Page 1

FÆRGESEKRETARIATETS

NYHEDSBREV

JULI 2019

FORMAND FOR FÆRGESEKRETARIATETS STYREGRUPPE, MICHEL VAN DER LINDEN:

NYE OPGAVER TIL FÆRGESEKRETARIATET Jeg vil starte med en hilsen fra Folkemødet på Bornholm, hvor vi deltog i en række gode debatter. Både blandt folketingspolitikere, borgmestre og repræsentanter fra øerne var der konsensus om, at Landevejsprincippet er et af de vigtigste elementer i forhold til at fremme færgefarten og udviklingen af øerne. Ligesom der var bred opbakning til, at Landevejsprincippet skal styres lokalt af øer og kommuner, så det passer til hvert enkelt lokalområde.Det nye Folketing skal hurtigst muligt informeres om status for dette helt centrale rammevilkår. Vi er kommet et stykke med den seneste ekstrabevilling på finansloven på godt 5 mio. kr. Men samtidig er det vigtigt at erkende, at det fulde landevejsprincip udestår – og at vi kun er kommet ca. to tredjedel af vejen. Ved vores Årsmøde blev to nye og indbyrdes forbundne opgaver tilføjet Færgesekretariatets arbejdsprogram for 2019/20. Den første nye opgave drejer sig om at arbejde på et tættere og mere formaliseret samarbejde mellem kommuner med ø-færger. Det sker blandt andet i forlængelse af, at nogle kommuner - eksempelvis i det sydfynske og det vestsjællandske - har luftet tanker om tættere færgesamarbejde inspireret af blandt andet af andre kommunale samarbejder. Her vil Færgesekretariatet i samarbejde med bl.a. KL kunne medvirke til at opstille nogle mulige samarbejdsmodeller, som de enkelte medlemskommuner kan vurdere deres inte-

resse i. Som også understreget på årsmødet er det alene samarbejder - og ikke sammenlægninger eller lignende - som er i fokus. Den anden nye opgave drejer sig om at sikre politisk opbakning til gode rammevilkår for fremtidige finansieringsmodeller til de nødvendige nyinvesteringer i nye miljø- og klimavenlige færger, som må forventes i løbet af de næste 5-10-15 år. Jeg vil gerne understrege, at der ikke kun er tale om statslig finansiering. Men også, at der findes modeller, som understøtter kom-

BORGMESTERKONFERENCE Dansk Metal har indkaldt til en større anlagt konference den 27. august 2019 for borgmestre fra kommuner med ø-færger samt andre beslutningstagere. Her vil drøftelser om færgeinvesteringer blive centrale.

munernes egenfinansiering og faciliterer de danske pensionskasser til også at indgå i disse langsigtede projekter. Med denne hilsen vil jeg gerne ønske GOD SOMMER. õ Med venlig hilsen

Michel van der Linden Formand for Færgesekretariatets Styregruppe

FÆRGEINVESTERINGER Færgesekretariatet er pt. sammen med en række eksperter i gang med nærmere at analysere sejlads- og investeringsmulighederne for øfærger i tre kommuner. Flere kommuner vil i den kommende tid blive tilbudt tilsvarende analyser. Det er muligt, at Afløserfærgen, som er sat lidt på pause, vil kunne indgå i nogle af de forestående løsninger.


NOTER

Regelsanering Der arbejdes aktuelt med den nye færgenavigatøruddannelse, hvor sejltid på langfart ikke længere skal være en forudsætning. Når vi fremover selv uddanner vore søfarende, kan vi gøre det med praktiktid i nærområdet. Forsøget ventes fortsat opstartet i løbet af efteråret på Marstal Navigationsskole og vil uden tvivl kunne medvirke til nye rekrutteringsmuligheder, ikke mindst blandt den kvindelige arbejdsstyrke. õ

ØSAMMENSLUTNINGEN Færgesekretariatet deltog i Sammenslutningen af danske Småøers generalforsamling, der blev afholdt fra 24. til 26. maj på Sejerø. Vi er glade for at blive inviteret med, og vi vil gerne kvittere for Øsammenslutningens gode samarbejde og opbakning til vores mærkesager. õ

Maritimt folkemøde I forbindelse med august måneds Maritime Kulturdage i Korsør deltager Færgesekretariatet i en debat om rekruttering til de maritime erhverv. Debatten foregår den 24. august om formiddagen. Link til Maritime Kulturdage: http://www.maritimekulturdage.dk/

FIRE ÅR PÅ ÆRØ - Færgesekretariatet har nu nydt godt af Ærøs og Ærøfærgernes gæstfrihed i fire år. Det vil jeg gerne sige tak for. Det er en god ordning, at sekretariatet er placeret i ’orkanens øje’ på en ø – endda en ø med flere færgeoverfarter, her er mange erfaringer at læne sig op ad, siger Færgesekretariatets formand, Michel van der Linden. Onsdag den 26. juni tog han færgen til Ærøskøbing for sammen med sekretariatsleder Jan Fritz Hansen at sige personligt tak til Ærøs borgmester, Ole Wej Petersen, der siger: - På Ærø er vi glade for, at Færgesekretariatet har valgt os som hjemsted. Kontorfællesskabet mellem Færgesekretariatet og vores færgeselskab skaber synergi og værdi for begge parter. På Ærø bliver fremtidens emissionsfrie øfærge (el-færgen ELLEN) netop nu bygget, og snart kan alle komme til Ærø og få mere at vide om den nye teknologi og selv prøve en tur med el-færgen. Desuden har navigationsskolen i Marstal udviklet kurser i el-drift og kan tilbyde simula-

torkurser med en el-færge. Marstal Navigationsskole er også ved at lægge sidste hånd på en ny færgenavigatør uddannelse. õ

ELFÆRGEPROJEKT Færgesekretariatet er sammen med en af vore tekniske rådgivere indtrådt i Aalborg Kommunes EU batteriprojekt om en el-færge til Hals-Egense overfarten. Det er muligt, at også en fremtidig afløserfærge vil kunne indgå delvis i dette projekt. õ


BESLUTNINGSSTØTTE

BATTERI KURSUS

ADVANCED II Færgesekretariatet inviterer til det såkaldte Advanced II batterikursus på Marstal Navigationsskole i dagene torsdag 24.oktober – fredag 25. oktober 2019. Kurset er målrettet både vagtgående officerer, overfartsledere, vedligeholdelsesansvarlige og andre interessenter i den daglige drift af (fremtidige) batteriskibe. õ

Skal M/F Hjarnø på pension, og skal der bygges en ny færge? Skal Hjarnø erstattes af en el-færge eller hybrid? Hvad er prisen på en eventuel omstrukturering på overfarten? Færgesekretariatets to tilknyttede skibsingeniører, Hans Otto Kristensen og Claus Kruse, har besøgt Hjarnøfærgen for at komme med deres bud på en god fremtidig løsning. De kom til den slutning, at en kabelfærge

vil være det optimale for Hjarnø Færgefart. Ingeniørerne erkendte samtidig, at et sådan projekt ikke er uproblematisk. Færgen kan dog sagtens sejle i nogle år, og det giver tid til at finde den mest optimale løsning. Spørgsmålene er mange og skal indgå i en betænkning, som skal ligge klar i 2020. õ

Venlighed på Anholt Den 22. maj nåede Færgesekretariatets Venlighedskursus Anholt for anden gang; her deltog tyve kursister - både fra færgen og fra erhvervslivet. Nye værktøjer, konflikthåndtering og nudging var nogle af emnerne, der alle handler om vejen til venlige og tilfredse passagerer. - Jeg synes, det var et godt kursus, jeg har fået nogle gode værktøjer med. Særligt nudging er interessant; det handler om at undgå forbud og i stedet fx at tegne fodaftryk på dækket, der hvor vi vil have

passagererne til at gå, eller tegne en kuffert på dækket, der hvor bagagen gerne må stå, siger administrerende skibsfører på Anholtfærgen, Carsten Mogensen. Også de erhvervsdrivende på Anholt var glade for arrangementet: - Vi har fået nogle nye værktøjer, og det, at vi har fået dem sammen, giver fælles fodslaw. - Det er vigtigt at være bevidst om, at alle på øen og færgen løfter i flok og hjælper turisterne til at have en dejlig ferie. õ

KOMMUNIKATION FRA FÆRGESEKRETARIATET • Medlemsbladet Ø-FÆRGERNE udkommer i maj og november. • På faergesekr.dk findes høringssvar, bekendtgørelser, serviceaftaler, nyheder og aktuelt materiale. • Find også Færgesekretariatet på LinkedIn. • Formandens (elektroniske) Nyhedsbrev: Udsendes 3-4 gange årligt og efter behov.

Færgesekretariatets Styregruppe: • Direktør Michel van der Linden, Kalundborg Kommune (formand), • Vej-og ejendomschef Kim T. Jensen, Norddjurs Kommune, • Havne- og overfartsleder Max Møller Christensen, Lolland, • Overfartsleder Søren Adsersen, Struer Kommune, • Centerchef Flemming Kortsen, Slagelse Kommune.

Hvis I har spørgsmål eller forslag til opgaver, som Færgesekretariatet kan tage sig af, er I velkomne til at kontakte os: Styregruppens formand, Michel van der Linden: michel.linden@kalundborg.dk eller 40 16 32 29 Sekretariatsleder, Jan Fritz Hansen: jfh@faergesekr.dk eller 29 16 22 07 Sekretær Lotte Clausen Rhodes: lotte@aeroe-ferry.dk eller 63 52 40 03

Færgesekretariatets formål er at fremme et løbende kommunalt samarbejde om drift, optimering og værdiskabelse på færgeområdet for at sikre fortsat udvikling i det danske ørige.

Profile for Færgesekretariatet

Færgesekretariatets Nyhedsbrev Juli 2019  

Færgesekretariatets Nyhedsbrev Juli 2019  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded