Page 1

Ingyenessé vált közintézményeink elektromos energia ellátása Írta: Kóbor Attila Fertőszéplak polgármestere

Közel másfél év munkája fekszik az egyik legjelentősebb pályázati projektünk megvalósításában. 2012-ben kezdtük el a munkát. Célunk az volt, hogy a KEOP-4.10.0/A/12-2013-0783 pályázati kiírás keretében megnyerjük a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal, a Margaréta Óvoda, a Művelődési Ház és a Széchényi Ferenc Általános Iskola villamos energia ellátását biztosító napelem rendszerek finanszírozását. A pályázat ös�szeállítása során több évre visszamenőleg kellett vizsgálnunk a fogyasztási adatokat. Ezek alapján határoztuk meg a beruházás technikai és műszaki követelményeit. Mindezek mellett fel kellett mérnünk az érintett épületek energetikai rendszerét és a beruházás megvalósíthatóságának körülményeit is. Természetesen a követelményeknek megfelelő beruházási és villamos terveket is elkészítettük. Hosszú út vezetett a kedvező döntésig, így nagy örömmel fogadtuk a NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ értesítését, mely szerint : „A KEOP-2012-4.10.0/A „Helyi hő és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című pályázati konstrukcióhoz benyújtásra került pályázatukat támogatásra érdemesnek ítéltük.” Ezután még számos eljárást kellett lebonyolítanunk

ahhoz, hogy valóban a megvalósulás fázisához érkezzünk. A beruházás nagysága miatt törvényi kötelezettségünk volt, hogy közbeszerzési eljárást folytassunk le. A független szakértőkből álló bizottság a beérkezett ajánlatok közül a SolarSide Kft. ajánlatát találta a legkedvezőbbnek. Így velük kötöttünk szerződést a kivitelezésre. Rendszereinket engedélyeztetni kellett az E.ONnál is. A pályázat 85%os támogatást élvezett. Már a kedvező döntés után adódott lehetőség, hogy a fennmaradó 15% önrészre is pályázhattunk és nyertünk! Mivel a napelem rendszerek szállítói finanszírozás keretében kerültek kihelyezésre, Fertőszéplaknak egy forintjába sem került az egész beruházás! A pályázat elszámolása a legszigorúbb Európai Uniós szabályok szerint történt. Pontosan be kellett azonosítani valamennyi alkotóelemet, típus és gyári szám szerint. Tökéletes pontossággal kellett típus és darabszám szerint az elfogadott és támogatott tervekben szereplő berendezéseket beépíteni. Így közel 50 évre biztosítva van a közintézmények villamos energia ellátása ingyenesen! Mit is jelent ez számokban? A projekt teljes bruttó költsége: 29 4360 858 Ft A projekthez igényelt támogatás: 25 016 229 Ft Elnyert önerő pályázat összege: 4 414 629 Ft


Domb Mit nyertünk vele? A jelenlegienergia árakkal számolva ez évente közel 1 milliós megtakarítást jelent! Tekintettel a nehéz gazdasági helyzetre ez jelentős segítséget jelent hosszú távú fenntarthatóság szempontjából. Különösen kedvező ez az iskola tekintetében! Hisz az iskola energiaszámláit megállapodásunk alapján a Klebelsberg Intézet fizeti. Ez a kedvező változás számukra is nagy segítség, valamint újabb érv amellett, hogy érdemes a fertőszéplaki iskola fenntartásában a leghosszabb távon gondolkodni! Köszönetemet fejezem ki mindenkinek, aki a projekt tervezésében és végrehajtásában szerepet vállalt! Büszkeség számunkra, hogy a régióban elsőként nyertünk ilyen jelentős energetikai beruházást!

10 éves a Pannonischer Singkreis Szent Cecília Írta: Ábrahám Istvánné kórustag

Eltelt 10 év kórusunk, a Pannonischer Singkreis Szent Cecília megalakulása óta. 2004. április 12-én, húsvéthétfőn énekeltünk először, itthon Fertőszéplakon, templomunkban, a szentmisén. Kórustagjaink nemcsak helybéliek, Fertődről, Kapuvárról, Sopronból és Ausztria közeli falvaiból (Pamhagen, Wallern, Apetlon) is járnak hozzánk kitartóan próbákra, szereplésekre. Ez idő alatt számos templomban - országhatáron innen és túl is - megismerték zenei tevékenységünket, amely főként híres, neves zeneszerzők műveiből, miséiből áll, például: Haydn, Mozart, Schubert, Bach, Liszt, Kodály stb. Munkánkat karnagyunk, Tarcsay Iván csodálatos kirándulásokkal jutalmazta: jártunk Németországban, Szlovákiában, Ausztria több városában; hazánkban: Zircen, Pannonhalmán, Esztergomban, Tihanyban. Ezeken a helyeken is bemutatkozott kórusunk miséken énekelve. Köszönet karnagyunknak ezekért a napokért és eddigi áldozatos munkájáért, fáradozásáért, teherbírásáért. Köszönet a szebbnél-szebb komolyzenei darabokért, misékért, melyekre tanít bennünket, fejlesztve zenei ízlésünket, műveltségünket. Mi, kórustagok próbáljuk mindezt meghálálni jó szereplésekkel, amelyekkel a kedves hallgatóságunknak szeretnénk felemelő zenei élményt nyújtani. Köszönet és hála mindenkinek, aki valamilyen módon segítette, támogatta kórusunkat, munkánkat. Köszönet a dícséretért, jó szóért, tapsért, mely nagy elismerés számunkra, egyúttal erőt és hitet ad a folytatáshoz.

2014. május 18-án Mariazellbe zarándokoltunk, ahol szentmisét énekeltünk a kegytemplomban, hálából az elmúlt 10 évért. 2


Domb Elbúcsúztak nagycsoportosaink Írta: Ábrahám Istvánné óvónő

Május a ballagások hónapja. E hónap 16-án óvodánkban is búcsúztak a nagycsoportosok. Virággal feldíszített folyosó és csoportszoba fogadta reggel az ünneplőbe öltözött ballagókat és szüleiket, vendégeket. A német nyelvű játékos, énekes bemuta-

mélem jó emlékekkel zárták az óvodai életet, éveket és bizakodva várják a tanulást az iskolában.

tó után óvoda búcsúztató dalokkal, versekkel köszöntünk el a kisebb társaktól, óvó néniktől, dajka néniktől és minden kedves dologtól, ami az óvodai élettel kapcsolatos volt. Mialatt végigjártuk ballagó tarisznyával, virággal a csoportszobákat, meglepetésként terített asztal várt minket gyerekpezsgővel és süteménnyel. Ez a nap a búcsúzók napja volt, re-

Beszámoló az osztrák- magyar óvodások interkulturális találkozójáról Írta: Köő Lászlóné óvodavezető

2014. május 27-én osztrák- magyar óvodások interkulturális találkozója volt a Sopron- Fertőd Kistérség óvodáiban, köztük a fertőszéplaki óvodában is. A találkozó az „EDUCORB extended” című uniós projekt keretében valósult meg. A mi óvodánkba Bad

Erlach-ból érkeztek gyermekek kísérőikkel. A köszöntés és bemutatkozás után közös tízóraizás következett, majd vidám, német nyelvű körjátékokkal folytatódott a program. Óvodánk nagycsoportosai heti egy alkalommal vesznek részt játékos németnyelvű foglalkozáson, melyet az önkormányzat finanszíroz. Az ott megismert, megtanult dalokat, körjátékokat játszották el együtt a vendégekkel. A program udvari játékkal folytatódott, ahol a gyermekeket nem igazán zavarta a nyelvi különbség, felszabadultan, vidáman játszottak, tevékenykedtek együtt. A közösen elfogyasztott ebéd után ismét az udvarra mentünk, ahol a szabad játék mellett a „pókfonás” rejtelmeivel ismerkedhettek a vendég gyermekek. Kora délután ért véget a találkozó, mely úgy gondolom mindkét óvodai csoport gyermekeinek és a felnőttek számára is maradandó élményt jelentett. 3


Domb

Adalékok Széplak történetéhez II.

Írta: Robotka Csabáné, helytörténeti könyvtáros Felhasznált forrás: Sopron szab. kir. város „Civitas Fidelissima” és Sopronvármegye általános címtára és mutatója 1930-1932 Székely és Társa Könyvnyomdája, Sopron

A falutörténet számára nagyon fontos források a címtárak. Ezeket nagy gondossággal készítették el és a benne szereplő adatok a kor emberének szolgáltak napi információkkal. Mint pl. ma az Aranyoldalak, telefonkönyvek. Számunkra nagy segítséget jelentenek a személy- és család- valamint a helytörténeti kutatásokban. Hatalmas adatmennyiséget tartalmaznak, ezek sokféleképpen felhasználhatók. Mi most az emlékeket szeretnénk felidézni a segítségükkel. Az 1932-es címtár Fertőszéplakra vonatkozó anyagát mutatjuk be, aztán folytatjuk a meglevő többivel. Nagyon reméljük, vannak még olyan falubeliek, akik tudják, hol állt az itt szereplő kocsma, malom, bolt vagy az iparos műhelye. Talán emlékeznek az itt megnevezett személyekre is. Biztosan van rokon, gyermekkori ismerős is a személyek között, akikre méltán lehetnek (lehetünk) büszkék. Minden kiegészítés igen értékes lenne az utókor számára. Várjuk ezeket! A címtár először a falu adatait ismerteti, ezek közül is érdekes, hogy akkor 1482 lakosa volt. A helyi önkormányzat csúcsán a falu legtekintélyesebb polgára, a választott bíró állt. Nem volt szakképzett közigazgatási szakember, de tekintélyével és helyismeretével el tudta látni a feladatokat. A helyettes bíró és a kéttagú elöljárói testület működött még közre az igazgatásban, mellettük a közgyám és a pénztárnok viselt funkciót. A felsorolt 4


Domb

tisztségviselőket a község szavazóképes lakói három évre választották, az elöljárók maguk közül jelölték a bírót. A jegyzővel kiegészítve alkották a község elöljáróságát. Az adminisztráció és a községi közigazgatás mindennapos teendőit a jegyző – mint a képviselő-testület alkalmazottja – látta el. Kezelte a községi irodát, őrizte a község pecsétjét, felelt az anyakönyvek vezetéséért, a könyvelésért, a nyilvántartásokért, a jegyzőkönyvek és az irattár őrzéséért. Ugyancsak községi alkalmazottként találkozunk a szülésznő és az orvos nevével. A katolikus egyház mellett szerepel az evangélikus egyház említése is, valamint a tanítók neve. A község mindennapi életéhez tartozott a postamester munkája, ő állami alkalmazott volt. A falu gazdasági életében szereplő földtulajdonosok és iparosok felsorolása azt bizonyítja, hogy élénk, sokféle tevékenységet folytattak a fertőszéplakiak. Valószínű, hogy a nagy, keretes hirdetésekért külön fizettek a nevezettek. Az önkormányzat kiépülésével párhuzamosan helyi civil szervezetek létrehozására, a társadalom önszerveződésének előmozdítására a kulturális és gazdasági érdekek szolgálatára is történtek kísérletek. Erre bizonyítékul szolgálnak az egyesületek, szövetkezetek. A Hangya Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet, a Tejszövetkezet, a Levente Egyesület, Önkéntes Tűzoltó Testület, Iparoskör, Rk. Legényegylet. Micsoda közösségi élet lehetett akkoriban Fertőszéplakon! A kiegészítéseket, megjegyzéseket, fényképeket, helytörténeti emlékeket várjuk: Robotka Csabáné, Lajber Zsuzsa, helytörténeti könyvtáros: lajberzsuzsi@gmail.com; Kóbor Attila polgármester: polgarmester@fertoszeplak.hu, valamint Lukács Béla.

Jutalomkirándulás a mosonmagyaróvári FUTURÁ-ban Írta: Iliásné Pozsgai Anna iskolaigazgató

Iskolánk tanulói élményekben gazdag napot töltöttek a mosonmagyaróvári FUTURA Interaktív Természettudományi Élményközpontban, ahol felfedezhettük a világ természeti jelenségeinek működését, a négy őselem: a Víz, a Föld, a Levegő és a Tűz titkait. Sok érdekes ismerettel gazdagodtunk. Az elmúlt évben kiemelkedően teljesítő diákok a kirándulást jutalmul kapták Fertőszéplak Község Önkormányzatától. A világ felfedezése négy szinten történt. A Föld szintjének kiállítási eszközei látványosan szemléltették az energia-megmaradásra, a gravitációra, a hullámmozgásra és a tehetetlenségi erőre vonatkozó legfontosabb fizikai törvényeket. Megismertük a Szigetköz természeti környezetét, növény- és állatvilágát, kerestük a rejtőzködő állatokat.

A Levegő szintjén a légköri, időjárási jelenségeket, a szél természetformáló munkáját, a szélerőművek működését vizsgáltuk. Játszottunk a hangokkal, gyönyörködtünk a madarak énekében, virtuális repülésen is részt vehettünk. Néhányan kipróbálták bátorságukat is: 5,8 méter magasban kerekezhettek, ami felejthetetlen élményt nyújtott a tanulók számára. Az élményközpontban olyan jelenségekkel találkoztunk, amelyeket, hogy megtapasztaljuk, valójában a Földet kellene körbekerülnünk. Áramlatokkal, vízfolyásokkal, hajózással, víz alatti merüléssel és vizes élőhelyekkel találkoztunk. A gyerekek lőttek emelkedőn vízi pisztollyal, vízesést alkottak és áramot termeltek különböző vízkerekekkel. Megfigyelték, mi történik egy labdával, ha örvénybe kerül, mire képes az Archimédesz-csavar. A Tűz szintjén optikai érdekességekkel találkoztunk, illúziókkal, fényjelenségekkel kapcsolatos eszközök segítségével tájékozódtunk. A mobil planetáriumban egy virtuális űrutazáson voltunk, amely mindannyiunkat nagyon lenyűgözött. A délelőtt folyamán egy előadáson is részt vettünk, ahol a látott kísérletek bemutatásával praktikus ötleteket kaptunk a mindennapok munkájához. A FUTURA kiállításának egyik különleges eleme a Mini Space World, melynek terepasztalán a történelmi holdra szállások helyszíneit és a jövő tervezett 5


Domb holdbázisait figyelhettük meg. A tanulók nevében köszönöm, hogy a jó hangulatban eltöltött utazás mellett számos természettudományos ismerettel lehettünk gazdagabbak és lehetőségünk adódott, hogy a tanórákon elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazását is megtapasztalják tanulóink.

Sikereink a labdarúgásban Írta: Róka Norbert - testnevelő tanár, edző

2014. április 3-án Nagycenken került sor a II. korcsoportos fiú és a IV. korcsoportos lány labdarúgás diákolimpiai körzeti döntőjére. Az előcsatározások után mindegyik korcsoportban a körzeti döntőbe a négy legjobb csapat került. Nagy-nagy örömünkre mind a lányoknál, mind a fiúknál fertőszéplaki győzelem született.

Végeredmény lányoknál: 1. Fertőszéplak 2. Pereszteg; 3. Zsira; 4. Nagycenk A győztes fertőszéplaki csapat tagjai: Bán Zsófia, Lukács Nikolett, Varga Noémi, Ihász Melinda, Kovács Fruzsina, Mészáros Orsolya, Hanzséros Dorina

Végeredmény a fiúknál: 1. Fertőszéplak 2. Fertőszentmiklós; 3. Sopronhorpács; 4. Zsira A győztes fertőszéplaki csapat: Weiczer Ferenc, Czifra Máté, Mészáros Barnabás, Siliga Martin, Sipőcz Benedek, Tóth Kornél, Ignácz Milán, Udvari Patrik

Mindkét csapatunk a megye nyolc legjobb csapata közé került és bízunk a további sikeres szereplésben.

Beszámoló a Fertő-tó kerülő kerékpártúráról Írta: Fekete Imre szakosztályvezető

Május utolsó napján sikeresen teljesítettük a leghosszabb és talán az eddigi legnehezebb túránkat. Erre a távra 2 kísérőautóval is készültünk. Az időjárási viszonyok nem kifejezetten kedveztek. Az ilyenkor megszokottnál hűvösebb volt (ami nem is lett volna baj), viszont erős északnyugati szél fújt. Ennek ellenére nagyon sok túrázó jelent meg a kezdési időpontra. Az egyre fokozódó szél rengeteg energiánkat felemésztett és nagyjából délután 2 órára értük el a fordulópontot, ahonnan már hátszéllel tekerhettünk haza. Technikai probléma nem merült fel. Mindenki nagyon ügyes volt. Gratulálok! 6

Domb IV. évfolyam 3. szám  

Fertőszéplak Önkormányzatának hivatalos lapja

Domb IV. évfolyam 3. szám  

Fertőszéplak Önkormányzatának hivatalos lapja

Advertisement