Projecte de l'Hort a l'Escola

Page 1

L’hort a l’escola


JUSTIFICACIÓ Des de l’escola veiem la necessitat d’introduir noves activitats i estratègies que permetin millorar i ampliar el contacte dels nostres alumnes amb l’entorn i la natura, alhora que ajuden a potenciar l’educació ambiental. Creiem que la possibilitat de tenir un hort a l’escola pot ajudar als nostres alumnes a prendre consciència de la importància de conèixer i protegir els diversos ecosistemes naturals i a valorar l’esforç i la responsabilitat personals. L’hort aporta una sèrie d’estratègies gratificants i úniques per a l’alumnat i permet ferlo servir per treballar amb alumnes de diferents edats i en diferents àrees curriculars. L’hort ofereix un context idoni per aprendre a pensar, per educar emocionalment i per tenir domini de les habilitats socials, englobat en un marc pràctic, vivencial i manipulatiu. Aquest projecte està destinat als alumnes de 4t de primària de l’escola Monsenyor Gibert i es portarà a terme durant tot el curs escolar.


OBJECTIUS D’APRENENTATGE O

CRITERIS D’AVALUACIÓ1

APRENENTATGES

En finalitzar la unitat didàctica o el projecte, En finalitzar la unitat didàctica o el projecte, els sabrem o sabem que cada alumne ha alumnes

adquiriran

o

han

adquirit

els adquirit aquest aprenentatge si és capaç

aprenentatges següents: de... 1

Introduir

coneixements

sobre 1

Valorar positivament la pràctica de

l’agricultura ecològica i el cicle de les

l’agricultura ecològica relacionant-la

plantes.

amb un hàbit saludable. 2

Observar el cicle de les plantes i identificar el moment en el qual es troben.

2

3

Classificar les diferents hortalisses 3

Classificar plantes de l´hort i reconèixer

segons l’estació de l’any que es

les

cultiven i cultivar-les quan toca.

cadascuna.

Conèixer i utilitzar adequadament les 4

Saber utilitzar les eines de l’hort,

eines per a treballar a l’hort (aixada,

analitzant

rascle,...)

funcionament. 5

característiques

el

seu

bàsiques

ús

i

el

de

seu

Valorar la importància de fer un ús responsable de les eines de l’hort per a no fer-nos mal.

4

1

Educar en la sostenibilitat, l’estalvi 6

Identificar alguns dels usos que es fan

d’aigua i recursos naturals.

dels

recursos

naturals

i

algunes

La relació entre els objectius d’aprenentatge o els aprenentatges i els criteris d’avaluació no ha de ser sempre biunívoca. Un objectiu d’aprenentatge o un aprenentatge pot relacionar-se amb un, dos o més criteris d’avaluació i un mateix criteri d’avaluació es pot relacionar amb més d’un objectiu d’aprenentatge o d’un aprenentatge depenent de les seves característiques.


conseqüències que se’n deriven. 7

Analitzar l’impacte d’algunes activitats humanes sobre els recursos naturals i en particular sobre l’aigua.

5

Aprendre a treballar en grup en un 8

Valorar el treball en grup mostrant

espai obert tot afavorint l’autonomia

actitud de cooperació i participació

de cadascú.

responsable. 9

Acceptar les diferències de cadascú amb respecte i i tolerància.

6

Plantejar hipòtesis relacionades amb 10

Plantejar-se

interrogants

el cicle de les plantes.

determinats

fets

relacionats

amb

i l’hort,

sobre fenòmens obtenir

informació per mitjà de l’observació directa i recollir dades. 11

Mostrar iniciativa i creativitat en la realització d’un treball d’investigació sobre l’hort


COMPETÈNCIES Amb la realització d’aquesta unitat didàctica o projecte s’afavoreix l’assoliment de les competències de final d’etapa següents:

ÀMBIT LINGÜÍSTIC - CATALÀ

Dimensió comunicació oral

1

2

3X

Dimensió comprensió lectora

4X

5X

6

Dimensió expressió escrita

7X

8X

9

10

Dimensió plurilingüe i intercultur al

Dimensió literària

11

12

13

14

ÀMBIT LINGÜÍSTIC - CASTELLÀ

Dimensió comunicació oral

1

2

3

Dimensió lectora

4X

comprensió Dimensió expressió escrita

5

6

7

8

9

10

Dimensió plurilingüe i intercultur al

Dimensió literària

11

12

13

14

ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI Dimensió món actual

1X

2

3

Dimensió salut i D. tecnologia Dimensió equilibri personal i vida ciutadania quotidiana 4X

5

6X

7

8

9

10

11

12

13

ÀMBIT ARTÍSTIC Dimensió percepció, Dimensió interpretació i producció comprensió i valoració

D. imaginació i creativitat


1

2

3

4

5X

6

7

8

9X

ÀMBIT D’EDUCACIÓ EN VALORS Dimensió personal 1X

2

3

Dimensió interpersonal

Dimensió social

4

7

5X

6X

8

ÀMBIT DIGITAL Dimensió instruments i D. tractament de la aplicacions informació i organització dels entorns digitals de treball i d’aprenentatge 1

2

3

4

5

6

Dimensió comunicació interpersonal col·laboració 7

8

Dimensió hàbits, civisme i i identitat digital 9

10

ÀMBIT D’APRENDRE A APRENDRE Dimensió autoconeixement vers l’aprenentatge

Dimensió aprenentatge individual

Dimensió aprenentatge grup

en

Actitud positiva vers l’aprenentatge

ÀMBIT D’AUTONOMIA, INICIATIVA PERSONAL I EMPRENEDORIA Dimensió autoconeixement / Dimensió presa de decisions Autoconcepte positiu

Dimensió creació realització de projectes

i


CONTINGUTS Amb la realització d’aquesta unitat didàctica o projecte es tractaran o s’han tractat els continguts següents:

1

Contingut

Àrea

Observació sistemàtica de les plantes de l’hort i del sòl.

Coneixement

del

medi 2

Formulació de preguntes i hipòtesis sobre els cultius, les Llengua catalana plagues,...

3

Identificació de les diferents plantes conreades a l’hort: Coneixement hortalisses, plantes aromàtiques,...

4

5

del

medi

Identificació i utilització correcta de diverses eines de treball: Coneixement aixada, rasclet, regadora, pala,...

medi

Observació de diferents llavors a ull nu i amb lupa.

Coneixement

del

del

medi 6

Elaboració de textos escrits del treball realitzat a l’hort i de les Llengua catalana observacions fetes.

7

Exposicions orals individuals i en grup del què s’ha fet i Llengua catalana observat a l’hort.

8

Adquisició de vocabulari específic relacionat amb l’hort i amb Llengua catalana els aliments.

9

Elaboració de la llibreta de l’hort amb textos, dibuixos i Llengua catalana fotocòpies d’informació més teòrica.

10

Plàstica

Valoració de les feines agrícoles i estima i gaudiment de la Coneixement natura en les diferents estacions de l’any.

medi

del


11

12

Lectures relacionades amb els conreus, les plantes i els Llengua catalana i animals.

llengua castellana

Els adobs.

Coneixement

del

medi 13

Solidaritat, cooperació i treball en equip.

Coneixement

del

medi

TEMPORITZACIÓ Previsió del temps de durada o del temps que ha durat la realització d’aquesta unitat didàctica o projecte:

Aquest projecte es treballarà una sessió setmanal de ¾ d’hora durant tot el curs escolar. Es començarà el mes de setembre observant com ha quedat l’hort durant l’estiu i traient les males herbes. Seguidament es prepararà la terra cavant-la, adobant-la i plantant les primeres plantes de tardor a l’octubre. A partir d’aquest moment cada setmana s’hauran de regar les plantes i fer tasques de manteniment (cavar, treure males herbes,...). Es tindrà cura d’aquestes plantes fins a la seva recol.lecció i a continuació es plantaran les hortalisses de primavera. Es tornarà a repetir el reg i les tasques de manteniment fins que se’n faci la recol.lecció al mes de juny si es pot.


BREU DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT O DEL PROJECTE Quines són les principals estratègies metodològiques que es preveuen utilitzar o s’han utilitzat? Quines activitats d’aprenentatge i d’avaluació es preveuen realitzar o s’han realitzat? Quins tipus d’agrupament realitzarem o s’han realitzat? Quins són els principals materials que necessitarem o què hem necessitat?, etc. METODOLOGIA La metodologia es basa sobretot en l’observació directa i l’ús de les diferents eines de l’hort. A principi de curs es repartirà una llibreta verda de l’hort per a cada nen i aquí s’aniran fent apunts, dibuixos, textos, esquemes,...relacionats amb els diferents tipus d’hortalisses, el temps en què es planten, l’horticultura ecològica,... També sovint hauran de buscar informació a casa, a la biblioteca,... i entre tots ho posarem en comú i arribarem a conclusions.

ACTIVITATS D’APRENENTATGE

-Diàlegs i intercanvi d’idees. -Realització d’esquemes, mapes conceptuals, gràfics, textos i dibuixos. -Consulta a llibres, enciclopèdies, revistes, internet...processant la informació. -Treball manual a l’hort. -Converses posteriors a la sessió de l´hort: Què hem fet avui? Què us ha agradat més? Què ha passat amb els enciams? -Elaboració d’hipòtesis. -Planificació de l’activitat conjuntament: Qui regarà? Qui s’encarrega de treure males herbes avui?

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

L’avaluació serà contínua al llarg dels tres trimestres. S’avaluaran totes les activitats relacionades amb l’hort, les que fem a l’hort i també les


que es fan dins de l’aula. Es tindrà en compte el treball de tot el curs fet a l’hort i les tasques realitzades la llibreta de l’hort. Els alumnes també s’autoavaluaran en una graella de control.

TIPUS D’AGRUPAMENT

Es faran dos grups heterogenis i cada grup anirà a l’hort cada quinze dies. La setmana que no vagin a l’hort es quedaran a l’aula amb una altra mestra i realitzaran la llibreta de l’hort.

MATERIALS NECESSARIS

-Hort : parcel·les de terra. -Eines per treballar la terra; aixades, pales, rasclets, punxó per plantar, regadores i canyes). -Adob orgànic i ecològic. -Llavors de fava, alls, carbassó,... -Planter d’enciam, escarola, col, col-i-flor, tomaquera, bleda, espinac, ceba, pebrotera, alberginiera,..