Page 1

„Ha gondolatba elindulok, hazamegyek, Úgy sietek, hogy mérföldeket lépegetek ” Írta: Dr. Lajber Imre

Bárhol él az ember, szülőfaluját elfeledni, megtagad- szerepe volt az iskolának, az egyháznak és a falu köni sose tudja. Az itt eltöltött évek, a feledhetetlen zösségének, amely erőt, bíztatást adott fiainak. Egy emlékek, végigkísérik életünket. Szülőfalum is hos�- tovább tanulói diákcsoportból származó egyének, szú küzdelmes utat tett meg, amíg eljutott a máig. pedagógusok, orvosok, egyetemi oktatók, egyéb veEz a település még a drótkerízetői beosztású személyek téssel körülzárt világban élte öregbítették a falu hírnevét. Üzenem neked elszigetelten életét, ami az itt Jutott belőlük Magyarorszáélők mozgásterét beszűkítetgon kívül: Ausztriába, KanaA nyugat vidékről egy romos vár üzen, te. Az én generációm, esemédába, Amerikába, Új-Guinepusztulását látva, megdobban a szívem. nyekben igen gazdag éveket ába, a világ minden részébe. Története messze múltba vezet, hagyott maga után. Mivel a Új-Guineába Tóth Itván bakönyörögve kér, nyújtsd felé kezed. történelmünkben a múlt sorátom, mint hittérítő missziFalum népe, innen üzenem neked, sem ismétlődik, az újabb idő onárius tevékenykedett, egy ez a vár romosan is a te történeted. szereplői is mások lesznek. A életen át. Az őserdők vadon ma embere ezt a közeli múlélő népeihez vitte el a vallást, Esőverete falairól, hullik a vakolat, tat is hiányosan ismeri. Miaz Istent és a kultúrát. Ottléte a tetején a lehulló csapadék keres utat. vel az akkor itt élők jelentős alatt, munkájáról több ízben A vár fala is omlik, hull a földre, része már eltávozott az élők is tájékoztatott. Idősebb kominden darabja, múltunk könnye. sorából élményeiket, emlérában visszatért egykori haMost távolról üzenem neked, keiket közreadni, elmondani zájába Magyarországra. Megez a vár múltad és történeted. sem tudják. Sajnos ez az élet hívásomra, az elmúlt évek rendje. Ajtók nyitódnak és ajegyikén, Pécsett az egyetem tók zárulnak Apáinké a múlt, Egykoron Nádasdyak, Széchényiek otthona, hallgatóinak és oktatóinak mienk a jelen s a jövő a mai tartott előadást munkájáról. az utókor nem feledheti el soha. fiataloké. A múltat legtöbbElőadását több százan, nagy A kastély Széchényi Ferenc szülőhelye, ször felejtjük, a jelent átéljük érdeklődéssel hallgatták véezt hirdeti a romos falon egy táblán a neve: a jövőt megálmodjuk. Az gig, az elmúlt évek egyikén sajEz a vár, romosan is a te történeted. újabb generációnak azonban nos örökre eltávozott Gréger egyik legfontosabb feladata, Árpi barátommal együtt. A kastély pusztul, az emlékek riadnak, hogy megismerje apáik éleGréger Árpád fertőszéplaki e múltat ezrek és ezrek siratnak. tét. Hiszen azok az emberi származású Verbita szerzeA pusztulással történelmet temetnek, értékek, amit őseinktől örötes volt, aki hosszú évekig a mentsük meg az utókornak a nemzetnek. költünk, a távoli és közeli Verbita Rend főépítészeként A Széchényiek neked üzennek, múltban születtek. Ilyenek a is dolgozott, így sok országE vár ne legyen része a magyar temetőnek. hit, a hazaszeretet a küzdeni ban tervezett templomoakarás, mások tisztelete. Ezek kat, rendházakat, iskolákat. kialakításában falum közössége élenjárt. Hiszen ez Gondolatban mindannyiszor, most is ott vagyok a település olyan egyéniségeket bocsátott útjára az szülőfalumban. Képzeletben most is ott állok a életben, akikre ma is büszkék lehetünk. Ebben nagy templomdombon, s onnan távolabb nézek a meg-


Domb

szokott tájak felé. A halványkéken megasodó osztrák Alpok felé, s előtte a Fertőtó csillogó vizére és a tavat szegélyező nádasokra. S ott vagyok most is a bíróföldjének nevezett játszótéren, ahol gyermekkorom világa telítődött meg gazdag élményekkel. Fülembe cseng a kisbíró dobpergése, amint közhírré teszi a tudnivaló híreket. Látom, amint vasárnaponként a templom árnyékában fekete csizmában álló emberek hallgatják a községi bíró szavait. Hol vannak már ők? Sajnos az újabb generációt már nem ismerem. Hiszen több mint ötven éve távol vagyok. Ez már egy fél évszázad, egy nemzedék kora. Nekem oly hosszú évek multán is lelki hazám ma-

rad ez a falu, s ez a vidék. Temetőjében nyugszanak őseim, hozzátartozóim. Itt nevelkedtem és itt nőttem fel, ezek árnyékában és ezek féltésében. Utam során azokra az értékekre támaszkodtam s azt fejlesztettem tovább, amit szüleimtől és a falu közösségétől kaptam. (A szerző a Pécsi Tudományegyetem nyugalmazott tanára. Fertőszéplakról indult kalandos, nehézségekkel teli útjára. Történész, számos könyv szerzője. A „Rögös utakon” című műve élettörténete mellett Fertőszéplak történelmére is szép betekintést ad. Visszaemlékezéseit a jövőben rendszeresen olvashatjuk majd lapunkban.)

Elfogadásra került Fertőszéplak 2012-es költségvetése Írta: Kóbor Attila Fertőszéplak polgármestere

Tisztelt Fertőszéplaki Polgárok! Az elmúlt időszakban jelentős változások alaptörvényeit hozták meg a parlamentben. Olyan sarkalatos törvények változtak, amelyek alapjaiban változtatták meg a korábbi államháztartási, önkormányzati és közoktatási törvényeket. Különösen sok munkát jelentett a jelenlegi költségvetés megalkotása, hisz számos olyan törvény került kihirdetésre, amelynek még nem készült el a végrehajtási utasítása. Munkánk során azokat a változásokat is figyelembe kellett, hogy vegyük, amelyek épp a költségvetés tervezésének időszakában születtek meg, pld. a Világörökség területekre vonatkozó törvények, vagy épp a tervezett hulladéktörvény. Olyan költségvetést alkottunk meg, amelyben figyelembe vettük a szűkülő bevételi forrásokat, az energiahordozók áremelkedését és az Áfa emelkedést, de ésszerű rendeletalkotással jut pénz a szociális juttatásokra is.

az iskola fenntartója. Ez azt jelenti, hogy az állam térítés nélkül átveszi az iskola épületét a hozzá tartozó földterülettel együtt. Fizeti a pedagógusok bérét, illetve a fenntartási költségeket. Képviselőtestületünk az idei évben 28,7 millió forint többlettámogatást ad az iskolának az állami normatív támogatáson felül. A közoktatási törvény ad lehetőséget az intézmény visszaszerződésére, de a fenntartáshoz forrást nem ad. A jövő évben adóbevételeink „köszönhetően” az állami elvonásoknak, drasztikusan csökkenni fognak. A visszaszerződés esetén is átkerül az iskola épülete és a földterület az állam tulajdonába, valamint az oktatási struktúrába sem lesz jogosultságunk beleszólni. A „vis�szaszerződés” a jelenlegi állapot szerint az jelenti, hogy fizethetjük a közüzemi számlákat és gondoskodhatunk az állagmegóvásról. Bárhogy is fog alakulni az új rendszer, Önkormányzatunk anyagi lehetőségeinek függvényében minden körülmények közt támogatni fogja az iskola működését!

Az óvoda továbbra is megmarad önkormányzati Költségvetésünk az idei évben 351 millió forint. Ez tar- fenntartásban. Az állami normatív támogatás mellett talmazza az állami normatív támogatásokat, valamint önkormányzatunk 13 millió forinttal segíti a műköminden egyéb bevételünket. A költségvetésünk kö- dést. Ebbe az összegbe a fenntartáson kívül fejlesztézel egyharmadát szeretnénk fejlesztésekre fordítani. sek is beleférnek. Az idei évben szeretnénk pályázati forrásból átalakítani az óvoda fűtését hőszivattyús A szeptember 1.-vel létrejött Fertőszéplak- Sar- rendszerre. Így a jövőben olcsóbban és energiatakaród Körjegyzőség megalapításával Fertőszép- rékosabban tudjuk üzemeltetni az intézményünket. lak jelentős megtakarítást ért el. A koráb- A beruházás várható összege 17 millió forint lesz. bi évhez képest 5 millió forintot takarítottunk meg. Ennyivel kevesebb a hivatal költségveté- Sarkalatos pont a Művelődési Ház helyzete. Úgy se! A polgármester illetménye nem emelkedett. hiszem, a programok és a felkínált lehetőségek tekintetében a környék legaktívabban működő MűveMint közismert, jövő év január1.-től az állam lesz lődési Házát üzemeltetjük. Számos olyan program 2


Domb

került bevezetésre, amelyet korábbi igényfelméréseink alapján szerveztünk meg. Jó létszámmal működik a gyógytorna és a Zumba fittnes csoport, sikeres volt a felnőtteknek szervezett számítástechnika oktatás is. Szervezés alatt van az asztalitenisz és tollaslabda edzések bevezetése és a hastánc tanfolyam elindítása. Ezek mellett rendszeresen vannak sport és kulturális foglalkozások. A könyvtár tekintetében, azzal, hogy csatlakoztunk a Soproni Könyvtárhoz, úgy, nekünk nem kell költenünk a beszerzésekre, évente fél milliós fejlesztést valósítanak meg Fertőszéplakon!

dálkodni a fejlesztésekre fordítandó összegeket, kell, hogy jusson pénz arra, hogy segíthessünk, hogy örömet szerezhessünk és erősítsük együvé tartozásunkat. Jelentősen megemeltük azt a keretet, amelyből a nehéz helyzetbe került falunkbélieket tudjuk megsegíteni. Alapelvként kezeltük, hogy fertőszéplaki általános iskolába járó fertőszéplaki diákok tankönyveit továbbra is megvásárolja az önkormányzat. Ezzel is, az oktatás színvonalának folyamatos emelése mellett, azt szeretnénk elősegíteni, hogy itt járjanak általános iskolába a fertőszéplaki gyermekek.

Szeretnénk a tavalyi évhez hasonlóan sikeres falunapot tartani. Aktívan szeretnénk közreműköd- Továbbra is megmarad a közép és felsőfokú intézni a Tökfesztivál lebonyolításában, hogy valóban ményekbe járó fiataljaink támogatása. A középfo„széplaki” rendezvény lekú intézményekbe járok gyen. Így a békés együttrészére 10 ezer forint, a működés keretében vallfelsőfokú intézményekbe hatjuk magunkénak a járók számára 20 ezer foTájházakat. Nyári progrint tankönyvtámogatást ramok, táborok szervezébiztosítunk. A tavalyi sével szeretnénk fiataljaévhez hasonlóan a jövőinknak hasznos, értelmes ben is szeretnénk minelfoglaltságot találni. den igénylőnek a Bursa Újdonság lesz a kastély Hungarica ösztöndíjat belső udvarán megvalósíbiztosítani. Ez évente tandó szabadtéri színpad, személyenként 50 ezer valamit a nyári olimpia forint támogatást jelent. és futball EB kivetítése is. Szurkoljunk együtt a maTovábbra is meg fogjuk gyar olimpiai csapatért! tartani a karácsonyi ajándékozás szép hagyomáItt jegyezném meg, nyát. hogy az olimpiára világviszonylatban 250 Tudjuk, hogy a csaláezren jelentkeztek önkéntes segítőnek. Magyar- dok is egyre nehezebb helyzetben vannak, de a országot egyedül a fertőszéplaki Fejes Katalin gyermekei részére mindenki szeretné biztosíképviseli! Nagyon büszkék vagyunk Rád Kati! tani amit csak megtehet. Ennek segítségeként változtatást tervezünk az iskolai és óvodai étTöbb korábban megszokott dolog is változni fog a keztetés tekintetében. Áprilistól 1100 forinttal jövőben. kevesebb hozzájárulást kell fizetni a szülőknek. Ezzel évente 11 ezer forintot spórolhatnak meg. Átalakítottuk a szociális és gyermekvédelmi rendeletünket. Mint említettem, sajnos forrásaink Tisztelt Fertőszéplakiak! egyre szűkülnek. Ezért is szeretnénk több terü- Kérem, tekintsenek Önök is úgy Fertőszéplakleten is spórolni, hogy azokat a közösséget ös�- ra, mint egy nagy családra, ahol megpróbálunk szetartó támogatásokat, amelyeket megszoktunk, közösen úrrá lenni a nehézségeken. Nem vaolyan szintre hozzuk, hogy reményeink szerint az gyunk könnyű helyzetben, de hiszem, közöelkövetkező években is fenntarthatóak legyenek. sen talpon tudunk maradni. Mindannyiunknak takarékoskodni kell, de nem szabad elfeledBármennyire is nehezebben tudjuk kigaz- keznünk az egymás iránti felelősségünkről. 3

Alapelvként tekintjük, hogy a Fertőszéplak anyagi javai a Fertőszéplaki emberek tulajdona! Nekünk, választott képviselőknek az a feladatunk, hogy a ránk bízott vagyont felelősséggel, tisztességgel, takarékosan úgy használjuk fel, hogy az mindenki javát szolgálja!


Domb

Tervezett beruházásaink az idei évben Írta: Kóbor Attila Fertőszéplak polgármestere

Az idei év folyamán több, jelentős beruházást szeretnénk megvalósítani. A beruházások tekintetében a tervezési, engedélyezési eljárásokat lefolytattuk. Több árajánlat közül, kiválasztottuk a legkedvezőbbeket. Fontos számunkra, hogy amennyiben lehetséges helyi vállalkozókat bízzunk meg a kivitelezéssel.

A napi településrendezési feladatokon túl több területen is fejleszteni szeretnénk. Az újítások mellett, régi lakossági igényeket is szeretnénk kielégíteni. A Nagy Lajos utca páros oldalán új buszvárót fogunk építeni. Bővíteni fogjuk a temetői urnafalat. Kiemelten fontosnak tartjuk a Fertőszéplak központjának a falunk nevéhez méltó kialakítását. Ennek érdekében az idei évben új parkolót és járdát, fogunk kialakítani az ÁFÉSZ bolt és a dombtető közt. Az iskola kerítése mellett húzódó feltöredezett járdát díszburkolatra fogjuk kicserélni és ezzel párhuzamosan el fog készülni a Látkép Galéria díszkivilágítása is. Ki fogjuk cserélni a Művelődési Házhoz vezető lépcső korlátját.

Célunk, hogy olyan kulturált szórakozásra alkalmas tereket alakítsunk ki, ahol közösen szórakozhatunk, ahol megismerhetjük egymást és mi fertőszéplakiak jó közösséggé kovácsolódhatunk. Ennek érdekében a kastély külső és belső udvarát felújítjuk. A belső udvaron szabadtéri színpadot fogunk építeni ahol nyaranta előadásokat szervezünk. Ezen a helyszínen fogjuk megszervezni nagy kivetítő vászonnal az olimpia és a futball EB közös megtekintését. E cél megvalósítása érdekében ismét meghirdetjük az „Adj egy napot Fertőszéplakért” közös munkánkat ahol a tavalyi évhez hasonlóan jó hangulatban tehetjük szebbé környezetünket.

Többször is hangsúlyoztuk, hogy számunkra különös jelentőséggel bír, hogy azokat az értékeinket, melyek Fertőszéplak büszkeségei, megóvjuk és gondoskodjunk a felújításukról. Elkészült a templom előtti Szent Anna és Nepomuki Szent János szobor restaurációja. A két szobor már végveszélybe került, felújításukra az utolsó pillanatban került sor. Reményeink szerint minden évben új és új értékein kerülnek megmentésre. Amennyiben a beadott pályázatink is sikerrel járnak, felgyorsíthatjuk a felújítások menetét. Elfogadásra kerültek a Nagy Lajos utcai kerékpáros pihenő és ivókút kialakítására illetve a sportöltöző és az Ifjúsági Klub felújítására beadott pályázataink. Várjuk az óvoda megújuló energetikai fűtésére vonatkozó pályázat kiírását. Összeállítottuk a Nagy Lajos utcai a domb aljától a Csordahajtó útig levő árokszakasz lefedésének és parkolók kialakításának pályázati tervét. Előreláthatóan a nyár végén kerül kiírásra az erre vonatkozó pályázat. Az Egyházközséggel közösen pályáztunk a Kálváriák felújítására, illetve a templom előtti díszburkolat megújítására. A pályázat bírálati szakaszban van. Folyamatban van a templom lábazati vakolat cseréjének engedélyeztetése szintén az Egyházközséggel közös megvalósításban. 4


Domb

Támogassuk alapítványainkat Írta: Kóbor Attila Fertőszéplak polgármestere

Tisztelt Fertőszéplaki Polgárok! Ismét elérkezett az adóbevallások ideje. Ilyenkor az egyházak mellett a civil szervezetek és alapítványok is igyekeznek, hogy megszerezzék az Önök adójának 1%-át. Ezúton is szeretném bíztatni Önöket, éljenek a felajánlás lehetőségével és támogassák az Önök hitéhez legközelebb álló egyház működését illetve civil szerveződést és alapítványt. Szeretném felhívni figyelmüket a fertőszéplaki alapítványokra, melyek azért alakultak, hogy helyben élő embereken segítsen, helyi értékeket megmentsen: A Páter Szergiusz Alapítvány adószáma: 18532975-1-08 A Fertőszéplakért Közalapítvány adószáma: 18526963-2-08 A Pokker János Alapítvány adószáma: 19112422-1-08 Tisztelettel kérem Önöket, hogy adójuk 1%-ának felajánlásával támogassák a fertőszéplaki alapítványokat.

Változik a lomtalanítás rendszere Írta: Kóbor Attila Fertőszéplak polgármestere

Az új hulladéktörvény várhatóan jelentős változásokat hoz. Ez legkorábban a településünkön korábban meg szokott konténeres lomtalanítást fogja érinteni. Eddig az önkormányzat 12 ezer forintot fizetett egy lakossági konténer elszállítása után. Ez évente több mint 2,5 millió forintba került. Az új hulladék gazdálkodási törvény tervezete alapján ez konténerenkénti összeg tonnánként 6 ezer forinttal fog emelkedni, vagyis minimálisan 18 ezer forintba fog kerülni egy konténer elszállítása. Ez már vállalhatatlan többletkiadással járna. Képviselőtestületünk úgy döntött, hogy a környező településekhez hasonlóan utcánkénti konténeres vagy házhoz menő hulladékszállítással fogja megoldani a lomtalanítást. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy évente 2 alkalommal van iskolai papír és fémgyűjtés. Készüljünk rá, folyamatosan gyűjtsük odahaza is a papírhulladékot. Szeretném kérni Önöket, hogy aktívan segítsék az iskola által lebonyolítandó fém- és papírgyűjtést. Az összegyűjtött hulladék árát az iskola használhatja fel eszközbeszerzésre vagy kirándulásra. Legközelebb 2012. áprilisában lesz az iskolai fém- és papírgyűjtés. Kérem, készítsék otthon össze a papírhulladékot. Az gyerekek fel fogják Önöket keresni és elszállítják az összegyűjtött papírt. Amennyiben nagyobb mennyiségű papír vagy fémhulladékkal rendelkeznek, kérem, jelezzék az Önkormányzati Hivatalban! Segítséget fogunk nyújtani az elszállításban. 2012 április 21.-én szombaton lomtalanítás lesz Fertőszéplak minden utcájában. Kérem, készítsék ki lomtalanítandó hulladékukat a házuk elé. Ügyeljenek arra, hogy az úton történő közlekedést ne akadályozzák. Még ezen a napon összegyűjtésre fog kerülni a kitett hulladék! Amennyiben építési törmelékük van, kérem, a lomtalanítás előtt egy héttel jelezzék az Önkormányzatnál. Ebben az esetben konténert fogunk kiszállíttatni, így nem az utcára kell kihordani a törmeléket. Meg tudjuk őrizni az utcák tisztaságát. Természetesen ebben az esetben a konténer a lakosság számára ingyenes. Kérem, használják ki a lomtalanítási lehetőséget! 2013-tól várhatóan jelentős változás fog beállni a hulladékszállításba. Egyelőre ebben még sok a bizonytalansági tényező. Amennyiben lefektetésre kerülnek az alapkövek, tájékoztatni fogom Önöket. A konténerszállításon megtakarított összeget a korábbi szociális ellátások fenntartásához fogjuk felhasználni, mert ahogy mint említettem, sajnos forrásaink egyre szűkülnek. Ezért is szeretnénk több területen is spórolni, hogy azokat a közösséget összetartó támogatásokat, amelyeket megszoktunk, olyan szintre hozzuk, hogy reményeink szerint az elkövetkező években is fenntarthatóak legyenek. 5


Domb

Megőrizzük értékeinket

Írta: Kóbor Attila Fertőszéplak polgármestere

Ha olyan megbeszélésen, tanácskozáson veszek részt, ahol több település képviselői is jelen vannak, mindig büszkeség tölt el, hogy a Fertő-part legszebb települését képviselhetem. Valóban, Fertőszéplakon több épített érték, szakrális műemlék található, mint a Fertő-parton együttvéve. Ezek megőrzése, felújítása olyan feladat, amelyet nem odázhatunk el. Hos�szú idő óta sajnos csak romlott ezeknek az emlékeinknek az állapota és erre a területre nagyon csekély pályázati forrás jut. Ezért kénytelenek vagyunk önerőből, illetve összefogás révén felújítani végveszélybe került értékeinket. Egyensúlyt kell találnunk, hogy a szociális és jóléti intézkedések

mellett jusson pénz az állagmegóvásra, a falu komfortosabbá, otthonosabbá tételére, a fejlesztésekre, közintézményeink fenntartására, a pályázati önrészekre a tartalékképzésre és az értékmentésre is. Terveink szerint minden évben, lépésről lépésre újabb kincsünket állítjuk helyre. Tavalyi évben az egyházközséggel közösen a temetői Szentháromság szobor, az idén a templom előtti szobrok kerültek felújításra. Bizonyára emlékeznek, hogy korábban kértük Önöket, hogy adójuk 1%-át ajánlják fel a Fertőszéplakért Közalapítvány javára. Az ide befolyt összegeket közös értékein megóvására szeretnénk fordítani.

Összefogás az útfelújításért

Írta: Fekete Tamás Fertőszéplak alpolgármestere

Mindannyian és a településünkön áthaladók is kénytelenek tapasztalni, Fertőszéplak jelenlegi, egyik mielőbb megoldást igénylő problémája a Nagy Lajos, Petőfi és a Soproni utcák útjainak állapota. A sok helyen 15 cm-nél is mélyebb nyomvájú, a megsüllyedt csatornafedelek, a kátyúk gyakorlatilag ellehetetlenítik a biztonságos közlekedést, nem beszélve arról, hogy az ilyen útviszonyokon való haladási kényszer műszakilag tönkreteszi a járműveket és jelentős szerkezeti károkat okoz az útvonal mellett elhelyezkedő házakban. Tovább rontja a helyzetet, hogy a teljesen egyenetlen útfelületből adódóan a járművek okozta zajterhelés sokszorosára nőtt, ezért az említett utcákban az éjszakai pihenés minősége, főleg nyári időszakban nagy métékben csökkent. A megnövekedett, főleg teherautó és autóbusz forgalom messze túlnőtte a jelenlegi infrastruktúrát, ezért azt a lehető leggyorsabban, a kialakult viszonyok közlekedésbiztonsági és zajterhelési követelményeinek megfelelően fel kell újítani. Az említett útszakaszok rendbetételét sajnos nem tudjuk megoldani, mert ezek az utak nem önkor6

mányzati tulajdonban vannak, hanem úgynevezett „állami” utak. Az elmúlt másfél évben a lehető legtöbb fórumon, hatóságnál és képviseletnél, több alkalommal jeleztük a problémát, de sajnos a mai napig érdemi, konkrét adatokat és vállalásokat tartalmazó visszajelzéseket sehonnan nem kaptunk. Képviselő Testületünk ezért úgy döntött, hogy a leginkább balesetveszélyes megsüllyedt csatornafedeleket a 2012. év nyarán, saját költségén helyrehozatja. Azonban a Közútkezelővel és a Soproni Vízművel történt egyeztetések és tárgyalások során sikerült elérnünk, hogy a projektet közösen finanszírozzuk. Az útszakaszok felújítására vonatkozóan pedig a lakossággal karöltve, új megoldási lehetőséget keresünk. Mivel meggyőződésünk, hogy az összefogás mindig eredményre vezet, ez év tavaszán lakossági aláírásgyűjtést szervezünk. Az aláírás gyűjtés során egy, a fenti helyzetet ös�szefoglaló és mielőbbi megoldást kérő hivatalos dokumentumot fogunk minden fertőszéplaki lakoshoz eljuttatni, és kérjük, hogy aláírásával mindenki támogassa, az említett utak felújításának


Domb

ügyét. A Széplakiak által aláírt kérelmet ezután hi- kosságot szórólapon fogjuk kiértesíteni. Addig vatalos úton megküldjük az illetékes hatóságoknak. is, ha bármilyen kérdésük merül fel a témával Az aláírás gyűjtés részleteivel kapcsolatban a la- kapcsolatban, forduljanak hozzánk bizalommal.

Fertőszéplak legidősebb és legfiatalabb tagját köszöntöttük Írta: Kóbor Attila Fertőszéplak polgármestere

Tavaly év végén is folytattuk szép hagyományunkat és a közösség nevében köszöntöttük Fertőszéplak legidősebb és legfiatalabb lakóját.

Számomra különösen szép élmény volt ismét felkeresni a Szabadság utcában élő Hanzséros Jánosnét, Gizi nénit. Bár előzetesen bejelentkeztünk, mégis munka közben találtuk. „Sajnos le kellett vágnunk a kakasunkat” így fogadott Gizi néni, aki épp fiával, Jánossal volt a nagy munka közepette. Ennek ellenére korát meghazudtoló módon sürgött-forgott, s így hamarosan sütemény és üdítő került az asztalra. Igazi élmény volt a Vele való beszélgetés. Erőt adó! Gizi néni sugárzik az életerőtől. Büszkén beszélt gyermekeiről, unokáiról! Mindenkiről mesélt egy-egy kedves történetet. Kíváncsi voltam, mi a titka, hogy ilyen jó egészségben, ilyen vidáman éli mindennapjait. Kedvesen mosolyogva válaszolta:

„Egész életemben dolgoztam és a jókedvet mindig igyekeztem megőrizni” Kedves Gizi néni! Fertőszéplak minden lakója nevében kívánunk még sok boldog és egészséges évet gyermekei és unokái örömére!

Tavaly decemberben Orsós Áronka tiszteletére vontuk fel a Polgármesteri Hivatal elé a Gólyazászlót. A múlt évtől Gólyazászlóval ünnepeljük, hogy Fertőszéplak erős és büszke fája új hajtással gazdagodott. Áron szülei második gyermeke. Nyugodtan, kedvesen mosolyogva „fogadott bennünket”.

Nagyon örülünk, hogy a család jól érzi magát Fertőszéplakon. Barátságos, szorgalmas, fiatal családot ismertünk meg személyükben. Áron nővérkéje, Hanna is barátságosan, nyitottan fogadott minket. Még csak most fog óvodába menni, de csak úgy dőltek belőle a versek, mondókák és felnőtteket meghazudtoló gyorsasággal „üzleteltünk” a játék pénztárgéppel. Áronnak, nővérkéjének és szüleinek jó egészséget és sok boldogságot kívánunk további életükhöz! 7


Domb

Ismét szűrővizsgálatok

Írta: Kóbor Attila Fertőszéplak polgármestere

Önkormányzatunk nagyon fontosnak tartja az egészséges életmód népszerűsítése és a sokrétű sportolási lehetőség megteremtése mellett azt is, hogy a leginkább veszélyeztetett korosztályok egészségügyi szűrővizsgálatát megszervezze, segítséget nyújtva ezáltal abban, hogy az adott esetben halálos kórt, időben felismerjék és kezelni tudják.

Hisszük és valljuk, semmilyen összeg sem drága, ha meg tudunk menteni egy életet, ha meg tudjuk akadályozni egy család tragédiáját. Hisz mi lehet nagyobb tragédia egy családban egy édesanya elvesztésénél! Ezért is szervezzük meg az idén már második alkalommal az emlődiagnosztikai vizsgálatot. Az idei évben 31 hölgy érintett a szűrésben. A szűrővizsgálat létrejöttét hosszas előkészítő munka előzte meg. Külön szeretnék köszönetet mondani Dr. Amberger Erzsébet tiszti főorvos asszonynak a támogatásért, házorvosainknak, asszisztenseiknek, Rácz Krisztinának a megyei koordinátornak és Kollerné Zsuzsa védőnőnknek, akik segítették, szervezték a vizsgálatot. Az idei évben április 19-én, 20-án és 27-én lesz lehetőség a vizsgálaton való részvételre. Csak úgy, mint a tavalyi évben az idén is az adott napokon, kizárólag a fertőszéplaki hölgyek rendelkezésére állt az Emlődiagnosztikai Központ. Az önkormányzati hivatal elől kisbusszal szállítjuk a részvevőket és várakozás nélkül azonnal foglalkoznak a hölgyekkel. Ahogy mondani szokták, „háztól-házig” történik a szállítás. Köszönjük Sarród Önkormányzatának, hogy a kisbuszukat a rendelkezésünkre bocsátják! Új lehetőségként ajánlottuk fel a 13 éves lányok számára a HPV (méhnyakrákot okozó vírus) elleni védőoltást. Ennek a víruscsaládnak sok típusa ismert. Az egész világon, így hazánkban is elterjedt, nőket és férfiakat egyaránt megfertőz. Élete során az emberek 50-80%-a átesik valamilyen HPV fertőzésen. A „rákkeltő” típusok a hámban, nyálkahártyában úgynevezett „rákmegelőző” és „rákos” elváltozásokat okozhatnak. Ma már rendelkezésre áll a védőoltás, mely a HPV 6,11,16,18-as típusú fertőzés, az ezen típusok által előidézett méhnyak-, szeméremtest- és hüvelydaganatok, valamint a nemi szervi szemölcsök (nőknél-férfiaknál egyaránt) megelőzésének leghatékonyabb eszköze . Hazánkban évek óta gyógyszertári forgalomban van a HPV 6,11,16,18-as típusok elleni négykomponensű oltóanyag. A teljes védettség kialakulásához 3 oltást kell adni fél év alatt. A leghatékonyabb védekezés a szexuális élet megkezdése előtt alakítható ki. A védőoltást biztonsággal alkalmazzák világszerte. Képviselőtestületünk döntése alapján azok számára, akik az érintett korosztályból igényelték a védőoltást az oltóanyag árának 50%-át az önkormányzat átvállalja. Kérem, éljenek a Fertőszéplaki Sportkör és a Művelődési Ház nyújtotta sportolási lehetőségekkel. A Sportkörben 8 szakosztály várja Önöket! A Művelődési Ház szervezésében gerinc- és gyógytorna, valamint Zumba fittnes foglalkozás várja Önöket. Ne feledjék, egészségünk megőrzésének egyik legjobb eszköze a rendszeres sport!

Megőrizzük emlékeinket: Néprádió Fertőszéplakon Írta: Lukács Béla

„A múlt ismerete nélkül, nem lehet jövőt építeni”- mondta Széchenyi István. Ennek szellemében új rovatot szeretnénk bevezetni a Domb újságban. Olyan kedves, régi emlékek felidézését, közkinccsé tételét szeretnénk megvalósítani, amelyek nélkül szegényebb lenne Fertőszéplak történelme. Sok olyan történet, hagyomány, izgalmas kaland van még az idősek tarsolyában, amelyeket szeretnénk eljuttatni a fiatalabb generációkhoz. Elsőként a fertőszéplaki rádió történetével szeretnénk megismertetni Önöket. A telekommunikáció őskorát falunkban egy Telefunken típusú néprádió testesítette meg. Ez a rádió még akkumulátorról üzemelt, a faluban a villany bevezetése kezdetleges volt. Külön közösségi eseménynek számított egy-egy délután, amikor rádiózni gyűltek össze az emberek. Kovács Elemér szüleinek volt az egyik első rádiójuk a faluban. 8


Domb

Elemér bácsi elmondása alapján idézhetjük fel a rádiózás történetét falunkban.

„Szüleimnek vegyeskereskedése volt a Kis utca és a Gyöpször kereszteződésében lévő sarokházban. A falu képe hasonlított a mai kialakításhoz, talán csak annyi volt e ház jellegzetessége, hogy közös kútja volt a szomszéd Balázs Ilonáékkal. A vasárnapok kiemelt szerepet kaptak akkor is a falusi emberek életében. Délelőtt templomban voltak, délután jöttek rádiót hallgatni. A felnőttek a ház előtt gyűltek össze beszélgetni, rádiót hallgatni. A ház előtt található közel három méteres fatuskón ültek a korán jövők, a későn érkezők hely hiányában saját ülő alkalmatosságot voltak kénytelenek maguknak hozni. A rádióból szóltak a hírek, amelyek politikamentesek voltak. A legfontosabb téma a háború volt. Ebben az időben még távol volt a falutól a háború, így az emberek a rádión keresztül kaptak híreket az oroszországi harcokról. A férfiakat érdekelték a sporttudósítások eseményei, és a falusi élethez kapcsolódó gazdálkodási témák is. A zárt körben történő italkimérés csak fokozta a hangulatot. A közösségi életnek a rádió akkumulátorának lemerülése vetett véget. Az akkori idő egyik legkellemetlenebb eseménye az volt számomra, amikor Fertődre, a víztoronyhoz kellett elvinnem, tölteni a telepet. Bicikli még kevés volt a faluban, így legtöbbször gyalog közlekedtem. Ezt a munkát is szívesen vállaltam, mert tudtam azt, hogy az emberek legközelebb is jönnek rádiózni.” Örülünk, hogy Elemér bácsi megosztotta velünk falunk történetének e színes történetét. A történetet szívesen folytatnánk, bővítenénk. Ha ebből az időből az idős emberek elmondják, megosztják velünk történeteiket, mi összegyűjtjük és megörökítjük az utókor számára is. A rádiózás technikai történetéről és falunk első rádiójáról bővebben a településünk honlapján (www. fertoszeplak.hu) található „Emlékeink” menüpontban olvashatnak bővebben a téma iránt érdeklődők.

40 fertőszéplaki iskolás a Magyarország - Bulgária mérkőzésen Írta: Kóbor Attila Fertőszéplak polgármestere

Önkormányzatunk a kezdetektől fogva nagy hangsúlyt helyez a sportélet támogatására, az egészséges életmód népszerűsítésére. Tudjuk, hogy a gyerekek számára a jó példák bemutatása különösen fontos és pozitív példaképek adása az egész életre meghatározó élményt jelenthet. Ezért is éltünk az MLSZ nagylelkű ajánlatával és 40 fertőszéplaki iskolás 10 felnőtt kísérővel részt vehetett a győri ETO Stadionban a Magyarország-Bulgária futball válogatottak mérkőzésén. A jó hangulatú mérkőzés közben virslivel teával űztük el a hideget. Nagy élmény volt élőben látni azokat a játékosokat, akikről naponta hallhatunk a médiában és játékukat sokszor láthattuk a képernyőn keresztül.

Elkészültek a Kerékpár Szakosztály 2012-es útvonaltervei Írta: Fekete Imre szakosztályvezető

Elkészült az idei, azaz 2012-re vonatkozó túratervezetünk. Újságunkban a két sikeres márciusi túra után még hátralévő kerékpártúrák időpontjait írjuk le: Április 28. - Rábaköz; Június 9. - Andaui-híd; Július 14. - Zsira; Augusztus 11. - Falunapi túra; Szeptember 22. - Nick; Október 20. - Kardos. 9


Domb

Óvodások kergették a telet Írta: Grüllné Pálya Katalin óvónő

Február 21-én az óvodások elkergették a telet. A sikoltozás olyan jól sikerült, hogy azóta nyomát se láttuk a télnek. A középső és nagycsoportosok óriási nagy és színes kiszebábot készítettek. Húshagyó kedden az egész óvoda kivonult az udvarra, majd ének, mondóka és sikoltozás közepette elégettük a telet jelképező kiszebábot.

Farsang az óvodában Írta: Grüllné Pálya Katalin óvónő

Minden évben izgatottan várják a gyerekek a farsangot. Idén február 7-én bújhattak jelmezbe az ovisok. Már napokkal korábban volt, aki elárulta, hogy minek öltözik, de akadt olyan is, aki titokban tartotta. Volt tánc, nevetés, evés-ivás és tombola. Köszönjük a szülőknek az ötletes jelmezeket, a sok finomságot és a felajánlott tombolatárgyakat!

10


Domb

Rendhagyó biológia óra a Nemzeti Parkban Írta: Nagy Árpád szaktanár

A Fertő-Hanság Nemzeti Park meghívására vehetett részt iskolánk néhány tanulója - a közeli László-majorban a LIFE-program keretében megvalósuló Rákosi vipera védelmi projekt bemutatóján. A rendkívüli biológia óra keretében, a főként felső tagozatos diákokból álló közönség érdeklődve hallgatta elsőként a LIFE-programról szóló prezentációt. Majd ezt követően ismerhették meg a tanulók a Rákosi vipera (Vipera ursinii rakosiensis Méhely, 1893) védelmének fontosságát. A rákosi vipera jelenlegi populációja mindössze Magyarország két területén: a Hanságban és a Kiskunságban maradtak fenn, az összes többi előfordulását mára már kipusztultnak tekinthetjük. Annak ellenére, hogy Magyarországon a rákosi vipera 1974 óta védett (1988 óta fokozottan védett, 1992-től pedig természetvédelmi szempontból a legkiemeltebb kategóriába tartozik), természetvédelmi értéke 1.000 000 Ft, a teljes hazai állomány 500 példány alatt valószínűsíthető. Az interaktív bemutatónak a közönség nem csak passzív részese volt, hanem aktívan, kérdéseikkel, hozzászólásaikkal, véleményeikkel tanúsítottak érdeklődést a téma iránt. A projektbemutató igazi szenzációja egy a fővárosi Állatkertből erre az alakalomra érkező „sztárvendég” volt: egy boa. A legnagyobb celebeket meghazudtolva bírta a kattanó vakuk vakító fényét, majd az érdeklődő kezek sokaságát, hiszen a legbátrabbak az alkalmat kihasználva meg is simogathatták. A bemutató zárásaként a Fertő-Hanság Nemzeti Park munkatársai még rövid túrát szerveztek számunkra, melyben a nemzeti park területén épp vendégeskedő madárpopulációkat ismerhettük meg. Köszönjük a lehetőséget, hogy részt vehettünk ezen a nem mindennapi, természet közeli biológia órán.

Kívül-belül szép Írta: Kiskéri László

Bár már szép napsütéses tavasz van és virágoznak a gyümölcsfák én, - mivel karácsony óta nem jelent meg új száma települési újságunknak - mégis szeretnék felidézni egy téli eseményt: A december 17-ei falukarácsonyi ünnepség keretén belül megrendezésre kerülő jótékonysági vásárunk ismét bebizonyította, hogy Fertőszéplak méltán nevezhető szépnek. Nem csak a település ékességeinek számító templom, kálvária vagy faluházak miatt nevezhető annak, hisz ezek „csak” a külső szépség jegyei. Jótékonysági vásárunk bebizonyította, hogy Fertőszéplak nem csak a felszínen szép, hanem az itt élők lelkének mélyén is. A Domb újságban megjelent felhívásra sokan hoztak felajánlásként finom süteményeket, pogácsákat, kézzel készült ajándéktárgyakat. A falukarácsonyi ünnepség keretében pedig a megjelent szép számú résztvevő igazi ünnepi hangulatban élhetett a jótékonyság nemes és tiszta cselekedetével. A jótékonysági vásár eredményeként 60800 Ft gyűlt össze, mely átadásra került Hérics Istvánné, egyházközségi karitász-vezető részére. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki felajánlásával és munkájával támogatta jótékonysági kezdeményezésünket és lehetővé tette, hogy 4 fertőszéplaki család 15200 Ft támogatásban részesüljön. Hiszem, hogy ezáltal nem csak ők gazdagodtak, hanem minden felajánló és egész faluközösségünk is. „Kedves Fertőszéplaki Adakozók! Továbbítottam a „Falu Karácsonyán” összegyűlt pénzadományt a családoknak. Elcsukló hangon, könnyes szemekkel vették át. Áldott ünnepeket kívánva köszönték mindenkinek. Isten fizessen meg mindenkinek mindent százszorosan. Hérics Istvánné Karitász vezető” 11


Domb

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeire emlékeztünk Írta: Kiskéri László

Ismét szép összefogás tanúi lehettünk az 1848-as események emlékére tartott Fertőszéplaki megemlékezésen. Elsőként ünnepi köszöntőt mondott Kóbor Attila Fertőszéplak polgármestere, majd egy színdarabbal elevenítettük fel a ’48-as eseményeket. Közreműködtek a Fertőszéplaki Színjátszó Kör tagjai, a Széchényi Ferenc Általános Iskola énekkarosai, az Őszirózsa Nyugdíjas Klub lelkes tagjai, valamint egy fertőszéplakiakból, erre az alkalomra összeállt zenekar. A színdarabot Ihászné Lajber Rita tanárnő, a Fertőszéplaki Színjátszó Kör vezetője tanította be. Köszönet érte. Külön köszönetemet szeretném kifejezni Simon Patriknak, aki az utolsó pillanatban ugrott be egy megbetegedett társát helyettesíteni. Ünnepségünket a Székely Himnusz és a Szózat eléneklésével zártuk. Köszönet mindenkinek, aki részvételével, munkájával, vagy bármilyen más módon hozzájárult, hogy az ünnepség keretein belül ismét megszülethessen egy közösséget összetartó és még jobban összekovácsoló közös alkotás.

12

Domb újság Fertőszéplak - 2. evf. I. szam  

Fertőszéplak hivatalos újsága

Domb újság Fertőszéplak - 2. evf. I. szam  

Fertőszéplak hivatalos újsága

Advertisement