Page 1

PROJECTE DE CONVIVÈNCIA


ÍNDEX 1.PRÒLEG 2.INTRODUCCIÓ 3.OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS 4.NIVELLS I ÀMBITS D’ACTUACIÓ I TEMES A DESENVOLUPAR 4.1.VALORS I ACTITUDS 4.1.1.COEDUCACIÓ 4.1.2.EDUCAR EN LA RESOLUCIÓ POSITIVA DELS CONFLICTES 4.1.3.EDUCACIÓ SOCIOEMOCIONAL 4.1.4.INCLUSIÓ 4.1.5.EDUCACIÓ PER LA PAU 4.1.6.EDUCACIÓ INTERCULTURAL 4.1.7.EDUCAR EN EL RESPECTE 4.1.8.EDUCAR EN L’ESFORÇ I LA RESPONSABILITAT

4.2. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 4.2.1.MEDIACIÓ 4.2.2.ABSENTISME

5.ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 5.1.PARTICIPACIÓ 5.2.COMUNICACIÓ 5.3.ACOLLIDA 5.4.NORMA 5.5. ESTRUCTURA I GESTIÓ DE RECURSOS

6.MARC NORMATIU 7.ANNEXOS

2 ESCOLA MONSENYOR GIBERT- Projecte de Convivència PdC


1. PRÒLEG L’escola és el reflex de la societat i, a l’hora, és un espai privilegiat on tots els ciutadans i ciutadanes adquireixen uns coneixements i uns hàbits de socialització i de relació amb els altres. Un dels seus objectius bàsics ha de ser ensenyar i aprendre a viure i conviure; ha de fomentar i liderar la convivència, tant a l’interior del centre educatiu com al seu entorn immediat. És bàsic, per a la convivència, parlar molt i escoltar més, i fer-ho amb un to optimista i positiu. El diàleg suposa tenir una actitud d’escolta activa i estar disposat a canviar d’opinió davant els arguments de l’altre. Els lligams afectius són elements bàsics per a la construcció de personalitats equilibrades. En la convivència no es dóna un simple contacte passiu sinó que l’altre hi és present, ens importa i genera emocions i sentiments. El conflicte és inevitable i forma part de les relacions socials d’una societat oberta i complexa. Cal afrontar cada conflicte des de la singularitat, evitant les generalitzacions i a partir de la cultura de la mediació. Aquests són els fonaments d’una escola inclusiva i d’una educació intercultural que han de contribuir a garantir la igualtat i a respectar la diversitat en una societat més cohesionada i menys excloent. La convivència ha de ser un mitjà i un objectiu per a l’escola; per tant, cal educar amb, en i per a la convivència. Aquest objectiu implica un esforç de responsabilitat permanent i un creixement personal, cultural i social de tots els membres de la comunitat educativa. En el nostre centre educatiu, la tutoria és un dels espais idonis per treballar els valors i les actituds per a la convivència, tant a l’educació infantil com primària, però no l'únic, ja que la convivència diària genera molts moments que demanen actuar per propiciar un bon clima(veure Pla d’acció tutorial) Un dels elements que semblen essencials per construir la convivència és la col·laboració de les famílies en la funció educativa. Cal afavorir de manera positiva aquesta col·laboració i establir un clima de confiança mútua.

3 ESCOLA MONSENYOR GIBERT- Projecte de Convivència PdC


En el nostre centre hem decidit que el Pla de convivència girarà entorn de l’educació socioemocional, present sempre a qualsevol dels valors i actituds que vulguem treballar, modelitzar….

LA NOSTRA ESCOLA: A la nostra escola tenim 357 alumnes, repartits en 18 aules i amb una ràtio mitjana de 20 alumnes. En general les famílies tenen una bona relació amb les mestres i els mestres , hi ha canals fluïts de comunicació i no hi ha conflictes greus. A la nostra escola fa molts anys que tenim constituïda una comissió de convivència formada per pares , mestres i equip directiu que té com a objectiu tractar actituds i/o accions conflictives greus dels alumnes i buscar quines són les mesures més adients i pedagògiques a aplicar. Aquesta comissió en els darrers quatre cursos s'ha reunit només dues vegades. A l'escola tenim el convenciment que creant vincles entre els alumnes de diferents cursos i fent que se sentin part important de la comunitat educativa millorem les relacions i per tant la convivència. És per això que es porten a terme actes col·lectius. Es fan 3 consells de delegats durant el curs on representants de les classes de 2n a 6è es troben amb l'equip directiu per exposar les demandes, felicitacions i idees que es debaten i entre tots prenem acords que després es traslladen a les respectives classes. Cada curs té encomanada una tasca de servei per l'escola. Per aconseguir el benestar i la felicitat de les persones que convivim a l'escola cal aprendre a relacionar-se i amb aquest objectiu el claustre de mestres vam decidir que havíem de canviar la manera de treballar a les aules: creant espais de treball per parelles, en grups petits i de manera col·lectiva on la cooperació, el respecte , el reconeixement dels altres siguin part essencial i imprescindible. Actualment a tota l'escola es treballa per projectes i en ambients d'aprenentatge. Amb els objectius de millorar la convivència al nostre centre i de canviar les maneres de treballar a les aules per donar cabuda a tots els nostres alumnes amb les seves virtuts i les seves mancances, el curs 2017-2018 vam fer una formació en centre amb la participació de tot el claustre. L'assessorament que vam fer va ser sobre "Neurociència i educació: la gestió de les emocions per crear un bon ambient de treball a l'escola", ens 4 ESCOLA MONSENYOR GIBERT- Projecte de Convivència PdC


ha estat molt útil tant en la part teòrica com en la part pràctica. Com a resultat pràctic hem elaborat una programació de P3 a 6è d'educació emocional. Amb els mateixos objectius fa dos cursos que seguim el projecte Grode dirigit per la M.Jesús Comelles. En aquest projecte es treballa la realització de sociogrames a totes les classes a principi i fianl de curs amb l'objectiu de no deixar cap nen-nena fora de la xarxa de comunicació, d'amistats, d'atenció...de les classes i de l'escola. A l'escola, tenim una relació continuada amb els responsables dels Serveis Socials de l'ajuntament. Fem una reunió trimestral per revisar la situació de tots els alumnes amb necessitats socio- econòmiques per tal d'anar tots a la una i ajudar que aquests alumnes estiguin plenament integrats i puguin gaudir de totes les activitats que es fan al centre.

2.INTRODUCCIÓ El Projecte de convivència és un instrument que engloba el conjunt d’accions encaminades a la millora de la convivència en el centre educatiu i, per tant, recull les intervencions que el centre educatiu desenvolupa per tal de capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva de conflictes. Aquestes accions poden anar adreçades a la millora de la convivència a l’aula, al centre o a l’entorn.

5 ESCOLA MONSENYOR GIBERT- Projecte de Convivència PdC


3.OBJECTIUS El Projecte de convivència té com a missió contribuir a l’èxit personal, acadèmic, social i laboral de tot l’alumnat.  Elaborar un projecte global amb la participació de tota la comunitat educativa per tal de gestionar i orientar les actuacions i els processos.  Elaborar una estructura organitzativa capaç de donar continuïtat i coherència educativa  Afavorir la comunicació en el centre educatiu.  Potenciar una gestió dels recursos, (humans, temps, espais,..) orientada a facilitar la convivència i el bon clima del centre.  Promoure la projecció positiva del centre.  Potenciar l’equitat educativa i el respecte a la diversitat de l’alumnat en un marc de valors compartits 

Garantir la incorporació òptima dels nous membres de la comunitat educativa en la cultura del centre.

Promoure una cultura inclusiva que respecti i valori les diferències en un marc de valors compartits.

Potenciar l’educació intercultural.

 Ajudar cada alumne/a a relacionar-se amb ell mateix, amb els altres i amb el món 

Potenciar les competències socioemocionals.

Potenciar les habilitats i competències necessàries per a la gestió positiva dels conflictes.

Educar infants

en el desenvolupament d’uns valors instrumentals

(respecte, esforç, responsabilitat,...) que els permetin formar-se com a futurs ciutadans responsables i compromesos. 

Educar en el valor de la norma i potenciar la participació de l’alumnat en la seva elaboració.

6 ESCOLA MONSENYOR GIBERT- Projecte de Convivència PdC


 Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina bàsica en la gestió dels conflicte.  Sensibilitzar la comunitat educativa perquè adquireixi l’hàbit del diàleg i posi en pràctica la mediació.  Fomentar una cultura de la pau i la no-violència, juntament amb els valors que fan possible preservar i enriquir la vida de totes les persones.  Elaborar una estructura organitzativa i una gestió de recursos que afavoreixin la convivència i el clima escolar.  Potenciar la participació de tots els sectors de la comunitat escolar com a element bàsic per garantir la convivència i el clima escolar.  Afavorir els canals de comunicació del centre educatiu com a elements facilitadors de la convivència i el clima escolar.

7 ESCOLA MONSENYOR GIBERT- Projecte de Convivència PdC


4.NIVELLS I ÀMBITS D’ACTUACIÓ I TEMES A DESENVOLUPAR El Projecte de Convivència abordarà tres nivells (Valors i actituds, Resolució de conflictes i Marc Organitzatiu), es plantejarà des de tres àmbits d’intervenció (Aula, Centre i Entorn) per treballar i desenvolupar els temes (Coeducació, Competència Social, Comunicació, Educació Emocional, Cultura de la Pau, Inclusió, Participació i Mediació).

4.1.VALORS I ACTITUDS Són accions proactives, afavoridores de la convivència que contribueixen a crear un bon clima escolar, ajuden a fer que l’alumnat sigui competent en la relació amb si mateix, amb els altres i amb el món, i propicien l’èxit acadèmic, personal, social i laboral.

COEDUCACIÓ

COMPETÈNCIA SOCIAL

COMUNICACIÓ EDUCACIÓ EMOCIONAL INCLUSIÓ MEDIACIÓ

CULTURA DE LA PAU PARTICIPACIÓ

8 ESCOLA MONSENYOR GIBERT- Projecte de Convivència PdC


4.1.1.COEDUCACIÓ La coeducació és una eina bàsica per construir un nou model de ciutadania que ha de fer possible la participació i el desenvolupament de totes les persones. La coeducació comporta la promoció d'una educació que potencia la igualtat real d'oportunitats i l'eliminació de tota mena de discriminació per raó de sexe, així com la integració de forma explícita i amb continguts d'aprenentatge de la perspectiva de gènere. PROPOSTES D’ACTUACIÓ

PROPOSTES D’ACTUACIÓ AL CENTRE 

Incorporar la coeducació al Projecte Educatiu de Centre (PEC)

Incorporar en el Pla anual del centre la reflexió i participació en els esdeveniments i jornades que són referents coeducatius (la joguina no sexista, la diada internacional contra la violència envers les dones, la diada internacional de la dona, entre d’altres).

Incloure activitats relacionades amb la coeducació en el Pla d'acció tutorial.

PROPOSTES D’ACTUACIÓ A L’ENTORN 

Potenciar que l’alumnat conegui i participi en les activitats que promouen les entitats culturals, esportives i de lleure.

Col·laborar amb els mitjans d’àmbit local (ràdio, premsa) per fomentar valors com la igualtat de gènere i promoure campanyes sobre la coeducació.

PROPOSTES D’ACTUACIÓ A L’AULA 

Actuar reconduint actituds quan detectem rols o estereotips discriminatoris en el grup i en els jocs.

Donar les mateixes oportunitats d’expressió i participació a tot l’alumnat, independentment del gènere. 9 ESCOLA MONSENYOR GIBERT- Projecte de Convivència PdC


Intervenir de manera ràpida i amb fermesa per erradicar actituds i expressions discriminatòries i reaccionar davant de qualsevol acte de violència masclista o homòfoba

Ajudar l’alumnat a analitzar situacions de conflicte vinculades a comportaments i actituds de caràcter sexista.

Potenciar els espais de tutoria per establir diàlegs sobre el respecte a la diferència i l’equitat , i reflexionar sobre la identitat de gènere i l’expressió de gènere.

Revisar les relacions que es donen dins del clima de l’aula, per ajudar que siguin igualitàries en la distribució de rols i no discriminatòries.

4.1.2 EDUCAR EN LA GESTIÓ POSITIVA DELS CONFLICTES És la capacitat per relacionar-se amb els altres. Es tracta d’un conjunt d’habilitats cognitives i emocionals que possibiliten el desenvolupament personal i la vida en societat. La competència comunicativa consisteix a saber expressar i entendre diferents discursos, amb diferent nivell de domini i de formalització. D’entre els elements que cal tenir en compte a l’hora de comunicar-nos efectivament, cal destacar l’adequació a la situació comunicativa i als diferents contextos socials i culturals. Les micro competències que inclou , segons Rafel Bisquerra són les següents: Dominar les habilitats socials bàsiques: Escoltar. Sense ella, difícilment es podrà passar a les altres: saludar, acomiadar-se, donar les gràcies, demanar un favor, manifestar agraïment, demanar disculpes, esperar torn, mantenir una actitud dialogant, etc. Respecte per la resta. - És la intenció d'acceptar i apreciar les diferències individuals i grupals i valorar els drets de totes les persones. Això s'aplica en els diferents punts de vista que puguin sorgir en una discussió. Practicar la comunicació receptiva. - És la capacitat per atendre els altres tant en la comunicació verbal com no verbal per rebre els missatges amb precisió. Practicar la comunicació expressiva. - És la capacitat per iniciar i mantenir converses, expressar els propis pensaments i sentiments amb claredat, tant en comunicació verbal com no verbal, i demostrar als altres que han estat bé compresos.

10 ESCOLA MONSENYOR GIBERT- Projecte de Convivència PdC


Compartir emocions. - Compartir emocions profundes no sempre és fàcil. Implica la consciència que l'estructura i naturalesa de les relacions vénen en part definides tant pel grau d'immediatesa emocional, o sinceritat expressiva, com pel grau de reciprocitat o simetria en la relació. Comportament prosocial i cooperació. - És la capacitat per realitzar accions en favor d'altres persones, sense que ho hagin sol · licitat. Encara que no coincideix amb l'altruisme, té molts elements en comú. Assertivitat. - Significa mantenir un comportament equilibrat entre l'agressivitat i la passivitat. Això implica la capacitat per defensar i expressar els propis drets, opinions i sentiments, alhora que es respecta als altres, amb les seves opinions i drets. Dir "no" clarament i mantenir-lo i acceptar que l'altre et pugui dir "no". Fer front a la pressió de grup i evitar situacions en les quals un pot veure coaccionat per adoptar comportaments de risc. En certes circumstàncies de pressió, procurar demorar la presa de decisions i l'actuació, fins a sentir adequadament preparat, etc. Prevenció i solució de conflictes. - És la capacitat per identificar, anticipar o afrontar resolutivament conflictes socials i problemes interpersonals. Implica la capacitat per identificar situacions que requereixen una solució o decisió preventiva i avaluar riscos, barreres i recursos. Quan inevitablement es produeixen els conflictes, afrontar-los de manera positiva, aportant solucions informades i constructives. La capacitat de negociació i mediació són aspectes importants de cara a una resolució pacífica del problema, considerant la perspectiva i els sentiments dels altres. Capacitat per gestionar situacions emocionals . - És l'habilitat per reconduir situacions emocionals en contextos socials. Es tracta d'activar estratègies de regulació emocional col · lectiva. Això es superposa amb la capacitat per induir o regular les emocions en els altres.

PROPOSTES D’ACTUACIÓ

PROPOSTES D’ACTUACIÓ AL CENTRE 

En el dia a dia de l’escola i en tots els àmbits caldrà tenir en compte aquestes microcompetències per aplicar-les en el nostre funcionament i per treballar-les explícitament amb els nostres alumnes des de les diferents àrees del currículum.

És important que a classe i a l’escola en general hi hagi un clima de tranquil·litat i de bones relacions entre les persones. Per això cal: o Evitar accions o expressions que puguin molestar. o Controlar les nostres reaccions. o Adreçar-nos als altres amb el nom correcte i amb un to de veu adequat. o Saber parlar i arribar acords o Vetllar pel benestar i per l’ordre i la neteja dels espais col·lectius 11 ESCOLA MONSENYOR GIBERT- Projecte de Convivència PdC


Impulsar projectes que fomentin les relacions d’ajuda i aprenentatge entre iguals

Potenciar el treball cooperatiu i el treball per projectes en tots els àmbits del centre educatiu per afavorir relacions assertives.

PROPOSTES D’ACTUACIÓ A L’ENTORN 

Respectar les normes que tenim a l’escola sempre que sortim a fora a fer una activitat: colònies, excursions, biblioteca...

PROPOSTES D’ACTUACIÓ A L’AULA 

Treballar la pròpia identitat, autoconeixement, autoconcepte, autoestima...

Treballar el sentiment de pertinença i cohesió de grup: comunicació, confiança, afirmació, cooperació...

Treballar habilitats i competència social: normes de convivència consensuades, resolució de conflictes, mediació..

Conèixer i acceptar les característiques, capacitats, limitacions de cada alumne i alumna

Valorar les seves habilitats sense fer comparacions. No utilitzar enfocaments competitius

Fer un retorn positiu a cada un/a dels i les alumnes. No obviar ni oblidar ningú.

Atribuir l’èxit a cada alumne segons les seves capacitats.

Plantejar tasques que es puguin assumir per part de l’alumnat, amb el propòsit de generar sentiments d’autoeficàcia i autoestima.

Fer treballs en equip: vol dir que tots els membres del grup han de participar-hi i fer-hi aportacions. Cal discutir entre tots com es faran les coses, en cas de discrepància, després d’intentar buscar el consens, la majoria decidirà. Sempre que es facin treballs en grup tothom ha de tenir grup de treball, no es començarà a treballar fins que tothom no tingui un grup assignat.

12 ESCOLA MONSENYOR GIBERT- Projecte de Convivència PdC


Reflexió sobre actituds positives i negatives de tots els alumnes.

Posar en pràctica maneres de treballar (parelles diferents segons l'activitat, equips de treball diversos...) tenint en compte l'anàlisi fet dels resultats dels sociogrames.

4.1.3 EDUCACIÓ SOCIOEMOCIONAL L’educació emocional fomenta la capacitat de comunicar-nos, és a dir, de crear símbols i llenguatges que serveixen per un mateix i pels altres. Són imprescindibles per treballar en equip, i també per establir les relacions amb l’entorn. Les bases i els recursos d’aquest procés s’han de proporcionar des de tots els àmbits educatius. Per la nostra escola serà un dels aspectes que vertebrarà el nostre Pla de convivència. Tenim una programació de P3 fins a 6è on especifiquem les activitats a fer cada setmana del curs. Aquesta programació l’hem fet de manera coordinada PROPOSTES D’ACTUACIÓ

PROPOSTES D’ACTUACIÓ AL CENTRE 

Incorporar els valors de l’educació socioemocional en el Projecte educatiu

Concretar en la Programació General Anual de centre les accions que es realitzaran per fomentar l’educació socioemocional en el centre.

Concretar

en la programació curricular com es promouran i s’avaluaran la

competència comunicativa i la competència social. 

Incloure en la memòria anual la valoració de les actuacions realitzades per promoure l’educació socioemocional, elaborant, si s’escau, propostes de millora.

Potenciar espais de relació informal entre tots els membres de la comunitat educativa (actes de final de trimestre, festes de final de curs, sopars de promoció, celebracions, etc.).

Establir en el Pla d'Acció Tutorial mesures, estratègies i actuacions per al desenvolupament de l’educació socioemocional en el centre

13 ESCOLA MONSENYOR GIBERT- Projecte de Convivència PdC


Preveure en l’horari del centre la realització d’assemblees de classe i reunions de delegats i delegades.

Utilitzar canals de comunicació per afavorir la relació entre els membres de la comunitat escolar i el sentiment de pertinença al centre.

PROPOSTES D’ACTUACIÓ A L’ENTORN 

Promoure i valorar la participació i implicació de l’alumnat en les diferents entitats locals, culturals, esportives i cíviques

Col·laborar amb els mitjans d’àmbit local (ràdio i revistes) per implicar l’alumnat en programes i millorar la seva competència comunicativa . en el nostre cas portem a terme els tallers de ràdio i revista amb els alumnes de 5è.

Coordinar-se amb la biblioteca municipal per potenciar les capacitats comunicatives i el respecte per la diversitat lingüística.

PROPOSTES D’ACTUACIÓ A L’AULA (Tenim una programació de P3 a 6è d’activitats setmanals on es treballen

la consciència emocional, la regulació emocional,

l’autoestima, les habilitats socio-emocionals i la resolució de conflictes) Aquesta programació s’ha realitzat després d’un assessorament de centre durant el curs 2016/2017. - Veure Annex 1 (Veure programació treball emocions, en cadascuna de les activitats s’especifiquen: els objectius, la metodologia, el material necessari i la temporització.

Realitzar activitats perquè l’alumnat desenvolupi la consciència emocional (percebre emocions i sentiments, identificar-los, posar-hi nom, expressar-los, etc.).

Realitzar activitats perquè l’alumnat gestioni i reguli les seves emocions (preveure estats emocionals negatius, generar emocions positives, autocontrolar-se, etc.).

Desenvolupar estratègies d’autoconeixement (tests de personalitat, enquestes sobre gustos i aficions, activitats d’autoavaluació, etc).

14 ESCOLA MONSENYOR GIBERT- Projecte de Convivència PdC


Planificar dinàmiques de grup per potenciar una conducta assertiva entre els alumnes.

Potenciar els càrrecs de responsabilitat (delegat/da, encarregats de material, llista, neteja, etc.) i les assemblees d’aula com una oportunitat per fomentar la competència social.

Realitzar activitats per fomentar la interacció emocional positiva (activitats d’elogi dels companys, reconeixement i respecte mutu, relacions cordials i afectuoses, etc.)

Promoure activitats curriculars que permetin expressar i argumentar opinions, pensaments, emocions i vivències.

Treballar els elements bàsics de bona comunicació (l’escolta i el respecte al torn de paraula, els agraïments, les disculpes, les salutacions, etc.).

Formar l’alumnat en els diferents tipus de comunicació verbal i no verbal (visual, gestual, corporal) per a la millora de la comunicació.

Fer ús de mètodes d’aprenentatge cooperatiu (treball d’investigació, ensenyament recíproc, aprenentatge entre iguals, projectes compartits...) per facilitar la comunicació i la relació entre l’alumnat.

Formar els grups de treball de l’alumnat tenint en compte les intel·ligències múltiples.

Realitzar activitats perquè l’alumnat desenvolupi l’autoestima i les habilitats d’afrontament i gestió d’un mateix que formen part de les habilitats per la vida (segons OMS, 2003): l’autoestima i control intern; la gestió de les emocions i sentiments i la gestió de l’estrés.

Vetllar perquè les situacions de canvi de classe o d’activitat es facin de manera ordenada i relaxada.

15 ESCOLA MONSENYOR GIBERT- Projecte de Convivència PdC


4.1.4 INCLUSIÓ L’educació inclusiva és la que ofereix a tots els infants i joves altes expectatives d’èxit educatiu, independentment de les seves característiques, necessitats o diversitat en les seves capacitats i de la diversitat funcional. PROPOSTES D’ACTUACIÓ

PROPOSTES D’ACTUACIÓ AL CENTRE 

Adoptem les mesures necessàries perquè els factors econòmics no impedeixin la participació de cap alumne/a en les diverses activitats educatives, incloses les extraescolars.

A la comissió d’atenció a la diversitat ens coordinem, planifiquem i avaluem els recursos necessaris per avançar en la inclusió de tot l’alumnat amb el suport dels serveis educatius.

Organitzem els horaris tenint en compte l’optimització dels recursos i l’atenció a la diversitat.

Promoure, des de la Comissió d’atenció a la diversitat, espais de treball i reflexió per analitzar i millorar la resposta que es dona a la diversitat i els passos que es fan i cal fer per avançar en la inclusió.

Acordem estratègies per assegurar les competències bàsiques a l’alumnat i per fer minvar cada any els índexs de fracàs escolar.

Programem activitats perquè els alumnes de diferents edats es coneguin i es donin suport mutu.

Diversificar les formes d’avaluació per donar resposta a diversos estils d’aprenentatge.

Garantir en les programacions curriculars , l’organització i els recursos necessaris per atendre tothom en funció de les seves destreses i capacitats i els etils d’aprenentatge.

16 ESCOLA MONSENYOR GIBERT- Projecte de Convivència PdC


Incloure en la memòria anual la valoració de les actuacions realitzades per promoure l’educació inclusiva, elaborant, si es cau, propostes de millora.

Potenciar les xarxes de suport entre iguals (tutoria entre iguals, padrins i padrines d’aula…) per facilitar l’ acollida i integració de l’alumnat més vulnerable.

Preveure mesures organitzatives per atendre les necessitats educatives de tot l’alumnat (suport individual, suport en petit grup, agrupaments flexibles, docència compartida, ambients d’aprenentatge…) preferentment dins l’aula ordinària.

Organitzar i distribuir l'horari i el tipus d'atenció per part de la SIEI a tots els alumnes que atén de manera que en cada moment s'adoptin les mesures que beneficií més a les necessitats que presenten aquests alumnes.

Les mestres de SIEI seran les referents dels alumnes amb dictamen que tenim a les aules i de les seves famílies . També donaran suport als tutors amb eines perquè puguin fer un bon suport emocional i també eines que facilitin el seu aprenentatge.

Reconèixer l'heterogeneïtat com el criteri bàsic per construir grups classe.

PROPOSTES D’ACTUACIÓ A L’ENTORN 

Redistribuir l’alumnat en els centres de la zona amb criteris equitatius.

Organitzar conjuntament amb l’AMPA activitats i jornades que fomentin la convivència, el coneixement mutu entre les famílies i el respecte a la diversitat.

Implicar les institucions de la localitat en les activitats del centre i implicar-se en les activitats de les institucions de la comunitat , per crear una cultura de centre d’obertura a l’exterior.

Promoure la participació de l’alumnat i els seus representants en trobades i experiències que eduquen en la pràctica de valors cívics, democràtics i inclusius (consell dels infants, consell de delegats).

Treballar coordinadament amb els serveis educatius en relació amb l’alumnat amb necessitats educatives especials (EAP, ELIC, CREDA, CREDV, Serveis Socials Municipals, DGAIA).

17 ESCOLA MONSENYOR GIBERT- Projecte de Convivència PdC


Aprofitament dels recursos de la comunitat vinculats al centre, com el menjador, la biblioteca i les activitats extraescolars.

Organitzar la SIEI en funció de les demandes que hi hagi al municipi i/o zona propera per tal de donar atenció a tots aquells alumnes que ho necessitin.

PROPOSTES D’ACTUACIÓ A L’AULA 

Tenir una estratègia flexible d’assignació de llocs per seure a l’aula que

afavoreix

la coherència social del grup. 

Reorganitzar periòdicament els grups i/o llocs de treball dins l’aula per fomentar la relació entre l’alumnat.

Detectar les necessitats específiques dels alumnes (físiques, cognitives, afectives, relacionals i socials)

Planificar les sessions de classe perquè l’alumnat pugui demostrar les seves habilitats de maneres diferents: presentacions, debats, exposicions orals, treballs escrits, dibuixos, ús de la biblioteca, mitjans audiovisuals, treballs pràctics, ús de les TIC...

Promoure l’autoregulació de l’aprenentatge mitjançant la reflexió individual, en grup reduït i col·lectiva sobre l’assoliment dels objectius tant en grup com individualment.

Dur a terme activitats de docència compartida: dos professors amb un mateix grup d’alumnes.

Treballar a l’aula a partir d’expectatives positives cap a tot l’alumnat , evitant l’ús d’etiquetes.

Fer ús de mètodes d’aprenentatge cooperatiu (treball d’investigació, ensenyament recíproc, aprenentatge entre iguals, projectes compartits…)

Fomentar l’esperit crític per identificar, revisar i superar qualsevol situació de desigualtat.

Intervenir de manera ràpida i amb fermesa per erradicar actituds i expressions discriminatòries o qualsevol acte de violència.

Revisar les relacions que es donen dins l’aula , mitjançant sociogrames , per ajudar que siguin igualitàries i no discriminatòries. 18 ESCOLA MONSENYOR GIBERT- Projecte de Convivència PdC


4.1.5. EDUCACIÓ PER LA PAU L’educació per a la pau té com a objectiu fomentar una cultura de pau i no violència, juntament amb els valors que fan possible preservar i enriquir la vida de totes les persones.

PROPOSTES D’ACTUACIÓ

PROPOSTES D’ACTUACIÓ AL CENTRE 

Incloure en la carta de compromís educatiu els objectius i compromisos per a la creació i el manteniment d'un entorn de convivència i respecte en el centre.

Establir en el Pla d'acció tutorial mesures, estratègies i actuacions per al desenvolupament de la cultura de la pau en el centre.

Aprofitar les diades commemoratives per reflexionar sobre la pau i els drets humans.

Reforçar el treball en equip entre el professorat com un model de convivència.

Aprofitar els espais informals de l’alumnat per realitzar activitats de cohesió de grup i foment de la convivència (jocs cooperatius, activitats esportives no competitives, etc.).

Comprometre l’alumnat en l’organització i gestió d’activitats en la vida del centre (procés de millora del rendiment i la convivència, avaluació, manteniment i cura dels espais del centre, etc.).

PROPOSTES D’ACTUACIÓ A L’ENTORN 

Promoure entre les famílies la pràctica d’activitats culturals i de lleure de l’entorn com un element d’arrelament al territori i de cohesió social.

Promoure i valorar la participació i implicació de l'alumnat en les diferents entitats locals, culturals, esportives i cíviques. 19 ESCOLA MONSENYOR GIBERT- Projecte de Convivència PdC


PROPOSTES D’ACTUACIÓ A L’AULA 

Planificar i seqüenciar els continguts de l’educació per a la pau i sobre els drets humans a les diferents àrees curriculars.

Utilitzar els espais de tutoria per potenciar el respecte, el diàleg i la cooperació entre els companys com a base de l’educació per la pau.

Crear condicions per gaudir del silenci a l’aula com a espai de reflexió.

Fomentar la democràcia i la participació a través de l'organització de l'aula (càrrecs de responsabilitat, assemblees d’aula, etc.).

Revisar les relacions de poder, dins del clima de l'aula, per ajudar que siguin solidàries i equitatives.

Establir relacions entre l'alumnat que es basin en el reconeixement i el respecte mutu (tutoria entre iguals, apadrinament lector, etc.).

Fomentar l'esperit crític per identificar, revisar i superar qualsevol situació de desigualtat

4.1.6 EDUCACIÓ INTERCULTURAL L’educació intercultural és una resposta pedagògica a l’exigència de preparar la ciutadania perquè pugui desenvolupar-se en una societat plural i democràtica. Té com a finalitat última la igualtat en drets, deures i oportunitats de totes les persones, i el dret a la diferència en un marc de valors convivencials compartits. L’educació intercultural promou espais d’inclusió basats en la igualtat i la necessitat de compartir uns valors comuns que ajudin a conviure en una mateixa comunitat. També promou l’ús de la llengua catalana en un marc plurilingüe com un element de cohesió i igualtat d’oportunitats.

20 ESCOLA MONSENYOR GIBERT- Projecte de Convivència PdC


PROPOSTES D’ACTUACIÓ PROPOSTES D’ACTUACIÓ AL CENTRE 

Utilitzar canals de comunicació per compartir amb la comunitat escolar les experiències que es duen a terme en el centre, utilitzant si cal els ELIC per establir comunicació amb les famílies o oferir assessorament puntual al professorat.

PROPOSTES D’ACTUACIÓ A L’ENTORN 

Garantir que les famílies nouvingudes coneguin el funcionament del centre i del sistema educatiu català.

Promoure actuacions d’ acollida, acompanyament i suport a les famílies d'origen estranger.

PROPOSTES D’ACTUACIÓ A L’AULA 

Fer ús de mètodes d’aprenentatge cooperatiu i utilitzar el diàleg per facilitar la relació i el coneixement mutu.

Incorporar activitats que fomentin, des de l’esperit crític, la valoració de la pròpia cultura i la dels altres.

Intervenir de manera immediata i amb fermesa per erradicar actituds i expressions discriminatòries i reaccionar davant qualsevol acte de racisme i xenofòbia.

Realitzar a l’aula activitats prèvies a l’arribada i durant dos anys d’acollida per a facilitar la vinculació amb la nova realitat sociocultural de l’alumne acollit (cançons del lloc d’origen i d’acollida, situació al mapa, compartir tradicions socioculturals de l’aula...)

Aprofitar el 30' de lectura perquè els alumnes nouvinguts, individualment o en petit grups treballin amb les mestres d'EE tot allò que els pot facilitar la comunicació amb mestres i companys.

Fer un PII a tot l'alumnat nouvingut per tal d'incentivar la llengua i treballar les competències comunicatives. Aquest PII també es treballarà i es farà el seguiment a l'aula amb el tutor-a. Això de ben segur facilita la integració real d'aquest alumnat. 21 ESCOLA MONSENYOR GIBERT- Projecte de Convivència PdC


4.1.7 EDUCAR EN EL RESPECTE Considerem el respecte com la primera condició per saber viure i per posar les bases d’una autèntica convivència en pau. Aquest valor es fonamenta en la dignitat de la persona, que es dóna d’igual a igual i és compartida per tots. Tractem aspectes com ara l’educació per a la diversitat o la coeducació en coherència amb aquest valor. PROPOSTES D’ACTUACIÓ

PROPOSTES D’ACTUACIÓ DE CENTRE 

Fixem normes i límits clars que garanteixin el respecte entre l’alumnat i cap a tots els membres de la comunitat escolar

Farem servir sempre que sigui necessària la comissió de convivència que tenim al centre formada per representants dels pares, dels mestres i equip directiu. Aquesta comissió té la funció d'analitzar els conflictes greus que passen al centre i cercar una manera positiva i consensuada de donar solució.

PROPOSTES D’ACTUACIÓ A L’AULA 

Desenvolupar des de les diferents àrees, activitats curriculars que impliquin el respecte a l’expressió d’idees i opinions dels companys/es (debats, exposicions orals…)

Implicar l’alumnat en l’elaboració de normes de grup que promoguin un tracte atent i curós entre l’alumnat (evitar l’ús dels malnoms, sol·licitar les coses correctament, donar les gràcies…)

Potenciar la figura dels delegats i delegades com a una oportunitat per exercir el valor del respecte.

Treballar els elements bàsics de bona comunicació (saber escoltar i respectar el torn de paraula, saber demanar, saber disculpar-se, saber elogiar, saber rebre elogis…)

Utilitzar les reunions i assemblees de l’alumnat per promocionar el respecte com a valor bàsic per a la convivència. 22 ESCOLA MONSENYOR GIBERT- Projecte de Convivència PdC


4.1.8 EDUCAR EN L’ESFORÇ I LA RESPONSABILITAT L’esforç és la capacitat que tenim de treballar durant un temps continuat per aconseguir uns objectius determinats. En l’àmbit escolar, l’esforç constitueix la base fonamental perquè l’alumnat obtingui un major rendiment. El valor de l'esforç els ajudarà a ampliar al màxim les capacitats que porten dins per obtenir uns millors resultats. També els permetrà vèncer i superar els obstacles en els diferents àmbits de la seva vida. Entenem per responsabilitat la capacitat de dur a terme els compromisos adquirits i d’assumir les conseqüències dels seus actes. En l’àmbit escolar, es tractaria, doncs, d’aconseguir que l’alumnat es comprometi en el procés d’aprenentatge, és a dir, que sabés quins són els seus deures i dur-los a terme de la forma més autònoma possible. PROPOSTES D’ACTUACIÓ

PROPOSTES D’ACTUACIÓ DEL CENTRE 

Implicar la comunitat escolar en la cura i el manteniment del centre i el seu entorn.

Organitzar xerrades de persones vinculades al centre per orientar l’alumnat i incidir en la importància dels valors com a l’esforç i la responsabilitat en el seu desenvolupament personal i professional. Per exemple hi ha unes xerrades que fem de manera fixa en uns curs determinats: Internet segura als alumnes de 5è a càrrec dels mossos, seguretat vial també feta pels mossos pels alumnes de 1r i 6è.

23 ESCOLA MONSENYOR GIBERT- Projecte de Convivència PdC


PROPOSTES D’ACTUACIÓ A L'ENTORN 

Potenciar la participació dels docents en la formació de les famílies per tal de compartir experiències i donar continuïtat i coherència a la tasca educativa.

PROPOSTES D’ACTUACIÓ A L’AULA 

Elogiar les tasques realitzades i reconèixer l'esforç i la capacitat de superació.

Establir càrrecs a l'aula com una oportunitat per exercir el valor de la responsabilitat entre l'alumnat (delegat/da, material, llista, neteja, etc.)

Establir hàbits i rutines de treball (puntualitat, respecte al torn de paraula, planificació, realització de les tasques), i exigir a l'alumnat el seu compliment.

Fer ús de mètodes d'aprenentatge cooperatiu per potenciar el valor de l'esforç col•lectiu.

Fixar normes de conducta i límits clars per ajudar l'alumnat a controlar els seus impulsos i fomentar la responsabilitat.

Fomentar els processos d'autoavaluació i coavaluació entre l'alumnat

Fomentar la constància i l'esforç en la realització de les feines i l'adquisició dels objectius del propi aprenentatge.

Fomentar la tutoria entre iguals per educar en valors i compromís.

Potenciar la figura dels delegats i delegades com una oportunitat per exercir el valor de la responsabilitat.

Potenciar les assemblees d'aula com una oportunitat per exercir el valor de la responsabilitat.

24 ESCOLA MONSENYOR GIBERT- Projecte de Convivència PdC


4.2. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 4.2.1 MEDIACIÓ -gestió positiva dels conflictes La mediació és un procés de gestió positiva de conflictes. Quan es produeix un conflicte no es tracta de guanyar o perdre, sinó d’intentar arribar a un acord consensuat i cooperatiu. Els processos de mediació resulten especialment efectius a l’hora de gestionar els conflictes que es produeixen entre persones que mantenen una relació quotidiana. Es pot oferir prèviament i com a alternativa a la sanció, o també amb posterioritat, quan la sanció s’ha fet necessària i inevitable, com a estratègia i reparació o de reconciliació per restablir la confiança. La metodologia serà de caire socioafectiu . PROPOSTES D’ACTUACIÓ

PROPOSTES D’ACTUACIÓ AL CENTRE Analitzar els conflictes que es donen al centre i fer-ne el retorn al professorat com a punt de partida del debat i la reflexió per valorar i millorar l’educació en la gestió positiva dels conflictes. A l’escola mirarem de resoldre els conflictes de la manera següent:

a) deixant que totes les parts s’expressin i escoltant-les amb atenció i respecte. b) no fent que el conflicte sigui més gros per la nostra gestió deficient o pels nostres prejudicis. c) amb el convenciment que podem arribar a entendre’ns i acceptar la nostra part de responsabilitat. d) amb la voluntat de reparar el mal que s’ha fet o de compensar la víctima d’alguna manera. e) amb el propòsit ferm de no repetir la falta comesa.

25 ESCOLA MONSENYOR GIBERT- Projecte de Convivència PdC


Partint d’aquests principis pensem que:

a) Considerarem una falta tota aquella actitud o tots aquells fets que dificultin la convivència a l’escola, tant si afecten les persones que en formen part com les instal·lacions, el mobiliari i l’entorn. b) Qui ha comès una falta s’haurà de responsabilitzar, seguint les indicacions, si calen, del tutor, de la tutora, de qualsevol altre adult o del grup classe, de resoldre el problema que ha creat. Sempre que es pugui hi haurà una relació estreta entre la falta comesa i la seva reparació. c) El diàleg serà un dels instruments més importants per iniciar la resolució dels conflictes. d) Si la falta és greu se n’haurà d’informar a l’equip de cicle, als pares, a l’equip de coordinació, a l’equip directiu o a la comissió de convivència. e) En cap cas es podran aplicar sancions que comportin alguna humiliació o algun maltractament físic o psíquic. f) Si el tutor o la tutora ho considera oportú s’haurà d’informar a la família de la falta que ha comès el seu fill o la seva filla. Segons la gravetat de la falta es comunicarà a través de l’agenda, per via telefònica o per entrevista personal. g) Un cop resolt el conflicte caldrà que tothom se n’oblidi, sobretot del responsable. h) No podem fer fora de l’aula un nen o una nena per un temps massa llarg. Si cal apartar-lo del grup per una estona llarga haurem de deixar-lo a càrrec del mestre o de la mestra d’una altra classe.

PROPOSTES D’ACTUACIÓ A L’ENTORN 

Promoure i valorar la participació i implicació de l’alumnat en les diferents entitats locals, culturals, esportives i cíviques

26 ESCOLA MONSENYOR GIBERT- Projecte de Convivència PdC


PROPOSTES D’ACTUACIÓ A L’AULA 

Introduir l’assemblea de classe com a espai de diàleg on tractar conflictes vinculats a la convivència i al treball escolar.

Incrementar, a la classe, el treball cooperatiu i el treball per projectes.

Coordinar- se a nivell d'equip docent respecte a les actuacions i les estratègies a dur a terme a l'aula.

Donar a conèixer a l'equip docent els protocols d'intervenció enfront els conflictes

Incloure en les reunions d'equip docent l'anàlisi de conflictes, les possibles causes i les propostes de millora.

4.2.2 ABSENTISME Seguim el protocol d'absentisme que es va elaborar al municipi de Sant Fruitós i el que tenim a tots els centres.

5.ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 5.1 PARTICIPACIÓ És important manifestar sempre la pròpia opinió, argumentant-la i en el moment adient. Cal respectar sempre totes les persones malgrat no estar d’acord amb les seves opinions o idees. La democràcia necessita que els acords presos en el grup o a la classe s’acompleixin.

27 ESCOLA MONSENYOR GIBERT- Projecte de Convivència PdC


PROPOSTES D’ACTUACIÓ

PROPOSTES D’ACTUACIÓ AL CENTRE 

Promoure l’elaboració de projectes compartits.

Regular la transferència periòdica de la informació a tota la comunitat educativa del centre a través de diferents mitjans.

Organitzar la participació activa de les famílies en la vida del centre.

Compartir la pàgina web i la revista del centre amb tots els membres de la comunitat educativa.

Preveure un espai per escoltar i debatre les propostes de cada estament del centre en el Consell escolar.

Afavorir una estructura de participació de l’alumnat en la vida del centre ( Consell de delegats)

i implicar-los en els processos d’avaluació de les activitats

(autoavaluació i avaluació entre iguals). 

Valorar i tenir en compte les activitats voluntàries impulsades per l’alumnat (Music Corner per exemple)

Dinamitzar les associacions del centre (associació esportiva escolar, associació d’exalumnes, AMPA, i altres).

Donarem a l’assemblea de classe un espai propi en l’horari escolar. Cal prendre seriosament els procediments i els acords de l’assemblea de classe. Perquè l’assemblea de classe funcioni bé cal tenir en compte un seguit d’aspectes importants: ▪

Mecanismes de recollida dels temes que s’han de tractar: bústia, taulell d’anuncis...

Nomenament de les persones que tenen funcions essencials en el debat: moderador, secretari, ...

Lectura i aprovació de l’acta.

Procediment per aconseguir la paraula.

28 ESCOLA MONSENYOR GIBERT- Projecte de Convivència PdC


Compromís de manifestar les pròpies opinions i respectar les dels altres.

Mecanismes de decisió: recerca de consens, ús del vot, ...

Mecanismes que serveixin per posar de relleu el significat dels acords: ferlos públics, comentar-los a les altres classes, penjar-los a la cartellera de la classe, ...

De 2n a 6è de primària hi haurà un delegat escollit entre els alumnes de la classe i un delegat suplent que el substituirà en cas d’absència. El delegat haurà de representar la seva classe a l’assemblea de delegats d’escola.

El Consell de delegats de l’escola és la reunió de tots els delegats de classe amb l’equip directiu. Es reuniran un cop al trimestre. En constituir-se es nomenarà un moderador i un secretari que estendrà les actes. L’assemblea de delegats discutirà tots aquells temes que afectin la vida escolar dels alumnes, incloent propostes de canvi, d’organització, ...

PROPOSTES D’ACTUACIÓ A L’ENTORN 

Participar en els mitjans de comunicació per difondre l'actualitat del centre.

Promoure la participació de l'alumnat i els seus representants en trobades i experiències que eduquen en la pràctica de valors cívics i democràtics (Consell dels infants, Consell de joves, trobades comarcals de delegats, audiències públiques, etc.)

PROPOSTES D’ACTUACIÓ A L’AULA 

Implicar l’alumnat en el seguiment i en els processos d’avaluació de les activitats d’aula

Conèixer les dinàmiques a l'aula (relacions entre alumnes, petits grups naturals, etc.) i tenir-les en compte en la programació i realització de les activitats.

29 ESCOLA MONSENYOR GIBERT- Projecte de Convivència PdC


Debatre a l'aula el paper i el perfil significatiu dels delegats i delegades.

Fomentar els processos d'autoavaluació entre l'alumnat.

Promoure l'elaboració de projectes compartits entre l'alumnat.

5.2 COMUNICACIÓ La importància de la comunicació ens porta a la necessitat de donar veu a tots els participants. L'educació és un procés essencialment comunicatiu que fa possible l' intercanvi, la deliberació, el respecte a les idees dels altres, contribuint d'aquesta manera a l'acceptació de la diversitat i de les diferències com la via fonamental per construir la convivència harmoniosa i democràtica entre les persones. I quan eduquem o formem en un procés bidireccional de comunicació, el nostre alumnat trasllada a les seves vides i als seus entorns familiars i comunitaris els valors del diàleg i de la cooperació. PROPOSTES D’ACTUACIÓ

PROPOSTES D’ACTUACIÓ AL CENTRE 

Incloure en el Pla de Formació de centre actuacions formatives per a la millora de l'ús i gestió de canals virtuals de comunicació (xarxes socials, blocs, web, correu electrònic, etc.).

PROPOSTES D'ACTUACIÓ A L'AULA 

Fomentar la tutoria entre iguals per facilitar la comunicació amb alumnat nouvingut o amb altres necessitats



Potenciar la figura de mare o pare delegat d'aula com a vehicle de comunicació i informació a les famílies

I també són vàlides totes i cadascuna de les actuacions que proposem en els apartats anteriors.

30 ESCOLA MONSENYOR GIBERT- Projecte de Convivència PdC


5.3 ACOLLIDA Tenim un Pla d' acollida de centre en el que s'exposen les actuacions a fer en l'acollida d'alumnes, famílies i professorat nou que arriba al centre.

5.4 NORMA ACTUACIONS AL CENTRE 

Definir en les NOFC les mesures correctores, sancionadores i educadores corresponents a l' incompliment de les normes.

Difondre les normes de convivència amb un llenguatge que sigui accessible a totes les persones de la comunitat escolar.

Elaborar un protocol d'intervenció per a l'aplicació de les normes de convivència en la vida ordinària del centre.

Promocionar la creació d'òrgans de debat per escoltar les propostes dels alumnes en l'elaboració de les normes i que es faciliti la presa de consciència de la seva importància.

ACTUACIONS A L'ENTORN 

Donar a conèixer a les famílies les Normes d'organització i funcionament de centre (NOFC).

Facilitar la participació de les famílies en l'elaboració i gestió de la norma (consell escolar, comissió de convivència, comissions mixtes de treball, etc.).

Facilitar la participació dels alumnes en els consells escolars municipals per poder formar part de les comissions que treballin les normes més genèriques de la ciutat.

31 ESCOLA MONSENYOR GIBERT- Projecte de Convivència PdC


ACTUACIONS A L'AULA 

Donar la possibilitat als alumnes que realitzin una autoavaluació del compliment de les normes mensualment.

Fer activitats per conèixer i interioritzar les normes d'aula i de centre (teatralitzacions, seqüències de còmics, etc.) utilitzant recursos apropiats per al grup.

Potenciar els Consells de delegats com a òrgans que poden fer el seguiment de les normes i la seva aplicació.

Promocionar la creació d'òrgans de debat entre alumnes, consell de delegats, que facilitin el diàleg i la presa de consciència de la importància de les normes.

5.5 ESTRUCTURA I GESTIÓ DE RECURSOS A l'escola intentem organitzar els temps i els espais tenint molt present com va definir els aquests eixos temàtics tan importants en Josep M. Jarque, pedagog i activista que sempre va treballar per la inclusió. Inclusió: L’escola inclusiva no és una nova forma d’educació especial destinada als alumnes amb necessitats educatives especials. Personalització:En un sistema educatiu inclusiu cada alumne és singular. És la seva singularitat la que crea la diversitat del grup amb qui comparteix i enriqueix el seu aprenentatge. Obertura:Els mestres i professors són el nucli de l’escola inclusiva; i els pares, l’entorn social i els recursos humans, tècnics i materials corresponents, en són els col·laboradors necessaris.

32 ESCOLA MONSENYOR GIBERT- Projecte de Convivència PdC


Q u al it at : Re spo nd re d e f o rma pe rso n alit z ad a al d ret a l’ed ucació i l’a p r e ne nt at ge de to t s e ls alu mn e s n o é s u na qü e stió d e la q u an t it at de r e cu r so s q u e s’h i d est in en , sinó d e co m aq u e st s, tant e ls o rd in aris co m e ls e sp e cials, assu me ixe n i s’ad ap t en als re qu e rimen t s d ’u na e sco la in clu siva. Res p o s t a : E l sist e ma e du cat iu no po t classif icar e ls alu mn es p e r raó d e le s se ve s discap acitat s o d e l se u e nt o rn so cial, sinó d ’aco rd amb la r e sp o st a e sco lar i ed u cat iva q ue re p cad a alu mn e se gon s la se va sin gu la rit at . E q u it at : L’eq u it at en l’e sco larit z ació en ce n t re s pú b lics i con ce rt at s de l’a lu m n at amb n e cessit at s ed u cat ive s esp e cials i e sp e cíf iq ue s é s im p r e scind ib le p er al f un cio n ame nt d e l sist e ma e du cat iu inclu siu .

Es prioritzaran els desdoblaments i suports en grups especialment nombrosos i/o amb dificultats importants i /o amb alumnes amb NESE, començant pels cursos més baixos. Si parlem d'activitats prioritzarem els reforços/suports en català, matemàtiques , projectes i ambients d'aprenentatge. A la nostra escola sempre hem donat especial importància a cuidar l'atenció a tots aquells alumnes que tenen unes necessitats especials i específiques a tots nivells (psicològic, afectiu, social, de mobilitat...) És per això que quan es pensa l'horari de cada curs , per poder fer l'esquelet més general sempre es fa conjuntament la cap d'estudis i les mestres d'EE, MALL i ara SIEI. Totes les hores que cada curs es programen per atendre la diversitat s'aniran valorant i avaluant , sobretot a les avaluacions i sempre que sigui convenient es podran reprogramar segons els avenços i canvis del moment. Prioritàriament s'atendran als alumnes dins l’aula ordinària el màxim d’hores possible (bé sigui amb dues mestres dins l’aula, amb grups heterogenis reduïts...). S'aprofitarà cada estona del dia per donar l'atenció que ens sembli més adequada. Les mitges hores de lectura del matí

es podran atendre els alumnes nouvinguts per donar vocabulari i 33

ESCOLA MONSENYOR GIBERT- Projecte de Convivència PdC


llenguatge que els ajudarà a sentir-se integrats més ràpidament i els ajudarà a comunicarse amb els seus companys. També seran estones per fer l'acompanyament individual d'alumnes de SIEI, donant-los un suport afectiu, organitzatiu i aportant-los tranquil·litat per encarar el dia. Es programaran un parell d'hores de català de manera que es puguin fer diferents grups menys nombrosos i així poder donar una atenció més personalitzada i adequada. Els Plans individualitzats en principi els elaboren les mestres d’EE, coordinant-se amb els tutors i tutores. Aquests , juntament amb tots els mestres que passen per l’aula han de tenir molt present el PI de cada alumne i fer el seguiment ja que l’avaluació d’aquests alumnes es farà en funció del PI. Per tal que hi hagi una comunicació fluïda entre els mestres i que els alumnes que necessiten més ajut la tinguin, cada mestra d'Educació Especial (en tenim 4 : EE,MALL,SIEI i tècnica d'Educació Especial) estarà en un cicle diferent per tal de recollir i donar propostes, valoracions, idees. Elles faran de pont entre els cicles i la CAD on també hi ha la cap d'estudis , la professional de l'EAP i un cop al trimestre la treballadora social de l'ajuntament (tot i que amb ella tenim un continu contacte via telèfon i correu electrònic). També hem de tenir en compte que aquest curs tenim els dilluns una comissió d’inclusió i innovació que hauria de tenir com a prioritat recolzar els tutors de cada cicles tant en l’elaboració i recerca de materials perquè els alumnes amb NESE puguin treballar bé a dins l’aula, com en el recull, l’organització del material i la programació dels ambients que posem en pràctica aquest curs o bé que voldrem iniciar el curs vinent . Aquesta comissió i la CAD lògicament seran complementàries. Cal que tots i totes : mestres i alumnes treballem de la manera més relaxada possible i tots els alumnes puguin anar avançant de manera positiva.

34 ESCOLA MONSENYOR GIBERT- Projecte de Convivència PdC


6. MARC NORMATIU 

La Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106) estableix a l’article 121 apartat 2n, l’obligatorietat que tots els centres elaborin un Pla de Convivència i l’incloguin dins el Projecte educatiu de centre.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, determina en el seu article 30 que tots els membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima escolar i el deure de facilitar-lo amb llur actitud i conducta en tot moment i en tots els àmbits de l’activitat del centre.

D’altra banda el Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i

regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya

reforça el caràcter educatiu que han de tenir el processos i les accions que

s’emprenguin, tant per prevenir com per corregir conductes inadequades, amb la

finalitat de satisfer el dret al desenvolupament personal i el deure d’aprendre i mantenir actituds de responsabilitat per a resoldre conflictes de convivència.

Els Decrets 142/2007 i 143/2007 de 26 de juny (DOGC núm. 4915), d’ordenació dels ensenyaments d’educació infantil i primària i de secundària obligatòria, estableixen que cada centre en el projecte educatiu especificarà els principis bàsics per al desenvolupament curricular i el tractament transversal en les diverses matèries dels objectius de l’educació per la ciutadania i els drets humans.

Documents d'organització i gestió del centre

35 ESCOLA MONSENYOR GIBERT- Projecte de Convivència PdC


7. ANNEXOS 7.1. PLA ACCIÓ TUTORIAL 7.2 PROGRAMACIÓ EDUCACIÓ SOCIOEMOCIONAL

36 ESCOLA MONSENYOR GIBERT- Projecte de Convivència PdC

Profile for Escola Monsenyor Gibert

Projecte de Convivència - Abril 2020  

Projecte de Convivència - Abril 2020  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded