Jaarverslag Edwin van der Sar Foundation 2017

Page 1

Jaarverslag 2017


Voorwoord


5 jaar Edwin van der Sar Foundation Vijf jaar geleden, in mei 2012 werd de Edwin van der Sar Foundation gelanceerd.

Het jubileumjaar heeft onze verwachting overtroffen! In meerdere opzichten. Uit de diverse

Aanleiding voor de oprichting van de Foundation was de hersenbloeding van

bezoeken en events bleek het enthousiasme vanuit onze deelnemers, (samenwerkings)partners

Annemarie een paar jaar eerder. Geladen met onze eigen ervaringen op gebied

en relaties steeds erg groot. Dat uitte zich met name in een toename van het totaal aantal

van oa. revalidatie en herstel, realiseerden wij een passend antwoord op de

deelnemers verdeeld over de beweeglocaties in het netwerk. In de animo en opkomst bij onze

behoeften van een grote groep mensen met hersenletsel in Nederland.

evenementen. En tenslotte ook in de financiële groei van de inkomsten en bestedingen aan onze doelstelling t.b.v. revalidatie, participatie en preventie bij hersenletsel.

Onder de vlag van de Edwin van der Sar Foundation en met ‘beweging’ als rode draad in onze projecten, realiseert de Foundation inmiddels revalidatie o.l.v. deskundige begeleiding op meer

Dit jaarverslag is een opsomming van onze lopende projecten en hoogtepunten in het jubileum-

dan 140 locaties in het land. Daarbij ondersteunen we tenminste 2.500 mensen met hersenletsel

jaar 2017. Tevens is onze impact vertaald in feiten en cijfers. We nodigen u graag uit om dit jaar-

per week. De ambitie om een landelijk dekkend netwerk te creëren, waarbij men na de medische

verslag in te zien. Mede namens het bestuur, directie en het hele team presenteren wij het u met

zorgfase zelfstandig verder kan werken aan herstel, krijgt steeds meer vorm. In alle provincies

gepaste trots.

van Nederland is de Foundation momenteel vertegenwoordigd. We hebben de intentie om dit netwerk van beweeglocaties, in de aankomende jaren, verder uit te breiden.

Edwin en Annemarie van der Sar, oprichters

Met het jubileumjaar 2017 in aantocht stelden we al een jaarprogramma samen dat grotendeels in het teken stond van het 5-jarig bestaan. In het eerste half jaar vierden we onze verjaardag door samenwerkingspartners uit te nodigen en de mensen van onze doelgroep te ontmoeten en trakteren. Samen even stil staan bij de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Na het uitblazen van de kaarsjes in de zomerperiode, richtten we de blik weer op de toekomst.

voorwoord | jaarverslag 2017 |

3


Statutaire naam

Vestigingsplaats

Opgericht

Rechtsvorm

Bestuur

4

Directie

Medewerkers

Stichting Edwin van der Sar Foundation Noordwijk 2011

De Edwin van der Sar Foundation realiseert projecten gericht

Stichting

op revalidatie, participatie en preventie voor mensen met

Annemarie van der Sar (voorzitter) Esther Goergen (secretaris) Lex Geerdes (penningmeester) Maurice Brederode Tessa van der Salm (communicatie) Michael Vallen (projectleider) Linda Welles (projectleider)

Medisch kernteam

Prof. dr. Erik J.A. Scherder Hoogleraar en hoofd afdeling Klinische Neuropsychologie, Vrije Universiteit Hoogleraar Bewegingswetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen

Prof. dr. Anne Visser-Meily Hoogleraar Revalidatiegeneeskunde, Medisch hoofd Neurorevalidatie, Universitair Medisch Centrum Utrecht

Prof. dr. G. Kwakkel Hoogleraar Neurorevalidatie, VU Medisch Centrum Amsterdam

dr. Piet Bon Huisarts, o.a. medisch team Oranje en voormalig clubarts Ajax

dr. Edwin Goedhart Sportarts Koninklijke Nederlandse Voetbalbond in Zeist

dr. Wilma van der Slot revalidatiearts afdeling Neurorevalidatie, Rijndam Revalidatie

| jaarverslag 2017 | voorwoord

Missie

niet-aangeboren hersenletsel. Wij willen hen inspireren en uitdagen om hun mogelijkheden te (her)ontdekken en handvatten geven om verder te werken aan hun herstel. Beweging en positiviteit zijn hierin belangrijke ingrediënten.

Visie Een actief en zelfstandig leven voor mensen met hersenletsel.


“Voor mensen die een beroerte hebben gehad is bewegen cruciaal� Prof. dr. Erik J.A. Scherder Medisch Kernteam Edwin van der Sar Foundation


Activiteiten in 2017


Het Fitte Brein

The Class

Meet me at the Gym

We vertellen een ieder die dat graag wil horen over het belang

Met het project de Class hebben we in de afgelopen jaren een

Een netwerk van inmiddels 94 sportcentra met het certificaat

van een fit brein middels de organisatie van de publiekslezing

succesvol begeleidingstraject op maat kunnen realiseren voor

‘Beweegdeskundigen NAH’ zorgt wekelijks voor deskundige

‘Het Fitte Brein’. Dit jaar mochten we twee theaterzalen vol met

jongeren met hersenletsel. Waarbij het primaire doel is: het

begeleiding en training van mensen met hersenletsel.

gasten ontvangen. In Doetinchem en Den Haag waren allen

vinden van een eigen, betaalde baan. Maar het traject blijkt

Het certificaat wordt uitgereikt door de Edwin van der Sar

benieuwd naar de werking van het brein en tips om het te

nu al zoveel meer te doen! Wij vinden het belangrijk om de

Foundation i.s.m. NL Actief en de Hersenstichting. Instructeurs

stimuleren.

jongeren de handvatten aan te bieden, die nodig zijn om zich

volgen de cursus bij de EFAA en het sportcentrum moet vol-

Gezien de wachtlijst en de positieve reacties van de bezoekers

verder te ontwikkelen.

doen aan enkele voorwaarden. In 2017 sloot een aantal nieuwe

gaan we onze gratis te bezoeken publiekslezingen in het

En daarmee het beste uit zichzelf te halen. Ruim 70% van de

sportcentra zich aan. Ook organiseerden wij een nationale

theater voortzetten. En om zoveel mogelijk mensen te kunnen

deelnemende jongeren aan de Class is inmiddels (weer) aan

inloopdag, waarbij mensen met hersenletsel de sportschool in

bereiken, worden in 2018 ook enkele (gratis) webinars georga-

het werk. En met alle vertrouwen zien we dit doel ook voor de

alle rust konden bezoeken en uitproberen.

niseerd onder de noemer Het Fitte Brein - online. Op verzoek

rest van de deelnemers in het vooruitzicht. Van de ervaring

kunnen geïnteresseerden dan vanuit eigen huis meekijken en

met de eerste twee edities in 2015 en 2016, de zogenaamde

meepraten!

pioniersfase, plukken de deelnemers vanaf lichting 2017 nu de vruchten. Het succes van deze werkwijze is opgemerkt door het Fonds Nuts Ohra (FNO) en ZonMW. Zij zorgen vanaf 2018 voor financiële support.

activiteiten | jaarverslag 2017 |

7


NAH zwemmen

Beweegteam

Koffers voor ergotherapeuten

Nieuwe zwemlocaties in 2017 zijn opgezet in Zeist, Oisterwijk,

Met beweging, muziek en dans bezoeken onze beweegteams

50 koffers zijn in 2017 uitgedeeld aan ergotherapeuten die

Heerenveen en Vlissingen/Middelburg. Het zwemmen is voor

de woon/zorginstellingen. Op verzoek van de instellingen zelf,

actief betrokken zijn bij de revalidatie na hersenletsel.

mensen ‘in de eerste lijn’. Dat wil zeggen, de mensen die net

werden er dit jaar 48 beweegsessies ingepland. De bewoners

Deze specialisten komen, op basis van vergoeding door zorg-

klaar zijn met hun medische revalidatie en de mensen die

genieten daar zichtbaar van. Doel van deze inzet is om de

verzekering, als eersten bij de mensen aan huis. Het zijn onze

vanuit het ziekenhuis direct naar huis zijn gegaan.

mensen aldaar te stimuleren en enthousiasmeren om meer te

ogen en oren. Niet alleen helpt de inhoud van de koffer bij de

Het zwemmen realiseren we in samenwerking met het zorg-

bewegen. En om het zorg­personeel handvatten te geven voor

oefensessies, de therapeuten hebben ook een verwijsfunctie.

werkveld, de zwembaden en (relevante) regionale opleidings-

een meer structurele vorm van activatie. Beweging en/of

Zij vertellen de mensen over het bestaan van de Foundation

instituten. De Foundation- zwemgroepen zitten veelal vol.

muziek zorgen voor positieve prikkels in het brein en het is een

en over de beweeglocaties in de eigen regio.

En wanneer mogelijk breiden we uit met een extra uur of met

effectief bestrijdingsmiddel tegen inactiviteit.

zaalsport.

8

| jaarverslag 2017 | activiteiten


Duo-Fietsen

Tovertafels

Nog altijd een populair vervoersmiddel: de duo-fiets. Ideaal

Naar aanleiding van de vele verzoeken voor financiële steun

voor ontspannen bewegen in de buitenlucht. Dankzij de

voor aankoop van een ‘tovertafel’, hebben we eind 2016 zelf

medewerking van diverse vrijwilligers kunnen zorginstellingen

twee Tovertafel-projectors gehuurd van fabrikant Active Cues.

hun bewoners een fietstocht aanbieden. Ook in 2017 ontving

Voor de instellingen was het daardoor mogelijk om de tover­

de Foundation weer veel verzoeken voor de Edwin van der Sar

tafel 1 of 2 maanden gratis en vrijblijvend uit te proberen.

Foundation duofiets, limited edition*. In totaal zijn er 7

Na de bruikleenperiode volgde een evaluatie. De projector ging

duo-fietsen uitgedeeld. Gezien de belangstelling kunnen

vervolgens over naar een volgende locatie. In totaal hebben

instellingen ook volgend jaar een aanvraag doen bij de

21 zorginstellingen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

Foundation. Er wordt geen wachtlijst bijgehouden.

Uit de evaluaties bleek dat bewoners aanvankelijk positief waren over de spellen en de tovertafel, maar uiteindelijk ebde

(*) Sinds 2015 geldt er een eigen bijdrage van de aanvragers.

de interesse snel weg. Slechts twee van de instellingen hebben

Dit traject is aantrekkelijk voor zorginstellingen door een

de tovertafel nadien aangekocht. Die score is onvoldoende.

financiële bijdrage vanuit de Foundation plus een dienst in

Daarom stoppen wij met dit aanbod.

natura van fabrikant Van Raam Fietsen en Foundation-partner Vegro.


Highlights 2017


Jubileumtour

5 jaar Charity Dinner

10 van Noordwijk

Een prachtige dag vol bijzondere ontmoetingen. Edwin en

Circa 150 relaties gaven enthousiast gehoor aan onze

Een recordaantal deelnemers stond klaar aan de start bij de

Annemarie bezochten in maart 2017 meerdere Foundation-

uitnodiging voor de viering van het 5 jaar jubileum van de

‘10 van Noordwijk’. In 2017 genoten 2.000 volwassen en

beweeglocaties. Waarbij zij de mensen actief zagen in

Foundation. Meer mensen pasten niet in het exclusieve

kinderen, van een zonnige editie van het hardloopevenement,

sportzaal, fitnessruimte of zwembad. Bijzonder was ook de

Breakers Beachpaviljoen te Noordwijk. Onze gasten kregen

met een prachtig parcours dwars door de duinen. De rij van

manege in Rosmalen waar mensen met hersenletsel wekelijks

een avondvullend programma met diner voorgeschoteld,

deelnemers werd traditioneel afgesloten door mensen met

paardrijden, onder wie onze ambassadeur Romijn Conen.

waarbij een aantal hoogtepunten en resultaten van de

hersenletsel of andere beperking m.m.v. onze duo-fietsen en

Deze enerverende dag werd afgesloten met een optreden bij

Foundation werden gepresenteerd o.l.v. Quinty Trustfull.

de vrijwilligers van de regionale ‘fietsmaatjes’. Op deze manier

Koffietijd/5uur Live. Middels een filmverslag van de jubileum-

De avond werd gedragen door onze ambassadeurs en deel­

is er voor iedereen een mogelijkheid om deel te nemen!

tour waren onze activiteiten meteen zichtbaar op landelijke

nemers van de Class, met een speciale rol voor Erica Terpstra

televisie. Edwin en Annemarie vertelden in de uitzending over

en Erik Scherder.

het werk en belang van de Foundation.

Qua entertainment danken wij vooral Sharon Doorson en het cabaret-duo Veldhuis & Kemper. De avond was even zo memorabel als succesvol v.w.b. fondsenwerving, met een opbrengst van 160.000 euro! Penvoeder van het 5 jaar charity dinner is de stichting Edwin van der Sar Foundation charity dinner I.

highlights | jaarverslag 2017 |

11


Samenwerking VU en KNVB

Overeenkomst FNO en ZonMW

De Edwin van der Sar Foundation, de KNVB en de VU slaan de

Eind 2017 is een overeenkomst getekend met FNO (Fonds Nuts

handen ineen voor meer revalidatie- en onderzoeksmogelijk-

Ohra) en ZonMW. In samenwerking is er in het aankomend jaar

Zeer verheugd zijn we met de verlenging van onze samenwer-

heden bij hoofd- en hersenletsel. Sporters die letsel (of een

ruimte gemaakt voor nog een extra lichting van 20 deelnemers

king met de VriendenLoterij, onze partner van het eerste uur.

vermoeden daarvan) oplopen op het sportveld kunnen nu bij

die mee kunnen doen aan ons project de Class. De fondsen

Als beneficiënt van de VriendenLoterij ontvangt de Foundation

het KNVB medisch centrum terecht voor meer onderzoek en

steunen het project met een financiële impuls. Bovendien

jaarlijks een structurele bijdrage. Daarnaast trekken we samen

een revalidatieprogramma. In de overeenkomst is opgenomen

zorgen de fondsen voor een onafhankelijke onderzoek dat de

op in de werving van nieuwe loterij-deelnemers. Dankzij het

dat de deelnemers van onze Class ook gebruik maken van de

Class evalueert vanuit de invalshoek van de deelnemende

meespelen van deze mensen ontvangt de Edwin van der Sar

KNVB faciliteiten en -expertise. Naast een sportarts is een

jongeren, hun familie en het projectteam. Het onderzoek wordt

Foundation extra inkomsten t.b.v. haar projecten. Daarnaast

neuropsycholoog beschikbaar voor onderzoek en begeleiding.

uitgevoerd door onderzoeksbureau Nivel.

biedt de VriendenLoterij ook een podium voor allerlei commu-

De samenwerking geldt voor tenminste twee jaar.

Verlenging Beneficiënt VriendenLoterij

nicatie en zichtbaarheid. Denk daarbij aan landelijke televisie, social media exposure en bijvoorbeeld het Vriendenfonds. De vernieuwde overeenkomt geldt voor tenminste 3 jaar.

12

| jaarverslag 2017 | highlights


“Mijn zoon bloeit helemaal op in het zwembad” Jet Jacobs-Veenhuizen, moeder van Gijs


Partners en acties


Het afgelopen jaar mochten wij nieuwe samen­

met een hersenbeschadiging. Naast financiële support

mee te kunnen doen in de samenleving. De meerwaarde van

werkingspartners, actievoeders en donateurs

ondersteunt Vegro de Foundation ook met kennis, ervaring

dit gezamenlijke project bestaat uit het samenvoegen van de

verwelkomen. Tegelijk blijven onze loyale partners

en diensten.

expertise en de netwerken van de drie organisaties. Het onder-

zoals de Vriendenloterij en Vegro ons onvoor­ waardelijk bijstaan.

zoek dat gekoppeld is aan het project moet daarnaast in kaart Jaarlijks geven wij in samenwerking met Vegro een aantal

brengen wat de problemen zijn die de jongeren ervaren en wat

duo-fietsen weg. Ook schenken wij de Edwin van der Sar

mogelijke oplossingen zijn. Tevens wordt geïnventariseerd wat

VriendenLoterij

koffers voor ergotherapie na hersenletsel. Vegro treedt hierbij

de (financiële) rol is van gemeenten.

De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die

Vegro hanteert voor de Foundation een minimale winstmarge.

mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een

Op deze manier krijgt de Foundation een scherpe prijs waar

steuntje in de rug geven. Ook steunen zij mensen en organisa-

mooie materialen of hulpmiddelen voor kunnen worden

ties in hun ambities om een bijdrage aan de maatschappij te

geleverd.

op als logistieke partij, dienstverlener of groothandel.

leveren. Ook de Edwin van der Sar Foundation mag rekenen op de steun van de VriendenLoterij. Loterijdeelnemers hebben de mogelijkheid om voor onze Foundation mee te spelen. Dankzij

ZonMw / FNO

hen mochten wij een royale cheque van €142.278 in ontvangst

ZonMw, FNO en de Edwin van der Sar Foundation hebben

nemen tijdens het Goed Geld Gala.

sinds december 2017 een samenwerkingsovereenkomst waarin wij de krachten bundelen om jongeren met

Actievoerders / Donateurs

Vegro

niet-aangeboren hersenletsel te stimuleren om deel te nemen aan het arbeidsproces. Met de Class als voorbeeld willen we

Belangrijk voor ons zijn ook de ‘acties van derden’. Geweldig

De Edwin van der Sar Foundation heeft sinds 2013 een trouwe

de thematiek ‘drempels voor jongeren met een chronische

dat deze mensen onze missie en aanpak zo steunen!

partner gevonden in Vegro Zorghulpmiddelen. Onder het

aandoening bij het toetreden tot de arbeidsmarkt’ agenderen.

Hun initiatieven zijn een ware aanmoediging voor zowel onze

motto ‘Never give up’ zetten wij ons samen in voor mensen

Samen willen we deze groep een impuls geven om volwaardig

eigen organisatie als de deelnemers zelf.

partners & acties | jaarverslag 2017 |

15


BESTUURSVERSLAG 2017 Doelstelling

Bestuur

De Edwin van der Sar Foundation biedt mensen met hersensletsel handvatten op het gebied

Het voltallig bestuur kwam in 2017 drie keer bijeen voor een bestuursvergadering.

van revalidatie en participatie. Daarnaast zetten wij ons in voor preventie en meer bewustzijn

Daarbij worden strategie en beleid geëvalueerd, de voortgang van de projecten besproken en

v.w.b. hersenletsel en hersenziekten. Om deze doelen te bereiken verricht de

aanvragen gehonoreerd. Het bestuur is de enige toezichthouder. Een ander toezichthoudend

Edwin van der Sar Foundation de onderstaande werkzaamheden:

orgaan kent de Foundation niet.

• het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere organisaties; • het organiseren van revalidatie-, participatie- en preventieprojecten;

Het bestuur van de stichting kent in 2017 de volgende samenstelling: (onveranderd)

• het financieel ondersteunen van derden-projecten t.b.v. mensen met hersenletsel; • het creëren van bewustzijn/aandacht voor de uitdagingen van deze doelgroep;

Naam

functie

In functie per

• verspreiden van informatie en advies voor een gezond brein;

Mevr. J.M.P. Van der Sar – Van Kesteren

voorzitter

juli 2011

• het inzamelen van gelden t.b.v. de projecten.

Dhr. A.A. Geerdes

penningmeester

juli 2011

Mevr. E.P. Goergen

secretaris

juli 2011

Het bestuur is verantwoordelijk voor de vaststelling en goedkeuring van de jaarstukken. De bestuursleden van de Foundation vervullen hun taken op vrijwillige basis. De leden hebben zitting op persoonlijke titel en ontvangen geen bezoldiging.

De directie is verantwoordelijk voor het dagelijks management. De directie van de stichting kent de volgende samenstelling: (onveranderd)

16

| jaarverslag 2017 | bestuursverslag

Naam

functie

In functie per

Dhr. M.C. Brederode

directeur

juli 2012


Organisatie

De vrijwilligers zijn met name actief rondom het zwembad bij het project NAH-zwemmen.

De organisatie is in november 2017 uitgebreid met een projectleider 0,8 fte. Voor de andere

Zij ondersteunen hun partner en anderen bij het aan- en uitkleden of begeleiding in het water.

projectleider is een toename in contracturen noodzakelijk door uitbreiding van werkzaamheden.

De vrijwilligers zijn bekend en geregistreerd bij de zorgaanbieder die door de Foundation is

Daarmee komt het totaal beschikbare aantal fte op 3,6 fte (in 2016 was dat 2,6 fte).

aangewezen als verantwoordelijke partij. Zij ontvangen geen vergoedingen direct vanuit de

Foundation. Wij zijn onze ambassadeurs en de vrijwilligers zeer dankbaar voor hun inzet.

Medisch team 2017 Het medisch team van de Foundation o.l.v. prof. Erik Scherder is een adviesorgaan. De leden worden waar nodig door directie of projectleiders benaderd voor expertise, ervaring of andere

Financiële positie 2017

inzet. De inzet van het medisch team is op vrijwillige basis. De onderstaande leden zijn in 2017

De Edwin van der Sar Foundation ontvangt haar inkomsten van haar partners uit het bedrijfs­

gevraagd om medewerking en advies.

leven, de Vriendenloterij, eigen fondsenwervende events en particuliere acties.

-

Prof. Dr. Erik J.A.Scherder

Ons doel is om verreweg het grootste gedeelte van de gelden te besteden aan onze projecten

-

Dr. Edwin Goedhart

t.b.v. mensen met hersenletsel.

-

Prof. Dr. Anne Visser-Meily

-

Dr. Wilma van der Slot

De totale baten 2017 bedragen € 607.067 (in 2015 was dat € 537.205). Dat is boven de begroting zoals we die hadden opgesteld voor dit boekjaar. Dit komt met name door succesvolle resultaten

Ambassadeurs/vrijwilligers

bij het eigen fondsenwervende ‘jubileum-diner’, via de stichting Edwin van der Sar Foundation

De Edwin van der Sar Foundation maakt incidenteel gebruik van ambassadeurs en vrijwilligers.

Charity Dinner I. En de eenmalige samenwerking met de Lionsclub Noordwijk rondom hun gala in

Deze werkzaamheden hebben geen structureel karakter. De ambassadeurs geven voorlichting of

november 2017. Daarnaast zien we de bijdragen vanuit de Vriendenloterij ook toenemen,

een presentatie bij onze eigen events, gastcolleges op school of congressen en symposia van

met dank aan de deelname van de loterijspelers.

derden. Een aantal van onze ambassadeurs zijn ervaringsdeskundigen en kennen de uitdagingen

De totale lasten 2017 bedragen € 532.070 waarvan € 376.565 direct is besteed aan doelstelling.

in een leven met hersenletsel. Zij zijn een bron van inspiratie en vertellen uit eigen ervaring.

Ook de bestedingen aan onze projecten liggen iets boven begroting.

De ambassadeurs ontvangen, steeds afhankelijk van de inzet, een (reis)kostenvergoeding.

Qua eigen wervingskosten en beheer zien we nauwelijks verschil t.o.v. eerdere jaren. De stijging is toe te schrijven aan de kosten voor eigen events in het kader van het jubileum, accountancy en een toename in loonkosten door het uitbreiden van onze organisatie met een projectleider.

bestuursverslag | jaarverslag 2017 |

17


Over het boekjaar 2017 werd uiteindelijk een positief saldo behaald van € 76.218. Dit saldo wordt

We breiden ons netwerk verder uit. Met als doel: Landelijke dekking v.w.b. onze revalidatie-

toegevoegd aan de reserves van de Foundation.

projecten Meet me @the Gym en het NAH-zwemmen. Zodat we in iedere provincie nog meer beweeglocaties en -aanbod te kunnen bieden t.b.v. mensen met hersenletsel.

Per 1 januari 2016 is een continuïteitsreserve gevormd van € 300.000 voor dekking van risico’s op

We streven naar meer bereik v.w.b. voorlichting over een gezonde levensstijl en fitte hersenen via

korte termijn en om zeker te stellen dat de Foundation ook in toekomst aan haar verplichtingen

Het Fitte Brein. De theaterlezingen krijgen een online versie in de vorm van webinars. Net als de

kan voldoen. De omvang van deze reserve is gerelateerd aan de min of meer jaarlijks vaste

theater edities zijn ook deze webinars gratis toegankelijk voor geïnteresseerden.

kosten van de Foundation. Het bestuur heeft op eigen initiatief in 2017 een nieuw bestemmingsfonds gecreëerd, genaamd

In 2018 voorzien we twee lichtingen Class, van in totaal 40 jongeren met NAH, van een sport en

‘Helmen’. De gelden in dit bestemmingsfonds zijn gereserveerd t.b.v. een nieuw project met

coachingstraject- op-maat. Onze zoektocht naar passende banen en werkgevers gaat

kinderfietshelmen. Voor dit project worden, in een volgend boekjaar, de nodige investeringen

onverminderd door.

verwacht. De uitvoering van het project staat gepland in het voorjaar van 2019.

En het project fietshelmen gaat gestalte krijgen. Een project dat we samen doen met de ANWB om fietsen te stimuleren en kinderen middels uitreiking van een fietshelm en educatie beter te

Het percentage van het geld dat besteed is aan de doelstelling ten opzichte van de totale baten

beschermen in het (school)verkeer. In 2018 ronden we de testfase af.

bedraagt 64,1%. Het percentage baten afkomstig uit eigen fondsenwerving bedraagt 20,4 % van de totale baten.

Met veel energie zien we de toekomst tegemoet. In 2018 verwachten we een nieuwe mijlpaal voor

We streven naar een gezonde verhouding v.w.b. de totale kosten in relatie tot de bestedingen aan

de Foundation: De 100ste deelnemer van de Class! Die mijlpaal zullen we o.a. aangrijpen om

doelstelling. Het zogenaamde doelbestedingspercentage lasten - het percentage van de

(politiek) meer aandacht te vragen voor de uitdagingen rondom hersenletsel.

bestedingen aan de doelstellingen gedeeld door de totale lasten - is 70,7%.

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen en hopen ook volgend jaar weer op ieders

De stichting ontvangt rente over het banksaldo op haar rekeningen, maar belegt niet.

steun en toewijding te mogen rekenen.

Vooruitblik 2018

Annemarie van der Sar (voorzitter)

De begroting van 2018 verwacht € 580.000 aan lasten, waarvan tenminste € 400.000 wordt

Esther Goergen (secretaris)

besteed aan doelstelling. Daar tegenover staat een verwachting van € 608.500 aan baten.

Lex Geerdes (penningmeester)

Deze voorzichtige voorspelling is op basis van toezeggingen aan zorg- en samenwerking­s­partners en reeds getekende overeenkomsten met partners en fondsen. Een eventueel tekort in 2018 zal worden aangevuld vanuit de overige reserves van de Foundation.

18

| jaarverslag 2017 | bestuursverslag


Resutaten

Staat van baten en lasten over 2017

De staat van baten en lasten sluit met een positief saldo van € 76.000 bij een begroting van Begroting

negatief € 45.000. De baten liggen € 137.000 boven begroting, een deel hiervan is in bestemmingsfondsen opgenomen en zal later worden besteed. De lasten besteed aan de doelstelling etc. zijn € 37.000 hoger dan begroot terwijl er € 25.000 minder aan wervings- en organisatiekosten werd besteed dan vooraf aangenomen.

Baten (8) Lasten besteed aan de doelstelling, voorlichting en maatschappelijke bewustwording (9)

2017

2017

2016

607.067

470.000

537.205

-376.565

-340.000

-381.173

230.502

130.000

156.032

123.915

140.000

119.350

Lasten Wervingskosten (10) Kosten beheer en administratie (11) Som van de bedrijfslasten Saldo vóór rente Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten (12) Saldo van baten en lasten vóór bestemming saldo

Bestemming van het saldo Bestemmingsfonds Een Vriendendienst

31.590

40.000

25.926

155.505

180.000

145.276

74.997

-50.000

10.756

1.221

5.000

5.853

76.218

-45.000

16.609

Bestemming 2017

Bestemming 2016

-29.290

-

Bestemmingsfonds Het Fitte Brein

10.576

5.017

Bestemmingsfonds Helmen

77.000

-

Bestemmingsfonds Class

89.183

-21.692

Saldo onttrekkingen en dotaties

147.469

-16.675

Verschil met saldo baten en lasten t.l.v. / t.g.v. Overige reserves

-71.251

33.284

Totaal

76.218

16.609

bestuursverslag | jaarverslag 2017 |

19


Balans per 31 december 2017

Financiële positie

(na voorstel saldobestemming)

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31 december 2017 in verkorte vorm. 31 December 2017

Activa

31 December 2016

Vlottende activa

Financiële structuur

Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa (1)

166.231

17.500

Liquide middelen (2)

565.112

635.346

731.343

652.846

Continuïteitsreserve (4)

300.000

300.000

Bestemmingsfondsen (5)

226.507

79.038

Overige reserves

189.139

260.390 715.646

31-12-2016

%

%

166.231

22,7

17.500

2,7

Activa Vorderingen Liquide middelen

Passiva Reserves en fondsen (3)

31-12-2017 €

565.112

77,3

635.346

97,3

731.343

100,0

652.846

100,0

715.646

97,9

639.428

97,9

15.697

2,1

13.418

2,1

731.343

100,0

652.846

100,0

Passiva Reserves en fondsen Kortlopende schulden 639.428

Kortlopende schulden Belastingen en premies sociale Verzekeringen (6)

6.657

5.005

Overige schulden en overlopende passiva (7)

9.040

8.413

20 | jaarverslag 2017 | bestuursverslag

Van de baten was € 163.000 op balansdatum nog niet ontvangen. Dat deel is opgenomen

15.697

13.418

731.343

652.846

onder de vorderingen. Dit verklaart waarom de liquide middelen dalen terwijl het vermogen (de reserves en fondsen) met het positieve saldo van baten en lasten is toegenomen.


Toelichting op de balans Vlottende activa Vorderingen

31-12-2017

31-12-2016

1. Overige vorderingen en overlopende activa Vooruitbetaalde kosten Nog te ontvangen rente

163.000

12.000

1.500

1.500

1.731

4.000

166.231

17.500

31-12-2016

5. Bestemmingsfondsen Bestemmingsfonds Het Fitte Brein Bestemmingsfonds Class

Nog te ontvangen donaties

31-12-2017

Bestemmingsfonds Helmen

42.007

31.431

107.500

18.317

77.000

-

-

29.290

226.507

79.038

2017

2016

Stand per 1 januari

31.431

26.414

Dotatie uit bestemming saldo

10.576

5.017

42.007

31.431

18.317

40.008

Bestemmingsfonds Een Vriendendienst Het bestemmingsfonds Een Vriendendienst is in 2017 afgewikkeld. De mutaties in de overige fondsen zijn hieronder weergegeven:

2. Liquide middelen Rabobank, vermogensspaarrekening

421.235

418.013

Rabobank, rekening-courant

78.605

59.193

Rabobank, bedrijfsspaarrekening

64.101

128.834

1.155

29.290

16

16

565.112

635.346

Rabobank, DoelReserveren Rabobank, rekening-courant

Bestemmingsfonds Het Fitte Brein

Stand per 31 december

Passiva

Bestemmingsfonds Class

3. Reserves en Fondsen

Stand per 1 januari

Stand per 1 januari 2017

Continuïteitsreserve

Bestemmingsfondsen

Overige reserves

Totaal

Dotatie uit bestemming saldo Stand per 31 december

300.000

79.038

260.390

639.428

Bestemmingsfonds helmen

Bestemming saldo

-

147.469

-

147.469

Stand per 1 januari

Onttrekking na bestemming saldo

-

-

-71.251

-71.251

Dotatie uit bestemming saldo

300.000

226.507

189.139

715.646

Stand per 31 december 2017

Stand per 31 december

89.183

-21.691

107.500

18.317

-

-

77.000

-

77.000

-

4. Continuïteitsreserve De continuïteitsreserve is gehandhaafd op € 300.000.

bestuursverslag | jaarverslag 2017 |

21


Toelichting op de staat van baten en lasten

Kortlopende schulden 2017

2016

6.657

5.005

Vakantiegeld en -dagen

6.619

5.992

Baten van andere fondsenwervende organisaties

Accountantskosten

2.421

2.421

9.040

8.413

De begroting is opgesteld op totaalniveau, zodat een uitsplitsing per regel ontbreekt. Begroting

6. Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing en sociale verzekeringen 7. Overige schulden en overlopende passiva

2017

2017

175.000

-

Baten van loterijorganisaties

131.385

-

Baten van bedrijfsleven

100.000

-

Baten als tegenprestatie (Duo-fietsen)

32.000

-

Baten van vermogensfondsen

21.500

-

11.000

-

8. Baten

Gebeurtenissen na balansdatum

Voor zover bekend hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan met belangrijke financiële gevolgen waardoor de jaarrekening aan betekenis zou inboeten.

Baten van subsidies van overheden Overige baten Begroot bedrag 2017

136.182 -

-470.000

607.067

470.000

Onder de overige baten is een bedrag van € 4.936 ontvangen van particulieren opgenomen. Baten van loterijorganisaties Vriendenloterij

131.385

-

11.000

-

Baten van subsidies van overheden Gemeente Noordwijk

De verkregen subsidie vanuit de Gemeente Noordwijk heeft een incidenteel karakter.

22 | jaarverslag 2017 | bestuursverslag


9. Lasten besteed aan de doelstelling, voorlichting en maatschappelijke bewustwording

De kosten van Het Fitte Brein kunnen worden aangemerkt als voorlichtingskosten. Een deel van de personeelskosten hangt daar mee samen.

Begroting

Lasten besteed aan de doelstelling, voorlichting en maatschappelijke bewustwording.

Begroting

2017

2017

2016

2017

2017

2016

381.173

166.778

-

138.922

Sociale lasten

17.031

-

14.249

Zorgverzekeringswet

10.353

-

8.565

Reiskosten

10.225

-

8.349

3.305

-

4.522

16.469

-

13.901

627

-

380

-13.599

-

376.565

340.000

Lonen en salarissen Brutoloon

Specificatie: Personeelskosten ten behoeve van de doelstelling

2017 126.580

Class

68.110

Ziekengeldverzekering

NAH-zwemmen

60.961

Pensioenlasten

Duo-fietsen

42.090

Reservering vakantiegeld

Het Fitte Brein

36.424

Zwangerschapsuitkering

Ergotherapie koffers

11.928

Algemeen

11.051

Beweegteam

8.880

CVA fysio

7.213

Meet me @ the Gym

1.207

Sportpakketten

986

Overig

1.135

Totaal

376.565

211.189 Toegerekend aan fondswerving en organisatie Toegerekend aan doelstelling

188.888

-84.609

-

-81.770

-126.580

-

-107.118

Bezoldiging bestuurders De bestuurders zijn onbezoldigd.

bestuursverslag | jaarverslag 2017 | 23


Begroting 2017

2017

2016

2017

2016

%

%

64,1

70,2

70,7

72,4

20,4

22,2

Doelbestedingspercentage baten

10. Wervingskosten Personeelskosten

84.748

-

81.770

Bestedingen aan doelstellingen/totale baten

Kosten eigen events

36.559

-

27.465

Doelbestedingspercentage lasten

Relatiegeschenken

2.331

-

4.907

Besteding aan doelstellingen/totale lasten

Reclame/sponsoring

277

5.208

Begroot bedrag 2017

-

140.000

-

123.915

140.000

119.350

Accountants- en administratiekosten

8.576

-

4.326

Kosten ontwikkeling website en film

6.486

-

8.497

Wervingskostenpercentage Wervingskosten/baten

11. Kosten beheer en administratie

Huur kantoorruimte

6.000

-

4.800

Kantoorkosten

3.781

-

1.570

Drukwerk

2.295

-

3.566

Telefoonkosten

2.164

-

2.222

Abonnementen en contributies

750

-

-

Porti

544

-

-

Assurantiekosten

508

-

508

Bankrente en kosten

295

-

437

Betalingsverschillen, overig

191

-

-

-

40.000

-

31.590

40.000

25.926

Begroting bedrag 2017

24

| jaarverslag 2017 | bestuursverslag

Begroting 12. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten Ontvangen bankrente

2017

2017

2016

1.221

5.000

5.853


Analyse verschil uitkomst met budget

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming Bestemming

Begroting

Baten Lasten besteed aan de doelstelling, voorlichting en maatschappelijke bewustwording

2017

2017

Mutatie

607.067

470.000

137.067

-376.565

-340.000

-36.565

Subsidies en bijdragen

Besteed aan doelstellingen

Wervingskosten

Class

Overig

68.110

181.875

Uitbesteed werk, aankopen

36.559

Publiciteit en communicatie 230.502

130.000

100.502

123.915

140.000

-16.085

Personeelskosten

2.607 36.894

89.687

Kosten beheer en administratie Som van de bedrijfslasten Saldo vóór rente Financieel resultaat Saldo van baten en lasten vóór bestemming saldo

31.590

40.000

-8.410

155.505

180.000

-24.495

74.997

-50.000

124.997

1.221

5.000

-3.779

76.218

-45.000

121.218

Kantoor- en algemene kosten Totaal

105.004

271.562

6.486

84.748

Huisvestingskosten Wervingskosten

Beheer/ admin.

123.914

Totaal 2017

Begroot 2017

Totaal 2016

249.985

220.000

274.055

36.559

40.000

27.465

9.093

25.000

18.612

211.329

200.000

188.888

6.000

6.000

10.000

4.800

19.104

19.104

25.000

12.631

31.590

532.070

520.000

526.451

De kosten van de algemeen manager en de medewerkster communicatie zijn voor 50% toegerekend aan lasten besteed aan de doelstelling, voorlichting en maatschappelijke bewustwording en voor 50% aan wervingskosten. De kosten van de projectleider zijn voor 80% toegerekend aan het project Class en voor de overige 20% aan de andere projecten.

bestuursverslag | jaarverslag 2017 | 25


Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Financiële instrumenten

Informatie over de rechtspersoon - algemene toelichting

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan.

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon

Voor de grondslag van financiële primaire instrumenten wordt verwezen naar de behandeling

De activiteiten van Stichting Edwin van der Sar Foundation bestaan voornamelijk uit het

per balanspost.

realiseren van beweeg-projecten t.b.v. mensen met hersenletsel en het financieel steunen van (zorg)instellingen voor mensen met hersenletsel, ter stimulering van de revalidatie.

Grondslagen

De Foundation is feitelijk gevestigd te Noordwijk (Postbus 59 2200 AB) en is ingeschreven bij de

Vorderingen

Kamer van Koophandel onder nummer 53380258.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegen­

De Foundation is aangemerkt als een zogenaamde ANBI-instelling.

prestatie. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Algemene grondslagen voor verslaggeving Kortlopende schulden De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving, meer in

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

het bijzonder Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

26 | jaarverslag 2017 | bestuursverslag

verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.


S T 2017 OPBRENG € 42.278,-

, 8 7 2 € 142.

GEOORMERK UIT GE

TE OPBRENGST:

n: Uitt te keren aa uarrii 2018, ebrrua eb 1199 ffeb

A sterdam Am

GST: ERKTE OPBREN UIT ONGEOORM

€ 100.000,-

Sar Edwin van der

Foundation

ndenLoterij nn, Voorzitter Vrie Boudewijn Poelma

ieel Directeur terveldt, Financ Simone van Bijs

in 2017 7 € 142.2 278,- naaar Edw win van der Sar Foundattion Bij de VriendenLoterij gaat 50% van elk verkocht lot naar goede doelen die maatschappelijke initiatieven ondersteunen en mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden. Ook Edwin van der Sar Foundation ontvangt jaarlijks een bijdrage van de VriendenLoterij waarmee zij het verschil kunnen maken.

Voor meer informatie kijk op www.vriendenloterij.nl hoofdstuktitel | jaarverslag 2017 | 27


Edwin van der Sar Foundation Jonckerweg 13 2201 DZ Noordwijk Tel: 071 - 760 00 76 KVK 53380258 info@edwinvandersarfoundation.nl

www.edwinvandersarfoundation.nl twitter.com/vdsarfoundation facebook.com/edwinvandersarfoundation instagram.com/edwinvandersarfoundation