Page 1

‫ﺷﻤﺎره ‪٧‬‬

‫زن آزاد‬

‫دوﺷﻨﺒﮫ ‪ ۴‬ﺷﮭﺮﯾﻮر ‪ ٢ ۶ -٩٢‬آﮔﻮﺳﺖ ‪٢٠١٣‬‬ ‫ﺳﺮدﺑﯿﺮ‪ :‬ﻛﯿﻮان ﺟﺎوﯾﺪ‬ ‫‪fitnah.movement@gmail.com‬‬

‫ﻧﺸﺮﯾﮫ ﻓﺘﻨﮫ ‪ -‬ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮای رھﺎﺋﯽ زن‬

‫دو ﺗﺼﻮﯾﺮ از دو ﮐﺸﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ .‬ﻋﮑﺲ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﺑ ﮫ ﻗ ﺪرت‬ ‫ﺧﺰﯾﺪن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ‪ .‬از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا زﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮﭼﻤﯽ را ﻋﻠﯿﮫ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮاھﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺟﻨ ﮓ ﺑ ﺎ‬ ‫ﻗﺪرت ﺗﻤﺎم ﺗﺎ اﻣﺮوز در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﻋﮑﺲ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ در ﯾ ﮏ ﻗ ﻄ ﺎر‬

‫ﺷﮭﺮی در رم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻧﺴﺎن ھﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﮐﮫ ﺧ ﻮد اﻧ ﺘ ﺨ ﺎب‬ ‫ﮐﺮده اﻧﺪ و ھﯿﭻ ﻣﺎﻣﻮری ھﻢ ﻣﺰاﺣﻢ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﮭﺎ ﻧ ﯿ ﺴ ﺖ‪ .‬ﻣ ﺎ ﻣ ﺮدم اﯾ ﺮان‬ ‫ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺬھﺒﯽ ھﺎر را ﺷﮑ ﺴ ﺖ‬ ‫ﺑﺪھﯿﻢ‪ .‬راه دﯾﮕﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد‪*.‬‬

‫در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ‪:‬‬ ‫ﭼﭗ‪ ،‬راﺳﺖ و رھﺎﺋﯽ زن ‪ -‬ﮐﯿﻮان ﺟﺎوﯾﺪ ‪ -‬ﻗﺘﻞ ﺧﻮاھﺮ ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻮءﻇﻦ ‪ -‬آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻋﺸﻖ ﺟﺎن ﻣﯽ ﺑﺎزد و ﻧﻔﺮت‬ ‫زاده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺻﻔﺤﮫ ‪٢‬‬ ‫ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت‪ ،‬آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﺟﻨﺴﯽ در اﯾﺮان ‪ -‬ﻣﮭﯿﻦ ﻋﻠﯿﭙﻮر ﺻﻔﺤﮫ ‪٣‬‬ ‫اﻋﺘﺮاف ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﯿﻤﺎر ﺟﻨﺴﯽ ‪ -‬زن‪ ،‬اﺳﻼم‪ ،‬ﻣﻌﺪن ‪“ -‬ﺑﯿﻮهھﺎ” در اﯾﺮان “ﺟﻮان” ﺷﺪهاﻧﺪ! ﺻﻔﺤﮫ ‪۴‬‬ ‫اﻣﺮ ﺑﮫ ﻣﻌﺮوف اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ‪ -‬ﺷﯿﺸﮫ ﻋﻤﺮ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ در دﺳﺖ زﻧﺎن ‪“ -‬ﺣﺮام زاده “ ﺻﻔﺤﮫ ‪۵‬‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﯿﺎد در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ‪ -‬ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ راﮔﺒﯽ اﯾﺮان ﺻﻔﺤﮫ ‪۶‬‬ ‫ﺣﺠﺎب! داغ دل ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ‪ -‬ﻓﺮح ﺻﺒﺮی ﺻﻔﺤﮫ ‪٧‬‬ ‫ﺧﺘﻨﮫ دﺧﺘﺮان در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از اﯾﺮان ‪ -‬ﺻﻔﯿﮫ ﻧﺎﻇﺮ زاده ﺻﻔﺤﮫ ‪٧‬‬ ‫"ﺧﺒﺮھﺎی ﺧﻮب دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻮان" ‪ -‬ﺷﮭﻼ داﻧﺸﻔﺮ ﺻﻔﺤﮫ ‪٨‬‬


‫زن آزاد ﺷﻤﺎره ‪٧‬‬

‫ﺻﻔﺤﮫ ‪٢‬‬ ‫از اﺧﺘﺮاﻋﺎت ھﻤﯿﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ ﻧﻈ ﺎم‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﺳﺖ ﺗﺎ ھﺮ ﺟ ﻨ ﺎﯾ ﺘ ﯽ‬ ‫ﻋﻠﯿ ﮫ زﻧ ﺎن را ﺑ ﺎ ﻓ ﺮﻣ ﻮل اﯾ ﻨ ﮑ ﮫ‬ ‫ﻓﺮھﻨﮓ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ آن‬ ‫اﺣ ﺘ ﺮام ﮔ ﺬاﺷ ﺖ ﻧ ﺎدﯾ ﺪه ﺑ ﮕ ﯿ ﺮﻧ ﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺻﺪم اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑ ﺮی‬ ‫را در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ‬ ‫وﻗﺘﯽ ﭘﺎی زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿ ﺪه‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ھﺰار اﻣﺎ و اﮔ ﺮ از ﺑ ﮫ‬ ‫رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ زﯾﺴ ﺘ ﻦ‬ ‫ﺑﯿﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻃﻔﺮه ﻣﯽ روﻧﺪ‪.‬‬

‫ﭼﭗ‪ ،‬راﺳﺖ‪ ،‬رھﺎﺋﯽ زن‬

‫ﺑﺮای ورود ﺑﮫ ﺑﺤﺚ و ﺧﯿﻠﯽ ﮐ ﻠ ﯽ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﮫ اﺻﻠﯽ ﺑﺎز ھﻢ ﻣ ﺜ ﻞ ھ ﻤ ﯿ ﺸ ﮫ‬ ‫وﺟﻮد ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اﯾ ﺮان‬ ‫اﺳﺖ ‪ .‬ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﺎدی‬ ‫و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﻔ ﺘ ﺎد و‬ ‫ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ را ﻋﻤﻼ ﺑ ﮫ ﮔ ﺮوﮔ ﺎن‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ‪ .‬ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻣﺎ در ﯾﮏ‬ ‫ﻧﺒﺮد داﺋﻤﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺮ ﻣ ﯽ‬ ‫ﺑﺮد‪ .‬ﻧﺒﺮدی ﮔﺎه ﭼ ﻨ ﺎن آﺷ ﮑ ﺎر ﮐ ﮫ‬ ‫ھﻤﮫ ﺳﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﮫ آن اﻋﺘﺮاف‬ ‫دارﻧﺪ ‪ .‬ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺒﺮد ھﺎی ﺑﮫ ﻇﺎھ ﺮ‬ ‫ﭘ ﻨ ﮭ ﺎن ﮐ ﮫ اﮔ ﺮ رﯾ ﮕ ﯽ ﺑ ﮫ ﮐﺸ ﻒ‬ ‫داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣ ﯽ ﺗ ﻮاﻧ ﻨ ﺪ اﻧ ﮑ ﺎرش‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺎدﯾﺪه اش ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ‪ .‬از ﺟﻤﻠ ﮫ‬ ‫ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﮫ ﻇﺎھﺮ ﮐﻢ اھ ﻤ ﯿ ﺖ و‬ ‫ﭘﻨﮭﺎن‪ ،‬ﻣﺒﺎرزه زﻧﺎن ﻋﻠﯿﮫ آﭘ ﺎرﺗ ﺎﯾ ﺪ‬ ‫ﺟ ﻨ ﺴ ﯽ در اﯾ ﺮان را ﻣ ﯽ ﺗ ﻮاﻧ ﺪ‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﮫ ذﮐﺮ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫رھﺎﺋﯽ زن در اﯾﺮان ﻓﻘﻂ در ﮔ ﺮو‬ ‫ﻣ ﺒ ﺎرزه ﻗ ﺎﻃ ﻊ و ھ ﻤ ﮫ ﺟ ﺎﻧ ﺒ ﮫ و‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﺎ ﺣﮑ ﻮﻣ ﺖ ﻧ ﯿ ﺴ ﺖ‪،‬‬ ‫ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺒ ﺎرزه ﺑ ﺎ ﺣ ﮑ ﻮﻣ ﺖ ﻣ ﮭ ﻢ‬ ‫ﺗﺮﯾﻦ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣ ﺒ ﺎرزه ﺑ ﺮای‬ ‫رھ ﺎﺋ ﯽ ﻧ ﯿ ﻤ ﯽ از ﺟ ﺎﻣ ﻌ ﮫ ﻋ ﻠ ﯿ ﮫ‬ ‫ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ‪ .‬رھﺎﺋﯽ زن در‬ ‫اﯾﺮان دﺷﻤﻨﺎن زﯾﺎدی دارد و ﺑ ﺮای‬ ‫اﯾﻨﮑﮫ زن آزاد ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺗ ﻤ ﺎﻣ ﺎ از‬ ‫ﻗﯿﺪ ھﻤﮫ ﺳﻨﻦ دﺳﺖ ﭘﺎﮔﯿﺮ ﻣﺬھﺒﯽ و‬ ‫ﺧﺮاﻓﯽ و ﻣﺮد ﺳﺎﻻر ﺧﻼص ﺷﻮد‪.‬‬

‫اﯾ ﻨ ﺠ ﺎ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﭘ ﺎی ﻃ ﺒ ﻘ ﺎت و‬ ‫اﺣ ﺰاب ﮔ ﻮﻧ ﺎﮔ ﻮن ﺑ ﺎ اھ ﺪاف‬ ‫اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘ ﻀ ﺎد ﺑ ﮫ‬ ‫ﻣﯿﺎن ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫رھﺎﺋﯽ زن ﺻ ﺮﻓ ﺎ اﻣ ﺮی ﺣ ﻘ ﻮﻗ ﯽ‬ ‫ﻧﯿﺴ ﺖ‪ .‬در ھ ﯿ ﭻ ﮐ ﺠ ﺎی ﺟ ﮭ ﺎن و‬ ‫ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﺸﻮر ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﻣﺮوز‬ ‫آزاد ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن ﺑ ﺮای زﻧ ﺎن‬ ‫اﺳﺖ ﻧﯿﺰ رھﺎﺋﯽ زن از ﻗﯿﺪ ﻣ ﺬھ ﺐ‬ ‫و ﻣﺮدﺳﺎﻻری اﻣﺮی ﺻﺮﻓﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ‬ ‫ﻧﺒﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه زﻧﺎن ﺑ ﺮای‬ ‫رھﺎﺋﯽ در ھﻤﯿﻦ اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﮐ ﮫ‬ ‫ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ راه دوری ﻧﺒﺎﯾﺪ رﻓﺖ‪ .‬ﺗ ﺎ‬ ‫ﭘﯿﺶ از دھﮫ ھﻔﺘﺎد ﻣﯿ ﻼدی زن در‬ ‫اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ در ﻣﻮﻗﻌﯿ ﺖ ﺑﺴ ﯿ ﺎر‬ ‫ﻓ ﺮودﺳ ﺘ ﯽ ﻗ ﺮار داﺷ ﺖ و ﯾ ﮏ‬ ‫ﻣ ﺒ ﺎرزه ﺧ ﻼف ﺟ ﺮﯾ ﺎن و ﻋ ﻠ ﯿ ﮫ‬ ‫ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮرژوا ﻻزم ﺑ ﻮد ﮐ ﮫ‬ ‫زﻧ ﺎن ﮔ ﺎم ھ ﺎی ﺑ ﻠ ﻨ ﺪی ﺑﺴ ﻮی‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑ ﺮدارﻧ ﺪ‪.‬‬ ‫ھﻤﯿﺸﮫ و ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ اﯾ ﻦ ﺟ ﺪال‬ ‫ﺑ ﯿ ﻦ ﺳ ﻨ ﺖ ھ ﺎی ﻋ ﻘ ﺐ ﻣ ﺎﻧ ﺪه و‬ ‫ارﺗﺠﺎﻋﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺣﻖ ﺑ ﺮاﺑ ﺮ‬ ‫زﯾﺴﺘﻦ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ رو در روی‬ ‫ھﻢ ﻗﺮار دارد و در ﺣﺎل ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ھﻢ‬ ‫اﻧﺪ ‪ .‬ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻨﮓ ﻃﺒﻘﺎﺗ ﯽ اﺳ ﺖ‪.‬‬ ‫رھﺎﺋﯽ زن ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣ ﻌ ﻨ ﺎ ﻓ ﻘ ﻂ اﻣ ﺮ‬ ‫زﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺨﺶ ﻣﮭﻤﯽ از ﻧﺒ ﺮد‬ ‫ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣ ﺎﯾ ﮫ داری‬

‫ﮐﯿﻮان ﺟﺎوﯾﺪ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وﻗﺘﯽ ﺑﮫ اﺑﻌﺎد ﻋﻈﯿﻢ ﻓﺮودﺳﺘ ﯽ زن‬ ‫در ھﻤﮫ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﻧﮕﺎه ﻣ ﯽ ﮐ ﻨ ﯿ ﻢ‪،‬‬ ‫ﻓﻮرا آن روی ﺳﮑﮫ اﯾﻦ ﺑﯽ ﺣﻘﻮﻗ ﯽ‬ ‫ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪ .‬ﭼﺮا‬ ‫در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﻢ و ﺗﮑ ﻨ ﻮﻟ ﻮژی ﺑ ﮫ‬ ‫دور اﻓﺘﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ راه ﭘ ﯿ ﺪا‬ ‫ﮐﺮده اﺳﺖ‪ ،‬زﻧﺎن در ﺑﺨ ﺶ اﻋ ﻈ ﻢ‬ ‫ﺟﮭ ﺎن ﺣ ﺘ ﯽ از ﻧ ﻈ ﺮ ﺣ ﻘ ﻮﻗ ﯽ ﺑ ﺎ‬ ‫ﻣﺮدان ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴ ﺘ ﻨ ﺪ؟ ﭼ ﺮا وﻗ ﺘ ﯽ‬ ‫ھﻤﮫ ﻋﺎﻟﻢ و آدم ﻣﯿﺪاﻧﻨ ﺪ زﻧ ﺎن ﺣ ﻖ‬ ‫دارﻧﺪ از ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺷ ﺎد و ﺑ ﺪون‬ ‫ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑ ﺮﺧ ﻮردار ﺑ ﺎﺷ ﻨ ﺪ‪ ،‬ﺗ ﻤ ﺎم‬ ‫دوﻟ ﺖ ھ ﺎی ﻣ ﻮﺟ ﻮد ﺟ ﮭ ﺎن در‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ رژﯾﻢ ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺣ ﻘ ﻮق اوﻟ ﯿ ﮫ‬ ‫زﻧﺎن را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ ﺳ ﮑ ﻮت‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﭼﺮا ھﻤﮕﯽ ﺗ ﻼش دارﻧ ﺪ‬ ‫ﻃ ﺎﻟ ﺒ ﺎن را ﺷ ﺮﯾ ﮏ ﻗ ﺪرت در‬ ‫اﻓﻌﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻨﻨﺪ؟ ﻧﺴﺒﯿﺖ ﻓ ﺮھ ﻨ ﮕ ﯽ‬

‫در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺤﺚ‪ .‬زن آزاد و‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺮﻓﮫ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری‬ ‫ﺑﮫ ﺻﺮﻓﮫ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﺳﺮ‬ ‫ﻓﻘﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ آﺧﻮﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﮫ در اﯾﺮان زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﮭﻠﻮی‬ ‫زن آزاد ﺑﻮد‪ ،‬ﻧﮫ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت دﺳﺖ‬ ‫راﺳﺘﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ‬ ‫ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎدی در آﯾﻨﺪه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫زن ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ در اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﯾﻦ‬ ‫ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ھﻤﮫ ﻧﻮع ﺣﻘﯽ دارد ﻣﮕﺮ‬ ‫اﯾﻨﮑﮫ ﻓﺮھﻨﮓ و ﺑﺎور ﻣﻮﺟﻮد در‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺧﺎﻧﻮاده و ﮐﺸﻮر را زﯾﺮ‬ ‫ﺳﺌﻮال ﻧﺒﺮد‪ .‬اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯽ ﺣﻘﯽ‬ ‫ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮای زﻧﺎن‪ .‬ﻣﻨﻔﻌﺖ زن ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ورای ھﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی‪،‬‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻣﻠﯽ و‬ ‫ﻣﺬھﺒﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪ .‬ھﯿﭻ ﺑﮭﺎﻧﮫ ای‬ ‫ﺑﺮای در اﻧﻘﯿﺎد ﻗﺮار دادن زن در‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬آزادی و‬ ‫رھﺎﺋﯽ زن ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﺟﺎﻣﻌﮫ‬ ‫ای اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ‬ ‫ﺣﺮف اول و آﺧﺮ را ﺑﺰﻧﺪ ﻧﮫ ﺳﻮد‬ ‫و اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ارزان‪.‬‬ ‫ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺑﻮد و ﺣﻖ را ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه‬ ‫ﺑﺪﺳﺖ آورد‪*.‬‬

‫زن آزاد را ﺑﺪﺳﺖ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﮫ را در ﻣﺤﺎﻓﻞ دوﺳﺘﺎﻧﮫ ﺧﻮد ﭘﺨﺶ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﮫ را ﺑﮫ ﺑﺤﺚ‬ ‫ﺑﮕﺬارﯾﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﮫ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﮫ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﺪن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪*.‬‬

‫ﻗﺘﻞ ﺧﻮاھﺮ ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻮءﻇﻦ‬ ‫ﻣﮭﺮ ‪ :‬ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ ﻣ ﺎﻣ ﻮران ﭘ ﻠ ﯿ ﺲ‬ ‫آﮔ ﺎھ ﯽ ﺷ ﮭ ﺮﺳ ﺘ ﺎن ﮐ ﺎزرون در‬ ‫ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺸﻒ ﺟﺴﺪ زن ﺟ ﻮاﻧ ﯽ در‬ ‫ﯾﮑ ﯽ از ﺟ ﺎده ھ ﺎی اﻃ ﺮاف اﯾ ﻦ‬ ‫ﺷﮭﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﯿﻢ ﭘﻠﯿﺴﯽ ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر در ﻣﺤ ﻞ‬

‫درﯾ ﺎﻓ ﺘ ﻨ ﺪ‪ ،‬ﺟﺴ ﺪ ﻣ ﺘ ﻌ ﻠ ﻖ ﺑ ﮫ زن‬ ‫ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻧﯿﻠ ﻮﻓ ﺮ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺑ ﺎ‬ ‫ﺿﺮﺑﮫ ھﺎی ﭼﺎﻗﻮ از ﭘ ﺎ درآﻣ ﺪه و‬ ‫ﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻼن ﺟ ﻨ ﺎﯾ ﺖ ﺟﺴ ﺪ را‬ ‫ﭘﺲ از ﻗﺘﻞ در آن ﻣﻨﻄﻘﮫ رھﺎ ﮐﺮده‬ ‫اﻧﺪ‪.‬‬

‫آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻋﺸﻖ ﺟﺎن ﻣﯽ ﺑﺎزد و ﻧﻔﺮت زاده ﻣﯽ ﺷﻮد‬ ‫“ﺗﻮ اﮔﺮ ﻏﯿﺮت داﺷﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺬاﺷﺘﯽ ﺧﻮاھﺮت آﺑﺮوﯾﺘﺎن را ﺑﺒﺮد‪ ”.‬ﻃﻨﯿﻦ‬ ‫وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ دارد اﻋﺘﺮاف اﯾﻦ ﻗﺎﺗﻞ ﻧﮕﻮن ﺑﺨﺖ‪ .‬ﻗﺎﺗﻞ ﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺠﺮی‬ ‫ﺟﺎﻧﯿﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮی اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺑﺮادر ﻗﺎﺗﻞ ھﻤﮫ ﻋﻤﺮش را در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ‬

‫ﺗﺠﺴﺲ ھﺎی ﭘ ﻠ ﯿ ﺲ ﻧﺸ ﺎن داد‪ ،‬او‬ ‫ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼﻓ ﺎﺗ ﯽ ﮐ ﮫ‬ ‫ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش داﺷﺖ از او ﺟ ﺪا ﺷ ﺪه‬ ‫ﺑﻮد‪ .‬در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﯾﮑﯽ‬ ‫از ﺑﺮادرھﺎی ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻗﺘ ﻞ‬ ‫اﺳ ﺖ‪ .‬ﻗ ﺎﺗ ﻞ ﮔ ﻔ ﺖ‪ :‬رﻓ ﺘ ﺎرھ ﺎی‬ ‫ﺧﻮاھﺮم ﭘﺲ از ﺟﺪاﯾﯽ از ھﻤﺴﺮش‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ آﺑﺮورﯾﺰی ﻣﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد‪ .‬ﭼ ﻨ ﺪ‬ ‫ﺑ ﺎر ﺑ ﮫ او ﺗ ﺬﮐ ﺮ دادم اﻣ ﺎ ھ ﯿ ﭻ‬

‫ﺗﻐ ﯿ ﯿ ﺮی در رﻓ ﺘ ﺎرش ﻧ ﺪاد‪ .‬روز‬ ‫ﺣﺎدﺛﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﻤﺎن ﺑ ﮫ ﺧ ﺎﻧ ﮫ‬ ‫ﻣﺎ آﻣﺪ و ﺑﮫ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺗﻮ اﮔﺮ ﻏﯿﺮت‬ ‫داﺷ ﺘ ﯽ ﻧ ﻤ ﯽ ﮔ ﺬاﺷ ﺘ ﯽ ﺧ ﻮاھ ﺮت‬ ‫آﺑﺮوﯾﺘﺎن را ﺑ ﺒ ﺮد‪ .‬ﺑ ﺎ ﺷ ﻨ ﯿ ﺪن اﯾ ﻦ‬ ‫ﺣﺮف ھﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪم و ﺑﺎ ﺿﺮﺑﮫ‬ ‫ھﺎی ﭼﺎﻗﻮ ﺧﻮاھﺮم را ﮐﺸ ﺘ ﻢ‪ .‬ﺑ ﻌ ﺪ‬ ‫ھﻢ ﺟﺴﺪش را در ﺣﺎﺷﯿﮫ ﺟﺎده رھ ﺎ‬ ‫ﮐﺮدم‪*.‬‬

‫ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺿﺪ زن ﺳﭙﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﮔﮭﻮاره ﺗﺎ ﮔﻮر‬ ‫در ﮔﻮش ﺟﺎﻣﻌﮫ ورد ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﮐﮫ زن ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺮد اﺳﺖ‪ .‬زن اﺑﺰار‬ ‫ﺳﮑﺲ اﺳﺖ و اﮔﺮ زن ﺑﮫ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد راﺑﻄﮫ‬ ‫ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﻣﺮد ﻟﮑﮫ دار ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻐﺰﺷﻮﺋﯽ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻧﺒﻮد‪ .‬ﻧﻔﺮت ﺟﺎی ﻋﺸﻖ ﻧﻤﯽ ﻧﺸﺴﺖ‪*.‬‬


‫زن آزاد ﺷﻤﺎره ‪٧‬‬

‫ﺻﻔﺤﮫ ‪٣‬‬

‫ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت‪ ،‬آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﺟﻨﺴﯽ در اﯾﺮان‬ ‫اﺧﯿﺮا ﯾﮑﯽ از " ﻓﺎﻃﻤﮫ زھﺮاھﺎی"‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ای‬ ‫وﯾ ﺪﯾ ﻮﺋ ﯽ در وﺻ ﻒ " ﭘ ﺮده‬ ‫ﺑﮑﺎرت" ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت ﯾ ﻌ ﻨ ﯽ اﯾ ﻨ ﮑ ﮫ دﺧ ﺘ ﺮ‬ ‫ﺑﺎﮐﺮه ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﭘﺮده ﭘﺮده اﯾﺴﺖ و‬ ‫در واﻗﻊ ﺣﺎﺋﻠﯽ اﺳ ﺖ ﻣ ﻘ ﺎﺑ ﻞ ﻓ ﺮج‬ ‫زن ﮐﮫ ﻧﺸﺎﻧﮫ ﺣﺮﻣﺖ‪ ،‬ﺷ ﺨ ﺼ ﯿ ﺖ‪،‬‬ ‫ﻋ ﻔ ﯿ ﻒ ﺑ ﻮدن و ﻧ ﺠ ﯿ ﺐ ﺑ ﻮدن و‬ ‫ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ اﺳﺖ‪ .‬وی اداﻣ ﮫ ﻣ ﯿ ﺪھ ﺪ‬ ‫ﮐﮫ اﮔﺮ آﻗﺎﺋﯽ دﺧﺘﺮی ر ا ﻣ ﯿ ﮕ ﯿ ﺮد‬ ‫ﺑﮫ ﺷﺮط ﺑﺎﮐﺮه ﺑﻮدن اﺳﺖ ﺷ ﺮﻃ ﯽ‬ ‫ﮐﮫ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺒﻼ ﭘ ﺮده از ﺑ ﯿ ﻦ ﻧ ﺮﻓ ﺘ ﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬و اﮔﺮ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮج وی‬ ‫ﻧﺒﺎﺷ ﺪ ﺷ ﺎﯾ ﺪ اﯾ ﻦ دﺧ ﺘ ﺮ ﺳ ﺎﻟ ﻢ و‬ ‫درﺳﺘﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﯿﺪن ﺳﺨﻨ ﺎن ﻣﻀ ﺤ ﮏ و‬ ‫ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ و اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺎ در‬ ‫ﭼﮫ دوره و ﻗﺮﻧﯽ زﻧﺪﮔ ﯽ ﻣ ﯿ ﮑ ﻨ ﯿ ﻢ‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﮫ از ھ ﺪف اﺻ ﻠ ﯽ‬ ‫اﯾ ﻦ ﺗ ﺒ ﻠ ﯿ ﻐ ﺎت در رﺳ ﺎﻧ ﮫ ھ ﺎی‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری اﺳ ﻼﻣ ﯽ ﺻ ﺤ ﺒ ﺖ ﮐ ﻨ ﻢ‪.‬‬ ‫آﻧﭽﮫ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻗﺎرﻗﺎرﮐ ﮭ ﺎی ارﺗ ﺠ ﺎع‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻼش ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ‬ ‫ﺑﺎ ﺣﻖ و اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺴﺘ ﻘ ﻞ زﻧ ﺎن ﺑ ﺮ‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻤﺎﯾ ﻼت ﺷ ﺨ ﺼ ﯽ ﺧ ﻮد‬ ‫ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳ ﺨ ﺘ ﯽ ﮐ ﮫ ﺑ ﺮ‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم در اﯾﺮان ﺣﺎﮐﻢ اﺳ ﺖ‬ ‫ﺿ ﺮورت اﯾ ﻦ ﺑ ﺤ ﺜ ﮭ ﺎ ﭼ ﯿ ﺴ ﺖ؟‬ ‫ﭼﻄﻮر در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑ ﺪ‬ ‫ﻣﺮدم و اﺧﺘﻨﺎق ﺣﺎﮐﻢ ﺑ ﺮ ﺟ ﺎﻣ ﻌ ﮫ‪،‬‬ ‫اﯾﺸﺎن ﻣﺘﻮﺟﮫ اھﻤﯿ ﺖ واﻻی ﭘ ﺮده‬ ‫ﺑ ﮑ ﺎرت ﺷ ﺪه اﻧ ﺪ؟ ﻣ ﮕ ﺮ اﯾ ﻦ‬ ‫ﺟﺎرﭼﯿﺎن و ﻣ ﻼھ ﺎی ﻣ ﺮﺗ ﺠ ﻊ اﯾ ﻦ‬ ‫ﻧ ﻈ ﺎم ﻧ ﯿ ﺴ ﺘ ﻨ ﺪ ﮐ ﮫ ﺑ ﺎ ﺗ ﻼش‬ ‫ﺑﺴﯿﺎرﺳﻌﯽ دارﻧ ﺪ ﮐ ﮫ ﺻ ﯿ ﻐ ﮫ را‬ ‫ﺑﺮای ﺧﺎص و ﻋﺎم ‪ ،‬ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان ‪،‬‬ ‫داﻧﺶ آﻣﻮز و داﻧﺸﺠﻮ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ‬ ‫ﺑﺮای ھﻤﮕﺎن ﺟﺎ ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ‪ .‬ﺻﯿ ﻐ ﮫ‬ ‫ﮐﮫ در واﻗﻊ ﯾﮏ راﺑ ﻄ ﮫ ﺟ ﻨ ﺴ ﯽ‬ ‫ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺘﮫ ﺗﺎ ﭼﻨ ﺪ ﺳ ﺎﻟ ﮫ ﻣ ﯿ ﺒ ﺎﺷ ﺪ‪.‬‬ ‫ﺻﯿﻐﮫ وﺻﻠﺖ و آﻏﺎز ﯾﮏ زﻧﺪﮔ ﯽ‬ ‫ﻋﺎدی و ﻃﺒﯿ ﻌ ﯽ ﻧ ﯿ ﺴ ﺖ‪ .‬آﯾ ﺎ آﻧ ﮭ ﺎ‬

‫ﻧ ﮕ ﺮان ھ ﺰاران " ﭘ ﺮده ھ ﺎی‬ ‫ﺑﮑﺎرت" ﺑﺮﺑﺎد رﻓﺘﮫ در اﯾﻦ راﺑﻄ ﮫ‬ ‫ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ؟ اﮔﺮ اﺣ ﯿ ﺎﻧ ﺎ دﺧ ﺘ ﺮی‬ ‫ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﻘﻮل اﯾﻦ‬ ‫ﺧﺎﻧ ﻢ ﺑ ﮫ ازدواج ﭘ ﺎﮐ ﯽ ﺗ ﻦ دھ ﺪ‬ ‫ﭼﮑﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑ ﺎ اﯾ ﻦ " ﺑ ﯽ ﭘ ﺮدﮔ ﯽ"‬ ‫ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ؟‬ ‫اﻧﮕﺎر ﮐﮫ ھﺮ ﭘﺪﯾﺪه زﻣ ﺎﻧ ﯿ ﮑ ﮫ ﮐ ﻼه‬ ‫ﺷ ﺮﻋ ﯽ ﻣ ﻼﯾ ﺎن و ﻗ ﺎرﯾ ﺎن ﻧ ﻈ ﺎم‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ روی آن ﮔﺬاﺷﺘ ﮫ‬ ‫ﺷﻮد ﺑﮫ ﺧﻼف ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸ ﻮد ‪.‬‬ ‫ﻣﮕﺮ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﺑﺮاﺑﺮ زاده ﻧﻤﯿ ﺸ ﻮﻧ ﺪ؟‬ ‫ﻣﮕﺮ زن و ﻣﺮد ھﺮ دو ﮐ ﻮدﮐ ﺎﻧ ﯽ‬ ‫ﺑﯽ آﻻﯾﺶ و ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐ ﮫ رﺳ ﻢ‬ ‫و رﺳﻮم و ﺑﺨﺼﻮص ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪھﺎی‬ ‫ﻣﺬھﺒﯽ آﻧﺎن را ﻣ ﺨ ﺘ ﻠ ﻒ ارزﯾ ﺎﺑ ﯽ‬ ‫ﻣﯿﮑﻨﺪ؟ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯿﭙﺮﺳﻢ ﮐ ﮫ‬ ‫ﭼﻄ ﻮر اﯾﺸ ﺎن ﺣ ﺘ ﯽ ﺑ ﺨ ﺎﻃ ﺮ زن‬ ‫ﺑﻮدن ﺧﻮدش ھﻢ ﮐﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻓﻐﺎن‬ ‫از ﭼﻨﺪ ھﻤﺴ ﺮی ﺑ ﺮای ﻣ ﺮدان در‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﯿﮑ ﻨ ﺪ؟‬ ‫آﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ و ﻧﺎﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧ ﯿ ﺴ ﺖ؟‬ ‫ﺳﻮال دﯾﮕﺮ ﻣﻦ از ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ ﭼ ﻮن‬ ‫اﯾﻦ ﺧ ﺎﻧ ﻢ اﯾ ﻦ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺑ ﺎﻻﺧ ﺮه‬ ‫" ﭘ ﺮده ﺑ ﮑ ﺎرت" ﻧ ﺰد ﻣ ﺮدان‬ ‫ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﯾﮏ ﻣ ﺮد ﯾ ﮏ اﻧﺴ ﺎن‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﺎک و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ؟‬ ‫آﯾﺎ در ﭘﺮوﺳﮫ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت‬ ‫ﮐﮫ از ﻧﻈ ﺮ ﻋ ﻠ ﻤ ﯽ ﺑ ﯿ ﺸ ﺘ ﺮ ﺑ ﺮای‬ ‫ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻮدک دﺧﺘﺮ از ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭ ﺎ‬ ‫اﺳﺖ ﭼﮫ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ‬ ‫ﻏﺸﺎ ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ را ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻮ و‬ ‫ﻣﻌﯿﺎر ﻧﺠﺎﺑﺖ و ﻋﻔﺎﻓﺖ در آورده‬ ‫اﺳﺖ؟‬ ‫اﺧﯿﺮا ﻣﺎ ﺷﺎھﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﺠﺎرﺗﯽ ھ ﻢ‬ ‫ﺑﻮده اﯾﻢ ﮐﮫ" ﭼ ﯿ ﻦ" ﭘ ﺮده ﺑ ﮑ ﺎرت‬ ‫ﯾ ﮏ ﺑ ﺎر ﻣﺼ ﺮف ﺗ ﻮﻟ ﯿ ﺪ ﮐ ﺮده‬ ‫اﺳﺖ ‪ .‬ﻣﺒﺎﺣﺚ زﯾﺎدی در ﺑﺴ ﯿ ﺎری‬ ‫از ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼم زده ﭘ ﯿ ﺮاﻣ ﻮن‬ ‫ﺗ ﺠ ﺎرت اﯾ ﻦ " ﭘ ﺮده ﯾ ﮏ ﺑ ﺎر‬ ‫ﻣﺼ ﺮف" در دﻧ ﯿ ﺎی ﺗ ﺠ ﺎرت‬ ‫ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﻣﻦ از ﻧﺘﺎﯾﺞ آن‬ ‫اﻃﻼﻋ ﯽ ﻧ ﺪارم‪ .‬اﯾ ﻦ ﮐ ﮫ ﺑ ﺎﻻﺧ ﺮه‬ ‫ﮐﺪام ﮐﺸﻮر اﺳﻼم زده رﺿﺎﯾﺖ ﺑ ﮫ‬

‫واردات آن ﮐ ﺮده اﺳ ﺖ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻃ ﻼﻋ ﺎت درﺳ ﺘ ﯽ ﻧ ﺪارم ﮐ ﮫ در‬ ‫اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﺑﮕﺬارم‪ .‬آﻧﭽﮫ ﮐﮫ آﺷﮑ ﺎر‬ ‫اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ وﺟﻮد ﻧﻈﺎﻣ ﮭ ﺎی‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﺿﺪ زن و ﻣﺮد ﺳ ﺎﻻر در‬ ‫اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫ اﺳﺖ ﮐ ﮫ‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ ﻧﺒﻮغ "ﭼﯿ ﻦ" ﮔ ﻞ‬ ‫ﮐﻨﺪ و دﺳﺖ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ اﺧ ﺘ ﺮاﻋ ﺎﺗ ﯽ‬ ‫ﺑﺰﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻣﮭﯿﻦ ﻋﻠﯿﭙﻮر‬ ‫ﺗﻀﺎد دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ اﺧ ﯿ ﺮا‬ ‫ﺷﺎھﺪ اﯾﻦ ﺑﻮده اﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﻼﯾ ﺎن ﺣ ﻘ ﮫ‬ ‫ﺑﺎز ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ رﺿﺎﯾ ﺖ ﺑ ﮫ‬ ‫دوﺧﺘﻦ ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت داده اﻧﺪ و اﯾ ﻦ‬ ‫ﻋﻤﻞ را ﺧﻼف ﺷﺮع ﻧﻤﯿ ﺪاﻧ ﻨ ﺪ‪ .‬ﺑ ﺎ‬ ‫اﯾ ﻦ اﻃ ﻼﻋ ﺎت و ﺣ ﻘ ﺎﯾ ﻖ و‬ ‫روﯾﺪادھﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ‬ ‫ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﺪ ﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺗﻀﺎد ﺑ ﺰرﮔ ﯽ‬ ‫در ھﻤﯿﻦ ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاھ ﯿ ﻢ‬ ‫ﺷﺪ ‪ .‬ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﺧ ﻮد اﺷ ﺎﻋ ﮫ‬ ‫دھﻨﺪه ﺻﯿﻐﮫ و ﻋﺎﻣﻞ ﺗ ﻦ ﻓ ﺮوﺷ ﯽ‬ ‫ھﺰاران زن و دﺧﺘﺮ ﺑ ﺨ ﺎﻃ ﺮ ﻓ ﻘ ﺮ‬ ‫اﺳ ﺖ و ﺑ ﺎ رﺷ ﺪ اﯾ ﻦ ﭘ ﺪﯾ ﺪه ھ ﻢ‬ ‫ﺿﺪﯾﺘﯽ ﻧﺪارد‪ .‬آﻧﭽﮫ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺿ ﺪ‬ ‫زن را ﻣﯿﺘﺮﺳﺎﻧﺪ رﺷﺪ ﯾ ﮏ ﺟ ﻨ ﺒ ﺶ‬ ‫رادﯾﮑﺎل و ﺑ ﺮاﺑ ﺮی ﻃ ﻠ ﺐ ﺗ ﻮﺳ ﻂ‬ ‫زﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ دﺳﺖ ﻣ ﺬھ ﺐ را از‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن ﮐ ﻮﺗ ﺎه ﺧ ﻮاھ ﺪ ﮐ ﺮد‪.‬‬ ‫اﯾ ﻦ وﺣﺸ ﺖ ﺑ ﺰرگ ﺟ ﻤ ﮭ ﻮری‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در واﻗﻊ اﯾﻦ ﭘﺮده "ﭘﺮده ﺑ ﮑ ﺎرت"‬ ‫ﺑﻤﺜﺎﺑﮫ ﻣﺜﻠ ﮫ ﮐ ﺮدن ) ﺧ ﺘ ﻨ ﮫ( زﻧ ﺎن‬ ‫اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺼﺪ‪ ،‬ﻧﺎﻗ ﺺ ﮐ ﺮدن آﻟ ﺖ‬ ‫ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﻧ ﺘ ﻮاﻧ ﻨ ﺪ از‬ ‫ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴﯽ ﺧ ﻮد ﻟ ﺬت ﺑ ﺒ ﺮﻧ ﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﭘﺮده ﻣﺜ ﻞ ھ ﺰاران ﭘ ﺮده ھ ﺎی‬ ‫دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﺟﻨﺴ ﯽ اﺳ ﺖ‬ ‫ﮐﮫ ﺗﻼش ﺑ ﮫ ﺟ ﺪا ﮐ ﺮدن زﻧ ﺎن از‬ ‫ﻣﺮدان و ﺑﮕﻮﺷ ﮫ ﻧﺸ ﺎﻧ ﺪن آﻧ ﺎن را‬ ‫دارد ‪ .‬ﭘﺮده ھﺎی آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﺟﻨﺴﯽ در‬ ‫داﻧﺸﮕﺎھﺎ‪ ،‬اﺗﻮﺑﻮﺳﮭﺎ‪ ،‬ﭘﺎرﮐﮭﺎ‪ ،‬ﻣﺤﻞ‬ ‫ﮐﺎر و ھﺪﻓﺶ ﺑﺰﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪن زﻧﺎن در‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻧﺎدﯾﺪﻧﯽ ﮐﺮدن آﻧﺎن اﺳ ﺖ‪.‬‬ ‫ھﺪف ھﻤﮕﯽ ﮐ ﻨ ﺘ ﺮل زﻧ ﺎن اﺳ ﺖ‪.‬‬ ‫ھﺪف از اﯾﻦ ﺧ ﺮاﻓ ﺎت و اراﺟ ﯿ ﻒ‬ ‫اﺷﺎﻋﮫ ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺪرﻧ ﯿ ﺴ ﻢ‬ ‫و ﭘ ﯿ ﺸ ﺮﻓ ﺖ در زﻧ ﺪﮔ ﯽ زﻧ ﺎن را‬ ‫ﻣ ﺎﻧ ﻊ ﺷ ﻮد و از آن ﭘ ﺪﯾ ﺪه ﺑ ﺪی‬ ‫ﺑﺴ ﺎزد ‪ .‬ﻓ ﺮھ ﻨ ﮕ ﯽ ﮐ ﮫ از زﻧ ﺎن‬

‫ﻣﺪرن و ﭘﯿﺸﺮو ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮد ودر‬ ‫ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد‪ ،‬ﻣﺮدان ﻓ ﺎﻣ ﯿ ﻞ‬ ‫را ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺳﺮﮐﻮﺑﮭﺎ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺗﺎ ﺑﺤﺎل‬ ‫ﺗﺎﺑﻮی " ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت " ﮐ ﻢ ﻗ ﺮﺑ ﺎﻧ ﯽ‬ ‫ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ و زﻧﺎن را ﺑ ﮫ ﮐﺸ ﺘ ﻦ‬ ‫ﻧﺪاده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ھ ﺪف‪ ،‬ﮐ ﻨ ﺘ ﺮل زﻧ ﺎن و ﺳ ﺮﮐ ﻮب‬ ‫زﻧﺎن ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ ﮔ ﺮﻓ ﺘ ﻦ اﺧ ﺘ ﯿ ﺎر‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ‪ ،‬زﯾﺮا اﮔﺮ زﻧ ﺎن‬ ‫ﺑﮫ آن اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮﺳﻨﺪ دﯾﮕﺮ اﺛﺮی از‬ ‫ﻓ ﺮھ ﻨ ﮓ ﻣ ﺮدﺳ ﺎﻻر‪ ،‬ﻣ ﺬھ ﺐ و‬ ‫ﺑﺨﺼﻮص اﺳﻼم و ﺧ ﺮاﻓ ﺎت ﺿ ﺪ‬ ‫زن آن ﻧﺨﻮاھ ﺪ ﺑ ﻮد؟ ﭘ ﯿ ﺎﻣ ﺪ اﯾ ﻦ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﺮان ﻧﯿﻤﯽ از ﻣ ﺮدم‬ ‫را ﺑﺮاﺣﺘﯽ و ﺑﺨﺼﻮص از ﻃ ﺮﯾ ﻖ‬ ‫اﺷﺎﻋﮫ ﺧﺮاﻓﺎت و ﻧﻔﺎق ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ و ﻣ ﺘ ﻌ ﺎﻗ ﺒ ﺎ از ﻃ ﺮﯾ ﻖ‬ ‫ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺿﺪ زن ﺑ ﺮای‬ ‫دﻓﺎع از اﯾﻦ ﻓﺮھﻨﮓ‪ ،‬ﺑﺰﻋ ﻢ ﺧ ﻮد‬ ‫ﺑﮫ ﺳﮑﻮت و اﻃﺎﻋﺖ وادارﻧﺪ‪ .‬ﺟﺎی‬ ‫ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای اﯾﻦ زﻧﺎن اﻟ ﮕ ﻮ‬ ‫ﮔ ﺮﻓ ﺘ ﮫ از ﻓ ﺎﻃ ﻤ ﮫ زھ ﺮاھ ﺎی‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼ ﯿ ﺰی‬ ‫ﺟﺰ ﻋﺮوﺳﮑﮭﺎی ﺧﯿﻤﮫ ﺷ ﺐ ﺑ ﺎزی‬ ‫در ﻧ ﻈ ﺎم ﺿ ﺪ زن و ﻣ ﺮدﺳ ﺎﻻر‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ھﻤﮫ اﯾ ﻦ‬ ‫داﺳﺘﺎن و ﺧﺮاﻓﺎت ﺗﺰرﯾﻖ ﺧﻮن ﺑ ﮫ‬ ‫ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻧﯿﻤﮫ ﺟﺎن اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳ ﺖ‬ ‫و وﺣﺸﺖ اﺻﻠﯽ ﺗﺮس از ﻧ ﺎﭘ ﺎﮐ ﯽ‬ ‫ﻋﺮوﺳﺎن ﻧﯿ ﺴ ﺖ ﺑ ﻠ ﮑ ﮫ ﺗ ﺮس از‬ ‫ﭘ ﯿ ﺮوزی ﯾ ﮏ اﻧ ﻘ ﻼب زﻧ ﺎﻧ ﮫ در‬ ‫اﯾﺮان اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﻮﺳ ﺘ ﻨ ﺶ‬ ‫در واﻗﻊ |"ﭘ ﺮده ھ ﺎی ﺑ ﮑ ﺎرت "‬ ‫اﯾﻦ ﻧﻈﺎم آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﺟﻨﺴﯽ را ﻣﺤﻮ و‬ ‫ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ‪*.‬‬

‫ﻓﺘﻨﮫ ‪ -‬ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮای رھﺎﺋﯽ زن‪ ،‬ﺷﻤﺎ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺮاﺑﺮی ﻃﻠﺐ را ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ‬ ‫ﻧﮭﺎد ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ‪ .‬ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان اﮔﺮ زﻧﺪه اﺳﺖ و ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﯾﮏ رﮐﻦ اﺻﻠﯽ ﺳﺮﭘﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﺶ ھﻤﯿﻦ ھﺠﻮم ﺑﯽ وﻗﻔﮫ ﺑﮫ زﻧﺎن‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬در ﮐﻨﺎر ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﺒﻨﺪ ھﺎی ﻣﺪاوم‪ ،‬اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮاﭘﺎ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮏ ﻓﺮھﻨﮓ ﻓﻮق ﺿﺪ ﺑﺸﺮی ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﯿﮫ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯿﺎﻓﺘﮫ دوﻟﺘﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺒﺎرز‪ ،‬روﺷﻦ ﺑﯿﻦ و ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ‬ ‫ﻧﮕﺮ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ‪ .‬ﻓﺘﻨﮫ‪ ،‬ﺗﺸﮑﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺘﺸﮑﻞ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ!*‬


‫زن آزاد ﺷﻤﺎره ‪٧‬‬

‫اﻋﺘﺮاف ﯾﮏ ﻣﺮد‬ ‫ﺑﯿﻤﺎر ﺟﻨﺴﯽ‬ ‫در ﺳ ﺎﯾ ﺖ اﻟ ﻒ ﻣ ﯽ ﺧ ﻮاﻧ ﯿ ﻢ‪ :‬ﺑ ﺎ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﯾﻊ در ﭘﻮﺷ ﺶ ﺟ ﺎﻣ ﻌ ﮫ‬ ‫ﺑﮫ ﺧﺼﻮص زﻧﺎن‪ ،‬ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻧﻈﺎرت‬ ‫و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺪ ﮐﺮدن آن ﺟ ﺪی ﺗ ﺮ و‬ ‫ﺣﯿ ﺎﺗ ﯽ ﺑ ﮫ ﻧ ﻈ ﺮ ﻣ ﯽ رﺳ ﺪ‪ .‬آﻧ ﭽ ﮫ‬ ‫اﻣ ﺮوزه در ﺟ ﺎﻣ ﻌ ﮫ ﻣﺸ ﺎھ ﺪه ﻣ ﯽ‬ ‫ﺷ ﻮد ﻓﻀ ﺎی ﺷ ﮭ ﻮت آﻟ ﻮد ﺑ ﺮای‬ ‫ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗ ﺎدر ﺑ ﮫ ازدواج‬ ‫و دﻓﻊ ﺷﺮﻋﯽ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺟﺴﻤﯽ ﺧﻮد‬ ‫ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﮫ ﻃﺒﻊ آن آراﻣﺶ ﻓﮑ ﺮی‬ ‫و رواﻧﯽ ﺑﺮ آﻧ ﮭ ﺎ ﻧ ﺒ ﻮده و ﻧ ﺘ ﺎﯾ ﺞ‬ ‫ﺗ ﺎﺳ ﻒ ﺑ ﺎری در ﺑ ﺮﺧ ﯽ ﻣ ﻮارد‬

‫ﺻﻔﺤﮫ ‪۴‬‬ ‫ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﻃﯽ ﺳﺎل اﺧ ﯿ ﺮ‬ ‫ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺗﻨﮓ ﺑﻨﺎم ﺳ ﺎﭘ ﻮرت‬ ‫ﮐﮫ ﻗﺒﻼ در ﻣﺮاﺳﻤﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ‬ ‫زﻧﺎﻧﮫ ﻣﺘ ﺪاول ﺑ ﻮد در ﺟ ﺎﻣ ﻌ ﮫ ﺑ ﮫ‬ ‫اﺻﻄﻼح ﻣﺪ ﺷﺪ و ھﯿﭻ واﮐﻨﺸﯽ در‬ ‫ﺑ ﺮاﺑ ﺮ آن ﺻ ﻮرت ﻧ ﮕ ﺮﻓ ﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ آﻧﭽﮫ در روزھ ﺎی اﺧ ﯿ ﺮ‬ ‫ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺎزک ﺷﺪن آن و‬ ‫ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪن ﻣ ﺎﻧ ﺘ ﻮ اﺳ ﺖ‪ .‬ﺑ ﮫ زﺑ ﺎن‬ ‫ﺳﺎده اﮔﺮ اﯾﻦ ﻃﻮر ﭘﯿﺶ ﺑ ﺮوﯾ ﻢ ﺗ ﺎ‬ ‫ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ‪...‬‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﯾ ﺎ ھ ﺮ‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ﮐﮫ درد دﯾﻦ دارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ‬ ‫اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﺳﻮراخ ﺷﻮد او ﻧﯿ ﺰ‬ ‫ﻏ ﺮق ﺧ ﻮاھ ﺪ ﺷ ﺪ‪ .‬اﮔ ﺮ ﺟ ﻮان‬ ‫ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﻮد و ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻧﯿﺎز ﺧ ﻮد‬

‫ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﺨﺺ ﺧﻮدش ﻧﯿ ﺴ ﺖ‪ .‬ﻧ ﮕ ﺮان‬ ‫اﺳﺖ ﻓﺮدا دﺧﺘﺮ‪ ،‬ﺧﻮاھﺮ ﯾﺎ اﺣﯿﺎﻧﺎ ھﻤﺴﺮ ﺧﻮدش ھﻢ ھ ﻮای اﯾ ﻦ ﻣ ﺪ ﺑ ﮫ‬ ‫ﺳﺮش ﺑﺰﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﮐﻨﺘﺮل آﻧﮭﺎ از دﺳﺖ اﯾﻦ اوﺑﺎش اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﻣﺎ آﻗﺎی اﻟﻒ اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﺟﺎی ﻣ ﻨ ﺎﺳ ﺒ ﺘ ﺮی ﺑ ﺮای‬

‫زن‪ ،‬اﺳﻼم‪ ،‬ﻣﻌﺪن‬

‫ﮐﮫ ﺑﺮای دﻧﺪان‪ ،‬زن ﭘ ﯿ ﺶ ﻣ ﺮد و‬ ‫ﻣﺮد ﭘﯿﺶ زن ﻧﺮود‪.‬‬

‫اﻣﺎم ﺟ ﻤ ﻌ ﮫ اﺻ ﻔ ﮭ ﺎن‪ :‬اﮔ ﺮ ﻗ ﺮار‬ ‫اﺳ ﺖ ﺧ ﺎﻧ ﻢ ھ ﺎ ﻣ ﮭ ﻨ ﺪﺳ ﯽ ﻣ ﻌ ﺪن‬ ‫ﯾﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺎدن دﺧ ﺘ ﺮ و ﭘﺴ ﺮ‬ ‫ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟ﻋﻠﻤﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨ ﺪ‬

‫اﻣ ﺎم ﺟ ﻤ ﻌ ﮫ اﺻ ﻔ ﮭ ﺎن ﮔ ﻔ ﺖ‪ :‬ﻣ ﺎ‬ ‫ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯿﻢ‪ ،‬ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ‬ ‫ﻣﻌﺪن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬اﯾ ﻦ رﺷ ﺘ ﮫ‬ ‫را ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻤﮭﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷ ﯿ ﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﮕﺮ ﻣﺎ ﻣﻌﺪن در ﺷﮭﺮ دارﯾﻢ؟‬

‫ﯾﮑﯽ ﻣﺜﻞ ھﻤﯿﻦ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮫ “ﻣﺤﺘﺮم” و زﺣﻤﺘﮑﺶ در‬ ‫ﺣﺎل ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮫ ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺣﺮف ھﺎ و ﻧﺼ ﺎﯾ ﺢ‬ ‫ﺧﻮد راه زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت را ﺑﮫ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ‬ ‫و در اﯾﻦ راه ﭘﺮ ﻣﺸﻘﺖ ﺑ ﮫ ھ ﻤ ﮫ رﻓ ﺎھ ﯿ ﺎت و ﻟ ﺬاﯾ ﺬ‬

‫ھ ﻢ اﮐ ﻨ ﻮن ﺣ ﺪود ‪ ١٠‬درﺻ ﺪ از‬ ‫ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻤﯿﺘﮫ اﻣﺪاد‬ ‫ﺧﻤﯿﻨﯽ را زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧ ﺎﻧ ﻮار‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﻃﺒﻖ آﻣ ﺎری ﮐ ﮫ‬ ‫ﻣﻌﺎون ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺳ ﻼﻣ ﺖ ﮐ ﻤ ﯿ ﺘ ﮫ‬

‫وﺑﺮادران ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾ ﻦ ﺟ ﺎﻣ ﻌ ﮫ‬ ‫ھﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ آﺗﺶ داﻣ ﻦ آﻧ ﮭ ﺎ‬

‫اﻣﺪاد ﺑﺮ اﺳ ﺎس ﺳ ﺮﺷ ﻤ ﺎری ﺳ ﺎل‬ ‫‪ 90‬داده ‪ ،‬ﺟﮭﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣ ﻼﺣ ﻈ ﮫ ای‬ ‫در ﺑﺨﺶ زﻧﺎن ﺳﺮﭘ ﺮﺳ ﺖ ﺧ ﺎﻧ ﻮار‬ ‫ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﺑﮫ ﻃﻮری ﮐﮫ اﯾﻦ‬ ‫زﻧﺎن ﺑﺎ "ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺳ ﯽ ھ ﺰار‬ ‫ﻧﻔﺮ" ﺟﻤﻌﯿﺖ‪ ،‬دوﻣﯿﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ اﯾ ﻦ‬ ‫ﮐﻤﯿﺘﮫ ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﻤﻨ ﺪان ﺑ ﮫ ﺣﺴ ﺎب‬ ‫ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ھﺮ ﮐﺪام ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ ﯽ ﯾ ﮏ‬ ‫ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه دارﻧﺪ‪ .‬ﻓﻮت‬ ‫ھﻤ ﺴ ﺮ‪ ،‬ﻃ ﻼق‪ ،‬اﻋ ﺘ ﯿ ﺎد‪ ،‬زﻧ ﺪان‪،‬‬ ‫ﺑﯿﮑﺎری‪ ،‬وﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ از‬ ‫زﻣﯿﻨﮫ ھ ﺎی ﺗ ﺒ ﺪﯾ ﻞ ﺷ ﺪن زﻧ ﺎن ﺑ ﮫ‬ ‫»زن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار« اﺳﺖ ﮐﮫ‬

‫راه ﺣﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳ ﻦ‬ ‫ﻃﻼق ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬اﯾﻦ اﺻﻼ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﺎﯾ ﺪ ﺑ ﺎﺷ ﺪ‪ .‬ھ ﺮ ﻓ ﺮد ﮐ ﮫ آزاداﻧ ﮫ‬ ‫ازدواج ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ازدواﺟﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺧﻮدش اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﮫ ھﻤ ﯿ ﻦ ﺳ ﺎدﮔ ﯽ‬ ‫ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺪا ﺷﻮد‪ .‬ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ زﻧﺎن از ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟ ﺘ ﯽ‬

‫ﺑﻨﺪه ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺮد ﺑ ﺎﯾ ﺪ اﻋ ﺘ ﺮاف‬ ‫ﮐﻨﻢ در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻣﻨﯿ ﺖ ﻧ ﺪارم و‬ ‫اﮔ ﺮ در اﯾ ﺮان ھ ﻢ ﻣ ﺜ ﻞ اروﭘ ﺎ و‬ ‫آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﮕﯿ ﺮی آزاری ﮐ ﮫ‬ ‫از دﯾﮕﺮان ﺑﮫ ﺷﻤ ﺎ ﻣ ﯿ ﺮﺳ ﺪ وﺟ ﻮد‬ ‫داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑ ﮫ ﺣ ﺎل از ﭼ ﻨ ﺪﯾ ﻦ ﻧ ﻔ ﺮ‬ ‫ﺑ ﺪﻟ ﯿ ﻞ ﺑ ﺎزی ﺑ ﺎ روح و روان ام‬ ‫ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدم ‪ .‬اﯾ ﻦ ﺧ ﻄ ﺮ ﺑ ﮫ‬ ‫ﺟﺎﺋﯽ رﺳ ﯿ ﺪه ﮐ ﮫ ﺑ ﺮﺧ ﯽ از ﺗ ﻤ ﺎم‬ ‫اﺑ ﺰار ﺧ ﻮد ﺑ ﺮای ﺟ ﻠ ﺐ ﺗ ﻮﺟ ﮫ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑ ﮫ اﺻ ﻄ ﻼح‬ ‫ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼم و ﺟﺎﻣﻌﮫ را دور‬ ‫زده اﻧﺪ‪ .‬ﺑﮫ اﻣﯿﺪ روزی ﮐﮫ ﺑﺘ ﻮاﻧ ﯿ ﻢ‬ ‫از اﻣﻨﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﮭ ﺮه ﺑ ﺮده و ﺑ ﺎ‬ ‫آراﻣﺶ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﺪم ﺑﺰﻧﯿﻢ ‪*.‬‬

‫ﺑﯿﻤﺎر ﺟﻨﺴﯽ ای ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ اﺳ ﺖ ﺧ ﻮش آﻣ ﺪﯾ ﺪ‪ .‬ﯾ ﮏ ﺗ ﺨ ﺖ ﻣ ﻨ ﺎﺳ ﺐ ﺑ ﺎ‬ ‫ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﮭﺮان در اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬دوا و دﮐﺘﺮ ھﻢ ﻣ ﺠ ﺎﻧ ﯽ اﺳ ﺖ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮی ھﻢ در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﺿﺪﯾﺖ ﺑ ﺮ‬ ‫زن ﺑﮫ ﺣﯿﺎﺗﺶ اداﻣﮫ ﻣﯿﺪھ ﺪ‪ .‬زﻧ ﺎن آزاد ﺑﺴ ﺎط اﯾ ﻦ ﻣ ﺎﻓ ﯿ ﺎی اﺳ ﻼﻣ ﯽ و‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﺎردر را ﺑﮭﻢ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ‪*.‬‬ ‫ﻣﻌﺪن در ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ در ﺑﯿﺎﺑﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮐﻤﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬ﻣﺎ ﻣﻌ ﺪن دﺧ ﺘ ﺮ و‬ ‫ﭘﺴﺮ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ درﺳ ﺖ ﮐ ﻨ ﯿ ﻢ ﯾ ﺎ‬ ‫ﯾﮏ ﻣﻌﺪن ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﺟﺪا ﺟﺪا‬ ‫ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﻌﺪن داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ‪ .‬ﻣﺎ‬ ‫ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻌﺪن وﯾﮋه دﺧ ﺘ ﺮان‬ ‫داﺷ ﺘ ﮫ ﺑ ﺎﺷ ﯿ ﻢ ﯾ ﺎ در ﻣ ﻌ ﺪن ﭘ ﺮده‬ ‫ﺑﮑﺸﯿﻢ ﺑﯿﻦ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ‪*.‬‬

‫زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺸﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻢ ﻣ ﺜ ﻞ اﯾ ﻦ دو زن‬ ‫ﮐﮫ در ھﻤﯿﻨﺠﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮﺷﺎن را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ‪ ،‬ﺑ ﺎ ﮐ ﺎر در‬ ‫ﻣﻌﺎدن ﮔﻨﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺘﻮن ﻣﺬھﺐ را ﻣﯽ ﻟﺮزاﻧﻨﺪ و‬ ‫دروازه ﺟﮭﻨﻢ را ﺑﮫ روی ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪* .‬‬

‫“ﺑﯿﻮهھﺎ” در اﯾﺮان “ﺟﻮان” ﺷﺪهاﻧﺪ!‬ ‫روزﻧﺎﻣﮫ ﻗﺎﻧﻮن‪:‬ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿ ﺮ‬ ‫ﺳﻦ ﻃﻼق در اﯾﺮان روﻧﺪ ﮐ ﺎھﺸ ﯽ‬ ‫داﺷ ﺘ ﮫ و ﻣ ﺘ ﻌ ﺎﻗ ﺐ آن‪ ،‬زﻧ ﺎن‬ ‫ﺳﺮﭘﺮﺳ ﺖ ﺧ ﺎﻧ ﻮار ﻧ ﯿ ﺰ »ﺟ ﻮان«‬ ‫ﺷﺪه اﻧﺪ و آﺳ ﯿ ﺐ ھ ﺎی اﺟ ﺘ ﻤ ﺎﻋ ﯽ‬ ‫زاﯾ ﯿ ﺪه از آن‪ ،‬ﻣﺸ ﮑ ﻼت ﺟ ﺪی‬ ‫ھﻤﺮاه ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ‪.‬‬

‫ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﺪ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﺼﻮن ﻧﯿﺴ ﺖ‬ ‫ﭼ ﺮا ﮐ ﮫ ﻓ ﺮزﻧ ﺪان و ﺧ ﻮاھ ﺮان‬

‫را ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬

‫از ھﻤﺮاھﯽ ھﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن در زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫ﻣﺤﺮوم اﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎن ا‪ ...‬ﻗﺮاﯾﯽ ﻣﻘﺪم‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﮫﺷﻨﺎس‬ ‫ﮐﺎھﺶ ﺳﻦ زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧ ﻮار‬ ‫را ﺣﺎﺻ ﻞ از اﻓ ﺰاﯾ ﺶ ﻃ ﻼق در‬ ‫ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽداﻧ ﺪ‪ .‬وی ﻣ ﯽ ﮔ ﻮﯾ ﺪ‬ ‫ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﻼق ھ ﺎ‬ ‫در ﺳ ﻨ ﯿ ﻦ ‪ ١ ٨‬ﺗ ﺎ ‪ ٢۵‬ﺳ ﺎل رخ‬ ‫ﻣﯽ دھﺪ و در ﭘﯽ آن‪ ،‬ﻣ ﯿ ﺰان زﻧ ﺎن‬ ‫ﮐﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﯽ ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن‬ ‫ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﮫ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﺗ ﺒ ﺪﯾ ﻞ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ‪ ،‬ﺑﯿﺶ از ﮔ ﺬﺷ ﺘ ﮫ اﺳ ﺖ‪.‬‬ ‫وی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ‪ » :‬از ھ ﺮ ‪ 5‬ازدواج‬ ‫ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺑﮫ ﻃﻼق ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺑﺎ زن آزاد ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﺪ!‬ ‫ﻗ ﺮاﯾ ﯽ ﻣ ﻘ ﺪم ﮐ ﺎھ ﺶ ﺳ ﻦ زﻧ ﺎن‬ ‫ﺳ ﺮﭘ ﺮﺳ ﺖ ﺧ ﺎﻧ ﻮار را ﻣ ﻮﺟ ﺐ‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ آﺳﯿﺐھﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن‬ ‫اﯾﻦ زﻧﺎن داﻧﺴ ﺖ و ﺑ ﺎ ﺗ ﺎﮐ ﯿ ﺪ ﺑ ﺮ‬ ‫اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ زﻧﺎن ﺟﻮان ھﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ھﻨﻮز‬ ‫رﯾﺸﮫ آرزو در آنھﺎ ﻧ ﺨ ﺸ ﮑ ﯿ ﺪه و‬ ‫در ﺑ ﺮاﺑ ﺮ ﻣﺸ ﮑ ﻼت ﻧ ﯿ ﺰ‬ ‫آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮﺗﺮ و ﺷﮑﻨﻨﺪه ﺗ ﺮ ھﺴ ﺘ ﻨ ﺪ‪،‬‬ ‫ھﺸﺪار داد ﮐ ﮫ آن ھ ﺎ در ﻣ ﻌ ﺮض‬ ‫ﺧ ﻄ ﺮات ﺑ ﯽ ﺷ ﻤ ﺎری از ﺟ ﻤﻠ ﮫ‬ ‫ﻓﺤﺸﺎ‪ ،‬اﻋﺘﯿﺎد‪ ،‬و ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر‬ ‫ﻗ ﺮار دارﻧ ﺪ ﮐ ﮫ ﻣ ﻤ ﮑ ﻦ اﺳ ﺖ ﺑ ﮫ‬ ‫راﺣﺘﯽ ﺳﺮ در راه آن ﺑﮕﺬارﻧ ﺪ‪ .‬او‬ ‫ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﻤﮏ ﺑﮫ اﯾ ﻦ زﻧ ﺎن‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ‪*.‬‬

‫ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ھﻤﯿﻦ ﺑﯽ ﺣﻘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ وﺳﯿﻠﮫ ای در دﺳﺖ ﻣ ﺮدان در‬ ‫ﺳﺘﻢ ﺑﺮ‪ ،‬ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل زﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺣﻖ ھﻤﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ ﮐ ﮫ در ﺻ ﻮرت‬ ‫ﻧﯿﺎز ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻮد‪ .‬ﺗﺎ آن زﻣﺎن زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن درﺟ ﮫ‬ ‫اول اﯾﻦ ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ھﺴﺘﻨﺪ‪*.‬‬


‫زن آزاد ﺷﻤﺎره ‪٧‬‬

‫ﺻﻔﺤﮫ ‪۵‬‬

‫ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻣﺮ ﺑﮫ ﻣﻌﺮف در اﯾﺮان‬ ‫اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﻣﺮ ﺑﮫ ﻣﻌ ﺮوف‬ ‫و ﻧﮭﯽ از ﻣﻨﮑﺮ در ‪ ٢٠٠‬ﺷﮭﺮ‬ ‫ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺘﺎد اﺣ ﯿ ﺎی اﻣ ﺮ‬ ‫ﺑﮫ ﻣﻌﺮوف و ﻧ ﮭ ﯽ از ﻣ ﻨ ﮑ ﺮ‪ ،‬از‬ ‫اﺟﺮای ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺬﮐﺮ ﻟﺴ ﺎﻧ ﯽ ﺑ ﺎ‬ ‫روﯾﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎع ﻣ ﺤ ﻮر در ‪٢٠٠‬‬ ‫ﺷﮭﺮ ﮐﺸﻮر ﺧﺒ ﺮ داد و ﮔ ﻔ ﺖ‪ :‬در‬ ‫راﺳﺘﺎی اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃ ﺮح‪ ،‬آﻣ ﺮان‬

‫ﺑﮫ ﻣﻌﺮوف ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺘﺎد اﺣﯿﺎی اﻣﺮ ﺑﮫ‬ ‫ﻣ ﻌ ﺮوف و ﻧ ﮭ ﯽ از ﻣ ﻨ ﮑ ﺮ‬ ‫ﺧ ﺎﻃ ﺮﻧﺸ ﺎن ﮐ ﺮد‪ :‬اﯾ ﻦ ﻃ ﺮح‬ ‫ﺻﻮرت اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣ ﯽﮔ ﯿ ﺮد‬ ‫ﺗﺎ ﻓﺮﯾﻀﮫ ﻣﮭﻢ اﻣﺮ ﺑ ﮫ ﻣ ﻌ ﺮوف و‬ ‫ﻧﮭﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ در ﺟ ﺎﻣ ﻌ ﮫ‬ ‫ﺗﺮوﯾﺞ و ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺑﻌﺪ از ﺳﯽ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ‪ ،‬ﺗﺎزه ﺣﺮف از اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﻣﺮ‬ ‫ﺑﮫ ﻣﻌﺮوف ﻣﯽ زﻧﻨﺪ‪ .‬ﺑﯿﭽﺎره ھﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﮑﺴﺖ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ‪ .‬از ﻃﺮح‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﺪ و ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﺷﮑﺎل ﻃﺮح ﻗﺪﯾﻢ ﭼﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﻨﺎر‬ ‫ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪ‪ .‬از دوران ﻃﻼﺋﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﮐﺸﺘﺎر ھﺎی وﺳﯿﻊ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﺎل ﺷﺼﺖ و ھﻔﺖ و ﺗﺎ اﻣﺮوز ﮐﮫ روزاﻧﮫ دھﮭﺎ ﻧﻔﺮ‬

‫ﺑﺮادران “داﻧﺸﺠﻮ” ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن داﻧﺸﺠﻮ‬ ‫ﻓﺮھﺎد داﻧﺸﺠﻮ‪ ،‬رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان‪ ٣١ ،‬ﻣﺮداد ﻣﺎه‪ ،‬در‬ ‫اﺟﻼس ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐ ﺮد‬ ‫ﮐ ﮫ ﺑ ﺮﻧ ﺎﻣ ﮫ اﯾ ﺠ ﺎد داﻧﺸ ﮕ ﺎه ھ ﺎی‬ ‫ﺗﮏﺟﻨﺴﯿﺘﯽ » در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗ ﺮار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫داﻧﺸﺠﻮ در ﺗ ﻮﺿ ﯿ ﺢ دﻟ ﯿ ﻞ اﯾ ﺠ ﺎد‬

‫داﻧﺸﮕﺎهھﺎی ﺗﮏﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ‬ ‫“ آزادﻣﻨﺸﯽ و ﻧﮕﺎه ﻓﺮھﯿﺨﺘﮕﯽ در‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺑﺮ اﯾ ﻦ ﻣ ﺤ ﻮر اﺳ ﺖ‬ ‫ﮐﮫ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب را ﺑ ﺮای داﻧﺸ ﺠ ﻮ‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ دھﺪ”‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻧ ﻮع از داﻧﺸ ﮕ ﺎه ھ ﺎ در ﺣ ﺎل‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ در ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﯾﺮان‬

‫ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﻓﮭﻤﺪ اﯾﺸﺎن ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ‪ ،‬واﻗﻌﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ھﺴﺖ؟ دوﺑﺎره‬ ‫ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ‪ “ .‬آزادﻣﻨﺸﯽ در داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺤﻮر اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻖ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب را ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮ اﻓﺰاﯾﺶ دھﺪ”‪ .‬از ﮐﺪام ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻨﺪ؟ دﯾﮕﺮ واﻗﻌﺎ از ﮔﯿﺠﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﭼﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ‪ .‬ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺜﻞ‬ ‫ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﮫ زور ﭼﻤﺎق و زﻧﺪان و ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﭼﺎﻗﻮ ﮐﺶ ھﺎی ﺑﺴﯿﺠﯽ و‬ ‫وزارت اﻃﻼﻋﺎت در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﺟﺪا ﺳﺎزی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ و‬ ‫ﺑﻌﺪ اﯾﻦ اراﺟﯿﻒ را ﺳﺮ ھﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن‬

‫“ﺣﺮام زاده “‬ ‫ﺑ ﺮ اﺳ ﺎس ﺑ ﺎورھ ﺎی ﻣ ﺬھ ﺒ ﯽ و‬ ‫ﻣﺴ ﻠ ﻤ ﺎﻧ ﺎن ازدواج ھ ﺮ زن و‬ ‫ﺷ ﻮھ ﺮی را ﮐ ﮫ ﭘ ﺲ از ﻇ ﮭ ﻮر‬ ‫اﺳﻼم ﺑﺎ ﻋﻘﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑ ﮫ ﯾ ﮑ ﺪﯾ ﮕ ﺮ‬

‫"ﺣ ﻼل" ﻧﺸ ﺪه ﺑ ﺎﺷ ﻨ ﺪ را ﺑ ﺎﻃ ﻞ‬ ‫ﻣ ﯿ ﺪاﻧ ﻨ ﺪ و ﻓ ﺮزﻧ ﺪ ﺣ ﺎﺻ ﻠ ﮫ را‬ ‫ﻧﺎﻣﺸﺮوع ‪ ،‬زﻧﺎزاده و ﺣ ﺮام زاده‬ ‫ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﺑﺎور ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮔ ﺎھ ﺎ اﻓ ﺮاد‬ ‫ﺣﺮام زاده را ﻣﻨﺸﺎ ﺷ ﺮ و ﺑ ﺪی و‬

‫ﻟﻔﻆ “ﺣﺮاﻣﺰاده” ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻗﻮی ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﺪارد‪ .‬ﻣﺤﺼﻮل ﺑﮫ ارث‬ ‫رﺳﯿﺪن ﺛﺮوت از ﭘﺪر ﺑﮫ ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﻃﺒﻘﺎت و ﺗﻤﺮﮐﺰ‬ ‫ﺛﺮوت در دﺳﺖ ارﺑﺎﺑﺎن و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺛﺮوت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻓﺮزﻧﺪ‬ ‫واﻗﻌﯽ و ﺧﻮﻧﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ‬ ‫ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺛﺮوت و ﺗﮭﯽ دﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺎﻣﻮس ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از‬ ‫ﻧﺎﻣﻮس ﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺴﻠﻂ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ‪ .‬زن ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺪﯾﺪا ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﻓﺮزﻧﺪ “ﻧﺎﻣﺸﺮوع” ﺻﺎﺣﺐ ﻣﯿﺮاث ﻣﺮد ﻧﺸﻮد‪ .‬ﺑﯿﺎد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ‬

‫ﺟ ﺎﻧﺸ ﯿ ﻦ اﺟ ﺮاﯾ ﯽ‬ ‫ﺳﺘﺎد اﺣﯿ ﺎی اﻣ ﺮ ﺑ ﮫ‬ ‫ﻣﻌﺮوف و ﻧ ﮭ ﯽ از‬ ‫ﻣ ﻨ ﮑ ﺮ در ﭘ ﺎﯾ ﺎن‬ ‫ﻣ ﺘ ﺬﮐ ﺮ ﺷ ﺪ‪ :‬ھ ﻤ ﮫ‬ ‫ﻣ ﺆﻟ ﻔ ﮫ ھ ﺎ ﺑ ﺮای‬ ‫ﺣ ﻤ ﺎﯾ ﺖ از‬ ‫ﺗ ﺬﮐ ﺮدھ ﻨ ﺪﮔ ﺎن ﺑ ﮫ‬ ‫اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺧﺎرج از‬ ‫ﺷﺌﻮن اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ رﻓ ﺘ ﺎر و‬ ‫ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻣ ﮭ ﯿ ﺎ ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ و‬ ‫آﻣﺮان ﺑ ﮫ ﻣ ﻌ ﺮوف و ﻧ ﺎھ ﯿ ﺎن از‬

‫ﻣﻨﮑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﺸﻮر ﺑ ﺎ ﻓ ﺮاغ‬ ‫ﺑﺎل ﺑﮫ وﻇﯿﻔﮫ دﯾﻨﯽ و اﻧﺴﺎﻧ ﯽ ﺧ ﻮد‬ ‫ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ‪*.‬‬

‫را ﺑﮫ دار ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ ﻋﺬاﺑﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ‪ .‬زﻧﺎن اﯾﻦ ﺑﺨﺘﮏ ﺳﯿﺎه‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ‪ .‬ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﻋﺼﺎب ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﮫ ھﻢ رﯾﺨﺘﮫ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﮫ ﻻت ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮدﺷﺎن دﻟﺪاری ﻣﯿﺪھﻨﺪ ﮐﮫ در ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪ از آﻧﮭﺎ‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و دﯾﮕﺮ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ ﻣﺮدم ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮔﻮﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺪھﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدﯾﺪ‪ .‬ﺑﯿﭽﺎره ھﺎ*‬ ‫ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮫ ﮐﺎرﻧﺪ؛ ﮐﺎﻣﺮان داﻧﺸﺠﻮ‪،‬‬ ‫وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم ﺗﺤ ﻘ ﯿ ﻘ ﺎت و ﻓ ﻦ آوری‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐ ﮫ ﺑ ﺮادر رﺋ ﯿ ﺲ داﻧﺸ ﮕ ﺎه‬ ‫آزاد اﺳﺖ‪ ،‬در دی ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷ ﺘ ﮫ‬ ‫ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ‪ ٢۴‬داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮏﺟﻨﺴ ﯿ ﺘ ﯽ‬ ‫» در راﺳ ﺘ ﺎی اﺳ ﻼﻣ ﯽ ﺷ ﺪن‬ ‫داﻧﺸﮕﺎهھﺎ« اﯾ ﺠ ﺎد ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ‪ .‬در‬ ‫ھﻤﺎن ﺳﺎل‪ ،‬در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﺪﯾﺮ‬ ‫ﮐﻞ دﻓﺘ ﺮ آﻣ ﻮزش ھ ﺎی آزاد ﻏ ﯿ ﺮ‬ ‫دوﻟ ﺘ ﯽ ﮔ ﻔ ﺘ ﮫ ﺑ ﻮد ‪ ١٨‬داﻧﺸ ﮕ ﺎه‬ ‫ﺗﮏﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد‪*.‬‬

‫ﻓﺮھﺎد داﻧﺸﺠﻮ‬

‫دارﻧﺪ دﺳﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﻗﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ‪ .‬اﯾﺸﺎن اﺣﯿﺎﻧﺎ دارد ﯾﮏ ﭘﯿﺎم‬ ‫ﺑﮫ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮫ ھﺎ و ﺟﻨﺎح راﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯿﺪھﺪ ﺗﺎ ﺧﻮدش را ھﻢ‬ ‫ﺟﮭﺖ و ھﻢ ﺧﻂ آﻧﮭﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﺪ‪ .‬ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﮫ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﮫ ﭼﻨﺪﯾﻦ و ﭼﻨﺪ‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه آزاد را ﺑﺎ ھﺰاران ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺗﮏ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ روﻧﺪ‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ و ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ اوﺑﺎش از ﮔﻮر ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ اﺟﺎزه ﻧﻤﯿﺪھﺪ‬ ‫اﯾﺮان را ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﯿﺰه ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان ﺑﺎ ھﻤﮫ ﺗﻮان ﻋﻠﯿﮫ اﯾﻨﮭﺎ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪.‬ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺿﺮﺑﺎت ﮐﻮﺑﻨﺪه ﺗﺮی ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ وارد ﮐﻨﺪ‪*.‬‬ ‫ﺗﺒﺎھﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ‪ .....‬ﮐﮫ ﺣﺎل‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺑﮫ راﺳﺘ ﯽ ﯾ ﮏ ﮐ ﻮدک‬ ‫ﺑﯽ ﮔﻨﺎه ﺣﺎﺻﻞ از راﺑﻄﮫ ی ﻏ ﯿ ﺮ‬ ‫ﻣﺬھﺒﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺒﺎھﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ ﯾ ﺎ‬ ‫ﯾﮏ ﻣﺬھﺐ ﺧﺮاﻓﯽ ﮐﮫ دﺳ ﺘ ﻮراﺗ ﺶ‬ ‫ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻠﺐ آزادی ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﯽ‬ ‫‪،‬ﺳﻠﺐ اﻣﻨﯿﺖ و ﺗﺮوﯾﺞ ﺗ ﺒ ﻌ ﯿ ﻀ ﺎت‬

‫وﺗﻌﺼﺒﺎت اﺳﺖ ؟‬ ‫ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺒﺎھﯽ ﮐﺪام اﺳﺖ‬ ‫؟*‬ ‫اﯾﻦ ﯾ ﺎدداﺷ ﺖ از ﺻ ﻔ ﺤ ﮫ ﻓ ﯿ ﺲ‬ ‫ﺑﻮک ﺳﯿﻤﺎ آزاد اﯾﺮان ﺑﺎز ﺗﮑﺜ ﯿ ﺮ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫از ﻋﺼﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﯾﻦ ﻣﺮدان ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺛﺮوت ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ‬ ‫ورود زن ﺑﮫ ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﮐﺴﺐ اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻘﺪس ﺑﺮ‬ ‫زن ﻧﯿﺰ ﺿﺮﺑﺎت ﺳﺨﺘﯽ ﺧﻮرده اﺳﺖ‪ .‬ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﺟﻨﺴﯽ دھﮫ‬ ‫ھﻔﺘﺎد ﻣﯿﻼدی در اروﭘﺎ ﺑﺨﺶ وﺳﯿﻌﯽ از زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺪون ازدواج‬ ‫رﺳﻤﯽ ﺑﺎ ھﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک را ﺷﺮوع ﮐﺮده و دارای ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺮوزه در ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ ای از ﺟﮭﺎن ﻣﺘﻤﺪن اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻔﻆ ﺣﺮام‬ ‫زاده از ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ رﺧﺖ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ‪ .‬ﭼﮫ ﺑﮭﺘﺮ ﮐﮫ‬ ‫ﻣﺮﺗﺠﯿﻦ ﻣﺬھﺒﯽ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺤﺶ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﺋﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮕﺬارﯾﻢ‪*.‬‬


‫زن آزاد ﺷﻤﺎره ‪٧‬‬

‫ﺻﻔﺤﮫ ‪۶‬‬

‫اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﯿﺎد در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن‬ ‫ﻣﻌﺎون ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣ ﺨ ﺪر‬ ‫ھﺸﺪار ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﻣﺼﺮف ﺣﺸﯿ ﺶ‬ ‫و ﮐﻮﮐﺎﺋﯿﻦ در ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺎن‬ ‫ﺗﮭﺮان ﺑﮫ "ﺳ ﺒ ﮏ زﻧ ﺪﮔ ﯽ" ﺗ ﺒ ﺪﯾ ﻞ‬ ‫ﺷﺪه ‪ .‬اﯾﻦ ﺳﺘﺎد از ﺳﺎل ‪ ٩٠‬ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫را ﻣﺎﻣﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ‬ ‫ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﭼ ﻨ ﺪی ﭘ ﯿ ﺶ ﺑ ﺎ اﺳ ﺘ ﻨ ﺎد ﺑ ﮫ‬ ‫ﮔﺰارش ھﺎی ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑ ﺎ ﻣ ﻮاد‬ ‫ﻣﺨﺪر ﻧﻮﺷﺖ ﮐﮫ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠ ﯿ ﻮن و‬ ‫‪ ٣٢۵‬ھ ﺰار ﻣ ﻌ ﺘ ﺎد رﺳ ﻤ ﯽ در‬ ‫ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﺣﺪود ‪ ٢٧٠‬ھﺰار ﻧ ﻔ ﺮ زن‬ ‫ھﺴﺘﻨﺪ و آﻣﺎر ﻏﯿﺮ رﺳ ﻤ ﯽ از اﯾ ﻦ‬ ‫ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ‪.‬‬

‫در ﺳ ﺎل ھ ﺎی اﺧ ﯿ ﺮ ﮔ ﺰارش ھ ﺎی‬ ‫ﻓﺮاواﻧﯽ درﺑﺎره اﻓ ﺰاﯾ ﺶ ﻣﺼ ﺮف‬ ‫ﻣ ﻮاد ﻣ ﺨ ﺪر ﺻ ﻨ ﻌ ﺘ ﯽ‪ ،‬ﺑ ﮫ وﯾ ﮋه‬ ‫"ﺷ ﯿ ﺸ ﮫ" در ﻣ ﯿ ﺎن زﻧ ﺎن اﯾ ﺮان‬ ‫ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﮐﻨﻮن ﻗﺎﺋ ﻢ ﻣ ﻘ ﺎم‬ ‫دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨ ﺪر‬ ‫از ﺷﯿﻮع اﺳﺘ ﻔ ﺎده از ﮐ ﻮﮐ ﺎﺋ ﯿ ﻦ و‬ ‫ﺣﺸ ﯿ ﺶ در ﻣ ﯿ ﺎن زﻧ ﺎن ﺳ ﺎﮐ ﻦ‬ ‫ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدھﺪ‪.‬‬

‫اﻋﺘﺮاف ﺑﮫ ﮐﺘﻤﺎن و ﺳﺎﻧﺴﻮر آﻣﺎر‬ ‫زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد‬

‫ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ زﻧﺎن ﺣ ﺪود‬ ‫‪ ۶‬ﺗﺎ ‪ ٩‬درﺻﺪ ﻣﻌ ﺘ ﺎدان ﮐﺸ ﻮر را‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھ ﻨ ﺪ‪ .‬روزﻧ ﺎﻣ ﮫ ﻗ ﺎﻧ ﻮن‬ ‫ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ در اﯾﺮان ﺑﺎ آﻣﺎر دوﻟ ﺘ ﯽ‬ ‫ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ‪ ٣٢۵‬ھ ﺰار ﻧ ﻔ ﺮ‬ ‫ﺗﺨ ﻤ ﯿ ﻦ زده ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد‪ .‬اﯾ ﻦ ﯾ ﮏ‬ ‫دروغ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ و ﻣﺒﺘﻼﯾ ﺎن ﺑ ﮫ‬ ‫ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ وﺳﯿﻊ ﺗﺮ از‬ ‫اﯾ ﻦ آﻣ ﺎر دوﻟ ﺘ ﯽ ھﺴ ﺘ ﻨ ﺪ‪ .‬ھ ﻤ ﮫ‬ ‫ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾ ﺮان زﻧ ﺪﮔ ﯽ ﻣ ﯽ‬ ‫ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ ﺧ ﻮب ﻣ ﯿ ﺪاﻧ ﻨ ﺪ ﺣ ﮑ ﻮﻣ ﺖ‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﭘ ﺨ ﺶ ﻣ ﻮاد‬

‫ﻃﺎھﺮی‪ ،‬ﺿﻤﻦ اﻋﺘﺮاف ﺗ ﻠ ﻮﯾ ﺤ ﯽ‬ ‫ﺑﮫ ﻏﯿﺮواﻗﻌ ﯽ ﺑ ﻮدن ﮔ ﺰارش ھ ﺎی‬ ‫رﺳﻤﯽ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪» :‬ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻠﮫ اﻋ ﺘ ﯿ ﺎد‬ ‫را ﮐﺘﻤﺎن و ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮد ﺑ ﻠ ﮑ ﮫ ﺑ ﺎﯾ ﺪ‬ ‫اﺑ ﻌ ﺎد آن را ﺑ ﺮای ﻣ ﺮدم ﺑ ﮫ‬

‫اﻣ ﻨ ﯿ ﺘ ﯽ‪ ،‬ﺟ ﺎﻣ ﻌ ﮫ و ﺧ ﺎﻧ ﻮاده را‬ ‫واﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد”‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻞ ﺷﯿﻮع اﻋﺘﯿﺎد ﺑﮫ ﻣ ﻮاد ﻣ ﺨ ﺪر‬ ‫در ﻣ ﯿ ﺎن اﯾ ﺮاﻧ ﯿ ﺎن‪ ،‬از ﻧ ﮕ ﺎه‬ ‫اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﭼﺮا اﻋﺘﯿﺎد ﺑﮫ ﻣﻮاد ﻣ ﺨ ﺪر ﺗ ﺎ اﯾ ﻦ‬ ‫ﺣﺪ در اﯾ ﺮان ﺷ ﺎﯾ ﻊ اﺳ ﺖ؟ ﻣ ﺠﻠ ﮫ‬ ‫اﮐﻮﻧﻮﻣﯿ ﺴ ﺖ ﺑ ﮫ ﺑ ﺮرﺳ ﯽ ﻋ ﻠ ﻞ و‬ ‫ﻋﻮاﻣ ﻠ ﯽ ﭘ ﺮداﺧ ﺘ ﮫ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ ﺷ ﯿ ﻮع‬ ‫اﻋ ﺘ ﯿ ﺎد در اﯾ ﺮان داﻣ ﻦ زده‪.‬‬ ‫اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ‪ ،‬اﻋﺘ ﯿ ﺎد را » ﻣ ﺬھ ﺒ ﯽ‬ ‫دﯾﮕﺮ« ﺧﻮاﻧﺪه ﮐﮫ در اﯾ ﺮان رواج‬ ‫ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺑﮫ ﮔﺰارش رواﺑ ﻂ ﻋ ﻤ ﻮﻣ ﯽ ﺳ ﺘ ﺎد‬ ‫ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر‪ ،‬ﻃﮫ ﻃﺎھﺮی‬ ‫در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﮐ ﻤ ﯿ ﺘ ﮫ زﻧ ﺎن و‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﻦ ﺳﺘﺎد ﮐﮫ ‪ ٢۴‬ﻣﺮداد ‪٩٢‬‬ ‫ﺑ ﺮﮔ ﺰار ﺷ ﺪ از اﻋﻀ ﺎی ﮐ ﻤ ﯿ ﺘ ﮫ‬ ‫ﺧﻮاﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎ ﺷ ﻨ ﺎﺳ ﺎﯾ ﯽ و ﺑ ﺮرﺳ ﯽ‬ ‫" ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ ھﺮ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻣ ﺮﺑ ﻮط‬ ‫ﺑﮫ ﺣﻮزه اﻋﺘﯿﺎد زﻧﺎن و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر‬ ‫در اﯾﻦ ﻃﺒﻘﮫ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ" در اﯾ ﻦ‬ ‫ﻣﻮرد واﻗﻊﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺻ ﺮاﺣ ﺖ ﺑ ﯿ ﺎن ﮐ ﺮد و ﺑ ﺪون‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﮫ و ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻧﻘﺶ ﻣﺨﺮب و‬ ‫آﺳﯿﺐزای آن را در ھ ﻤ ﮫ اﺑ ﻌ ﺎد و‬ ‫ﺗ ﺎﺛ ﯿ ﺮﮔ ﺬاری آن را در ھ ﻤ ﮫ‬ ‫ﺣﻮزه ھﺎی ﻓ ﺮھ ﻨ ﮕ ﯽ‪ ،‬اﻗ ﺘ ﺼ ﺎدی‪،‬‬

‫ﻣﺨﺪر در اﯾﺮان اﺳ ﺖ‪ .‬ﺣ ﮑ ﻮﻣ ﺘ ﯽ‬ ‫ﮐ ﮫ ﺑ ﺎ ھ ﻤ ﮫ ﺗ ﻮان و ﺑ ﺎ ﺻ ﺮف‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﺎرد ھﺎ ﺗ ﻮﻣ ﺎن ﺑ ﯽ وﻗ ﻔ ﮫ در‬ ‫ﺣﺎل اﺟﺮای ﻃﺮح اﻣﺮ ﺑﮫ ﻣﻌﺮوف‬ ‫اﺳﺖ و ھﻤﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ھ ﺎ‬ ‫ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮج ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫ﻣﻼ و آﺧﻮﻧﺪ ﻣ ﯽ ﮐ ﻨ ﺪ‪ ،‬ﻧ ﮫ ﺗ ﻨ ﮭ ﺎ‬ ‫ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اھﻤ ﯿ ﺘ ﯽ ﺑ ﮫ ﺣ ﻞ ﻣﺴ ﺌﻠ ﮫ‬ ‫اﻋﺘﯿﺎد ﻧﻤﯽ دھﺪ‪ ،‬ﮐ ﮫ وﺟ ﻮد ﻣ ﻮاد‬

‫ﻣ ﺨ ﺪر ارزان و در دﺳ ﺘ ﺮس‬ ‫ھﻤﮕﺎن را وﺳ ﯿﻠ ﮫ ای ﺑ ﺮای دور‬ ‫ﮐﺮدن ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺮدم ﻋ ﺎﺻ ﯽ از‬ ‫ﺗﻌﺮض ﺑﮫ ﮐﻞ ﺣ ﮑ ﻮﻣ ﺖ ﻣ ﯿ ﺪاﻧ ﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎور ﮐ ﻨ ﯿ ﺪ ﺷ ﻤ ﺎ در ﺗ ﻮﻟ ﯿ ﺪ ﻣ ﻮاد‬ ‫ﻣ ﺨ ﺪر در داﺧ ﻞ دﺳ ﺖ ھ ﻤ ﮫ‬ ‫“ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن” را از ﭘﺸﺖ ﺑﺴﺘﮫ اﯾ ﺪ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺣﻖ ﺑﺎ اﮐﻮﻧ ﻮﻣ ﯿ ﺴ ﺖ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺬھ ﺒ ﯽ دﯾ ﮕ ﺮ‬

‫ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣ ﺨ ﺪر در‬ ‫اﯾﺮان و ﻧﻘﺶ "ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن"‬ ‫در ﺣﺎﻟﯽ ﮐ ﮫ آﻣ ﺎرھ ﺎ ﺣ ﮑ ﺎﯾ ﺖ از‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼ ﺮف ﻣ ﻮاد ﻣ ﺨ ﺪر ﺑ ﮫ‬ ‫ﺧﺼﻮص ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺻﻨﻌ ﺘ ﯽ در‬ ‫اﯾ ﺮان دارﻧ ﺪ‪ ،‬ﻣﺴ ﺌ ﻮﻻن در اﯾ ﻦ‬ ‫ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻧ ﯿ ﺰ رد ﭘ ﺎی ﮐﺸ ﻮرھ ﺎی‬ ‫ﻏﺮﺑﯽ را ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨ ﺪ؛ از‬ ‫ﺗﺤﺮﯾﻢھﺎ ﮔﺮﻓﺘ ﮫ ﺗ ﺎ اﻓ ﺰاﯾ ﺶ ﮐﺸ ﺖ‬ ‫ﺧﺸﺨﺎش در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪*.‬‬ ‫در اﯾﺮان اﺳﺖ‪ .‬ﮐﺎر ﻣﺬھﺐ ﺗﺤ ﻤ ﻞ‬ ‫زﻧ ﺪﮔ ﯽ ﭘ ﺮﻣﺸ ﻘ ﺖ اﺳ ﺖ‪ .‬اﻣ ﺎ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺬھﺒﯽ در ﻗ ﺪرت دﯾ ﮕ ﺮ‬ ‫ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎراﺋﯽ ﻧﺪارد ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟ ﯿ ﻞ‬ ‫ﻧﻘﺶ آرام ﺑﺨﺶ را ﺑﮫ ﻣﻮاد ﻣ ﺨ ﺪر‬ ‫داده اﺳﺖ‪ .‬اﻋﺘﯿﺎد را ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد از‬ ‫ﺑﯿﻦ ﺑﺮد‪ ،‬ﺷﺮط اول اﯾﻦ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮑﻨﺖ ﺑﺎری ﮐﮫ ﻣ ﻨ ﺠ ﺮ ﺑ ﮫ‬ ‫اﻋﺘﯿﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد‪*.‬‬

‫ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ راﮔﺒﯽ اﯾﺮان از دﯾﺮوز در دو ﺑﺨﺶ زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﮐﺮﻣﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ‬

‫واﻗﻌﺎ ﺗﺤﻤﻞ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨ ﺖ و‬ ‫ﺟﺎﻧﻔﺮﺳﺎ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻋﮑﺴﮭﺎ را ﺑﯽ‬ ‫ﺑﯽ ﺳﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳ ﺖ‪ .‬ﺑ ﺪون‬ ‫اﯾﻨﮑﮫ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺪی ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺤﻤﯿ ﻞ‬ ‫ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ زﻧ ﺎن داﺷ ﺘ ﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ راﮔﺒﯽ‬ ‫در اﯾﺮان آﻏﺎز ﺷﺪ‪ .‬ﺧ ﺠ ﺎﻟ ﺖ آور‬ ‫اﺳﺖ ﮐﮫ روزاﻧﮫ دھﮭﺎ ﺻﻔﺤ ﮫ در‬

‫وﺻ ﻒ ﺣﺴ ﻦ روﺣ ﺎﻧ ﯽ‪ ،‬رﺋ ﯿ ﺲ‬ ‫ﺟﻤﮭﻮر ﻣﺤﺒﻮب ﺷﺎن در ھﻤﯿﻦ ﺑﯽ‬ ‫ﺑﯽ ﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣ ﯽ ﻧ ﻮﯾﺴ ﻨ ﺪ اﻣ ﺎ‬ ‫زﺑﺎﻧﺸﺎن ﻻل ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑ ﮫ اﯾ ﻦ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻮﺣﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮕﻮﯾ ﻨ ﺪ‪،‬‬ ‫ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﮑ ﺸ ﯿ ﺪ و دﺳ ﺖ از ﺳ ﺮ‬ ‫زﻧ ﺎن در اﯾ ﺮان ﺑ ﺮدارﯾ ﺪ‪ .‬اﯾ ﻨ ﮭ ﺎ‬ ‫اﻟﺒ ﺘ ﮫ ﺑ ﺮای ﺑ ﯽ ﺑ ﯽ ﺳ ﯽ ﻣ ﺪاﻓ ﻊ‬

‫ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣ ﯽ زﯾ ﺎدی اﺳ ﺖ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ھﻤﯿﻦ ﺑﯽ ﻧﻘﺪی و ﺗﺤﻤ ﻞ ﭘ ﺬﯾ ﺮ‬ ‫ﮐﺮدن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗ ﻮﺣ ﺶ اﺳ ﻼﻣ ﯽ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی دﺳ ﺖ راﺳ ﺘ ﯽ‬ ‫ﻧﺸ ﺎن ﻣ ﯿ ﺪھ ﺪ ﮐ ﮫ ﺗ ﻨ ﮭ ﺎ راه ﺣ ﻞ‬ ‫واﻗﻌﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ زن ﻣ ﺮد در‬ ‫اﯾﺮان‪ ،‬ﮐﺸﻮر ھﺎی اﺳ ﻼﻣ ﺰده و‬ ‫ھﻤﮫ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ‪ ،‬ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﭼﭗ‬

‫و ﺑﺮاﺑﺮی ﻃﻠ ﺒ ﺎﻧ ﮫ اﺳ ﺖ‪ .‬اﻣ ﺎ در‬ ‫اﯾ ﻦ ﻣ ﻮرد ﻣﺸ ﺨ ﺺ آﭘ ﺎرﺗ ﺎﯾ ﺪ‬ ‫ورزﺷﯽ در اﯾﺮان ﻣﺎ ﻣ ﯽ ﺗ ﻮاﻧ ﯿ ﻢ‬ ‫ﯾﮏ ﺟ ﻨ ﺒ ﺶ در اﯾ ﺮان و ﺟ ﮭ ﺎن‬ ‫ﻋﻠﯿﮫ اﯾﻦ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑ ﻮﺟ ﻮد‬ ‫ﺑﯿﺎورﯾﻢ‪*.‬‬


‫زن آزاد ﺷﻤﺎره ‪٧‬‬ ‫روزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺟ ﺮاﯾ ﺪ اﯾ ﺮان را‬ ‫ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ و ﺗ ﯿ ﺘ ﺮی در ﺑ ﺎره ی‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺠﺎب ﻧﺒﯿ ﻨ ﯿ ﺪ‪.‬ﺑ ﮫ ﺗ ﺎزﮔ ﯽ‬ ‫رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ اﻣﻨﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ‬ ‫ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر رﺻﺪ وﺿﻌﯿ ﺖ ﺣ ﺠ ﺎب‬ ‫در ﮐﺸ ﻮرھ ﺮﻣ ﺎه از وﺿ ﻌ ﯿ ﺖ‬ ‫ﭘ ﻮﺷ ﺶ در ﺳ ﻄ ﺢ ﮐ ﻼﻧﺸ ﮭ ﺮھ ﺎ‬ ‫ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﻣﯿ ﮑ ﻨ ﻨ ﺪ ﺗ ﺎ وﺿ ﻌ ﯿ ﺖ‬ ‫ﺣﺠﺎب و ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮات آن را رﺻ ﺪ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ ‪ .‬وی ﻣ ﺪﻋ ﯽ ﺷ ﺪ ﮐ ﮫ در ﭘ ﻨ ﺞ‬ ‫ﺳ ﺎل ﮔ ﺬﺷ ﺘ ﮫ وﺿ ﻌ ﯿ ﺖ ﺣ ﺠ ﺎب‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﺗﻨﮭﺎ ﺑ ﻨ ﺎ ﺑ ﮫ‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺼﻞ رﻧﮓ ﻟﺒﺎس و ﻣﺪل آن‬ ‫دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺧﻮب اﻟﺒﺘﮫ ﮐ ﮫ اﯾ ﻦ رﺋ ﯿ ﺲ ﭘ ﻠ ﯿ ﺲ‬ ‫ﺗ ﻮﺳ ﺮی ﺧ ﻮرده از دﺳ ﺖ زﻧ ﺎن‬ ‫دﯾﮕﺮ ﭼﺎره ای ﻧ ﺪارد ﺟ ﺰ اﯾ ﻨ ﮑ ﮫ‬ ‫ﺑ ﮕ ﻮﯾ ﺪ اﻧﺸ ﺎءاﷲ ﮔ ﺮﺑ ﮫ اﺳ ﺖ! و‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﻔﺘﺎده و اﯾﻦ ﮐﺘﮏ ھﺎ ھﻢ ﮐﮫ‬ ‫در ﺳﻄﺢ ﺷﮭﺮ ﻧﻮﭼﮫ ھﺎﯾﺸﺎن ﻧﻮش‬ ‫ﺟﺎن ﻣﯿﮑﻨ ﻨ ﺪ ﺑ ﮫ ﺧ ﺎﻃ ﺮ ﻣ ﻮﺿ ﻮع‬ ‫ﺣﺠﺎب ﻧﯿﺴﺖ! اﻟﺒﺘﮫ ﭘﺮوژه ی ﻓ ﯿ ﻠ ﻢ‬ ‫ﺑﺮداری ﻣﺎھﺎﻧﮫ از وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺠﺎب‬ ‫در ﺳﻄﺢ ﺷﮭﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﯾﺪ روزی ﺑﮫ ﻣﻨ ﺒ ﻊ ﯾ ﮑ ﯽ‬ ‫از ﻣﺴﺘﻨﺪات روﻧﺪ ﻣﺒﺎرزه ی زﻧ ﺎن‬ ‫در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران اﺳﻼﻣﯽ ﺑ ﺪل‬ ‫ﺑﺸﻮد‪.‬‬ ‫وی در اداﻣ ﮫ ﻣ ﯿ ﮕ ﻮﯾ ﺪ‪ :‬ﺑ ﯿ ﺴ ﺖ و‬ ‫ھﻔﺖ دﺳﺘﮕﺎه در ﺣﻮزه ی ﺣﺠﺎب و‬

‫ﺻﻔﺤﮫ ‪٧‬‬

‫ﺣﺠﺎب! داغ دل ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﻓﺮح ﺻﺒﺮی‬ ‫ﻋﻔﺎف ﻣﺴﺌﻮل ھﺴ ﺘ ﻨ ﺪ ﮐ ﮫ اﮔ ﺮ ﺑ ﮫ‬ ‫وﻇﺎﯾﻔﺸﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ دﯾﮕ ﺮ ﻧ ﯿ ﺎزی‬ ‫ﺑﮫ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳ ﻠ ﺒ ﯽ ﭘ ﻠ ﯿ ﺲ در اﯾ ﻦ‬ ‫ﺣﻮزه ﻧﯿﺴﺖ ‪.‬ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﺸ ﺎن‬ ‫اذﻋﺎن دارد ﮐﮫ ﭼ ﮫ دم و دﺳ ﺘ ﮕ ﺎه‬ ‫ﻋﺮﯾﺾ و ﻃ ﻮﯾ ﻠ ﯽ را ﺑ ﮫ ﺧ ﺪﻣ ﺖ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣ ﺠ ﺎب را ﺑ ﺮ‬ ‫ﺳﺮ زﻧﺎن ﻧﮕﮭﺪارﻧﺪ و دﺳﺖ آﺧﺮھﻢ‬ ‫ﻣﻐﻠﻮب اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن رﺋﯿﺲ اداره ﻓ ﺮھ ﻨ ﮓ‬ ‫و ارﺷﺎد ﺳﻨﻨﺪج ﻧﯿﺰ دﻟﯿﻞ ﺑﺪﺣﺠ ﺎﺑ ﯽ‬ ‫در ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻧﺎﺷﯽ از ﻧ ﺒ ﻮد ﻟ ﺒ ﺎس‬ ‫ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی اﺳ ﻼﻣ ﯽ در‬ ‫ﻓ ﺮوﺷ ﮕ ﺎھ ﮭ ﺎ ی ﭘ ﻮﺷ ﺎک ﻋ ﻨ ﻮان‬ ‫ﮐ ﺮد‪ .‬و اﻟ ﺒ ﺘ ﮫ ﺑ ﺪﻧ ﺒ ﺎل اﯾ ﻦ دﻟ ﯿ ﻞ‬ ‫ﻣﺴﺨﺮه ﺳﻌﯽ ﻣ ﯿ ﮑ ﻨ ﺪﺑ ﮫ اﺻ ﻄ ﻼح‬ ‫ﻋﻤ ﯿ ﻖ ﺗ ﺮ ﻧ ﮕ ﺎه ﮐ ﻨ ﺪ و ﻣ ﯿ ﮕ ﻮﯾ ﺪ‬ ‫ﺣﺠﺎب ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ از دوران ﮐ ﻮدﮐ ﯽ‬ ‫اﻓﺮاد ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ھﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ اﺣ ﻤ ﻖ اﺳ ﻼﻣ ﯽ ﺧ ﻮب‬ ‫ﻣ ﯿ ﺪاﻧ ﺪ ﮐ ﮫ ﺳ ﺎﻟ ﮭ ﺎﺳ ﺖ دﺧ ﺘ ﺮان‬ ‫ﺧﺮدﺳﺎل ﻧ ﯿ ﺰ از دﺳ ﺖ اﺳ ﻼم ﺑ ﮫ‬ ‫ﺳﺘﻮه آﻣﺪه اﻧﺪ و ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺠﺎب ﺑﮫ‬

‫ﺧﺘﻨﮫ دﺧﺘﺮان در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از اﯾﺮان‬ ‫ﺻﻔﯿﮫ ﻧﺎﻇﺮ زاده‬ ‫ﮔﻤﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭼ ﻨ ﯿ ﻦ‬ ‫ﻋ ﻤ ﻞ ﻧ ﺎﺷ ﺎﯾﺴ ﺘ ﯽ "ﮐ ﮫ ھ ﻤ ﺴ ﻨ ﮓ‬ ‫ﺷﮑﻨﺠﮫ اﺳﺖ و ﺑﮫ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﭘﮭﻠﻮ ﻣ ﯽ‬ ‫زﻧﺪ" در اﯾﺮان اﻧ ﺠ ﺎم ﻧ ﻤ ﯽ ﺷ ﻮد‪،‬‬ ‫وﻟ ﯽ آﻣ ﺎر ﻣ ﺘ ﺎﺳ ﻔ ﺎﻧ ﮫ ﺣ ﺘ ﺎ از‬ ‫ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ آن در ﭘﺎره ای از ﻧ ﻘ ﺎط‬ ‫اﯾﺮان ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد‪.‬‬ ‫ﺧﺘﻨﮫ زﻧﺎن ﺑﯽ ﺗ ﺮدﯾ ﺪ ﯾ ﮏ ﻧ ﺎﻗ ﺺ‬

‫ﺳﺎزی ﺟﻨﺴ ﯽ اﺳ ﺖ‪ ،‬و رﯾﺸ ﮫ در‬ ‫ﺟﮭﻞ و ﺧﺮاﻓﺎت و ﻣ ﺮد ﺳ ﺎرﻻری‬ ‫)و ﻣﺬھﺐ( دارد‪.‬‬ ‫آﻣﺎر ﯾﻮﻧﯿ ﺴ ﻒ در ﺳ ﺮاﺳ ﺮ ﺟ ﮭ ﺎن‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ دردﻧﺎک اﺳ ﺖ‬ ‫ﮐ ﮫ ھ ﺮ روز ﺑ ﯿ ﺶ از ھﺸ ﺘ ﮭ ﺰار‬ ‫دﺧﺘﺮ ﺑ ﺎ ﺧ ﺘ ﻨ ﮫ ﺑ ﮫ ﻟ ﺤ ﺎظ ﺟ ﻨ ﺴ ﯽ‬ ‫ﻧﺎﻗﺺ ﻣﯽ ﺷ ﻮﻧ ﺪ‪ .‬ﭘ ﺮوﯾ ﻦ ذﺑ ﯿ ﺤ ﯽ‬ ‫ﻓﻌﺎل ﺣﻘ ﻮق زﻧ ﺎن و ﮐ ﻮدﮐ ﺎن در‬ ‫ﻣﻮرد ﺧﺘﻨﮫ در اﯾﺮان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ‪:‬‬

‫ﻣﺪارس دﺑﺴ ﺘ ﺎن ھ ﻢ ﮐﺸ ﯿ ﺪه ﺷ ﺪ ه‬ ‫اﺳﺖ و دﺧﺘﺮان ھﻔﺖ و ھﺸﺖ ﺳﺎﻟﮫ‬

‫ﺑﺎ اﺳﻼﻣﯿ ﺎن در ﻣ ﺪارس در ﺣ ﺎل‬ ‫ﺟﻨﮓ ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﮫ در ھﻔﺘﮫ ھ ﺎی ﮔ ﺬﺷ ﺘ ﮫ ارازل‬ ‫اﺳ ﻼﻣ ﯽ ﮐ ﮫ زورﺷ ﺎن ﺑ ﮫ زﻧ ﺎن‬ ‫ﻧ ﻤ ﯿ ﺮﺳ ﺪ ﺑ ﮫ ﺳ ﺮاغ ﻣ ﻐ ﺎزه ھ ﺎی‬ ‫ﭘﻮﺷﺎک رﻓﺘﮫ اﻧﺪ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻐﺎزه را‬ ‫ﺑﮫ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻣﺎﻧﺘﻮھﺎ و ﻟﺒﺎس ھﺎی‬ ‫ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﻠﻤﺐ ﮐ ﺮده ﺑ ﻮدﻧ ﺪ و‬ ‫در واﻗﻊ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﯽ‬ ‫ﻋﻤﻠﯽ ﮐﮫ زﻧﺎن ﺑﮫ ﻟﺸ ﮕ ﺮ اوﺑ ﺎﺷ ﺎن‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ را ﺟﺒ ﺮان‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﮔﺮﻣﺴﺎر ﻧ ﯿ ﺰ‬ ‫در ﺟ ﻤ ﻊ ﺑﺴ ﯿ ﺠ ﯿ ﺎن ﻣ ﯿ ﮕ ﻮﯾ ﺪ ﮐ ﮫ‬ ‫در ﺧﻮزﺳﺘﺎن – ﻟﺮﺳﺘﺎن – ﺳﯿﺴﺘ ﺎن‬ ‫و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن – و اﺳﺘﺎﻧﮭﺎی ﮐ ﺮﻣ ﺎن‬ ‫و ﮐﺮدﺳﺘ ﺎن و آذرﺑ ﺎﯾ ﺠ ﺎن ﻏ ﺮﺑ ﯽ‬ ‫وﺟﻮد دارد‬ ‫"ﻓﺎﯾﻖ" ﯾﮑﯽ از اﻋﻀ ﺎ ی ﮐ ﻤ ﯿ ﺘ ﮫ‬ ‫ﻣ ﺒ ﺎرزه ﻋ ﻠ ﯿ ﮫ ﺧﺸ ﻮﻧ ﺖ ھ ﺎی‬ ‫ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ‪ ،‬ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻢ اﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫" در ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﮫ در ﭘﯿ ﺮاﻧﺸ ﮭ ﺮ از‬ ‫‪ ۴٠‬داﻧﺶ آﻣﻮز دﺧﺘﺮ ‪ ٣۶‬ﻧﻔﺮ ﺧﺘﻨﮫ‬ ‫ﺷﺪه اﻧﺪ‪ .‬در ﻣﻨﻄﻘﮫ اوراﻣﺎن ﻧﯿﺰ در‬ ‫ﺻﺪ ﺧﺘﻨﮫ دﺧ ﺘ ﺮان ﺑ ﺎﻻﺳ ﺖ‪ .‬آﻣ ﺎر‬

‫زن آزاد‬ ‫ﻧﺸﺮﯾﮫ ھﻔﺘﮕﯽ ﻓﺘﻨﮫ ‪ -‬ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮای رھﺎﺋﯽ زن‬ ‫اﯾﻤﯿﻞ‪:‬‬

‫‪fitnah.movement@gmai‬‬

‫آدرس ﻓﯿﺲ ﺑﻮك‪www.facebook.comitnahmov :‬‬ ‫آدرس وﺑﻼگ‪:‬‬

‫‪www.fitnahmovement.blogsp‬‬

‫ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿ ﻤ ﺎری اﺳ ﺖ در‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮫ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ اﻣﺮوز در ﻣﯿﺎن‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﻣﺬھﺒ ﯽ ھ ﻢ‬ ‫ﻧﻔﻮذ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣ ﻌ ﻠ ﻮم ﻧ ﯿ ﺴ ﺖ در دل ﺧ ﻮن اﯾ ﻦ‬ ‫ﻓ ﺮﻣ ﺎﻧ ﺪه ارازل و اوﺑ ﺎش ﭼ ﮫ‬ ‫ﻣﯿﮕﺬرد ﭼﮫ ﺑﺴﺎ دﺧﺘ ﺮ ﺧ ﻮدش ھ ﻢ‬ ‫اﯾﻦ "ﺑﯿﻤﺎری" ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ را ﮔ ﺮﻓ ﺘ ﮫ‬

‫ﺑﺎﺷﺪ! او ﻧﻤﯿﺪاﻧﺪ اﯾ ﻦ ﺑ ﯿ ﻤ ﺎری ﭼ ﮫ‬ ‫ﻃﻮر ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﻣ ﺬھ ﺒ ﯽ ھ ﻢ‬ ‫ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺟ ﻨ ﺒ ﺶ زﻧ ﺪه و‬ ‫ﭘﻮﯾﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟﻮد ھﻤﮫ ی ﺑ ﮕ ﯿ ﺮ‬ ‫و ﺑﺒﻨﺪ ھﺎ و ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮﯾﮭﺎی ﻣﺨﺘﺺ‬ ‫اوﺑﺎش اﺳﻼﻣﯽ‪،‬راه ﺧﻮدش را ﭘﯿ ﺪا‬ ‫ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﮫ ﺟﻠﻮ ﻣﯿ ﺮود‪.‬‬ ‫و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ھﻤﮫ ی ﺟﻮاﻧ ﺎن را‬ ‫ﺑﺎ ﺧﻮد ھﻤﺮاه ﻣﯿﮑﻨﺪ و اﯾ ﻦ ﺷ ﺎﻣ ﻞ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﻣﺬھﺒ ﯽ ﻧ ﯿ ﺰ ﻣ ﯿ ﺸ ﻮد‬ ‫ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐ ﮫ ﻓ ﺮﯾ ﺎدش اﻧﺴ ﺎن ﺑ ﻮدن‬ ‫زﻧﺎن اﺳﺖ و ﻣﯿﺨﻮاھﺪ دﺳﺖ ﻣﺬھﺐ‬ ‫را از زﻧﺪﮔﯿﺶ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﺪ‪*.‬‬ ‫ﮔﯿﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﯾ ﮏ ﺑ ﮫ ﺳ ﮫ را در‬ ‫ﻧﻮاﺣﯽ ﻧﺎﻣﺒﺮده اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ"‪.‬‬ ‫واﻗﻌﻦ ﭼﻘﺪر ﺑﺎﯾ ﺪ ﺧ ﻮد ﺧ ﻮاھ ﯽ و‬ ‫ﺟﮭﻞ و ﺧﺮاﻓﺎت و اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬھﺒﯽ‬ ‫ﻧﻔﻮذ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺷ ﮑ ﻨ ﺠ ﮫ‬ ‫ی دﻟ ﺨ ﺮاش و ﻣ ﺨ ﺮﺑ ﯽ در ﺣ ﻖ‬ ‫دﺧﺘﺮان ﻣﻌﺼﻮم اﻣﺮی ﻋﺎدی ﺷ ﺪه‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺰﻟﺖ و اﻋﺘﺒ ﺎر و‬ ‫ارزﺷﯽ ﮐﮫ اﺳﻼم ﺑﺮای زﻧﺎن ﻗ ﺎﺋ ﻞ‬ ‫اﺳﺖ‪* .‬‬

‫اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺧﻼﺻﮫ ﺷﺪه از ﻧﻮﺷ ﺘ ﮫ‬ ‫ﺑﻠﻨﺪ از اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﺳ ﺖ ‪ -‬زن‬ ‫آزاد‬

‫ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﮫ‬ ‫زن آزاد‬ ‫ھﻤﮑﺎرى ﮐﻨﯿﺪ‬


‫زن آزاد ﺷﻤﺎره ‪٧‬‬

‫ﺻﻔﺤﮫ ‪٨‬‬

‫"ﺧﺒﺮھﺎی ﺧﻮب دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻮان"‬ ‫اﯾﻦ ﺳﺮﺗﯿﺘﺮ ﭘﺎرﺳﯿﻨﮫ ﯾﮑﯽ از رﺳﺎﻧﮫ‬ ‫ھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ‬ ‫ﻣ ﺤ ﻤ ﺪ ﻧ ﮭ ﺎوﻧ ﺪﯾ ﺎن رﺋ ﯿ ﺲ دﻓ ﺘ ﺮ‬ ‫روﺣﺎﻧﯽ ﻣ ﯿ ﮕ ﻮﯾ ﺪ‪ :‬ھ ﻤ ﺎﻧ ﻄ ﻮر ﮐ ﮫ‬ ‫آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ و در زﻣ ﺎن‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐ ﺮد‬ ‫در زﻣﯿ ﻨ ﮫ ﺳ ﺎﯾ ﺮ ﻧ ﮭ ﺎدھ ﺎ‪ ،‬ﺑ ﺮﺧ ﯽ‬ ‫ﻣ ﻌ ﺎوﻧ ﺖ ھ ﺎی رﺋ ﯿ ﺲ ﺟ ﻤ ﮭ ﻮر و‬ ‫ﻣ ﻌ ﺎوﻧ ﯿ ﻦ وزارﺗ ﺨ ﺎﻧ ﮫ ھ ﺎ ﻧ ﯿ ﺰ ﺑ ﮫ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺧ ﻮاھ ﺪ ﺷ ﺪ‪.‬‬ ‫او در ﭘﺎﺳﺦ ﺑ ﮫ ﺳ ﻮاﻟ ﯽ در ﻣ ﻮرد‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر‬ ‫ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ‪ :‬در دوﻟ ﺖ ﺗ ﺪﺑ ﯿ ﺮ و اﻣ ﯿ ﺪ‬ ‫ﺑﺎﻧﻮان ﻗﻄ ﻌ ﺎً ﺟ ﺎﯾ ﮕ ﺎه ﺷ ﺎﯾﺴ ﺘ ﮫ ای‬ ‫ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷ ﺖ و ﺗ ﻮﺟ ﮫ ﺑ ﮫ اﻣ ﻮر‬ ‫ﺑﺎﻧﻮان ارﺗﻘ ﺎ ﻣ ﯽ ﯾ ﺎﺑ ﺪ؛ ﺑ ﺮ ھ ﻤ ﯿ ﻦ‬ ‫اﺳﺎس اﻧﺸﺎءاﷲ ﺧﺒﺮھﺎی ﺧﻮﺑﯽ در‬ ‫روزھ ﺎی آﯾ ﻨ ﺪه در اﯾ ﻦ زﻣ ﯿ ﻨ ﮫ‬ ‫ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺳ ﺎﻟ ﯽ ﮐ ﮫ ﻧ ﮑ ﻮﺳ ﺖ از ﺑ ﮭ ﺎرش‬ ‫ﭘﯿﺪاﺳﺖ‪ .‬از ﺟﻤﻠﮫ اﺧ ﺒ ﺎر "ﺧ ﻮب"‬ ‫دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﯾﻮرش ھﻤﯿﻦ ھ ﻔ ﺘ ﮫ‬ ‫اوﺑﺎش ﺟ ﻤ ﮭ ﻮری اﺳ ﻼﻣ ﯽ ﺗ ﺤ ﺖ‬ ‫ﻋﻨﻮان ارﺗﻘ ﺎی " اﻣ ﻨ ﯿ ﺖ اﺧ ﻼﻗ ﯽ"‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺟﺸ ﻦ ﺗ ﻮﻟ ﺪی در ﺷ ﮭ ﺮ‬ ‫اروﻣﯿﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ‪ 22‬ﻧ ﻔ ﺮ‬ ‫دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧ ﺪ ﮐ ﮫ ‪ 12‬ﻧ ﻔ ﺮﺷ ﺎن‬ ‫دﺧﺘﺮﻧﺪ‪ .‬ﺧﺒﺮ "ﺧﻮب" دﯾﮕﺮ دوﻟ ﺖ‬ ‫روﺣ ﺎﻧ ﯽ ﺑ ﺮای زﻧ ﺎن و ﻣ ﺮدم‬ ‫اﯾﺮان‪ ،‬روﺣﺎﻧﯽ ﭘﻠﻤﭗ ﮐﺮدن ‪235‬‬ ‫واﺣﺪ ﺻﻨﻔﯽ ﻋﺮﺿﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﭘ ﻮﺷ ﺎک‬ ‫ھ ﻤ ﺰﻣ ﺎن ﺗ ﻮﺳ ﻂ ﻧ ﯿ ﺮوھ ﺎی‬ ‫ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ آﻏﺎز ﺑﮫ‬ ‫ﮐﺎر او اﺳﺖ‪ .‬ھﻤﺎن ھﻨ ﮕ ﺎم ﺣﺴ ﯿ ﻦ‬ ‫ﺳﺎﺟﺪی ﻧﯿﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺗ ﮭ ﺮان‬ ‫ﺑﺰرگ از اداﻣﮫ اﯾﻦ ﻃﺮح و ﭼﻨ ﯿ ﻦ‬ ‫ﺣﻤﻼﺗﯽ در ﻣﺎھﮭﺎی آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ داد‪.‬‬ ‫از دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮھ ﺎی " ﺧ ﻮب" دوﻟ ﺖ‬ ‫روﺣﺎﻧﯽ اداﻣﮫ ﮔﺸﺖ ھﺎی آﻣﺮﯾﻦ ﺑﮫ‬ ‫ﻣﻌﺮوف رژﯾﻢ اﺳﻼﻣ ﯽ و ﺗ ﻌ ﺮض‬ ‫ﺑﮫ زن و درﮔﯿﺮی ھﺮ روز زﻧﺎن و‬ ‫ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺸﺖ ھﺎﺳﺖ‪ .‬اﺧ ﺒ ﺎر‬ ‫داغ اﯾ ﻦ درﮔ ﯿ ﺮی ھ ﺎ و اﯾ ﻨ ﮑ ﮫ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﮫ زﻧﺎن ﻣ ﻌ ﺘ ﺮض ﺟﺴ ﻮراﻧ ﮫ‬ ‫ﺣﺴ ﺎب اﯾ ﻨ ﺎن را ﮐ ﻒ دﺳ ﺘ ﺸ ﺎن‬ ‫ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ‪ ،‬در ﺻ ﺪر رﺳ ﺎﻧ ﮫ ھ ﺎی‬ ‫رژﯾﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن اﺧﺒﺎر "ﺧ ﻮب" دوﻟ ﺖ‬ ‫روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮای زﻧ ﺎن ﺻ ﺤ ﺒ ﺘ ﯽ از‬ ‫ﻟﻐﻮ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ﻧﯿﺴ ﺖ‪ .‬ﺧ ﺒ ﺮی‬ ‫از از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و‬ ‫ﺟﺪا ﺳﺎزی در داﻧﺸﮕﺎھﮭ ﺎ ﻧ ﯿ ﺴ ﺖ‪.‬‬

‫ﺧﺒﺮی از ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ زن و ﻣ ﺮد‬ ‫در ﺗﻤﺎم ﻋﺮﺻ ﮫ ھ ﺎی اﺟ ﺘ ﻤ ﺎﻋ ﯽ‪،‬‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﺧﺒﺮی‬ ‫از ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮی ھﺎی‬ ‫رژﯾﻢ و ﺟﻤﻊ ﮐ ﺮدن ﺑﺴ ﺎط اوﺑ ﺎش‬ ‫ﺣﺰب اﷲ و ﺗﻌﺮض ﺑﮫ زﻧﺎن ﺗ ﺤ ﺖ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﻃﺮﺣﮭﺎی ﻋﻔ ﺎف و ﺣ ﺠ ﺎب‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ ‪ .‬اﺧﺒﺎر ﻣﮭﻢ دوﻟ ﺖ روﺣ ﺎﻧ ﯽ‬ ‫ﺑ ﺮای زﻧ ﺎن ﮔ ﺰﯾ ﻨ ﺶ زﻧ ﺎن در‬ ‫ﭘﺴ ﺘ ﮭ ﺎﯾ ﯽ ﭼ ﻮن ﻣ ﻌ ﺎوﻧ ﺖ رﺋ ﯿ ﺲ‬ ‫ﺟﻤﮭﻮر و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ در اﯾ ﻦ‬ ‫ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ اﺻ ﻞ ﺑ ﺮ رﻋ ﺎﯾ ﺖ ﺟ ﺪا‬ ‫ﺳﺎزی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﺳﺖ و ﻧﮭ ﺎدش ھ ﻢ‬ ‫ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﭼﮫ‬

‫ﺟﻨﺒﺶ آزادی زن در‬ ‫اﻧﺘﻈﺎر اﺧﺒﺎر ﺧﻮب دوﻟﺖ‬ ‫روﺣﺎﻧﯽ و ﻃﺮﺣﮭﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﺟﻨﺴﯽ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﺟﻨﺒﺶ آزادی زن‬ ‫ﺟﻨﺒﺸﯽ اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻞ‬ ‫رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ و ھﻤﮫ دار و‬ ‫دﺳﺘﮫ ھﺎﯾﺸﺎن‪ .‬ﺟﻨﺒﺶ آزادی‬ ‫زن ﺟﻨﺒﺸﯽ اﺳﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﮐﻞ‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ ارﺗﺠﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ و‬ ‫دﺳﺘﮕﺎھﮭﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﺶ‪ .‬ﺟﻨﺒﺶ‬ ‫آزادی زن را اﻣﺮوز در‬ ‫اﻋﺘﺮاض ھﺮ روزه دﺧﺘﺮان و‬ ‫ﭘﺴﺮان ﺟﻮان در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ‬ ‫ﺑﯿﻨﯿﻢ‪ .‬ﺟﻨﺒﺶ آزادی زن را در‬ ‫ﺟﻨﮓ ھﺮ روزه زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺮض‬ ‫ﺑﺎ آﻣﺮﯾﻦ ﺑﮫ ﻣﻌﺮوف و ﺑﺮ‬ ‫داﺷﺘﻦ ﺣﺠﺎب ھﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﻧﻔﺲ ﭼﻨﯿﻦ اﺧ ﺒ ﺎری ﻧ ﯿ ﺰ ﻧﺸ ﺎن از‬ ‫ﻓﺸﺎر ﺟﻨﺒﺶ آزادی زن و اﻧﻌ ﮑ ﺎس‬ ‫آن در ﻧﺰاﻋﮭ ﺎی درون ﺣ ﮑ ﻮﻣ ﺘ ﯽ‬ ‫اﺳﺖ ‪ .‬ﺑﻌﻼوه آش اﻧﻘﺪر ﺷﻮر اﺳ ﺖ‬ ‫ﮐ ﮫ آﭘ ﺎرﺗ ﺎﯾ ﺪ ﺟ ﻨ ﺴ ﯽ ﺟ ﻤ ﮭ ﻮری‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺘ ﯽ ﺻ ﺪای ﺧ ﻮدﺷ ﺎن و‬ ‫ﺻ ﺪای زﻧ ﺎن دﺳ ﺖ اﻧ ﺪرﮐ ﺎر در‬ ‫ﻣﯿﺎن دارو دﺳ ﺘ ﮫ ھ ﺎی ﺣ ﮑ ﻮﻣ ﺖ‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﺑﺮاﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﺑﺤ ﺚ و ﺟ ﺪاﻟ ﮭ ﺎی‬ ‫دروﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﺟﻤﻠ ﮫ‬ ‫در دوره ﻣﻀﺤﮑﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رژﯾ ﻢ‪،‬‬ ‫ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ زﻧﺎﻧﯽ از ﻣﯿﺎن ﺧﻮدﺷﺎن‬ ‫ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ رﯾ ﺎﺳ ﺖ ﺟ ﻤ ﮭ ﻮری ﺷ ﺪﻧ ﺪ‪،‬‬ ‫دﯾﺪﯾﻢ ﮐﮫ ﭼﮫ ھﯿﺎھﻮﯾ ﯽ ﺑ ﺮ ﭘ ﺎ ﺷ ﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﮫ اش ﺳﺨﻨﺎن وﻗﯿ ﺤ ﺎﻧ ﮫ ﻣ ﺤ ﻤ ﺪ‬ ‫ﯾ ﺰدی از آﯾ ﺖ اﷲ ھ ﺎی ﺣ ﻮزه‬

‫ﻋﻠﻤﯿﮫ ﻗﻢ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑ ﺎ ﮔ ﻔ ﺘ ﻦ اﯾ ﻨ ﮑ ﮫ‬ ‫ﮐﺴﯽ ﻣ ﯿ ﺨ ﻮاﺳ ﺖ وارد روﺳ ﺘ ﺎﯾ ﯽ‬ ‫ﺷﻮد‪ ،‬اﺻﻼ راھﺶ ﻧ ﻤ ﯿ ﺪادﻧ ﺪ‪ ،‬اﻣ ﺎ‬ ‫ﺳﺮاغ ﺧﺎﻧﮫ ﮐﺪﺧﺪا را ﻣ ﯽ ﮔ ﺮﻓ ﺖ‪،‬‬ ‫ﻣﻮﺟﯽ از اﻋﺘﺮاض را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨ ﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪا وﻗﺘﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ ﺧ ﻮد را‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد‪ ،‬ﯾﮏ ﺑ ﺤ ﺚ ﺟ ﻨ ﺠ ﺎﻟ ﯽ‬ ‫ﻧﺒﻮد زن در ﻟﯿ ﺴ ﺖ ﮐ ﺎﺑ ﯿ ﻨ ﮫ دوﻟ ﺖ‬ ‫روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻮد‪ .‬اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺧ ﺒ ﺮھ ﺎی‬ ‫"ﺧ ﻮب" دوﻟ ﺖ وی ﺑ ﺮای زﻧ ﺎن‬ ‫ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺗﺸ ﮑ ﯿ ﻞ ﯾ ﮏ ﻣ ﻌ ﺎوﻧ ﺖ‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ اﻣﻮر ﺑﺎﻧ ﻮان و اﻗ ﺪاﻣ ﺎﺗ ﯽ از‬ ‫اﯾﻦ دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬وﻋﺪه ھ ﺎﯾ ﯽ ﮐ ﮫ‬ ‫در واﻗﻊ ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ از ﺟﺎﻧﺐ او‪،‬‬ ‫ھﻢ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻧﯿﺮوھ ﺎی ﺧ ﻮدی و‬ ‫ھﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ ژﺳﺖ دوﻟﺖ "اﻋﺘﺪال" ‪.‬‬ ‫در ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻼش ﻃﯿﻔﯽ از‬ ‫ﻣﻠﯽ اﺳﻼﻣ ﯽ ھ ﺎ و رﺳ ﺎﻧ ﮫ ھ ﺎﯾ ﯽ‬ ‫ﭼﻮن ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ و ﺻﺪای آﻣﺮﯾ ﮑ ﺎ‬ ‫ﺑﮫ ﺗﮑﺎﭘﻮ اﻓ ﺘ ﺎده و ﺑ ﺎ ﻓ ﺮاﺧ ﻮاﻧ ﺪن‬ ‫ﻣﺮدم ﺑﮫ ﺻﺒﺮ و اﻧﺘﻈﺎر‪ ،‬ﺗﻼش در‬ ‫آرام ﮐﺮدن اوﺿﺎع ﻣﻠﺘﮭﺐ ﺟ ﺎﻣ ﻌ ﮫ‬ ‫را دارﻧﺪ‪ .‬ﺷﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﮐ ﮫ در ﭘ ﺲ‬ ‫ھﻤﮫ اﯾﻦ وﻋﺪه دادن ھﺎ و ھﻤﮫ اﯾ ﻦ‬ ‫ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش ھﺎ ﺗﺮس از ﺑﮫ ﻣﯿﺪان‬ ‫آﻣﺪن ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺘ ﮭ ﺎﯾ ﯽ‬ ‫دارﻧﺪ ‪ .‬ﺗﺮس از ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎﻟﻨﺪه آزادی‬ ‫زن اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ اﻧ ﻌ ﮑ ﺎﺳ ﺶ را در‬ ‫ﻧ ﺰاﻋ ﮭ ﺎی درون ﺣ ﮑ ﻮﻣ ﺖ ﺑ ﮫ‬ ‫روﺷﻨﯽ ﻣﯿﺘﻮان دﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﮑﺘﮫ اﺻﻠﯽ ﺗﺮ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐ ﮫ ﻗ ﻮل‬ ‫و وﻋ ﺪه روﺣ ﺎﻧ ﯽ در راﺑ ﻄ ﮫ ﺑ ﺎ‬ ‫ﻣﻮﻗﻌ ﯿ ﺖ زﻧ ﺎن در دوﻟ ﺖ‪ ،‬اﺗ ﻔ ﺎق‬ ‫ﭼﻨﺪان ﺟﺪﯾﺪی در ﺣ ﺎﮐ ﻤ ﯿ ﺖ رژﯾ ﻢ‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﻧ ﯿ ﺴ ﺖ‪ .‬ﮐ ﻤ ﯿ ﺴ ﯿ ﻮن ھ ﺎی‬ ‫ﻣ ﺨ ﺘ ﻠ ﻒ ﻣ ﺠ ﻠ ﺲ اﺳ ﻼﻣ ﯽ ﺗ ﺤ ﺖ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﮐﻤﺴﯿﻮن زﻧ ﺎن و ﺧ ﺎﻧ ﻮاده‪،‬‬

‫ﺷﮭﻼ داﻧﺸﻔﺮ‬ ‫ھﺴﺘﻨﺪ ‪ .‬ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﮭﺎدھ ﺎی‬ ‫ﺳﺮﮐﻮب رژﯾﻢ از زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه‬ ‫اﻧﺪ‪ .‬ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﺧﻮاھﺮ زﯾﻨﺐ ھﺎ و‬ ‫آﻣﺮﯾﻦ ﺑﮫ ﻣﻌ ﺮوف رژﯾ ﻢ اﺳ ﻼﻣ ﯽ‬ ‫از اﯾ ﻦ دﺳ ﺖ ھﺴ ﺘ ﻨ ﺪ‪ .‬ﺑ ﮫ ھ ﻤ ﯿ ﻦ‬ ‫اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ زن روﺣﺎﻧﯽ و ھ ﺮ‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ در اﯾ ﻦ دوﻟ ﺖ‬ ‫ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣ ﯽ‬ ‫ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﻨﺒﺶ آزادی زن در اﻧﺘﻈﺎر اﺧﺒ ﺎر‬ ‫ﺧﻮب دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ و ﻃ ﺮﺣ ﮭ ﺎی‬ ‫ﺣ ﮑ ﻮﻣ ﺖ آﭘ ﺎرﺗ ﺎﯾ ﺪ ﺟ ﻨ ﺴ ﯽ رژﯾ ﻢ‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﺟ ﻨ ﺒ ﺶ آزادی زن‬ ‫ﺟﻨﺒﺸﯽ اﺳﺖ در ﻣ ﻘ ﺎﺑ ﻞ ﮐ ﻞ رژﯾ ﻢ‬ ‫اﺳ ﻼﻣ ﯽ و ھ ﻤ ﮫ دار و دﺳ ﺘ ﮫ‬ ‫ھﺎﯾﺸﺎن‪ .‬ﺟﻨﺒﺶ آزادی زن ﺟﻨﺒ ﺸ ﯽ‬ ‫اﺳﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﮐ ﻞ ﻗ ﻮاﻧ ﯿ ﻦ ارﺗ ﺠ ﺎﻋ ﯽ‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ و دﺳﺘﮕﺎھﮭﺎی ﺳ ﺮﮐ ﻮﺑ ﺶ‪.‬‬ ‫ﺟ ﻨ ﺒ ﺶ آزادی زن را اﻣ ﺮوز در‬ ‫اﻋ ﺘ ﺮاض ھ ﺮ روزه دﺧ ﺘ ﺮان و‬ ‫ﭘﺴﺮان ﺟﻮان در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺑﯿ ﻨ ﯿ ﻢ‪.‬‬ ‫ﺟﻨﺒﺶ آزادی زن را در ﺟﻨﮓ ھ ﺮ‬ ‫روزه زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺎ آﻣ ﺮﯾ ﻦ ﺑ ﮫ‬ ‫ﻣﻌﺮوف و ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﺣﺠﺎب ھﺎ ﻣﯽ‬ ‫ﺑ ﯿ ﻨ ﯿ ﻢ‪ .‬ﺟ ﻨ ﺒ ﺶ آزادی زن ﯾ ﮏ‬

‫اﯾﻦ ﺣﺮف ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ روﺣﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮرش اﺳﺖ!‬ ‫ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن زﻧﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھ ﺎی‬ ‫ﻗﺒﻠﯽ آﻧﺴﺖ‪ .‬ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد ﯾ ﮏ‬ ‫ﭘﺎی ﺛﺎﺑﺖ اﺟ ﺮای ﻃ ﺮح ﻋ ﻔ ﺎف و‬ ‫ﺣﺠﺎب رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺮاﻓﺮاﺷ ﺘ ﮫ‬ ‫ﻧﮕﺎھﺪاﺷﺘﻦ ﭘﺮﭼﻢ آﭘ ﺎرﺗ ﺎﯾ ﺪ ﺟ ﻨ ﺴ ﯽ‬

‫ﻋﺮﺻﮫ ﻣﮭﻢ ﭼﺎﻟﺶ رژﯾ ﻢ اﺳ ﻼﻣ ﯽ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﺒﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ‬ ‫روﺣﺎﻧﯽ و ﺳﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮫ ھﺬﯾﺎن ﮔ ﻮﯾ ﯽ اﻧ ﺪاﺧ ﺘ ﮫ‬ ‫اﺳﺖ‪* .‬‬

260813- zan e azad- No. 7  

زن آزاد شماره 7 منتشر شد زن آزاد دوشنبه ها منتشر می گردد