Suldal Elverk 100 år

Page 8

Suldal Elverk

historia frå 1916–2016

1913 28. februar: Sand Heradstyre vedtok at det skulle byggjast kraftverk på Sand. Ein var usikker på kor den burde ligge, det sto mellom Sandsfossen og Hiimsvassdraget.

1916

1914 12. januar: Sand Heradstyre vedtok planlegginga av kraftstasjonen skulle ta til. Det vart sett ned ein byggekomite.

Kraftstasjonen var ferdig, og straumen vart tilkopla på Sand for fyrste gong. Installert effekt 212kW.

1916

1918

Det første styret i elektrisitetsverket blei skipa, med Ordin Marvik som formann og Andreas Lunde og Kleng Skeie som medlemmar.

Vedtok ein at elverket skulle ta på seg å starte installasjonsverksemd. Noko som varte heilt fram til 1976.

1941 Elverket var blitt 25 år. Det vart produsert for lite kraft i forhold til behovet, men all opprusting vart lagt på is på grunn av krigen.

1913 27. desember: Sand Herads Sparebank hadde sikra seg fallrettar i Hiimsvassdraget og gav no Hiimsfossen til Sand Herad for odel og eige.

100-åringen 24. april 2016 fylte Ingrid Eikeland 100 år. Ho har sett ei enorm samfunnsutvikling, ikkje minst opplevde ho korleis det var å få lagt inn straum i eige hus.

8 | Suldal Elverk 1916–2016

Ingrid er fødd på garden Ropeid i 1916, ho budde hjå besteforeldre på Eide på Sand då ho byrja på skulen, seinare var ho i arbeid på Joagarden. I 1945 gifta ho seg med Ola Eikeland frå Vikedal, dei


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.