FRISK 1 2017

Page 1

in fo rm as jo n

nummer 1, 2017

OPPLEVER AUKE I TRIVSEL

MED BEDRIFTSAVTALE

UNG, STERK OG SKADEFRI

Kursar unge i allsidig trening s.8

SENIORTRIM

Betre helse og sosialt samvær med trening s.16

s.12

SVANGERSKAPSKURS

Styrkar kroppen for fødsel og barseltid

s.4


ØLEN

V A R E G N E R T U D O ALT K S G O Y Ø T S G N RENI

T

Mx Sport Ølen er offisiell leverandør av treningstøy og utstyr til Frisk Treningssenter.

÷20%

på alle treningsrelaterte varer ved fremvisning av medlemskort Gjelder på ordinære priser

Mx Sport Ølen • Ølen Senter • Åpningstider: 10-18 (15) • Tlf: 46 84 19 85 • olen@mx-sport.no • facebook.com/mxolen


LEIAR

frisktreningssenter.no FriskTreningssenter @frisk_treningssenter

Velkommen til Frisk Treningssenter Me har gått med planar om å få ut vårt eige magasin i mange år. No er det endeleg her, og me på Frisk Treningssenter håpar det fell i smak. Me gler oss til eit nytt år, ikkje minst sidan 2017

Magasinet FRISK er eit livsstilsmagasin for Frisk Treningssenter i Ølen. Utvikla og produsert av Filter design & kommunikasjon i tett samarbeid med Frisk Treningssenter. Magasinet går ut til husstandar i Etne og Vindafjord. Du kan og få magasinet hjå Frisk Treningssenter.

startar med eit nytt og utvida tilbod. I januar flyttar nemleg dei to kommunale fysioterapeutane Georg Feed og Vegar Lønnheim inn på senteret med praksisen sin, i samband med dette har me bygd ut senteret og oppgradert utstyrspakken med fleire kondisjons – og styrkeaparat. Me håpar dette vil styrke tilbodet til dei som nyttar seg av fysioterapeut-tilbodet. Sidan me også har eigen osteopat har

Utgjevar: Frisk Treningssenter Produksjon: Filter design & kommunikasjon Trykk: HBO

me mykje kompetanse samla under eit tak, noko som vil gjere alle partar betre. Eg ynskjer dei hjarteleg velkomne! Frisk Treningssenter har sidan oppstarten i 2005 hatt ei

Opplag: 6000 Framsidefoto: Meister Fotografi

enorm utvikling. Sidan starten har me bygd om senteret fleire gonger, og har fått fleire og større treningssalar. Frå å ha om lag åtte timar på treningsplanen har me no om lag 35 timar med variert og god trening. På nyåret dukkar også nysatsinga

Magasinredaksjonen Filter design & kommunikasjon

Yoga opp på planen, med fire nye timar i veka. Eg er stolt over alle dei flinke tilsette og instruktørane som alle dreg i same retning, og som ynskjer å skape eit så godt treningstilbod som mogleg til innbyggarane i bygda.

Astrid Eidhammer Hjelmeland

Maria Djuve Vågen

Ynskjer alle ein sporty og morosam vinter!

Andreas Hustveit Judith Sørhus Litlehamar

Erich Monteiro

Per Kristian Grindheim

Terje Hodne

DAGLEG LEIAR

Fotograf Meister Fotografi

3


SVANGERSKAPSKURS

Jordmor på på godt ii gong med Jordmor Wenche Wenche Strand Strand Hauge Hauge saman saman med med Merete Merete Vårvik Vårvik Matre Matre med med på sirkeltreninga på sirkeltreninga sirkeltreninga på svangerskapskurset på svangerskapskurset svangerskapskurset er godt godt i gong gong med med balløvinga, som som er er god god for for å å styrke styrke ryggrygg- og og bekkenmuskulaturen. bekkenmuskulaturen. balløvinga,

Svangerskap og fødsel på timeplanen Deltakarane på svangerskapskurset til Frisk får hjelp til å førebygge typiske plager knytt til graviditet, fødsel og barselstid.

– Då er me i gong, ropar osteopat Stian

i vekt, at ein kan få ein betre fødsel, og

Haugland til gjengen som nettopp har

ikkje minst ei god barseltid.

vore gjennom oppvarminga og nå byrjar på sirkeltreninga. Dei sju deltakerane som har møtt opp denne onsdagskvelden skal gjennom til saman fem stasjonar med ulike øvelsar som skal styrke og førebygge kroppen under svangerskapet. Brått er salen full av aktivitet, prat og lått. Dei jobbar to og to på kvar stasjon, samanhengande i 30 sekund, deretter ha

Tekst: Maria Djuve Vågen Foto: Meister Fotografi

ein liten pause, før nye 30 sekund med same øving. Etter ein time med trening avrundar dei med ein halvtimes teoriøkt med jordmor Wenche Strand Hauge. Jordmor som også er med på treningsdelen fortel at nokre av fordelane med fysisk aktivitet under svangerskapet er at ein går mindre opp

4

I løpet av åtte kurssamlingar jobbar deltakerane seg gjennom forskjellige tema relatert til svangerskapet. Dei snakkar om alt frå psykiske og fysiske endringar under svangerskapet, til kosthold, fødsel, smertelindring, amming, og ikkje minst tida etterpå. Men hovedfokuset er fødselen og det å ha tru på eigen kropp og styrke under fødselen. Kurset er lagt opp slik at ein skal kunne gjennomføre programmet om ein er i starten eller slutten på svangerskapet. Pausen mellom intervallane er ferdig. Snakkinga ebbar ut litt, og ei bølge av konsentrasjon breier seg i salen. Patricia Ohm (37) som bur i Ølen er


– Eg merka endringar allereie etter fyrste gongen eg var på kurs. Patricia Ohm

andregongsfødande, og er på det andre

Gruppa har ein kveld i basseng i løpet av

kurset på Frisk i dette svangerskapet.

svangerskapskurset. Då går osteopaten

– Første gong var det mykje ein ikkje

gjennom øvelsar som dei kan ta med seg

visste og var usikker på – det hadde nok

vidare om dei vil fortsetje med bevegelse i

dette kurset hjelpt mykje med den gongen,

basseng. Jordmor fortel at ho fokuserer på

seier Patricia.

at deltakerane skal få ei god tilknytning til

Då veit ein meir om kva ein skal gjere i forkant av fødselen, i tida etterpå, men og kva ein skal spørje etter på sjukehuset. Ho fortel at det er mykje å lære, og at

barnet når dei er i bassenget. Dette kurset er og for fleiregongsfødane og jordmor fortel at det er ein stor fordel om dei er med på teorien og, då dei har mange

ein får gode tips om trening som ein kan

nyttige innspel til dei førstegongsfødande.

ta med seg og gjere heime. På kurset kjem

For Patricia har teoridelen av kurset

mange første- og andregongsfødane som

gitt ho god støtte og at dei har gode

har varierande treningsbakgrunn. Ein treng

moglegheiter for å spørje om ting dei

ikkje vere i god form for å byrje på kurset,

lurer på. Dei har og moglegheit til å dele

presiserer jordmor.

erfaringar, og dei som har vore gjennom

Patricia byrja på svangerskapskurset etter anbefaling frå Strand Hauge på helsestasjonen. – Eg merka endringar allereie etter fyrste

fødslar før får lære vidare til dei andre.

Gruppa ryddar raskt vekk utstyret og beveger seg opp i andre etasje. Temaet for kvelden er fødsel, og saman med jordmor ser dei film om kva ein kan vente seg då fødselen byrjar. Etter gjennomgang av forskjellige typar bedøvelse, fødestillingar, og dei forskjellige komplikasjonane som kan oppstå kjem filmen til ende. Jordmor oppsummerer litt om kva som er realistisk i forhold til korleis det er lagt fram på filmen. – Det ser kanskje vondt og ekkelt ut, men når me er i gong tenker me ikkje over verken lydar eller andre ting som skjer rundt oss – når me føder, føder me, seier ho oppmuntrande.

– Eg vil spesielt anbefale dette kurset for førstegongsfødande, her får ein både treningstips, teori og treffe andre i same

gongen eg var på kurs – eg hadde vore mykje

situasjon, seier Patricia. Då Patricia støtte

kvalm og trudde ikkje eg skulle klare å

på bekkenplager og så vidt greide gå, noko

trene, men eg blei faktisk litt betre etterpå,

som er eit vanleg svangeskapsproblem,

smiler ho.

merka ho raskt forskjellen på å trene og ikkje. Løysinga vart å halde seg i aktivitet og bevegelse. Nå er plagene heilt vekke. Den klassiske «Eye of the tiger» fyller rommet medan dei går vidare til neste stasjon. Instruktøren går engasjert rundt og snakkar med deltakerane medan dei trenar. Han forklarer dei at kan gjerne endre posisjon om det føles betre, og går ned i knebøy for å vise fleire forskjellige måtar å gjere øvelsen på. Dei har allereie tatt den første runden gjennom stasjonane, og er snart komne til endes på andre settet. Salen er prega av stødige bevegelsar og repetisjon, og konsentrasjonsnyva i panna kjem ofte til syne på fleire av deltakerane i løpet av timen. – Å der er me ferdige, ropar Haugland. Patricia Ohm i front og Christine Grumheden er to av deltakarane på svangerskapskurset i regi av

Svangerskapskurs • Fysisk aktivitet under svangerskapet førebygger mange av dei vanlegaste svangerskapsplagane som kvalme, bekkenplager, og auka vekt.

• Så sant ein er frisk under

svangerskapet anbefales det å vere i fysisk aktivitet om lag 30 minuttar fem gonger i veka. Dette er og svært positivt for dei som ikkje har treningsbakgrunn

• Trening og fysisk aktivitet forbreder

kroppen på fødsel og barseltida, og kan gjere at ein raskare kjem seg igjen etter fødsel

• Trening av bekkenbunn er viktig

både under svangerskapet og etter fødselen då det blant anna førebygger urinlekkasje

• Lagidrettar eller ekstremsportar der

det er fare for fall eller slag mot kroppen bør unngås under svangerskapet

• Har du spørsmål om trening og

graviditet kan du høyre med jordmor, lege, osteopat og lese deg opp på helsenorge.no/gravid

Frisk Treningssenter.

5


NATUROPPLEVELSER FOR LIVET Et variert aktivitetstilbud, populære trenings- og velværehelger, kombinert med et suverent kjøkken og omgitt av unik natur. Her begeistres kropp, sjel og smaksløker samtidig! Les mer på våre nettsider!

preikestolenfjellstue.no

! 1 T R O P S L I T N E M VELKOM Sport 1 Etne på Etne senter er butikken for deg som ønsker godt utvalg i treningstøy, sko, friluftsutstyr og klær, sykkel og ski. Me har lang erfaring og kan hjelpe deg med det du lurer på. Du er velkommen innom!

Sport 1 Etne Etne Senter, 5590 Etne Tlf: 53 75 62 10

Åpningstider: Hverdager 10:00-18:00 Fredag 10:00-19:00 Lørdag 10:00-15:00


For en sprekere hverdag støtter vi medlemskap hos Frisk for våre ansatte

GODE TUR- OG FRILUFTSKLEDE FRÅ

TUFTE OG HÄRKILA

MELD DEG PÅ

ÅRETS TØFFASTE

DUATHLON Foto: Svein Egil Økland

UNDER ETNEMARKNADEN 12. AUGUST

3 km løp, 27 km sykling langs Skåneviksstranda og 8 km beintøff motbakke- og nedoverløping over Postvegen i Etne i Sunnhordland.

Me har stort utval i butikken!

Send påmelding til etneduathlon@gmail.com innan 1. august

FACEBOOK.COM/ETNEDUATHLON

FK BUTIKKEN ETNE | Tlf. 53 77 11 30 | ÅPENT: 8-18 (9-15)


UNG STERK OG SKADEFRI

Sterk og skadefri etter kurs Auka fokus på førebygging av skader bidrar og til prestasjonsfremming hjå dei som driv med idrett.

Tekst: Maria Djuve Vågen Foto: Erich Monteiro

Åtte gutar er i full gong med trillebåre-

eit par justeringar til formasjonen før han

øvinga. Dei samarbeidar to og to der den

går vidare og ser at øvelsane går fint føre

eine held tak i den andre sine bein, og han

seg.

som er trillebåra støttar seg på armane og prøver å halde seg stødig. – Flott jobba, men ta det litt med ro om de kjenner det gjer vondt, oppmodar instruktør og osteopat, Stian Haugland, som losar gutane gjennom timen. Gutane har vore med på kurset Ung, sterk og skadefri sidan september 2016 og

Ølensbuane Frank Stople (14) og Joakim Berge (13) har begge gått på kurset hausten 2016, og motivasjonen for å byrje på kurset var klar: – Eg vil trene mest mogleg og vil difor halde meg skadefri, seier Stople som jobbar med førebygging opp mot fotball. Joakim driv med motbakkeløp og seier

er nå på siste timen saman. Etter trillebåra

han kjem til å bruke mange av øvelsane

jobbar dei seg vidare til neste øving,

for vidare førebygging. Frank seier det

som også fokuserer på å styrke mage- og

er bra at dei får fokusere på musklar som

ryggmusklaturen. Haugland kjem stadig

du ikkje alltid trenar, men som er utsatt

med innspel til gruppa om tempo, antal

i skadesamanheng. Han nikkar mot

repetisjonar på øvinga og teknikk.

treningspartnaren. Joakim, i det han fortel

Skadeførebygging er å fokusere på utsatte områder som lår, lysk, ankel og kne. Det tar både tid og tålmod for å bygge opp eit godt grunnlag og stabilitet, men øvelsane ein gjer er enkle. Ofte kan ein skade fort føre til ein annan, og rehabilitering er vanskelegare. Dette er spesielt sant for skader på kne og korsbånd. Brått skundar Stian seg bort til to av gutane som jobbar saman og kjem med

8

at dei har og tatt føre seg mange av dei store muskelgruppene i løpet av kurset. – Det har vore eit kjekt kurs og god stemning blant oss som har vore med sidan alle har gått her for å lære meir, seier Stople. Transaksjonane mellom dei forskjellige øvelsane går raskt, samstundes får dei god tid til dei nødvendige pausane medan dei byter til ny øving. Kvar nye øving blir kjapt introdusert av instruktøren som framhevar

kvar ein bør fokusere teknikken. – Pass på kneet her. Denne er god for bakside lår men og som rehabilitering om skaden allereie er skjedd, informerer han. – Ofte tenker me at førebygging er noko ein kan velge vekk til fordel for noko som er litt meir spesifikt retta mot det me vil bli betre i. Det er viktig å sjå nødvendigheten av å legge eit godt og stabilt grunnlag før ein jobbar vidare på meir utfordrane oppgåver, seier Stian og fortel vidare at det er i grunnen som å vaske henda; det er ein vane som held oss friske og som me ikkje føler me kan vere forutan – slik er det med førebygging og. Dessutan er nokre av dei store fordelane at ein generelt blir sterkare, raskare, og taklar tekniske og taktiske oppgåver betre. Gutane jobbar godt i lag, og timen er prega av enkle, gode bevegelsar utan mykje utstyr men med godt lagarbeid. – På kurset har me fokusert på å gjere gode øvingar som bygger styrke og stabilitet meir spennande. Med variasjon og eit stadig tøffare program vonar me at deltakerane syns det har vore eit spennande kurs. Me


På kurset ung, sterk og skadefri har eit knippe ungdommar fått bryne seg på førebyggande øvingar

bruker minst mogleg utstyr slik at ein

med seg og inspirere til fokus på dette

skal kunne gjere desse øvingane kor

området.

som helst i etterkant, seier Haugland.

Kva kan ein gjere for å førebygge skader?

Osteopaten fortel at det er gode,

Sykling frå liggande stilling avløysar

normale vanar som er nøkkelen til

armhevingar til lyden av eit aldri så

å kunne trene mykje og halde seg

lite «årh, nei», men heile gruppa finn

skadefri. Det er enkelt å ta ein snarveg

plassen sin på golvet og startar å telle

når det kjem til kroppen og helsa, men

oppvarmingsprogram for å førebygge skadar

repetisjonar.

det held ikkje i det lange løp – då må

ved fotball

Dei spurtar fram og tilbake på langsida av salen, hoppar over steppar på golvet, og tar knebøy– alle øvingane

ein ta tida til hjelp å gjere øvelsane skikkeleg. På slutten av timen samlar gruppa

tar føre seg ein eller fleire av dei mest

seg kring Haugland som oppsummerer

utsatte områda for idrettskader.

og takkar for deltakinga i haust.

Eit idrettslag kan redusere risikoen

– Skal de bli gode, må de og trene

for alvorlege skadar med opptil 50%

mykje. For å trene mykje må ein vere

ved å ha eit godt oppvarmingsprogram.

skadefri. Hugs å ta med dykk det de har

Med meir skader får eit lag generelt

lært på dette kurset, seier Haugland

dårlegare prestasjon.

avsluttningsvis og nemnar at det kjem

– Me kan knyte denne statistikken

nytt kurs i 2017.

Oppvarmingsprogrammet Fifa 11+ • Fifa 11+ er eit meir omfattande

• Programmet er bevist til å minske skadar ved 30-50% for dei laga som utfører programmet to gonger i veka • Programmet tar om lag 20 minuttar å gjennomføre • For at programmet skal kunne verke best må ein gjennomføre øvelsane riktig • Det tar opptil tre-fire veker før laget har trent seg opp til å gjere øvelsane jevnlig

opp mot fotballaget Leicester sin siger

• Programmet tar føre seg forskjellige øvelsar

i Premier League, der dei vart meistrar

på bein, deriblant Nordic Hamstring, men og

i 2016 og hadde eit nesten skadefritt lag,

mage- og balanseøvelsar

seier Haugland. Ved å halde eit kurs for unge mellom 12 og 15 år om førebygging av skader håpar Frisk Treningssenter at deltakerande kan ta kunnskapane

• Finn heile Fifa 11+ programmet, plakatar med øvelsane og meir informasjon her: f-marc. com/11plus/home

9


Alt innen trykksaker

ROATOPPEN OPP August 2017

Telefon: 52 70 19 00

Vinteraktiviteter: • Labb og Line barneskirenn Langrenn • Telenorkarusellen Alpin • Slettedalen Rundt Langrenn

12/25 km

21. jan, 11. feb og 4. mars 10. feb, 17. feb, 24. feb og 10. mars 21. feb

Sommeraktiviteter: • Haugesund-Sauda • Saudaløpet • Barneløpet

Sykkel Mosjon Barneidrett

107 km 6,5 km 0,5 km

27. mai (Saudadagane) 27. mai (Saudadagane) 27. mai (Saudadagane)

• • • •

Motbakkeløp Mosjon Mosjon Mosjon

6,7 km 10,2 km 5,3 km 10 km

10. juni 18. juni 07. sept 21. sept

Hovlandsnuten Opp Fattnesnuten Rundt Saudasjøen Rundt Saudamila

Friidrettstevner iht. terminliste på www.friidrett.no

Foto: Per Inge Fjellheim, Ryfylke

AKTIV I SAUDA

Kombiner gjerne med et besøk i Saudahallen og utebadeanlegget. For åpningstider se www.sauda.kommune.no For informasjon om turløyper, andre aktiviteter og overnatting se www.saudaferie.no


KVIFOR TRENAR DU?

Oddlaug Rødne (76) Ølen

Per Kaldheim (78) Sandeid

Anders Hundseid (25) Etne

– Eg har merka store endringar, sjølv

– Eg får god effekt ut av treninga

– Å ha eit tilbod om trening via jobben

om eg berre byrja i november. Eg har

og det er veldig kjekt her. Eg har eit

er eit teikn på sunn arbeidskultur,

betre balanse, meir styrke og kjenner

styrketreningsopplegg som eg tar etter

samstundes som ein får betre styrke

forskjellen.

felles oppvarminga på spinningsykkel

og førebygger skadar som følgje av

saman med dei andre på seniortrimmen.

stillesittande arbeid. Ein får og lært kollegaer å kjenna på ein anna måte når ein trenar saman.

Frank Stople (14) Ølen

Joakim Berge (13) Ølen

Patricia Ohm (37) Ølen

– Eg vil trene for å bli betre i fotball og

– Det er enklare å forebygge utsette

– Eg hadde bekkenplager og greide så

vil difor halde meg skadefri. På kurset

musklar enn å rehabilitere etter skade,

vidt å gå i starten av svangerskapet. Eg

Ung, sterk og skadefri på Frisk har me

difor har eg gått på kurset ung, sterk

merka raskt forskjellen på å trene og

fokusert på musklar som ein ikkje alltid

og skadefri. Eg trenar for å bli god i

ikkje. Løysinga for meg vart å halde meg

trenar, men som kan vere utsatt for

motbakkeløp.

i aktivitet og bevegelse. Nå er plagene

skader.

heilt vekke.

11


BEDRIFTSAVTALE

Siri Tungesvik (28) merkar god effekt av å starta dagen med ei treningsøkt eit par gonger i veka.

Kom i form med jobben – Dette er ei god investering for oss, seier banksjef i SpareBank 1 SR-Bank i Ølen, Magne Christiansen. Etter at banken fekk bedriftsavtale med Frisk Treningssenter er sjukefråværet no om lag på null.

Dei tilsette i SpareBank 1 SR-Bank i Ølen trenar saman fleire gonger i veka. – Det er lettare å slutte dersom ein trenar åleine, no forpliktar me oss litt, smiler Christiansen. Og kan me ikkje vere med så tar me det igjen ein annan dag. Dette er noko me snakkar om i lunsjen og som opptar oss. Av sju tilsette er det seks stykk som er med på ordninga i Ølen. Ein av oss bur i Aksdal, så det blir litt vel langt å ta turen inn for å trena

Tekst: Judith Sørhus Litlehamar / Astrid Eidhammer Hjelmeland Foto: Meister Fotografi

med oss, smiler Christiansen. Gjengen i banken deltek ikkje på saltimar, men har derimot fått skreddarsydde treningsopplegg i styrke og kondisjon for kvar enkelt. – Det er veldig viktig med god rådgjeving og nokon som kan lage treningsopplegg for oss, det er stor forskjell på kor

12


Banksjef i SpareBank 1 SR-Bank i Ølen, Magne Christiansen har merka nedgang i sjukefråværet etter dei starta bedriftsavtale hos Frisk Treningssenter. Anders Hundseid (T.h) meiner fellestrening gjennom jobben er med på å styrke arbeidsmiljøet.

mykje me har trent før, og i kor god form me er. Ein som aldri

– Det var litt hardt i starten å koma seg opp så tidleg,

har trent før bør ikkje ha same programmet som ein som har

smiler Siri Tungesvik. Men etter ho starta i jobben og med

trent i mange år, det er viktig at ein ikkje startar for hardt,

morgontrening i september, har ho kjent seg meir opplagt

meiner Christiansen.

utover dagen og har meir overskot. Nå har ho som mål å få til

Han ser store helsegevinstar hjå dei tilsette etter at dei starta med bedriftsavtale hjå Frisk Treningssenter. – Me har jo ein stillesitjande jobb som gjer at me får brukt kroppen vår veldig lite i løpet av dagen. Difor er det så viktig

trening 2-3 gonger i veka. Anders Hundseid (25) er van med å trena og syns ordninga med fellestrening via jobben er eit veldig bra tiltak. – Det er lurt med tanke på å byggja eit lag, seier han. Då

at me kjem oss i gang med trening. Det gjer at me held oss

lærer me å kjenna kvarandre, og ser korleis kollegaer har det

meir friske, og eg trur og me gjer ein betre jobb viss me er i

utanom kontortida. Dette har og med ein sunn arbeidskultur

god form, slår banksjefen fast. Mange snakkar om at dei får

å gjera, både med tanke på førebygging og styrking av

ein mykje betre dag dersom dei får med seg ei treningsøkt på

muskulatur som blir lite brukt når ein jobbar på kontor.

morgonen.

Sjukefråværet har vore stabilt lågt i banken over lang tid,

Eit par morgonar i veka har dei tilsette i SR-Bank Ølen som mål å treffast på treningsmatta før arbeidsdagen tek til. – Me prøver å få til eit par morgonøkter ilag, fortel

men etter at dei starta med felles trening er den no så godt som på null. – Me skårar høgt på lågt sjukefråvær, me er stort sett

banksjefen som meiner det er mykje meir forpliktande å

friske og har lite fråvær. Noko som er særs gunstig for oss

trene saman med andre enn åleine.

som bedrift. Dette er noko eg meiner mange bedrifter bør

Denne morgonen er det autorisert finansrådgjevar Siri

investere i, seier han og peikar på at bankavdelinga på Sand i

Tungesvik (28), autorisert finansrådgjevar Anders Hundseid

Suldal har ein liknande avtale med sitt lokale treningssenter.

(25), som saman med banksjef Magne Christiansen (35) har

– Me har eit godt arbeidsmiljø og trivest på jobb. Det saman

kome seg ut av senga og stilt på trening kl 07.00 på Frisk

med treningane trur eg gir oss eit godt grunnlag for å ha

Treningssenter.

friske medarbeidarar, meiner Christiansen.

Stian Haugland OSTEOPAT

– I følge SINTEF kostar ei veke med sjukefråvær 13 000 kroner i tapt produksjon og auke i kostnadar. For mange bedrifter gir investering og oppfordring til trening og aktivitet gjennom jobben eit positivt resultat med tanke på reduksjon i talet på sjukemeldingar. 13


Apotek 1 Ølen tlf 53 77 53 40

Man-Tor 10-16

VARME OG Fre 10-17 GODE SKINN Lør 11-14

.. finn du i Ølensvåg VELKOMMEN TIL VÅRT

FABRIKKUTSALG

Ope kvar dag året rundt www.akrafjordtunet.no Tlf. 53 77 14 80

100% naturleg kvalitet sidan 1951

Granberg Garveri AS, Bjoavegen 187, 5582 Ølensvåg - 52 76 50 00

www.granberggarveri.no - Lik oss på Facebook

- din stoppestad på veg til og frå hytta

Foto: Arnhild Marie Aarhus

Foto: Rune Håheimsnes / Sauda BCC

Andre studietilbod: • Studiespesialisering • Bygg- og anleggsteknikk • Elektrofag • Helse- og oppvekstfag • Teknikk og industriell produksjon • Tilpassa opplæring • Elenergi • Industriteknologi • Byggteknikk • Ambulansefag • Barn og ungdomsarbeidarfag • Helsearbeidarfag • Transport og logistikk • Kjemiprosess • Nettbasert 23 t påbygg • ToppVolley Norge

Toppidrett og friluftsliv med studiekompetanse i Sauda CAMPUS SAUDA! HYBELBYGG MED 30 BUEININGAR OPNA HAUSTEN 2015. For deg som vil kombinera vidare-gåande opplæring med variert friluftsliv og turleiarkompetanse.

Meir info: www.sauda.vgs.no, Facebook, tlf: 51 92 28 00, mail: sauda-vgs@skole.rogfk.no

FILTER

For unge ambisiøse park- og fri-kjørarar som ønskjer å utvikla seg mot eit nasjonalt toppnivå.


Frihet

Takket være engasjerte, inkluderende, ydmyke, åpne og løsningsorienterte medarbeidere kan vi i 2017 feire 30 år. Litt sånn er det å være kunde i Tveit. Vi ønsker at du skal bruke all din tid på det du er god til. Velger du oss, legger vi til rette for at tiden din blir brukt mest mulig effektivt. Med vår kompetanse innen regnskap, rådgivning og taksering, og nærhet til våre kunder kan vi sammen skape verdier. Finn ditt nærmeste avdelingskontor på www.tveit.no eller kontakt oss på 52 76 71 00.

Opplev naturen på Rullestad. Ta med familien til den naturlege leikeplassen. Vi har mange flotte turstiar som er godt merkte. I resepsjonen hjå Rullestad Aktiv kan ein få meir informasjon, og kart over løypene.

rullestad.org

NYHETEN TOSHIBA MIRAI 13 Kun kr 14 990,- inkl. montasje* Vi tilbyr rentefri delbetaling over 2 år: Pris/mnd (24 mnd) kr. 670,Ingen etableringsgebyr. Kun kr 45 i månedlig administrasjonsgebyr. *Les mer på toshibavarmepumper.no (/delbetaling eller /montasje)

Bjarte Lauareid: Tlf 976 05 432 bjarte@lauareid.no


SENIORTRIM

Helsegevinst i kvar økt

Spinning er felles oppvarming for den populære seniortrimmen, som har deltakarar i alderen 60-85.

Seniortrimmen er eit populært tilbod, og toppar dei vekentlege besøkstala hjå Frisk Treningssenter. For medlemmene lokkar både helsegevinst og sosialt samvær.

Klokka tikkar mot 10 og fyrste runde

for milliardar når me held oss i form. Holm

med seniortrim går mot slutten. Frå

er særs nøgd med treningstilbodet og

spinningssalen høyrer me lyden av syklar,

syner til Helse- og Finansdepartementet

musikk og eimen av frisk sveitte møter

som har rekna på at når ein nordmann

oss i døra. Det er fullt i spinningsalen i

har eit år med god livskvalitet, så har det

dag, juleavslutning med graut er vel verdt

ein samfunnsøkonomisk verdi på vel ein

å få med seg. På veg ned til runde to med

million kroner årleg. Dette har dei skjøna på

styrketrening går praten lett og låtten

Frisk Treningssenter, understrekar han.

sit laust. Humøret på gjengen som nett har gjort ferdig fyrste treningsøkt, er det ingenting å seia på.

Tekst: Maria Djuve Vågen og Astrid Eidhammer Hjelmeland Foto: Meister Fotografi

Øyvind Holm (82), frå Etne er ein av seniorane, som kjem til Frisk Treningssenter to gonger i veka, og det har han gjort sidan treningssenteret starta opp for elleve år sidan. For Holm er det både det sosiale og helsegevinsten som motiverer. – Eg ønskjer å leva så lenge som mogleg, smiler han. Livet er kjekt for oss som ser lyst på det. Og så sparar me jo helse-Noreg

16

I treningssalen står steppane klare og kvar og ein hentar seg vekter som passar dei. Julemusikken slår taktfast i det osteopat og trenar Stian Haugland motiverer til styrketrening. Her er det ingen som sluntrar unna og konsentrasjonen er høg når vekter vert løfta for å trena opp triceps-musklane i overarmane. Før neste økt som er knebøy med stang, er det tid til ein pust i bakken, litt vatn og litt lått og løye. Men så er det berre å hive seg på att.


– Eg ønskjer å leva så lenge som mogleg.

Andreas Hustveit DAGLEG LEIAR

Øyvind Holm (82) – Langt ned og kjapt opp, rår Stian.

sirklar rundt på dei ulike apparata. Dei

– Me må ikkje gå så langt ned, repliserer

jobbar hardt, men tek gode pausar mellom

ein i salen, og får låtten i gong att, før dei

øvingane. To av dei spreke eldre damene

hentar seg inn og jobbar vidare.

slår av ein prat med Andreas Hustveit om

Det er deltakarar frå heile Vindafjord og frå Etne, som samlast til trening. – Det sosiale spelar ei stor rolle, fortel

veka utføra aktivitetar som styrkar

mimrar tilbake til sommaravslutninga som

musklane.

Dette er meir enn ein treningstime for oss,

Frisk oppretta tilbod om seniortrim to

fortel ei av damene. Me får moglegheit til å

ekstradagar i veka.

kome saman vekentleg og vere sosiale. Per Kaldheim (78) fortel at han får god

med på, seier Astrid Ohm Nonslid frå Vats

effekt ut av treninga og at motivasjonen for

oppglødd. Eg må skryte litt over Andreas

å kome seg på trening er god: – Eg skoftar aldri på å kome meg ut døra

kjekt å vere med. Astrid seier ho har fått

når eg skal på trening, fortel Kaldheim har

mykje ut av timane på trening, både for

eit styrketreningsopplegg som han tar etter

fysisk helse og sosialt sett.

fellesoppvarminga på spinningsykkelen. For Målfrid Arnestad (81), spelar både

og halde det gåande, då får ein det mykje

det sosiale og effekten ho har av treninga ei

betre, seier ho.

viktig rolle.

For Åge dybdal (72) var det eit blad i

– Det er eit eineståande godt tilbod,

posten med Easy Life-kurs i 2009 som

smiler Arnestad medan ho kvilar på eit av

fekk han ut av sofaen og inn på eit positivt

treningsapparata. Før sleit eg med vondt i

treningsopplegg. På tre månadar gjekk han

ryggen og trappene var tunge å gå i. Eg har

ned 20 kg og klarar nå å halda trivselsvekta

vore med på seniortrimmen i fleire år, og var

ved like ved regelmessig trening og

med igjen då dei starta opp i haust. Nå er

aktivitet.

ikkje trappa så tung lenger, og eg kan gå opp

– Dette har gjort alt for livskvaliteten min, fortel han. I dag er eg mykje mindre syten og for meg er treningsøktene 75% trening og 25% sosialt. I styrkesalen på treningssenteret er det fem stykk frå seniortrimmen som

gjera deg lett andpusten. Vidare bør ein minst to gonger i

For å koma den store interessa i møte har

– Det er viktig å byrje med trening tidleg

minutt kvar veke. Då bør aktiviteten

treninga. Fleire er oppglødde og spente, og dei hadde på Romsa tidlegare dette året.

og Stian som har timane, dei gjer det veldig

over 65 år vere fysisk aktive i minst 150

den komande grautfesten dei skal ha etter

dagleg leiar og trenar Andreas Hustveit.

– Dette er noko av det beste eg har vore

I følge Helsedirektoraret bør vaksne

For mange kan små grep i kvardagen vera nok. Det er lettare å lukkast om aktivitetane er kjekke og blir ein naturleg del av dei daglege rutinane. Me brukar i snitt 60% av vaken tid i ro. Denne tida bør du begrensa og dele opp med aktive pauser der du rører deg litt. Langvarig sittestilling eller mykje tid framfor pc, tv eller annan skjerm bør unngås. Kvar time i ro bør inkludera til dømes minst ti minutt der ein står, går eller utfører anna lett aktivitet. Det gjeld og dei som elles er i mykje aktivitet.

utan å måtte halde meg i rekkverket, fortel Målfrid nøgd. – Me har så flinke instruktørar som oppmodar oss til trening. Dei sit med mykje kunnskap, og er det noko me lurer på så spør me og får svar, fortel Arnestad og fortset med treninga etter pausen.

Øyvind Holm er ein av fleire seniorar som har trena på Frisk sidan oppstarten for 11 år sidan.

Interessa for seniortrimmen på Frisk Treningssenter er stor.

17


DAGLEG LEIAR

Frå idé til magasin Kvalitetsmagasin bygger omdømme og skapar gode leseopplevingar

Filterdk.no DESIGN

KOMMUNIKASJON

Tekst: Judith Sørhus Litlehamar Foto: Meister Fotografi

Andreas Hustveit og gjengen på Frisk Treningssenter er uredde og modige. No vil dei motivere fleire til å kome i god form.

Me vil gjerne høyra dine idear. Ring eller send oss ein epost. Me snakkast!

WEB

– Trening er investering i god helse

– Me har lyst til å skape noko på bygda,

INNHALD

og ikkje minst kunne hjelpe folk til å kome i gang med fysisk aktivitet, fortel Andreas Hustveit. – Ein treng ikkje berre trene inne på eit treningssenter for å kome i form, men det hjelper veldig på. Sjølv om ein er glad i å gå i heia er det viktig med styrketrening, fortel Andreas. Han er dagleg leiar på treningssenteret og er for mange kjent som ein populær og aktiv idrettsstøvar gjennom mange år, ikkje minst har han fleire medaljar i Paralympics. Hustveit har ein medfødd skade som gjer at han har konkurrert i ski og skiskyting med berre ei hand. Etter paralympics–debuten under Lillehammer–OL i 1994 vart det mange år med hard trening som gav resultat

Etne 8-18 (8-19) 10-15 • Tlf. 468 43 000

monter.no

Då eg fekk problem med dataen rett før studieinnleveringa, vart redninga Fjeldheim data. Takk for rask og god service Therese Hegerland

me fiksar dataen din...

fjeldheim-data.no


— Du bør eigentleg spørje deg sjølv om kva helse du ynskjer om 10 år, og så jobbe imot det. Andreas Hustveit

i form av fleire OL–medaljar fram til han la opp i 2007. Idrettsgleda og treningsviljen har han med seg frå han var barn og prøvde ut det meste som fanst av idrettar. Andreas veit at ein må stå på skal ein nå måla sine, han er ikkje redd for nye utfordringar. – I tillegg har eg eit ganske godt utvikla konkurranseinstinkt som kan kome godt med, eg likar å få ting til, seier Andreas og smiler. Det kravde også godt med pågangsmot då arbeidet med å bygge opp Frisk Treningssenter starta opp for 11 år sidan. Sjølve ideen om treningssenteret kom opp som eit alternativ til bedriftshelsetenesta som mange bedrifter brukar mykje tid og midlar på. Sjølv arbeidde Andreas på Fatland i den tida. – Mange av dei store bedriftene i bygda valde å satse på senteret, me skulle i utgangspunktet drive dette på kveldstid og på sidelinja av vanleg jobb, men interessa vart såpass stor at det ikkje fungerte. I dag er dei 22 tilsette, sjølv om mange av dei har små stillingar. Andreas er oppteken av at ein må halde følgje med utviklinga i treningstrendane dersom senteret skal utvikle seg. – Me skal alltid ha eit variert og spanande treningstilbod, der både den som prøver seg her for første gong og den som har trent her i mange år finn noko nytt, fortel han. Andreas meiner mange er interessert i å prøve nye treningsformer, difor prøver senteret også å tilrettelegge for fleire grupper slik at dei kjem i gang med treninga. På nyåret blir det nye satsingar med både yoga og styrketrening for herre 35+. Me ser at stadig fleire ungdommar trener hjå oss, og at ei eldre er ei veksande gruppe, fortel Andreas. Han ser at mange, spesielt i småbarnsfasen har ein travel kvardag, likevel slår han eit slag for kor viktig det er

å prioritere trening i kvardagen. – Alle kan klare å prioritere litt trening, det er viktig å organisere kvardagen slik

er glad for at stadig fleire ser på trening som ei investering i eiga helse. – Du bør eigentleg spørje deg sjølv om kva

at ein set av tid til trening, det er ikkje så

helse du ynskjer om 10 år, og så jobbe imot

mykje tid som skal til, meiner Andreas.

det. Ikkje start for hardt, då gir du fort opp.

Får du til eit par styrkeøkter i veka, og

Og for all del: treningssenteret er for alle,

gjerne nokre gode kondisjonsturar så er

ein treng ikkje ha dei rette treningskleda

jobben gjort, slår han fast. Det viktigaste

eller vere i superform for å trene her. Her

for å halde fram med treninga er å variere

er det treningstimar for både eldre, gravide

meiner Andreas.

og for ungdommar. I tillegg er det eit godt

– Det nyttar ikkje å berre halde fram med ei treningsform kvar gong viss ein vil få full effekt, og ikkje minst unngå å gå lei. Joggar

og ope treningsmiljø. Treningssenteret har medlemmer frå 14 til 86 år. – Mange av dei som endeleg vågar å prøve

du fast tre gonger i veka, så blir det mykje

seier jo ofte at: å, dette skulle me gjort for

kjekkare om du av og til også tar deg ein

lenge sidan. Det er kjekt å høyre, avsluttar

sykkeltur.

Andreas.

Han noterer seg at trening og sunt kosthald ser ut til å vere i vinden for tida, og

19


TIPS OG TRIKS

VOND SKULDER Ofte er det små men viktige område på kroppen som er mest utsette for skade via belastning, overtrening og seneskadar. Skuldre er ein utsatt stad på kroppen som gjer at om ein har vondt her påverkar det mykje i kvardagen. Med vond skulder bør ein unngå arbeid og aktivitet som forverrar smertene, men det er viktig å ikkje halde skuldra i ro då den kan stivne til. Tilrettelagt rørsle og rehabilitering er som regel det som får ein ut av situasjonen ein er i. Dette kan både FOTO: PEXELS.COM

fysioterapeut, lege og osteopat hjelpe til med. Kjelder: nhi.no

KVA ER CROSSFIT? CrossFit har vore eit ofte nemnd

vil seie at ein jobbar med kondisjon-,

ord i treningssamanheng. Fleire

styrke- og spenstøvingar i ein

treningssenter flaggar at dei driv med

bestemt tidsperiode og konkurrerer

CrossFit og det er mykje informasjon

med seg sjølv for å betre tida på

om trenden på nett. Men kva er

øvingane. Alle øvingane innan

eigentleg CrossFit?

CrossFit tar for seg fleire område

Det er varierte og funksjonelle øvelsar, utført med høg hastighet. Programmet er ikkje spesialisert, men har som mål å forbetre alle

av kroppen samstundes, og eit mål innan CrossFit er å bruke minst mogleg utstyr. Kjelder: crossfit.com, unbroken.no

FOTO: PEXELS.COM

fysiske eigenskapar på kroppen. Det

TRENING SOM MEDISIN

FOTO: PEXELS.COM

20

Trening kan, i følge ein studie

Haugland, som kan bidra med

gjennomført i 2015 ved Universitet i

tilpassa treningsopplegg basert

København, vere den beste medisinen

på ei heilskapleg undersøking av

for 26 ulike kroniske sjukdommar.

problemområdet. Fysioterapautane

Undersøkinga viser at i nokre tilfelle

Georg Feed og Vegar Lønnheim kan

kan trening vere like effektivt som å

og bidra med tilpassa treningsoppsett

ta medisin, og i spesielle situasjonar

og behandlingar. Ein må sjølvsagt ta

kan det til og med vere enno betre

i betraktning kva sjukdom det er og

enn medisin eller auke effekten av

både osteopat og fysioterapeut kan

medisinen.

sjå behovet for å henvise vidare.

På Frisk er det mogleg å ta

Kjelde: Scandinavian Journal of

ein prat med osteopat, Stian

medicine & science in sports


FØREBYGGING AV STREKK

NORDIC HAMSTRING ØVING DEMONSTRERT AV STIAN HAUGLAND OG ANDREAS HUST VEIT

FOTO: MEISTER FOTOGRAFI

Hamstringstrekk er ein vanleg skade som står

Ved hamstringstrekk er ein fotballspelar

med hamstringstrekk gjekk risikoen for å

for opptil 12% av skader i fotball.

borte frå kamp og trening mellom 8 og 28

pådra seg skaden igjen ned med 85% ved rett

dagar.

bruk av øvinga Nordic Hamstring.

hamstringstrekk er øvinga kalla Nordic

Eit fotballag på 25 kan i løpet av eit år vente

God informasjon om førebygging av skader

Hamstring som etter ein studie i Danmark

seg om lag 7 spelerar med strekk.

og typiske skader ved kvar idrett, finn ein på

Den mest dokumenterte førebygginga av

viste 70% nedgong i tilfeller av strekk hjå

For spelarar som tidlegare har hatt problem

spelarane.

YOGASATSING

GOD LIVSKVALITET

På nyåret startar Frisk Treningssenter opp

Helsedirektoratet og Finansdepartementet

med fleire yoga-timar. No blir det fire timar

har berekna at når ein nordmann har

med yoga i veka, både måndag, tysdag,

eit år med god livskvalitet, det ein

onsdag og torsdag. Timen på onsdagen er ein

samfunnsøkonomisk verdi på 1,12 millionar

morgontime.

kroner. (Kjelder: norskfriluftsliv.no)

Hatha yoga er ein skånsom yoga-stil. Yoga er både god trening og terapi. Klassen består av ståande, sitjande og liggande asnas som

FOTO: PEXELS.COM

skadefri.no

HERRE35+

saman skaper meditasjon i bevegelse. Du treng

Frisk Treningssenter har sett eit potensiale

ikkje vere mjuk eller i god form for å ha utbytte

for tilby eigen styrketrening i sal for menn

av timen. Yoga harmoniserer kroppen, mjuknar

over 35 år. Andreas håper dette kan bli ei

og styrkar musklar og bringer deg nærmare deg

gruppe som kan trene og motivere kvarandre.

sjølv, fortel Andreas Hustveit.

Denne timen kjem til passe både for nybegynnarar og for dei som har trent ein del før.

TAL OG FAKTA Vel 75 prosent av alle vaksne i Noreg

Vond rygg er framleis den enkeltlidinga i

universitets- eller høgskulenivå trenar kvar

opplever smerter eller plager frå muskel –

helsevesenet som «plagar flest og kostar

veke, gjeld det same for 75 prosent av dei

og skjelettsystemet i ein eller annan form i

mest». (Kjelde: fysioterapeuten.no)

som har utdanning på grunnskulenivå.

løpet av ein månad. Korsryggsplager er den hyppigaste årsaka til sjukefråvær og uføre blant muskel – og skjelettplagene. (Kjelde: Muskel – og Skjelett Tiåret)

Fire av fem nordmenn trente minst ein gong i veka i 2016. (Kjelde: SSB) Det er en klar samanheng mellom utdanningsnivå og fysisk aktivitet. Mens 90 prosent av dei som har utdanning på

(Kjelde: SSB) Ei veke med sjukefråvær kostar gjennomsnittleg 13 000 kroner i tapt produksjon og auka kostnadar. (Kjelde: SINTEF)

21


FYSIOTERAPEUTANE

Trenar seg friske – Aktivitet og trening er ei investering i god helse, meiner fysioterapeutane Georg Feed og Vegar Lønnheim. No flyttar dei inn med praksisen på Frisk Treningssenter. Tekst: Judith Sørhus Litlehamar Foto: Meister Fotografi

Georg Feed har lang erfaring som

fysioterapeutane. For det første er det

Vegar meiner bestemt meir aktivitet i ein

fysioterapeut i distriktet, dei siste sju åra

mange som har operert, og som treng

travel kvardag er ein suksessfaktor for å

har han hatt praksisen sin hjå Paul Aaserud

opptrening etter operasjon. For denne

halde seg frisk, og utan smerter. Han meiner

i Ølen. No er Paul blitt pensjonist og det vart

gruppa meiner fysioterapeutane det er

dette kan gjerast på mange måtar, men at

naturleg å sjå seg om etter eit anna lokale.

særs viktig med dagleg trening, også heime.

mange vil få god og individuell tilpassa

Saman med Vegar Lønnheim, som i dag driv

Her må ein ta ansvar sjølv også, dersom

treningshjelp på eit treningssenter. Det

som fysioterapeut på Stord, blir han no å

ein skal få den framdrifta og effekten

er og mykje god aktivitet i trening ute og

finne på Frisk Treningssenter.

av opptreninga som ein ynskjer. Den

andre friluftsaktivitetar, og han peikar på

andre gruppa er alle dei som blir råka av

at ei blanding av alt dette er bra.

– Det blir veldig kjekt med eit større fagleg miljø. Og ikkje minst er det flott

belastningsskadar, noko som gjerne dukkar

at me kan bruke treningsarealet og alt

opp i ein arbeidssituasjon.

Sjølv kjem Vegar frå eit sjukehusmiljø og gler seg til å kome inn eit miljø der han trur

utstyret dei har her, det gir oss grunnlag

–Nøkkelen er å finne årsaka til at det gjer

for at pasientane kan trene betre og meir

vondt, viss det er feil arbeidsstilling som gir

variert enn dei plar gjere. Målet må jo vere

deg ein belastningsskade, så må ein endre

arbeidsplass der eg får prøvd meg på mykje

at mange av pasientane held fram med

arbeidskvardagen før ein får skikkeleg

forskjellig, og ikkje minst er det veldig kjekt

å trene, også etter at dei er ferdige med

resultat, seier Georg.

å få kome inn i eit større fagmiljø, meiner

behandlingane hjå oss, meiner Georg. –Det er veldig kjekt å kome inn i moderne og flotte lokale, seier han.

Når dei kjem i gang på treningssenteret har Georg veldig lyst til å starte opp fleire gruppetreningar der ein kan

Begge fysioterapeutane er opptekne av at ein førebyggjer skadar dersom ein er i god form, og at all form for variert aktivitet og trening gjennom kvardagen er viktig skal ein halde seg skadefri og frisk. Dei gler seg også til å samarbeide

varierte utfordringar vil stå i kø. – Eg ser for meg at dette blir ein

Vegar som framleis vil bu på Stord og dermed kjem til å pendle inn til Ølen. – Det blir spanande å bli betre kjende

treffe menneske som slit med det same.

med både bygda Ølen, kollegane og ikkje

Motiverande trening og god opptrening er

minst pasientane.

noko begge fysioterapeutane brenn for. –Ofte er det meir givande å trene saman med andre likesinna, det er mykje god motivasjon i det, meiner han.

med osteopat og personleg trenar Stian Haugland som arbeider på treningssenteret. –Me er jo vane med å trene menneske som har ein skade eller som treng oppfølging, her er dei vane med å trene friske menneske som vil kome i god form, det er interessante erfaringar for oss, seier Georg. Han meiner det i stor grad er nokre grupper som ofte hamnar hjå

Georg Feed og Vegar Lønnheim gler seg til å starte opp praksisen sin på Frisk Treningssenter. Foto: Privat

22


OSTEOPATEN

Motiverer til sjølvhjelp – Pasienten har ansvar for eiga helse. Eg kan hjelpe dei i gang med kunnskap og motivasjon, men sjølve jobben må dei gjere sjølv, meiner osteopat Stian Haugland.

Tekst: Judith Sørhus Litlehamar Foto: Meister Fotografi

Stian er osteopat og jobbar på Frisk Treningssenter, og forstår godt at mange lurer på kva som er skilnaden mellom osteopati-behandling og anna og meir tradisjonell behandling. – Behandlinga til osteopaten tar utgangspunkt i at god helse ikkje berre er fråvær av sjukdom, men og smerter og funksjonsplager i muskel – og skjelettsystemet. Målet i osteopati er at pasienten skal bli i stand til å hjelpe seg

Osteopat Stian Haugland meiner samarbeidet mellom han og pasienten er viktig for å få full effekt.

sjølv. Behandlinga består av tre gunnpilarar; konkret behandling, øving og trening, og til slutt informasjon og kunnskap, fortel Stian som også arbeider som personleg trenar på Frisk Treningssenter. – Osteopaten vil alltid lage ein plan for behandlingane dine, kva du kan forvente deg av resultat og kva du sjølv må ta ansvar for, seier han. – Smerte er komplekst, og det kan vere mange faktorar som er med på å påverke di oppleving av smerte, difor er det så viktig med ei grundig undersøking.

fort – og med for lite kvile er ofte ein dårleg kombinasjon, meiner han. – Generelt sett er det også viktig å kome i gang med lett mobiliserande trening så

overtråkk eller kneskadar. –Dette er litt som hjarte – og lungeredning, det verste du kan gjere er å ikkje gjere noko.

tidleg som mogleg etter skade eller sjukdom.

Det vil variere i kor stor grad ein kan

Lette styrke – balanse og kondisjonsøvingar

forvente raske resultat. Akutte skadar krev

set hormonar og protein fri, som igjen

som regel mindre tid og behandling enn

stimulerer blautvev og kortar ned

langvarige smerter, fortel osteopaten. Og

prognosen.

igjen peikar han på kor viktig samarbeidet

– Korleis bør ein trene dersom ein har muskel – eller leddsmerter? – Det som er viktig er at ein gjer noko.

mellom han som terapeut og pasienten er for å oppnå full effekt av treninga. – Kva er ditt beste treningstips?

Stian har eit soleklart råd til den som vil

Få på plass rutinar. Opplever du smerter

trene førebyggande, for å unngå smerte og

og ikkje føler deg trygg på at dette er lurt,

treningsvenn. Begynn roleg, trening

skadar.

så oppsøk fagpersonell som kan gi deg

fungere best om det blir gjort over tid. Ved

– Finn ein aktivitet eller ein treningsform

kunnskap og motivasjon, meiner Stian og

styrketrening er det viktig å fokusere på dei

du likar eller finn meiningsfull og gjer

peikar på at rygg, nakke og skuldersmerter

store muskelgruppene som rumpe, lår, bryst

det regelmessig. Begynn roleg og auk på

dei mest vanlege plagene. I tillegg kjem

og rygg.

gradvis. Å trene for mykje, for ofte, for

ein del idrettsrelaterte skader som strekk,

– Finn noko du likar og få deg ein

23


TIMEPLAN VINTER 2017

Gjeld frå 2. januar 2017

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

09.30

09.00

08.00

09.30

09.00

10.30

19.00

60 MIN SENIOR TRIM ANDREAS

60 MIN SENIOR TRIMAPPARATER/ SAL STIAN

60 MIN YOGA JANKA

60 MIN SENIOR TRIM STIAN

60 MIN SENIOR TRIM APPARATER/ SAL ANDREAS

45 MIN FRISK WORKOUT LINN/ELINE/ JULIE

30 MIN SPINNING MAY BRIT T

11 . 00

16.30

10.00

17.00

17.15

19.30

45 MIN MOR & BARN AGNETHE

60 MIN YOGA AURELIJA

30 MIN SPINNING ELINE

60 MIN YOGA JANKA

45 MIN SPINNING RULLERING

30 MIN ST YRKE MAY BRIT T

16.30

18.15

10.30

17.30

30 MIN SPINNING SOLVEIG

45MIN SPINNING ELINE

30 MIN ST YRKE ELINE

30 MIN SPINNING ELINE

17.00

17.30

16.45

18.00

45 MIN ST YRKE M/ STANG SOLVEIG

45MIN DANS LINN

30 MIN SPINNING HILDE

30 MIN CORE /ST YRKE ELINE

18.00

18.15

17.15

18.30

45 MIN STEP/DANCE JULIE

45 MIN MRL LINN

45 MIN STRAM OPP HILDE

60 MIN STEP/ST YRKE DAGNY

18.45

19.05

18.00

19.30

45 MIN FRISK WORKOUT MAY BRIT T

45 MIN SLYNGE ELINE

45 MIN SPINNING INTERVALL JULIE

30 MIN HØG PULS MARIANN

18.45

20.00

18.00

20.15

45 MIN SPINNING INTERVALL KRISTINE

45MIN HERRE TRIM/ 35+ ANDREAS

45 MIN KET TLEBELLS MAY BRIT T

45 MIN ST YRKE M/ STANG MARIANN

19.30

19.00

30 MIN CORE/BALL MAY BRIT T

45 MIN FRISK WORKOUT MAY BRIT T

20.00

19.45

60 MIN YOGA HANNA

SVANGERSKAP ST YRKE STORSAL STIAN

frisktreningssenter.no


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.