺸﻤﻢ ﺑﮫ ﯾﮏ ﯾﺎدداﺷﺖ‬ ‫اداﻣﮫ در ﺻﻔﺣﮫ ‪" ۴‬ھﺮ ﭼﮫ ﻏﯿﺮاﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد" اﻓﺴﺎﻧﮫ وﺣﺪت ﺻﻔﺤﮫ ‪٢‬‬

‫زن آزاد‬ ‫ﻧﺸﺮﯾﮫ ھﻔﺘﮕﯽ ﻓﺘﻨﮫ ‪ -‬ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮای رھﺎﺋﯽ زن‬ ‫اﯾﻤﯿﻞ‪:‬‬

‫‪fitnah.movement@gmai‬‬

‫آدرس ﻓﯿﺲ ﺑﻮك‪www.facebook.comitnahmov :‬‬ ‫آدرس وﺑﻼگ‪:‬‬

‫‪www.fitnahmovement.blogsp‬‬

‫ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﮫ‬ ‫زن آزاد‬ ‫ھﻤﮑﺎرى ﮐﻨﯿﺪ‬


‫ﺻﻔﺤﮫ ‪٢‬‬

‫زن آزاد ﺷﻤﺎره ‪۶‬‬

‫"ھﺮ ﭼﮫ ﻏﯿﺮاﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد"‬ ‫ﻋﻠﻢ اﻟﮭﺪی اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮫ ﻣﺸﮭﺪ در‬ ‫ﺧﻄﺒﮫ ھﺎی ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ اﯾﻦ ﺷﮭﺮ‬ ‫"ﺑﯽ ﺣﺠﺎﺑﯽ" را ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎد‬ ‫"ﺿﺪاﺳﻼﻣﯽ"‪" ،‬ﺿﺪدﯾﻨﯽ" و‬ ‫"ﺿﺪاﻋﺘﺪاﻟﯽ" ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد و‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ آن ﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻓﺴﯿﻞ از ﮔﻮر ‪ ١۴٠٠‬ﺳﺎل ﭘﯿﺶ‬ ‫درآﻣﺪه ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﭘﯿﺎم ‪ ٣۴‬ﺳﺎل‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را در ﯾﮏ ﺟﻤﻠﮫ‬ ‫ﺧﻼﺻﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﻧﺎﺑﻮدی ﺣﺮف‬ ‫اول اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮران را ﻣﯿﺰﻧﺪ‪ .‬از ھﺮ‬ ‫ﮐﻼﻣﺸﺎن ﺧﻮن ﻣﯿﺒﺎرد‪ .‬اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ‬ ‫در ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪه ‪ ٣۴‬ﺳﺎل ﻗﺘﻞ و‬ ‫ﻏﺎرت زﻧﺪﮔﯽ و ھﺴﺘﯽ ﻣﺮدم‪،‬‬ ‫اﺷﺎﻋﮫ زن آزاری و ﮐﻮدک‬ ‫آزاری‪ ،‬اﺷﺎﻋﮫ اﻋﺘﯿﺎد‪ ،‬ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ‬ ‫و ﺑﮫ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺸﯿﺪن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬و اﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ‪ .‬اﻋﺪام‬ ‫آزادﯾﺨﻮاھﺎن‪ ،‬و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﯽ‪ ،‬ﻗﻄﻊ دﺳﺖ و ﭘﺎ و ﭼﺸﻢ‬ ‫درآوردن اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﯽ‬ ‫ﺣﺮﻣﺖ ﮐﺮدن ﻣﺮدم وﺗﺤﻘﯿﺮزﻧﺎن‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﮐﻮدﮐﯽ را ﺑﮫ‬ ‫رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻦ و ﻧﮕﻮﻧﺒﺨﺖ‬ ‫ﮐﺮدن ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﻨﮕﺴﺎر اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﺧﻼﺻﮫ‬ ‫ھﺮ آﻧﭽﮫ ﺑﻮی ﻣﺮگ و ﻧﺎﺑﻮدی‬ ‫ﻣﯿﺪھﺪ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﻋﯿﻦ ﺟﻤﻠﮫ‬ ‫ﻋﻠﻢ اﻟﮭﺪی اﺳﺖ‪ .‬ﻋﻠﻢ اﻟﮭﺪی‬ ‫ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻨﻮز ھﻤﮫ‬ ‫ﭼﯿﺰ را ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺎﺑﻮد ﻧﮑﺮده‬ ‫اﻧﺪ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﮫ اداﻣﮫ ﺗﺨﺮﯾﺐ و‬ ‫ﮐﺸﺘﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺪھﺪ‪.‬‬

‫اﯾﻦ ﺷﺨﺺ آﻧﻘﺪر از زﻧﺎن و ﺑﯽ‬ ‫ﺣﺠﺎﺑﯽ زﻧﺎن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫زﻧﺎن وﺣﺸﺖ دارد ﮐﮫ در ﻣﺮاﺳﻢ‬ ‫ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻟﻤﭙﯿﮏ ﭘﮑﻦ زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ھﻤﺎ‬ ‫ﺣﺴﯿﻨﯽ ﭘﺮﭼﻢ ﮐﺎروان اﯾﺮان را‬ ‫ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﮫ ﺧﻮد ﻟﺮزﯾﺪ و‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺳﭙﺮدن ﺑﯿﺮق ﻣﻠﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ‬ ‫ﯾﮏ زن ﺧﻼف ارزشھﺎی‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ‬ ‫ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺎﺧﯿﺮ در‬ ‫ﺣﻀﻮر اﻣﺎم زﻣﺎن ﻣﯿﺸﻮد‪ .‬ﯾﺎدﺗﺎن‬ ‫ھﺴﺖ ھﻤﮑﺎر اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﮐﺎظﻢ‬ ‫ﺻﺪﯾﻘﯽ وﺣﺸﺖ زده از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ‬ ‫ﺑﺎ ﺷﮭﺎﻣﺖ ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ‬ ‫اراﺟﯿﻒھﺎ را روزاﻧﮫ ﺑﮫ ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫ﻣﯿﮑﺸﻨﺪ‪ ،‬در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﮫ ﺗﮭﺮان‬ ‫ﮔﻔﺖ ﺑﺎﻧﻮاﻧﯽ ﮐﮫ ظﺎھﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ‬ ‫ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش زﻧﺎ در‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ زﻟﺰﻟﮫ اﺳﺖ ‪.‬در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ‬ ‫اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﮐﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﯿﺮت ﻣﺮدم‬ ‫دﻧﯿﺎ ﺷﺪ‪ ،‬ﺟﻨﯿﻔﺮ ﻣﮏ راﯾﺖ دﺧﺘﺮ‬ ‫داﻧﺸﺠﻮ از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻤﭙﯿﻨﯽ ﺑﮫ اﺳﻢ‬ ‫ﺳﯿﻨﮫ ﻟﺮزه ﺑﮫ راه اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ ﺑﺎ‬ ‫اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﯿﺨﻮاھﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را‬ ‫ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮار دھﺪ و‬ ‫از زﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪن‬ ‫ﻟﺒﺎس ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه در ﯾﮏ روز‬ ‫ﻗﺪرت ﻣﺎوراﯾﯽ ﺳﯿﻨﮫھﺎﯾﺸﺎن را‬ ‫ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دھﻨﺪ و‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم‬ ‫آﯾﺖ ﷲھﺎ و اﺧﻮﻧﺪھﺎﯾﺶ ﻣﻮرد‬ ‫ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮ ﺷﺪ از زﻧﺎن‬

‫ﮐﺎھﺶ دﯾﻨﺪاری در اﻋﺘﺮاف اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮫ ﻗﻢ‬ ‫ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺷﻔﻘﻨﺎ در ﻗﻢ‪" ،‬آﯾﺖﷲ‬ ‫رﺿﺎ اﺳﺘﺎدی" در ﺧﻄﺒﮫ ﻧﺨﺴﺖ‬ ‫ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﮫ اﯾﻦ ھﻔﺘﮫ ﻗﻢ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﮔﺎھﯽ‬ ‫اوﻗﺎت اﻣﺮ ﺑﮫ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮭﯽ از‬ ‫ﻣﻨﮑﺮ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد‬ ‫ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم را از دﯾﻦ ﻣﺘﻨﻔﺮ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺪال در اﯾﻨﺠﺎ‬ ‫رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ اﺻﻞ ﻗﻀﯿﮫ ﻓﺮاﻣﻮش‬

‫ﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮫ ﻗﻢ ﮐﺎھﺶ دﯾﻦداری در‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار داد و‬ ‫اﻓﺰود‪ :‬اﮔﺮ دوﻟﺘﯽ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﺧﻮد را طﯽ ﭼﮭﺎر ﯾﺎ ھﺸﺖ ﺳﺎل‬ ‫اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ دﻻﯾﻞ ﮐﺎھﺶ ﺗﺪﯾﻦ‬ ‫را ھﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار دھﺪ زﯾﺮا‬ ‫اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ھﯿﭻ‬ ‫وﺟﮫ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ‪*.‬‬

‫ھﺮ ﭼﮫ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﺷﻮد‬ ‫اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﻧﺼﺐ ﻋﮑﺲھﺎی‬ ‫دﺧﺘﺮان ﮐﻨﮑﻮری در ﺳﺮاب!‬ ‫اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮫ ﺳﺮاب ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻋﮑﺲھﺎی آراﯾﺶ ﮐﺮده دﺧﺘﺮان‬

‫ﻣﻘﺎمآور ﮐﻨﮑﻮر در ﺳﺮاب ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ و آﻣﻮزﺷﮕﺎهھﺎ از‬ ‫ﻧﺼﺐ ﻋﮑﺲھﺎی دﺧﺘﺮان‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و اﻣﺎﮐﻦ و ﻧﯿﺮوی‬ ‫اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ آﻧﮭﺎ را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﻨﺪ‪*.‬‬

‫اﻓﺴﺎﻧﮫ وﺣﺪت‬ ‫ﺳﯿﻨﮫ ﺑﺎز و ﭘﯿﮑﺮھﺎی ﻟﺨﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ‬ ‫ﺑﺎر ﺧﺪای ﻋﻠﻢ اﻟﮭﺪی را ھﻢ ﺑﮫ‬ ‫ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﻨﺪ‪.‬‬ ‫ھﺮ ﭼﮫ ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی‪ ،‬زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ‪،‬‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ارزش ﺑﺮاﺑﺮ زن و ﻣﺮد‪،‬‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎد ﺑﻮدن‪ ،‬ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﻮدن‪،‬‬ ‫ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮدن و ﻣﺪرن ﺑﻮدن‪.‬‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ روﯾﺎھﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ داﺷﺘﻦ‪،‬‬ ‫ﻧﺎﻣﻮس ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮدن‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﮐﺶ‬ ‫ﺑﻮدن‪ ،‬ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻧﮑﺮدن ‪،‬ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫ﺗﻮﺳﺮی ﻧﺨﻮردن‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن‬ ‫دوﺳﺖ ﺑﻮدن‪ .‬اﯾﻦھﺎ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﮫ‬ ‫ﻣﺪرن ﻗﺮن ‪ ٢١‬اﺳﺖ‪ .‬ﻓﺮﯾﺎد‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ اﺳﺖ وﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ‬ ‫و اﻟﻤﮭﺪی در ﭘﯽ ﻧﺎﺑﻮدﯾﺶ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻓﺴﯿﻞھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻌﯽ در‬ ‫ﻧﺎﺑﻮدی ھﺮ آﻧﭽﮫ ﺑﻮی اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ‪،‬‬ ‫ﺑﻮی آزادی و رھﺎﯾﯽ ﻣﯿﺪھﺪ را‬ ‫ﮐﺮدﻧﺪ‪ ..‬ھﻤﮫ ﺗﻮاﻧﺸﺎن را ﺑﮫ ﮐﺎر‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ را اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪،‬‬ ‫ھﻤﮫ ﻗﺪرت و ھﻤﮫ ﭘﻮل ﯾﮏ ﻣﻤﻠﮑﺖ‬ ‫ﭘﺮ ﺛﺮوت را ھﻤﮫ ارﺗﺶ و اراذل و‬ ‫اوﺑﺎش ﺑﺴﯿﺞ و ﭘﺎﺳﺪار را ﺑﮫ ﮐﺎر‬

‫ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪ ١٢٠٠٠٠ ،‬طﻠﺒﮫ و اﺧﻮﻧﺪ‬ ‫ﺑﮫ ﻣﺪارس ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺮﻣﺰ‬ ‫ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﻗﺮون‬ ‫وﺳﻄﯽ را ﭘﯿﺎده ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬و اﮔﺮ زﻧﺎن‬ ‫اﺟﺎزه ﻣﯿﺪادﻧﺪ از طﺎﻟﺒﺎن ﺑﺪ ﺗﺮ‬ ‫ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ‪ .‬در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ‬ ‫ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻋﻠﻢ اﻟﮭﺪی ‪ ٣۴‬ﺳﺎل‬ ‫را در ﯾﮏ ﺟﻤﻠﮫ ﺧﻼﺻﮫ ﮐﺮد ھﺮ‬ ‫آﻧﭽﮫ ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ‪ ،‬اﻧﺴﺎﻧﯽ و‬ ‫ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪ ‪.‬‬ ‫اﺳﻼم ﻋﻠﻢ اﻟﮭﺪی از ﺷﺎدی ﻣﺮدم و‬ ‫ﺟﻮاﻧﺎن وﺣﺸﺖ دارد وﻟﯽ ھﺮ‬ ‫ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﯿﺶ‬ ‫ﻣﯿﺎﯾﺪ ﺑﺴﺎط ﺷﺎدی و رﻗﺺ ﺑّﺮ ﭘﺎ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ّ ،‬‬ ‫ﺣﺘﯽ روز ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﮫ‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﭘﺎرﺗﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺸﻦ‬ ‫آب ﺑﺎزی راه ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ‪ .‬ﻋﻠﻢ‬ ‫اﻟﮭﺪی و ﺷﺮﮐﺎ از ﮐﻢ ﺣﺠﺎﺑﯽ زﻧﺎن‬ ‫ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﯿﭙﯿﭽﺪ‪ ،‬ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﺮوی‬ ‫ﺳﺮﮐﻮﺑﺸﺎن را ﻋﻠﯿﮫ آن ﺑﺴﯿﺞ‬ ‫ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺣﺠﺎبھﺎ داﺋﻤﺎ ﺑﺎﻻ‬ ‫ﺗﺮﻣﯿﺮوﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺎﻧﺘﻮھﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ و‬ ‫آراﯾﺶ ھﺎ ﻏﻠﯿﻆ ﺗﺮﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﻣﺜﺎل‬ ‫ﻋﺎم اﻟﮭﺪی را از ﺗﺮس ﻣﯿﻠﺮزاﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫طﺒﻖ آﻣﺎرھﺎی دوﻟﺘﯽ ﺻﺪھﺎ ھﺰار‬ ‫زن و دﺧﺘﺮ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ‪،‬‬ ‫دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﻣﻮرد اذﯾﺖ و‬ ‫آزار ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ‪ .‬ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ ﻧﻔﺮ‬ ‫در اﯾﺮان از اﺳﻼم ﻧﻔﺮت زده اﻧﺪ و‬ ‫ﺑﮫ زودی ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺴﺎط‬ ‫ﻗﺘﻞ و ﮐﺸﺘﺎر و ﺑﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫اﯾﻦ آﻗﺎﯾﺎن ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫رﻧﺴﺎﻧﺲ ﺑﻌﺪی در راه اﺳﺖ و‬ ‫ﭘﺎﯾﺎن اﺳﻼم در ﻗﺪرت ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ‬ ‫اﻋﻼم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و زﻧﺎن ﭘﯿﺸﺮو آن‬ ‫ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد‪*.‬‬

‫زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺧﺎرج از ازدواج در ﺗﮭﺮان‬ ‫طﻼﯾﯽ ھﺸﺪار داد!‬ ‫رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺮھﻨﮕﯽ و‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻮرای ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان از‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺠﺮدی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ‬ ‫در ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺟﺪﯾﺪی از ﻧﻮع آﺳﯿﺐھﺎی‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی‬ ‫ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ دارد‪.‬‬ ‫ﻣﺮﺗﻀﯽ طﻼﯾﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ‬ ‫اﯾﻠﻨﺎ‪ ،‬ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻓﺰود‪:‬‬

‫ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﮔﺰارشھﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻞ زﻧﺪﮔﯽھﺎی ﻣﺠﺮدی در‬ ‫ﺗﮭﺮان دارﯾﻢ ﮐﮫ در آن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ‬ ‫داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺪون ازدواج رﺳﻤﯽ زﯾﺮ‬ ‫ﯾﮏ ﺳﻘﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫وی اداﻣﮫ داد‪ :‬ھﻨﻮز آﻣﺎر رﺳﻤﯽ‬ ‫در اﺑﻦ ﺑﺨﺶ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ و ﭘﺪﯾﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﻗﻄﻌﺎ‬ ‫آﺳﯿﺐھﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﮫ ھﻤﺮاه‬ ‫ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ‪*.‬‬

‫اﯾﻦ ﺧﯿﻞ ﮔﺮدن ﮐﻠﻔﺖ ھﺎ و ﻣﺎﻓﯿﺎی اﺳﻼﻣﯽ از ﮐﺪام ﮐﺸﻮر ﺣﺮف ﻣﯽ‬ ‫زﻧﻨﺪ؟ ھﺸﺪارﺷﺎن ﺑﮫ ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ؟ اﻧﮕﺎر از ﮐﺸﻮری ﺣﺮف ﻣﯽ ز‬ ‫ﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﯾﮏ روز ﻣﺎﻣﻮر اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﻻی ﺳﺮﺷﺎن ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﻨﺠﺎ اﯾﺮان اﺳﺖ و اﯾﻨﮭﺎ دارﻧﺪ درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ رژﯾﻢ ﺷﺎن را اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪*.‬‬


‫ﺻﻔﺤﮫ ‪٣‬‬

‫زن آزاد ﺷﻤﺎره ‪۶‬‬

‫ﺑﺎزار داغ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن‬ ‫ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ‬ ‫ﮐﮫ‪ :‬ھﺮ ﺳﺎل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﮔﺮﻣﺎی‬ ‫ﺳﻮزاﻧﺶ ﺑﮭﺎﻧﮫای اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﺪهای‬ ‫از اﻓﺮاد ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶھﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و‬ ‫ﺑﮫ دور از ﺷﺄن ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫در ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ و اﯾﻦ‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ آﺷﻔﺘﮫ ﺣﺠﺎب و ﭘﻮﺷﺶ‪،‬‬ ‫اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدم‪ ،‬ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ و‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﮫ ھﻤﺮاه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ھﺮ ﺳﺎل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎز ھﻢ ﻧﯿﺮوی‬

‫اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرھﺎی ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫ﮔﺸﺖھﺎی اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را‬ ‫ﻓﻌﺎل ﮐﺮده‪ ،‬در ﺳﻄﺢ ﭼﻨﺪ ﺧﯿﺎﺑﺎن‬ ‫اﺻﻠﯽ ﺑﮫ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﺎن ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽدھﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﮔﺸﺖھﺎی اﻣﻨﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﮫ‬ ‫ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود در ﺳﻄﺢ ﭼﻨﺪ‬ ‫ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺻﻠﯽ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و‬ ‫ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﮔﺸﺖھﺎ ﺑﺎز ھﻢ‬ ‫ھﻤﭽﻨﺎن ﺷﺎھﺪ ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد‬ ‫ﺑﺪﭘﻮﺷﺶ در ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ ھﺴﺘﯿﻢ ﺑﮫ‬ ‫ﮔﻮﻧﮫای ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺮأت ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ‬ ‫ھﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی در وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺠﺎب و‬

‫ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ھﺮ ﺳﺎل ﮔﺮﻣﺎی ﺳﻮزان ﺑﮭﺎﻧﮫ ای اﺳﺖ ﺗﺎ ‪...‬‬ ‫ﺑﮭﺎﻧﮫ ای اﺳﺖ؟ ﺟﻨﺎب ﺑﺎ زﺑﺎن اﺳﻼﻣﯽ اش ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ‬ ‫ﮔﺮﻣﺎ ﺳﻮزان اﺳﺖ و ﺑﻌﺪا ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺑﻨﺪد و دھﺎن ﺑﺎز‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﺣﺠﺎب ﺑﮭﺎﻧﮫ ای اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮔﯿﺮﯾﻢ طﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺘﻌﮭﺪی ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ و‬ ‫ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﯽ ﺣﺠﺎب ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻋﻘﻞ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮای‬ ‫رھﺎﺋﯽ از ﮔﺮﻣﺎی ﺳﻮزان و رﻋﺎﯾﺖ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ﺣﺠﺎب را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد و ﺑﻔﮑﺮ ﺳﻼﻣﺖ روﺣﯽ و‬

‫طﻨﯿﻦ ﻧﺮاﻗﯽ را ﺑﮫ ﻣﺪت ﺳﮫ ﻣﺎه از‬ ‫ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺤﺮوم ﮐﺮده‬ ‫و ‪ ٢٠٠‬ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ھﻢ ﺟﺮﯾﻤﮫ‬ ‫ﻧﻘﺪی ﺑﺮای او در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ‪.‬‬ ‫ﻧﺮاﻗﯽ در واﮐﻨﺶ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﮔﻔﺘﮫ‬ ‫اﺳﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﻓﻮﺗﺒﺎل را‬ ‫ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد زﯾﺮا‬ ‫ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫ﺟﺮﯾﻤﮫای را ﻧﺪارد و‬ ‫ﺧﻮدش را ھﻢ‬ ‫ﺳﺰاوار اﯾﻦ ﺣﮑﻢ‬ ‫ﻧﻤﯽداﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺼﺎﺣﺒﮫای ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺷﺪ‪.‬‬

‫اﯾﺮان را ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫھﺎﯾﺶ‬ ‫ﻋﻠﯿﮫ ﻓﺪراﺳﯿﻮن‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ‬ ‫ﻣﻮاﺟﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮐﻤﯿﺘﮫ اﻧﻀﺒﺎطﯽ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل‪،‬‬

‫ورزش ﺣﺮﻓﮫ ای ﺣﻖ‬ ‫ﻣﺴﻠﻢ زﻧﺎن‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه و‬ ‫ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻨﺴﺠﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ‬ ‫زﻧﺎن اﺳﺖ‪ .‬ھﺮ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ داﺷﺘﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﮫ ھﺮ دﺳﺘﮫ و ﺑﺎﻧﺪی ﺗﻌﻠﻖ‬ ‫داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬در ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ھﻢ‬

‫وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺎزار ﻟﺒﺎس ﮔﺮوھﯽ از دزدان ﻣﺴﻠﺢ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ‬ ‫ﮐﺸﻮر از ﻣﺪلھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﺷﺒﺎع ﺑﮫ طﻮر ھﺪﻓﻤﻨﺪ ﻣﻮی ﺳﺮ زﻧﺎن را‬ ‫در ﻣﻼءﻋﺎم ﻣﯽﭼﯿﻨﻨﺪ‪ .‬اﻋﻀﺎی اﯾﻦ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬اﯾﻦ ﺿﻌﻒ‬ ‫ﺑﺎﻧﺪ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ‪ ،‬ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ ﯾﺎ‬ ‫ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺪلھﺎی اراﺋﮫ‬ ‫ﺷﺪه طﺮاﺣﺎن داﺧﻠﯽ ﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﺳﺎﺣﻞ‪ ،‬ﺟﻠﻮی زﻧﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﻣﻮی‬ ‫ﻧﻤﯽرﺳﺪ؛ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺪلھﺎی زﯾﺒﺎ ﺑﻠﻨﺪ دارﻧﺪ‪ ،‬ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﮭﺪﯾﺪ از‬ ‫و ﭘﻮﺷﯿﺪهای را ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان زن آﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮی ﺳﺮ ﺧﻮد را‬ ‫ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﻟﮕﻮھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﻨﺘﯽ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﯿﭽﯽ‬ ‫طﺮاﺣﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ از آﻧﮭﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ دﺳﺘﮫ ﻣﻮ را ﻣﯽﭼﯿﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ روش ﺳﺮﻗﺖ ﻣﻮی زﻧﺎن در‬ ‫ﻧﻤﯽﺷﻮد‪*.‬‬

‫ﺟﺴﻤﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻣﺎ از ﺣﻖ ﻧﮕﺬارﯾﻢ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺪار ‪-‬‬ ‫ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر‪ ،‬ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﺑﺮای زﻧﺎن در اﯾﺮان ﭘﺲ زدن‬ ‫ﺣﺠﺎب ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎی ﺳﻮزان ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﮐﮫ ﯾﮏ‬ ‫اﻣﺮ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ‪ .‬ھﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯿﺪاﻧﺪ و ھﻢ‬ ‫ﻣﺮدم اﯾﺮان ﮐﮫ ﺣﺠﺎب اﻣﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ‪ .‬در ﮔﺮﻣﺎ‬ ‫ی ﺳﻮزان اﻣﺎ زﻧﺎن ﺻﺪ ﭼﻨﺪ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺣﺠﺎب را‬ ‫دور ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ‪* .‬‬

‫اﻧﺘﻘﺎد از ﻣﺎﻓﯿﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل زﻧﺎن‬ ‫ﻧﺎﯾﺐرﺋﯿﺲ ”اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان‬ ‫ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان“ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‬ ‫طﻨﯿﻦ ﻧﺮاﻗﯽ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ زﻧﺎن‬

‫ﻋﻔﺎف در ﺳﻄﺢ ﺷﮭﺮ اﺣﺴﺎس‬ ‫ﻧﻤﯽﺷﻮد و از ﺑﮭﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ‬ ‫ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬

‫"وﻗﺘﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن‬ ‫ھﻢ ﺑﮫ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ‪ ،‬ھﻤﺎن طﻮر‬ ‫ﮐﮫ ھﻠﻦ ﮐﺎﺳﺘﺎ )ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ(‬ ‫ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن را دﻋﻮت ﮐﺮد و ﺑﺴﯿﺎری‬ ‫از آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ‬ ‫اﺳﻔﻨﺎک ﺧﻮاﺑﮕﺎه ھﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﺘﻔﻖ اﻟﻘﻮل اﻧﺪ‪ .‬ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ زن و‬ ‫ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدن ﺣﻘﻮق زن ﺟﺰو‬ ‫ﺻﻔﺎت ﻣﺸﺘﺮک آﻧﮭﺎ اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ‬ ‫ﺗﻮﺟﮫ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬اﯾﻦ دﺳﺘﮫ از‬ ‫زﻧﺎن ﮐﮫ ﮐﻤﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺴﺘﮫ اﻧﺪ‪ ،‬و اﻟﺒﺘﮫ ﻧﺎن ﺷﺎن‬ ‫ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در روﻏﻦ اﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﻣﺪام ﺑﺨﻮدﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻮھﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﺗﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﻨﺪ در ھﻤﮫ ﻣﺬاھﺐ و‬

‫دزدان ﻣﻮ در ﮐﻤﯿﻦ‬ ‫اﻧﺪ‪ ،‬دم اﺳﺒﯽ ﻧﺒﻨﺪﯾﺪ!‬

‫ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ‪ ،‬آرژاﻧﺘﯿﻦ و ﺑﺮزﯾﻞ ھﻢ‬ ‫ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻧﻤﯽآﯾﺪ‪ .‬ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺣﺮﻓﮫای‬ ‫ﺷﻤﺎری از زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ ﮐﮫ‬ ‫ﺟﺎﯾﮕﺎھﺶ در ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺑﮕﺎھﯽ‬ ‫دزدھﺎ در ﺣﺎﻟﯽﮐﮫ ﺑﮫ رویﺷﺎن‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ"‪.‬‬ ‫اﺳﻠﺤﮫ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدهاﻧﺪ‪ ،‬از آﻧﮭﺎ‬ ‫ﻧﺮاﻗﯽ در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫای ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫاﻧﺪ ﻣﻮھﺎﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﺻﻮرت‬ ‫"دم اﺳﺒﯽ" ﺟﻤﻊﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر‬ ‫ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ او ﺷﺪ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﮫ ﻣﺎ‬ ‫ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻮدﺟﮫ ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬اﮔﺮ ﺑﻮدﺟﮫ ﻣﮭﺎﺟﻤﺎن ﺑﺮای ﭼﯿﺪن ﻣﻮھﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﭽﯽ‬ ‫راﺣﺖﺗﺮ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﮫھﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﺑﮫ زﻧﺎن ﻣﻮ ﺑﻠﻨﺪ‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﮭﺮ ﻣﺎراﮐﺎﯾﺒﻮ ﺑﮫ زﻧﺎن‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﮫ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﮫ ھﻨﮕﺎم ﺣﻀﻮر‬ ‫در ﺷﮭﺮ ﻣﻮھﺎﯾﺸﺎن را دم اﺳﺒﯽ‬ ‫ﻧﺒﻨﺪﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎز روی ﺷﺎﻧﮫھﺎ‬ ‫رھﺎ ﻧﮑﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺗﺎ ﺗﻮﺟﮫ دزدان را زﯾﺎد‬ ‫ﺟﻠﺐ ﻧﮑﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﮫ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن‬ ‫اﮐﺴﺘﻨﺸﻦ ﻣﻮ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪه ﺗﺎ‬ ‫زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ از ﻣﻨﺸﺎ ﻣﻮ ﺳﺌﻮال‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪*.‬‬ ‫ﻧﺪارﯾﺪ ﺗﯿﻢ را اﺻﻼً ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت‬ ‫ﻧﻔﺮﺳﺘﯿﺪ‪ .‬ﻣﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ‬ ‫ﺗﻮرﻧﻤﻨﺖ روﺳﯿﮫ رﻓﺘﯿﻢ واﻗﻌﺎ ً‬ ‫اﻓﺴﺮده ﺷﺪﯾﻢ‪ .‬ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﭼﮫ‬ ‫ﺑﺎز ھﻢ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﻟﺒﺎسھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ دادﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﺑﯽ دﻟﯿﻞ ﺑﮫ ﻣﻮی زﻧﺎن ﮔﯿﺮ ﻣﯿﺪھﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﯿﻢھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﭽﺎرهھﺎ‬ ‫دﯾﺪﯾﺪ ﮐﮫ دزدی ﻣﻮ ھﻢ دارد ﺑﮫ‬ ‫ﺑﻮدﯾﻢ*‪.‬‬ ‫ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﻋﺎﻟﻢ ﮔﯿﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ‬ ‫اﻟﺒﺘﮫ در اﺳﻼم‪ ،‬زن ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺮده‬ ‫ﺷﻮد؟ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ طﯽ اﯾﻦ ﺳﯽ و‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬زﻧﺎن در اﯾﺮان اﻣﺎ در ھﺮ‬ ‫ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﺑﯽ ﺟﮭﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﯾﮏ ﺟﻮاب ﺑﮫ اﯾﻦ‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﻼق و زﻧﺪان و‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ و اﯾﺎدی آن ﻣﯿﺪھﻨﺪ! ﻣﺎ‬ ‫ﺟﺮﯾﻤﮫ ﺑﮫ ﺟﺎن زﻧﺎن اﻓﺘﺎده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﻖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻧﺒﺮد‬ ‫دارد از آﻧﮭﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دزدی ﻣﻮی‬ ‫روزاﻧﮫ از ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﭘﺲ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ‪ .‬ﺳﺮﺷﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ھﻤﮫ‬ ‫در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻣﺎ‪ ،‬ھﻤﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ‬ ‫ﻣﻮھﺎ زﯾﺮ روﺳﺮی ﭘﻨﮭﺎن‪.‬‬ ‫وظﯿﻔﮫ دارد از زﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ‬ ‫اﻣﺎ اﻧﮕﺎر زن ﺑﻮدن ﺟﺮم ﺟﮭﺎﻧﯽ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻮﺣﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ‪* .‬‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﮐﻢ ﺑﻮد‪*.‬‬

‫ﺟﺮم ﺟﮭﺎﻧﯽ‬


‫زن آزد ﺷﻤﺎره ‪۶‬‬

‫از ﺻﻘﺤﮫ اول‪ :‬دو ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن‬ ‫ﮐﻮﭼﮏ اﻓﺘﺎد ﮐﮫ ﺧﺒﺮ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ‬ ‫ﻣﺠﺎﻧﯽ ﻣﯿﺪاد!‬ ‫از ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺟﻮان ﭘﺮﺳﯿﺪم ﻣﯽ ﺷﻮد‬ ‫از اﯾﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﻔﺘﺎده ﮐﺮد؟ ﮔﻔﺖ‬

‫ﺻﻔﺤﮫ ‪۴‬‬ ‫ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪ .‬ﻣﻦ ھﻢ ﯾﮏ ﺟﻮاب‬ ‫آﻣﺎده داﺷﺘﻢ‪ .‬ﻣﻦ ھﻢ ﻣﺴﺎﻓﺮم‪ .‬ﺑﻌﺪ از‬ ‫دو ﺳﺎﻋﺖ ھﻤﺴﺮم ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﮑﺲ‬ ‫و ﺗﮑﮫ ای از ﭘﯿﺘﺰای ﺧﻮﺷﻤﺰه‬ ‫اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽ‪ ،‬ﺳﺮی ﺑﮫ ﻣﻦ زد و ﺳﻮت‬ ‫ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر را ﮐﺸﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﯾﮏ روز ﺑﮫ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ‪ .‬ظﮭﺮ‬

‫ﻧﺸﺮﯾﮫ زن آزاد از آﻧﮭﺎ ﻋﮑﺲ‬ ‫ﺑﮕﯿﺮم‪ .‬ھﺪﻓﻢ را در ﯾﮑﯽ دو ﺟﻤﻠﮫ‬ ‫ﺑﺮای آﻧﮭﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﺮدم و ھﺮ‬ ‫ﺟﺎ ﮐﮫ طﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﻤﯽ‬ ‫ﻓﮭﻤﯿﺪ ھﻤﺴﺮم ﺑﮫ زﺑﺎن اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽ‬ ‫ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺎن ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﻦ ﭼﮫ‬ ‫درﺧﻮاﺳﺘﯽ دارم‪ .‬ﮐﺴﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ‬

‫ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻋﮑﺲ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ‬ ‫اﯾﻨﺠﺎ ﻧﮫ ﻣﺎﻣﻮری ھﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﻠﻨﺪی‬ ‫ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎھﯽ‪ ،‬ﺿﺨﺎﻣﺖ ﯾﺎ ﻧﺎزﮐﯽ‬ ‫ﻟﺒﺎس ﻣﺮدم را اﻧﺪازه ﺑﮕﯿﺮد‪ ،‬ﻧﮫ‬ ‫ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻧﺎﻣﻮس‬ ‫ﭘﺮﺳﺘﯽ اش ﺟﺮﯾﺤﮫ دار ﺑﺸﻮد و‬ ‫رگ ﮔﺮدﻧﺶ ﺑﺎﻻ ﺑﺰﻧﺪ‪ .‬ھﺮ ﭼﮫ‬ ‫ھﺴﺖ آزادی در ﭘﻮﺷﺶ و رﻓﺘﺎر‬ ‫اﺳﺖ‪* .‬‬

‫ﺣﺠﺎب را ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﮫ زﻧﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد‪ ،‬ﺑﯽ ﺣﺠﺎﺑﯽ را زﻧﺎن ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ "ﺳﻨﯿﻮر"‪ .‬ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮای ﭼﮫ‬ ‫ﻣﺪت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ؟ ﮔﻔﺖ ﺗﺎ‬ ‫وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺧﺴﺘﮫ ﺑﺸﻮی‪.‬‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﻋﺼﺮ زﯾﺮ ﺳﺘﻮﻧﯽ در‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﮫ روی ﭘﻠﮫ ای‬ ‫"ﻣﯿﺰ ﮐﺎرم" را داﯾﺮ ﮐﺮدم‪ .‬ﻣﻘﺎﻻت‬ ‫و ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﮐﮫ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺎﺗﻢ ﺑﺨﺸﯽ آن ﻓﺮوﺷﻨﺪه‬ ‫ﮔﺸﺎده دﺳﺖ اﺳﺖ‪ .‬دو ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺎی‬ ‫آن ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﮔﺎھﺎ آﺑﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪم‬ ‫و ﺑﮫ ﮐﺎرم اداﻣﮫ دادم‪ .‬ﺑﻐﻀﺎ‬ ‫رھﮕﺬر ھﺎ ﺳﺮاغ آدرﺳﯽ را از ﻣﻦ‬

‫اﻣﺎ‪ ،‬ھﺪف از اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﺸﺎھﺪه‬ ‫ﭼﻨﺪﯾﻦ و ﭼﻨﺪ ﺑﺎره ﻣﻦ از وﺟﻮد دو‬ ‫ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در اروﭘﺎ و در اﯾﺮان‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻦ از "ﻗﻠﺐ درﯾﺎی ﺧﺰر"‬ ‫ﻣﯽ آﯾﻢ؛ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از‬ ‫ﺳﯽ ﺳﺎل در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدم‪ .‬ﻣﻦ‬ ‫از ﺟﺎﺋﯽ ﻣﯽ آﺋﯿﻢ ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ درﯾﺎ را زﻧﺎﻧﮫ و ﻣﺮداﻧﮫ‬ ‫ﮐﺮد و ﺑﺨﺸﯽ از آن را ﺑﺎ ﮔﻮﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮای آﺑﺘﻨﯽ "ﺧﻮاھﺮان" اﺳﺘﺘﺎر‬ ‫ﮐﺮد و در ﺑﺨﺶ وﺳﯿﻊ ﺗﺮ‪ ،‬ﺗﺎﺑﻠﻮی‬ ‫ورود ﻣﻤﻨﻮع ﺑﺮای زﻧﺎن ﮐﺎﺷﺖ و‬ ‫ﺧﻮاھﺮ زﯾﻨﺐ و ﮔﺸﺖ ارﺷﺎد و‬ ‫ﻧﯿﺮوی ﻣﺴﻠﺢ ﺳﻮار ﺑﺮ ﭘﺎﺗﺮول و‬ ‫ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻮران ﺣﺰب اﻟﻠﮭﯽ را‬ ‫ﻣﺎﻣﻮر ﮐﺮد ﻣﺮاﻏﺐ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ‬ ‫دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﮫ ﺧﻄﺮ ﻧﯿﻔﺘﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل آن ﻣﺮاﻏﺒﺖ ھﺎ و آن ھﻤﮫ‬ ‫ﮔﺸﺖ و ﺳﺮﮐﻮب و زﻧﺪان و آزار‬ ‫ﻣﺮدم‪ ،‬و ﺑﻮﯾﮋه زﻧﺎن اﻣﺎ‪ ،‬ﯾﮏ ﻣﻮج‬ ‫ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻋﻈﯿﻢ از دﯾﻦ و ﺧﺪا و‬ ‫ﻣﺬھﺐ و ﺻﺪ اﻟﺒﺘﮫ ﺗﻨﻔﺮ ﺑﯽ ﺣﺴﺎب‬ ‫از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ‪ .‬ھﻤﮫ‬ ‫ﺳﺮان رژﯾﻢ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﻣﺮدم اﯾﺮان در اﺑﻌﺎد زﯾﺎد دارﻧﺪ‬ ‫ﭘﺸﺖ ﺑﮫ دﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای‬ ‫اﺟﺮای "ﻓﺮاﯾﺾ دﯾﻨﯽ" ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ‬ ‫اھﻤﯿﺘﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺮدم ﻗﺪرت ﻓﻮق‬ ‫ﺗﺼﻮر ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺑﮫ‬ ‫زاﻧﻮ در آورﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ‬ ‫ﻗﺪرت ﭘﻮﺷﺎﻟﯽ اﺳﻼم‬ ‫ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪*.‬‬

‫روز ﺟﻤﻌﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﻂ وﯾﮋه ﺑﮫ‬ ‫ﺳﻮی درﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ‪ .‬ﻧﯿﻢ‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻮدﯾﻢ و ﺗﺎ‬ ‫ﺑﺨﻮاھﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺎد و ﺳﺮ ﺣﺎل و‬ ‫ﺑﺎزی ﮔﻮش‪ .‬ھﻤﮫ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺪن ﺧﻮد را در‬ ‫ﻣﻌﺮض آﻓﺘﺎب ﻗﺮار ﺑﺪھﻨﺪ‪ .‬ﺣﺎﺻﻞ‬ ‫ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ ﺑﺮﻧﺰه ﺷﺪن ھﻤﮫ‬ ‫ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اروﭘﺎ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﻧﻤﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻧﻢ از طﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻋﮑﺲ‬ ‫زﯾﺎدی ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻢ‬ ‫ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎ ﭘﺮ روﺋﯽ از ﺑﻌﻀﯽ‬ ‫ھﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻢ اﮔﺮ اﺟﺎزه ﺑﺪھﻨﺪ ﺑﺮای‬

‫ﮐﮫ ﭘﻮﻟﺸﺎن را از دﯾﺪ ﻋﻤﻮم ﻣﺨﻔﯽ‬ ‫ﻧﮕﮫ ﻣﯿﺪارﻧﺪ‪" .‬زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان‬ ‫ﺷﺎن " را ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از دﯾﺪ‬ ‫ﻏﺮﯾﺐ ھﺎ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺑﯿﭽﺎره‬ ‫زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﻮاده ای ﻣﺴﻠﻤﺎن‬ ‫زاده ﺷﺪه ﯾﺎ اﺳﯿﺮﻓﺮھﻨﮓ و ﺟﻨﺒﺶ‬ ‫ﺳﯿﺎه اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺮد و ھﻤﮫ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺮوﺋﯽ ﺟﻮاب‬ ‫ﻣﺜﺒﺖ دادﻧﺪ‪ .‬از آﻧﮭﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻢ‬ ‫ﺳﺮﺷﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﺑﮫ وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮم‪.‬‬ ‫راﺳﺘﺶ دو ﺳﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺮدﺷﮕﺮ‬ ‫ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﭼﺸﻤﻢ ﺧﻮردﻧﺪ و‬ ‫ﮐﻔﺮم را در آوردﻧﺪ‪ .‬ﻣﺮادن ﺑﺎ ﺗﯽ‬ ‫ﺷﺮت و ﺷﻠﻮارک و زﻧﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪه‬ ‫ﺷﺪه در ﻣﻘﻨﻌﮫ و ﻟﺒﺎس ﺑﻠﻨﺪ‪ .‬واﻗﻌﺎ‬ ‫ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ‪ .‬دﻧﯿﺎی اﺣﻤﻘﺎﻧﮫ‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ زن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ آﻧﮭﺎ اﺳﺖ و ھﻤﺎﻧﻄﻮر‬

‫ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ھﻤﮫ ﺗﻮان‬ ‫ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺧﻮد‬ ‫ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺷﮑﺴﺖ‬ ‫ﺧﻮرده اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﺸﻮد‪ .‬ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻦ‬ ‫ﻓﺮھﻨﮓ و ارﺗﺠﺎع اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺎ ﺑﮫ‬ ‫آﺧﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد‪ .‬ھﺮ آﻧﭽﮫ ﺑﻮﺋﯽ از‬ ‫ﻣﺬھﺐ و اﺳﻼم داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻨﺪ‬ ‫زداﺋﯽ ﮐﺮد و ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪرن‬ ‫ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر اﻣﺮوزی را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ‬ ‫اﯾﻦ ﻧﮑﺒﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺗﺎ ﺷﻤﺎره ﺑﻌﺪ ﺑﮫ اﻣﯿﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ‬ ‫اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ھﻤﮫ وﻗﺖ‪*.‬‬

‫اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﮫ ھﻤﮫ زﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ‬ ‫ﻛﮫ ﻣﺬھﺐ اﺳﻼم زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن‬ ‫را ﺗﺒﺎه ﻛﺮده اﺳﺖ‪.‬‬

19 aug 2013 zan e azad no 6  
19 aug 2013 zan e azad no 6  

زن آزاد شماره 6 منتشر شد نشریه هفتگی زن آزاد دوشنبه ها منتشر می شود. این نشریه را به دیگران نیز ارسال کنید

Advertisement