Jaarverslag Edwin van der Sar Foundation 2015

Page 1

Jaarverslag 2015VOORWOORD In Nederland wonen circa 450.000 mensen met (niet

bewegingsagogen zorgen voor de uitvoering, spelen een

noodzakelijke initiatieven. Naast ‘beweging’ richten we ons

aangeboren) hersenletsel. En ieder jaar komen daar

belangrijke rol in het resultaat. Deelname is altijd op

op preventie en participatie. Via onze publiekslezing het

50.000 personen bij. Een hersenbeschadiging door een

vrijwillige basis. Het geeft deze mensen een doel,

Fitte Brein en ons nieuwe project de Class, waarbij jongeren

ongeval, hersenbloeding of -infarct kan het leven

ontspanning en wat nieuwe energie.

met hersenletsel een bijzonder intensief begeleidingstraject volgen teneinde een vaste, betaalde baan te verkrijgen.

ingrijpend veranderen. Dat heeft niet alleen (chronische) gevolgen voor het slachtoffer zelf. Ook de naaste

Dankzij onze samenwerking met erkende, landelijke (zorg)

omgeving zoals het gezin, de familie, vrienden en

partners, patiëntenverenigingen en het bedrijfsleven

We zijn trots en dankbaar voor alle support van onze

collega’s worden indirect geraakt.

bereiken we inmiddels al een grote groep deelnemers,

partners, friends, donateurs en anderen die ook dit jaar

Sinds 2012 zet de Edwin van der Sar Foundation zich in voor mensen die leven met de gevolgen van een hersenbeschadiging. De Foundation realiseert beweegprojecten

“Naast beweging richten we ons op preventie en participatie”

voor mensen met hersenletsel. Beweging is noodzakelijk voor het herstel van hersenfuncties, creëert zelfvertrouwen

circa 2300 per week. Diverse projecten, zoals fitness en

weer de nodige (financiële) ondersteuning hebben

en sociaal contact. Bovendien verkleint beweging de kans

zwemmen, zijn beschikbaar voor de doelgroep.

aangeboden. Dit jaarverslag geeft u een duidelijk beeld van

op herhaling en/of een terugval aanzienlijk.

Wij bedienen momenteel 130 locaties verdeeld over het

het werk en de groei van de Foundation. Via onze website,

land. Dat aantal breiden we gestaag uit. En ons BeweegTeam

Twitter en Facebook houden wij u graag op de hoogte van

Onze beweegprojecten garanderen de juiste kwaliteit van

zorgt voor beweging in de woonzorgcentra, voor diegenen

onze ontwikkeling!

zorg, deskundige begeleiding en waar nodig aangepaste

die zelf niet in staat zijn om onze locaties te bereiken.

omstandigheden. De (zorg)instellingen die i.s.m. met onze

Achter de schermen werken we steeds aan nieuwe,

Maurice Brederode, directeur


Statutaire naam

Stichting Edwin van der Sar Foundation

Vestigingsplaats

Noordwijk

Opgericht Rechtsvorm

2011

De Edwin van der Sar Foundation realiseert beweeg-

Stichting

projecten voor mensen met (niet aangeboren) hersenletsel.

Bestuur

Annemarie van der Sar (voorzitter) Esther Goergen (secretaris) Lex Geerdes (penningmeester)

Directie

Maurice Brederode

Medewerkers Medisch kernteam

Beweging zorgt voor het herstel van hersenfuncties en verkleint de kans op een herhaling/terugval.

Tessa van der Salm (communicatie) Michael Vallen (projectmedewerker) Prof. dr. Erik J.A. Scherder Hoogleraar en hoofd afdeling Klinische Neuropsychologie, Vrije Universiteit Hoogleraar Bewegingswetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen Prof. dr. Anne Visser-Meily Hoogleraar Revalidatiegeneeskunde, Medisch hoofd Neurorevalidatie, Universitair Medisch Centrum Utrecht Prof. dr. G. Kwakkel Hoogleraar Neurorevalidatie, VU Medisch Centrum Amsterdam dr. Piet Bon Huisarts, o.a. medisch team Oranje en voormalig clubarts Ajax

Samenwerkingspartners

Missie

Alzheimer Nederland

Hersenstichting Nederland

CVA Kennisnetwerk

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

De Hart & Vaatgroep / Nederlandse Hartstichting Ergotherapie Nederland Fonds NutsOhra Hersenletsel.nl

Revalidatie Nederland Transmuralis

Visie Een actief en zelfstandig leven voor mensen met hersenletsel.


“ALS JE MEER GAAT BEWEGEN, ZIT JE VEEL LEKKERDER IN JE VEL” Suzanne de Jong, ambassadeur Kreeg op 28-jarige leeftijd een hersenbloeding

5


PROJECTEN

Meet me @ the Gym

nah-zwemmen met begeleiding

Een reguliere sportschool is voor mensen met nah vaak een

Op meerdere locaties in Nederland realiseren we zwem-

brug te ver. Er zijn te veel prikkels en men vindt er niet de

uren voor mensen met een hersenbeschadiging. Daarbij

juiste begeleiding. Daarom hebben de Edwin van der Sar

maken we gebruik van de faciliteiten van de revalidatie-

Foundation en Hersenstichting Nederland de handen

centra. Ook is deskundige begeleiding hierbij gegarandeerd.

ineengeslagen met het project Meet me @ the Gym.

Deze zwem-uren zijn met name bedoeld voor mensen die na

Dit project biedt mensen met nah in de chronische fase

hun medische behandeling weer thuis zitten (1e lijn).

een sportprogramma op maat bij erkende beweegcentra

Het zwemmen is ideaal voor herstel van motoriek en even-

in Nederland. Eind 2015 hebben ruim 90 beweegcentra in

wicht, maar bovendien ook een gezellige groepsactiviteit!

Nederland hun certificaat behaald om mensen met

In 2015 hebben wij het aantal NAH-zwemlocaties verder

hersenletsel effectief en op een veilige manier te kunnen

uitgebreid van 14 naar 20 zwemlocaties.

begeleiden. Ook wint ons project een internationale prijs: de Tafisa Sustainability Award. PARTNERS: HERSENSTICHTING, VRIENDENLOTERIJ, FIT!VAK (winnaar Tafisa Award 2015)

PARTNER: REVALIDATIE NEDERLAND

De Edwin van der Sar Foundation ondersteunt en initieert sport- en beweegprojecten voor mensen met hersenletsel. Voor de realisatie van onze projecten werken wij graag samen met landelijke partijen en staat deskundigheid altijd voorop. Op deze manier bereiken wij een grote groep patiĂŤnten en zijn wij verzekerd van de juiste kwaliteit van zorg.


Koffers voor fysio- en ergotherapeuten

Beweegtuin

De Class

Met een beweegtuin wordt een buitensportterrein

In 2015 vond de kick-off plaats van een nieuw project:

Ergotherapeuten stellen mensen in staat om opnieuw hun

gecreĂŤerd waar bewoners van woon/zorginstellingen onder

de Class. Een groep van 22 ambitieuze jongeren, allen met

dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt

vakkundige begeleiding kunnen trainen. Tevens zijn

niet-aangeboren hersenletsel (nah), volgt een jaar lang een

door lichamelijke problemen. Jaarlijks verspreiden wij 50

senioren uit de buurt welkom om hun conditie op peil te

speciaal coaching traject met aandacht voor studie, werk en

koffers vol handige hulpmaterialen aan ergotherapeuten

houden en heeft de tuin een sociale functie.

sport. De deelnemers van de Class hebben allemaal ambitie

in Nederland. De inhoud van de koffers is specifiek samen-

De speciale beweegtoestellen in de tuin motiveren gebrui-

en hebben potentie, maar door het opgelopen letsel ziet

gesteld voor ergotherapie bij hersenletsel. Met deze hulp-

kers om oefeningen te doen met behulp van zorgverleners

hun toekomstperspectief er nu anders uit dan gedacht.

middelen komen wij nu letterlijk bij de mensen thuis.

of familie. Met Nijha Sport en Spelen ontwikkelden wij

Door intensieve begeleiding van een professionele job-

Vanaf 2016 zal een soortgelijke koffer ook verspreid worden

beweegtoestellen die speciaal geschikt zijn voor mensen

coach, studiebegeleider en sporttrainer te combineren met

onder fysiotherapeuten in Nederland. De inhoud is dan

met hersenletsel. Denk hierbij aan toestellen waarbij

diverse aantrekkelijke stages en ontmoetingen laten we zien

uiteraard afgestemd op fysiotherapie na hersenletsel.

kracht, stabiliteit en uithoudingsvermogen getraind kunnen

dat deze doelgroep nog tot veel in staat is. Het uiteindelijke

worden, maar ook cognitieve vaardigheden, bijvoorbeeld

doel is het vinden van een passende baan. Om dit te

door een spelelement toe te voegen.

bereiken werken we samen met onze partners uit de zorg en

PARTNERS: ERGOTHERAPIE NEDERLAND, KNFG

PARTNER: NIJHA SPORT EN SPELEN

het bedrijfsleven. PARTNERS: FONDS NUTS OHRA


Duofietsen voor woon- en zorgcentra

Beweegteams

Een duofiets maakt het voor personen die minder mobiel

hersenletsel is dit niet altijd vanzelfsprekend. Zeker

Sport- en spelmaterialen voor ziekenhuizen en revalidatiecentra

zijn mogelijk om meer te bewegen en vaker buiten te komen.

in de woonzorgcentra is het lastig om structurele mogelijk-

Zorginstellingen kunnen een sport- en spelpakket aanvragen

Door de duofiets kunnen mensen met een beperking nu

heden te creĂŤren voor beweging. De Edwin van der Sar

bij de Foundation. Het pakket is samengesteld door een

samen met een begeleider fietstochten maken.

Foundation ondersteunt deze zorginstellingen middels de

bewegingsdeskundige en is uitermate geschikt voor herstel-

De aangepaste fiets wordt gemaakt in een special limited

inzet van Beweegteams. Wij geven 3x een (wekelijks) bezoek

oefeningen van mensen met een hersenbeschadiging,

edition en wordt geleverd in onze herkenbare oranje kleur.

van het beweegteam en na afloop een implementatieplan

bijvoorbeeld d.m.v. evenwichts- en coĂśrdinatiespellen.

Instellingen krijgen een donatie van onze Foundation waar-

op maat voor een bewegingsbeleid conform de IGZ

mee zij de duofiets zelf kunnen aanschaffen.

bouwstenen. Bij een zelfstandige voortzetting van de

PARTNERS: VEGRO, VAN RAAM

Beweging is enorm belangrijk, maar voor mensen met

beweegsessies krijgen de instellingen ook de benodigde spelmaterialen van de Foundation. PARTNER: SPORTIEF PLAN

PARTNER: REVALIDATIE NEDERLAND


“ER GAAN EINDELIJK DEUREN OPEN IN PLAATS VAN DICHT” Anne, deelnemer van de Class 2015


STIMULERINGSFONDS

Oefen App De Edwin van der Sar Foundation ondersteunt vanuit het stimuleringsfonds o.m. innovatieve en vernieuwende projecten. Zo ontving het UMC Utrecht al eerder een donatie voor de ontwikkeling van de Oefen App Beroerte. De app biedt mensen na een beroerte de mogelijkheid om zelfstandig verder te werken aan het herstel. Uit onderzoek blijkt dat patiënten die kort na een beroerte meer fysieke oefeningen doen beter herstellen, sneller weer zelfstandig zijn en eerder naar huis kunnen. De App is de digitale vertaling van de veelgeprezen cva-oefengids.

“Er is bewijs dat het verhogen van de intensiteit van (motorisch) oefenen na een beroerte leidt tot betere uitkomsten. De richtlijn geeft aan twee keer per dag 20 tot 30 minuten. Door de ontwikkeling van een speciale oefen-app kunnen mensen na een beroerte nu ook thuis verder werken aan hun herstel, op een veilige manier. De voordelen van de App ten opzichte van de cva-oefengids zijn de gesproken instructies en de filmpjes waarin de oefeningen worden voorgedaan. Tevens kan het oefenprogramma helemaal op maat worden ingesteld. Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit oefeningen voor armen, benen of het gelaat.”

De Oefen App Beroerte is verkrijgbaar in de App Store en de Google Play Store voor € 5,99.

Prof. dr. Anne Visser-Meily Medisch Kernteam Edwin van der Sar Foundation

Het Stimuleringsfonds van onze Foundation biedt financiële ondersteuning aan projecten en initiatieven van derden. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage dient het project aan een aantal voorwaarden te voldoen. Is het project gericht op beweging, sport of actieve dagbesteding voor mensen met hersenletsel en valt het binnen onze beschreven werkgebieden? Dan kan een aanvraag worden ingediend.


Innovatie / ontwikkeling

Inrichting / faciliteiten

Waar onderzoek naar hersenziekten hopelijk oplossingen

De faciliteiten leveren altijd een bijdrage aan verbetering

Evenementen / actieve dagbesteding

biedt in de toekomst, concentreren wij onze werkzaam-

van, stimulans en inspiratie tot meer levenskwaliteit van

Door een hersenbeschadiging kan het leven van de een op

heden op de mensen die vandaag de dag hulp nodig

hersenletsel patiĂŤnten. Dit geldt zowel tijdens de

de andere dag ingrijpend veranderen. Terugkeer naar het

hebben. De Foundation onderscheidt zich door een

revalidatiefase, als daarna.

‘normale leven’ is niet voor iedereen weggelegd. Wij vinden

pragmatische aanpak, met concrete handvatten om in

het belangrijk dat deze mensen actief en sociaal betrokken

beweging te komen. Daar waar door bezuinigingen extra

Zwembadlift en andere toebehoren

blijven. Actieve dagbesteding en inspirerende evenementen

of intensievere zorg en begeleiding niet mogelijk zijn

Speciale trainingsapparatuur

gaan negatieve gevoelens tegen en geven zelfvertrouwen en

moeten nieuwe, creatieve oplossingen worden bedacht.

Aanpassing voor woon-zorglocaties inrichting

houvast.

Om te innoveren en vernieuwen is er echter geld nodig. Wij dragen hier als Foundation graag aan bij.

Oefen App Beroerte Games voor nah

Ondersteuning t.b.v. aangepast sportaanbod


Meer informatie www.hetfittebrein.nl

HET FITTE BREIN Op deze manier kunnen wij onze boodschap nog eens extra onderstrepen.”

Niet alleen het belang van bewegen t.o.v. hersenletsel wordt besproken in de publiekslezingen. Het drietal Swaab, Scherder en Schenk kijkt veel breder. Dat lichaamsbeweging niet alleen ons lijf, maar ook ons

Alzheimer Nederland en de Hersenstichting. In 2015

Erik Scherder: “Het belang van een fit brein is groot.

brein in conditie houdt, blijkt steeds duidelijker uit

brachten wij het Fitte Brein naar Beilen, Enschede en

Lichamelijke inactiviteit is momenteel de vierde doods-

wetenschappelijk onderzoek. Dat we tegenwoordig

Lelystad. Daarnaast zijn er plannen om het concept

oorzaak wereldwijd. Wat betekent het voor je gezondheid

steeds minder bewegen is dan ook een zorgwekkende

verder uit te breiden met een speciale kindereditie en

als je niet beweegt en je brein niet gebruikt?

trend. Oud schaatskampioen Ard Schenk, neurobioloog

een uitstapje te maken naar het brein en muziek. We zijn gewend geraakt om thuis op de bank te hangen, veel

Dick Swaab en neuropsycholoog Erik Scherder breken een lans om inactiviteit tegen te gaan.

Maurice Brederode: “Ook voor mensen die een beroerte

mensen doen zittend werk en veel jongeren zitten urenlang

Met de gratis publiekslezing ‘Het Fitte Brein’ toeren ze

hebben gehad is beweging van cruciaal belang. Om de kans

achter de computer, laptop of mobiele telefoon. Wij willen

door Nederland en bespreken ze ieder vanuit hun eigen

op terugkeer naar het ‘normale’ leven te vergroten is

dat bewegen weer normaal wordt. Het is onze missie om dat

perspectief de invloed van bewegen op het brein.

beweging noodzakelijk. Het is een uitstekend middel om

aan mensen te vertellen en hen te waarschuwen voor de

De Edwin van der Sar Foundation is Founding partner

lichamelijke en cognitieve problemen aan te pakken.

gevaren van inactivteit.

van Het Fitte Brein en maakt de lezingen financieel

Daarom vinden wij het als Foundation ook belangrijk om

We hopen dat mensen gaan denken: ja, waarom kom ik

mogelijk, samen met de overige partners

de publiekslezing Het Fitte Brein te ondersteunen.

eigenlijk niet mijn stoel uit?”


“DE BEWONERS HEBBEN ENORM VEEL PLEZIER VAN DE BEWEEGSESSIES” Vivian Boelen, directeur Wonen met Zorg, woon- zorgcentra Vierstroom


Van Raam Van Raam is een fabrikant van unieke aangepaste fiet-

Van Raam is echt familiebedrijf met een rijke geschiedenis.

“Die mobiliteit is precies waar wij als Foundation naar op

sen. De Edwin van der Sar Foundation werkt sinds 2013

Al in 1900 startte het bedrijf in Amsterdam als smederij.

zoek zijn in onze projecten voor mensen met hersenletsel.

samen met dit bijzondere familiebedrijf uit Varsseveld.

In 1933 werden daar de eerste fietsen gemaakt.

Wij streven naar een actief en zelfstandig leven voor mensen

Onze bekende oranje duofiets wordt door hen geprodu-

Onder leiding van Piet Boezel specialiseerde het bedrijf

met een hersenbeschadiging. Door lichamelijke of

ceerd. Wij hebben Van Raam inmiddels leren kennen als

zich in de tachtiger jaren in het ontwerp en productie van

cognitieve problemen kunnen mensen met NAH in sommige

een uniek bedrijf, waar hoogwaardige kennis, moderne

aangepaste rijwielen en frames. De mission statement van

gevallen niet meer zelfstandig autorijden of fietsen.

techniek en degelijk vakmanschap hand in hand gaan.

het bedrijf is sindsdien duidelijk: Van Raam biedt mensen

Een aangepaste fiets van Van Raam biedt dan uitkomst.

met een beperking duurzame en eigentijdse mobiliteit.

Zo maakt een duofiets het voor personen die minder mobiel zijn toch mogelijk om te bewegen en vaker buiten te komen,� aldus Maurice Brederode, directeur Edwin van der Sar Foundation.


PARTNERS

Vriendenloterij

Vegro

De VriendenLoterij zet zich in voor een sportieve en gezonde

Vegro en de Edwin van der Sar Foundation hebben hun

samenleving. Daarom steunt zij goede doelen op het gebied

partnerschap ook in 2015 gecontinueerd. Met een sponsor-

van gezondheid en welzijn. Ook de Edwin van der Sar

bijdrage van 25.000 euro ondersteunt Vegro voor het derde

Foundation kan rekenen op de steun van de VriendenLoterij.

jaar op rij de Edwin van der Sar Foundation. Naast financiële

Yvonne Verschragen van de VriendenLoterij:

support ondersteunt zij de Foundation ook met kennis,

“Omdat beweging in het algemeen een bewezen middel is

ervaring en diensten.

om welzijn en gezondheid te bevorderen, steunen wij de

Onder het motto ‘never ever give up’ zetten Vegro en de

Edwin van der Sar Foundation. Dit doen wij niet alleen door

Foundation zich samen in voor mensen met een hersen-

een financiële bijdrage, maar ook door de boodschap van

beschadiging. Dat gebeurt niet alleen op directieniveau,

de Foundation zoveel mogelijk onder de aandacht te

ook medewerkers van Vegro zijn zeer betrokken bij de

brengen. De Foundation helpt ons weer om onze doelstel-

Foundation. In 2015 stonden er weer vele sportieve

lingen aan een groter publiek kenbaar te maken. Dankzij de

activiteiten op de kalender zoals de Dam tot Damloop en de

bekendheid van Edwin van der Sar krijgt het onderwerp

Spinningmarathon.

hersenletsel nu extra aandacht. Wij waarderen het enorm dat een populaire sporter zich hiervoor inzet en zijn ervaring en netwerk gebruikt om dit onderwerp op de kaart te zetten.”


‘O

Het goede doel Eens een held, altijd een held. Toen op het sportveld, nu in het gewone leven. Maar wat is gewoon? 28

Wijzer · Rabobank Private Banking

Edwin in het blad ‘Wijzer’

Annemarie en Edwin te gast in KRO’s ‘De Wandeling’

Rob de Wit en Annemarie van der Sar in ‘Helden Magazine’

Gedrukte media

Televisie

Social Media

Om een beeld te geven van de activiteiten van de Edwin van

Naast items over de Foundation in landelijke en regionale

Onze eigen communicatiemiddelen, zoals de internetsite,

der Sar Foundation, zoeken we geregeld de publiciteit.

bladen, tijdschriften en vakbladen vragen we ook aandacht

Facebookpagina en Twitterberichten, zorgen voor een

De Foundation plaatst nooit betaalde advertenties maar

voor mensen met hersenletsel op televisie. Zo waren

actueel overzicht van onze inzet.

probeert vooral om via free publicity in de media te komen.

Annemarie en Edwin te gast bij ‘de Wandeling’, zaten zij aan tafel bij Humberto Tan in RTL Late Night en sprak onze

meer dan 5000 vind-ik-leuks

ambassadeur Willem Philipsen openhartig over zijn hersen-

meer dan 6800 volgers

infarct in het programma ‘Recht uit het Hart’ van KRO-NCRV.


COMMUNICATIE De Edwin van der Sar Foundation kent een groot bereik. Via de media vragen wij aandacht voor onze projecten en de positie van mensen met een hersenbeschadiging.


BESTUURSVERSLAG 2015 Er is er één jarig, onze eerste drie jaren zitten er inmiddels

kersrol v.w.b de organisatie van de publiekslezing

legd in notulen. Uitgangspunt is te voldoen aan de VFI-

op. En voor het derde achtereenvolgende jaar constateren

Het Fitte Brein hebben we uitgebreid door de taak van

gedragscode ‘ Goed Bestuur Goede Doelen’. Dit betekent dat

we een groei in projecten, deelnemers, partners, organisatie

penvoerder op ons te nemen. Dit alles heeft geresulteerd tot

de Foundation invulling geeft aan de principes openheid,

en begroting. Inmiddels realiseert de Foundation ‘beweging’

een aanzienlijke toename v.w.b. de (financiële) bestedingen

transparantie en verantwoording met betrekking tot al

met deskundige begeleiding op meer dan 130 locaties.

aan de doelstelling.

haar activiteiten.

Samen zijn dat circa 2400 deelnemers met hersenletsel per

Om één van de hoogtepunten expliciet te benoemen: de

week! Het is ons inmiddels duidelijk dat de beweegprojecten

Graadmeter voor een breed draagvlak zijn wat ons betreft

honorering van het project de Class door het Fonds

een duidelijk antwoord zijn op de noodkreet van mensen

ook de ‘acties van derden’. Daarbij zien we ook een positieve

NutsOhra. Bij dit project helpen we jaarlijks minimaal 20

met NAH, namelijk een verlenging van het revalidatieproces.

ontwikkeling, met acties vanuit het gehele land. Geweldig

jongeren met hersenletsel, via een intensief begeleidings-

om te zien hoeveel mensen zich inzetten voor de doelgroep

traject, terug naar een baan. Het project zal tenminste

Een jonge stichting vraagt om een duidelijke visie.

NAH door onze missie en aanpak te steunen! Deze acties en

3 jaargangen tellen en mede daarom is onze organisatie

En daarin worden wij gesteund door ons medisch team

initiatieven zijn een ware aanmoediging voor zowel het

verder uitgebreid met een projectleider (0,8 fte).

(o.l.v. prof. dr. Erik Scherder) met deskundigen en het weten-

eigen team als uiteindelijk de deelnemers zelf.

In december jl. luidde Edwin en Annemarie van der Sar

schappelijke bewijs dat ‘beweging’ leidt tot herstel bij

symbolisch de schoolbel voor de eerste Class 2015/2016

hersenletsel. Waar onderzoek naar hersenziekten hopelijk

Daarnaast genoot de Foundation wederom van ruime

onder toeziend oog van de ouders, beweegcoaches,

ooit leidt tot een structurele oplossing, biedt de Foundation

(media)aandacht met als hoogtepunten de diverse

medisch team en bestuur. Een nieuw leven begint.

vooral hulp aan de mensen die vandaag de dag support

‘optredens’ op TV en radio, in de kranten en magazines.

nodig hebben. De Foundation onderscheidt zich door een

Tegelijk zagen we ons bereik aanzienlijk toenemen via de

Met veel vertrouwen zien we 2016 tegemoet. Het vierde jaar

pragmatische aanpak, met concrete handvatten om in

social media.

wordt een jaar van consolideren en de nodige voorberei-

beweging te komen.

Zeer trots waren we met het winnen van een internationale

ding, want in 2017 vieren wij alweer ons eerste jubileum!

award op het Tafissa-congres in Budapest voor het project

Een mijlpaal waar we graag gebruik van gaan maken. Echter,

Het afgelopen jaar mochten wij nieuwe, enthousiaste

Meet me @ the Gym. Waarmee we het belang van sport/

we zorgen natuurlijk ook het aankomende jaar weer voor

samenwerkingspartners, actievoeders en donateurs verwel-

beweging bij de revalidatie aantonen.

voortzetting c.q. uitbreiding van de eigen evenementen en

komen. Tegelijk blijven onze loyale partners ons onvoor-

voor nieuwe beweeglocaties en samenwerkingen.

waardelijk bijstaan. Het derde jaar van de Foundation werd

Het Foundation bestuur kwam dit jaar 4 keer bijeen voor

gevierd met o.a. een succesvol charity dinner, een golfdag

een bestuursvergadering. Daarbij worden strategie en

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen en hopen

en een spinningmarathon. De organisatie van de ‘10 van

beleid geëvalueerd en nieuwe projecten besproken en/of

ook het aankomend jaar weer op ieders steun en toewijding

Noordwijk’ is vanaf dit jaar in eigen hand en de voortrek-

aanvragen gehonoreerd. Alle vergaderingen worden vastge-

te mogen rekenen.


Baten

Lasten

Baten uit acties van derden

221.795

Besteed aan doelstelling, voorlichting en

Baten uit eigen fondsenwerving

319.264

maatschappelijke bewustwording

Rente baten

7.004

Kosten eigen fondsenwerving en organisatie Kosten beheer en administratie

Totaal inkomsten

Organisatie 310.923

Gemiddeld was er in 2015 2,2 fte (2104: 1,6) in dienst van de stichting.

124.696 33.235

Jaarinkomen directeur:

548.063 Totale lasten

468.854

Meet me @ the Gym Het project Meet me @ the Gym is gestart in 2013 i.s.m. met de Hersenstichting. Voor dit project is een eenmalige, extra bijdrage ontvangen van de VriendenLoterij. De totale financiële verantwoording is geplaatst onder het beheer van de Hersenstichting en is daarom niet opgenomen in de jaarstukken van de Edwin van der Sar Foundation.

Resultaat

55.000

Vakantiegeld

3.840

Sociale lasten

9.111

Pensioenlasten

6.223

Totaal

74.174

Het resultaat over 2015 van 79.209 euro wordt toegevoegd aan het stichtingsvermogen. Doelbestedingspercentage baten

Een Vriendendienst

Bruto loon

Bestedingen aan doelstellingen/totale baten

Uren

40 (vanaf 1 juli 2015)

Parttimepercentage

100

Periode

1/1 - 31/12

56,7%

In samenwerking met de Dirk Kuyt Foundation en de Giovanni van Bronckhorst Foundation is het project

Doelbestedingspercentage lasten

‘Een Vriendendienst’ gestart in 2014.

Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten

Aan de bestuurders en de leden van het medisch team is geen 66,3%

of garanties verstrekt. Mogelijke onkosten, zoals reis- en

Voor de uitvoering van dit project heeft de VriendenLoterij eenmalig een bedrag van 350.000 Euro ter beschikking

Fondsenwervingspercentage

gesteld. Van het ontvangen bedrag is in 2014 en 2015 een

Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen

totaal van 225.000 euro aangewend. Aangezien dit

fondsenwerving

gezamenlijke project los staat van de activiteiten en doelstelling van de Edwin van der Sar Foundation is dit niet in de jaarrekening opgenomen.

alle bedragen zijn in euro (€)

bezoldiging betaald. Er zijn geen leningen, voorschotten telefoonkosten, nemen de bestuursleden voor eigen rekening.

39,1%

Ook de ambassadeurs zetten hun tijd en ervaring belangeloos in voor de Edwin van der Sar Foundation.


Verdeling van lasten naar bestemming

Begroting 2016 baten uit eigen fondsenwerving

297.000

275.000

319.264

200.000

200.000

221.795

3.000

10.000

7.004

500.000

485.000

548.063

325.000

250.000

310.923

NAH-zwemmen, diverse locaties

75.608

Duo-fietsen

36.327

rente baten

Ergokoffers

Realisatie 2015

Baten baten uit acties van derden

Sportpakketten

Begroting 2015

Totaal baten

2.404 13.927

Meet me @ the Gym

617

Lasten

Stimuleringsfonds/diverse bestedingen

13.849

Besteed aan doelstelling

Het Fitte Brein

47.586

-NAH-zwemmen

75.608

BeweegTeam

20.180

-Duo-fietsen

36.327

Beweegtuinen

1.500

De Class 2015

11.525

617

-Het Fitte Brein

47.586

75.425

-BeweegTeam

20.180

-Beweegtuinen

1.500

-De Class 2015

11.525

-Personeelskosten t.b.v. doelstelling

87.400

5.860

Huur kantoor

3.600

Kantoor - en algemene kosten

7.713

(telefoon, internet, porti, abonnement, assurantie etc.) 4.429

Drukwerk, website en films

17.493

Kosten eigen events, PR en communicatie

43.477

Sponsoring en relatiegeschenken

13.927

-Stimuleringsfonds/diverse bestedingen

Reiskosten

Accountant en admin

-Ergokoffers

87.400

Lonen en sociale lasten - incl. personeelsinzet t.b.v. fondsenwerving

2.404

-Meet me @ the Gym

Voorlichting en bewustwording - incl. personeelsinzet t.b.v. doelstelling

-Sportpakketten

5.794

Deze jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijnen voor jaarverslaggeving voor fondsenwervende instellingen (Richtlijn 650), zoals vastgesteld door de Raad van Jaarverslaggeving. Het financieel jaarverslag is samengesteld door Van Duyn Van der Geer accountants BV. Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor dit jaarverslag.

Kosten eigen fondsenwerving

13.849

120.000

110.000

118.902

Kosten acties van derden

25.000

25.000

5.794

Beheer en administratie

50.000

50.000

33.235

Totaal lasten

520.000

435.000

468.854

Resultaat

-20.000

50.000

79.209


Dankzij u...

in 2015 â‚Ź 101.207,- naar Edwin van der Sar Foundation

Bij de VriendenLoterij gaat 50% van elk verkocht lot naar goede doelen die maatschappelijke initiatieven ondersteunen en mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden. Ook Edwin van der Sar Foundation ontvangt jaarlijks een bijdrage van de VriendenLoterij waarmee zij het verschil kunnen maken.

Voor meer informatie kijk op www.vriendenloterij.nl


Edwin van der Sar Foundation Jonckerweg 13 2201 DZ Noordwijk Tel: 071 - 760 00 76 KVK 53380258 info@edwinvandersarfoundation.nl

www.edwinvandersarfoundation.nl twitter.com/vdsarfoundation facebook.com/edwinvandersarfoundation