Estate Magasin 02/2024

Page 1

TOPP 100

Innovasjon og fokus på bærekraftig utvikling har gitt LINK plass blant Archello’s ranking av de 100 beste arkitektfirmaene i verden!

M55 - Markveien 55 er et spennende bolig- og næringsprosjekt i Alta, med fokus på vind, identitet og biodiversitet.

linkarkitektur.com Byggherre: .Peyma entreprenør
LINK Arkitektur
Illustrasjon:

HELE LANDET UNDER ETT TAK.

30.

MAI 2024

THE HUB

30. mai samler vi by og land, private og offentlige aktører på The HUB i Oslo!

Når vi møtes under samme tak, på tvers av geografi og samfunnsroller, kan god dialog oppstå. Samarbeid mellom private selskaper og offentlig sektor er helt avgjørende for en bedre by- og samfunnsutvikling. Vekstkommuner vil presentere relevante caser, og eiendomsutviklere får oversikt over investeringsmuligheter i hele landet. I tillegg blir det inspirerende innlegg og paneldebatter som bygger kunnskap og konkurransefortrinn.

I samarbeid med Bane NOR Eiendom vil også årets Knutepunktkonferanse være en del av BUSINESS ARENA.

www.estatekunnskap.no

KNUTEPUNKT - med Bane NOR Eiendom

02 2024

LEDER

ANSVARLIG REDAKTØR:

Dag-Jørgen Saltnes, Tlf: 970 55 121, dag@estatemedia.no

REDAKSJON:

Thor Arne Brun, Tlf: 958 65 656, thor@estatemedia.no

Silje Rønne, Tlf: 908 29 393, silje@estatemedia.no

Tore Årdal, Tlf: 915 38 544, tore@estatemedia.no

Glen Widing, Tlf: 926 68 857, glen@estatemedia.no

FOR BESTILLING AV ANNONSER:

Jan Erik Pedersen, Tlf: 901 58 211, janerik@estatemedia.no

Joakim Nessem, Tlf: 958 35 865, joakim@estatemedia.no

Camilla Skouverøe Matheson, Tlf: 995 53 059, camilla@estatemedia.no

Heidi Ringlund, Tlf: 905 07 458, heidir@estatemedia.no

Therese Kjeldstad, Tlf: 982 22 003, therese@estatemedia.no

Katja Normann Ljungblom Tlf: 922 92 157, katja@estatemedia.no

CEO/PARTNER:

Trond Valle, Tlf: 911 23 334, trond@estatemedia.no

FORSIDEFOTO: Goldbox

LAYOUT OG DESIGN: Blake and Friends, Jonatan Drab Daniel Ingebrigtsen

TRYKK:

UnitedPress Poligrafija corporation, Latvia

Copyright: Estate Media AS Opplag: 5 000

ANSVARLIG UTGIVER:

Estate Media AS Rådhusgata 26 0151 Oslo

Tlf: (+47) 23 11 56 00

post@estatemedia.no estatemedia.no

ISSN 1503-559X. Alle rettigheter til formidling av eiendomsartikler tilhører Estate Media AS.

Tillatelse av ansvarlig utgiver kreves ved gjengivelse av artikler og illustrasjoner. Magasinet har ikke ansvar for ikke bestilt materiell.

Naturfokus slår inn i eiendom

N

oe av det som har hatt enorm innvirkning på eiendomsmarkedene og tomtepriser de seneste årene, har vært effektene av internasjonale miljøavtaler. Utfra Paris-avtalen kommer nullvekstmålet, som innebærer at all vekst i persontrafikken i norske byer og kommuner skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. Konsekvensene av det har vært fokus på knutepunktsutvikling og fortetting, og for eiendomsaktørene innebærer det en kraftig økning i tomtepriser rundt kollektivknutepunkt og høy utnyttelse av eiendommene.

Men det er ikke bare Paris-avtalen som påvirker eiendomsmarkeder og tomtepriser. Etter hvert kommer også effektene av COP15avtalen i Montreal i Canada fra desember 2022. COP15 (The United Nations of Biodiversity Conference) landet en avtale som skal gi føringer for globalt naturvern frem mot 2030. Representanter fra 188 land var med på avtalen, som tar sikte på å stanse og reversere tap av natur.

For eiendomsbransjen innebærer det at man må forholde seg til flere kommuner som kommer med bestemmelser om arealnøytralitet. Det vil trolig gi begrensninger på hvor mye natur som kan bygges ned og gi færre muligheter for utvikling av boliger.

Samtidig vil dette gi store muligheter for eksisterende bebyggelse, da arealnøytralitet innebærer at man må bruke tomter som allerede er utbygd for å kunne bygge nytt. Det ligger i kortene at verdien på tomtene som er utbygd vil kunne øke som følge av at det blir mindre konkurranse om nye tomter (siden de ikke kan bebygges i samme grad som før). På den andre siden kan tomter som ikke er regulert bli mindre verdt, dersom kommunene legger naturføringer som hindrer at de kan bygges ut. COP15 kan gi både store muligheter og trusler for en eiendomsbransje som har levd godt på konsekvensene av Paris-avtalen.

6 LEDER ESTATE 02/24
En bank som kan eiendom like godt som bank.

Pareto Bank har lang erfaring med eiendomsfinansiering, og besitter høy kompetanse innenfor områdene som er viktige for utbyggere. Med kunnskap om risiko, markeder og prosesser ser vi løsninger der andre banker stopper opp. Vi lykkes når kundene våre lykkes. Les mer om hvordan vi kan bistå ditt prosjekt på paretobank.no

Eiendomsfinansiering, bedriftsfinansiering og skipsfinansiering

MARKEDSKOMMENTAR

JAKTEN PÅ AVKASTNING

Av: Dag-Jørgen Saltnes

Eiendomsinvestorene, som de siste årene hatt en fantastisk avkastning, gikk på en kjempesmell i fjor. Ifølge MSCIs avkastningstall for Norge hadde norske kommersielle eiendommer en avkastning på løpende eiendomsinvesteringer på minus 5,7 prosent i 2023. Kapitalvekst-elementet viste minus 10 prosent, mens inntektselementet var på pluss 4,7 prosent. Aller verst var utviklingen i Oslo, med CBD-eiendommer som hadde et yield-utslag for verdiene på minus 17,5 prosent.

Det er de økte rentene som har sendt yielden oppover, og med en yield som kom fra svært lave nivåer, blir utslagene store. DNB Næringsmegling anslår prime yield for kontoreiendommer til 4,75 prosent, mens Handelsbanken anslår avkastningskravet for de beste kontoreiendommene til 5,25 prosent. Med dagens finansieringskostnader blir det lite å hente for eiendomsaktører som har gjeldsfinansiering.

Samtidig er det segmenter og eiendommer som kan gi konkurransedyktig avkastning. Både logistikk- og handelseiendommer omsettes til yielder fra 6 til 8 prosent, avhengig av beliggenhet og kvalitet på bygg og leietaker, og dersom man gjør et godt analysearbeid, kan man gjøre svært gode investeringer.

På lang sikt er fokuset på natur (se leder) noe som kan støtte opp om verdiene på eksisterende lagerbygg. Tidligere har logistikksegmentet slitt med konkurranse fra nye tomter og nye områder, men i takt med at naturvern kan legge en demper på nybygging på ikke-bebygde tomter, så vil utleierne få bedre rom til å øke leieprisene.

Og innen handel, for eksempel innenfor handelsparker og mindre nærsentre med attraktiv plassering for kunder, kan det være interessant å investere i eiendommer som i dag ligger i områder med lave leiepriser. For med lave markedsleier i godt beliggende handelsparker landsbygda med nærhet til mange potensielle kunder, vil det ikke være lønnsomt å bygge nytt. Dette kan, i kombinasjon med at investorer skyr denne type eiendommer og således gir høy yield, gi en svært god avkastning.

Mulighetene ligger der ute i markedet for de som jakter avkastning.

8 MARKEDSKOMMENTAR ESTATE 02/24
60 Grader har solgt 70 boligprosjekter til eiendomsutviklere de siste årene med en transaksjonsverdi på over NOK 7 MRD. 60grader.no

Vår arkitekturvisjon

Vår arkitekturvisjon

Hundreårsarkitekturen

Hundreårsarkitekturen

Vi ønsker å bevise at vi er eiendomsutviklere som evner å levere solide prosjekter, og dermed sette et positivt preg på omgivelsene vi bor og lever i.

Vi ønsker å bevise at vi er eiendomsutviklere som evner å levere solide prosjekter, og dermed sette et positivt preg på omgivelsene vi bor og lever i.

INNHOLD

LEDER

6 Naturfokus slår inn i eiendom

MARKEDSKOMMENTAR

8 Jakten på avkastning KARRIERE

14 Blir markedsanalytiker i DNB Næringsmegling

14 Rasmus Reinvang blir ny adm. dir. i OMA

16 Erlend Aagesen til Colliers Capital Markets

16 Blir prosjektsjef i Rebus Handelseiendom

18 Skal lede eiendomssatsing

18 Lisa Fredriksen blir sjef i Forenom Norg

20 Jacob L`Orsa blir leder for UNION Næringsmegling

22 Johan Bruun slutter i Usbl

22 Henrica Ginström blir ny administrerende i Citycon

DET STORE SPILLET

PORTRETTET

Matilda Vinje

24 Subprime, sa du?

PORTRETTET

30 Turbostart i Schage Eiendom

BYDOKTOR ERLING FOSSEN

Hvordan kan medvirkning bli mer enn people washing?

58
30
02 2024 11 INNHOLD ESTATE 02/24

INNHOLD

STOR OVERSIKT:

92 Norges største boligutviklere

NORGES STØRSTE BOLIGUTVIKLERE

Stor oversikt: Estate bringer oversikten over de største boligutviklerne.

NYHETER

42 Kontorbruken som forsvant

44 Høy yield, men lave restverdier

48 Kongene av Karl Johan

58 Bydoktor Erling Fossen - Hvordan kan medvirkning bli mer enn people washing?

68 Ali Qapu – den store porten

STØRSTE BOLIGUTVIKLERE

78 Befolkningsutvikling

82 Ligger an til storstilt boligbygging i Molde

88 Ser lysning i nyboligmarkedet

92 Norges største boligutviklere

100 Boligutviklerne

102 Høyest Boligsalg

104 Selskapene

68

ALI QAPU - DEN STORE PORTEN

Ali Qapu er et vakkert eksempel på arkitektur, kunst, kultur, musikk og ingeniørkunst i skjønn forening, og et historisk bygg som er blitt et symbol på alt dette.

02 2024
12 INNHOLD ESTATE 02/24

UFORUTSETTE TING KAN SKJE

Med fulltegningsforsikring kommer boligprosjektet raskere i gang

I 29 år har vi forsikret markedsrisikoen i nye boligprosjekter. Fordi vi vet at uforutsette ting kan skje. Med Fulltegningsforsikring kan du igangsette og byggelånsfinansiere fra 30% forhåndssalg.

Les mer på fulltegningsforsikring.no

NBBL

Fulltegningsforsikring

NBBL Fulltegningsforsikring har forsikret borettslag og sameier over hele landet siden 1994. Vi har forsikret boliger for mer enn 50 milliarder og bidratt til å løfte 600 boligprosjekter.

KARRIERE

Hva skjer i eiendoms bransjen akkurat nå?

Blir markedsanalytiker i DNB Næringsmegling

Stine Thomle Karlsen er ansatt som markedsanalytiker i DNB Næringsmegling og vil blant annet dekke kontorleiemarkedet i Oslo.

Av: Dag-Jørgen Saltnes

– Analyse er et viktig fokusområde for oss og vi ser frem til å få Stine med på laget. Vi gjennomførte en grundig rekrutteringsprosess internt og eksternt og opplevde at vi hadde flere svært gode kandidater, hvor Stine var vårt førstevalg.

Stine Thomle Karlsen kommer fra stillingen som aksjemegler i DNB Markets der hun de siste to årene har vært en viktig bidragsyter til tradingdesken. Hun er utdannet siviløkonom og har 5 års erfaring fra finansmarkedet, der hun tidligere har jobbet med både aksjer og valuta.

– Stines erfaring innen valuta- og aksjehandel fra DNB Markets gir henne et solid grunnlag for å forstå komplekse sammenhenger og formidle analytiske funn på en lettfattelig måte. Vi tror Stines kompetansebredde og bakgrunn vil styrke vårt arbeid med å følge endringer og trender i markedet, avslutter Ramcilovic.

Karlsen

skal analysere kontorleiemarkedet i Oslo.

Rasmus Reinvang blir ny adm. dir. i OMA

Byutviklingsorganisasjonen OMA ansetter fra 1. mai Rasmus Reinvang, tidligere byråd for byutvikling i Oslo, som ny administrerende direktør.

Av: Tore Årdal

Foto: Torleif Kvinnesland

Ansettelsen er en del av OMAs satsing på å engasjere enda flere i arbeidet for å gjøre Oslo til et forbilde for byutvikling.

– OMA har blitt en livskraftig tolvåring med en tydelig identitet som et kreativt nettverk som jobber for god byutvikling i Oslo. Nå er tiden inne for å ta organisasjonen videre, samtidig som vi beholder lekenheten som har preget OMA. Vi er glade for å få inn en kapasitet som Rasmus Reinvang som ny administrerende direktør, uttaler styreleder Mathis Grimstad i en pressemelding. Rasmus Reinvang har jobbet med bærekraftig utvikling i over 20 år, som politiker, konsulent og i frivillige organisasjoner. Han har en Master i ledelse og bærekraft fra Handelshøyskolen BI, og en Magistergrad i Religionshistorie fra Universitet i Oslo.

– Jeg ser frem til å være med på å utvikle OMA 2.0 sammen med engasjerte mennesker med hjerte for Oslo-regionen, uttaler Rasmus Reinvang.

Starter i mai Rasmus Reinvang starter i den nye stillingen i OMA fra mai. Fra Markets til Næringsmegling Stine Thomle Foto: DNB
14 KARRIERE ESTATE 02/24

Solceller og god arkitektur kan være to sider av samme sak

Solcelleanlegg er ikke hva det var.

Flere velger i dag bygningsintegrerte moduler som er i tråd med byggets dimensjoner. Også farger og grad av refleksjon kan tilpasses arkitekturen. På tak og fasade kan modulene erstatte vanlig takdekke og kledning. Solcelleanlegg bidrar positivt i bedriftens ESG-regnskap, og er både kostnadsbesparende og bærekraftig. Det kan altså være klokt å investere i framtiden ved hjelp av verdens eldste energikilde.

VISSTE DU AT:

KARRIERE

Hva skjer i eiendoms bransjen akkurat nå?

Erlend Aagesen til Colliers Capital Markets

Colliers har ansatt Erlend Aagesen som ny partner og direktør i Capital Markets.

Av: Dag-Jørgen Saltnes

Foto: UNION

Med lang erfaring som partner og managing partner hos UNION Norsk Næringsmegling, bringer Erlend med seg enorm ekspertise innenfor transaksjonsrådgiving, skriver Colliers i en melding.

Jeg er veldig glad for å ønske Erlend Aagesen velkommen til Colliers Capital Markets-teamet som partner og direktør. Med Erlends omfattende erfaring og unike forretningsforståelse, sammen med vår globale og lokale markedsposisjon, så vil vi fortsette å levere gode tjenester til våre kunder mens vi fortsetter å vokse i organisasjonen. Han vil blant annet bidra til å supplere vår kundebase, og forsterke de felles relasjonen vi har til sammen. Han vil styrke vår posisjon og tilstedeværelse hos kunder, og øke vår kapasitet til å gjennomføre større prosjekte, sier Håvard A. Nustad, administrerende direktør i Colliers Norge. – Jeg ser virkelig frem til å bli del av det sterke teamet hos Colliers og er veldig motivert for muligheten til å bidra med å videreutvikle Colliers Capital Markets’ virksomhet og selskapets markedsledende posisjon. Jeg gleder meg til å være en del av denne reisen sammen med Colliers, sier Erlend Aagesen. Erlend Aagesen tiltre sin rolle i fjerde kvartal 2024.

Kjenner

Rema­ systemet

Geir Tore Øvrebø har jobbet med drift av Rema 1000-butikker, etableringer og renoveringer de siste fem årene.

Blir prosjektsjef i Rebus Handelseiendom

Geir Tore Øvrebø er ansatt som ny prosjektsjef i Rebus Handelseiendom.

Av: Dag-Jørgen Saltnes Foto: Rebus Handelseiendom.

– Vi i Rebus handelseiendom er strålende fornøyd med å ha fått på plass Geir Tore Øvrebø som ny prosjektsjef. Han har de siste fem årene jobbet som teknisk sjef i Rema 1000 Oslo. Hovedsakelig med drift av Rema 1000 butikker, etableringer og renoveringer, sier Thomas Dahle, daglig leder i REBUS Handelseiendom.

Rebus Handelseiendom er eid av Reitan Eiendom. Ambisjonen er å bli det ledende eiendomshuset på handelseiendom. Selskapet er skapt ved sammenslåingen av Reitan Eiendoms investeringer på handelseiendom med selskapet Rema Etablering, som frem til årsskiftet var under Rema 1000 Norge.

– Vi har blitt godt kjent med Geir Tore, gjennom tett samarbeid i mange år. Han er hardtarbeidende, svært dyktig, og leverer kvalitet i alle ledd. Det skal blir godt å få han på plass i eget hus. Sammen skal vi jobbe med eiendomsutviklingsprosjekter, og etablere de beste Rema 1000 -butikkene, fortsetter Thomas Dahle.

16 KARRIERE ESTATE 02/24

Økt sikkerhet med iLOQ batteriløst digitalt låssystem

Utfordringer for eiendomsbesittere

Har dere kontroll på hvem som faktisk har nøkler og adgang til din eiendom?

Har dere mistet noen nøkler eller er det nøkler er på avveie?

Har dere lånt ut nøkler i forbindelse med service eller vedlikehold til eksterne personer?

Hvordan administrerer dere utlån av nøkler ved større vedlikeholdsarbeide og renovasjoner?

Har dere kontroll på de betydelige årlige kostnader i forbindelse med tapte/stjålen nøkler og reparasjoner i forbindelse med kopiert nøkler som må fjernes fra låser?

Ubudne gjester kan bli dyrt.

LØSNING

behov

Høy sikkerhet

Umulig å kopiere nøkler

Kontroll på nøkler

Miljøvennlig løsning helt uten batteriskifte og batteriavfall

Sperre mistede/stjålne nøkler

Lave årlige driftskostnader

iLOQ 5-Serien dekker alle disse funksjonenen

Ønsker du mer informasjon? marius.bredo.olsen@iloq.com | 22 12 09

Utfordringer med mekaniske nøkler

Arbeidstid – reisekostnader knyttet til utlån av nøkler (hente og returnere nøkler)

Driftskostnader – nøkkelkopiering, ombygging og utskifting av låsesylindere, sporadiske og uforutsett behov for tredjeparter for å få tilgang til lokalene

Sikkerhet – tapte eller ikke returnerte nøkler, ukontrollert nøkkelkopiering, ingen mulighet for loggføring, umulig å spore misbruk i forbindelse med uønskede hendelser

iLOQ
miljøvennlig digitalt batterifritt låssystem dekker deres
www.iloq.com
00 |

KARRIERE

Hva skjer i eiendoms bransjen akkurat nå?

Skal lede eiendomssatsing

Petter Tiltnes slutter i stilling som utviklingsdirektør NCC Property Development for å lede eiendomssatsingen til Mathiesen Eidsvoll Værk.

Av: Glen Widing Foto: Joakim Krüger

– Nå har jeg vært hos NCC Property Development i snart fem år – og det har vært utrolig lærerikt og givende, sier Petter Tiltnes i en pressemelding.

I juni går han over i stillingen som daglig leder i Hurdalbaserte MEV Eiendom.

– Da jeg fikk muligheten til å bli daglig leder der, videreføre det gode arbeidet som er gjort og være med på å videreutvikle selskapet, kunne jeg ikke si nei. Dette er en kjempemulighet i et spennene selskap i vekst, med en stolt historie som forplikter. Motivasjonen er stor og jeg gleder meg veldig til å komme i gang, påpeker han.

Mathiesen Eidsvold Værk er en tradisjonsrik familiebedrift som ble stiftet i 1671. De driver skogbruk, eiendoms- og utmarksforvaltning av en 357.000 mål stor eiendom med diverse bygninger, næringsbygg, boliger og hytter i kommunene Hurdal, Eidsvoll, Nannestad, Ullensaker og Nes i Akershus, samt Gran og Østre Toten i Oppland.

Dagens styreleder og eier Haaken Nicolai Mathiesen sier de har store arealer i en geografi med vekst i både befolkning og næringsliv.

– Med vårt mål om en ansvarlig bruk av arealer og kommersielt potensial var det nødvendig å få en person med høy kompetanse på eiendomsutvikling med på laget. Petter Tiltnes har erfaringen, kompetansen og personlige egenskaper vi trenger for å bringe dette videre, sier han.

Lisa Fredriksen

blir sjef i Forenom Norg

Lisa Fredriksen går fra SEB Corporate Finance og blir Country Director for Norge i Forenom.

Av: Dag-Jørgen Saltnes Foto: Forenom

Forenom tilbyr bolig- og innkvarteringsløsninger for bedriftsansatte i sentrale byer i de nordiske landene, og har satset i Norge i flere år. Nå har selskapet ansatt Lisa Fredriksen som ny Norge-sjef. Lisa Fredriksen kommer til Forenom fra SEB Corporate Finance i Oslo, der hennes nåværende rolle er Head of Real Estate.

– Vår vedvarende suksess i Norge understreker den avgjørende rollen vår fleksible innkvarteringstjeneste spiller for selskaper med mobile ansatte, spesielt i store prosjekter av avgjørende samfunnsbetydning, inkludert prosjekter relatert til det grønne skiftet samt kritisk digital infrastruktur. Lisas omfattende erfaring forsterker ikke bare Forenom Norge, men øker også vår evne til å tilpasse oss i et stadig skiftende marked. Vi er ekstremt spente og stolte over å få Lisa om bord, sier Jussi Saarinen, CEO, Forenom Group.

– Jeg ser virkelig frem til å bli en del av Forenom og bidra til bærekraftig vekst sammen med teamet. Å gå inn i et selskap med rask operasjonell vekst etter nesten et kvart århundre i finans, gir meg stor motivasjon til å fremme vekst og utvikling både i Norge og internasjonalt, sier Lisa Fredriksen, Country Director, Forenom Norge.

Ny jobb Petter Tiltnes Til Forenom
18 KARRIERE ESTATE 02/24
Lisa Fredriksen starter i den nye jobben den 2. mai.

Innsikt med både bredde og dybde? Ja takk, begge deler

Utviklingen i eiendomsmarkedet skjer raskt. Med løftet blikk er det enklere å ta gode beslutninger. Våre verktøy og tjenester gir kunder en unik mulighet til å følge utviklingen, både i det norske og nordiske markedet. I tillegg tilbyr vi skreddersydde analyser, både på overordnet strategisk nivå og for hvert enkelt eiendomsprosjekt. Med data fra hele Norden og et bredt spekter av tjenester, bistår vi med å oppnå dypere innsikt som skaper høyere lønnsomhet og innovasjon.

Transforming real estate, and beyond

KARRIERE

Hva skjer i eiendoms bransjen akkurat nå?

Jacob L`Orsa blir leder for UNION Næringsmegling

UNION Gruppen har hentet Jacob L`Orsa til stillingen som Managing partner og leder for UNION Norsk Næringsmegling.

Fra Akershus til Union

Jacob L`Orsa skal lede meglerdelen i UNION.

Av: Dag-Jørgen Saltnes Foto: UNION

Jacob L`Orsa kommer fra stillingen som partner i Akershus Eiendom hvor han har jobbet som transaksjonsmegler de siste 10 årene. Han har lang fartstid i bransjen og var blant annet med på å etablere Foss & Co Næringsmegling, som han ledet i 12 år.

- Vi er veldig fornøyde med å ha rekruttert en så erfaren og dyktig leder og næringsmegler som Jacob, og gleder oss til å se han sette sitt preg på UNION Norsk Næringsmegling. Han er en anerkjent og faglig sterk ressurs i bransjen som vil lede et solid team i UNION, sier CEO Endre Folge.

- Jeg setter stor pris på muligheten til å lede og videreutvikle den fantastiske merkevaren, UNION Norsk Næringsmegling. Nå ser jeg frem

til å bli bedre kjent med selskapet, kundene og ikke minst mine nye kollegaer, sier Jacob L`Orsa. UNION Gruppen annonserte tidligere i år at Norsk Næringsmegling omorganiserer teamet da tidligere leder Erlend Aagesen ønsket å fokusere 100 prosent på transaksjonsrådgivning. Nå søker han nye utfordringer hos Colliers Norway.

- Erlend har vært i UNION Gruppen i nesten 13 år, og har i løpet av de årene vært en solid bidragsyter til den suksessen UNION Norsk Næringsmegling er i dag. Vi ønsker han lykke til videre i karrieren, sier Endre Folge.

Jacob L`Orsa tiltrer stillingen etter nærmere avtale.

– Jacob har jobbet med transaksjoner i Akershus Eiendom siden 2014, og han har vært partner i selskapet siden 2019. Jacob har gjort en solid jobb i Akershus Eiendom, og vi takker ham for innsatsen i disse 10 årene. Vi gratulerer og ønsker ham lykke til i den nye stillingen, sier managing partner, Kari Due-Andresen, i Akershus Eiendom.

20 KARRIERE ESTATE 02/24

Munkedamsveien 35

Fantastisk beliggenhet i CBD Vika

Ca 931 m² BTA

• Flott eiendom med særpreg

• Sykkelparkering, dusj og garderobe

• Ny personalrestaurant

• Alt på en flate, møterom og sosiale soner

• Vi tilpasser lokalet etter deres behov

• 200 m til Aker Brygge og Tjuvholmen

• 5 min til Nationaltheatret, buss rett utenfor

Ta gjerne kontakt med oss • Se flere eiendommer på klpeiendom.no

ØYVIND OXHOLM MEISINGSET 907 54 597 | oom@klp.no THOMAS ANDERSSON 922 90 000 | tsa@klp.no INGRID JULIE KOPPANG 970 80 702 | ijk@klp.no

KARRIERE

Hva skjer i eiendoms bransjen akkurat nå?

Johan Bruun slutter i Usbl

Administrerende direktør Johan Bruun har meddelt styret at han ønsker å fratre som leder for virksomheten.

Av: Glen Widing

Foto: Glen Widing

– Da jeg startet i selskapet fikk jeg i oppdrag av daværende styre å få lønnsomhet i virksomheten, etter at det gikk med underskudd i 2014. Det var samtidig som siste særfordel for boligbyggelagene var på vei til å forsvinne, momsfradrag på forretningsførsel. Etter ni år med solide overskudd, vekst og styrking på samtlige forretningsområder, har jeg meddelt styret at min tid som leder for Usbl har kommet til en avslutning, sier administrerende direktør Johan Bruun i en pressemelding. – Bruun har siden 1. juni 2015 ledet Usbl med svært gode resultater. Han har vært handlingskraftig og ledet selskapet gjennom flere oppkjøp og fusjoner som har styrket boligbyggelaget. Under hans ledelse har vi produsert og solgt tusenvis av boliger til våre medlemmer, og vi har nådd en viktig milepæl med over 120.000 medlemmer, påpeker styreleder Ole Revhaug. Siden 2015 har medlemsmassen økt fra 90.000 til 120.000. Usbl-forvaltede boliger har økt med over 70 prosent, fra 50.000 til 85.000, og utleieporteføljen er profesjonalisert og teller nå flere enn 600 boliger. Virksomheten har også doblet egenkapitalen i perioden.

Henrica Ginström blir ny administrerende i Citycon

Hun rykker dermed opp fra stillingen som nestkommanderende.

Av: Glen Widing

Foto: Niklas Palmklint

Styret i Citycon Oyj har ifølge en pressemelding utnevnt Henrica Ginström til ny administrerende direktør i Citycon fra 1. april. Hun har jobbet i Citycon siden 2011. Ginström er i dag COO, og har tidligere vært kommersiell direktør i Norge og visepresident for investorrelasjoner og kommunikasjon. Hun har en mastergrad i teknologi fra Aaltouniversitetets tekniske høyskole i Helsingfors, i tillegg til mastergrad i økonomi fra Hanken Handelshøyskole, også i Helsingfors. Ginström erstatter Citycons nåværende administrerende F. Scott Ball, som har hatt stillingen siden 2019 og som trer tilbake 1. april 2024 etter felles enighet. Ball fortsetter som styremedlem i selskapet.

– Henrica Ginström har bred erfaring og dyp forståelse av vår virksomhet, og vi mener hun er den rette personen til å lede selskapet i et detaljhandelsmarked i stadig endring. Jeg er trygg på at hun og de flinke ansatte vil skape verdier og ta selskapet til neste nivå, sier styreleder Chaim Katzman i Citycon.

Sjef Henrica Ginström i Citycon. Slutter Johan Bruun
22 KARRIERE ESTATE 02/24

Legg fra deg bekymringer om energi, fiber og lading.

Ett kontaktpunkt

Legg alt på ett sted. Å utvikle eiendom tar tid. Fra planlegging til første spadetak. Fra bygget er reist til innflytting. Med Lyse som partner, får du ett kontaktpunkt for all leveranse av energi og teknologitjenester gjennom hele prosessen. Vi tenker langsiktig og opptrer forutsigbart - til glede for både utviklere, brukere av byggene og ESGregnskapet. Ren energi fra fornybar vannkraft kommer nemlig ikke av seg selv. Det er noe vi har utviklet gjennom en over 100 år lang og stolt historie.

lyse.no/boligselskap/utbygger

Alltid på. For deg.

Estate Media har utgitt boken Det store spillet, som tar for seg utviklingen innen eiendom i Norge de siste 200 årene. Forfatter er Thor Arne Brun. Estate Magasin publiserer utdrag fra boken.

SUBPRIME, SA DU?

Historien viser at utviklingen i eiendom er påvirkelig ovenfor endringer i konjunkturene. Med subprime ­ krisen ble konjunkturene endret av utviklingen i eiendom.

Av:

24 ESTATE 02/24 DET STORE SPILLET

Årene 2005, 2006 og til dels 2007 er legendariske i markedet for næringseiendom i Norge. Det ble omsatt rekordmye eiendom og yielden – kravet til avkastning – holdt seg lav. Fond og nyetablerte eiendomsselskaper var blant de største kjøperne. I tillegg kom skattereformen som gjorde det mulig å selge eiendom med meget lav skattemessig verdi uten gevinstbeskatning. Leiemarkedet var i vekst og forventningene om fortsatt leieprisvekst var grunnleggende for mange av eiendomskjøpene.

I 2006 var det ingen av de profesjonelle eiendomsaktørene som så noen skyer på himmelen. Snarere tvert imot. I markedet for næringseiendom ble året avsluttet med et transaksjonsvolum på 68 milliarder kroner, som var historisk all time-high. Året før, i 2005, ble det omsatt næringseiendom for drøyt 40 milliarder kroner, som var en dobling fra 2004.

I 2007 steg leieprisene på prestisjelokaler med utrolige 81 prosent og det ble stadig meldt om nye leierekorder. Den voldsomme prisoppgangen spredte seg også til andre områder i Oslo. Ingen av eiendomsrådgivernes markedsrappporter før sommeren 2007 ga bud om at noe ugreit var i vente.

«Eiendomsåret 2007 har vært en triumfferd for utleiere av næringseiendom. Når vi nå gjør opp status før årsskiftet, er det lite som tyder på at markedet er i ferd med å redusere hverken trykk eller temperatur», skrev Glitnir Property Group i en av sine markedsrapporter i 2007.

Under den årlige eiendomsmessen Mipim i Cannes var de innleide yachtene større enn noensinne og festene var mer påkostede enn de hadde vært tidligere. Mipim i Cannes er en god indikator på temperaturen i eiendomsmarkedet. Mens det i 2006 var påmeldt 18.000 deltakere, ble det ny toppnotering i 2007 med over 26.000 påmeldte. Også deltakelsen fra Norge var større enn noensinne. Det var rett og slett trangt om plassen.

Det brennhete eiendomsmarkedet var gull verdt for næringsmeglerne, som i ordets rette forstand sopte inn penger. Akershus Eiendom kunne melde om en omsetningsvekst på 40 prosent fra 2005 til 2006. Hos Union var veksten tilsvarende. DTZ Realkapital og Colliers Bjørndal nesten doblet omsetningen, mens CBRE kunne skilte med en omsetningsvekst på 80 prosent.

Run
Foto: Dominic Alves/Wikimedia Lisens: CC BY 2.0 25 DET STORE SPILLET ESTATE 02/24
Kø av innskytere som ville ha ut pengene sine foran Northern Rock i 2007.
«Ingen av oss hadde i 2007 ventet å se bildene
av lånekunder i kø foran Northern Rock for å ta ut pengene sine.»
DAVÆRENDE

KONSERNDIREKTØR

LEIF TEKSUM I DNB

Det gikk ikke dårlig ellers i Norge heller. På Oslo Børs ble det totalt hentet inn 53 milliarder kroner i 2007, det nest beste året i børsens historie frem til da. I ordflommen av leieprisekorder, omsetningsrekorder og kapitalinnhentingsrekorder dukket det opp et nytt ord i 2007: Subprime. Det kom fra USA, og det skulle vise seg å få stor betydning på finansmarkedene verden over.

Subprimelån beskriver praksisen med å gi lån til låntagere som ikke kvalifiserer for de beste lånerentene på grunn av deres dårlige kreditthistorie.

Subprimelån er finansielt risikofylt for både långivere og låntagere på grunn av kombinasjonen høy lånerente, dårlig kreditthistorie og den ustabile finansielle situasjonen til subprime-låntagere.

I løpet av året viste det seg at prisen på gjeldspapirer, spesielt knyttet til det amerikanske boligmarkedet, hadde blitt for høy. En rekke av investorene var forretnings- og investeringsbanker, pensjonsfond og hedgefond. Ratingbyråene hadde undervurdert risikoen for mislighold, noe som gjorde gjeldspapirene til godkjente investeringsobjekter for mange investorer. Misforholdet mellom faktiske og reelle verdier viste seg først i de såkalte subprime-lånene.

FINANSKRISEN

Alvoret kom et hakk nærmere Europa da den franske storbanken BNP Paribas varslet at den frøs fondsverdier for mer enn to milliarder dollar den 9. august 2007. Alle utbetalinger fra fondene ble innstilt, da det ikke var mulig å gjennomføre en rimelig verdifastsettelse. Fondene hadde investert tungt i subprime-markedet i USA. Nyheten gjorde investorer nervøse for at problemene skulle spre seg derfra og til resten av økonomien og skapte uro på børser på begge sider av Atlanterhavet. ECB, den Europeiske sentralbanken, vedtok å sprøyte 94,8 milliarder euro inn i finansmarkedene, etter at 49 banker hadde bedt om likviditetsstøtte. Rentene steg, både på internbankrenten og renten på risikolån. Finanskrisen var et faktum. I løpet av høsten dannet det seg køer utenfor den britiske banken Northern Bank, som de siste årene hadde hatt en utlånsvekst på 30 prosent. Banken tillot lån på inntil 125 prosent av boligens verdi og inntil fem ganger bruttoinntekten til låntakerne. Banken vaklet og folk ville ha ut pengene sine.

26 ESTATE 02/24 DET STORE SPILLET
Forretningsbanken for det lange løp Espen A. Jorvang Leder for Næringseiendom i Danske Bank danskebank.no/eiendom – Næringseiendom krever bransjekunnskap – vi hjelper våre kunder med bærekraftige løsninger for fremtiden.

«- Ingen av oss hadde i 2007 ventet å se bildene av lånekunder i kø foran Northern Rock for å ta ut pengene sine», uttalte konserndirektør Leif Teksum med alvorlig mine under et eiendomsseminar i regi av DnB Nor i oktober 2007.

Og han la til:

«De er en del faktorer som gjør oss bekymret. Vi er åpenbart på tampen av en høykonjunktur. Dersom USAs boligmarked er dominobrikken som kan velte andre boligmarkeder, er det kroken på døra. Vi tror omfanget av misligholdet vil øke i USA, ikke bare i høst, men også ut over i 2008. Dette vil igjen smitte over på næring, i den forstand at det blir færre igangsatte nybygg og dermed rammes sysselsettingstallene.»

TEKSUM SKULLE FÅ RETT.

Finanskrisen påvirket norske bankers finansiering, og Norges bank måtte tilføre mer likviditet til bankene. Gjeldsopptaket til ikke-finansielle foretak og husholdningene falt. Myndighetene tilbød krisepakker for å lette finansieringen for norske foretak.

I oktober 2008 fikk de norske filialene av de islandske bankene Glitnir og Kaupthing Bank likviditetsproblemer og måtte henvende seg til bankenes sikringsfond for hjelp. Glitnir ble senere solgt til Sparebank1 gruppen, mens Kaupthing Bank ble avviklet.

Da finanskrisen slo inn i 2007, ga det seg umiddelbart utslag i salgsvolumet. På høstparten fikk eiendomsaktørene utfordringer med å få lån, før 2008 åpenbarte seg med helt lukkede kraner hos bankene.

I 2007 falt omsetningen av næringseiendom til om lag 53 milliarder kroner. Ikke noe historisk dårlig tall det heller, men et markant fall fra 2006. Men det skulle bli verre. I 2008 ble det omsatt næringseiendom for om lag 28 milliarder kroner. I 2009 var transaksjonsvolumet stusslige 15 milliarder kroner, nesten tilsvarende bunnåret 2003. Nå var det helt slutt på spekulasjonsbygging og risikovillige investeringer. Det eneste som var interessant for investorene, var bygg med lange og trygge kontantstrømmer.

Finanskrisen fikk stor innvirkning på boligmarkedet i Norge, da bankene ble svært påholdne med å gi lån. I Norge falt boligprisene med 14 prosent mellom august 2007 og desember 2008. I reelle termer var fallet 18 prosent. I andre land var det enda verre. Over hele verden kollapset boligmarkeder, spesielt i USA, Spania, Danmark og de baltiske statene, med boligprisfall på mellom 30 og 60 prosent.

Krisen fra 2008 viser hvor stor betydning tilgangen til finansiering har i forhold til utviklingen i eiendomsprisene. Men den viser også hvor stor betydning eiendom har for konjunkturene.

Sjokkbølger

Lehman Brotherskonkursen i kjølvannet av subprimekrisen skapte sjokkbølger langt utenfor USA. Også Norge fikk i betydelig grad føle konsekvensene.

Foto: NTB Scanpix/Shutterstock editorial 28 ESTATE 02/24 DET STORE SPILLET

VI SKAPER MORGENDAGENS

PARKERINGSLØSNINGER

Når du skal finne en partner for fremtidens parkeringssystem, kan det være lurt å lytte til de som har vært her en stund. I mer enn 40 år har APCOA vært den pålitelige partneren for eiendomsaktører som ønsker effektive, sikre og lønnsomme parkeringsløsninger. Med 1500 områder over hele Norge har vi dyptgående innsikt i våre oppdragsgiveres utfordringer – fra kjøpesentre til flyplasser, fra sykehus til fornøyelsesparker.

I tiden fremover vil det kreves flere ladestasjoner og økt fokus på gode transportløsninger for byer og knutepunkter i vekst. Vi styrker satsingen vår på ladestasjoner for å møte den økende etterspørselen, og utvikler samtidig ditt område med relevante produkter og tjenester for alle parkerende målgrupper. Alt muligjort gjennom vår prisbelønte teknologi som blant annet omfatter sømløs skiltgjenkjenning, enkle kundereiser, verdiøkning med

teknologi og data og vår populære app, APCOA FLOW, som nå brukes av over 1,1 millioner nordmenn.

Ingen parkeringsplass er lik, og våre dedikerte team samarbeider tett med deg for å skape en skreddersydd løsning for ditt område som bidrar til økt omsetning og verdi på eiendommen. I APCOA er alltid målet å ligge i forkant av utviklingen, så da er spørsmålet: hvordan ligger dere an? Kontakt oss i dag for å komme i gang!

TURBOSTART I SCHAGE EIENDOM

I Matilda Vinjes forrige jobb var det pandemi, derfor gikk det halvannet år før hun møtte sin nærmeste sjef. Som ny toppsjef i Schage Eiendom har det vært full action med tre store transaksjoner.

PORTRETTET: MATILDA VINJE
Av: Tore Årdal Foto: Martin Rustad Johansen
30 ESTATE 02/24 PORTRETTET
31 PORTRETTET ESTATE 02/24

MATILDA VINJE

• Født i 1986, oppvokst i Asker

• Administrerende direktør Schage Eiendom

• Utdannet sivilingeniør fra NTNU på linjen for industriell økonomi og teknologiledelse

• Jobbet 2 år som strategisk rådgiver i Boston Consulting Group, før hun i 2013 begynte i AF Gruppen

• Ble leder for AF Eiendom i 2016, og regionsjef i Bonava Oslo i 2020

32 ESTATE 02/24 PORTRETTET
Det ble en lærerik og spennende periode i
Bonava, men helt annerledes enn hva jeg hadde sett for meg.
MATILDA VINJE

Spennende bransje

Matilda Vinje sier at interessen for eiendom har kommet fordi hun har jobbet med det.

For Matilda Vinje kunne dette portrettintervjuet knapt ha kommet mer ubeleilig, for det hun ikke forteller nå, er at hun bare er 8 timer unna å signere salget av Stortorvet 7 i Oslo sentrum for over 2,5 milliarder kroner. Etter å ha tatt oss vennlig imot i resepsjonen i Skøyen Atrium, setter hun raskt kursen mot Schages kontor i andre etasje. Vinje går påfallende fort, og spør om vi kan klare å få gjort unna intervjuet på en time, for det har dukket opp et hastemøte. Det hadde dukket opp et hastemøte på formiddagen også. Vi setter oss i et møterom, og til tross for at det er noe som bobler, klarer hun likevel å finne roen. Vinje vokste opp i Asker i en aktiv familie, med en mor som jobbet i skolen, blant annet som gymlærer. Begge foreldrene hennes mente at hun var klar for å begynne på skolen ett år før normert tid, og etter diverse tester ble det slik. – Jeg tror det har gjort meg mer ydmyk. Skolen ble ingen paradegren for meg på barneskolen, og jeg var ikke best i noen fag. Jeg måtte jobbe hardt, og det var først på ungdomsskolen jeg virkelig fikk kjenne på mestring. Å være yngst innebærer også at du må jobbe hardere for det sosiale. Jeg tror det har gjort meg – håper jeg – mer empatisk; jeg har lettere for å se andre.

SKAPE VARIGE VERDIER

Faren er Olav Line, som har kontor noen få kilometer vestover fra der vi nå sitter. Hun tenker at han «alltid» har jobbet i eiendom, og hennes første minne er da de kjørte forbi en flott rosa bygning

(Havnelageret) i Oslo hvor han jobbet i Andenæs Eiendom. Nå er han sjef for Mustad Eiendom, som har planer om en omfattende transformasjon av Lilleakerbyen.

Det hender at de snakker om eiendom, men det var ikke primært hans lange tid i bransjen som påvirket henne til å gå samme vei. I starten syntes hun tvert i mot at det var litt kleint at hun havnet i samme bransje.

– Det var litt tilfeldig. Etter å ha vært to år i BCG (Boston Consulting Group, red. anm.), ønsket jeg å jobbe mer langsiktig med samme bransje og folk. Jeg ville også være med på å skape varige verdier.

GODE PÅ LEDERUTVIKLING

I BCG jobbet hun med flere bransjer – kraft, retail og e-handel – men ikke eiendom. Så dukket det opp en stilling i AF Gruppen som hun syntes virket spennende.

– Jeg hadde hørt at AF Gruppen skulle være veldig gode på lederutvikling, derfor søkte jeg. Etter hvert ble jeg spurt om jeg ville være leder for AF Eiendom, og det ville jeg jo. Jeg kjente også nøkkelpersoner der fra før.

– Interessen for eiendom har kommet fordi jeg har jobbet med det. Det er en spennende bransje med mange ulike fagområder, samtidig som vi er med på å skape varige verdier.

I februar 2020 ble Vinje ansatt som regionsjef i Bonava. Hun skulle bygge opp Oslo-kontoret fra grunnen av, men bare en måned senere ble Norge stengt ned på grunn av pandemien.

33 PORTRETTET ESTATE 02/24
Bolig er fremdeles aktuelt, men vi har også
sterk kompetanse på utvikling og forvaltning av kontoreiendom i Oslo.

– Det ble en lærerik og spennende periode i Bonava, men helt annerledes enn hva jeg hadde sett for meg. Min nærmeste sjef var dansk, og hun møtte jeg fysisk etter halvannet år. Vi var nok mer på kontoret enn mange andre, for det anså vi som helt nødvendig ettersom vi skulle bygge opp en ny organisasjon på ca. 20 personer.

Mot slutten av 2022 begynte det å versere rykter om at Bonava Norge var til salgs, og sommeren året etter kulminerte det med at den norske delen av virksomheten ble solgt til Union Residential Development for 1,6 milliarder kroner.

– Selskapet var i en krevende finansiell situasjon, og det var strategisk riktig å selge den norske virksomheten. Internt hadde vi veldig høyt fokus på å skape mest mulig trygghet for de ansatte i en usikker situasjon, men det er klart at det var en krevende ledelsesutfordring.

BØYUM: «HEL VED»

Da Vinje ble ansatt som administrerende direktør i Schage Eiendom, uttalte styreleder Gunnar Bøyum til Estate Nyheter at de hadde en god og grundig prosess, ledet an av rekrutteringsselskapet Visindi. Det var veldig stor interesse blant søkere, og de hadde intervjuer med mange aktuelle kandidater. Til slutt sto de igjen med et felt hvor Vinje ble valgt.

– Hun har en analytisk angrepsvinkel og god erfaring fra eiendomsbransjen. Vi er veldig fornøyd med valget. Hun representerer en generasjon med ledere som forstår verdikjeden, men de forstår også verden rundt.

– Verden er litt mer utfordrende enn den var for ett og to år siden, og da har det vært viktig å bruke god tid på å finne den riktige lederen. Matilda har

fokusert på muligheter basert på analyse. Hun er hel ved, og opptatt av både håndverk og integritet. Dessuten har hun også track record på at hun leverer det hun sier hun skal levere, uttalte Bøyum.

ETT AV OSLOS STØRSTE KONTORBYGG

Historien til Schage Eiendom går helt tilbake til 1936, da Harald A. Møller startet Strømmen Auto sammen med K. Kolberg og J. de Caspari. Strømmen Auto ble eneforhandlere av de amerikanske bilene Dodge og De Soto. I 1948 fikk Harald A. Møller, tidligere Strømmen Auto, agenturet på Volkswagen i Norge. I 1995 ble forløperen til Schage Eiendom etablert. Møller Bil Eiendom var et eiendomsselskap som skulle forvalte og utvikle den betydelige eiendomsmassen som etter hvert var akkumulert i MøllerGruppen. Det som i dag er Schage Eiendom, springer direkte ut av dette selskapet etter at eierskapet av MøllerGruppen ble delt mellom familiegrenene Schage og Møller.

Drammensveien 145-147, som vi sitter i nå, ble anskaffet i 1956 hvor det ble etablert verksted og delelager for bilvirksomheten til selskapet. Delelageret og den delen av tomten ble i 1995 erstattet med kombinasjonsbygget Skøyen Atrium for bilforretning og kontor. Det opprinnelige verkstedet på den andre delen av tomten var i bruk helt frem til 2015. Da flyttet verkstedet og bilforretningen ut, og verkstedtomten ble utviklet med et moderne kontorbygg som ble fullintegrert med tidligere byggetrinn Eiendommen har vært, og er fremdeles, en viktig kontantstrømeiendom, som har bidratt til gjennomføringsevne i andre eiendomsprosjekter i regi av selskapet. I dag har Skøyen Atrium et areal på hele 62.000 kvadratmeter, og er dermed ett av Oslos største kontorbygg.

Robust marked Matilda Vinje synes kontormarkedet i Oslo ser robust ut.

34 ESTATE 02/24 PORTRETTET
35 PORTRETTET ESTATE 02/24
«Interessen for eiendom har kommet fordi jeg har jobbet med det. Det er en spennende bransje med mange ulike fagområder, samtidig som vi er med på å skape varige verdier.»
36 ESTATE 02/24 PORTRETTET
37 PORTRETTET ESTATE 02/24
38 ESTATE 02/24 PORTRETTET
Det skal nok godt gjøres å matche tempoet de siste halvåret, men jeg kommer ikke til å legge
bena på bordet av den grunn.

MATILDA VINJE

Solgt

VIDEREUTVIKLET STORTORVET 7

I porteføljen inngår også Stortorvet 7, som altså er grunnen til at Vinje har litt dårlig tid når vi møter henne. Som et ledd i en langsiktig strategi for å styrke tilstedeværelsen i Oslo sentrum, kjøpte Schage eiendommen fra DNB Næringseiendom for snaut 1 milliard kroner i 2012. Kjøpet inkluderte store deler av kvartalet mellom Stortorvet, Grensen, Nedre Slottsgate og Karl Johans gate.

Siden kjøpet i 2012 har Schage Eiendom jobbet med videreutviklingen av Stortorvet 7, som opprinnelig var hovedkontoret til Kreditkassen. Nå er eiendommen ferdig utviklet med butikker i de to nederste etasjene og kontorer i etasjene over med EY og IWG Spaces som leietakere.

I fjor høst opplyste Schage Eiendom at det var aktuelt å selge den 32.700 kvadratmeter store eiendommen.

– Det har vært veldig god interesse, og det kan hende det kommer en pressemelding om dette før din artikkel er ferdig, smiler Vinje. Møtet du var på i formiddag og møtet du skal på etterpå – er noen av disse knyttet til denne prosessen?

– For tiden er nesten alle mine møter knyttet til Stortorvet 7, svarer hun.

TRANSFORMASJONSREISE

Vinje begynte i Schage Eiendom i september i fjor, og hun forteller at de nå er på en liten transformasjonsreise.

– Vi solgte eierandelen vår på 24 prosent i Scala Eiendom i tillegg til Rortunet kjøpesenter. Parallelt har vi jobbet med salget av Stortorvet 7. Vi trenger å ta ned risikoen i selskapet, og samtidig være rigget for videre utvikling, sier hun.

Etter de nevnte salgene består porteføljen til Schage Eiendom nå av Skøyen Atrium samt en 23 prosent eierandel i Norway’s best, som i over 20 år jobbet med å utvikle Flåmsbana og Nærøyfjorden til å bli et av Norges største turistreisemål. I dag har selskapet aktivitet i Flåm, Aurland, Myrkdalen, Geiranger, Lysefjorden, Hjørundfjorden, Hardanger, Lofoten og Narvik.

I tillegg kommer Nordre Jarlsberg Brygge i Sande i Vestfold, hvor Schage Eiendom har bygget over 500 boliger, og har ytterligere 700 enheter som skal oppføres. Dette er et prosjekt der alle beboere kan få sin egen båtplass, og har muligheten for å ta seg en morgendukkert før dagen starter.

Er bolig et segment dere tenker å satse mer på?

– Bolig er fremdeles aktuelt, men vi har også sterk kompetanse på utvikling og forvaltning av kontoreiendom i Oslo. Det vil nok være et hovedsatsingsområde for oss, svarer hun.

Hva tenker du om kontormarkedet i Oslo fremover?

– Fra mitt perspektiv ser det robust ut. Oslofolk trives på kontoret, og det har ikke blitt noen sterk hjemmekontortrend etter pandemien. I tillegg er gårdeiere og leietakere flinke til å utvikle attraktive kontorbygg der folk liker å være. Lav utbygging siste par år gir også en svekket tilbudsside.

LITT MER TID TIL REFLEKSJON

Morgenen etter intervjuet kommer meldingen fra Schage Eiendom: Selskapet har solgt Stortorvet 7 til KLP Eiendom for 2,5 milliarder kroner. Av meldingen fremgår det at selskapet har opplevd en fantastisk interesse for eiendommen, og mottok et stort antall bud etter at Colliers startet prosessen i november.

– Vi valgte til slutt KLP, noe vi er veldig glade for. Langsiktighet har alltid vært en viktig forutsetning for oss, og eiendommen fortjener solide og ansvarlige eiere slik som KLP, uttaler Vinje i meldingen. Vi ringer henne, og spør om den hektiske starten med tre betydelige transaksjoner som totalt beløper seg til flere milliarder.

– Ja, det har vært en hektisk start, og jeg opplever at jeg har levert på mitt oppdrag i fase én, og rigget selskapet for en ny fase. Nå har vi frigjort mye kapital, og vi ønsker jo å sysselsette den.

Det blir kanskje ikke like hektisk fremover?

– Det skal nok godt gjøres å matche tempoet de siste halvåret, men jeg kommer ikke til å legge bena på bordet av den grunn. Det blir nok arbeidsomt fremover også, men litt mer tid til refleksjon og mer fokus på fremtiden.

Salget av Stortorvet 7 ga
39 PORTRETTET ESTATE 02/24
Matilda Vinje en hektisk start i Schage Eiendom.

8 raske

Hva var din første jobb?

– Instruktør i allidrett på barneskolen jeg gikk på.

Hva hører du på?

– Mye podcast; et bredt spekter fra ledelse og strategi til barneoppdragelse. Innen musikk er det mye forskjellig, men jeg synes No. 4 er veldig flinke, og fortjener heder.

Hva leser du?

– Akkurat nå har jeg slengt meg på Jon Fosse-trenden, og holder på med min andre bok; «Kvitleik». Jeg er mest ferieleser. Og så leser jeg for barna mine som er 4 og 6 år.

Hva gjør du på fritiden?

– Går på ski, tur i marka, løper, og er sammen barna mine, mannen min og gode venner.

Hva irriterer deg?

– Folk som utgir seg for å være noe de ikke er.

Hva blir du i godt humør av?

– Veldig mye. Andre folk som er i godt humør. Flinke folk. Alle de tingene jeg sa jeg liker å gjøre på fritiden.

Din beste matopplevelse?

– Jeg hadde en veldig hyggelig opplevelse på Mon Oncle da de nettopp hadde åpnet sammen med gode venner. Det var fantastisk godt. Litt tradisjonelt, litt nyskapende og veldig kult. En god matopplevelse er ofte en kombinasjon av maten og hvem man spiser med. Her er ble det en veldig god kombinasjon.

Hva er ditt favorittreisemål?

– Jeg er i den heldige situasjon at det er flere hyggelige hytter i familien som jeg liker å være på. Jeg klarer ikke å kåre en favoritt.

40 ESTATE 02/24 PORTRETTET

Atlas Garanti AS gjør kreditt og risikovurderinger for å bistå det norske næringsliv med garantifasiliteter til prosjekter, kontraherte oppdrag, avlastning av engasjement i bank, frigjøre kapital.

atlasgaranti.no

Kontorbruken som forsvant

I perioden 2019 til 2023 skapte én ny sysselsatt bare 4 kvadratmeter økt arealbehov etter kontor, mot et tidligere snitt på 13,2 kvadratmeter ekstra areal.

Av: Dag-Jørgen

Under Citykonferansen gikk analysesjef Haakon Ødegaard i Malling & Co gjennom utviklingen i eiendomsmarkedet. Han fortalte om en noe overraskende utvikling i kontormarkedet i Oslo:

– Vi trodde at vi skulle få en skikkelig nedgang i arealledigheten for Oslo i perioden 2019 til 2023, da det var kraftig sysselsettingsvekst. Men vi undervurderte endringen i arealbehovet, sier Ødegaard. Han sier at én ny sysselsatt i snitt gir et behov for 13,2 kvadratmeter ekstra areal.

– Men da vi regnet ut og lagde anslagene, så bommer vi med 300.000 kvadratmeter. I stedet fant vi at én ny sysselsatt skapte bare 4 kvadratmeter økt arealbehov, fortsetter analysesjefen.

PANDEMI OG USIKKERHET

Haakon Ødegaard trekker frem flere mulige årsaker til at det ble absorbert mindre areal enn ventet:

• Pandemien har gitt mer bruk av hjemmekontor

• Det har vært usikre tider, noe som gjør at bedrifter holder igjen på arealet som skal leies

• Det kan ha vært en tidsforskyvning i tallene, det vil si at arealøkningen var tatt ut i forkant

• Det har vært økt andel reforhandlinger

• Økt finansiell stress hos utleiere gir større fokus på kontantstrøm og flere trekker arealer bort fra prosjekter og tilbake til markedet, noe som øker tilbudssiden i det korte bildet

42 NYHETER ESTATE 02/24

Har tallene

Analysesjef Haakon

Ødegaard i Malling & Co under Citykonferansen i år.

TALLENE

Ifølge Malling & Co har det vært en økning i antall lønnstakere i Oslo, Asker og Bærum på 44.745 personer i perioden fra fjerde kvartal 2019 til fjerde kvartal 2023. Med 72 prosent av kontorarealet innenfor kontorklyngene som Malling måler, og en antatt etterspørsel etter kontor per ekstra lønnstaker på 13,2 kvadratmeter, skulle man fått en forventet økning i etterspørsel etter kontorareal på 423.646 kvadratmeter gjennom perioden. Når man ser den forventede etterspørselsøkningen i sammenheng med nytt kontorareal, skulle man forventet at ledigheten falt med nesten 170.000 kvadratmeter. I stedet økte ledigheten med 134.483 kvadratmeter i perioden, noe som ga et avvik fra ledighetsprognosen på 296.125 kvadratmeter.

SKYER

Samtidig er Ødegaard noe mer skeptisk til markedet fremover.

– Det er litt skyer i horisonten for leiemarkedet. Det har vært et godt kontorleiemarked, men vi så at det flatet litt ut gjennom fjoråret. Vi tror oppgangen i kontorleiene er over for denne gang. Nå ser vi at flere leietakere må velge litt mer rimelige alternativer, sier Ødegaard.

Det er noe som særlig påvirker de dyreste områdene.

– Andelen som vil leie i Oslo sentrum går ned samtidig som flere vil leie i randsonen. Nå avtar veksten i antall lønnstakere, og Oslo gjør det nå litt dårligere enn landet for øvrig når det gjelder sysselsetting, sier Ødegaard.

Foto: Carine Bjørvik Andersen 43 NYHETER ESTATE 02/24

Høy yield, men lave restverdier

Investering i industrieiendommer gir bedre avkastning enn mange andre segmenter. Men dersom leietaker ikke forlenger leiekontraktene, risikerer gårdeierne å gå på en kjempesmell.

I2020 og 2021 ble det snakket om en «vegg av kapital» som jaktet på eiendomsinvesteringer.

Billig finansiering og kampen om de beste eiendommene, sendte yielden kraftig nedover, først på de alle beste kontoreiendommene i de største byene, deretter gikk investorene lenger ut på risikokurven for å oppnå avkastning. Kontoreiendommer i de mindre byene opplevde kamp om eien dommene og kraftig yieldfall, og etterspørselen etter logistikk, som gjennom gående har hatt høyere yield enn kontor, gikk også til værs. Flere syndikerings aktører kjøpte også industrieiendom, som hadde enda høyere yield enn de sentralt beliggende og gode lagerbyggene som ble omsatt da etterspørselen var på det høyeste.

7,3 PROSENT

Men i takt med rentestigningene, har yielden på alt av eiendom skutt fart oppover igjen. Det har børsnoterte KMC Properties, som har spesialisert seg

på industrieiendom, utnyttet i et kjøpers marked. Selskapet har nylig kjøpt industrieiendommer fra BEWI i Tyskland, Belgia og Polen for 625 millioner kroner, tilsvarende en yield på 8,75 prosent. Danske og finske BEWI-eiendommer ble kjøpt for 310 millioner kroner og en yield på 7,7 prosent, mens den norske delen av transaksjonen på 950 millioner kroner hadde en bruttoyield på 6,3 prosent. Gjennomsnittlig yield på kjøpene var 7,3 prosent KMC Properties’ verdivurdering ved årsskiftet ble gjort med en netto yield på 7,3 prosent, stigende til 7,4 prosent proforma når man tar med kjøpene i Tyskland, Belgia og Polen som tas over i første halvår i år. Verdiene per aksje (NAV) var 7,60 kroner, omtrent det samme som aksjen handles til på Oslo Børs i skrivende stund.

Prisingen på Oslo Børs innebærer at man ved å kjøpe aksjer i KMC Properties kan sikre seg en andel i en av Norges største eiere av industrieiendommer til en yield på 7,3 prosent.

44 NYHETER ESTATE 02/24

Børsnotert

Liv Malviks KMC

Properties gir investorer muligheter til å eksponere seg for industrieiendom.

RISIKO

Noe av det som kan gjøre industrieiendommer til en risikabel investering, er dersom leietaker ikke fornyer leiekontrakten. Da kan en i utgangspunktet veldig hyggelig investering med høy yield snu til en marerittaktig investering. For hvor lett er det å få inn leietakere til et slakteri som Nortura forlater eller en konstruksjonsplatefabrikk i Våler kommune i Innlandet som Forestia flytter fra?

Denne risikoen sørger imidlertid gårdeier for å få kompensert noe for, blant annet gjennom å inngå så lange leiekontrakter at restverdien ved utløpet av leiekontrakten ikke trenger å være null. I tillegg skal eieren av bygget ha tatt høyde for denne risikoen ved at yielden bør være en del høyere enn ved for eksempel logistikkbygg, som kan ha mange flere typer leietakere når leiekontrakten går ut.

KMC Properties eier 71 eiendommer med en samlet bygningsmasse på 680.000 kvadratmeter og har til sammen 17 leietakere.

50 av eiendommene karakteriseres som «fleksible enheter», det vil si eiendommer som kan ha flere typer leietakere. I den seneste presentasjonen,

skriver eiendomsselskapet at 43 av disse eiendommene ligger i industriclustre og de har en yield på 7,4 prosent.

13 eiendommer har fått karakteristikken industrikritiske eiendommer, det vil si det er eiendommer som ikke har anvendelse utenom den bransjen leietakeren er i. Her opererer KMC Properties med en yield på 7,7 prosent.

De siste 8 eiendommene regnes som leietakerkritiske, og har dermed liten verdi for andre leietakere. Disse eiendommene har en nettoyield på 8,4 prosent.

Det er børsnoterte BEWI som er den klart største leietakeren, og i etterkant av de seneste kvartalstallene, kom Pareto Securities med en liten bekymring om situasjonen i BEWI. «Vi ser en reell grunn til bekymring over den høye eksponeringen KMC Properties har til BEWI, som har opplevd dårligere utsikter de to seneste kvartalene. Med dette i tankene, anser vi det som berettiget med en økning i spreaden på 50 basispunkter fra nåværende nivåer på 490 basispunkter for KMC Properties’ sikrede seniorobligasjon», skriver Pareto i oppdateringen.

Foto: Martin Rustad Johansen. 45 NYHETER ESTATE 02/24

SVERIGE

I Sverige har etterspørselen etter industrieiendommer økt kraftig den seneste tiden, blant annet som følge av flere store nye industrisatsinger nord i Sverige.

– Industrieiendommer er et segment som går veldig bra. Selv om det i en viss grad påvirkes av den økonomiske situasjonen, er det fortsatt veldig lave ledighetsnivåer, og leieavtaler inngås på høye nivåer, sier David Almqvist, Co-head of Capital Narkets i eiendomsrådgiveren Croisette, til Fastighetsnytt. Svenske aktører har også kastet seg inn i det norske markedet for industrieiendommer. Erik

Selins Balder, som også er største eier i Entra og eier boligprodusenten Bolig Norge, klinket til i 2021 og betalte 9 milliarder kroner for Asset Buyout Partners. Med kjøpet fikk Fastighets AB Balder 106 eiendommer med 264.000 kvadratmeter bygningsmasse og 1,781 millioner kvadratmeter tomt. De årlige leieinntektene fra eiendommene, som hovedsakelig er leid ut til virksomhetskritiske oljeog gassrelaterte anlegg på lange kontrakter, var 590

millioner kroner. Siden har Asset Buyout Partners kjøpt flere eiendommer, og da Estate Magasin i fjor høst presenterte listen over Norges største eiendomsselskaper, var selskapet på 24. plass målt i leieinntekter, med 768 millionet kroner i leieinntekter og en bygningsmasse på 1,997 milliarder kvadratmeter.

– Det her kan man si er norske industri-Entra. Entra er kontor, men dette er kanskje det mest interessante industrieiendomsselskapet. Selv med dette kjøpet, ser jeg store muligheter til å gjøre tilleggsinvesteringer, men de kommer når de kommer. Det finnes store arealer man kan kjøpe for å bygge for nye kunder, sa Erik Selin til Fastighetsnytt da kjøpet ble gjort.

En annen Entra-kjenning som har fått smaken på norsk industrieiendom, er Rutger Arnhult. Han har trukket seg ut av Entras storeier Castellum, men hans selskap M2 Asset Management eier 10,23 prosent av aksjene i tidligere nevnte KMC Properties. Arnhult er dermed den fjerde største eieren i KMC Properties.

Pelagisk industri I Havneveien 1 i Uthaug eier KMC Properties en stor eiendom som er leid ut til Grøntvedt Pelagic AS og Grøntvedt Nutri AS.

Foto: KMC Properties 46 NYHETER ESTATE 02/24

VI BYGGER FLEKSIBLE SAMFUNN

Modulbygg fra Adapteo kan skaleres opp, skaleres ned, forandres og gjenbrukes ut i fra dine behov. Gjennom å tilby fasiliteter for viktige funksjoner som skoler, barnehager, eldreomsorg, kontorer, omsorgsboliger og boligformål for leie, bidrar vi til å skape verdier i samfunnet. Alltid med fokus på bærekraft og sirkulær økonomi.

Les mer på www.adapteo.no

KONGENE AV KARL JOHAN

Olav Thon og Christian Ringnes har forsynt seg grovt av de 45 eiendommene som har fasade ut mot Norges paradegate.

Foto: Glen Widing

Av: Tore Årdal
48 NYHETER ESTATE 02/24

Norges paradegate

Karl Johans gate er en av de mest attraktive gatene for eiendomsbesitterne.

Fra Oslo S til Slottet. Oppkalt etter Kong 3 Karl Johan. Gaten hvor tyske soldater marsjerte nedover i april 1940, men hvor barnetoget går oppover hver 17. mai. Den østligste delen –ned mot dagens sentralstasjon – ble opparbeidet først, og hadde fra ca. 1750 ulike navn. Fra slutten av 1830-årene ble gaten opparbeidet vestover. Stortingsbygningen stod ferdig i 1866.

Beliggenhet er som kjent en veldig viktig parameter i eiendom, derfor er det ikke så overraskende at to av bransjens største profiler er tungt representert her. Estate Magasin har kartlagt eierskapet til de 45 eiendommene som har fasade ut mot Karl Johans gate, og oversikten viser at Olav Thon eier 13 av disse, mens Christian Ringnes-selskapet Eiendomsspar har 8 i porteføljen.

Foto: JaHu83/Shutterstock.com
49 NYHETER ESTATE 02/24

Første

Karl Johans gate 5-7 er mest kjent som kjøpesenteret Arkaden. Eiendommen var Olav Thons første.

50 NYHETER ESTATE 02/24

THONS FØRSTE EIENDOM

Lånte til over pipa

Olav Thon var fornøyd med sitt første eiendomskjøp, selv om han hadde lånt til langt over pipa.

Det var nettopp i Karl Johans gate at Olav Thon gjorde sitt første eiendomskjøp. Året var 1950, da den 27 år gamle Thon signerte kontrakt om å kjøpe Karl Johans gate 5-7 av generalkonsulen for Uruguay, O.O. Bull, medinnehaver av Storm, Bull & Co. Thon stilte med 80.000 kroner i egenkapital, og lånte 1,5 millioner – på den tiden en vanvittig sum penger.

Thon var fornøyd, selv om han hadde lånt til langt over pipa. Kort tid etter kjøpet sendte han søknad til bygningsmyndighetene, hvor han ba om tillatelse til å få sette opp et fasadeskilt hvor det stod «Pels». For det var jo det Thon egentlig drev med. I hvert fall var det gjennom pelshandel han hadde tjent sine første kroner.

Eiendomseventyret til Thon kunne ha tatt brått slutt, for noen måneder etter kjøpet sa banken opp

lånet. Etter mye arbeid fikk han likevel fornyet det. I dag kjenner vi Karl Johans gate 5-7 som kjøpesenteret Arkaden.

Blant Thons mange eiendommer på Karl Johan er også Tostrupgården, som ligger rett over gaten fra Stortinget. I denne gården bodde Hans Jæger, som var frontfiguren i bohembevegelsen i hovedstaden i 1880-årene.

– Han var en omstridt, men betydningsfull person i sin samtid. Jæger hadde stor påvirkningskraft på noen av landets største kunstnere, blant annet Edvard Munch, skriver Stortinget på sin hjemmeside.

I 1910 døde Jæger i det billige hotellrommet i øverste etasje i Tostrupgården.

Tostrupkjelleren var lokalisert i samme bygg. Dette var i lang tid det prefererte vannhullet for både politikere og pressen.

51 NYHETER ESTATE 02/24

KULTURPERSONLIGHETER

Av de åtte byggene til Eiendomsspar i Karl Johans gate, er Grand Hotel den mest fremtredende eiendommen. Christian Ringnes har tidligere fått spørsmål fra Estate Magasin om hvilken eiendom i Oslo han hadde øverst på handlelisten. Han svarte da at Grand Hotel er den flotteste eiendommen i hovedstaden, men den er allerede i Eiendomsspars besittelse.

Grand Hotel åpnet dørene helt tilbake til 1874. Den gangen var Karl Johans gate nærmest på landet å regne, men bakeren og konditoren Julius Fritzner lot seg ikke stoppe. Han åpnet både hotell og Grand Café på samme adresse.

Grand Café ble raskt en kulturinstitusjon i hovedstaden, og stamsted for størrelser som Henrik Ibsen, Edvard Munch, Roald Amundsen, Knut Hamsun, Gustav Vigeland og Fridtjof Nansen. Fra 1891 og 9 år fremover var Henrik Ibsen innom 2 ganger daglig, i sin faste armstol reservert for Dr. Ibsen.

Etter ombygging og utvidelser i flere omganger, fikk bygningen sitt nåværende utseende i 1913. I dag fremstår hotellet som nyoppusset, samtidig som det er utsmykket med en rekke kunstverk fra Christian Ringnes sin private samling.

Innenfor Palmen restaurant ligger «Hall of fame», hvor det henger signerte bilder av flere celebriteter som har overnattet på hotellet. Michael Jackson, Kiss, Obama, Dalai Lama, Chuck Norris, Muhammad

Ali, Oprah Winfrey, Tom Cruise, Rolling Stones og Dronning Elisabeth er noen av dem. Og så Madonna, som lurte på om hotellbetjeningen kunne skru av rådhusklokka, fordi den forstyrret henne sånn. Hun lurte også på om hun kunne få kjøpe lysekronen i bankettsalen.

STENGTE SCOTSMAN

En spesiell historie fra nyere tid knytter seg til Karl Johans gate 17, som Meteva Eiendom kjøpte i desember 2021. Selskapet eies av Christine Mohn Furre og Louise Mohn – døtrene til den Bergen-baserte forretningsmannen og filantropen Trond Mohn. Karl Johans gate 17 huset puben og restauranthuset The Scotsman, som Olav Thon Gruppen stod bak. I årsberetningen til for 2022 for eierselskapet skrev styret at «dette selskapet var ment for midlertidig eie, og det ble ikke foretatt konsolidering». – I 2022 ble det besluttet at selskapet skal være i permanent eie. Eiendommen er under prosjektering i forbindelse med rehabilitering ved utløp av kontrakten. Det vil derfor ikke påløpe leieinntekter i 2024. Det forventes leietakere fra 2025, fremgikk det av årsberetningen.

Det lyktes ikke Estate Nyheter å få kommentarer fra Meteva Eiendom i forbindelse med styrets vurderinger av denne eiendommen, men The Scotsman ble i alle fall stengt. Senere har den folkelige puben gjenoppstått i Karl Johans gate 35.

Flottest

Christian Ringnes har tidligere uttalt at Grand Hotel er den flotteste eiendommen i Oslo.

52 NYHETER ESTATE 02/24
53 NYHETER ESTATE 02/24
Kremeiendom Grand Hotel er selve hjørnestenen i Christian Ringnes’ eiendomsportefølje.

STEEN & STRØM FIKK NY INNGANG

I Karl Johans gate 16B har det nylig foregått kreativ eiendomsutvikling i regi av Promenaden Management. Selskapets portefølje inkluderer blant annet ærverdige Steen & Strøm Department Store. I 2021 gikk Promenaden Management i gang med en omfattende oppgradering av kjøpesenteret. Målet var å sikre at varemagasinet «fortsetter å være Norges fremste destinasjon for shopping og opplevelser i mange år fremover».

I tillegg til at Steen & Strøm ble utvidet, fikk senteret ny hovedinngang fra Karl Johans gate.

– Med den nye inngangen vil Steen & Strøms uslåelige beliggenhet i Oslo sentrum bli enda tydeligere, uttalte David Wilkinson, leder for

Steen & Strøm, da planen ble offentliggjort i 2021. Promenaden Management eier også det eksklusive varemagasinet Eger, som har adresse Karl Johans gate 23B på Egertorget. Det var Søylen Eiendom som kjøpte eiendommene, og utviklet varemagasinet. Carl Erik Krefting, som tidligere drev dette selskapet sammen med Hans-Petter Kronstad og Runar Vatne, har tidligere fortalt til Estate Magasin hvordan han løste utfordringen med å finne parkering, da de bygget senteret: – Jeg hadde en pen sort bil, og pleide å parkere bak Stortinget i Akersgata. Under frontruta la jeg en hvit lapp, hvor det stod «Er i møte. Jens». Dette var jo på den tiden Stoltenberg var statsminister. Jeg fikk aldri bot. Ha-ha-ha.

Thunegården

Bygget som har Freia-reklamen på taket, inngår i porteføljen til Eiendomsspar.

54 NYHETER ESTATE 02/24

Ny hovedinngang

Steen & Strøm har flyttet hovedinngangen til Karl Johans gate.

OMFATTENDE TRANSFORMASJON

Det er flere bygg som bare har en liten del av fasaden ut mot Karl Johans gate, mens hovedadressen er i en tverrgate. Et eksempel på dette er Stortorvet 7. Gjennom to trinn ble det i perioden 1964-1971 bygget et nytt hovedkontor for Kreditkassen på denne adressen. Bygget var på 28.500 kvadratmeter, og inneholdt blant annet en bankfilial. Bygget var Kreditkassens hovedkontor frem til 1987, da banken flyttet til Majorstuen.

Schage Eiendom kjøpte eiendommen fra DNB Livsforsikring i 2012 for rundt 1 milliard kroner, og startet det omfattende arbeidet med å utvikle eiendommen. I februar i år ble selskapet tildelt Cityprisen for det omfattende transformasjonsprosjektet. Schage Eiendom solgte nylig bygget til KLP Eiendom.

– Prosjektet består av en omfattende transformasjon av et helt kvartal med svært kompleks bygningsmasse, og kun 3.500 kvadratmeter nybygg. Likevel sikrer prosjektet en stor økning i antall arbeidsplasser i sentrum, noe som sikrer god grønn

mobilitet til arbeidsplasser. Bilens plass i kjeller har også måttet vike for sykler og garderobefasiliteter, uttalte juryen.

I tillegg til kontortilbudet (ca. 20.000 kvadratmeter) er det 12.000 kvadratmeter handelsarealer i bygningsmassen.

BLE PROSJEKTERT SOM «SKYSKRAPER»

På Egertorget ligger også Horngården, som opprinnelig ble prosjektert som Oslos første «skyskraper» med 13 etasjer. Dette ble imidlertid for mye for de daværende bygningsmyndighetene, derfor ble bygget kuttet ned til åtte etasjer. Det var herreklesbutikken H. Horn & Co som først flyttet inn i lokalene i første etasje, men i dag er det Sveriges eldste burgerkjede Max som holder hus der.

For øvrig hadde Eiendomsspar tidligere sitt hovedkontor i nabobygget; Thunegården – bygget som har Freia-reklamen på taket. Fra dette byggets fjerde etasje hadde Christian Ringnes og de andre ansatte i selskapet en majestetisk utsikt oppover Karl Johans gate mot Slottet.

Foto: Knut Neerland, Magent Fotografer
55 NYHETER ESTATE 02/24

Dette er eierne av Karl Johans gate

Karl Johans gate 1: Olav Thon-selskap

Karl Johans gate 2: Olav Thon-selskap

Karl Johans gate 3: Eiendomsspar

Karl Johans gate 5-7 (Arkaden): Olav Thon-selskap

Karl Johans gate 6: Eiendomsspar

Karl Johans gate 6B: Olav Thon-selskap

Dronningens gate 34: Olav Thon-selskap

Dronningens gate 23: Eiendomsspar og Borg Mette Eiendom AS

Karl Johans gate 10: Olav Thon-selskap

Karl Johans gate 12A: Nrep

Kirkeristen: Oslo kommune

Kirkegata 36: Malling & Co Eiendomsfond

Karl Johans gate 14: Malling & Co Eiendomsfond

Karl Johans gate 16: Olav Thon-selskap

Stortorvet 2: Olav Thon-selskap

Stortorvet 3: Andvordgruppen

Karl Johans gate 13: Union Core Real Estate Fund

Stortorvet 5: Union Core Real Estate Fund

Karl Johans gate 16B: Promenaden Management

Nedre Slottsgate 10: Promenaden Management

Stortorvet 7: KLP Eiendom

Karl Johans gate 17: Meteva Eiendom

Karl Johans gate 19: Olav Thon-selskap

Nedre Slottsgate 17: Nedre Slottsgate 17 AS

Karl Johans gate 18: OJH Holding AS (Ole Jacob Hvinden-Haug) m.fl.

Øvre Slottsgate 12: Eiendomsspar

Karl Johans gate 21: Eiendomsspar

Karl Johans gate 23: Geo Haller Holding AS

Øvre Slottsgate 14: Olav Thon-selskap

Øvre Slottsgate 21: Hans Eiendom AS og Catharina Horn AS

Karl Johans gate 20: Karl Johans gate 20 AS (en rekke personer er aksjonærer)

Øvre Slottsgate 23A (Eger): Promenaden Management

Akersgata 26: Promenaden Management

Karl Johans gate 22: Stortinget

Akersgata 35: Storebrand

Karl Johans gate 25: Olav Thon-selskap

Karl Johans gate 27: Eiendomsspar

Karl Johans gate 31 (Grand Hotel): Eiendomsspar

Karl Johans gate 33B: Eiendomsspar

Karl Johans gate 35: Olav Thon-selskap

Karl Johans gate 37-39 (Paleet): KLP Eiendom

Karl Johans gate 45: Euro Real Estate

Karl Johans gate 45: Universitetet i Oslo

56 NYHETER ESTATE 02/24

Vi hjelper deg med sikringstiltak og rehabilitering av fasade og tak.

www.kirkestuenas.no

NÅR KVALITET TELLER

BYDOKTOR ERLING FOSSEN

58 BYDOKTOR ERLING FOSSEN ESTATE 02/24
MEDVIRKNINGSTRETTHET
59 BYDOKTOR ERLING FOSSEN ESTATE 02/24

Hvordan kan medvirkning bli mer enn people washing?

Av: Erling Fossen, bydoktor

Foto: Glen Widing

Det startet så optimistisk. I den rødgrønne byrådserklæringen fra Østmarksetra i 2015 ble bred lokal medvirkning løftet fram for første gang i et offentlig styringsdokument. Både planmyndighetene og private utbyggere har siden den gang iverksatt mange og brede medvirk ningsprosesser. Men har byutviklingen blitt bedre? Er det bare the usual suspects som er mot alt, som medvirker? Finnes det ferdige utviklingsprosjekter som kan vise til at innspill fra medvirkningsprosessene er hensyntatt? Det folkelige opprøret mot byutviklingen er uansett konstant, om ikke økende. Vi må ta en fot i bakken. Hvor går vi herfra?

60 BYDOKTOR ERLING FOSSEN ESTATE 02/24

Solid medvirkningsprosess Hav Eiendom har gitt fra seg svært mye makt i medvirkningsprosessen for Grønlikaia.

VI MÅ SNAKKE OM MAKT

Skal man meningsfullt snakke om medvirkning må forslagsstiller være villig til å gi fra seg makt over det ferdige forslaget. Mer om det teoretiske grunnlaget senere. La oss starte med Grønlikaia.

Grønlikaia er det første prosjektet i Fjordbyen som bevisst har satsa på en utbredt medvirkning. Her har arkitektene i Rodeo og bydel Gamle Oslo gått sammen om å samle innspill gjennom en rekke både fysiske og digitale treffpunkter. Skoleklasser er direkte involvert, workshops og utstillinger er gjennomført, og muligheter for enkeltpersoner å sende inn sine forslag har vært mulig. Alle forslagene som er sendt inn er evaluert av en uavhengig ekspertgruppe med arkitektene, samfunnsvitere, flere bydeler og BYM. De har i sin tur laget en rapport hvor de gir klare signaler på hvilken retning de vil utvikle Grønlikaia, inkludert hva de også har valgt bort. For eksempel i kapittel 6 «Den urbane stua» har de bevisst valgt bort et omfattende og generisk restauranttilbud, og velger heller å fokusere på felles beboerhus, der lokalbefolkningen aktivt kan være med på å forme den videre utviklingen. Ved å lage en slik rapport med klare anbefalinger blir det

veldig vanskelig for utbygger HAV Eiendom å bryte med disse. Utbygger har her ikke hatt kontroll over anbefalingene..

Et annet eksempel er Parkveien 27-31 – også kalt «landsbyen bak slottet». Kvartalet bak slottet og hjørnet av Slottsparken er en del av Linstows slottsplan og byantikvaren har vært tydelig på at området har «høy nasjonal verneverdi» og de tre villaeiendommene er fredet. I dette følsomme terrenget bestemte utbyggerne Aspelin Ramm og Bertel O. Steen Eiendom seg for å gjennomføre en uvanlig prosess. Vanligvis blir prosjektene i et parallelloppdrag presentert foran bestiller, men denne gang bestemte de seg for å gjøre det på et åpent folkemøte der alle de frammøtte kunne stille spørsmål til hvert forslag. Det som var et varslet rabaldermøte, endte med en hallelujastemning der mange av de mest skeptiske ble overbevist om dette kom til å ende bra. Viktig var det også at byantikvaren ble invitert med tidlig som observatør i evalueringsgruppa bestående av uavhengige eksperter, siden det var de som skulle lage reguleringsplanen. Her ble løsningen at utførende arkitekt Reiulf Ramstad og Byantikvaren jobbet tett sammen.

Illustrasjon: Rodeo Arkitekter 61 BYDOKTOR ERLING FOSSEN ESTATE 02/24

Fra nei til ja Naboene til Aspelin Ramm og Bertel O. Steen Eiendoms Parkveien-prosjekt ble entusiastiske etter en svært vellykket medvirkningsprosess.

Reiulf Ramstad Arkitekter 62 BYDOKTOR ERLING FOSSEN ESTATE 02/24
Illustrasjon:

MEDVIRKNING VS MEDBESTEMMELSE

Mange prosesser

Utviklerne i Oslo har i varierende grad brukt ulike medvirkningsprosesser.

Her fra en av prosessene i regi av OMA.

Medvirkning er noe herk for mange ledere. En tidligere byråd sa engang da jeg spurte vedkommende om medvirkning: «Mener du sånne allmøter? Det ble jeg ferdig med i studietida». Eller den kvinnelige lederen som forsto medvirkning dithen at hun la fram to alternativer for sine ansatte, og at de valgte det alternativet hun ville at de skulle velge.

Nå kommer sikkert mange til å falle av, men det er verdt det. For samfunnsgeografer går veien til alle teorier om medvirkning tilbake til Shelley Arnsteins «ladder of participation» fra slutten av 60-tallet da hun undersøkte en rekke nabolagsprosjekter i regi av Housing and Urban Department (HUD) i USA. Det er åtte trinn på stigen hennes. De to nederste kaller hun «Manipulation» og «Therapy». Beboerne skal kureres for sin motstand og jobben handler om å selge/ kommunisere de foreslåtte planene på en god måte. På trinn tre (Informing) og trinn fire (Consultation) starter så vidt kontakten med beboerne, men da som enveiskommunikasjon. PBE har vært verdensmestre på trinn tre. Jeg husker et folkemøte om områdereguleringen av Skøyen der Plan- og bygningsetatens Morten Wasstøl informerte om planene, og turnerte alle de rasende spørsmålene fra en fullsatt sal ved å si at dette tar vi med oss videre i prosessen. Informasjon går alltid en vei. Så flott blir det her, take it or leave it. Trinn fire «Consultation og

trinn fem «Placation» åpner opp for nabolagsmøter, men der forbeholder forslagsstiller seg retten til å kontrollere hvilke forslag som passer dem. De aller fleste medvirkningsprosessene stopper her. Egentlig er det mer snakk om kunnskapsinnhenting som man siler i etterkant framfor reell medvirkning. Trinn seks «Partnership» og trinn syv «Delegation» åpner opp for at deltakerne får overført noe av makten gjennom nedsettelse av felles komiteer, og der innbyggerne får flertallet (trinn syv). På det øverste trinnet «Citizen control» overtar beboerne den totale makten til å bestemme utformingen av prosjektet, og bestemmer hva de offentlige pengene skal brukes til.

TO NØTTER TIL LESERNE

Medvirkning har ingen plass i den formaliserte planprosessen som begynner med at utbygger/ arkitekt ber om oppstartmøte. Fra da av er det en lukket prosess. Man kan ha bedrevet mye og god medvirkning i forkant, men det er ingen garanti for at resultatene kommer gjennom den sedvanlige kanossagangen i PBE og til slutt i bystyret. Den andre nøtta er at ethvert utviklingsprosjekt må ha en økonomi der det er grenser for hva som endres. Som regel koker mye ned til at utbygger vil ha større tetthet og høyder enn beboerne/ brukerne på et sted. Da blir fort medvirkningsprosesser en skinnprosess.

Foto: OMA 63 BYDOKTOR ERLING FOSSEN ESTATE 02/24

RESEPTEN

1. Forventningsavklaring. Bestiller av en medvirkningsprosess må være tydelig på rammene og hva som faktisk kan endres. Det er også viktig å presentere dilemmaene, og ikke bare spørre om hva beboerne ønsker seg. Da får man fort en omfattende smørbrødliste og mange skuffede beboere.

2. Delt eierskap til prosessen. På tomta til den gamle Veterinærhøyskolen har Oslobygg KF og Linstow Eiendom gått sammen om medvirkningsprosessen. Dette skaper legitimitet når en privat og en offentlig utvikler søker sammen. Det offentlige må uansett onboardes tidlig. Alle liker å bli involvert før rammene er ferdigspikret, selv om verken byutviklingsutvalget, offentlige etater eller BYA kan gi forpliktende innspill og dermed foregripe den offisielle planprosessen. Her er også bydelen, siden kontakten med grasrota er sterkest her.

3. Representativitet. Hvem er det som egentlig har tid og interesse til å medvirke? Dette gjelder særlig for nye utviklingsprosjekter i etablerte nabolag. De som allerede bor der vil ikke nødvendigvis ha store endringer, mens de som flytter til et område kanskje

gjør det nettopp fordi utviklingsprosjektet skaper ny vitalitet til området. Det er derfor helt avgjørende å få tak i de nye beboerne. Mange flerfunksjonelle nabolag blander næring og bolig. Det må også være en god balanse mellom brukerne på dagtid (næring) og kveldstid (beboere)

4. Begynn med midlertidige tiltak. Det går ofte mange år fra planprosessen starter til byggene står der. Ved å investere tid, penger og krefter på midlertidige tiltak, viser utvikler at de mener alvor. Midlertidige tiltak er også en ypperlig anledning til å involvere naboene i en tidligfase for å bygge tillit. Medvirkning er kommet for å bli. Før startet utviklingsprosjekter med at en utbygger kjøpte en tomt, satte opp XL-arket sitt og ba arkitektene om å gjøre noe heftig før de bestilte oppstartmøte med PBE. Nå må ethvert utviklingsprosjekt starte med å involvere nabolaget og sørge for å lage en forpliktende prosess der både de private aktørene og offentlige etatene bindes til masten. Gjort riktig blir prosjektene bedre, protestene færre og tidsbruken i planprosessen blir minimert.

Hva venter dere på?

Skinnprosess?

Erling Fossen mener medvirkningsprosessene fort kan bli en skinnprosess.

64 BYDOKTOR ERLING FOSSEN ESTATE 02/24

NØKKELEN TIL FULL OVERSIKT.

estatenyheter.no

INGEN DEKKER EIENDOMSMARKEDET BREDERE. Journalister med solid nettverk og lang erfaring formidler og oppdaterer nyheter og kunnskap om eiendom i mange ulike kanaler, flere ganger daglig. Er det verdt å vite, finner du det i Estate.

Vi innreder din arbeidsplass – med leasing av møbler fra Slettvoll

NÅ TILBYR SLETTVOLL LEASING TIL BEDRIFTER, MED SKREDDERSYDD INN REDNING SPESIELT FOR DIN ARBEIDSPLASS. VI SKISSERER INN BÅDE MØBLER, MILJØBELYSNING OG DEKOR. DERETTER LEVERER, MONTERER OG SETTER VI ALT PÅ PLASS, OG TILBYR I TILLEGG STYLING OG VEDLIKEHOLD. LES MER PÅ WWW.SLETTVOLL.COM/LEASING-FOR-BEDRIFT

BERGEN: Christiesgate 5

BÆRUM/KOLSÅS: Brynsveien 140 DRAMMEN: Ellingsen Møbler

HAUGESUND: In-Design KRISTIANSAND: Avenyen/Barstølveien 86 LILLESTRØM: Storgata 6

MOSS: Ekholtveien 114 OSLO/SKØYEN: Karenslyst Allé 7 SKI: Åsenveien 8

STAVANGER: Marieroveien 21A TRONDHEIM: Dyre Halses gate 1B

TØNSBERG: Øvre Langgate 50 ÅLESUND: Smibakken 3

WWW.SLETTVOLL.NO

ALI QAPU – DEN STORE PORTEN

Ali Qapu er et vakkert eksempel på arkitektur, kunst, kultur, musikk og ingeniørkunst i skjønn forening, og et historisk bygg som er blitt et symbol på alt dette.

Av: Silje Rønne
68 ESTATE 02/24 VERDENS VAKRESTE
Foto: Shutterstock
69 VERDENS VAKRESTE ESTATE 02/24

PROFIL

Navn: Noora Khezri

Alder: 36 år

Aktuell: Arkitekt i Mad arkitekter

Om: Oppvokst i Teheran, nå bosatt på Holmen i Oslo

Utdanning: Master i bærekraftig arkitektur fra NTNU (2012)

Bachelor i arkitektur fra Shariaty universitet i Teheran, Iran (2009)

Spesialisert innen ombruk og transformasjon, og opptatt av å gjøre miljøbevisste valg for å bidra til å bygge en bedre fremtid

Utvalgte prosjekter: Ansvarlig arkitekt på ombruksprosjektene

Kristian Augusts gate 13 og Grensen 9B, samt nyinnflyttede Clemenskvartalet i Bjørvika.

– Skjønnhet er subjektivt, og hva vi synes er vakkert er ofte basert på individuelle preferanser, kulturell innflytelse og personlige opplevelser. For meg er skjønnhet i stor grad knyttet til harmoni og funksjonalitet. Det handler om å ha harmoni med omgivelser, natur og mennesker, og å finne en balanse mellom dette og funksjonalitet, forklarer Noora Khezri, arkitekt i Mad arkitekter. Hun er spesialist innen ombruk og transformasjon, og opptatt av å gjøre miljøbevisste valg for å bidra til å bygge en bedre fremtid. Khezri er opprinnelig fra Iran, og forteller at Ali Qapu er et palass som ligger midt på torget Naqsh-e Jahan i Isfahan i Iran.

– Det er et vakkert, historisk bygg, hvor arkitektur, ingeniørkunst, kultur og musikk forenes. Navnet Ali Qapu betyr «den store porten», og dette skulle være inngangen til det planlagte palasset. Ved ankomst møter man et imponerende, høyt inngangsparti, mens man videre inn i bygget finner en rekke forskjellige saler og nivåer knyttet sammen av smale, fargerike trapper, beskriver hun. Men det er musikksalen på det øverste nivået som fascinerer arkitekten mest.

– Taket og veggene er dekket med nisjer, formet som musikkinstrumenter og karafler. Disse detaljene tjener både estetiske og akustiske formål. Rommet har en helt unik og imponerende akustikk, og ble brukt til underholdning, mottakelser, seremonier og kongelige arrangementer, utdyper hun.

Ali Qapu er bygget i flere faser gjennom en periode på hundre år, fra cirka år 1600 til 1700, og består av ulike bygningsdeler fra ulike perioder. Bygget er seks etasjer på den ene siden, og to etasjer på den andre siden, hvor du finner en imponerende balkong med en takhøyde på tyve meter. Fra denne er det utsikt over torget og basaren, som har vært et sosialt samlingspunkt for hele byen, og herfra kunne kongen observere polokamper og andre aktiviteter nede på torget. Balkongen huser for øvrig et stort vannspeil, som arkitekten antar er blitt benyttet for å kjøle ned bygget på varme sommerdager ved å dra nytte av skygge, vann og vind.

– Bygget har vært gjennom flere rehabiliteringsperioder, og er blitt endret gjennom ulike epoker. Veggmaleriene er oppført med ulike teknikker, og de siste årene er det også tilført mosaikk i trappene. I dag er Ali Qapu et vernet kulturminne som er åpent for publikum, sier Khezri.

Kombinerer design

Palasset er kjent for sin særegne arkitektur, som kombinerer elementer av persisk og islamsk design.

70 ESTATE 02/24 VERDENS VAKRESTE

Tilfluktssted

Ali Qapu-palasset er også kjent for sine vakre hager og gårdsrom, som gir et fredelig tilfluktssted fra den travle byen utenfor. Hagene er utsmykket med fontener, bassenger og frodig vegetasjon, og skaper en rolig atmosfære.

71 VERDENS VAKRESTE ESTATE 02/24

Åpent for publikum

Ali Qapu er åpent for publikum, og veldig flott å oppleve både på dagtid og kveldstid. Det kryr av mennesker som går inn og ut, og som sitter på balkongen og nyter utsikten.

72 ESTATE 02/24 VERDENS VAKRESTE
«Jeg ble tidlig fascinert av byens vakre arkitektur og rike kultur, og spesielt Ali Qapu var spennende
å besøke, mye på grunn av akustikken»

Utsmykket

Fasaden er utsmykket med fliser, kalligrafi og fargerike fresker som viser scener fra persisk mytologi og historiske hendelser.

ET FASCINERENDE BARNDOMSMINNE

Isfahan og Ali Qapu ligger mellom arkitektens hjemby Teheran og byen Shiraz, hvor hennes besteforeldre bodde da hun var barn.

– Hver gang vi skulle besøke mine besteforeldre i sommerferiene eller ved andre anledninger var det en tolv timers kjøretur hver vei, og vi pleide derfor å stoppe i Isfahan og overnatte der. Jeg ble tidlig fascinert av byens vakre arkitektur og rike kultur, og spesielt Ali Qapu var spennende å besøke, mye på grunn av akustikken, sier hun og fortsetter: – Ett av rommene har en spesiell akustisk egenskap: Hvis du står i et hjørne og hvisker, kan den som står i motsatt hjørne høre deg klart og tydelig. Som barn var dette en morsom lek. Etter hvert som jeg ble eldre og fikk interessen for arkitektur, oppdaget jeg stadig nye ting ved dette bygget.

– Har du blitt inspirert av dette bygget i tidligere prosjekter?

– Jeg har blitt inspirert av prinsippene. Det er mange fine prinsipper i tradisjonell arkitektur som er helt grunnleggende, blant annet bruken av lokale

materialer. Hadde de tegl, så bygget de i tegl. Hadde de tre, så brukte de det. Materialene har hatt mye å si for utformingen av arkitekturen. Ali Qapu er bygget i harmoni med naturen, med bruk av sol, vind og vann for naturlig dagslys, kjøling og oppvarming. Dette er prinsipper vi også jobber med i dag, svarer hun og utdyper at i historisk arkitektur er interiør, eksteriør og konstruksjon en helhet, og hver for seg en viktig del av byggets identitet.

– Konstruksjon og dekorasjon er som byggets kropp og sjel – funksjonelt og vakkert. Dette er et prinsipp som vi kanskje ikke benytter i like stor grad i dag, sier arkitekten som synes det er gøy at disse prinsippene med å bruke materialene man har og benytte naturens elementer for klimaregulering er relevant over hele verden – det er verken unikt for Iran eller dette bygget.

– Livene våre har endret seg siden dette ble bygget, og dermed også byggene våre. Likevel er det mange prinsipper fra Ali Qapu vi kan dra nytte av den dag i dag, avslutter hun.

73 VERDENS VAKRESTE ESTATE 02/24
«Konstruksjon og dekorasjon er som byggets kropp og sjel – funksjonelt og vakkert. Dette er et prinsipp som vi kan-

skje ikke benytter i like stor grad i dag»

74 ESTATE 02/24 VERDENS VAKRESTE

Oppdag våre auksjoner

På blomqvist.no finner du kunst, antikviteter, moderne design, smykker og klokker nøye vurdert og beskrevet av våre eksperter. Nye objekter publiseres hver dag.

La deg inspirere Siden 1870

AKAs eiendommer befinner seg i Norge og Danmark.

Våre største samarbeidspartnere er NorgesGruppen, REMA 1000, Coop og en rekke solide, nasjonale og internasjonale kjeder innen faghandel.

Førsteklasses vertskap

Eiendomsdirektør Rolf Hammerengen

AKAs kompetansemiljø preges av dyktige, lojale og rutinerte medarbeidere med inngående kunnskap innen eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling.

Våre leietakere skal oppleve oss som en tilstedeværende eier og forvalter som strekker seg langt. I godt samspill finner vi løsninger som gir gode resultater for begge parter. Det opplever vi at leietakerne våre setter pris på.

For oss er ikke en leietaker «bare» en leietaker – den er vår samarbeidspartner.

Vi er stolte av å ha fremoverlente samarbeidspartnere som tenker langsiktig, og viser investeringsvilje og -evne i et krevende marked.

aka.no

Et av Norges største og raskest voksende private eiendomsselskaper innen handelseiendom.

AKAs visjon er å være Norges ledende innen drift og forvaltning av egne førsteklasses handelseiendommer. Vi ønsker å utrette store ting. Vi skal bli større og bedre, fordi vi vil, kan og våger.

Med bakgrunn fra dagligvarehandelen, kjenner vi varehandelen bedre enn de fleste eiendomsforvaltere.

Gjennom vår lidenskap for handels- og eiendomsbransjen skal vi fortsette å videreutvikle AKA som et bærekraftig og fremtidsrettet selskap.

For oss er langsiktighet og engasjement vår drivkraft – og handel og eiendom vår lidenskap.

AKA var byggherre og prosjektansvarlig ved rehabiliteringen av KIWI Bølevegen i Skien - et av mange utviklingsprosjekter ved AKAs eiendommer.

aka.no
Før Etter
KOMMUNE BEFOLKNINGSVEKST 2023 Oslo 8673 Stavanger 3037 Lillestrøm 2686 Bergen 2610 Trondheim 1905 Kristiansand 1417 Lørenskog 1391 Nordre Follo 1315 Drammen 1196 Sandnes 1154 Bærum 1047 Asker 1031 Ullensaker 948 Moss 811 Fredrikstad 786 Tromsø 753 Sarpsborg 733 Skien 695 Holmestrand 666 Sandefjord 657 Copyright: Estate Media 78 ESTATE 02/24 STØRSTE BOLIGUTVIKLERE
BEFOLKNINGSUTVIKLING

VI LØSER DITT FINANSIERINGSBEHOV.

Trenger du finansiering av eiendomsprosjekter i Oslo-regionen, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Med vårt fokus på kompetanse og gode relasjoner, enkle prosesser og forutsigbarhet, velges vi av stadig flere aktører i eiendomsbransjen. Vi har lang erfaring fra eiendomsfinansiering og bidrar gjerne med å finne gode løsninger på ditt finansieringsbehov. Prøv oss du også!

www.bnbank.no/eiendomsfinansiering

Haugen
36 825
Assisterende banksjef Kurt
Telefon: 982
E-post: kha@bnbank.no
Vi er stolte over å ha vært med på å finansiere Løvens Kolle. Byggherre er Monolith Properties AS.

BEFOLKNINGSUTVIKLING

Ås 655 Indre Østfold 624 Tønsberg 613 Nannestad 596 Eidsvoll 578 Hamar 497 Bjørnafjorden 484 Rælingen 481 Larvik 469 Arendal 464 Bodø 453 Nittedal 442 Haugesund 437 Vestby 404 Karmøy 403 Øygarden 400 Alta 391 Grimstad 382 Sola 370 Molde 370 KOMMUNE BEFOLKNINGSVEKST 2023 ESTATE 02/24 STØRSTE BOLIGUTVIKLERE 80

Få eiendommen solgt med Properti boligvelger!

Properti gir flere leads, bedre besøk på visning – og flere salg! *

Lekkert design, optimal funksjonalitet og et omfangsrikt modulbibliotek … Alt dette er inkludert i Properti og bidrar til å få ditt prosjekt til å skinne. Dere fikser garantert å fylle siden med innhold og sette opp den geniale boligvelgeren selv. Men, om dere foretrekker å få profesjonell hjelp, tilbyr vi dette til en svært hyggelig pris.

For oss i Properti er det du, kunden, som er stjernen. Vi gir deg alltid full oppmerksomhet og effektiv oppfølging. Garantert.

*Jessica Dilling, prosjektansvarlig nybygg i EiendomsMegler 1 Østfold Akershus

Bolig 8 Pris: 10 990 000 6-roms enebolig BRA: 208 m2 Scan QR-koden for å prøve ut Properti gratis! Les mer om Properti på properti.no

Ligger an til storstilt boligbygging i Molde

Leilighetene langs Moldefjorden forsvinner som dugg for solen, og snart kommer enda en ny bydel på banen.

Av: Glen Widing

Illustrasjon: Plyo

Iover 20 år har Molde Næringseiendom, som ble kjøpt av det lokale selskapet Høvding i 2019, konvertert industrilokaler til kontorer og handel i Grandfjæra Næringspark ca. en kilometer øst for sentrum.

Stedsnavnet er basert på Grand Hotel som sto der fra åpningen i 1885 til det forsvant i et flammehav i 1919. Siden var området adressen til det meste av Moldes industri, som i moderne tider har flyttet ut av byen for å gi plass til moderne byutvikling.

– Dette blir nærmest en ny helhetlig bydel med en kombinasjon av næringsarealer og boliger.

Vi har så langt bygget og utviklet nær 33.000 kvadratmeter næring inkludert et klatresenter, nå er turen kommet til leiligheter, sier administrerende direktør Tone Rangnes i det lokale selskapet Høvding.

Dette selskapet springer ut av konfeksjonsfabrikken med samme navn som ble etablert i 1936 da Molde var den norske konfeksjonsindustriens hovedstad. Fra 1960-tallet var Høvding den ledende konfeksjonsbedriften i Molde, og i det påfølgende tiåret byens største arbeidsgiver med oppimot 200 ansatte. Norges konfeksjonsindustri forsvant med moderne, industriell utvikling og billig utenlandsk produksjon. I dag er det et eiendomsselskap.

Høvding har ansvaret for næringsutviklingen i næringsparken og eier dessuten 23 prosent av Grand Fjære Utvikling som tar seg av boligdelen. Planor hersker over 52 prosent og de siste 22 kontrolleres av det lokale selskapet Oshaug Metal. Totalt skal de sørge for mange leiligheter langs sjøfronten i Molde, etter en regulerings- og planleggingsprosess som har gått over ti år.

82 STØRSTE BOLIGUTVIKLERE ESTATE 02/24

Boliger

Det første trinnet får 56 leiligheter, totalt kan det bli så mange som 200.

Det første byggetrinnet i prosjektet Grand Fiære består av tre blokker med 55 leiligheter mellom 51 og 159 kvadratmeter pluss en gjesteleilighet. Etter at salgsstarten gikk i januar, er over 75 prosent solgt. Disse bygges på ei fylling ut i sjøen, så nærme Moldefjorden det er mulig å komme. Enhetene som er igjen koster mellom 3,2 og 14,6 millioner kroner der majoriteten ligger mellom 5 og 7 millioner.

– Den videre planen avhenger av salget, og vi konsentrerer oss nå om første runde, men jeg tror ikke vi venter veldig lenge med å legge ut resten. Med unntak av ett bygg som skal rives til det siste byggetrinnet, er resten av tomta flat og ferdig til utvikling, påpeker hun.

BLANT DE BESTSELGENDE I LANDET

Prosjektleder Petter Vågsæter i Planor forteller om stor interesse for leilighetene ved sjøen. – Grand Fiære har vært etterlengtet i mange år, og da vi startet salget var det med ei lang interesseliste. I stor grad er det snakk om voksne moldensere. Totalt er det planlagt sju bygninger på tomta, inkludert et næringsbygg. To av disse kan enten være en kombinasjon med næring og/eller leiligheter. Vi kan derfor ende opp med så mange som 200 boenheter, eller det kan bli noen færre enn 150, forklarer han. Det er for tidlig for Vågsæter å legge en horisont for den videre utviklingen, men basert på interessen de opplever tror han det er et godt marked for nye leiligheter i byen.

83 STØRSTE BOLIGUTVIKLERE ESTATE 02/24

1 – Attraktivt

Den umiddelbare nærheten til Moldefjorden er noe av grunnen til suksessen.

2 – Sjønært

Grand Fiære skal bygges på ei utfylling i sjøen, rett utenfor bykjernen.

1 2 84 ESTATE 02/24 STØRSTE BOLIGUTVIKLERE

– Etterspørselen her tyder i alle fall på det, men så har vi et attraktivt prosjekt også, poengterer han.

Totalt i disse tre første blokkene skal det selges for 380 millioner kroner inkludert garasjekjelleren.

FÅR

GODE PRISER FOR ENEBOLIGER

Jørgen Gravdehaug i Eiendomsmegler 1 Molde hadde ei liste på over 700 interessenter til salgsstart på Grand Fiære. Og han bekrefter at mange av kjøperne kommer fra eneboliger.

– Nyboligmarkedet har vært like tøft her som andre steder den seneste tiden, og særlig for prosjekter som ikke er sentrumsnære. Men akkurat disse boligene har folk ventet på i over ti år, og vi treffer veldig bra med tanke på at mange beboere i sentrumsnære eneboliger har kommet dit at de bør over i leilighet. Likevel, over 700 interessenter er helt vanvittig til å være Molde, påpeker han.

Eneboligene han snakker om er verdt så mye at eierne har muligheten til å kjøpe seg inn i prosjekter som Grand Fiære, og det er blant annet derfor salget har gått over all forventning selv om han understreker at det også var forventet.

Dette i motsetning til situasjonen en 25 minutters bil- eller fergetur unna sentrum.

– På slike steder får man bare et par, tre millioner for en enebolig, og da blir det mye å låne for folk i 70-årene som vil ha leilighet til ti millioner kroner, poengterer han.

En annen årsak til innertieren er leilighetsmiksen, der særlig størrelsene 108 og 128 kvadratmeter har gått unna.

– Vi har også fått mye skryt for planløsningen i de leilighetene. Og vi ser en del investorer i de mindre toromsleilighetene, sier Gravdehaug.

TROR PÅ NESTE TRINN

Megleren er dessuten optimist med tanke på fortsettelsen.

– Selv om ingenting er spikret ennå, hadde jeg ganske sikkert solgt mange store leiligheter om de hadde vært tilgjengelige. Betalingsviljen er helt klart til stede, både blant byens befolkning og i kommunene rundt. Vi begynner nå å bygge ei liste med tanke på de neste trinnene sier han.

Når det gjelder fremtidig boligutvikling langs fjorden, kan det for dem som er ekstra optimistiske se ut til at byens fergekai – som er nærmere sentrum – ligger lagelig til. Men den forblir operativ inntil Møreaksen bygges. Altså en ny vei til Ålesund via bruer og tunnel.

85 ESTATE 02/24 STØRSTE BOLIGUTVIKLERE

– Fergekaia kan bli et fantastisk utviklingsområde hvis den blir tilgjengeliggjort. Men denne saken er svært betent og dessuten ikke i NTP, så det spørs om kaia blir til boliger i min levetid, poengterer Gravdehaug.

SELGER BYENS FETESTE TOMT

Trondheim-baserte Norion Næringsmegling fikk i fjor jobben med å selge eiendommen etter Molde somatiske sykehus. Når dette flyttes ut av byen neste år frigjøres nemlig det som sannsynligvis er byens aller mest attraktive utviklingseiendom – 500 meter oppi lia fra Aker stadion.

Der skal det bygges en ny bydel med et stipulert utviklingspotensial på mellom 39.801 og 45.832 kvadratmeter. Tomten er 78 mål stor, men det er ennå ikke bestemt om hele eller deler av sykehusbygningen skal bevares.

Daglig leder Knut Efskin i Norion sier til Estate Magasin at to av de tre alternativene i planprogrammet, som venter på vedtak i kommunen, vil rive alt for å gjøre plass til den nye bydelen.

– Så dette kan gå begge veier, alt avhenger hva kommunen til slutt vil. Hovedsakelig blir det boliger på eiendommen, samt noe næring og funksjoner som hører hjemme i en bydel, sier han.

Å utvikle 45.000 kvadratmeter er stort de fleste steder, og i hvert fall i Molde-sammenheng. Efskin poengterer derfor at det kommer til å ta tid før alt står ferdig.

– Derfor kan jeg ikke si noe om riktig salgstakt, understreker Knut Efskin.

SENIORLEILIGHETER MED PALMESUS

I fjor inngikk Molde kommune en avtale med det svenske boligkonseptet Bovieran for å bygge seniorboliger. Planinitiativet i fjor høst viste at konseptet er som alle deres andre – leiligheter rundt en helårlig tropisk vinterhage, beregnet på personer fra 55 år.

Utvikleren ser for seg ca. 50 enheter mellom 50 og 85 kvadratmeter i inntil tre etasjer og en 1.500 kvadratmeter felles innebygd hage med glasstak.

Som i de aller fleste andre kommuner vil Molde at flest mulig innbyggere skal bo hjemme så lenge som mulig.

– Gjennom å selge tomta til Mobo sørger vi for at seniorer med ordinær økonomi kan kjøpe seg en topp moderne leilighet. En slik boform kan forebygge ensomhet og bidra til bedre trivsel og livskvalitet, sa kommunedirektør Marianne Stokkereit Aasen da rammeavtalen ble kjent.

Voksne

Så langt er det godt voksne folk som har kjøpt seg inn i boligprosjektet.

86 ESTATE 02/24 STØRSTE BOLIGUTVIKLERE
www.ncbank.no Banken for mellomstore bedrifter og deres eiere

Ser lysning i nyboligmarkedet

Etter et tungt fjorår i nyboligmarkedet, melder bankene om lysere tider.

Det har vært bråstopp i nyboligmarkedet etter Norges Banks mange rentehevinger.

Boligkjøperne avventer kjøp av boliger som skal leveres et par år frem i tid på grunn av usikkerhet rundt hvilken salgsverdi de vil få for sin eksisterende bolig. Og boligutviklerne har slitt med et tøffere finansieringsmarked.

– GODE PROSJEKTER FÅR FINANSIERING

Banksjef Olav Løvstad i DNB forteller til Estate Magasin at DNB har hatt samme holdning til boligprosjekter over lang tid, uavhengig av rentenivået.

– Vi har en del kriterier som må på plass for å gi lån, men vi skal kjennetegnes av langsiktighet og forutsigbarhet. Gode prosjekter får finansiering, sier Løvstad.

Han mener et godt prosjekt kjennetegnes av blant annet:

• Attraktiv beliggenhet

• Attraktive løsninger

• Riktig miks av leiligheter

• Markedstest og tilstrekkelig forhåndssalg

• Byggherre med godt renommé og kompetanse

• Entreprenør og totalentreprenør med godt renommé og kompetanse.

• Prosjektene blir stadig mer komplekse.

• Bærekraftige og energieffektive løsninger

• Tilstrekkelig buffer i byggherrekalkylen

– Dette er de samme kriteriene som vi har hatt tidligere, sier Løvstad.

– Har dere strammet inn når dere gir lån?

For eksempel på forhåndssalget eller krav til egenkapitalen?

– Vi har ikke strammet inn på forhåndssalg, der har vi kjørt 50-60 prosent som før. Prosjektet må være godt, og andelen egenkapital må være tilstrekkelig. Kapitalstrukturen avhenger litt av hvordan man har belånt tomten, men vi har i stor grad de samme kriteriene som utbyggerne selv har som beslutningskriterier, sier Løvstad.

Han presiserer samtidig at ingen prosjekter er like og at det er viktig å ha en god gjensidig forståelse mellom byggherre og banken, slik at man får de gode løsningene og riktig kapitalstruktur.

TOMTEKJØP

Når det gjelder lån til tomtekjøp, presiserer Løvstad at boligutbyggerne som regel kjøper tomten på egenkapitalen.

– Nok egenkapital må alltid være utgangspunktet for tomtekjøp. Men i noen tilfeller er det lån og da påvirker lånet på tomten byggelånet. Vi i DNB finansierer flere type eiendommer og tomter som skal utvikles til boliger: Det kan være næringseiendom med eksisterende kontantstrøm, boliger med leieinntekter eller regulerte boligtomter uten

88 ESTATE 02/24 STØRSTE BOLIGUTVIKLERE

Optimisme

DNBs Olav Løvstad ser tydelige tegn på at nybyggmarkedet nå er i ferd med å våkne til live igjen etter en lengre periode med svekket salg.

egen kontantstrøm. Har eiendommen et godt boligrasjonale og sannsynliggjort utbygging, vil den kunne la seg finansiere. En belåningsgrad på 30 til 50 prosent kan sies å være normalen, i de tilfeller hvor tomten lar seg finansiere med fremmedkapital, sier DNB-direktøren.

POSITIVE TAKTER

Estate Nyheter intervjuet Olav Løvstad etter et boligseminar før påske. Der kom det frem at banksjefen ser tegn til økt nybygging og mer optimisme i nyboligmarkedet. Han utdyper overfor Estate Magasin: – Bruktboligmarkedet har vist seg overraskende robust gjennom perioden med økende renter, og et velfungerende bruktmarked er viktig for nybygg. Vi ser tydelige tegn på at nybyggmarkedet nå er i ferd med å våkne til live igjen etter en lengre periode med svekket salg. Spesielt sentrumsnære prosjekter har kommet i gang den siste tiden Et økt salg vil kunne bidra til igangsettinger av prosjekter som er klare, men satt på vent i det svake markedet, sier Løvstad. Han mener kjøp av nybygg fremstår attraktivt i dagens marked, dersom man skal legge til grunn boligekspertenes spådommer med tanke på forventet inflasjon, reallønnsvekst, renter og bruktpriser.

– Det er avgjørende for mange av boligutviklerne at markedet nå kommer i gang igjen.

Det er igangsatt få prosjekter det siste året, varelageret av ferdigstilte usolgte reduseres og etterspørselen etter nybygg er voksende. Det er et veldig godt utgangspunkt for sommeren og høsten.

BEDRE PSYKOLOGI

Peter Øvrelid er leder av Region Oslo i Nordea. Han forteller at Nordea er positive til finansiering av boligprosjekter.

– Det har vært, og er, et viktig segment for oss der vi har en posisjon som vi ønsker å utvikle videre. 2023 var et rolig år for oss som for resten av bransjen, men vi ser nå tegn til at det lysner i markedet. Eksempler på dette er at flere oppnår en fornuftig salgsgrad i prosjekter, samtidig som vi vet det vil legges ut en del prosjekter i markedet frem mot sommeren, sier Øverlid.

Han sier at bankens retningslinjer og krav er uendret.

– Vi vurderer hvert prosjekt individuelt.

Når det gjelder kjøp av tomter, så forventer Nordea vanligvis at kjøper stiller 50 prosent egenkapital, men også der er det individuell vurdering.

Foto: Stig B. Fiksdal
89 ESTATE 02/24 STØRSTE BOLIGUTVIKLERE

Når det gjelder markedet for boligutvikling, sier Øverlid at det ser noe lysere ut i, parallelt med at det generelle boligmarkedet (inkludert bruktbolig) tilsynelatende har holdt seg godt.

– Vi tror mye av dette skyldes psykologien blant boligkjøperne, der de fleste nå forventer at rentetoppen er nådd og at rentene sakte men sikkert skal noe nedover. Sistnevnte bidrar til økt forutsigbarhet for både utbygger og kjøper, sier Øverlid.

MER KREVENDE SMÅHUS

BN Banks banksjef Jørn Aleksandersen forteller at banken fortsatt er åpne for å finansiere boligprosjekter, både småhus og leiligheter.

– Men vi har naturligvis mindre etterspørsel etter slik finansiering når markedsaktiviteten er så betydelig redusert. Så samlet volum innenfor dette segmentet er lavere enn for et par år siden, sier Aleksandersen.

Han forteller at banken stiller noe høyere krav til forhåndssalg for prosjekter med mange enheter.

– For småhus ser vi at forhåndssalg ofte er mer krevende å få til på grunn av kjøpernes usikkerhet ved å sitte med to boliger over en lengre periode. Vi søker derfor, som alltid, å finne en fornuftig balanse mellom forhåndssalg, egenkapital og eventuelt sidesikkerhet, sier Aleksandersen.

– Hva må til for å få lån hos BN Bank når det gjelder kjøp av tomt som skal utvikles til boliger?

– Profesjonalitet og god kompetanse hos lånetaker og utvikler. De må ha troverdige planer og kalkyler og god likviditetstilgang, også om utviklingsperioden blir lenger enn forventet, sier Aleksandersen.

Han mener det er lyspunkter i markedet på etterspørselssiden og BN Bank tror på økende nybyggaktivitet utover i 2024.

Forutsigbarhet

Forventninger om at rentetoppen er nådd bidrar ifølge Nordeas Peter Øvrelid til økt forutsigbarhet for både utbygger og kjøper.

Foto: Nordea 90 ESTATE 02/24 STØRSTE BOLIGUTVIKLERE

Rigg deg for fremtiden med økonomisystemet Xledger

92 ESTATE 02/24 STØRSTE BOLIGUTVIKLERE

STOR OVERSIKT

Norges største boligutviklere

For femte året på rad publiserer Estate Magasin oversikten over Norges største boligutviklere, og som det første året, er det igjen utfordrende tider.

Av: Tore Årdal
93 ESTATE 02/24 STØRSTE BOLIGUTVIKLERE
Illustrasjon: Goldbox

Imai 2020 presenterte Estate Magasin for første gang oversikten over Norges største boligutviklere. Dette var bare tre måneder etter at Norge ble stengt ned på grunn av pandemien. Men selv om nedstengningen resulterte i et kraftig fall i salget av nye boliger, uttalte de fleste av boligutviklerne at de så lyst på fremtiden. Det skulle vise seg å være en god vurdering.

Nå er det altså femte året på rad at Estate Magasin publiserer denne oversikten, og igjen er det tøffe tider. Nå er det imidlertid gode utsikter for rentekutt til høsten, selv om nye nøkkeltall stadig utsetter det ventede førstekuttet.

FUSJONERTE

– Vi opplever nå at det er en større positivitet rundt å kjøpe våre boliger, men ser fortsatt store utfordringer med å få i gang nye prosjekter grunnet høye kostnader, sier administrerende direktør Even Jermstad i Gjelsten Bolig.

Vi møter ham, utviklingsdirektør John Martin Pedersen og Sara Ø. Gundhus – fagleder salg og kunde – i de nye lokalene i Lilleakerbyen, etter at Neptune Properties og Profier er fusjonert. Selskapet er en av Norges klart største boligutviklere med en tomtebank på 3.300 boliger (nettotall).

– Gjelsten Bolig skal være en av landets ledende boligutviklere. Både Neptune og Profier har jobbet

med å finne attraktive tomter rundt knutepunkter, og utvikle bærekraftige boligprosjekter med stedstilpasset arkitektur hvor folk trives. Vi ønsker også at våre prosjekter skal bidra til å gjøre nabolagene og byen bedre. Alt dette vil vi fortsette med, sier Jermstad.

FORNØYD MED SALGET

I fjor solgte Gjelsten Bolig 81 enheter (netto). Salgsgraden på prosjekter som er under produksjon, er 86 prosent. Dette inkluderer prosjektene Østensjøporten, Tøyentaket, Prinsessealléen, Poppelhagen, Setra Vei, Bekkegrenda, Bærumsveien 217, Bekkestua Have, Sjøkanten Park, Hagejordet, Konnerudparken, Ensjøparken og Kråkehaugen. Per 20. mars har selskapet solgt 20 boliger til en verdi av 218,2 millioner kroner.

– Til tross for at markedet har vært som det har vært, er vi veldig fornøyd med salget. Nå opplever vi dessuten en større positivitet i markedet, sier Sara Ø. Gundhus.

SER LYSERE UT

Totalt har Gjelsten Bolig over 50 prosjekter, og i skrivende stund er 11 prosjekter under bygging, blant annet:

• Bekkestua Have: 232 leiligheter sydøst for Bekkestua Senter

• Konnerudparken, Drammen: 142 leiligheter

• Poppelhagen: 125 leiligheter på Sæter i Oslo

Større positivitet

Adm. direktør Even Jermstad, utviklingsdirektør

John Martin Pedersen og fagleder salg og kunde i Gjelsten Bolig Sara Ø. Gundhus i Gjelsten Bolig opplever større positivitet rundt boligkjøp denne våren.

Foto: Glen Widing 94 ESTATE 02/24 STØRSTE BOLIGUTVIKLERE

Selger

Gjelsten Bolig forventer bra salg av boligene i Poppelhagen frem mot ferdigstillelse til høsten.

I prosjektet Poppelhagen er det p. t. 38 usolgte leiligheter.

– For tre år siden hadde dette salget gått mye raskere. Sæter er et veldig lokalt marked, der kjøperne ofte er selgere av hus i nærområdet. Og så er kjøperne av disse eneboligene ofte småbarnsfamilier, og de har sittet på gjerdet med økende rente. Nå ser jo dette lysere ut, og vi forventer godt salg mot ferdigstillelse i september, sier Gundhus.

KLARE MED NYTT PROSJEKT

I mai skal Gjelsten ut i markedet med et gryteklart prosjekt, nærmere bestemt Sandviksbodene i Bergen. Der kommer det 77 leiligheter med fantastisk beliggenhet ved sjøkanten.

– Dette er et prosjekt vi mener er attraktivt, selv i dagens marked, sier utviklingsdirektør John Martin Pedersen.

– Interessen for prosjektet er stor, og interessentlisten er allerede lang, supplerer Gundhus.

Snittprisen for dette prosjektet blir 117.000 kroner per kvadratmeter.

– Vi har tro på ytterligere salgsstarter i løpet av året, sier hun.

INNOVASJON ER VIKTIG

Blant prosjektene til Gjelsten Bolig under regulering, er Link ved Carl Berner i Oslo. Planforslaget legger opp til et stort antall boliger, hvorav ca. 200 enheter kan bli studentboliger. Dette blir et miljøriktig prosjekt med ombruk av dagens bygningsmasse på 90 prosent, mens grøntarealet blir over 50 prosent.

– Dette er et unikt konverteringsprosjekt som gir nabolaget et spennende og attraktivt bygulv, nærings- og kulturtilbud, påpeker Pedersen.

I Poppelhagen er det lagt vekt på fellesskap. Prosjektet inneholder flotte fellesarealer i den be varte sveitservillaen og nytt eldresenter for by delen. Dette blir et nabolag bygget med fokus på felleskap for godt voksne mennesker.

Illustrasjon: 3D Estate 95 ESTATE 02/24 STØRSTE BOLIGUTVIKLERE

– Dette er konsept som har stor samfunnsnytte, og som vi ønsker å ta med inn i andre boligprosjekter, sier Jermstad.

Innovasjon blir enda viktigere nå som eldrebølgen kommer?

– Helt klart. Vi ser også at alle boligutviklere har vært nødt til å bruke mer tid på å kna prosjektene i forhold til da alt gikk på skinner. Det blir bedre prosjekter av det, svarer han.

«NYTENKNING PÅ ALT DE GJØR»

Et selskap som er i front på innovasjon, men som ikke er blant de største aktørene, er Birk & Co. Selskapet ble kjent gjennom boligprosjektet Fyrstikkbakken 14 på Bryn i Oslo, hvor de lanserte de mye omtalte skilsmisseboligene. Nå er prosjektet ferdigstilt, og selv om selskapet ikke har solgt en eneste skilsmisseleilighet, har de hatt veldig stort fokus på både bærekraft og innovasjon.

– De har vært utrolig flinke. Det er nytenkning på alt de gjør, og de er genuint opptatt av bærekraft. De har også funnet opp begrepet delemeter. I tillegg er dette det første boligprosjektet med heldigitale visninger, og planvalg, der boligkjøper kunne utforme sin egen planløsning, sa Carl Erik Krefting til Estate Nyheter i forbindelse med åpningen av prosjektet i mars.

Han er styreleder og aksjonær (gjennom Carucel Eiendom) i Birk & Co, som står bak prosjektet sammen med AF Gruppen.

1.500 BOLIGER PÅ GRØNLIKAIA

En betydelig boligutvikler er Hav Eiendom, som er eid av Oslo Havn KF. På Grønlikaia skal selskapet bytte ut containere og asfalt med yrende byliv og 1.500 boliger og kontorer når området skal forvandles fra avstengt havneareal til Oslos nye fjordbydel.

Store planer

Adm. direktør Kjell D. Kalland i Hav Eiendom vil utvikle 1.500 boliger på Grønlikaia.

Foto: NIC 96 ESTATE 02/24 STØRSTE BOLIGUTVIKLERE

Størst

Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS, troner som vanlig på toppen av listen over Norges største boligutviklere.

Tomtebanken vil imidlertid øke kraftig når selskapet overtar Filipstad, og skal sette i gang utviklingen der. Oslo Havn eier nemlig mesteparten av tomten på Filipstad, og har vedtatt å overføre eierskapet til Hav Eiendom.

– Denne transaksjonen må gjøres juridisk og politisk riktig, herunder godkjennelse i bystyret. Arbeidet med å utarbeide nødvendig dokumentasjon for denne prosessen pågår. Men som alt som skal politisk behandles, tør jeg ikke spekulere i tidsbruk, skriver administrerende direktør Kjell D. Kalland i Hav Eiendom i en e-post til Estate Magasin.

Parallelt pågår det forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Oslo kommune og Oslo Havn (som grunneier) om avtalen. Endelig utbyggingsavtale skal også behandles av bystyret.

3.000 BOLIGER PÅ FILIPSTAD

Så er det reguleringen, som er den viktigste og mest tidkrevende prosessen. Oslo Havn og Hav har engasjert rådgivere til å bistå i utarbeidelse av forslag til detaljreguleringplan for Hans Jægers Kvartal.

– Siden reguleringsprosessen vil ta lengst tid, er det et særskilt fokus på å komme i gang med den. Første utkast i form av et planinitiativ vil foreligge i løpet av 2024, skriver Kalland. For øvrig har byrådet i Hammersborgerklæringen besluttet at fergeterminalen for Kielfergen på Hjortnes skal flyttes, og området byutvikles. Dette vil muliggjøre anslagsvis ytterligere 1.400 boliger som kan realiseres i regi Hav Eiendom (PBE sine tall).

Foto: Trygve Indrelid 97 ESTATE 02/24 STØRSTE BOLIGUTVIKLERE

– Dette kommer i tillegg til de 3.000 boligene som kan realiseres på Filipstad jf. Filipstadforliket. Av de 3.000 vil anslagsvis 50 prosent falle innenfor området som Hav Eiendom eventuelt overtar. Resten ligger i hovedsak på områder tilhørende Bane Nor Eiendom, opplyser Kalland.

OBOS STØRST

OBOS er Norges desidert største boligutvikler. Konsernet hadde i 2023 et resultat før skatt på 700 millioner kroner, noe som er 881 millioner kroner lavere enn foregående år. Det som driver resultatet i negativ retning, er lavere resultater innen boligutvikling, høyere finanskostnader, samt reduksjon i virkelig verdi på investeringseiendommer og rentsikringsinstrumenter.

– Vi ser noe optimisme i salg av boliger, men forventer at det krevende boligmarkedet for nye boliger med lavt salgs- og igangsettingsvolum og et utfordrende kostnadsbilde også vil prege 2024. Dette vil gi utslag på resultatene for boligutvikling de kommende årene. Vi forventer en forbedring av boligsalget mot slutten av 2024, noe som gir

grunnlag for flere byggestarter fremover, selv om volumet samlet sett vil være lavere, skrev konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i rapporten for fjerde kvartal.

BYTTET NAVN

Ett av selskapene på listen har byttet både eiere og navn. Et drøyt halvår etter at Union Residental Development kjøpte Bonava Norge, bestemte Union seg for at det nye navnet på selskapet skulle være Nåbo.

«Nå» refererer til farten vi leverer i og handlingskraften vår, fordi vi skaper hjem der folk skal «bo», fordi vi som selskap er en slags metaforisk hjelpsom nabo; og fordi det var gøy å uttale, uttalte Union i forbindelse med navnebyttet. Selskapet ledes av Baard Schumann.

I forhold til de tidligere listene, er ett selskap nå borte: Jadarhus ble slått konkurs i juli i fjor.

En nykommer på listen er Veslefrikk, som ble etablert i 2022 av tidligere Solon-topp Tom André Svenning-Gultvedt, Petter Stordalen og Ketil Skorstad. De begynner først boligsalget nå i 2024.

Tøffe tider

Det er tøffe tider for boligutviklerne, og flere av prosjektene strever med salget.

Foto: Glen Widing 98 ESTATE 02/24 STØRSTE BOLIGUTVIKLERE

Administrasjon av fysiske nøkler kan være tidkrevende. Med vårt system kan alt administreres via vår portal, noe som gjør prosessen mer effektiv.

Med vår portal kan du enkel gi og trekke tilbake tilgang ved å digitalisere nøklene.

Scan QR-koden for å lese mer om Keyfree.

WWW.KEYFREE.NO

SELSKAP

OBOS

Fredensborg Bolig

Bane Nor Eiendom

Selvaag Bolig

Stor-Oslo Eiendom

Solon Eiendom

BOLIGUTVIKLERNE

og Sverige

største byene og vekstregionene i Norge

byer med jernbanetilknytning

Stor-Oslo, Follo, Bergen, Stavanger, Trondheim

Primært Stor-Oslo, Stor-Bergen og Trøndelag, samt Vestfold og Telemark

østlandsområdet og rundt konsernets kjøpesentre i hele Norge

og Kristiansand Barlindhaug Eiendom

Trøndelag, Østlandet og Bergen

Höegh Eiendom

Opsahl Bolig

Koteng Bolig

Heimgard Bolig

Asker, Lillestrøm, Drøbak, Ås og Ski

Trondheim, «men plutselig andre steder»

Telemark og drammensområdet

TOMTEBANK 2024 SOLGTE ENHETER 2023
GEOGRAFISKE OMRÅDER
43 526 949
Norge
12 700 392
De
10 000 63
Alle
10 000 359
6 400 488
JM Norge
5 500 98
Stor-Oslo regionen
5 312 81 Oslo,
5 000 24
Scandinavian Development 5 000 17 Oslo.
Nordr 4 684 316 I
i Skandinavia Øie Eiendomsutvikling 4 600 28 Oslo og Romerike Bakkegruppen 4 577 180 Primært E6-aksen nord og sør for Oslo Tobb 4 500 44 Midt-Norge Bonum 3 800 35 Østlandsområdet Nåbo (tidligere Bonava) 3 800 122 Østlandet og Bergen Gjelsten Bolig 3 300 81 Landsdekkende Axer 3000-3500 18 Østlandsområdet, Bergen og Stavanger Scandinavian Property Group 3 060 65 Stor-Oslo Skanska Eiendomsutvikling Flere tusen Ikke oppgitt Østlandet, Trondheim, Bergen,
3 000 85 Nord-Norge,
3 000 39 Stor-Oslo Nordic
3 000 15 Stor-Oslo
2 965 102
2 900 44 Nasjonal
2 750 3 Oslo
Viken, Innlandet, Agder og Rogaland Olav Thon Gruppen
Sentrale
Har i tillegg prosjekter i Lier
og rundt de største vekstområdene
Stavanger
Løvenskiold Eiendom
Group Holding
og Fredrikstad Trym Bolig
Trondheim Bori BBL
aktør Avantor
og Oslo-regionen
2 750 3 Stor-Oslo;
BOB 2 500 32 Vestland
primært Oslo, Moss og Ski
2 500 51 Oslo,
2 090 101
2 077 16 Vestfold,
100 ESTATE 02/24
STØRSTE BOLIGUTVIKLERE

Peab Eiendomsutvikling

BOLIGUTVIKLERNE

Østlandet, samt lokalisert 12 steder fra Innlandet i nord til Vestfold og Østfold i syd

Sentrale kollektivknutepunkter i Stor-Oslo

Østlandet, Bergen og omegn til og med Ålesund, Nord-Norge med hovedtrykk på Tromsø Conceptor

Miliarium Bolig

Sentrale østlandsområdet hvor også InterCity-satsing er prioritertutenom Oslo

Østlandet, Stor-Bergen, Bodø og Tromsø

Trondheim og Stor-Oslo

Øgreid Eiendom

Innenfor en radius av 1 time med bil fra Asker Panorama

Sandnes, Sola, Randaberg

primært stavangerregionen

innlandet med Hamar og Lillehammer, Stavanger / Sandnes, Bergen

(samt bergensområdet

Usbl 2 013 63
2 000 40
Ferd Eiendom
1 900 140
1 800 26
Bolig
1 800 18
1 500 120
FagerStad 1 500 0 Stor-Oslo Hav
1 500 0 Bjørvika, Oslo Utstillingsplassen Eiendom 1 500 25 Innlandet Veslefrikk 1 348 0 Stor-Oslo
1 300 20
Agate 1 210 22 Stor-Oslo
Kristiansand Frost Eiendom 1 200 2 Trondheim Pilares
1 200 16 Hele
1 173 45 Stavanger,
Bolig Norge
Eiendom
Oxer Eiendom
og
Eiendom
Stor-Oslo-regionen Base Bolig
1 100 75 Rogaland;
1 037 71
1 000 0 Oslo,
Forus Attivo 800-900 104 Oslo og
AF
(inkl. LAB Eiendom) 813 24 Stor-Oslo
for LAB) Bate boligbyggelag 700 22 Stavangerregionen Schage Eiendom 700 10 Har et stort prosjekt i Sande K2 Bolig 500 32 Stavanger Seltor Bolig 500 25 Det sentrale Østlandet med Telemark Vestfold, Viken, og Oslo Sequoia 400 10 Stor-Oslo Birk & Co 396 7 Stor-Oslo Oslo S Utvikling 360 90 Bjørvika, Oslo Beliggenhet Holding 270 10 Oslo, Viken, Vestfold og Telemark Signaturhagen 232 17 Flere steder i Norge Heimdal Bolig Ikke oppgitt Ikke oppgitt Trondheim og omegn SELSKAP TOMTEBANK 2024 SOLGTE ENHETER 2023
OMRÅDER Tallene omfatter det norske markedet, og er vektet, slik at antall enheter i samarbeidsprosjekter ikke telles flere ganger. Copyright: Estate Media 101 ESTATE 02/24 STØRSTE BOLIGUTVIKLERE
Backe Prosjekt
Stor-Oslo,
Eiendomsspar
Tromsø og
tidligere Akershus
Eiendom
GEOGRAFISKE
HØYEST
SELSKAP SOLGTE ENHETER 2023 OBOS 949 JM Norge 488 Fredensborg Bolig 392 Selvaag Bolig 359 Nordr 316 Bakkegruppen 180 Peab Eiendomsutvikling 140 Nåbo (tidligere Bonava) 122 Bolig Norge 120 Attivo 104 Trym Bolig 102 Koteng Bolig 101 Stor-Oslo Eiendom 98 Oslo S Utvikling 90 Barlindhaug Eiendom 85 Solon Eiendom 81 Gjelsten Bolig 81 Øgreid Eiendom 75 Backe Prosjekt 71 Scandinavian Property Group 65 Usbl 63 Bane Nor Eiendom 63 Opsahl Bolig 51 Base Bolig 45 Tobb 44 Bori BBL 44 Ferd Eiendom 40 Løvenskiold Eiendom 39 Bonum 35 K2 Bolig 32 Copyright: Estate Media 102 ESTATE 02/24 STØRSTE BOLIGUTVIKLERE
BOLIGSALG
HØYEST BOLIGSALG BOB 32 Øie Eiendomsutvikling 28 Conceptor Bolig 26 Utstillingsplassen Eiendom 25 Seltor Bolig 25 Olav Thon Gruppen 24 AF Eiendom (inkl. LAB Eiendom) 24 Bate boligbyggelag 22 Agate 22 Oxer Eiendom 20 Miliarium Bolig 18 Axer 18 Signaturhagen 17 Scandinavian Development 17 Pilares Eiendom 16 Heimgard Bolig 16 Nordic Group Holding 15 Sequoia 10 Schage Eiendom 10 Beliggenhet Holding 10 Birk & Co 7 Höegh Eiendom 3 Avantor 3 Frost Eiendom 2 Skanska Eiendomsutvikling Ikke oppgitt Heimdal Bolig Ikke oppgitt Veslefrikk 0 Hav Eiendom 0 FagerStad 0 Eiendomsspar 0 SELSKAP SOLGTE ENHETER 2023 103 ESTATE 02/24 STØRSTE BOLIGUTVIKLERE

SELSKAPENE

Av: Tore Årdal

AF EIENDOM

Inngår i entreprenør- og industrikonsernet AF Gruppen, som er notert på Oslo Børs. Største aksjonærer i AF Gruppen er ØMF Holding med en eierandel på 23,30%. Deretter kommer OBOS, Constructio og Folketrygdfondet. AF Eiendom fokuserer på boligbygging i Stor-Oslo-området, men har i tillegg etablert LAB Eiendom som en selvstendig aktør i Bergen.

AGATE

Anders Buchard har de siste 20 årene utviklet en rekke bolig-, fritids- og hotellprosjekter. Boligprosjektene er samlet i Agate Utvikling under ledelse av Emil Paaske, tidligere administrerende direktør i Veidekke Eiendom. Paaske har også en lang bakgrunn fra eiendom, både som leder, entreprenør og utvikler.

ATTIVO

Selskapet ble etablert i 1997 av Knut Amundsen og Hans Chr. Andersen, som sluttet i Linstow for å starte egen virksomhet. De to holdt på alene frem til 2015 / 2016, da de økte egenkapitalen og antall ansatte. I juni 2021 skrev Estate Nyheter at Attivo skulle endre kurs fra å være et management-selskap til å bli en av de store spillerne i eiendomsmarkedet. Den industrielle eiendomssatsingen kunne gjøres etter å ha fått med seg familieselskapet L.A. Lund AS, pensjonskassen MP Pensjon, Alco Eiendom og Bjerke Eiendom på eiersiden.

AVANTOR

Rasmussen-familien i Kristiansand (Rasmussengruppen AS) kjøpte Avantor i 2003 av Kjell Inge Røkke, som da var i likviditetsskvis. Selskapet har gjort en imponerende jobb med å utvikle Nydalen i Oslo, og fikk både T-banestopp og BI til området. I mars 2021 kjøpte Avantor 75 prosent av aksjene i Slemmestad Brygge. I mars 2022 ble det kjent at selskapet hadde økt til 100 prosent.

AXER

Borger Borgenhaug begynte som forskalingssnekker i Veidekke som 16 åring, og fikk etter hvert stadig større tillit. Han kjøpte i tillegg en tomt på Tjøme, hvor han bygget hus på kveldstid. Han tjente sin første million gjennom salget av dette huset, og siden har det gått slag i slag med nye eiendomskjøp og prosjekter. I dag er Borgenhaug-selskapet Axer tungt inne i boligbygging i både Bergen og på Østlandet, mens han selv har funnet veien til Sveits.

BACKE PROSJEKT

Er en del av konsernet Backe, som har røtter tilbake til 1946, da Gunnar M. Backe startet en liten ingeniørforretning i Oslo sentrum. For å få til dette måtte han pantsette huset og låne penger av en snill onkel. I dag er forretningen hans blitt en sentral aktør i byggebransjen, og Gunnars familie eier fremdeles selskapet. Virksomheten omfatter også utvikling av boligprosjekter i nært samarbeid med andre aktører.

104 ESTATE 02/24 STØRSTE BOLIGUTVIKLERE
TAG Arkitekter
Avantor Slemmestad Brygge. Illustrasjon:

BAKKEGRUPPEN

Ble etablert i 2002, og har siden vokst til et selskap med ca. 100 ansatte. Bakkegruppen AS er delt i to forretningsområder med henholdsvis småhusvirksomheten Bakke AS lokalisert på Aurskog og Bakke Leiligheter AS, som holder til på Skøyen i Oslo. Den familieeide Bakkegruppen, med styreleder Morthen Bakke i spissen, har store ambisjoner for boligbygging.

BANE NOR EIENDOM

Ble etablert i 2017 som en fusjon av eiendomsselskapet ROM Eiendom, avdelingene Stasjoner og Eiendom i Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) samt 35 medarbeidere fra verkstedselskapet Mantena. Fra den dagen ble all jernbaneeiendom i Norge forvaltet av Bane NOR Eiendom. Selskapet har utviklingsprosjekter ved knutepunkter i norske byer og tettsteder.

BARLINDHAUG EIENDOM

Ble etablert i 1993 som et utspring fra Nord-Norges største rådgivingsselskap Barlindhaug Consult AS. Selskapets første prosjekt var kjøpet av Fagereng Boligområde, som ble utbygget trinnvis med ca. 600 boliger og en barneskole. I tillegg til egne prosjekter har Barlindhaug Eiendom også samarbeid med andre aktører.

BASE BOLIG

Inngår i Base-konsernet, som eies og drives av Alfred Ydstebø – tidligere grunnlegger og leder av Acta. Base-selskapene driver eiendomsutvikling innen næringseiendom, hotell og bolig. I virksomheten inngår også Base Aid, som driver hjelpearbeid blant syriske flyktninger i Libanon.

BATE BOLIGBYGGELAG

Har bygget og forvaltet boliger for medlemmene siden starten 1946. I dag er hver femte bolig i Stavanger-regionen bygget av Bate. Boligbyggelaget har nå ca. 63.000 medlemmer. Disse har forkjøpsrett på ca. 13.000 boliger i Stavanger-regionen og totalt 90.000 boliger i hele landet gjennom Storby-samarbeidet.

BELIGGENHET HOLDING

Hovedaksjonær i selskapet er Auctus AS med familien Hans Øivind Nordvik (90,5 prosent), mens daglig leder Michael Søndberg med familie eier de resterende aksjene. Nordvik hadde et langt og tett samarbeid med Knut Kloster sr., og var en sentral person i både utviklingen av Kloster Cruise og utbyggingen av Hafjell. Nå gir han full gass i boligutvikling gjennom Beliggenhet Holding.

BIRK & CO

Ble etablert i 2015 av Olav Birkenes og Carl Erik Krefting. Selskapet står bak prosjektet Fyrstikkbakken 14 på Bryn i Oslo med 163 leiligheter. Dette er FutureBuilts første kommersielle boligprosjekt i massivtre. Prosjektet oppnådde 56 prosent reduksjon av klimagassutslipp. Fyrstikkbakken ble Norges mest omtalte boligprosjekt etter at Estate Nyheter i desember 2017 skrev at det også omfattet skilsmisseleiligheter. Det neste store prosjektet for Birk & Co blir i Drammen, hvor selskapet har kjøpt nesten et helt kvartal.

BOB

Vestlandets største boligbyggelag med over 77.000 medlemmer. Overskuddet går tilbake til BOB, som igjen bruker dette på å skape og utvikle flere boliger for sine medlemmer. BOB ble stiftet i 1941, og har siden bygget over 18.000 boliger.

Delegården

Delegården er BOB sitt siste nyboligprosjekt i Damsgårdssundet nord.

106 ESTATE 02/24 STØRSTE BOLIGUTVIKLERE

SALGSSTARTQ4-24

Huseby Park

Scandinavian Development

– med over 50 års erfaring innen eiendomsutvikling.

Scandinavian Development er en ledende aktør innen regulering, eiendomsutvikling og gjennomføring i Norge. Vi bygger attraktive boliger og kontorbygg på en rasjonell måte med fokus på bærekraft.

SCANDINAVIAN

DEVELOPMENT

Eier/ Byggherre

DEVELOPMENT

Torshovhøyden - Salgssuksess Kirkehaugsveien - Salgsstart Q4-24

Kontakt oss om du har eiendom du ønsker å selge eller utvikle i fellesskap!

DEVELOPMENT

SCANDINAVIAN Regulering/ideutvikling Prosjektstyring

SCANDINAVIAN

DEVELOPMENT

Nyboligportal
vycom.no
www.scd.no
BO I BY EN BO I BY EN BO I BY EN BO I BY EN BO I BY EN BO I BY EN BO I BY EN BO I BY EN BO I BY EN BO I BY EN BO BO BO

BOLIG NORGE

Bak det generiske navnet Bolig Norge AS finner vi et Trondheim-basert selskap med en svensk hovedeier. Fastighets AB Balder, med Erik Selin som grunnlegger og største aksjonær, eier 80 prosent av selskapet, mens resten av aksjene eies av administrerende direktør Pål Morten Oxaal. De har ambisjoner om at Bolig Norge skal bli en betydelig aktør innen boligutvikling.

BONUM

Etter å ha startet med entreprenørvirksomhet satset barndomsvennene fra Tønsberg på råloft. Nå er Bonum blitt en betydelig boligutvikler med en omfattende portefølje. Selskapet dekker alle segmenter og bruksformål fra leiligheter til villaer. Bonum gjør både kjøp for egen bok og samarbeidsstrukturer med eiendomsbesittere som ønsker en aktiv forvalter og utviklingspartner.

BORI BBL

Medlemsorganisasjon, som gjennom egen byggevirksomhet, utstrakt samarbeid med andre boligbyggelag og boligutviklere tilbyr boliger på forkjøpsrett for deres medlemmer nasjonalt. Bori har utviklet seg fra å være et lokalt boligbyggelag og boligutvikler på Romerike til et konsern med nasjonale leveranser.

CONCEPTOR BOLIG

I 1981 etablerte Vidar Lyhus selskapet Kontor & Data AS, som senere ble fusjonert og ble til Einersen Kontor & Data AS. Sistnevnte ble børsnotert i 1986, og i 1987 kjøpt av Esselte og tatt av børs. Siden 1988 har Lyhus vært aktiv innenfor en rekke handels- og eiendomsselskaper, blant annet gjennom Profier Gruppen og senere i regi av Conceptors selskaper.

EIENDOMSSPAR

Christian Ringnes-selskapet er ikke mest kjent for boligbygging, men er involvert i flere store prosjekter. Blant annet har Eiendomsspar et prosjekt på 50/50-basis med OBOS ikke langt unna Hasle T-banestasjon (Økernveien 115). Der har de planer om å bygge 550 boliger i tillegg til utadrettet virksomhet. Et annet eksempel er Kjelsåsveien 161, hvor det følger med et større boligprosjekt på kjøpet.

FAGERSTAD

Et uavhengig og partnereid eiendomsutviklingsselskap som hovedsakelig fokuserer på prosjekter innen handel og bolig. Hovedaksjonær er Arnstein Granlie. I 2021 skrev Estate Magasin at FagerStad hadde et beskjedent boligsalg, men at selskapet

samtidig hadde en rekke store prosjekter i tidlig fase. Ambisjonen er at FagerStad om skal være blant de største boligutviklerne i Stor-Oslo.

FERD EIENDOM

Inngår i Ferd-konsernet, som eies av Johan H. Andresen med familie. Selskapet er fremdeles ikke ferdig med den storstilte boligbyggingen på Ensjø, hvor JL Tiedemanns Tobaksfabrik tidligere var lokalisert. Det har i tillegg flere andre store prosjekter i Oslo og omegn. Det mest kjente prosjektet er NRK-tomten på Marienlyst, hvor Ferd skal bygge mer enn 1.200 boliger.

FREDENSBORG BOLIG

I 2018 ble det kjent at Ivar Tollefsen hadde gått sammen med Tollef Svenkerud (en av Neptune Properties-gründerne) for å bli en betydelig boligutvikler gjennom det nye selskapet Fredensborg Bolig. Selskapet er en landsdekkende aktør, som har 12.700 boliger under utvikling, salg og oppføring i Oslo, Akershus og Trondheim-regionen.

FROST EIENDOM

Selskapet ble etablert i 1943 av murmester Ola Frost, og forvalter og leier i dag ut til nær 1.500 beboere fordelt på 750 boliger. Frost Eiendom er per i dag kun lokalt forankret i Trondheim. I 2022 solgte Frost Eiendom Voll studentby med 698 boenheter til Union Real Estate Fund III, Traaseth Property og Spleisemark Campus.

GJELSTEN BOLIG

I mars 2023 fusjonerte de to Bjørn Rune Gjelsten-selskapene Profier og Neptune Properties. Det nye selskapet Gjelsten Bolig AS er nå lokalisert i nye lokaler på Lysaker. – Begge selskaper har jobbet med å finne attraktive tomter rundt knutepunkter, og utvikle bærekraftige boligprosjekter med stedstilpasset arkitektur hvor folk trives. Vi ønsker også at våre prosjekter skal bidra til å gjøre nabolagene og byen bedre. Alt dette vil vi fortsette med, uttalte adm. dir. Even Jermstad i Gjelsten Bolig i forbindelse med fusjonen.

HAV EIENDOM

Er eid av det kommunale selskapet Oslo Havn KF, og har stått for store deler av Bjørvika-utbyggingen. Selskapet har for tiden ingen boliger for salg, men om noen år starter byggearbeidene på Grønlikaia. Der skal Hav Eiendom bygge 1.500 boliger i tillegg til arealer for opp mot 4.000 arbeidsplasser. Styret i Oslo Havn har også bestemt at Hav Eiendom får ansvaret for å utvikle industriområdet på Filipstad.

108 ESTATE 02/24 STØRSTE BOLIGUTVIKLERE

NYHETSSAKER SOM GÅR DYPERE.

estatenyheter.no

NORGES STØRSTE FASTLANDSNÆRING. Med omhyggelig arbeid og uavhengig eiendomsjournalistikk, bidrar vi med innsikt og oversikt du ikke finner i andre medier. Kunnskap kan være mye verdt. Er det nyttig å vite, finner du det i Estate

HEIMDAL BOLIG

Fikk dagens eierform i 2018, da firmaet ble da kjøpt ut av Heimdal Gruppen AS av administrerende direktør Roar Munkhaugen og prosjektdirektør Børge Aunaas. Fra en nøktern begynnelse på Lundåsen har Heimdal Bolig grodd frem, ut og opp som ett av Midt-Norges ledende selskap innen bolig- og eiendomsutvikling.

HEIMGARD BOLIG

Ble etablert i 2009, og har fokus på Vestfold, Telemark og Drammensområdet. Selskapet utvikler lavere trehusbebyggelse i form av rekkehus- og flermannsboliger. Våren 2020 gikk Miliarium Bolig AS inn på eiersiden i Heimgard Bolig.

HÖEGH EIENDOM

Er et familieeid eiendomsselskap som eier, utvikler og forvalter eiendommer i Oslo og det sentrale østlandsområdet. Selskapet er ferdig med boligbyggingen på HasleLinje i Oslo, men har flere store byutviklingsprosjekter å jobbe med. Höegh Eiendom er blant annet godt i gang med å utvikle Verket i Moss, hvor selskapet totalt skal bygge 2.700 boliger.

JM NORGE

Er notert på Nasdaq Stockholm, og fokuserer på nybygg av boliger «på attraktive steder med vekt på store byområder og universitetssteder i Sverige, Norge og Finland». I 1998 kjøpte JM AB det norske byggefirmaet Byggholt AS. Sistnevnte drev en lignende virksomhet som JM, med fokus på prosjektutvikling av boliger og entreprenører. I 2011 kjøpte JM også entreprenør- og prosjektutviklingsselskapet Øie AS i Oslo.

K2 BOLIG

Stavanger-selskapene K2 Stavanger og K2 Bolig er en regional eiendomsutvikler med bolig- og næringsprosjekter som strekker seg fra Dusavik i nord til Nærbø i sør. K2 Bolig står bak prosjekter som Madla Tress, Otterbech-kvartalet og Bykronen. K2 Bolig har en rekke aksjonærer, hvorav Cator AS, Stangeland Gruppen AS, Bergtor Investering AS og Helland AS er de største.

KOTENG BOLIG

Koteng og Jenssen utvikler og bygger boliger for salg – som egne prosjekter eller i samarbeid med andre boligutviklere. Koteng Bolig inngår i Koteng

Moss Höegh Eiendom utvikler Verket i Moss.

Illustrasjon: EVE Images/Höegh Eiendom 110 ESTATE 02/24 STØRSTE BOLIGUTVIKLERE

Sentralt prosjekt Nordr har hatt godt salg av Grønnvollkvartalet på Helsfyr.

Holding, som eies av Ivar Koteng. Datteren hans, Aurora Koteng, har vært daglig leder i Koteng Bolig siden 2018. Koteng og Jenssen står bak flere store prosjekter i Trondheim, deriblant Grilstad Marina.

LØVENSKIOLD EIENDOM

Er en del av konsernet Løvenskiold-Vækerø AS, som eies av Carl Otto Løvenskiold. I tillegg til å være en utvikler og forvalter av næringseiendom, driver selskapet med boligutvikling fra Risør i sør til Jessheim i nord. Løvenskiold Eiendom har ambisjoner om fortsatt vekst fremover, og blant utviklingsområdene er Vækerø ved Oslofjorden. Der har seks grunneiere gått sammen for å utvikle området.

MILIARIUM BOLIG

Inngår i Adolfsen-Gruppen, som eies av brødrene Kristian A. Adolfsen og Roger Adolfsen. På eiersiden finner vi også Peder Stavnes Karlsen, som i tillegg er administrerende direktør i Miliarium Bolig. Selskapet utvikler eiendom med bolig i fokus i egen regi og i samarbeid med partnere. Selskapet er også hovedaksjonær i Heimgard Bolig og i Corponor.

NORDIC GROUP HOLDING

Selskapet eies og drives av Kan Cao, som i 1993 kjøpte en bygård i Bergen for 330.000 kroner. Han kom til

Norge i 1981 for å studere, og etter sivilingeniørstudiene vurderte han å ta doktorgrad innenfor akustikk. Han valgte imidlertid å drive med eiendom på heltid, og det angrer han neppe på i dag. Nordic Group Holding har flere store prosjekter under utvikling.

NORDR

Tidligere Veidekke Eiendom. Selskapet er i dag eid av et konsortium bestående av Fredensborg AS, Fredensborg Bolig AS, Norwegian Property ASA og Union Real Estate Fund III Holding AS. Nordr bygger boliger både i Norge og Sverige. Virksomheten drives gjennom selskapene Nordr Sverige AB og Nordr Norge AS. I Sverige utvikler Nordr tomter til boligformål. I Norge utvikler Nordr også næringsbygg.

NÅBO

I juni 2023 kom nyheten om at Union Residental Development og value add-fondet Union Eiendomskapital UREF IV hadde inngått avtale om å kjøpe Bonava Norge fra svenske Bonava AB for 1,5 milliarder. Et drøyt halvår etter kjøpet bestemte Union seg for å endre navnet til Nåbo. I forbindelse med navnebyttet påpekte Union at de vil fortsette å bygge på arven de får med seg fra Bonava, samtidig som navnebyttet skal gi en nyvunnet frihet til å utvikle og spisse selskapet. Nåbo ledes av Baard Schumann.

Illustrasjon: Brick Visuals

OBOS

En av Nordens største boligbyggere, og eid av over en halv million medlemmer. Boligbyggelaget ble stiftet 19. august 1929 som Oslo og omegn Bolig- og Sparelag (OOBS) av bygningsarbeidernes leder i Oslo, Martin Strandli, og arkitekt Jacob Christie Kielland. Det første borettslaget sto ferdig på Etterstad to år etter.

OLAV THON GRUPPEN

Selskapet utvikler boliger både for utleie i Oslo og for salg rundt om i landet. Boliger for salg bygges ofte i tilknytning til konsernets mange kjøpesentre. Olav Thon Gruppen har blant annet jobbet med store byutviklingsprosjekter i Strømmen og Lørenskog i lang tid.

OPSAHL BOLIG

Eies og drives av Anders Opsahl, som i 1992 var tømrermester og startet eget snekkerfirma. Med oppsparte midler kjøpte han to leiligheter i Oslo, samt et lokale på Torshov etter en butikk som hadde gått konk. Torshov-lokalet bygget han om til leilighet og to næringsseksjoner. Deretter gikk det slag i slag med stadig nye eiendomsprosjekter

OSLO S UTVIKLING

Ble etablert i 2001, og var opprinnelig eid av Entra ASA, Linstow AS og Bane NOR Eiendom AS. I 2021 kjøpte Entra og Linstow ut Bane Nor Eiendom fra OSU. Selskapet utvikler både nærings- og boligbygg, og utvikler 380.000 av de totalt 900.000 kvadratmeterne med eiendomsareal i Bjørvika.

OXER EIENDOM

Virksomheten startet i 1945 med selskapet Ole K. Karlsen. I dag drives den under navnet Oxer Eiendom, og eies av Ellen K. Raaholt med familie. Selskapet eier og forvalter ca. 160.000 kvm eiendom i området fra Økern i Oslo, via Asker til Drammen, Ytre Enebakk og Stokke. I tillegg har Oxer ca. 150.000 kvm bolig og næring for utvikling.

PEAB EIENDOMSUTVIKLING

Er prosjektutvikleren og byggherren i Peab, som er et stort nordisk konsern med bredt sammensatt og tverrfaglig kompetansemiljø. Hovedkontoret ligger i Förslöv i Skåne, Sverige. Aksjen er børsnotert på Nasdaq Stockholm.

Nytt i Bjørvika

Oslo S Utvikling står bak Mariakvartalet.

Illustrasjon: 3DEstate/Lund + Slaatto Arkitekter/OSU 112 ESTATE 02/24 STØRSTE BOLIGUTVIKLERE

Kirkehaugsveien 2­4

Erik Bøhlers Scandinavian Development utvikler Kirkehaugsveien 2-4 ved Lysaker.

PILARES EIENDOM

Ble etablert i 2012 av personer med mange års erfaring fra kjøp, utvikling, salg og gjennomføring av eiendomsprosjekter. – Vi bygger gode hjem for deg som er opptatt av kvalitet. For oss betyr det god arkitektur, en ryddig byggeprosess og hensyn til materialvalg, skriver Pilares på hjemmesiden. Største aksjonær er Brødrene Jensen AS som også er inne på eiersiden i Signaturhagen.

SCHAGE EIENDOM

Selskapet har røtter tilbake til 1936, da Harald A. Møller startet Strømmen Auto sammen med K. Kolberg og J. de Caspari. Strømmen Auto ble eneforhandlere av de amerikanske bilene Dodge og De Soto. I 1948 fikk Harald A. Møller, tidligere Strømmen Auto, agenturet på Volkswagen i Norge. Schage Eiendom er kanskje mest kjent for utvikling av næringseiendom i Oslo, men står også bak boligprosjektet Nordre Jarlsberg Brygge i Sande i Vestfold.

SCANDINAVIAN DEVELOPMENT

Erik Bøhler AS ble stiftet i 1972 som en liten byggmesterbedrift, som tok på seg oppdrag som ombygging, vedlikehold og reparasjoner. I 1993 var Bøhler-Gruppen en betydelig entreprenør, og ble høsten notert på Oslo Børs. Etter 4 år på børs ble Bøhler Entreprenør AS i 1997 fusjonert inn i Steen & Strøm ASA. I 1999 ble selskapene, som nå utgjør kjernen i Bøhlers fremtidige satsing, etablert, deriblant Scandinavian Development.

SCANDINAVIAN PROPERTY GROUP

Selskapet gjorde sitt første boligprosjekt i 2012. Sammen med kaffeprodusenten Löfbergs Lila bygget de 400 boliger i Karlstad. I dag er boligprosjektene fordelt på Norge og Sverige, og fellestrekket er knutepunktutvikling. Selskapet ledes av Knut Holte – en av gründerne i som startet opp SPG i 2004.

Illustrasjon: Lie Øyen Arkitekter 113 ESTATE 02/24 STØRSTE BOLIGUTVIKLERE

SELTOR BOLIG

Er en del av Seltor Gruppen, som er Telemarks eldste entreprenørbedrift. Konsernet har hele Østlandsregionen som sitt geografiske nedslagsfelt. Virksomheten har røtter tilbake til 1938, da Råmunddal Møbelfabrikk ble etablert. Konsernet er fremdeles i familien Råmunddals eie.

SELVAAG BOLIG

Er tuftet på Selvaags 70 år lange historie og erfaring, som startet med at den unge ingeniøren Olav Selvaag mente strenge byggekrav måtte endres, og at det dermed kunne bygges flere boliger raskere og til en langt lavere pris. I dag er Selvaag Bolig notert på Oslo Børs med Selvaag AS som klart største aksjonær.

SEQUOIA

Selskapet ble opprinnelig etablert i 2013, men fokuset ble endret etter at den ene av to partnere flyttet fra Oslo. I 2019 begynte den gjenværende partneren – Knut Olav Klokk – å tenke nytt og stort om selskapets fremtid. Sammen med Ulf Øyvind Lund og Andreas Mjelde lanserte han en ny versjon av selskapet, og fikk med blant andre Peter Hermanrud på eiersiden. Senere er også Pecunia blitt aksjonær i Sequoia.

SIGNATURHAGEN

Har spesialisert seg på boligprosjekter med stor vekt på unike fellesarealer, hvor hagen i prosjektene er prikken over i-en. Visjonen er å bygge stedstilpassede prosjekter med sosial bærekraft som et grunnleggende prinsipp. Hovedaksjonær i selskapet er Brødrene Jensen, som er blitt en betydelig aktør i eiendomsbransjen – både innenfor næring og bolig.

SKANSKA EIENDOMSUTVIKLING

Inngår i prosjektutvikler- og entreprenørkonsernet Skanska, som har forretningsområder innen bygg, anlegg, eiendomsutvikling og spesialistselskaper. Skanska AB er notert på NASDAQ OMX. Skanska Eiendomsutvikling har delt opp østlandsregionen i to regioner for å øke kapasiteten og sikre en sterkere tilstedeværelse i byer utenfor Oslo på Østlandet.

SOLON EIENDOM

Den tidligere eiendomsmegleren Simen Thorsen kontaktet investoren Tore Aksel Voldberg i 2006, og siden har Solon Eiendom hatt en eventyrlig reise. I desember i 2021 ble det kjent at OBOS og Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) hadde inngått et strategisk samarbeid som innebar at SBB solgte Solon Eiendom-aksjene til et selskap eid i fellesskap av SBB og OBOS. I juli 2022 solgte SBB sin eierandel til OBOS.

STOR-OSLO EIENDOM

En uavhengig partnereiet eiendomsutvikler og investeringspartner med primærkompetanse på bolig, kontor, hotell og logistikk i Stor-Oslo regionen. I desember 2021 skrev Estate Nyheter at Stor-Oslo Eiendom tar grep for å kunne konkurrere med de største aktørene i markedet. Det innebærer at alle eiendomsprosjektene ble samlet i et nytt selskap med en eiendomsverdi på ca. 6,5 milliarder kroner.

TOBB

Midt-Norges største boligbyggelag, som har bygget og forvaltet boliger for sine medlemmer helt siden 1945. TOBB har ca. 76.000 medlemmer, som har forkjøpsrett på omtrent 12.000 boliger i Midt-Norge, og på til sammen rundt 90.000 boliger i hele landet gjennom storbysamarbeidet.

TRYM BOLIG

Ble etablert av Karl Johan Kopreitan i 2003. Han startet med å kjøpe og utvikle enkeltstående boliger, og etter hvert ble det kjøp og utvikling av bygårder og større eiendommer. Overskudd ble reinvestert i driften, og Trym ble bygget opp til et solid selskap sten for sten. I 2012 ble datterselskapet Trym Bolig etablert, og i 2014 kjøpte de en betydelig tomteportefølje fra Maja Eiendom Holding.

USBL

Ett av Norges største boligbyggelag med over 117.000 medlemmer. Usbl ble etablert i 1948, da målet var å få fart på boligbyggingen etter andre verdenskrig, med selvbygging på dugnad og organisering nedenfra som målsetting og varemerke. Siden har boligbyggelaget oppført både leiligheter og rekkehus for medlemmene.

114 ESTATE 02/24 STØRSTE BOLIGUTVIKLERE

Ny boligsatsing

i Thereses gate.

UTSTILLINGSPLASSEN EIENDOM

Hamar-selskapet var inntil 1997 i hovedsak eid og kontrollert av ulike landbruksorganisasjoner og bønder på Hedmarken. I 1997 sikret Terje Haugan i Haugans Hus AS seg kontrollen over selskapet gjennom et oppkjøpsraid. I dag har Utstillingsplassen Eiendom AS ca. 1.000 aksjonærer, men mer enn 90 prosent av selskapet er eid av Haugans Hus Invest AS (81,65%) og Hathon Holding AS (10,10%).

VESLEFRIKK

I mars 2022 ble det kjent at tidligere Solon-topp

Tom André Svenning-Gultvedt hadde fått med seg Petter Stordalen og Ketil Skorstad på sin nye boligsatsing. – Det er fantastisk å kunne bygge et selskap fra bunnen av. Når du starter med en håndfull mennesker som deler samme visjon og er genuint opptatt av å lykkes, da kan ting bli utrolig bra, sa

Svenning-Gultvedt da nyheten ble offentliggjort. Selskapet starter boligsalget i 2024.

ØGREID EIENDOM

Siden etableringen i 1876, med hovedfokus på trelast, har Øgreid-familien satset på verdiskapende eierskap i en rekke ulike virksomheter, og selskapsporteføljen strekker seg nå over en rekke bransjer og industrier. I konsernet inngår blant annet Øgreid Eiendom, som er engasjert innenfor både nærings- og boligeiendom.

ØIE EIENDOMSUTVIKLING

Entreprenørselskapet Øie AS (Østlandske Ingeniør og Entreprenørforretning) ble etablert i 1957. I 1991 ble aksjene i selskapet kjøpt av selskaper kontrollert av SEBY AS og Per Berg. I 2009 ble selskapet splittet i et rent entreprenørselskap (Øie AS) og et eiendomsselskap (Øie Eiendomsutvikling AS). I 2011 ble Øie AS solgt til JM Norge.

115 ESTATE 02/24 STØRSTE BOLIGUTVIKLERE
Veslefrikk utvikler sammen med Bunde Eiendom

BRANSJEGUIDEN

Vi har på disse sidene samlet noen av de største aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å orientere deg.

– Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

Foto: Unsplash

ADVOKAT

BRANSJEGUIDEN

Vi har på disse sidene samlet noen av de største aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å orientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

ADVOKAT

DLA Piper

A: Bryggegata 6

P: PO Box 1364 Vika, N-0114 Oslo

T: 24 13 15 00

E: magnus.lutnas@dlapiper.com

DLA Pipers eiendomsadvokater har lang erfaring, faglig tyngde og solide referanser fra bistand knyttet til omsetning, utvikling, forvaltning, og leie av eiendom.

/DLAPiperNorway/ dlapiper.com

ADVOKAT

Advokatfirmaet Grette AS

A: Filipstad Brygge 2, 0252 Oslo

P: PB 1397 Vika, 0114 Oslo

T: 22 34 00 00

E: firmapost@grette.no

Vi bistår både de største eiendomsaktørene, mindre private selskaper og offentlige organer som på ulike måter opptrer i eiendomsmarkedet. Denne bredden gjør oss godt i stand til å tilpasse våre råd til den enkeltes behov.

/AdvokatfirmaetGrette/

grette.no

hjort.no

ADVOKAT

Advokatfirmaet Hjort AS

A: Akersgata 51, 0180 Oslo

P: PB Box 471 Sentrum, 0105 Oslo

T: 22 47 18 00

E: advokatfirmaet@hjort.no

Vi bistår flere av landets største eiendomsutviklere med rådgivning og tvisteløsning i alle faser av eiendomsprosesjekter. vi harlang erfaring og kompetanse, med særskilt styrke innen plan- og bygningsrett og tomtefeste.

/AdvokatfirmaetHjort/

Mazars AS

A: Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

T: 23 19 63 00

T: 900 47 633 (juridisk avdeling)

E: legal@mazars.no

Vi er et internasjonalt revisjons-, regnskaps-, skatteog rådgivningsfirma. Vi jobber som et enhetlig partnerskap og et integrert team. Sammen med kunden bygger vi et forhold og kontinuitet som utvikler virksomheten til kunden.

LinkedIn: mazars-in-norway

ADVOKAT

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

A: Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo

P: PB 2043 Vika, 0125 Oslo

T: 21 95 55 00

E: post.oslo@svw.no

Simonsen Vogt Wiig er et ledende forretningsjuridisk advokatfirma med 180 advokater og kontorer i de største byene i Norge samt Singapore.

SANDS

A: Cort Adelers gate 33, 0254 Oslo

mazars.no

sands.no

P: PB 1829 Vika, 0123 Oslo

T: 22 81 45 00

E: lawyers@sands.no

Steenstrup Stordrange er totalleverandør av juridiske tjenester til våre klienter innenfor næringseiendomsfeltet.

/steenstrupstordrange/

svw.no
ADVOKAT
117 Nº06 2023 | MAGASIN

BRANNVERN

BRANSJEGUIDEN

Vi har på disse sidene samlet noen av de største aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å orientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

firesafe.no

Firesafe

A: Robsrudskogen 15, 1470 Lørenskog

P: Postboks 6411 Etterstad, 0605 Oslo

T: 09110 / 22 72 20 20

E: firmapost@firesafe.no

Firesafe er Nordisk totalleverandør innen brannsikring. Vi leverer branntekniske tjenester til alle typer bygg, i alle faser, samt kurs innen brannforebygging og evakuering.

/firesafenorge/

Eiendomskreditt AS

A: Solheimsgaten 11, 5058 Bergen

T: 553 327 00

E: post@eiendomskreditt.no

Eiendomskreditt hjelper små og mellomstore bedrifter med finansiering av næringsbygg og bolig for utleie.

eiendomskreditt.no

pareto.no BANK

Pareto Bank

A: Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo

P: PB 1823 Vika, 0123 Oslo

T: 24 02 81 20

E: post@paretobank.no

Vi kan eiendomsmarkedet i Oslo og Akershus, og hjelper våre kunder med prosjekt- og risikovurderinger. Sammen finner vi den beste finansielle løsningen.

BANK

BN Bank

A: Tordenskioldsgate 8-10

P: PB 282 Sentrum, 0103 Oslo

T: 73 89 20 00

E: post@bnbank.no

Med nærmere 60 års erfaring fra bransjen er vi en naturlig samarbeidspartner både når det gjelder prosjekt- og langsiktig finansiering av eiendom i Oslo og omegn.

bnbank.no

Nordic Corporate Bank

A: Inkognitogata 8, 0258 Oslo

P: Inkognitogata 8, 0258 Oslo

T: 21 03 24 00

E: finansiering@ncbank.no

Nordic Corporate Bank – banken for mellomstore bedrifter og deres eiere. Vi tilbyr skreddersydde løsninger innen eiendoms-, prosjekt- og oppkjøpsfinansiering.

ncbank.no

adapteo.no

Adapteo AS

A: Strømsø Torg 9, 3044 Drammen

P: Postboks 2006 Strømsø, 3003 Drammen

T: 32 27 30 30

E: info.no@adapteo.com

Adapteo er en av Nord-Europas største aktører innen modulbygg. Vi leverer midlertidige bygg til skoler, barnehager, kontorer og omsorgsboliger m.m. Alltid med fokus på gode og bærekraftige løsninger.

/AdapteoNorge/

BANK BANK BYGG- OG EIENDOM
118 Nº06 2023 | MAGASIN

CATERING

BRANSJEGUIDEN

Vi har på disse sidene samlet noen av de største aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å orientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

CATERING

Gastro Catering

A: Brynsalléen 4, 0667 Oslo

T: 02517

Vårt kjøkken er drevet av erfarne og entusiastiske kokker som er lidenskapelig opptatt av virkelig god mat. Alt vi lager er basert på gode råvarer fra nøye utvalgte leverandører. Vi leverer matopplevelser du og dine gjester sent vil glemme.

gastrocatering.no / 4service.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

AKA AS

A: Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

P: Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

T: 32 12 14 20

AKAs satsningsområder er investeringer, drift og forvaltning av handelsnæringseiendom. Selskapet eier over 200 handelseiendommer i hele landet hvor Norges ledende dagligvarekjeder og handelsbedrifter er leietakere.

sottogsalt.no / 4service.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

Søtt+Salt

A: Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen T: 02517

Søtt+Salt er historien om de tre kokkene som vil få Bergen til å smake bedre. Historien handler om kjærlighet til kokkefaget og troen på at godt håndverk, gode råvarer, fantasi, kvalitet og vennlighet aldri går av moten.

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

Bane NOR Eiendom AS /banenoreiendom/ banenoreiendom.no

A: Schweigaards gate 23, 0048 Oslo

P: PB 1800, Sentrum

T: 05280

E: eiendom@banenor.no

Norges ledende knutepunktutvikler. Eier, utvikler og forvalter eiendom på og ved knutepunkt.

Anthon Eiendom AS

A: Øvre Vollgate 13, 0158 Oslo

P: PB 74 Sentrum, 0101 Oslo

T: 24 14 54 90

E: kundesenter@anthoneiendom.no

Anthon Eiendom er et eiendomsselskap som sammen med oppdragsgivere – eller i egen regi – skaper eiendommer med kvaliteter som står seg inn i fremtiden. Vår drivkraft er å utvikle eiendommer som gir frydefulle og effektive hverdager for leietakerne og omgivelsene.

anthoneiendom.no /AnthonEiendom/

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

Bryn Eiendom AS

A: Nils Hansens vei 8, 0667 Oslo

P: PB 6620 Etterstad, 0607 Oslo

T: 23 37 98 00

E: firmapost@bryneiendom.no

Største utleier på Bryn!

/Bryn-Eiendom/184817361546962/ bryneiendom.no

aka.no
119 Nº06 2023 | MAGASIN

BRANSJEGUIDEN

Vi har på disse sidene samlet noen av de største aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å orientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

Eiendomsspar

A: Fridtjof Nansens plass 4, 0160 Oslo

P: Postboks 1350 Vika, 0113 Oslo

T: 22 33 05 50

E: post@eiendomsspar.no

Solid – Profesjonell – Fremtidsrettet

eiendomsspar.no /eiendomsspar/

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

Fabritius Gruppen AS

A: Haakon VIIs gate 2, 0161 Oslo

P: PB 1224 Vika, 0110 Oslo

E: post@fabritius.no

Fabritius Gruppen er en betydelig eiendomsaktør med fokus på utvikling og forvalting av næringseiendom i stor-Oslo.

fabritius.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

KLP Eiendom

A: Dronning Eufemias gate 10, 0191 Oslo

P: PB 400 Sentrum, 0103 Oslo

T: 05554

KLP Eiendom er et av Nordens største eiendomsselskaper. Vi utvikler og forvalter kontorbygg, kjøpesentre, hoteller, tomter og prosjekter, og skaper møteplasser hvor mennesker trives og kan realisere sitt potensial.

klpeiendom.no /klpeiendom/

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

Fram Eiendom

A: Karenslyst Alle 2, 0278 Oslo

P: PB 515, Skøyen 0214 Oslo

T: 22 12 25 50

E: post@fram.no

Områdene er: Oslo Vest, Sentrum, Skøyen, Majorstuen, Ullevål, Lysaker og Økern.

fram.no /FramEiendom/

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

Karlander Eiendom AS

A: Parkveien 53B, 0256 Oslo

P: PB 1785 Vika, 0122 Oslo

T: 22 33 72 80

E: post@karlander.no

Med langsiktig perspektiv og et bærekraftig engasjement forvalter og utvikler vi boliger og næringseiendommer i sørøst Norge. Vi skal alltid være en god medspiller for våre leietakere og øvrige samarbeidspartnere.

karlander.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

Loe Utvikling AS

A: Haakon VIIs gate 1 (6. etg.), 0161 Oslo

P: Postboks 1246 Vika, 0110 Oslo

T: 911 91 669 / 991 11 090

E: post@loeutvikling.no

Skaper nytt ved å utfordre det etablerte! Utvikler av næringseiendom i Oslo-området. Spisskompetanse på tomteutvikling og transformasjon. Loe-gruppen – en ledende bransjeaktør siden 1933.

loeutvikling.no

120 Nº06 2023 | MAGASIN

BRANSJEGUIDEN

Vi har på disse sidene samlet noen av de største aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å orientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

Logistic Contractor

A: Lørenfaret 1B, 0580 Oslo

T: 450 27 838

E: kontakt@logistic-contractor.no

Logistic Contractor er spesialister på å utvikle og bygge logistikk- og industribygg i Norden. Vi har utviklet over 2 mill. kvadratmeter med logistikkog industribygg og er representert i hele Norden. Logistic Contractor eies av Wästbygg Gruppen

AB som er børsnotert på Nasdaq.

logistic-contractor.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

Myren Eiendom AS

A: Sandakervn. 24C, Bygg B, 0401 Oslo

P: PB 4218 Nydalen, 0401 Oslo

T: 22 87 19 00

E: post@myreneiendom.no

Myren Eiendom AS ble etablert i 1997 og har som eneste formål å leie ut og utvikle Myrens Verksted.

myreneiendom.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

Relog AS

A: Kongensgate 16, 7011 Trondheim

Vi utvikler, bygger og forvalter næringseiendom over hele landet ved de mest sentrale knutepunktene med fokus på lager- og logistikk, industri, handel.

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

mehargruppen.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

Mehar Gruppen AS

A: Karl Johans gate 7, 0154 Oslo

P: Schweigaardsgate 53, 0191 Oslo

T: 918 82 203

E: ho@mehargruppen.no

Vi driver virksomhet innen eiendomsutvikling, hotell- og dagligvarehandel. Som eier av Best Western Plus City Hotel i Oslo sentrum kan vi tilby aktører i denne guiden gode betingelser for overnatting.

relog.no

LinkedIn: relog-as

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

NCC Property Development AS

A: Østensjøveien 27, 0661 Oslo

P: PB 93 Sentrum 0101 Oslo

T: 22 98 68 00

E: firmapost.pd@ncc.no

Vi utvikler, leier ut og selger næringseiendommer i vekstmarkeder. Med kvalitetsløsninger som skaper verdi for kunder og samfunnet, skaper vi langsiktige og bærekraftige miljøer som både mennesker og bedrifter trives i. Vi bygger morgendagens samfunn.

Norwegian Property ASA

A: Støperigata 2, 0250 Oslo

P: PB 1657 Vika, 0120 Oslo

T: 22 83 40 20

E: info@npro.no

Norwegian Property er et rendyrket og helintegrert næringseiendomsselskap. Virksomheten omfatter utvikling, forvaltning, daglig drift og vedlikehold av sentralt beliggende eiendommer i Oslo og Stavanger.

norwegianproperty.no /npro.no/

ncc.no
121 Nº06 2023 | MAGASIN

BRANSJEGUIDEN

Vi har på disse sidene samlet noen av de største aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å orientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

rimfeldteiendom.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

oboseiendom.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

Rimfeldt Eiendom

A: Markensvegen 1B, 2212 Kongsvinger

T: 62 80 11 00

E: post@rimfeldteiendom.no

Rimfeldt Eiendom er et solid selskap i vekst som utvikler og forvalter næringseiendom på Østlandet, rettet mot Oslo-regionen, Hamarregionen, Elverum og Kongsvinger. Vi utvikler tomter og bygg etter leietakers behov.

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

Linstow AS

A: Tjuvholmen allé 5, 0250 Oslo

P: PB 1594 Vika, 0118 Oslo

T: 23 11 96 00

E: post@linstow.no

I Linstow går vi på jobb for å skape steder der folk har lyst til å bo, jobbe og møtes. Vi jobber kontinuerlig for å utvikle bygg og steder til beste for kunder, brukere og miljøet. Vår ambisjon er å bidra til god livskvalitet - og gode samfunn.

LinkedIn: linstow-as

linstow.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSUT VIKLING

Obos Eiendom

A: Hammersborg Torg 1, 0129 Oslo

P: PB 6666, St. Olavs plass, 0129 Oslo

T: 22 86 55 00

E: eiendom@obos.no

Som en stor og viktig aktør innen utvikling av byer og steder, er vi med på å bygge fremtidens samfunn. Vi brenner for bærekraftig byutvikling og har fokus på å skape gode handels- og kontorbygg med kundens behov i sentrum.

/oboseiendom/

Peab Eiendomsutvikling AS

A: Strandveien 17, 1366 Lysaker

P: PB 143, 1325 Lysaker

T: (+47) 23 30 30 00

E: info@peab.no

Peab er et av Nordens ledende bygg- og anleggsselskap med ca. 15.000 ansatte. Peab har gjennom snart 60 år vært et solid selskap og omsetter i dag for ca. SEK 54 mrd. i året. Vi utvikler og selger boliger i egenregi og i samarbeid med andre.

/peabnorge/ peab.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

OXER Eiendom

A: Drengsrudbekken 12, 1383 Asker

P: PB 420, 1373 Asker

T: 66 98 74 00

E: post@oxer.no

Vår solide kunnskap og brede erfaring gjør oss godt rustet til å bidra i fremtidsrettede, komplekse prosjekter. Vi eier og forvalter ca. 220.000 kvm eiendom i området Drammen, Asker, Oslo Nord og Enebakk.

Ragde Eiendom

A: Gladengveien 3b, 0661 Oslo

P: Gladengveien 3b, 0661 Oslo

T: 22 62 62 20

E: post@ragde.no

Ragde Eiendom AS er et eiendomsselskap i sterk vekst som driver med utleie, samt kjøp og salg av bolig- og næringseiendom.

ragde.no

oxer.no
122 Nº06 2023 | MAGASIN

BRANSJEGUIDEN

Vi har på disse sidene samlet noen av de største aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å orientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

Scandinavian Development AS

A: Parkveien 33, 0258 Oslo

P: Parkveien 33, 0258 Oslo

T: 24 11 56 56

E: info@scd.no

Selskapene er ledende innen regulering, eiendomsutvikling og prosjektstyring hvor aktiviteten er rettet mot investorer. Spesielt rettet mot boligutvikling, kontor, kjøpesenter og hotell. Selskapet har under regulering/bygging nærmere 30 milliarder i relasjonsverdi.

scd.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

sparebank1.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

SpareBank1 Forsikring AS

A: Hammersborggate 2, 0106 Oslo

P: Hammersborggate 2, 0106 Oslo

T: 21 02 50 50

E: post.eiendom@sparebank1.no

Vi er husverter for nesten 300 leietakere fordelt på 14 bygg. Hovedtyngden av vår eiendomsportefølje ligger sentralt til i Oslo Sentrum og på Skøyen.

/SpareBank1/

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

Thon Eiendom

A: Stenersgata 2A, 0184 Oslo

P: PB 489 Sentrum, 0105 Oslo

T: 23 08 00 00

E: thoneiendom@olavthon.no

Thon Eiendom er eiendomsdivisjonen i Olav Thon Gruppen, og er ledende innen kjøpesenter og næringseiendom. Vi forvalter ca. 475 eiendommer i Norge og 25 i utlandet. Leieinntektsnivå på kr 6,1 mrd.

thoneiendom.no /thoneiendom/

skullerudpark.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

Skullerud Park

A: Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

P: Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

T: 22 62 80 00

E: andrea@aoe.no

I Skullerud Park fokuserer vi på samhandling på tvers av bedriftene i parken for at du som leietaker kan dra nytte av å sitte i et større fellesskap. Sånt skapes det verdier av.

/skullerudpark/

SKB Eiendom AS

A: Kirkegata 15, 0153 Oslo

P: PB 399 Sentrum, 0103 Oslo

T: 22 40 57 00

E: post@skb.no

SKB Eiendom AS eier og forvalter, direkte og gjennom datterselskaper, en eiendomsmasse på omkring 150.000 kvadratmeter.

SKB Eiendom AS eies av Stiftelsen Kaare Berg.

skb.no

EIENDOMSFORVALTER

drivforvaltning.no

Driv Eiendomsforvaltning AS

A: Grini Næringspark 12

T: 907 808 63

E: post@drivforvaltning.no

Vi leverer skreddersydde Forvaltnings- og driftstjenester, samt Teknisk rådgivning og Energi & Miljø-tjenester til næringseiendom på Østlandet. Vi ønsker å bidra til å se løsningene som skaper trygghet hos eierne og trivsel for leietakerne.

123 Nº06 2023 | MAGASIN

BRANSJEGUIDEN

Vi har på disse sidene samlet noen av de største aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å orientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

EIENDOMSFORVALTER

Malling & Co Forvaltning

A: Dronning Maudsgt. 15, 0250 Oslo

P: PB 1883 Vika, 0124 Oslo

T: 24 02 80 00

E: post@malling.no

Med over 50-års erfaring har vi i

Eiendomshuset Malling & Co befestet vår posisjon som en av landets mest erfarne, største og profesjonelle eiendomsforvaltere av næringseiendom og næringslokaler.

/mallingco/ malling.no

EIENDOMSFORVALTER

falex.no

EIENDOMSRÅDGIVNING

Falex Forvaltning AS

A: Fridtjoff Nansens Plass 7, 0160 Oslo T: 918 45 400 E: alex@falex.no

Falex Forvaltning AS er en erfaren aktør innen aktiv eiendomsforvaltning, derfor er vi en trygg eiendomsforvalter for de som eier næringsbygg. Våre suksessfaktorer er at vi leverer strategisk, effektiv og lønnsom eiendomsforvaltning.

EIENDOMSFORVALTER

OXER Eiendom

A: Drengsrudbekken 12, 1383 Asker

P: PB 420, 1373 Asker

T: 66 98 74 00

E: post@oxer.no

Vår solide kunnskap og brede erfaring gjør oss godt rustet til å bidra i fremtidsrettede, komplekse prosjekter. Vi eier og forvalter ca. 220.000 kvm eiendom i området Drammen, Asker, Oslo Nord og Enebakk.

oxer.no

EIENDOMSRÅDGIVNING

Multiconsult

A: Nedre Skøyenvei 2, 0276 Oslo

P: PB 265 Skøyen, 0213 Oslo

T: 21 58 50 00

E: oslo@multiconsult.no

Multiconsult er et av Norges og Nordens ledende miljøer innenfor rådgivning og prosjektering.

BYGGSTART

byggstart.no

EIENDOMSRÅDGIVNING

multiconsult.no

/Multiconsult/

gk.no

Byggstart

A: Madserud allé 34, 0274 Oslo

P: Madserud allé 34, 0274 Oslo

T: 22 12 00 59

E: kontakt@byggstart.no

Byggstart kobler privatpersoner, sameier og utviklere som skal gjennomføre større byggeprosjekter med kvalitetssikrede entreprenører. Vi gjør det trygt og enkelt å finne rett entreprenør.

GK Gruppen AS

A: Ryenstubben 12, 0679 Oslo

P: PB 70 Bryn, 0611 Oslo

T: 22 97 47 00

E: post@gk.no

GK installerer og vedlikeholder alt av teknikk i alle typer bygg. Vi har rørleggere, elektrikere, ventilasjonsteknikere og fagfolk innen kuldeteknikk, byggautomasjon, sikkerhet og energiledelse.

/GKInneklima/

124 Nº06 2023 | MAGASIN

BRANSJEGUIDEN

Vi har på disse sidene samlet noen av de største aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å orientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

EIENDOMSRÅDGIVNING

Sweco Norge AS

A: Drammensveien 260, 0283 Oslo

P: PB 80 Skøyen, NO-0212 Oslo

T: (+47) 67 12 80 00

E: post@sweco.no

Europas største rådgiverselskap innen teknikk, miljø og arkitektur. Våre 14 500 ingeniører, miljøeksperter og arkitekter jobber hver dag med å planlegge og utforme fremtidens byer og samfunn. Vi har tverrfaglig kompetanse til å se helhetsbildet.

/SwecoNorge/

sweco.no

EIENDOMSSERVICE

EIENDOMSSERVICE

Proptivity Norway AS

A: Karvesvingen 5, 0579 Oslo

P: Karvesvingen 5, 0579 Oslo

T: +47 905 01 905

E: stein@proptivity.com

Proptivity bygger innendørs Gigabit 5G for gårdeiere og tilbyr nettdrift som en tjeneste. Som en nøytral aktør kan alle operatører koble seg til en felles høykapasitet og fremtidsrettet infrastruktur.

proptivity.com

ELEKTRISKE INSTALLASJONER

TORMAX Norge AS

A: Haavard Martinsens vei 36, 0978 Oslo

P: PB 22, 0915 Haugenstua

T: 23 38 34 40

E: post@tormax.no

Tormax leverer, og utfører service, på all type dørautomatikk.

Vi leverer og monterer også: Skyvedører – slagdører – foldedører –karuselldører – inngangspartier.

tormax.no

ELEKTRISKE INSTALLASJONER

Smart Elektro

A: Karihaugveien 89, 1086 Oslo

P: Karihaugveien 89, 1086 Oslo

T: 40 62 32 00

E: service@smartelektro.no

Smart Elektro AS leverer fremtidens elektroløsninger innen svakstrøm- og sterkstrømtjenester til næringsmarkedet og private. Vi ble etablert i 2002, og er eid og drevet av de ansatte. Smart Elektro tilbyr alt fra el-sjekk til totalentreprise.

smartelektro.no

agin.no

AG Installasjon

A: Brynsveien 12, 0667 Oslo E: post@agin.no

Vi er et elektroselskap med 30 års erfaring i Oslo og på Østlandet. Vi leverer høy kvalitet og service på elektrotjenester innen eiendom, næring og skoler. AG Installasjon tilbyr komplette elektroløsninger innen sterk- og svakstrømsinstallasjoner.

/aginstallasjon/

Solcellespesialisten

A: Dikeveien 52, 1661 Rolvsøy

T: 69 10 90 65

E: bedrift@solcellespesialisten.n

Norges største leverandør av solcelleanlegg til bedriftsmarkedet. Våre løsninger er bærekraftige investeringer som øker verdien på eiendommene, sparer strøm, og gir økt avkastning. Vi dekker hele Norge.

/solcellespesialisten/ solcellespesialisten.no

ENERGI
125 Nº06 2023 | MAGASIN

ENTREPRENØR

BRANSJEGUIDEN

Vi har på disse sidene samlet noen av de største aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å orientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

ENTREPRENØR

frontent.no

ENTREPRENØR

Front Entreprenør

A: Smalvollveien 26, 0667 Oslo

T: 23 03 94 80

E: post@frontent.no

Front Entreprenør er spesialist på rehabilitering av fasader, tak, vinduer og dører på næringsbygg, borettslag og sameier. Vi har mer enn 30 års historie – bruk en solid forbindelse som finnes her år etter år.

Ta kontakt for en uforpliktende befaring.

moelven.no

ENTREPRENØR

tormax.no

ENTREPRENØR

TORMAX Norge AS

A: Haavard Martinsens vei 36, 0978 Oslo

P: PB 22, 0915 Haugenstua

T: 23 38 34 40

E: post@tormax.no

Tormax leverer, og utfører service, på all type dørautomatikk.

Vi leverer og monterer også: Skyvedører – slagdører – foldedører –karuselldører – inngangspartier.

Moelven Modus

A: Asfaltveien 1, 2050 Jessheim

P: PB 63, 2051 Jessheim

T: 06050

E: post.modus@moelven.no

Moelven Modus AS er Nordens ledende produsent og leverandør av fleksible romløsninger for næringsbygg.

/moelven/

Utecomfort AS

A: Holmengata 28, 1394 Nesbru

P: Holmengata 28, 1394 Nesbru

T: 66 10 14 20

E: info@utecomfort.no

Profesjonelle produkter fra bl.a. Renson innen solskjerming, fasadekledning, terrasseoverbygg (pergolaer etc.) til boliger og næringsbygg. –Førsteklasses kvalitet, unik funksjonalitet og minimalistisk design.

utecomfort.no

FACILITY SERVICE

Wener AS

A: Borggata 2B, 0650 Oslo

P: Borggata 2B, 0650 Oslo

T: 22 22 33 00

E: post@wener.no

Wener AS er en entreprenør- og tømrerbedrift med ca. 50 årsverk. Vi er gode til oppgraderinger, vedlikehold og innredningsarbeider i næringsbygg. Wener AS leverer til avtalt pris, tid og kvalitet.

wener.no

4service.no

4Service

A: Brynsalléen 4, 0667 Oslo

T: 02517

4Service sitt mål er å være Norges mest attraktive serviceselskap innenfor coworking, events, personalrestaurant, catering, kantine-, renhold- og forpleiningstjenester.

126 Nº06 2023 | MAGASIN

BRANSJEGUIDEN

Vi har på disse sidene samlet noen av de største aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å orientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

SERVICE

Conluo Facility Services AS

A: Ole Deviks vei 10, 0666 Oslo

T: 40 00 13 15

E: post@conluo.no

Du skal glede deg til å komme tilbake, når du har besøkt et bygg Conluo betjener. Personalrestaurant, kantine, catering, kaffebar, renhold, eiendomsservice, coworking, møteromsservice.

/conluo/

conluo.no

FACILITY SERVICE

A: Nils Hansens vei 2c, 0666 Oslo

T: 481 22 100

E: post@kirkestuenas.no

Kirkestuen AS Kirkestuen AS er en av Oslos ledende håndverksentreprenører innen rehabilitering/ restaurering av alle typer tak, fasade og leietagertilpasninger. Vi har over 30 års erfaring med dyktige fagarbeidere på laget.

kirkestuenas.no /kirkestuenas/

FORVALTNINGSSYSTEM

FACILITY SERVICE

Insider Facility Solutions AS

A: Ramstadsletta 15, 1363 Høvik T: 23069360 E: post@insider.no

Insider Facility Solutions er en av Norges ledende service-bedrifter innen Facility Management, renhold, kantinedrift og eiendomsservice.Selskapet er norskeid og har en landsdekkende tilstedeværelse med 40 driftskontorer fra Hammerfest i nord til Lillesand i sør.

Toma Gruppen AS

A: Sandstuveien 68, 0680 Oslo T: 09090

Tomagruppen er en av de største FMleverandørene i Norge og Danmark, og er et norsk familieeid selskap. Totalt har Tomagruppen 8.000 kontrakter, og over 4500 ansatte fordelt mellom de ulike forretningsområdene; renhold, mat og drikke, eiendomsdrift og camps.

/tomagruppen/

toma.no

INGENIØRTJENESTER

ON Property AS

A: Bragernes Torg 12, 3017 Drammen

P: Bragernes Torg 12, 3017 Drammen

T: 401 68 619

E: post@on.no

Forvaltning og regnskap i ett system er tidsbesparende og oversiktlig.

termoenergi.no

Termoenergi Norge AS

A: Leif Weldings vei 16, 3208 Sandefjord

T: 33 47 43 30

E: post@termoenergi.no

Termoenergi er spesialister på energisparende tiltak, i alle typer bygg. Vi er også en stor leverandør av bygningsfysisk prosjektering til byggeprosjekter i alle størrelser over hele landet. Våre oppdragsgivere her er alt fra arkitekter til noen av landets største entreprenører.

/termoenergi.no/

on.no

FACILITY SERVICE FACILITY insider.no
127 Nº06 2023 | MAGASIN

BRANSJEGUIDEN

Vi har på disse sidene samlet noen av de største aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å orientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

INTERIØRARKITEKT / INTERIØRTJENESTER

CreoNordic AS

A: Bjellandveien 26, 3172 Vear

T: 902 14 000

E: post@creonordic.no

CreoNordic AS er produsent av glassvegger, systemvegger, kontorskillevegger og akustiskkløsninger til næringsbygg. Med vår solide kompetanse har vi i over 20 år samarbeidet med anerkjente eiendomsutviklere, eiendomsbesittere, entreprenører og arkitekter.

/creonordic/

creonordic.no

INTERIØRARKITEKT / INTERIØRTJENESTER

Moelven Modus

A: Asfaltveien 1, 2050 Jessheim

P: PB 63, 2051 Jessheim

T: 06050

E: post.modus@moelven.no

Moelven Modus AS er Nordens ledende produsent og leverandør av fleksible romløsninger for næringsbygg.

/Moelven/ moelven.no

KANTINETJENESTER: LEVERANDØR

Metos AS

A: Rosenholmveien 4A, 1203 OSLO

P: P.Boks 184 Oslo

T: 924 28 860

E: metos.norway@metos.com

Metos er leverandør av storkjøkkenutstyr, systemer og tilhørende innredninger. Vi tilbyr nøkkelferdige kjøkkenløsninger til det profesjonelle markedet i hele den nordiske regionen. Vår hovedbase i Norge er i Oslo. Metos er en del av det italienske konsernet AliGroup.

INTERIØRARKITEKT / INTERIØRTJENESTER

Monn Interiørarkitekter

A: Karl Johans gate 16, 0154 Oslo

T: 459 11 251

E: kontakt@monn.no

Optimal utnyttelse, fremtidsrettede løsninger og attraktive miljøer gir økt verdi. Med helhetsforståelse, erfaring og fagkunnskap tar vi næring, bolig, hotell og restaurant til sitt fulle potensial.

/monninteriorarchitects/

monn.no

INTERIØRARKITEKT / INTERIØRTJENESTER

Modulvegger Oslo AS

A: Gladengveien 14, 0661 Oslo

P: PB 6269, 0603 Oslo

T: 23 24 22 00

E: mvo@modulvegger.no

Glassvegger – kontorskillevegger – himlinger. Se våre produkter på modulvegger.no

metos.com / aligroup.com

/Metos/

modulvegger.no

NÆRINGSMEGLING

Cushman & Wakefield Realkapital

A: Kronprinsesse Märthas plass 1, 0160 Oslo

P: PB 1921 Vika

T: (+47) 23 11 68 68

E: post@cwrealkapital.com /CWRealkapital.no/ cwrealkapital.no

Siden 1988 har vi bistått markedet for næringseiendom innen transaksjoner, leietakerrådgivning, utleie, retail, verdivurdering og analyse. Hos oss møter du et innovativt og kompetent eiendoms- og finansmiljø som har fokus på gjennomføring.

128 Nº06 2023 | MAGASIN

BRANSJEGUIDEN

Vi har på disse sidene samlet noen av de største aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å orientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

NÆRINGSMEGLER

malling.no

PERSONALRESTAURANT

eir.no / 4service.no

RELOKASJON/FLYTTEPROSESS

Malling & Co Markets

A: Dronning Maudsgt. 15, 0250 Oslo

P: PB 1883 Vika, 0124 Oslo

T: 24 02 80 00

E: post@malling.no

Vi bidrar til å skape verdier for gårdeier ved utleie av næringseiendom gjennom: lokalkunnskap om næringseiendomsmarkedet i Oslo, Drammen og Stavanger; inngående kunnskap om rådende markedsvilkår, og god oversikt over tilbud- og etterspørsel etter næringslokaler.

/mallingco/

Eir Mat & Drikke

A: Brynsalléen 4, 0667 Oslo

T: 02517

Eir Mat og Drikke har som mål å bidra til at våre kunder og gjester opprettholder god helse og trivsel. Dette gjør vi ved å tilrettelegge for inntak av sunn og næringsrik mat.

PERSONALRESTAURANT

De Tre Stuer

A: Brynsalléen 4, 0667 Oslo T: 02517

De Tre Stuer er ensbetydende med kvalitet og godt håndverk, som å ha en restaurant på jobben. Vi utvikler våre menyer på kortreiste og økologiske råvarer i sesong, der alt lages fra bunnen av våre faglærte kokker.

de3stuer.no / 4service.no

PERSONALRESTAURANT

Søtt+Salt

A: Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen

T: 02517

Søtt+Salt er historien om de tre kokkene som vil få Bergen til å smake bedre. Historien handler om kjærlighet til kokkefaget og troen på at godt håndverk, gode råvarer, fantasi, kvalitet og vennlighet aldri går av moten.

sottogsalt.no / 4service.no

RENHOLD

bmoved.no

B:MOVED AS

A: Selma Ellefsens vei 6, 0581 Oslo

P: Selma Ellefsens vei 6, 0581 Oslo

T: 920 15 700

E: post@bmoved.no

B:MOVED er eksperter på prosjektledelse og relokalisering av bedrifter. Vi bistår i hele prosessen, fra behovet om endring oppstår til du flytter inn i nøkkelferdige kontorlokaler.

/thebmovedcompany/

eir.no / 4service.no

Eir Renhold

A: Brynsalléen 4, 0667 Oslo

T: 02517

Eir Renhold leverer høy kvalitet gjennom velprøvde og standardiserte renholdstjenester kombinert med fagutdannede medarbeidere som fokuserer på at kunden skal ha få godt innemiljø hvor verdier ivaretas.

129 Nº06 2023 | MAGASIN

RENHOLD

BRANSJEGUIDEN

Vi har på disse sidene samlet noen av de største aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å orientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

RENHOLDSTJENESTER

Ren Pluss

A: Gladengveien 14, 0661 Oslo

P: PB 6489 Etterstad, 0606 Oslo

T: 02517

E: post@renpluss.no

Ren Pluss skal levere kundetilpassede renholdstjenester til næringslivet og gjennom dette skape et godt innemiljø og verne om materielle verdier for våre kunder. Din trivsel og dine verdier - vi strekker oss lengre.

Ren Pluss er en del av 4Service Gruppen.

renpluss.no

RØRLEGGER/HØYTRYKKSPYLING

Renholdsbedriften AS

A: Nesset Terrasse 32, 1407 Vinterbro

P: Nesset Terrasse 32, 1407 Vinterbro

T: 67 91 97 00

E: post@renholdsbedriften.no

Siden 2005 har Renholdsbedriften AS vært en totalleverandør av renholdstjenester. Vi har en liten administrasjon, noe som gjør det enkelt å komme i kontakt med riktig person til enhver tid. Velger du oss, kan du stole på at renholdet blir tatt godt hånd om uten at du trenger å bekymre deg.

renholdsbedriften.no

ØKONOMISYSTEMER

Rørlegger Sentralen AS

A: Lundliveien 11, 0584 Oslo

T: 23 03 54 00

E: post@rorleggersentralen.no

Med 25 års erfaring er vi din pålitelige partner for energioptimalisering, sikker drift og vedlikehold.

Vårt team tilbyr 24-timers service innen rør- og spyletjenester. Velg erfaring og kompetanse for å sikre optimal ytelse i ditt prosjekt.

rørlegger-sentralen.no

ØKONOMISYSTEMER

Xledger

A: Østensjøveien 32, 0667 Oslo

P: PB 6662, 0609 Oslo

T: 400 02 211

E: info@xledger.no

® /xledgernorge/ xledger.no

Xledger er et helhetlig skybasert økonomisystem for eiendomsbransjen. Integreres med relevante fagsystemer og bank. Automatiserte prosesser på tvers av selskaper. Innsikt og oversikt over økonomien i sanntid. Skalerer i takt med utviklingen av selskapet.

visma.no/erp/bransjer/eiendom

Visma.net ERP

A: Karenslyst allé 56, 0277 Oslo

P: PB 733 Skøyen, 0214 Oslo

T: 995 36 298

E: filip.caspersen@visma.com

Visma.net ERP håndterer regnskap, fakturahåndtering, bank, prosjekt og lønn for større bedrifter. ERP-systemet er en alt-i-ett-plattform med full integrasjon mot Fenistra – slik at dataen din kan flyte fritt mellom systemene dine.

/Visma.net.Norge/

130 Nº06 2023 | MAGASIN

NØKKELEN TIL FULL OVERSIKT.

estatenyheter.no

INGEN DEKKER EIENDOMSMARKEDET BREDERE. Journalister med solid nettverk og lang erfaring formidler og oppdaterer nyheter og kunnskap om eiendom i mange ulike kanaler, flere ganger daglig. Er det verdt å vite, finner du det i Estate.

Kommer for salg før sommeren 2024

veslefrikkeiendom.no
27 skreddersydde byhus og leiligheter

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.