Page 1

UTLEIEMAGASINET

°

N 06


Innhold Oslo vest 17 Sørkedalsveien 8

UTLEID

Lysaker / Skøyen 18 Vollsveien 6 19 Strandveien 8 og 10 20 Hoffsveien 10Sørkedalsveien 8 Oslo Vest

270 m2 eller 512 m² 114 m2 – 179 m2 – 300 m2 7 700 m2 – 1 206 m2

CBD / Vika 21 Kronprinsesse Märthas plass 1 22 Hieronymus Heyerdahls gate 1

100 m2 – 5 200 m2 423 m2 – 1 662 m2

Sentrum 23 24 25 26

Christian Kroghs gate 16 649 m² Akersgaten 20 327 m� Akersgaten 28 390 m2 – 1 666 m2 Nedre Slottsgate 8 818 m2

Oslo nord / øst

Vollsveien 6 Lysaker

Hieronymus Heryerdalsgate 1 CBD/ Vika

27 28 29 30 31

Nydalsveien 28 Nydalsveien 33 Pontoppidans gate 7 Brokbekkveien 80 Trollåsveien 6

815 m2 1 500 m2 – 4 300 m2 630 m2 – 993 m2 275 m � – 296 m 2 – 404 m² 350 m2 – 1 780 m2

Se alle våre eiendommer til utleie på: www.union.no

3 | www.union.no


Analyse | Markedskommentar

URBANISERING PÅ NORSK Befolkningsveksten har vært mye sterkere i storbyene enn i resten av Norge de siste årene*. SSB forventer at trenden skal vedvare frem mot 2040, men det skyldes ikke massiv sentralisering.

Skrevet av analytiker Robert Nystad Siden 2004 har befolkningsveksten i Norge vært 1,2 prosent årlig, noe som er mer enn dobbelt så høyt som de 20 foregåene årene (se figur 1). Utviklingen siden 2005 skyldes primært EU-utvidelsen østover, hvor 70 millioner mennesker fikk tilgang til arbeidsmarkedet i EØS. I kombinasjon med at norsk økonomi har vært gjennom en gullalder, har dette bidratt til rekordhøy innvandring. Innvandrerne søker seg i stor grad til byene, og dette har bidratt til at det har vært stor forskjell i befolkningsvekst i ulike deler av landet. Storbyområdene har hatt en vekst på i overkant av 1,7 prosent årlig siden 2004. Til sammenligning var befolkningsveksten i resten av Norge 0,7 prosent i denne perioden. «Alle» vil ikke til Oslo At «alle» vil til Oslo er en sannhet med sterke modifikasjoner. Figur 2 viser befolkningsveksten i hjemfylkene til Norges fire største byer, og Akershus, fordelt på naturlig befolkningsvekst, netto innvandring og netto innenlandsk tilflytting. I sum har Oslo hatt svakt negativt netto tilflytting fra andre fylker i Norge, noe som betyr at befolkningsveksten i sin helhet er drevet av fødselsoverskudd og innvandring. Fødselsoverskuddet i Oslo er

for øvrig litt høyere enn i resten av landet fordi alderssammensetningen er gunstig. Mange vil argumentere for at Oslo og Akershus bør sees under ett. Dette synet støttes av data over flyttestrømmer mellom fylkene (se figur 4 på neste side). Oslo har netto tilflytting fra alle fylker i Norge, utenom Akershus. Samtidig er lekkasjen til Akershus stor nok til å utligne flyttingen fra de andre fylkene. En plausibel forklaring er at Oslos arbeidsmarked, kulturtilbud og urbanitet tiltrekker seg mennesker, men at mange blir presset ut på grunn av høye boligpriser eller at de ønsker å bo i andre omgivelser. Vi vet for eksempel at ett av tre barn som fødes i Oslo, ikke lenger bor i Oslo når det kommer i skolealder. Dersom vi ser Oslo og Akershus under ett, utgjør innenlands tilflytting likevel kun 14 prosent av total befolkningsvekst siden 2004. Buskerud, Vestfold, og særlig Østfold, har også positiv netto innenlandsk tilflytting. Det kan argumenters for at Oslo er drivkraften også her, men mange av de mest folkerike kommunene ligger utenfor naturlig pendleavstand. Og nettopp pendlerstatistikken viser at innpendlingen til Oslo ikke har økt overtid, til tross for at det har blitt mange flere mennesker rundt Oslo.

*Storbyene er i denne sammenheng definert som Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

4 | UM2


Figur 1: Befolkningsvekst i Norge

2004-2016

2,0 %

1,5 %

1,0 %

0,5 %

0,0 % 1984-2014

2014-2016

Storbyene

Resten av Norge

Kilde: SSB

Figur 2: Befolkningsvekst i fylkene (2005–2016)

160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000

Innvandring Innflytting

0

Fødselsoverskudd -20 000 Oslo

Akershus

Hordaland

Rogaland

Kilde: SSB

5 | www.union.no

Sør-Trøndelag


Analyse | Markedskommentar

Vestlandet har laber tiltrekkingskraft Hypotesen om sterk sentralisering av Norge blir enda svakere når vi ser på utviklingen i hjemfylkene til de andre storbyene. Rogaland og Hordaland tiltrekker seg ikke mennesker fra andre deler av landet – befolkningsveksten i disse fylkene består ene og alene av fødselsoverskudd og innvandring. Man kan innvende at fylkene i Norge har stor geografisk utstrekning, og en mulig hypotese er at det skjer en sentralisering internt i fylkene. Vi finner imidlertid ingenting i flyttedataene som støtter et slikt syn. Verken Bergen eller Stavanger kommune har hatt netto innenlandsk tilflyttning av betydning. Interessant nok er konklusjonen for Stavanger nesten den samme dersom vi ser på perioden fram til oljeprisfallet. Noe av dette kan nok forklares av at statistikken ikke fanger opp alt, blant annet fordi det sannsynligvis har vært folk som har arbeidet prosjektbasert i Stavanger i perioder uten at de har meldt flytting. I Midt-Norge ser vi imidlertid en viss tendens til sentralisering. Sør-Trøndelag har positiv nettoinnflytting og tiltrekker seg mange fra Møre og Romsdal og Nordland. Til sammen har Norges fem mest folkerike fylker hatt en netto innflytting fra resten av landet på 30 000 personer siden 2005. Til sammenligning var befolkningsveksten i disse fylkene ti ganger så høy i samme periode. I figur 5 ser vi at det faktisk er de mellomstore kommunene som har stjålet flest innbyggere fra andre kommuner**. Disse kommunene har hatt dobbel så høy netto innflytting som de største kommunene, og det til tross for at samlet innbyggertall er halvparten så stort. Mellomstore kommuner tiltrekker seg med andre ord om lag fire ganger så mange innflyttere sett opp mot eksisterende innbyggertall. Om lag 25 prosent av befolknings-

veksten i disse kommunene kan relateres til innenlands tilflytting, mens tilsvarende tall for de største kommunene kun er 5 prosent. Skjør vekst At det er nettopp innvandring som er den sterke driveren bak befolkningsveksten har en rekke implikasjoner. For det første kommer mange av våre nye innbyggere fra andre kulturer, noe som påvirker for eksempel konsumpreferanser, boligpreferanser osv. For det andre er innvandring den parameteren som er vanskeligst å fremskrive. Migrasjon påvirkes i svært stor grad av politiske og økonomiske forhold – både innenlands og utenlands. Vi har vært gjennom en periode der norsk økonomi har utviklet seg svært sterk sammenlignet med store deler av Europa som har slitt med ettervirkningen av finanskrisen. Dette har gjort det norske arbeidsmarkedet svært attraktivt relativt sett. Norge vil sannsynligvis fortsatt ha en solid økonomi, men det er grunn til å anta at uviklingen blir likere resten av Europa fremover. Politiske endringer kan naturligvis også påvirke migrasjon i stor grad. EØS-avtalen, som er en forutsetning for den sterke arbeidsinnvandringen vi har sett siden 2004, er tilsynelatende robust. Men politikk er dynamisk og kan ta uventede vendinger, noe vi ikke minst så eksempler på ved brexit og presidentvalget i USA. Norge urbaniseres sakte men sikkert i den forstand at en stadig større del av befolkningen bor i storbyene. Dette skyldes primært at innvandrerne er urbane og flytter til de største byene, mens Nordmenn i større grad flytter til mellomstore kommuner. Forfatteren bak boken Urban Express, Kjell A. Nordström, anslår at om lag 80 prosent av jordas befolkning vil bo i storbyer i 2045. I Norge har vi i så fall en lang vei å gå. Kanskje har de norske storbyene et betydelig oppsidepotensial?

**En mellomstor kommune har i denne sammenheng 20 000 til 50 000 innbyggere

6 | UM2


Figur 3: Befolkningsfremskrivning

Figur 4: Netto innenlands tilflytting til Oslo Fra

Til Oslo

Hordaland

Vekst i befolkning 2016–2040 26–30 prosent

4 856

Sør-Trøndelag

4 714

Nordland

3 642

Telemark

3 257

Rogaland

3 244

Møre og Romsdal

3 228

Oppland

3 136

Troms

2 751

Hedmark

2 671

Vestfold

2 529

Vest-Agder

2 269

Nord-Trøndelag

1 553

Sogn og Fjordane

1 447

Finnmark

1 276

Aust-Agder

997

Buskerud

396

Østfold

16–25 prosent

Akershus

7–15 prosent

Sum

384 -43 056 -706

Figur 5: Netto innenlands tilflytting etter kommunestørrelser (2005–2016) 60 000

30 %

40 000

20 %

20 000

10 %

0

0%

-20 000

-10 %

-40 000

-20 %

Netto innenlands tilflytting (personer)

-60 000

-30 %

Andel av befolkningsveksten (høyre akse)

50 000 eller flere innbygere

20 til 49 999 innbyggere

10 til 19 999 innbyggere

Kilde (figur 3–5): SSB

7 | www.union.no

Inntil 10 000 innbyggere


Område | Kvadraturen

– KJERNEN I OSLO SENTRUM Oslo eldste bydel blomstrer opp– nå har både mennesker, bedrifter og handel inntatt Kvadraturen.

Kvadraturen har vært en betydelig bydel og et handelssentrum i over 400 år. Helt fra kong Christian IV bestemte at hele byen skulle flyttes tvers over Bjørvika til terrenget nord for Akershus festning. Området ble bygget opp etter bybrannen i 1624, og kalles i dag Kvadraturen på grunn av det rettvinklede gatenettet. Her finner du igjen den særegne atmosfæren og sjelen fra den gang Oslo het Christiania og Kvadraturen har bevart en arkitekturhistorisk bredde – noe som er unikt for området. – I dag er Kvadraturen et naturlig bindeledd mellom de to viktigste kontorområdene i Oslo – Aker Brygge/Vika og Bjørvika. Naboskapet er historisk og inspirerende, med samlingspunkter som Akershus festning, Bjørvika, operaen, handel, restauranter, gallerier og museer. Institusjoner som Rådhuset, Børsen og Stortinget skaper en viktig ramme i området, sier Trond Aslaksen i UNION. Klynger av kompetansemiljøer Kvadraturen huser en blanding av kompetansemiljøer innen blant annet arkitektur, kommunikasjon, statlig forvaltning, organisasjoner, og gründerbedrifter. Siden 2006 og frem til i dag har UNION leid ut til over 140 selskaper i området.

små og store private og offentlige bedrifter som ønsker å sitte sentralt i et urbant miljø med god kollektivdekning og med tilgang til et mangfoldig kulturliv og andre attraktive servicetilbud, sier Trond Aslaksen. Spaces er én av dem. De skal flytte inn i Tollbugata 8. Selskapet tilbyr fullt betjente kontorplasser, virtuelle kontorer, coworkingkontorer og møterom. Spaces’ første konsept i Oslo består av to eiendommer som totalrehabiliteres og knyttes sammen til én. Spaces skal være en bidragsyter til økt aktivitet i området gjennom forskjellige eventer, i tillegg til ulike kontorløsninger og coworking-miljøer. Spaces vil ha møteromsfasiliteter, egne områder for arrangementer, garderobe og sykkelparkering, treningsrom, stor takterrasse, betjent resepsjon og kaffebar. MESH, Oslos første «co-working space», leier i dag 3.600 m² i henholdsvis Tordenskioldsgate 3 og 6. Selskapet har vokst betydelig siden oppstart i 2012, og har blitt et samlingssted for gründere og innovasjonsbedrifter. Fra mars 2017 vil de overta Manpowers lokaler på om lag 5.800 m² i Tordenskiolds gate 2.

– Her finner du en spennende sammensetning av ulike leietakere som etterspør en klar og tydelig identitet. Det er både

8 | UM2


YOUNGSTORGET

STORTINGET

OSLO S

UNION har lang erfaring fra Kvadraturen. De siste ti årene har vi leid ut 90 000 m2 og omsatt eiendom for 5,5 milliarder kroner i området.

9 | www.union.no


Område | Kvadraturen

Kultur- og service i sentrum De siste årene har byrådet for byutvikling jobbet for en kraftig fortetning av indre by, for å gjøre hovedstaden til et mer attraktivt sted å bo, jobbe og oppholde seg. Det har vært en transformasjon i Oslo sentrum. Renoverte fasader, sittebenker i klassisk utforming og oppgradert gatedekke har gitt hovedstaden et kontinentalt utrykk. Dette har bidratt til å tiltrekke kultur- og service konsepter, i tillegg til at Oslo Fashion District er etablert. I nabolaget er det flere kjente caféer og restauranter, herunder Sentralen, Brasserie Hansken, Restaurant Engebret, Staatholdergaarden, og Skansen – for å nevne noen. I tillegg er det flere museer og kulturinstitusjoner som for eksempel Samtidskunstmuseet og Arkitekturmuseet. Oslos kommunikasjonsknutepunkt Prinsens gate bygges om til toveis bilfri trikkegate og Tollbugata til bussgate. Samtidig legges det om gamle vann- og avløpsrør og Prinsens gate blir oppgradert. Gaten får blant annet granittheller på fortau, bymøbler og trær. Det blir nedsenkede fortau ved overgangene i tråd med prinsipper for universell utforming. Det anlegges også trikkeholdeplasser ved Øvre Slottsgate, og ved Dronningens gate. Kvadraturen har da meget god kollektivdekning. Du har T-banestasjonen på Stortinget, og det er fem minutter gåavstand til Oslo Sentralbanestasjon med flytog, tog og T-bane. I tillegg blir det hovedtrasé for trikk og buss i henholdsvis i Prinsens gate og Tollbugata. Bysyklene har stativ på Bankplassen og taxiholdeplassen er like ved. For tilreisende med bil finnes det to parkeringshus, Bankplassen P-hus, og Paleet P-hus i Prinsensgate. Området ligger i hjerte av Oslo. – Disse oppgraderingene vil gjøre Kvadraturen til et mer velfungerende område som igjen gjør den attraktiv for dagens og morgendagens leietakere, sier Aslaksen.

Boligbygging I 2009 vedtok byrådet handlingsplanen «Ny giv for Kvadraturen – handlingsplan 2009-2014-2024», der målet var å gjøre Kvadraturen til et mer levende sted. Rapporten slår fast at det er et stort potensial for boliger i Kvadraturen. Tanken til byrådet er å skape mer liv i en flott bydel ved å utvikle flere boliger. Byutviklingsbyråd fra Miljøpartiet De Grønne (MDG), Hanna Marcussen, har blant annet uttalt til Aftenposten at bydelen må tilrettelegges bedre for eldre og barnefamilier. De har et ønske om å frigjøre veiareal til mer utadrettet virksomhet som blant annet lekeplasser og uteservering. – Det er flere bolig- og næringsprosjekter på gang i Kvadraturen. Infill skal blant annet bygge boliger og kontorer, med kaffebar og jazzkafé på gateplan i Skippergata 22 og 26. Man ønsker å kombinere nytt med gammelt for å bevare noe av Kvadraturens særpreg, sier Aslaksen God leieprisutvikling i sentrum – Utsiktene for leiemarkedet i sentrum er gunstig de kommende årene, og sammen med Nydalen og Indre øst, er sentrum det området vi forventer best leieprisutvikling i 2017, sier Robert Nystad, analytiker i UNION. – Vi opplever at det er jevn etterspørsel fra mange ulike aktører, og stadig flere leietakere etterspør urbane kvaliteter. Da tenker vi særlig på et mangfoldig servicetilbud og liv på gateplan. Samtidig er ledigheten lav og leienivåene på et konkurransedyktig nivå, fortsetter han. Kvadraturen påvirkes positivt av utviklingen i omkringliggende områder. Handelen ekspanderer stadig lenger nedover fra Karl Johan og Egertorget. Samtidig vil flere viktige brikker falle på plass i Bjørvika frem mot 2020. Vi begynner å se konturene av hvordan det blir når området er ferdigutviklet, og oppgraderingen av Prinsens gate og Tollbugata vil bidra til å binde sammen Kvadraturen og Bjørvika på en bedre måte.

Kilde: Oslo kommune

10 | UM2


Referanseprosjekter 2016 Nydalen Nydalsveien 24

Eier av eiendommen: Avantor Leietaker: Oslo Kemnerkontor Antall m2 : 7 097

Nydalen Nydalsveien 18

Eier av eiendommen: Avantor Leietaker: Elkjøp Antall m2 : 6 731

Sentrum Tollbugata 8

Eier av eiendommen: T8 Holding

Leietaker: Regus Business Centre Norge AS Antall m2 : 6 179

11 | www.union.no


I DESEMBER KOMMER 8000 M2 FOR LEIE I KVADRATUREN. GOD JUL! 12 | UM2


CBD/Vika Tordenskiolds gate 2

Eier av eiendommen: Sparebank1 Leietaker: MESH Oslo As Antall m2 : 5 766

CBD/Vika

Hieronymus Heyerdahls gate 1 Eier av eiendommen: CBRE Leietaker: Norvestor Equity AS Antall m2 : 1 664

Oslo vest Sørkedalsveien 8

Eier av eiendommen: Stor-Oslo Leietaker: Bla. Handelsbanken, Bouvet og Danske bank Antall m2 : 11 000

Lysaker Vollsveien 6

Eier av eiendommen: Aberdeen Asset Management AS Leietaker: EFLA AS, Coor og Din ERP Antall m2 : 3 100


Leiepriser | Arealledighet

Leieprisanslag og arealledighet i Oslo UNION Gruppens leieprisanslag høst 2016, samt arealledighet per september 2016. Oversikten viser leiepriser i nye kontrakter over 500 m2 målt i kroner per m2 per år ekskl. mva., felleskostnader og parkering.

Ytre Vest* | Ledighet: 4,0 % Topp: 1 800 | Moderat: 1 350 Oslo Vest** | Ledighet: 3,9 % Topp: 2 900 | Moderat:: 1 500 Lysaker | Ledighet: 13,3 % Topp: 2 100 | Moderat: 1 400

Majo

Fornebu | Ledighet: 13,6 % Topp: 1 900 | Moderat: 1 200

Skøyen Lysaker

Asker/Bærum *** | Ledighet: 7,8 % Topp: 1 900 | Moderat: 1 200

Fornebu Sandvika

Skøyen | Ledighet: 7,2 % Topp: 2 900 | Moderat: 1 850

* * ** *** ****

CBD**** | Ledighet: 10,4 % Topp: 4 500 | Moderat: 2 500 Sentrum | Ledighet: 6,6 % Topp: 3 000 | Moderat: 1 750

Inkl. Ullern og Smestad Inkl. Majorstua Bærum ekskl. Lysaker/Fornebu Vika, Aker Brygge, & Tjuvholmen

14 | UM2


Leiepriser | Arealledighet

Indre nord | Ledighet: 3,5 % Topp: 2 200 | Moderat: 1 250

Nydalen | Ledighet: 7,0 % Topp: 2 300 | Moderat: 1 450

Ullevål Ytre nord* | Ledighet: 8,6 % Topp: 1 700 | Moderat: 1 150

Nydalen Bjerke

orstuen

Carl Berner

Økern** | Ledighet: 17,4 % Topp: 2 100 | Moderat: 1 200

Alna

Økern

Bryn/Helsfyr | Ledighet: 11,2 % Topp: 2 100 | Moderat: 1 300

Helsfyr Bryn

Indre øst*** | Ledighet: 5,9 % Topp: 2 400 | Moderat: 1 150 Ytre syd**** | Ledighet: 7,1 % Topp: 1 700 | Moderat: 1 150

Østensjø

Nordstrand

*

Bjørvika | Ledighet: 3,9 % Topp: 3 200

* ** *** ****

15 | www.union.no

Nord og øst, inkl. Furuset Økern, Hasle, Løren, Ulven Inkl. Kværnerbyen Inkl. Ryen


CBD / Vika | kronprinsesse Märthas Plass 1

16 | UM2


ID LE UT LL T FU SØRKEDALSVEIEN 8 – MAJORSTUEN TOPPETASJER LEDIG MED GODE TAKHØYDER OG FANTASTISK UTSIKT OVER BYEN.

ampereoslo.no

INNFLYTTINGSKLART FRA SOMMEREN 2017. UTVIKLET AV

17 | www.union.no

Kontakt: Union v/Frithjof Foss: 900 89 559 foss@union.no


3

10

0

m2 LE

ID

UT

Lysaker | Vollsveien 6

Lysaker Vollsveien 6 Kontor: 270 m2 eller 512 m²

150 m

150 m

400 m

Moderne lokaler sentralt pĂĽ Lysakerlokket. Kontakt: Frithjof Foss 900 89 559 / foss@union.no

18 | UM2


Lysaker | Strandveien 8 og 10

Lysaker Strandveien 8 og 10 Kontor: 114 m2 - 179 m2 - 300 m²

E18 150 m

150 m

150 m

5m

Moderne kontorlokaler rett ved Lysaker Togstasjon. Kontakt: Torbjørn Hatløy 928 23 782 / hatloy@union.no

19 | www.union.no


Skøyen | Hoffsveien 10

Skøyen Hoffsveien 10 Kontor: 7 700 m2 - 1 206 m2

50 m

500 m

500 m

Nyoppussede lokaler på Skøyen med nærhet til trikk, tog og flytog Kontakt: Sigurd Virik 909 46 264 / virik@union.no

20 | UM2


CBD/Vika | Kronprinsesse Märthas Plass 1

CBD/VIKA Kronprinsesse Märthas Plass 1 Kontor: 100 m2 - 5 200 m2

100 m

100 m

300 m

50 m

”Vikas beste beliggenhet” Kontakt: Sigurd Virik 909 46 264 / virik@union.no

21 | www.union.no


CBD/Vika | Hieronymus Heyerdahls gate 1

CBD/Vika Hieronymus Heyerdahls gate 1 Kontor: 423 m2 - 1 662 m2

200 m

360 m

360 m

300 m

Flott utsikt over innseilingen til Oslo og mot Aker Brygge. Kontakt: Trond Aslaksen 928 86 966 / aslaksen@union.no

22 | UM2


Sentrum | Christian Krohgs gate 16

Sentrum Christian Krohgs gate 16 Kontor: 649 m2

150 m

450 m

150 m

Kontorlokaler i profilert eiendom. Parkering, kantine og resepsjon. Kontakt: Torbjørn Hatløy 928 23 782 / hatloy@union.no

23 | www.union.no


Sentrum | Akersgaten 20

Sentrum Akersgaten 20 Kontor: 327 m²

100 m

100 m

200 m

200 m

600 m

Flotte og lyse kontorlokaler i sjarmerende eiendom. Innflytningsklart. Kontakt: Torbjørn Hatløy 928 23 782 / hatloy@union.no

24 | UM2


Sentrum | Akersgaten 28

Sentrum Akersgaten 28 Kontor: 390 m2 - 1 666 m2

250 m

50 m

750 m

250 m

Gjennomgående lyse lokaler med god takhøyde og takterrasse – ved Stortinget. Kontakt: Kristoffer Hagelsteen 474 88 787 / hagelsteen@union.no

25 | www.union.no


Sentrum | Nedre Slottsgate 8

Sentrum Nedre Slottsgate 8 Kontor: 818 m2

250 m

50 m

750 m

250 m

Nedre Slottsgate 8 – Pü toppen av Oslo sentrum Kontakt: Kristoffer Hagelsteen 474 88 787 / hagelsteen@union.no

26 | UM2


Nydalen | Nydalsveien 28

Nydalen Nydalsveien 28 Areal: 10. etasje 815 m2

50 m

100 m

Nydalens nye signalbygg med alle fasiliteter www.ny28.no Kontakt: Kristoffer Hagelsteen 474 88 787 / hagelsteen@union.no

27 | www.union.no


Nydalen | Nydalsveien 33

Nydalen Nydalsveien 33 Kontor: 1 500 m2 - 4 300 m2 Ring

3

10 m

50 m

Kontorlokaler i Nydalens sentrum www.torgbygget.no Kontakt: Kristoffer Hagelsteen 474 88 787 / hagelsteen@union.no

28 | UM2


Helsfyr | Pontoppidans gate 7

Sagene Pontoppidans gate 7 Kontor: 630 m2 - 993 m2 TAXI 400 m

250 m

870 m

Unike lokaler i Trikkestallen på Sagene. Kontakt: Torbjørn Hatløy 928 23 782 / hatloy@union.no

29 | www.union.no


Brobekk | Brobekkveien 80

Brobekk Brobekkveien 80 Kontor: 275 m2 - 296 m2 - 404 m²

100 m

300 m

350 m

100 m

Flotte og lyse kontorlokaler i etablert næringspark Kontakt: Torbjørn Hatløy 928 23 782 / hatloy@union.no

30 | UM2


Mastemyr | Trollåsveien 6

Mastemyr Trollåsveien 6 Kontor: 350 m2 - 1 780 m2

E18 300 m

60 m

Effektiv kontorlokaler som tilpasses leietakers behov. 15 min fra Oslo. Meget god parkeringsdekning. Kontakt: Torbjørn Hatløy 928 23 782 / hatloy@union.no

31 | www.union.no


32 | UM2


LES VÃ…R DIGITALE MARKEDSRAPPORT M2.UNION.NO

33 | www.union.no


I 32 år har UNION skapt verdier av eiendom. Siden etableringen av et av Norges første rene næringseiendomselskap i 1984, har UNION markert seg som en ledende aktør innen utleie av næringseiendom i hovedstadsområdet. De seks siste årene har vi leid ut ca. 845 000 m2. Vårt konsept er å synliggjøre utleieobjektets egenart og hvordan eiendommen kan bygge merkevare og skape verdier for leietaker. Vi skaper verdier av eiendom


Ikonbruk

Ikonsett UNION Utleiemagasinet 2013

Buss

Trening

T-bane

Café

Tog

Sykkelparkering

Trikk

El-bil parkering

Ferge

Takhøyde

Flybuss

Utsikt

Flytog

Auditorium

Parkering

Møterom

TAXI

Taxi

Lasterampe

E18

E18

Takterasse

E6

E6

Kjøreport

Ring 3

Peis

Kantine

Uteområde

Ring

3

Dusj

ETG.

Etasje

Avstander er hentet fra Finn Eiendoms produkt ”Næringsprofil”, og er basert på distanse i luftlinje eller korteste kjørbare vei. UNION Norsk Næringsmegling AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.

35 | www.union.no


UM2 #6 2016 UNION Norsk Næringsmegling  
UM2 #6 2016 UNION Norsk Næringsmegling