Projecte de Ràdio a l'Escola

Page 1

PROJECTE “LA RÀDIO A LES ESCOLES”

Curs 2015-2016


1 Quin és l’objectiu?

El projecte de ràdio a l’escola pretén introduir el mitjà radiofònic en el currículum escolar dels alumnes de primària de Sant Fruitós amb la principal finalitat pedagògica de reforçar el llegir i l’escriure. Es plantegen els següents objectius específics: •

Facilitar l’expressió oral dels alumnes, perquè tinguin la mateixa capacitat d’expressar-se i transmetre informació amb naturalitat a través de la parla com la tenen a través de l’escriptura.

El projecte planteja també l’oportunitat de conèixer les rutines de treball i el llenguatge d’un mitjà de comunicació audiovisual com és la ràdio, i les dinàmiques de treball en grup que requereix.

L’experiència permetrà també connectar l’alumnat de Sant Fruitós amb el poble, a través dels continguts que treballin.

El projecte “LA RÀDIO A L’ESCOLA” s’adreça especialment als alumnes de cinquè de primària, si bé també hi tenen cabuda el treball d’alumnes d’altres etapes i d’altres centres educatius del poble.

2 Quina forma pren? Un cop al mes, els alumes s’organitzaran en petits grups que rotatòriament prepararan i realitzaran les seccions d’un programa de ràdio amb la següent escaleta de continguts que es proposa: 1. Comentari de dues notícies d’actualitat: el grup exposa breument una notícia recent d’àmbit local, nacional, estatal o internacional i en fa un comentari d’opinió, a favor o en contra, argumentant-ho. La notícia pot ser suggerida pel tutor o proposada pels mateixos alumnes. 2. Entrevista a un personatge del poble: El grup prepara un guió amb la presentació i les preguntes que faran a un convidat buscat pel tutor que vindrà a l’escola perquè li facin l’entrevista (un policia local, un metge, una mestra de l’institut, un forner, l’alcalde, una vigilant de la presó, un director de banc, etc.). 3. Cròniques ( festes, excursions, poemes, lectura de contes, ...)


Si el programa s’escau a prop d’una celebració tradicional (la castanyada, Nadal, el Carnestoltes, Sant Jordi, Setmana Santa, Sant Joan, etc.) o s’ha esdevingut un gran esdeveniment es poden orientar els continguts del programa de manera monotemàtica.

3 Com s’introdueix? Com que el projecte es desenvoluparia al llarg de tot el curs, és important que s’adquireixi una rutina en què tothom tingui clar quin paper ha de jugar. Per introduir el mitjà als alumnes, es farà una visita a la ràdio del poble ( a la segona quinzena de setembre), per tal que els periodistes professionals expliquin la seva professió, la dinàmica i les característiques del llenguatge radiofònic i els gèneres que es treballaran (entrevista, opinió, informació, etc.). Cada grup de 4-5 alumnes es prepara el taller per tal de poder fer la gravació a final de mes. La Núria Closas serà la persona que vindrà a fer la gravació a l’escola. Al llarg dels vuit mesos passaran tots els alumnes de cinquè.

4 Com es prepara? Un cop al mes, durant una hora lectiva, els alumnes treballaran en grups per preparar el guió del programa. Per a la planificació i la producció dels continguts tindrà un paper clau la coordinadora de ràdio escolar (Núria Closas), que s’encarregarà de: •

Donar indicacions mensualment a les escoles sobre quins continguts tocarà emetre.

Venir a l’escola un matí o una tarda al mes per fer de tècnic en la gravació de totes les seccions.

Editar i muntar el material en brut enregistrat a l’aula de ràdio, i preparar-lo per a ser emès a través de la ràdio i d’Internet.


5 Quan s’emet? El projecte preveu produir una sèrie de 8 programes mensuals, d’octubre a maig, que s’emetrien per diferents canals: •

S’estrenaria a Ràdio Sant Fruitós 107.5 FM el dissabte a les 12 del migdia.

El contingut també es podria descarregar des de la pàgina web de Ràdio Sant Fruitós.

Oferirem el contingut en format mp3 perquè els escoles el puguin penjar al seu web.

6 Què més hi té cabuda? •

Les gravacions periòdiques o esporàdiques que puguin fer alumnes d’altres cursos o d’altres centres, o de l’Escola Municipal de Música.

Les notícies, avisos i informació sobre l’escola o l’AMPA de l’escola que pot ser d’interès per als pares i mares, o pels santfruitosencs en general.

Les novetats en llibres infantils de la biblioteca.

Consells i recomanacions generals per als pares.

Aquest projecte pot esdevenir, a més, porta d’accés a alumnes que en un futur vulguin col·laborar amb Ràdio Sant Fruitós.

7 Com encaixa en el currículum escolar? Seguint el currículum d’educació primària, el projecte que us presentem té un encaix molt clar en dues àrees: el coneixement del medi natural, social i cultural, i l’àmbit de llengües, que en alguns moments fan referència a la utilització del llenguatge audiovisual i específicament de la ràdio. Ara bé, aquest espai pot ser també el vehicle per assolir objectius d’altres àmbits, tal com us expliquem a continuació. Àmbit de les llengües Les consideracions que es fan al currículum d’educació primària és que “per a un ensenyament adequat de les llengües és important el tractament integrat dels llenguatges audiovisuals amb què es construeixen les comunicacions”. Entre les seves competències específiques s’esmenten:


La competència oral, on s’explica que “l’alumnat ha d’assumir el paper d’interlocutor atent i cooperatiu en situacions de comunicació, fet que l’ajudarà a intervenir de forma competent en el seu entorn i a desenvolupar-se amb expressivitat i fluïdesa en una societat democràtica i participativa”.

La competència audiovisual, de la qual es remarca que “cal atendre-la en totes les seves dimensions receptives, productives i crítiques, de comunicació i de creació, i amb una clara relació amb les interaccions orals, que afavoriran un accés més conscient i eficaç a les informacions audiovisuals de tanta importància per l’impacte tan global que han aconseguit les tecnologies de la informació i comunicació”. També s’especifica que els processos de recepció i creació “s’aprenen en la seva utilització, en qualsevol àrea o activitat escolar”.

Pel que fa a l’estructura dels continguts de l’àmbit de llengües, es destaca que en la dimensió comunicativa, cal introduir-los i exercitar-los amb la funció exclusiva de millorar la comunicació. Si ens fixem en els objectius d’aquest àmbit, veiem que estan relacionats amb el projecte els següents: •

Desenvolupar la competència en la llengua catalana com a vehicle de comunicació parlada o escrita per a la construcció dels coneixements, per al desenvolupament personal i l’expressió i per a la seva participació en les creacions culturals.

Expressar-se oralment, adequant les formes i el contingut als diferents contextos i situacions comunicatives, i mostrant una actitud respectuosa i de col·laboració.

Comprendre textos audiovisuals (publicitat, pel·lícules, informatius), dels mitjans de comunicació o de les tecnologies de la informació i la comunicació, i fer-ne una lectura crítica i creativa.

Utilitzar adequadament la biblioteca, els mitjans de comunicació audiovisual i les tecnologies de la informació per obtenir, interpretar i valorar informacions i opinions diferents.

Utilitzar les llengües eficaçment en l’activitat escolar, tant per buscar, recollir i processar informació com per escriure textos vinculats a les diferents àrees del currículum.

Produir textos de diferent tipologia i amb diferents suports, relacionats amb el context social i cultural, amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística, segons l’edat.

Pel que fa als continguts de l’àmbit de llengües en el cicle superior, el projecte contribueix a l’assoliment dels següents:


Producció de textos orals i audiovisuals de producció pròpia (exposicions, descripcions de situacions o processos, d’emocions), amb preparació prèvia, i adaptant l’entonació, el to de veu o el gest a la situació comunicativa.

Exposició de temes de manera ordenada i comprensible, i participar activament en els diàlegs o debats, aportant i defensant idees pròpies i defensant o contradient, si cal, les dels altres amb arguments raonats, amb la possibilitat de fer-ho en presència d’una càmera.

Exposicions a partir d’un guió, esquema, imatge o bé utilitzant com a suport programaris de presentació.

Lectura en veu alta de manera que el to de veu, la velocitat i l’entonació s’ajustin a l’auditori.

Utilització d’Internet per buscar informació: coneixement dels cercadors més habituals, coneixement de les adreces de més ús i capacitat per captar informació a partir d’enllaços i d’organitzar-la per fer-ne un treball personal.

Coneixement d’altres mitjans que permeten produir textos amb un component visual o auditiu, com el vídeo o la ràdio.

Escriure textos de tot tipus: contes, poemes, còmics, diaris personals, notícies i dramatitzacions senzilles, per expressar sentiments, emocions, estats d’ànim o records.

Producció de textos audiovisuals senzills (utilitzant la imatge fixa o en moviment i el so) per descriure, narrar i informar i per expressar emocions i opinions.

Adequació del to, l’entonació i la modulació de la veu en lectures públiques, de manera que atregui l’atenció de l’oient i siguin entenedores.

Dramatització de contes, poemes i altres textos literaris adequats a l’edat i als interessos del grup.

Expressió d’impressions personals després de les lectures i adopció d’una posició crítica.

Àrea de coneixement del medi natural, social i cultural La finalitat d’aquesta àrea és “proporcionar a l’alumnat els coneixements i les eines per ubicar-se en l’entorn on viu, per aprendre a habitar-lo, a respectar-lo i a millorar-lo”. Assolir la competència específica de conviure i habitar el món implica “utilitzar críticament fonts d’informació que usin diferents tipus de suport per observar i analitzar l’entorn”, i explicar fenòmens “utilitzant diferents canals comunicatius”. També fixa “participar en la vida col·lectiva de la classe, l’escola i la localitat, posant en pràctica habilitats socials que afavoreixen les relacions interpersonals”.


Pel que fa a les competències bàsiques que es treballen en aquesta àrea: •

Les competències comunicatives exigeix d’una banda “Expressar idees i organitzar informacions de manera eficaç i intel·ligible”, i d’una altra “Comunicar idees i informacions de manera oral, escrita, visual i utilitzant les TIC per informar, per convèncer, per dialogar”.

Les competències metodològiques reclama “Utilitzar habilitats per a la recollida i tractament de la informació”, i també “utilitzar el pensament crític i creatiu per a l’anàlisi de la informació, la resolució de problemes i la presa de decisions”.

Finalment, les competències personals es proposen “dissenyar i aplicar projectes individuals i col·lectius de manera responsable i creativa”.

En l’essència, aquest projecte permetria aprofundir en els següents objectius d’aquesta àrea: •

Participar activament en el treball en grup, adoptant una actitud responsable, solidària, cooperativa i dialogant, argumentar les pròpies opinions i contrastarles amb les dels altres, respectant els principis bàsics del funcionament democràtic.

Utilitzar la llengua com a eina per construir coneixement, per comunicar-lo i per compartir-lo amb els altres, a partir del desenvolupament de les competències comunicatives pròpies de l’àrea (descripció, explicació, justificació, interpretació i argumentació).

Més enllà de la forma, el mitjà radiofònic, a través dels seus diferents gèneres (entrevista, opinió, informació, diàleg), permetria treballar diversos continguts d’aquesta àrea en el cicle superior com ara: •

Interpretació de la realitat a través dels mitjans de comunicació i anàlisi crítica de la influència de la publicitat sobre els hàbits de consum.

Rebuig dels estereotips i prejudicis, així com de les situacions d’injustícia i discriminació, per raons de gènere, orientació afectiva, origen i creences, desenvolupant sentiments d’empatia i respecte amb els altres.

Valoració de la pròpia història personal i col·lectiva per a la comprensió del passat i del present i la construcció del futur.


Utilització d’Internet per a la cerca d’informació (imatge, text i àudio) a través de: cercadors, paraules claus, adreces web. Tractament de la informació.

Participació activa a l’escola com a aprenentatge per a la vida en democràcia. Reconeixement de la diversitat d’opinions i de l’ús de diferents canals per a l’intercanvi d’opinions i difusió d’informacions.

Valoració crítica dels comportaments individuals que afecten la salut dels altres i la pròpia. Riscos del consum de tabac i alcohol.

Lectura i interpretació de dades del temps atmosfèric en diferents representacions.

També pot contribuir a l’assoliment d’objectius de l’àrea d’educació en valors com ara: •

Identificació dels propis prejudicis i rebuig de comportaments i actituds discriminatòries (sexistes, de preponderància de la força física i altres condicions personals i socials) en els diferents àmbits relacionals escolars i extraescolars.

Identificació i desenvolupament de sentiments favorables als valors cívics de la societat democràtica (respecte, tolerància, participació, solidaritat, convivència, compromís, justícia, igualtat, llibertat) i aplicació en situacions de convivència dins l’entorn immediat (família, veïnatge, amistats), entre iguals i en les relacions intergeneracionals.

Presa de consciència dels diferents grups socials als quals pertany l’alumnat. Identificació de les aportacions que com a ciutadans es poden fer a cada un dels nostres grups de pertinença.

Reconeixement de costums, tradicions i estils de vida propis i d’altres companys i companyes. Valoració de les celebracions i manifestacions culturals com a signes d’identitat i formes de cohesió social.

Reconeixement de la diversitat social, cultural, de gènere i d’opcions religioses i laiques que es manifesten a l’entorn i manifestació d’actituds de sensibilitat, respecte i empatia envers costums, valors morals, sentiments i formes de vida diferents als propis. Reconeixement dels valors comuns.

Identificació i rebuig de les causes que provoquen situacions de marginació, discriminació i injustícia social en l’entorn local i en el món, incidint especialment en les referides a l’explotació de la infància. Manifestació d’actituds de cooperació i solidaritat davant els problemes i les necessitats dels altres.


Desenvolupament de l’hàbit d’observar i interpretar críticament representació de la realitat a través dels mitjans de comunicació.

la

Finalment, cal tenir en compte la consideració que es fa en el currículum bàsic: “per a l’assoliment de les competències bàsiques és convenient establir relacions entre aquests sempre que sigui possible. La connexió entre continguts d’àrees diverses mostra les diferents maneres de tractar una mateixa situació i dóna un sentit més ampli als conceptes i n’afavoreix la comprensió”. I també puntualitza “Tot això comporta, a més, un treball de tipus cooperatiu en petits grups que doni ocasió al desenvolupament d’actituds i habilitats relacionades amb l’escolta, el consens, l’autoavaluació i la coavaluació, i que possibiliti aprofundir en les perspectives multicultural i de gènere”.

8 Què i com ho treballarem a la nostra escola? FEM DE PERIODISTES per Ràdio Sant Fruitós Tindrem per objectiu INFORMAR. Serà un treball en equip, per tant ens haurem de repartir les tasques. Haurem de decidir les seccions que tindrà i els diferents gèneres que volem tractar: notícia, entrevista, crònica, reportatge, lectures... Haurem de decidir quin tipus d' informació volem prioritzar: local, esportiva, cultural... Com organitzarem el material per tal de poder-lo dir per la ràdio ELABOREM UNA NOTÍCIA La notícia és un text narratiu oral o escrit que relata un fet d'actualitat de manera breu i entenedora. Un cop hem TRIAT la notícia, és a dir el fet que volem explicar, hem de seguir un procés de treball

1. Abans d'escriure la notícia: - Pensar i/o buscar una notícia i si convé anar-la a buscar (a l' ajuntament, a entitats esportives, polícia local, club de futbol.....) - Cercar una mica d' informació sobre el tema de la notícia per tal d'entendre-la millor i així explicar-la més bé. -Preparar un breu guió de la informació que voldrem explicar -Organitzar les tasques entre les persones del grup. 2. Cobrir la notícia (si és el cas) (Haurem de portar un enregistrador de veu, càmera de fotos, quadern de notes...)


3. Edició: - què expliquem? - com ho expliquem? - qui ho explica?

QUÈ

QUI

QUAN

COM

PER QUÈ

ELABOREM UNA CRÒNICA La crònica explica un fet passat que es relaciona amb un d'actualitat. Ve a ser un relat seqüenciat d' uns fets on l'auto o autora ens dóna la seva visió personal. El primer pas serà TRIAR el tema. Ha de ser un fet d' interès que es pugui narrar de manera ordenada en el temps. 1. Abans d'escriure la notícia: - Cercar informació sobre el tema que volem tractar per poder fer una bona valoració dels fets que van succeir. I poder-la explicar tal com va passar. -Buscar gent que pugui donar visions diferents del tema i així completin la informació que ja tenim. -Preparar un guió de la informació que voldrem donar per la ràdio. -Planificar les diferents tasques a fer. 2. Fer la crònica: - Buscar efectes sonors, fer els enregistraments de veu que ens semblin importants, prendre notes... -Anotar la seqüència dels fets de manera clara i ordenada per tal de no oblidar res 3. Editar la crònica: - Decidir i donar els efectes sonors que volem que acompanyin a la veu. - El text de la crònica ha de tenir l' explicació dels fets juntament amb els comentaris i reflexions dels periodistes. Podria seguir el següent ordre: * A l'inici del text hi haurà la informació objectiva dels fets * Seguidament apareixen més detalls i els comentaris personals * Es tanca la crònica amb una conclusió del periodista


FEM UNA ENTREVISTA Una entrevista és un diàleg entre dues persones on l' entrevistador -a fa preguntes a l' entrevistat/da per obtenir informació. Una entrevista ha de tenir un objectiu. Fem una entrevista a algú perquè és un personatge important, per aportar informació d' un tema d'actualitat, perquè es necessita informació d'algun expert.... Primer de tot cal TRIAR el tema i la persona que volem entrevistar. 1. Abans d'escriure: - Cercar informació sobre el tema sobre el qual formularem les preguntes. - Preparar el qüestionari. Cal vigilar que no sigui una entrevista excessivament llarga. - L' entrevistador/a s' ha de preparar per tal de parlar de manera clara i amb naturalitat. 2. Enregistrament de l'entrevista 3.Edició -Treure els trossos que no han quedat bé o que són molt repetitius o que no aporten informació important - Repartir entre les persones del grup quine preguntes faran