__MAIN_TEXT__

Page 1

Esmaspäeval 1. mail osalesid EMSA liikmed Rahvusvahelisel Töötajate Solidaarsuspäeva tähistamisel Vabaduse väljakul, mida korraldas EAKL. Meie põhisõnum oli suunatud tööohutuse teemadele. Valmistasime plakatid ja stendid ning kasutasime ka TI kampaania atribuutikat. EMSA telki kutsusime ka esindajad MTÜ-st „Kingitud Elu“, kes korjasid annetusi nende haigetele, kelle ravi Haigekassa ei rahasta. Esimest korda ajaloos pidas 1. mai miitingul kõne EV peaminister Jüri Ratas.

26. aprillil ja 10. mail osalesid EMSA usaldus- ja tugiisikud ning kontori personal läbirääkimiste koolitusel. Koolitaja oli Georg Merilo, kes on vabakutseline koolitaja ja tal on 16-aastane kogemus isiklikku strateegilist planeerimist ja rahvusvahelisi läbirääkimisi puudutavate koolituste läbiviijana. Osalejate tagasiside oli igati positiivne. Koolituse läbinutele väljastati ka vastavad tunnistused.

18. mail käis EMSA esimees Jüri Lember koos organisatsioonisekretäri Hannes Roosaarega kohtumas TS Laevade meremeestega, kes teenindavad liini mandri ja Hiiumaa vahel. Kohtuti reisiparvlaevade Tiiu ja Leigeri meeskonnaga. Tiiu peal on EMSA liikmeid 4. Leigeri peal räägiti pootsmani ja ühe madrusega, kes võtsid mõtlemisaega ametiühinguga liitumise osas. Hiljem nad kahjuks loobusid liikmeks astumast, kuid tööd uute liikmete värbamisega jätkatakse. Järgmine sarnane väljasõit saab toimuma laevadega, mis teenindavad Saaremaa ja mandri vahelist liini.

30. mail EMSA infopäeva Paldiskis. Kohtusime kohalike elanikega ning tutvustasime meie tegemisi. Meie telki külastasid mitmed meie liikmed, kellede elu- ja töökoht on Paldiskiga seotud. Saime juurde ka ühe uue liikme.


Neljapäeval ja reedel 8-9.06. toimus Nelijärve Puhkekeskuses EAKL volikogu koosolek, Suvekool ja tähistati Usaldusisikute päeva. Ülar Pärn, kes on EMSA volikogu esimees, oli EMSA juhatuse poolt esitatud parima usaldusisiku kandidaadiks. Meie organisatsiooni esindasid Suvekoolis lisaks Ülarile veel Kaimar, Jaana, Hannes, Raul ja Jaanus. Meelelahutuseks esines Tanja Mihhailova-Saar. Hannes tegi ettekande teemal “Edukas ametiühing“.

Esmaspäeval 19.06 oli Riigikogu suures saalis arutusel Rail Baltika lepingu ratifitseerimine. Teema on mitmeid kordi läbi käinud nii EMSA juhatusest kui ka volikogust. Meie positsioon selle projekti suhtes on siiani üsna skeptiline. Samal ajal kui Riigikogus oli arutluse all lepingu ratifitseerimine, toimus Toompea lossi ees meeleavaldus. Meeleavalduse põhisõnu oli, et sellisel kujul ei peaks Riigikogu lepingut heaks kiitma. Koos meiega osalesid meeleavaldusel Raudteelaste ametiühingu esindajad ja mitmed tuntud avaliku elu tegelased.

Neljapäeval 22.06. toimus Viimsi Rannarahva Muuseumis aasta Mereharija 2017 tiitli üleandmise tseremoonia. Üritus oli pühendatud Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni IMO ülemaailmsele meremehe päevale. Tänavu pälvis selle austava tiitli kapten Rein Raudsalu. Üritust korraldavad Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing, Eesti Laevajuhtide Liit, Eesti Laevamehaanikute Liit, Eesti Laevaomanike Liit, Kaptenite Klubi ja Kapten Uno Lauri Merekultuuri Sihtasutus.


Teisipäeval 27.06. külastasid EMSA esimees Jüri Lember ja organisatsioonisekretär Hannes Roosaar Tallinna Sadama tütarettevõtet TS Laevad. Toimunud kohtumisel ettevõtte juhtkonnaga arutasime teemasid, mis puudutavad EMSA liikmete liikmemaksu kinnipidamist töötasudelt ja selle ülekandmist EMSA a/a-le. Edastasime juhtkonnale info, mis puudutab töökeskkonnavolinike valimist ning EMSA usaldusisikute edasist staatust ettevõttes. Ühtlasi tegime ettepaneku augusti lõpus maha istuda ning alustada kollektiivlepingu läbirääkimisi. TS Laevad opereerib parvlaevadega mandri ja saarte vahelistel liinidel.

Alates neljapäevast 29.06.2017 on Eestis ainult üks meremehi esindav ametiühing, see on EMSA. Nimetatud kuupäevaga on Tartu Maakohtu Registriosakonnas tehtud kanne Eesti Meremeeste Ametiühingu ( EMÜ) ühinemise kohta EMSA-ga.

04.06 – 09.06.2017 toimusid Kaplinnas (LAV) Rahvusvahelise Transporditöötajate Föderatsiooni (ITF) meremeeste ja dokkerite sektsiooni istungid ja ITF-i meremeeste ja sadamatöötajate juhtkomitee ehk Fair Practice Committee istung. EMSA-t esindas ITF-i FPC liige, EMSA esimees Jüri Lember. Meremeeste sektsiooni istungil käsitleti ülevaadet liikmeskonnast (ITF-s kokku 16,6 mln. liiget ja deklareeritud maksvatena üle 5 mln.; 17,4% kogu ITF-i liikmeskonnast on meremehed, 900 tuh. deklareeritud, 1,02 mln. liikmeskonda ja kokku 1,647 mln. arvatakse olevat üldse töötavaid meremehi. 2014.a. alates liikmeskonna kasv 9,8% ). Võeti vastu pöördumine Philipiinide, Indoneesia ja Malaisia vetes terroriseerivate ISIS-ga seotud grupeeringute vastu, üleskutsega valitsustele jt. institutsioonidele lõpetamaks rahumeelselt oma igapäevast tööd tegevate meremeeste vastane vägivald. Fair Practice Komiteel ( FPC) olid arutusel :ITF-i uue struktuuri küsimus ( uue struktuuri järgi alluksid SSC, DSC, FPC, IN sektsioonide pealikud merenduse koordinaatorile, lisaks ka kampaaniajuhid/koordinaatorid sektsioonides ja osakondades.


Iga nädala neljapäeval on Muugal, Eesti Meremeeste Misjonis avatud EMSA infopunkt. Dokkerite koordinaator Aleksander Meier on seal alati olemas ja vajadusel liitub temaga ka mõni teine usaldusisik. Infopunkti eesmärgiks on pakkuda sadamates töötavatele dokkeritele parem võimalus info saamiseks EMSA tegevuse kohta.

21 septembril käivitas EMSA sügiseses liikmete värbamiskampaania. Eelmise aasta sügisel tegime seda esimest korda ja tulemuseks oli 80 uut liiget. Tallinki peausaldusisikud Anne ja Kaimar pakkusid välja, et seda võiks ka tänavu korrata ning see võiks olla EMSA iga aastane traditsioon. Tasub märkimist, et samal ajal alustas üleriigilist kampaaniat ka Eesti Ametiühingute Keskliit. Keskliidu kampaania on planeeritud kuni 8.10.2017 lõpuga. EMSA jätkab kuni 18-nda oktoobrini ja Tallink Hotellides on viimaseks päevaks 21-ne oktoober. Tänase päeva seisuga on EMSA liikmete arv kasvanud 73 uue liikme võrra. Tahan siinjuures tänada kõiki, kes selle kampaania edukusse aktiivselt panustavad.

28 septembril toimus EMSA volikogu koosolek. EMSA esimees tegi ülevaate meie senisest tegevusest ning kokkuvõtte eelarve täitmisest viimase 8 kuu lõikes. Eelarve on üle laekunud enam kui 10%. Ülelaekumise üks põhjustest on meie liikmeskonna jätkuv suurenemine. Volikogu moodustas EMSA TS Laevad osakonna. Järgmine volikogu koosolek toimub 30.11-1.12.2017 Luhtre turismitalus.


21.10. lõppes EMSA liikmevärbamiskampaania Tallinki laevadel, hotellides ja sadama operaatorite juures. Lõplikuks numbriks kujunes 137 uut EMSA liiget. Suur tänu kõigile kes lõid kaasa EMSA liikmelisuse suurendamise kampaanias.

30.10.2017 tegi Harju Maakohus otsuse tsiviilasjas, kus Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu (EMSA) Transiidikeskuse AS-i osakonna usaldusisik Sergey Mastepan hages oma tööandjat ning nõudis töölepingu lõpetamise otsuse tühiseks tunnistamist. Harju Maakohtu otsuse kohaselt tuvastas kohus tööandjapoolse töölepingu ülesütlemise tühisuse. Kohus tunnistas töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamise osas otsuse viivitamatult täidetavaks, millega sisuliselt kohustati tööandjat Sergey Mastepani viivitamatult tööle lubama. Alates 01.10.2015, kui Sergey Mastepan esmakordselt ebaseaduslikult vallandati, on see juba mitmes kohtuotsus, millega S.Mastepani kui ametiühingu usaldusisiku töölepingu lõpetamine loeti tühiseks, seega õigusevastaseks. Varem Harju Maakohtu 29.06.2016 tehtud otsus ja Tallinna Ringkonnakohtu 31.10.2016 tehtud otsus on nüüdseks jõustunud, kui Riigikohus jättis 11.01.2017 määrusega menetlusse võtmata Trandiisikeskuse AS-i kassatsioonkaebuse, leides, et see on menetlusse võtmist võimaldavate aluste puudumise tõttu põhjendamatu. Hetkel on kohtuskäimise skoor 3:0 EMSA kasuks ja pall on Transiidikeskuse väravas

Kollektiivlepingu läbirääkimised AS-ga Eesti Loots. 30. oktoobril toimunud kollektiivlepingu läbirääkimistel AS-ga Eesti Loots jõudis EMSA tööandjaga kokkuleppele 2018. aasta palgatõusus ja kollektiivlepingu teksti täpsustamises. Kokkuleppe kohaselt saavad töötajad järgmisel aastal oma töötasule juurde sõltuvalt ametikohast 75-125 eurot kuus. Esmakordselt sõlmisime tööandjaga ka protokollilise kokkuleppe kollektiivlepingu allkirjastamise kohta, sest hetkel jätkub töö tööriiete lisa täpsustamisega. Kollektiivlepingu lõplik tekst allkirjastatakse hiljemalt 22. novembriks 2017.a.


08.11.2017 toimus EMSA esimehe Jüri Lemberi ja TLG Hotellid tegevjuhi Krista Tuuliku kohtumine. Lisaks neile osalesid kohtumisel TLG Hotellide peausaldusisik Ingvar Derešivski ja EMSA organisatsioonisekretär Hannes Roosaar. Kohtumisel olid kõne all järgmised teemad: Toateenijate/koristajate töökoormus; massööride lisatasude erinevus; töökingad; kollektiivne materiaalne vastutus. Kokkuvõtvalt konstateeriti : Lepiti kokku, et tööandja koheselt teavitataks ametiühingu usaldusisikut kui on teada töökoormuse ebanormaalne kasv, mis nõuab tööl olijatelt tavapärasest oluliselt intensiivsemat tööd või tööd üle tavapärase tööaja ning koos püütakse leida parim lahendus olukorrast vältimaks töötajate enamuse rahulolematust ja pretensioone. EMSA rõhutas, et initsiatiiv olukorra lahendamiseks tuli ametiühingu poolt. Tuleviku lahendused, vältimaks analoogse olukorra tekkimist on töös, ennekõike varutöötajate või/ja all töövõtjate olemasoluga puuduvate töötajate kohese asendamise võimalusega. Massööride listasude teema tekkepõhjuseks oli Hera Salongidest TLG Hotellidesse üle tulnud töötajatele alles jäänud tasud. Krista T. kinnitas, et need kõrgemad tasud kehtivad 31.12.2017 ja 2018.a. alguses vaadatakse vastavad lisatasud üle ning ühtlustatakse. Kogu ilu-ja heaoluteenuse jätkuv osutamine TLG Hotellides on problemaatiline kuna see on kahjumlik äritegevus võttes arvesse kogukulusid ( ruumid, elekter, tööjõukulu jm.). Töökingade soodushinnaga soetamise teema on jätkuvalt lahendamisel ja sõltuvuses ettevõtte uue personali arvestusporgrammi välja töötamise ja rakendamisega. Ajahorisont on kahjuks ebaselge. City Hotelli restorani ja lobibaari teenindajate rahalise vastutuse teemal konstateeriti, et inventuuride puudujäägi korral tuleb lõpetada töötajate kollektiivse vastutuse rakendamine puudujäägi katmisel. Tööandja esindaja konstateeris, et tõesti, rakendatava süsteem omab puudusi, kuid paremat pole suudetud välja mõelda. EMSA esindajad jäid seisukohale, et oma sisult materiaalset vastutust saab rakendada ainult individuaalselt ja sedagi vaid juhul, kui on sõlmitud TLS vastavale sättele vastav eraldi kokkulepe töötajaga.

30.11-1.12.2017 toimus Luhtre turismitalus EMSA volikogu koosolek. Tehti kokkuvõtteid viimase 10 kuu tulemustest ning seati sihte uueks aastaks. Võeti vastu 2018 aasta tegevuse prioriteedid. Käesoleval aastal enim silma paistnud usaldus- ja tugiisikuid autasustati EMSA tänukirjaga. EMSA õigusbüroo jurist Tiia Edith Tammeleht ja EMSA peasekretär Kaia Vask viisid läbi koolituse töölepingu seaduse ja meretöö lepingu teemadel. Volikogu külastas ka jõuluvana.


Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing (EMSA) ja AS Tallink Grupp koos tütarettevõtetega allkirjastasid 12. detsembril 2017, kollektiivlepingu tööandjale kuuluvatel laevadel seilavate laevaperede osas. Kõnesoleva lepingu alusel tõusevad Tallinki, peamiselt Eesti lippu kandvatel alustel, töötavate laevapere liikmete põhitöötasude määrad 2018. aastal 75 eurot kuus. Lisaks täpsustati uuendatud lepingus töötajate stažeerimise tasu, mis nüüd laieneb kõigile laevapere liikmetele, mitte ainult juhtkonnale. Täiendava soodustusena võimaldatakse laevadel töötajatele 2. ja 3. haiguspäeva tööandja poolset hüvitamist juhul kui vastavad haiguspäevad langevad graafikujärgsesse tööaega. Leping pikeneb teatud tingimustel teistkordse samaväärse palgatõusu määraga ka aastaks 2019 kui ettevõtte majandustulemused võimaldavad meeles pidada ka töötajaskonda läbi ühekordse aastapreemia 2018. aasta suvel, samaväärses ulatuses kui 2016. a. suvel. EMSA esimees Jüri Lember: „ Loodan, et suutsime ka seekordselt tagada põhjendatud tasakaalu töötajate soovide ja laevandusettevõtluse tuleviku vahel Eesti lipu all. Seni kuni meie kaubanduslikus meresõidus ja väga tugevas rahvusvahelises konkurentsis ei ole Eesti töökohtadele tagatud samaväärne maksustamine naaberriikidega, muutub iga-aastane palgatõus järjest keerulisemate läbirääkimiste objektiks.“


Töötülist Rakvere lihakombinaadis. Oleme solidaarsed Rakvere Lihakombinaadi töötajate nõudega saavutada kokkulepe palkade tõstmise osas. Seoses sellega kutsub Ametiühingute Keskliit liikmesorganisatsioone üles korraldama toetusstreike, pikette ja tegema rahalisi panuseid streigifondi. Streiginõuded on põhjendatud – kuna töötasu pole pikka aega tõstetud, peab esimene hüpe olema pisut suurem – põhipalgale 16%, 4,34 eurole veebruarist ja teine 16%, 5,03 eurole juulist ning tulemustasude süsteemi muutmata jätmine. Töötajad saatsid esimese nõude tööandjale augustis 2017, mis jäi tööandja poolt tähelepanuta. Sellele järgnes töötajate spontaanne streik oktoobris, mille ajendil tööandja vallandas kolm streikijat. Ametiühing IMTAL-i osakonnana loodi ettevõttes 20. oktoobril ja siis algasid ka sisulised läbirääkimised paralleelselt lepitusprotsessiga. Tööandja konkreetseid palgatõusu pakkumisi ei teinud ning ei nõustunud ka riikliku lepitaja kompromissettepanekuga. Erimeelsuste protokoll koostati 14. detsembril. Sellest hetkest on töötajad koostöös IMTAL-iga ning Ametiühingute Keskliidu abiga valmistanud ette streiki, mis algab 6. veebruaril kell 7.30.

Uus soodustus EMSA liikmetele ja nende pereliikmetele. EMSA ja Spa Tours OÜ / Meresuu Spa & Hotel, asukohaga Aia 48a, 29023 Narva-Jõesuu, sõlmisid järgmise koostöölepingu, mis hakkas kehtima alates 31.01.2018 kuni 31.01.2019. EMSA liikmetele liikmekaardi ja ID kaardi esitamisel ja nende pereliikmetele pakutakse järgmisi soodustusi: perepileti ostmisel soodustus -20% , restoran Meloodia buffet-lõunasöök, iga päev kell 13:00-15:00 hinnaga 12€ inimene, soodustus majutuse päevahinnast -10% (pakkumine ei laiene majutuspakettidele ja päevaspaa pakettidele). Vabaajakeskuses kehtivad seenior piletite hinnad*: E-R 8:00-15:00 5 EUR E-R alates 15:00 8 EUR L-P 12 EUR Lapsed (5-14a, k.a) 3 EUR tööpäeviti (L-P kehtib hinnakirjapõhine hind). * jõusaaali- spaa-ja saunakeskuse pääse kehtib 3 tundi (kõik hinnad sisaldavad käibemaksu)


6-7.02.2018 olid EMSA liikmed toetamas Rakvere Lihakombinaadi streikivaid töötajaid . Tegime avaliku toetusavalduse 08.02.2018. a. Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing (EMSA) avaldab toetust Rakvere Lihakombinaadi töötajatele. EMSA leiab, et tehtav töö ja makstav töötasu peavad olema tasakaalus. Kui suur osa töötajatest leiab, et pakutav töötasu ei ole vastavuses tehtava tööga, siis ongi käes konflikt. Tööandja jäik suhtumine on tänaseks ainult eskaleerinud probleemi. Jätkusuutliku ja eduka ettevõtte üheks suurimaks väärtuseks on lojaalsed ja motiveeritud töötajad, kes oma igapäevase tööga panustavad ettevõtte edukuse suurendamisse. EMSA toetab Rakvere lihakombinaadi töötajaid palgaläbirääkimistes ning loodab, et tööandja hakkab õiglaselt väärtustama oma töötajaid ning Rakvere lihakombinaat taastab oma hea maine edukate ja hoolivate tööandjate nimistus. Streigiblogi saab lugeda siit. http://eakl.ee/streik Soovime edu palgaläbirääkimistel. Lugupidamisega Jüri Lember EMSA juhatuse esimees

26.02.2018 toimus EMSA kontoris kohtumine punkerlaeva „Viimsi“ meeskonna liikmetega. Kokkusaamisel osalesid EMSA liikmed ja paar mitteliiget, kes kohtumise käigus otsustasid astuda EMSA liikmeks. Arutati töökorralduse ja töö tasustamisega seotud probleeme. „Viimsi“ meeskonna liikmed tundsid huvi kollektiivlepingu teemade kohta. Kokkusaamine lõppes sellega, et otsustati moodustada EMSA osakond ja valida usaldusisik. Ühehäälselt valiti usaldusisikuks Aleksandr Mjasnikov. Osalejad said kaasa kollektiivlepingu näidise millele tuginedes asuvad nad välja töötama oma kollektiivlepingu projekti. Osakonda kuulub 11 EMSA liiget.


Märtsis jätkusid täie hooga EMSA ja TLG Hotellide kollektiivlepingu läbirääkimised. EMSA ja OÜ TLG Hotellide vahel on alates 7.veebruarist toimunud kollektiivläbirääkimised, mis on olnud konstruktiivsed. EMSA algne taotlus, töötasude tõstmise osas 2018.a. alates 1.maist, oli lähtuda Eesti Vabariigi keskmise brutopalga kasvu prognoosist, ennekõike selle rahalises väärtuses ehk 63 eurot kuus. Lisaks tegime ettepaneku uute töötajate väljaõpetamise tasu, 2. ja 3. haiguspäeva tööandjapoolse hüvitamise ja öötöö lisatasu osas. Kahe kuu jooksul toimunud neljal läbirääkimiste voorul oleme ametiühingupoolselt teinud tööandjale järeleandmised ja oleme loobunud uue töötaja väljaõpetamise tasu, 2. ja 3.haiguspäeva hüvitamise tasu ning viimasel, 21.03.2018 kohtumisel ka öötöö tasust. Ikka selleks, et leida kompromiss võimalikult suureks põhipalkade kasvuks. Tööandja on läbirääkimiste käigus tõstnud oma pakkumist võimaliku palgafondi kasvu osas 1,4%, mis sisuliselt tähendab ametikoha põhise võrdse palgatõusu puhul 0,2 euro lisandumist tunnis põhipalkadele alates 2018.a. mai kuust. Lisaks pakub tööandja materiaalse vastutusega töösuhete puhul vastavat lisakokkulepet koos võimaliku lisatasuga 2 kuni 4 eurot kuus. Tööandja palgatõusu pakkumine jääb orienteeruvalt 1,2% võrra alla keskmise brutopalga prognoositud kasvule vabariigis ja rahalises väljenduses on see 30 euro võrra kuus madalam, kui prognoositud keskmise brutopalga kasv vabariigis.

Toimus järjekordne Meremess. Meremessi raames korraldasid Merendusnõukoda ja „Merevaade“ konverentsi teemal: „Sada aastata Eesti Mereriiki“. Suur osa Eesti majandusest sõltub merendusest - ligikaudu 60% Eesti ekspordist ja impordist toimub meritsi. Samas on Eesti ettevõtetel umbes 50 kaubalaeva, millest vaid paar on Eesti lipu all ning riigi meremajandus on jagatud kaheksa ministeeriumi vahel, mille tõttu puudub ühtne juhtimine ja planeerimine. Vaeti, mis seisus on seaduseelnõude pakett, mis peaks tooma kaubalaeavad tagasi Eesti lipu alla. Meremajanduse ja merehariduse teemalistes paneelides osales ka EMSA esimees. Mereharidus on juba aastaid aktuaalne teema, kus igaüks pakub välja oma lahendusi. Kuidas koolitada meremeeste järeltulevat põlvkonda? Diskussioon on järele vaadatav : https://tallinn.postimees.ee/4426059/jarelvaadatav-konverents-100-aastateesti-mereriiki


Tallinna Ringkonnakohus jättis Harju Maakohtu otsuse muutmata. Sergey Mastepani hagi Transiidikeskuse AS-i vastu töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamise ja saamata jäänud töötasu väljamõistmise osas, mille kohta tegi Harju Maakohus Sergey jaoks positiivse otsuse 30.10.2017, jäi Tallinna Ringkonnakohtus muutmata. Transiidikeskusel on aega 30 päeva otsuse edasikaebamiseks. EMSA ja Sergey on tänaseks võitnud praktiliselt kõik kohtuasjad Transiidikeskuse AS vastu.

Ametiühingute Keskliidus toimus kolmepoolne kohtumine. Osalesid esindajad Sotsiaalministeeriumist, Rahandusministeeriumist, Tööandjate Keskliidust ja ametühingutest. Teemadeks olid sotsiaalmaksu muudatused, haigekassa reform ja sotsiaaldialoogi pakett. Haigekassa reformi osas on ametiühingute seisukoht järgmine: Nõukogu kohtade jaotuses tehakse siiski ettepanek käsitleda sotsiaalpartnereid võrdsetena ja tagada nii valitsuse, tööandjate kui töötajate esindajatele võrdselt kaks kohta. Seejuures pole ametiühingud vastu, et nõukokku kuuluvad ka Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees ja Eesti Puuetega Inimeste Koja esindajad. Nõukogu oleks sel juhul kaheksaliikmeline. Mis puudutab sotsiaalmaksu muudatusi, siis tööandjatel olid järgmised ettepanekud: Sotsiaalmaksu miinimumi ehk kuumäära vähendamine 50% töölepingu alusel töötavatele töötajatele. Sotsiaalmaksulae kehtestamine 3 kordse keskmise palga tasemele. Kokkuvõtteks võib öelda, et saab vaid tervitada kolmepoolse sotsiaaldialoogi taas käivitumist.


Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing ja Tallink Gruppi kuuluv TLG Hotell OÜ jõudsid kokkuleppele järgneva kahe aasta jooksul kehtiva kollektiivlepingu osas. Toimunud läbirääkimiste põhisisu keskendus TLG Hotellis töötava personali õiglase ja õigustatud palgatõusu arutelule. Sõlmitud kokkulepe kehtib alates 01.05.2018 kuni 30.04.2020 EMSA esimees Jüri Lember : „ Meie eesmärk oli saavutada meelepärane põhipalkade kasv enamikule liikmeskonnast, mis ei jääks alla elukalliduse tõusule. See sai saavutatud. Teiseks ehk 2019/2020 aastaks sõlmisime tingimusliku palgaleppe, mis näeb ette palgaleppe pikenemise teiseks aastaks vaid juhul, kui tarbijahinnaindeks 2018. aasta 12 kuuga ei kasva üle 3,5%. Läbirääkimiste käigus olime sunnitud arvestama üldise palgatasemega hotellides ja teenindussektoris koos ettevõtete vahelise tugeva konkurentsiga.“ Tallinki personali– ja arendusdirektor Vahur Ausmees lisas: „TLG Hotelli eesmärk on olla vastutustundlik ning usaldusväärne tööandja, kelle jaoks on oma töötajate heaolu üks olulisematest prioriteetidest. Uus kokkulepe EMSAga järgnevaks kaheks aastaks annab meie töötajatele kindlustunde palgakasvu osas ning aitab meil tihedal teenindussektori tööturul konkurentsivõimeline püsida.„ Oluline on, et TLG Hotellides on tööandja ning töötajate esindajate vahel vastastikku arvestav ja meeskonnatööd võimaldav töökeskkond, mida kinnitab äsja sõlmitud kaheaastane kollektiivleping.

12. aprillil toimunud EMSA volikogul otsustati hakata alates 2018. aasta sügissemestrist toetama Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu (EMSA) liikmeid, kes õppivaid TTÜ Eesti Mereakadeemias, õppetoetusega, mis toimib igakuise väljamakse alusel kogu statsionaarse õppe nominaalse aja. Nominaalne aeg Eesti Mereakadeemia laevaohvitseri kutsega erialadel on 5 aastat. Jüri Lember EMSA juhatuse esimees: „ Meremeeste esindusorganisatsioonina oleme kogu aeg toetanud oma liikmete algatusi, mis on seotud laste ja noortega. Nüüd leidsime, et mitte ühegi meie liikme lapse haridustee ja seda just tulevaseks laevaohvitseriks saamise soovi korral, ei peaks olema problemaatiline rahalise toimetuleku seisukohast. Otsustasime, et meie liikmeks oleva isiku järeltulija saab taotleda teatud tingimustel stipendiumit kogu Mereakadeemias õppimise nominaalse õppeaja jooksul. Sellega püüame kaasa aidata nii Eesti meremeeste järelkasvule kui ka teadlikkuse tõstmisel ametiühingutest.“ EMSA õppetoetusele kandideerimisel on oluliseks tingimusteks, et vähemalt üks kandideerija vanematest on olnud EMSA liige vähemalt 12 eelnevat kalendrikuud. Samuti tuleb kandideerijal läbida esimene semester laevaohvitseri kutsega lõppeval erialal ilma õppevõlgnevusteta ja põhjuseta puudumisteta. Õppetoetuse suurus on 75 eurot kuus, 5 aastaks.

Aprilli lõpus lahkus töölt Tallink Hotellide peausaldusisik Ingvar Derešivski. Ingvar tegi väga tublit tööd EMSA TLG Hotellide osakonna käivitamisel. Tema initsiatiivil ja vahetul osalemisel toimusid kohtumised liikmetega ja uute liikmete kaasamine EMSA-sse oli üks tema leivanumbritest. Ei möödunud ühtegi nädalat kui ta ei olnud meie kontoris ja tal polnud kaasas 5-6 liikmeksastumise avaldust. Kõikidel kollektiivlepingu läbirääkimistel oli ta alati delegatsiooni liige. Enne läbirääkimisi tegi ta tõsist tööd selle nimel, et töötajate töötasud tõuseks niipalju kui võimalik. Ingvar oli alati käsi kui oli vaja kuskil aktsioonidel või kampaaniates osaleda. Igatahes suur, suur tänu meie poolt Ingvarile tehtud töö eest ja soovime talle uues töökohas kõike head ja ilusat.


Kuna Ingvarist jäi vabaks ka EMSA TLG Hotellide peausaldusisiku ametikoht ja Tallink City Hotelli usaldusisiku koht, siis aprillis toimusid meil hotellides aü liikmete koosolekud. Tallink City Hotelli usaldusisikuks valiti AnneLy Kaar, kes töötab Pirita Spa Hotellis perenaisena. Ühtlasi oli koosolekutel päevakorras ka EMSA TLG Hotellide peausaldusisiku kandidatuur. Ühehäälselt otsustati, et Anne-Ly Kaar sobib täitma ka peausaldusisiku rolli. Pirita Spa Hotellis jätkab usaldusisikuna Railia Must ning Spa ja Conference Hotellis jätkab usaldusisikuna Dmitri Iljin. Hotellide koosolekul osalejad tegid EMSA juhatusele ettepaneku autasustada Ingvarit tehtud töö eest EMSA teenetemärgiga. Eilsel EMSA juhatusel kiideti ettepanek heaks.

ESTEVE AS Paldiski EMSA osakonna usaldusisik Andrei Piskun pidas tööandjaga läbirääkimisi töötasude tõstmiseks. Saavutati kokkulepe, et üldine palgatõus on 5%, kuid RO-RO terminali töötajate palgatõus on keskmiselt 12%. Kokkulepe hakkab kehtima 1.05.2018.

Tallinna Merekooli esimese sõjajärgse, 1949.a. lennu vilistlane ja kõigi meie poolt lugupeetud kapten Uno Laur sai 30. aprillil 90.aastaseks. Peale töötamist merel, töötas kapten Uno Laur aastaid mereõnnetuste ja –avariide uurimisele spetsialiseerunud juhendaja kaptenina RAS Eesti Merelaevandus ja asutas seejärel mereõigusbüroo CMM . Kapten Laur oli ml Estonia hukku uurinud rahvusvahelise uurimiskomisjoni esimees. 1973. aastal algatas Uno Laur Eesti Meremuuseumi juures terminoloogia komisjoni eesti merekeele arendamiseks ja korrastamiseks. Komisjoni töö tulemusena ilmus 1996. aastal «Mereleksikon» ning 2008. aastal «Inglise-eesti meresõnaraamat». «Mereleksikoni» kaasajastamiseks loodi 2009. aastal veebi-entsüklopeedia Mereviki, mida pidevalt täiendatakse. 2016. a. sai kapten Uno Laur Wiedemanni keeleauhinna laureaadiks. Koos EMSA esimehe Jüri Lemberi ja viitseadmiral Tarmo Kõutsiga asutasid mehed 2017. aastal kolmekesi Kapten Uno Lauri Merekultuuri Sihtasutuse, millesse tegi Uno Laur annetuse kogu keeleauhinna preemiaraha ulatuses ehk 60 000 eurot. Võttes arvesse kapten Uno Lauri tema 90. juubelil austanud külaliste ühisarvamust, et ka kõik missioonitundega füüsilised isikud oleksid teretulnud panustama, siis kutsume käesolevaga ülesse andma igaühte ka oma panus Eesti merekultuuri rahastamisel. 2018. a. sügisel peaks valmima kõnesoleva sihtasutuse rahade toel esimene köide Eesti mereajaloo koguteosest, mis kajastab meie rahva merelist minevikku alates muinasajast kuni 2. maailmasõja alguseni. Oma 8. mai juhatusel otsustas EMSA annetada 2000 eurot kõnesolevale Merekultuuri SA-le. Ka Teie, emsakate iga, isegi eurone annetus, on teretulnud ! Annetada saab : Kapten Uno Lauri Merekultuuri Sihtasutus, konto EE487700771002500251.

Profile for EMSA

Kiikrike 10-18  

Kiikrike 10-18  

Advertisement