Jaarverslag Edwin van der Sar Foundation 2016

Page 1

Jaarverslag 2016VOORWOORD

Revalidatie

Zo startte dit jaar een groep talentvolle jongeren met

Op ruim 140 locaties in Nederland realiseert de Foundation

hersenletsel een op-maat begeleidingstraject, met als doel

een beweeg-aanbod specifiek voor mensen met hersen-

een eigen, passende baan. Samen met een taks-force aan

Een infarct, beroerte of (verkeers)ongeval kan leiden tot

letsel. Denk daarbij aan fitness, zwemmen en fietsen in een

begeleiders vormen zij de ‘Class’. U leest er alles over in dit

blijvend hersenletsel. Het kan iedereen overkomen.

prikkelarme omgeving met deskundige begeleiding.

jaarverslag.

Plotseling is alles anders. De acute zorg in Nederland is

Daar sporten nu wekelijks circa 2400 mensen onder aan-

goed georganiseerd, maar de echte uitdaging begint pas

gepaste omstandigheden. Dit zijn geen patiënten, geen

Preventie

als men thuis komt na het ziekenhuis en/of het

cliënten, maar vrijwillige deelnemers. Naast verbetering van

Omdat voorkomen nu eenmaal beter is dan genezen zien

revalidatiecentrum.

hersen- en lichaamsfuncties zorgt het sporten bovendien

wij ook een taak voor ons weggelegd op het gebied van

Ondanks de schrik, mogelijk lichamelijke beperkingen

van opbouw van zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en sociaal

preventie. Via onze gratis publiekslezing Het Fitte Brein

en chronische vermoeidheid wil men er alles aan doen

contact. Kijk op onze website voor alle locaties. U bent daar

geven wij al jaren aandacht aan het belang van beweging

om zo goed mogelijk te herstellen. Om uiteindelijk weer

van harte welkom.

voor lichaam en brein. Het is een uitdaging om jong- en oud

mee te kunnen doen in de maatschappij. Zoals men dat voor het letsel ook gewend was.

Voor deze mensen is er vooral na de zorg-fase nog veel winst te behalen. De eerste jaren nadat het letsel is

“Naast revalidatie richten we ons op preventie en participatie”

opgelopen, zijn cruciaal voor het verdere herstel. Zo snel

Participatie

met deze boodschap te bereiken. En gelukkig staan we

mogelijk intensief aan de slag luidt het advies, maar waak

Vanaf de oprichting van de Foundation in 2012 heeft

daarin niet alleen. Naast een immer groeiende achterban via

voor overbelasting. Eenmaal thuis krijgt men veelal

beweging altijd een centrale rol gespeeld in onze

sociale media zien we steeds meer mensen actief bij onze

ondersteuning van een ergo-of fysiotherapeut.

activiteiten. En dat doet het nog steeds. Maar sinds dit jaar is

projecten en evenementen. Dit jaarverslag geeft u een

daar een nieuw speerpunt bijgekomen: Participatie.

duidelijk beeld van onze activiteiten in 2016. Wij kijken terug

Maar die wekelijkse bezoeken zijn lang niet genoeg om het

Na de herstelperiode is meedoen in de maatschappij enorm

op een mooi jaar en zien 2017 dan ook met veel vertrouwen

gewenste resultaat te behalen. De Edwin van der Sar

belangrijk. Zo goed als dat mogelijk is. We willen mensen

tegemoet.

Foundation biedt mogelijkheden om verder te werken aan

met hersenletsel graag meer maatschappelijke kansen en

herstel.

een beter toekomstperspectief bieden.

Maurice Brederode, Directeur Edwin van der Sar Foundation www.edwinvandersarfoundation.nl


Statutaire naam

Stichting Edwin van der Sar Foundation

Vestigingsplaats

Noordwijk

Opgericht Rechtsvorm

2011

De Edwin van der Sar Foundation realiseert beweeg-

Stichting

projecten voor mensen met (niet aangeboren) hersenletsel.

Bestuur

Annemarie van der Sar (voorzitter) Esther Goergen (secretaris) Lex Geerdes (penningmeester)

Directie

Maurice Brederode

Medewerkers Medisch kernteam

Missie Beweging zorgt voor het herstel van hersenfuncties en verkleint de kans op een herhaling/terugval.

Tessa van der Salm (communicatie) Michael Vallen (projectmedewerker) Prof. dr. Erik J.A. Scherder Hoogleraar en hoofd afdeling Klinische Neuropsychologie, Vrije Universiteit Hoogleraar Bewegingswetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen Prof. dr. Anne Visser-Meily Hoogleraar Revalidatiegeneeskunde, Medisch hoofd Neurorevalidatie, Universitair Medisch Centrum Utrecht Prof. dr. G. Kwakkel Hoogleraar Neurorevalidatie, VU Medisch Centrum Amsterdam dr. Piet Bon Huisarts, o.a. medisch team Oranje en voormalig clubarts Ajax

Visie Een actief en zelfstandig leven voor mensen met hersenletsel.


“ONZE HERSENEN GAAN BETER WERKEN ALS WE MEER BEWEGEN. RUST ROEST.”

Prof. dr. Erik J.A. Scherder


PROJECTEN

Meet me @ the Gym

nah-zwemmen met begeleiding

Een reguliere sportschool is voor mensen met hersenletsel

Op meerdere locaties in Nederland realiseren we zwem-

vaak een brug te ver. Er zijn te veel prikkels en men vindt er

uren voor mensen met een hersenbeschadiging. Daarbij

niet de juiste begeleiding. Daarom biedt ons project

maken we gebruik van de faciliteiten van de revalidatie-

Meet me @ the Gym mensen met hersenletsel in de

centra. Ook is deskundige begeleiding hierbij gegarandeerd.

chronische fase een sportprogramma op maat bij erkende

Deze zwem-uren zijn met name bedoeld voor mensen die na

beweegcentra in Nederland.

hun medische behandeling weer thuis zitten (1e lijn).

In 2016 hebben 92 beweegcentra in Nederland het

Het zwemmen is ideaal voor herstel van motoriek en even-

MM@TG-certificaat behaald.

wicht, maar bovendien ook een gezellige groepsactiviteit!

PARTNERS: HERSENSTICHTING, VRIENDENLOTERIJ, FIT!VAK (winnaar Tafisa Award 2015)

In 2016 zijn er in totaal 22 NAH-zwemlocaties door heel Nederland. PARTNER: REVALIDATIE NEDERLAND

De Edwin van der Sar Foundation initieert beweegprojecten en projecten gericht op maatschappelijke participatie voor mensen met hersenletsel. Voor de realisatie van onze projecten werken wij graag samen met landelijke partijen en staat deskundigheid altijd voorop. Op deze manier bereiken wij een grote groep patiĂŤnten en zijn wij verzekerd van de juiste kwaliteit van zorg en begeleiding.


Koffers voor fysio- en ergotherapeuten

Beweegtuin

De Class

Met een beweegtuin wordt een buitensportterrein

In 2016 volgde een groep van 22 ambitieuze jongeren, allen

Ergotherapeuten stellen mensen in staat om opnieuw hun

gecreĂŤerd waar bewoners van woon/zorginstellingen onder

met niet-aangeboren hersenletsel een jaar lang een speciaal

dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt

vakkundige begeleiding kunnen trainen. Tevens zijn

coaching traject met aandacht voor studie, werk en sport.

door lichamelijke problemen. Jaarlijks verspreiden wij

senioren uit de buurt welkom om hun conditie op peil te

Door middel van verschillende workshops, trainingen en

50 koffers vol handige hulpmaterialen aan ergotherapeuten

houden en heeft de tuin een sociale functie.

testen kregen zij de tools aangereikt om hun talenten verder

in Nederland, zo ook in 2016. De inhoud van de koffers is

De speciale beweegtoestellen in de tuin motiveren gebrui-

te ontwikkelen. Het uiteindelijke doel van de Class is het

specifiek samengesteld voor ergotherapie bij hersenletsel.

kers om oefeningen te doen met behulp van zorgverleners

vinden van een passende baan. Hoewel dit niet in alle

Met deze hulpmiddelen komen wij nu letterlijk bij de

of familie. Met Nijha Sport en Spelen ontwikkelden wij

gevallen gelukt is geven alle deelnemers aan dat zij wel een

mensen thuis.

beweegtoestellen die speciaal geschikt zijn voor mensen

persoonlijke ontwikkeling hebben doorgemaakt die ze

met hersenletsel. Denk hierbij aan toestellen waarbij

zonder het project niet hadden bereikt. Eind 2016 is er een

kracht, stabiliteit en uithoudingsvermogen getraind kunnen

tweede, nieuwe groep van young professionals gestart met

worden, maar ook cognitieve vaardigheden, bijvoorbeeld

de Class.

PARTNERS: ERGOTHERAPIE NEDERLAND, KNFG

door een spelelement toe te voegen. PARTNER: NIJHA SPORT EN SPELEN

PARTNERS: FONDS NUTS OHRA


Duofietsen voor woon- en zorgcentra

Beweegteams

Een duofiets maakt het voor personen die minder mobiel

hersenletsel is dit niet altijd vanzelfsprekend. Zeker

Sport- en spelmaterialen voor ziekenhuizen en revalidatiecentra

zijn mogelijk om meer te bewegen en vaker buiten te komen.

in de woonzorgcentra is het lastig om structurele mogelijk-

Zorginstellingen kunnen een sport- en spelpakket aanvragen

Door de duofiets kunnen mensen met een beperking nu

heden te creëren voor beweging. De Edwin van der Sar

bij de Foundation. Het pakket is samengesteld door een

samen met een begeleider fietstochten maken.

Foundation ondersteunt deze zorginstellingen middels de

bewegingsdeskundige en is uitermate geschikt voor herstel-

De aangepaste fiets wordt gemaakt in een special limited

inzet van Beweegteams. Wij geven 3x een (wekelijks) bezoek

oefeningen van mensen met een hersenbeschadiging,

edition en wordt geleverd in onze herkenbare oranje kleur.

van het beweegteam en na afloop een implementatieplan

bijvoorbeeld d.m.v. evenwichts- en coördinatiespellen.

Instellingen krijgen een donatie van onze Foundation waar-

op maat voor een bewegingsbeleid conform de IGZ

In 2016 kregen 7 instellingen het sportpakket ‘Edwin’ of

mee zij de duofiets zelf kunnen aanschaffen. In 2016 kregen

bouwstenen. Bij een zelfstandige voortzetting van de

‘Annemarie’ uitgereikt.

in totaal 8 zorg- en welzijnsinitiatieven een duo-fiets van de

beweegsessies krijgen de instellingen ook de benodigde

Foundation.

spelmaterialen van de Foundation. In 2016 bezocht het

PARTNERS: VEGRO, VAN RAAM

Beweging is enorm belangrijk, maar voor mensen met

beweegteam 18 zorg-instellingen. PARTNER: SPORTIEF PLAN

PARTNER: REVALIDATIE NEDERLAND


“DOOR DE CLASS WEET IK WAT IK WIL EN HOE IK ER MOET KOMEN” Sharon Huls, deelnemer aan de Class 2016


STIMULERINGSFONDS

De Tovertafel De Tovertafel is een speels product ontwikkeld voor speciale doelgroepen, zoals mensen met een verstandelijke beperking, dementie of autisme. Een projector aan het plafond projecteert de spellen op een tafel. De sensoren detecteren hand- en armbewegingen zodat de projecties direct reageren.

De interactieve spellen stimuleren fysieke activiteit en sociale interactie. De spellen zijn uitdagend en prikkelend en kunnen zelfstandig of in groepsverband gespeeld worden.

De Tovertafel en NAH I.s.m. de Tovertafel streven we naar meer beweging, interactie en ‘geluksmomentjes’. Voor de Foundation en de leverancier van de Tovertafel is het belangrijk om te weten welke toepassingen passend zijn voor de doelgroep nietaangeboden-hersenletsel. Zijn de bestaande spellen passend of moeten er nieuwe spellen worden ontworpen. En hoe moeten deze nieuwe games er dan uit zien?

In 2016 kregen 12 instellingen een tovertafel in bruikleen via de Edwin van der Sar Foundation. Dat betekent dat zij de tafel 1 maand gratis kunnen uitproberen, inclusief installatie en demontage. Op die manier kan een (zorg)instelling testen of de Tovertafel een goede aanwinst is voor haar cliënten/ bewoners/patiënten en kunnen zij meedenken over de creatie en inhoud van nieuwe spellen, passend voor de doelgroep met NAH.

Het Stimuleringsfonds van onze Foundation biedt financiële ondersteuning aan projecten en initiatieven van derden. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage dient het project aan een aantal voorwaarden te voldoen. Is het project gericht op beweging, sport of maatschappelijke participatie voor mensen met hersenletsel en valt het binnen onze beschreven werkgebieden? Dan kan een aanvraag worden ingediend.


Innovatie / ontwikkeling

Inrichting / faciliteiten

Waar onderzoek naar hersenziekten hopelijk oplossingen

De faciliteiten leveren altijd een bijdrage aan verbetering

Evenementen / actieve dagbesteding

biedt in de toekomst, concentreren wij onze werkzaam-

van, stimulans en inspiratie tot meer levenskwaliteit van

Door een hersenbeschadiging kan het leven van de een op

heden op de mensen die vandaag de dag hulp nodig

hersenletsel patiĂŤnten. Dit geldt zowel tijdens de

de andere dag ingrijpend veranderen. Terugkeer naar het

hebben. De Foundation onderscheidt zich door een

revalidatiefase, als daarna.

‘normale leven’ is niet voor iedereen weggelegd. Wij vinden

pragmatische aanpak, met concrete handvatten om in

het belangrijk dat deze mensen actief en sociaal betrokken

beweging te komen. Daar waar door bezuinigingen extra

Zwembadlift en andere toebehoren

blijven. Actieve dagbesteding en inspirerende evenementen

of intensievere zorg en begeleiding niet mogelijk zijn

Speciale trainingsapparatuur

gaan negatieve gevoelens tegen en geven zelfvertrouwen en

moeten nieuwe, creatieve oplossingen worden bedacht.

Aanpassing voor woon-zorglocaties inrichting

houvast.

Om te innoveren en vernieuwen is er echter geld nodig. Wij dragen hier als Foundation graag aan bij.

De Tovertafel Games voor nah Oefen App beroerte

Ondersteuning t.b.v. aangepast sportaanbod


Aantal gasten totaal in 2016

2780 personen

Aantal respondenten enquête

489

man

42%

vrouw

58%

jonger dan 25 – 50 jaar

33,1 %

51 – 65 jaar

51,5 %

66 jaar en ouder

15,4 %

basisonderwijs/vmbo

10,6 %

mavo/ havo/vwo

27,5 %

hbo/wo

61,9 %

Bestuurders Annemarie van der Sar en Lex Geerdes aanwezig in Apeldoorn De Edwin van der Sar Foundation is al drie jaar lang

Dankzij de financiële ondersteuning van deze partners is de

Bijvoorbeeld onze ambassadeurs Willem Philipsen en Suzanne

trotse partner van Het Fitte Brein. Het Fitte Brein is de

publiekslezing gratis toegankelijk voor geïnteresseerden.

de Jong. Hun persoonlijke verhalen zijn een waardevolle

publiekslezing waarbij oud schaatskampioen Ard

In de zaal zien we mensen van allerlei leeftijden en oplei-

toevoeging, gezien de positieve reacties en waardering vanuit

Schenk, neurobioloog Dick Swaab en neuropsycholoog

dingsniveau.

het publiek.

Erik Scherder, ieder vanuit hun eigen perspectief, de

Naast de lezing is er ook een informatie-markt waarbij men

invloed van bewegen op het brein bespreken. Met de

de sprekers persoonlijk kan ontmoeten en waar de partners

Als Foundation vinden we het belangrijk om deze publieks-

publiekslezing bestrijden we in-activiteit. Want door alle

oa. meer vertellen over hun werk.

lezing te ondersteunen. Daarmee kunnen we het belang van

technologische vooruitgang bewegen we steeds minder.

bewegen nog eens extra onderstrepen. Wij zien dat als een

En dat is een zorgwekkende trend voor zowel het

In 2016 organiseerden wij 3 edities Het Fitte Brein. In achter-

vorm van preventie. Uit de enquêtes na afloop blijkt dat onze

lichaam als het brein!

eenvolgens Heerenveen, Tilburg en Apeldoorn mocht

boodschap goed is overgekomen. En dat gemiddeld 66,9 procent

De Edwin van der Sar Foundation is founding partner van

Het Fitte Brein steeds rekenen op een uitverkochte zaal.

van de respondenten aangeeft: Ja, ik ga meer bewegen!

Het Fitte Brein en maakt de lezing mogelijk in samenwerking

In Apeldoorn was dat zelfs een record-aantal van 1300

met lokale sponsoren, Alzheimer Nederland en de

gasten! Sinds dit jaar worden er ook gastsprekers toege-

Meer informatie over Het Fitte Brein en de eerstvolgende editie

Hersenstichting.

voegd aan het vaste programma.

van de lezing vindt u op www.hetfittebrein.nl


“DE BEWONERS HEBBEN ENORM VEEL PLEZIER VAN DE BEWEEGSESSIES” Vivian Boelen, directeur Wonen met Zorg, woon- zorgcentra Vierstroom


In 2016 volgden de eerste 22 young professionals met hersenletsel een intensief coachings traject op het gebied van sport, werk en studie. Het uiteindelijke doel was het vinden van een passende baan. Hoewel dit niet in alle gevallen gelukt is geven alle jongeren aan dat de Class hen geholpen heeft in hun persoonlijke ontwikkeling en dat zij nu een beter beeld hebben van hun kansen en mogelijkheden in de toekomst.

Eind 2016 hebben wij de eerste lichting jongeren na een

Fonds Nuts Ohra en de Edwin van der Sar Foundation

intensief jaar uitgezwaaid en is een nieuwe groep jongeren Het doel van het programma is het verkleinen van het

gestart. Uit het oog betekent echter niet uit het hart en we

verschil in maatschappelijk perspectief tussen jongeren tot

zullen de eerste lichting dan ook niet geheel loslaten.

25 jaar met een chronische aandoening en hun gezonde

Zij kunnen altijd rekenen op onze steun en ook andersom

Het project de Class wordt 3 jaar lang ondersteund

leeftijdgenoten. De kracht van deze jongeren en hun ontwik-

hebben wij in de jongeren waardevolle ambassadeurs

vanuit het programma Zorg en perspectief van Fonds

keling staat daarbij centraal en niet de beperking door de

gevonden!

Nuts Ohra (FNO). Dit fonds zet zich in voor het vergroten

aandoening. Het programma ondersteunt daarom projecten

.

van kansen voor kwetsbare doelgroepen op het gebied

die bijdragen aan hun sociale participatie op het gebied van

van gezondheid, kwaliteit van leven en

school, sport, werk en zorg.

toekomstperspectief. Het programma Zorg en Perspectief richt zich specifiek

De doelstellingen van ons project de Class sluiten naadloos

op het vergroten van kansen voor jongeren met een

aan bij het programma Zorg en Perspectief. We hebben in

chronische aandoening.

FNO dan ook een waardevolle partner gevonden die ons de kans en ruimte geeft om dit project op te zetten en uit te bouwen.


PARTNERS

zorg én perspectief

Vriendenloterij

Vegro

De VriendenLoterij zet zich in voor een sportieve en gezonde

Vegro en de Edwin van der Sar Foundation hebben hun

samenleving. Daarom steunt zij goede doelen op het gebied

partnerschap ook in 2016 gecontinueerd. Met een

van gezondheid en welzijn. Ook de Edwin van der Sar

sponsorbijdrage ondersteunt Vegro voor het vierde jaar op

Foundation kan rekenen op de steun van de VriendenLoterij.

rij de Edwin van der Sar Foundation.

Yvonne Verschragen van de VriendenLoterij:

Naast financiële support ondersteunt zij de Foundation ook

“Omdat beweging in het algemeen een bewezen middel is

met kennis, ervaring en logistieke diensten. Onder het

om welzijn en gezondheid te bevorderen, steunen wij de

motto ‘never ever give up’ zetten Vegro en de Foundation

Edwin van der Sar Foundation. Dit doen wij niet alleen door

zich samen in voor mensen met een hersenbeschadiging.

een financiële bijdrage, maar ook door de boodschap van

Dat gebeurt niet alleen op directieniveau, ook de mede-

de Foundation zoveel mogelijk onder de aandacht te

werkers van Vegro zijn zeer betrokken bij de Foundation.

brengen. De Foundation helpt ons weer om onze doelstel-

In 2016 deden medewerkers mee met sportieve

lingen aan een groter publiek kenbaar te maken. Dankzij de

evenementen als de 10 van Noordwijk en de Spinning

bekendheid van Edwin van der Sar krijgt het onderwerp

Marathon om geld op te halen voor de Foundation.

hersenletsel nu extra aandacht. Wij waarderen het enorm

Om meer exposure voor de Foundation te creëren is het

dat een populaire sporter zich hiervoor inzet en zijn ervaring

Vegro-wagenpark sinds 2016 voorzien van het ons logo, met

en netwerk gebruikt om dit onderwerp op de kaart te zetten.”

de begeleidende tekst: ‘trotse partner van’.


10 van Noordwijk

Spinning Marathon

Foundations Golf Cup

De 10 van Noordwijk is een jaarlijks hardloop evenement

De Spinning Marathon wordt jaarlijks georganiseerd door

In 2016 organiseerden we in samenwerking met de Dirk Kuyt

waar de Edwin van der Sar Foundation als goed doel en

het Radisson Blu Palace Hotel in Noordwijk. Al drie jaar lang

Foundation voor het eerst de Foundations Golf Cup op

(mede)organisator aan verbonden is. Het is een sfeervolle

is de Edwin van der Sar Foundation het goede doel waar-

Golfbaan Naarderbos. We speelden deze golfdag met een

run over de boulevard en door de duinen van Noordwijk,

voor gefietst wordt. De Foundation is inmiddels nauw

opzet die bekend is van de beroemde ‘Ryder-Cup’, te weten,

de thuishaven van de Foundation. De 10 van Noordwijk is

betrokken bij de organisatie. Jaarlijks fietsen er ruim 350

team tegen team. Onder het motto ‘Samen scoren voor het

een recreatieve run, waar we op een sportieve manier

mensen mee, waaronder ook vele partners en vrienden van

goede doel’ konden partners en vrienden van beide

aandacht vragen voor het werk van de Foundation en het

de Foundation.

Foundations zich voor een flight inschrijven bij team Edwin of

belang van beweging. In 2016 deden er een record aantal

team Dirk. De cup ging dit jaar naar team Dirk, maar de echte

lopers mee van 2000.

winst was natuurlijk voor beide Foundations aangezien de opbrengst van de Golfdag gedeeld werd!


FONDSENWERVING Dankzij de bijdragen van onze donateurs kunnen wij mensen met hersenletsel concrete handvatten bieden om verder te werken aan hun herstel en toekomst. Alle financiĂŤle bijdragen, van groot tot klein, worden enorm gewaardeerd. Ook in 2016 hebben sportieve en ludieke acties van particulieren, bedrijven en verenigingen ons weer geholpen in het behalen van onze doelstellingen. Daarnaast hebben we in 2016 ook een aantal succesvolle eigen fondsenwervende evenementen georganiseerd.


BESTUURSVERSLAG 2016 Algemene informatie en activiteiten

Het uiteindelijke doel is het vinden van een eigen baan,

ving, zoals familie en vrienden, niet te onderschatten.

maar het traject blijkt zoveel meer te doen.

We vertellen een ieder die dat wil horen graag over het

Revalidatie, Participatie, Preventie. In drie woorden om-

Enkele jongeren zijn dankzij de Class (weer) aan het werk.

belang van een fit brein, middels de organisatie van de

schrijven we onze doelstelling en het karakter van onze

En met alle vertrouwen zien we dit doel ook voor de rest van

publiekslezing ‘Het Fitte Brein’. Drie keer dit jaar mochten

stichting. Wij creëren handvatten voor mensen met hersen-

de deelnemers in het vooruitzicht. Van de ervaring met de

we een theaterzaal vol met gasten ontvangen, allen

letsel. En het is ons inmiddels duidelijk dat onze inzet een

eerste editie, de zogenaamde pioniersfase, gaan de deel-

benieuwd naar de werking van het brein en tips om het te

passend antwoord is op de behoeften van onze doelgroep,

nemers van de tweede lichting de vruchten plukken.

stimuleren. Zeer gewaardeerd daarbij is het aandeel van

namelijk een verlenging van het revalidatieproces,

Dat bleek o.a. bij de kick-off in november alwaar een groot

onze ambassadeurs Willem en Susanne. Zij vertelden hun

perspectief en aandacht/bewustzijn.

aantal potentiële werkgevers als toeschouwer aanwezig

eigen, indrukwekkende verhaal inclusief de angsten en

was. Met behulp van dit netwerk vergroten we de

uitdagingen. Met een staande ovatie als gevolg. Gezien de

maatschappelijke kansen van onze doelgroep.

wachtlijst en de positieve reacties van de bezoekers gaan we

Onder de vlag van de Edwin van der Sar Foundation realiseren wij i.s.m. onze samenwerkingspartners ‘beweging’ o.l.v.

onze gratis te bezoeken publiekslezingen voortzetten.

deskundige begeleiding op meer dan 140 locaties in het

Het afgelopen jaar mochten wij nieuwe samenwerkings-

En onderzoeken we mogelijkheden om meer jongeren te

land. Daarbij ondersteunen we circa 2400 deelnemers met

partners, actievoeders en donateurs verwelkomen.

interesseren voor het onderwerp ‘beweging’.

hersenletsel per week! Onze intentie om een landelijk

Tegelijk blijven onze loyale partners zoals de Vriendenloterij

dekkend netwerk te creëren, krijgt steeds meer vorm.

en Vegro Verpleeghulpartikelen ons onvoorwaardelijk

Ook een recordaantal bezoekers stond aan de start bij de ‘10

In 2016 zijn ook de eerste stappen gezet op het gebied van

bijstaan. Belangrijk voor ons zijn ook de ‘acties van derden’.

van Noordwijk’. Dit jaar genoten circa 1.500 volwassen en

participatie. Het is, naast goede kansen op herstel, ook

Geweldig dat deze mensen onze missie en aanpak zo

250 kinderen van een zonnige editie, met een prachtig

belangrijk dat we onze doelgroep een toekomstperspectief

steunen! Hun initiatieven zijn een ware aanmoediging voor

parcours dwars door de duinen. De rij van deelnemers werd

kunnen bieden.

zowel onze eigen organisatie als de deelnemers zelf.

afgesloten door mensen met hersenletsel of andere beperking m.m.v. onze duo-fietsen en de vrijwilligers van de

Met het project de Class hebben we het afgelopen jaar een

Onze projecten op het gebied van revalidatie en participatie

regionale ‘fietsmaatjes’. Op deze manier is het voor iedereen

succesvol begeleidingstraject op maat kunnen realiseren,

gaan wat ons betreft hand in hand met ‘preventie’. Naast de

mogelijk om deel te nemen.

voor een groep talentvolle jongeren met hersenletsel.

mensen met het hersenletsel zelf is het belang van de omge-


Naast de ’10 van Noordwijk’ organiseerden wij zelf of i.s.m.

Doelstelling

Het bestuur van de stichting kent de volgende

derden meer fundraisers met een sportief karakter. Nieuw

Het doel van stichting Edwin van der Sar Foundation is om

samenstelling: (onveranderd)

dit jaar was de Foundations Golf Cup. Waarbij we de spor-

mensen met hersensletsel meer handvatten te bieden op

tieve strijd aanbinden met collega-stichting t.w. de Dirk Kuyt

gebied van revalidatie en participatie. Daarnaast zetten wij

Foundation. Een format waar netwerk en organisatiekracht

ons in voor preventie van – meer bewustzijn v.w.b. dit letsel.

gebundeld worden met als gevolg een mooie opbrengst

Om deze doelen te bereiken verricht de Edwin van der Sar

voor beide stichtingen t.b.v. aangepast sporten/bewegen.

Foundation de onderstaande werkzaamheden:

Tenslotte groeit de Foundation ook ‘online’. We zien het aantal volgers van onze social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn, wekelijks toenemen.

communiceren. Middels dagelijkse updates, veelal inclusief beeld, houden we alle geïnteresseerden graag op de hoogte van van de lopende projecten, events en algemene ontwikkelingen. Vanaf volgend jaar zijn we ook te volgen via Instagram en kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor ontvangst van de digitale nieuwsbrief.

functie

Mevr. J.M.P. Van der Sar – Van Kesteren voorzitter

In functie per juli 2011

Dhr. A.A. Geerdes

penningmeester juli 2011

Mevr. E.P. Goergen

secretaris

juli 2011

De bestuurders van de stichting zijn onbezoldigd. Het voltala. het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere organisaties; b. het organiseren van beweeg-, participatie- en

Het is onze ambitie om open, actief en transparant te

Naam

preventieprojecten; c. het financieel ondersteunen van derden-projecten t.b.v. mensen met hersenletsel; d het creëren van bewustzijn/aandacht de uitdagingen

lig bestuur kwam dit jaar 4 keer bijeen voor een bestuursvergadering. Daarbij worden strategie en beleid geëvalueerd en nieuwe projecten besproken en/of aanvragen gehonoreerd. Het bestuur is de enige toezichthouder. Een ander toezichthoudend orgaan kent de Foundation niet. De directie is verantwoordelijk voor het dagelijks management en alle (financiële) voorlichting aan het bestuur.

van deze doelgroep; e. verspreiden van informatie en advies voor een gezond brein;

De directie van de stichting kent de volgende samenstelling: (onveranderd)

f. het inzamelen van gelden t.b.v. onze projecten. Naam

functie

Dhr. M.C. Brederode

directeur

In functie per juli 2012


Financiële positie 2016 Over het boekjaar 2016 werd uiteindelijk een positief saldo

Per 1 januari 2016 is een continuïteitsreserve gevormd van

Met veel energie zien we de toekomst tegemoet, want in

behaald van € 16.609. Dit saldo wordt toegevoegd aan de

€ 300.000 voor dekking van risico’s op korte termijn en om

2017 vieren wij ons 5 jaar jubileum! Een bijzondere mijlpaal

reserves. De stichting belegt niet.

zeker te stellen dat de Foundation ook in toekomst aan haar

om even bij stil te staan, samen met al onze partners,

verplichtingen kan voldoen. De omvang van deze reserve is

donateurs, supporters, volgers en boven alles natuurlijk

We zien met veel plezier een aanzienlijke stijging v.w.b. de

gerelateerd aan de jaarlijks vaste kosten van de Foundation.

onze deelnemers. We trappen het jaar dan af met een

‘bestedingen aan onze doelstelling’. Het zogenaamde doel-

Per 1 januari 2016 zijn een drietal Bestemmingsfondsen

jubileumtour langs diverse de projecten. We hopen u daar

bestedingspercentage baten - het percentage van de beste-

onderscheiden voor een deel van de middelen die in

persoonlijk te ontmoeten.

dingen aan de doelstellingen gedeeld door de totale baten

afspraken met derden bestemd zijn voor een specifieke

- is inmiddels opgelopen naar 70,2%.

besteding. Het resterende deel is verantwoord als overige

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen en hopen

reserves.

ook volgend jaar weer op ieders steun en toewijding te

We streven tevens naar een gezonde verhouding v.w.b. de

mogen rekenen.

totale kosten in relatie tot de bestedingen aan doelstelling.

Vooruitblik

Het zogenaamde doelbestedingspercentage lasten - het

De begroting van 2017 verwacht € 520.000 aan lasten,

Annemarie van der Sar (voorzitter)

percentage van de bestedingen aan de doelstellingen

nagenoeg gelijk aan het niveau van 2016. Daar tegenover

Esther Goergen (secretaris)

gedeeld door de totale lasten - is opgelopen naar 72,4%.

staat een verwachting van € 475.000 aan baten. Deze voor-

Lex Geerdes (penningmeester)

zichtige voorspelling is het gevolg van de ongelijkmatige Het fondsenwervingspercentage – het percentage kosten

verdeling van bate uit van een van fondsen. Het eventuele

eigen fondsenwerving gedeeld door de baten eigen fondsen-

tekort zal worden aangevuld vanuit de overige reserves van

werving is 62%. Het heeft onze aandacht om deze score te

de Foundation.

verbeteren. De stijging in dit percentage is voornamelijk het

We breiden ons netwerk verder uit. Met als doel: Landelijke

gevolg van een aantal eenmalige investeringen t.b.v. kwali-

dekking v.w.b. onze revalidatie-projecten Meet me @the

teitsimpulsen rondom de ’10 van Noordwijk’ en het naleven

Gym en het NAH-zwemmen. Zodat we in iedere provincie

van enkele verplichtingen n.a.v. de veiling tijdens het charity

beweeg-locaties/aanbod kunnen bieden t.b.v. mensen met

dinner in 2015.

hersenletsel.


De Stichting Edwin van der Sar Foundation is opgericht op 29 november 2011. Zij is gevestigd te Noordwijk en onder nummer 53380258 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De Foundation is door de Belastingdienst aangewezen als zogenaamde ANBI instelling.

Financiële positie Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving, meer in

navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31 december 2016 in verkorte vorm.

het bijzonder Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Financiële structuur

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of

31-12-2016 x 1.000 €

vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

%

Vorderingen

18

2,8

17

2,8

Liquide middelen

635

97,2

590

97,2

653

100,0

607

100,0

Reserves en fondsen

639

97,9

594

97,9

Kortlopende schulden

14

2,1

13

2,1

653

100,0

607

100,0

Bespreking van de resultaten Over het boekjaar 2016 werd een positief saldo behaald van € 16.609. Het saldo over 2015

Analyse van de financiële positie

bedroeg € 79.209. De baten en lasten over 2016 en 2015 kunnen als volgt worden samengevat: 2016 x 1.000

x 1.000

2015

Mutatie

%

%

Baten

543

100,0

548

100,0

-5

Lasten besteed aan de doelstelling, voorlichting en maatschappelijke bewustwording

381

70,2

311

56,8

70

Kosten eigen fondsenwerving

119

21,9

125

22,8

-6

26

4,8

33

6,0

-7

526

96,9

469

85,6

57

17

3,1

79

14,4

-62

Saldo

Passiva

Baten en lasten

Som van de bedrijfslasten

%

Activa

plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties

Beheer en administratie

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2015

Op korte termijn beschikbaar Vorderingen Liquide middelen Kortlopende schulden Liquiditeitssaldo = werkkapitaal

18

17

635

590

653

607

-14

-13

639

594

639

594

639

594

Vastgelegd op lange termijn Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen Financiering Reserves en fondsen


Meerjarenoverzicht

Balans per 31 december 2016 31 december 2016

31-12-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012

x 1.000

Activa

31 december 2015 €

Activa

Vlottende activa Vorderingen

€ Vlottende activa

18

17

5

6

-

Liquide middelen

635

590

519

480

513

Overige vorderingen en overlopende activa

1

17.500

16.900

Totaal activa

653

607

524

486

513

Liquide middelen

2

635.346

590.459

652.846

607.359

639.428

593.529

Vorderingen

Passiva Reserves en fondsen

639

594

514

463

474

Langlopende schulden

-

-

1

-

-

Kortlopende schulden

14

13

9

23

39

653

607

524

486

513

2016

2015

2014

2013

2012

Baten

543

548

307

191

404

Saldo

17

79

51

-11

223

Totaal passiva

Passiva Reserves en fondsen

3

Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten

4

-

900

Belastingen en premies sociale verzekeringen

5

5.005

4.898

Overige schulden en overlopende passiva

6

8.413

8.032 13.418

13.830

652.846

607.359


Staat van baten en lasten over 2016

Geldstroomoverzicht over 2016

2016 €

2015 €

Baten

7

543.060

Lasten besteed aan de doelstelling, voorlichting en maatschappelijke bewustwording

8

Kosten eigen fondsenwerving

9

119.350

124.696

Beheer en administratie

10

25.928

33.235

381.173

2016

€ 548.063

310.923

Saldo

Geldstroom uit operationele activiteiten Saldo van baten en lasten

16.609

79.209

526.451

468.854

16.609

79.209

Vooruitbetaalde kosten

-600

-12.000

Kortlopende schulden (exclusief banken)

-412

4.334 -1.012

Mutatie geldmiddelen

Bestemming saldo 2016 33.284 5.017

Bestemmingsfonds Class:

- 21.692

Totaal

16.609

-7.666

Geldstroom uit financieringsactiviteiten Geldmiddelen Een Vriendendienst

Bestemmingsfonds Het Fitte Brein:

2015 €

Verandering in werkkapitaal

Som van de bedrijfslasten

Overige reserves:

29.290 44.887

71.543

590.459

518.916

44.887

71.543

635.346

590.459

Verloop mutatie geldmiddelen Stand per begin boekjaar Mutaties in boekjaar Stand per eind boekjaar


Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemene toelichting Belangrijkste activiteiten van de onderneming De activiteiten van Stichting Edwin van der Sar Foundation bestaan voornamelijk uit het realiseren van beweeg-projecten t.b.v. mensen met hersenletsel en het financieel steunen van (zorg)instellingen voor mensen met hersenletsel, ter stimulering van de revalidatie. De Foundation is feitelijk gevestigd te Noordwijk (Postbus 59 2200 AB) en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53380258. De Foundation is aangemerkt als een zogenaamde ANBIinstelling.

Algemene grondslagen voor verslaggeving De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving, meer in het bijzonder Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Financiële instrumenten Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaar-

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de in het verslagjaar ontvangen danwel toegezegde bedragen uit acties van derden, eigen fondswerving en overige baten enerzijds en betaalde of toegezegde bestedingen aan de doelstellingen, wervingkosten en kosten van beheer en administratie anderzijds.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

de van de vordering.

Kasstroomoverzicht

Liquide middelen

methode.

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Eventuele rekeningcourantschulden bij banken worden opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Kortlopende schulden Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte


Toelichting op de balans

Per 1 januari 2016 is een continuïteitsreserve gevormd van € 300.000 voor dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat de Foundation ook in toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De omvang van deze reserve is gerelateerd aan de min of meer jaarlijks vaste

Vlottende activa

kosten van de Foundation.

Vorderingen

Per 1 januari 2016 zijn een drietal Bestemmingsfondsen onderscheiden voor een deel van de 31 december 2016

31 december 2015

1 Overige vorderingen en overlopende activa Nog te ontvangen donaties

middelen die in afspraken met derden bestemd zijn voor een specifieke besteding. Het resterende deel van het per eind 2015 als Stichtingsvermogen benoemde bedrag is verantwoord als overige reserves.

12.000

12.000

31-12-2016

Nog te ontvangen rente

4.000

4.000

Vooruitbetaalde kosten

1.500

900

17.500

16.900

2 Liquide middelen Rabobank, rekening-courant

16

-

Rabobank, rekening-courant

59.193

34.464

Rabobank, bedrijfsspaarrekening

128.834

143.180

Rabobank, vermogensspaarrekening

418.013

412.815

29.290

-

635.346

590.459

Rabobank, DoelReserveren, t.b.v. Een Vriendendienst, 1/3e deel van € 87.872*

*Stichting Edwin van der Sar Foundation is penvoerder voor een gezamenlijk project met een tweetal andere stichtingen. Ten behoeve van het gezamenlijk project, Een Vriendendienst, stond de deelnemende stichtingen per 1 januari 2016 een bedrag op de Rabobank Doelreserveren-rekening ter beschikking van € 87.872. Besloten is het saldo van deze rekening per 1 januari 2016 voor 1/3 deel op te nemen onder de liquide middelen en daar tegenover een Bestemmingsfonds op te nemen. Dit 1/3 deel, € 29.290, staat dus niet ter vrije beschikking van de Stichting. Passiva Reserves en fondsen In de jaarrekening 2015 is één post Stichtingsvermogen verantwoord. Aangezien de stichting gehouden is dit vermogen slechts aan te wenden in overeenstemming met de doelstelling waartoe ze in het leven is geroepen heeft het bestuur besloten overeenkomstig de richtlijnen het vermogen als Reserves en Fondsen te presenteren.

Continuïteitsreserve

300.000

Overige reserves

260.391

Bestemmingsfonds Het Fitte Brein

31.431

Bestemmingsfonds Class

18.316

Bestemmingsfonds Een Vriendendienst Totaal

29.290 639.428 2016

Continuïteitsreserve Saldo per 1 januari Bestemming boekjaar Totaal

300.000 300.000

Overige reserves Saldo per 1 januari Bestemming saldo 2016 Totaal

227.107 33.284 260.391


De overige reserves van de Stichting zijn vrij besteedbaar. 31-12-2016

Kortlopende schulden

€ Bestemmingsfonds Het Fitte Brein Saldo per 1 januari

31 december 2016

31 december 2015

-

900

5.005

4.898

Vakantiegeld en -dagen

5.992

5.612

Accountantskosten

2.421

2.420

8.413

8.032

26.414

Baten bestemd voor Het Fitte Brein

77.230

Lasten Het Fitte Brein

-72.213

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Totaal

31.431

Crediteuren

40.008

Belastingen en premies sociale verzekeringen

67.500

Loonheffing

Bestemmingsfonds Class Saldo per 1 januari Baten bestemd voor Class Lasten Class

-89.192

Totaal

18.316

Bestemmingsfonds Een Vriendendienst

Overige schulden en overlopende passiva

In 2014 heeft Vriendenloterij voor het project (Een Vriendendienst) van een aantal stichtingen een bedrag van € 350.000 ter beschikking gesteld. Edwin van der Sar Foundation is voor dit gezamenlijk project de penvoerder. Per 1 januari 2016 was een bedrag € 87.872 nog niet aangewend voor het project maar gereserveerd op een Rabobank Doelreserveren-rekening. Een derde deel hiervan, € 29.290, is per 1 januari 2016 onder de liquide middelen verantwoord en opgenomen in een bestemmingsfonds. In 2016 zijn er geen kosten ten laste van dit fonds gebracht. De bedoeling is het project in 2017 af te ronden.

Gebeurtenissen na balansdatum

Voor zover bekend hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan met belangrijke financiële gevolgen waardoor de jaarrekening aan betekenis zou inboeten.

Statutaire regeling inzake de bestemming van baten en lasten

De statuten van de Stichting kennen geen regeling voor de bestemming van het saldo van baten en laten van enig jaar. Uit de bestemming van het saldo van baten en lasten vinden toevoegingen aan en onttrekkingen uit reserves en fondsen plaats. Het bestuur geeft door de benoeming van de reserves en fondsen aan op welke wijze zij de ter beschikking staande middelen wenst aan te wenden. Een eventueel batig saldo bij ontbinding van de Stichting dient ingevolge artikel 10 lid 3 van de statuten overeenkomstig het doel van de Stichting besteed te worden ten behoeve van een andere algemeen nut beogende instelling dan wel op een andere wijze waarmee het algemeen belang wordt gediend.


Toelichting op de staat van baten en lasten 2016

2015

Baten uit eigen fondsenwerving

192.591

268.109

Baten uit acties van derden

344.616

272.950

5.853

7.004

543.060

548.063

Lasten besteed aan de doelstelling, voorlichting en maatschappelijke bewustwording

Baten

Rente baten

Lasten besteed aan de doelstelling, voorlichting en maatschappelijke bewustwording

2016

2015

381.173

310.923

2016 2016 € Baten uit eigen fondsenwerving

Personeelskosten ten behoeve van de doelstelling

107.117

Donatie NAH-zwemmen

78.260

Donatie Het Fitte Brein

72.213

Partners en Friends

68.173

Donatie Class

55.396

Publiekslezingen

62.230

Donatie Duo-fietsen

37.330

Runningteam

26.007

Donatie Beweegteam

12.039

Golfdag 2016

19.336

Donatie Beweegtuinen

6.943

Spinningmarathon 2016

16.845

Donatie algemeen

4.452

Donatie Sportpakketten

4.121

Totaal

192.591

Baten uit acties van derden Fondsen

124.672

Vriendenloterij

102.972

Donaties algemeen

46.840

ABA

36.000

Afscheidsevent Lex Geerdes

34.132

Totaal

344.616

Donatie Meet me @the Gym

2.024

Stimuleringsfonds, diversen

1.278

Totaal

381.173


Lonen en salarissen

De loonkosten van de directeur zijn als volgt:

2016

2015

138.922

110.380

Sociale lasten

14.249

10.952

Pensioenlasten

13.901

11.315

Zorgverzekeringswet

8.565

7.194

Reiskosten

8.349

5.860

Ziekengeldverzekering

4.522

1.304

380

1.832

Inhuur personeel

-

26.915

Zwangerschapsuitkering

-

-12.927

188.888

162.825

-81.770

-75.425

-107.118

-87.400

Lonen en salarissen Brutoloon

Reservering vakantiegeld

Toegerekend aan fondswerving en organisatie Toegerekend aan doelstelling

2016 € Brutoloon Vakantiegeld

4.800

Sociale lasten

9.487

Pensioenlasten

6.255

Totaal

en organisatie. De loonkosten voor de projectmedewerker worden voor 80% toegerekend als besteed aan de doelstelling en voor 20% als kosten voor fondsenwerving en organisatie.

Gemiddeld aantal werknemers Gemiddeld aantal werknemers

2,60

40

Parttimepercentage

100

Kosten eigen fondsenwerving 2016

2015

Personeelskosten

81.770

75.425

Kosten eigen events

27.465

43.477

Reclame/sponsoring

5.208

2.375

Relatiegeschenken 2016

80.542

Uren

De loonkosten van de algemeen manager en de communicatiemedewerkster worden voor 50% toegerekend als besteed aan de doelstelling en voor 50% aan kosten eigen fondsenwerving

60.000

4.907

3.419

119.350

124.696

Aan de bestuurder en het medisch team van de Edwin van der Sar Foundation is geen bezoldiging betaald. Er zijn geen leningen, voorschoten of garanties verstrekt. Onkosten als reis-, telefoon- of vergaderkosten nemen de bestuurders voor eigen rekening.


Beheer en administratie

Bijlage 1 Staat van baten en lasten en begrotingen 2016

2015

â‚Ź

â‚Ź

Kosten ontwikkeling website en film

8.497

12.740

Huur kantoorruimte

4.800

3.600

Baten

Accountants- en administratiekosten

4.326

4.429

Baten uit eigen fondsenwerving

225.000

192.591

197.000

268.109

245.000

344.616

300.000

272.950

Begroting 2017

Werkelijk 2016

Begroting 2016

Werkelijk 2015

Drukwerk

3.566

4.753

Baten uit acties van derden

Telefoonkosten

2.222

3.313

Rente

5.000

5.853

3.000

7.004

Kantoorkosten

1.570

2.676

Totaal

475.000

543.060

500.000

548.063

Assurantiekosten

508

461

Bankrente en kosten

439

285

Lasten

289

Besteed aan doelstelling

325.000

381.173

325.000

310.923

689

Kosten eigen fondsenwerving

Porti Overige algemene kosten 25.928

33.235

%

%

Doelbestedingspercentage baten Bestedingen aan doelstellingen/totale baten

70,2

56,7

Doelbestedingspercentage lasten Besteding aan doelstellingen/totale lasten

72,4

66,3

Fondsenwervingspercentage Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving

62,0

46,5

140.000

119.350

120.000

124.696

Kosten acties derden

15.000

-

25.000

-

Beheer en administratie

40.000

25.928

50.000

33.235

Totaal

520.000

526.451

520.000

468.854

Saldo van baten en lasten

-45.000

16.609

-20.000

79.209


Bijlage 2 Specificatie en verdeling kosten naar bestemming Bestemming

Lasten Subsidies en bijdragen

Doelstelling

Class

Overig

55.396

218.659

Werving Baten

Eigen Fondsenwerving

Uitbesteed werk, aankopen

27.465

Publiciteit en communicatie

10.115

Personeelskosten

33.796

73.322

Kantoor- en algemene kosten 89.192

291.981

119.350

De kosten van de algemeen manager en de medewerkster communicatie zijn voor 50% toegerekend aan lasten besteed aan de doelstelling, voorlichting en maatschappelijke bewustwording en voor 50% aan werving van baten (zonder onderscheid naar eigen baten en acties derden). De kosten van de projectleider zijn voor 80% toegerekend aan het project Class en voor de overige 20% aan de andere projecten.

Totaal 2016

Begroot 2016

Totaal 2015

274.055

250.000

223.523

Acties derden

8.497

81.770

Huisvestingskosten Totaal

Beheer/administratie

27.465

45.000

43.477

18.612

20.000

18.534

188.888

180.000

162.825

4.800

4.800

5.000

3.600

12.631

12.631

20.000

16.895

25.928

526.451

520.000

468.854


in 2016 6 â‚Ź 101.8 846,- na aar Edw win van der Sar Foundattion Bij de VriendenLoterij gaat 50% van elk verkocht lot naar goede doelen die maatschappelijke initiatieven ondersteunen en mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden. Ook Edwin van der Sar Foundation ontvangt jaarlijks een bijdrage van de VriendenLoterij waarmee zij het verschil kunnen maken.

Voor meer informatie kijk op www.vriendenloterij.nl


Edwin van der Sar Foundation Jonckerweg 13 2201 DZ Noordwijk Tel: 071 - 760 00 76 KVK 53380258 info@edwinvandersarfoundation.nl

www.edwinvandersarfoundation.nl twitter.com/vdsarfoundation facebook.com/edwinvandersarfoundation