PGA Curs 2020-2021 sense annexos

Page 1

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

E ESSCCO OL LA AM MO ON NSSE EN NY YO OR RG GIIBBEERRTT SSAANNTT FFRRUUIITTÓÓSS DDEE B BAAGGEESS C CUURRSS 22002200--22002211

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

1


ÍNDEX 1. ÀMBIT ORGANITZATIU 1.1.

Consell Escolar

pàg. 4

1.2.

Equip de direcció

pàg. 7

1.3.

Equip docent / altres professionals

1.3.1. Claustre de mestres

pàg. 10

1.3.2. Altres professionals

pàg. 11

1.3.3. Objectius, actuacions i temporització

pàg. 12

1.3.4. Organització de grups estables

pàg. 13

1.3.5. Criteris organitzatius dels recursos NESE

pàg. 14

1.4.

Horari escolar

pàg. 15

1.5.

Alumnat

pàg. 15

1.6.

Calendari escolar

pàg. 15

2. ÀMBIT PEDAGÒGIC 2.1.

Objectius generals d’acord amb el PdD

pàg. 16

2.2.

Indicadors de centre curs 2020-2021

pàg. 16

2.3.

Objectius i actuacions pel curs 2020-2021

2.3.1. Objectius i actuacions per l’equip de coordinació pedagògica

pàg. 19

2.3.2. Objectius i actuacions per cicles

pàg. 20

2.3.3. Objectiu concret de millora de cada cicle

pàg. 21

2.4.

Consolidació dels projectes de continuïtat

2.5.

Projecte General d’Escola

2.5.1. Projecte LA METEOROLOGIA 2.6.

Pla d’atenció a la diversitat

pàg. 28

pàg. 37 pàg. 38

2.6.1. Suport, reforços i atenció individualitzada

pàg. 40

2.6.2. Pla d’actuació de l’ EAP 2019-2020

pàg. 43

2.7.

Sessions d’avaluació dels alumnes

pàg. 48

2.8.

Comissions de mestres

pàg. 51

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

2


2.8.1. Comissió inclusió / innovació

pàg. 51

2.8.2. Comissió festes

pàg. 51

2.8.3. Comissió web i noves tecnologies

pàg. 52

2.8.4. Comissió anglès

pàg. 53

2.8.5. Comissió riscos laborals

pàg. 54

2.8.6. Comissió colònies

pàg. 55

2.8.7. Comissió laboratori

pàg. 56

2.8.8. Comissió CAD Atenció a la diversitat

pàg. 57

2.9.

Exclusives de mestres

pàg. 58

2.10. Llibres de text curs 19-20

pàg. 59

2.11. Sortides i colònies escolars curs 19-20

pàg. 62

2.12. Programa salut escolar

pàg. 63

3. RELACIÓ FAMILIA-ESCOLA 3.1.

Reunions de pares inici

pàg. 64

3.2.

Entrevistes

pàg. 64

3.3.

Informes

pàg. 65

3.4.

AMPA

pàg. 65

4. ALTRES SERVEIS 4.1.

Servei de menjador

pàg. 69

4.2.

Servei de transport

pàg. 71

4.3.

Servei despertador

pàg. 72

5. ANNEXOS 5.1.

Horaris d’equip directiu

pàg. 74

5.2.

Horaris d’espais condicionats pel COVID

pàg. 74

5.3.

Torns de vigilància de pati

pàg. 75

5.4.

Horaris dels mestres i dels alumnes de l’escola

pàg. 76

5.5.

Aprovació PGA

pàg. 104

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

3


1.ÀMBIT ORGANITZATIU 1.1.

CONSELL ESCOLAR

Composició del Consell Escolar  Equip directiu   

President: Albert Canudas Cap d’estudis: Pepa Asensio Secretària: Elena Magem

 Representant de l’Ajuntament: 

Felip Echarri

 Representants del claustre de mestres:      

Sílvia Suárez Anna Piella Manel Meléndez Magda Molero Eugènia Aparicio Gemma Garcia

 Representants dels pares:     

Jaume Mas Simon Mireia Pesarrodona Ribera Anna Sotorra Vila Marta Requena Campos Maria Carme Tripiana López

 Representant de l’AMPA: 

Jose Miguel Cabello Ayala

 Representant del personal d’administració i serveis: 

Rosa Hernández Codina

Les reunions del Consell Escolar són bimensuals, de forma ordinària, els dilluns de 17 a 19 del vespre.

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

4


Comissions del Consell Escolar Hi ha tres comissions específiques del Consell Escolar que es reuneixen, amb caràcter extraordinari, per resoldre temes urgents.  Comissió de convivència: President: Albert Canudas Representant de pares: Mireia Pesarrodona, Marta Requena Representant de mestres: Anna Piella, Manel Meléndez Secretària: Elena Magem  Junta econòmica: President: Albert Canudas Representant de pares: Jaume Mas Representant de mestres: Gemma Garcia Representant Ajuntament: Felip Echarri Secretària: Elena Magem  Junta permanent: President: Albert Canudas Representant de pares: Maria Carmen Tripiana Representant de mestres: Magda Molero, Pepa Asensio Secretària: Elena Magem OBJECTIUS I ACTUACIONS El Consell Escolar del centre com a òrgan de participació de la comunitat escolar, portarà a terme les competències que li corresponen. Estar informat de la programació general anual (PGA) del centre i vetllar perquè s’acompleixi. Vetllar pel bon funcionament dels serveis complementaris: menjador, transport i personal no docent. 

Seguiment d’aquests serveis, recollida d’incidències i recerca de solucions als possibles problemes que puguin sorgir.  Valoració del servei de l’empresa “SERHS FOOD, SL” del menjador escolar.  Vetllar perquè el transport escolar es faci tenint en compte la normativa vigent. Aprovar el balanç econòmic de l’any 2020 i el pressupost de l’any 2021 

Revisió, valoració i priorització de les necessitats del centre.

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

5


Valorar l’activitat general del centre, administrativa i docent. 

Rebre informació del període de preinscripcions, de les vacants de cada nivell i de les admissions.  Aprovació de les activitats extraescolars de l’ AMPA i, si s’escau de les actuacions que realitzen a l’escola.  Seguiment de l’acompliment de la normativa general del centre i en particular referent a la COVID en la seva aplicació dels alumnes i/o famílies que la incompleixin. Promoure el bon ús de les instal·lacions i vetllar per la seva conservació.   

Seguiment de l’estat de conservació de la infraestructura. Seguiment del pla de manteniment i millora de les instal·lacions de l’edifici. Vetllar per tal que l’ús dels espais escolars per a activitats no docents realitzades fora de l’horari escolar, interfereixi el mínim possible en les activitats escolars i/o docents.

Aprovar l’horari escolar, els dies de festa i els dies de lliure disposició del curs 2020-2021 

Revisió i aprovació, si s’escau, de les propostes del claustre i del Consell Escolar municipal sobre l’horari escolar, els dies de festa i els dies de lliure disposició del curs 2020-2021, tenint en compte les disposicions del Departament.

Facilitar la informació en els diferents sectors dels membres del Consell Escolar.  

Recollida, dels diferents sectors, dels punts a incloure en l’ordre del dia de les reunions. Facilitació dels documents que s’hagin de discutir a les reunions, per qualsevol dels sectors: equip de direcció, pares, AMPA, Ajuntament i personal de serveis.

Ésser informat dels resultats de les proves de competències bàsiques i de quines actuacions es duen a terme per tal de millorar-los. Informar de la memòria del centre del curs 2019-2020 

Revisió i comentari de la memòria del centre en l’última reunió del Consell.

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

6


1.2.

EQUIP DE DIRECCIÓ

Composició Director: Albert Canudas Cap d’estudis: Pepa Asensio Secretària: Elena Magem Organització i funcionament L’equip directiu destina l’horari a:    

Les tasques pròpies del càrrec. Coordinació EAP/Serveis Socials. Relacions externes: Departament, AMPA, Ajuntament, Consell Comarcal, Biblioteca i altres escoles. Classes a EI, CI i CM  Director: reforç a CM.  Cap d’estudis: reforç a 5è i p3  Secretària: Per baixa de maternitat la substituta farà tot l’horari laboral fent reforç a P5 i 1r.

OBJECTIUS I ACTUACIONS Dur a terme l’organització, gestió i administració del centre que els corresponen per llei. 

Compliment de les tasques corresponents als càrrecs de director, cap d’estudis i secretària.  Vetllar perquè al centre se segueixin les mesures Covid. Coordinar les activitats del centre.      

Acollida de mestres i personal no docent que s’incorporen de nou al centre. Adjudicació de cursos, coordinadors de cicle, d’informàtica, de LIC i de riscos laborals. Distribució dels diferents espais escolars en funció de les possibilitats. Coordinació i elaboració dels horaris tenint en compte els protocols Covid. Organització i coordinació a l’hora d’elaborar la PGA i la memòria. Seguiment del compliment dels acords del Consell Escolar, del Claustre i del Consell Escolar Municipal.  Elaboració del butlletí de juny "Informacions generals d'escola". Vetllar perquè al centre se segueixi una línia pedagògica comú, revisant-la i millorant-la quan es vegi la necessitat.  

Planificació del treball pedagògic del curs. Realització de trobades setmanals amb els coordinadors de cicle .

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

7


Vetllar perquè se segueixi correctament el procés de preinscripció i matriculació. Vetllar per l’absentisme escolar.   

Seguiment de les faltes d’assistència dels alumnes per part dels mestres. Recollida de dades durant els períodes: setembre-febrer i març-maig. Seguiment del protocol per a la prevenció i la intervenció en l’absentisme escolar a la comarca del Bages.

Aprovar el pla d’acció tutorial i informar del pla TAC Mantenir la comunicació i col·laboració amb l’AMPA. 

Seguiment i col·laboració en les activitats de l’AMPA, vetllant per a la continuïtat de les tasques d’organització respecte el centre (gestió econòmica de sortides i activitats extraescolars).  Realització de trobades periòdiques o sempre que convingui amb la junta de l’AMPA , que aquest curs serà per videoconferència. Coordinar les actuacions dels serveis educatius al centre.  

Participació en el procediment de priorització d’alumnes d’EE i SIEI Canalització de les demandes de les famílies, els tutors, mestra d’EE i la mestra Audició i llenguatge i mestre SIEI  Contacte i intercanvi d’informació amb serveis socials de l’Ajuntament.  Coordinació de la Comissió de l’atenció a la diversitat (CAD) per revisar i organitzar els diferents suports segons les necessitats educatives del centre. Vetllar pel bon funcionament dels serveis complementaris: menjador, transport i personal no docent.  

Aplicació de la normativa respecte a menjador, transport i extraescolars. Informació a les famílies i control dels ajuts individuals de menjador atorgats pel Consell Comarcal.  Concreció i coordinació dels horaris i les tasques de l’auxiliar administrativa.  Concreció dels horaris i les tasques del conserge (Ajuntament i escola).  Concreció dels horaris i les tasques de la TEI i la TEE. Col·laborar amb la coordinadora de riscos laborals en les actuacions que es proposi portar a terme en el seu pla de treball.  

Informació sobre les noves mesures sobre funcionament Covid Preparació de protocols d’actuació Covid a mestres, famílies i alumnes

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

8


Vetllar pel manteniment de la infraestructura i dels equipaments de l’escola.   

Coordinació amb els diferents representants de l’Ajuntament, tècnics i responsables. Informació i tramitació dels desperfectes a l’encarregat de manteniment. Coordinació amb l’Ajuntament per l’execució de les obres que s’hagin de realitzar, en relació al nou pla de manteniment i millora de l’escola .

Vetllar per les subvencions que atorga l’Ajuntament.  

Presentació de les sol·licituds i justificacions en els terminis donats. Coordinació amb els diferents representants de l’Ajuntament.

Vetllar perquè les famílies amb necessitats econòmiques o socials rebin l’atenció necessària.  

Coordinació amb la treballadora social municipal i el centre d’assistència primària. Demanda de col·laboració en casos d’absentisme escolar a l’ EAP i als serveis d’assistència social del municipi.  Vetllar per tal que totes les famílies amb necessitats econòmiques i/o socials facin els passos necessaris per demanar tots els ajuts disponibles.  Oferir, quan calgui, terminis de pagament de la quota de material a les famílies amb necessitats. Promocionar l’escola a l’exterior i vetllar per la bona imatge del centre.    

Participació en la Festa de l’Arròs. Participació i col·laboració en la Festa de Final de curs organitzada per l’ AMPA. Participació en la marató de TV3 i la setmana del medi ambient. Obertura de l’escola al poble (cartells, invitacions personals, ...) per la Setmana Cultural, sempre que ens ho permeti la Covid.

Elaborar la memòria del centre. 

Revisió, valoració i recull de propostes de millora i realització de la memòria del curs 2020-2021 per poder valorar-la a l’última reunió del Consell Escolar.

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

9


1.3.

EQUIP DOCENT / ALTRES PROFESSIONALS

1.3.1. CLAUSTRE MESTRES CURS EDUCACIÓ INFANTIL P3A P3B P4A P4B P5A P5B

TUTORIA

ALTRES MESTRES DEL CICLE

TXELL MORENO ISABEL CABA EUGÈNIA APARICIO CARME GIRVENT ELI CANO MAGDA MOLERO / MARIONA CARRERAS

Reforç: Roser Bransuela TEI: Rosa Vila Mestra: Sílvia Mesa Mestra Noelia Peña

SILVIA SUÁREZ GEMMA MAJORAL PATRICIA MORA / JULIA GAVILAN GEMMA GARCIA

Anglès i Castellà: Dolors Fernández Mestra : Noelia Peña Educadora E.E: Ares Espinós

CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA 1rA 1rB 2nA 2nB

CICLE MITJÀ DE PRIMÀRIA 3rA 3rB 4tA 4tB 4tC

ANNA PIELLA TONI TORRES PILAR ADELL MONTSE BARCONS / MERITXELL SELLARÉS SANDRA RODRIGUEZ

Educadora E.E: Ares Espinós E.Física i suport: Manel Melendez

CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA 5èA 5èB 6èA 6èB

Programació General Anual.

JOAN PIELLA AINA CARBONÉS / DOLORS MARTINEZ SILVIA CARPENA TINA BARTUMEUS / DIMITRI LOMBARDO

Siei i suport: Eli Habimana Anglès i E.F: Albert estrada Educadora E.E: Ares Espinós

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

10


COORDINACIONS

ESPECIALISTES

Educació infantil: SÍLVIA MESA Cicle inicial: GEMMA GARCIA Cicle mitjà: ANNA PIELLA Cicle superior: SÍLVIA CARPENA

Anglès: ALBERT ESTRADA Música: TONI TORRES Educació física: MANEL MELÉNDEZ Educació especial: ANNA PIELLA Audició i llenguatge: GEMMA MAJORAL Logopeda: ELISENDA RIBÓ Siei: ELISABET HABIMANA Educ. Social: ARES ESPINÓS

CÀRRECS I COMISSIONS

Direcció: Albert Canudas

Comissió pedagògica: Pepa Asensio, Anna Piella, Silvia Mesa, Gemma Garcia i Sílvia Carpena.

Cap d’estudis: Pepa Asensio

Comissió Laboratori: Joan Piella. Comissió d’atenció a la diversitat: Gemma Majoral, Anna Piella ,Pepa Asensio, Eli Habimana, Ares Espinós, Sol Camps (EAP) i Marta Mora.

Secretària: Elena Magem

Comunicació / informàtica: Albert Canudas, Gemma Majoral i Albert Estrada

CAD: Anna Piella, Gemma Majoral, Anna Ortigués, EAP, Eli Habimana, Ares Espinós i Pepa Asensio

Colònies: Cristina Vaca, Elena Magem i Isabel Caba.

Coordinació riscos laborals: Magda Molero

1.3.2.

ALTRES PROFESSIONALS

Administrativa: Cristina Vaca TEI: Rosa Vila

Conserge: Enric Rafart i Marcel

Cuinera: Isabel Tarrés Coordinador menjador: Roser G.

Personal de neteja: Asunción Sánchez, Rosa Maria Hernández, Carmen Expósito i Sílvia Jiménez

EAP: Laura Massegú

Monitora de transport: Sonia Arroyo

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

11


Monitores de menjador: Magda B., Ester Monitora d’hora despertador: Mary dos P., Dolça R., Roser G., Laia C. i Modesta R. Santos Tècnic Informàtic del Departament: Antonio Lobato

Inspectora: Helena González

1.3.3. OBJECTIUS , ACTUACIONS I TEMPORITZACIÓ El Claustre de mestres del centre com a òrgan de participació d’aquests en la gestió i la planificació educativa de l’escola, portarà a terme les funcions que li corresponen. Participar en les comissions i coordinacions necessàries pel bon funcionament del centre (Al llarg del curs) 

Valoració de les necessitats del centre i de la disponibilitat de l’equip de mestres.

Participació i coresponsabilitat en les tasques i espais col·lectius.

Actuar de forma participativa i corresponsable en la vida col·lectiva del centre (Al llarg del curs) 

Proposta dels dies de lliure disposició.

Proposta i posada en funcionament dels protocols COVID pel bon funcionament del centre.

Posada en funcionament de l’organització dels grups estables tenint en compte la normativa COVID

Participació en l’avaluació interna dels aspectes decidits pel present curs.

Organització de l’atenció a la diversitat per part de la Comissió d’Atenció a la diversitat.

Aprovació dels projectes TAC i el pla d’acció tutorial.

Posada en pràctica i valoració de:

Trenta minuts de lectura diària Reciclatge a l’escola “Els dimecres fruita” Fruita a l’escola programa de la Diputació

La ràdio a l’escola Participació en el treball per projectes de l’àrea de medi natural, social i cultural.

Aquest curs hem reduït els petits projectes degut a les mesures adoptades per la pandèmia.

Vetllar perquè tots els alumnes disposin de wifi i ordinador en cas de confinament.

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

12


Participar, a través dels seus representants, en el Consell Escolar del centre (Al llarg del curs) 

Proposta de temes concrets a tractar.

Informació dels temes tractats, per part d’un representant dels mestres, intentant d’agilitzar el traspàs d’informació.

Participar, a través dels seus representants, al Consell Escolar Municipal (Al llarg del curs) 

Proposta de temes a tractar al CEM i traspàs d’informació.

Valorar les reunions del claustre de mestres: funcionament, periodicitat, temes tractats, etc... i fer propostes de cara al proper curs, que constaran en la memòria.

1.3.4. Organització dels grups estables Curs 2020-2021 CICLE NIVELL GRUP

Nº ALU MN ES

PROFESSORAT ESTABLE

EI P3A

21

Txell Moreno

EI P3B

21

Isabel Caba

EI P4A

15

EI P4B

14

EI P5A

22

EI P5B

22

Eugènia Aparicio M.Carme Girvent Magda Molero (substituida per mariona Carrera) ELi Cano

CI 1rA

23

Sílvia Suárez

CI 1rB

22

CI 2nA

16

Gemma Majoral Patricia Mora

CI 2nB

17

Gemma Garcia

CM 3rA

16

Anna Piella

CM 3rB

16

Toni Torres (espec.música)

CM 4tA

16

Pilar Adell

Programació General Anual.

ALTRES DOCENTS que intervenen (amb mesures de seguretat)

Mestres d’atenció educativa, que intervenen en aquests grup de manera estable Sílvia M (espec.EI) Rosa TEI ⅓ (Roser Bransuela)

ESPAI estable

Aula P3A Aula P3B Aula P4A Aula P4B

Elena Magem (substituida per Noelia Peña) Espec. EI Ares (Tècnica EE) Noelia Peña Noelia Peña M.Dolors F (espec.anglès) M.Dolors F (espec.anglès) Ares (Tècnica EE) Manel Melendez (Educació Física) Manel Melendez (Educació Física) Manel Melendez (Educació Física)

Ares (Tècnica EE)

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

Aula P5A Aula P5B Aula 1RA Aula 1RB Aula 2NA Aula 2NB Aula 3RA Aula 3RB Aula 4TA

13


CM 4tB

16

Montse Barcons +!/3

Manel Melendez (Educació Física) Manel Melendez (Educació Física)

CM 4tC

16

Sandra R

CS 5èA

17

Aina Carbonés

Albert E (anglès)

CS 5èB

18

Joan Piella

Albert E (anglès)

CS 6èA

22

Albert E (anglès)

CS 6èB

21

Sílvia Carpena Tina Bartumeus+1/3

Albert E (anglès)

Aula 4TB Aula Informàtica Eli H (mestra SIEI) Eli H (mestra SIEI)

Aula 5ÈA Aula 5ÈB

Albert E Aula 6ÈA Albert E Aula 6ÈB Ares (tècnica EE)

1.3.5. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu A la nostra escola on la ràtio mitjana és de 21 alumnes i les aules són molt àmplies hem optat per conservar els grups classes. Cada grup classe serà un grup estable que tindrà el seu tutor com a punt de referència i amb el que passaran pràcticament la totalitat de les hores. A cada nivell hi haurà una persona de suport, s'han assignat tenint en compte en primer lloc les necessitats Educatives especials de cada grup i en segon lloc, intentant assegurar que es puguin fer les especialitats sense necessitat que entri cap docent més. Als nivells on hi ha alumnes de SIEI i/o alumnes amb necessitats educatives especials la persona de suport és una especialista d'EE (MALL , EE, SIEI ) i l'educadora d'EE donarà suport a tres alumnes (1r , 2n i 4t). D'aquesta manera assegurem que es continuï fent l'atenció i el seguiment adequat, al mateix temps que continuem amb la inclusió d'aquests alumnes a l'aula assegurant-nos que ells estan ben atesos i les tutores assessorades. La mestra de SIEI estarà a 5è que és on es concentren 4 alumnes que necessiten aquest suport i també podrà atendre a un alumne de 6è que també atenia el curs passat. Aquesta organització permetrà que tots el grups tinguin unes 10 hores amb dos mestres a l'aula i això permetrà que es pugui fer una atenció més individualitzada a tots els alumnes, que es puguin fer treballs cooperatius, dinàmiques de grup, treball de les emocions... aspectes importantíssim aquest curs que ve. Per altra banda , en cas de confinament , per a cada grup podran haver dos mestres preparant i fent el seguiment de les activitats on-line

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

14


1.4.

HORARI ESCOLAR Educació infantil i primària

períodes

matí

tarda

Del 14 setembre de 2020 a 4 de juny de 2021

9 h a 12,30 h

15 h a 16,30 h

Jornada continuada: 21 de desembre de 2020

9 h a 13h

Jornada intensiva: del 7 al 22 juny de 2021

9 h a 13 h

Per tal de facilitar l’inici a l’escola, els alumnes de P3, com el curs passat, realitzen torns d’entrades diferents. 1.5.

ALUMNAT

A data 9 d’octubre de 2019 hi ha matriculats al centre 356 alumnes ED. INFANTIL

CICLE INICIAL

CICLE MITJÀ

CICLE SUPERIOR

P3- 44

1r- 45

3r- 32

5è- 36

P4- 30

2n- 35

4t- 48

6è- 44

P5- 42

1.6.

CALENDARI ESCOLAR

Inici i fi de les classes: Del 14 de setembre de 2020 al 22 de juny de 2021 Dies festius: 11 de setembre 12 d’octubre 1 de novembre 2 de novembre 6 - 7 i 8 de desembre 21 de gener 22 de gener 1 de maig 24 de maig Vacances: Nadal: del 23 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021 (ambdós inclosos) Setmana Santa: del 29 de març al 5 d’abril de 2021 (ambdós inclosos) Jornada continuada: 21 de desembre de 2020. Horari de 9 a 13h. Jornada intensiva: Del 7 al 22 de juny de 2021. Horari de 9 a 13h.

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

15


2.ÀMBIT PEDAGÒGIC

OBJECTIUS GENERALS D’ACORD AMB EL PdD I INDICADORS DE CENTRE

OBJECTIU 1: MILLORAR L’APRENENTATGE DE L’ALUMNE MITJANÇANT L’ADEQUACIÓ D’ESTRATÈGIES

ACTUACIONS

ESTRATÈGIES

INDICADORS

1. Treball expressió oral a través de la Aconseguir que un 90% d’alumnes superin les proves lectura d’imatges - Plataforma de competències bàsiques de digital pictoescritura. català i castellà Millora la competència comunicativa dels alumnes en llengua catalana i castellana

2. Petites investigacions relacionades amb els projectes i posterior exposició i debat.

Aconseguir que un 80% dels alumnes superin les activitats de comprensió lectora que proposa la plataforma PYCTO

Aconseguir que un 80% dels 3. Treball de l’expressió escrita alumnes elaborin un text a partir del treball globalitzat de la correcte tenint en compte els plataforma digital Pictoescriptura criteris d’avaluació i el registre proposat per l’escola 4. Treball de la comprensió lectora a partir del treball globalitzat de la plataforma digital pictoescritura

Aconseguir que els alumnes millorin la seva competència lingüística en llengua anglesa

Millorar la numeració, estratègies i problemes de càlcul mental Incorporació i millora de la utilització de les TIC en l’àmbit pedagògic

1. Utilització projecte de comprensió lectora “OK reading”. 2. Utilització pàgina web www.englishjor.blogspot.com

1. Treballar la numeració i càlcul a partir de la proposta del laboratori de nombres de la plataforma digital INNOVAMAT 1. Sistematitzar i aplicar l’ús de les TAC en les àrees de mates, català i medis

Programació General Anual.

Aconseguir que un 80% dels alumnes estiguin a la franja de moderadament alt en comprensió lectora

Aconseguir que el 90% dels alumnes superin la prova de competències bàsiques en llengua anglesa

Aconseguir que el 90% dels alumnes tinguin una mitjana del 70% d’encerts en les diferents activitats individuals que fan al llarg del curs Utilització dels Chromebooks en el 100% de les sessions programades (dues sessions setmanals).

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

16


OBJECTIU 2: MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL

ACTUACIONS

INDICADORS

1. Establir la CAD de manera regular

Fer el 100% de reunions programades (una setmanal reduïda i una trimestral complerta)

ESTRATÈGIES

Millorar l’organització de l’atenció a la diversitat , sempre des d’una visió d’escola inclusiva

2. Reunions periòdiques amb la treballadora social de l’ajuntament

3. Avaluació del progrés de l’alumnat amb NEE que necessiten un acompanyament individual

Aconseguir que la nostra escola sigui inclusiva

Fer el 100% de les reunions programades (una trimestral presencial i una quinzenal virtual) Acomplir com a mínim un 80% de les actuacions programades per atendre l’alumnat amb NEE

1. Posada en pràctica del suport de la Fer un 90% de les sessions programades per atendre als SIEI a dins l’aula totes les hores. alumnes nouvinguts individualment o per nuclis 2. Donar atenció als alumnes familiars nouvinguts Revisar trimestralment horaris atenció diversitat 3. Fer els horaris, de manera que es Portar a terme els 90% de les possibiliti l’atenció a tots els sessions programades alumnes de NESE dins de l’aula d’educació emocional a totes les aules (una sessió 4. Portar a terme les activitats setmanal) relacionades amb l’educació i acompanyament emocional

OBJECTIU 3: MILLORAR L’ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DEL CENTRE ACTUACIONS

ESTRATÈGIES

Aconseguir que el claustre dels mestres utilitzi el drive per compartir i editar documents d’escola

1. Utilització del drive per emmagatzemar fotos

INDICADORS Intentar que el 90 % utilitzin aquesta eina

2. Utilització del drive com a eina de treball per a compartir i editar documents

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

17


Aconseguir que les famílies interaccionin amb l’escola utilitzant l’entorn virtual

1. Dinamització de la pàgina web. 2. Creació adreces per alumnes i mestres domini monsenyorgibert 3. Dinamització Instagram

Actualitzar documents

Aconseguir que un 90% de les famílies es comuniqui amb els tutors via correu electrònic

1. Aprovació Pla TAC 2. Elaboració i aprovació Pla Acció tutorial

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

18


OBJECTIUS I ACTUACIONS CURS 2020-2021 2.3.1 OBJECTIUS I ACTUACIONS EQUIP DE COORDINACIÓ PEDAGÒGICA

Components del grup i lloc de treball -

Pepa Asensio Sílvia Carpena Anna Piella Gemma Garcia Silvia Mesa

 OBJECTIU: ● Programar les reunions de cicle per tal d'anar estructurant els aspectes organitzatius i sobretot els aspectes pedagògics de l'escola. ● Organitzar i posar les bases per tal que la nostra escola sigui una escola inclusiva on els suports siguin per adaptar l’escola als alumnes i no els alumnes a l’escola. ● Revisar i valorar la posada en pràctica de les plataformes digitals que utilitzem per a treballar la llengua i les matemàtiques ● Coordinar el treball per projectes en l’àrea de medis.  ACTUACIONS: ●

Preparació de l’ordre del dia de cada reunió de cicle a partir de la reunió de

coordinació. ●

Retorn de temes o acords presos a cada cicle per tal d’informar a la resta de

mestres i/o portar-los a debat. ●

Programació de les sessions d’avaluació

Fer un recull de com s’han treballat els projectes als diferents cicles per tal

d’unificar criteris a l’hora de plantejar el projecte , d’arribar al producte final i d’avaluar. ●

Fer un recull dels aspectes positius i dels aspectes a millorar a l’hora de

treballar amb les plataformes digitals en els diferents cicles.

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

19


2.3.2 OBJECTIUS I ACTUACIONS PER CICLES

OBJECTIU 1. Millorar els resultats d’aprenentatge dels alumnes Prioritzar i desenvolupar actuacions i programes educatius accessibles per a tothom, és a dir que no generin cap tipus de desigualtats dintre de les activitats de l'aula ordinària. Donar continuïtat al treball per projectes i al treball on-line iniciat durant el confinament. "La innovació sense inclusió és una forma d'elitisme" EDUCACIÓ INFANTIL Continguts

-

Programació dels projectes a partir dels passos bàsics*.

-

Sistematització i posada en pràctica de les taules de cultiu.

-

Sistematització i posada en pràctica del treball de consciencia fonológica

Actuacions

-

Demanar la col·laboració i intercanvi d’informació amb les famílies (sobre els projectes) a través del correu electrònic o de forma presencial.

-

Cercar blocs de llibres sobre el projecte a la biblioteca del poble.

-

Incloure dins l’horari de classe sessions setmanals per treballar i tenir cura de les taules de cultiu.

-

Incloure dins l’horari una sessió setmanal de consciència fonológica seguint la programació preparada.

-

Incorporar al dia a dia petits jocs de consciència fonológica.

Responsables

-

Tot el cicle

Indicadors

-

La realització de la programació en paper del projecte del nom de la classe per part del 100 % de les tutores.

-

Assoliment per part del 60 % dels alumnes dels sons que li pertoquen per edat.

Instruments d’avaluació

-

Graella de programació comuna pel projecte de classe.

-

Taula de sons dels diferents nivells i prova final.

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

20


OBJECTIU 2. Millorar la cohesió social La diversitat és l'essència de la societat i per tant és essencial conèixer i comprendre les característiques i les necessitats de tots els alumnes. Hem d'aconseguir una escola inclusiva que tal com diu Pujolàs i Lago "és aquella en la qual poden aprendre junts alumnes diferents, una escola que no exclou a ningú, perquè no hi ha diferents categories d'estudiants , només hi ha una sola categoria d'alumnes sense cap mena d'adjectius , que, evidentment, són diferents. La diversitat és un fet natural, és la normalitat: el més normal és que siguem diferents (afortunadament). EDUCACIÓ INFANTIL

Continguts

Actuacions

-

Treball de les emocions.

-

Treball vivències confinament i tornada a l’escola.

-

Foment de la cohesió de cicle.

-

Portar a terme la programació de les emocions.

-

Expressar vivències personals a través de dibuixos, converses, cançons…

-

Compartir dinàmiques i experiències amb la resta de grupsclasse de forma virtual.

Responsables Indicadors

Tot el cicle. -

Haver treballat un 80 % de la programació preparada d’emocions.

-

Haver compartit tres dinàmiques virtuals amb la resta de grups: un conte, un experiment, una presentación, un concert…

Instruments d’avaluació

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

21


OBJECTIU CONCRET DE MILLORA DE CADA CICLE OBJECTIU : Repensar els informes de desembre i juny. EDUCACIÓ INFANTIL Continguts

-

Realització dels nous informes.

Actuacions

-

Pensar els indicadors que volem utilizar al desembre i al juny en cada nivell.

Responsables

Seqüenciar els indicadors des de P3 fins a P5.

Tot el cicle.

Indicadors

-

Poder entregar els nous informes al desembre i al juny.

Instruments d’avaluació

-

El nou model d’informe

________________________________________________________________________

OBJECTIU 1. Millorar els resultats d’aprenentatge dels alumnes Prioritzar i desenvolupar actuacions i programes educatius accessibles per a tothom, és a dir que no generin cap tipus de desigualtats dintre de les activitats de l'aula ordinària. Donar continuïtat al treball per projectes i al treball de classroom i de plataformes digitals iniciat durant el confinament. "La innovació sense inclusió és una forma d'elitisme" CICLE INICIAL Continguts

-Programació dels projectes a partir dels passos bàsics* -Recerca de maneres eficients d'avaluar els diferents projectes -Recerca de maneres d'organitzar l'aula per a fer treballs cooperatius

Actuacions

-Intentar dedicar una sessió mensual de cicle a compartir el funcionament i organització dels projectes a l’aula, pictoescriptura i innovamat. -Atendre la diversitat d’una forma més inclusiva.

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

22


Responsables

-Totes les Mestres del cicle que intervenen a cada grup.

Indicadors

-Aconseguir que el 100% dels alumnes millori la seva autonomia i autoestima.

Instruments d’avaluació

-Observació directa. -Registre del projecte d’aula. -Registres de les plataformes digitals Pictoescriptura i Innovamat.

OBJECTIU 2. Millorar la cohesió social la diversitat és l'essència de la societat i per tant és essencial conèixer i comprendre les característiques i les necessitats de tots els alumnes. Hem d'aconseguir una escola inclusiva que tal com diu Pujolàs i Lago "és aquella en la qual poden aprendre junts alumnes diferents, una escola que no exclou a ningú, perquè no hi ha diferents categories d'estudiants , només hi ha una sola categoria d'alumnes sense cap mena d'adjectius , que, evidentment, són diferents. La diversitat és un fet natural, és la normalitat: el més normal és que siguem diferents(afortunadament). CICLE INICIAL Continguts

-Treball de les emocions -Estratègies per incloure la gran part dels suports a dins les aules - Treball vivències confinament i tornada a l’escola - Foment de la cohesió del grup bombolla.

Actuacions

-Dedicar una sessió setmanal al treball de les emocions. -Promoure el treball per parelles -Coordinació amb les famílies i altres professionals.

Responsables

-Totes les mestres que intervenen al grup.

Indicadors

-Aconseguir que el 80% dels alumnes entengui, respecti i apliqui les normes de convivència que ens proposem. -Aconseguir que millori la interacció entre tots els companys.

Instruments d’avaluació

-Observació dels alumnes en totes les situacions.

________________________________________________________________________

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

23


OBJECTIU 1. Millorar els resultats d’aprenentatge dels alumnes Prioritzar i desenvolupar actuacions i programes educatius accessibles per a tothom, és a dir que no generin cap tipus de desigualtats dintre de les activitats de l'aula ordinària. Donar continuïtat al treball per projectes i al treball de classroom i de plataformes digitals iniciat durant el confinament. "La innovació sense inclusió és una forma d'elitisme"

CICLE MITJÀ Continguts

1. Estratègies per incloure la gran part dels suports a dins les aules. 2-Consensuar criteris sobre competències, continguts, avaluació i metodologies de les sessions compartides. 3. Programació dels projectes a partir dels passos bàsics.

Actuacions

1.1 Programar activitats que pugin incloure diferents nivells i formes d’aprenentatge dins l’aula. Fer una adaptació curricular ( PII)en el cas que sigui necessari. 1.2 Tant amb innovamat com amb pictoescriptura s’adapta el nivell a l’alumne. 1.3 En el cas d’aquells alumnes nouvinguts s’han preparat activitats per treballar dins l’aula. 1.4 A les estones de lectura s’aprofiten els reforços per fer un treball més individualitzat. 2.1 S’utilitzen algunes sessions de nivell per consensuar metodologies, continguts i avaluacions així com el seguiment i posibles modificacions i adaptacions sobretot en les àrees de matemàtiques i llengua catalana. 3.1 Elaboració dels projectes a l’aula: treball per recerca, treball cooperatiu, exposicions orals i autoavaluació i avaluació col.lectiva.

Responsables

- Tutors + suports - Components de Cicle mitjà

Indicadors

- Aconsenguir que un 100% dels alumnes esdevinguin autònoms i

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

24


estiguin motivats per aprendre. - Aconseguir que un 80% dels alumnes obtinguin resultats satisfactoris segons el seu nivell d’aprenentatge. Instruments d’avaluació

-A través d’avaluació continuada: observacions a l’aula, a través de la participació activa i comunicació, petits controls de seguiment i autoavaluacions. -Registres de les plataformes digitals Pictoescriptura i Innovamat. -Rúbrica d’expressió oral. -Registres de comprensió lectora.

OBJECTIU 2. Millorar la cohesió social la diversitat és l'essència de la societat i per tant és essencial conèixer i comprendre les característiques i les necessitats de tots els alumnes. Hem d'aconseguir una escola inclusiva que tal com diu Pujolàs i Lago "és aquella en la qual poden aprendre junts alumnes diferents, una escola que no exclou a ningú, perquè no hi ha diferents categories d'estudiants , només hi ha una sola categoria d'alumnes sense cap mena d'adjectius , que, evidentment, són diferents. La diversitat és un fet natural, és la normalitat: el més normal és que siguem diferents(afortunadament). CICLE MITJÀ Continguts

-Treball de les emocions -Treball de convivència -Treball vivències confinament i tornada a l’escola

Actuacions

-Portar a la practica la programació d’emocions (sessió setmanal) -Treball del dia a dia, observant molt bé les dinàmiques de grup i potenciant moments de compartir respectuosament, treball de la convivencia. - Facilitar les eines per la resolución de conflictes. Potenciar una mediació autónoma, de responsabilitat. - Donar importancia als càrrecs de l’aula per esdevenir responsables

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

25


per un bé comú. - Donar un lloc a la conversa de sentiments i emocions que s’han viscut en el cas d’un confinament individual o col.lectiu.

Responsables

Tutors i suports

Indicadors

Aconseguir que un 100% dels alumnes puguin expresar-se lliurement. Aconseguir que un 90% dels alumnes s’autogestioni i utilitzi eines d’autocontrol i conversió d’emocions

Instruments d’avaluació

Observació dels alumnes en les diferents situacions. Compartir les diferents visions amb els companys que intervenen en el grup.

________________________________________________________________________

OBJECTIU 1. Millorar els resultats d’aprenentatge dels alumnes Prioritzar i desenvolupar actuacions i programes educatius accessibles per a tothom, és a dir que no generin cap tipus de desigualtats dintre de les activitats de l'aula ordinària. Donar continuïtat al treball per projectes i al treball de classroom i de plataformes digitals iniciat durant el confinament. "La innovació sense inclusió és una forma d'elitisme" CICLE SUPERIOR Continguts

1- Programació dels projectes a partir dels passos bàsics* 2- Cercar maneres eficients d'avaluar els diferents projectes 3- Compartir el seguiment dels projectes

Actuacions

1.1- Compartir les diferents maneres d’iniciar el projecte 1.2- Tot projecte partirà d’una bona pregunta i les consensuarem a cicle 1.3- Establir un mínim de dos moments de conversa per cada projecte

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

26


1.4- Documentar el projecte amb fotografies, textos, reflexions, converses, experiments...per tal de mostrar el procés 1.5- Relligar-ho tot per fer-ho arribar a casa (separat de l’àlbum) 2.1- Anar puntejant el currículum a mesura que es van desplegant els projectes (per no oblidar aspectes importants i poder incorporar continguts d’altres àrees) 2.2- S’avaluarà de forma continuada i en tot projecte hi haurà: un mapa conceptual, un resum, una representació gràfica, exposició oral, un quadre amb estadístiques. 2.3- Hi haurà, com a mínim, una activitat d’autoavaluació, un control d’aprenentatge individual o un recull de conclusions i una coavaluació. 2.4- Valorar regularment la dinàmica del treball en equip. 3.1 – Trobar-nos un cop al mes per explicar com van els projectes. Responsables

Els tutors

Indicadors

-Aconseguir que el 60% de l’alumnat sigui capaç de fer una bona exposició oral. -Aconseguir que el 60% de l’alumnat sàpiga trobar i triar la informació més útil per a realitzar el projecte.

Instruments d’avaluació

-Per mitjà d’una rúbrica consensuada pel cicle: -Autoavaluació -Control d’aprenentatge individual o/i recull de conclusions -Coavaluació - Avaluació continuada

OBJECTIU 2. Millorar la cohesió social la diversitat és l'essència de la societat i per tant és essencial conèixer i comprendre les característiques i les necessitats de tots els alumnes. Hem d'aconseguir una escola inclusiva que tal com diu Pujolàs i Lago "és aquella en la qual poden aprendre junts alumnes diferents, una escola que no exclou a ningú, perquè no hi ha diferents categories d'estudiants , només hi ha una sola categoria d'alumnes sense cap mena d'adjectius , que, evidentment, són

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

27


diferents. La diversitat és un fet natural, és la normalitat: el més normal és que siguem diferents(afortunadament). CICLE SUPERIOR Continguts

1.-Treball de les emocions 2.-Treball vivències confinament i tornada a l’escola

Actuacions

1.1.Treballar de manera sistemàtica les activitats preparades. 2- Seguiment de les emocions des del classroom, a través dels meets, setmanalment.

Responsables

Tutors i mestres de suport.

Indicadors

1.1-Nombre de sessions realitzades al llarg del curs. (Aprox.32) 2-Que els nens escriguin en el diari filosòfic de confinament.

Instruments d’avaluació

-Comptatge de sessions realitzades. -Un diari filosòfic de confinament.

________________________________________________________________________

2.4 CONSOLIDACIÓ DELS PROJECTES DE CONTINUÏTAT.

Aquest any degut a l’emergència sanitària que estem patint a causa del COVID-19 hi ha molts projectes que no es poden portar a terme per prevenció. Tots aquests projectes que estaven consolidats a la nostra escola com : El PLA CATALÀ DE L’ESPORT (PCEE), PROJECTE DE MÚSICA, PROJECTE HORT ESCOLAR, PROJECTE PADRINS DE LECTURA i el PROJECTE “LES MALETES VIATGERES” es posposen per la pandèmia.

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

28


PROJECTE D’ANGLÈS: El programa que es pretén desplegar aquest curs a l’escola està pensat tenint en compte les premisses següents: La llengua anglesa és una matèria descontextualitzada en el nostre entorn i la gran majoria dels nostres alumnes només hi estan en contacte durant les sessions escolars. Dins del parvulari es proposa oferir un primer contacte tranquil, relaxat i divertit, tan sols seran unes pinzellades que a partir de primària ja tindran un caràcter més curricular . La majoria de les activitats que es porten a terme a classe tenen una temporalització setmanal. Cadascuna d’aquestes activitats necessita que l’alumne hagi d’acabar-la a casa i, per tant tingui la necessitat d’estar en contacte amb l’anglès des de casa seva. Els materials utilitzats estan pensats perquè aquest alumne pugui fer les activitats d’una manera autònoma sense necessitat d’ajuda. Es pretén que durant les sessions a l’escola s’estudiï l’anglès com a llengua i també que els nostres alumnes estudiïn en anglès coneixements de d’altres matèries (Medi,...).Adquirir coneixements en anglès. Primer s’intentarà que l’alumne treballi l’aprenentatge de continguts nous “INPUT”· (lèxic, gramàtica, estructures,...) , els adquireixi i, finalment hi hagi una producció oral o escrita “OUTPUT”. Es treballaran les quatre habilitats lingüístiques (llegir, escriure, parlar i escoltar). El llibre de text serà un punt de referència pel que fa a continguts que s’imparteixen. L’objectiu final serà que l’alumne millori en la seva competència lingüística i sigui capaç de produir i contextualitzar la llengua que ha adquirit prèviament.

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

29


PROJECTE “LA RÀDIO A LES ESCOLES”

1 Quin és l’objectiu? El projecte de ràdio a l’escola pretén introduir el mitjà radiofònic en el currículum escolar dels alumnes de primària de Sant Fruitós amb la principal finalitat pedagògica de reforçar el llegir i l’escriure. Es plantegen els següents objectius específics: Facilitar l’expressió oral dels alumnes, perquè tinguin la mateixa capacitat d’expressar-se i transmetre informació amb naturalitat a través de la parla com la tenen a través de l’escriptura. El projecte planteja també l’oportunitat de conèixer les rutines de treball i el llenguatge d’un mitjà de comunicació audiovisual com és la ràdio, i les dinàmiques de treball en grup que requereix. L’experiència permetrà també connectar l’alumnat de Sant Fruitós amb el poble, a través dels continguts que treballin. El projecte “LA RÀDIO A L’ESCOLA” s’adreça especialment als alumnes de cinquè de primària, si bé també hi tenen cabuda el treball d’alumnes d’altres etapes i d’altres centres educatius del poble. 2 Quina forma pren? Un cop al mes, els alumes s’organitzaran en petits grups que rotatòriament prepararan i realitzaran les seccions d’un programa de ràdio amb la següent escaleta de continguts que es proposa: Comentari de dues notícies d’actualitat: el grup exposa breument una notícia recent d’àmbit local, nacional, estatal o internacional i en fa un comentari d’opinió, a favor o en contra, argumentant-ho. La notícia pot ser suggerida pel tutor o proposada pels mateixos alumnes. Entrevista a un personatge del poble: El grup prepara un guió amb la presentació i les preguntes que faran a un convidat buscat pel tutor que vindrà a l’escola perquè li facin l’entrevista (un policia local, un metge, una mestra de l’institut, un forner, l’alcalde, una vigilant de la presó, un director de banc, etc.). Cròniques: El grup escull un tema (festes, excursions, tema general d’escola, ...) i fa un relat seqüenciat dels fets donant la seva visió personal.

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

30


Si el programa s’escau a prop d’una celebració tradicional (Castanyada, Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi, Setmana Santa, Sant Joan, etc.) o s’ha esdevingut un gran esdeveniment es poden orientar els continguts del programa de manera monotemàtica. 3 Com s’introdueix? Com que el projecte es desenvoluparia al llarg de tot el curs, és important que s’adquireixi una rutina en què tothom tingui clar quin paper ha de jugar. Cada grup de 4-5 alumnes es prepara el taller per tal de poder fer la gravació a final de mes. La Núria Closas serà la persona que vindrà a fer la gravació a l’escola. Al llarg dels vuit mesos passaran tots els alumnes de cinquè. 4 Com es prepara? Un cop al mes, durant una hora lectiva, els alumnes treballaran en grups per preparar el guió del programa. Per a la planificació i la producció dels continguts tindrà un paper clau la coordinadora de ràdio escolar (Núria Closas), que s’encarregarà de: Venir a l’escola un matí o una tarda al mes per fer de tècnic en la gravació de totes les seccions. Editar i muntar el material en brut enregistrat a l’aula de ràdio, i preparar-lo per a ser emès a través de la ràdio i d’internet. 5 Quan s’emet? El projecte preveu produir una sèrie de 8 programes mensuals, d’octubre a maig, que s’emetrien per diferents canals: S’estrenaria a Ràdio Sant Fruitós 107.5 FM el dissabte a les 12 del migdia. El contingut també es podria descarregar des de la pàgina web de Ràdio Sant Fruitós. Oferirem el contingut en format mp3 perquè els escoles el puguin penjar al seu web. 6 Què més hi té cabuda? Les gravacions periòdiques o esporàdiques que puguin fer alumnes d’altres cursos o d’altres centres, o de l’Escola Municipal de Música. Les notícies, avisos i informació sobre l’escola o l’AMPA de l’escola que pot ser d’interès per als pares i mares, o pels santfruitosencs en general.

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

31


Les novetats en llibres infantils de la biblioteca. Consells i recomanacions generals per als pares. Aquest projecte pot esdevenir, a més, porta d’accés a alumnes que en un futur vulguin col·laborar amb Ràdio Sant Fruitós.

7 Com encaixa en el currículum escolar? Seguint el currículum d’educació primària, el projecte que us presentem té un encaix molt clar en dues àrees: el coneixement del medi natural, social i cultural, i l’àmbit de llengües, que en alguns moments fan referència a la utilització del llenguatge audiovisual i específicament de la ràdio. Ara bé, aquest espai pot ser també el vehicle per assolir objectius d’altres àmbits, tal com us expliquem a continuació. Àmbit de les llengües Les consideracions que es fan al currículum d’educació primària és que “per a un ensenyament adequat de les llengües és important el tractament integrat dels llenguatges audiovisuals amb què es construeixen les comunicacions”. Entre les seves competències específiques s’esmenten: La competència oral, on s’explica que “l’alumnat ha d’assumir el paper d’interlocutor atent i cooperatiu en situacions de comunicació, fet que l’ajudarà a intervenir de forma competent en el seu entorn i a desenvolupar-se amb expressivitat i fluïdesa en una societat democràtica i participativa”. La competència audiovisual, de la qual es remarca que “cal atendre-la en totes les seves dimensions receptives, productives i crítiques, de comunicació i de creació, i amb una clara relació amb les interaccions orals, que afavoriran un accés més conscient i eficaç a les informacions audiovisuals de tanta importància per l’impacte tan global que han aconseguit les tecnologies de la informació i comunicació”. També s’especifica que els processos de recepció i creació “s’aprenen en la seva utilització, en qualsevol àrea o activitat escolar”. Pel que fa a l’estructura dels continguts de l’àmbit de llengües, es destaca que en la dimensió comunicativa “cal introduir-los i exercitar-los amb la funció exclusiva de millorar la comunicació, defugint el tractament gramaticalista de l’ensenyament de les llengües”. Si ens fixem en els objectius d’aquest àmbit, veiem que estan relacionats amb el projecte els següents:

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

32


Desenvolupar la competència en la llengua catalana com a vehicle de comunicació parlada o escrita per a la construcció dels coneixements, per al desenvolupament personal i l’expressió i per a la seva participació en les creacions culturals. Expressar-se oralment, adequant les formes i el contingut als diferents contextos i situacions comunicatives, i mostrant una actitud respectuosa i de col·laboració. Comprendre textos audiovisuals (publicitat, pel·lícules, informatius), dels mitjans de comunicació o de les tecnologies de la informació i la comunicació, i fer-ne una lectura crítica i creativa. Utilitzar adequadament la biblioteca, els mitjans de comunicació audiovisual i les tecnologies de la informació per obtenir, interpretar i valorar informacions i opinions diferents. Utilitzar les llengües eficaçment en l’activitat escolar, tant per buscar, recollir i processar informació com per escriure textos vinculats a les diferents àrees del currículum. Produir textos de diferent tipologia i amb diferents suports, relacionats amb el context social i cultural, amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística, segons l’edat. Pel que fa als continguts de l’àmbit de llengües en el cicle superior, el projecte contribueix a l’assoliment dels següents: Producció de textos orals i audiovisuals de producció pròpia (exposicions, descripcions de situacions o processos, d’emocions), amb preparació prèvia, i adaptant l’entonació, el to de veu o el gest a la situació comunicativa. Exposició de temes de manera ordenada i comprensible, i participar activament en els diàlegs o debats, aportant i defensant idees pròpies i defensant o contradient, si cal, les dels altres amb arguments raonats, amb la possibilitat de fer-ho en presència d’una càmera. Exposicions a partir d’un guió, esquema, imatge o bé utilitzant com a suport programaris de presentació. Lectura en veu alta de manera que el to de veu, la velocitat i l’entonació s’ajustin a l’auditori. Utilització d’Internet per buscar informació: coneixement dels cercadors més habituals, coneixement de les adreces de més ús i capacitat per captar informació a partir d’enllaços i d’organitzar-la per fer-ne un treball personal. Coneixement d’altres mitjans que permeten produir textos amb un component visual o auditiu, com el vídeo o la ràdio.

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

33


Escriure textos de tot tipus: contes, poemes, còmics, diaris personals, notícies i dramatitzacions senzilles, per expressar sentiments, emocions, estats d’ànim o records. Producció de textos audiovisuals senzills (utilitzant la imatge fixa o en moviment i el so) per descriure, narrar i informar i per expressar emocions i opinions. Adequació del to, l’entonació i la modulació de la veu en lectures públiques, de manera que atregui l’atenció de l’oient i siguin entenedores. Dramatització de contes, poemes i altres textos literaris adequats a l’edat i als interessos del grup. Expressió d’impressions personals després de les lectures i adopció d’una posició crítica. Àrea de coneixement del medi natural, social i cultural La finalitat d’aquesta àrea és “proporcionar a l’alumnat els coneixements i les eines per ubicar-se en l’entorn on viu, per aprendre a habitar-lo, a respectar-lo i a millorar-lo”. Assolir la competència específica de conviure i habitar el món implica “utilitzar críticament fonts d’informació que usin diferents tipus de suport per observar i analitzar l’entorn”, i explicar fenòmens “utilitzant diferents canals comunicatius”. També fixa “participar en la vida col·lectiva de la classe, l’escola i la localitat, posant en pràctica habilitats socials que afavoreixen les relacions interpersonals”. Pel que fa a les competències bàsiques que es treballen en aquesta àrea: Les competències comunicatives exigeix d’una banda “Expressar idees i organitzar informacions de manera eficaç i intel·ligible”, i d’una altra “Comunicar idees i informacions de manera oral, escrita, visual i utilitzant les TIC per informar, per convèncer, per dialogar”. Les competències metodològiques reclama “Utilitzar habilitats per a la recollida i tractament de la informació”, i també “utilitzar el pensament crític i creatiu per a l’anàlisi de la informació, la resolució de problemes i la presa de decisions”. Finalment, les competències personals es proposen “dissenyar i aplicar projectes individuals i col·lectius de manera responsable i creativa”. En l’essència, aquest projecte permetria aprofundir en els següents objectius d’aquesta àrea: Participar activament en el treball en grup, adoptant una actitud responsable, solidària, cooperativa i dialogant, argumentar les pròpies opinions i contrastar-les amb les dels altres, respectant els principis bàsics del funcionament democràtic.

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

34


Utilitzar la llengua com a eina per construir coneixement, per comunicar-lo i per compartir-lo amb els altres, a partir del desenvolupament de les competències comunicatives pròpies de l’àrea (descripció, explicació, justificació, interpretació i argumentació). Més enllà de la forma, el mitjà radiofònic, a través dels seus diferents gèneres (entrevista, opinió, informació, diàleg), permetria treballar diversos continguts d’aquesta àrea en el cicle superior com ara: Interpretació de la realitat a través dels mitjans de comunicació i anàlisi crítica de la influència de la publicitat sobre els hàbits de consum. Rebuig dels estereotips i prejudicis, així com de les situacions d’injustícia i discriminació, per raons de gènere, orientació afectiva, origen i creences, desenvolupant sentiments d’empatia i respecte amb els altres. Valoració de la pròpia història personal i col·lectiva per a la comprensió del passat i del present i la construcció del futur. Valoració de l’intercanvi intergeneracional d’experiències. Utilització d’Internet per a la cerca d’informació (imatge, text i àudio) a través de: cercadors, paraules claus, adreces web. Tractament de la informació. Participació activa a l’escola com a aprenentatge per a la vida en democràcia. Reconeixement de la diversitat d’opinions i de l’ús de diferents canals per a l’intercanvi d’opinions i difusió d’informacions. Valoració crítica dels comportaments individuals que afecten la salut dels altres i la pròpia. Riscos del consum de tabac i alcohol. Lectura i interpretació de dades del temps atmosfèric en diferents representacions. També pot contribuir a l’assoliment d’objectius de l’àrea d’Educació en valors com ara: Identificació dels propis prejudicis i rebuig de comportaments i actituds discriminatòries (sexistes, de preponderància de la força física i altres condicions personals i socials) en els diferents àmbits relacionals escolars i extraescolars. Identificació i desenvolupament de sentiments favorables als valors cívics de la societat democràtica (respecte, tolerància, participació, solidaritat, convivència, compromís, justícia, igualtat, llibertat) i aplicació en situacions de convivència dins l’entorn immediat (família, veïnatge, amistats), entre iguals i en les relacions intergeneracionals. Presa de consciència dels diferents grups socials als quals pertany l’alumnat. Identificació de les aportacions que com a ciutadans es poden fer a cada un dels nostres grups de pertinença.

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

35


Reconeixement de costums, tradicions i estils de vida propis i d’altres companys i companyes. Valoració de les celebracions i manifestacions culturals com a signes d’identitat i formes de cohesió social. Reconeixement de la diversitat social, cultural, de gènere i d’opcions religioses i laiques que es manifesten a l’entorn i manifestació d’actituds de sensibilitat, respecte i empatia envers costums, valors morals, sentiments i formes de vida diferents als propis. Reconeixement dels valors comuns. Identificació i rebuig de les causes que provoquen situacions de marginació, discriminació i injustícia social en l’entorn local i en el món, incidint especialment en les referides a l’explotació de la infància. Manifestació d’actituds de cooperació i solidaritat davant els problemes i les necessitats dels altres. Desenvolupament de l’hàbit d’observar i interpretar críticament la representació de la realitat a través dels mitjans de comunicació. Finalment, cal tenir en compte la consideració que es fa en el currículum bàsic: “per a l’assoliment de les competències bàsiques és convenient establir relacions entre aquests sempre que sigui possible. La connexió entre continguts d’àrees diverses mostra les diferents maneres de tractar una mateixa situació i dóna un sentit més ampli als conceptes i n’afavoreix la comprensió”. I també puntualitza “Tot això comporta, a més, un treball de tipus cooperatiu en petits grups que doni ocasió al desenvolupament d’actituds i habilitats relacionades amb l’escolta, el consens, l’autoavaluació i la coavaluació, i que possibiliti aprofundir en les perspectives multicultural i de gènere”.

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

36


2.5 PROJECTE GENERAL D’ ESCOLA 2.5.1 PROJECTE “LA METEOROLOGIA” El tema general d’escola el vàrem proposar el primer dia de curs amb els alumnes al pati de l’escola i per fer-ho, els membres de l’equip directiu ens vàrem disfressar De meteoròlegs. En aquest acte de benvinguda als alumnes es va dir... “Bon dia, avui justament ens han fet venir a la vostra escola per explicar-vos quatre coses de la nostra especialitat. No sabíem pas que agafar perquè tingueu una idea de la importància que té la nostra feina i lo antiga que és. Ai mare meva, amb tants aparells, tants mapes...no se pas per on començarem.... Bé mireu, anem al gra, perquè la nostra feina sigui possible són necessaris 4 passos molt importants: Primer: hem de tenir un mínim d'observacions fetes amb diferents aparells : temperatura, humitat, vent, pressió, precipitació. Val a dir que va ser al segle XVII, fa 400 anys!!! que ja es va iniciar la possibilitat de fer aquestes observacions perquè es van inventar aparells com el termòmetre (Galileo, 1600) i el baròmetre (Torricelli 1643) Segon: Cal fer observacions al màxim de llocs possibles i aquestes observacions s'han de fer sempre de la mateixa manera i a la mateixa hora per poder-les comparar i per poder elaborar mapes. Sembla ser que no va ser fins al segle XIX, fa dos cents anys , que no es van començar a fer les coses amb suficient rigor. Ja veieu el nostre és un treball de científics, de matemàtics... Tercer: Per poder fer les nostres prediccions hem de comprendre molt bé els fenòmens meteorològics, com s'originen i com evolucionen. Cal que estudiem molt, com haureu de fer vosaltres. El pioner de les prediccions meteorològiques va ser Benjamin Franklin que ja investigareu qui és i que va fer. Quart: Perquè les nostres prediccions siguin útils cal que les observacions que es fan es recullin amb rapidesa i que aquestes es puguin distribuir fàcilment a tots els usuaris. Això actualment és fàcil per què les enviem per correu electrònic,per internet..., però fa 200 anys això només es va poder fer gràcies al telègraf que va inventar Samuel Morse. Ja teniu una altra feina, saber que era i com funcionava aquest invent tan important. I Cinquè i últim pas que necessitem és disposar d'eines de càlcul ràpides i eficients per poder processar en un temps raonable tota la informació que obtenim . Això no va ser del tot possible fins que la informàtica va arribar a un grau suficient de desenvolupament , ara fa uns 50 anys. Doncs ja veieu a la nostra feina no ens avorrim: tecnologia, matemàtiques, física, estadística, història.... Bé, ara anem al que és important, quin temps farà avui??? Esperem que aquest curs us ho passeu molt bé treballant el tema general d'escola, per cert, ja sabeu quin serà???”

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

37


Després els hi vam donar unes cistelles on hi havia diferents materials per fer activitats relacionades amb la meteorologia per tal d’estimular la curiositat i les preguntes dels alumnes i així engegar el projecte. Aquest projecte és treballarà durant tot el primer trimestre i que va relacionat amb el nom de la classe.

Els noms de les classes d’aquest curs 2020-2021 són els següents:

GRUP P3A P3B P4A P4B P5A P5B 1A 1B 2nA 2nB

NOM DE LA CLASSE NEU PLUJA TEMPERATURA PLUGIM ARC DE SANT MARTÍ NÚVOLS BOIRA TRONS CALAMARSA CUMULONIMBUS

GRUP 3rA 3rB 4tA 4tB 4tC 5èA 5èB 6èA 6èB

NOM DE LA CLASSE ROSA DELS VENTS TERRATRÈMOLS HURACANS LLAMPS AURORES BOREALS BOYAN SLAT VANDANA SHIVA TSUNAMI TORNADOS

2.6 PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT OBJECTIU 1. Millorar els resultats d’aprenentatge dels alumnes Prioritzar i desenvolupar actuacions i programes educatius accessibles per a tothom, és a dir que no generin cap tipus de desigualtats dintre de les activitats de l'aula ordinària. Donar continuïtat al treball per projectes, al treball de classroom i de plataformes digitals iniciat durant el confinament. "La innovació sense inclusió és una forma d'elitisme" Educació Especial / MALL / SIEI Continguts

Compartir maneres d'organitzar l'aula per a fer treballs cooperatius. Tenir tota la informació sobre els alumnes per poder realitzar una bona intervenció.

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

38


Actuacions

Elaboració i actualització de plans individualitzats pels alumnes que ho requereixin. Creació d’un full de registre per deixar per escrit la informació i acords referents als alumnes amb necessitats Educatives Especials (donat que les mestres d’EE referents de cada cicle estan fent de tutores) Fer la CAD trimestralment amb tots els professionals implicats i traspàs d’informació, de manera virtual

Responsables

Tutors, MEE, MALL , SIEI i Educadora Social.

Indicadors

Aconseguir que els alumnes amb NEE siguin autònoms en un 80% de les activitats proposades.. Ajustar un 90% de les propostes a les possibilitats individuals de cada alumne.

Instruments d’avaluació

Recull de les avaluacions trimestrals amb les informacions dels alumnes. Observacions directes a l’aula

OBJECTIU 2. Millorar la cohesió social La diversitat és l'essència de la societat i per tant és essencial conèixer i comprendre les característiques i les necessitats de tots els alumnes. Hem d'aconseguir una escola inclusiva que tal com diu Pujolàs i Lago "és aquella en la qual poden aprendre junts alumnes diferents, una escola que no exclou a ningú, perquè no hi ha diferents categories d'estudiants , només hi ha una sola categoria d'alumnes sense cap mena d'adjectius , que, evidentment, són diferents. La diversitat és un fet natural, és la normalitat: el més normal és que siguem diferents(afortunadament). Educació Especial /MALL / SIEI Continguts Treball de les emocions Estratègies per treballar amb els alumnes dins les aules Actuacions

Cerca i creació de material pel treball globalitzat de les emocions i l’autoconeixement. Facilitar la bona companyonia entre els alumnes de les classes i la seva integració. Vetllar pels alumnes atesos a les hores d’esbarjo i les festes d’escola.

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

39


Responsables

Tutors, MEE, MALL, SIEI i Educadora Social

Indicadors

Millorar la convivència dins les aules. El 95% de les sessions programades sobre el treball de les emocions es portarà a terme.

Instruments d’avaluació

2.6.1

Observació de l’ambient creat a la classe. Observació de les relacions entre els alumnes en el sociograma.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT : Suports, reforços, atenció individualitzada.. EDUCACIÓ INFANTIL -- Curs 2020/21

CURS

P3

P3

P4

P5

TIPUS AGRUPAMENT

HORES DEDICACIÓ

Suport a l’aula

Suport Aula (Sílvia M)

Suport Aula

Suport Aula

Programació General Anual.

19

10,30

8

10

QUI FA EL SUPORT

ÀREA QUE ES TREBALLA. ÀMBITS DE L'ÀREA QUE ES REFORCEN

Rosa Vila TEI

Reforç dins la dinàmica general de l’aula.

OBJECTIUS

Els de l’aula ordinària.

Els de l’aula ordinària.

Sílvia Mesa

Roser Bransuela

Comunicació i llenguatge (TALLERS DE PLÀSTICA)

Mateixos de l'Aula ordinària en grup més reduït

Noelia Peña

Descoberta d’un mateix (PSICOMOTRIC ITAT)

Mateixos de l'Aula ordinària en grup més reduït

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

40


EDUCACIÓ primària CI -- Curs 2020/21

CURS

1r

TIPUS AGRUPAMENT

HORES DEDICACIÓ

Suport dins l’aula

10

1r

Suport dins L’aula

2n

Suport dins L’aula

2n

6:15

Suport dins L’aula

4

2:15

QUI FA EL SUPORT

ÀREA QUE ES TREBALLA. ÀMBITS DE L'ÀREA QUE ES REFORCEN

Noelia

Llengua I matemàtiques

Mateixos de l’aula ordinària en grup més reduït

Ares

Reforç dins la dinàmica general de l’aula, suport individualitzat Y.A

Adaptats al PI de l’alumna

Dolors F

Suport treball chrome bookcs

Ares

Reforç dins la dinàmica general de l’aula, suport individualitzat M.H

OBJECTIUS

Adaptats al PI de l’alumna

EDUCACIÓ primària CM -- Curs 2020/21

CURS

3r

4t A

4t

TIPUS AGRUPAMENT

Suport dins l’aula o a petits grups

Suport dins l’aula o a petits grups

HORES DEDICACIÓ

QUI FA EL SUPORT

ÀREA QUE ES TREBALLA. ÀMBITS DE L'ÀREA QUE ES REFORCEN

8:45

Manel Melendez

Llengua catalana i matemàtiques

Ares

Reforç dins la dinàmica general de l’aula, suport individualitzat A.G

8

OBJECTIUS

Assolir un bon nivell lectura i d’expressió escrita.

Són grups que hem triplicat i han quedat grups de 16 i per tant 4tB i C no disposen de cap suport

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

41


EDUCACIÓ primària CS -- Curs 2020/21

CURS

TIPUS AGRUPAMEN T

HORES DEDICACIÓ

QUI FA EL SUPOR T

ÀREA QUE ES TREBALLA. ÀMBITS DE L'ÀREA QUE ES REFORCEN

Adaptats al PI de cada alumne

OBJECTIUS

Suport dins l’aula

3

Eli

Reforç dins la dinàmica general de l’aula, suport individualitzat A.B, M.B, E.R,A.T

Suport dins l’aula

12:30

Eli

Matemàtiques i català

Els mateixos de l’aula ordinària

4

Albert E

Anglès/català /mates

Assolir un bon nivell d’ex.oral anglès i repassar conceptes bàsics àrees instrumentals

Albert E

Anglès/català /mates

Assolir un bon nivell d’ex.oral anglès i repassar conceptes bàsics àrees instrumentals

heterogeni

heterogeni

4

Suport dins l’aula

3:35

Albert E

Mates català

Els mateixos que al grup ordinari

Suport a l’aula

2

Dimitri

Mates català

Els mateixos que al grup ordinari

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

42


PLA D’ACTUACIÓ DE L’EAP 2020-2021

2.6.2

 Pla d’actuació

Curs 2020-2021

Centre: Escola Monsenyor Gibert - Sant Fruitós de Bages

Professionals del servei educatiu, horari i periodicitat: SERVEI

PROFESSIONAL

HORARI I PERIODICITAT

EAP - Psicopedagog/a:

Anna Ortiguès Espejo / Ester Toldrà

Dimecres matí (9 a 14h) - periodicitat : setmanal Dimarts matí ( 9 a 14h)- periodicitat : mensual

EAP - Treball. social:

Verónica Rodríguez

En funció de les necessitats

EAP - Fisioterapeuta:

Sara Clapés Ayuda

En funció de les necessitats i la demanda.

CREDA - Logopeda:

Elisenda Ribó/Fàtima Zanbot

Dilluns de 14:30 a 15:30, dimarts de 9:15 a 12:15h, dimecres de 9:45 a 12:45h.

CREDA - Psicopedagoga: Eulàlia Romero i Molina

En funció de les necessitats.

ELIC:

Equip LIC

En funció de les necessitats

CRP:

Equip del CRP

En funció de les necessitats

Signatura de la direcció del centre

Signatura del professional de referència del SE

TOLDRA GRACIA, ESTER (AUTENTICACIÓN)

Signat digitalment per TOLDRA GRACIA, ESTER (AUTENTICACIÓN) Data: 2020.09.29 15:17:10 +02'00'

Firmado digitalmente por

39346211L 39346211L ALBERT ALBERT CANUDAS CANUDAS (R: Q5856105A) Fecha: 2020.09.29 16:11:09 (R: Q5856105A) +02'00'

Lloc i data: Manresa, 8 de setembre de 2020.

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

43


 Actuacions El pla d’actuació d’aquest curs s'adequa a les instruccions que ens han donat des del Departament d'Educació i des del Departament de Salut. Així, moltes de les actuacions seran en format virtual i s'hauran d'anar modulant durant el curs en funció de l'evolució de la COVID19 i les indicacions que ens vagin donant.

 Àmbit de centre, professorat i zona EAP PSI

Actuació

EAP TS

EAP FIS

Oferir un acompanyament emocional a la comunitat educativa: famílies, docents i alumnat , donant prioritat a les necessitats de l´alumnat de NESE i les famílies més vulnerables, donada la situació de pandèmia.

X

X

Coordinació amb l’equip directiu del centre pel que fa a les nostres actuacions i a noves demandes que puguin sorgir.

X

X

CREDA

CREDV

Temporització

Setembre / Juny X Al llarg del curs

Participació en les sessions de la Comissió d’Atenció a la diversitat del centre. Col·laboració en l’establiment de criteris d’intervenció per a l’atenció a la diversitat i per avançar en la millora de la pràctica educativa i en la inclusió de tot l’alumnat.

X

Participació en les sessions de les Comissions Socials. Col·laboració en la realització d’actuacions coordinades en relació amb

X

Programació General Anual.

ELIC

Trimestral En funció de les necessitats

Dues al trimestre

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

En funció de les necessitats

44


alumnes i famílies que es troben en una situació social desfavorida. Coordinació amb les tutores, l’especialista d’educació especial, l’especialista d’audició i llenguatge i/o altres professionals que realitzen tasques de suport amb l’alumnat.

X

Col·laboració en el traspàs d’informació en relació a l’alumnat que finalitza l’etapa d’educació primària. Elaboració d’ informes de reconeixement de necessitats de suport educatiu d’aquells alumnes que es consideri necessari.

X

Setmanal X

X En funció de les necessitats

X

Segon i tercer trimestre

Atenció logopèdica a un alumne de P-4, a un alumne de P-5 i a un alumne amb TLL de 1r d’E.P. Valoració inicial, elaboració i seguiment del programa de treball logopèdic. Avaluació i elaboració de l’informe.

X

3 sessions setmanals per a l’alumne amb pèrdua auditiva mitjana, 3 sessions setmanals per a l’alumne amb pèrdua auditiva pregona i 2 sessions setmanals per a cadascun dels alumnes amb trastorn de llenguatge.

Seguiment audiològic i audioprotètic alumnes amb sordesa del centre.

X

Trimestralment i en funció de les necessitats.

dels

Valoració psicolingüística, seguiment i orientació de l’alumnat amb greus dificultats de llenguatge atès pel CREDA.

X

Informació, orientació i acompanyament a les famílies sobre el procés evolutiu, comunicatiu i lingüístic de l’alumnat atès

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

X

45

En funció de les demandes i necessitats Al llarg del curs en funció de les necessitats


Àmbit d’alumnat i famílies EAP PSI

Actuació

EAP TS

EAP FIS

Valoració i seguiment, conjuntament amb el professorat, d’alumnat amb NESE i altres problemàtiques.

X

X

Col·laboració en l’elaboració, seguiment i avaluació dels plans de suport individualitzat de l’alumnat amb NESE.

X

X

Realització d‘informes de reconeixement de necessitats específiques de suport educatiu.

X

Realització dels informes tècnics en relació a alumnes amb una situació social i cultural desfavorida.

Col·laboració

en el procés de demandes

Programació General Anual.

ELIC

CREDA

CREDV

Temporització

Al llarg del curs

X

Al llarg del curs

Segons el calendari de la preinscripció i al llarg del curs.

Segons el calendari de la preinscripció i al llarg del curs.

X

X

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

X

46

Segon i tercer trimestre


d’atenció de l’alumnat amb greus dificultats d’audició i/o llenguatge.

En funció de les necessitats

Col·laboració en l’atenció a les famílies dels alumnes amb NESE o d’altres problemàtiques en aspectes d’orientació i assessorament, coneixement de recursos, sol·licitud i tramitació de beques i ajuts.

X

Al llarg del curs

Derivació a altres serveis, si s’escau, d’alumnat amb NESE i altres problemàtiques.

X

Al llarg del curs

Coordinació amb els diferents serveis educatius i assistencials del sector (CDIAP, CSMIJ, Serveis Socials, EAIA...) en relació a l’alumnat del centre.

X

X

Al llarg del curs

Col·laboració amb l’equip docent per tal d’atendre demandes sobre aspectes didàctics, metodològics i/o organitzatius vinculats a aspectes de llenguatge oral.

X

En funció de les necessitats

Informació i orientació als professionals del centre sobre la sordesa i les implicacions educatives i sobre el funcionament de les pròtesis auditives i dels ajuts tècnics.

X

En funció de les necessitats

Assessorament, coordinació i propostes d’actuacions amb l’equip directiu, CLIC i professorat del centre en temes que fan referència a l’equitat, la diversitat i la llengua, quan s’escaigui.

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

X

X

En funció de les necessitats

47


2.7 SESSIONS D’AVALUACIÓ I INFORMES DELS ALUMNES:

Entrega d'informes:

Educació Infantil: 18 de desembre 29 de juny Educació Primària:

18 de desembre -- El dijous 4 de desembre els especialistes ja hauran entrat les notes a esfera.

19 de març

-- El dilluns 8 de març els especialistes ja hauran

entrat les notes a esfera.

29 de juny

– El divendres 18 de juny els especialistes

ja hauran entrat les notes a esfera.

Reunions comissió Atenció Diversitat: 16 de desembre 17 de març 23 de juny En aquestes reunions assistiran les mestres i tècniques d' EE, la Cap d' estudis i l’Anna Ortigues (EAP). Es revisarà el treball d' atenció a la diversitat que es fa a cada cicle i si convé es prendran acords. Per explicar les conclusions i acords d' aquesta comissió es faran dos claustres un als voltants de Nadal i un altre a final de curs.

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

48


SESSIONS D'AVALUACIÓ

1r trimestre Curs

hora

Assistents

P.3

12,30

Isabel. Txell, Rosa, Sílvia M

P.4

12,30

Eugènia, Carme G, Roser B

P.5

12,30

Eli C, Mariona, Noelia

1r

12,30

Gemma M, Sílvia S, Noelia, Dolors F, Ares

2n

12,30

Gemma G, patrícia, Júlia, Dolors F, Ares

3r

12,30

Anna P, Toni, Manel M

12,30

Sandra, Pilar A, Montse B, Manel

12,30

Aina, Dolors, Joan, Eli, Albert E

12,30

Sílvia C, Tina, Albert, Ares, Dimitri

4t

Data

entre el 16/11 i el 4/12

A l’avaluació d’aquest primer trimestre parlarem: del funcionament general/dinàmica de classe (relació, aprenentatges, hàbits/autonomia i adaptació al nou curs) dels Nens amb Necessitats

Educatives

Especials

i

nens

que

necessiten

suports

(adaptacions

metodològiques, mesures d’atenció a la diversitat, PIs…) Com que les mestres d’EE no podran anar a totes les avaluacions, les actes es penjaran al drive compartit (carpeta avaluació) i d’aquesta manera tindrem accés i podrem recollir i estar al cas de tots els alumnes amb seguiment. Durant el 2n trimestre a les reunions de cicle i de nivell es parlarà de l’evolució dels alumnes i del grup-classe. No es farà acta, però si que es deixarà el registre amb la informació i propostes referents als alumnes amb NEE, per tal que es puguin valorar a la CAD i prendre les mesures convenients.

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

49


3r trimestre Curs

Hora

Assistents

P.3

12,30

Isabel. Txell, Rosa, Sílvia M

P.4

12,30

Eugènia, Carme G, Roser B

P.5

12,30

Eli C, Mariona, Noelia

1r

12,30 //13

Gemma M, Sílvia S, Noelia, Dolors F, Ares

12,30

Gemma G, patrícia, Júlia, Dolors F, Ares

3r

12:30

Anna P, Toni, Manel M

4t

12:30

Sandra, Pilar A, Montse B, Manel

12,30

Aina, Dolors, Joan, Eli, Albert E

12:30

Sílvia C, Tina, Albert, Ares, Dimitri

2n

Data

Entre el 10/05 i el 14/06

Es farà una avaluació del grup- classe i de tots els alumnes , parant especial atenció en aquells amb necessitats EE o amb necessitats de suport en algunes àrees o bé amb necessitats socials.

Es recolliran els acords de les actuacions a fer el curs 21/22 per millorar aquells aspectes que no ens han acabat de funcionar.

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

50


2.8 COMISSIONS DE MESTRES Gairebé tots els mestres de l’escola estan en una comissió a excepció de les reduccions de jornada i les persones que demanen la reducció de 2 hores no lectives per tenir més de 55 anys. Com comptabilitzarem les hores de coordinació:

2.8.1 COMISSIÓ INCLUSIÓ/INNOVACIÓ

Aquests curs , donat que per la nova organització del centre, les mestres d’EE han de fer de tutores i prioritzem el treball de nivells, aquesta comissió no funcionarà.

2.8.2 COMISSIÓ DE FESTES Aquest curs la comissió de festes no funcionarà donat que no podrem celebrar aquestes festes amb normalitat.

Cada nivell i/o cicle organitzarà les festes del curs tenint en compte de respectar el grup bombolla i les mesures higièniques.

● Castanyada. Dimecres 30 d’octubre, a la tarda.

● Nadal. dilluns 21 de desembre. ● Carnestoltes. ● Setmana Cultural. Es farà la setmana cultural del 22 al 26 de març ● Sant Jordi. Es celebrarà el mateix divendres 23 d’abril tot fent una roda de jocs lingüístics.

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

51


2.8.3 COMISSIÓ COMUNICACIÓ/INFORMÀTICA

Components del grup i lloc de treball -

Gemma Majoral Albert Canudas Albert Estrada

 OBJECTIU: Crear una comissió per fomentar l’ús de l’Instagram de l’escola. Fer útil l’ús del núvol per un treball cooperatiu/col·laboratiu entre els cicles. Mantenir la web de l’escola activa. Editar la revista “El Tinter” amb la col·laboració de tots els alumnes de 5è que seran els reporters i editors de la revista d’enguany. Promoure l’ús de les xarxes i noves tecnologies tan a mestres com a alumnes  ACTUACIONS: 

Seguir gestionant la pàgina web.

Actualització de l’Instagram d’escola.

Redacció de les pautes per l’ús de les xarxes socials.

Mantenir un blog per cada cicle (si s’escau).

Gestionar els grups de treball creats a través del núvol.

Seguint el tema d’escola, la meteorologia, planificar juntament amb els alumnes, les seccions i el contingut de la revista.

Redactar i realitzar cada una de les seccions de la revista.

Pujar a la web la part de revista realitzada pel grup d’alumnes que durant un mes hi han treballat.

Crear plantilles model: capçalera, peu de pàgina, mides…

Fer el recull de les parts/seccions que es vagin elaborant al llarg del curs per tal de poder imprimir la revista al maig.

Fer l’edició i maquetació de la revista juntament amb el mestre especialista.

Redactar l’editorial.

Vetllar perquè el maquinari de tota l’escola funcioni adequadament

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

52


2.8.4 COMISSIÓ D’ANGLÈS Components del grup i lloc de treball -

Albert Estrada

 OBJECTIUS:  En la dimensió comunicativa aconseguir que els alumnes millorin en la seva competència lingüística en llengua anglesa en les quatre habilitats (reading, speaking, writing, listening) marcant una línia d’aprenentatge d’aquesta llengua des de P3 fins a 6è.  En la dimensió plurilingüe i intercultural aconseguir que l’alumne entengui la llengua anglesa com a llengua d’obertura a d’altres realitats i cultures del món.

 ACTUACIONS:  Es pretén treballar la llengua oral a partir de situacions que requereixin la contextualització de la llengua per tal que l’alumne millori la seva producció (Diàlegs).  Es treballaran textos escrits per tal de millorar la comprensió lectora, aprendre vocabulari i estructures i finalment, aconseguir una bona producció de llengua escrita (www.koalatext.com , textos àudios i les seves activitats online i en paper).  Treballar el “listening” a partir de materials amb so i amb l’anglès com a llengua vehicular a l’aula.  Utilització de la llengua anglesa com a llengua vehicular i d’aprenentatge a l’aula sempre que es pugui.  Treball de comprensió lectora www.koalatext.com per donar significat lèxic i gramatical a la llengua treballada.  Utilització de suports visual per aconseguir un aprenentatge lèxic significatiu.  Utilització de pàgines WEB i mitjans audiovisuals per treballar les quatre habilitats (llegir, escriure, escoltar i parlar).  Utilització de llibres graduats amb CD per treballar la comprensió lectora, el listening i la part més estructural de la llengua.  Hi haurà una part de les biblioteques d’aula amb llibres en anglès.  Gravació de diàlegs i narracions curtes.  Exposicions orals a classe.  Treball de llengua competencial un cop per setmana.  Escoltar els àudios treballats a classe a casa.  Es pretén aconseguir una obertura al món mitjançant tots els materials treballats.

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

53


2.8.5 COMISSIÓ DE RISCOS LABORALS Components del grup i lloc de treball -

Magda Molero / Equip directiu

 OBJECTIUS ● Vetllar i fomentar l’interès per la seguretat de les persones en el centre coordinant sessions formatives. ● Elaborar els plans de retorn a l’escola durant aquest curs , tenint en compte els protocols del departament d’Ensenyament● Vetllar perquè a totes les aules i espais de l’escola hi hagi hidrogel alcohòlic i que tinguin els termòmetres sempre en condicions. ● Revisar periòdicament la senyalització del centre. ● Revisar i mantenir periòdicament totes les farmacioles del centre. ● Actualitzar les dades de les llistes d’al·lèrgies de tots els alumnes. ● Assistir a les reunions amb d’altres coordinadors de la zona, si s’escau. ● Llistar al personal de centre, especificant si són de seguretat social o són de Muface (Adeslas, DKW, ...) ● Facilitar informació sobre els riscos en el nostre lloc de treball.

 ACTUACIONS ● Comandes necessàries per reposar les farmacioles. ● Revisió de dates dels medicaments i col·locació estratègica per dates. ● Elaboració de llistats de control d’al·lèrgies i aspectes de salut dels alumnes. Traspàs d’aquesta informació a la cuina, mestres d’EF i Psicomotricitat, així com l’exposició de les dades al costat de la farmaciola. ● Informació a les famílies en cas d’un positiu de COVID al centre. ● Informació a les famílies en cas de plaga de polls per correu electrònic o per escrit en cas de no tenir-ne. ● Revisió o actualització de la caixa/bossa del pla d’emergència. ● Revisió de la senyalització del centre. ● Assistència a les xerrades informatives per coordinadors de riscos laborals o formació personal sobre el tema, si escau. ● Informar a l’equip directiu si es detecta algun aspecte que pugui representar un risc laboral. ● Elaboració d’un llistat del personal on s’especifica si són SS o són Muface. ● Informació per al personal del centre on s’avisa dels riscos en el lloc de treball i control signat de la rebuda d’aquesta informació.

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

54


2.8.6 COMISSIÓ COLÒNIES Components del grup i lloc de treball -

Isabel Caba Elena Magem Cristina Vaca (administrativa)

 OBJECTIUS ● Planificar les colònies escolars d’educació infantil i primària pel que fa a l’aspecte econòmic (pressupostos, pagaments...) i organitzatiu (contractació acompanyants, ajuts a les famílies amb necessitats econòmiques...), tenint en compte que són les mateixes del curs passat anul·lades pel confinament. ● Recollir les propostes de les colònies del proper curs un cop cada cicle hagi fet la reserva de les cases a final de curs.  ACTUACIONS ● Revisar la planificació realitzada a finals del curs anterior. ● Recollir els nous contractes de les cases de colònies que ja teníem del curs passat (confinament). ● Planificar el segon pagament que han de fer les famílies, unes setmanes abans d’anar de colònies. ● Planificar els terminis de preparació de tota la documentació (pagaments, autoritzacions i llistat material), del lliurament als tutors i a les famílies. ● Demanar pressupost del viatge a Transports Costa Transbages. Vetllar perquè l’autocar de colònies no es barregi amb la llista de sortides. Vetllar perquè es cobri del compte de colònies. ● Demanar pressupost del preu de monitors al CAE i tramitació de la contractació dels monitors si és necessari. ● Demanar als grups que vagin de colònies les despeses extres previstes (acompanyants extres, viatge previst, activitats extres no incloses, viatges de preparació, cotxes particulars que es necessitin, ...) ● Fer el pressupost del grup tenint en compte tots els extres. Les despeses que no s’hagin notificat aniran a compte del cicle. ● Valorar les peticions d’ajut a les famílies amb necessitats econòmiques, que hauran proposat els tutors (només en el cas de les colònies de 6è). S’oferiran terminis i beques sempre i quan s’hagi pagat el material. Hauran de fer paga i senyal com la resta d’alumnes. Totes les famílies ho han de saber.

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

55


● Preparar els llistats per classe per tal que el tutor faci el control dels pagaments dels rebuts i de les autoritzacions per assistir a les colònies. ● Preparar l’imprès de les autoritzacions ● Preparar els avisos de pagaments. ● Preparar les llistes de material que s’ha d’endur cada nen per anar a colònies. ● Preparar el full d’observacions de l’alumne/a, just abans de marxar a colònies. ● Vetllar pel pagament de les factures de les cases de colònies. ● Vetllar pel pagament de les factures de transport i monitors. ● Fer el seguiment bancari. ● Retornar, si s’escau, l’import de colònies als nens que no han pogut assistir per malaltia. El tutor deixarà a la safata de colònies el llistat d’aquests alumnes amb el certificat mèdic corresponent. ● Realitzar la memòria de la comissió. ● Recollir les propostes de les colònies pel proper curs: resguard de sol·licitud, nom de la casa, lloc, dates, persones de contacte (mestra i responsable casa/agència). Passar-la a la cap d’estudis. ● Tancar els comptes del curs. Si no fos possible, cal fer-ho en iniciar el nou curs escolar.

2.8.7 COMISSIÓ LABORATORI Components del grup i lloc de treball -

Joan Piella

Aquests curs , donada la nova organització COVID, l’espai de laboratori només el faran servir els alumnes de 4t, cinquè i sisè i la major part d’objectius només seran vàlids per aquests cursos.  OBJECTIU: 

Mantenir el laboratori.

Assolir objectius específics del treball pràctic, com la motivació per aprendre ciències, les habilitats pròpies del treball experimental com emetre hipòtesi o l’aprenentatge del coneixement científic.

Desenvolupar habilitats procedimentals de diversos tipus: manipulatives i investigadores.

Recollir els experiments que fa cada cicle.

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

56


 ACTUACIONS: 

Manteniment del material.

Ordenar els materials i etiquetar-los.

Realització de quatre o cinc practiques del laboratori al llarg del curs.

Recollida de les pràctiques que fa cada cicle al llarg del curs.

2.8.8 COMISSIÓ D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT Components del grup i lloc de treball -

Pepa Asensio Anna Piella Eli Habimana Gemma Majoral Ares Espinós Marta Mora ( treballadora Social) Representant EAP

 OBJECTIUS ● Coordinar la feina dels diferents professionals que treballen a l’escola per tal que tots els alumnes siguin atesos de la millor manera possible per tal que puguin evolucionar: Treballadors socials de l’ajuntament, EAP, CREDA, SIEI, MALL, MEE, Claustre de mestres. Aquest curs es farà bàsicament per videoconferència o telèfon. ● Recollir les valoracions fetes a les avaluacions trimestrals per poder reestructurar les hores d’atenció a la diversitat, sempre respectant els grups bombolla.  ACTUACIONS ● Adaptar i revisar els horaris dels professionals que fan atenció a la diversitat durant els primers 15 dies de setembre per ajustar-los el màxim de bé possible per tal que la majoria d’alumnes estiguin ben atesos sense perdre de vista la inclusió (màxim hores dins l’aula), tenint en compte la nova organització dels grups bombolles i els 8 alumnes nouvinguts que ens han arribat. ● Fer una acta de les trobades trimestrals amb tots els components de la comissió on quedi constància com s’han valorat les actuacions del trimestre i quins canvis o millores es proposen. ● Fer seguiment de com es treballen i s’adapten les plataformes digitals de llengua i de matemàtiques als diferents ritmes de treball dels alumnes amb dificultats i dels alumnes nouvinguts. ● Utilitzar els fulls de registre que ens han facilitat les mestres d’EE per tal de recollir la informació i les necessitats educatives detectades en els alumnes amb seguiment. Serà una manera de que no s’escapi res, donat que les mestres d’EE , actualment estan fent una tutoria.

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

57


2.9 EXCLUSIVES DE MESTRES

 Mestres d’ infantil i primària

Dia

Dilluns

horari

12:30 a 13:30

treball

Comissions / Nivell

Nivell Dimarts

12:30 a 13:30 Equips de cicle – Treball pedagògic

Dimecres

Dijous

Divendres

12:30 a 13:30

12:30 a 13:30

12:30 a 13:30

Programació General Anual.

Nivell

Reunions de cicle / Claustre 12,30 a 14

Atenció Pares

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

58


2.10 LLIBRES DE TEXT

CURS 2020-2021

EDUCACIÓ INFANTIL No tenim llibres de text

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 1r CICLE INICIAL -LENGUA CASTELLANA 1. Libro del alumno. Programa palabras. Editorial Barcanova INNOVA. ISBN- 978-84-489-4409-4 - Quadern d'anglès: " Koalatext GRADE 1" (s'ha de comprar a la llibreria Ferrer) - MATEMÀTIQUES: Llicència digital Projecte Innovamat (s’ha de pagar abans del 12 de setembre a l’app TPV Escola) -LLENGUA CATALANA : Llicència digital Projecte Pictoescriptura (s’ha de pagar abans del 12 de setembre a l’app TPV Escola)

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

59


2n CICLE INICIAL -LENGUA CASTELLANA 2. Libro del alumno. Programa palabras. Editorial Barcanova INNOVA. ISBN 978-84-489-4418-6 - Quaderns d'anglès: " Koalatext GRADE 2" i quadern LEVEL 0 (book1) - (es compraran a la llibreria Ferrer) - MATEMÀTIQUES: Llicència digital Projecte Innovamat (s’ha de pagar abans del 12 de setembre a l’app TPV Escola) - LLENGUA CATALANA: Llicència digital Projecte Pictoescriptura (s’ha de pagar abans del 12 de setembre a l’app TPV Escola)

3r CICLE MITJÀ -LENGUA CASTELLANA CICLO MEDIO 3. PROYECTO TRAM 2.0. Cuaderno de actividades. Ed. Text La Galera. ISBN 978-84-412-2113-0 -(només el trobareu a la llibreria Ferrer) - Quaderns d'anglès: " Koalatext GRADE 3" i quadern LEVEL 0 (book2) i quadern listening 1 - (es compren a la llibreria Ferrer) -MATEMÀTIQUES: Llicència digital Projecte Innovamat (s’ha de pagar abans del 12 de setembre a l’app TPV Escola) - LLENGUA CATALANA: Llicència digital Projecte Pictoescriptura (s’ha de pagar abans del 12 de setembre a l’app TPV Escola) -Carpeta classificadora

4t CICLE MITJÀ -LENGUA CASTELLANA CICLO MEDIO 4. PROYECTO TRAM 2.0. Cuaderno de actividades. Ed. Text La Galera. ISBN 978-84-412-2115-4 -(només el trobareu a la llibreria Ferrer) - Quaderns d'anglès: " Koalatext GRADE 4" i quadern " starters 4" i quadern "grammar 1" (es compren a la lliberia Ferrer) -MATEMÀTIQUES:Llicència digital Projecte Innovamat (s’ha de pagar abans del 12 de setembre a l’app TPV Escola) - LLENGUA CATALANA: Llicència digital Projecte Pictoescriptura (s’ha de pagar abans del 12 de setembre a l’app TPV Escola) -Carpeta classificadora ( si ja la teniu no cal comprar-la)

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

60


5è CICLE SUPERIOR - ITINERARIS. LENGUA CASTELLANA 5. Ed. Text La Galera. ISBN 978-84-412-3304-1 -QUADERNETS D'ANGLÈS: My World 2, My World 3, My Friends 2, My Friends 3, Dialogues 2, Grammar 2 (es compren a la llibreria Ferrer) -MATEMÀTIQUES: Llicència digital Projecte Innovamat (s’ha de pagar abans del 12 de setembre a l’app TPV Escola) - LLENGUA CATALANA: Llicència digital Projecte Pictoescriptura (s’ha de pagar abans del 12 de setembre a l’app TPV Escola) -Carpeta classificadora ( si ja la teniu no cal comprar-la) - Llibreta espiral mida Din4 de 80 fulls blancs

6è CICLE SUPERIOR - ITINERARIS. LENGUA CASTELLANA 6. Ed. Text La Galera. ISBN 978-84-412-3305-8 -QUADERNETS D'ANGLÈS: My World 4, My World 5, My Friends 4, My Friends 5, Dialogues 3, Grammar 3 (es compren a la llibreria Ferrer) -MATEMÀTIQUES: Llicència digital Projecte Innovamat (s’ha de pagar abans del 12 de setembre a l’app TPV Escola) - LLENGUA CATALANA: Llicència digital Projecte Pictoescriptura (s’ha de pagar abans del 12 de setembre a l’app TPV Escola) -Carpeta classificadora( si ja la teniu no cal comprar-la)

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

61


2.11 SORTIDES ESCOLARS i COLÒNIES Aquest any, i degut a la pandèmia, les sortides es realitzaran a l’entorn del municipi de Sant fruitós i es mantenen les colònies als mateixos espais del curs anterior.

SORTIDES CURS 2020-21 Curs P3 (Colònies)

Nº nens 44

data 19-04-2021

Lloc Can Bajona Solsona

P4 (Colònies)

30

19 i 20-04-2021

Can Bajona Solsona

P5 (Colònies)

42

19 i 20-04-2021

Can Bajona Solsona

1R (Colònies)

45

26-27 i 28-04-2021

La Manreana Juneda

2N (Colònies)

35

26-27 i 28-04-2021

La Manreana Juneda

3R (Colònies)

32

17-18 i 19-03-2021

Molí de la Riera St. Pere de Torelló

4T (Colònies)

48

17-18 i 19-03-2021

Molí de la Riera St. Pere de Torelló

5è (Colònies)

36

26-27 i 28-05-2021

Alberg de la Molina

6è (Colònies)

44

24-25 i 26-05-2021

Alberg de Comarruga

Les sortides es faran a indrets pròxims a la població de Sant Fruitós i ha de servir per acostar als alumnes a tot un seguit de llocs emblemàtics tan per la cultura com per la història que hi tenen. Espais com: la torre de Sant Martí, les pintures rupestres, el Puig de Sant Valentí, el monestir de Sant Benet, la casa museu d’Alfred Figueras, Mas de Sant Iscle... Seran alguns d’aquestes zones que podran descobrir i valorar.

COLÒNIES ESCOLARS 1 mestre cada 8 alumnes a EI 1 mestre cada 12 alumnes a CI i CM 1 mestre cada 18 alumnes a CS SORTIDES ESCOLARS 1 mestre cada 10 alumnes a EI 1 mestre cada 15 alumnes a CI i CM 1 mestre cada 20 alumnes a CS

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

62


2.12 PROGRAMA DE SALUT ESCOLAR

Les actuacions del programa de salut escolar, segons el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

curs

edat

vacunacions escolars

revisions bucodentals

1r primària

6-7 anys

-

A concretar

11-12 anys (Hep A+B)

16-10-2020 16-11-2020 05-05-2021

A concretar

6è primària

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

63


3. RELACIÓ FAMILIA-ESCOLA 3.1 REUNIONS DE PARES INICI DE CURS Aquest curs, degut a la pandèmia, les reunions de pares d’infantil si que es van poder realitzar presencialment amb les mesures adequades, però les de primària van ser de manera virtual. educació infantil

cicle inicial

cicle mitjà

cicle superior

P3

P4

P5

1R

2N

3R

4T

08-9/09

08/09

09/09

23/09

23/09

07/10

01/10

29/09

30/09

ÍNDEX DE FAMÍLIES QUE ASSISTEIXEN A LES REUNIONS DE PRINCIPI DE CURS CURS 17-18 76%

ASSISTENCIA

CURS 18-19 75%

CURS 19-20 71,80%

CURS 20-21 80,80%

3.2 ENTREVISTES Pels alumnes que s’han d’incorporar a P3, normalment cada any es fa una reunió prèvia, el mes de juny i se’ls hi explica el funcionament de l’escola i l’aula. Aquest any per la COVID no s’ha pogut fer aquesta reunió. Durant l’entrada esglaonada dels alumnes de P3, els nens només venen al matí i les tardes es destinen a fer entrevistes individuals amb totes les famílies. L’horari d’atenció a les famílies per part dels mestres tutors/es: curs P3A P3B P4A P4B P5A P5B 1rA 1rB 2nA 2nB

tutor/a curs Meritxell Moreno 3rA Isabel Caba 3rB Eugènia Aparicio 4tA Carme Girvent 4tB Eli Cano 4tC Magda Molero 5èA /Mariona Carreras Sílvia Suárez 5èB Gemma Majoral 6èA Patricia Mora 6èB Gemma García dia i hora per les famílies

tutor/a Anna Piella Antoni Torres M. Pilar Adell Montse Barcons Sandra Rodríguez Joan Piella Aina Carbonés Silvia Carpena Cristina Bartumeus

Divendres de 12:30 a 13:30, en possibles canvis pactats amb la família

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

64


L’horari d’atenció a les famílies per part de l’equip directiu és:

DIRECTOR: Albert Canudas

Dijous de 9:00 a 10:00

CAP D’ESTUDIS: Pepa Asensio

Divendres de 9:00 a 10:00

SECRETÀRIA: Elena Magem

Dimarts de 9:00 a 10:00

3.3 INFORMES A l’educació infantil es lliuraran dos informes a diferència de primària que se’n donaran tres, un cada trimestre. Entrega d'informes

Educació infantil

Educació primària

Primer trimestre

20 de desembre

20 de desembre

Segon trimestre

-

3 d’abril

Tercer trimestre

29 de juny

29 de juny

3.4 AMPA: COMPOSICIÓ, COMISSIONS I ACTIVITATS Junta de l’AMPA      

President: Sergi Peiró Secretària: Raquel Frías Tresorer: Pablo López Primer vocal: Alba Llamas Segon vocal: Mireia Miró Representant del Consell Escolar: José Miguel Cabello

COMISSIONS: Les comissions aquest curs 2020/2021 són les següents (pot ser que, al llarg del curs, es consideri oportú de fer-ne de noves o variar-les): -

Castanyada Pessebre Carnestoltes Festa fi de curs

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

65


HORARIS Atenció a les famílies: De dilluns a dijous de 16:30h a 17:30h. Disposem d’una persona de suport per a diverses tasques de l’AMPA , la Sra. la Lídia Bach, que està al despatx de l’ AMPA en aquest horari. Es disposa de bústia de suggeriments i de correu electrònic ampamgibert@gmail.com. Properament es disposarà d’un telèfon propi de l ‘AMPA que estarà actiu en horari de despatx. La quota dels socis de l’Ampa és de 35€ anuals per família.  OBJECTIUS:    

Facilitar la participació de les mares i pares en les activitats del centre. Contribuir a la millora de la qualitat del sistema i al govern dels centres. Facilitar la prestació de serveis fora de l'horari lectiu. Treballar, conjuntament amb el centre educatiu, en l'educació dels infants tot fomentant la comunicació i la participació dels pares i mares.  Ser corresponsable de les activitats educatives del centre.  Planificar i gestionar les activitats extraescolars, l'acollida matinal d'infants, el menjador, la formació de pares i mares, etc.

 ACTUACIONS: REUNIONS  Coordinació de l’ AMPA i direcció de l’escola. Periodicitat : Mensual  Coordinació d’ AMP A: Periodicitat mensual. Es fa una reunió mensual, el primer dimecres de cada mes de 21:00h a 22:30h aprox. Aquesta assemblea és oberta a qualsevol membre de l’AMPA.  Assemblea General de presentació dels comptes de l’AMPA. A finals d’any (novembre-desembre)  Reunions extraordinàries sempre que l’ ocasió ho requereixi. ACTIVITATS PARTICIPATIVES  Activitats de cap de setmana més puntuals: com per fer feines com retocar pintures dels patis, del tobogan , patis dels grans...  L’ activitat més participativa és el pessebre vivent, que es realitza al final del primer trimestre i té una participació d’uns 100-130 infants de l’escola.

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

66


GESTIÓ DE LES EXTRAESCOLARS Els preus de les activitats extraescolars són les següents: Anglès: 18€ (per infantil i primària) Judo: 20,57€ (per infantil i primària) Hip-Hop: 20€ (per infantil i primària) Informàtica: 27€ (a partir de 4t) Ioga: 20€ (per infantil i primària) Multiesports: 20,50€ (per infantil i primària) Servei despertador: 30€ (5€ esporàdic) Calendari d’ Activitats extraescolars Curs 2020/2021

DILLUNS ANGLÈS

-

ANGLÈS

-

JUDO

DIMARTS DIMECRES 1R i 2N

P4 i P5

-

-

-

-

-

-

JUDO

-

MULTIESPORTS

-

IOGA

-

-

P3-P4-P5

1R-2N-3R

HIP-HOP

-

P3 i 1R

-

DIJOUS

DIVENDRES

-

-

P3-P4P5 1R a 6È

-

-

-

P3 a 6È

-

-

4T-5È-6È

-

-

Descripció de les activitats extraescolars:

Anglès: És un mètode basat en la motivació de l’alumne, estimulant-lo a través del joc, cançons i històries a les que conviden als personatges protagonistes creant situacions quotidianes en anglès. Ho imparteix l’escola Madison. Hip-Hop: Es pretén estimular els infants a través del ball. Ho imparteix la Vanesa (monitora de ball).

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

67


Judo: El judo és un esport molt complet ja que treballa a nivell físic i a nivell de valors. Ho imparteix Esport7. Iniciació al judo: Es faciliten els futurs aprenentatges que tindran els infants dins els judo. Ioga: Facilitar als infants que descobreixin les immenses capacitats que posseeixen augmentant l’autoestima, creativitat i una manera diferent de relacionar-se i compartir. Aprenen a descobrir una nova manera de gaudir connectant amb el seu cos en un ambient d’harmonia i tranquil·litat. Ho imparteixen des de el raconet de les Emocions. Multiesports: Activitat d'iniciació als esports col·lectius a través del desenvolupament d'habilitats bàsiques i jocs pre-esportius. Ho imparteix la Fundació La Xarranca / CAE de Manresa.

ALTRES TASQUES: -

-

Gestionar i mantenir actualitzades les dades administratives i documentació les activitats extraescolars del centre. Participar en el projecte educatiu de l’escola. Ajudar a millorar la infraestructura del centre: fer nous espais de joc als patis a través dels interessos dels infants, aportacions econòmiques que se’ns requereixi... Activitats per als infants: castanyada, carnestoltes... Gestionar el pagament dels autobusos a les sortides. Gestionar el servei despertador. Mantenir els contactes necessaris amb l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages: sol·licitar subvencions... Servir de connexió i font de comunicació entre les famílies i l’escola quan sigui necessari. Servir de connexió i font de comunicació entre les famílies i l’Ajuntament pel què fa a demandes escolars col·lectives. Gestió de Calendaris de Nadal Gestió de loteria de Nadal.. Disposar d’un grup de pares/mares col·laboradors puntuals., es van incloure en un grup de WhatsApp de col·laboradors esporàdics. S’ha cregut important donar la possibilitat de que tothom pugui col·laborar en la mesura que les seves condicions particulars els ho permetin en el major nombre d’activitats. Per tal de poder comunica, promoure la participació de les famílies a les activitats i fer més accessible i transparent la col·laboració de les famílies aquest curs 20202021 a banda de comunicar-ho via correu electrònic també penjarem un cartell a l’entrada de l’escola quan es necessiti participació en algunes activitats per tal que es puguin apuntar i es puguin portar a terme les mateixes.

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

68


4. ALTRES SERVEIS 4.1 SERVEI DE MENJADOR Aquest curs escolar 20-21, el menjador el gestiona el Consell Comarcal del Bages. L’empresa que té contractada és SERHS FOOD SL.  El servei de cuina està coordinat per la Mar Frau que gestiona els temes relatius als serveis d’alimentació com el manteniment de la cuina, les compres, la distribució, la neteja i els controls sanitaris.  Per la vessant educativa hi ha un responsable que té a càrrec les activitats, la coordinació de monitors (horaris, funcions, substitucions, ...) el control d’usos (llistats, ràtios) i el control de pagaments.  Servei de Nutrició i Dietètica confecciona de manera conjunta amb el cap de cuina i la direcció del centre. El responsable és en Vicenç Sallés Borrell.  L’escola continua tenint la cuina pròpia, amb la Isabel Tarrés com a cuinera i les mateixes monitores de menjador (Magda, Dolça, Laia, Roser i Esther).  L’horari de servei és de 12,30 h a 15,00 h de dilluns a divendres.  El preu del menú és de 6.18€.  Hi haurà dues modalitats de tiquets becats: tiquet becat al 100% i tiquet becat al 70% (1,85€) i la possibilitat de compactar els dies.  La compra de tiquets es farà a través del banc a través d’una app i tots els nens per quedar-se al menjador han d’apuntar-se a la llista de la classe. Espais a utilitzar: Horari

Grup de parvulari

Grup de primària

Programació General Anual.

12,30 a 15 (12,30 comencen a dinar) 13,30 a 15 (13,45 comencen a dinar)

Monitores

Espais a utilitzar

Roser Guerrero, Dolça Ramírez, Laia Cabrera, Modesta Romero

aula d’expressió passadís planta baixa pati dels petits

Ester Peña Magda Boix Roser Guerrero

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

menjador pati dels grans

69


Cuinera: Isabel Tarrés Cap servei alimentari i cap de servei educatiu: Mar Frau

La dotació de personal per atendre els alumnes al servei de menjador d’infantil i primària s’atendrà a les ràtios següents:

NOMBRE D’ALUMNES

NOMBRE DE MONITORS

Entre 0 i 25 alumnes

2

Entre 16 i 50 alumnes

3

Entre 51 i 75 alumnes

4

Entre 76 i 100 alumnes

5

Entre 101 i 125 alumnes

6

Entre 126 i 150 alumnes

7

Entre 151 i 175 alumnes

8

Actualment disposem d’una monitora que fa de vetlladora i un monitor extra que ve del Consell Comarcal del Bages.

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

70


4.2 SERVEI DE TRANSPORT El transport és gestionat pel Consell Comarcal del Bages exclusivament amb aportacions de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. L’equip de direcció vetllarà pel bon funcionament d’aquest servei i farà d’enllaç entre les famílies, els alumnes, l’Ajuntament, el Consell Comarcal i l’empresa transportista. Nº d’alumnes transportats: Alumnes de Torroella: 27 Alumnes de La Rosaleda : 13 Les Brucardes : 4 Total d’alumnes: 44 Nom de l’empresa: TRANSBAGES Coordinadora de transport: Isabel Monitora acompanyant: Sònia Itinerari, parades i horari: MATÍ Sortida La Rosaleda a les 08:38 h. (Parada Bus) Sortida Les Brucardes a les 08:44 h. (Parada Bus) Sortida Torroella de Baix a les 08:51 h. (Parada Bus) TARDA Sortida de l’escola cap a Torrroella a les 16:39 h Sortida Torroella cap a Les Brucardes a les 16:46 h Sortida de Les Brucardes cap a La Rosaleda a les 17:03 h

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

71


4.3 SERVEI DESPERTADOR Aquest servei està gestionat per l’AMPA de l’escola. L’horari serà de 8h a 9h del matí amb entrada de 8h a 2/4 de 9h. A partir d’aquesta hora l’accés a l’escola es tancarà fins l’horari habitual d’entrada (8.55h). La monitora és la Mary Dos Santos. L’espai destinat a aquest servei serà el xalet de plàstica. S’accedirà per l’entrada del carrer General Prim , i caldrà acompanyar als nens/es fins a les escales que baixen del C. Superior. A les 9h la monitora acompanyarà a la classe als alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial. La resta aniran cap a les seves files i aules. El preu d’aquest curs 2020-2021 és: Alumnes fixes (mensual): 30 € Alumnes esporàdics : 5€.

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

72


PROGRAMACIÓ GENERAL

ANUAL

ELS ANNEXOS ES PODEN CONSULTAR A DIRECCIÓ

EESSCCOOLLAA M MOONNSSEENNYYOORR G GIIBBEERRTT SSAANNTT FFRRUUIITTÓÓSS DDEE BBAAGGEESS CCUURRSS 22002200--22002211

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

73


 APROVACIÓ La programació general anual d’aquest curs, després de rectificar les esmenes corresponents, queda aprovada el _16_de novembre de 2020

Programació General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

74


Programaciรณ General Anual.

Curs 2020-2021 Escola Monsenyor Gibert.

75


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.