Memòria anual 2020 - 2021 - Escola Monsenyor Gibert

Page 1


INDEX 1.INTRODUCCIÓ 2.ÀMBIT ORGANITZATIU 2.1- Equip de direcció 2.2- Claustre de mestres 2.3- Consell Escolar 3.ÀMBIT PEDAGÒGIC 3.1- ÒRGANS DE COORDINACIÓ: 3.1.1- equip coordinació 3.2- CICLES 3.2.1- Educació infantil 3.2.2- Cicle inicial 3.2.3- Cicle mitjà 3.2.4- Cicle superior 3.3- CONSOLIDACIÓ PROJECTES CONTINUÏTAT 3.4- ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 3.4.1- CAD 3.4.2- Educació Especial 3.4.3- Comissió Inclusió Innovació 3.4.4- Serveis educatius 3.4.5- Suports a l’aula 3.5-INDICADORS 3.6-SORTIDES 3.7-COMISSIONS DE TREBALL 3.7.1- Festes 3.7.2- Anglès 3.7.3- Colònies 3.7.4- Laboratori 3.7.5- Comunicació i informàtica 3.7.6- Riscos laborals 4.Memòria Servei menjador

5- INFORME-RESUM DEL CURS 2


1.

INTRODUCCIÓ

Aquest ha estat un curs especial, amb un funcionament força diferent de l’habitual. Hem treballat en grups bombolla a l’aula, hem anat d’excursió i hem jugat al pati només amb el grup bombolla . Els alumnes han passat moltes hores a la tutoria i això ha permès treballar amb tranquil·litat tots els continguts del currículum i posar en marxa les plataformes digitals de català i matemàtiques. Hem trobat molt a faltar les especialitats de música, anglès i Educació física, per molt que el tutor-a s’ho prepari, l’aprofundiment i qualitat no és la mateixa. També hem trobat a faltar el seguiment acurat que feien les mestres d’Educació especial de molts dels alumnes amb NEE que tenim a les aules. Val a dir que tant la mestra d’EE, com la MALL aquest curs fan de tutores. Valorant com ha anat tot el tema covid (actuació alumnes, protocols…) el curs vinent es tornarà a l’organització de sempre: especialitats, petits grups d’EE, espais d’aprenentatge, organització SIEI (inclusió aules)i hores de suport a dins dels cicles dels tutors que lliuren per les especialitats a l’horari. D’altra banda aquest curs , a les hores d’exclusiva hem donat prioritat al treball de nivell per fer un bon acompanyament de les tutories i una bona feina en les plataformes digitals que hem començat a tota primària. De cara al curs vinent hi ha comissions que caldrà recuperar i revitalitzar , per exemple la d’inclusió/innovació.

3


2. ÀMBIT ORGANITZATIU 2.1.MEMÒRIA ÒRGAN UNIPERSONAL: EQUIP DIRECTIU OBJECTIUS I ACTUACIONS

1T

2T

3T

VALORACIONS, OBSERVACIONS I/O PROPOSTES Dur a terme l’organització, gestió i administració del centre que els corresponen per llei. Compliment de les tasques F F F corresponents als càrrecs de director, cap d’estudis i secretària Vetllar perquè al centre se F F F Tota la comunitat educativa ha respectar molt segueixIn les mesures COVID totes les mesures que en cada moment s’han proposat. Hem funcionat amb força normalitat i hem tingut molts pocs casos positius al centre. F

F

Coordinar les activitats del centre Acollida de mestres i personal no docent que s’incorporen de nou al centre.

F

Adjudicació de cursos, coordinadors de cicle, d’informàtica, de LIC i de riscos laborals. Distribució dels diferents espais escolars en funció de les possibilitats Elaboració dels horaris.

F

Organització i coordinació a l’hora d’elaborar la PGA i la memòria. Seguiment del compliment dels acords del Consell Escolar, del Claustre i del Consell Escolar Municipal. Elaboració del butlletí de juny "Informacions generals d'escola".

F

L’ acollida inicial pensem que es fa molt bé, però caldria fer un seguiment a llarg de l’estada. Posar un mestre o una mestra que els hi faci de suport Sempre que és possible, es fa prioritzant que el tutor pugui fer el seguiment dels alumnes durant dos cursos i en el cas d'Infantil 3.

F

Aquests curs ha estat una distribució tenint en compte els grups bombolles i ha anat molt bé.

F

Val a dir que tot i que els horaris els tanquem al setembre, al llarg de tot el curs es poden fer variacions per tal d’adaptar-los a l’atenció a la diversitat. Va molt bé poder compartir documents al drive i que tothom hi pugui treballar.

F

F

F

F

F

Es farà arribar amb un pdf on-line. Es valora positivament perquè la gran majoria de pares el poden tenirr a l'ordinador o al mòbil sempre a mà Vetllar perquè al centre se segueixi una línia pedagògica comú, revisant-la i millorant-la quan es vegi la necessitat. Planificació del treball F F F Es va planificant a les reunions de cicle, de pedagògic del curs. coordinació i d'ED. Aquest curs no ha ajudat gens que els claustre s'hagin fet de manera virtual, és més fred i menys participatiu. Realització de trobades F F F El curs vinent s'intentarà que puguem fer dues setmanals amb els coordinadors hores seguides de coordinació: una lectiva i de cicle . una no lectiva. És molt més productiu. Vetllar perquè se segueixi correctament el procés de preinscripció i matriculació. 4


Seguiment del procés de preinscripció i matriculació

F

F

F

F

Aquest curs amb la novetat de que s'havia de fer on-line hem tingut doble feina. Assessorar als pares de com fer-ho i en molts casos donar cita prèvia per fer-ho amb ells. Esperem que el curs vinent estiguem tots més habituats

Vetllar per l’absentisme escolar Seguiment de les faltes d’assistència dels alumnes per part dels mestres.

F

Mantenir la comunicació i col·laboració amb l’AMPA Seguiment i col·laboració en les activitats de l’AMPA, vetllant per a la continuïtat de les tasques d’organització respecte el centre (gestió econòmica de sortides i activitats extraescolars). Realització de trobades periòdiques o sempre que convingui amb la junta de l’AMPA

F

F

Aquest curs hem poques trobades i molt puntuals. Amb el tema COVID no hi ha hagut gaire interacció. El curs vinent tenim moltes ganes de recuperar el contacte setmanal Aquest curs s’han fet poques reunions però s’ha mantingut el contacte per correu electrònic i per telèfon.

F

Coordinar les actuacions dels serveis educatius al centre. Participació en el procediment de priorització d’alumnes d’ EE i SIEI Contacte i intercanvi d’informació amb serveis socials de l’Ajuntament.

F

F

F

Sempre es fa a la comissió d’atenció a la diversitat on hi participa la cap d’estudis

F

F

F

S’ha fet sempre que ho hem necessitat via correu electrònic, telèfon o presencial. Aquesta comunicació tan directa va molt bé perquè permet solucionar els temes que van sorgint de manera ràpida i efectiva Funciona molt bé, aquest curs donat que dues mestres d'EE estaven fent de tutores s'ha creat una carpeta al drive per compartir i treballar que ha anat molt bé per continuar fent els seguiments de manera acurada

Coordinació de la Comissió de F F F l’atenció a la diversitat (CAD) per revisar i organitzar els diferents suports segons les necessitats educatives del centre Coordinar les actuacions entre primària i secundària Traspàs d'informació dels F L'hem fet el dia 23 de juny i va molt bé, és una alumnes de sisè de primària manera d'ajudar als alumnes a que estiguin més bé a l'insti Vetllar pel bon funcionament dels serveis complementaris: menjador, transport i personal no docent Aplicació de la normativa F F F respecte a menjador, transport i extraescolars. Informació a les famílies i F F F Aquests curs també ha donat molta feina control dels ajuts individuals de perquè també s'han demanat on-line i hi ha menjador atorgats pel Consell moltíssimes famílies que són incapaces de ferComarcal. ho. En aqui serveis socials de l'ajuntament han donat un cop de mà Concreció i coordinació dels F F F horaris i les tasques de l’auxiliar administrativa i el conserge Concreció dels horaris i les F F F 5


tasques de la TEI , la TEE i vetlladora Col·laborar amb la coordinadora de riscos laborals en les actuacions que es proposi portar a terme en el seu pla de treball. Aquests curs no s’han fet plans d’evacuació, ens hem centrat més en els protocols COVID

Informació sobre les noves normatives per a l’actualització del Pla d’evacuació.

Preparació, concreció i valoració del simulacre d’emergència. Vetllar pel manteniment de la infraestructura i dels equipaments de l’escola. Coordinació amb els diferents F F F representants de l’Ajuntament, tècnics i responsables. Coordinació amb l’Ajuntament F per l’execució de les obres que s’ hagin de realitzar, en relació al nou pla de manteniment i millora de l’escola Vetllar per les subvencions que atorga l’Ajuntament. Presentació de les sol·licituds i justificacions en els terminis donats

F

F

F

Vetllar perquè les famílies amb necessitats econòmiques o socials rebin l’atenció necessària Coordinació amb la treballadora social municipal i el centre d’assistència primària.

F

F

F

Vetllar per tal que totes les famílies amb necessitats econòmiques i/o socials facin els passos necessaris per demanar tots els ajuts disponibles. Oferir, quan calgui, terminis de pagament de la quota de material a les famílies amb necessitats.

F

F

F

F

F

F

S’ha fet sempre que ho hem necessitat via correu electrònic, telèfon o presencial. Aquesta comunicació tan directa va molt bé perquè permet solucionar els temes que van sorgint de manera ràpida i efectiva S’han fet al llarg de tot el curs, donat que hem tingut moltes peticions d’ajuts de menjador, Educació Especial i material

Totes aquells famílies que ho han necessitat han tingut la facilitat de fer el pagament en tants terminis com hagin necessitat

Promocionar l’escola a l’exterior i vetllar per la bona imatge del centre Participació en diverses campanyes socials (roba, menjar, ...).

Participació en la Festa de l’Arròs Participació en la marató de TV3 i la setmana de la meteorologia.

Aquest any només hem participar en la campanya que l’ajuntament va fer sobre dona i esport pel dia 8 de març. Va ser un treball molt interessant fet a tota l’escola i amb resultats molt interessants. Aquest curs no s’ha fet la festa degut a la pandèmia Aquest curs només l’AMPA va fer i posar a la venda unes mascaretes personalitzades d’escola , els guanys van anar a la marató. La setmana cultural no va ser tant a nivell d’escola sinó més a nivell de grups bombolla. 6


Organització de visites de la biblioteca.

Aquest curs degut a la pandèmia només hem pogut visites puntuals i concertades. Esperem que el curs vinent puguem fer les visites mensuals que hem trobat molt a faltar. Ha estat una altra activitat que no hem pogut fer , s’ha intentat que els pares ho puguin veure a través de les xarxes

Obertura de l’escola al poble: Setmana cultural Elaborar la memòria del centre. Revisió, valoració i recull de propostes de millora i realització de la memòria del curs 20202021 per poder valorar-la a l’última reunió del Consell Escolar.

F

El curs vinent s'han de posar dos dies fixes de reunió de l'Equip directiu per tal de planificar, compartir , organitzar...Aquest curs no les hem respectat

7


2.2. MEMÒRIA ÒRGAN UNIPERSONAL: CLAUSTRE OBJECTIUS I ACTUACIONS

1T

2T

3T

VALORACIONS, OBSERVACIONS I/O PROPOSTES Participar en les comissions i coordinacions necessàries pel bon funcionament del centre Valoració de les necessitats del F Aquest curs les decisions s’han pres tenint centre i de la disponibilitat de en compte les mesures recomanades pel l’equip de mestres. procicat en relació al COVID19. L’organització ha anat bé, ha estat pràctica sobretot per assegurar que sempre hi havia un mestre de mes al cicle. Però s’han troba a faltar les especialitats. Participació i corresponsabilitat F F F Aquest curs el pati s’ha distribuït de manera en les tasques i espais col·lectius. que els grups bombolla no es barregessin cal dir que ha anat molt bé, alumnes i mestres s’han adaptat i han col·laborat perquè tot funcioni. Actuar de forma participativa i corresponsable en la vida col·lectiva del centre Proposta dels dies de lliure disposició.

F

Proposta i posada en funcionament dels protocols covid pel bon funcionament del centre

F

Posada en funcionament de l’organització dels grups bombolla tenint en compte la normativa COVID

F

Participació en l’avaluació interna dels aspectes decidits pel present curs. Organització de l’atenció a la diversitat per part de la Comissió d’Atenció a la diversitat

F

Aprovació pla d'atenció a la diversitat Plataformes digitals Trenta minuts de lectura diària

Padrins de lectura Campanya fruita escola

F

F

F

F

F

F

Es decideix a nivell de municipi en el Consell Escolar municipal, a partir de les propostes dels diferents centres escolars. Tot i que a l’inici de curs va ser complicat degut als missatges contradictoris i d’última hora que donava el departament , després ha anat tot sobre rodes. Tota la comunitat educativa ha estat molt responsable i col·laboradora. Han funcionat molt bé, els alumnes s’han adaptat i han estat molt responsables. Fins i tot hi ha coses que les han valorat tan positivament que voldrien que es mantinguessin. Les valorarem Hem canviat alguns indicadors per tal d’adaptar-los a les noves metodologies i maneres de treballar Es recullen propostes que es valoren i es retornen als cicles. Totes aquestes valoracions després serviran per veure com es van repartint els suports i reforços

F F

F

F

Veure graelles d'avaluació a la memòria Aquest any s’ha hagut d’adaptar a l’horari COVID. Hi havia un interval de temps per l’entrada a l’escola. Val a dir que és un tema que ens el replantegem i segurament canviarà tenint en compte com treballem la llengua amb la plataforma Pycto. No ho hem pogut fer per tal de no barrejar grups bombolla Un curs més s’ha dut a terme i es valora positivament. Caldria assegurar-nos que totes les famílies reben la informació. També caldrà vetllar per la qualitat de la fruita que 8


La ràdio a l’escola Maletes viatgeres

F

F

F

ens arriba És una activitat de llengua molt engrescadora pels alumnes No s’ha dut a terme

L’hort a l’escola

Només ho han fet els alumnes d’EI. Els de 4rt per tema de l’organització de COVID no ho han pogut fer Visites mensuals biblioteca Només hem fet visites puntuals degut a les mesures covid Els espais d’aprenentatge No s’han pogut fer perquè no podíem barrejar bombolles Treball per projectes Es continua valorant molt positivament. Cada vegada ho fem més bé perquè anem tenint més experiència. Participar, a través dels seus representants, en el Consell Escolar del centre Proposta de temes concrets a Hi ha poques propostes que ens arribin des tractar. del claustre Informació dels temes tractats, No ho hem fet, hem de tornar a fer-ho de per part d’un representant dels manera sistemàtica. Es proposa d'enviar mestres, intentant l'acta del consell per correu a tot el claustre. Serà una manera fàcil i ràpida d'estar informats Participar, a través dels seus representants, al Consell Escolar Municipal Proposta de temes a tractar al F F F Aquest curs només se n'ha fet un a principi CEM i traspàs d’informació. de curs. També es proposa enviar per correu les informacions importants. F Tenim moltes ganes de tornar a fer les Valorar les reunions del reunions de manera presencial. claustre de mestres: Fer claustres pedagògics, però organitzats funcionament, periodicitat, de tal manera que pugui haver més temes tractats, etc... i fer participació de tothom propostes de cara al proper curs.

9


2.3.MEMÒRIA ÒRGAN UNIPERSONAL: CONSELL ESCOLAR OBJECTIUS I ACTUACIONS

1T

2T

3T

VALORACIONS, OBSERVACIONS I/O PROPOSTES Vetllar pel bon funcionament dels serveis complementaris: menjador, transport, extraescolars. acollida Seguiment d’aquests serveis, F F F Aquest curs amb la jubilació de la cuinera recollint les incidències i hem tingut alguns problemes en la qualitat i cercant solucions als possibles la quantitat del menjar. S’ha intentat fer el problemes que sorgeixin seguiment i resoldre –ho parlant amb l’empresa, amb la coordinadora del menjador i amb els cuiners Les extraescolars han tingut anades i vingudes degut als canvis en els protocols COVID, però han anat prou bé Aprovar el balanç econòmic de l’any 2020 i el pressupost de l’any 2021 Aprovar la liquidació i el F pressupost després d’escoltar les explicacions de les necessitats del centre Valorar l’activitat general del centre, administrativa i docent Rebre informació del període F Aquest curs tenim 30 preinscrits a P3, tots de preinscripció , de les confiem que donat que passem dels 29 ens vacants de cada nivell i de les mantinguin les dues línies. De moment ningú admissions. ens ha comunicat el contrari Aquest curs hem tingut moltes incorporacions (matrícula viva), moltes d’elles han estat alumnes nouvinguts (sense la llengua ni catalana ni castellana). Per aquest motiu al setembre ens dotaran d’una mestra d’aula d’acollida amb mitja jornada Aprovar les activitats F Com ja hem comentat s’han hagut d’anar fent extraescolars proposades per canvis al llarg del curs per tal de respectar l’AMPA els protocols de Covid que ens marcaven en cada moment. De cara al curs vinent quan es proposin les extraescolars, caldrà tenir en compte la proposta de l’ajuntament d’una activitat esportiva per a tots els alumnes de CI que estarà subvencionada. Vetllar per l’acompliment de la F F F Tota la comunitat educativa ha seguit la normativa del centre, aquest normativa amb molt de respecte i valorem curs, posant especial atenció que ha estat un curs força tranquil, dins la en els protocols COVID gravetat de la pandèmia Promoure el bon ús de les instal·lacions i vetllar per la seva conservació Fer el seguiment del pla de F F F manteniment i millora de les instal·lacions del centre Vetllar pel bon ús dels espais F F F escolars per les activitats no docents Aprovar l’horari escolar, els dies de lliure disposició i els dies de festa del curs 20-21 Aprovar la proposta de F F claustre i del consell escolar municipal Facilitar la informació en els diferents sectors dels membres del consell Escolar 10


Recollir els punts a incloure en P P P l’ordre del dia de la reunió, proposats pels diferents sectors Facilitar tota la documentació F F F que s’hagi de fer servir a les reunions Informar de la memòria del centre del curs 20-21 Revisar i comentar de la F Ho fem al darrer consell escolar del dia 30 de memòria del curs juny

11


3.ÀMBIT PEDAGÒGIC 3.1. ÒRGANS DE COORDINACIÓ 3.1.1.COMISSIÓ COORDINACIÓ PEDAGÒGICA (equip de coordinació) Actuacions 1T 2T 3T Valoracions, observacions i propostes F F Pensem que cal recuperar les dues sessions Preparació de l’ordre del dia de F seguides de reunió (1 hora lectiva i una hora cada reunió de cicle a partir de exclusiva) perquè d’aquesta manera es pot la reunió de coordinació. avançar molt més en temes pedagògics i F F F Retorn de temes o acords d’organització presos a cada cicle per tal d’informar a la resta de mestres i/o portar-los a debat. F F F Per tal d’unificar i rendibilitzar temps i esforços Programació de les sessions les actes trimestrals es faran a esfera, registrant d’avaluació els acords en la plataforma.

Fer un recull de com s’han treballat els projectes als diferents cicles per tal d’unificar criteris a l’hora de plantejar el projecte , d’arribar al producte final i d’avaluar. Fer el recull dels aspectes positius i aspectes a millorar a l’hora de treballar amb les plataformes digitals en els diferents cicles.

F

F

F

Adjuntem el resum de les valoracions fetes a nivell de cicles del treball amb les plataformes digitals.

12


PYTOESCRIPTURA Cicle Inicial Punts forts Els alumnes aprenen vocabulari nou. Els alumnes guanyen autonomia. Les imatges en color són boniques i motivadores. A l'hora de crear la història s'engresquen molt en l'elaboració dels dibuixos.

Punts dèbils

Necessitem complementar la llengua amb altres tipus d’activitats (grafisme i activitats d’escriure frases) Aniria molt bé que els enunciats de la plataforma tinguéssim àudio, així els alumnes que van més fluixos en lectura, ho poden escoltar. De vegades la imatge no correspon gaire amb el text o paraula. Les imatges en blanc i negre no són gaire boniques. Faltarien propostes concretes d'activitats perquè escriguin a nivell individual.

Cicle Mitjà Punts forts

Punts dèbils

Treballem continguts contextualitzats Aprenentatge vocabulari molt bé Molt bon treball d'expressió oral Motiva molt als alumnes per expressar-se per escrit. A l'hora de crear la història s'engresquen molt en l'elaboració dels dibuixos.

Format en blanc i negre poc atractiu Activitats lèxic són força complicades -nivell molt alt Caldria ampliar la part de gramàtica (teoria) per practicar i estudiar Costa fer l'avaluació de la comprensió lectora Trobem a faltar petits controls d'avaluació Massa hores de dedicació en l'elaboració dels pictogrames i després a l'hora de reproduir les il·lustracions que han d'anar al llibre ja ho veuen molt repetitiu Confecció del conte col·lectiu amb tota la classe, en grups nombrosos és complicat. Trobem a faltar que es puguin pujar les 5/6 imatges de tots els alumnes a la plataforma, d'aquesta manera es facilitaria la maquetació i es podria fer més àgilment. La portada no hauria de ser la mateixa per a tothom, s'hauria de poder personalitzar.

Demanar una bona programació prèvia perquè cal fer una bona selecció de les activitats i continguts i què i com s'avaluarà.

Cicle Superior Punts forts

Punts dèbils

5è el conte és adequat

6è el conte és complicat i massa fantàstic L’apartat de traducció a l'anglès no és ben bé com hauria de ser No sabem en quin nivell es troba l’alumne La plataforma és poc atractiva Els dibuixos del vocabulari de vegades és poc atractiu Exercicis d’ortografia i puntuació difícils Falta més feina de lectura i comprensió, d’a més a més (diferents tipologies textuals, jocs lectors…) Calen fer controls puntuals per saber on són els nens. Si es fan fotos de les il·lustracions per passar a la plataforma, Pycto no les accepta per la resolució.

Lèxic enriquit 5è i 6è Treball de la categoria gramatical molt bo. Flexibilitat de la programació Tenen més ganes d’escriure S’escriu molt més que abans Els hi agrada molt més escriure

13


OBSERVACIONS DE TOTA PRIMÀRIA Trobem a faltar models de referència de diferents tipologies textuals, activitats complementàries que ens permetin aquest treball Trobem poc atractiva i poc pràctica la plataforma a l’hora de maquetar, caldria una maquetació més atractiva i amb més capacitat per pujar imatges. Ens hem trobat molt limitats i hem hagut de dedicar moltes hores que creiem no eren necessàries. El producte final ha de ser més atractiu després de la il·lusió i esforç que hi ha posat. Les propostes d’avaluació no les hem trobat gaire útils Amb alumnes amb dificultats costa fer les adaptacions conservant, evidentment el treball del mateix conte.

14


INNOVAMAT Cicle Inicial Punts forts

Punts dèbils

Les activitats són variades, cosa que fa que els alumnes no s’avorreixin. La plataforma et permet seleccionar el nivell i contingut que treballes amb cada alumne. La tauleta no es penja ni es bloqueja tant, comparat amb els chromebooks

El laboratori de nombres no és autònom i s’ha de fer sempre tot en gran grup (però pensem que amb el temps, els alumnes s’hi acostumaran i ens permetrà agilitzar les sessions)

Cicle Mitjà Punts forts

Punts dèbils

Aprenentatge suma i resta portant molt entenedor. No mecànic Entendre/connexions/raonar Molt engrescador Fa pensar molt

Començar tots els nivells de cop i potser complica el funcionament perquè no estan acostumats Sessions reptes molt complicades i s’allarga Els reptes en confinament no es poden treballar Fallen les miniapples Als alumnes que els costa raonar necessiten més activitats mecàniques Els alumnes haurien de poder treballar a casa tant aquelles activitats que no han superat com la metròpolis, ajudarien a avançar.

Cicle Superior

Punts forts

Punts dèbils

sessions ben pensades i planificades Vídeos molt entenedors App atractiva (metròpoli) Aventures interessants Material manipulatiu Interessant arribar al: què observes? (fomenta la reflexió) Diàlegs amb els alumnes Matemàtica més significativa Gens mecànic Rica Manipulativa Pots treballar a diferents ritmes Ús de tecnologies

Tema informes d’avaluació amb esfera Es penja a vegades Requereix temps per preparar la classe No pots improvitzar Errors als llibres Falten applets i càpsules Enunciats difícils d’interpretar Falten exercicis per practicar Es basen molt en la metròpoli Errors en els informes setmanals Els alumnes haurien de poder treballar a casa tant aquelles activitats que no han superat com la metròpolis, ajudarien a avançar. No hem sapigut treure el suc dels informes setmanals Tema avaluació, segurament tampoc hem sapigut aprofitar els recursos

15


3.2. CICLES 3.2.1.EDUCACIÓ INFANTIL OBJECTIUS MILLORA ESCOLA OBJECTIU 1. Millorar els resultats d’aprenentatge dels alumnes Prioritzar i desenvolupar actuacions i programes educatius accessibles per a tothom, és a dir que no generin cap tipus de desigualtats dintre de les activitats de l'aula ordinària. Donar continuïtat al treball per projectes i iniciar el treball per ambients i/o espais. "La innovació sense inclusió és una forma d'elitisme" Indicadors 1r 2n 3r Valoracions, observacions i propostes T T T Fer la programació del projecte F De moment només ho ha fet P4. Els altres del nom de la classe i deixar una cursos ho estan acabant d’elaborar. còpia al despatx . Assoliment per part d’un 60% Aquest any no hem tingut el suport de la dels alumnes dels sons que li MALL. Hem treballat consciència pertoquen per edat. fonològica però no hem quantificat els avenços. OBJECTIU 2. Millorar la cohesió social La diversitat és l'essència de la societat i per tant és essencial conèixer i comprendre les característiques i les necessitats de tots els alumnes. Hem d'aconseguir una escola inclusiva que tal com diu Pujolàs i Lago "és aquella en la qual poden aprendre junts alumnes diferents, una escola que no exclou a ningú, perquè no hi ha diferents categories d'estudiants , només hi ha una sola categoria d'alumnes sense cap mena d'adjectius , que, evidentment, són diferents. La diversitat és un fet natural, és la normalitat: el més normal és que siguem diferents(afortunadament). Fer un 80% de la programació que tenim preparada d’educació emocional Compartir tres dinàmiques virtuals amb la resta de grups

F

F

F

F

F

OBJECTIU CONCRET MILLORA CICLE OBJECTIU 1. Repensar i refer els informes. Entregar els nous informes a les F famílies el mes de juny

Hem compartit les festes de manera virtual (castanyada, nadal i carnestoltes) a nivell d’escola .

Hem elaborat la guia i el model d’informe del primer trimestre. Ens va costar trobar el tipus d’informe que encaixés amb la nostra metodologia. A final de curs presentem tot el que hem fet a l’equip directiu.

16


3.2.2. CICLE INICIAL OBJECTIUS MILLORA ESCOLA OBJECTIU 1. Millorar els resultats d’aprenentatge dels alumnes Prioritzar i desenvolupar actuacions i programes educatius accessibles per a tothom, és a dir que no generin cap tipus de desigualtats dintre de les activitats de l'aula ordinària. Donar continuïtat al treball per projectes i iniciar el treball per ambients i/o espais. "La innovació sense inclusió és una forma d'elitisme" Indicadors

1r T

Aconseguir que el 100% dels alumnes millori la seva autonomia i autoestima.

2n T

3r T

Valoracions, observacions i propostes

F

F

Encara hi ha alumnes que poden avançar més. Aquest curs no s’ha fet el treball d’ambients/espais.

OBJECTIU 2. Millorar la cohesió social La diversitat és l'essència de la societat i per tant és essencial conèixer i comprendre les característiques i les necessitats de tots els alumnes. Hem d'aconseguir una escola inclusiva que tal com diu Pujolàs i Lago "és aquella en la qual poden aprendre junts alumnes diferents, una escola que no exclou a ningú, perquè no hi ha diferents categories d'estudiants , només hi ha una sola categoria d'alumnes sense cap mena d'adjectius , que, evidentment, són diferents. La diversitat és un fet natural, és la normalitat: el més normal és que siguem diferents(afortunadament).

Aconseguir que el 80% dels alumnes entengui, respecti i apliqui les normes de convivència que ens proposem.

F

F

F

Aquest curs no hem seguit del tot la programació de les emocions, sinó que hem adaptat altres activitats en funció de les necessitats que han anat sorgint.

Aconseguir que millori la interacció entre tots els companys.

F

F

F

S’ha fet una bona adaptació dels alumnes nouvinguts.

OBJECTIU CONCRET MILLORA CICLE Aquest curs a CI no ens marcat cap d’objectiu específic perquè volíem dedicar temps a la coordinació del treball amb les plataformes de català i matemàtiques

17


3.2.3. CICLE MITJÀ OBJECTIUS MILLORA ESCOLA OBJECTIU 1. Millorar els resultats d’aprenentatge dels alumnes Prioritzar i desenvolupar actuacions i programes educatius accessibles per a tothom, és a dir que no generin cap tipus de desigualtats dintre de les activitats de l'aula ordinària. Donar continuïtat al treball per projectes i iniciar el treball per ambients i/o espais. "La innovació sense inclusió és una forma d'elitisme" Indicadors 1rT 2n 3rT Valoracions, observacions i propostes T Aconseguir que un 100% dels alumnes Tot i que s’ha treballat diàriament amb les F F F esdevinguin autònoms i estiguin motivats plataformes digitals i en el treball a l’aula, per aprendre no s’ha aconseguit un 100%. Aquest curs no s’ha pogut treballar per ambients. Els mesos de confinament del curs passat i els dies confinats d’aquest, han fet que els i les alumnes tinguin més ganes i interès pels aprenentatges. Aconseguir que un 80% dels alumnes El fet d’haver estat confinats el tercer F F F obtinguin resultats satisfactoris segons el trimestre del curs passat ha fet que seu nivell d’aprenentatge haguéssim de començar amb un nivell d’aprenentatge més baix en general. Creiem que la plataforma de pictoescriptura no ha afavorit a treballar amb els diferents nivells d’aprenentatge. Quan es programava es feia per tots els nens i no permetia fer una programació dels jocs de llengua individuals. OBJECTIU 2. Millorar la cohesió social La diversitat és l'essència de la societat i per tant és essencial conèixer i comprendre les característiques i les necessitats de tots els alumnes. Hem d'aconseguir una escola inclusiva que tal com diu Pujolàs i Lago "és aquella en la qual poden aprendre junts alumnes diferents, una escola que no exclou a ningú, perquè no hi ha diferents categories d'estudiants , només hi ha una sola categoria d'alumnes sense cap mena d'adjectius , que, evidentment, són diferents. La diversitat és un fet natural, és la normalitat: el més normal és que siguem diferents(afortunadament). Aconseguir que un 100% dels alumnes Els nous grups de 4t, amb menys F F F puguin expressar-se lliurement alumnes per classe, han afavorit a potenciar nous rols en els alumnes i facilita la participació de tots/es a l’aula. El fet de que el tutor/a estigui més hores a l’aula també ha estat molt positiu per establir una bona comunicació i clima de confiança. Aconseguir que un 90% dels alumnes Fer patis en dos torns ha fet que els F F F s’autogestionin i utilitzin eines conflictes es reduïssin i tenir espais d’autocontrol i conversió d’emocions definits també hi ha ajudat. Fer totes les activitats amb el grup bombolla ha ajudat a cohesionar el grup i a relacionar-se millor. OBJECTIU CONCRET MILLORA CICLE Aquest any, hem aprofitat oportunitats i moments que hem viscut a l’aula per treballar l’educació en valors. Això ha fet que no es seguis prou acuradament la programació d’educació en valors que tenim. En altres ocasions que potser no es tenia una activitat lligada a l’aula ha anat bé per consultar-la i tenir un banc de recursos. Cal que ens plantegem com treballem de forma sistemàtica l’ortografia, la gramàtica i la comprensió lectora.

18


3.2.4. CICLE SUPERIOR OBJECTIUS MILLORA ESCOLA OBJECTIU 1. Millorar els resultats d’aprenentatge dels alumnes Prioritzar i desenvolupar actuacions i programes educatius accessibles per a tothom, és a dir que no generin cap tipus de desigualtats dintre de les activitats de l'aula ordinària. Donar continuïtat al treball per projectes i iniciar el treball per ambients i/o espais. "La innovació sense inclusió és una forma d'elitisme" Indicadors 1T 2 3T Valoracions, observacions i propostes T Aconseguir que el 60% de A 6è s’han treballat les exposicions orals, els F F F l’alumnat sigui capaç de fer resums i els mapes conceptuals i considerem una bona exposició oral, un que més del 60% de la classe ho assoleix. resum i un mapa conceptual A 5è s’ha treballat més els resums i les (d’acord amb la rúbrica exposicions orals que els mapes conceptuals. treballada). No s’ha aconseguit un 60% d’assoliment. En expressió oral s’ha millorat molt. Aconseguir que un 60% de Hem observat que si el grup va més guiat a F F F l’alumnat sàpiga trobar i triar pàgines concretes, se’n surten millor, però en la informació més útil per a general costa molt trobar i triar la informació realitzar el projecte. més útil. 5èA: un 44% resol amb èxit activitats de cerca autònoma d’informació a partir d’unes preguntes donades però sense especificar pàgines concretes. 5èB: un 73% resol amb èxit activitats de cerca autònoma d’informació a partir d’unes preguntes donades però sense especificar pàgines concretes. 6è: 95% troba informació fàcil a viquipèdia 72% troba informació no tan fàcil OBJECTIU 2. Millorar la cohesió social La diversitat és l'essència de la societat i per tant és essencial conèixer i comprendre les característiques i les necessitats de tots els alumnes. Hem d'aconseguir una escola inclusiva que tal com diu Pujolàs i Lago "és aquella en la qual poden aprendre junts alumnes diferents, una escola que no exclou a ningú, perquè no hi ha diferents categories d'estudiants , només hi ha una sola categoria d'alumnes sense cap mena d'adjectius , que, evidentment, són diferents. La diversitat és un fet natural, és la normalitat: el més normal és que siguem diferents (afortunadament). Fer les 32 sessions F F F S’han fet algunes sessions de les programades. programades d’educació A 5è no s’han treballat tant aquestes sessions emocional perquè han utilitzat més el diari filosòfic com a canal de treball. A 6è hem adaptat les sessions segons les necessitats emocionals del grup en cada moment. Hi ha moltes necessitats de tutoria diària i setmanal. Escriure sistemàticament en F F F S’ha utilitzar el diari filosòfic però no de manera el diari filosòfic sistemàtica. OBJECTIU CONCRET MILLORA CICLE  Poder tenir una sessió on el tutor pogués fer una tutoria individualitzada, podria sortir els reforços.

19


3.3. CONSOLIDACIÓ DE PROJECTES DE CONTINUÏTAT

Aquest curs hem hagut de fer molts canvis d'organització a l’escola complint les normatives covid, per aquesta raó alguns dels projectes no s’han dut a terme, però tenim la intenció de retomar-los i donar-los-hi continuïtat el curs vinent. Si no fos possible caldrà que els reinventem, buscant alternatives. Padrins de lectura Visites biblioteca dins l’horari escolar Maletes viatgeres Setmana cultural i escola oberta Espais de treball Projecte música Music corner Hort de 4t

Si que hem pogut continuar amb el Projecte Anglès i amb el projecte transversal d’escola que dona nom a les classes , amb al projecte de ràdio i amb les taules de cultiu d’Educació Infantil.

20


3.4. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 3.4.1-COMISSIÓ Atenció a la diversitat Actuacions 1T 2T 3T Revisar els horaris dels professionals que fan atenció a la diversitat durant el mes de setembre per ajustar-los el màxim de bé possible per tal que la majoria d’alumnes estiguin ben atesos sense perdre de vista la inclusió (màxim hores dins l’aula). Fer una acta de les trobades trimestrals amb tots els components de la comissió on quedi constància com s’han valorat les actuacions del trimestre i quins canvis o millores es proposen i què és el que queda pendent. Fer el seguiment de tots els alumnes NESE de l’escola per tal de fer les derivacions i/o propostes d’atenció necessàries i adequades.

F

Fer una carpeta compartida al drive amb tots aquells documents necessaris per a fer un bon seguiment dels alumnes amb NEE

F

Revisar i renovar el format del PI per tal d’actualitzar-lo i fer-lo més proper al pla d’atenció a la diversitat del departament

F

F

F

F

F

F

F

Valoracions, observacions i propostes Durant els mesos de setembre i octubre, s'han anat ajustant els horaris de les mestres i els mestres que dediquen hores a l'atenció de la diversitat. Això va molt bé perquè hi ha situacions d'alumnes i/o famílies que varien molt durant l'estiu i poden necessitar més o menys atenció de la que havíem previst a inici de curs. Sempre que és necessari tenim un document on poder anar a buscar la informació resumida d’aquells alumnes atesos.

Tot i que dues mestres d'EE han estat a càrrec d'una tutoria hem mantingut les reunions de CAD amb l'assistència de totes les mestres i s'ha incorporat la Sílvia Mesa (coordinadora d'EI) que aquest curs ha estat el referent d'EE d’infantil. Això ha permès poder continuar recollint tota la informació, valorant les demandes i fent el retorn corresponent. Creiem que ha costat trobar hores per fer l’acompanyament en els tutors i famílies en el cas dels cicles on les referents també tenen una tutoria. Ha anat molt bé, ha facilitat el recull d'informació i el seguiment de tots els alumnes, en un curs que hem pogut fer menys trobades i que tant la MALL com la mestra d'EE han sigut tutores i , lògicament, no han pogut fer tota la feina de seguiment , d'assessorament… En alguns cicles s’ha fet servir més que d’altres. S’han incorporat les mesures universals, addicionals i intensives al pla i s’ha dissenyat pensant en un PI pràctic, útil i viu.

21


Aquest curs, com ja hem anat referint en anteriors apartats, la mestra d'EE i la MALL han estat tutores , tot i així han continuat sent referents dels corresponents cicles i han intentat juntament amb la mestra i l'educadora de SIEI, acomplir els objectius que ens havíem proposat per ajudar als alumnes amb NEE

3.4.2.EE/ MALL/ SIEI (Educació Especial) OBJECTIUS MILLORA ESCOLA OBJECTIU 1. Millorar els resultats d’aprenentatge dels alumnes Prioritzar i desenvolupar actuacions i programes educatius accessibles per a tothom, és a dir que no generin cap tipus de desigualtats dintre de les activitats de l'aula ordinària. Donar continuïtat al treball per projectes i iniciar el treball per ambients i/o espais. "La innovació sense inclusió és una forma d'elitisme" Indicadors Aconseguir que els alumnes amb NESE facin de manera autònoma un 80% de les activitats que se’ls proposa

1rT P

2nT P

3rT P

Ajustar les propostes a les possibilitats individuals de cada alumne/a i que això consti en la programació d’aula

F

F

F

Valoracions, observacions i propostes Hem intentat fer una organització COVID de manera que tots els alumnes estessin atesos i creiem que ho hem aconseguit. Els resultats ha estat molt variable segons les necessitats de cada alumne, els suports a l’aula i la motivació. L’escola ha començat a treballar amb dues plataformes digitals que en alguns casos no sempre han afavorit l’autonomia dels alumnes amb NESE. Creiem que ens els propers anys anirà millor i estarem acostumats a la metodologia de treball. Hem decidit ,per facilitar que tots fem constar aquestes adaptacions en les nostres programacions del dia a dia , que farem servir un model de programació setmanal igual per a tothom on haurem de fer constar per a cada sessió quines propostes fem als alumnes amb PI, o als alumnes d'AA...

OBJECTIU 2. Millorar la cohesió social La diversitat és l'essència de la societat i per tant és essencial conèixer i comprendre les característiques i les necessitats de tots els alumnes. Hem d'aconseguir una escola inclusiva que tal com diu Pujolàs i Lago "és aquella en la qual poden aprendre junts alumnes diferents, una escola que no exclou a ningú, perquè no hi ha diferents categories d'estudiants , només hi ha una sola categoria d'alumnes sense cap mena d'adjectius , que, evidentment, són diferents. La diversitat és un fet natural, és la normalitat: el més normal és que siguem diferents(afortunadament). Donar tots els suports F F F Aquest curs ho hem hagut de fer per força i a dins l’aula per tal ha anat bé. De tota manera pensem que, en que els alumnes amb alguns casos, és necessari que, sobretot en NESE se sentin l'àrea de llengua, es puguin fer grups integrats en el grupreduïts per donar el ritme i els continguts classe molt més personalitzats. En grups petits aquests alumnes es mostren més confiats, més oberts i comunicatius i més atents. Portar a terme un F F F Hem de reconèixer que aquest curs no hem 90% de les sessions seguit la programació que tenim d'educació programades emocional. Si que s'han dedicat moltíssimes d’educació estones a parlar amb els alumnes de emocional. vivències, sentiments, preocupacions 22


Detectar possibles problemes relacionals entre els alumnes

F

F

F

relacionades amb la situació de pandèmia, d'aïllament.... El curs vinent tenim ganes de tornar a recuperar la sessió setmanal. Cal posar com a indicador de cara el curs vinent que l'acompanyament emocional s’ha de treballar de forma transversal. A cada nivell hi havia una tercera persona que feia alguna especialitat i suports. El fet d'entrar poca gent ha ajudat a cohesionar el grup i a detectar amb rapidesa els problemes de relació. Estaria molt bé que a cada aula hi hagi un espai de resolució de conflictes.

23


3.4.3.Comissió inclusió-innovació Aquest curs , donat que les mestres d’EE i MALL tenen tutoria i la mestra i tècnica de SIEI no podien voltar per totes les aules vam decidir que aquesta comissió no funcionaria. Aquest curs la prioritat era fer reunions de nivell i cicle per tal de tirar endavant el treball de llengua i matemàtiques amb les noves plataformes. De tota manera aquesta comissió el curs vinent tornarà a funcionar tenint en compte les següents actuacions COMISSIÓ INCLUSIÓ-INNOVACIÓ Actuacions 1T Farem reunions setmanals per tal d’anar posant en comú el funcionament dels reforços, suports, atencions individualitzades i anar establint uns criteris d’escola que després farem extensius a claustre. Creació de material pel bon funcionament dels ambients a cicle inicial i a cicle mitjà. Tots els alumnes de SIEI tindran el seu PI i alguns alumnes atesos a les aules d’EE també tindran PI, aquests plans s’actualitzaran a principi de curs i s’aniran comentant amb els tutors i adaptant sempre que sigui necessari. Revisarem les programacions dels espais d'aprenentatge que fem a cada cicle, preparant els materials necessaris pel seu bon funcionament. Posar en comú metodologies de treball inclusiu a l’aula i després fer un parell de posades en comú en claustre

2T

3T

Valoracions, observacions i propostes

24


3.4.4. Serveis Educatius

Memòria 2021

Curs 2020-

Centre: Escola Monsenyor Gibert (Sant Fruitós de Bages)

Valoració de les actuacions

Àmbit de centre, professorat i zona Com EAP:  Ens hem coordinat amb l’equip directiu per tractar situacions particulars d’alumnes i famílies per tal d’acordar les actuacions a dur a terme.  Hem participat en les reunions trimestrals de la Comissió d’Atenció a la Diversitat que s’han realitzat durant el present curs escolar.  Hem col.laborat en el seguiment del SIEI del centre. S’han fet reunions puntuals amb l’equip directiu i la mestra i l’educadora del SIEI per tal de valorar i acordar criteris en relació a l’organització i funcionament del recurs SIEI.  S’han realitzat reunions setmanals amb la mestra i educadora del SIEI per tractar de l’atenció educativa dels alumnes i fer-ne el seguiment: planificar les actuacions en relació als alumnes i les famílies  Ens hem coordinat amb el/la tutor/a, la mestra d’educació especial, l’especialista d’audició i llenguatge i/o altres professionals que realitzen tasques de suport amb l’alumnat col.laborant en la valoració i el seguiment dels alumnes que atenen.  Hem col.laborat en el traspàs d’informació en relació a l’alumnat que finalitza l’etapa d’educació primària. Hem participat en la reunió realitzada entre el professorat de Primària i el professorat de l’Institut del municipi per fer el traspàs d’informació dels alumnes que el proper curs faran 1r d’ESO.  La fisioterapeuta de l’EAP ha realitzat un seguiment periòdic amb un alumne amb diversitat motriu i dues demandes de valoració noves. S’ha orientat i assessorat als mestres. S’han realitzat coordinacions periòdiques amb els professionals que intervenen amb els alumnes. S’han proporcionat eines per afavorir la participació en el joc col·lectiu de manera activa considerant les afectacions dels alumnes. S’han elaborat i aplicat estratègies per superar els reptes que la diversitat motriu planteja com a resultat d’un conjunt d’actuacions planificades prèviament. Com a CREDA: 

S’han facilitat recursos i estratègies dins l’aula per afavorir l’aprenentatge de l’alumnat amb pèrdua auditiva.  S’han realitzat coordinacions periòdiques amb les mestres tutores per tal de fer el seguiment conjunt de l’evolució de l’alumnat, elaborar estratègies conjuntes i avaluar el treball realitzat. A causa de la situació de la pandèmia de la COVID-19, en alguna ocasió hi ha hagut alumnat i docents confinats i, sempre que ha estat possible, s’han realitzat videoconferències o videotrucades, així com seguiment via correu electrònic i/o telefònicament al llarg dels 10 dies de confinament.  S’han realitzat les reunions amb les famílies conjuntament amb els professionals implicats.  Quan el centre n’ha fet la demanda, s’ha valorat l’alumnat amb dificultats en la comunicació i el llenguatge. S’han donat les orientacions necessàries.  S’ha col·laborat en la recollida de les demandes d’atenció logopèdica per al curs 25


2021-22. S’ha col·laborat amb l’equip directiu i els professionals del centre quan ha estat necessari. Hi ha hagut molt bona col·laboració i disposició per part del centre educatiu per facilitar la intervenció del servei.

Com a CRP:

No s’ha fet una actuació específica.

Àmbit d’alumnat i famílies Com EAP:  Hem realitzat les valoracions i el seguiment d'alumnes amb NEE, dificultats d'aprenentatge, trastorns de llenguatge, problemàtica emocional i/o de relació. En les intervencions ens hem basat en les demandes del professorat i, en alguns casos en les demandes de les famílies; hem realitzat observacions a l'aula ordinària, valoracions individualitzades dels alumnes i entrevistes amb les famílies dels alumnes, quan s'ha requerit. Hem col.laborat en l’elaboració de plans de suport individualitzats d’alguns alumnes amb necessitats educatives especials.  S'han derivat aquells alumnes que s’ha considerat convenient al CDIAP, al CSMIJ i a serveis psicològics, psicopedagògics i logopedics privats. En aquells casos que els alumnes estan atesos des d'altres serveis i professionals hem participat en les corresponents reunions de coordinació: CDIAP, CSMIJ, logopedes i psicòlegs privats.  S’ha realitzat la valoració i l’informe de reconeixement d’un alumnes amb NEE que el proper curs inicien P3 al centre. També s’ha realitzat la valoració i l’informe de reconeixement NESE-NEE per un alumne que el curs vinent s’escolaritzarà a P5 i que comptarà amb el suport del SIEI del centre.  S’han elaborat conjuntament amb els professorat els informes de reconeixement NESE d’alumnes que finalitzen l’etapa d’educació primària i inicien l’ESO. S’han realitzat informes per a 2 alumnes.  S’ha realitzat la valoració psicopedagògica i l’informe de reconeixement NESENEE a dos alumnes que finalitzen l’etapa d’educació primària. Un d’ells iniciarà 1r d’ESO a l’Institut del mateix municipi mentre que el segon s’ha orientat a recurs SIEI en un centre de Manresa.  S’ha col.laborat en la gestió i revisió de beques MEC.  Donades les necessitats del centre, a mig curs 20-21, s’ha fet sol·licitud de Suport Educatiu Complementari (vetllador) de dos alumnes amb NEE escolaritzats a P3. També s’ha sol·licitat durant el curs 20-21 per un alumne del SIEI del centre.  S’ha realitzat valoració i proposta d’escolarització a AIS pel proper curs 21-22 d’un alumne escolaritzat al centre dins el recurs SIEI. S’han realitzat reunions amb la família, juntament amb l’equip d’atenció a la diversitat de l’escola, per acompanyar en aquest procés.  Des de treball social de l’EAP s'han elaborat els informes de reconeixement de 15 alumnes amb necessitats educatives especials derivades de situacions socioculturals desfavorides, a través d’entrevista amb la família, coordinacions amb el centre i/o serveis socials. Com a CREDA: 

S’ha dut a terme el programa individual d’atenció logopèdica per als 3 alumnes atesos. La valoració de la intervenció mitjançant informe del CREDA s’ha lliurat al centre per adjuntar a l’expedient. A causa de la situació de la pandèmia de la COVID-19, en algunes ocasions, hi ha hagut alumnat confinat durant 10 dies i, sempre que ha estat 26


possible, s’ha dut a terme seguiment de forma no presencial, ja sigui per videoconferència, videotrucada, correu electrònic i/o telefònicament.  S’ha realitzat el seguiment audiològic i audioprotètic dels 2 alumnes amb pèrdua auditiva atesos pel servei.  Enguany, a causa de la pandèmia de la COVID-19, el CREDA no ha pogut realitzar la trobada ni la sortida d’alumnat amb pèrdua auditiva. Per aquest motiu, els alumnes amb pèrdua auditiva del centre educatiu aquest any no hi han pogut participar.  S’han realitzat diverses entrevistes amb les famílies al llarg del curs per tal de fer el seguiment de l’alumnat, per establir pautes d’actuació i valorar-ne el progrés.  S’ha fet acompanyament a les famílies davant dels dubtes o inquietuds respecte algun aspecte de l’evolució dels seus fills. Com a LIC:  No hi ha hagut intervenció al llarg del curs

Signatura del professional de referència del SE

Signatura de la direcció del centre

Lloc i data: Manresa, 28 de juny de 2021.

27


3.4.5. Suports a les aules P3 curs 2020-2021 Tipus agrupame nt

Objectius

Temp s

Qui fa el suport

Esp ai

Àrea que es treballa.

Valoracions, Observacions Propostes millora

Suport a l'aula

Els de l'aula ordinària

19 hores

Rosa (TEI)

Aula

Reforç dins la dinàmica general de l'aula

Suport a l'aula (desdoblam ent)

Els de l'aula ordinària

10,30 hores

Sílvia Mesa EI

Aula I aula psic o

Suport a l'aula (desdoblam ent)

Els de l'aula ordinària

3 hores

Pepa Asensio

Aula i pass adís

Descobert a d'un mateix (psicomotr icitat) Comunica ció i llenguatge s (Con.fonol ògica) Comunica ció i llenguatge s Autonomia Personal

Es valora positivament la flexibilitat d'atenció als grups independentment de que estigui marcat a l'horari. Important respectar el desdoblament del grup a l'estona de psico i també per a fer la consciència fonològica . Important recuperar el treball de la MALL

Suport a l'aula

Els de l'aula ordinària

5 hores

Judit Benet (vetlladora )

Aula

Suport a l'aula

Els de l'aula ordinària

3 hores

Roser B

Aula

Reforç dins la dinàmica general de l'aula . Acompany ament individual Llenguatg e artístic

Amb mig grup els alumnes poden experimentar molt més tranquil.lament, poden passar per totes les taules i veure que és allò que més els atreu. Els resulta més fàcil participar, conversar... a l'aula s'aprofita per treballar motricitat fina, llenguatge oral... És important que tant el Nil com l'Arnau puguin tenir una persona al costat per poder participar de manera més activa i normalitzada en el dia a dia de l'aula. Amb els alumnes de P3 l’expressió artística es pot treballar amb molta més cura si hi ha dues mestres a l’aula. Es poden atendre a tots els nens , respectar els seus ritmes i estimular les seves aptituds 28


P4 curs 2020-2021 Tipus agrupament Suport a l'aula

Objectius

Mateixos de l'aula ordinària en grups més reduïts

Temp s

Qui fa el suport

3 hores

Roser B.

Espai

Aula

Àrea que es treballa.

Valoracions, Observacions Propostes millora

Comunicació i llenguatges (Tallers plàstica)

Durant el primer i segon trimestre s'han fet racons amb dues mestres a l'aula. el tercer trimestre s'ha fet un reforç intensiu de llengua i mates en petit grup fora de l'aula amb els alumnes amb més necessitats. La tutora continua fent els racons a l'aula

P5 curs 2020-2021 Tipus agrupament

Objectius

Temp s

Qui fa el suport

Espai

Àrea que es treballa.

Valoracions, Observacions Propostes millora

Suport a l'aula

Els de l'aula ordinària

4 hores

Noelia Peña

Aula I aula psico

Descoberta d'un mateix (psicomotricit a)

S’han treballat les rutines del matí, hora de lectura i explicació conte. Després s’ha pogut fer la psicomotricitat

Suport a l'aula

Els de l'aula ordinària

1,30 hores

Noelia Peña

Aula

Comunicació i llenguatges (Racons de llengua i mates)

Suport a l'aula

Els de l'aula ordinària

3 hores

Noelia Peña

Aula

Comunicació i llenguatges

Amb el suport de dos mestres a l’aula hem pogut dividir el grup en 4 o 5 taules fent propostes amb material manipulatiu de llengua i mates per a treballar en petits grups heterogenis Amb el suport de dues mestres a l’aula hem pogut fer diferents propostes plàstiques al llarg de tot el curs . S’ha pogut atendree de manera molt més individualitzada.

(llenguatge plàstic) Suport a l'aula

Els de l'aula ordinària

3 hores

Noelia Peña

aula

Descoberta de l'entorn

Hem pogut dividir el grup en dos grups heterogenis, un feia taules d’experimentació al passadís i l’altre taules de llum a dins la classe , els grups reduïts permeten un treball més acurat i tranquil per part dels alumnes i també permet que les mestre puguem fer observacions, correccions a nivell de parla...

29


CI curs 2020-2021 Tipus agrupame nt

Objectius

Temp s

Qui fa el suport

Espai

Àrea que es treballa.

Valoracions, Observacions Propostes millora

Suport dins l’aula 1r

Mateixos de l’aula ordinària en grup reduït

10

Noelia Peña

Aula

Llengua i matemàti ques

Suport dins l’aula 1r

Adaptats al PI de l’alumna

6:15

Ares

Aula

Suport dins l’aula 2n

Mateixos de l’aula ordinària en grup reduït Adaptats al PI de l’alumna

4

Dolors F

Aula

2:15

Ares

Aula

Reforç dins de la dinàmica general de l’aula i suport individual itzat a Y.A Suport treball chrome books Reforç dins de la dinàmica general de l’aula i suport individual itzat a M.H

El suport a dins l’aula ha anat molt bé perquè hi ha força alumnes amb NESE, però a aquests alumnes en concret de cara al curs vinent també els aniria molt bé fer grups reduïts per reforçar tot el referent a lectoescriptura El suport de l’Ares ha estat molt profitós, tan pels alumnes de la SIEI com d’altres alumnes que també s’han beneficiat

1:30

Júlia G

Aula

Suport dins l’aula 2n

Suport dins l’aula 2n

Mateixos de l’aula ordinària

Suport treball chrome books

Principalment el suport ha ajudat a la preparació i endreça logística de les tauletes i els chromebooks S’han reforçat aspectes matemàtics del laboratori de nombres, i indirectament, el modelatge de la llengua oral. El tercer trimestre s’han fet 30 minuts d’atenció individualitzada fora de l’aula per reforçar aspectes d’estructura de la llengua que veiem que no avançaven prou en el dia a dia. Ha anat molt bé pel tema logístic de les tauletes (recollir i endreçar) a bada de fer el seguiment dels alumnes.

30


CM curs 2020-2021 Tipus agrupame nt Suport dins l’aula o en petits grups 3r

Suport dins l’aula o en petits grups 4t A

4t

Objectius

Assolir un bon nivell de lectura i d’expressió escrita

Reforç dins de la dinàmica general de l’aula, suport individualitzat A.G

Tem ps

Qui fa el suport

Esp ai

Àrea que es treballa.

8:45

Manel Meléndez

Aula

Llengua Català

hores

Matemàtiques

8 hores

Ares

Aula

Autonomia Personal per seguir les dinàmiques de la classe

Són grups que hem triplicat i han quedat grups de 16 alumnes i per tant 4tB i 4tC només han disposat d’una sessió d’una hora per treballar la llengua

Valoracions, Observacions Propostes millora Valorem positivament les hores que hi ha hagut de suport dins l'aula però creiem que és necessari i imprescindible el treball en petit grup fora de l'aula per aquells alumnes amb NESE i NEE. Va molt bé per a treballar l'expressió oral i en general la llengua catalana. Aquest any a 4t A , a inici de curs es van aprofitar les primeres 1/2 hores per a repassar estratègies de càlcul mental, taules de multiplicar i algoritmes treballats a tercer. El reforç de l'Ares ha anat molt bé i ha estat molt profitós per ajudar als alumnes amb Necessitats educatives a seguir la dinàmica de la classe. El reforç de l'Albert, de vegades ha estat entretallat i a partir del 2n trimestre Creiem que és necessari i imprescindible el treball en petit grup fora de l'aula per aquells alumnes amb NESE i NEE. Va molt bé per a treballar l'expressió oral i en general la llengua catalana.

31


5È curs 2020-2021 Temps

Qui fa el suport

Espai

Àrea que es treballa.

Valoracions, Observacions Propostes millora

Adaptats al Pi de cada alumne

3 hores

Eli H

Aula

He pogut dedicar temps de treball personalitzat segons les necessitats dels alumnes. No ha estat necessària l’atenció fora de l’aula de l’alumne A.T perquè amb les mesures universals ha estat suficient

Els mateixos de l’aula ordinària

12:30 hores

Eli H

aula

Reforç dins la dinàmica general de classe. Suport individuali tzat a M.B; E.de la R.;A.B; A.T. Matemàti ques i Català

Tipus agrupame nt

Objectius

Suport dins l’aula

Suport dins l’aula

Heterogeni

Assolir un bon nivell d’expressió oral d’anglès i repassar conceptes bàsics àrees instrumentals

4 hores

Albert Estrada

Aula laborat ori

Anglès Català Mates

Suport dins l’aula

Els mateixos de l’aula ordinària

3 hes

Pepa Asensio

Aula Labora tori

Educació artística

S’ha pogut fer una feina molt més acurada i individualitzada sobretot a l’expressió escrita i correcció de textos. Hi ha un sector d’alumnes que en llengua catalana hauria de tenir una atenció més en petit grup. Si de cara el curs vinent tornem a recollir el català d’EE, seria interessant que la segona part del curs, la mestra d’EE entrés a l’aula per fer el conte d’una manera més inclusiva. Ha anat molt bé el reforç de mates a 5A a dins l’aula. Hem avançat bastant amb tot el tema d’operacions bàsiques. Les sessions s’han dedicat a treballar l’Expressió oral d’anglès i s’ha aprofitat per treballar conceptes de matemàtiques i de llengua que no estaven assolits. Es valora positivament tenir aquesta sessió amb la meitat del grup Amb aquest suport s'han pogut treballar petits projectes on tots els alumnes han estat participatius i interessats. Se'ls ha pogut donar suport i han donat importància al procés de creació.

32


6è curs 2020-2021 Tipus agrupament

Objectius

Temp s

Qui fa el suport

Espa i

Àrea que es treballa.

Heterogeni

Assolir un bon nivell d’expressió oral d’anglès i repassar conceptes bàsics àrees instrumentals

4 hores

Albert Estrada

Aula Labo ratori

Anglès Català Mates

Suport dins l’aula

Els mateixos que a l’aula ordinària

3:30 hores

Albert Estrada

Mates Català

Suport dins l’aula

Els mateixos que a l’aula ordinària

2

Dimitri

Mates Català

Suport a l’aula 6èB aquest reforç a l’aula

Adaptats al Pi de cada alumne

4

Ares

Reforç dins la dinàmica general de classe. Suport individualitzat O.F

Valoracions, Observacions Propostes millora Les sessions s’han dedicat a treballar l’Expressió oral d’anglès i preparació de les proves de Competències bàsiques diverses. Es valora positivament tenir aquesta sessió amb la meitat del grup S’han treballat els reptes d’aventures que proposa Innovamat. El 3r trimestre s’ha . utilitzat per a ser dos mestres a l’aula i poder fer el seguiment dels contes de Pictoescriptura En el cas de 6èA ha anat molt bé per poder fer una atenció individualitzada a dos alumnes S.D (NESE) i K.Z (Acollida) Una sessió s’ha dedicat a atendre de manera més individualitzada fent petits grups de treball. L’altra sessió per resoldre dubtes a l’aula durant la sessions de laboratori de nombres. Sempre és molt positiu tenir dos mestres a l’aula. Ha anat molt bé tenir aquest suport donat que en aquest grup hi ha molts alumnes amb

33


problemàtiques familiars, socials, emocionals... i s’ha pogut fer dinàmiques de grup i atenció individualitzada.

34


3.5. INDICADORS ESCOLA OBJECTIU 1: MILLORAR L’APRENENTATGE DE L’ALUMNE MITJANÇANT L’ADEQUACIÓ D’ESTRATÈGIES ESTRATÈGIES

INDICADORS

Aconseguir que un 90% d’alumnes superin les proves de competències bàsiques de català i castellà

VALORACIÓ

En català un 94,9% han superat les proves. En castellà un 92,5% han superat les proves Tot i així creiem que la franja del mitjà baix no hauria de ser tan àmplia

Aconseguir que un 80% dels alumnes superin les proves d'ACL després d'haver treballat amb les activitats de comprensió lectora que proposa la plataforma PYCTO Millora la competència comunicativa dels alumnes en llengua catalana i castellana

1rA: 61% 2nA: 55% 3rA: 96% 4tA: 75% 5èA: 81% 6èA: 74%

1rB: 50% 2nB: 63% 3rB: 80% 4tB: 75% 4tC:81% 5èB: 82% 6èB: 71%

En general valorem positivament els resultats tenint en compte que és el primer any que treballem amb aquesta plataforma i mestres i alumnes ens hem hagut d'adaptar a una manera molt diferent de treballar la llengua. També pensem que hem de tenir present que aquest curs ens han arribat els alumnes després d’un confinament de mesos, des del març. Tot un trimestre sense treballar bé el currículum, malgrat els esforços per fer-ho on-line, s’ah notat, sobretot en alumnes de P5,1r i 2n) El curs vinent a CI les primeres mitges hores es dedicaran afer activitats de Comprensió lectora de PYcto. De cara al curs vinent als cursos de CI que el curs vinent faran 2n i 3r i que són força nombrosos i amb alumnes amb NESE i NEE els haurem de tenir molt presents a l'hora de fer l'organització de l'atenció a la diversitat.

35


Aconseguir que un 80% dels alumnes elaborin un text correcte tenint en compte la rúbrica proposada per la plataforma PYCTO

1rA: 70% 1rB: 50% 2nA: 75% 2nB: 100% 3rA: 76% 3rB: 73% 4tA: 100% 4tB: 81% 4tC:81% 5èA: 81% 5èB: 88% 6èA: 95% 6èB: 95% Són uns bons resultats, vol dir que l' enfocament que dona la plataforma en el treball de l'expressió escrita ha donat fruits i la majoria dels nostres alumnes, a banda de gaudir escrivint, ho han fet correctament.

Portar a terme el taller de ràdio amb tots els alumnes de 5è

Malgrat les restriccions COVID, hem pogut portar a terme el taller. La persona responsable, en Marc ho ha posat tot molt fàcil . Han pogut participar tots els alumnes i s'han aconseguit els objectius: millora lectura en veu alta i de la dicció, treball en equip, redacció notícies, cròniques, debats...

Aconseguir que el 90% dels alumnes superin la prova de competències bàsiques en llengua anglesa Aconseguir que els alumnes millorin la seva competència lingüística en llengua anglesa

Un 89,7% han superat les proves de competències bàsiques, però també caldrà treballar per tal de no tenir tants alumnes en la franja mitja-baixa

36


Millorar la numeració, estratègies i problemes de càlcul mental

Aconseguir que el 90% dels alumnes tinguin una mitjana del 70% d’encerts en les diferents activitats individuals que fan al llarg del curs

Si ens hi fixem en la mitjana del nombre d'encerts per classe observem que ha anat força bé, tenint en compte que és el primer any que treballem les matemàtiques amb la plataforma Innovamat que proposa un sistema totalment diferent del que fins ara havíem treballat. És molt més global , tot a través de deduccions i material manipulatiu. 1rA: 66% 2nA: 65% 3rA: 76% 4tA: 71% 5èA: 75% 6èA: 73%

1rB: 65% 2nB: 71% 3rB: 77% 4tB: 74% 4tC:75% 5èB: 71% 6èB: 69%

En canvi si ens hi fixem en el parcentatge d'alumnes que superen el 70% d'encerts en les activitats fetes, veiem que en alguns cursos hem quedat força per sota. Això ens fa pensar que haurem de reforçar les estratègies i problemes de càlcul mental fent activitats extres (podem recuperar les de cursos anteriors que ja teníem molt ben seqüenciades) 1rA: 54% 2nA: 46% 3rA: 75% 4tA: 88% 5èA: 73% 6èA: 70%

1rB: 52% 2nB: 50% 3rB: 50% 4tB: 93% 4tC:87% 5èB: 59% 6èB: 47%

Amb la comparació amb els percentatges anteriors ens adonem que això passa perquè hi ha alumnes amb molts encerts i d'altres molt baixos, val a dir que són activitats que fan a l'ordinador de manera molt individualitzada i aquí potser haurem de millorar el seguiment El curs vinent recollirem els resultats a l’octubre i al maig. D’aquesta manera també podrem valorar la millora tan a nivell individual com de classe

37


Incorporació i millora de la utilització de les TIC en l’àmbit pedagògic

Utilització dels crhomebooks en el 100% de les sessions programades (dues sessions setmanals).

S'ha pogut fer , intentant combinar al màxim els horaris i també perquè els alumnes de CI han fet servir les tauletes. Està clar , però que necessitem més crhomebooks perquè l'últim trimestre quan tots estem escrivint el conte necessitem moltes més sessions.

BJECTIU 2: MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL ESTRATÈGIES

INDICADORS

Fer el 100% de reunions programades de CAD Millorar l’organització de l’atenció a la diversitat , sempre des d’una visió d’escola inclusiva

VALORACIÓ S'han fet totes

Fer el 100% de les reunions programades amb la treballadora Social de l’ajuntament

S'han fet les programades i més, hi ha un continu contacte via telefònica, correu electrònic i presencial si és necessari.

Acomplir com a mínim un 80% de les actuacions programades per atendre l’alumnat amb NEE.

Les mestres d'EE, SIEI i l'educadora EE, malgrat la nova organització COVID han fet l'esforç per tal que això hagi estat així

Fer un 90% de les sessions programades per atendre els alumnes nouvinguts individualment o per grups familiars

Aconseguir que la nostra escola sigui inclusiva

Aquest curs donat que hem treballat amb el grup bombolla i hi havia tres mestres per nivell , totes les actuacions s'han fet dins l'aula. Ha anat bé, però pensem que molts d'aquests alumnes necessiten el treball en petit grup fora de l'aula ja sigui per atendre les seves necessitats a nivell d'aprenentatge com a nivell afectiu i psicològic S'ha fet contínuament

Revisar trimestralment els horaris d’atenció a la diversitat Portar a terme el 90% de les sessions programades d’educació emocional a totes les aules

Aquest curs no hem seguit la programació d'educació emocional que tenim a nivell d'escola. Ha estat un curs especial que s'han hagut de tractar temes molt relacionats amb la COVID i que han omplert les hores de tutoria

38


OBJECTIU 3: Millorar l’organització i el funcionament del centre ESTRATÈGIES

Aconseguir que el claustre dels mestres utilitzi el drive per compartir i editar documents d’escola Aconseguir que les famílies interaccionin amb l’escola utilitzant l’entorn virtual

Actualitzar documents

INDICADORS

Intentar que el 90 % dels mestres utilitzin aquesta eina per compartir documents i per treballar de manera cooperativa

VALORACIÓ Ho hem fet i ha anat molt bé per a compartir els documents i treballar a l'hora sense perdre informació. Hem decidit tenir un arxiu virtual, això ens estalvia paper i al mateix temps ens facilita la feina

Aconseguir que el 90% de les famílies es comuniqui amb els tutors i tutores via correu electrònic

Aquest curs gràcies a la bona predisposició de tots i totes s'ha aconseguit. Pares i mestres han fet servir rel correu per comunicar-se. També hem compartit les festes i les activitats de l'escola a través de les xarxes , muntatges de videos...

Aprovar PLA DE CONVIVÈNCIA

L'aprovem al claustre del dia 30 de juny de 2021, després de que tots els mestres i totes les mestres facin les seves aportacions

39


3.6.SORTIDES (adaptades a les mesures COVID)

SORTIDA Parc del Castell (P3)

Parc del Bosquet

Hotel d’insectes (Muntanyeta de Sanmartí) P4

Caminada fins al Bosc de les Oliveres (Octubre) P4

P5Muntanyeta de

SORTIDES EDUCACIÓ INFANTIL objectius 1T 2T 3T Valoracions, observacions i propostes *Gaudir del joc X Valorem la sortida positivament lliure en un entorn ja que ens va permetre gaudir diferent. d’una estona de joc fora de *Realitzar els l’escola. A més vam poder donar hàbits i rutines un cop d’ull a l’hotel dels insectes treballats. que just s’havia acabat de *Relacionar-se muntar. amb els companys i la mestra en un entorn proper a l’escola. *Gaudir del joc lliure en un entorn diferent. *Realitzar els hàbits i rutines treballats. *Relacionar-se amb els companys i la mestra en un entorn no tant proper a l’escola. *Conèixer la importància dels insectes dins la natura. *Quin paper desenvolupen els insectes en els horts. *Com podem ajudar-los

*Gaudir del joc lliure en un entorn diferent. *Realitzar els hàbits i rutines treballats. *Relacionar-se amb els companys i la mestra en un entorn diferent. *Treballar continguts de medi

x

X

X

X

Vam trucar a l’ajuntament per poder disposar dels wc públics. vam organitzar la sortida els dos P3 junts alternant els espais de joc. A l’hora d’esmorzar vam fer dues rotllanes separades. Vam parar al cobert de la Màquina de batre per poder fer un petit descans. Sortida d’un matí, relacionada amb l’activitat d’hort que hem treballat durant el curs Aprofitem la proposta oferta per un pare de P4 de col.laborar amb el projecte municipal dels hotels d’insectes. Vam començar a omplir l’estructura amb diferents materials naturals per ajudar als insectes a tenir un refugi per viure, fer els seus nius i reproduir-se, ajudant d’aquesta manera a conservar els ecosistemes La sortida es va fer en dies diferents per a poder tenir el suport de l’aula i les mesures de covid. Sortida de tot un matí Els nens van gaudir molt de la natura.

La sortida del primer trimestre estava relacionada amb el 40


Sant Martí (octubre)

P5- Escultures del poble de Sant Fruitós (març)

P5- Ermita de Sant Valentí (juny)

(la tardor). *Gaudir del joc lliure en un entorn diferent. *Realitzar els hàbits i rutines treballats. *Relacionar-se amb els companys i les mestres en un entorn diferent. *Treballar continguts de medi (les escultures del nostre poble). *Gaudir d’una passejada pels carrers i entorns del poble, tot respectant les senyals. *Relacionar-se amb els companys i les mestres en un entorn diferent. *Gaudir del joc lliure i dirigit en un entorn diferent. *Relacionar-se amb els companys i les mestres en un entorn diferent. *Respectar i tenir cura de la natura.

coneixement de l’entorn i els elements de la tardor. Van fer un joc de recollida i selecció d’elements de la tardor al bosc: pinyes, branques, fulles, pedres... i vam elaborar un mandala gegant entre tots. En vam gaudir molt!

X

A finals del 2n trimestre, vam fer una sortida pel poble de Sant Fruitós passant per tots els indrets on hi ha una escultura. Els dies posteriors, a la classe vam fer un treball més intensiu sobre cadascuna de les obres i el seu autor/a. Els alumnes han après i n’han gaudit molt!

X

Sortida del 3r trimestre en un entorn proper del poble. Allà vam gaudir d’una passejada des de l’escola, vam esmorzar i recollir els residus i vam organitzar 4 jocs de cucanya on els infants hi van poder participar i gaudir-ne d’allò més!

41


SORTIDA sortida a l’Ermita de Sant Valentí (1r)

SORTIDES CICLE INICIAL 1T 2T 3T Valoracions, observacions i propostes - Treballar X La sortida estava relacionada amb continguts de medi el coneixement de l’entorn i els (projecte) elements de la tardor. - Gaudir del joc Van fer fer recollida i selecció dels lliure en un entorn diferents objectes del bosc i els diferent. van classificar en una capsa com a - Relacionar-se “Tresors de la tardor” (petits amb els companys troncs, fulles, llavors, etc, ) i la mestra en un També van gaudir de la natura, tot entorn diferent. observant el paisatge.

objectius

Sortida al parc del bosquet (1r)

X

Va anar bé, el dia va ser agradable. La sortida va ser de migdia, per celebrar el dijous llarder. La pega va ser que vam coincidir amb paidos una estona i l’espai se’ns va reduir. X

sortida a les Pedreres (1r)

Hotel dels insectes (1r)

- Conèixer quin paper tenen els insectes en el procés de pol·linització.

sortida a l’Ermita de Sant Valentí (2n)

- Treballar continguts de medi (projecte) - Gaudir del joc lliure en un entorn diferent. - Relacionar-se amb els companys i la mestra en un entorn diferent.

-Treballar

Va ser una molt bona sortida, el fet de poder-hi anar a peu, abarateix el cost i no és lluny, s’hi pot arribar bé. El preu és elevat, però les activitats i les instal·lacions estan molt bé. Cal tenir en compte que per anarhi és necessari avisar a la guàrdia urbana, ja que no hi ha vorera per on passar i cal anar per la carretera.

X

X

La sortida estava relacionada amb el coneixement de l’entorn i els elements de la tardor. Van fer observació del cel, per veure quins tipus de núvols hi havia, i es va fer recollida i selecció dels diferents objectes del bosc i els van classificar en una capsa com a “Tresors de la tardor” (petits troncs, fulles, llavors, etc, ) També van gaudir de la natura, tot observant el paisatge. X

Va ser una sortida molt interessant 42


sortida a l’Aeròdrom (2n)

continguts de medi (projecte) -Gaudir del joc lliure a la natura. -Gaudir d’una passejada pels carrers i entorns del poble, tot respectant les senyals.

Sortida al parc del Castell (2n)

- Sortida lúdica. - prioritzar el joc per millorar les relacions entre el grup

Hotel dels insectes (2n)

- Conèixer quin paper tenen els insectes en el procés de pol·linització.

i complerta. Es va relacionar amb el projecte dels oficis i transports i va ser molt ben valorada per tothom Es van fer explicació sobre el funcionament de les avionetes, projecció de vídeo demostratiu, mostra del túnel de vent i mostra dels aspectes més tècnics de l’avioneta i de l’ofici de pilot. Després vam poder dinar a les mateixes instal·lacions i fer una estona de joc. La visita va ser gratuïta i ens hi vam desplaçar a peu (vam tardar uns 45 minuts) X

La sortida va ser de mig dia per celebrar el dijous llarder. Va anar molt bé, tot i que vam coincidir amb una altra escola, cadascú va estar en una zona i ben separats. X

Explicació molt interessant i profitosa. Es va poder donar resposta a preguntes que tenien els alumnes, i van poder participar en el muntatge d’una reixa tot aprenent el vocabulari de les eines que feien servir i el seu ús correcte.

43


SORTIDA

SORTIDES CICLE MITJÀ objectius 1T 2T 3T

Sortida al Puig de Sant Valentí. (3r)

-Conèixer bé el nostre entorn. - Gaudir de la natura i el joc lliure. - Enfortir les relacions entre companys.

x

Sortides de tarda a la Torre Santmartí i entorn. (3r)

-Conèixer per què servia la torre anys enrere - .Recollir mostres de l’entorn per analitzar. -Fer joc de pistes introductori del projecte de medi.

x

Sortida de tardor per aprendre a compartir i respectar tot jugant a l’aire lliure.

Sortida al parc de l’ Agulla i la Sèquia. (3r)

-Gaudir de l’entorn tot fent una bona caminada. - Observar una part del canal de la Sèquia. Conèixer la importància del llac per la població. - Saber més sobre la història del canal de la Sèquia.

x

Sortida a la Sagrera i a l’ajuntament (3r)

- Conèixer les característiques de la Sagrera i el carrer del Padró del poble. - Observar i analitzar els murals que es van fer per treballar el dia internacional de la dona i que posteriorment es van penjar a la façana de l’ajuntament. - Conèixer quin paper tenen els insectes en el procés de pol·linització.

x

Hotel dels insectes(3r)

Sortida al Puig

- Observar canvis en el

Valoracions, observacions i propostes

Durant el primer trimestre vam fer sortides de tarda gaudint de l’entorn, observant, fent jocs de pistes, lectures a l’aire lliure, jocs de coordenades i cohesió social. Vam disfrutar d’una bona caminada des de Sant Fruitós fins al parc de l’Agulla passant pel Mas de Sant Iscle i el canal de la Sèquia. Al arribar al parc els nens/es van gaudir del joc lliure al parc infantil i van recuperar moments de joc amb els companys en entorns diferents. Vam aprofitar per establir vincles entre companys i amb els mestres. Per a alguns nens/es, el camí es va fer llarg. Hem fet varies sortides d’una tarda per l’entorn i així conèixer la història del nostre poble i alguns serveis municipals.

x

x

Va estar molt bé. El Ferran ens va explicar moltíssimes coses i vam iniciar el tema de medi del tercer trimestre. Vam fer grups de 4. 44


de Sant Valentí (4t)

bosc de la tardor i recollir mostres per acabar elaborant un mural. - Conèixer nou vocabulari de tardor amb anglès.

Sortida a Sant Benet de Bages. (4t) Parc del Bosquet i ajuntament.

- Treballar l’art romànic. - Conèixer un edifici important del poble ( història) -Fer jocs cooperatius. - Conèixer l’entorn i analitzar una exposició conjunta. -Conèixer tota la vegetació de la comarca del Bages. -Recull de mostres. -Ampliació del treball de recerca dels insectes

Muntanyeta de Sant Martí i taller d’insectes. (4t)

x

x

x

La valorem positivament perquè els nens van aprendre molt i van disfrutar de l’experiència. Va anar bé perquè només va ser al matí i s’hagués fet molt llarg. Va ser una sortida de tot el dia i va anar molt bé. Vam fer la visita Medieval al Monestir. Van observar l'exposició a la façana de l’ajuntament dels treballs fet pel dia de la dona. El fet d’anar els tres grups junts no es va programar bé la temporalització de l’activitat. ( Un grup va estar 3 hores al bosc i un altre només 1 hora i mitja.

45


SORTIDA SORTIDA A LA FONT DE LA TOLEGA 5A/5B

VISITA A L’AERÒDROM DE SANT FRUITÓS 5A/5B CAMINADA AL PARC DE L’AGULLA 5A/5B SORTIDA DIBUIX AL NATURAL 5A VISITA A L'HOTEL D’INSECTES 5B Sortida Mirador de St. Benet i Ermita de Sant Valentí(6è) matí Sortida al Parc de l’Agulla (6è)

SORTIDES CICLE SUPERIOR objectius 1T 2T 3T Valoracions, observacions i propostes -sortida lúdica amb X Sortida d’un matí concurs fotogràfic Va estar una activitat molt divertida i al mateix temps molt motivadora ja que van agafar les tauletes de l’escola i van poder fotografia tot allò que els agradava. Les fotografies es van relacionar amb una proposta de plàstica “l’art de fotografiar, l’art de pintar” i finalment es va fer un acta sobre els premiats del concurs i una exposició a la biblioteca del poble. -Còneixer com X Visita de tot el dia. funciona un vol, Els va agrafar molt ja que vestimenta, ... era un tema desconegut per ells. Els monitors ho explicaven en molta gràcia. -Caminar i passar tot X Sortida de tot el dia. Una el dia fent activitat lúdica i necessària. convivència entre ells S’ho van passar molt bé. -Dibuixar al natural racons del casc antic del poble, la Sagrera

X

x

-sortida lúdica observant el paisatge de tardor.

x

Els canvis en el paisatge.

x

Sortida d’una tarda. Van disfrutar molt dibuixant algun racó del casc antic que els agradés. Un activitat interessant per conèixer l'entorn més proper

Sortida per l’entorn degut a la situació de pandèmia que estem vivint. Va estar molt bé poder fer el recorregut a peu i després fer un dibuix al natural del parc.

La importància del llac per la població Els Mac Dijous llarder (6è) matí

Sortida Aeròdrom

Sortida lúdica a la Font de la Tolega, menjant el tradicional esmorzar de dijous llarder.

x

x Visita a les

Visita molt interessant a càrrec dels monitors de 46


(5è i 6è) matí

instal·lacions de l’aeròdrom de SFB, per conèixer les seves funcions i activitats.

Sortida Medieval a Sant Benet (6è)

Sortida a la Catalunya medieval visitant el monestir de Sant Benet de Bages.

x

VISITA A

SORTIDA A L’HOTEL D’INSECTES DEL COSTAT DE L'INSTITUT.

X

L’HOTEL D’INSECTES 6È

Saltamos.

En ppi la sortida és més de CM, però aquest any per la proximitat a l’escola i com que no l’havien fet, vam valorar que era oportú de fer-la. Va estar bé conèixer la utilitat del’hotel

47


3.7. COMISSIONS 3.7.1.COMISSIÓ FESTES - Aquesta comissió per la nova organització degut a la pandèmia, no ha funcionat, però igualment s’han organitzat i s’han fet les festes Actuacions Castanyada

1T x

Santa Cecília

x

Nadal

x

Carnestoltes

Sant Jordi

2T

3T

x

x

Valoracions, observacions i propostes Es va celebrar en grups bombolla. Un grup de pares va coure al pati les castanyes i un nen de cada classe les va anar a buscar. Pares i mestres vam fer petits vídeos relacionats amb la tardor i vam fer un muntatge per poder veure a les classes. Va ser una manera divertida de compartir Aquest curs s’ha celebrat molt poc donat que el mestre de música tenia una tutoria i era nou. Respectant els grups estables es van assajar i gravar cançons de nadal que després es van muntar en un vídeo que es va poder penjar a la web i compartir amb les famílies. També vam fer un lipdab tota l’escola i va ser una manera de deixar entrar els pares a les classes i compartir les nostres vivències. Es valora molt positivament. Les mares de la comissió de festes van fer molt bona feina. En aquesta festa els pares també van muntar un petit vídeo amb la col·laboració de diferents famílies de l’escola

Vam fer les consignes del rei durant tota la setmana, van anar molt bé. També vam preparar una dansa cada grup estable i el dia de carnaval la vam ensenyar als companys a la pista. Va anar molt bé. De cara a altres cursos cal acotar el temps de cada dansa per tal que hi puguin sortir tots els grups amb tranquil·litat. Aquest curs , tot i les mesures de COVID , ha anat molt bé. Cada cicle , en grups estables va muntar una activitat que van dur a terme durant el matí. En el cas de CS va ser un encert fer venir els jocs gegants al pati i fer la pintada d’un mural en un mur de l’escola. CM va penjar uns dibuixos de Sant Jordi a la tanca de l’escola i d’aquesta manera els pares i mares van poder veure alguns treballs. Va ser una bona idea que va posar un toc de color i alegria.

48


3.7.2.COMISSIÓ ANGLÈS Actuacions Treballar la llengua oral a partir de situacions que requereixin la contextualització de la llengua per tal que l’ alumne millori la seva producció Treballar textos escrits per tal de millorar la comprensió lectora, aprendre vocabulari i estructures i finalment, aconseguir una bona producció de llengua escrita. Treballar el “listening” a partir de materials amb so i amb l’anglès com a llengua vehicular a l’aula.

1T

2T

3T

X

X

X

X

X

Utilitzar la llengua anglesa com a llengua vehicular i d’aprenentatge X a l’aula sempre que es pugui. Treballar la comprensió lectora www.koalatext.com per X donar significat lèxic i gramatical a la llengua treballada. Utilitzar suports visuals per aconseguir un aprenentatge lèxic significatiu i pàgines WEB i mitjans audiovisuals per treballar X les quatre habilitats (llegir, escriure, escoltar i parlar). Utilitzar llibres graduats amb CD per treballar la comprensió lectora, el listening i la part més X estructural de la llengua. Gravar diàlegs i narracions curtes X i fer exposicions orals a classe.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Valoracions, observacions i propostes S’han treballat diàlegs durant tot el curs amb l’objectiu de treballar la llengua oral. Setmanalment s’han treballat textos de diferents tipologies per tal de millorar la lectura, la comprensió lectora i l’expressió escrita.

X

Cada una dels textos treballat va amb el seu àudio amb l’objectiu que l’alumne entengui i relacioni la diferencia del so-grafia Depenent de les unitats impartides s’ha pogut utilitzar més o menys l’anglès com a llengua vehicular S’ha treballat durant tot el curs l’eina online www.koalatext.com

X

S’han utilitzar eines online per complementar l’aprenentatge adquirit (activitats de reforç, ampliació,…)

X

S’ha treballat durant tot el listening i la gramàtica durant tot el curs. Els llibres graduats i els CD’s hem decidit no treballar-los pel tema COVID Durant aquest curs hem fet algunes gravacions d’alumnes fent diàlegs en anglès però no cada trimestre

49


3.7.3.COMISSIÓ COLÒNIES Actuacions Revisar la planificació realitzada a finals del curs anterior Recollir els nous contractes de les cases de colònies que ja teníem del curs passat (confinament) Valorar si es podran fer les colònies segons es desenvolupi la pandèmia Demanar a totes les cases quins serien els tractes en cas d’anul·lació de les colònies

1 T x

2 T

3 T

x

x

x

x

Fer els contactes amb albergs i cases de colònies per tal que ens facin els retorns de les pagues i senyals de tots els cicles Informar a les famílies dels diferents passos que es fan

x

x

Organitzar el retorn de les pagues i senyals a totes les famílies del centre

x

Recollir propostes colònies curs vinent Tancar els comptes del curs

x

x

x

Valoracions, observacions i propostes En iniciar el curs vam contactar amb totes les cases i albergs per demanar com plantejaven les estades i quines mesures COVID tenien previstes. Van fer el recull i es van pactar els possibles canvis de dates (grups de 6è)

Al segon trimestre es decideix ajornar les colònies veient com evoluciona la pandèmia. Vam fer els contactes i no estàvem del tot d’acord amb alguns tractes. Finalment es van trobar diferents possibilitats per intentar que cap de les parts surtis perdent del tot No ha estat fàcil posar-nos d’acord amb totes les cases pel que fa al retorn de la paga i senyal feta el curs passat. Finalment hem pogut trobar la manera per posar-nos d’acord. Es va fer un mail a les famílies on se’ls explicava que tindrien el reintegrament íntegre de la paga i senyal tan bon punt les cases fessin l’ingrés de retorn. Es va fer un mail a les famílies per venir a buscar el retorn en efectiu al despatx. Cada cicle tenia el seu dia de retorn per intentar que no coincidissin a l’escola les famílies. Ja tenim totes les dates recollides

x

50


Aquest curs per l'organització COVID, aquesta comissió no ha funcionat. Val a dir que el laboratori està a punt , el curs passat es va comprar material nou, es va ordenar i es va fer la presentació a tots el mestres. El curs vinent esperem treure-li el màxim rendiment.

3.7.4.COMISSIÓ LABORATORI actuacions

1rT

2n T

3rT

Valoracions, observacions i propostes

Coneixement del material que trobem al laboratori. Manteniment del material Ordenar els materials i etiquetar-los. Trobades puntuals amb els tutors al llarg del curs (un parell). Realització de quatre o cinc practiques del laboratori al llarg del curs. Recollida de les pràctiques que fa cada cicle al llarg del curs.

51


3.7.5.COMISSIÓ COMUNICACIÓ I INFORMÀTICA Actuacions

1 T x

2 T x

3 T x

Creació i actualització d’un instagram d’escola.

x

x

x

Redacció de les pautes per l’ús de les xarxes socials. Mantenir un blog per cada cicle Gestionar els grups de treball creats a través del núvol. Actuacions referents a revista

x

x

x

x

Vetllar perquè el maquinari de tota l’escola funcioni adequadament

x

x

x

Mantenir un control dels armaris de Chromebooks i tauletes

x

x

x

Seguir gestionant la nova pàgina web.

Valoracions, observacions i propostes Primer va ser tutelat per un professional que va actualitzar, validar permisos i gestionar temes de seguretat i al tercer trimestre ho ha portat la coordinació TIC de l’escola. S’ha donat accés als mestres responsables de cada cicle perquè hi incloguin les activitats més destacades. Han quedat incloses en el redactat del projecte TIC aprovat i revisat en claustre. Aquest ha estat inclòs al web de l’escola Donar els permisos i adequant-los a les necessitats educatives del professorat i alumnat. No s’han pogut fer perquè el taller de revista donada l’organització del curs no s’ha dut a terme. Aquí s’hi ha afegit aquelles tasques derivades de la implementació de les plataformes digitals: - manteniment i gestió d’incidències. - actualització tant de tauletes com de chromebooks. Revisar els llistats de qui agafa en cada moment els Chromebooks i tauletes i qui els torna. Vetllar perquè els aparells electrònics estiguin endollats correctament.

52


3.7.6.COMISSIÓ RISCOS LABORALS Actuacions

1T

2T

3T

Valoracions, observacions i propostes S'han dut a terme de manera molt correcta. Tota la comunitat educativa ho ha facilitat, sent molt responsables i curosos.

F

F

F

Entre departament, ajuntament i escola ho hem aconseguit

F

F

F

Ha anat molt bé. Les famílies han actuat amb rapidesa i responsabilitat i això ha facilitat molt les coses S'han fet comandes mínimes, d'aquelles coses que podem utilitzar i que més es fan servir. S'ha fet una bona endreça de les farmacioles

Vetllar perquè es portin a terme i de manera correcta els plans de retorn a l’escola durant aquest curs, tenint en compte els protocols del departament Assegurar que a totes les aules hi hagi hidrogel alcohòlic i que tinguin els termòmetres en condicions Informació a les famílies en cas d’un positiu de covid a la classe

F

Comandes necessàries per reposar les farmacioles.

F

Revisió de dates dels medicaments i col·locació estratègica per dates. Elaboració de llistats de control d’al·lèrgies i aspectes de salut dels alumnes. Traspàs d’aquesta informació a la cuina, mestres d’EF i Psicomotricitat, així com l’exposició de les dades al costat de la farmaciola. Informació a les famílies en cas de plaga de polls per correu electrònic o per escrit en cas de no tenir-ne. Revisió de la senyalització del centre.

F

F F

F

F

F

F

53


4. MEMÒRIA MENJADOR ESCOLAR - empresa Serh foods 4.1. L’EMPRESA Aquest es el tercer any consecutiu que treballem amb SERHS FOOD, amb la incertesa però amb l’agraïment dels anys viscuts al seu costat, i amb els millors desitjos. En l’informe del curs passat ja varem constatar que havien millorat en quant a resposta demanda, i aquest curs hem continuat amb la mateixa qualitat. A més, ha estat un curs difícil pel tema del COVID. L’assistència no ha baixat en absolut anys al contrari, ha estat rapida i eficient . En quant a comunicació coordinadora de empresa amb la coordinadora de escola, la resposta ha estat igualment rapida i satisfactòria . Per tant, nomes podem dir que els canvis han estat motivats pel tema de la pandèmia i s’ha organitzat el menjador de diferent manera i de forma molt positiva. ELS REPRESENTANTS DE L´EMPRESA La coordinadora de l’empresa relacionada amb l’alimentació i personal de monitors de l’escola es , com l’any anterior, la Mar Frau.

4.2. ELS COMPONENTS DE L’EQUIP 4.2.1.MONITORES I CUINERA 

LAIA CABRERA. Monitora de P-3.

DOLÇA RAMIREZ. Monitora de P-4 i P-5 .

ROSER GUERRERO. Coordinadora de monitors de l’escola. Responsable del seguiment de les beques ,contacte amb pares i relacions amb l’equip directiu. Monitora 1e r i 2on de primària.

ESTER PEÑA. Monitora de 3r i 4t

ALEX PIEDRA. Monitor de 5è i 6è

MAGDALENA BOIX. Monitora de suport

JALAL EL KIHAL. Monitor de pràctiques (Consell Comarcal).

IRENE KOSANOVIC. Vetlladora (Consell Comarcal)

ORIOL FARGAS. Cuiner

54


4.3.FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI El servei de menjador ha fet aquest any unes variacions forçades pel tema del COVID per tal de no col·lapsar el servei, i poder dur a terme totes les normatives imposades pel protocol de salut, el qual ens ha obligat a fer tres torns aquest curs. Els nens, en tot moment, tant a pati com a l’interior del menjador, han estat separats per grups bombolla.

4. 3.1.HORARIS Horari de P3 12:15h - Muntatge de taules a la classe de p3A. 12:30h - Dinar (aquest any ho fan a la classe pel tema del COVID) . 13:15h - Rentar mans, taules... 13:30h- Infants a dormir 14:40h- Despertar i jocs i cançons. 15:00h- Arriben les mestres. Horari de P4 ,P5 ,1er i 2n 12.15h- Muntatge de taules al menjador 12.30h- Rentar mans 12.35h-Nens a dinar 13.30h- Rentar mans i a jugar 14.30h- Fer les seves necessitats, rentar mans i cara. 14.45h- jocs de relaxació 15.00h- Entrada a les classes Horari de 3r i 4t 12.15h- Muntatge de taules de menjador 12.30h- Passar llista i anar jugar. 13.30h- Rentar mans i dinar. 14.15- Sortida al pati. 14.50h- Rentar mans i jocs relaxants. Resoldre els conflictes. 15.00h- Entrada dels nens a les classes. Horari de 5è i 6è 12.15h- Muntatge de taules. 12.30h- Passar llista i anar a jugar. 14.15h- Rentar mans i dinar. 14.50h-Rentar mans, resoldre conflictes ,jocs relaxants. 15.00h- Entrada dels nens a la classe. 55


Com cada any quan arriba l’estiu, durant les tres ultimes setmanes de juny l’horari del col·legi és intensiu per tant hi ha una modificació en l’horari menjador: de 13h a 15:30h.

4.3.2. FUNCIÓ DE LES MONITORES DE PARVULARI AL MENJADOR Com sempre i de forma rutinària, cada monitora sap de la seva responsabilitat vers els nens que tenen assignats i els passen a recollir per les seves aules. Tot seguit, els porten als lavabos per que facin les seves feines d’higiene i fisiològiques. La mainada fa una fila en silenci per entrar ordenats al menjador. Cada grup classe és a dir, cada grup bombolla seu a una taula diferent amb la respectiva distància de seguretat. Les monitores fan seure els nens a taula i els més petits són ajudats per què necessiten molta atenció. Les monitores serveixen el menjar als nens i els tallen la carn o si es peix s’asseguren bé que no porti cap mena de espina. A més a més els pelem la fruita i la tallem a trossets petits per fer més fàcil la ingesta, tot i que els nens mes grans com son els de primer i segon ja s’espavilen força be sols. Tenim al nostre menjador la presencia dos nens de intolerants al gluten i que han disposat de tota l’atenció del nostre cuiner. Ha estat tot un repte per les seves responsables però, podem dir que l’hem superat amb nota. També volem fer un apunt sobre la qualitat de l’atenció que reben els nens a l’hora del menjador. El silenci, l’educació , el respecte als companys i a les monitores, comportar-se amb el menjar que tens al plat etc., són aspectes que aquest any hem volgut remarcar en els nens, i ells els han recollit de bon grau, essent molt gratificant el dia a dia amb aquestes personetes tant responsables. Aquí ens volem fer ressò d’un fet que no es menor, es el fet que els nens cada vegada son mes tossuts per seguir les indicacions de les monitores, fet que fa augmentar el temps de dedicació a aquests nens mes rebels, que no agressius o malparlats, en absolut. En aquest sentit hem de dir que hem estat molt ben coordinades per poder realitzar les tasques pròpies de cadascuna, i per tant els nens han estat més ben atesos. Una vegada els nens han sortit del menjador, les monitores els divideixen en dos grups, els de P4 i P5, i 1er i 2on, surten al pati amb la Dolça i la Roser. Quan arriba el mes d’abril, la majoria dels més petits ja no volen dormir, així que sortim tots una estona al pati.

56


A més ,em tingut el suport de la Irene, que és vetlladora i ha fet de suport a P3 amb el Nil que té síndrome de down , i amb la Yasmin de 1er.També em tingut el suport del Jalal que és un monitor en pràctiques del Consell Comarcal. El pati es una excusa perfecte per fer funcionar aquests cossos tant menuts però a l’hora tant àgils, així que tota mena de jocs que comportin que els nens es relacionin i facin servir la seva ment per desenvolupar una interacció es sempre un gran estímul per ells. Però sempre respectant les normes del COVID i separats per grups bombolla. Els mes menuts estan gaudint d’allós mes amb les taules de sorra i agua que els han preparat i que fan les seves delícies. Cas a part es el tipi indi que fa que els nens no es puguin resistir a investigar per dintre fer volar l’imaginari Quan el temps no ve de cara, sempre tenim l’opció de preparar activitats dintre de l’escola amb manualitats i dibuixant sempre sota el control i la vigilància de les monitores i respectant totes les mesures de seguretat. Uns 15 minuts abans d’entrar a la classe, fan les seves necessitats, es refresquen quan fa calor, beuen aigua i fan la higiene de mans. Després s’esperen amb les seves monitores fins que és l’hora d’entrar a les aules.

4.3.3. FUNCIÓ DE LES MONITORES DE PRIMÀRIA AL MENJADOR. Els monitors tenen assignats uns punts de trobada amb el seu grup d’alumnes per tal de repassar el llistat de nens apuntats per quedar-se a dinar. El grup de 3r i 4t es supervisat per l’Ester en un raconet del pati, mentre que els nens de 5è i 6è s’estan amb l’Àlex en un lloc diferent. Un cop passada la llista i comprovat que tot està correcte, tots els nens van a jugar. Aquest curs hem assignat dos dies de joc amb pilotes (els agrada molt jugar a futbol però és on els conflictes son mes freqüents) i la resta de la setmana hem organitzat altres activitats com tallers, jocs tradicionals, tornejos esportius, etc, per intentar minimitzar al màxim els possibles problemes i motivar els nens amb activitats alternatives i diferents. Totes aquestes activitats s’han realitzat seguint la normativa de seguretat establerta pel tema del COVID i sobretot separats per racons i en grups bombolla .Realment s’ha aconseguit l’objectiu!!!. Desprès de l’estona d’esbarjo, les monitores fan recollir als nens els materials que s’han fet servir aquell dia. Els fan anar al lavabo a fer les necessitat fisiològiques i a rentar mans abans d’anar a dinar. Finalment van entrant al menjador amb silenci i cada nen s’asseu a la taula que li es assignada. Així doncs, els monitors reparteixen el dinar i ajuden als nens amb tot allò que necessitin. 57


Aquest sistema permet a les monitores més atenció envers els nens ja que tenen tot el menú complert servit i ens encarreguem d’ensenyar bons hàbits ( com per exemple tallar i pelar els aliments...), servir l’aigua i atendre les seves necessitats. I a més, cada nen dina al seu ritme . Un cop han dinat, es tornen a aixecar per files (quan ho diuen les monitors) i segons en el torn que han dinat ,uns van al pati i els últims directament a classe.. Desprès cada monitora es reuneix amb el seu grup i fan alguna activitat relaxant abans de que els nens marxin a classe perquè puguin tornar a les aules contents i relaxats.

4.3.4. EL CUINER La nostra cuinera es va jubilar el mes de desembre i ara tenim a l’Oriol Fargas.

5. LÍNEA DE COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES 5.1. PARVULARI, 1er i 2on. Hi ha coses que no canvien per què funcionen, és el cas de les reunions i informes vers els familiars dels nens. Sempre que calgui, les famílies poden demanar tenir una entrevista amb les monitores responsables dels seu fill o fills. Durant aquestes entrevistes es comenta com és el comportament del fill o filla a l’hora del menjador i s’acorden plans d’actuació conjunta amb els pares per solucionar possibles conflictes. En el cas dels nens de parvulari els problemes són gairebé anecdòtics i no solen tenir una solució traumàtica. Cada trimestre es redacta un informe personalitzat a les famílies de com va el nen, ja siguin hàbits d’alimentació com hàbits socials. Com a preferencial els pares dels més petits reben un petit informe diari de com ha anat el menjador. És un fet que com ja comentàvem, ens ha funcionat a la perfecció i per això el mantenim.

5.2. PRIMÀRIA DE 3r A 6è Amb els nens i nenes de primària se´ls dona cada trimestre un informe als pares on els fem saber si menja el seu fill o filla de tot o gairebé de tots els aliments que es fan a l´escola. També informem del comportament del nen dins l´horari de menjador , al pati amb els companys en el joc i si realitzen alguna activitat dirigida o taller.

58


Quan hi ha algun conflicte entre companys que provoca problemes truquem directament als pares informant del que ha passat. Si no es molt greu se´ls fa arribar un escrit on s´informa d’ un comportament incorrecte del nen i que si no millora se li pot fer arribar un avís d’ expulsió d’ uns dies del servei de menjador. I per a tot els nens que durant el curs han fet un esforç per portar-se molt be entre els seus companys i respondre correctament a les advertències de les monitores també els fem un escrit als pares on els felicitem pel bon comportament que ha tingut el seu fill al menjador. Cada dia, la Roser, a coordinadora, va a l’escola i fa el registre de tots els nens que faran ús del servei del menjador.

6.LÍNEA DE COMUNICACIÓ AMB L’EMPRESA Com ja vàrem comentar en l’apartat referent a l’empresa, la relació de

les dues

coordinadores, tant la d’empresa com la del col·legi, la Roser i la Mar, ha estat tant fluida i profitosa que no tenim cap queixa al respecte, en tot cas nomes paraules d’agraïment per la gran dedicació i professionalitat.

7.INCIDÈNCIES En aquest apartat tenim la satisfacció de dir que P3, P4, P5, no han comportat cap mena de problema destacable i per tant no fem esment de res. En el cas de 1er i 2on, si tenen qualsevol tipus de conducta incorrecte vers els mes petits o amb les monitores, hem implantat un seguit de normes que van de lleus a molt greus. Lleu: comporta càstig com quedar-se sense pati i també se’ls fa un full informatiu pels pares on s’explica la conducta negativa . Nosaltres l’anomenem “parte”. Si un nen acumula tres “partes d’aquest tipus,serà expulsat del servei de menjador durant una setmana. En el cas dels nens de 3r a 6è, també ha estat un curs molt tranquil sense cap incidència remarcable. Han pogut sorgir alguns conflictes que s’han solucionat amb l’eficaç treball de les monitores. Quan algun nen/a ha tingut una actitud incorrecte ,informem a les famílies amb un full d’avís on fem saber als pares que el nen no està actuant correctament i en cas que aquest comportament hagi estat repetitiu o bé, que el nen s’hagi excedit en les seves accions, llavors hem fet servir els anomenats 59


“partes” que suposen una sèrie de càstigs i sancions que ,fins i tot, podrien arribar a l’expulsió del servei, cosa que, afortunadament ,no ha succeït aquest any.

8. VALORACIÓ DEL CURS No podem ignorar que ha estat un any de molt treball en equip i força complicat. Això vol dir que la feina és fa be i amb dedicació, que els ponts de unió col·legi-empresa han funcionat bé i això es nota en la qualitat del servei .

9. AGRAÏMENTS Volem agrair la disposició, col·laboració i recolzament que sempre ens han ofert els grans professionals d’aquest magnífic centre educatiu. Sense ells, la nostra feina seria més complicada. El somriure de tots ells fa que el nostre treball sigui més amè . Volem donar les gràcies especialment a l’equip directiu de l’escola: Albert Canudas ,Pepa i Elena...moltíssimes gràcies per fer-ho fàcil!!! Ens retrobem al setembre.

60


5. INFORME – RESUM DEL CURS Aquest curs ha estat molt diferent per tots els protocols que hem hagut de seguir amb motiu de la Covid19. Tot i així, fem una valoració positiva perquè tota la comunitat educativa ha respost molt responsablement i ho ha posat fàcil. L’organització plantejada a l’escola des d’un inici: no hi hauria especialistes i a cada nivell hi haurien 3 mestres, per una banda ha anat molt bé per mantenir el grup bombolla, per treballar la cohesió de grup, per fer una bona atenció a la diversitat i també per fer les substitucions en cas d’absència d’un dels mestres. El tema d’atenció a la diversitat, tot i que valorem que ha anat molt bé, el curs vinent tenim ganes de recuperar la nostra organització habitual, per exemple hi ha alumnes que necessiten una atenció específica en l’àrea de llengua i que des del grup petit era molt eficient i efectiva. Aquest curs hem vist que és totalment necessari que s’unifiquin les programacions d’aula i que en aquestes programacions s’especifiquin les activitats, suports i metodologies pensades pels alumnes amb NESE. Les Mestres d’EE, MALL, SIEI, educadora d’EE han fet un gran esforç, tot i que han estat tutores i/o cotutores han continuat treballant i vetllant per tots els alumnes de l’escola que necessiten seguiment i atenció específica i especial. I s’ha aconseguit. Però per una altra banda hem trobat a faltar molt les especialitats, doncs tot i que els mestres s’han esforçat per fer la música, l’E.F i l’anglès de la millor manera possible , no ha estat el mateix. Una altra de les decisions que vam prendre aquest curs i que pensem que ha anat molt bé ha estat el fet de marcar-nos pocs objectius i actuacions de treball per poder-nos dedicar al treball de les plataformes de matemàtiques i català que hem engegat aquest any. Hi ha hagut molta feina per tirar-les endavant , programant i preparant les sessions. S’ha prioritzat les reunions de nivell i cicle i això ha donat tranquil·litat a tot l’equip de mestres. Aquest curs no hem sortides en autobús , però hem aprofitat per sortir més per l’entorn i conèixer-lo. Ha estat una experiència molt positiva. També volem destacar que aquest curs , malgrat que no hem pogut celebrar les festes amb normalitat, si que les hem mantingut donant un aire diferent, gravant-les en vídeo per tal que les famílies continuessin participant. Les famílies han estat molt col·laboradores, donant idees i fent activitats que han ajudat a la cohesió i també a animar a mestres i alumnes. Aquest curs hem fet menys claustres, al ser en format virtual han estat molt més freds i menys participatius . De tota manera hem fet la feina que teníem marcada a la nostra PGA.

61


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.