Jaarverslag Edwin van der Sar Foundation 2019

Page 1

Jaarverslag 2019


VOORWOORD


De Edwin van der Sar Foundation is anno 2019 een gevestigde naam in het

In dit jaarverslag leest u meer over onze maatschappelijke inzet in 2019. In beelden en

werkveld rondom hersenletsel. Wij realiseren projecten op gebied van revalidatie,

in cijfers ziet u dat de Edwin van der Sar Foundation een groeispurt doormaakt.

participatie en preventie. Onze boodschap over het belang van sport en

Dat geeft ons veel vertrouwen voor wat betreft de toekomst van de stichting.

beweging, een fitte levensstijl bij hersenletsel is inmiddels geland. Dat is het

Maar belangrijker nog, voor de kansen van de doelgroep.

resultaat van een gezamenlijke inspanning van ons hele team, te weten het bestuur, het medisch team, de ambassadeurs, deelnemers en onze medewerkers.

Tenslotte spreken we nog graag onze dankbaarheid uit voor alle support. Ons werk

We zijn er trots op.

is niet mogelijk zonder de steun van onze partners, vrijwilligers, fondsen en alle andere sympathisanten van de Foundation.

Ieder jaar komen er helaas nieuwe slachtoffers bij, het aantal inwoners in Nederland met hersenletsel stijgt. Maar mede dankzij alle inzet op gebied van hersenonderzoek en de

Namens het hele team en bestuur,

goede medische (neuro) zorg kunnen veel mensen verder na beroerte, ongeval, tumor of infectie.

Annemarie van der Sar- Van Kesteren Voorzitter Edwin van der Sar Foundation

We hebben nu een gezamenlijke verantwoordelijkheid om deze, immer groeiende, doelgroep een goed toekomstperspectief te bieden in de maatschappij. De Edwin van der Sar Foundation heeft de focus op de nazorg-fase. In die periode hebben slachtoffers van hersenletsel behoefte aan concrete handvatten. De Edwin van der Sar Foundation biedt hen ondersteuning, middels goede faciliteiten en deskundige begeleiding. Dat doen we in nauwe samenwerking met bijvoorbeeld de zorgsector, bedrijven, kennis- en expertisecentra of andere maatschappelijke initiatieven. Samen zetten we ons in voor meer kansen en een beter perspectief. Transparantie en open communicatie zijn daarbij onze sleutelbegrippen. Met deze grondhouding zullen we ook in de aankomende jaren werken aan de zienswijze van onze stichting: Een vitaal- en zelfstandig leven voor mensen met hersenletsel.

VOORWOORD | JAARVERSLAG 2019 |

3


STATUTAIRE NAAM VESTIGINGSPLAATS OPGERICHT RECHTSVORM BESTUUR

DIRECTIE MEDEWERKERS

Stichting Edwin van der Sar Foundation

MEDISCH TEAM

MISSIE

Noordwijk

Prof. dr. Erik J.A. Scherder

Het is onze missie om de kwaliteit van leven van mensen met

2011 Stichting Annemarie van der Sar (voorzitter)

Hoogleraar en hoofd afdeling Klinische Neuropsychologie,

hersenletsel te verbeteren door middel van beweging en

Vrije Universiteit

deskundige begeleiding.

Prof. dr. Anne Visser-Meily

Esther Goergen (secretaris)

Hoogleraar Revalidatiegeneeskunde, Medisch hoofd

en uitdaging aan te bieden. Door mensen met hersenletsel

Lex Geerdes (penningmeester)

Neurorevalidatie, Universitair Medisch Centrum Utrecht

zelf de positieve effecten van beweging en structuur te laten

Maurice Brederode Tessa van der Salm (communicatie) Michael Vallen (projectleider) Linda Welles (projectleider) Paul Muller (project-assistent de Class)

dr. Piet Bon Huisarts, o.a. medisch team Oranje en voormalig clubarts Ajax dr. Edwin Goedhart Sportarts Koninklijke Nederlandse Voetbalbond in Zeist dr. Wilma van der Slot revalidatiearts afdeling Neurorevalidatie, Rijndam Revalidatie Dr. W.L.M. Kramer Kinderchirurg-traumachirurg, Erasmus MC, Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam Prof. Dr. H.C. Weinstein, Neuroloog afdeling Neurologie OLVG / Alzheimer centrum Amsterdam UMC

4

Wij doen dit door inspirerende (beweeg)faciliteiten, begeleiding

| JAARVERSLAG 2019 | ORGANISATIE

ervaren. En door optimistische informatie te delen met deze doelgroep, hun omgeving en de Nederlandse maatschappij over het leven met - en het mogelijk voorkomen van hersenletsel/-schade.


ORGANISATIE


PROJECTEN IN 2019


NAH zwemmen

Beweegteams

Duo-fietsen

Het zwemmen binnen reguliere zwembaden levert voor onze

Onze beweegteams bezochten afgelopen jaar 6 woon/zorg-

Nog altijd een zeer populair en gevraagd vervoersmiddel:

doelgroep met NAH vaak problemen op door prikkels,

instellingen om bewoners op een leuke en creatieve manier in

onze oranje duo-fiets. Dankzij de medewerking van diverse

onzekerheid en het ontbreken van geschikte aanpassingen.

beweging te krijgen. Beweging houdt niet alleen het lijf in

vrijwilligers kunnen bewoners van woon/zorginstellingen die

Zwemmen is echter een hele geschikte manier om te werken

conditie, maar ook het brein. Het kan helpen om dementie en

dat niet meer zelfstandig kunnen, nu toch van een fietstocht in

aan motoriek en evenwicht. Om de drempel te verlagen en

symptomen daarvan te voorkomen of uit te stellen. Sinds 2014

de buitenlucht genieten. Sinds 2015 geldt een eigen bijdrage

als tussenstap om vervolgens het zwemmen te gaan

ondersteunt de Edwin van der Sar Foundation zorginstellingen

van de aanvragers. In 2019 hebben 5 instellingen van onze

continueren binnen een geschikt regulier zwembad, biedt de

middels de inzet van Beweegteams. Bezuinigingen in de zorg

financiële bijdrage gebruik gemaakt. De duo-fiets die zij

Edwin van de Sar Foundation het zwemmen met (niet-

en het gebrek aan medewerkers vormden destijds een

daarmee aan kunnen schaffen komt van fabrikant Van Raam

aangeboren) hersenletsel aan op 30 locaties in Nederland.

uitdaging. Inmiddels zijn we blij om te constateren dat

Fietsen. Onze partner Vegro levert de duo-fiets bij de

Naast het sportief bezig zijn biedt het zwemmen ook gezellig-

instellingen ‘beweging’ hoog op de kalender hebben staan.

betreffende instelling af en verzorgt ook het onderhoud.

heid en lotgenotencontact.

In veel gevallen is er zelfs een eigen medewerker voor in dienst genomen. We hebben daarom besloten om in 2020 geen beweegteams meer in te zetten.

PROJECTEN IN 2019 | JAARVERSLAG 2019 |

7


Inspiratiedag Meet me at the Gym Mensen met hersenletsel kunnen bij onze speciale beweegcentra terecht om verder te werken

Resultaten de Class gepresenteerd door onderzoeksbureau Nivel

aan hun herstel. Beweeginstructeurs zijn speciaal opgeleid om de doelgroep met hersenletsel

Het project de Class van de Edwin van der Sar Foundation verbetert het maatschappelijk

veilig en effectief te begeleiden. Uit de praktijk blijkt echter dat fitnessorganisaties moeite hebben

perspectief van jongeren met niet-aangeboren hersenletsel. Dit doen we door persoonlijke

om de doelgroep adequaat te bereiken. Ook worden mensen met hersenletsel voor een beweeg-

begeleiding en talentontwikkeling in een intensief traject van een jaar. Het traject is gericht op

programma vanuit de zorg vaker verwezen naar de fysiotherapeut en niet actief naar fitness-

het vinden van een passende baan. Een aanpak die werkt en aantoonbare resultaten oplevert!

organisaties. Om de zorg betaalbaar te houden en participatie te stimuleren is het van groot belang dat dit wel gaat gebeuren. Fitnessorganisaties en zorg moeten elkaar weten te vinden.

Het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel) deed onderzoek naar de effectiviteit van de Class. In april 2019 werd het rapport met de uitkomsten gepresenteerd.

In 2019 organiseerden wij daarom voor het eerst een inspiratiedag voor fitnessorganisaties op

Uit het rapport blijkt dat 75% van de jongeren in de Class binnen twee jaar een baan vindt.

de KNVB Campus in Zeist. Vragen die wij daar probeerden te beantwoorden waren: Hoe ga je als

Deelnemers geven ook aan dat ze zich door de Class minder eenzaam voelen. Ze leren andere

fitnessorganisatie succesvolle samenwerkingen aan met bijvoorbeeld revalidatiecentra,

jongeren kennen die in een vergelijkbare positie zitten en door de activiteiten en het sporten

huisartsen en gemeentes? Hoe kun je eigen communicatiemiddelen beter inzetten om de

krijgen ze meer structuur in hun leven.

doelgroep te bereiken? Een geslaagde dag om op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te komen, van elkaar te leren en elkaar te inspireren!

Dat sporten is ook een uniek element van ons programma. Maurice Brederode (directeur Edwin van der Sar Foundation): "Het primaire doel van de Class is het vinden van een passende baan, maar er is ook aandacht voor sport, school, relaties en toekomst. Dit is een unieke combinatie van elementen en zorgt ervoor dat onze aanpak meer succes heeft. Wij zorgen eerst voor meer balans en gaan dan pas zoeken naar een passende baan."

8

| JAARVERSLAG 2019 | PROJECTEN IN 2019


Bij het project de Class maken we jongeren met NAH weer 'werk-fit’ en zorgen we

Wat is de grootste valkuil voor iemand met hersenletsel?

voor een passende baan. Om het traject 'van-de-bank-naar-een-baan' succesvol af te

“Wat we vaak terugzien bij de jongeren van de Class is dat zij een heel nieuw patroon moeten

ronden, krijgen de Class-deelnemers specifieke training en begeleiding op het gebied

krijgen in hun leven. Het hersenletsel heeft in de meeste gevallen grote gevolgen op hun belast-

van lifestyle/sport, studie en werk aangeboden. Bij de zoektocht naar een passende

baarheid. Dit betekent dat je niet alle activiteiten meer kan uitvoeren die je voorheen deed.

baan spelen de jobcoaches, van onze samenwerkingspartner Bureau Volzin, een

Hierdoor hebben ze ook ineens andere grenzen gekregen. Wat voorheen zo vanzelfsprekend was,

belangrijke rol. Hoe dit in zijn werk gaat, vroegen we aan jobcoach Anneloes Blok.

is ineens een hele opgave of soms zelfs niet meer haalbaar. Ook voor hun omgeving is dit een hele verandering en soms moeilijk te accepteren.”

Wat zijn kenmerkende vragen voor mensen met hersenletsel die willen terugkeren naar werk?

Jullie verzorgen ook de training over belasting en belastbaarheid.

“Veel deelnemers hebben door hun hersenletsel hun toekomstperspectief bij moeten stellen.

Wat leren de deelnemers in deze training?

Dat is moeilijk en vraagt om een andere kijk op het leven en in kleinere stappen denken. Veel

“Het doel van de training is om de Class jongeren bewust te laten worden van hun huidige belas-

jongeren zijn op zoek naar hun nieuwe grenzen, waar ze toe in staat zijn en wat ze vol kunnen

ting en belastbaarheid en te onderzoeken waar mogelijkheden liggen om activiteiten te kunnen

houden. Wat is werkelijk belangrijk in mijn leven en waar wil en kan ik mijn energie aan uit geven?

oppakken/uitbreiden. En ook hierbij te kijken welke activiteiten nu juist energie geven en welke

Veel vragen zijn gericht op hoe zij uiteindelijk weer mee kunnen draaien in de maatschappij en

energie kosten en dat de afwisseling van deze activiteiten op een dag belangrijk is. Tijdens de

aan het werk kunnen gaan.”

training wordt inzichtelijk wat interventies kunnen zijn om hun belastbaarheid uit te breiden.”

Hoe gaan jullie precies te werk om iemand succesvol naar werk te begeleiden?

Wat zijn obstakels voor bedrijven om iemand met een beperking aan te nemen?

“Een traject bestaat altijd uit het opstellen van een persoonlijk en beroepsprofiel. Waarbij kort

“Voor werkgevers is het nog altijd niet vanzelfsprekend om iemand met een afstand tot de

gezegd wordt gekeken naar: Wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik en waar moet ik rekening mee

arbeidsmarkt aan te nemen in hun bedrijf. Werkgevers weten niet zo goed wat ervan ze wordt

houden, om vervolgens te onderzoeken welk kansrijk beroep hierbij past. Kansrijk in de zin van,

verwacht of hoe zij met iemand met een beperking om moeten gaan. Wat een verschil kan maken

hoe is de arbeidsmarkt? En heeft het de juiste omstandigheden? We kijken ook naar welke

voor een werkgever is of iemand een uitkering ontvangt en of het hierdoor, door de wet en regel-

partijen/instanties er bij iemand betrokken zijn. Lopen er behandelingen, krijgt iemand een

geving die hierbij komt kijken, voor hem aantrekkelijk wordt gemaakt om iemand aan te nemen.

uitkering of speelt er een letselschadezaak? Als iemand weet wat hij wil en kan, is een vaak

Dan kan de werkgever, als tegenprestatie, subsidie ontvangen om bijvoorbeeld te compenseren

werkervaringsplaats of vrijwilligers werk de volgende stap. Veel jongeren hebben energetische

dat iemand een lager handelingstempo heeft, meer pauzes neemt, etc. Echter heeft iedereen

problemen en last van prikkels en moeten echt weer wennen aan werk. Een werkervaringsplek

talenten, ook de mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. En deze talenten kunnen

helpt om werkconditie op te doen, mogelijkheden te ontdekken en te vergroten. Wanneer de

heel waardevol zijn voor een bedrijf!”

jongere klaar is om de arbeidsmarkt op te gaan breekt de sollicitatiefase aan. Een baan vinden is iets wat we SAMEN doen. Samen met het netwerk van de jongere zelf, van de Edwin van der Sar Foundation en dat van Bureau VolZin.” PROJECTEN IN 2019 | JAARVERSLAG 2019 |

9


Het Fitte Brein

Veilig Fietsen naar School

Sinds 2013 wordt Het Fitte Brein georganiseerd en nog altijd is de gratis publiekslezing razend

Een nieuw project van de Edwin van der Sar Foundation in samenwerking met de ANWB ging op

populair. In 2019 vond de 20ste jubileumeditie plaats in de grootste zaal ooit in de geschiedenis

3 april 2019 officieel van start. Op basisschool Hogenkamp in Doetinchem werden voor het eerst

van het Fitte Brein. In het RAI Theater in Amsterdam verwelkomden Swaab, Scherder en Schenk

fietshelmen uitgedeeld aan kinderen van de groepen 3 en 4. Dit waren de eerste van de in totaal

bijna 1500 gasten. Het Fitte Brein is voor het publiek een gratis lezing dankzij de steun van drie

14.000 fietshelmen die de Foundation in 2019 uitdeelde aan basisscholen in Gelderland en

vaste partners: de Hersenstichting, de Edwin van der Sar Foundation en Alzheimer Nederland.

Overijssel tijdens de verkeerslessen van ANWB Streetwise. Het werd een feestelijke kick-off van

Daar zal in 2020 verandering in komen omdat Alzheimer Nederland stopt als partner.

ons project Veilig Fietsen naar School en kon rekenen op veel aandacht van de nationale, regionale en lokale pers.

Inmiddels verzorgt Het Fitte Brein naast de theaterlezingen ook online webinars. Met onze gratis webinars kunnen we niet alleen een breder pallet aan thema’s behandelen, maar kunnen we ook

De Edwin van der Sar Foundation en de ANWB hebben de handen ineengeslagen om de veiligheid

andere doelgroepen bereiken dan die in het theater. In 2019 zijn er twee webinars uitgezonden,

rondom het fietsen naar school te verbeteren. Waar Nederland eerst één van de koplopers was

de eerste over het puberbrein en de tweede over mindfulness.

op het gebied van verkeersveiligheid, zien we momenteel een sterkte toename in het aantal (fiets) verkeersslachtoffers. Met name jonge, onervaren fietsers blijken kwetsbaar in het verkeer. Dit kan een halt worden toegeroepen door goede verkeerseducatie en door kinderen meer praktijkervaring op te laten doen. Voorlichting en optimale bescherming zijn noodzakelijk om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Een fietshelm kan het verschil maken tussen ernstig of licht hoofdletsel!

10

| JAARVERSLAG 2019 | PROJECTEN IN 2019


‘BIJ EEN VAL VERKLEINT EEN FIETSHELM HET RISICO OP HERSENLETSEL MET 42%’ Dr. William L.M. Kramer is Kinderchirurg-traumachirurg en ambassadeur van ons project Veilig Fietsen naar School. Kramer zet zich al jaren in voor het bewust maken van ouders, scholen en overheid van de kwetsbaarheid van kinderen. Waarom is het volgens hem belangrijk dat kinderen een helm dragen? Waarom zijn kinderen kwetsbaarder in het verkeer?

Waarom dragen we in Nederland geen fietshelm?

“Kinderen zijn speels en dynamisch, maar ook onervaren in ons

“In Denemarken, fietsland nummer 1, draagt iedereen

drukke verkeer. Tot negen jaar zijn ze niet in staat gevaar goed

spontaan een fietshelm. In Nederland fietsland nummer 2 is

in te schatten. Zoals de timing van een naderende auto.

het ongewoon, men heeft het vroeger ook niet gedaan. Maar

Dus zullen ze net nog oversteken en... risico’s nemen, over de

expats van buiten zetten grote ogen op van ongeloof. Maar je

grenzen gaan, hoort bij hun ontwikkeling.”

zie het bij het skiën; iedereen draagt nu een helm en kinderen vinden het fantastisch en cool.”

Waarom is het volgens u belangrijk dat kinderen een fietshelm dragen?

Hoe krijgen we kinderen wel aan de fietshelm?

“Een fietsongeluk zit in een klein hoekje, maar kan wel

“Laat kinderen de eigen helm zelf kleuren of op pimpen,

resulteren in licht of ernstig hoofdletsel met levenslange

dan heeft ieder een uniek exemplaar. En als jonge kinderen er

gevolgen. Bij een ongeval waar het kind alleen zelf bij betrok-

nu mee opgroeien, zijn ze het straks ook meer gewend!

ken is, wordt met het dragen van een fietshelm het risico op

Jong geleerd is oud gedaan.”

hoofd- of hersenletsel al met 42% verlaagd.” Waar beschermt een fietshelm tegen? “Een fietshelm vermindert de krachtinwerking op het hoofd en de hersenen. Een fietshelm kan het verschil maken tussen een ernstig hoofd-hersenletsel en een licht hoofd-hersenletsel. Een kneus- of snijwond in arm of been kan zonder of met een minimaal litteken genezen. Hersenweefsel dat beschadigd is geneest nooit meer.”

PROJECTEN IN 2019 | JAARVERSLAG 2019 |

11


REMYO TIELSEMA NIET ZOMAAR EEN WINNAAR Zondag 14 juli deed er een recordaantal deelnemers mee aan ons eigen running event

Drie jaar na zijn hersenbloeding is hij eraan toe om zijn verhaal te delen met anderen. En drie jaar

de 10 van Noordwijk. Maar liefst 2.356 hardlopers stonden er aan de start van de 5 km,

na dato staat hij ook op het punt één van zijn doelen te bereiken: de marathon van Amsterdam

de 10 km en de Kids Run. Grote winnaar van de 10 km was Remyo Tielsema (28).

binnen tweeënhalf uur uitlopen, en tussendoor ook de 10 van Noordwijk winnen. Daarmee wil hij

Een opmerkelijke hardloper met een bijzonder verhaal.

aandacht vragen voor mensen met hersenletsel en geld ophalen voor onze Foundation.

Kerngezond is Remyo Tielsema en een fanatiek hardloper. Maar een hersenbloeding in juli 2016

“Ik kwam in contact met de Edwin van der Sar Foundation toen ik mee wilde doen aan de Class.

zet zijn leven en dat van zijn vriendin en familie op zijn kop. Remyo ligt twee weken in coma.

Ik kon uiteindelijk weer terugkeren naar mijn oude werkgever, waar ik voor mijn hersenbloeding

Als hij wakker wordt is het eerste wat er bij hem naar bovenkomt zijn persoonlijk record op de

werkte, maar ik ben altijd in contact gebleven met de foundation. Ik merkte dat het me heel veel

halve marathon. Remyo: “Op dat moment voelde ik ook dat ik het hardlopen zo snel mogelijk

rust gaf. Wetende dat ik altijd op de Foundation terug kon vallen. Ze hebben een geweldig traject

weer op wilde pakken. Maar tegelijkertijd besefte ik me natuurlijk al te goed dat dat niet

voor jongeren zoals ik. Daar wilde ik graag geld voor ophalen.”

eenvoudig zou worden.” Remyo Tielsema kwam, zag en overwon. Hij had als grap gezegd dat hij eerste wilde worden op Zijn revalidatie staat dan ook voor een groot deel in het teken om dat op korte termijn weer te

de 10 km van Noordwijk, maar dan moet je het ook nog maar 'even' doen. In een fantastische tijd

gaan doen. “Mijn doel was meteen om op het gebied van hardlopen weer de oude te worden.

van 31:14 kwam Remyo op 14 juli als eerste over de finish van de 10 km. De marathon van

Maar iedereen dacht daar natuurlijk anders over. Het zou wel heel wonderlijk zijn als dat weer zou

Amsterdam liep hij ook. Onder de tweeënhalf uur, in een briljante tijd van 2:23:36.

lukken, werd er gezegd.” Toch kreeg Remyo gelijk: drie jaar later is hij weer op het niveau van voor de hersenbloeding. Maar daar moest hij wel heel veel geduld voor hebben en dat was lastig. “Heel lastig! Ik heb heel veel stappen moeten maken om te staan waar ik nu sta. Ik denk dat ik pas na drie jaar de dingen waar ik tegenaan liep kon accepteren. Je weet namelijk ook hoe je vroeger was. Ik heb wel altijd geprobeerd om positief te blijven. Ik heb heel wat klappen moeten verwerken, maar daardoor leer je wel. Als je grenzen probeert te verleggen resulteert dat ook wel eens in teleurstellingen. Je kunt niet altijd de perfecte week hebben.”

12

| JAARVERSLAG 2019 | 10 VAN NOORDWIJK


10 VAN NOORDWIJK

HOOFDSTUKTITEL | JAARVERSLAG 2019 |

13


Ouder Kind Dag 2019

Op Zijn Kop Challenge

In 2019 vond de tweede editie plaats van de Ouder Kind Dag: een speciale dag voor ouders met

In het najaar van 2019 hebben eerstejaars studenten Commerciële Economie van de Hogeschool

een kind met (niet-aangeboren) hersenletsel (NAH) en hun broers en zussen. Meer dan 150

Leiden zich ingezet om geld op te halen voor de Edwin van der Sar Foundation. Onder het

kinderen en hun ouders/begeleiders mochten we dit jaar verwelkomen op het terrein van de

motto Impossible is Nothing kwamen verschillende groepen studenten voor ons in actie.

KNVB in Zeist. Een zonovergoten dag met sportieve activiteiten voor de kinderen en een

Eén team kreeg heel Nederland in beweging met de OP ZIJN KOP CHALLENGE.

informatief gedeelte voor de ouders.

Bobby Singh van de projectgroep Social Spirit: “Door het oplopen van hersenletsel staat je leven

De Edwin van der Sar Foundation wil dat er meer aandacht komt voor kinderen met

op zijn kop. Het heeft enorme impact op iemand zijn leven. Het kan iedereen zomaar overkomen,

niet-aangeboren hersenletsel. Ze worden nog veel te vaak over het hoofd gezien. Medisch

jong of oud! Daarom vroegen we mensen om ook op hun kop te gaan en een kleine donatie te

socioloog dr. Eric Hermans, die ook aanwezig was op de Ouder Kind Dag, schreef er een boek

doen. Vervolgens gingen ook heel veel Nederlanders op hun kop, ook veel bekende Nederlanders!

over en noemt NAH bij kinderen zelfs het meest verwaarloosde zorgprobleem van deze tijd.

Natuurlijk Edwin van der Sar zelf, maar ook Arie Boomsma, Chantal Jansen, Naomi van Ast,

Met het organiseren van de Ouder Kind Dag bieden we hiervoor geen oplossing, maar we kunnen

Jan Smit, Quinty Trustfull en ga zo maar door. Het is zelfs op Shownieuws geweest.”

de doelgroep wel een gezicht geven. Door de vaak onzichtbare gevolgen van hersenletsel worden de problemen die daaruit Miranda Reule, moeder van Djuna en aanwezig op de Ouder Kind Dag: “Ik ben heel blij dat de Edwin

voortkomen vaak niet herkend of onderkend. Annemarie: “Het is dus heel erg belangrijk dat

van der Sar Foundation aandacht vraagt voor kinderen met niet-aangeboren hersenletsel. Ze vallen

hier aandacht voor is. Deze challenge heeft daar op een positieve manier aan bijgedragen.

nu nog te vaak tussen wal en schip. De Ouder Kind Dag is tevens een prachtig middel om deze kids

Ik was nog wel het meeste geraakt door alle ziekenhuizen en hulpdiensten die meededen aan

eens in het zonnetje te zetten. Een dag vol acceptatie, herkenning en sportieve activiteiten. We waren

de Challenge. Echt hartverwarmend!”

er dit jaar voor de tweede keer bij en alle kinderen hebben echt de dag van hun leven gehad.”

14

| JAARVERSLAG 2019 | UITGELICHT


UITGELICHT


14.000 Fietshelmen uitgedeeld

2200 Bezoekers bij Het Fitte Brein in Groningen en Amsterdam

40 NAH-deelnemers aan de Class

100 Gezinnen bij de Ouder Kind Dag

30 NAH Zwemlocaties


6 keer de inzet van 2500 Kijkers bij Het Fitte Brein Live Webinars een Beweegteam

98 Meet me at the Gym Sportlocaties

5 nieuwe Duo-fietsen geleverd


PARTNERS


Ook in 2019 bleven onze partners van het eerste uur ons bijstaan. Wij zijn blij met

Door mijn deelname aan de Class heb ik geleerd dat er zoveel mogelijkheden zijn om met hersen-

hun steun en betrokkenheid. Deze steun gaat verder dan alleen financieel. Ook door

letsel weer aan de slag te kunnen. Ik was erg geraakt en enthousiast om te zien hoeveel

de inzet van hun expertise en netwerken helpen ze ons als Foundation verder.

werkgevers openstaan voor personen die weer moeten re-integreren en hoeveel verschillende

En niet alleen ons, maar ook onze doelgroep. In 2019 zagen we daar meer dan eens

mogelijkheden hiervoor zijn. Ook een van de vaste partners van de Edwin van der Sar Foundation,

mooie voorbeelden van. Zo zette de VriendenLoterij haar deuren open voor onze deel-

de VriendenLoterij, stond hiervoor open. Omdat zij de Class waar ik in zat mede mogelijk hebben

nemers van de Class. Dat resulteerde voor Class deelnemer Simone Wienke in een

gemaakt wilden ze ook op een andere manier betrokken zijn; namelijk door iemand uit de Class

werkervaringsplek bij de VriendenLoterij.

een werkervaringsplek te bieden.

Simone: “Op mijn 25e overkwamen mij 2 fietsongevallen waardoor ik hersenletsel opliep en

In eerste instantie was ik verbaasd dat de projectleider van de Class aan mij dacht voor deze plek.

moest stoppen met werken. Na een periode van herstel werd het voor mij tijd om weer aan het

Aangemoedigd door zijn enthousiasme en stiekem toch wel erg benieuwd, kon ik een dag

werk te gaan. Ik stond te springen, maar wist niet waar ik moest beginnen. Bij mijn oude

meelopen bij Vriendenloterij. Ik vond het meteen een hele leuke organisatie! Zoveel goed werk

werkgever hadden er zoveel reorganisaties plaatsgevonden dat het instromen lastiger werd en ik

dat zij doen voor goede doelen in Nederland. Dat had ik mij nooit gerealiseerd. Het enthousiasme

merkte dat ik daar op dat moment ook niet helemaal meer paste. Maar ik wist ook niet wat ik dan

was gelukkig wederzijds en er werd mij een werkervaringsplek aangeboden.

wel wilde.

In augustus 2019 ging ik voor het eerst in drie jaar weer naar werk. Doodzenuwachtig was ik. Ik had niet durven dromen om in zo’n fijne plek te mogen re-integreren. Al het geduld en begrip

Dankzij mijn fantastische coach van Professionals in NAH kwam ik bij de Edwin van der Sar

en toch ook genoeg uitdaging en taken. Ik heb nu een prachtige plek om in mijn eigen tempo te

Foundation terecht. En ik had geluk dat ik net voor de start van een nieuwe Class aanklopte.

kunnen kijken wat ik allemaal aankan en hoe ik dit goed kan opbouwen. Ik ben begonnen met

Na een gesprek met de projectleider Michael Vallen bleek dit traject perfect aan te sluiten bij

8 uurtjes per week, dit zijn er inmiddels 15 en dat gaat super goed!

mijn situatie. De Class is een ontzettend waardevol project voor jongeren met niet-aangeboren hersenletsel. Vol enthousiasme en spanning startte ik in november 2018 met de Class. Het was heel fijn om in

Er wordt zo van mogelijkheden uitgegaan dat er eigenlijk niks te gek is. Je wordt geholpen om de

real life ervaringen met lotgenoten te delen. Het is nogal wat om op je 25e met hersenletsel

juiste tools te vinden om je doelen te bereiken. Door de Class en de VriendenLoterij draai ik weer

geconfronteerd te worden. De waardevolle vriendschappen die ik in de Class heb opgedaan

mee in de maatschappij als een ‘normaal’ persoon en heb ik een toekomstperspectief.

hebben zich ook na het traject voortgezet.

Aan het begin van de Class durfde ik alleen maar te dromen van wat ik allemaal heb mogen bereiken in dat jaar!”

PARTNERS | JAARVERSLAG 2019 |

19De Edwin van der Sar Foundation en Vegro, het Expertisecentrum voor hulpmiddelen.

Daarnaast zijn er natuurlijk ook commerciële doelen die onze samenwerking oplevert. Concrete

Een samenwerking met meerwaarde voor zowel zorginstellingen als onze doelgroep.

projecten van de Foundation waarbij Vegro als logistieke partij, dienstverlener of groothandel kan optreden leveren hen in de toekomst wellicht nieuwe klanten op. Denk hierbij aan onze

Het is de missie van de Edwin van der Sar Foundation om de kwaliteit van leven van mensen met

duo-fietsen voor woon- en zorgcentra. Daarbij kan Vegro voor de Foundation een minimale

hersenletsel te verbeteren d.m.v. beweging en deskundige begeleiding. Wij bieden concrete hand-

winstmarge hanteren en in de toekomst komen zorginstellingen bij Vegro voor het onderhoud of

vaten en denken graag in mogelijkheden, niet in beperkingen. Dat is een mooie link met de missie

eventuele vervolgacties. Dat is een win/win situatie voor alle partijen.”

van Vegro, die positieve gezondheid als uitgangspunt heeft. Toekomst René Kamerbeek, directeur Vegro: “We zien vaak dat mensen nog veel willen doen, maar zich

Voor de toekomst zien we in Vegro ook een belangrijke kennispartner. Als expertisecentrum moet

beperkt voelen door hun lichamelijke conditie. Bij Vegro willen wij graag een positieve bijdrage

Vegro de taal spreken van toekomstige gebruikers. Daarom kijkt ze voortdurend vooruit, omdat

leveren aan het leven van mensen en kijken we naar wat iemand nog wel kan. Persoonlijke

de zorg van 2030 er anders uit zal zien dan de zorg van nu. Innovatie is binnen de zorg onmisbaar

veerkracht van mensen staat hierbij centraal. Wij helpen onze klanten de regie over hun gezond-

en Vegro helpt daarom nieuwe producten in dit vakgebied te introduceren en nieuwe

heid te laten houden en hun leven zo comfortabel mogelijk te maken. We kijken niet graag naar

ontwikkelingen af te stemmen op de zorg. Voor trends en ontwikkelingen op het gebied van

de aanwezigheid van ziekte en beperkingen, maar leggen de nadruk op gezondheid en

eHealth, robotica, medische apps, etc. houden we onze partner dan ook nauwlettend in de gaten

mogelijkheden. Dat is een prachtige overeenkomst met de Edwin van der Sar Foundation.

en bekijken we op welke manier de Foundation van dienst kan zijn. Bijvoorbeeld door innovatieve

Denken in mogelijkheden betekent bij deze stichting ook daadwerkelijke handvatten bieden om

producten te laten testen door onze doelgroep, zodat ze straks voor iedereen toegankelijk zijn!

aan de slag te gaan en niet alleen roepen aan de zijlijn.” De Edwin van der Sar Foundation en Vegro versterken elkaar op allerlei gebieden. Maurice Brederode, directeur Edwin van der Sar Foundation: “Naast financiële support ondersteunt Vegro ons ook met kennis, ervaring en diensten. Vegro werkt samen met de gehele zorgketen; van zorgverzekeraars tot zorginstellingen en gemeenten. Via Vegro kan de Foundation zich introduceren bij deze instellingen.

PARTNERS | JAARVERSLAG 2019 |

21


1. Bestuursverslag bij de jaarrekening 2019

Met support van de Foundation hebben 4 zorginstellingen een eigen duo-fiets kunnen aankopen in 2019. Dankzij deze duo-fiets kunnen mensen met hersenletsel nu buiten bewegen op een

Statutaire naam:

Stichting Edwin van der Sar Foundation

Vestigingsplaats:

Noordwijk

Rechtsvorm:

Stichting

De 10 van Noordwijk 2019 kende een recordaantal deelnemers. Maar liefst 2320 mensen liepen de

KvK nummer:

53380258

5 of 10 km. Ouderen en jonge kinderen deden mee aan respectievelijk de Sunsetwalk of kidsrun.

verantwoorde manier.

De 10 van Noordwijk is toegankelijk voor jong- en oud, voor deelnemers met- en zonder

MAATSCHAPPELIJKE RESULTATEN 2019

beperking. Deelnemers die niet zelfstandig kunnen (hard)lopen, rijden het parcours m.m.v. de

De Edwin van der Sar Foundation zet zich in voor mensen met hersenletsel. Ook in 2019 zijn er

Fietsmaatjes op de duo-fiets.

weer een aantal mooie resultaten geboekt. Onderstaand een opsomming van de meest in het oog springende ontwikkelingen van dit jaar:

De Ouder Kind Dag was ook dit jaar een succes. Wij mochten zo’n 250 gasten, bestaande uit gezinnen met een NAH-kind, ontvangen op het zonovergoten terrein van de KNVB in Zeist.

De MM@TG-centra en de uitvoerders van het NAH-zwemmen hebben in 2019 weer minimaal

In samenwerking met diverse organisaties vanuit het NAH-werkveld is een dag vol beweging en

44 weken aanbod gerealiseerd v.w.b. sport en beweging met hersenletsel. De sportgroepen

kennisdeling aangeboden. Het doel van deze dag is om de kinderen te motiveren en verbinden.

kennen een goede bezetting en bedienen circa duizend deelnemers met NAH per week.

Zij krijgen een dag vol sportactiviteiten en plezier. De ouders bieden we handvatten en inzicht, middels workshops, clinics en lezingen. Deelname aan de Ouder Kind Dag is gratis.

De Foundation heeft in 2019 een eerste landelijke bijeenkomst gerealiseerd voor eigenaren van een MM@TG-fitnesscenter. Zo’n 45 centra hebben deze dag bijgewoond en hun expertise

Wij organiseerde 2 succesvolle edities van de theaterlezing Het Fitte Brein. De vaste sprekers

gedeeld.

Ard Schenk, Dick Swaab en Erik Scherder mochten zowel in Groningen (Stadsschouwburg) als in Amsterdam (RAI) rekenen op een volledig gevulde theaterzaal.

De deelnemers van Class5 hebben het programma in 2019 afgerond. Voor 65% van deze deelnemers heeft het traject al een baan opgeleverd dit jaar. De rest is momenteel nog aan

En daarnaast zijn dit jaar de webinars van Het Fitte Brein gestart! In totaal zijn er 3 live-uitzendingen

het solliciteren. In november 2019 was de lancering van de volgende editie Class6. 20 nieuwe

gerealiseerd. De kijkers hebben tijdens het webinar de mogelijkheid om vragen te stellen aan de

deelnemers staan te trappelen om aan de slag te gaan. De Edwin van der Sar Foundation

wetenschappers en experts over onderwerpen als Stress, Slaap en Mindfullness.

begeleidt deze jongeren van de ‘bank-naar-een-baan’, met behulp van trainingen en

Deze uitzendingen worden, dankzij een toenemend aantal volgers, steeds beter bekeken en zijn

professionele coaching op gebied van sport, studie en werk.

nadien te bekijken via www.hetfittebrein.nl. Alle vragen van de kijkers zijn daags na de webinar beantwoord door een team van deskundigen.

22 | JAARVERSLAG 2019 | BESTUURSVERSLAG


Dankzij de Edwin van der Sar Foundation en de partners zijn deze webinars en theaterlezingen

De totale baten 2019 bedragen € 1.036.473. Dat is aanzienlijk meer dan in de begroting was

geheel gratis voor geïnteresseerden. Aan het einde van 2019 zwaaide Alzheimer Nederland af als

verwacht. Dat verschil is voornamelijk te danken aan de verrassende opbrengst van een diner

projectpartner. De Hersenstichting blijft als partner betrokken. Een nieuwe projectpartner voor

georganiseerd m.m.v. de Ajax Business Associates in december, alwaar een mooi pallet aan

2020 is al gevonden.

bedrijvenrelaties geld heeft ingezameld voor het fietshelmenproject. En daarnaast door de toekenning van een extra projectbijdrage door de VriendenLoterij, bestemd voor het project

Na een pilot-fase vorig jaar ging in april 2019 het project ‘Veilig fietsen naar School’ officieel van

de Class.

start. Onder toeziend oog van de diverse, landelijke media. Een initiatief van de Foundation i.s.m. de ANWB. De basisscholen in de provincies Gelderland en Overijssel hadden de primeur. In totaal

We zijn dankbaar voor de samenwerking die we hebben met onze partners, diverse fondsen en

zijn er 13.500 fietshelmen uitgedeeld aan jonge, onervaren verkeersdeelnemers. Daarmee

stichtingen, subsidieverstrekkers en friends. Zij zorgen voor een bijdragen in financiën en/of in

stimuleren we het dagelijks bewegen (fietsen) naar school. En dankzij de helm verminderen we

natura. En ook in 2019 zagen we weer diverse acties van derden, zoals particulieren, die m.m.v. de

de kans op hoofd- en hersenletsel in het verkeer.

Foundation gezorgd hebben voor de nodige exposure en een mooie opbrengst. Samen creëren al deze partijen een gevarieerd, financieel draagvlak waarvoor wij onze waardering continu

V.w.b. de communicatie is het aantal volgers via de social media alsmede de nieuwsbrief

uitspreken. Mede dankzij deze inzet en bijdragen kunnen wij onze projecten realiseren en zo

toegenomen in 2019. De dagelijkse ontwikkeling zijn te volgen via Instagram, Facebook en

mogelijk uitbreiden!

LinkedIn. Eens in de twee maanden versturen wij de algemene nieuwsbrief. De volgers van Het Fitte Brein of de 10 van Noordwijk kennen een eigen nieuwsbrief en social media.

De totale lasten in het boekjaar 2019 bedragen € 813.379. Daarvan is € 686.274 direct besteed aan

De Edwin van der Sar Foundation was in 2019 volop in het nieuws. Noemenswaardig is vooral de

de doelstelling en voorlichting. De bestedingen aan onze projecten zijn, zoals verwacht, hoger

‘op z’n kop challenge’ waarbij volgers op het hoofd gingen staan voor aandacht NAH en eventueel

dan vorig jaar. De kosten voor werving en beheer bleven binnen het gestelde budget.

een donatie t.b.v. onze projecten. Deze uitdaging kreeg landelijke aandacht op TV en mocht rekenen op veel bijval via social media.

In het boekjaar 2019 is uiteindelijk een positief resultaat behaald van € 224.057. Een teamprestatie waar we met evenzoveel plezier als trots naar kijken. En bovendien een stevige aanmoediging

FINANCIËLE POSITIE 2019

voor het volgende jaar.

De Edwin van der Sar Foundation ontvangt support in financiën of diensten in natura vanuit haar partners/friends uit het bedrijfsleven, een loterijorganisatie, door samenwerking met (vermogens)fondsen, particuliere donateurs en andere fondsenwervende organisaties. Ons doel is om verreweg het grootste gedeelte van deze gelden te besteden aan onze projecten t.b.v. mensen met hersenletsel.

BESTUURSVERSLAG | JAARVERSLAG 2019 | 23


ORGANISATIE

Naam

functie

In functie per

De organisatie bestaat in 2019 uit vier betaalde medewerkers, samen in totaal 3,6 fte. De directeur

Mevr. J.M.P. Van der Sar – Van Kesteren

voorzitter

juli 2011, onbepaalde tijd

is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en zorgt o.a. voor de verslaggeving richting

Dhr. A.A. Geerdes

penningmeester

juli 2011, onbepaalde tijd

het bestuur en de aansturing van 3 medewerkers, te weten 2 projectleiders en 1 medewerker

• Voorzitter Raad van Commissarissen Brand New Day Premie Pensioen Instelling NV

communicatie en PR.

• Voorzitter Raad van Commissarissen Levensverzekeringsmaatschappij De Hoop N.V. • Directeur-eigenaar GGP B.V.

Anno 2019 staat er een ervaren team. Alle medewerkers zijn inmiddels in vaste dienst en werken

• Bestuurslid en penningmeester culturele stichting AVL Mundo.

al jaren bij de Foundation. De groei van onze projecten heeft daarom niet direct geleid tot een uitbreiding van het aantal personeelsuren. De 2 projectleiders werken als coördinator voor

Mevr. E.P. Goergen

respectievelijk de werkgebieden Participatie (Class) en Preventie (Het Fitte Brein en Fietshelmen).

• Commercieel directeur Global Football Wasserman

Het derde werkgebied: Revalidatie (Nah zwemmen, duo-fietsen, Ouder Kind Dag en MM@TG) is in

• Bestuurslid Dirk Kuyt Foundation

secretaris

juli 2011, onbepaalde tijd

handen van de directeur en de medewerker communicatie. Evenzo zorgen zij voor ondersteuning van acties van derden, de organisatie van (fondsenwervende) evenementen en het algemeen

Het bestuur is verantwoordelijk voor de vaststelling en goedkeuring van de jaarstukken.

beheer.

Alle bestuursleden van de Foundation vervullen hun taken op vrijwillige basis. De leden hebben

Naast de medewerkers is er ook een aantal vrijwilligers beschikbaar. En de specialisten van het

zitting op persoonlijke titel en ontvangen geen bezoldiging of kostenvergoeding. De eerste

medisch team. Zij verrichten incidenteel ondersteunende (advies)werkzaamheden bij projecten.

bestuurders van de stichting zijn volgens de statuten benoemd voor onbepaalde tijd.

Specifiek voor het selecteren en benaderen van fondsen is tijdelijk, extra inzet en expertise

Eventueel opvolgende bestuurders worden steeds voor 4 jaar benoemd.

ingehuurd van een fondsenwerver. Het bestuur onderschrijft de Code Goed Bestuur met de kernwaarde integriteit, kwaliteit en

BESTUUR

transparantie.

Het voltallig bestuur kwam in 2019 twee keer bijeen voor een bestuursvergadering. Daarbij is de voortgang van onze projecten besproken. De ontwikkeling van de stichting,

DIRECTIE

de financiën en het beleid zijn geëvalueerd. De gestelde doelen zijn behaald. Het bestuur is de

De directie is verantwoordelijk voor het dagelijks management. De directie van de stichting kent

enige toezichthouder van de stichting. Een ander toezichthoudend orgaan kent de

de volgende samenstelling: Onveranderd.

Foundation niet.

24

De voorzitter van het bestuur is aanwezig bij de wekelijkse teamvergaderingen. De directeur en

Naam

functie

In functie per

de penningmeester hebben tweewekelijks overleg m.b.t. de lopende, financiële zaken.

Dhr. M.C. Brederode

directeur

juli 2012

Het bestuur van de stichting kent in 2019 de nevenstaande samenstelling: Onveranderd.

• Bestuurslid Dirk Kuyt Foundation (tot 31 december 2019)

| JAARVERSLAG 2019 | BESTUURSVERSLAG


MEDISCH TEAM 2019

VERHOUDING KOSTEN/BATEN

Het medisch team van de Foundation, onder aanvoering van prof. Erik Scherder, is een

We streven naar een verantwoorde verhouding v.w.b. de totale lasten in relatie tot de bestedingen

onafhankelijk adviesorgaan. De leden worden waar nodig door directie of projectleiders

aan doelstelling. In dat opzicht hanteren we als bestuur een limiet van maximaal 25% voor kosten

benaderd voor hun advies, expertise, ervaring of andere inzet. De leden van het medisch team

eigen beheer en administratie. Voor het bestedingspercentage wervingskosten is de grens ook

hebben zitting op persoonlijke titel en ontvangen geen bezoldiging. De onderstaande leden zijn

gesteld op 25%.

in 2019 gevraagd om medewerking en/of advies. • Prof. dr. Erik J.A. Scherder, Hoogleraar Neuropsychologie VU Amsterdam.

Niet alle baten van 2019 zijn in hetzelfde boekjaar al besteed. Het percentage van het geld dat

• Prof. Dr. H.C. Weinstein, afdeling Neurologie OLVG / Alzheimer centrum Amsterdam UMC

besteed is aan doelstelling, ten opzichte van de totale baten bedraagt daarom: 66,2%

• Dr. W.L.M. Kramer, kindertraumachirurg, Erasmus MC, Sophia Kinderziekenhuis R’dam.

(was in 2018: 76,4%).

• Prof. dr. Anne Visser-Meily, Hoogleraar Revalidatiegeneeskunde, Neurorevalidatie UMCU • Dr. Edwin Goedhart, Sportarts Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond

Het percentage van de bestedingen aan de doelstellingen gedeeld door de totale lasten is: 84,4%

• Dr. Wilma van der Slot, revalidatiearts afdeling Neurorevalidatie, Rijndam Revalidatie

(was in 2018: 68,6%). Het wervingskostenpercentage - het percentage van de wervingskosten gedeeld door de totale

AMBASSADEURS/VRIJWILLIGERS

baten is: 6,9% (was in 2018: 28,2%).

De Edwin van der Sar Foundation maakt incidenteel gebruik van ambassadeurs, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. De ambassadeurs geven voorlichting bij onze eigen events,

De Edwin van der Sar Foundation ontvangt rente over het banksaldo op haar rekeningen,

gastcolleges op school of congressen/symposia van derden. Een aantal van onze ambassadeurs

maar belegt niet. De ontvangen rentebaten over 2019 bedragen € 963.

zijn ook ervaringsdeskundigen en kennen de uitdagingen van een leven met hersenletsel. Zij zijn een ware bron van inspiratie en vertellen uit eigen ervaring. De ervaringsdeskundigen

VRIENDENLOTERIJ

ontvangen, steeds afhankelijk van hun inzet, een (reis)kostenvergoeding.

Uit de afdracht van 2018 heeft de Edwin van der Sar Foundation, dankzij de deelnemers van de Vriendenloterij, een mooie bijdrage mogen ontvangen. In de jaarrekening is de verdeling daarvan

Ook zijn er vrijwilligers actief rondom het zwembad bij het project NAH-zwemmen.

opgenomen in de staat baten van loterijorganisaties. De Edwin van der Sar Foundation is niet

Zij ondersteunen hun partner en/of anderen bijvoorbeeld bij het aan- en uitkleden.

aangesloten bij een andere loterij-organisatie dan de Vriendenloterij.

Deze vrijwilligers zijn niet direct bekend bij de Foundation maar worden geïnstrueerd door de

In 2018 heeft een investering plaatsgevonden m.b.t. het geoormerkt werven. Deze investering is in

zorgaanbieder die door de Foundation is aangewezen als verantwoordelijk bij uitvoering.

2019 terugverdiend en we verwachten in 2020 meer opbrengsten van deze investering.

Deze vrijwilligers ontvangen geen vergoedingen direct vanuit de Foundation. Wij zijn alle

Het bestuur beslist medio 2020 of de Foundation opnieuw investeert in het geoormerkt werven.

ambassadeurs en vrijwilligers zeer dankbaar voor hun inzet.

Dat voornemen is opgenomen in de begroting 2020.

BESTUURSVERSLAG | JAARVERSLAG 2019 | 25


DATA EN AUTOMATISERING

Een ander deel van de opbrengsten is afhankelijk van de medewerking van (vermogens)fondsen,

De Edwin van der Sar Foundation kent een CRM systeem. Daar staan contactgegevens in van

subsidieverstrekkers of de samenwerkingen met andere stichtingen. Deze inkomsten zijn nooit

relaties, donateurs en nieuwsbrief ontvangers. Al deze personen hebben akkoord gegeven op

zeker, maar na enige jaren ervaring is wel goed in te schatten hoe deze inkomsten te begroten.

gebruik van hun gegevens. Ook blijkt de grote kracht van de zogenaamde ‘acties van derden’. Denk daarbij aan eenmalige Er is in 2019 geïnvesteerd in de waarborging en beveiliging van onze data-gegevens. Aan de hand

acties van particulieren en bedrijven. Of aan de samenwerking met serviceclubs, zoals Rotary,

van een professioneel advies-rapport hebben we de nodige aanpassingen gedaan. Zo zijn er

Ronde Tafel of Lions. Dankzij ons omvangrijke netwerk en door deze sympathisanten goede

nieuwe, goed beveiligde laptops aangeschaft en kunnen de medewerkers nu gebruik maken van

handvatten te bieden bij hun fondsenwerving zien we hier jaarlijks de nodige inkomsten uit

een gezamenlijk, online filemanagementsysteem zodat de documenten veilig zijn. En bovendien

tegemoet.

gemakkelijker te delen. Een eigen fondsenwervend evenement, zoals bijvoorbeeld de 10 van Noordwijk of een golfdag Er is een back-up protocol met een onafhankelijk contact als schatbewaarder van de externe

zullen we ook weer organiseren in 2020. We hebben de intentie om in het najaar van 2020, in het

harde schijf. En ook de financiële administratie is nu volledig gedigitaliseerd. Alle betalingen

licht van de vijftigste verjaardag van Edwin van der Sar, een gala-diner te realiseren. Daarvoor zal

vragen om een meervoudige autorisatie van de medewerker(s), directeur en penningmeester.

een tijdelijke, separate stichting worden opgericht. Een breed scala aan bedrijven en stichtingen zal een uitnodiging ontvangen. En uiteraard is daarbij aandacht voor onze ambassadeurs,

De (financiële) administratie is sinds 2019 gedigitaliseerd.

het medisch team en de vrijwilligers. Eind 2020 zetten we de eerste stappen richting het lustrumjaar 2021.

FINANCIËLE TOEKOMST De financiële situatie van de Foundation is gezond en stabiel, maar het blijft lastig om meer dan

De begroting van 2020 verwacht ruim € 900.000 aan baten, waarvan circa € 700.000 zal worden

1 jaar vooruit te plannen en te begroten. Daarom gaan we nauwelijks financiële verplichtingen

besteed aan onze doelstelling. De wervingskosten daarvoor schatten we in op € 160.000.

aan voor een langere termijn dan 1 jaar. Er zijn verschillende bronnen van inkomsten, veelal

Voor wat betreft de kosten voor beheer en administratie voorzien we een stijging in kosten naar

gekoppeld aan onze projecten, die ervoor zorgen dat de financiële risico’s enigszins gespreid zijn.

zo’n € 70.000.

In 2020 moet over verlenging worden gesproken v.w.b. het contract met de Vriendenloterij. Na evaluatie beslissen zij over een eventuele verlenging.

26 | JAARVERSLAG 2019 | BESTUURSVERSLAG


VOORUITBLIK PROJECTEN 2020 •

• Voor meer aandacht en bewustwording zinspelen we op een groter bereik. En een concrete

We breiden ons netwerk aan beweeglocaties gestaag uit. Met als doel: Landelijke dekking van

toename van +10% van het huidige aantal volgers van ieder van onze social media kanalen.

onze revalidatie-projecten Meet me @the Gym en het NAH-zwemmen. Zodat we een wekelijks

En datzelfde geldt voor de algemene nieuwsbrief. Aan het einde van 2019 noteren we:

beweegaanbod kunnen bieden t.b.v. mensen met hersenletsel. Door kennisdeling verrijken we

Facebook – 8.030 volgers

het netwerk en zorgen we voor goede capaciteit en bezetting van de sportgroepen.

Instagram – 1.880 volgers LinkedIN – 1.107 volgers

• We streven naar een groter bereik v.w.b. voorlichting over een gezonde levensstijl en fitte hersenen via Het Fitte Brein. Net als de theater edities zijn ook deze webinars weer gratis

Youtube – 120 abonnees Nieuwsbrief – 1.050 ontvangers

toegankelijk voor geïnteresseerden. We gaan op zoek naar partijen met gedeelde interessegebieden, teneinde het aantal kijkers en volgers te vergroten.

Wij kijken met plezier terug op de ontwikkeling van de Foundation in 2019 en danken iedereen voor het in ons gestelde vertrouwen! Tevens danken we ons eigen team aan medewerkers, het

• Ook in 2020 gaat onze zoektocht naar passende banen en werkgevers voor de deelnemers aan

medisch team en onze ambassadeurs. In het jaarverslag leest u uitgebreid over onze inzet.

de Class onverminderd door. De lichting van Class6 zal het programma afronden, terwijl een

Dankzij de prachtige foto’s krijgt u een duidelijk beeld van onze impact. Tenslotte hopen we ook

nieuwe lichting, Class nummer 7 inmiddels, zal gaan starten. We onderzoeken de mogelijkheid

volgend jaar weer op ieders steun en toewijding te mogen rekenen.

om de Class-formule nu landelijk te verspreiden, alwaar samenwerkingspartners gesitueerd in een andere regio werken onder regie van de Foundation.

In het addendum kunt u lezen welke impact de Corona-crisis heeft op de activiteiten van de Edwin van der Sar Foundation.

• De Ouder Kind Dag krijgt een vervolg naar aanleiding van het succes in 2019. De gezinnen met een kind met hersenletsel zijn medio september 2020 weer welkom voor een dag vol sport-,

Met sportieve groet,

vriendschap en kennisdeling.

Bestuur Edwin van der Sar Foundation J.M.P. Van Kesteren – Van der Sar (voorzitter)

• En het project ‘Veilig fietsen naar School’ gaat uitbreiden. Na de provincies Overijssel en Gelderland. worden de fietshelmen nu ook uitgedeeld op basisscholen in Noord- en Zuid

A.A. Geerdes E.P. Goergen

Holland en Friesland. De fietshelm krijgt bovendien een nieuwe, meer duurzame verpakking.

BESTUURSVERSLAG | JAARVERSLAG 2019 |

27


BIJLAGE 1

BATEN

LASTEN

Begroting 2020. (onderdeel van beleidsplan 2019-2021)

Baten uit eigen fondsenwerving

Besteding aan doelstelling

VriendenLoterij (ongeoormerkt)

100.000 Revalidatie

110.000

(Vermogens)fondsen

125.000 Participatie

150.000

Partners uit bedrijfsleven

115.000 Preventie

175.000

Particulieren donaties en acties

60.000 Stimulering, diversen

5.000

Subsidies van overheden

80.000 Vrijwilligers en mantelzorg

2.500

Opbrengst eigen events/projecten* (*) incl. extra project VriendenLoterij

285.000 Ouder en kind Loonkosten 765.000

Baten uit acties van derden

25.000 235.000 702.500

Kosten fondsenwerving

Andere fondsenwervende organisaties

90.000 Loonkosten

55.000

VriendenLoterij (geoormerkt)

75.000 Geoormerkt werven VL

50.000

165.000 Kosten eigen events

55.000 160.000

Overige baten Rente en soortgelijke baten

Kosten beheer en administratie 5.000 Accountants- en advieskosten 5.000 Huur kantoor

20.000 10.000

Loonkosten

12.500

Kantoorkosten

30.000 72.500

Reserves

0 Reserves

0

vanuit de eigen reserve

0 toevoeging aan eigen reserve

0

TOTAAL

28 | JAARVERSLAG 2019 | BESTUURSVERSLAG

935.000

935.000 Doelstelling/totale lasten

75,1%

Fondsenwerving/ totale baten

17,1%


BIJLAGE 2 Addendum bestuursverslag 2019, 20 maart 2020 De omstandigheden en genoemde aanpassingen hebben verstrekkende gevolgen voor de Vanaf maart 2020 heeft Nederland te maken met de Corona-crisis. De Nederlandse regering

originele begroting van 2020. Vanwege de omstandigheden is het onmogelijk om nu al een

hanteert inmiddels een aantal gezondheidsvoorschriften om verdere verspreiding van het virus

aangepaste begroting voor 2020 te presenteren. Daarvoor moet een bestuursvergadering worden

te voorkomen. De omvang en impact van deze crisis is enorm. Naast al het menselijk leed is

ingepland.

momenteel ook nog niet te bepalen welke gevolgen dit heeft voor de Edwin van der Sar Foundation. Maar dat deze crisis diepe sporen zal nalaten in het boekjaar 2020 van de

Later in het jaar hopen we meer duidelijkheid te kunnen geven over de consequenties voor de

Edwin van der Sar Foundation is gegarandeerd.

Foundation. Onze werkzaamheden worden voortgezet, zo nodig in aangepaste vorm. En vanzelfsprekend ontwijken we iedere vorm van financieel risico. Daarom is bijvoorbeeld ook

Om onze kwetsbare doelgroep ook in deze tijden te kunnen bedienen, presenteren we dagelijkse

onze vacature voor een Bureau Manager ingetrokken.

handvatten online. Denk daarbij aan tips en trainingen om het lichaam en brein fit te houden, ook als men aan huis of zorgcentrum gebonden is. Tegelijk is de Foundation bereikbaar voor

In dit verband merken wij verder op dat de Edwin van der Sar Foundation over een goede

vragen via mail en telefoon.

financiële positie beschikt om de onvoorziene tegenvallers, als gevolg van de Corona-crisis, te kunnen opvangen. Wij verwachten dan ook dat wij onze activiteiten niet alleen op korte,

Het team aan medewerkers, inclusief de voorzitter, heeft wekelijks haar vergadering, dat gaat

maar ook op langere termijn in continuïteit te kunnen voortzetten.

nu met behulp van videobellen. Het bestuur krijgt om de week een update. Veel van onze revalidatie- en participatie projecten liggen stil of kunnen slechts door in afgeslankte vorm.

Meer dan ooit is onze slogan ‘Never ever give up’ nu van toepassing. We wensen iedereen veel

Op het gebied van voorlichting kunnen we gelukkig veel mensen bereiken via onze social media.

wijsheid en sterkte toe. En we hopen u snel weer in goede gezondheid te treffen.

Onze evenementen die gepland waren in het voorjaar zijn inmiddels noodgedwongen afgelast tot

Mede namens ons team van medewerkers, de ambassadeurs en het medisch team,

en met 1 juni. En het galadiner dat wij in gedachten hadden voor november zal moeten worden verplaatst. Het past in deze tijd namelijk niet om relaties, bedrijven en andere sympathisanten uit

J.M.P. Van Kesteren – Van der Sar (voorzitter)

te nodigen voor een feestelijk diner. Zij verkeren zelf in zwaar weer en daarom zal de animo v.w.b.

A.A. Geerdes

een fondsenwervend evenement niet groot zijn.

E.P. Goergen

BESTUURSVERSLAG | JAARVERSLAG 2019 | 29


2.1 Algemeen

2.4 Financiële positie

De Stichting Edwin van der Sar Foundation is opgericht op 29 november 2011. Zij is gevestigd te

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de

Noordwijk en onder nummer 53380258 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven

De Foundation is door de Belastingdienst aangewezen als zogenaamde ANBI instelling.

hierna een opstelling van de balans per 31 december 2019 in verkorte vorm.

2.2 Bestemming van het saldo van baten en lasten De statuten van de Stichting kennen geen regeling voor de bestemming van het saldo van

Financiële structuur

baten en laten van enig jaar. Uit de bestemming van het saldo van baten en lasten vinden

31-12-2019

31-12-2018

%

%

9.962

1,1

-

-

toevoegingen aan en onttrekkingen uit reserves en fondsen plaats. Het bestuur geeft door de

Activa

benoeming van de reserves en fondsen aan op welke wijze zij de ter beschikking staande

Materiële vaste activa

middelen wenst aan te wenden. Een eventueel batig saldo bij ontbinding van de Stichting dient

Vorderingen

247.518

26,6

77.620

10,6

ingevolge artikel 10 lid 3 van de statuten overeenkomstig het doel van de Stichting besteed te

Liquide middelen

671.995

72,3

651.678

89,4

929.475

100

729.298

100

863.205

92,9

639.148

87,6

66.270

7,1

90.150

12,4

929.475

100

729.298

100

worden ten behoeve van een andere algemeen nut beogende instelling dan wel op een andere Passiva

wijze waarmee het algemeen belang wordt gediend.

Reserves en fondsen 2019

begroting 2019

2018

1.036.473

835.000

683.689

Lasten besteed aan de doelstelling, voorlichting en maatschappelijke bewustwording

-686.274

-682.500

-522.595

(A)

350.199

152.500

161.094

434

-

-

Wervingskosten

71.451

90.000

192.990

Kosten beheer en administratie

55.220

62.500

45.700

Totaal van som der kosten (B)

127.105

152.500

238.690

Totaal van bedrijfsresultaat (A-B)

223.094

-

-77.596

963

-

1.098

224.057

-

-76.498

2.3 Resultaten Baten

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Financieel resultaat Totaal van netto resultaat

30 | JAARVERSLAG 2019 | BESTUURSVERSLAG

Kortlopende schulden

2.5 Fiscale positie De Stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is uit dien hoofde niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting


3.1 Balans per 31 december 2019

3.2 Staat van baten en lasten over 2019

(na voorstel batig saldoverdeling) ACTIVA

31 december 2019 €

begroting 2019

2018

1.036.473

835.000

683.689

-686.274

-682.500

-522.595

350.199

152.500

161.094

434

-

-

Wervingskosten (13)

71.451

90.000

192.990

Kosten beheer en administratie (14)

55.220

62.500

45.700

Totaal van som der kosten

127.105

152.500

238.690

Totaal van bedrijfsresultaat

223.094

-

-77.596

963

-

1.098

224.057

-

-76.498

Bestemming 2019

Bestemming 2018

-

-42.007

101.116

91.961

29.593

-107.500

130.709

-57.546

93.348

-18.952

224.057

-76.498

31 december 2018 €

Materiële vaste activa Andere vaste bedrijfsmiddelen (1)

2019

9.962

-

VLOTTENDE ACTIVA

Baten (10) Lasten besteed aan de doelstelling, voorlichting en maatschappelijke bewustwording (11)

Lasten

Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa (2)

247.518

77.620

Liquide middelen (3)

671.995

651.678

929.475

729.298

PASSIVA

Afschrijvingen op materiële vaste activa (12)

Rentebaten

RESERVES EN FONDSEN (4) Continuïteitsreserve (5)

300.000

300.000

Bestemmingsfondsen (6)

299.670

168.961

Overige reserves

263.535

170.187 863.205

Totaal van netto resultaat

639.148 Bestemming van het saldo

KORTLOPENDE SCHULDEN Schulden aan leveranciers en handels- kredieten(7) Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen (8) Overige schulden en overlopende passiva (9)

Bestemmingsfonds "Het Fitte Brein" 23.718

73.055

7.395

6.686

35.157

10.409

Bestemmingsfonds Helmen Bestemmingsfonds Class Saldo onttrekkingen en dotaties

66.270

90.150

929.475

729.298

Verschil met saldo baten en lasten t.l.v. overige reserves Totaal

BESTUURSVERSLAG | JAARVERSLAG 2019 |

31


3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

GRONDSLAGEN Materiële vaste activa

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs

ALGEMENE TOELICHTING

inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

De activiteiten van Stichting Edwin van der Sar Foundation bestaan voornamelijk uit het realiseren van beweeg-projecten t.b.v. mensen met hersenletsel en het financieel steunen van

Vorderingen

(zorg)instellingen voor mensen met hersenletsel, ter stimulering van de revalidatie.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de

De Foundation is feitelijk gevestigd te Noordwijk (Postbus 59 2200 AB) en is ingeschreven bij de

tegenprestatie. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de

Kamer van Koophandel onder nummer 53380258.

boekwaarde van de vordering.

De Foundation is aangemerkt als een zogenaamde ANBI-instelling. Kortlopende schulden

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de stellige uitspraken van de Richtlijnen

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving, meer in

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten

het bijzonder Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen.

en andere aan het boekjaar toe te rekenen lasten. De baten worden verantwoord in het jaar

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardi-

waarin de diensten zijn verricht danwel in het jaar dat het bedrag is ontvangen c.q. door die derde

gingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen

is toegezegd.

de verkrijgingsprijs. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen.

Baten die in het boekjaar zijn ontvangen, maar betrekking hebben op lasten die in het volgende

Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

boekjaar zullen vallen, worden in het huidige boekjaar verantwoord en middels de resultaatbestemming toegevoegd aan een bestemmingsfonds.

Financiële instrumenten

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen

en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

en schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslag van financiële primaire instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

32

| JAARVERSLAG 2019 | BESTUURSVERSLAG


3.4 Toelichting op de balans

VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen 31-12-2019

31-12-2018

225.068

12.000

12.463

-

Vooruitbetaalde verzekeringen

5.644

4.257

Andere vaste bedrijfsmiddelen

2. Overige vorderingen en overlopende activa

1. Materiële vaste activa

Nog te ontvangen donaties, VriendenLoterij en subsidie

Boekwaarde per 1 januari 2019

-

Provincie Overijssel

Mutaties

Vooruitbetaling webinars voor project Het Fitte Brein

Investeringen

10.396

Afschrijvingen

-434

Vooruitbetaalde kosten

3.380

3.149

9.962

Nog te ontvangen rente

963

1.041

-

57.173

247.518

77.620

Rabobank, VermogensSparen

423.977

422.945

Rabobank, BedrijfsSpaarRekening

198.556

199.547

Rabobank, Zakelijke rekening .65

48.250

27.958

1.212

1.212

-

16

671.995

651.678

Saldo mutaties

Vooruitbetaling 50% voor project Helmen Stand per 31 december 2019 Verkrijgings- of vervaardigings- prijs Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2019

Afschrijvingspercentages (%)

10.396 -434 9.962

33,3

3. Liquide middelen

Rabobank, DoelReserveren Rabobank, Zakelijke rekening .42

BESTUURSVERSLAG | JAARVERSLAG 2019 | 33


PASSIVA Continuïteits-

bestemmings-

overige

reserve

fondsen

reserves

300.000

168.961

170.187

-

130.709

300.000

299.670

4. Reserves en fondsen Stand per 1 januari 2019 Bestemming saldo Stand per 31 december 2019

totaal

De mutaties in de fondsen zijn hieronder weergegeven: BESTEMMINGSFONDS HELMEN Stand per 1 januari

168.961

-

639.148

Ontvangen baten (geoormerkt)

288.337

-

93.348

224.057

Besteed in boekjaar ten laste van bestemmingsfonds

-187.221

-

263.535

863.205

Stand per 31 december

270.077

-

-

-

BESTEMMINGSFONDS CLASS Stand per 1 januari 5. Continuïteitsreserve

Ontvangen baten (geoormerkt)

162.500

-

De in 2016 gevormde continuïteitsreserve is gehandhaafd op € 300.000, gebaseerd op de

Besteed in boekjaar ten laste van bestemmingsfonds

-132.907

-

doorlopende kosten voor personeel en organisatie gedurende ongeveer één jaar.

Stand per 31 december

29.593

-

-

-

39.000

-

-39.000

-

-

-

BESTEMMINGSFONDS HET FITTE BREIN Stand per 1 januari 31-12-2019

31-12-2018

270.077

168.961

29.593

-

299.670

168.961

6. Bestemmingsfondsen Bestemmingsfonds Helmen Bestemmingsfonds Class

34 | JAARVERSLAG 2019 | BESTUURSVERSLAG

Ontvangen baten (geoormerkt) Besteed in boekjaar ten laste van bestemmingsfonds Stand per 31 december

De totale lasten besteed in boekjaar 2019 m.b.t. Het Fitte Brein zijn € 60.653.


KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2019

31-12-2018

23.718

73.055

7. Schulden aan leveranciers en handelskredieten) Crediteuren

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen De stichting heeft voor de huur van een kantoorruimte een huurovereenkomst afgesloten, waarbij de opzegtermijn drie maanden bedraagt. Het huurbedrag bedraagt € 1.700 per kwartaal.

8. Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing en sociale verzekeringen

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN REGELINGEN

7.395

6.686

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM De stichting heeft in het boekjaar 2020 te maken met de gevolgen van de Corona-crisis. De gevolgen van de Corona-crisis zullen verstrekkende gevolgen hebben op de originele

9. Overige schulden en overlopende passiva

begroting 2020. Echter de Stichting beschikt over een goede financiële positie om deze

Nog te betalen kosten met betrekking tot project Helmen

12.524

-

Reservering vakantiegeld

10.593

7.988

onvoorziene tegenvallers door de Corona- crisis te kunnen opvangen. De stichting verwacht

Accountantskosten

12.040

2.421

dan ook dat zij haar activiteiten niet alleen op korte termijn maar ook op langere termijn kan

35.157

10.409

voortzetten.

BESTUURSVERSLAG | JAARVERSLAG 2019 | 35


3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

BATEN ALS TEGENPRESTATIE Onder de baten als tegenprestatie zijn de volgende posten opgenomen:

2019 €

2019

begroting 2019

2018

Baten van loterijorganisaties

336.328

-

203.744

Baten van bedrijfsleven t.b.v. 10 van Noordwijk

Baten van andere fondsenwervende organisaties

126.770

-

176.843

Organisatiekosten 10 van Noordwijk

-53.370

Baten van vermogensfondsen

137.500

-

145.000

Totaal

14.480

Baten van bedrijfsleven

315.538

-

110.257

Baten als tegenprestatie

14.480

-

10.940

Baten van particulieren

45.857

-

31.455

Baten van subsidies van overheden

60.000

-

-

10. BATEN

Overige baten

-

Begroot bedrag 2019

-

835.000

-

1.036.473

835.000

683.689

Totaal

5.450

Inschrijvingen en donaties deelnemers 10 van Noordwijk

50.100

Ontvangen subsidie Gemeente Noordwijk t.b.v. 10 van Noordwijk

11.000

BATEN VAN LOTERIJORGANISATIES Onder de baten van loterijorganisaties zijn de volgende posten opgenomen: VriendenLoterij reguliere bijdrage

2019 € 100.000

VriendenLoterij geoormerkte bijdrage loten en Friends 2018

37.567

VriendenLoterij geoormerkte bijdrage loten en Friends 2019

93.761

VriendenLoterij extra projectbijdrage (Class) VriendenLoterij extra projectbijdrage (Helmen) Totaal

BATEN VAN PARTICULIEREN De baten van particulieren hebben in hoofdzaak betrekking op ontvangen donaties en giften.

36 | JAARVERSLAG 2019 | BESTUURSVERSLAG

6.750

100.000 5.000 336.328


2019

begroting 2019

2018

2019

begroting 2019

2018

686.274

682.500

522.595

196.962

-

183.474

Personeelskosten ten behoeve van de doelstelling

215.402

-

201.839

2.605

-

1.368

Helmen

187.221

-

2.806

Sociale lasten

32.924

-

30.976

Class

132.906

-

131.899

Reiskosten- en vrijwilligersvergoeding

12.307

-

10.308

Het Fitte Brein

60.653

-

51.964

5.625

-

5.048

NAH-zwemmen

50.925

-

67.556

21.823

-

20.125

6.274

-

11.300

272.246

-

251.299

23.165

-

20.983

-56.844

-

-49.460

Stimuleringsfonds

4.252

-

16.716

-215.402

-

-201.839

Beweegteam

3.726

-

7.906

Meet me @the Gym

1.750

-

2.366

Bezoldiging bestuurders

7.261

De bestuurders zijn onbezoldigd.

11. LASTEN BESTEED AAN DE DOELSTELLING, VOORLICHTING EN MAATSCHAPPELIJKE BEWUSTWORDING Specificatie:

Duo-fietsen inclusief eigen bijdrage Ouder kind dag

Vrijwilligersavond

-

Begroot bedrag 2019

-

682.500

-

686.274

682.500

522.596

Totaal

Lonen Brutoloon Reservering vakantiegeld

Ziekengeldverzekering Pensioenlasten

Toegerekend aan fondswerving en organisatie Toegerekend aan doelstelling

Toerekening personeelskosten Er zijn 4 werknemers in loondienst. De loonkosten van de 2 projectleiders worden geheel

De kosten van Het Fitte Brein kunnen worden aangemerkt als voorlichtingskosten.

toegedeeld aan lasten besteed aan de doelstelling, evenals 50% van de kosten van de

Een deel van de personeelskosten hangt daar mee samen.

communicatiemedewerkster en 70% van de kosten van de directeur. Het overige wordt toegerekend aan wervingskosten en kosten voor beheer en administratie.

BESTUURSVERSLAG | JAARVERSLAG 2019 |

37


2019

begroting 2019

2018

2019

begroting 2019

2018

Accountants-, administratie- en advieskosten

25.919

-

9.595

Personeelskosten

10.734

-

9.230

Huur kantoorruimte

6.600

-

7.379

Kosten website en film

3.078

-

6.989

Telefoonkosten

2.719

-

2.619

Assurantiekosten

1.924

-

533

Kantoorkosten

1.789

-

4.434

Drukwerk

1.030

-

3.764

12. AFSCHRIJVINGEN OP MATERIËLE VASTE ACTIVA

14 KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE

Afschrijvingen materiële vaste activa

434

-

-

Totaal

434

-

-

2019

begroting 2019

2018

13. WERVINGSKOSTEN Wervings- en promotiekosten

15.109

-

126.601

Personeelskosten

46.110

-

40.230

Porti

522

-

546

Kosten eigen events

7.289

-

24.765

Bankrente en kosten

461

-

367

Relatiegeschenken

2.943

-

1.394

Abonnementen en contributies

255

-

243

-

90.000

-

Overige algemene kosten

189

-

1

71.451

90.000

192.990

-

62.500

-

55.220

62.500

45.700

2019

2018

66,2

76,4

84,4

68,6

6,9

28,2

Begroot bedrag 2019

Begroot bedrag 2019

Doelbestedingspercentage baten Bestedingen aan doelstellingen/totale baten Doelbestedingspercentage lasten Besteding aan doelstellingen/totale lasten Wervingskostenpercentage Wervingskosten/baten

Het wervingskostenpercentage was in 2018 incidenteel hoog door de wervingskosten t.b.v. geoormerkte loten Vriendenloterij.

38 | JAARVERSLAG 2019 | BESTUURSVERSLAG


4. Overige gegevens

2019

begroting 2019

mutatie

1.036.473

835.000

201.473

-686.274

-682.500

-3.774

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Analyse verschil uitkomst met begroting Baten Lasten besteed aan de doelstelling, voorlichting en

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 De jaarrekening 2019 van Stichting Edwin van der Sar Foundation is gecontroleerd. Naar het oordeel van de accountant geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld

maatschappelijke bewustwording 350.199

152.500

197.699

van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Edwin van der Sar Foundation per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de in Nederland

Afschrijvingen op materiële vaste activa

434

-

434

Wervingskosten

71.451

90.000

-18.549

Kosten beheer en administratie

55.220

62.500

-7.280

Totaal van som der kosten

127.105

152.500

-25.395

Totaal van bedrijfsresultaat

223.094

-

223.094

963

-

963

224.057

-

224.057

Financieel resultaat Totaal van netto resultaat

geldende RJ- Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende Organisaties’. De controle is uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. De accountant is onafhankelijk van Stichting Edwin van der Sar Foundation, zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. De accountant heeft voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). De accountant vindt dat de door hen verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor het oordeel.

Het verschil van het resultaat ten opzichte van de begroting is voornamelijk ontstaan door de opbrengst van een fondsenwervend diner (ABA), welke pas medio 2019 bekend werd.

Ter vergelijking opgenomen informatie niet gecontroleerd

Bij het opstellen van de begroting stond dit evenement nog niet op de kalender voor 2019.

Op de jaarrekening 2018 is geen accountantscontrole toegepast. Derhalve zijn de ter vergelijking opgenomen bedragen in de staat van baten en lasten en de daaraan gerelateerde toelichtingen,

Daarnaast is een extra bijdrage ontvangen van de VriendenLoterij voor het project de Class.

evenals de ter vergelijking opgenomen bedragen in de mutatieoverzichten niet gecontroleerd.

Verder zijn de bestedingen ten behoeve van de doelstelling conform begroting gedaan. Ook de wervingskosten (niet meer activiteiten nodig) en kosten voor beheer en administratie liggen in lijn met de begroting.

BESTUURSVERSLAG | JAARVERSLAG 2019 | 39


BIJLAGE

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming Bestemming

Subsidies en bijdragen

Besteed aan doelstellingen

Wervingskosten

Class

Overig

Totaal

132.906

337.966

470.872

Beheer/ admin.

Totaal 2019

Totaal 2018

470.872

364.257

-

-

Uitbesteed werk, aankopen

-

Publiciteit en communicatie

25.341

-

25.341

152.760

46.110

10.734

272.246

251.299

Afschrijvingskosten

434

434

Huisvestingskosten

6.600

6.600

7.379

37.886

37.886

29.090

Personeelskosten

84.142

131.260

215.402

Kantoor- en algemene kosten Totaal

217.048

Begroot

469.226

686.274

71.451

55.654

813.379

804.785

682.500

90.000

62.500

835.000

650.000

De kosten van de algemeen manager zijn voor 70% toegerekend aan lasten besteed aan de doelstelling, waarvan 20% aan het project Class. Verder is 20% verdeeld naar wervingskosten en 10% naar administratie. De kosten van de medewerkster communicatie zijn voor 50% toegerekend aan lasten besteed aan de doelstelling. De overige 50% is toegerekend aan wervingskosten. De kosten van de projectleider Class zijn toegerekend aan het project Class. De kosten van de tweede projectleider zijn verantwoord onder de overige lasten besteed aan de doelstelling.

40 | JAARVERSLAG 2019 | BESTUURSVERSLAG


MISSIE

Het faciliteren van wekelijks beweegaanbod

Het is onze missie om de kwaliteit van leven van mensen met hersenletsel te verbeteren d.m.v.

Voor veel mensen met hersenletsel zijn aangepaste omstandigheden nodig om te kunnen

beweging en deskundige begeleiding.

sporten. Denk daarbij aan deskundige begeleiding en een prikkelarme omgeving. De Edwin van der Sar Foundation zorgt voor de ideale omgeving door samen te werken met

Wij doen dit door inspirerende (beweeg)faciliteiten, begeleiding en uitdaging aan te bieden.

zorgprofessionals en het reguliere sportaanbod. Denk daarbij aan het inhuren van deskundige

Door mensen met hersenletsel zelf de positieve effecten van beweging en structuur te laten

begeleiders en huren van exclusief badwater (zwemmen) en sportscholen (fitness). De mensen

ervaren. En door optimistische informatie te delen met deze doelgroep, hun omgeving en

die gebruik maken van dit aanbod noemen wij deelnemers.

de Nederlandse maatschappij over het leven met - en het mogelijk voorkomen van hersenletsel/-schade.

Het faciliteren van publieklezingen en webinars Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken organiseert de Edwin van der Sar Foundation

VISIE

diverse evenementen en bijeenkomsten. Daar vertellen we graag over het belang van een fit brein

Op dit moment zijn er in Nederland circa een miljoen mensen met een hersenziekte of niet

en andere, brein-gerelateerde onderwerpen.

aangeboren vorm van hersenletsel. Doordat dit aantal (cumulatief) jaarlijks groeit, verwacht men dat dit totaal, in de aankomende 10 jaar, zal verdubbelen. De afgelopen jaren is duidelijk

Het betrekken van zorgprofessionals bij al onze projecten en evenementen

geworden wat de positieve effecten van sport en bewegen zijn op een leven met hersenletsel.

Omdat we graag werken in het verlengde van de zorgketen staan we in nauw contact met de

Daarbij komt dat een gezond en actief leven de kans op hersenletsel kan verkleinen. Dit in acht

zorg-professionals. In veel gevallen worden zij ook betrokken bij de ontwikkeling van (nieuwe)

nemende houdt de Foundation er de volgende visie op na.

projecten In sommige gevallen worden specialisten geraadpleegd met toestemming van

• Sport en bewegen draagt bij aan een beter leven met hersenletsel. Daar willen wij de

deelnemers. Het werkt ook andersom. De ervaringen die de professionals opdoen tijdens

ondersteuning voor bieden. • Een vitaal, dagelijks leven verkleint de kans op hersenletsel. Wij willen bijdragen aan dat

uitvoering van onze events en activiteiten nemen ze mee naar eigen werkveld en werkzaamheden.

bewustzijn. • Wij geloven in de kracht van samenwerking, het delen van informatie, ervaring en inspiratie.

Samenwerking met partners Om onze projecten draagvlak en kracht bij te zetten is samenwerking noodzakelijk.

STRATEGIE

We mogen daarbij rekenen op support van derden. Op deze manier bereiken we niet alleen onze

Om de kwaliteit van leven met hersenletsel met hersenletsel te verbeteren realiseren wij

eigen doelgroep en achterban, maar is er ook sprake van kruisbestuiving. Met inzet van samen-

(beweeg)projecten op gebied van revalidatie, participatie en preventie. Elk van onze projecten en

werkingspartners zoals: overheid, bedrijfsleven, vermogensfondsen, loterij-organisatie en andere

activiteiten zorgt ervoor dat de onderdelen van onze doelstellingen worden verwezenlijkt.

hersenletsel-stichtingen groeien niet alleen onze projecten in omvang en impact, maar bereiken

Onze strategie is om daarbij steeds meer mensen te bereiken, middels:

we tegelijk ook meer mensen.

BESTUURSVERSLAG | JAARVERSLAG 2019 |

41


Organisatie van sportevenementen

Om deze doelen te bereiken verricht de Edwin van der Sar

Om onze doelstelling te ondersteunen organiseren we een aantal sportieve evenementen.

Foundation de onderstaande werkzaamheden:

Die kennen een mix van fondsenwerving en bewustwording. De evenementen bieden enerzijds

• het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere organisaties;

een podium voor onze ‘kom in beweging’ - boodschap en zorgen anderzijds voor een financiële

• het organiseren van revalidatie-, participatie- en preventieprojecten;

opbrengst t.b.v. onze projecten.

• het financieel ondersteunen van derden-projecten t.b.v. mensen met hersenletsel; • het creëren van bewustzijn/aandacht voor de uitdagingen van deze doelgroep;

Ondersteuning van acties van derden

• verspreiden van informatie en advies voor een gezond brein;

We ondersteunen de (sportieve) ambitie of acties van derden. Een persoon of instelling die zich

• het inzamelen van gelden t.b.v. de projecten.

op een positieve manier inzet voor de missie van de Edwin van der Sar Foundation kan op bijval rekenen. We werken graag samen met andere initiatieven met een sociaal, maatschappelijk

Doelrealisatie

karakter, zoals acties van Rotary-, Ronde tafel-, Lions- en serviceclubs. En uiteraard werken we

Alle projecten van de Edwin van der Sar Foundation kennen een duidelijk doel. Daarbij geldt

graag mee aan het verwezenlijken van sportieve dromen van mensen met hersenletsel,

hoofdzakelijk de insteek om zo veel als mogelijk mensen te kunnen helpen of bereiken met de

de zogenaamde ervaringsdeskundigen. Daarbij betrekken we ook graag onze achterban zodat de

projecten. Het is echter ook belangrijk om de impact van onze inzet meetbaar te maken.

acties een optimaal bereik kennen.

Dat is noodzakelijk om projecten te kunnen verbeteren en om meer grip te krijgen op de invulling en uitvoering. • Preventie: voorlichting en bewustzijn

DOELSTELLING

• Revalidatie: aanbieden van handvatten

De doelstelling van Stichting Edwin van der Sar Foundation (geregistreerd onder KVK-nummer

• Participatie: voorlichting en handvatten

53380258) betreft het bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen met hersenletsel door sport en bewegen en het organiseren van preventie- en participatie activiteiten waarbij aandacht

Er is een onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Nivel m.b.t. het project de Class.

wordt gevraagd voor en/of besteed aan mensen met hersenletsel.

De aanbevelingen van dit onderzoek zijn inmiddels opgevolgd. En in 2019 is een effectencalculatie gemaakt door het Verweij Jonker Instituut. Tevens is er voor dit project de

De Edwin van der Sar Foundation biedt mensen met hersenletsel handvatten op het gebied van

‘theory of change’ uitgewerkt.

revalidatie en participatie. Daarnaast zetten wij ons in voor preventie en meer bewustzijn v.w.b. hersenletsel en hersenziekten.

Gedurende de beleidsperiode 2019-2021 zullen we de andere projecten nader onderzoeken en evalueren.

42

| JAARVERSLAG 2019 | BESTUURSVERSLAG


CONTINUÏTEITSRESERVE

PENSIOENEN

Sinds 1 januari 2016 is een continuïteitsreserve gevormd van € 300.000 om zeker te stellen dat de

De stichting heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering.

Foundation ook in toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De omvang van deze reserve is

De over het verslagjaar verschuldigde pensioenlasten worden in de staat van baten en lasten

gerelateerd aan de organisatiekosten van de Foundation voor de periode van 1 jaar.

verantwoord.

De hoogte van de continuïteitsreserve is binnen de norm van de richtlijn ‘Reserve Goede Doelen’ t.w. maximaal 1,5 maal de kosten van de werkorganisatie.

De instelling heeft een pensioenregeling bij Brand New Day PPI. Op deze pensioenregeling zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte of

BESTEMMINGSFONDS

contractuele basispremies betaald door de werkgever.

De bestemmingsfondsen zijn reserveringen waarbij door een derden een specifieke besteding is aangebracht. De bestemmingsfondsen worden in de jaarrekening verantwoord.

RISICO ANALYSE De Edwin van der Sar Foundation heeft een analyse gemaakt v.w.b. risico’s die de stichting loopt

BELEID TEN AANZIEN VAN BELEGGINGEN

of in de toekomst zou kunnen lopen. Ook is gekeken naar maatregelen om risico’s te beperken.

Er wordt niet belegd. In het verleden is dat ook niet gedaan. De reserves van de stichting staan

Er zijn verschillende risico’s geïdentificeerd, op gebied van evenementen/projecten, financiën en

vanaf 2020 op bankrekeningen bij twee verschillende banken (Rabobank en ABN AMRO).

bescherming van privacygevoelige persoonsgegevens.

PERSONEELSBELONINGEN

Evenementen

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning van de directie

De stichting organiseert diverse evenementen en ondersteunt (financieel) of realiseert diverse

volgt de Foundation de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen Nederland.

projecten. Als deelnemers zich inschrijven voor deelname aan een evenement of project in eigen

De Adviesregeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het

beheer van de Edwin van der Sar Foundation, doen zij dat geheel op eigen risico. De zaken die wij

jaarinkomen. Deze beloning bleef binnen de het gestelde maximum.

menen te moeten verzekeren: • Ongelukken, ongevallenverzekering werknemers

De salarissen van de overige 3 medewerkers zijn gebaseerd op een vergelijking van kwaliteit en

• Aansprakelijkheid, WA-verzekering werknemers en een bestuursaansprakelijkheidsverzekering

prestaties bij andere, vergelijkbare goede doelen organisaties. Lonen, salarissen en sociale lasten

• Ziekte, verzuimverzekering werknemers

worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover

• Evenementen, evenementenverzekering bij evenementen groter dan 1000 mensen

ze verschuldigd zijn aan werknemers.

BESTUURSVERSLAG | JAARVERSLAG 2019 | 43


Financieel

en samenstelling van het team, bestuur en medisch team. Via een donatieknop kunnen

De lange termijn financiering van de stichting krijgt continu onze aandacht. Deze risico’s zijn

supporters een donatie doen. Via een aanvraagformulier kunnen mensen vragen of aanvragen

over het algemeen wel goed in te schatten over een periode van ruim een heel jaar.

voor steun indienen.

De Edwin van der Sar Foundation beschikt over enige financiële reserves, waaronder de continuïteitsreserve. Daar wordt niet mee belegd. Wel wordt er geïnvesteerd in geoormerkt

• Social media. De Foundation is actief op diverse sociale mediakanalen als Instagram,

werven van loten bij de VriendenLoterij.

Facebook, Twitter en LinkedIn. Daar communiceren we over actualiteiten. We haken aan op relevante ontwikkelingen of gebeurtenissen en promoten eigen evenementen of acties van

Privacy

derden. Door een actieve schare aan volgers, welke in aantal toeneemt, bereiken we daarmee

De doelgroep van de Edwin van der Sar Foundation bestaat uit mensen met hersenletsel.

veel mensen. De ambassadeurs en deelnemers van de Edwin van der Sar Foundation spelen

Aan deelnemers van onze project de Class kan worden gevraagd om gegevens te delen met de

hierbij een stimulerende rol. In een enkel geval wordt er gebruik gemaakt van betaalde promotie

medewerkers of aan de betrokken coaches, begeleiders etc. Het delen van deze gegevens

omwille van een groter online bereik. Men kan reacties plaatsen of vragen stellen door te reageren

gebeurt op vrijwillige basis. De Edwin van der Sar Foundation deelt deze gegevens, zonder

op onze berichten.

nadrukkelijke toestemming van de deelnemer, niet met derden. • Nieuwsbrief. De mensen die hebben aangegeven de Edwin van der Sar Foundation te willen Indien nodig wordt er ook medische informatie wordt gedeeld op vrijwillige basis. Deze medische

volgen ontvangen de tweemaandelijkse nieuwsbrief. Op de social media kanalen en de website

informatie komt niet bij medewerkers van de Foundation terecht. De stichting beheert geen

wordt slechts een deel van de items aangegeven. Via de nieuwsbrief kan men meer informatie

medische gegevens.

lezen m.b.t projecten, acties, evenementen of resultaten.

COMMUNICATIE

• Media. Via radio, tv of geschreven media bereiken we veel mensen, buiten de doelgroep.

Onze communicatie met mensen met hersenletsel, hun omgeving en de zorgprofessionals is van

Het gaat dan vaak om algemene informatie. Dit gebeurt enkel op basis van free publicity.

groot belang. Maar de naamsbekendheid verbeteren onder de rest van Nederland is ook onze

Er wordt niet betaald voor publiciteit via commercial, advertorial of zendtijd.

ambitie. Het bereiken van deze doelgroep(en) gebeurt rechtstreeks via de eigen communicatiekanalen en die van onze (samenwerkings)partners. De tone-of-voice is louter positief waarbij

PROJECTCOMMUNICATIE

vooral de vooruitgang en het perspectief zal worden benadrukt. De Edwin van der Sar

Voor elk project stelt de projectleider i.s.m. medewerker communicatie een communicatieplan

Foundation zet de doelgroep in haar kracht onder het motto ‘never ever give up’ .

op. Teneinde zoveel als mogelijk mensen te bereiken en waar nodig te betrekken. Dit plan wordt tijdens het lopende project regelmatig geëvalueerd en aangepast.

• Website. De website geeft alle algemene informatie over de Edwin van der Sar Foundation.

De Edwin van der Sar Foundation gelooft in de kracht van samenwerken en zal daarom, via de

Zoals een overzicht van onze nieuwsberichten, projecten, resultaten, sponsors/friends/partners

projectcommunicatie, de inzet van haar samenwerkingspartners ruimschoots benoemen.

44 | JAARVERSLAG 2019 | BESTUURSVERSLAG


S T 2019 OPBRENG € 100.000,-

, 5 3 4 . € 172

GEOORMERK UIT G

TE OPBRENGST:

n: Uitt te keren aa ri 2020, ruaari bru f br fe 6 feb

Amsterdam

GST: ERKTE OPBREN UIT ONGEOORM

€ 72.435,-

Sar Edwin van der

Foundation

ndenLoterij nn, Voorzitter Vrie Boudewijn Poelma

in 2019 9 € 172.4 435,- naaar Edwiin van der Sar Foundattion Bij de VriendenLoterij gaat minimaal 40% van elk verkocht lot naar goede doelen die maatschappelijke initiatieven ondersteunen en mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden. Ook Edwin van der Sar Foundation ontvangt jaarlijks een bijdrage van de VriendenLoterij waarmee zij het verschil kunnen maken.

Voor meer informatie kijk op www.vriendenloterij.nl

Sigr id van Aken,

nLoterij Directeur Vriende


Edwin van der Sar Foundation Jonckerweg 13 2201 DZ Noordwijk Tel: 071 - 760 00 76 KVK 53380258 info@edwinvandersarfoundation.nl www.edwinvandersarfoundation.nl twitter.com/vdsarfoundation facebook.com/edwinvandersarfoundation instagram.com/edwinvandersarfoundation