Pla d'Obertura del Centre - Setembre 2020-2021

Page 1

PLA D’OBERTURA DEL CENTRE

Setembre 2020-2021


PLA D’OBERTURA ESCOLA MONSENYOR GIBERT - SANT FRUITÓS DE BAGES - JUNY DE 2020

ÍNDEX DEL CONTINGUT DEL PLA

1. Contingut del pla d’obertura......................................................................................3

a. Diagnosi ........................................................................................................3 b. Organització dels grups estables...................................................................4 c. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu.......................................................... 6 d. Organització de les entrades i sortides..........................................................7 e. Organització de l’espai d’esbarjo............................................................... ...8 f. Relació amb la comunitat educativa ..............................................................8 g. Servei de menjador ......................................................................................10 h. Pla de neteja ................................................................................................10 i. Transport........................................................................................................11 j. Extraescolars i acollida...................................................................................12 k. Activitats complementàries ...........................................................................12 l. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern......13 m. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19...........13 n. Seguiment del pla..........................................................................................14 2. Concrecions per a l’educació infantil.............................................................15 a. Pla d’acollida de l’alumnat ............................................................................15 b. Pla de treball del centre educatiu en confinament .......................................16 3. Concrecions per a l’educació primària..........................................................18 a. Pla de treball del centre educatiu en confinament .......................................19

-2-


PLA D’OBERTURA ESCOLA MONSENYOR GIBERT - SANT FRUITÓS DE BAGES - JUNY DE 2020

Per tal d’elaborar el pla d’obertura del curs 2020-2021 que ens demanen a l’escola a propòsit de les instruccions de la secretaria de Polítiques educatives i del Pla d’actuació en el marc de la pandèmia elaborat amb el Departament de Salut. Des de l’escola Monsenyor Gibert en el marc de la seva autonomia de centre fem una proposta adequada a la singularitat del nostre centre seguint totes les indicacions pertinents.

a. Diagnosi En el moment que ens van comunicar que el tancament de l’escola es feia efectiu el 13 de març, el centre va haver de fer una adaptació a aquesta nova etapa. L’impacte de la pandèmia en la tasca educativa ho va fer canviar tot i també la manera de donar respostes a diferents maneres organitzatives i pedagògiques fins aleshores no posades en pràctica. El que havia de ser en principi un confinament de quinze dies es va anar allargant en el temps i ens va fer prendre mesures diferents: Primer es va enviar un full informatiu via correu electrònic a les famílies amb diferents activitats amb una durada de quinze dies. Però des del Departament ja ens van informar que la durada seria major i que hauríem de dissenyar un pla d’obertura per donar respostes educatives on-line. A nivell de comunicació amb els mestres, és va crear un grup de WhatsApp, i les activitats es podien compartir per cicles a través dels permisos donats al drive. També es va actualitzar el web de l’escola on es va anar informant a les famílies de les diferents evolucions de la pandèmia. Es va posar en marxa l’entorn classroom a tota la primària. Es van començar a fer claustres telemàtics: on l’equip directiu informava de les diverses novetats que anaven arribat per part del Departament. També en les reunions de cicle es van establir videotrucades de la cap d’estudis amb els

-3-


PLA D’OBERTURA ESCOLA MONSENYOR GIBERT - SANT FRUITÓS DE BAGES - JUNY DE 2020

coordinadors de cicle setmanalment per valorar els recursos, activitats proposades i les respostes que s’haurien de donar a les famílies. Es va dissenyar un pla de suport personalitzat a l’alumnat més vulnerable primer amb cessions d’equips informàtics i després de dotacions en equips amb dades de connexió i amb seguiment per part dels tutors. Els mestres al principi hi contactaven en forma de trucades, mòbil i WhatsApp, però més endavant en forma de videotrucades i drive. Quan la plataforma, contrasenyes i equips van estar subministrats s’hi van incorporar els especialistes al Classroom i també les mestres de la SIEI, E.E. La comunicació amb L’AMPA, Consell escolar, Serveis Socials, EAP i Serveis Educatius va ser constant per informar-los de manera actualitzada en quin moment ens trobàvem.

Nº ALUMNE S

PROFESSORAT ESTABLE

CICLE NIVELL GRUP

b. Organització dels grups estables

EI P3A

21

Txell Moreno

ALTRES DOCENTS que intervenen (amb mesures de seguretat) ----

EI P3B

21

Isabel Caba

----

EI P4A

15

----

EI P4B

14

EI P5A

22

Eugènia Aparicio M.Carme Gibert Magda Molero

EI P5B

22

ELi Cano

---

Mestres d’atenció educativa, que intervenen en aquests grup de manera estable Sílvia M+1/3 Espec. EI

ALTRES ESPAIS que s'uilitzaran

Aula P3A

Menjador Aula psico Menjador Aula psico Menjador Aula psico

Aula P3B Rosa (TEI)

-----

ESPAI estable

Elena Magem Espec. EI

Aula P4A Aula P4B

Menjador Aula psico

Aula P5A

Menjador Aula psico Menjador Aula psico

Aula P5B

-4-


PLA D’OBERTURA ESCOLA MONSENYOR GIBERT - SANT FRUITÓS DE BAGES - JUNY DE 2020 Gemma M (mestra EE) Ares (Tècnica EE) Gemma M (mestra EE)

Aula 1RA

Menjador Aula música

Aula 1RB

Menjador Aula música

Nomenament nou

M.Dolors F (espec.anglès)

Aula 2NA

Menjador Aula música Aula Informàtica

16

Gemma Garcia

M.Dolors F (espec.anglès) Ares (Tècnica EE)

Aula 2NB

Menjador Aula música Aula Informàtica

CM 3rA

15

Nomenament nou

Especialista música o EF

Aula 3RA

Menjador Aula música Aula Informàtica

CM 3rB

16

Especialista EF o Música per determinar

Especialista música o EF per determinar

Aula 3RB

Menjador Aula música Aula Informàtica

CM 4tA

24

Pilar Adell

Aula 4TA

Menjador laboratori

CM 4tB

24

Montse Barcons +!/3

Anna P (mestra EE) Ares (Tècnica EE) Anna P (mestra EE)

Aula 4TB

Menjador laboratori

CS 5èA

17

Aina Carbonés

Menjador laboratori

17

Joan Piella

Eli H (mestra SIEI) Eli H (mestra SIEI)

Aula 5ÈA

CS 5èB

Albert E (anglès) Albert E (anglès)

Aula 5ÈB

Menjador laboratori

CS 6èA

22

Sílvia Carpena

Menjador laboratori

21

Tina Bartumeus+1/3

Albert E (espec.anglès) Albert E (espec.anglès) Eli H. (SIEI)

Aula 6ÈA

CS 6èB

Albert E (anglès) Albert E (anglès)

Aula 6ÈB

Menjador laboratori

CI 1rA

22

Sílvia Suárez

---

CI 1rB

22

Nomenament nou

---

CI 2nA

17

CI 2nB

-5-


PLA D’OBERTURA ESCOLA MONSENYOR GIBERT - SANT FRUITÓS DE BAGES - JUNY DE 2020

c. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu

A la nostra escola on la ràtio mitjana és de 21 alumnes i les aules són molt àmplies hem optat per conservar els grups classes. Cada grup classe serà un grup estable que tindrà el seu tutor com a punt de referència i amb el que passaran pràcticament la totalitat de les hores. A cada nivell hi haurà una persona de suport, s'han assignat tenint en compte en primer lloc les necessitats Educatives especials de cada grup i en segon lloc, intentant assegurar que es puguin fer les especialitats sense necessitat que entri cap docent més. Als nivells on hi ha alumnes de SIEI i/o alumnes amb necessitats educatives especials la persona de suport és una especialista d'EE (MALL , EE, SIEI ) i l'educadora d'EE donarà suport a tres alumnes (1r , 2n i 4t). D'aquesta manera assegurem que es continuï fent l'atenció i el seguiment adequat, al mateix temps que continuem amb la inclusió d'aquests alumnes a l'aula assegurant-nos que ells estan ben atesos i les tutores assessorades. La mestra de SIEI estarà a 5è que és on es concentren 4 alumnes que necessiten aquest suport i també podrà atendre a un alumne de 6è que també atenia el curs passat. Aquesta organització permetrà que tots el grups tinguin unes 10 hores amb dos mestres a l'aula i això permetrà que es pugui fer una atenció més individualitzada a tots els alumnes, que es puguin fer treballs cooperatius, dinàmiques de grup, treball de les emocions... aspectes importantíssim aquest curs que ve. Per altra banda , en cas de confinament , per a cada grup podran haver dos mestres preparant i fent el seguiment de les activitats on-line

-6-


PLA D’OBERTURA ESCOLA MONSENYOR GIBERT - SANT FRUITÓS DE BAGES - JUNY DE 2020

d. Organització de les entrades i sortides

El nostre centre té una entrada pel carrer de les Oliveres (és per on hi entraran els alumnes de primer i infantil) i una altra entrada a la plaça Pau Casals on s’hi atura el bus escolar ( que hi entraran els alumnes de segon, cicle mitjà i superior) .Per tant dividirem els alumnes de tal manera que tinguin accessos diferents en funció del curs. També es penjaran uns cartells amb les recomanacions de distanciament i protecció. En qualsevol cas, per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del centre, així com en els passadissos i llocs de concurrència els alumnes i el personal del centre educatiu haurà de portar la mascareta fins arribar a l’aula del grup estable, a banda de procurar mantenir el 1,5 metres de distància de seguretat. Totes aquestes instruccions i les seves possibles variacions es faran arribar a les famílies abans que comenci el curs.

ENTRADES L'horari d'entrada a l'escola serà de 8:55 a 9:10 per tal que sigui més esglaonada Els alumnes de 1r faran la fila al porxo respectant les distàncies que estaran marcades al terra. Si un nen-a arriba tard, si és d'EI caldrà anar amb el conserge i aquest l'acompanyarà. Si és de primària entrarà sol per la porta Pau Casals i anirà fins a la classe. Els alumnes entraran amb mascareta a l'escola i se la trauran quan arribin a la seva aula.

SORTIDES Els alumnes de cada classe hauran de sortir tots junts fent el mateix recorregut que fan a l'hora d'entrar i no es podran quedar a les instal·lacions de l'escola. L'hora de sortida serà a les 12:30 h i a les 16:30 h -7-


PLA D’OBERTURA ESCOLA MONSENYOR GIBERT - SANT FRUITÓS DE BAGES - JUNY DE 2020

ACOMPANYAMENT ALUMNES Si s'acompanya als alumnes ho ha de fer una única persona. Els familiars que hagin d'entrar al centre per a fer qualsevol gestió (acompanyar alumnes que arriben tard, portar material oblidat, portar o recollir documentació a secretaria , entrevistes amb la tutora o tutor...) ho hauran de fer amb mascareta. No podran anar a les aules, sempre quedaran en espais de despatx. Cal evitar l'acumulació de famílies en espais reduïts.

e. Organització de l’espai d’esbarjo

Cal procurar que els grups estables es mantinguin durant l’espai d’esbarjo, per tant es faran torns , de manera que tots els grups puguin tenir espai suficient per jugar i esbargir-se. Els grups no es podran barrejar entre ells. P4 i P5 sortiran de 10:30 a 11 al pati dels petits. P3 sortirà d' 11 a 11:30 al pati dels petits. 1r,2n ,3r sortiran de 10:30 a 11 h al pati dels grans. 4t,5è i 6è sortiran d' 11 a 11:30 h al pati dels grans. Cada classe tindrà de manera diferenciada el material que utilitzarà a les hores del pati. L'EF es farà sempre a l'espai exterior i no es faran servir els vestidors

f. Relació amb la comunitat educativa

Consell escolar Tal com recomanen les instruccions del Departament d’Ensenyament, les tres reunions prescriptives de Consell Escolar i les que puguin sorgir, es duran a terme de forma telemàtica mitjançant la plataforma Meet Hangouts de Google.

-8-


PLA D’OBERTURA ESCOLA MONSENYOR GIBERT - SANT FRUITÓS DE BAGES - JUNY DE 2020

Procediments de comunicació amb les famílies Es farà mitjançant el correu electrònic de cada família i es penjarà al web de l’escola per a la seva consulta.

Previsió respecte les reunions amb les famílies Reunions d’inici de curs Les reunions d’inici de curs amb les famílies les farem de manera presencial durant el primer trimestre. Les organitzarem per grups estables mantenint la distància de seguretat i, si no és possible, utilitzant la mascareta. Aquestes reunions es faran a l’aula. Per part de l’escola, a les reunions hi assistirà el tutor/a d’aquell grup/classe.

Reunions individuals de seguiment El seguiment amb les famílies el farem preferentment per telèfon i correu electrònic. En cas de fer una trobada presencial, es farà mantenint les mesures de seguretat. En funció de la situació de la pandèmia i si la família pot, es podran fer per videoconferència. Formació adreçada a les famílies Oferirem formació adreçada a les famílies respecte a l’ús del correu electrònic, el Google Classroom i el Meet Hangouts de Google (sempre des de la perspectiva de l’usuari bàsic), i tenint en compte els dispositius que pugui tenir la família (mòbil, ordinador, tauleta,..). Les persones de referència al centre encarregades de dur a terme aquesta formació i assessorament seran els tutors del grup classe, el coordinador TAC i els membres de l’equip directiu.

-9-


PLA D’OBERTURA ESCOLA MONSENYOR GIBERT - SANT FRUITÓS DE BAGES - JUNY DE 2020

g. Servei de menjador

A l’espai de menjador els grups estables han de mantenir-se i garantir que hi hagi una distància de seguretat respecte altres grups estables. Quan això no sigui possible, caldrà mantenir la distància de seguretat entre tots els comensals. Atès que disposem d’un espai ampli de menjador en relació amb el nombre d’alumnes usuaris, creiem que es mantindran els horaris i espais de menjador del curs passat sempre que sigui possible. Vist que la demanda de beques de menjador s’ha incrementat notablement respecte el curs passat, en cas de superar l’aforament habitual del menjador es faran torns. Això suposarà un increment de monitoratge que es comunicarà a l’empresa. En qualsevol cas encara no ens hi hem comunicat.

h. Pla de neteja Restem a l’espera de rebre per part de l’ajuntament el Pla de neteja (Veure indicacions de l’Annex 2 del Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 ). Tot i que disposem d’unes Instal·lacions específiques (aula d’informàtica, aula de plàstica i laboratori). En aquestes se n’ha de garantir la ventilació, mínim 10 minuts / 3 cops al dia i la neteja i desinfecció entre els diferents usos. Dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre portarà a terme amb l’alumnat sobre mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la covid19, es recomana que el mateix alumnat, quan estigui utilitzant un espai que no és el del seu grup estable (cas d’un laboratori, per exemple), aquest col·labori en les actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats abans d’abandonar l’espai i possibilitar el seu nou ús en bones condicions. És imprescindible el rentat de mans -10-


PLA D’OBERTURA ESCOLA MONSENYOR GIBERT - SANT FRUITÓS DE BAGES - JUNY DE 2020

abans d’accedir-hi. És recomanable tenir dispensadors de gel hidroalcohòlic a la zona d’accés. A l’aula els alumnes es distribuiran seient individualment o bé al voltant d'un grup, però sempre a un metre de distància un de l'altre. Els alumnes tindran els materials a utilitzar en el dia a dia repartits de manera individualitzada en safates, pots i /o estoigs. A cada classe hi haurà dosificadors amb gel desinfectant que els alumnes hauran de fer servir quan entrin i surtin de l'aula, abans i després d'utilitzar algun material comú: jocs, pinzells, pintures...i abans i després d'anar al lavabo. A les aules també tindrem mascaretes per si és necessiten en moments puntuals i els alumnes no en porten. Als passadissos i lavabos també caldrà portar mascareta si coincidim puntualment amb altres grups estables Abans d'entrar a l'aula i després de sortir es ventilaran les aules durant 10 minuts. També es farà a l'hora del pati.

i. Transport

En principi no hi ha cap canvi en les rutes del bus escolar, però els alumnes han d'accedir al bus amb mascareta i mantenir-la posada durant tot el trajecte. A les parades, els pares hauran d'esperar guardant la distància i amb la mascareta posada.

-11-


PLA D’OBERTURA ESCOLA MONSENYOR GIBERT - SANT FRUITÓS DE BAGES - JUNY DE 2020

j. Extraescolars i acollida

En el moment de l’elaboració d’aquest Pla encara no disposem de les dades corresponents a activitats extraescolars. En tot cas, qualsevol activitat extraescolar que es dugui a terme es farà tenint en compte les mesures de seguretat i distanciament vigents en el moment. L’acollida es farà possiblement a l’aula de P-3 ja que s’entra per l’accés del carrer de les Oliveres de forma més segura. Aquesta acollida que gestiona l’AMPA es realitza a l’escola de 8h a 9h del matí. L’alumnat haurà de mantenir la distància de seguretat d’1’5 metres (en cas que no sigui possible, tant el responsable de l’acollida com l’alumnat haurà de dur mascareta.) L’alumnat ha de ser acompanyat per un sol familiar que ha de fer ús de la mascareta i rentar-se les mans que estarà a la seva disposició a l’entrada de l’escola. La responsable del servei acompanyarà l’alumnat a la seva aula de referència a les 9:00h i serà l’encarregada de ventilar, netejar i desinfectar l’espai.

k. Activitats complementàries

Caldrà tenir en compte les mesures de seguretat quan fem sortides i altres activitats complementàries, tant les del mateix centre com les del lloc on es fa l’activitat i en el transport, quan aquest sigui necessari. Aprofitant que a cada nivell hi haurà una persona de suport es podran programar moltes més sortides per l’entorn.

-12-


PLA D’OBERTURA ESCOLA MONSENYOR GIBERT - SANT FRUITÓS DE BAGES - JUNY DE 2020

l. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern

Es recomanarà la modalitat telemàtica quan siguin reunions amb un nombre elevat de persones.

ÒRGANS Equip directiu Cicle Nivell Innovamat / Picto Claustre Coordinadors

TIPUS DE REUNIÓ

FORMAT

PERIODICITAT / TEMPORITZACIÓ

Planificació

Presencial

Setmanal / 3 hores

Coordinació

Presencial

Setmanal / 2 hores

Programació

Presencial

Setmanal / 1 hora

Formació

Telemàtic

Mensual / 1 hora

Pedagògic i organitzatiu

Presencial / Telemàtic

Mensual / 2 hores

Coordinació

Presencial

Setmanal / 2 hores

m. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19 Es portaran a terme les següents actuacions: 1. El tutor/a l’alumne/a susceptible de cas de COVID-19 al quartet d’infermeria. 2. Se li proporcionarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec, aquesta persona serà un membre del personal d’administració i serveis o un membre de l’equip directiu). 3. Les persones responsables es comunicaran immediatament, via telefònica, amb la família de l’alumne/a per tal que el vinguin a buscar a l’escola. 4. En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà al 061. 5. El director contactarà amb SSTT d’Educació de la Catalunya Central per informar de la situació i a través d’ells amb el servei de salut pública.

-13-


PLA D’OBERTURA ESCOLA MONSENYOR GIBERT - SANT FRUITÓS DE BAGES - JUNY DE 2020

6. S’informarà la família que cal que contacti amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. 7. Des de l’escola s’estarà amb comunicació amb Salut Pública per tal de seguir les actuacions necessàries.

n. Seguiment del pla AVALUACIÓ PLA D’OBERTURA RESPONSABLES

Equip directiu

INDICADORS Grau de manteniment dels grups estables durant tota la jornada Compliment dels criteris establerts dins l’educació inclusiva Grau de compliment dels horaris i espais en les entrades i sortides Grau de compliment de l’ús dels espais establerts per a l’esbarjo Difusió del Pla d’obertura per correu electrònic a les famílies i publicació a la web de l’escola Grau de satisfacció de les famílies sobre la formació TIC/TAC Nombre de famílies que han participat en la formació TIC/TAC Grau de compliment de les mesures de protecció i distanciament en l’espai de menjador Grau de compliment de les instruccions per efectuar la neteja dels espais segons les instruccions del Departament de Salut Grau de compliment de les instruccions referents a les activitats extraescolars i el servei d’acollida matinal Grau de compliment de les instruccions referents a les sortides i activitats complementàries Grau de compliment del format i temporització proposat per a les reunions Nombre de casos de COVID 19 Grau d’efectivitat en la gestió dels possibles casos de COVID 19 -14-


PLA D’OBERTURA ESCOLA MONSENYOR GIBERT - SANT FRUITÓS DE BAGES - JUNY DE 2020

Concrecions per a l’educació infantil a. Pla d’acollida de l’alumnat Durant el període d’adaptació de l’alumnat de P-3, un sol familiar (es pot combinar depenent del dia) pot entrar la classe, sempre seguint les mesures de protecció i seguretat establertes (ús de la mascareta i desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic). Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 que s’enviarà a les famílies. Aquest és l’annex a enviar per tal que tinguin la informació:

ESPAI Aire lliure: és recomanable que el període d’acollida es realitzi, encara que sigui de manera parcial, en un espai exterior del centre educatiu (pati). Ventilació: a les aules, caldrà ventilar adequadament, almenys durant 10 minuts 3 vegades al dia i quan canviï el grup de persones que hi ha a l’interior. Ocupació: en cap cas es podrà superar l’ocupació que preveu que cada persona disposi d’un espai de 2,5 m2 a l’interior de l’aula, inclosos infants, persones acompanyants i persones educadores. Neteja i desinfecció: caldrà netejar i desinfectar els espais segons el pla de neteja i desinfecció del centre i quan hi hagi un canvi de grup dins la mateixa aula.

PERSONA ACOMPANYANT Requisits d’accés: la persona acompanyant no pot participar en el període d’acollida si presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 o els ha presentat en els darrers 14 dies. Tampoc no hi podrà participar si ha tingut contacte estret amb una persona amb la COVID-19 confirmada o amb simptomatologia compatible en els darrers 14 dies. -15-


PLA D’OBERTURA ESCOLA MONSENYOR GIBERT - SANT FRUITÓS DE BAGES - JUNY DE 2020

Persones de risc: aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia de risc davant de la COVID-19 (diabetis, malaltia cardiovascular -inclosa la hipertensió-, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer en fase activa, obesitat mòrbida) així com dones embarassades, hauran d’avaluar la conveniència de participar en el període d’acollida amb el seu equip mèdic de referència. Nombre d’acompanyants: cada infant només podrà ser acompanyat per una sola persona (que pot canviar durant el període d’adaptació). Els germans que es trobin simultàniament en el període d’acollida podran ser acompanyats per una o dues persones. En aquest cas, sí que hi podrà haver contacte amb la resta de membres de la unitat familiar. Contacte i distància: la persona acompanyant només podrà tenir contacte amb el seu infant i haurà de mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de persones de l’aula (inclosos infants, persones acompanyants i persones educadores). Rentat de mans: la persona acompanyant s’haurà de rentar les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic abans d’accedir al centre educatiu i també abans d’entrar a l’aula. També es recomana rentat de mans a la sortida del centre educatiu. Mascareta: la persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb una mascareta higiènica o quirúrgica correctament posada

b. Pla de treball del centre educatiu en confinament Confinament parcial En el cas de confinar parcialment un grup de l’escola, el tutor/a (en cas que no es trobi de baixa laboral) serà l’encarregat de gestionar telemàticament la formació del seu grup/classe.

-16-


PLA D’OBERTURA ESCOLA MONSENYOR GIBERT - SANT FRUITÓS DE BAGES - JUNY DE 2020

En el cas de les especialitats es proposaran feines telemàtiques per poder seguir avançant amb els continguts acadèmics.

Confinament total En el supòsit d’un tancament total del centre per COVID-19, actuarem utilitzant com a referència el drive i entorn Classroom que es va elaborar durant el 3r trimestre del curs, revisat i actualitzat. També a primària seguirem treballant les plataformes digitals innovamat (matemàtiques) i pictoescriptura ( català) Enllaç del document PDF amb les activitats amb exemples d’activitats de tots els grup/classe.

Educació infantil

NIVELL

P3, P4 i P5

RESPONSABLES

Mestres d’educació infantil drive

TEMPORITZACIÓ

Plantejament de PLATAFORMES tasques setmanal

Correu electrònic WhatsApp Trucades telefòniques

Reptes en vídeo (psicomotricitat…) Art i plàstica Audicions i cançons PROPOSTES Experiments i jocs Lectoescriptura Receptes

-17-


PLA D’OBERTURA ESCOLA MONSENYOR GIBERT - SANT FRUITÓS DE BAGES - JUNY DE 2020

RETORN

Fotografies i/o vídeos dels treballs via correu electrònic als professors/tutors

SEGUIMENT

Resposta de la tutora de cada classe al correu de la família i publicació de les fotografies/vídeos al web o a Instagram

OBSERVACIONS

Les propostes/recursos/activitats s’envien per correu electrònic els dilluns i les famílies van fent el retorn durant la setmana. Quinzenalment es proposa una videotrucada per copsar els ànims i veure’s les cares i fer explícit a l’alumnat (i famílies) que som amb ells des de casa. Les activitats proposades són globals per als tres cursos de E.I.

Concrecions per a l’educació primària

a. Pla de treball del centre educatiu en confinament

Confinament parcial En el cas de confinar parcialment un grup de l’escola, el tutor/a (en cas que no es trobi de baixa laboral) serà l’encarregat de gestionar telemàticament la formació del seu grup/classe. En el cas de les especialitats es proposaran feines telemàtiques per poder seguir avançant amb els continguts acadèmics.

-18-


PLA D’OBERTURA ESCOLA MONSENYOR GIBERT - SANT FRUITÓS DE BAGES - JUNY DE 2020

Confinament total En el supòsit d’un tancament total del centre per COVID-19, actuarem utilitzant com a referència el drive i entorn Classroom que es va elaborar durant el 3r trimestre del curs, revisat i actualitzat. També a primària seguirem treballant les plataformes digitals innovamat (matemàtiques) i pictoescriptura ( català) Enllaç del document PDF amb les activitats amb exemples d’activitats de tots els grup/classe.

Educació primària

NIVELL

Tota la primària

RESPONSABLES

Mestres d’educació primària drive Correu electrònic WhatsApp /MEET

TEMPORITZACIÓ

Plantejament de tasques setmanal

PLATAFORMES

Google Classroom Innovamat Pictoescriptura

Projectes compartits i Videoconferències setmanals amb el MEET Art i plàstica, cançons, vídeos i reptes d’educació física PROPOSTES

Comprensions orals i lectores CAT ( pictoescriptura), CAST i ANGLÈS ( entorn web KOALATEXT.COM Experiments i jocs Expressió escrita i ortografia CAT( pictoescriptura), CAST i ANGLÈS ( entorn web KOALATEXT.COM Problemes matemàtics, gràfiques amb Innovamat

RETORN

Entrega de les pictoescriptura

tasques

via

Classroom,

innovamat

i

-19-


PLA D’OBERTURA ESCOLA MONSENYOR GIBERT - SANT FRUITÓS DE BAGES - JUNY DE 2020

SEGUIMENT

Suggeriments de correcció i retorn de les tasques al Classroom i full de seguiment

OBSERVACIONS

Tot i que s’intenta que les tasques proposades siguin el màxim globalitzades possibles, s’ha establert un dia per penjar les tasques de cada àrea per no sobrecarregar l’alumnat. A l’inici de cada setmana s’escriu un missatge de suport/motivació per part del tutor/a de cada grup. Setmanalment es proposa una videotrucada amb els tutors i els especialistes per copsar els ànims, veure’s les cares i resoldre dubtes. Alumnat i famílies tenen el correu electrònic corporatiu de l’escola dels mestres ( domini monsenyorgibert.cat) i els poden plantejar les qüestions o aclariments necessaris a través d’aquest o dels comentaris del Google Classroom.

Les tasques proposades tenen a veure amb les diverses àrees del currículum i estan pensades per ser significatives i competencials. *Per a l’alumnat NESE la mestra de E.E, MALL, SIEI... fa un seguiment individualitzat d’algunes activitats que també estan reflectides en el recull de l’enllaç del document de confinament per la mestra d’EE amb coordinació amb la tutora del grup i els diferents especialistes

Redacció de finalització del Pla d’obertura - Monsenyor Gibert - data 16/07/2020

-20-


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.