Page 1

PROJECTE DE DIRECCIร“. 2019-2023

Escola Monsenyor Gibert. St. Fruitรณs de Bages

Albert Canudas Salada

Projecte de direcciรณ 2019-2023


ÍNDEX 1. PRESENTACIÓ. ........................................................................................................................... 2 2. PRINCIPIS D'IDENTITAT.............................................................................................................. 4 2.1.

Escola plural. .................................................................................................................. 4

2.2

Escola laica. .................................................................................................................... 4

2.3.

Escola coeducativa. ........................................................................................................ 4

2.4.

Escola catalana i multicultural ....................................................................................... 5

2.5.

Escola integradora i participativa. ................................................................................. 5

2.6.

Escola arrelada a l'entorn. ............................................................................................. 5

3. ANÀLISI DE CONTEXT................................................................................................................. 6 3.1.

Sant Fruitós, la nostra ciutat. ......................................................................................... 6

3.2.

Característiques i organització de centre. ..................................................................... 6

3.3.

Alumnat ......................................................................................................................... 8

3.4.

Participació de la comunitat escolar.............................................................................. 9

3.5

Relació amb les institucions ......................................................................................... 10

3.6.

Estructura organitzativa. Personal docent i serveis..................................................... 10

3.7.

Horari del centre .......................................................................................................... 12

3.8.

Documents de gestió de centre. .................................................................................. 12

3.9.

Projectes actuals. ......................................................................................................... 13

3.10. Programació d'activitats. ............................................................................................. 13 3.11. Resultats educatius ...................................................................................................... 14 4. DIAGNOSI. ............................................................................................................................. 165 5. PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL. ............................................................................................ 16 5.1.

La missió....................................................................................................................... 16

5.2.

Valors. .......................................................................................................................... 17

5.3.

Visió.............................................................................................................................. 18

6. OBJECTIUS A ASSOLIR. ............................................................................................................. 20 7. PLA D'ACTUACIÓ. .................................................................................................................... 21 OBJECTIU 1. Millorar els resultats educatius dels alumnes. ................................................... 21 OBJECTIU 2. Millorar la cohesió social .................................................................................... 23 OBJECTIU 3. Millorar l'organització i el funcionament del centre. ......................................... 25 8. ELEMENTS DE LIDERATGE DISTRIBUÏT. ................................................................................... 27 9. INDICADORS PER A L'AVALUACIÓ. .......................................................................................... 28 10. MECANISMES DE RETIMENT DE COMPTES. .......................................................................... 30 BASES REGULADORES.................................................................................................................. 31 BIBLIOGRAFIA. ............................................................................................................................. 31 ANNEXOS. .................................................................................................................................... 32 ANNEX 1. . ............................................................................................................................... 32

Projecte de direcció 2019-2023


Albert Canudas Salada

1. PRESENTACIÓ. Quan hom entra a treballar a l'escola Monsenyor Gibert, hi troba un equip de mestres molt professional i amb valors humans, que manté una relació de respecte i treball en equip que són condicions necessàries per un centre educatiu. Amb el temps te n'adones que les qualitats personals i professionals són encara més grans que la primera impressió que havies tingut. Arriba el primer dia d'escola i coneixes uns nens i nenes molt desperts, amb moltes inquietuds, i amb un gran cor, que a mida que avança el curs fan que cada dia t'emocionis i gaudeixis de la teva feina. Avui, a l'escola Monsenyor Gibert, es respira una línia pedagògica de centre ben consolidada. L'equip docent amb el director actual al capdavant, en Joan Piella Prats, ha aconseguit que tothom comparteixi la mateixa mirada cap als nens i nenes: l'infant és el centre de tota acció educativa. Se'm presenta ara l'oportunitat de dirigir a partir del curs vinent 2019-2023 aquest projecte amb el qual hi estic d'acord i encantat de formar-hi part. Presento aquest projecte de direcció per la meva implicació i satisfacció vers l'escola Monsenyor Gibert i la seva comunitat educativa, perquè penso que reuneixo les condicions personals i professionals per fer-ho i crec que puc contribuir a generar un bon clima de treball i de convivència. Tanmateix, crec que un equip directiu ha de contribuir activament (dinamitzant, recolzant, animant, ...) a que l’escola aprengui a desenvolupar-se, superant els reptes i les dificultats a les quals ha de fer front a partir de processos de reflexió interna i de millora. Una escola que ha de connectar i adaptar el centre al seu entorn i, sobretot, ha d’adquirir el compromís bàsic d’una educació de qualitat per a cada alumne/a, sent capaç de generar il·lusió i esperança i de gestionar els projectes col·lectius que els converteixin en realitat. El Projecte de Direcció està basat en la continuació dels Projectes de Direcció anteriors dels períodes 2011-15 i 2015-2019 En ell, es troben reflectides les propostes d’adaptació del Projecte Educatiu, el qual estableix les línies d’actuació per a tots els membres de la comunitat. És un compromís amb l’alumnat, les famílies i la societat.

Projecte de direcció 2019-2023

2


Albert Canudas Salada

El Projecte Educatiu del Centre i el Projecte de Direcció són l’eix vertebrador de l’escola. Ambdós volen promoure la participació de les persones que formen part de la Comunitat Educativa, potenciant els canals de participació, (xarxes,...) reflexió i fent-los corresponsables de la línia del centre, tenint sempre en compte que els/les nostres alumnes són els protagonistes o motiu principal de la tasca. Ens situem en el marc del Decret d’ Autonomia de Centre amb un lideratge a través de la Direcció del centre i a la vegada busquem compartir i fer partícip a tota la Comunitat Educativa. Pensem que la implicació de les famílies és fonamental en l’educació dels nens i nenes i és una de les bases fonamentals per l’èxit. És per això, que el projecte fa una aposta a través de les relacions: "escola - família i família - escola”. Espero i desitjo que en aquest projecte pugui comptar amb tot el personal docent i no docent que hi ha actualment al centre. La meva proposta d'equip directiu és la següent: 

Director: Albert Canudas, especialitat primària. Actualment tutor de sisè i coordinador TIC.

Cap d'estudis: Pepa Asensio, especialitat primària. Actualment cap d'estudis

Secretària: Elena Magem, especialitat infantil. Actualment tutora de p-4.Aquesta diversitat d'especialitats i càrrecs dins l'equip directiu ens donarà una visió global d'escola que, juntament amb la resta de l'equip docent, ens permetrà fer molt bona feina durant els propers quatre anys.

“HAURÍEM DE FER PER MANERA DE CREAR DINS L'ESCOLA ELS FONAMENTS D'UNA CIUTAT IDEAL, ON CADA PERSONA ESDEVINGUÉS UN CIUTADÀ, AMB L'EXERCICI D'UNS DRETS I UNS DEURES EN RELACIÓ A LA COL·LECTIVITAT. AIXÍ L'INDIVIDU PASSA HARMÒNICAMENT DEL GRUP FAMILIAR A LA CLASSE, D'AQUESTA A L'ESCOLA, I DE L'ESCOLA A LA CIUTAT.” PERE VERGÉS

Projecte de direcció 2019-2023

3


Albert Canudas Salada

2. PRINCIPIS D'IDENTITAT 2.1 Escola plural A la nostra escola volem estimular en l’alumnat els valors d’una societat democràtica: solidaritat, respecte a l’altre, actitud de diàleg, esperit crític i responsabilitat. A l’escola ens trobem pares i mares, mestres, alumnes, monitors de menjador, educadors …de diverses ideologies, és a dir, persones amb diferents maneres de pensar, amb creences diverses i amb actituds variades davant la política, la cultura…I tothom ha de poder expressar les seves idees amb respecte i llibertat. L'escola donarà una visió històrica i social del món que permeti comprendre la realitat política i social actual sense optar per cap ideologia en especial. Cap membre de la comunitat escolar no pot ser discriminat per motius de les seves conviccions. Cal donar als alumnes les eines que els ajudin a conèixer les diferents visions i a fer una anàlisis crítica de la realitat social. D'aquesta manera els hi donarem l' oportunitat de participar en la societat i poder transformar-la, sempre amb actituds constructives i democràtiques.

2.2 Escola laica La nostra escola és una institució pública i és per això que forma part d'un sistema juridicopolític basat en el pluralisme, la llibertat ideològica i religiosa i l’aconfessionalitat de l’estat. Per aquestes raons pensem que ha de ser laica i per tant no ens identifiquem amb cap confessió religiosa. Es presenta el fet religiós des d’una perspectiva respectuosa. Cap persona pot ser discriminada per aquesta raó i es respectaran les diferents creences. Renunciem a tot tipus d’adoctrinament , pensem que aquest és patrimoni de la família i de les comunitats religioses.

2.3 Escola coeducativa L’escola es basa en el principi de la coeducació, entesa com l'intent d’educar per a la igualtat d'oportunitats, sense discriminació per raó del sexe. Suposa un procés que valori les capacitats de les persones.

Projecte de direcció 2019-2023

4


Albert Canudas Salada

Sempre ha de partir d’objectius, continguts, activitats i tracte igual per a nens i nenes per tal d'anar superant els mites, tabús i diferenciació de rols entre l’home i la dona.

2.4 Escola catalana i multicultural El català és la llengua de comunicació i d’aprenentatge, és per això que tots els mestres i el personal no docent de l'Escola han de dominar la nostra llengua i utilitzar-la com a llengua vehicular. La llengua catalana serà un mitjà perquè tots els nens i les nenes de l’escola s’arrelin a la cultura del nostre país, serà un mitjà de comunicació i d’integració. L’anglès és la llengua estrangera: actualment es fa des de P3 fins a sisè. Es fomentarà les realitats socials, històriques i culturals de Catalunya com a punt de partida per l’estudi d’altres realitats més àmplies. Les festes i tradicions es treballaran per tal d’arrelar als alumnes al país. La diversitat lingüística i cultural de l’alumnat del nostre centre forma part d’una realitat a respectar i a compartir.

2.5 Escola integradora i participativa La participació dels pares i mares és molt important i es farà a través de la relació periòdica amb els mestres, per portar ben de prop el seguiment dels propis fills i filles, a través del Consell Escolar i a través de l 'AMPA, que ofereix serveis complementaris a les famílies. També es procurarà que els pares i mares de l’escola participin de manera activa en la vida de l’escola a través de diferents comissions i col·laborant fent xerrades, acompanyant a les sortides, explicant contes, fent petits tallers... i obrint les portes de l’escola per tal que totes les famílies puguin veure un tastet de què i com treballem a l’escola.

2.6 Escola arrelada a l’entorn L’escola educa els alumnes en el coneixement de la realitat més immediata. S'intenta fer servir els recursos que ens ofereix l’entorn proper: municipi, comarca...per tal que els nostres alumnes aprenguin amb l’observació directa, amb l' implicació amb el seu poble, amb el coneixement de la realitat social i econòmica més coneguda.

Projecte de direcció 2019-2023

5


Albert Canudas Salada

3. ANÀLISI DE CONTEXT En aquest apartat analitzaré diferents aspectes de la vida de l'escola Monsenyor Gibert i del projecte educatiu del centre, en el moment en el qual es troba actualment, per fer una descripció global de l'organització i funcionament del centre. Amb aquesta anàlisi podré identificar necessitats, que seran el punt de partida del meu projecte de direcció, establir prioritats i identificar els principis d'actuació que m'ajudaran en la formulació posterior dels objectius i en la selecció de les estratègies.

3.1 Sant fruitós de Bages, la nostra ciutat. El municipi s'estén a la dreta del Llobregat, al voltant del riu d'Or, afluent del primer, a 4 km al nordest de Manresa. El terreny és predominantment pla només accidentat per la serra de les Brucardes, al sud-est, amb el Montpeità o puig de Sant Valentí. El nucli històric del poble conserva la seva disposició medieval amb la seva concentració de cases. Les darreres dècades s'ha produït un important eixamplament del nucli urbà cap a noves zones urbanitzades: Les Brucardes, Pineda de Bages, El Pont de Cabrianes, La Rosaleda, Sant Benet de Bages, Sant Iscle, Santa Victòria i Torroella de Baix, així com un creixement del sòl industrial i comercial al costat de l'eix del Llobregat i l'eix Transversal. El municipi s'ha convertit en un autèntic nus de comunicacions. Aquesta situació suposa que Sant Fruitós de Bages es troba en una situació equidistant de les principals poblacions i ciutats de Catalunya i, a més, amb accessos directes a les grans vies de comunicació per carretera. El destacat creixement de l'activitat econòmica del municipi i de la comarca ha estat decisiu per al seu desenvolupament demogràfic, havent més que quadruplicat la seva població en els darrers 50 anys, passant dels 1.674 habitants del 1940, als 7.199 de 2006. Enguany té una població de 8.512 habitants.

3.2 Característiques i organització del centre. L'escola Monsenyor Gibert és un centre educatiu de caràcter públic, que va obrir les portes per primer cop fa 57 anys. És cert però, que l'augment considerable de la població va fer que, ara fa 13

Projecte de direcció 2019-2023

6


Albert Canudas Salada

anys, se separés una línia de l'escola amb un grup de professors i es traslladés dins del mateix nucli urbà per formar l'escola del Pla del Puig. Avui en dia l'escola Monsenyor Gibert és de dues línies i aquest curs 2018-2019 els nivells que s'imparteixen són: educació infantil (de 3 a 6 anys) i educació primària (de 6 a 12 anys). El professorat del centre consta de mestres - tutors i de reforç d’educació infantil i primària, especialistes de música, educació física, educació especial, audició i llenguatge, anglès (s’imparteix l'ensenyament de l'anglès a partir de P3), tècnica en educació infantil i vetlladors. Els espais que s'utilitzen són: aula en petit grup, aula d’idiomes, aula d’audició i llenguatge, aula d’expressió corporal, 2 aules d’informàtica, aula de música, xalet de plàstica i laboratori, camp de futbol, pista poliesportiva, vestuaris i dutxes, 2 patis per esbarjo (EI i EP), zona hort i menjador gimnàs. En quant a serveis d'àmbit escolar: 

El menjador: és un servei complementari del centre, amb caràcter social i educatiu. Els objectius bàsics del menjador escolar són cobrir les necessitats nutritives dels alumnes, fent que adquireixin uns hàbits alimentaris, d’higiene i de convivència i fer ús del temps lliure de forma lúdica i formativa. L’escola disposa de cuina pròpia. El servei de menjador disposa d’uns monitors que s’encarreguen de la vigilància i el funcionament del servei des de les 12:30 fins a les 15:00 hores.

Transport escolar: tenen dret a utilitzar aquest transport tots els alumnes del centre que visquin als barris de Torroella, la Rosaleda, les Brucardes i Pineda del Bages amb prèvia sol·licitud al centre.

Servei despertador: l’associació de mares i pares organitza aquest servei per tots els alumnes de l’escola de 8 a 9 del matí.

Colònies i sortides: un aspecte important dins l'aprenentatge que es fa a la nostra escola són les colònies i les sortides escolars, que es programen a tots els nivells per tal de fer un ensenyament arrelat al medi.

Activitats extraescolars: l'associació de mares i pares organitza cada curs un ventall d'activitats adreçades als nens fora de l'horari escolar.

Projecte de direcció 2019-2023

7


Albert Canudas Salada

Altres activitats: per tal de rebre una educació en contacte amb la societat actual, els alumnes assisteixen i participen en activitats diverses: teatre, xerrades i conferències, exposicions, audicions musicals, projectes telemàtics, …

3.3. Alumnat. Els nens i les nenes de l'escola venen majoritàriament de la vila de Sant Fruitós , tot i que amb bus venen des dels barris i urbanitzacions. El mes de setembre de 2018 hi havia a l'escola 353 nens i nenes matriculats: 

20 + 19 de 3 anys

24 + 20 de tercer

15 + 14 de 4 anys

24 + 21 de quart

18 + 17 de 5 anys

20 + 21 de cinquè

24 + 23 de primer

20 + 15 de sisè

18 + 20 de segon

El centre actualment té 52 nens i nenes amb necessitats educatives especials: tres d'ells disposen de vetlladora i la resta reben atenció de la mestra especialista d'educació especial i d'especialistes externs a l'escola (logopèdia i altres). Aquest any s'han redactat 9 PI.( pla individualitzat ), però hem constatat que any rere any augmenten els casos. Del 2 % s'ha passat al 2,5 % . Els alumnes que aquest any tenen situacions socioeconòmiques desfavorables i amb seguiment són 14 i representen gairebé un 4 %. L'EAP setmanalment, observa, fa dictàmens ( l'any anterior 8 ) i si escau proporciona ajuda docent per atendre aquests nens i nenes. Aquest alumnat representa un 2,27% de l'alumnat del centre amb dictamen.

Projecte de direcció 2019-2023

8


Albert Canudas Salada

3.4 Participació de la comunitat escolar La relació amb la nova associació de l’AMPA ha començat aquest curs ja que l'AMPA ha canviat la majoria dels seus membres. La relació, fins a dia d'avui, és cordial i molt correcte. Aquesta facilita ajuda humana (en folrar llibres de la biblioteca, preparar la castanyada, festa final de curs amb inflables, actes de Nadal...) ajuda en material o econòmica (Copaga material educatiu com el cas de la millora dels patis i instal·lant taules i el muntatge d'un rocòdrom ), també ajuda a organitzar diverses activitats extraescolars: ball de hip-hop, informàtica, idiomes...). Per part del centre se’ls facilita un espai de reunió. A més, les seves iniciatives compten amb el suport del centre que els cedeix espais pels extraescolars, els dóna un espai al web del centre. L'índex de famílies associades a l'AMPA és molt alta, del 93,2%, i per tant l'associació és molt coneguda en l'àmbit educatiu. ÍNDEX DE FAMÍLIES QUE ASSISTEIXEN A LES REUNIONS DE PRINCIPI DE CURS

ASSISTENCIA

CURS 14-15

CURS 15-16

CURS 16-17

CURS 17-18

73.76%

74%

68.37%

76%

A la graella es pot veure que l'índex de les famílies que assisteixen a les reunions de principi de curs ha anat en augment menys el curs 2016-2017, però el desig de l'escola és millorar aquesta estadística i pujar en 5 punts l'assistència en aquestes reunions inicials. En quant al nivell socioeconòmic de les famílies, és divers: professionals lliberals, funcionaris, assalariats, persones a l'atur, a més d'algunes famílies que estan patint un moment de greus dificultats econòmiques. Les estructures familiars són diverses; parelles amb fills, pares separats (cada cop és més freqüent aquesta situació), famílies monoparentals, segones parelles, etc. En quant a la situació lingüística hi ha un cert equilibri entre les famílies catalanoparlants i castellanoparlants. Projecte de direcció 2019-2023

9


Albert Canudas Salada

3.5 Relació amb les institucions Es duen a terme diversitat de propostes amb les institucions més properes: biblioteca, escola bressol, espai nexe, institut Gerbert d'Aurillac de Sant Fruitós de Bages, espais de l'ajuntament de Sant Fruitós de Bages, museu de la vila, etc... Fent ús de la disponibilitat que ens ofereix l'Ajuntament per apropar-nos-hi i conèixer els seus serveis i la seva organització aquest passat curs es va iniciar el consell d'infants, en el qual nens de totes les escoles de Sant Fruitós de 5è i 6è es va reunir per definir línies d'actuació i millores que es podien fer al poble. Mantenim un vincle professional amb d'Institut de Ciències de l'Educació col·laborant sempre que és possible per tal que voluntaris i alumnes facin pràctiques a la nostra escola. També estem en contacte amb el cos de mossos d'esquadra i policia local per impartir xerrades sobre Internet segura i seguretat vial als alumnes de l'escola i contactem amb diferents persones arrelades a la vila perquè expliquin vivències i exposin als alumnes materials sobre temes que treballem dels projectes a les aules.

3.6 Estructura organitzativa. Personal docent i serveis L'estructura organitzativa de l'escola està formada pels òrgans unipersonals (directora, secretària i cap d'estudis) i els col·legiats (claustre i consell escolar). Hi ha una coordinadora d'educació infantil, una coordinadora de cicle inicial, una coordinadora de cicle mitjà i una coordinadora de cicle superior. A més del coordinador TIC, coordinadora de riscos laborals, 4 membres de la comissió de convivència, un membre de la comissió de colònies, un membre de la comissió de la revista, i 2 membres de la comissió web. També especialistes d'anglès, educació física i educació musical. Una mestra de EE, una mestra de TEI , una mestra de MALL. i una administrativa a mitja jornada del personal PAS. Quinzenalment hi ha un claustre i una reunió de cicle, i els preceptius Consells Escolars (que són tres l’any). A més d'aquestes reunions, n'hi ha d'altres que responen a les necessitats del dia a dia. Projecte de direcció 2019-2023

10


Albert Canudas Salada

Cada curs es fa una formació interna. Aquest any s'està treballant amb l'aprenentatge de la neurociència i l'educació emocional que servirà per a implementar la redacció del projecte de convivència. De manera externa ve setmanalment una professional de l'EAP i algunes hores a la setmana una professional de CREDA i una vetlladora. Així mateix el centre disposa d'un conserge que depèn de l'ajuntament de Sant Fruitós de Bages i els membres externs del menjador i el personal de neteja diari.

Projecte de direcció 2019-2023

11


Albert Canudas Salada

3.7 Horari del centre. L'horari és el mateix pels alumnes d'educació infantil i els d'educació primària. De 9:00 a les 12:30 i de 15:00 a 16:30. Es fa SEP pels nens de p5, 2n i 6è a les àrees de matemàtiques i llengua catalana. La durada és de 1 hora en llengua catalana i 1 hora de matemàtiques setmanals als sis grups. Els nens i nenes d'educació infantil tenen l'entrada al matí més relaxada fins les 9:10. Més tard l'escola tanca les portes principals i han de tocar el timbre per entrar. En canvi els nens i nenes de primària entren puntuals. Aquests, quan falten tres minuts per les 9 hores i a les 15 hores s'escolta la música d'entrada i de manera tranquil·la van a classe, on els esperen els seus mestres per començar a fer les tasques corresponents. El pati el fan conjuntament tots els nens i nenes de l'escola, a les 10:55 des de fa dos anys els nens esmorzen a la classe i a les 11:05 surten al pati. Els dimecres s'ha de portar una peça de fruita. A les 11:35 sona la música i van a la classe fent fila.

3.8 Documents de gestió de centre. 

Projecte educatiu de centre (PEC). Aprovat el 2015, caldrà actualitzar-lo perquè sigui un document viu i incloure els objectius i indicadors d'aquest projecte de direcció.

Normes d'organització i funcionament de centre (NOFC). Aprovades el 2014. Cal anar actualitzant constantment el document i revisar les normes i si s'escau modificar-les o afegirne de noves.

La programació general anual (PGA) del curs 2017-2018. Està actualitzat i es refà any rere any.

La memòria anual del curs 2017-2018. Està actualitzat i es refà any rere any. Es consensua a claustre quan prèviament s'ha treballat als cicles i a les coordinacions.

Carta de compromís educatiu. Actualitzada a cada inici de curs

Projecte de direcció 2019-2023

12


Albert Canudas Salada

3.9 Projectes actuals. Els projectes que s'estan duent a terme en el curs actual són:

projecte mosaic de geometria,

projecte d’anglès,

pla català de l’esport (pcee),

projecte “la ràdio a les escoles”,

projecte de música,

projecte “les maletes viatgeres”,

projecte padrins de lectura,

projecte "50 x 50",

projecte hort escolar ,

projecte de convivència (en procés)

projecte pati,

projecte tac (en procés). ((VEURE ANNEX 1))

3.10. Programació d'activitats. Les activitats, sortides i colònies establertes que es repeteixen cada curs, són consensuades i aprovades pel Claustre i el Consell Escolar. Es recullen a la Programació General Anual de centre on també s'incorporen les sortides periòdiques a partir dels interessos de la programació d'activitats dels mestres. S'organitzen unes festes temàtiques i educatives on comptem amb la col·laboració i l'assistència de les famílies:

Festa de la castanyada.

Festa de St. Jordi.

Festa pessebre vivent.

Festa de final de curs.

Festa de Carnaval.

Altres festes

Santa Cecília

Projecte de direcció 2019-2023

13


Albert Canudas Salada

3.11 Resultats educatius ÍNDEX D’ALUMNES QUE SUPEREN LES COMPETÈNCIES: PROVA DIAGNÒSTICA DE TERCER DE PRIMÀRIA (LOMCE) COMPETÈNCIA

CURS 14-15

CURS 15-16

CURS 16-17

CURS 17-18

Competència en llengua catalana

79.41%

97.5%

73.87%

86.11%

Competència en llengua castellana

76.47%

90%

78.03%

93.20%

Competència en matemàtiques

85.29%

97.5%

80.68%

81.14%

ÍNDEX D’ALUMNES QUE SUPEREN LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE SISÈ COMPETÈNCIA

CURS 14-15

CURS 15-16

CURS 16-17

CURS 17-18

Competència en llengua catalana

69.20%

89%

82.90%

82.4%

Competència en llengua castellana

74.40%

91.10%

85.30%

84.8%

Competència en matemàtiques

92.30%

93.30%

80%

85.3%

Competència en llengua anglesa

82.10%

93.30%

79.4%

79.4%

Aquestes dades ens proporcionen una visió àmplia de durada, però que posa en qüestió que a vegades hi ha promocions que s'adapten més a les diferents competències. Per tant, la millora d'aquest alumnat serà una de les actuacions d'aquest projecte de direcció. En tant que si mirem la primera columna del curs 2014-2015 de la prova diagnòstica de tercer i la comparem amb l'última columna del curs 2017-2018 de la prova de competències bàsiques de sisè, ens adonem que són els mateixos alumnes i que en tots els casos, tot i tenir tres anys més i que hi ha hagut petits canvis en el grup/classe, acaben tenint un percentatge superior en cadascuna de les diferents competències. També si analitzem el mateix grup i l'observem en ells següents anys ens adonem que la mitjana, en percentatge, dels tres últims anys ha augmentat lleugerament. Projecte de direcció 2019-2023

14


Albert Canudas Salada

4. DIAGNOSI. El resultat del diagnòstic de l'anàlisi del context de l'escola Monsenyor Gibert realitzada a l'apartat anterior. Aquí és on represento les Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats del centre. Anàlisi de factors interns:  

Fortalesa. Factor intern del centre que pot facilitar l'obtenció de bons resultats o esdevenir un avantatge. Debilitat. Factor intern del centre que pot limitar-ne la bona marxa i la capacitat d'actuar o d'aconseguir millorar els resultats.

Anàlisi de factors externs: 

Positius

Negatius

Origen intern (atributs de l'escola)

FORTALESES: -Un bon grau d'implicació del professorat en el projecte educatiu del centre. - Professionalitat i especialitat dels mestres, música, anglès, E.F, NEE,. - Poca mobilitat dels docents al centre. - Professorat format en neurociència i educació emocional capaç de participar en la redacció del projecte de convivència. - Interès per la implementació del projecte de convivència. - Interès per la implementació del projecte TAC. - Alt índex de famílies associades a l'AMPA. - Escola amb molts projectes d'educació integral. - Adequació de l'espai del laboratori per fer-hi els projectes.

DEBILITATS: - Avaluació en competències amb resultats estancats. - Funcions de la figura del pare delegat de curs poc definides. - Poca col·laboració de les famílies en tasques i activitats de l'escola - Funcionament del pati, recollida i puntualitat. - Espai de menjador i gimnàs compartit. - Espai de racons de lectura a l'aula amb llibres antiquats i amb no gaire dotació de llibres. - Poc ús del treball col·laboratiu en xarxa per part dels docents. - Definir nivell de competència digital i la seva planificació a les aules (pissarres digitals...).

Origen extern (atributs de l'entorn)

Oportunitat. Factor de l'entorn que pot representar per al centre un avantatge o una possibilitat perquè millori el seu funcionament o els resultats. Amenaça. Factor de l'entorn que pot afectar la bona marxa del centre, incrementar els riscos a què es veu exposat o reduir-ne l'èxit.

OPORTUNITATS: - Xarxa informàtica del centre en transformació per l'ús de les TIC. - Institucions properes i accessibles a l'escola: Ajuntament, biblioteca, nexe, Teatre casal cultural , IES... - Bona relació amb les institucions de l'entorn: Ajuntament i altres institucions. - Demanda de voluntaris per realitzar les pràctiques a la nostra escola.

AMENACES: - Alt índex d'alumnat amb necessitats educatives especials i augmentant. - El centre disposa d'administrativa a mitja jornada. L'any anterior la tenia sencera. - Adaptar els informes escolars amb els que s'extreuen de l'esfera. - Designar i definir les necessitats de suport educatiu en continu creixement (vetlladora, eap, creda...)

Projecte de direcció 2019-2023

15


Albert Canudas Salada

5. PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL. El plantejament institucional és la definició del caràcter propi i els trets d'identitat del centre d'acord, el futur desitjable i els valors, entesos com un conjunt de principis que guien la presa de decisions i el treball. 5.1 La missió. Som una escola pública, catalana i laica vinculada a l'entorn social, natural i cultural i oberta a la comunitat educativa. L’escola Monsenyor Gibert respecta la llengua materna com a punt de partida de l'aprenentatge d'altres llengües. El català, però, és la llengua emprada com a llengua vehicular i d'aprenentatge1. La principal finalitat de l'escola Monsenyor Gibert és contribuir al creixement personal dels nostres infants desenvolupant les seves capacitats per garantir l'equitat (igualtat d'oportunitats) i la cohesió social. L'escola Monsenyor Gibert és una escola inclusiva, acollidora i respectuosa amb la pluralitat2. Atén la diversitat dins de l'aula. Els infants reben una educació integral, orientada al ple desenvolupament de la personalitat, amb respecte als principis democràtics de convivència3. Així es contribueix al desenvolupament integral de l'Infant (emocional i afectiu, motor i físic, social i cognitiu) per a què esdevinguin nois i noies amb una bona formació acadèmica i amb criteris de valors ben fonamentats. El centre treballa per aconseguir el desenvolupament emocional, físic i motor, social i cognitiu de l'alumnat per a què esdevinguin persones amb una bona formació humana acadèmica i amb uns criteris de valors ben fonamentats. Mitjançant l'educació emocional els infants se senten segurs de si mateixos i capaços d'afrontar reptes.

1

LEC, article 11. El català, llengua vehicular i d'aprenentatge. LEC, Article 93. Caràcter i projecte educatiu dels centres públics. 3 LEC, Article 3. Dret a una educació integral. Projecte de direcció 2019-2023 2

16


Albert Canudas Salada

L'escola proporciona un ambient on els alumnes se senten ben acollits i amb expectatives d'aprenentatge. Un ambient favorable a les necessitats físiques, emocionals i psíquiques naturals dels infants. 5.2 Valors. L'escola Monsenyor Gibert és un centre educatiu públic del Departament d'Ensenyament, que es regeix en els principis del sistema educatiu de la LEC4. Els valors de l'escola Monsenyor Gibert són aquests: 

El coneixement del nostre entorn natural, social i cultural ens porta a la preservació del medi ambient.

Es fomenta l'autonomia personal i la participació en l'organització de la vida i les activitats escolars, a fi que esdevinguin ciutadans responsables, compromesos, crítics i actius envers la societat.

Promou l'educació cívica i intercultural.

L'acció pedagògica es basa en un enfocament socioconstructivista, afavorint els aprenentatges significatius.

El personal docent treballa en equip, i comparteix ajuda, coneixement, eines, estratègies i recursos que fomenten una educació de qualitat. El treball en grup suma, però el treball en equip multiplica.

L'alumnat participa activament del seu procés d'ensenyament-aprenentatge, de tal manera que els mestres han d'estar oberts a les innovacions pedagògiques i a la seva formació continuada.

Promou la participació de les famílies a l'escola i la implicació en el projecte educatiu.

Valora el gust per l'estètica tant en l'aspecte personal, com dels materials pedagògics i de tots els espais de l'escola, cercant sempre l'ambientació adequada per a cada situació d'aprenentatge.

4

LEC, Article 2. Principis rectors del sistema educatiu. Projecte de direcció 2019-2023

17


Albert Canudas Salada

Desenvolupa la cultura de mediació per promoure els canvis necessaris perquè cada infant afronti els conflictes convertint-se en part de la solució.

5.3 Visió La visió d'aquest projecte de direcció està centrat en la satisfacció global de tota la comunitat educativa de l'escola Monsenyor Gibert posant especial èmfasi als nostres infants que són la raó de ser de l'escola. L'alumnat ha de ser feliç, tenir educació i ser competent. 

La felicitat entesa com l'actitud positiva que té l'infant d'assistir a l'escola, perquè se'l rep amb afecte, gaudeix aprenent amb diversitat de materials i metodologies actives, juga amb els companys evitant tenir conflictes i acaba el dia cansat però satisfet del que ha après.

Educació en el sentit d'adquisició de valors i hàbits de desenvolupament personal, per construir de manera responsable la pròpia identitat i contribuir al benestar dels que els envolten.

Ser competent implica adquirir les competències que es demanen en finalitzar l'etapa d'educació primària, per assolir les d'educació secundària obligatòria i en general l'educació al llarg de tota la vida5.

El personal docent i no docent ha de conviure en un bon clima escolar que entre tots facilitem amb la nostra actitud i conducta en tot moment i en tots els àmbits de l'activitat del centre6. Els mestres han de tenir el sentit de pertinença a l'escola, sentir-se-la seva, rebre el reconeixement professional dels companys del claustre i la direcció, i tenir les condicions adequades per al perfeccionament, la promoció i el desenvolupament professionals 7 . Mantenir un vincle fort entre l'equip directiu, els mestres d'educació infantil i els mestres d'educació primària, compartint i no pas competint, afavorirà aquestes condicions. D'aquesta manera es podrà dir que a l'escola Monsenyor Gibert es conviu i es treballa molt bé.

5

LEC, Article 2, lletra o). L'educació al llarg de la vida. LEC, Article 30. Dret i deure de la convivència. 7 LEC, Article 28. Exercici de la funció docent. Projecte de direcció 2019-2023 6

18


Albert Canudas Salada

L'escola ha de promoure la participació de les famílies dels nens i nenes en les activitats del centre, facilitar-los canals de comunicació i mantenir-los informats, i que participin de les decisions des del consell escolar; així percebran que són una part molt important del procés educatiu dels seus fills i filles. Les institucions i entitats de l'entorn han de veure l'escola Monsenyor Gibert com un centre participatiu i proper; un centre acollidor que ofereix col·laboració ciutadana i intercanvi de coneixement i experiències. L'escola Monsenyor Gibert vol posar especial èmfasi en el desenvolupament artístic i creatiu tant a nivell teatral, musical, artístic, considerant l'art com una font d'expressió de l'ésser humà. En aquest sentit l'escola disposa d'un ambient d'expressió. Les noves tecnologies i els mitjans de comunicació són molt influents a la nostra societat i per això han de ser molt presents a l’escola; cal que els alumnes les utilitzin com una eina més d'aprenentatge.

Projecte de direcció 2019-2023

19


Albert Canudas Salada

6. OBJECTIUS A ASSOLIR. D'acord amb els objectius de sistema definits pel Departament d'Ensenyament8 que ja marquen la línia d'actuació a seguir als centres, a partir de la diagnosi feta, dels objectius de millora que em proposo pel centre i de criteris d'importància, continuïtat i possibilitat segons els recursos disponibles, proposo els següents objectius a assolir i les estratègies a utilitzar pels propers quatre anys:

OBJECTIU 1. Millorar els resultats educatius dels alumnes Definició Millora dels resultats acadèmics i del nivell competencial dels nens i nenes, mitjançant estratègies personalitzades, metodologies actives i recursos adequats. Estratègies Potenciació del treball per competències a l'aula a educació primària. Millora de la competència digital Millora de l'atenció a la diversitat. Aplicació d'eines i metodologies competencials a l'aula. OBJECTIU 2. Millorar la cohesió social Definició Millora del clima escolar mitjançant un desenvolupament democràtic i participatiu, per tal d'afavorir la igualtat d'oportunitats (equitat), la cohesió social de tota la comunitat educativa, i el sentit de pertinença a l'escola Monsenyor Gibert Estratègies Millora de la participació de tota la comunitat escolar. Millora del clima escolar. Potenciar l'educació de les emocions OBJECTIU 3. Millorar l'organització i el funcionament del centre Definició Millora del funcionament i organització general del centre, reforçant aquells aspectes on cal més atenció, per aconseguir ser un centre eficient (capacitat de portar a terme les tasques o activitats per aconseguir els objectius). Estratègies Millora de les eines de gestió de centre. Revisió de protocols d'actuació Redefinició de l'estructura organitzativa del centre. Optimització dels recursos disponibles. Integració de les TIC en el funcionament general del centre. Les estratègies són els itineraris o els camins per arribar als objectius. La concreció de com arribar a desenvolupar les estratègies són les activitats. Les activitats es desglossen en actuacions per tal de definir el que volem fer. La relació de cada objectiu amb les seves estratègies, activitats i actuacions es mostren en les graelles de l'apartat següent amb el títol pla d'actuació. També he inclòs els indicadors d'avaluació que són aquelles dades que em permetran conèixer el grau d'assoliment dels objectius. 8

Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Curs 2014-2015.

Projecte de direcció 2019-2023

20


Albert Canudas Salada

6. PLA D'ACTUACIÓ. OBJECTIU 1. Millorar els resultats educatius dels alumnes. 1.1. Potenciació del treball per competències a l'aula a l'etapa d'educació primària. 1.1.1. Millorar el nivell en competència comunicativa, lingüística i audiovisual (català, castellà i anglès). Responsable Qui intervé Recursos Temporització Cap d'estudis i coordinadors de primària Mestres Llibres de lectura i web curs curs curs curs 19-20 20-21 21-22 22-23 Actuacions Sistematització de la llengua oral i escrita en tots els cursos (català, castellà i anglès). X X X X Sistematització de la lectura diària a l'aula. X X X X Impuls de la biblioteca dins de l'horari lectiu: foment i animació a la lectura. X X X X Aplicació de proves internes que valorin la velocitat lectora i la comprensió lectora. X X X X Avaluació interna a final de curs de la competència comunicativa, lingüística i audiovisual. X X X X Indicadors d'avaluació Percentatge d'alumnat que millora la qualificació de les proves internes de velocitat lectora i comprensió lectora. Percentatge d'alumnat que millora el seu nivell, en les avaluacions internes de competència comunicativa, lingüística i audiovisual. Resultats de les proves externes d'avaluació de les competències de 3r i 6è curs per sobre de la mitjana de centres de la mateixa tipologia. 1.1.2. Millorar el nivell en competència matemàtica. Responsable Qui intervé Recursos Temporització Cap d'estudis i coordinadors de primària Mestres Materials i recursos informàtics curs curs curs curs 19-20 20-21 21-22 22-23 Actuacions Sistematització de la resolució de problemes i el càlcul mental. X X X X Ús de diferents materials educatius i visuals a l'aula. X X X X Aplicació de proves internes que valorin la resolució de problemes i el càlcul mental. X X X X Avaluació interna a final de curs de la competència matemàtica. X X X X Indicadors d'avaluació Percentatge d'alumnat que millora la qualificació de les proves internes de resolució de problemes i càlcul mental. Percentatge d'alumnat que millora el seu nivell, en les avaluacions internes de competència matemàtica. Resultats de les proves externes d'avaluació de les competències de 3r i 6è curs per sobre de la mitjana de centres de la mateixa tipologia. 1.1.3. Potenciar el tractament de la informació i competència digital. Responsable Qui intervé Cap d'estudis i coordinador TIC Mestres Actuacions

Recursos Equipament TIC

curs 19-20

Temporització curs curs 20-21 21-22

curs 22-23

Projecte de direcció 2019-2023

21


Albert Canudas Salada

Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a l'aula, com una eina més d'aprenentatge. Aprenentatge i coneixement del programari TIC per part dels alumnes. Ús d'eines TIC en el treball dels projectes interdisciplinars i altres activitats a l’aula. Participació en activitats TIC organitzades pel Departament d'Ensenyament o altres institucions. Indicadors d'avaluació Percentatge d'alumnes que ha fet un mínim d'una tasca o projecte amb eines TIC a l'aula.

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

1.1.4. Millorar la competència digital del nostre alumnat mitjançant la integració de les TAC en els processos d'ensenyament i aprenentatge Responsable Qui intervé Recursos Temporització Cap d'estudis i coordinador TIC Comissió TAC ((no creada)) Documentació, protocols curs curs curs curs 19-20 20-21 21-22 22-23 Actuacions Creació de la comissió TAC i posteriorment impulsar-la X X X X Definir quin nivell de competència digital volem que assoleixi el nostre alumnat X Planificar què, quan i com treballarem per assolir el grau de competència plantejat X Aplicar aquesta planificació al treball de l'aula X X Indicadors d'avaluació Percentatge d'alumnes que ha fet un mínim d'una tasca o projecte amb eines TIC a l'aula. 1.2. Millora de l'atenció a la diversitat. 1.2.1. Creació de la comissió de convivència. Responsable Qui intervé Recursos Cap d'estudis Projecte de convivència Documentació, protocols Actuacions Redacció del projecte i definició dels integrants i funcions Afavorir els canals de comunicació del centre educatiu i el clima escolar Organitzar el servei de mediació al centre amb la participació dels diferents membres de la comunitat. Indicadors d'avaluació Constitució i posada en funcionament i aprovació del projecte. 1.2.2. Promoure estratègies curriculars i organitzatives que facilitin l'atenció a la diversitat. Responsable Qui intervé Recursos Cap d'estudis Membres comissió CAD i mestres Gestió horària, materials Actuacions Previsió de diverses activitats amb diferent grau de complexitat a les aules. Implementació d'estratègies d'atenció dins l'aula. Millora de l'organització i contingut del suport especial personalitzat (SEP).

curs 19-20 X X X

Temporització curs curs 20-21 21-22 X X X X X

curs 19-20 X X X

Temporització curs curs 20-21 21-22 X X X X X X

curs 22-23 X X

curs 22-23 X X X

Projecte de direcció 2019-2023

22


Albert Canudas Salada

Mobilitat de recursos en funció de les necessitats detectades. Indicadors d'avaluació Grau de satisfacció del funcionament i organització del SEP per part del professorat.

X

X

X

X

1.3. Aplicació d'eines i metodologies competencials a l'aula. 1.3.1. Aplicació de metodologies diverses de treball. Responsable Qui intervé Recursos Director i cap d'estudis Mestres Formació en noves metodologies Actuacions Consolidació del treball per projectes per a l'adquisició de les competències bàsiques. Documentació trimestral d'un projecte o unitat didàctica de cada aula. Potenciació del treball cooperatiu per afavorir les interaccions socials i l'aprenentatge competencial. Ús de plans de treball de grup per potenciar l'autonomia de l'alumnat. Indicadors d'avaluació Percentatge d'activitats realitzades de les planificades.

curs 19-20 X X X X

Temporització curs curs 20-21 21-22 X X X X X X X X

curs 22-23 X X X X

1.3.2. Implementar l'avaluació com a instrument de millora. Responsable Qui intervé Recursos Director i cap d'estudis Mestres Formació en avaluació Actuacions Creació de proves i rúbriques internes per avaluar el nivell competencial dels alumnes. Ús habitual de l'autoavaluació a les aules com a instrument de reflexió de l'aprenentatge. Indicadors d'avaluació Percentatge d'alumnat que fa ús de l'autoavaluació a l'aula.

curs 19-20 X X

Temporització curs curs 20-21 21-22 X X X X

curs 22-23 X X

Temporització curs curs 20-21 21-22 X X X X

curs 22-23 X X

OBJECTIU 2. Millorar la cohesió social 2.1. Millora de la participació de tota la comunitat escolar. 2.1.1. Promoure les activitats d'intercanvi i cooperació entre els nens i nenes de l'escola. Responsable Qui intervé Recursos Cap d'estudis i coordinadores de cicle Mestres Gestió horària Actuacions Intercanvi d'activitats entre nens i nenes de diferent cicle: lectura,diàlegs, compartir coneixement. Participació de tots els infants (infantil i primària) en les festes o activitats (adequat al seu nivell o edat). Indicadors d'avaluació Percentatge d'activitats realitzades de les planificades.

curs 19-20 X

Projecte de direcció 2019-2023

23


Albert Canudas Salada

2.1.2. Millorar la participació de les famílies en el projecte educatiu de centre (PEC). Responsable Qui intervé Recursos Equip directiu Famílies i mestres Comunicació efectiva Actuacions Potenciació de la figura del pare delegat de curs i les seves funcions, a les reunions d'inici de curs. Coordinació dels mestres responsables amb els membres de l'AMPA. Participació de les famílies en activitats i projectes, tant dins com fora de l'aula. Indicadors d'avaluació Percentatge de famílies que participen en activitats i projectes del centre. Percentatge d'activitats realitzades de les planificades. Grau de satisfacció de la participació de la comunitat educativa.

curs 19-20 X X X

Temporització curs curs 20-21 21-22 X X X X X X

curs 22-23 X X X

curs 19-20 X X X X

Temporització curs curs 20-21 21-22 X X X X X X X X

curs 22-23 X X X X

Temporització curs curs 20-21 21-22

curs 22-23

2.2. Millora del clima escolar. 2.2.1. Millorar la convivència entre tota la comunitat educativa. Responsable Qui intervé Equip directiu Alumnes, mestres, conserge, PAS, pares i mares Actuacions Claustre amb una freqüència quinzenal com a mínim. Trobada mensual distesa de tot el claustre de caràcter lúdic. Reunions periòdiques entre els membres de l'AMPA i l'equip directiu. Participació del personal no docent i de serveis en les activitats del centre. Indicadors d'avaluació Percentatge d'activitats realitzades de les planificades. Grau de satisfacció de la participació de la comunitat educativa.

Recursos Gestió horària

2.2.2. Potenciar l'educació de les emocions a l'escola. Responsable Qui intervé Recursos Director i responsable d'educació emocional Mestres Gestió horària curs 19-20 Actuacions Formació en educació emocional al claustre. X Consolidació de reunions per potenciar la participació democràtica i la mediació de conflictes. X Educació en valors i hàbits per a la convivència pacífica a l'escola. X Dinamització de l'acció tutorial per contribuir al creixement personal dels alumnes. X Indicadors d'avaluació Percentatge de mestres que ha rebut formació en educació emocional. Percentatge d'activitats realitzades de les planificades i grau de satisfacció de la línia pedagògica del centre.

X X X

X X X

X X X

Projecte de direcció 2019-2023

24


Albert Canudas Salada

OBJECTIU 3. Millorar l'organització i el funcionament del centre. 3.1. Millora de les eines de gestió de centre. 3.1.1. Actualitzar o crear els documents normatius del centre. Responsable Qui intervé Recursos Equip directiu Mestres Documentació Actuacions Actualització del projecte educatiu de centre (PEC) amb objectius i indicadors. Actualització de les normes d'organització i funcionament de curs (NOFC). Actualització del format de la programació general anual (PGA) i la memòria final de curs. Indicadors d'avaluació Actualització dels documents 3.1.2. Revisió de protocols d'actuació en diferents àmbits organitzatius. Responsable Qui intervé Recursos Equip directiu Mestres Protocols, avaluació Actuacions Revisió del protocol o manual d'acollida a les famílies noves. Revisió del protocol d'actuació en cas d'absentisme de l’alumnat. Sistematització del control de canvis i aprovació de les actualitzacions dels documents del centre. Implementació de l'avaluació del funcionament i la direcció del centre per part de la comunitat educativa. Indicadors d'avaluació Percentatge d'acollida, percentatge d'absentisme i actualització de documents Revisió dels protocols d'actuació i enquestes d'avaluació.

curs 19-20

X

curs 19-20 X X

Temporització curs curs 20-21 21-22 X X X X X

Temporització curs curs 20-21 21-22 X X X

X X

curs 22-23 X X

curs 22-23

X X

3.2. Redefinició de l'estructura organitzativa del centre. 3.2.1. Creació del consell de direcció. Responsable Qui intervé Equip directiu Coordinadores Actuacions Redacció de les funcions del consell de direcció. Constitució i funcionament del consell de direcció. Indicadors d'avaluació Constitució i posada en funcionament del consell de direcció.

Recursos Documentació

curs 19-20 X

Temporització curs curs 20-21 21-22 X

X

curs 22-23 X

Projecte de direcció 2019-2023

25


Albert Canudas Salada

3.3. Optimització dels recursos disponibles. 3.3.1. Redistribució de recursos. Responsable Qui intervé Recursos Equip directiu Mestres Econòmics Actuacions Redistribució d'espais i materials. Optimització dels recursos econòmics per dotar espais d'aprenentatge i funcionament general del centre. Indicadors d'avaluació Grau de satisfacció del funcionament i la direcció del centre.

Temporització curs curs 20-21 21-22 X X X X

curs 22-23 X X

curs 19-20 X X X

Temporització curs curs 20-21 21-22 X X X X X X

curs 22-23 X X X

curs 19-20 X X X X

Temporització curs curs 20-21 21-22 X X X X X X X

curs 19-20 X X

3.4. Integració de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el funcionament general del centre. 3.4.1. Utilitzar les TIC per a la difusió del centre. Responsable Qui intervé Recursos Equip directiu i coordinador TIC Mestres i comissió web Formació TIC Actuacions Actualització del contingut del web de l'escola. Creació i ús d'espai virtual personalitzat per cada cicle, per incloure-hi activitats o informacions d'aula. Utilització del correu electrònic com un canal de comunicació i informació a les famílies. Indicadors d'avaluació Percentatge de cursos que utilitzen l'espai virtual de cicle. 3.4.2. Utilitzar les TIC per a la gestió interna de centre. Responsable Qui intervé Recursos Equip directiu i coordinador TIC Mestres Seminari i documentació TAC Actuacions Ús de l'espai virtual xtec ( drive ) per facilitar l'accés dels mestres a la documentació del centre. Ús de l'espai virtual xtec ( drive ) per al treball en xarxa dels mestres. Elaboració i implementació del pla de tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement (pla TAC). Creació d'enquestes telemàtiques que facilitin el recull de dades i la seva anàlisi. Indicadors d'avaluació Elaboració del pla TAC. Percentatge d'activitats realitzades de les planificades.

curs 22-23 X X X

Projecte de direcció 2019-2023

26


Albert Canudas Salada

7. ELEMENTS DE LIDERATGE DISTRIBUÏT. El lideratge distribuït se centra en la interacció de tots els membres de la comunitat educativa, segons el context on desenvolupen la seva tasca. Entenc que no hi ha d'haver només un líder a l'escola, el rol del qual és ocupat per la figura del director, o delegacions que recauen sobre la resta d'equip directiu o les coordinacions, sinó que cal descentralitzar aquest protagonisme i estendre aquest lideratge a la resta de membres de la comunitat educativa. Tots els membres de la comunitat educativa del centre, independentment del càrrec que tinguin han d'assumir responsabilitats, fer el que pensen d'acord amb la normativa acordada i provocar que les coses es facin sempre amb el focus centrat en els nens i nenes de l'escola. El meu paper de director serà dirigir i animar aquest equip de persones i donar-los suport, sempre segons les possibilitats reals.

CONSELL ESCOLAR

FAMÍLIES

EQUIP DIRECTIU COORDINACIÓ EDUCACIÓ INFANTIL

MESTRES

COORDINACIÓ EDUCACIÓ PRIMÀRIA

ALUMNES

CONSELL DE DIRECCIÓ (en el futur)

COORDINACIONS RESPONSABLES I CÀRRECS

PAS, PROFESSIONALS D'ATENCIÓ EDUCATIVA, EAP CONSERGE I SERVEI DE NETEJA MONITORES DE MENJADOR VOLUNTARIAT I PRÀCTIQUES DE MESTRE Projecte de direcció 2019-2023

27


Albert Canudas Salada

D'acord amb la Llei d'Educació de Catalunya [Article 90. Finalitat i àmbits de l'autonomia dels centres educatius], cada centre disposa d'autonomia en els àmbits pedagògic, organitzatiu i de gestió de recursos humans i materials. És en aquest sentit que proposo l'estructura organitzativa de l'escola Monsenyor Gibert que respecta els principis de lideratge distribuït. Proposo un organigrama circular on queda reflectit que els alumnes són l’eix central i a partir d’ells sorgeixen diferents cercles concèntrics en funció dels nivells d’organització, fomentant la participació de la comunitat escolar en el centre. En l'organigrama hi ha presents totes les persones i òrgans que intervenen a l'escola i procuren pels nens i nenes, que són el centre de l'organigrama Aquesta estructura d'organització porta implícits els següents aspectes: 

Requereix molta responsabilitat per part de totes els membres.

Fomenta la participació de tota la comunitat educativa, per tant potencia la motivació personal i professional.

Potencia el treball col·laboratiu (suma d'intervencions d'un grup per assolir un objectiu comú) i el treball cooperatiu (interacció conjunta del grup per assolir un objectiu comú).

8. INDICADORS PER A L'AVALUACIÓ. Els indicadors serviran per a avaluar l'exercici de la direcció9 durant els propers quatre anys. Els indicadors permeten conèixer el grau d'assoliment dels objectius. Els indicadors d'avaluació han d'estar relacionats amb els del Projecte Educatiu de Centre. En l'apartat pla d'actuació d'aquest projecte de direcció hi són reflectits els indicadors d'avaluació per a cada objectiu. Hi ha indicadors de procés que mostren el grau d'aplicació de l'activitat proposada i indicadors de progrés que mostren els resultats. Els indicadors de progrés mostren els resultats de millora previstos a partir d'una situació inicial i proposo un percentatge o índex al qual vull arribar. El referent criterial en competència comunicativa, lingüística i audiovisual i competència matemàtica d'aquest indicador és una millora del 20% a raó del 5% anual. 9

LEC, Article 144. Projecte de direcció. Projecte de direcció 2019-2023

28


Albert Canudas Salada

En el següent requadre presento tots els indicadors agrupats per objectius:

Millorar els resultats educatius dels alumnes.

Obj.

Millorar la cohesió social.

Obj.

Millorar l'organització i el funcionament del centre.

Obj.

Indicador Percentatge de millora de les proves internes de velocitat lectora i comprensió lectora Percentatge de millora de les proves internes de resolució de problemes i càlcul mental Percentatge de millora del nivell de competències en les avaluacions internes Índex d'alumnes que superen les proves externes de 3r i 6è Percentatge d'alumnat que fa ús de les TIC un cop al mes Constitució i posada en funcionament del projecte de convivència Grau de satisfacció dels mestres sobre el funcionament del SEP Percentatge d'activitats realitzades de les planificades

Referent criterial 100% d'alumnat que millora el seu nivell 100% d'alumnat que millora el seu nivell >= 20% d'alumnat que millora el nivell (5% anual). >= mitjana de centres.

Font Resultats de proves d'avaluació internes Resultats de proves d'avaluació internes Resultats de proves d'avaluació internes Resultats prova competències 3r i 6è

>= 80%

Graella de registre

= 100%

Redacció i creació

>= 80%

Acta de cicle

= 100%

PGA

Indicador Percentatge de famílies que participen en activitats i projectes Percentatge de mestres que participen en educació emocional Grau de satisfacció de la participació de la comunitat educativa Percentatge d'activitats realitzades de les planificades

Referent criterial

Font Registre d'assistència Registre d'assistència Enquesta de la participació

= 100%

PGA

Indicador Actualització i elaboració del PEC, NOFC, PGA i memòria de curs

Referent criterial

Font Acta del consell escolar Registre d'assistència

>= 40% >= 80% >= 80%

= 100%

Percentatge d'absentisme

<= 3%

Elaboració de protocols d'actuació i enquestes d'avaluació

= 100%

Creació del consell de direcció

= 100%

Percentatge que utilitzen l'espai virtual de cicle

>= 80%

Elaboració del pla TAC

= 100%

Grau de satisfacció de l'organització i el funcionament del centre Percentatge d'activitats realitzades de les planificades

= 80% = 100%

Acta del claustre Acta de creació del consell de direcció Aportacions a l'espai virtual Document pla TAC Enquesta del funcionament PGA.

Projecte de direcció 2019-2023

29


Albert Canudas Salada

9. MECANISMES DE RETIMENT DE COMPTES. El retiment de comptes és un procés de comunicació periòdica de l'aplicació del pla i dels resultats assolits al professorat i a la resta de la comunitat educativa. La comunicació ha de ser transparent, ordenada i sistematitzada, si es vol aconseguir un model de gestió participatiu. Els mecanismes de retiment de comptes als òrgans de participació i control es farà amb la següent temporització, responsables, instruments i destinataris: Temporització Responsables Instruments

Destinataris

Inici de curs

Equip directiu

Presentació del projecte de direcció. Presentació de les successives PGA.

Final de cada trimestre

Coordinacions

Valoració del grau d'execució dels objectius proposats. Informe dels resultats de la darrera avaluació dels alumnes i dels resultats de les proves d'avaluació interna (primer i tercer trimestre). Seguiment de les actuacions de la PGA. Memòria anual del curs.

Claustre. Consell escolar. Departament d'Ensenyament. Equip directiu.

Direcció

Equip directiu Final de curs

Direcció

Direcció

Final del mandat

Director

Propostes de millora i possibles ajustaments que es reflectiran en la PGA del curs vinent. Memòria final del mandat

Claustre.

Claustre. Claustre. Consell escolar. Departament d'Ensenyament. Claustre.

Claustre. Consell escolar. Departament d'Ensenyament.

El contingut de la memòria de final de mandat és: el punt de partida, el pla desenvolupat, la valoració global de l'aplicació del pla i dels resultats obtinguts, l’avaluació de la responsabilitat de l'exercici de la direcció, i les propostes per un nou projecte de direcció i per l'adaptació o modificació del PEC. Aquesta proposta no és ni de bon tros un projecte individual. És un projecte pensat per l'escola Monsenyor Gibert: una comunitat educativa de la qual formen part moltes persones. És bàsic llavors donar-lo a conèixer per poder-lo analitzar, debatre i compartir un cop hagi passat el procés selectiu.

Projecte de direcció 2019-2023

30


Albert Canudas Salada

BASES REGULADORES          

Estatut d’autonomia aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol de 2006 (DOGC de 20 de juliol). Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE). Decret 142/2007 de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària. Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l'educació infantil. Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC). Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius. públics i del personal directiu professional docent. Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE). Reial decret 126/2014, de 28 de febrer, pel qual s’estableix el currículum bàsic de l’educació primària. Tots aquells que he fet esment en el redactat del PdD

BIBLIOGRAFIA.  

         

Teixidó Saballs, J. (2009). Pàgina web del Grup de Recerca en Organització de Centres. Disponible a: <http://www.joanteixido.org> Documentació i plantilles utilitzades en el Curs d'actualització sobre l'exercici de la funció directiva organitzat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Granollers 2018. Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. Dades del municipi. Consulta el setembre de 2018. Projecte educatiu de centre (PEC) de l'escola Monsenyor Gibert. Aprovat el 2015. Normes d'organització i funcionament de centre (NOFC) de l'escola Monsenyor Gibert. Actualitzades i aprovades el curs 2013-2014. Projecte de Direcció de Joan Piella, director actual, del curs 2015-2019. Programació general anual del curs 2017-2018. Memòria anual del curs 2017-2018. Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament (2014). Document per a l'organització i la gestió dels centres. Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament (2017). Projecte de convivència i èxit educatiu. Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament (2013). Document de treball - manual d’ús de l’aplicació informàtica pla tac de centre. Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament (2018) Documents per a l'organització i la gestió dels centres "Tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement".

Projecte de direcció 2019-2023

31


Albert Canudas Salada

ANNEXOS.

ANNEX 1 "PROJECTES ACTUALS"

PROJECTE MOSAIC DE GEOMETRIA Des de l’àrea de matemàtiques es pretén portar a la pràctica un projecte on tots els alumnes de l’escola, des de P3 fins a sisè, i estiguin involucrats. El curs 17-18 vam fer el projecte mosaic ja que l’any anterior es va fer la setmana matemàtica. L’objectiu clau es treballar la competència matemàtica juntament amb l’artística i cultural. Un cop finalitzat es fa una exposició dels treballs elaborats pels diferents cicles al vestíbul de l’escola i per diferents racons del centre. PLA CATALÀ DE L’ESPORT (PCEE) L'Educació Física permet desenvolupar habilitats de competència recreativa en els nens i adolescents, de manera que aquests tinguin els mecanismes per mantenir-se actius durant tota la seva vida. Els beneficis i efectes a llarg termini de l'activitat física són forts arguments perquè existeixi un programa organitzat d'Educació Física en els escolars i tant en horari lectiu com en el no lectiu (intervenció directa de PCEE en les extraescolars). PROJECTE DE MÚSICA La música contribueix al desenvolupament de la majoria de capacitats (Educació Infantil) i competències bàsiques (Educació Primària) i és una eina molt potent, tant per a la cohesió dels grups com per a la integració d’alumnes amb dificultats de qualsevol tipus. A la classe de música el treball cooperatiu no només és freqüent sinó que és imprescindible: la major part de les activitats (cantar, ballar, tocar, crear...) són treballs d’equip que requereixen de la participació i l’esforç de tots. És per aquest motiu que l’escola continuarà apostant per l’ampliació de la dedicació horària a l’educació musical. D’altra banda, des de l’aula de música es continuarà organitzant el “Music Corner”(fent al·lusió al “Speaker’s Corner” de Londres). Es tracta de petits concerts que, voluntàriament, ofereixen alumnes (i si s’escau, pares o mestres) els divendres a l’hora del pati. El públic són els alumnes i mestres de l’escola que, lliurement, volen assistir-hi. Els concerts es fan en dos espais: el menjador (pels alumnes de primària) i al porxo de l’edifici principal (pels alumnes

Projecte de direcció 2019-2023

32


Albert Canudas Salada

d’educació infantil). A començaments de setmana, es pengen els cartells (en anglès) que anuncien l’actuació del proper divendres. El curs passat es va fer el canvi de les sirenes per música a les hores d’entrar al centre. Tots els mestres estan convidats a proposar músiques. Les classes de 5è tornaran a participar en el projecte de Cantània. PROJECTE PADRINS DE LECTURA El projecte consisteix en anomenar alumnes grans “padrins de lectura” . 5è-6è d’alumnes més petits P5-1r.que són els seus fillols de lectura i que com fan els padrins, tenen cura del fillol llegint en veu alta pels petit i creant una relació d’afecte. Una experiència d’intercanvi entre petits i grans per a motivar el gust per la lectura. PROJECTE HORT ESCOLAR L’hort és un excel·lent recurs educatiu que possibilita que els nens i nenes visquin experiències relacionades amb el medi natural on viuen. Els alumnes de quart viuen el procés de creixement dels vegetals i col·laboren en totes les seves fases, des de la preparació de la terra, la sembra, el manteniment i la recol·lecció del fruit. PROJECTE PATI Es treballa conjuntament amb les famílies i gent de l'entorn escolar per fer que el pati sigui un espai, segur, ric i adequat a les necessitats i al joc : futbol, bàsquet, vòlei..., i també perquè sigui un espai útil. El pati roman obert el cap de setmana " Patis Oberts", i se'n responsabilitza l'ajuntament. PROJECTE D’ANGLÈS El programa que s'ha desplegat aquest curs a l’escola i està pensat tenint en compte les premisses següents: la llengua anglesa és una matèria descontextualitzada en el nostre entorn i la gran majoria dels nostres alumnes només hi estan en contacte durant les sessions escolars. Dins del parvulari es proposa oferir un primer contacte tranquil, relaxat i divertit, tan sols seran unes pinzellades que a partir de primària ja tindran un caràcter més curricular. Textos i activitats amb el dossier de comprensió lectora i la pàgina WEB: www.koalatext.com PROJECTE “LA RÀDIO A LES ESCOLES” El projecte de ràdio a l’escola pretén introduir el mitjà radiofònic en el currículum escolar dels alumnes de primària de Sant Fruitós amb la principal finalitat

Projecte de direcció 2019-2023

33


Albert Canudas Salada

pedagògica de reforçar el llegir i l’escriure. S'adreça especialment als alumnes de cinquè de primària, si bé també hi tenen cabuda el treball d’alumnes d’altres etapes i d’altres centres educatius del poble. Un cop al mes, els alumes s’organitzaran en petits grups que rotatoriament prepararan: el comentari de dues notícies d’actualitat, entrevista a un personatge del poble o cròniques. Cada grup de 4-5 alumnes es prepara el taller per tal de poder fer la gravació a final de mes. La coordinadora de ràdio escolar serà la persona que vindrà a fer la gravació a l’escola. Al llarg dels vuit mesos passaran tots els alumnes de cinquè. PROJECTE “LES MALETES VIATGERES” És bàsicament una activitat de motivació a la lectura que fomenta l’hàbit lector a l’hora que fa adonar als nens i les nenes que poden gaudir i aprendre amb les seves famílies. Està adaptat pels grups de P3, P4, P5, 1r i 2n. PROJECTE "50 x 50" És un programa d'estalvi energètic i que serveix per mesurar el grau de despesa que hi ha hagut a l'escola durant els darrers anys. Un cop estudiades les causes els nens de 6è fan un treball i estudi per pal·liar-ne els efectes i cercar mesures correctives,. De l'estalvi que en surt l'ajuntament ens dóna el 50% per repercutir-ho al centre. PROJECTES PENDENTS DE REDACTAR. PROJECTE DE CONVIVÈNCIA (en procés)

Projecte de direcció 2019-2023

PROJECTE TAC (en procés)

34

Profile for Escola Monsenyor Gibert

Projecte de Direcció 2019-2023  

Projecte de Direcció 2019-2023  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded