Page 1

In beweging...

...voor mensen met hersenletsel


Inleiding


Samen ondersteunen wij mensen met hersenletsel Een infarct, beroerte of (verkeers)ongeval kan leiden tot blijvend hersenletsel.

Zo goed als dat mogelijk is. Wij willen mensen met hersenletsel graag nieuwe kansen bieden en

Het kan iedereen overkomen. Plotseling is alles anders. De acute zorg in Nederland is

een beter toekomstperspectief. Met name jongeren met hersenletsel, die nog een heel leven

goed georganiseerd, maar de echte uitdaging begint pas als men thuis komt na het

voor zich hebben.

ziekenhuis en/of het revalidatiecentrum. Ondanks de schrik, mogelijk lichamelijke beperkingen en chronische vermoeidheid wil men er alles aan doen om zo goed

Preventie

mogelijk te herstellen. Om uiteindelijk weer mee te kunnen doen in de maatschappij,

Wij zien ook een taak voor onszelf weggelegd op het gebied van preventie. Via onze gratis

zoals men dat voor het letsel ook gewend was.

publiekslezing Het Fitte Brein geven wij al jaren aandacht aan het belang van beweging voor lichaam en brein. Het is een uitdaging om jong en oud met deze boodschap te bereiken.

Voor deze mensen is er vooral na de zorg-fase nog veel winst te behalen. De eerste jaren nadat

Daarnaast is het ook belangrijk dat het bewegen op een veilige manier gebeurt, om hoofd- en

het letsel is opgelopen, zijn cruciaal voor het verdere herstel. Eenmaal thuis krijgt men veelal

hersenletsel te voorkomen.

ondersteuning van een ergo-of fysiotherapeut. Maar die wekelijkse bezoeken zijn lang niet genoeg om het gewenste resultaat te behalen. De Edwin van der Sar Foundation biedt

Al ons werk zou niet mogelijk zijn zonder de belangrijke steun van onze partners, vrienden,

mogelijkheden om verder te werken aan herstel.

donateurs en ambassadeurs. Samen staan we sterk en kunnen we het verschil maken voor mensen met hersenletsel!

Revalidatie Op honderden locaties in Nederland realiseert de Foundation een beweegaanbod specifiek

Annemarie en Edwin van der Sar

voor mensen met hersenletsel. Daar sporten nu wekelijks circa 2500 mensen onder aangepaste omstandigheden en onder deskundige begeleiding. Dit zijn geen patiĂŤnten, geen cliĂŤnten, maar vrijwillige deelnemers. Naast verbetering van hersen- en lichaamsfuncties zorgt het sporten bovendien voor opbouw van zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en sociaal contact. Participatie Vanaf de oprichting van de Foundation in 2012 heeft beweging altijd een centrale rol gespeeld in onze activiteiten. En dat doet het nog steeds. Maar sinds 2016 is daar een nieuw speerpunt bijgekomen: participatie. Na de herstelperiode is meedoen in de maatschappij enorm belangrijk.

INLEIDING | IN BEWEGING VOOR MENSEN MET HERSENLETSEL |

3


STATUTAIRE NAAM VESTIGINGSPLAATS OPGERICHT RECHTSVORM BESTUUR

DIRECTIE MEDEWERKERS

MEDISCH KERNTEAM

Stichting Edwin van der Sar Foundation Noordwijk 2011

De Edwin van der Sar Foundation realiseert projecten gericht

Stichting

op revalidatie, participatie en preventie voor mensen met

Annemarie van der Sar (voorzitter) Esther Goergen (secretaris) Lex Geerdes (penningmeester) Maurice Brederode Tessa van der Salm (communicatie) Michael Vallen (projectleider) Linda Welles (projectleider) Prof. dr. Erik J.A. Scherder Hoogleraar en hoofd afdeling Klinische Neuropsychologie, Vrije Universiteit Hoogleraar Bewegingswetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen Prof. dr. Anne Visser-Meily Hoogleraar Revalidatiegeneeskunde, Medisch hoofd Neurorevalidatie, Universitair Medisch Centrum Utrecht Prof. dr. G. Kwakkel Hoogleraar Neurorevalidatie, VU Medisch Centrum Amsterdam dr. Piet Bon Huisarts, o.a. medisch team Oranje en voormalig clubarts Ajax dr. Edwin Goedhart Sportarts Koninklijke Nederlandse Voetbalbond in Zeist dr. Wilma van der Slot revalidatiearts afdeling Neurorevalidatie, Rijndam Revalidatie

4

| IN BEWEGING VOOR MENSEN MET HERSENLETSEL | ORGANISATIE

Missie

niet-aangeboren hersenletsel. Wij willen hen inspireren en uitdagen om hun mogelijkheden te (her)ontdekken en handvatten geven om verder te werken aan hun herstel. Beweging en positiviteit zijn hierin belangrijke ingrediĂŤnten.

Visie Een actief en zelfstandig leven voor mensen met hersenletsel.


Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie aan de

Het brein is gebaat bij uitdaging. Die uitdaging kan geboden

VU Amsterdam, hamert elke dag op het belang van

worden in een verrijkte omgeving. Dat is een omgeving die een

lichaamsbeweging. Als lid van ons medisch kernteam

dosis onzekerheid moet bieden, waardoor het spannend wordt

voorziet hij de Foundation van kennis en advies.

en er een beroep gedaan wordt op iemands cognitieve flexibiliteit. Bewegen is één van de vormen waarmee je je brein kunt

“Dat lichaamsbeweging niet alleen ons lijf, maar ook ons brein

verrijken. Sporten is bij voorbaat iets wat elke keer weer tot

in conditie houdt, blijkt steeds duidelijker uit wetenschappelijk

nieuwe ervaringen leidt.

onderzoek. Dat we wereldwijd steeds minder gaan bewegen, is dus een verontrustende tendens.

Maar je kunt je brein ook op andere manieren uitdagen. Het project de Class van de Edwin van der Sar Foundation

Ook voor mensen die een beroerte hebben gehad is beweging

biedt die uitdaging aan jongeren met hersenletsel. Een jaar

van cruciaal belang. De gevolgen van hersenletsel zijn zeer

lang worden zij gecoacht op allerlei gebieden en worden ze

ingrijpend en hebben vaak een enorme impact op het

gedwongen om uit hun comfortzone te stappen. Het is een

dagelijks functioneren. Om de kans op terugkeer naar het

fantastische kans die zij hiermee aangereikt krijgen.”

‘normale’ leven te vergroten is beweging noodzakelijk. Het is een uitstekend middel om lichamelijke en cognitieve problemen aan te pakken. Daarom is het werk van de Edwin van der Sar Foundation ook zo belangrijk. Zij geven mensen met hersenletsel concrete handvatten om aan de slag te gaan.

“Voor mensen die een beroerte hebben gehad is bewegen cruciaal” Prof. dr. Erik J.A. Scherder Medisch Kernteam Edwin van der Sar Foundation

ORGANISATIE | IN BEWEGING VOOR MENSEN MET HERSENLETSEL |

5


Beweegprojecten

Op honderden locaties in Nederland realiseert de Edwin van der Sar Foundation beweeg-aanbod specifiek voor mensen met hersenletsel. Daar sporten nu wekelijks duizenden mensen onder aangepaste omstandigheden en onder professionele begeleiding. Beweging is een belangrijk middel om lichaams- en hersenfuncties te verbeteren en geeft bovendien energie en zelfvertrouwen!


Meet me @ the Gym

Beweegteams

NAH zwemmen

Sporten is gezond! Voor mensen met hersenletsel is beweging

In de woon/zorgcentra is het lastig om structurele mogelijk-

Op meerdere locaties in Nederland realiseren we zwem-uren

noodzakelijk, maar niet altijd vanzelfsprekend. Beweging zorgt

heden te creĂŤren voor beweging. Hoe organiseren we dit

voor mensen met een hersenbeschadiging. Deskundige

voor verbetering van hersenfuncties en geeft positieve energie.

voor de bewoners van jong tot oud? Want juist hier vormen

begeleiding is hierbij gegarandeerd. Deze zwem-uren zijn met

Bovendien kan beweging de kans op een terugval verkleinen.

bezuinigingen en het gebrek aan medewerkers vaak een

name bedoeld voor mensen die na hun medische behandeling

uitdaging. De Edwin van der Sar Foundation ondersteunt

weer thuis zitten. Zwemmen is bij uitstek geschikt voor

Een regulier fitnesscentrum is voor mensen met hersenletsel

deze zorginstellingen middels de inzet van Beweegteams.

mensen met hersenletsel om hun motoriek en evenwicht te

vaak een brug te ver. Het is er te druk en er zijn teveel prikkels

Wij geven 3x een (wekelijks) bezoek van het beweegteam

verbeteren en te onderhouden. Het is een fijne manier om in

zoals harde muziek. De drempel om te gaan sporten is vaak

en een implementatieplan op maat na afloop voor een

beweging te zijn omdat je in het water gewichtsloos bent en

hoog. Meet me @ the Gym wil deze drempels wegnemen en

bewegingsbeleid conform de IGZ bouwstenen.

niet de angst hebt om te vallen.

stimuleert mensen met een hersenbeschadiging in de

Bij een zelstandige voortzetting van de beweegsessies krijgen

Om het zwemmen betaalbaar te houden voor onze doelgroep,

chronische fase om weer naar de sportschool te gaan.

de instellingen ook de benodigde spelmaterialen van de

huren wij voor dit project op diverse locaties in Nederland het

Beweegcentra met dit certificaat garanderen een rustige

Foundation.

zwembad speciaal voor hen alleen. De zwemmers betalen dan

sportomgeving, zonder al te veel prikkels, met professionele

PARTNER: Sportief Plus

de prijs van een regulier zwemkaartje, maar wel voor een bad

begeleiding en oog voor persoonlijke aandacht.

dat exclusief voor hen is gereserveerd. Dat betekent dus geen

Meer info: www.meet-me-at-the-gym.nl

prikkels van andere zwemmers en aanwezigheid van

PARTNERS Hersenstichting, Vriendenloterij, NL Actief

deskundige toezichthouders. PARTNER: Revalidatie Nederland

BEWEEGPROJECTEN | IN BEWEGING VOOR MENSEN MET HERSENLETSEL |

7


Koffers voor fysio- en ergotherapeuten

Duofietsen voor woon- en zorgcentra

Sport- en spelmaterialen voor ziekenhuizen en revalidatiecentra

Ergotherapeuten stellen mensen in staat om opnieuw hun

Een duofiets maakt het voor personen die minder mobiel zijn

Zorginstellingen kunnen een sport- en spelpakket aanvragen

dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door

mogelijk om meer te bewegen en vaker buiten te komen.

bij de Foundation. Het pakket is samengesteld door een

lichamelijke problemen. Jaarlijks verspreiden wij 50 koffers vol

Door de duofiets kunnen mensen met een beperking nu

bewegingsdeskundige en is uitermate geschikt voor herstel-

handige hulpmaterialen aan ergotherapeuten in Nederland.

samen met een begeleider fietstochten maken. De aangepaste

oefeningen van mensen met een hersenbeschadiging,

De inhoud van de koffers is specifiek samengesteld voor

fiets wordt gemaakt in een special limited edition en wordt

bijvoorbeeld d.m.v. evenwichts- en coรถrdinatiespellen.

ergotherapie bij hersenletsel. Met deze hulpmiddelen komen

geleverd in onze herkenbare oranje kleur. Instellingen krijgen

PARTNER: Revalidatie Nederland

wij nu letterlijk bij de mensen thuis.

een donatie van onze Foundation waarmee zij de duofiets zelf

PARTNERS: Ergotherapie Nederland

kunnen aanschaffen. PARTNERS: Vegro, van Raam

8

| IN BEWEGING VOOR MENSEN MET HERSENLETSEL | BEWEEGPROJECTEN


“Mijn zoon bloeit helemaal op in het zwembad” Jet Jacobs-Veenhuizen, moeder van Gijs


Participatie

Na de revalidatiefase is het enorm belangrijk om weer mee te kunnen doen in de samenleving. Toch ligt hier nog een enorme uitdaging. Wij willen mensen met hersenletsel graag nieuwe kansen bieden en een beter toekomstperspectief. Met name jongeren met hersenletsel, die nog een heel leven voor zich hebben. Daarom zijn wij gestart met het project de Class, waarin wij deze jongeren een coachingstraject op maat aanbieden.


The Class

Deelnemers over de Class

Jaarlijks volgt een groep van ambitieuze jongeren met hersenletsel een speciaal coachings-

‘Je merkt dat werkgevers veel meer open staan voor je sollicitatie wanneer er een Foundation

traject met aandacht voor studie, werk en sport. De deelnemers hebben allemaal ambitie en

achter staat dan wanneer je alleen komt.’

potentie, maar door het opgelopen letsel ziet hun toekomstperspectief er nu anders uit dan

REBECCA TER MORS (CLASS DEELNEMER)

gedacht. Ze ervaren drempels bij het betreden van de arbeidsmarkt of bij het afronden van hun opleiding.

‘De belangrijkste kracht die ik met de Class en de Foundation ervaren heb, is het streven naar

Samen met onze partners ZonMw en Fonds NutsOhra willen wij jongeren met hersenletsel een

progressie. Het gevoel dat ze net even kijken naar wat er meer kan, in plaats van wat er zeker kan.’

impuls geven om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. Daarvoor mogen zij

ROMMERT BERGSHOEFF (CLASS DEELNEMER)

gebruik maken van onze expertise en netwerken. Door intensieve begeleiding van een professionele job-coach, studiebegeleider en sporttrainer komen de jongeren erachter waar

‘Samen met de Foundation en haar partners ben ik gaan kijken wat ik nou eigenlijk leuk vind om

hun kansen liggen en wat hun belastbaarheid is.

te doen en waar ik in wil doorgroeien. Daardoor ben ik een andere weg ingeslagen en heb ik

De kracht van de jongeren en hun ontwikkeling staan centraal, niet de beperking door het

uiteindelijk ook een leuke werkplek gevonden.‘

opgelopen letsel. Op deze manier willen wij laten zien dat deze doelgroep nog tot veel in staat is.

GEORGE VAN ALTENA (CLASS DEELNEMER)

Deelnemers leren bovendien ook van elkaar. Zij zien waar hun mede ‘classgenoten’ tegenaan lopen en hoe een ander dat heeft opgelost. Zo ontstaat een sterke band met elkaar en weten ze elkaar te motiveren.

Binnen een jaar proberen we de jongeren aan een betaalde of onbetaalde baan te helpen.

de Class wordt mogelijk gemaakt door Fonds NutsOhra en ZonMw

Zo kunnen ze uit hun isolement komen en zelfvertrouwen kweken om weer vooruit te gaan in het leven. Een actieve levensstijl sluit hier bij aan, vandaar dat ze ook gebruik kunnen maken van een sportcoach.

PARTICIPATIE | IN BEWEGING VOOR MENSEN MET HERSENLETSEL | 11


Het Fitte Brein

Veilig fietsen naar school

De gratis publiekslezing Het Fitte Brein heeft vele succesvolle edities beleefd in verschillende

Fietsen is gezond voor lichaam en brein. Het past bij onze opvoeding. Maar het aantal fiets-

theaters in heel Nederland. Professor Dick Swaab, professor Erik Scherder en voormalig

ongevallen bij kinderen neemt toe, voornamelijk rondom de basisscholen. Zeker nu steeds meer

Olympisch kampioen Ard Schenk belichten ieder op hun eigen manier het belang van

ouders de auto gebruiken om de kinderen naar school te brengen is hun veiligheid in het geding.

lichaamsbeweging voor fitte en gezonde hersenen. Het is een onderwerp dat goed aansluit bij

Het dragen van een helm kan hoofd- en hersenletsel voorkomen. De Edwin van der Sar Founda-

de activiteiten en de projecten van de Edwin van der Sar Foundation. Een gezonde en actieve

tion wil met dit project ouders en kinderen stimuleren om vaker fietsend naar school toe te gaan

levensstijl is niet alleen belangrijk voor mensen met hersenletsel, maar ook voor ieder ander.

én het (vrijwillig) gebruik van een fietshelm promoten en stimuleren.

Samen met Alzheimer Nederland en de Hersenstichting dragen wij zorg voor een verdere continuering van deze populaire reeks lezingen.

Dit doen we samen met onze samenwerkingspartners de ANWB en de TU Delft. De ANWB heeft al een goed lopend educatieprogramma genaamd ‘Streetwise’, om basisschoolleerlingen veilig te

12

Naast de theateruitvoering starten wij vanaf 2018 ook met een online variant waarin we werken

leren deelnemen aan het verkeer. Kinderen krijgen verkeersles in de klas waarna zij de theorie in

met verschillende thema’s. Behalve beweging zijn slaap, voeding, ontspanning en muziek andere

praktijk kunnen brengen op een speciaal aangelegd parcours op eigen schoolplein of gymzaal.

onderwerpen die behandeld gaan worden. Met de online variant van het Fitte Brein bereiken we

Daarbij krijgen ze een eigen, multidisciplinaire helm uitgereikt. In samenwerking met (o.m.) de

een jongere doelgroep en maken we informatie ook toegankelijk voor mensen die, om wat voor

TU Delft produceren we jaarlijks een eigen, innovatieve helm, volgens geldende veiligheids- en

reden dan ook, geen lezing bij kunnen wonen in het theater.

kwaliteitsnormen.

| IN BEWEGING VOOR MENSEN MET HERSENLETSEL | PREVENTIE


Preventie

Vanaf de oprichting van de Foundation in 2012 heeft beweging altijd een centrale rol gespeeld in onze activiteiten en dat doet het nog steeds. Daar zijn echter andere speerpunten bijgekomen. Wij zien als Foundation ook een taak voor ons weggelegd als het gaat om preventie. Voorkomen is immers beter dan genezen.


Ambassadeurs

Onze ambassadeurs vertegenwoordigen de Edwin van der Sar Foundation op allerlei manieren. Bijvoorbeeld in interviews op tv en in tijdschriften, tijdens evenementen of lezingen. Het kunnen ervaringsdeskundigen zijn of bekende en aansprekende persoonlijkheden. Stuk voor stuk positieve mensen die een belangrijke bijdrage leveren in de ondersteuning van ons werk.


Romijn Conen

Joyce Sombroek

Acteur Romijn Conen krijgt in 2015, aan de vooravond van een nieuwe voorstelling, volledig uit

Joyce Sombroek was 7 jaar lang de vaste keepster van het Nederlands hockey elftal en werd in

het niets een herseninfarct. In de eerste weken was het vechten voor het leven, inmiddels is het

2014 en in 2015 uitgeroepen tot beste keepster ter wereld. Met haar teamgenoten werd ze

vechten voor een nieuw bestaan, samen met zijn vrouw Nanna.

Europees en wereldkampioen en won ze goud en zilver op de Olympische Spelen. Joyce is bijna klaar met haar studie geneeskunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

“Revalideren is een behoorlijke uitdaging. Het is een langzaam proces. Je gaat met kleine stapjes vooruit. Daarbij is de hulp en ondersteuning van mijn vrouw Nanna heel belangrijk geweest.

“Vanuit mijn opleiding tot arts weet ik hoe iemands leven op zijn kop kan komen te staan door hersenletsel. Het revalidatie traject is cruciaal voor het herstel en een zo goed mogelijke kwaliteit

Door fysieke beperkingen en moeite met spraak en geheugen is een baan als professioneel

van leven. Ik vind het super dat de Edwin van de Sar Foundation hierbij ondersteuning biedt.

acteur niet meer mogelijk. Mijn vrouw en ik dromen nu van andere dingen. We zijn onder andere een Bed & Breakfast begonnen. En ik ben weer begonnen met paardrijden, dat was mijn grote

Ook de rol van preventie mag niet worden onderschat. Zo kan door het dragen van fietshelmpjes

wens. Een geweldige verrassing dat de Edwin van der Sar Foundation dat i.s.m. met het Vrienden-

veel hersenschade bij kinderen worden voorkomen. Als voormalig keepster van het Nederlands

fonds mogelijk heeft gemaakt.

hockeyteam wil ik laten zien dat een helm niet alleen veilig, maar ook stoer kan zijn.“

Als ambassadeur van de Edwin van der Sar Foundation vind ik het vooral heel belangrijk om een positief voorbeeld te zijn voor andere mensen met hersenletsel. De neiging om samen in je schulpje te kruipen is groot, maar dan begrijpen mensen het niet. Je moet je verhaal blijven vertellen, anders haken ze af en blijf je eenzaam over. De positieve benadering van de Edwin van der Sar Foundation spreekt me daarom ook aan.” AMBASSADEURS | IN BEWEGING VOOR MENSEN MET HERSENLETSEL | 15


Fondsenwerving

Sportieve en ludieke acties van particulieren, bedrijven en verenigingen helpen ons in het behalen van onze doelstellingen. Daarnaast organiseren we ook een aantal succesvolle eigen fondsenwervende evenementen.


10 van Noordwijk

Spinning Marathon

Foundations Golf Cup

De 10 van Noordwijk is een jaarlijks hardloop evenement waar

De Spinning Marathon wordt jaarlijks georganiseerd door het

In 2016 organiseerden we in samenwerking met de Dirk Kuyt

de Edwin van der Sar Foundation als goed doel en (mede)

Radisson Blu Palace Hotel in Noordwijk. Al jaren lang is

Foundation voor het eerst de Foundations Golf Cup. Deze

organisator aan verbonden is. Het is een sfeervolle run over de

de Edwin van der Sar Foundation het goede doel waarvoor

Golfdag wordt gespeeld met een opzet die bekend is van de

boulevard en door de duinen van Noordwijk, de thuishaven

gefietst wordt. De Foundation is inmiddels nauw betrokken bij

beroemde ‘Ryder-Cup’, te weten, team tegen team. Onder het

van de Foundation. De 10 van Noordwijk is een recreatieve run,

de organisatie. Jaarlijks fietsen er ruim 350 mensen mee,

motto ‘Samen scoren voor het goede doel’ kunnen partners en

waar we op een sportieve manier aandacht vragen voor het

waaronder ook vele partners en vrienden van de Foundation.

vrienden van beide Foundations zich voor een flight

werk van de Foundation en het belang van beweging. Elk jaar

inschrijven bij team Edwin of team Dirk. De cup gaat elk jaar

doen er meer sporters mee!

naar een van de teams, maar de echte winst is altijd voor beide

www.10vannoordwijk.nl

Foundations! De opbrengst van de Golfdag wordt namelijk gedeeld!

FONDSENWERVING | IN BEWEGING VOOR MENSEN MET HERSENLETSEL | 17


Partners


VriendenLoterij

Vegro

ZonMw / FNO

De VriendenLoterij zet zich in voor een sportieve en gezonde

De Edwin van der Sar Foundation heeft sinds 2013 een trouwe

ZonMw, FNO en de Edwin van der Sar Foundation hebben

samenleving. Daarom steunt zij goede doelen op het gebied

partner gevonden in Vegro Thuiszorgwinkels. Naast financiële

sinds december 2017 een samenwerkingsovereenkomst

van gezondheid en welzijn. Ook de Edwin van der Sar

support ondersteunt Vegro de Foundation ook met kennis,

waarin wij de krachten bundelen om jongeren met

Foundation kan rekenen op de steun van de VriendenLoterij.

ervaring en diensten.

niet-aangeboren hersenletsel te stimuleren om deel te nemen aan het arbeidsproces. Met de Class als voorbeeld willen we de

Yvonne Verschragen van de VriendenLoterij:

Jaarlijks geven wij in samenwerking met Vegro een aantal

thematiek ‘drempels voor jongeren met een chronische aan-

“Omdat beweging in het algemeen een bewezen middel is om

duo-fietsen weg. Ook schenken wij de Edwin van der Sar

doening bij het toetreden tot de arbeidsmarkt’ agenderen.

welzijn en gezondheid te bevorderen, steunen wij de

koffers voor ergotherapie na hersenletsel. Vegro treedt hierbij

Samen willen we deze groep een impuls geven om volwaardig

Edwin van der Sar Foundation. Dit doen wij niet alleen door

op als logistieke partij, dienst verlener of groothandel.

mee te kunnen doen in de samenleving.

een financiële bijdrage, maar ook door de boodschap van de

Vegro hanteert voor de Foundation een minimale winstmarge.

Foundation zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen.

Op deze manier krijgt de Foundation een scherpe prijs waar

De meerwaarde van dit gezamenlijke project bestaat uit het

De Foundation helpt ons weer om onze doelstellingen aan een

mooie materialen of hulpmiddelen voor kunnen worden

samenvoegen van de expertise en de netwerken van de drie

groter publiek kenbaar te maken. Dankzij de bekendheid van

geleverd.

organisaties. Het onderzoek dat gekoppeld is aan het project

Edwin van der Sar krijgt het onderwerp hersenletsel nu extra

moet daarnaast in kaart brengen wat de problemen zijn die Onder het motto ‘Never give up’ zetten Vegro en de Edwin van

de jongeren ervaren en wat mogelijke oplossingen zijn.

der Sar Foundation zich samen in voor mensen met een

Tevens wordt geïnventariseerd wat de (financiële) rol is van

Wij waarderen het enorm dat een populaire sporter zich

hersenbeschadiging. Dat gebeurt niet alleen op directieniveau.

gemeenten.

hiervoor inzet en zijn ervaring en netwerk gebruikt om dit

Ook de medewerkers van Vegro zijn zeer betrokken bij de

onderwerp op de kaart te zetten.”

Foundation. Ieder jaar staan er weer vele activiteiten op de

aandacht.

kalender. Zo doet een grote groep Vegro medewerkers elk jaar mee aan de Dam tot Damloop en de Spinning Marathon.

PARTNERS | IN BEWEGING VOOR MENSEN MET HERSENLETSEL | 19


Edwin van der Sar Foundation Jonckerweg 13 2201 DZ Noordwijk Tel: 071 - 760 00 76 KVK 53380258 info@edwinvandersarfoundation.nl

www.edwinvandersarfoundation.nl twitter.com/vdsarfoundation facebook.com/edwinvandersarfoundation instagram.com/edwinvandersarfoundation

Profile for Edwin van der Sar Foundation

Brochure Edwin van der Sar Foundation 2018  

De Edwin van der Sar Foundation zet zich in voor mensen met hersenletsel. De stichting realiseert projecten op gebied van revalidatie, parti...

Brochure Edwin van der Sar Foundation 2018  

De Edwin van der Sar Foundation zet zich in voor mensen met hersenletsel. De stichting realiseert projecten op gebied van revalidatie, parti...

Profile for evdsf
Advertisement